You are on page 1of 2

PengarahJabatan Kesihatan Negeri

Peti Surat 8083287018


WP. Labuan
Up: Ketua Unit Kesihatan Sekolah

JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH PROGRAM PENDIDIKAN KESIHATAN


PENDEDAHAN AWAL REMAJA

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.


2. Sekolah Kebangsaan Sungai Lada ingin menjemput pihak tuan untuk memberikan cera
mah
berkaitan Pendedahan Awal Remaja , sempena Program PASCA UPSR seperti
butiran berikut:

Tarikh : 05 November 2014 ( Rabu )


Masa : 8.30 pagi – 10.00 pagi
Tempat : Bilik Mesyuarat ( P ) & Bilik Tayangan ( L )SK. Sungai Lada

3.Sehubungan dengan itu, kami dengan rendah hati menjemput pihak tuan untuk menyam
paikanceramah tersebut . Sebarang pertanyaan sila hubungi Puan Rosazlina Mohd, no
telefon 087-509423.Kehadiran tuan/puan adalah diharapkan.Sekian terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

(PN. HAJAH RAHIMAH BT HJ KARIM)


Pengarah Jaba an !e"iha an #egeri8$00 %uar & J'h'r *: P# #+ , .R ( Pega ai ,ain"
Pemakanan )
arikh : 14 %a 2017
uan&

JEMPUTAN SEBAGAI PENCERAMAH PROGRAM RINTIS HIDANGAN


SIHATSEKOLAH (HITS )

Dengan "ega6a h'rma n a *erkara


i a a" irujuk 2 ,ek'6ah Jeni" !ebang"aan ami6 Ja6an !ha6i i& %uar ingin menjem*u
*ihak uanun uk memberi eramah berkai an
PROGRAM RINTIS HIDANGAN SIHAT SEKOLAH(HITS )

"e*er i bu iran beriku :

T a r i k
: 2 h
6 M a c 2 ! "
( A #h a
) M a $ a : % &
' T*+'a :Ka, i, $*k-
.ah ( SJKT Ja.a, Kha.i#i )

3 , e h u b u n g a n e n g a n i u & k a m i i n g i n
m e n j e m * u * i h a k u a n u n u k men am*aikan eram
ah er"ebu ,ebarang *er an aan "i6a hubungi Puan % ,ahi6a(P!
% ) ia a" a6ian 017-4$5$738 a au Pn R ma he i (Pen e6ara"
!an in ) ia a" a6ian 019-7785513 !eha iran uan/*uan i ahu6ui engan u a*an
erima ka"ih
/BERKHIDMAT UNTUK NEGARA0
,a a ang menuru *erin ah&

(PN&S&KRISHNA1ENI)
+uru Be"ar&