~ tD

»

'"'I 01 ::r

.... " ::::stD-I

{It 3 tD 01 0' 3 ::::s _'01

::::s ••

01 01 ::::s

~ o Q. 01

3

OJ

() o

3

m I

3

01

0-1 WID

I ••

..... 0 IDw 0\. ............ UlID .... 0'1 fI,J ...... 1DU1 _0

"W :::JID

. -

N" DI :::J :::J".

DIm

""I _.

DI ....

:::J"~

-,

-.

-

2!. Di ::r I: 0' I: ::::s ~

:?::;"'Tl-in :?::;"'Tl-im -I
OJ ro OJ tD
ro ~ ~~ ro x - Ul
0- .. ro Ul 0- .. ro r-t- 3
Ul "0 ..... !!!. 0\ -g. s "0
-. 0\ :::r OJ (;00:1:
(;00- 01
•. W::J n .. W::J 0 ,...
, ro -, 'ro .....
:-::'.J .. o :-:: '.J •• ro "
:-:: I\J 0\ :-:: :-::0\0\- tD
:-::I\JO::J :-::S::o
• Ww • 10 W ::::s
() , OJID~ ~
'.J
10 UlIDO\ _.
Ul U1 ~IDO\ ::::s
..... co ::J U1 01
OJ
n ~ n ...... "0
-, ~ 0 ...... 01
0 I\J 3 ...... ::::s
s I\J ......
::J
o
0
3
3 "'n 01

><

. .

:::r Vl .... -0 .... -0-1 = :E-O 3-0 " " 9:3 e A o.."U "
..... -. e CD
..... 6) U1CDU1mlll m III ro IlIro ID ID ::J CD (D
::J ::J "I Z :J 3 A3 ::I ::I r-r m r-t- "0 III 3 3
:":'6) '-' -< >-< _. 100- 1lI0- e. e. m ::J e OJ C" III _. cr
cm"Cmg: C "Dill :Jill III III ..... 1O~0. -.,; -.,; ~. CD C"
--< :::J ..., "I ..., l> 0'< 1lI'< ~ ~ ~ ~ 3 OJ ""'::J ID
~ OJ OJ _. OJ I't l/) III :Jill ;;0;;0111 ;;0;;0111 ~~~@"
:::t ..... :::J
~ ::!. N:::r-:::r l> -""'Ql elll 3:3:iil 3:3:iil -< ~::JCDUl ID ID ::J I't
OOJNOJ$. O-:J :J:J g:Qf::Jm
~ .. ::a III 0- ~nr ... W::I ... N::I C "'t"'t lO III
O::JO::JC NOr- OUl> • ..., e _. ........ III :::J
!"4 :J 0 "I =OJ e: e: ::J
OO~OOJ"C A _ A ..... OOID OO::!: IQ
c a_ro N3 III "OUl"O
3 moorr c: 1lI:::T :::Till. "''''::!: "''''III ::s OJ ~ OJ ~~ ~ III
;:+ Ul Z ~9: ""111 " ,,- o.CD-< ID ID CD :::J
OJ q- Qjl/) IDID,.. IDID", " ;::t
m .... ..... e OJ ;:+ OJ -:l.~.
0. Ul OJ < 0- ::-. A iii 3 iii 3 III ID III ;ill::
() e III III
C ~ m ro III 0- .... C' .... C' ID ::s ..... OJ::J Ul ID
A' IIIID IIIIDC' ~. Ul 10
m ::a A .... IlJ Q. ~'"' ~ ::+
3 6t~ ~ ~::1 ~.::1 ID ID ID CD
..:J. (I) ,.. ,..- III ~~Cl'" "'t 3 .::J. III
OJ .... :J III lIIe ~ :::rm m fII
~ l/)[ij" l/) ::I ::13 -< ..:J . ..., C"'C III
"0 .... :Jc ro 10 10 ... III OJ OJ ~. C C ..... ;ill::
m III _. 3 "I ~ .... CD
::J 3: 3 A s f'O f'OUI III ::J Cl'"::J III III ., ID
> 10 cr .::l.
e III 5: III " "3: ::s 0 OJ ::s III
zr >: 3 ..... ID IDID ..... (i) ..... ::J" III
c, III III _. !:E..::::r OJ
~ III III ID IDN lO
:J ;:I. ;:1.0 OJ-
:J :::rOJ
III III 1110
.... ...... ......co ::::r
III
e ...... ~ -0 '-' .-..,z m "'T1 ~ » 0 z z
CD e 010 3 OJ sr li3 ~ OJ ~r.a
::J 3 3 OJ. ~ 3
0. ::In m. Ul 3 OJ
OJ 0- W ~CD OJ ::J ~ OJ C"O
...... CD ::::r rr in' -0
OJ ::J ~~ III "I
::J sr OJ ::s III
10 0.0 I!l. IQ:::J
::J
OJ 10 z ...... ...._ Q.fIIlQ
::J o~ .....
S 30- ::J 111111"
!!l- ::s1ll1D
;q. O-OJ :::J :::J
OJ. o ::J ;::;:
Ul c,~ e ~"Q.
S I!l. o ID III
Co DJ:::J~
.::l. ::!.
OJ 3 -Q.III
...._ OJ Nii"l
-0 ::J 0-.111
CD :E O~:::J
Ul 00111(1)
CD OJ ::s ID
;q. ::J
OJ 10 >3
"0 ~_.
0 ::r:::J
Ul -III
III "I
~ PROGRAM

SEMINAR KEBANGSMN PENDIDIKAN AKHLAK DAN MORAL 2008

HARI 1

24 JULAI 2008 (KHAMIS)

MASA SESSI TEMPAT PENGERUSI/PENCAC ARA
I
8.00-9.00 pagi Pendaftaran Lobi Auditorium
-_.
9.00-9.30 pagi Auditorium
Kertas Utama 1 Professor Madya Dr. M.lhf.111
Prof. Dr. Khadijah Rohani Mohd Yunus Arshah
Pembentukan Tingkah Laku Pro-Sosial
: Satu Anallsis
9.30-10.00 pagi Perasmian dan Pelancaran Laman Auditorium Pn. Hamidah/En.Rahimi
Web Pendidikan Moral & buku oleh
Professor Dr Noraini Idris,
Dekan, Fakulti Pendidikan
10.00-10.30 pagi Minum pagi Khemah
10.30 pagi SESI SELARI 1 BSB 301 Puan Hamidah Sulaiman
- 12.30 tengahari
Sesi 1 (A): Isu dan Cabaran dalam
Pendidikan Akhlak
1. Hailan Salamon, Prof. Datin Dr.
Rahimah Hj Ahmad
Kepimpinan Rabbani di sekolah 2. Zawiah Mat, Faridah (he Husain &
Hamimah M.Jodi
Pendidikan akhlak muslim: Isu dan
cabaran pembentukan modal insan.
3. Muhammad Nubli Abdul Wahab,
Mohd Azam Mohd Akhir, Zam-zam
Ahmad (U5M)
Penggunaan sistem profil personaliti
dan biofeedback dalam program
peningkatan prestasi akhlak 2

SESI 1 (B) : Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Moral

1. Mohamad Khairi Bin Haji Othman & Muhammad Dzahir Kasa

Kefahaman Konsep Moral Dalam Kalangan Pelajar IPT : Kajian Dari Aspek Faktor Demografi dan Latar Belakang Sekolah.

2. Kaladevi alp Arumugam Penerapan Nilai-Nilai Murni Melalui Teknik Permainan Moral

3. Prof. Madya 5ubadarah Nair

Kesan Penggunaan Kaedah 5tad Terhadap Pencapaian dan Minat Murid dalam Mata Pelajaran Pendidikan Moral

Sesi 1 (C): Pendidikan Guru dalam Pembinaan Modal Insan

1. Ghazali Darussalam (Phd), UM Impak Latihan perguruan terhadap pembinaan sahsiah keguruan.

2. Zakiah Mohamad Ashari & Aswati Hamzah

Langkah awal dalam memperkembang kesedaran, pengetahuan dan sikap.

3. Zaharah Hussin, Saedah Siraj dan Ahamad Ariffin Sapar

Faktor-faktor mempengaruhi pendidikan akhlak dalam kalangan murid : 5atu so rotan llteratur.

4. Ahmad Ghazie Ibrahim dan Mohd Faisal Mohamed

Penerapan nilai dalam Pendidikan seni Visual.

Sesi 1 (D): Sekolah, Komuniti Dan Masyarakat (Umum).

1. Prof Madya Dr. Sabitha Marican (UM)

Kesedaran terhadap tingkahlaku tidak

bermoral di kalangan pekerja:

Perspektif pendidikan dalam organisasi.

2. Prof Dr Kanthasamy Nalilusamy

The role of religion in character building.

B5B303

B5B306

Bilik Pemulihan

Puan Vivh.il.u h,'" lI.d.,", ,·.Iu,.'f!

