You are on page 1of 1

SULIT

PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 3
1 JAM

SEKOLAH KEBANGSAAN TATAU
UJIAN PERTENGAHAN TAHUN
MEI 2017
__________________________________________________________________________________

NAMA: ...................................................... KELAS: ....................

__________________________________________________________________________________

PENDIDIKAN MORAL
TAHUN 3
1 JAM
__________________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU.
Soalan Markah Markah Sebenar
ARAHAN:
1. Kertas soalan mengandungi 11 A 10 m
halaman bercetak. B 10 m
2. Jawab semua soalan.
3. Semak jawapan anda sebelum dihantar.
C 10 m

D 5m

E 6m

F 5m

G 5m

H 5m

I 4m

Jumlah 60 m

Sahsiah 40 m