You are on page 1of 2

SENARAI JADUAL

Jadual Muka Surat

1 Elemen Pemilihan Fokus Kajian 14

2 Analisis Dokumen (Latihan) 16

3 Kumpulan Peserta Kajian Tindakan 34

4 Langkah-langkah Pelaksanaan Intervensi “PaDab” 38

5 Cara Menganalisis Data 41

6 Senarai Semak Latihan Bersiri 47

7 Analisis Latihan 1 (Peserta Kajian 1) 47

8 Analisis Latihan 1 (Peserta Kajian 2) 48

9 Analisis Latihan 2 (Peserta Kajian 1) 49

10 Analisis Latihan 2 (Peserta Kajian 2) 49

11 Analisis Latihan 3 (Peserta Kajian 1) 50

12 Analisis Latihan 4 (Peserta Kajian 1) 50

13 Analisis Latihan 4 (Peserta Kajian 2) 52

14 “PaDab” Lakaran dan “PaDab” Abstrak 79

15 Penggunaan “PaDab” Dalam Operasi Asas Matematik 80

x

SENARAI RAJAH Rajah Muka Surat 1 Analisis Latihan Murid 5 2 Refleksi Pengkaji Selepas PdPc 6 3 Refleksi Pengkaji Selepas PdPc 7 4 Refleksi Pengkaji Selepas PdPc 8 5 Nota Lapangan Ketika PdPc 9 6 Catatan Perbincangan dengan Guru 10 7 Refleksi Pengkaji Selepas PdPc 19 8 Refleksi Pengkaji Terhadap Peserta Murid Secara 19 Individu 9 Nota Lapangan Semasa PdPc 20 10 Ringkasan Adaptasi Model Penyelidikan Kurt Lewin 22 11 “PaDab” 25 12 “PaDab” yang dilipat 25 13 Faktor dan Hasil Darab 26 14 Konsep Darab 26 15 Konsep Tatasusunan 27 16 Langkah Penggunaan “PaDab” 28 17 Gambaran Visual Peserta Kajian 36 18 Triangulasi Kaedah 45 19 Refleksi PdPc Sebelum Intervensi 55 20 Refleksi PdPc Semasa Intervensi 56 21 Refleksi PdPc Semasa Intervensi 57 xi .