Encik Ahmad Ghazie bin Ibrahim

Prof Madya Dr. Norani Mohd 5alleh

3

12.30 -2.15 tengahari

Makan tengahari dan solat

2.15-4.15 tengahari Sesi Selari 2

Sesi 2 (A): Isu dan Cabaran (Umum)

1. Professor Nik azis Nik Pa

Isu dan cabaran kritikal dalam am alan pendidikan perwatakan di abad ke 21.

2.Professor Datin Quek Ai Hwa

Careers and ethics in the context of human capital development.

3. Professor Madya Dr Wan Hasmah Wan Mamat dan Asri Mat Saman

Gejala buli dalam kalangan pelajar sekolah menengah agama

Sesi 2 (B): Pengajaran dan Pembelajaran (Pendidikan Akhlak)

1.Fatimi Hanafi dan Mohd Zamani Ismail

BSB301

BSB303

BSB306

Professor Madya Dr Wan Hasmah Wan Mamat

Encik Rahimi Mohd Saad

Professor Madya Dr Chang lee

Metodologi Pendidikan Islam: Ke arah pembentukan insan cemerlang.

2. Fuadah Johari

Pemahaman akdiad di kalangan pelajar Institut Pengajian Tinggi Swasta dan kesannya terhadap masalah akhlak : Suatu kajian

3. Nooraini Sulaiman

Pendidikan Islam asas dalam pembinaan akhlak pelajar: Satu kajian terhadap persepsi pelajar di Sekolah Menengah Bukit Katil, Melaka

4. Rorsuedee Salaeh@ Rushi

Peranan pengajian Hadith dalam melahirkan modal insan yang berakhlak mulia dan bernilai tinggi.

Sesi 2(C ): Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

4

ticll!!1
1.Maizura Yasin
Tahap kesediaan guru terhadap
pengetahuan pedagogical isi
kandungan Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan.
2. Azni Yati Kamaruddin
Masalah pengajaran Pendidikan Sivik
dan Kewarganegaraan dalam kalangan
guru sekolah menengah.
3. A. Pusppavalli dan Khadijah Zon
(Phd)
Pengajaran Pendidikan Moral di
sekolah menengah : Mengapa guru-
guru tidak melaksanakan pendekatan
penaakulan moral?
Sesi 2 (D): Kurikulum Pendidikan Moral Bilik Pemulihan
Dr Melati
1 .Professor Madya Dr Norani Mohd
Salleh dan Mohd Faisal Mohamed
Kerjasama sekolah dan ibu bapa
menangani disiplin : Isu dan cabaran
2. Sharifah Norshah Bani Syed Bidin
Program Therapeutic Community di
Sekolah Henry Gurney: alternatif
menangani gejala so sial.
3.Dr. Kulwind kaur alp Gurdial Singh
Ethics and moral values for technical
communicators.
4.15 -4.45 petang Kertas Utama 2
Auditorium Prof. Madya Dr. Abu Talib Putih
Professor Madya Chang Lee Hoon
Pembinaan Sumber Web Pendidikan
Moral
4.45 -5.00 petang Jamuan Teh 5

Hari 2

2S Julai 2008 Oumaat)

MASA SESSI TEMPAT PENGERUSI/PENGACARA
9.00-10.30 pagi Sesi Selari 3
5esi 3 (A): Isu dan Cabaran B5B301 Puan Azni Yati Kamaruddin
(Pendidikan Moral) 6

,----------------,---------------------------~-

1 .Salinah binti Jaafar

Bahasa sebagai wadah Pendidikan Moral dalam kalangan pelajar

2. Professor madaya Dr Chang Lee Hoon

Emosi moral dalam Pendidikan Moral.

3. Muhamad Faizal A. Ghani, Prof Dr Shahril@Chari Hj Mazuki dan Maszuria Adam.

Kepimpinan moral pengetua pemacu keberkesanan sekolah : satu tinjauan awal

4. Dr Zawawi Ismail dan Encik Rahimi Mohd Saas

Penerapan nilai dalam pendidikan Bahasa Arab di Malaysia.

Sesi 3 (B): Kurikulum (Pendidikan Akhlak)

1.Dr Abdullah Yusof

Pendekatan Islam dalam menangani kegiatan salah laku moral dan jenayah remaja di sekolah.

2. Dr Habib Mat Som

Sumber wahyu dalam memperkasa sahsiah

3. Dr Faisal@ Ahmad Faisal bin Abdul Hamid

Pendidikan Islam dalam membina syakhsiah muslim.

4. Dr Noor Shakirah Mat Akhir Nilai-nilai kerohanian dalam pembangunan insan: Kaitannya dengan akhlak dalam Islam

Sesi 3 (C): Pendidikan Agama (Umum)

1.Muhamad Hasbi Abdul Rahman Konsep dan Fana' dalam pembentukan insan bermoral: Satu kajian perbandingan dalam Tantric Buddism dan Tasawuf Islam

2. Prof. Akhbar Hussain (Phd), UM Role of religious in human and societal development.

3. Puan Vishalachee Balakrishnan

BSB303

BSB306

Encik Mohd Faisal Mohamed

Dr Ghazali Darussalam

7

Should religious be taught in
Malaysia
4. Aswati Hamzah Bilik Pemulihan Dr Habib Mat Som
Elemen taqlid dalam struktur
pengetahuan akhlak pelajar Malaysia.
Sesi 3 (D): Sekolah, Masyarakat dan
Komuniti
lYusri Yaakob dan Shaikh Abdullah
Hassan Mydin
Intipati konsep modal insan menurut
perpektif menurut perspektif Islam
Hadhari
2. Khairul Hamimah Mohamed Jodi,
Zawiah Hj Mat dan Faridah Che
Hussain
Black Metal: Kesannya terhadap
pelajar dan remaja
3. Hamidah Sulaiman dan Mohd
Faisal dan Mohamed
Pembentukkan modal insan menurut
perspektif Islam
4. Dr Nor Azzah Kamri
Elemen Pendidikan Akhlak dalam
Pelaksanaan Kod Etika Organisasi
10.30 - 10.45 pagi Minum Pagi Khemah
10.45-11.15 pagi
Kertas Utama 3
Professor Madya Dr Wan Hasmah
Wan Mamat Auditorium Prof. Madya Dr. Chang Lee
Hoon
Perpaduan Di Kalangan Remaja
Sekolah
11.15-12.00 Sesi Plenari Auditorium Puan Zaharah Hussin
tengahari 8

LANGKAH AWAL DALAM MEMPERKEMBANG KESEDARAN, PEN<a:TAIIliAN DAN SIKAP KANAK-KANAK PRASEKOLAH TERHADAP NILAI KEIUASAl\JA Oleh:

Zakiah Mohamad Ashari Aswati Hamzah

Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang

ABSTRAK

Perkembangan optimum dan seimbang kanak-kanak bermula daripada kurikulum yang menarik dan dikendalikan dalam suasana yang riang dan gembira. Begitu juga penerapan nilai-nilai murni boleh diserapkan dalam setiap aktiviti yang dijalankan di dalam kelas untuk memperkembangkan tahap kesedaran, pengetahuan serta sikap kanakkanak. Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan melihat keberkesanan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan dalam kelas yang terpilih dalam usaha menerapkan sikap kerjasama dan tolak ansur dalam jiwa kanak-kanak sewaktu melakukan tugas yang diberikan. Objektif utama kajian adalah untuk 1) mengesan langkah-langkah yang boleh digunapakai dalam memperkembangkan kesedaran, pengetahuan dan sikap kanak-kanak terhadap nilai kerjasama, 2) mengenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan kanakkanak tidak mahu bekerjasama sewaktu menjalankan aktiviti berkumpulan mahupun berpasangan, dan 3) untuk mencari dan memperbaiki strategi pengajaran guru prasekolah supaya kanak-kanak boleh bekerjasama, bertolak ansur dan berkongsi sewaktu melaksanakan tugas yang diberikan. Perbincangan kajian bermula dengan melihat dan melakukan pemerhatian terhadap cara kanak-kanak melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru dan kekangan serta masalah yang timbul di pihak guru. Oleh yang demikian, kajian ini telah menggunakan kaedah pemerhatian dan senarai semak yang dijalankan kepada pelajar untuk mencungkil maklumat yang diperlukan. Penemuan dari kajian ini amat berguna dalam membantu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran guru di prasekolah dalam aspek nilai terutamanya nilai kerjasama.

PENDAHULUAN

Kajian telah dijalankan ke atas kanak-kanak di Prasekolah Cemerlang di Sekolah Kebangsaan Bukit Gambir bertujuan memperkembangkan kesedaran, pengetahuan dan sikap kanak-kanak terhadap aspek nilai iaitu kerjasama atau dalam erti kata lain tolong-menolong dan bertolak ansur. Selain itu kajianjuga bertujuan mengesan langkah-Iangkah yang boleh digunapakai dalam memperkembangkan kesedaran, pengetahuan dan sikap kanak-kanak terhadap aspek nilai. Faktor-faktor yang menyebabkan kanak-kanak berminat dan cenderung terhadap aktiviti berkumpulan yang dijalankan sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran di kelas juga dikenal pasti. Justeru, dapatan kajian dapat membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran ke tahap yang lebih optimum.

