You are on page 1of 2

Sztuka książki - literatura

1. Bajda Justyna, Młodopolskie realizacje idei „książki pięknej”. „Miłość” Jana


Kasprowicza w graficznym opracowaniu Edwarda Okunia i Efraima Liliena, [w:]
Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki, pod red.
E. Nowickiej i Z. Przychodniaka, Poznanń 2008, s. 389-402.
2. Bargiel Monika, Droga artysty grafika do ilustracji na przykładzie rysunków
Stanisława Ostoi-Chrostowskiego ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im.
Ossolińskich, [w:] Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji
naukowej, pod red. M. Komzy, K. Migonia, M. Skalskiej-Zlat i A. ZŻ bikowskiej-Migonń ,
Wrocław 2005, s. 111-125.
3. Betteroń wna Antonina, Polskie ilustracje książkowe XV i XVI wieku (1490-
1525), Lwoń w 1929.
4. Boń br Maciej, Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku,
Warszawa 2000.
5. Głombiowski Karol, Szwejkowska Helena, Książka rękopiśmienna i
biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1971.
6. Kocowski Bronisław, Drzeworytowe książki Średniowiecza, Wrocław 1974.
7. Komza Małgorzata, Mickiewicz ilustrowany, Wrocław 1987.
8. Kruzż el Krzysztof, Wśród starych ryci. Wybrane zagadnienia opracowania
formalnego dawnej grafiki, Krakoń w 1999.
9. Kulpinń ska Katarzyna, Szata graficzna małopolskich czasopism literacko-
artystycznych, Warszawa 2005.
10. Lachow Wola Nikołajewicz, Szkice z teorii sztuki książki, Wrocław 1978.
11. Łamasz Aleksandra, Poglądy na ilustrację książkową w latach 1945-56, [w:]
Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej, pod red. M.
Komzy, K. Migonia, M. Skalskiej-Zlat i A. ZŻ bikowskiej-Migonń , Wrocław 2005, s. 127-
139.
12. Miodonń ska Barbara, Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540,
Warszawa 1993.
13. Nowicka Maria, Antyczna książka ilustrowana, Wrocław 1979.
14. Repucho Ewa, „Nie robię sztuki. Pomagam czytać”. Poglądy Leona
Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki. „Roczniki
Biblioteczne” 2009, R. 53, s. 237-247.
15. Rokosz Mieczysław, Wenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej
wpływów, Wrocław 1982.
Sztuka książki - literatura

16. Sala-Woń jcik Dominika, Uwagi o kryteriach estetycznej oceny czasopism.


„Acta Universitatis Wratislaviensis” 2006, nr 2920: „Bibliotekoznawstwo” XXVI, s.
37-47.
17. Skierkowska Elzż bieta, Współczesna ilustracja książki, Wrocław 1970.
18. Skierkowska Elzż bieta, Wyspiański artysta książki, Wrocław 1960.
19. Smolik Przecław, O książce pięknej, Warszawa 1926.
20. Smolik Przecław, Zdobnictwo książki w twórczości Wyspiańskiego, Łoń dzń
1928.
21. Socha Gabriela, Andriolli i rozwój drzeworytu w Polsce, Wrocław 1988.
22. Sowinń ski Janusz, Adam Półtawski. Typograf artysta, Wrocław 1988.
23. Sztuka książki. Historia, teoria, praktyka, pod red. M. Komzy, Wrocław
2003.
24. Tomaszewski Andrzej, Historyczna typografia źródłem inspiracji
współczesnych projektantów. „Roczniki Biblioteczne” 2009, R. 53, s. 223-235.
25. Tomaszewski Andrzej, Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.
26. Werner Jerzy, Technika i technologia sztuk graficznych, Krakoń w 1972.
27. Wiercinń ska Janina, Sztuka i książka, Warszawa 1986.
28. Włodarski Maciej, Obraz i słowo. O powiązaniach w sztuce i literaturze XV-
XVI wieku na przykładzie „ars moriendi”, Krakoń w 1991.
29. Wiercinń ska Janina, Z problematyki zdobnictwa książkowego lat
dziewięćdziesiątych XIX w., [w:] Sztuka około 1900. Materiały Sesji Historyków
Sztuki. Kraków, grudzień 1967, Warszawa 1969, s. 223-248.