1

Sepcrti yang kita sedia maklum, pendidikan prasekolah adalah pendidikan asas yang penting. Ia menjadi tapak awal dalam membantu menyemaikan bibit-bibit cintakan ilmu pengetahuan dan sukakan sckolah serta dalam usaha menanamkan nilai-nilai murni ke dalam jiwa dan diri kanakkanak. Mcnurut Jameyah Sheriff (1998), pendidikan di dalam program prasekolah perlu mcnitikhcratkan aspek-aspek pembentukan sahsiah yang baik dengan penerapan nilai-nilai murni secara bcrtcrusan dan menyeluruh. Pendidikan ini bertujuan untuk melahirkan generasi yang berhcmah tinggi, bersopan santun, bertanggungjawab dan bermaruah.

Oleh schab itu guru prasekolah perlu mempunyai pengetahuan yang luas merangkumi aspekaspek pcrk cmbangan kanak-kanak, strategi pengajaran dan pembelajaran, pentadbiran pusat prasckolah dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan pendidikan prasekolah. Hal ini selaras dengan Falsufn h Pendidikan Kebangsaan yang mahukan kanak-kanak prasekolah memperoleh asas-asas komunikasi, kemahiran so sial dan kemahiran lain yang positif seperti fizikal, intelcktual, cmosi, rohani dan nilai-nilai estetika sebagai persediaan ke sekolah rendah dan pcmbclajnran sepanjang hayat.

Di salllpill)', itu, beberapa kajian yang lain ada menyatakan penglibatan ibu bapa di prasekolah juga dapat mcmbantu menerapkan nilai-nilai murni dalam jati diri anak-anak mereka. Menurut Rohani Alulu l lah, Nani Menon dan Mohd. Sharani Ahmad (2003), penglibatan ibu bapa dalam pendidik.m kallak-kanak dapat meneguhkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dari aspck juxru.m i , emosi, rohani dan intelek seterusnya membantu mengekalkan kejayaannya. Sokouuan ihu bapa dalam institusi persekolahan tidak dapat disangkal lagi dalam melahirkan insan yall)'. .c-merlang dalam akademik mahupun sahsiah me skip un anak mereka masih di alam pcndulik.m a wa l lagi. Perkara ini tidak boleh diambil mudah oleh setiap ibu bapa kerana boleh mcnirubulk.m kesan yang buruk pada masa akan datang. Kesedaran awal perlu ada dalam diri sctiap Jill I hapa kanak-kanak yang mahukan anak mereka cemerlang di duniawi dan juga ukhr.rwi

LA'I \ I{ In .• ,AKANG KAJIAN

2

Penerapan nilai mumi dalam pendidikan awal kanak-kanak boleh dilaksanakan merentasi setiap komponl:n prasekolah yang sedia ada. Ia tidak seharusnya tertumpu pada komponen kerohanian dan 1I10rai sahaja. Guru boleh memikirkan cara terbaik melalui setiap langkah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan memasukkan nilai-nilai tertentu bagi memperkembang tahap kcscdaran, pengetahuan serta sikap kanak-kanak di samping memperkenal konsep-konsep dalam pcndidik an awal kanak-kanak, memandangkan pada umur begini mereka terkenal dengan sifat cgoscntrik dan mementingkan diri sendiri.

Meskipun tcrdapat segelintir kanak-kanak yang boleh berkongsi bahan dalam melakukan tugas, namun guru pcrlu menitikberatkan aktiviti secara berkumpulan supaya mereka dapat berfikir dan cuba untuk ml:nyelesaikan masalah secara bersama. Menurut Nor Hashimah Hashim dan Yahaya Che l.ah (20m) peII1belajaran secara koperatif sangat penting sebagai alat untuk kejayaan dalam bidang akadcm ik, sosialisasi, dan juga emosi. Hal ini kerana, kanak-kanak saling bergantung kerana kcjayaan adalah sumbangan kumpulan dan bukannya individu.

HIPOTESIS A W AL

Hipoll:sis awal kajian ini mendapati kebanyakan kanak-kanak di dalam kelas tersebut sukar untuk bckvrjasama dan bertolak ansur dalam melaksanakan tug as yang diberikan kerana mcmpunv.u pL'fasaan memiliki yang tinggi dan sifat egosentrik yang masih tebal. Aspek ini belch dik.utku n dengan ketidakkeberkesanan pengajaran guru di dalam kelas.

o B.' ..: h: T II' "AJIAN

Kaji.m 1111 dlJ"lankan ke atas kanak-kanak yang berumur 5 dan 6 tahun yang bersekolah di Prasl'kolah ( 'vmerlang, SK Bukit Gambir untuk mencapai tiga objektifutama iaitu:

i) Illl'llgenal pasti faktor-faktor yang menyebabkan kanak-kanak tidak mahu hcketjasama sewaktu menjalankan aktiviti berkumpulan mahupun berpasangan, dan

u ) Illl'llgesan langkah-langkah yang boleh digunapakai dalam memperkembang kv xcdaran, pengetahuan dan sikap kanak-kanak terhadap aspek nilai, dan

3

iii) untuk mencari dan memperbaiki strategi pengajaran guru prasekolah supaya kanakkanak boleh bekerjasama, bertolak an sur dan berkongsi sewaktu melaksanakan tugas yang diberikan untuk mencapai hasil pembelajaran yang terbaik.

SOROTAN KAJIAN

Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan tuhan. Wan Mohd. Zahid Wan Daud (198X) mcntakri fkan nilai mumi sebagai tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sarna juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai mumi sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuan semua agama, untuk membentuk kchidupan pl:nganutnya supaya menjadi baik dan berakhlak mulia. Menurut Rokeach dalam Kharndani Sairi, Nor Aishah Buang dan Mohd. Sani Ibrahim (2005) nilai sebagai satu jenis kepcrcayaan hagaimana seseorang sepatutnya atau tidak sepatutnya berkelakuan sebegitu rupaatau tcutang sesuatu matlamat yang perIu. Manakala kerjasama ialah usaha baik dan mcmhina yallg dilakukan secara bersama pada peringkat individu, komuniti, masyarakat atau negara untuk Illencapai sesuatu matlamat seperti persaudaraan, tanggungjawab bersama, gotongroyang, kvto lcrnnan dan perpaduan.

Dalam mcmpc rkata pendidikan awal dari perspektif Islam, Al-Ghazali berpendapat: "Kanakkanuk 1II("'II!'e,kan amanah dan tanggungjawab orang tuanya, jiwanya sud murni merupakan pcrnuttu tuuliu] yang bersahaja dan bebas dari ukiran dan gambaran dan ia boleh menerima setian II/,//t/II dan cenderung kepada apa yang dicenderungkan kepadanya". (Wan Mohd. Zahid Wall I >alld. l')~8). Ini bennakna pendedahan kepada persekitaran yang sesuai dan kondusif akan mcnj-ai.u nu-rcka menjalani kehidupan dengan sempuma dan sejahtera. Guru memainkan pcrun.ui ~,l'll;lv.ai ibu bapa dalam membentuk kanak-kanak selaras dengan Falsafah Pendidikan Ncg.u:r. (,lIlll bukan hanya mengajar nilai mumi melalui matapelajaran yang terdapat dalam sukut.u: 11Iat;ll'clajaran tertentu sebaliknya nilai mumi perlu terdapat dalam setiap matapelajaran. Adak al.uiva u i l ai murni yang disalurkan itu tidak terdapat secara khusus di dalam subjek tersebut tctapi dlll'l;tl'~an secara tidak formal seperti komunikasi yang baik antara guru dengan kanakkanak , \all)', ·,n.:ara tidak langsung akan mempengaruhi penanaman nilai dalamjiwa mereka.

4

Oi samping itu , integratif dari segi kesepaduan aspek-aspek perkembangan dan potensi perlu digarap dcngan lebih awal. Pengalaman pembelajaran seorang kanak-kanak diperingkat awal usia mampu mernberi kesan yang positif mahupun negatif kepada kehidupannya di mas a hadapan sarna ada dari segi kognitif, emosi, so sial dan aspek-aspek perkembangan yang lain bcrganlllng kcpada cara bagaimana kanak-kanak memperolehi pendedahan. Menurut Jameyah Sheriff (199H) membantu kanak-kanak lebih memahami tentang hubungan sesama manusia yang mencenninkan moral dan etika yang baik, adalah perlu bagi para pendidik membantu kanakkanak dcngan memberi peluang kepada kanak-kanak bekerjasama dan berbincang sesama mercka len tang sesuatu isu atau keadaan. Justeru kefahaman tentang penerapan nilai di peringkat prasckolal! hcudaklah dilakukan secara spontan mengikut rutin aktiviti kanak-kanak. Penerapan nilai-nilai murn i yang baik dalam semua aktiviti yang dijalankan akan dapat memberi kesan yang lebih baik daripada menerangkan secara terperinci kepada kanak-kanak yang adakalanya kurang memahami tcnt ang sesuatu hal.

METOI)OI.OGI KAJIAN

Kajian ini mcrupakan satu kajian kes kualitatif untuk meninjau dan mengenal pasti faktor-faktor yang mcnvchabkan kanak-kanak tidak mahu bekerjasama sewaktu menjalankan aktiviti bcrklllllJ1l1lall mahupun berpasangan. Kajian kes ini dipilih kerana mencari dan memperbaiki strall'gi Pl'lll'Aiaran guru prasekolah supaya kanak-kanak boleh bekerjasama, bertolak ansur dan bcrk(llll',si sl'\\,aktu melaksanakan tugas yang diberikan untuk mencapai hasil pembelajaran yang tcrbaik I )at;, dalam kajian ini dikumpul melalui kaedah pemerhatian, senarai semak dan juga soal ."l"I illl k

Popull.,j dan persampelan

PoplilaSI bJ1;11l dijalankan untuk kanak-kanak prasekolah yang berumur 5 dan 6 tahun yang sedalll',Ill'Lq;1I di Prasekolah Cemerlang, SK Bukit Gambir. Pemerhatian, senarai semak dan soal selidlk Il'Llil d i j alankan terhadap 17 orang kanak-kanak yang baru memasuki alam persekolahan iaitu hl'lllllll.,1 Januari 2008. Kajian dijalankan selama 3 bulan bennula 18 Januari 2008

5

sehingga 4 April 2008. Subjek kajian terdiri daripada 8 orang lelaki dan juga 9 orang perempuan yang kcscmuanya berbangsa Melayu kecuali seorang kanak-kanak lelaki berbangsa India.

KEPUTllSAN SOALSELIDIK

Soalsclidik yang dijalankan dalam menentukan minat kanak-kanak terhadap aktiviti yang melihatkan kurnpulan ataupun pasangan telah dijalankan pada 25 lanuari 2008. berikut ialah antara jawapan yang diperolehi dari kanak-kanak yang berumur antara 5 dan 6 tahun di Prasckolah Cemerlang, SK Bukit Gambir. Berdasarkan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan melalui proses pengajaran dan pembelajaran beberapa faktor telah dapat dikenal pasti berkenaan perkara yang menyebabkan kanak-kanak ini tidak mahu melakukan aktiviti secara berkumpulan atau bcrpasangan, Antaranya ialah:

o Mcmpunyai ahli kumpulan atau pasangan yang tidak serasi atau seirmg dengan jiwa mcrcku. Perbezaan ini menimbulkan rasa tidak mahu belajar dan menolak untuk mcluk ukan kerja apabila diarahkan.

o Sik ap cgosentrik yang tebal dalam diri sesetengah kanak-kanak yang menyebabkan merck a tidak boleh berkongsi bahan, alat tulis dan sebagainya dalam melaksanakan ak tivit i secara bersama.

1!'1 Kanak-kanak mempunyai sifat memiliki yang tinggi. Mereka tidak bersedia untuk mvnjn l ankan tug as mengikut bahagian masing-masing.

[lJ1l-kallan dari ahli kumpulan yang kadangkala cuba menguasai kerja yang diberikan 11 icnvcbabkan ahli kumpulannya tertekan.

[v"! Tiduk mesra antara ahli kumpulan juga menyebabkan hasil kerja yang diperolehi kurang 1l1l'IIIII<lskan kerana mereka tidak dapat bekerjasama dengan baik.

Stralt"gi \;111)'. guru perlu laksanakan dalam usaha memupuk nilai kerjasama dan toleransi ialah :

Iv"! A k t I \ it i berkumpulan yang dijalankan perlu dapat menarik minat dan menimbulkan rasa 111)'.111 t ahu mereka dengan mengaplikasikan bahan bantu mengajar yang menarik. Guru [ut lu Illenyediakan aktiviti yang mengujakan seperti tampal kolaj, mewarna gambar yang Ill·· .. 11 hcrsama-sama.

6

o Aktiviti berkumpulan perlu dilaksanakan merentasi setiap komponen pada setiap hari supaya nilai mumi ini sentiasa diamalkan seterusnya dapat dihayati oleh kanak-kanak.

o Guru pcrlu menyemai sifat mesra dalam semua situasi supaya kanak-kanak gembira dan bcrusaha untuk melakukan tugas yang diberikan dan menyiapkan dengan bersungguhsungguh dengan ahli kumpulan masing-masing. Guru bertindak sebagai perantara supaya kanak-kanak mesra di antara satu sarna lain.

o Scbagai pendidik guru perlu bijak berkomunikasi supaya dapat mewujudkan suasana riang dan ceria sewaktu aktiviti berkumpulan dijalankan.

o (ianjaran dan peneguhan dalam kumpulan merupakan aspek penting yang bertindak schagai pemangkin semangat mereka untuk terus melakukan kerja dengan baik dan bcrsungguh-sungguh secara bersama-sama.

KESIGNIFIKANAN KAJIAN

Jelaslah di sini bahawa penerapan nilai murni dari pendidikan di peringkat awal perlu dititik bcratkan Tindukan Kementerian Pendidikan yang melancarkan strategi bersepadu diperingkat sekolah adalah bersesuaian kerana ia bertujuan memastikan bahawa semua matapelajaran yang diajar tidak rerpisah jauh antara satu sarna lain dan sentiasa berkaitan dan bersifat bersepadu. Unsur yall)', 1l1~nunjukan kesepaduan ini ialah unsur nilai. Mereka sependapat bahawa pendidikan kanak k.mnk harus mendapat perhatian sepenuhnya kerana kanak-kanak mempunyai waktu tcrtcntu ~'allg sangat singkat dan perlu mendapat perhatian serius. Menggalakkan kanak-kanak rncmnh.uut tcntang nilai dan tingkahlaku yang baik bukanlah satu tanggungjawab yang scrncnt.uu rvt api memerlukan usaha yang berterusan. Guru prasekolah perlu menggunakan scmua 1ll'lll:tllg yang ada untuk menerap nilai-nilai mumi di dalam aktiviti prasekolah, disamping Il1CIl)',)',aLIU.11l kesinambungannya di rumah melalui penglibatan ibu bapa,

Bagi stlatl')',1 yang mempunyai kaitan lang sung dengan isi pelajaran, pendekatan kognitif dalam hcntuk p('t1I1Il~angan dapat dilakukan. Fakta-fakta dalam komponen kerohanian dan moral ump;1I1WI\.1 .rk an dapat dibincang melalui isu-isu yang dapat dikaitkan secara langsung dengan unsui 11t1;11 \;1 ng dipegang oleh kanak-kanak atau nilai sejagat tertentu.

7

Sikap pcrihatin guru dan kesedaran kanak-kanak dalam mernupuk nilai mumi baik secara formal ataupun spontan menyebabkan ianya akan sentiasa dapat dipupuk dari serna sa ke semasa. Nilainilai murni masih boleh ditingkatkan dengan usaha yang berterusan oleh pihak sekolah dan ibu bapa. Ilal ini adalah kerana proses penerapan dan penghayatan tidak boleh terhenti pada satu tahap sahaja. Sclain guru, ibu bapa juga perlu memainkan peranan dengan rnemberi tunjuk ajar dan contoh tcrhaik kepada anak-anak rnereka. Nilai-nilai hidup yang baik perlu ditanarn, dipupuk dan dibcntuk dalam diri anak-anak kerana mereka merupakan pelapis generasi yang akan datang.

BIBI.I ()( ~ I{ A FI

Cates. \\' ~ 1. (1990) terjemahan Syaharom Abdullah. Panduan Amali Untuk Penyelidikan l'rndi di kan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.

Dalen. I) II V (1993) terjernahan Abd Fatah Abd Malik & Mohd Majid Konting. Memahami I"'"ydidikan Pendidikan Satu Pengenalan Edisi ke-4. Universiti Pertanian Malaysia. Sl·I.III)'.( ir.

.Tailani Md. YUIlOS, Baharom Mohamad, Noraini Kaprawi, Sapon Ibrahim (2005). Nilai Murni:

Pcnghayatan dan Amalannya Di Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Seminar Pendidikan 1005 Pendidikan Untuk Pembangunart Lestari (335-344). Shangri-La Hotel; Pulau Pinang .

Jarncyah Sheriff (1998). Pendidikan Moral dan Kerohanian. Seminar Pendidikan Awal Kanakkanak Disember 1998. Universiti Sains Malaysia. Pulau Pinang .

Jamcyah Sheri If (2002). Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Kanak-kanak: Ibu bapa dan Pcndidik sebagai Rakan Kongsi di dalam Program Pendidikan Awal Kanak-kanak. .\'t,,,,i"lIr Kebangsaan Pendidikan Awal Kanak-kanak Jun 2002. Universiti Sains Malaysia. Pulau Pinang.

Khallldani Sairi, Nor Aishah Buang & Mohd. Sani Ibrahim (2005). Pendekatan Penerapan Nilainilai Tonggak 12 Di Kalangan Pengetua dalam Pengurusan Sekolah. Seminar Peudidikan 2005 Pendidikan Untuk Pembangunan Lestari (335-344). Shangri-La lintel: Pulau Pinang.

Mohd MaJid Konting (1998). Kaedah Penyelidikan Pendidikan.Dewea Bahasa dan Pustaka.

Kuala Lumpur.

Nor l lnxhiru.rh Hashim & Yahaya Che Lah (2003). Panduan Pendidikan Prasekolah. PTS I'ulihv a t ion & Distributors. Pahang.

Roh;1I11 Ab.Iul lah, Nani Menon & Mohd Sharani Ahmad (2003). Panduan Kurikulum l'rasrk olah, PTS Publication & Distributors. Pahang.

SUI:lIll1;1I1 ~Ia',ri (2003). Kaedah Penyelidikan dan Panduan Penulisan (Esei, Proposal, Tesis). t 1111',,111 Publications & Distributors Sdn. Bhd. Kuala Lumpur.

9

Wan Mohd Zahid Wan Daud (1988). Insan Baik Teras Kewarganegaraan. Pemikir (Jan-Mac 1(96).

10

PROGRAM THERAPEUTIC COMMUNITY DI SEKOLAH HENRY GURNEY: ALTERNATIF MENANGANI GEJALA SOSIAL

Oleh:

Sharifah Norshah Bani Syed Bidin

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam,Universiti Darul Iman Malaysia

ABSTRAK

Sc'Aolllil Henry Gurney merupakan salah satu institusi pemulihan akhlak di bawah pentadbiran Jabatan l'c'II/II/"t1 Malaysia yang menyediakan pelbagai program pemulihan kepada juvana yang terlibat dengan /c'III1\'IIi1 dan telah disabitkan kesalahan oleh mahkamah. Melalui Pelan Pembangunan Insan yang diu-t apk an oleh Jabatan Penjara Malaysia, juvan a-juvana perlu melalui empat fasa pemulihan; orientasi, /'c'lIgli/whan sahsiah, kemah iran dan pra bebas. Usaha pemulihan secara bersepadu ini telah Jl/c"I1/, .. rtthatkan hasil yang memuaskan apabila juvana-juvana yang berada di sekolah ini mampu Jl/c'lIggelrap ilmu dan kemahiran yang turut menyumbang kepada perubahan personaliti mereka ke arah 1',llIg IC'hih baik dari sebelumnya.Kertas kerja ini akan membincangkan tentang program Therapeutic ('''lIl/l/lIlIity, iaitu salah satu program pemulihan yang dilaksanakan kepada juvana yang berada pada /'/lel /'c'lIgukuhan sahsiah. Perbincangannya akan dikupas dari aspek kesesuaian aplikasi beberapa II/.I/IIIII/,'n di dalam program ini ke sekolah-sekolah harian demi membantu usaha mengurangkan kadar Ac'(c'I/,htltan pelajar dengan masalah keruntuhan akhlak yang kian meruncing, agar hasrat untuk nu-lulu rk an modal insan yang berkualiti, terarah dan seimbang di antara pembangunan insaniah dan nuul.livvah tercapai.

I'FN(;IO:~ALAN RINGKAS THERAPEUTIC COMMUNITY (TC) IIFNI{Y (;VRNEY

DI SEKOLAH

I lu-rapeutic Community(TC) berasal dari bahasa Latin "therapeutrides" berrnaksud terapi aLI\I 1ll'11I .longan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Pada umumnya, konsep 'I'C ini IlIl'llVallFY,ap setiap individu boleh berubah, boleh menjadi lebih baik dan boleh maju. Di dalam 'I ( ',"1'11.1 P i ndividu diberi kepercayaan bahawa mereka boleh berubah, cuma mereka memerlukan SI,kllll),,1I1 k ornuniti dan tidak boleh melakukannya sendirian. Bersesuaian dengan namanya suatu 11'1;11'1,1.1 t i dak hanya merawatjasad, tetapijuga merawatjiwa manusia.(Hassan Sakimon, tt,71- 'I.')

S,IIII lagi prinsip penting di dalam TC ialah setiap ahli keluarga mesti mempunyai t;11I~TlIllf·,I.lwab terhadap setiap perlakuan terhadap orang lain dan juga diri mereka sendiri. l'IT.I'k 11.11.111 TC dianggap paling selamat kerana merupakan sebuah model kekeluargaan di mana \\ tqllilll\.1 kasih sayang, kemesraan dan perasaan saling mempercayai di kalangan ahli keluarga.

Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan adalah berorientasikan ke arah mencapai matlamat pemulihan dan pcrubahan personaliti secara total melalui empat komponen TC yang penting iaitu pcngurusan ll10difikasi tingkahlaku, perkembangan emosi dan psikologi, perkembangan intelek dan kcrohani an dan perkembangan kemahiran vokasional dan kemahiran hidup (Mohd Nor Bayusri , 2006: temubual)

T(' mcngajar penghuni supaya surrender (buka diri), confident (yakin) dan tawakkal k cpada Allah. Elemen 3P iaitu Perasaan, Pemikiran dan Perbuatan juga dititikberatkan kepada mcrcka. Mcreka dilatih supaya mendahulukan pemikiran dari perasaaan di dalam perbuatan scharian mcreka agar mereka boleh amalkan secara komited dan konsisten apabila dibebaskan. Sctiap kakitangan dan penghuni adalah sebagai role model dan konfrontasi sentiasa dijalankan scsama mercka, Terdapat 16 instrumen (tools of the house) yang digunakan di dalam kehidupan schuriun pcnghuni yang melalui Fasa 2 TC ini, iaitu Initial Interview.Re-interview, Pre Morning Mcctin): Morning Meeting, Seminar, Verbal Reprimand (Spoken To, Dealt With dan Hair Cut), ..... /1(/1'(' 1'111'/, Learning Experience, Peer Confrontation, Statik Group.Encounter Group.Relapse j'n'I','lIlioll Group,Extended Group.Assertive Training, House Meeting/General Meeting dan '/'ighl Ilo/lse. Instrumen tersebut amat penting bagi penghuni mencapai self exploration dan self discovcrv. seterusnya mencapai tahap self-rnastery.i Amir Sharifuddin et.al, t.t.: h. 13 ). Walaupun TC diamalkan dengan meluas dalam pemulihan penagihan dadah, ia juga boleh dlglll1akall dalam pemulihan lain seperti memulihkan kanak-kanak yang nakal. (Hassan S;lkillHlI\,t,t : h.73)

I\llat masa ini, hanya sebuah Sekolah Henry Gurney sahaja mengaplikasi modul TC, iaitu Sd,uLi11 1 lcnry Gurney Teluk Mas, Melaka (SHGTM), manakala di Sekolah Henry Gurney \Valllla Hatu Gajah ia tidak dapat dilaksanakan kerana bilangan penghuni yang sedikit (Sapiah S;lal,.'()()(, rcmubual). Di SHGTM, modul therapeutic community (TC) diaplikasi dalam fasa kl'llll;1 Pl'llIlilihan, iaitu fasa pengukuhan sahsiah. Modul asal yang disediakan untuk banduan lil-was;1 til penjara disesuaikan dengan keadaan penghuni-penghuni di SHGTM yang terdiri d;IIIP;HI.I i uvana yang terlibat dengan jenayah. Apabila memasuki fasa pengukuhan sahsiah ini, IlI'l1)'11\1111 mesti melalui program orientasi TC, yang pada kebiasaannya mengambil masa selama srhul.u: I., hertujuan memperkenalkan penghuni baru fasa ini dengan program TC,

,\ ',a s pendidikan kepada penghuni-penghuni dalam program ini ialah melalui falsafah fl'l ;1', .1,1 I I falsafah tersirat. Mereka diwajibkan menghafal, memahami dan menghayatinya di

dalarn kchidupan seharian. Falsafah teras dibaca setiap kali sebelum memulakan sesi morning meeting yang diadakan selama 6 jam seminggu, iaitu 1 jam sehari dari hari Isnin hingga hari Jumaat. Falsafah teras mengajar penghuni mengakui kesilapan, kekurangan diri dan keperluan hcrada bcrsama-sama orang lain demi meningkatkan pembangunan kendiri agar menjadi manusia yang boleh menyumbangkan sesuatu yang bermakna untuk diri sendiri dan orang lain. I>i dalam Ialsafah tersirat pula penghuni dicelikkan ten tang peranan dan tanggungjawab mereka pcrlu dihuyati selama mereka berada di SHGTM, juga apabila dibebaskan kelak. Melalui sesiscsi yallg dijalankan mereka dilatih supaya bersikap jujur kerana ia boleh menjadi satu penawar dan tl'lIaga bagi mereka membina perhubungan yang lebih stabil dengan orang lain. Seseorang pcrlu hcrsikap jujur dengan dirinya untuk membina perkembangan diri juga membantu orang lain untuk bcrkcrnbang. Oleh itu, adalah perlu mengambil kesempatan yang diberikan untuk mcmhantu diri dan orang lain dalam konfrantasi atau mengaku kesalahan yang dibuat.(Hassan Sak imon.t.t: 125)

1 >i da lam norma Ie tidak ada sesuatu yang diberi begitu sahaja tanpa usaha untuk nu-iupcrolvh i nya. Sebarang ganjaran yang diberikan adalah hasil usaha yang telah ditunjukkan (licit mcrckn. Perubahan tingkahlaku berIaku apabila individu dapat bersabar untuk melawan uufsunya hagi mencapai sesuatu kejayaan. Setiap individu memegang tiga nilai penting di dalam dirinva, iairu kasih sayang, bertanggungjawab dan prihatin ke atas dirinya, juga orang lain. Ikrta11FVlIllgjawab membawa perubahan kepada diri sendiri dan orang lain. Di dalam suasana '1(', kl·tl)~a-tiga unsur ini dapat menimbulkan perasaan mengambil berat di antara satu sarna lain. 1'1 I Ita t III ill! kan sahaj a berrnakna membuat sesuatu yang baik kepada individu lain, tetapi juga 1)(,1I11;lk11a menegur kesilapan atau sikap negatif sesama ahli keluarga. Keprihatinan ini akan pahit untuk dltnima tetapi sebenarnya dapat membantu seseorang yang sedang melalui proses IH·lllIdill;J11.( Ibid: 126) Sikap prihatin ini menyebabkan individu itu sentiasa dalam berjaga-jaga d;11I 11l'1~.I·dia menghadapi sebarang kemungkinan. Di dalam terapi ini, setiap orang perIu peka dl'IIVali .IJla yang berlaku dalam persekitarannya juga memaksimakan penggunaan faedah yang dISI·,!J;lk.lll hagi membantu perkembangan dirinya.(lbid:127)

I r : juga mengajar penghuni supaya lebih prihatin kepada penghuni lain untuk berkongsi I .rl I~') a 1.1 h: i anya. Kesakitan dan kepahitan hidup yang dikongsikan akan membolehkan orang lain 1I1l'lllall.J1111 dirinya. Apabila ini berlaku, orang lain juga akan berbuat demikian, membentuk tIIIlLlkh.tI.1S dan membuka dirinya berkongsi perkara yang ada dalam dirinya. Mereka tidak akan 111l'la·"t kl'scorangan lagi kerana setiap individu mempunyai pengalaman hidup yang hampir

sa rna.

Di dalam terapi ini segalanya melibatkan perubahan dengan kepercayaan bahawa

sctiap individu boleh mengubah sistem pemikirannya. TC seterusnya mengajar individu mcmbu.ing sistem pemikiran itu dan percaya bahawa dirinya seorang yang berguna, boleh bcrubah mcnjadi seorang yang produktif. Sebenarnya perbuatan dan pemikiran positif boleh dipcrolchi dcngan mencabar perasaan takut. Secara tidak langsung individu ini akan merasa scronok dcngan faedah yang diperolehinya apabila kekuatan terbina atau mendapat pengukuhan yang dibuat. Oi dalam persekitaran IC ini, kesungguhan ahli keluarga untuk mernbina semula dirinya dapat dilihat kerana ia menerima ganjaran secara mendaki sedikit demi sedikit melalui struktur posixi. Pencapaian ini dapat meningkatkan keyakinan dirinya. Seseorang yang berusaha kerns akan mendapat satu kepuasan kerana apabila berjaya, ia akan mendapat ganjarannya. (Ibid)

TlilmAP":UTIC COMMUNITY SEBAGAI ALTERNATIF MENANGANI GEJALA SOSIAL

Wa laupun di dalam rnodul IC terdapat 16 instrumen yang digunakan untuk 1lll'IlU)(11 It k.isi tingkahlaku penghuni, tetapi di dalam kertas kerja ini penulis mgm mcmpcrkc-nalkan beberapa instrumen yang difikirkan sesuai diperluaskan penggunaannya ke sckol.rh svk olah harian demi rnembantu usaha mengurangkan kadar keterlibatan remaja klIlISIISII\a pelajar sekolah dalarn masalah akhlak. Perbincangan ini adalah berdasarkan dapatan y:IIIV dqwll rlehi untuk kajian Ph.D penulis yang bertajuk : "Impak Uslub Tabsyir dan Indhar dul.uu r-.. klllbentuk Personaliti: Kajian di Sekolah Henry Gurney Teluk Mas, Melaka dan Batu

(;:lIall. 1'1'1 a k",

lnst rurnen yang disediakan ini adalah bermotifkan usaha menjadikan penghuni-penghuni 111l"11111)·)·,IIkan kebiasaan buruk dan menggantikannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. SI'II:I!' 11l"ll).!,huni merupakan 'mata' dan 'telinga' kepada penghuni lain dalam usaha pembangunan dill 1II.1·dll).!,-masing. Oleh kerana itu, didapati kaedah pembelajaran yang digunakan adalah IH"I lu-ut II k ' learning experience' (pembelajaran melalui pengalaman). Penghuni ditegur dan dlllllllilk .ij ar bagi setiap kesalahan yang dilakukan sarna ada secara individu rnahupun secara IH"I kuiupu lnn. Antara instrumen yang dimaksudkan dan relevan untuk diterapkan di sekolah-

sekolah harian adalah instrumen yang digunakan untuk proses teguran sccara indi vidu d:11l '.n.II.1 kumpulan.

a. Teguran secara individu

Ia merupakan teguran lisan terhadap sikap dan tingkahlaku penghuni apabila melanggar peraturan yang ditetapkan oleh institusi. Sesi akan dijalankan secara formal dan ia terbahagi kepada tiga dan diringkaskan sebagaimana berikut:

i) Spoken To

Iaitu satu proses menegur sikap/tingkah laku seseorang penghuni apabila melakukan kesalahan kali pertama. Contoh sikap dan tingkahlaku yang dikenakan dalam sesi ini ialah seperti malas, tidak ambil berat, kurang tumpuan, kurang kerjasama dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberi kesedaran dan amaran kepada penghuni agar tidak mengulangi sikap dan tingkahlaku yang tidak diingini. Penghuni yang berkenaan dimaklumkan supaya mendengar dengan teliti dan menerima teguran yang akan diberi. Seterusnya, teguran diberi oleh kakitangan, Ketua Rumah atau Penyelaras Aktiviti. Jangkamasa antara 3 - 5 minit. Tempat sesi dijalankan hendaklah privasi. Teguran dalam bentuk nasihat difokuskan kepada sikap, pemikiran dan tingkahlaku dengan meminta penghuni berkenaan supaya mempertimbang dan menukar sikap serta tingkah laku yang lebih positif dan produktif. (Ibid: 84)

ii) Dealt With

Ia merupakan satu proses menegur sikap penghuni yang melakukan kesalahan yang sarna bagi kali kedua. Kesalahan ini dikategorikan sebagai yang agak berat. Ia dikendalikan oleh satu panel yang terdiri daripada seorang posisi dan dua penghuni (sebaya). Tujuannya untuk membantu membawa perubahan, sedia menerima kesilapan secara terbuka dan memberi celik akal kepada penghuni dalam mengenali sikap dan tingkahlakunya. J angkamasa teguran ialah 10- 15 minit.

(Ibid:85). Penghuni terlibat akan diberi amaran keras disusuli tugasan/pengalaman melalui pembelajaran seperti membuat karangan berkaitan kesalahan yang dilakukan dan seumpamanya. (Bimbingan Therapeutic Community,t.t: 19)

iii) Hair Cut

Iaitu satu alat modifikasi tingkah laku yang berbentuk lisan mclalui amarau kerns di alas kesalahan sikap dan tingkahlaku negatif penghuni. Kesalahan yang dilakukan adalah s.uu kesalahan besar yang perlu diteliti sebelum sesuatu tindakan diambil. Kesalahan-kcsalahan tersebut adalah seperti pelanggaran peraturan teras, cuba atau mewujudkan kumpulan-kumpulan negatif dan sebagainya. Ia merupakan tahap ketiga di dalam kumpulan teguran lisan. Tujuannya adalah untuk menyedarkan penghuni bahawa dia telah melakukan satu kesalahan besar dan secara berulang yang boleh merosakkan diri sendiri, orang lain dan program, memberi penghuni kesan terhadap tindakannya dan berusaha meningkatkan perubahan dengan lebihjelas.

Ia perlu melalui proses booking diri (mengaku kesalahan) yang dijalankan oleh panel yang dibentuk, yang mana dua orang dari ahli panel mestilah rakan karib penghuni terlibat. Tempat sesi hendaklah privasi. Penghuni akan diberi amaran keras dengan nada tegas bermula dengan ketua panel diikuti oleh ahli panel yang lain dengan tahap suara adalah mengikut kesalahan dan situasi. Di akhir sesi, ketua panel akan memaklurnkan keputusan sesi kepada penghuni terlibat seperti cuci tray dan peralatan dapur, cuci tandas, spare partiberus gigi, ground, pakai tanda kotak dan tanda meja/confront me. (Hasan Sakimon,t.t: 86-87)

Nilai teraputik dalam teguran lisan secara individu ini ialah setiap orang

bertanggungjawab terhadap tingkahlakunya sendiri dan sewajamya menanggung kesan daripada tingkahlaku tersebut. Seseorang memerlukan komitmen yang tinggi secara berterusan agar tidak mengulangi tingkahlaku berkaitan, sentiasa proaktif terhadap segala tindakan yang mungkin memberi kesan negatif kepada dirinya dan orang lain dan membuka minda dan sentiasa prihatin terhadap perubahan persekitaran dan sesuai dengan keperluan kendiri dan orang lain.( Ibid:88)

b. Teguran lis an secara berkumpulan

i) Pull Up (Tarik Naik)

Ia adalah satu bentuk alatan modifikasi tingkahlaku berbentuk teguran lisan yang dikendalikan di dalam sesi morning meeting. Pull up dibuat bagi kesalahan yang tidak disabitkan tetapi ia berasaskan kejujuran seseorang penghuni untuk mengakui sikapnya yang

mungkin tidak disedari oleh dirinya sendiri tetapi disedari olch pcnghuni lain. Kcjujur.ui ;llLil.dl teras utama dalam membantu dan membawa perubahan sikap pcnghuni. Tcrdapat tiga PIIIlS1P utama dalam pull up iaitu bertanggungjawab, kejujuran dan kasih sayang/prihatin. 'lujuannva adalah untuk menegur sikap atau tingkahlaku secara spontan, mendesak perubahan sikap sccara mendadak, melatih penghuni bertanggungjawab terhadap tingkah laku kendiri dan mcmbawa penghuni kepada sikap berusaha dan sanggup berubah.

Sebelum pull up ditulis dalam pull up's board, ia perlu dimulakan dengan konfrantasi kepada penghuni tidak kurang dari lima orang. Jika terdapat pengakuan ke atas pull up yang diberi booking diri perlu dilakukan. Jika tiada pengakuan, pull up tersebut perlu ditulis di pull up's board oleh pembawa pull up untuk dibawa pada keesokan harinya. Pull up yang hendak ditulis di pull up's board perlu dibawa kepada posisi atasan untuk disemak terlebih dahulu. Pull up hendaklah ditulis dengan 'pride and quality' secara cermat di pull up's board. Jika tidak, perlu ditulis semula dengan lembaran baru. Jika ada barang bukti dan boleh dibawa pull up tersebut perlu disimpan untuk dibawa semasa membaca pull up sebagai bukti. Seseorang yang hendak membawa pull up perlu mengangkat tangan.

Setiap pull up perlu dibuat penjelasan oleh penghuni secara cepat dan padat. Seseorang yang ditegur atas pull up yang dilakukan perlu berdiri mengadap orang yang memberi pull up. Sementara hadirin lain perlu memberi tumpuan dan menghadap beliau. Seseorang yang ditegur atas pull up yang dilakukan tidak boleh memberi sebarang maklumbalas. Teguran yang hendak diberi perlulah berbentuk pengajaran, bukan penghinaan. Jika seseorang yang telah membuat pull up tidak hadir morning meeting, beliau perlulah meminta rakannya membawa pull up tersebut bagi pihaknya.(Bimbingan Therapeutic Community,t.t: h.63).

Antara nilai teraputik dalam pull up adalah memberi kesedaran kepada penghuni terhadap sikap/tingkahlaku kendiri dan penghuni serta persekitaran TC. Pull up mengajar penghuni supaya bersikap jujur. Pull up mengajar penghuni supaya berani berhadapan dengan sebarang situasi, membentuk lebih sikap bekerjasama, lebih bertanggungjawab dan lebih prihatin kepada persekitaran dan membentuk perasaan kasih sayang yang menyatukan sesama penghuni. Prinsip yang ingin diterapkan melalui pull up ialah "Man Help Man To Help Himself". Penghuni menegur sikap-sikap negatif ahli keluarga sambil menegur diri sendiri. Teguran yang dibuat dikaitkan dengan Falsafah Tersirat dan kehidupan yang akan mereka lalui apabila dibebaskan nanti.(Hassan Sakimon,t.t: 98)

ii) Peer Confrontation

Sesi ini digunakan untuk menegur kesilapan kawan dalam suasana yang harmoni. Mas., yang diperuntukkan untuk sesi ini ialah 1 jam seminggu.(Jadual Harian TC) Sesi ini juga dikenali sesi 'Cermin Diri' (Mirrors Among Mirrors). Ia satu sesi bertanya atau menyoal ahli dalam kumpulan berkaitan sikap atau tingkahlaku negatif dengan rasa penuh tanggungjawab dan kasih sayang. Sesi ini menitikberatkan konfrantasi dan penerangan dari setiap penghuni di dalam membentuk keperibadian mulia. Di dalam sesi ini penghuni boleh membuka diri sendiri untuk dikonfrantasi atau disoal terhadap sikap dan tingkahlaku negatifuya selain dikonfrantasi terus oleh ahli dalam kumpulan tersebut kepada ahli-ahli lain. Sesi ini juga merupakan satu ikatan atau perjanjian di antara penghuni bagi menjalankan tugasan pembelajaran untuk perubahan sikap. Apabila seseorang ahli dikonfrant atau disoal, seseorang ahli itu mesti menjawab semua persoalan atau pertanyaan yang dikemukakan serta tidak boleh menunjukkan reaksi yang negatif atau pun diam. (Ibid: 119)

Tujuannya ialah untuk menunjukkan masalah sebenar berkaitan sikap dan tingkahlaku ahli di dalam kumpulan itu dan bersama-sama membantu mereka memahami diri sendiri. Selain itu, untuk mendidik ahli dalam kumpulan bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah tingkahlaku mereka bersama, untuk membina sikap kasih sayang dan tanggungjawab di kalangan keluarga dan untuk mengelakkan ahli dalam kumpulan melanggar peraturan rumah dan peraturan teras bagi menjamin persekitaran yang selamat.(Ibid: 120)

Nilai teraputik dalam sesi ini ialah ahli-ahli kumpulan dapat mengenalpasti isu-isu berkaitan tingkahlaku diri mereka, dapat mengawal emosi, mempelajari bagaimana hendak menjelaskan isu-isu berkaitan tingkahlaku mereka secara lebih teratur dan berkesan. Selain daripada itu, ahli kumpulan dapat mengenalpasti sikap dan diri mereka yang sebenar, dapat memberi keyakinan kepada ahli kumpulan, dapat mempelajari bagaimana untuk menjadi jujur dengan diri sendiri dan dapat berterus terang dengan apa yang mereka lakukan pada hari yang lepas. (Ibid: 122)

iii) Encounter Group

Ia adalah satu terapi kumpulan, tempat sescorang individu mcluahk an !It'la,-;;1;1I1 \l'jWlll marah, kecewa, sedih, benci dan lain-lain kepada individu lain mclalui nada yallg 1111)',)',1 1''111 terkawal dalam menegur sikap negatif ahli keluarga yang lain dan mcngingatkan IIlLTL'ka 1I1l11lk membuat perubahan sikap dan tingkahlaku kepada lebih positif. Semasa luahan pcrasaan ahli-ahli perlu menghormati perasaan dan emosi, cuba memahami dan respons secara positif. Scsi ini berjalan dalam persekitaran yang selamat berlandaskan insiden di sini, mas a kini dan akhiral. Sikap dan tingkah laku diteroka dan diperbaiki. Ia dijalankan dengan syarat-syarat tertentu iaitu tiada sentuhan fizikal, tiada ugutan (ugut, tanda isyarat), tiada memotong cakap, tidak boleh bangun dari kerusi tanpa kebenaran fasilitator, tidak boleh bangun dari sesi tanpa kebenaran fasilitator, dilarang menyentuh hal agama, bangsa, budaya sensitif, peribadi dan personel, tiada pakatan kumpulan (rat packing), tiada status hierarki digunakan dan tiada percakapan atau insiden berulang-ulang. (Hassan Sakimon, t.t : 101)

Di SHGTM, encounter group merupakan sesi yang paling disukai oleh kebanyakan penghuni. Ia menjadi medium bagi mereka menegur dan meluahkan rasa tidak puas hati terhadap sikap penghuni lain dalam tempoh serninggu. Atas sebab inilah, sesi ini diadakan dua kali semmggu agar penghuni yang bermasalah sesama mereka tidak memendarnkan perasaan marahnya terlalu lama, yang mungkin menimbulkan risiko lain pula.(Ketua Rumah TC Lekiu,2006: temubual). Jadi, mereka diberi peluang untuk membetulkan sikap kawan dan dalam masa yang sarna menjadi peringatan kepada diri sendiri, selama 2 jam serninggu.(Jadual Harian TC)

iv) Muhasabah Harian/Mingguan(Daily Wrap-up/Weekend Wrap-up)

Muhasabah harianimingguan merupakan penutup aktiviti harian dan mmgguan

penghuni. Ia adalah merupakan penggulungan perjalanan aktiviti sepanjang satu hari atau semmggu. Perbincangan adalah secara am ten tang perkembagan semasa tentang disiplin penghuni. Oi dalam sesi ini mereka diminta melakukan refleksi terhadap segala perlakuan mereka dalam sehari atau seminggu, sebagai peringatan juga motivasi kepada penghuni lain yang mendengar pencapaian terbaik mereka dalam sehari atau seminggu.(lsmail Hashim,2006, temubual) Muhasabah harian ialah selama 30 min sehari, demikian juga musabah mingguan juga diperuntukkan selama 30 minit. Oleh itu, sesi ini memakan mas a selama 3 jam 30 minit seminggu. (Jadual Harian TC).

PENUTUP

Kesimpulannya, penulis berpandangan bahawa beberapa instrumen moditikasi tingkahlaku dalam program TC yang dijelaskan sebelum ini boleh diaplikasikan sebagai suatu alternatif bagi menangani gejala sosial di peringkat remaja atau alam persekolahan. Ia difikirkan sebagai suatu instrumen yang rel evan dan realistik dalam konteks mengurang sekaligus membendung beban masalah sosial yang melanda golongan remaja dewasa ini khasnya dan generasi pelapis nanti amnya. Meskipun mungkin kaedah yang digunakan di sekolah-sekolah harian buat masa ini telah pun wujud beberapa elemen asas yang terdapat dalam TC, tetapi adalah lebih baik sekiranya kaedah ini dibuat dalam satu modul khusus sepertimana TC.

Jika dilihat dalam konteks TC yang diaplikasi di SHGTM didapati konsep 3P yang diamalkan mempunyai persamaan dengan tatacara pendidikan Islam iaitu dari sudut menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, juga muhasabah diri dan seterusnya bertaubat serta tidak mengulangi perbuatan lampau. Lazimnya, pada peringkat awal mungkin mengalami kesukaran, tetapi berdasarkan keputusan yang diperolehi dari data kajian, selepas enam bulan mengikuti aktiviti dan program ini, ia menunjukkan hasil yang boleh dipuji, walaupun masih memerlukan beberapa penambahbaikan pada bahagian-bahagian tertentu (Sharifah Norshah Bani Syed Bidin, 2008:380-382). Jikalau sebelum dimasukkan ke SHG, remaja-remaja ini tidak mampu memberi kebaikan hatta kepada diri sendiri, namun di SHG mereka berjaya mengenalpasti kebolehan diri yang memungkinkan mereka berbakti kepada agama, bangs a dan negara apabila dibebaskan kelak.

Hal ini selaras dengan pandangan yang diutarakan oleh Muhammad Ibrahim Dahab(1990): 16 bahawa dalam pendidikan, tingkahlaku individu diubah menggunakan pengalaman yang lepas dan pengalaman yang baru. Tujuan utama pendidikan ialah mendidik akhlak di samping menjaga kesihatan jasmani, intelek, rohani berserta amalan dan menyediakan anak didik untuk membina nilai sosial.(Muhammad 'Atiyyah al-Abrasyi(tt): 111) . Aplikasi modul TC kepada juvana di SHGTM dicernakan melalui penerapan disiplin sepanjang masa. Apabila terlalai dan melakukan kesalahan penghuni ditegur selepas setiap kali melakukannya supaya mereka tahu tentang kesalahan yang dilakukan dan menjadi peringatan untuk semua. Ia hampir sarna dengan konsep peneguhan (positif dan negatif) dan konsep hukuman di dalam

psikologi. Segala bentuk pendidikan yang discdiakan bcrtujuan mctuulihk.m 1'("I."lll1,11I11 I1ll"t(·h,1. bukan hanya ketika di institusi itu malah agar ia scbati dan bcrtcrusan hillgga kr akhu 1];1\,11

Berhubung persoalan iru, Imam al-Ghazali menyatakan bahawa sctiup 11I;lIlllsla memerlukan penghargaan diri daripada orang lain, kerana penghargaan itu adalah pctanda penerimaan dan pemerhatian. Manusia yang mendapat penilaian positif daripada orang lain nkan mendorong dirinya untuk lebih maju ke hadapan dan begitulah sebaliknya.(Kamal Abdul Manuf, 2002: 22). Justeru itu, adalah wajar sekiranya konsep TC ini diambil dan disuaipadankan penggunaannya ke sekolah-sekolah harian. Seandainya juvana-juvana di SHG masih bolch dipulihkan sekalipun mereka merupakan remaja yang terlibat dengan masalah akhlak pada tahap tegar, maka pelajar-pelajar sekolah yang terlibat dengan permasalahan ini atau yang baru berjinak-jinak dengannya sudah pasti boleh diselamatkan daripada terus hanyut di dalam arus yang melalaikan mereka.

Adalah perlu pelajar-pelajar ini dicelikkan tentang peranan dan tanggungjawab mereka melalui sesi-sesi yang berasaskan konsep TC sarna ada secara rningguan atau bulanan mengikut kesesuaian perl aks anaannya. Penambahbaikan elemen-elemen yang boleh mendidik rohani di dalam instrumen modifikasi tingkahlaku yang berkaitan akan menatijahkan pembangunan diri yang lebih cemerlang apatah lagi pelajar-pelajar sekolah yang terlibat dengan gejala sosial ini masih belum terlalu jauh terpesong jika dibandingkan dengan penghuni-penghuni di SHGTM, Pihak sekolah boleh memikirkan untuk bekerjasama dengan Jabatan Penjara Malaysia bagi memberi kursus dan kemahiran berkenaan modul TC kepada guru-guru terbabit, seterusnya merangka satu modul seumpamanya yang bersesuaian dengn keadaan pe1ajar-pelajar sekolah harian yang tidak terkurung sepenuhnya sebagaimana penghuni di SHG, Apabila hal seperti ini dapat dilaksanakan, maka kadar keterlibatan pelajar sekolah dalam gejala sosial mungkin akan berkurangan sekaligus dapat dibendung,

RUJUKAN

Abrasyi, Muhammad 'Atiyyah al-(tt), al-Tarbiyah al-Islamiyyah wa Falasifatuha, TTP: Dar alFikr al-'Arabi.

Amir Shariffuddin Abd Majid et.al(tt), Garis Panduan Bimbingan Therapeutic Community(TC) BanduanlTahananlPenghuni, Jabatan Penjara Malaysia.

Brosur, Sekolah Henry Gurney Teluk Mas, Me1aka.

Dahab Muhammad Ibrahim, (1990), "Usul wa Mabadi' al-Tarbiyyah al-Islamiyyah", Ma'had alKhourtoum al-Dawli li Lughah al-'Arabiyyah. Disertasi Sarjana.

Hassan Sakimon(tt), Modul Seksual, Bahagian Pemulihan & Rawatan, Ibu pejabat Penjara Malaysia.

Ismail Hashim(Pen. Penguasa Penjara, SHGTM), temubual,(Melaka: 21.08.2006).

Jadual Aktiviti Harian Program Therapeutic Community, Jabatan Penjara Malaysia, Sekolah Henry Gurney Te10k Mas, Melaka

Kamal Abd Manaf(2002), Kaunseling Islam Satu Alternatif Baru di Malaysia, Kuala Lumpur:

Utusan Publications & Distributors.

Ketua Rumah TC Lekiu SHGTM, temubual,(Me1aka : 17.08.2006).

Mohd Norbayusri Baharuddin(Inspektor Penjara SHGTM), temubual, (Melaka : 06.02.2006 & 10.08.2006)

Sapiah Saat(Pen.Penguasa Penjara SHGWBG), temubual,(Perak: 21.12.2006)

Sharifah Norshah Bani Syed Bidin(2008), "Impak UsIII/! Tabsvir dan Itulhur dalant ,\I,'/II!>.-II{II/, Personaliti: Kajian di Sekolah Henry Gurney. Teluk Mas. Me/aka dan 8(/111 (la/ali, l'ci ul;", Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Tesis.

Therapeutic Community, IPD Jelebu Negeri Sembilan.

Sharifah Norshah Bani Syed Bidin Fakulti Pengajian Kontemporari Islam Universiti Darul Iman Malaysia, Kampus KUSZA 21300 Kuala Terengganu, Terengganu sharifahnS@Udm.edu.my

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful