You are on page 1of 72

E

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2018.05.08 12:38:50
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
7825
Location: Athens, Ethniko
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Μαΐου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 41 βουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των Αναπληρωτών
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων.
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ αποφασίζουμε:
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Άρθρο Πρώτο
Έχοντας υπόψη: Εκδίδεται «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» ως
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 90 του ακολούθως:
ν.δ. 8/1973 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού» (Α΄
124) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
43 του ν. 4262/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες Άρθρο 1: Σκοπός του Κανονισμού
διατάξεις» (Α΄ 114). Άρθρο 2: Πεδίο εφαρμογής
2. Την 2000/367/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής της 3ης Άρθρο 3: Ορισμοί
Μαΐου 2000 «για την εφαρμογή της οδηγίας 89/106/ Άρθρο 4: Ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση
ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη των τους
δομικών προϊόντων των δομικών έργων και μερών τους Άρθρο 5: Οδεύσεις διαφυγής
ανάλογα με τις επιδόσεις αντίστασης στη φωτιά» (ΕΕ L Άρθρο 6: Δομική Πυροπροστασία
133/6.6.2000, σ.26 επ.). Άρθρο 7: Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011 του Ευρωπαϊ- Άρθρο 8: Πρότυπα - τεχνικές προδιαγραφές - πιστο-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου ποιητικά
2011 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για Άρθρο 1:
την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλί- Σκοπός του Κανονισμού
ου» (ΕΕ L 88/4.4.2011, σ.5 επ.), όπως ισχύει. Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων καθορίζει τις
4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/364 απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στα
της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2015 «για την ταξινόμηση κτίρια, προκειμένου:
των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρα- α) Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων
σης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρ-
305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ- καγιάς.
βουλίου» (ΕΕ L 68/15.3.2016, σ.4 επ.), όπως ισχύει. β) Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί- χώρο όπου εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτι-
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που ρίου.
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). γ) Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον
6. Την Υ 197/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές.
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ δ) Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιε-
3722). χόμενά τους.
7. Την Υ 186/10.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστα-
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό σίας Κτιρίων παραμένει η ασφάλεια του κοινού σε περί-
Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671). πτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικά
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια- με κατάλληλο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι- χώρων του, με την εγκατάσταση ενεργητικών μέσων και
κού προϋπολογισμού. συστημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επιλογή υλι-
9. Την υπ’ αριθμ. 132/2017 γνωμοδότηση του Συμ- κών και εξοπλισμού.
7826 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

Ειδικότερα καθορίζονται: β) Στην περίπτωση ανέγερσης ανεξάρτητων λειτουργι-
• Όλα τα μέτρα που προστατεύουν το κτίριο από κα- κά προσθηκών σε υφιστάμενα κτίρια. γ) Στις περιπτώσεις
τάρρευση λόγω φωτιάς, τουλάχιστον για όσο χρονικό κτιρίων ή τμημάτων αυτών τα οποία ενέπιπταν στο πεδίο
διάστημα απαιτείται για την εκκένωσή του. εφαρμογής του κεφ. Α΄ του προϊσχύοντος π.δ. 71/1988
• Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού των οδεύσεων (Α΄ 32), για τα οποία είχε συνταχθεί μελέτη πυροπρο-
διαφυγής που επιτρέπουν την ταχεία εκκένωση του κτι- στασίας σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και στα οποία
ρίου και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του, εκτός πραγματοποιείται μετά την ισχύ του παρόντος Κανονι-
αυτού ή σε άλλον ασφαλή χώρο ή σε άλλο κτίριο, χωρίς σμού αλλαγή της χρήσης τους, συνολικά ή μερικά, ή/και
να υποστούν τις επιπτώσεις του καπνού, των τοξικών προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη.
καυσαερίων και της θερμότητας που παράγεται σε πε- δ) Στις περιπτώσεις κτιρίων ανεγερθέντων πριν την
ρίπτωση πυρκαγιάς. ισχύ του π.δ. 71/1988 στα οποία συντελείται, μετά την
• Τα μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη στα οποία τα κτίρια ισχύ του παρόντος Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρί-
πρέπει να διαχωρίζονται σε πυροδιαμερίσματα, ώστε η ων, αλλαγή της χρήσης τους συνολικά.
φωτιά να περιορίζεται κατά το δυνατόν στον χώρο που ε) Στις περιπτώσεις λειτουργικά εξαρτημένων προ-
εκδηλώθηκε. σθηκών με κύρια χρήση, σε κτίρια ανεγερθέντα πριν την
• Τα μέτρα που εμποδίζουν τη μετάδοση της φωτιάς ισχύ του κεφ. Α΄ του π.δ. 71/1988, εφ’ όσον υπερβαίνουν
από ένα κτίριο στα γειτονικά του. το 50% της συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης
• Οι απαιτήσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται στα του υπάρχοντος κτιρίου και συγχρόνως έχουν επιφάνεια
κτίρια σε συνάρτηση με τη θέση στην οποία τοποθε- άνω των 300 τ.μ.
τούνται και τη χρήση του κτιρίου, προκειμένου να μην στ) Στους υποσταθμούς της εταιρείας διανομής ηλε-
επιτρέπουν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς. κτρικής ενέργειας που ανεγείρονται μετά την ισχύ του
• Τα ενεργητικά μέτρα και συστήματα πυροπροστασίας παρόντος, με την εν λόγω υπηρεσία να είναι υπεύθυνη
που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς, την για την ορθή εφαρμογή του, στους συγκεκριμένους χώ-
ανάσχεσή της και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών ρους ιδιοκτησίας της.
του κτιρίου, παρέχοντας τους τον απαραίτητο χρόνο 2.2. Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου απαιτείται η σύ-
εκκένωσης και προστασία από τη φωτιά. νταξη μελέτης πυροπροστασίας σε υφιστάμενα κτίρια,
Οι κύριες παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για τον εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση Πυροσβεστικές Δια-
καθορισμό των ανωτέρω απαιτήσεων και την επίτευξη τάξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.
των στόχων του κανονισμού είναι: 2.3. Εξαιρούνται όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων,
α) Οι πιθανοί χρήστες του κτιρίου, τα χαρακτηριστικά κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία ή διατηρητέα
αυτών και η ενδεχόμενη εξοικείωση τους με το κτίριο. ή παραδοσιακά από τα αρμόδια Υπουργεία, στα οποία
β) Η αλληλεπίδραση χώρων από άποψη κινδύνου οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται αναλόγως
πυρκαγιάς. της χρήσης τους από την κατά περίπτωση ισχύουσα Πυ-
γ) Ο τρόπος σχεδιασμού και κατασκευής των κτιρίων ροσβεστική Διάταξη, με δυνατότητα αποκλίσεων μέσω
στην Ελλάδα. της επιβολής πρόσθετων αντισταθμιστικών μέτρων πυ-
Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων, ως ειδικός ροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρε-
κανονισμός, περιέχει απαιτήσεις ασφάλειας που εξειδι- σία, εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης
κεύουν άλλους γενικούς κανονισμούς σχεδιασμού κτιρί- των στοιχείων που καθόρισαν τον προστατευόμενο
ων, όπως ο Οικοδομικός ή ο Κτιριοδομικός Κανονισμός, χαρακτήρα τους. Οι ανωτέρω λόγοι αναγράφονται σε
και κατισχύουν αυτών, κατά το μέρος που ρυθμίζουν τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού, η οποία υπο-
αντίστοιχα θέματα. βάλλεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θεωρημένη από
Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας εξετάζει την κτιριοδο- την κατά περίπτωση αρμόδια για τον χαρακτηρισμό του
μική απαίτηση της πυρασφάλειας των κτιρίων και ισχύει κτιρίου υπηρεσία.
παράλληλα με τις λοιπές κτιριοδομικές απαιτήσεις άλλων 2.4. Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν ζητήματα εγκατά-
κανονισμών - ειδικών διατάξεων. στασης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας ειδικών κα-
Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων αναφέρεται τηγοριών κτιρίων ή χρήσεων, ισχύουν επιπρόσθετα των
πάντοτε σε μία πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει πε- απαιτήσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
ριπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκ- 2.5. Στις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στις κα-
δήλωσης πυρκαγιάς μετά από τρομοκρατική ενέργεια, τηγορίες (Γ) Συνάθροιση Κοινού, (Ι) Βιομηχανία - Βιοτε-
καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες. χνία και (Κ) Αποθήκευση του άρθρου 4 του παρόντος, τα
οποία είναι μεγάλης κλίμακας με ιδιάζουσα μορφή και
Άρθρο 2: λειτουργία και στα οποία είναι αποδεδειγμένα αδύνατη
Πεδίο εφαρμογής η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων παθητικής πυροπρο-
2.1. Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων έχει υπο- στασίας των γενικών και ειδικών άρθρων του παρόντος,
χρεωτική εφαρμογή: είναι δυνατόν να συντάσσεται κατά παρέκκλιση μελέτη
α) Στα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, που ανεγείρονται παθητικής πυροπροστασίας με αύξηση των παθητικών
μετά την έναρξη ισχύος του και των οποίων οι χρήσεις μέτρων και ενεργητικών μέσων πυροπροστασίας κατά
εμπίπτουν σε μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 4 του τρόπο που να επιτυγχάνεται τουλάχιστον ισοδύναμος
παρόντος κεφαλαίου. βαθμός πυρασφαλείας κτιρίου και κοινού. Η μελέτη
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7827

αυτή εγκρίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών για Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμοδίων για
το θέμα επιστημόνων, ιδιωτών και δημοσίων υπαλλήλων το θέμα Υπουργών, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης
μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου για τη της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος
λειτουργικότητα του κτιρίου φορέα. Η υπαγωγή του ει- και Ενέργειας.
δικού κτιρίου στην ως άνω παρέκκλιση και η σύσταση Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού απο-
της επιτροπής γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού τυπώνεται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1: Πεδίο εφαρμογής κανονισμών πυροπροστασίας
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Νέα κτίρια Κτίρια ή τμήματα κτιρίων που ανεγείρονται με άδεια
δόμησης, της οποίας η αίτηση υποβάλλεται μετά την ισχύ
του παρόντος κανονισμού
Ανεξάρτητες λειτουργικά Αντιμετωπίζονται ως νέα κτίρια λόγω αυτοτέλειας
προσθήκες σε υφιστάμενα
Κανονισμός κτίρια
Πυροπροστασίας Υφιστάμενα κτίρια μετά Αλλαγή χρήσης ή προσθήκη δόμησης σε κτίρια μελετημένα
Κτιρίων 17.2.1989 με το π.δ. 71/1988
Υφιστάμενα ξενοδοχεία
πριν 17.3.1988
Υφιστάμενα κτίρια προ Εξ’ ολοκλήρου Προσθήκες σε υφιστάμενα κτίρια με
17.2.1989 (πλην αλλαγή χρήσης δόμηση > 50 % και επιφάνεια >300 τ.μ.
ξενοδοχείων)
Υφιστάμενα κτίρια προ Αναλόγως της χρήσης τους
Πυροσβεστικές 17.2.1989 (πλην
Διατάξεις - Υπόδειξη ξενοδοχείων)
μέτρων Μνημεία, διατηρητέα Αναλόγως της χρήσης τους και με δυνατότητα αποκλίσεων
κτίρια, παραδοσιακά κτίρια

Άρθρο 3: Αντίδραση στη φωτιά (πυραντίδραση): Συμπεριφορά
Ορισμοί δοκιμίου όταν εκτίθεται σε φωτιά σε καθορισμένες συν-
Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού ισχύουν και θήκες σε μια δοκιμή φωτιάς.
εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί: Αντίσταση στη δίοδο της θερμότητας (πυρομόνωση):
Αδιέξοδο: Κοινόχρηστος διάδρομος (ή περιοχή ενός Η ικανότητά ενός δομικού στοιχείου, όταν εκτίθεται σε
ορόφου) ο οποίος δεν οδηγεί σε έξοδο κινδύνου, με φωτιά στη μία πλευρά, να περιορίζει την άνοδο της θερ-
αποτέλεσμα ο χρήστης να πρέπει να διατρέξει αυτή τη μοκρασίας στη μη εκτεθειμένη πλευρά για καθορισμέ-
διαδρομή προς την αντίθετη κατεύθυνση προκειμένου νο χρονικό διάστημα, σε τυπική δοκιμή αντίδρασης σε
να διαφύγει. φωτιά.
Αίθριο: Το στεγασμένο ή μη τμήμα του οικοπέδου ή Απροστάτευτη όδευση διαφυγής: Το πρώτο τμήμα
του κτιρίου που περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του μιας όδευσης διαφυγής, που περιβάλλεται από δομικά
από το κτίριο ή τα κτίρια του οικοπέδου, το οποίο δεν στοιχεία χωρίς ειδικές απαιτήσεις πυραντίστασης και
αποτελεί κλειστό φρεάτιο οποιουδήποτε στοιχείου κα- καταλήγει σε έξοδο κινδύνου.
τακόρυφης επικοινωνίας του κτιρίου (σταθερής ή κυλιό- Αυτοκλειόμενο κούφωμα: Κούφωμα το οποίο είναι
μενης κλίμακας ή ανελκυστήρα), ούτε διέλευσης οποιου- εξοπλισμένο με κατάλληλο μηχανισμό επαναφοράς του
δήποτε είδους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. στην κλειστή θέση.
Άκαυστο δομικό υλικό: Υλικό χαμηλού βαθμού ανα- Δομικό Στοιχείο: Κάθε στοιχείο που είναι σταθερά
φλεξιμότητας, που πληροί τα κριτήρια της εκάστοτε ενσωματωμένο στο κτίριο (ή στο δομικό έργο ή κατα-
δοκιμής ακαυστότητας. σκευή) κατά τρόπο μόνιμο. Το σύνολο των δομικών στοι-
Ακεραιότητα σε φωτιά: Η ικανότητα δομικού στοιχεί- χείων απαρτίζουν το δομικό έργο ή κτίριο ή κατασκευή.
ου, όταν εκτίθεται σε φωτιά στη μία πλευρά, να εμποδίζει Τα δομικά στοιχεία διαχωρίζονται σε φέροντα και μη
τη διέλευση φλογών και θερμών αερίων ή την εμφάνιση φέροντα, ανάλογα με το αν προορίζονται ή όχι να πα-
φλογών στη μη εκτεθειμένη πλευρά για καθορισμένο ραλαμβάνουν τις ασκούμενες πάνω στο κτίριο δράσεις,
χρονικό διάστημα σε τυπική δοκιμή αντίστασης σε φω- όπως αυτές καθορίζονται από τη στατική μελέτη του
τιά. κτιρίου.
Ανελκυστήρας πυροσβεστών: Ειδικά σχεδιασμένος και Έξοδος κινδύνου: Άνοιγμα εισόδου σε πυροπροστα-
κατασκευασμένος ανελκυστήρας που χρησιμοποιείται τευμένη όδευση διαφυγής, ή κατευθείαν σε ασφαλή
από τους πυροσβέστες σε περίπτωση πυρκαγιάς. υπαίθριο χώρο.
7828 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

Εξωτερικός διάδρομος διαφυγής: Διάδρομος του οποί- Όροφος εκκένωσης: Ο όροφος του κτιρίου που περι-
ου η μία τουλάχιστον κατακόρυφη επιμήκης επιφάνεια λαμβάνει τελικές εξόδους οι οποίες οδηγούν σε ασφαλή
είναι ανοικτή προς το ύπαιθρο. (Η επιφάνεια αυτή θεω- υπαίθριο χώρο. Για τις ανάγκες του παρόντος κανονι-
ρείται ανοικτή ακόμα και αν περιέχει στηθαίο) σμού, θεωρείται ότι κάθε αυτοτελές κτίριο διαθέτει έναν
Εξωτερικό κλιμακοστάσιο: Κλιμακοστάσιο του οποίου μόνο όροφο εκκένωσης, ο οποίος ορίζεται σαφώς στη
η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοικτή προς το ύπαιθρο. μελέτη πυροπροστασίας ακόμα και στην περίπτωση που
Ενεργητική πυροπροστασία: Τα μέσα πυροπροστασίας λόγω μορφολογίας του εδάφους είναι δυνατή η εκκέ-
που εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκο- νωση ορόφων του σε περισσότερα του ενός επίπεδα.
πούν στην έγκαιρη ανίχνευση και προειδοποίηση για Παθητική πυροπροστασία: Το σύνολο των μέτρων
την έναρξη φωτιάς ή/και στην άμεση αντιμετώπισή της που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και
πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη. ασφαλούς διαφυγής του κοινού από το κτίριο σε περί-
Επικίνδυνος χώρος: Χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου πτωση πυρκαγιάς, την αποφυγή κατάρρευσής του καθώς
του κτιρίου ή χώρος που λόγω της υψηλής εγκατεστη- και την αποφυγή μετάδοσης αυτής σε άλλους χώρους
μένης ισχύος έχει αυξημένο κίνδυνο έναρξης φωτιάς. ή άλλα κτίρια.
Επιφανειακή εξάπλωση της φλόγας: Η διάδοση του με- Παροχή όδευσης διαφυγής: Ο αριθμός των ατόμων
τώπου της φλόγας από την πηγή ανάφλεξης κατά μήκος που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση
της επιφάνειας του δομικού στοιχείου. πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτή την όδευση.
Εσωτερικά τελειώματα: Επιφανειακά κατασκευαστικά Πληρότητα χρήσης: Ικανοποίηση του ελαχίστου
στοιχεία με τα οποία γίνεται η τελική διαμόρφωση των αριθμού ατόμων που δικαιολογεί την αντιμετώπιση της
εσωτερικών επιφανειών των κτιρίων, όπως επιχρίσματα, χρήσης ως ξεχωριστή, όπως προσδιορίζεται με τα κατά
επενδύσεις, επιστρώσεις, χρωματισμοί, αρμολογήματα, περίπτωση κριτήρια της ειδικής χρήσης.
μονώσεις κ.λπ.. Πολυόροφο κτίριο: Κτίριο το οποίο αποτελείται από
Ευστάθεια (ή φέρουσα ικανότητα): Είναι η ικανότητα περισσότερους του ενός υπέργειους ή υπόγειους ορό-
ενός φέροντος δομικού στοιχείου να φέρει προδιαγε- φους.
γραμμένο φορτίο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης δια-
κατά τη διάρκεια τυπικής δοκιμής αντίστασης σε φωτιά. φυγής: Το μήκος της πορείας που φυσιολογικά θα διανύ-
Θεωρητικός πληθυσμός: Ο τεχνικός υπολογισμός των
σει ένα άτομο για να διαφύγει σε περίπτωση πυρκαγιάς,
ατόμων του χώρου, ο οποίος είναι η βάση υπολογισμού
από τυχόν σημείο ενός ορόφου μέχρι την πλησιέστερη
για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυρο-
έξοδο κινδύνου.
προστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου
Πυραντίσταση (αντίσταση στη φωτιά): Η ικανότητα
πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί. Ο υπολογι-
μιας κατασκευής ή ενός δομικού στοιχείου ν’ αντιστέ-
σμός του γίνεται με βάση τη χρήση του χώρου και τις
κεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονο-
καθαρές επιφάνειες.
μάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέ-
Κτίριο πολλαπλών χρήσεων: Κτίριο που περιλαμβάνει
περισσότερες της μίας χρήσεις οι οποίες δεν είναι απα- σματα μιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της
ραίτητες για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης. Στα ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερ-
κτίρια πολλαπλών χρήσεων οι επιμέρους χρήσεις μπορεί μότητας.
να είναι είτε διαχωρισμένες, είτε εμπλεκόμενες. Πυράντοχο κούφωμα: Αυτοκλειόμενο κούφωμα, που
Μονώροφο κτίριο: Κτίριο που αποτελείται από έναν δοκιμαζόμενο μαζί με τις διατάξεις στήριξής του και τα
μόνο υπέργειο όροφο, ο οποίος είναι ταυτόχρονα και ο απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας του, σε δοκιμασία
όροφος εκκένωσης. ακεραιότητας και αντίστασης στη δίοδο της θερμότη-
Όδευση διαφυγής: Η συνεχής και χωρίς εμπόδια τας παρουσιάζει έναν δείκτη πυραντίστασης. Δύναται
πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο ενός να διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης θυρών, υπό την
κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε πε- προϋπόθεση ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς τα θυρόφυλλα
ρίπτωση πυρκαγιάς. αποδεσμεύονται αυτομάτως με εντολή των αυτόματων
Οικοδομικό διάκενο: Το κενό που περικλείεται από συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.
δομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της ψευ- Πυροδιαμέρισμα: Τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο κτίριο
δοροφής) ή περιέχεται μέσα σ’ ένα δομικό στοιχείο. Στα που περικλείεται ερμητικά (σε περίπτωση πυρκαγιάς)
διάκενα δεν συμπεριλαμβάνονται οι αίθουσες, τα ντου- από δομικά στοιχεία με προκαθοριζόμενο, κατά περί-
λάπια, τα προστατευμένα φρεάτια, οι καπνοδόχοι και οι πτωση, δείκτη πυραντίστασης. Το εμβαδόν και ο όγκος
διάφοροι αγωγοί. του πυροδιαμερίσματος υπολογίζονται από τις εσωτε-
Οριζόντια έξοδος: Έξοδος δια της οποίας παρέχεται ρικές διαστάσεις του.
δυνατότητα διαφυγής από ένα πυροδιαμέρισμα προς Πυροθερμικό φορτίο: Το ποσό της θερμότητας που
άλλο πυροδιαμέρισμα που βρίσκεται στον ίδιο όροφο ή εκλύεται από την καύση όλων των υλικών που περι-
από έναν όροφο κτιρίου προς όροφο γειτονικού κτιρίου έχονται σε κάποιο χώρο. Η έννοια του φορτίου στη
που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη και βρίσκεται στην ίδια συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται σε ενέργεια και
περίπου στάθμη. μετριέται σε kJ.
Όροφος: Το τμήμα του κτιρίου, το οποίο διαχωρίζεται Πυκνότητα πυροθερμικού φορτίου: Είναι το πυροθερ-
καθ’ ύψος από διαδοχικά δάπεδα, με μεταξύ τους ελάχι- μικό φορτίο ανά μονάδα επιφάνειας και μετριέται σε kJ
στη απόσταση, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις. ανά τετραγωνικό μέτρο (kJ/m2).
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7829

Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής: Το τμήμα της Α. Κατοικία
όδευσης διαφυγής (κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθά-
λαμος κ.λπ.) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά Β. Προσωρινή διαμονή
στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης. Γ. Συνάθροιση κοινού
Πυροφραγμός: Διαχωριστικό στοιχείο από άκαυστα Δ. Εκπαίδευση
ή χαμηλού βαθμού αναφλεξιμότητας υλικά, που απο-
κόπτει οικοδομικό διάκενο ή σωλήνα ή γεμίζει αρμούς Ε. Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
και χάσματα δομικών στοιχείων, ώστε να εμποδίζεται η Ζ. Σωφρονισμός
διέλευση καπνού και φλογών μέσα απ’ αυτά.
Η. Εμπόριο
Σύστημα κατάσβεσης: Σύστημα που έχει σχεδιαστεί
για τη δυναμική σταθεροποίηση, μείωση ή εξάλειψη του Θ. Γραφεία
ρυθμού εξάπλωσης της φλόγας ή έκλυσης θερμότητας Ι. Βιομηχανία - Βιοτεχνία
ή συνεπαγόμενης παραγωγής αερίων καύσης.
Κ. Αποθήκευση
Σχεδιάγραμμα διαφυγής: Σχέδιο όπου απεικονίζονται
τα αναγκαία στοιχεία διαφυγής που δύναται να περι- Λ. Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών
λαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες εκκένωσης, καυσίμων
διάσωσης και πρώτης επέμβασης. 4.2. Η χρήση δύναται να αναφέρεται στο σύνολο ενός
Τελική έξοδος: Η έξοδος κινδύνου στον όροφο εκκέ- κτιρίου ή σε επιμέρους τμήματα αυτού.
νωσης του κτιρίου όπου καταλήγουν οι οδεύσεις διαφυ- 4.2.1. Όταν ένα κτίριο έχει μία αποκλειστικά χρήση,
γής και η οποία οδηγεί απ’ ευθείας εκτός του κτιρίου σε
τότε από άποψη πυροπροστασίας εξετάζεται συνολικά
ασφαλή υπαίθριο χώρο που συνέχεται με κοινόχρηστο
σύμφωνα με τις απαιτήσεις πυροπροστασίας της κύριας
χώρο της πόλης ή του οικισμού.
αυτής χρήσης.
Χώροι κύριας χρήσης: Χώροι οι οποίοι προορίζονται
4.2.2. Όταν σε ένα κτίριο συνυπάρχουν περισσότε-
για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του κτιρίου και
ρες της μιας χρήσης, τότε αξιολογούνται οι κατωτέρω
την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως είναι σε
παράμετροι από τις οποίες προκύπτει και ο τρόπος
κτίρια κατοικίας τα υπνοδωμάτια, οι χώροι διημέρευσης,
αντιμετώπισής του από άποψη πυροπροστασίας (βλ.
οι κουζίνες, τα γραφεία.
Παράρτημα Β):
Χώροι βοηθητικής χρήσης: Χώροι οι οποίοι δεν προ-
i. Οι διαφορετικές χρήσεις είναι απαραίτητες για την
ορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης του
εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης του κτιρίου
κτιρίου και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς,
Σε περίπτωση που για τη λειτουργία ενός ενιαίου ορ-
όπως είναι χώροι κυκλοφορίας, διάδρομοι, προθάλαμοι,
γανισμού είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο ίδιο
κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, αποθή-
κες, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κτίρια παραμονής κτίριο περισσότερες της μιας, χρήσεις, για την εξυπη-
ζώων. ρέτηση αποκλειστικά της κύριας χρήσης, τότε το κτίριο
Χώρος προσωρινής παραμονής - καταφυγής ΑμεΑ χαρακτηρίζεται συνολικά με τη χρήση που κυριαρχεί
(Ατόμων με Αναπηρία): Προστατευμένος προσβάσιμος και υπάγεται στις απαιτήσεις πυροπροστασίας της «κυ-
χώρος αναμονής στον οποίο μπορεί να παραμείνει προ- ριαρχούσας» αυτής χρήσης, με τις υπόλοιπες χρήσεις να
σωρινά ένα ΑμεΑ σε περίπτωση εκδήλωσης μιας πυρκα- θεωρούνται «συμπληρωματικές». Στην περίπτωση που
γιάς μέχρι την απομάκρυνσή του από το κτίριο. Συνήθως η συμπληρωματική χρήση έχει πληρότητα, εξετάζεται
περιλαμβάνεται σε μία πυροπροστατευμένη όδευση ή με τις διατάξεις που ισχύουν για την ειδική χρήση της.
στον προθάλαμο ενός ανελκυστήρα και κατασκευάζεται Εφόσον η συμπληρωματική χρήση δεν διαχωρίζεται
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές πυράντοχα από την κυριαρχούσα και δεν διαθέτει ανε-
Χώρος υψηλού βαθμού κινδύνου: Χώρος κτιρίου ή ξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, ο θε-
δομικού έργου, τα περιεχόμενα του οποίου παρουσιά- ωρητικός πληθυσμός της, ο οποίος υπολογίζεται σύμφω-
ζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής να με το αντίστοιχο άρθρο για τη χρήση της, προστίθεται
εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας ή παρά- στο θεωρητικό πληθυσμό της κυριαρχούσας χρήσης.
γουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή έχουν κίνδυνο έκρηξης. Σε κάθε ειδικό άρθρο χρήσης κτιρίου του κεφαλαίου Β
Ψηλό κτίριο: Κτίριο του οποίου το πραγματοποιούμενο του παρόντος κανονισμού, αναγράφονται ενδεικτικές
ύψος, όπως αυτό καθορίζεται σε συνάρτηση με τη χρήση συμπληρωματικές χρήσεις. Σε περίπτωση αμφισβήτησης
που εξυπηρετεί, θεωρείται κρίσιμο και απαιτεί την επι- μιας χρήσης ως συμπληρωματικής σε σχέση με την κυ-
βολή πρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. ριαρχούσα, αποφαίνεται οριστικά η αρμόδια Διεύθυνση
Γενικά στα ψηλά κτίρια περιλαμβάνονται όσα υπερβαί- του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
νουν τα 23 μ. από τον όροφο εκκένωσης. ii. Οι διαφορετικές χρήσεις λειτουργούν ανεξάρτητα
(διαχωρισμένες χρήσεις)
Άρθρο 4: Στην περίπτωση που σε ένα κτίριο πολλαπλών χρήσε-
Ταξινόμηση κτιρίων σύμφωνα με τη χρήση τους ων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας χρήσης, οι οποί-
4.1. Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού ισχύουν ες λειτουργούν αυτόνομα, με δικές τους ανεξάρτητες
και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στον Κτιριοδομικό οδεύσεις διαφυγής και διαχωρίζονται πυράντοχα τότε
Κανονισμό έντεκα χρήσεις κτιρίων όπως περιγράφονται από άποψη πυροπροστασίας κάθε τμήμα του κτιρίου
αναλυτικότερα στο Παράρτημα Α του παρόντος: διαχωρίζεται, χαρακτηρίζεται με τη δική του χρήση και
7830 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

υπάγεται στις αντίστοιχες απαιτήσεις του κανονισμού και Κοινωνική Πρόνοια, κλπ) και εξετάζονται σύμφωνα
για τη συγκεκριμένη χρήση. με τα παραπάνω.
iii. Οι διαφορετικές χρήσεις δεν λειτουργούν ανεξάρ- 4.3. Στα κτίρια ή στα τμήματα κτιρίων των οποίων η
τητα (εμπλεκόμενες χρήσεις) χρήση δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες της παρα-
Στην περίπτωση που σε ένα κτίριο πολλαπλών χρή- γράφου 4.1 του παρόντος άρθρου, για την εφαρμογή του
σεων συνυπάρχουν περισσότερες της μίας χρήσης, οι εκάστοτε κανονισμού πυροπροστασίας ακολουθούνται
οποίες εξυπηρετούνται από κοινά τμήματα του κτιρίου οι απαιτήσεις της συγγενέστερης κατηγορίας, η οποία
(όπως διαδρόμους και κλιμακοστάσια), τότε από άπο- υποδεικνύεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουρ-
ψη πυροπροστασίας επιλέγονται και ακολουθούνται γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
οι κατά περίπτωση αυστηρότερες απαιτήσεις της κάθε 4.4. Ο χαρακτηρισμός κτιρίων πολλαπλών χρήσεων
χρήσης, με την επιφύλαξη της παρ. 7.1 του άρθρου 7 του αναφέρεται αποκλειστικά στην ύπαρξη περισσοτέρων
παρόντος Κεφαλαίου ως προς την επιβολή των μέσων της μίας χρήσης σε αυτά ανεξαρτήτως του ιδιοκτησιακού
ενεργητικής πυροπροστασίας. καθεστώτος του κτιρίου.
iv. Μία ή περισσότερες από τις διαφορετικές χρήσεις
δεν έχουν πληρότητα χρήσης, όπως αυτή καθορίζεται Άρθρο 5:
Στην περίπτωση κτιρίων πολλαπλών χρήσεων της Οδεύσεις διαφυγής
ανωτέρω περίπτωσης iii (εμπλεκόμενες χρήσεις) στα 5.1. Στόχος
οποία μία ή περισσότερες από τις προβλεπόμενες χρή- Ο κύριος στόχος του σχεδιασμού των οδεύσεων δι-
σεις δεν διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό ατόμων, που να αφυγής σε ένα κτίριο είναι η επίτευξη της ασφαλούς
δικαιολογεί την αντιμετώπισή της ξεχωριστά, τότε από εκκένωσης των χρηστών του, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
άποψη πυροπροστασίας ακολουθούνται οι απαιτήσεις 5.2. Γενικά
των υπόλοιπων χρήσεων. Εάν μόνο μία χρήση έχει πλη- Η χρήση του κτιρίου και οι ανάγκες των χρηστών του
ρότητα, τότε ακολουθούνται οι απαιτήσεις πυροπρο- καθορίζουν τον τρόπο σχεδιασμού, τη διαστασιολό-
στασίας της χρήσης αυτής, η οποία αντιμετωπίζεται ως γηση, καθώς και τη θέση των οδεύσεων διαφυγής. Οι
«κυριαρχούσα» χρήση, ενώ οι υπόλοιπες ως «δευτε- οδεύσεις διαφυγής πρέπει να παραμένουν ασφαλείς και
ρεύουσες». Εάν περισσότερες της μιας χρήσεις έχουν αποτελεσματικές για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται.
πληρότητα, εφαρμόζονται τα ισχύοντα της ανωτέρω Επιπρόσθετα, πρέπει να είναι σαφώς αντιληπτές και προ-
περίπτωσης iii (εμπλεκόμενες χρήσεις). σπελάσιμες απ’ όλους τους χρήστες του κτιρίου.
Πίνακας 2. Απαιτήσεις πληρότητας χρήσεων Απαγορεύεται η διέλευση των οδεύσεων διαφυγής
από βοηθητικούς χώρους όπως χώρους υγιεινής, αποθή-
Χρήσεις που δεν συνάθροιση κοινού κευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Οι
διαθέτουν πληρότητα <50 ατόμων οδεύσεις διαφυγής δεν πρέπει να είναι σε άμεση γειτνί-
εκπαίδευση <6 ατόμων αση με επικίνδυνους χώρους της κατηγορίας Β (βλ. 6.7).
προσωρινή διαμονή Στις περιπτώσεις εσωτερικών χώρων κύριας χρήσης,
<20κλινών χώρων δηλαδή για την πρόσβαση στους οποίους προκύ-
πτει μία αποκλειστική οριζόντια διέλευση των χρηστών
στάθμευση <11 θέσεων μέσω άλλου χώρου κύριας χρήσης (χώρου πρόσβασης),
v. Η κύρια και μοναδική χρήση του κτιρίου δεν έχει θα πρέπει να καλύπτονται σωρευτικά οι εξής απαιτήσεις:
πληρότητα χρήσης α) O θεωρητικός πληθυσμός τους δεν πρέπει να υπερ-
Στην περίπτωση αυτή από άποψη πυροπροστασίας βαίνει τα 50 άτομα
εφαρμόζονται οι απαιτήσεις, που καθορίζονται στο ει- β) Ο εσωτερικός χώρος δεν πρέπει να είναι υπνοδωμάτιο.
δικό άρθρο για την κατά περίπτωση χρήση και παραπέ- γ) Η επικοινωνία μεταξύ εσωτερικού χώρου και χώρου
μπουν στα μέσα και μέτρα άλλης χρήσης καθοριζόμενης πρόσβασης να είναι άμεση, χωρίς να παρεμβάλλεται δι-
ως συγγενέστερης. άδρομος.
4.2.3. Ως διαφορετικές χρήσεις νοούνται και οι διαφο- δ) Ο εσωτερικός χώρος και ο χώρος πρόσβασης να
ρετικές υποκατηγορίες εντός της ίδιας χρήσης (π.χ. Ζ1, είναι της αυτής ιδιοκτησίας (Σχήμα 1). Από τις ανωτέρω
Ζ2 και Ζ3 για κτίρια με χρήση Βιομηχανία - Βιοτεχνία ή απαιτήσεις απαλλάσσονται εσωτερικοί χώροι οι οποίοι
Αποθήκευση, Ε1, Ε2 και Ε3 για κτίρια με χρήση Υγεία διαθέτουν περισσότερες της μίας εξόδους (Σχήμα 2).
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7831


ɇʖɼʅɲϭ͗ ɇʖɼʅɲϮ͗

ȵʍʘʏɸʌɿʃʊʎʖʙʌʉʎʅɸʅʀɲɹʇʉɷʉ ȵʍʘʏɸʌɿʃʊʎʖʙʌʉʎʅɸʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʏɻʎ
 ʅʀɲʎɸʇʊɷʉʐΟι οδεύσεις διαφυγής αποτελούνται συνήθως από τρία υπέργειους ή και υπόγειους ορόφους του κτιρίου που
διακριτά και διαδοχικά στάδια: την απροστάτευτη όδευση καταλήγουν στον όροφο εκκένωσης με κατεύθυνση την
διαφυγής, την πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής και τελική ή τις τελικές εξόδους του. Με το τελικό αυτό στά-
την οριζόντια όδευση προς την τελική έξοδο (Σχήμα 3). διο της όδευσης επιτυγχάνεται η διαφυγή των χρηστών
α) Η απροστάτευτη όδευση διαφυγής είναι το πρώτο προς το εξωτερικό του κτιρίου, είτε σε περιοχή ελεύθερη
στάδιο της όδευσης και αφορά στην πορεία από ένα και ασφαλή του οικοπέδου - γηπέδου που συνέχεται με
τυχόν σημείο του κτιρίου μέχρι ένα χώρο ασφαλή, που κοινόχρηστο δρόμο ή το ύπαιθρο, είτε απ’ ευθείας σε
μπορεί να είναι: i) μια τελική έξοδος προς υπαίθριο χώρο, κοινόχρηστο χώρο ή το ύπαιθρο.
ii) μια έξοδος κινδύνου ορόφου, iii) μία οριζόντια έξοδος. Η όδευση του τρίτου σταδίου εφ’ όσον διέρχεται μέσα
Συνήθως η απροστάτευτη όδευση είναι μία οριζό- από το κτίριο πρέπει να είναι πυροπροστατευμένη και
ντια διαδρομή. Δύναται όμως να παρεμβάλλεται στην όσο το δυνατόν πιο σύντομη και ευθεία. Κοινόχρηστα
όδευση αυτή απροστάτευτο κλιμακοστάσιο ή υπαίθριο κλιμακοστάσια που συνεχίζονται κάτω από τον όροφο
τμήμα, όπως εξωτερικός εξώστης, ανοικτός ημιυπαίθρι- εκκένωσης πρέπει να διακόπτονται με κατάλληλα διαχω-
ος χώρος, βατό δώμα ή βεράντα. ριστικά στοιχεία (πόρτες), για να μη δημιουργείται σύγ-
β) Η πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής είναι το χυση, όσον αφορά στην πορεία προς την τελική έξοδο.
δεύτερο στάδιο της όδευσης το οποίο άρχεται από μια Τα διαχωριστικά αυτά στοιχεία δεν θα πρέπει σε καμία
έξοδο κινδύνου (η οποία είναι η κατάληξη του πρώτου περίπτωση να εμποδίζουν την πορεία των χρηστών προς
σταδίου της όδευσης) και οδηγεί σε έξοδο στο επίπεδο την τελική έξοδο ούτε και να μειώνουν το πλάτος των
του ορόφου εκκένωσης. Όλο αυτό το τμήμα είναι πυ- οδεύσεων διαφυγής.
ροπροστατευμένο, περιβάλλεται δηλαδή από δομικά Οι τελικές έξοδοι, πρέπει να τοποθετούνται σε κα-
στοιχεία με τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης. τάλληλες θέσεις του ορόφου εκκένωσης, έτσι ώστε η
Συνήθως το δεύτερο αυτό στάδιο της όδευσης διαφυ- κατεύθυνση διαφυγής προς το ύπαιθρο να είναι σαφής.
γής αποτελείται από πυροπροστατευμένα κλιμακοστά- Επιπρόσθετα, πρέπει να προστατεύονται εντός και εκτός
σια. Ενίοτε, δύναται να συμπεριλαμβάνει και πυροπρο- του κτιρίου από κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκληθεί
στατευμένους εσωτερικούς ή εξωτερικούς διαδρόμους από φλόγες ή καπνούς προερχόμενους από συστήματα
ή και πυροπροστατευμένους προθάλαμους. εξαερισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, λε-
Η θεώρηση κυλιομένων κλιμάκων ή διαδρόμων ως βητοστάσια ή άλλους επικίνδυνους χώρους.
οδεύσεων διαφυγής δεν επιτρέπεται. Όσον αφορά στους Τμήματα της όδευσης αυτού του σταδίου που λαμ-
ανελκυστήρες, απαγορεύεται η χρήση τους ως οδεύσε- βάνουν χώρα εκτός του κτιρίου, πρέπει να οδηγούν με
ων διαφυγής για αποφυγή εγκλωβισμού σε περίπτωση ασφάλεια μακριά από αυτό. Στην περίπτωση αυτή, το
διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. τμήμα της εξωτερικής τοιχοποιίας του κτιρίου που ορι-
γ) Η οριζόντια όδευση προς την τελική έξοδο είναι το οθετεί την όδευση, θα πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστα-
τρίτο και τελικό στάδιο της όδευσης διαφυγής. Είναι η σης τουλάχιστον 30 λεπτών και τυχόν κουφώματα δείκτη
συνέχεια των πυροπροστατευμένων οδεύσεων από τους πυραντίστασης τουλάχιστον 15 λεπτών.
7832 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

ɇʖɼʅɲϯ͗ɇʏɳɷɿɲʉɷɸʑʍɸʘʆɷɿɲʔʐɶɼʎ5.3. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής είναι αποδεκτός ο υπολογισμός του θεωρητικού πλη-
5.3.1. Θεωρητικός Πληθυσμός θυσμού των συμπληρωματικών χώρων με τις τιμές του
Η παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται με βάση Πίνακα 3 που αφορούν στην ειδική χρήση τους, εφ’ όσον
την ειδική χρήση του κτιρίου και υπολογίζεται για κάθε όμως δεν πρόκειται για συμπληρωματικούς χώρους που
όροφο ανάλογα με τον θεωρητικό πληθυσμό του. εξυπηρετούν αυτοτελείς κατοικίες. Σε ειδικά κτίρια, στα
Για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού, λαμ- οποία υφίστανται χώροι όπως κουζίνες επαγγελματικής
βάνονται υπόψη οι τιμές του Πίνακα 3. χρήσης, παρασκευαστήρια, χώροι υγιεινής κ.λπ., οι οποί-
Στην περίπτωση διαχωρισμένων χρήσεων, εφαρμό- οι δεν μπορούν να ενταχθούν στις χρήσεις του άρθρου 4
ζονται για κάθε ξεχωριστή χρήση οι τιμές του πίνακα του παρόντος, ο μελετητής μπορεί να ορίζει τον μέγιστο
που αφορούν στην επιφάνεια που καταλαμβάνει κάθε θεωρητικό πληθυσμό τους βάσει του πραγματικού ή του
αυτοτελής χρήση. εκτιμώμενου ως λογικώς πιθανού, ο οποίος σε κάθε πε-
Στην περίπτωση ύπαρξης συμπληρωματικών χρήσε- ρίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος της αναλογίας
ων, οι οποίες δεν διαθέτουν πληρότητα, ο υπολογισμός 1 άτομο / 30 τ.μ.
του θεωρητικού πληθυσμού γίνεται με τις απαιτήσεις της Σε περίπτωση εμπλεκόμενων χρήσεων, ο θεωρητικός
κυριαρχούσας χρήσης για το σύνολο της επιφάνειάς της, πληθυσμός κάθε ορόφου υπολογίζεται από το άθροισμα
συμπεριλαμβανομένης και της επιφάνειας των συμπλη- των πληθυσμών των επιμέρους χρήσεων αναλόγως της
ρωματικών χώρων που την εξυπηρετούν. Κατ’ εξαίρεση, επιφάνειας που καταλαμβάνουν.
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7833

Πίνακας 3: Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού ανά χρήση
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
Κατ. Χρήση Χώροι Άτομα
Α Κατοικία 1ατ./18 τ.μ. δαπέδου
Ο μεγαλύτερος πληθυσμός από τα δύο: Σ
Προσωρινή
Β (αρ.κλινών, μόνιμο προσωπικό), 1 ατ./18 τ.μ.
Διαμονή
δαπέδου
1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδου
Εστιατόρια, Καφενεία, Ζαχαροπλαστεία, Για χώρους με σταθερά καθίσματα: 1 άτομο
Λέσχες, Αίθουσες Συνεδριάσεων, ανά κάθισμα ή για συνεχή καθίσματα
Μουσεία, Εκθεσιακά Κέντρα, (πάγκους) 1 άτομο ανά 0,45 μ. μήκους
Αποδυτήρια κ.λπ. καθίσματος
Αμφιθέατρα, Χώροι Συναυλιών- 1ατ./0,65 τ.μ. δαπέδου
Διαλέξεων-Διδασκαλίας, Δικαστήρια, Για χώρους με σταθερά καθίσματα: 1 άτομο
Θέατρα, Κινηματογράφοι, Αθλητικών ανά κάθισμα ή για συνεχή καθίσματα
Εκδηλώσεων, Ναοί, Κέντρα (πάγκους) 1 άτομο ανά 0,45 μ. μήκους
Διασκέδασης, BAR καθίσματος
Αναμονής Συγκοινωνιακών Μέσων,
Συνάθροισης ορθίων 1ατ./0,30 τ.μ. δαπέδου
Γυμναστικής με όργανα 1ατ./5 τ.μ. δαπέδου
Γυμναστικής χωρίς όργανα 1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδου
Αγωνιστικοί χώροι 1ατ./40 τ.μ. δαπέδου
Χώροι Δεξαμενών Κολύμβησης 1ατ./5 τ.μ. επιφάνειας νερού
Γ Συνάθροισης Περιβάλλων χώρος Κολυμβητικών 1ατ./3τ.μ. δαπέδου
Κοινού * Δεξαμενών
Βιβλιοθήκες 1ατ./5 τ.μ. δαπέδου
Σκηνή Θεάτρου 1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδου
χώροι διακίνησης
κοινού 1ατ./9 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν)
παραλαβής
αποσκευών 1ατ./2 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν)
παράδοσης
αποσκευών 1ατ./1,4 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν)
Αεροδρόμια χώροι αναμονής 1ατ./1,4 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν)
Για χώρους με σταθερά καθίσματα: 1 άτομο
ανά κάθισμα ή για συνεχή καθίσματα (πά-
γκους) 1 άτομο ανά 0,45 μ.
μήκους καθίσματος
διαχείρισης
αποσκευών 1ατ./30 τ.μ. δαπέδου (μικτό εμβαδόν)
Αίθουσες Διδασκαλίας 1ατ./2 τ.μ. δαπέδου
Ο μεγαλύτερος πληθυσμός από: αρ.
Αιθ. Διδασκαλίας με σταθερά καθίσματα καθισμάτων ή 1ατ./2 τ.μ. δαπέδου
Δ Εκπαίδευση Ο μεγαλύτερος πληθυσμός από: θέσεις
Εργαστήρια εργασίας ή 1ατ/4,5 τ.μ. δαπέδου
Υπόλοιποι χώροι (γραφεία, γραμματεία,
ιατρείο κ.λπ.) 1ατ./6 τ.μ. δαπέδου
7834 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

διάγνωση και
Μονάδες Α’ βάθμιας
θεραπεία χωρίς
Υγείας
νοσηλεία 1ατ./9 τ.μ. δαπέδου
θάλαμοι ασθενών 1ατ./11 τ.μ. δαπέδου
Υγεία λοιποί χώροι
Τμήματα Β’ βάθμιας (γραφεία,
Ε Υγείας εργαστήρια,
βοηθητικοί χώροι
κλπ) 1ατ./22 τ.μ. δαπέδου
Παιδικοί Σταθμοί, Οίκοι Ευγηρίας 1ατ./3 τ.μ. δαπέδου
Κοινωνική
Πρόνοια Βοηθητικοί χώροι, Αποθήκες και Η/Μ
Εγκαταστάσεις 1ατ./30 τ.μ. δαπέδου
Ο μεγαλύτερος πληθυσμός από τα δύο: Σ
Ζ Σωφρονισμός (αρ.κρατουμ., αρ. εργαζομ., αρ.επισκ.) ή
1ατ./11 τ.μ. δαπέδου
υπόγειο και
ισόγειο 1ατ./3 τ.μ. δαπέδου
Έκθεσης όροφοι άνω
και Πωλήσεων του ισογείου 1ατ./6 τ.μ. δαπέδου
Γραφεία 1ατ./10 τ.μ. δαπέδου
Η Εμπόριο
Κυλικεία - Εστιατόρια 1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδου
Διάδρομοι Κυκλοφορίας Εμπορικών
Κέντρων 1ατ./1,40 τ.μ. δαπέδου
Αποθήκευσης, Χώροι χωρίς κοινό και
Στάθμευσης αυτοκινήτων έως 10 θέσεις 1ατ./30 τ.μ. δαπέδου
Γραφεία <= 50 τ.μ. 1ατ./9 τ.μ. δαπέδου
Ενιαίες Αίθουσες Γραφείων > 50τ.μ. 1ατ./5 τ.μ. δαπέδου
Θ Γραφεία
Χώροι αναμονής και υποδοχής
επισκεπτών 1ατ./3 τ.μ. δαπέδου
Βιομηχ. - Βιοτεχνίας 1ατ./10 τ.μ. δαπέδου
Βιομηχανία -
Ι Βιομηχ. - Βιοτεχνίας προοριζόμενη Προβλεπόμενος αριθμός χρηστών
Βιοτεχνία
για συγκεκριμένη λειτουργία (εργαζόμενοι και πιθανοί επισκέπτες)
Εμπορίου (κέντρα αποθήκευσης και
Κ Αποθήκευση διανομής - αποθήκευσης) 1ατ./30 τ.μ. δαπέδου
Απλή Αποθήκευση 1ατ./50 τ.μ. δαπέδου
Για Δημόσιους χώρους στάθμευσης 2 άτ. / 1 θέση αυτοκιν., 1 άτ. / δίκυκλο
Στάθμευση και
Για Ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης 1 άτ. / 1 θέση αυτοκιν., 1 άτ. / δίκυκλο
Λ πρατήρια υγρών
καυσίμων Πρατήρια καυσίμων - Πλυντήρια
Αυτοκινήτων 1 ατ. / 6 τ.μ. δαπέδου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Γενικά: Ως δάπεδο λαμβάνεται υπόψη το καθαρό εμβαδόν δαπέδου, αφαιρουμένων των σταθερών επίπλων
ή και εκθεμάτων, με εξαίρεση τα αεροδρόμια για τα οποία λαμβάνεται το μικτό εμβαδόν.
*Οι επιφάνειες των χώρων συνάθροισης κοινού περιλαμβάνουν χώρους που προορίζονται μόνο για τη
συγκεκριμένη χρήση.

5.3.2. Παροχή όδευσης διαφυγής Για τις κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής, η παροχή
Η παροχή της όδευσης διαφυγής καθορίζεται με βάση των υπέργειων ορόφων του κτιρίου (άνω του ορόφου
την ειδική χρήση του κτιρίου και υπολογίζεται για κάθε εκκένωσης) και των υπόγειων ορόφων αυτού (κάτω του
όροφο ανάλογα με το θεωρητικό πληθυσμό του. ορόφου εκκένωσης) υπολογίζεται χωριστά.
Η παροχή υπολογίζεται για τις οριζόντιες και τις κατα- Γενικά, ο όροφος με το μεγαλύτερο πληθυσμό καθορί-
κόρυφες οδεύσεις. ζει την απαιτούμενη παροχή των κατακόρυφων οδεύσε-
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7835

ων διαφυγής. Σε περίπτωση κτιρίων με περισσότερους τη μεγαλύτερη παροχή, δεν είναι ο ανώτατος ή οι ανώ-
των πέντε ορόφων άνω του ορόφου εκκένωσης του τατοι όροφοι του κτιρίου αντίστοιχα, η εξασφάλιση της
κτιρίου, η συνολική απαιτούμενη παροχή της κατακό- απαιτούμενης κατακόρυφης παροχής που υπολογίζε-
ρυφης υπέργειας όδευσης διαφυγής καθορίζεται από ται βάσει των δυσμενέστερων θεωρητικών πληθυσμών
το άθροισμα του πληθυσμού των δύο δυσμενέστερων τους είναι δυνατόν να εφαρμόζεται μόνον για το τμήμα
διαδοχικών ορόφων. της κατακόρυφης όδευσης από το δυσμενέστερο αυτόν
Σε περίπτωση κτιρίων με περισσότερους των δέκα πληθυσμιακά όροφο ή ορόφους έως τον όροφο εκκένω-
ορόφων άνω του ορόφου εκκένωσης του κτιρίου, η συ-
σης του κτιρίου. Άνωθεν του ή των ορόφων που έχουν
νολική απαιτούμενη παροχή της κατακόρυφης υπέρ-
γειας όδευσης διαφυγής καθορίζεται από το άθροισμα καθορίσει την απαιτούμενη κατακόρυφη παροχή, υπο-
του πληθυσμού των τριών δυσμενέστερων διαδοχικών λογίζονται για κάθε όροφο οι ελάχιστες απαιτούμενες
ορόφων. κατακόρυφες παροχές και επιλέγεται το απαιτούμενο
Στην περίπτωση που ο όροφος (για κτίρια έως 5 υπέρ- κατά περίπτωση πλάτος κατακόρυφης όδευσης, έτσι
γειους ορόφους) ή οι δύο διαδοχικοί όροφοι (για κτίρια ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις διαφυγής κάθε ορόφου,
άνω των 5 υπέργειων ορόφων) ή οι τρεις διαδοχικοί αλλά σε καμία περίπτωση να μην μειώνεται στην πορεία
όροφοι (για κτίρια άνω των 10 υπέργειων ορόφων) με προς την τελική έξοδο (Σχήμα 4).

ɇʖɼʅɲϰ͗ȰʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎɹʇʉɷʉɿʅɸʅʉʆɳɷɸʎʋʄɳʏʉʐʎΓια τον υπολογισμό της παροχής εφαρμόζονται κατά του υπόλοιπου ορόφου προκύπτει από το άθροισμα των
περίπτωση τα εξής: επιμέρους θεωρητικών πληθυσμών και υπολογίζεται
• Στην περίπτωση χρήσεων οι οποίες εξυπηρετούνται κατά το προηγούμενο εδάφιο σύμφωνα με τους συντε-
και από άλλες συμπληρωματικές χρήσεις, η παροχή λεστές του πίνακα 4 που ισχύουν για την κυριαρχούσα
ορόφου προκύπτει από το άθροισμα των πληθυσμών χρήση.
• Στην περίπτωση διαχωρισμένων χρήσεων, εφαρ-
της κυριαρχούσας και των συμπληρωματικών χρήσεων,
μόζονται για κάθε ξεχωριστή χρήση οι απαιτούμενες
αλλά υπολογίζεται σύμφωνα με τους συντελεστές του παροχές του πίνακα 4, όπως προκύπτουν βάσει του θε-
πίνακα 4 που ισχύουν για την κυριαρχούσα χρήση. ωρητικού πληθυσμού τους.
Εφ’ όσον η συμπληρωματική χρήση διαθέτει πληρό- • Στην περίπτωση εμπλεκόμενων χρήσεων, η παροχή
τητα, η οριζόντια παροχή της στο τμήμα που καταλαμ- κάθε ορόφου στο σύνολο της επιφανείας του, υπολογί-
βάνει η συγκεκριμένη χρήση, υπολογίζεται βάσει των ζεται με χρήση των δυσμενέστερων συντελεστών του
σχετικών απαιτήσεων του πίνακα 4. Η συνολική παροχή πίνακα 4 για τις εγκατεστημένες χρήσεις.
7836 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

Πίνακας 4: Υπολογισμός παροχής οδεύσεων διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0,60μ)
Οριζόντιες Κατακόρυφες
Κατ. Χρήση οδεύσεις οδεύσεις
(άτομα) (άτομα)
Α Κατοικία 100 60
υπέργειοι όροφοι 60
Β Προσωρινή Διαμονή 100
υπόγεια 30
υπέργειοι όροφοι 100 60
Γ Χώροι Συνάθροισης Κοινού
υπόγεια 50 30
υπέργειοι όροφοι 100 60
Δ Εκπαίδευση
υπόγεια 50 30
Ε Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια 50 30
Ζ Σωφρονισμός 100 60
υπέργειοι όροφοι 100 60
Η Εμπόριο
υπόγεια 50 30
Θ Γραφεία 100 60
Ι Βιομηχανία - Βιοτεχνία 100 60
Κ Αποθήκευση 100 60
Λ Στάθμευση - Πρατήρια υγρών καυσίμων 100 60
5.3.3. Πλάτος και ύψος όδευσης διαφυγής περίπτωση απροστάτευτων κλιμάκων, το μετρούμενο
Ως πλάτος της όδευσης διαφυγής ορίζεται το ελεύθερο μήκος επί της γραμμής ανάβασης της κλίμακας υπολο-
πλάτος στο στενότερο σημείο της και μέχρι ύψους 2.20 μ. γίζεται προσαυξημένο κατά 50%.
Η μονάδα πλάτους της όδευσης διαφυγής ορίζεται Τα μέγιστα, κατά περίπτωση, επιτρεπόμενα μήκη των
σε 0,60 του μ. παραπάνω πραγματικών αποστάσεων διαφυγής καθώς
Το απαιτούμενο ελάχιστο πλάτος οποιασδήποτε όδευ- και τυχόν αδιεξόδων (Σχήμα 5) καθορίζονται στον Πίνα-
σης διαφυγής δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο του κα 5 ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου σε συνάρτηση και
0,70 του μ. με τη δυνατότητα διαφυγής των χρηστών, προς μία, ή
Το απαιτούμενο πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν περισσότερες κατευθύνσεις - εξόδους κινδύνου.
επιτρέπεται να μειώνεται, σε καμία περίπτωση στην πο- Η θεώρηση του αριθμού των κατευθύνσεων δεν αντι-
ρεία προς την τελική έξοδο και για όλα τα στάδια, υπο- στοιχεί στον αριθμό των εξόδων κινδύνου προς πυρο-
λογίζεται σε συνάρτηση με το θεωρητικό πληθυσμό και προστατευμένες οδεύσεις διαφυγής που υπάρχουν στον
την ειδική χρήση του κτιρίου, εκφραζόμενο σε ακέραιες όροφο. Ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν περισ-
μονάδες πλάτους (0,60 μ.). Όταν από τους υπολογισμούς σότερες της μιας έξοδοι κινδύνου, θεωρείται ότι υπάρχει
προκύπτει μη ακέραιος αριθμός, τότε η στρογγυλοποίη- μία μόνο κατεύθυνση διαφυγής όταν από τυχόν σημεία του
ση γίνεται προς τα άνω, με την προσθήκη μισής μονάδας ορόφου η όδευση προσπερνά την πλησιέστερη έξοδο κιν-
πλάτους (0,30 μ.). δύνου για να προσεγγίσει την εναλλακτική έξοδο (Σχήμα 6).
Το ελεύθερο ύψος των χώρων, όπου περνά όδευση Στις Ειδικές Διατάξεις δύναται να καθορίζονται επίσης,
διαφυγής, πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,20 μ, ενώ για τις επιπλέον του μεγίστου επιτρεπόμενου μήκους απροστά-
σκάλες, δοκούς, ανώφλια θυρών μπορεί να είναι 2,00μ. τευτων οδεύσεων διαφυγής και των αδιεξόδων, πρό-
Περιοχές που παρουσιάζουν υψομετρικές διαφορές δα- σθετες απαιτήσεις μήκους του πλέον απομακρυσμένου
πέδου μέχρι 0,40 μ. και συνδέονται μέσω σκαλοπατιών σημείου ενός χώρου του κτιρίου έως την πλησιέστερη
ή ραμπών μπορούν να συμπεριλαμβάνονται στις οριζό- έξοδο σε κοινόχρηστο διάδρομο.
ντιες οδεύσεις διαφυγής. Στην περίπτωση που η απροστάτευτη όδευση διαφυ-
5.3.4. Μήκος όδευσης διαφυγής γής διέρχεται μέσα από υπαίθριους χώρους (εξωτερικό
Το μήκος της όδευσης διαφυγής εξετάζεται μόνον για εξώστη, ανοικτό ημιυπαίθριο χώρο, βατό δώμα ή βερά-
τα απροστάτευτα τμήματα αυτής, θεωρώντας ότι τα πυ- ντα) για να καταλήξει εκ νέου στο εσωτερικό του κτιρίου,
ροπροστατευμένα τμήματα, ως ασφαλή, δεν έχουν όριο το μήκος του εξωτερικού αυτού τμήματος της όδευσης
επιτρεπόμενου μήκους. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1/2 του συνολικού επι-
Το μήκος απροστάτευτης απόστασης όδευσης που τρεπόμενου μήκους απροστάτευτης όδευσης και δεν θα
εξετάζεται, είναι η πραγματική απόσταση. Κάθε σημείο πρέπει να δημιουργούνται αδιέξοδα.
της κάτοψης θα πρέπει να πληροί την ελάχιστη καθορι- Στην περίπτωση που η απροστάτευτη όδευση διαφυ-
ζόμενη απόσταση από την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου. γής, διέρχεται μέσα από υπαίθριο χώρο του κτιρίου (εξω-
Οι αποστάσεις απροστάτευτης όδευσης στους κοινό- τερικό εξώστη, ανοικτό ημιυπαίθριο χώρο, βατό δώμα ή
χρηστους διαδρόμους μετρώνται κατά μήκος της αξονι- βεράντα) αλλά από τον υπαίθριο αυτό χώρο καταλήγει απ’
κής γραμμής στο μέσο του πλάτους του διαδρόμου. Στην ευθείας στη στάθμη εκκένωσης, που οδηγεί σε μία οδό ή
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7837

σε ανοικτό χώρο ασφαλή από φωτιά και καπνό, τότε κατά panel), με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 min,
τον υπολογισμό του μήκους απροστάτευτης απόστασης, ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν το ήμισυ των τι-
ως μήκος του υπαίθριου τμήματος λαμβάνεται το ήμισυ μών του Πίνακα 5 (Σχήμα 7),
του πραγματικού μήκους μετρούμενου από την έξοδο του β) οι πόρτες χώρων που ανοίγουν σε αδιέξοδα με μή-
κτιρίου στον υπαίθριο χώρο έως τη στάθμη εκκένωσης. κος μεγαλύτερο του ελαχίστου επιτρεπομένου βάσει του
Στα υφιστάμενα κτίρια, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο Πίνακα 5 πρέπει να είναι αυτοκλειόμενες,
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού (βλ. Πίνακα 1) και
γ) στα αδιέξοδα που υπερβαίνουν το μέγιστο επιτρε-
στα οποία είναι αδύνατη η συμμόρφωση με τις τιμές
πόμενο μήκος του Πίνακα 5, απαιτείται να τοποθετούνται
του Πίνακα 5:
α) το μέγιστο μήκος οριζόντιας όδευσης μη περιλαμ- ενδιάμεσες πυράντοχες πόρτες που διαθέτουν διαφανή
βανομένων τυχόν αδιέξοδων τμημάτων, επιτρέπεται να υαλοπίνακα (vision panel), με φορά ανοίγματος προς την
υπολογίζεται στα 2/3 επί της οριζόμενης τιμής εφόσον κατεύθυνση όδευσης και δείκτη πυραντίστασης τουλά-
όλες οι πόρτες του ορόφου είναι αυτοκλειόμενες και χιστον 30 min, ώστε τα ενδιάμεσα σε αυτές τμήματα να
επιπροσθέτως, τοποθετούνται ενδιάμεσες πυράντο- πληρούν την απαίτηση μήκους αδιεξόδων του παρόντος
χες πόρτες που διαθέτουν διαφανή υαλοπίνακα (vision κανονισμού.

ɇʖɼʅɲϱ͗Ȱɷɿɹʇʉɷʉ

ɇʖɼʅɲϲ͗Ⱦɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎɷɿɲʔʐɶɼʎ
7838 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

Πίνακας 5: Όρια μήκους πραγματικής απροστάτευτης όδευσης ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου (σε μέτρα)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΔΙΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Α Κατοικία
Μονοκατοικίες 25 35 12
Πολυκατοικίες 18 35 9
Β Προσωρινή Διαμονή 18 35 9
Γ Χώροι Συνάθροισης Κοινού
Με σταθερά καθίσματα 15 32 9
Χωρίς σταθερά 18 45 9
καθίσματα
Δ Εκπαίδευση 18 35 9
Ε Υγεία και Κοινωνική 15 35 9
Πρόνοια
Ζ Σωφρονισμός 15 35 9
Η Εμπόριο 18 45 9
Θ Γραφεία 18 45 9
Ι Βιομηχανία - Βιοτεχνία
Μικρού και μεσαίου βαθμού 251 451 15
κινδύνου (Ζ1, Ζ2)
Υψηλού βαθμού 122 252 0
κινδύνου (Ζ3)
Κ Αποθήκευση
Μικρού και μεσαίου βαθμού 251 451 15
κινδύνου (Ζ1, Ζ2)
Υψηλού βαθμού κινδύνου 122 252 0
(Ζ3)
Λ Στάθμευση και πρατήρια 15 45 9
υγρών καυσίμων
1: Στην περίπτωση εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) το όριο
του μήκους διπλασιάζεται.
2: Στην περίπτωση εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) το όριο
του μήκους πολλαπλασιάζεται επί 1,5.
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7839

ɇʖɼʅɲϳ͗ȵʆɷɿɳʅɸʍɸʎʋʐʌɳʆʏʉʖɸʎʋʊʌʏɸʎʍɸɷɿɲɷʌʊʅʉʐʎʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆʃʏɿʌʀʘʆʊʏɲʆɷɸʆ
ʏɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲʅɹɶɿʍʏɲɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɲʅɼʃɻɲʋʌʉʍʏɳʏɸʐʏɻʎʊɷɸʐʍɻʎ

5.3.5. Αριθμός, θέσεις και θύρες εξόδων κινδύνου αριθμό πυροπροστατευμένων κλιμακοστασίων. Ωστό-
Γενικά, σε κάθε όροφο με πληθυσμό άνω των 50 ατό- σο, είναι δυνατόν περισσότερες της μίας έξοδοι κινδύ-
μων, απαιτούνται δύο τουλάχιστον εναλλακτικές έξοδοι νου να οδηγούν στην ίδια πυροπροστατευμένη όδευση
κινδύνου. διαφυγής, εφ’ όσον:
Οι έξοδοι κινδύνου από κάθε σημείο του χώρου πρέ- α) η κατακόρυφη όδευση καλύπτει τη συνολική απαι-
πει να τοποθετούνται σε θέσεις σαφώς αντιληπτές από τούμενη παροχή βάσει του πληθυσμού του ορόφου,
τους χρήστες. β) από τυχόν σημείο της κάτοψης του ορόφου καλύ-
Εφόσον απαιτούνται δύο (2) ή περισσότερες έξοδοι πτονται τα καθοριζόμενα για τη χρήση του χώρου μέγι-
κινδύνου, τα πλησιέστερα άκρα τους πρέπει να απέχουν στα μήκη απροστάτευτων αποστάσεων.
μεταξύ τους τουλάχιστον το 1/2 της μέγιστης διαγώνιας Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον η κατακόρυφη παροχή
διάστασης (D) του χώρου ή του κτιρίου που εξυπηρετούν
υπερβαίνει τις τρεις μονάδες πλάτους (1,80 μ.), τότε επι-
(Σχήμα 8 και 9).
βάλλεται η κατασκευή επιπρόσθετου κλιμακοστασίου
Εφόσον απαιτούνται τρεις (3) ή περισσότερες έξοδοι
- κατακόρυφης όδευσης διαφυγής.
κινδύνου, η θέση τουλάχιστον δύο (2) εξ’ αυτών, πρέπει
Κατά τον σχεδιασμό των κτιρίων πρέπει να γίνεται
να ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια.
Οι πόρτες των εξόδων κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προσπάθεια για κατά το δυνατόν ισοκατανομή του
υποχρεωτικά προς την κατεύθυνση της όδευσης διαφυ- πληθυσμού στα κλιμακοστάσια, με μέγιστη επιτρεπτή
γής, όταν στον χώρο ή στην εξυπηρετούμενη περιοχή απόκλιση κατά τη σύγκριση των διαστάσεων του πλά-
του κτιρίου αντιστοιχεί πληθυσμός μεγαλύτερος από 50 τους αυτών έως 30%.
άτομα ή όταν ο χώρος ή η περιοχή παρουσιάζει υψηλό Σε κτίρια όπου η υψηλότερη στάθμη δαπέδου χώρου
βαθμό κινδύνου. κύριας χρήσης είναι μέχρι 23 μ. και οι έξοδοι κινδύνου
Το καθαρό άνοιγμα των θυρών των εξόδων κινδύνου συνδέονται με πυροπροστατευμένο διάδρομο 60 λε-
είναι τουλάχιστον 0,90 μ. πτών, αντί της διαγωνίου, δύναται να λαμβάνεται το μι-
Οι έξοδοι κινδύνου όπου καταλήγει το απροστάτευ- κρότερο μήκος που συνδέει τις εξόδους, μετρούμενο
το στάδιο διαφυγής, οδηγούν συνήθως σε αντίστοιχο στο μέσο του ενεργού πλάτους διαδρόμου (Σχήμα 10).
7840 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

ȈȤȒȝĮ ȈȤȒȝĮ


ȈȤȒȝĮΣε κάθε περίπτωση, το πλάτος των εξόδων στον όρο- ανωτέρω απαίτηση θα πρέπει να εξασφαλίζεται στο πυ-
φο εκκένωσης όπου απολήγουν οι κατακόρυφες πυρο- ροδιαμέρισμα προς το οποίο οδηγεί η οριζόντια έξοδος.
προστατευμένες οδεύσεις διαφυγής πρέπει να επαρκεί β) οι υπόλοιπες έξοδοι κινδύνου να οδηγούν σε πυ-
για τις κατακόρυφες παροχές που εξυπηρετούν. ροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής, στις οποίες δεν
Οριζόντιες έξοδοι επιτρέπεται να υποκαθιστούν μέχρι επιτρέπεται η χρήση θυρών ελεγχόμενης πρόσβασης
και τις μισές από τις απαιτούμενες εξόδους κινδύνου, εφ’ περιορισμού πορείας.
όσον δεν βρίσκονται σε στάθμη δαπέδου άνω των 23 μ. γ) ο δείκτης πυραντίστασης του διαχωριστικού τοίχου
από τη στάθμη του ορόφου εκκένωσης. επί του οποίου βρίσκεται η οριζόντια έξοδος να είναι
Στην περίπτωση οριζόντιων εξόδων, θα πρέπει επι- τουλάχιστον 120 λεπτών χωρίς δυνατότητα μείωσης
πρόσθετα των άλλων απαιτήσεων, για τη διασφάλιση λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβε-
της σταδιακής οριζόντιας εκκένωσης του πληθυσμού σης με νερό (καταιονισμού ύδατος).
του ορόφου: δ) ο διαχωριστικός τοίχος της οριζόντιας εξόδου δεν
α) το εμβαδόν των πυροδιαμερισμάτων εκατέρωθεν μπορεί να υποκαθίσταται από πυράντοχα ρολά ή παρό-
της οριζόντιας εξόδου, εφόσον η οριζόντια έξοδος είναι μοιου τύπου δομικά στοιχεία, ενώ οι θύρες εξόδου θα
διπλής κατεύθυνσης, να επαρκεί για το άθροισμα των θε- είναι ΕΙ120 και καπνοστεγείς, επίδοσης Sm σύμφωνα με
ωρητικών πληθυσμών και των δύο πυροδιαμερισμάτων, το ΕΝ13501-2.
με ελάχιστο συντελεστή 0,3 τ.μ./άτομο (Σχήμα 11). Στην ε) δεν επιτρέπεται αγωγοί να διαπερνούν τον τοίχο
περίπτωση οριζοντίας εξόδου μονής κατεύθυνσης, η στον οποίο βρίσκεται η οριζόντια έξοδος.
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7841

ɇʖɼʅɲϭϭ͗Ƀʌɿɺʊʆʏɿɲɹʇʉɷʉʎ
Ϭ͕ϯх;ȵʅɴ͘Ʌϭͬɽɸʘʌ͘ʋʄɻɽ͘ Ʌϭ
нɽɸʘʌ͘ʋʄɻɽ͘ɅϮͿ

Ϭ͕ϯх;ȵʅɴ͘ɅϮͬɽɸʘʌ͘ʋʄɻɽ͘ Ʌϭ
нɽɸʘʌ͘ʋʄɻɽ͘ɅϮͿΣε ειδικά κτίρια, γέφυρες, εξωτερικοί εξώστες ή οποια- του χώρου όπου καταλήγουν οι πυροπροστατευμένες
δήποτε άλλη έξοδος που οδηγεί από το κτίριο σε άλλο κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής στον όροφο εκκένω-
κτίριο ίδιας χρήσης και του ίδιου ιδιοκτήτη, μπορούν να σης, με χώρο ή χώρους του ορόφου αυτού, που διαθέ-
αντικαταστήσουν άλλες απαιτούμενες εξόδους έως 50%, τουν και δικές τους εξόδους, τότε για τον υπολογισμό του
εφ’ όσον δεν βρίσκονται σε στάθμη δαπέδου άνω των 23 μ. πλάτους των τελικών εξόδων του ορόφου εκκένωσης
από τη στάθμη του ορόφου εκκένωσης και υπό την προϋ- λαμβάνεται υπόψη και το ήμισυ των απαιτούμενων κατα-
πόθεση ότι δεν γίνεται χρήση θυρών περιορισμού πορείας κόρυφων παροχών από τους υπέργειους και υπόγειους
- ελέγχου στις υπόλοιπες υποχρεωτικές οδεύσεις διαφυγής. ορόφους του κτιρίου.
5.3.6. Τελική έξοδος Σε κάθε περίπτωση, το πλάτος των εξόδων στον όρο-
Το απαιτούμενο πλάτος της τελικής εξόδου στον όρο- φο εκκένωσης όπου απολήγουν οι κατακόρυφες πυρο-
φο εκκένωσης πρέπει να επαρκεί για την οριζόντια πα- προστατευμένες οδεύσεις διαφυγής πρέπει να επαρκεί
ροχή που απαιτείται για τη διαφυγή του πληθυσμού ο για τις κατακόρυφες παροχές που εξυπηρετούν. Εφόσον
οποίος σε περίπτωση πυρκαγιάς θα συγκεντρωθεί στον μετά την τελική έξοδο υπάρχουν σκαλοπάτια, πρέπει
εν λόγω όροφο. Δεδομένου όμως ότι εκκένωση του κτι- επίσης να κατασκευάζεται ράμπα επαρκούς πλάτους,
ρίου από τους υπέργειους και τους υπόγειους ορόφους ώστε να καθίσταται δυνατή η απομάκρυνση των ΑμεΑ.
γίνεται σταδιακά, το απαιτούμενο πλάτος της τελικής Επικίνδυνοι χώροι δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω
εξόδου υπολογίζεται ως το άθροισμα: από ή σε άμεση γειτνίαση με τις τελικές εξόδους.
α) του πλάτους της απαιτούμενης κατακόρυφης πα- 5.3.7. Θύρες οδεύσεων διαφυγής
ροχής από υπερκείμενους ορόφους, 5.3.7.1. Γενικά
β) του πλάτους της απαιτούμενης κατακόρυφης πα- Σε κάθε άνοιγμα πόρτας του πρώτου σταδίου της
ροχής από υποκείμενους ορόφους, όδευσης διαφυγής (απροστάτευτη όδευση), πρέπει να
γ) του πλάτους της οριζόντιας παροχής του ορόφου υπάρχει τουλάχιστον ένα θυρόφυλλο με πλάτος ίσο ή
εκκένωσης όπως προκύπτουν πριν τη στρογγυλοποίησή μεγαλύτερο από 0,70 του μ. Κατ’ εξαίρεση θύρες βο-
τους σε ακέραιες μονάδες πλάτους. Στρογγυλοποίηση ηθητικών χώρων (αποθηκών, χώρων υγιεινής, κ.λπ.)
θα εφαρμόζεται στη συνέχεια, μόνον για τον καθορισμό επιτρέπεται να έχουν ελεύθερο πλάτος 0,60 μ. Κανένα
του πλάτους της τελικής εξόδου. θυρόφυλλο, από το οποίο περνά όδευση διαφυγής, δεν
Όταν το άθροισμα α+β+γ είναι μεγαλύτερο των δύο επιτρέπεται να έχει πλάτος μεγαλύτερο από 1,20 μ.
μονάδων πλάτους, για τον υπολογισμό του πλάτος της Το δάπεδο και από τις δύο πλευρές κάθε πόρτας πρέ-
τελικής εξόδου λαμβάνεται η απαιτούμενη κατακόρυφη πει να είναι επίπεδο και να βρίσκεται στην ίδια στάθμη.
παροχή (α) από υπέργειους ορόφους προσαυξημένη Κατ’ εξαίρεση, όταν η πόρτα οδηγεί προς το ύπαιθρο
κατά 25%. ή προς εξωτερικό χώρο (εξώστη, ανοικτό ημιυπαίθριο
Στην περίπτωση που από τον σχεδιασμό του κτιρί- χώρο, δώμα) ή προς την τελική έξοδο, επιτρέπεται η
ου προβλέπεται ότι οι υπέργειοι ή οι υπόγειοι όροφοι στάθμη του δαπέδου στην εξωτερική πλευρά της πόρτας
εκκενώνονται μέσω πυροπροστατευμένων οδεύσεων να βρίσκεται μέχρι και 0,20 του μ. χαμηλότερα σε σχέση
διαφυγής απ’ ευθείας σε ασφαλή χώρο εκτός του κτιρίου με την εσωτερική στάθμη.
με ανεξάρτητες τελικές εξόδους που δεν επικοινωνούν Οι απαιτήσεις πυραντοχής των θυρών των οδεύσεων
με το υπόλοιπο κτίριο και διασφαλίζουν τα απαιτούμε- διαφυγής καθορίζονται στον πίνακα του άρθρου 6 του
να πλάτη των κατακόρυφων παροχών, οι παροχές τους παρόντος κεφαλαίου.
δεν συνυπολογίζονται στον καθορισμό του ελάχιστου 5.3.7.2. Κατεύθυνση περιστροφής θυρών
πλάτους των τελικών εξόδων στον όροφο εκκένωσης Κάθε πόρτα που χρησιμοποιείται ως έξοδος κινδύνου,
του τρίτου σταδίου διαφυγής (οριζόντια όδευση προς πρέπει γενικά να ανοίγει προς την κατεύθυνση της δια-
την τελική έξοδο). Στην περίπτωση που υπό τις ανωτέρω φυγής παρέχοντας το πλήρες πλάτος του ανοίγματός
προϋποθέσεις, υπάρχει όμως δυνατότητα επικοινωνίας της (Σχήμα 12).
7842 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018


ɇʖɼʅɲϭϮ͗Ʌʄɼʌɸʎɳʆʉɿɶʅɲɽʑʌɲʎ


 
Εξαιρούνται πόρτες που εξυπηρετούν χώρους που δεν είναι επικίνδυνοι ή υψηλού βαθμού κινδύνου και συνολικό
πληθυσμό που δεν ξεπερνά τα 50 άτομα. Αυτές οι πόρτες επιτρέπεται να ανοίγουν και προς την αντίθετη κατεύθυνση
της όδευσης διαφυγής ή να είναι συρόμενες.
Κάθε πόρτα που έχει άμεση πρόσβαση προς κλιμακοστάσιο, πρέπει κατά την περιστροφή της να μην φράσσει
σκαλοπάτια ή πλατύσκαλα και να μην μειώνει το πλάτος της σκάλας ή του πλατύσκαλου, διασφαλίζοντας μία του-
λάχιστον μονάδα πλάτους οδεύσεως διαφυγής (Σχήμα 13).

ɇʖɼʅɲϭϯ͗ȱʆʉɿɶʅɲɽʑʌɲʎʍɸʋʄɲʏʑʍʃɲʄʉʃʄɿʅɲʃʉʍʏɲʍʀʉʐ 

Οι αυτόματες μηχανοκίνητες θύρες με αισθητήρες β. από το κέντρο ελέγχου του κτιρίου
κίνησης που παρεμβάλλονται στις οδεύσεις διαφυγής γ. σε περίπτωση διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύ-
ή χρησιμοποιούνται ως έξοδοι κινδύνου, γίνονται απο- ματος
δεκτές μόνο όταν παρέχουν το απαιτούμενο ελεύθερο δ. σε περίπτωση ενεργοποίησης συστήματος πυρα-
πλάτος κατά το πλήρες άνοιγμά τους και σε περίπτωση νίχνευσης
διακοπής ρεύματος, παραμένουν ανοιχτές. ε. σε περίπτωση ενεργοποίησης αυτόματου συστή-
5.3.7.3. Εξοπλισμός θυρών ματος πυρόσβεσης
Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό λει- Σύρτες ή παρόμοια μέσα ή συστήματα ασφαλίσεως
τουργίας, έτσι ώστε να ανοίγει αμέσως προς την πλευρά (όπως χρήση κλειδιού, μαγνητικές κάρτες, πληκτρολόγια
της όδευσης διαφυγής με προφανή και εύκολο τρόπο. απασφαλίσεως) δεν γίνονται αποδεκτά.
Κάθε πυράντοχη πόρτα που προβλέπεται να παρα- 5.3.7.4. Θύρες περιορισμού πορείας-ελέγχου
μένει κλειστή σε περίπτωση πυρκαγιάς (π.χ. πόρτα σε Οι αυτόματες μηχανοκίνητες θύρες με αισθητήρες
περίβλημα κλιμακοστασίου, πυροδιαμερίσματος, κ.λπ.), κίνησης που χρησιμοποιούνται ως έξοδοι κινδύνου, γί-
πρέπει να είναι αυτοκλειόμενη. νονται αποδεκτές μόνο όταν παρέχουν το απαιτούμενο
Αν διαθέτει μηχανισμό συγκράτησης στην ανοικτή πλάτος κατά το πλήρες άνοιγμά τους και σε περίπτωση
θέση, θα πρέπει αυτός να έχει τη δυνατότητα απενερ- διακοπής ρεύματος, παραμένουν ανοιχτές.
γοποίησης με τους ακόλουθους τρόπους: Οι θύρες ασφαλείας με ειδικούς μηχανισμούς χρονο-
α. χειροκίνητα μέσω κατάλληλης επί τόπου εγκατεστη- καθυστέρησης γίνονται αποδεκτές μόνο ως δεύτερες
μένης συσκευής (κομβίον) έξοδοι κινδύνου και πρέπει να απελευθερώνονται αυτό-
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7843

ματα, σε κάθε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή ενεργο- σης διαφυγής, η φωτεινότητα του δαπέδου δεν θα είναι
ποίησης του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης ή μικρότερη από 0.5lx, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1838, με
και πυρόσβεσης εφόσον αυτό εγκαθίσταται, καθώς και την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων απαιτήσεων καθο-
χειροκίνητα με κομβίο απελευθέρωσης. Κατά τον υπο- ριζόμενων στις ειδικές ανά χρήση κτιρίων διατάξεις του
λογισμό των μονάδων πλάτους της όδευσης διαφυγής, κεφαλαίου Β του παρόντος κανονισμού.
λαμβάνονται με το μισό του πλάτους τους. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σήμανσης
Θύρες περιστρεφόμενες γύρω από κατακόρυφο κε- κατεύθυνσης εγκαθίστανται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως
ντρικό άξονα, εφόσον αντιμετωπίζονται ως δεύτερες ύπαρξης εφεδρικής πηγής ενέργειας.
εναλλακτικές έξοδοι λαμβάνονται στο μισό του πλάτους 5.5. Επιγραφές και σήματα εξόδων διαφυγής.
τους, κατά τον υπολογισμό των μονάδων πλάτους της Τα σήματα (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς και
όδευσης διαφυγής. τα σήματα (πινακίδες) που αφορούν τον πυροσβεστικό
Οι περιστροφικοί φραγμοί, ή διατάξεις ελέγχου εισερ- εξοπλισμό με τα εγγενή χαρακτηριστικά τους πρέπει να
χομένων ατόμων (όπως σε γήπεδα) δεν γίνονται αποδε- τοποθετούνται - εγκαθίστανται σύμφωνα με το πρότυπο
κτοί ως τμήματα οδεύσεων διαφυγής. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραφικά σύμβολα - Χρώματα και
5.3.8. Κουπαστές ενδείξεις ασφαλείας - Καταχωρημένες ενδείξεις ασφα-
Οι σκάλες, τα πλατύσκαλα, οι εξώστες και οι ράμπες, λείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη
που αποτελούν τμήματα οδεύσεων διαφυγής πρέπει οι διατάξεις του π.δ. 105/1995 (Α΄ 67) «Ελάχιστες προδι-
να διαθέτουν κουπαστές. Οι κουπαστές πρέπει να είναι αγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην
συνεχείς σε όλο το μήκος του κλάδου της σκάλας ή της εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK».
ράμπας και να συνεχίζονται στα πλατύσκαλα. Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων δι-
Το ύψος των στηθαίων ή/ και των κιγκλιδωμάτων αφυγής, των εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού
και επομένως και των κουπαστών που απαιτούνται θα υλικού/εξοπλισμού.
πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,00 μ., μετρούμενο από το 5.6. Σχεδιαγράμματα διαφυγής.
πάτημα των βαθμίδων της σκάλας. Τα σχεδιαγράμματα και σύμβολα διαφυγής με τις
Σε κάθε κλιμακοστάσιο που χρησιμοποιείται ως όδευ- αντίστοιχες πινακίδες πρέπει να είναι σύμφωνα με το
ση διαφυγής, όπου απαιτείται πλάτος σκάλας μεγαλύ- πρότυπο ISO 23601: «Safety Identification - Escape and
τερο από 1,80 μ., πρέπει να τοποθετούνται ενδιάμεσες evacuation plan signs», όπως κάθε φορά ισχύει.
κουπαστές, έτσι ώστε το μέγιστο πλάτος κάθε τμήματος Γενικά επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυ-
της σκάλας να είναι 1,80 μ. και το ελάχιστο 0,90 μ. γής στα κτίρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε
5.4. Τεχνητός φωτισμός και φωτισμός ασφαλείας των τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους και τα οποία έχουν
συνολικό θεωρητικό πληθυσμό πάνω από διακόσια (200)
οδεύσεων διαφυγής.
άτομα, καθώς και όπου προβλέπεται από τις ειδικές ανά
5.4.1. Τεχνητός φωτισμός
χρήση κτιρίων διατάξεις του Κεφαλαίου Β του παρόντος
Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να τροφοδοτείται από
κανονισμού.
μόνιμες πηγές ενέργειας.
5.7. Κλιμακοστάσια και Ανελκυστήρες Πυροσβεστών.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φωτιστικών σωμά-
Σε κτίρια μεγάλου ύψους, όπως καθορίζεται στον Πί-
των, που λειτουργούν με συσσωρευτές και η χρήση φο-
νακα 6, σε κτίρια με υπόγειους χώρους μεγάλης έκτασης
ρητών στοιχείων για τον κανονικό φωτισμό των οδεύ- ή μεγάλης διαφοράς στάθμης δαπέδου από το έδαφος,
σεων διαφυγής. καθώς και όπου απαιτείται από την ειδική χρήση του κτι-
Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται φωσφορίζοντα ρίου, επιβάλλεται η κατασκευή ειδικών κλιμακοστάσιων
ή ανακλαστικά του φωτός στοιχεία ως υποκατάστατα ή ανελκυστήρων για την πρόσβαση των πυροσβεστών.
των απαιτουμένων ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων. (Πίνακας 6)
5.4.2. Φωτισμός ασφαλείας Τα κλιμακοστάσια του κτιρίου μπορούν να θεωρηθούν
Ο φωτισμός ασφαλείας σχεδιάζεται και εγκαθίσταται και ως κλιμακοστάσια πυροσβεστών, εφόσον πληρούν
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: «Εφαρμογές τις σχετικές προϋποθέσεις.
Φωτισμού - Φωτιστικά Ασφαλείας», όπως κάθε φορά 5.7.1. Κλιμακοστάσιο για την πρόσβαση των πυρο-
ισχύει. Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας σβεστών
των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου. Πρόκειται για εσωτερικό ή εξωτερικό κλιμακοστάσιο
Τα φωτιστικά ασφαλείας πρέπει να παρέχουν το 50% μόνιμης κατασκευής και πυροπροστατευμένο, το οποίο
της φωτεινότητας μέσα σε 5sec και την πλήρη φωτει- κατασκευάζεται ειδικά για την πρόσβαση των πυροσβε-
νότητα μέσα σε 60sec, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 1838. στών. Επιβάλλεται γενικά σε:
Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σήμανσης α) κτίρια με ύψος μεγαλύτερο από 25 μ. και συνολικό
κατεύθυνσης πρέπει να διατηρούν τον προβλεπόμενο πληθυσμό πάνω από 500 άτομα,
φωτισμό για 1 τουλάχιστον ώρα (hr), σε περίπτωση δι- β) υπόγειους χώρους με βάθος μεγαλύτερο των 10 μ.
ακοπής του κανονικού φωτισμού. γ) κτίρια με 2 ή περισσότερα υπόγεια και με εμβαδόν
Στις οδεύσεις διαφυγής πλάτους μέχρι 2μ., η φωτει- εκάστου υπογείου μεγαλύτερου των 900 τ.μ.,
νότητα του δαπέδου κατά μήκος του κεντρικού άξονα αλλά και όπου αλλού απαιτείται από τις Ειδικές Διατά-
της όδευσης διαφυγής δεν θα είναι μικρότερη από 1lx ξεις του παρόντος κανονισμού.
και για την παράπλευρη της όδευσης διαφυγής ζώνη, Το ελάχιστο πλάτος του κλιμακοστασίου πυροσβε-
πλάτους τουλάχιστον το ήμισυ του πλάτους της όδευ- στών ορίζεται ίσο με 0.90 μ. Αυτό το ελάχιστο πλάτος
7844 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

των 0.90 μ. θα πρέπει να εξασφαλίζεται επιπλέον του • Η παροχή ισχύος κίνησης και φωτισμού του ανελκυ-
συνολικού απαιτούμενου πλάτους κλιμακοστασίων για στήρα πρέπει να εξασφαλίζεται τόσο από κύρια όσο και
τη διαφυγή των ενοίκων. Το κλιμακοστάσιο πυροσβε- από εφεδρική πηγή ενέργειας η οποία πρέπει να βρίσκε-
στών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως όδευση διαφυγής ται εντός πυροπροστατευόμενου χώρου.
των ενοίκων. • Ο ανελκυστήρας πυροσβεστών πρέπει να εξυπηρετεί
5.7.2. Ανελκυστήρες πυροσβεστών όλους τους ορόφους του κτιρίου.
Σε κτίρια υψηλότερα των 28 μ., καθώς και όπου από • Στο αναφερθέν πρότυπο ΕΝ 81 καθορίζονται οι ελά-
τις ειδικές διατάξεις απαιτείται, πρέπει να εγκαθίσταται χιστες διαστάσεις και το ελάχιστο ονομαστικό φορτίο
ανελκυστήρας για χρήση από τους πυροσβέστες σε πε- του θαλάμου του ανελκυστήρα.
ρίπτωση πυρκαγιάς. Ο ανελκυστήρας αυτός θα πρέπει
Ο ανελκυστήρας πυροσβεστών μπορεί να χρησιμοποι-
να πληροί τις προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στο
είται ως ανελκυστήρας προσώπων σε κανονικές συνθή-
πρότυπο ΕΝ 81 Μέρος 72-Ανελκυστήρες πυροσβεστών.
Σύμφωνα με το πρότυπο τα παρακάτω χαρακτηριστικά κες λειτουργίας του κτιρίου. Απαγορεύεται η χρήση του
αποτελούν προϋποθέσεις, που πρέπει να εξασφαλίζο- για τη μεταφορά απορριμμάτων και γενικά αντικειμένων,
νται από τον σχεδιασμό των κτιρίων προκειμένου ένας έτσι ώστε να αποκλεισθεί η πιθανότητα φραγμού της
ανελκυστήρας να συμπεριληφθεί στην κατηγορία των εισόδου του σε οποιονδήποτε όροφο.
ανελκυστήρων πυροσβεστών: Στον πίνακα 6 που ακολουθεί αποτυπώνονται επιπλέον
• Η είσοδος στον ανελκυστήρα πυροσβεστών σε κάθε των ανωτέρω γενικών απαιτήσεων κατασκευής κλιμα-
όροφο πραγματοποιείται μέσω πυροπροστατευόμενου κοστασίου και ανελκυστήρα Πυροσβεστών, που ισχύ-
προθαλάμου. ουν για όλες τις χρήσεις κτιρίων, πρόσθετες απαιτήσεις
• Οι ανελκυστήρες πυροσβεστών δεν αποτελούν οδεύ- εγκατάστασής τους ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου, για
σεις διαφυγής, όπως τα κλιμακοστάσια. αποκλειστική χρήση από τους πυροσβέστες.

ɇʖɼʅɲϭϰ͗Ɉʐʋɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʔʌɸɲʏʀʉʐʅɸɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌɲʋʐʌʉʍɴɸʍʏʙʆʃɲɿʄʊʅʋʐ͘
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7845

Πίνακας 6: Απαίτηση κατασκευής κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα Πυροσβεστών
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ανελκυστήρας πυροσβεστών Κλιμακοστάσιο πυροσβεστών
Κτίρια ύψους Κτίρια ύψους άνω των 25 μ. και
άνω των 28 μ. πληθυσμού άνω των 500 ατόμων
Κτίρια, ανεξαρτήτως χρήσης Υπόγειοι χώροι με στάθμη δαπέδου
>10 μ. υπό της στάθμης εδάφους
Κτίρια με 2 ή περισσότερα υπόγεια και
εμβαδόν εκάστου υπογείου >900 τ.μ.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Κατηγορία χρήσης Ανελκυστήρας πυροσβεστών Κλιμακοστάσιο πυροσβεστών
Προσωρινή διαμονή >6 υπέργειους ορόφους Γενικές απαιτήσεις
Εκπαίδευση * Ύψος >15 μ. Ύψος >15 μ.
Γραφεία Ύψος>15 μ. και εμβαδόν Γενικές απαιτήσεις
ορόφου >500 τ.μ.
Εμπόριο Ύψος>15 μ. και εμβαδόν Γενικές απαιτήσεις
ορόφου >500 τ.μ.
Χώροι Συνάθροισης Κοινού * Στάθμη δαπέδου άνω των 15μ. Στάθμη δαπέδου άνω των 15μ.
Υγεία και κοινωνική πρόνοια ** Στάθμη δαπέδου άνω των 12 μ. Στάθμη δαπέδου άνω των 20 μ.
Σημείωση: Τα αναφερόμενα ύψη μετρώνται από το επίπεδο του ορόφου εκκένωσης
* Οι απαιτήσεις ισχύουν διαζευκτικά
** Πραγματική απόσταση οριζόντιας απροστάτευτης όδευσης έως το κλιμακοστάσιο ή ανελκυστήρα μικρότερη
από 45 μ. Ελεύθερο πλάτος θαλάμου ανελκυστήρα τουλάχιστον 1,70 μ. και ελεύθερο βάθος τουλάχιστον 2,40 μ.
Άρθρο 6: 1. Η συμπεριφορά ως προς την «αντίδραση στη φωτιά»
Δομική πυροπροστασία (reaction to fire) αφορά δομικά προϊόντα, όπως εσωτερικά
6.1. Γενικά τελειώματα, τα οποία αναμένεται να εκτεθούν άμεσα στη
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αποσκοπούν στον πε- φωτιά, κατά τα αρχικά της στάδια. Στην περίπτωση αυτή, ο
ριορισμό των κινδύνων μερικής ή ολικής κατάρρευσης βασικός στόχος πυροπροστασίας είναι ο περιορισμός της
του κτιρίου εξαιτίας πυρκαγιάς, εξάπλωσης της φωτιάς εξάπλωσης της φωτιάς και του καπνού, καθώς και η απο-
μέσα στο κτίριο αλλά και μετάδοσης της πυρκαγιάς σε τροπή ή καθυστέρηση της εμφάνισης του φαινομένου της
γειτονικά κτίρια ή άλλες κατασκευές. Ειδικότερα ορίζο- καθολικής ανάφλεξης (flashover). Επιπρόσθετα στοιχεία
νται: για το τρόπο ταξινόμησης των δομικών προϊόντων στο
• ο ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης των φερόντων σύστημα των Ευρωπαϊκών κλάσεων και τις δοκιμές αντί-
δομικών στοιχείων, των πυροπροστατευμένων οδεύσε- δρασης στη φωτιά δίνονται στο Παράρτημα Δ.
ων διαφυγής και των πυροδιαμερισμάτων των κτιρίων 2. H συμπεριφορά ως προς την «πυραντίσταση» (fire
ανάλογα με τη χρήση τους και το μέγεθός τους, resistance) αφορά φέροντα και μη- φέροντα δομικά
• το μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν και όγκος, όπως στοιχεία, καθώς και διαχωριστικά στοιχεία πυροδιαμε-
τυχόν ορίζεται στις ειδικές διατάξεις χρήσεων του κεφα- ρισμάτων, τα οποία αναμένεται να εκτεθούν στη φωτιά
λαίου Β΄, πυράντοχου διαχωρισμού των κτιρίων ανάλογα κατά το στάδιο της πλήρως ανεπτυγμένης φωτιάς, το
με τη χρήση τους και τυχόν επικινδυνότητα των περιε- οποίο έπεται του φαινομένου της καθολικής ανάφλεξης.
χομένων τους (πυροδιαμερισματοποίηση), Στην περίπτωση αυτή, ο βασικός στόχος πυροπροστα-
• οι χώροι αυξημένης επικινδυνότητας (επικίνδυνοι σίας είναι ο περιορισμός της φωτιάς στον χώρο (ή το
χώροι) οι οποίοι πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυ- κτίριο) από το οποίο αυτή ξεκίνησε, καθώς επίσης και η
ροδιαμέρισμα, αποτροπή φαινομένων δομικής αστοχίας. Για τις κατηγο-
• οι απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά των εσωτερικών ρίες επιδόσεων αντίστασης στη φωτιά (πυραντίστασης)
τελειωμάτων των χώρων ανάλογα με τη χρήση τους, εφαρμόζεται το σύστημα κατάταξης του παραρτήμα-
• μέτρα για την προστασία των εσωτερικών και εξωτε- τος της αριθμ. 2000/367/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής
ρικών κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής, της 3ης Μαΐου 2000 «για την εφαρμογή της οδηγίας
• οι απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά και πυραντίστα- 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την κατάταξη
σης των εξωτερικών δομικών στοιχείων των όψεων των των δομικών προϊόντων των δομικών έργων και μερών
κτιρίων, σε συνάρτηση με τα όμορα κτίρια. τους ανάλογα με τις επιδόσεις αντίστασης στη φωτιά».
Οι προδιαγραφές πυροπροστασίας των δομικών προ- Επιπρόσθετα στοιχεία για το τρόπο προσδιορισμού του
ϊόντων και δομικών στοιχείων διαχωρίζονται σε δυο βα- δείκτη πυραντίστασης των δομικών στοιχείων και τις
σικές κατηγορίες, ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις: δοκιμές πυραντίστασης δίνονται στο Παράρτημα Γ.
7846 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

6.2. Απαιτήσεις Δείκτη Πυραντίστασης
Οι απαιτήσεις πυραντίστασης αφορούν τα φέροντα δομικά στοιχεία του κτιρίου για την εξασφάλιση της μη κα-
τάρρευσής του, τις πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής για την ασφαλή εκκένωση των χρηστών του κτιρίου
και τα περιβλήματα των πυροδιαμερισμάτων στα οποία υποδιαιρείται το κτίριο, για την ανάσχεση της εξάπλωσης
της φωτιάς εντός αυτού (βλ. Παράρτημα Γ).
Ο ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης για κάθε χρήση κτιρίου και σε συνάρτηση με το ύψος αυτού, αναγράφεται
στον Πίνακα 7.
Πίνακας 7: Απαιτήσεις δείκτη πυραντίστασης ανά χρήση κτιρίου
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Κατ/
Χρήση Υποκ/ρία Ελάχιστος δείκτης πυραντίστασης (λεπτά της ώρας)
ρία
Υπόγειοι όροφοι Υπέργειοι όροφοι
έως 2 ορόφ.
και ≤ 5 μ. από 3 έως 6 από 7 έως
ύψους ύψους
(ανώτατη οροφ. και 10 οροφ. και > 27 μ.
> 10 μ. * ≤ 10 μ. *
στάθμη ≤ 15 μ. * ≤ 27 μ. *
δαπέδου)
Α Κατοικία 90 60 30 60 90 120
Β Προσωρινή Διαμονή 90 60 30 60 90 120
Χώροι Συνάθροισης
Γ 120 90 60 90 120 180
Κοινού
Δ Εκπαίδευση 90 60 30 60 90 120
Υγεία και
Ε 120 90 60 90 120 180
Κοινωνική Πρόνοια
Ζ Σωφρονισμός 120 90 60 90 120 180
Η Εμπόριο 120 90 60 90 120 180
Θ Γραφεία 90 60 30 60 90 120
Ζ1 120 90 60 90 120
Βιομηχανία -
Ι Ζ2 180 120 90 120 180
Βιοτεχνία**
Ζ3 240 180 90 180 240
Ζ1 120 90 90 120 180
Κ Αποθήκευση** Ζ2 240 180 120 180 240
Ζ3 240 180 240
Λ1,
- - 30 60 90
Στάθμευση και Λ2 ανοικτά
Λ πρατήρια υγρών Λ1, Λ2, Λ3,
καυσίμων*** κλειστά 120 90 60 90 120 180
και Λ4
* Αφορά στη στάθμη δαπέδου του κατώτατου ορόφου για τα υπόγεια, ή του ανώτατου ορόφου για τα υπέργεια
τμήματα από τον όροφο εκκένωσης.
** Η κατηγοριοποίηση Ζ1, Ζ2 και Ζ3 αναλύεται στα άρθρα 9 και 10 του Κεφαλαίου Β.
*** Η κατηγοριοποίηση Λ1, Λ2, Λ3 και Λ4 αναλύεται στο άρθρο 11 του Κεφαλαίου Β.
Στην περίπτωση εγκατάστασης αυτόματου συστήματος Συνήθως όμως, με τον όρο πυραντίσταση εννοείται η
πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) στο πυρο- ικανοποίηση των εξής τριών κριτηρίων: της ευστάθειας
διαμέρισμα επιτρέπεται ο δείκτης πυραντίστασης να (R), της ακεραιότητας (Ε) και της αντίστασης στη δίοδο
μειώνεται κατά 60 λεπτά, σε καμία περίπτωση όμως δεν της θερμότητας (Ι).
μπορεί να υπολείπεται των 60 λεπτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δομικά στοιχεία των
Ο δείκτης πυραντίστασης ενός δομικού στοιχείου κα- κτιρίων, αναλόγως της θέσης που τοποθετούνται σε
θορίζεται σύμφωνα με τις δοκιμές πυραντίστασης κατά αυτά, αλλά και της χρήσης του κτιρίου, του μεγέθους
το Πρότυπο EN 13501 και αφορά πληθώρα κριτηρίων - αυτού και της εκτιμώμενης επικινδυνότητάς του, δεν
επιδόσεων τα οποία απεικονίζονται στο Παράρτημα Γ. υποχρεούνται στην ικανοποίηση και των τριών αυτών
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7847

κριτηρίων - επιδόσεων, αντίθετα δύναται να πληρούν Τα απαιτούμενα κριτήρια - επιδόσεις πυραντίστασης
ένα ή περισσότερα εξ’ αυτών ή και επιπρόσθετα κάποιο που πρέπει να τηρούν τα δομικά στοιχεία κατά περίπτω-
ή κάποια από τα υπόλοιπα κριτήρια. ση, καθορίζονται στον Πίνακα 8.
Πίνακας 8: Ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια επιδόσεων δεικτών πυραντίστασης δομικών στοιχείων
Δομικά στοιχεία Ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων
Φέρουσα Τοιχοποιία (εξωτερική και εσωτερική) REI
Εξωτερική μη φέρουσα τοιχοποιία ΕΙ
Φέροντα κατακόρυφα στοιχεία (υποστυλώματα, τοιχεία, συστήματα
R
πλαισίων κλπ)
Πυράντοχες πόρτες, παράθυρα και παραθ/φυλλα ΕΙ
Εξωτερική μη φέρουσα τοιχοποιία, τοίχοι πυροπροστατευμένων οδεύσεων
ΕΙ
και τοίχοι πυροδιαμερισμάτων
Διαχωριστικά δομικά στοιχεία ορόφων - πυροφραγμοί (Πλάκες και δοκοί) REI
Τοίχοι κλιμακοστασίων ΕΙ
Φέροντα στοιχεία κλιμακοστασίων R
Αυτοφερόμενες επικαλύψεις στέγης (πάνελ κλπ) REI

6.3. Φέροντα δομικά στοιχεία Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για μη φέροντα δομικά
Ο φέρων οργανισμός των κτιρίων πρέπει, σε περίπτω- στοιχεία και υλικά.
ση πυρκαγιάς, να είναι ικανός να φέρει τα φορτία για Από την απαίτηση πυραντίστασης για τη φέρουσα κα-
τα οποία προορίζεται, για ένα χρονικό διάστημα που τασκευή, εξαιρούνται αυτοτελή και λειτουργικά ανεξάρ-
καθορίζεται από το δείκτη πυραντίστασης για κάθε χρή- τητα μονώροφα κτίρια βοηθητικής χρήσης, στα οποία
ση κτιρίου. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στο σύνολο συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
του φέροντος οργανισμού και στα επί μέρους δομικά • δεν έχουν υπόγειο, ούτε πρόβλεψη μελλοντικών
στοιχεία που τον απαρτίζουν. ορόφων
Για τον σχεδιασμό των φερόντων δομικών στοιχείων • έχουν μικτό ύψος που δεν υπερβαίνει τα 4,50 μ.
έναντι πυρκαγιάς οι μελετητές επιτρέπεται να χρησιμο- • έχουν μικτό εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα 100 τ.μ.
ποιούν τους Ευρωκώδικες, (σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ • δεν περιλαμβάνουν επικίνδυνους χώρους, ούτε χώ-
1990 έως 1999) όπως αυτοί εφαρμόζονται στην Ελλάδα, ρους υψηλού βαθμού κινδύνου
σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα • Στα κτίρια αυτά οι λοιπές απαιτήσεις δομικής πυρο-
(ΕΛΟΤ ΕΝ 199Χ/ΝΑ), λαμβάνοντας υπόψη τους προβλε- προστασίας διατηρούνται σε ισχύ.
πόμενους στον παρόντα κανονισμό ελάχιστους απαιτού- 6.4. Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής
μενους δείκτες πυραντίστασης (Πίνακας 7), καθώς και
Τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος πυροπροστα-
άλλες προσήκουσες σχετικές απαιτήσεις. Ο σχεδιασμός
τευμένων οδεύσεων διαφυγής, δηλαδή οι τοίχοι, τα δά-
θα γίνεται σύμφωνα με τις υπολογιστικές μεθόδους,
πεδα, οι οροφές και τα κουφώματα, καθώς και τυχόν
που αναφέρονται στους αντίστοιχους Ευρωκώδικες
πυροπροστατευμένοι προθάλαμοι, πρέπει να έχουν τον
ή με βάση τους σχετικούς Πίνακες των Ευρωκωδίκων,
ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης όπως αυτός καθορίζεται
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις χρήσης τους που
για κάθε κατηγορία κτιρίου ανάλογα με τη χρήση του
ορίζονται στους αντίστοιχους Ευρωκώδικες. Σε εξαιρε-
τικές περιπτώσεις, εφόσον απαιτείται και συντρέχουν (Πίνακας 7).
οι απαραίτητες προϋποθέσεις, μπορεί να γίνεται χρήση Τα πυράντοχα κουφώματα των πυροπροστατευμένων
προηγμένων μεθόδων και προσομοιωμάτων υπολογι- οδεύσεων πρέπει γενικά να είναι αυτοκλειόμενα και ο
σμού και γενικών αρχών πυρομηχανικής. δείκτης πυραντίστασής τους επιτρέπεται να υπολείπε-
Για τον προσδιορισμό του απαιτούμενου δείκτη πυ- ται του απαιτουμένου για το πυροδιαμέρισμα κατά 30
ραντίστασης κάθε δομικού στοιχείου, ανεξαρτήτως του λεπτά, αλλά όχι μικρότερο των 30 λεπτών.
είδους του υλικού από το οποίο αποτελείται, απαιτούνται 6.5. Πυροδιαμερισματοποίηση
να διατίθενται τα προβλεπόμενα, από τα κατά περίπτω- Ο διαχωρισμός ενός κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα
ση πρότυπα, πιστοποιητικά. έχει στόχο να περιορίσει την πυρκαγιά μέσα στον χώρο
Σε ειδικές περιπτώσεις ή αν δεν διατίθενται τα απαι- που εκδηλώθηκε και να ανασχέσει την οριζόντια ή/και
τούμενα πιστοποιητικά, ο δείκτης πυραντίστασης ή και κατακόρυφη εξάπλωσή της στο υπόλοιπο κτίριο. Για
άλλες ιδιότητες πυροπροστασίας θα προσδιορίζονται κάθε κατηγορία κτιρίου καθορίζεται ένα μέγιστο όριο
με βάση τις ανάλογες πρότυπες δοκιμές εκτελούμενες εμβαδού (Πίνακας 9) και σε κάποιες ειδικές χρήσεις και
από διαπιστευμένα για τις συγκεκριμένες δοκιμές Ερ- ένας μέγιστος όγκος, πέρα από τα οποία απαιτείται υπο-
γαστήρια. διαίρεση του κτιρίου σε πυροδιαμερίσματα (Σχήμα 15).
7848 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

ɇʖɼʅɲϭϱ͗Ʌʐʌʉɷɿɲʅɸʌɿʍʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ  

Επικίνδυνοι χώροι πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν της οροφής του α’ υπογείου με την ανωδομή (Σχήμα 16).
πυροδιαμέρισμα, με δείκτη πυραντίστασης τον απαι- Κατ’ εξαίρεση, στα κτίρια όλων των χρήσεων πλην των
τούμενο για το υπόλοιπο κτίριο και όχι μικρότερο των κατηγοριών Ε μόνο για την υποκατηγορία Ε3, Ζ, Η μόνο
60 λεπτών. για καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου, Ι μόνο για
Σε υπόγεια κτιρίων που εκτείνονται σε βάθος μεγα- την υποκατηγορία Ζ3, Κ και Λ, επιτρέπεται ο μή πυράντο-
λύτερου των 10 μ. υπό τη στάθμη του εδάφους, κάθε
χος διαχωρισμός του πρώτου υπογείου από την ανωδο-
υπόγειος όροφος πρέπει να αποτελεί ξεχωριστό πυρο-
μή, εφ’ όσον συνδέεται λειτουργικά με τη χρήση αυτής
διαμέρισμα και να διαχωρίζεται πυράντοχα από τους
υπόλοιπους υπόγειους ορόφους. και το συνολικό εμβαδόν του πυροδιαμερίσματος που
Στις λοιπές περιπτώσεις υπογείων χώρων κτιρίων που δημιουργείται δεν υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο
δεν εκτείνονται σε βάθος μεγαλύτερο των 10 μ. δεν απαι- εμβαδόν πυροδιαμερίσματος υπογείου για την εκάστοτε
τείται πυράντοχος διαχωρισμός μεταξύ των υπόγειων χρήση, όπως ορίζεται στον πίνακα 9 του παρόντος άρ-
ορόφων παρά μόνον πυράντοχος διαχωρισμός μεταξύ θρου (Σχήμα 16 γ).
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7849

ɇʖɼʅɲϭϲ͗Ʌʐʌʉɷɿɲʖʘʌɿʍʅʊʎʐʋʉɶɸʀʘʆ

;ɴͿΤα δομικά στοιχεία του περιβλήματος ενός πυροδια- Σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων με εμπλεκόμενες χρή-
μερίσματος, δηλαδή οι τοίχοι, το δάπεδο, η οροφή και τα σεις λαμβάνεται ο κατά περίπτωση δυσμενέστερος δεί-
κουφώματα πρέπει να έχουν τον ελάχιστο δείκτη πυρα- κτης πυραντίστασης του Πίνακα 7.
ντίστασης που καθορίζεται για κάθε κατηγορία κτιρίου Σε κτίρια με συμπληρωματικές χρήσεις, που δεν έχουν
ανάλογα με τη χρήση του (Πίνακας 7). πληρότητα λαμβάνεται ο δείκτης πυραντίστασης της
Όλα τα κουφώματα (εκτός των εξωτερικών) σε τοίχους κυριαρχούσας χρήσης σύμφωνα με τον Πίνακα 7. Στην
πυροδιαμερισμάτων πρέπει να είναι πυράντοχα, με δεί- περίπτωση που οι συμπληρωματικές χρήσεις έχουν
κτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο πληρότητα, κάθε χρήση ακολουθεί τον αντίστοιχο για
τοίχο μειούμενο κατά 30 λεπτά, αλλά όχι μικρότερο των τη χρήση της δείκτη πυραντίστασης, ενώ τα φέροντα
30 λεπτών. δομικά στοιχεία και οι πυροπροστατευμένες οδεύσεις
Σε ορισμένες χρήσεις κτιρίων, είναι δυνατόν κατά την διαφυγής πληρούν το δείκτη πυραντίστασης της δυσμε-
πυροδιαμερισματοποίησή τους, αντί σταθερών δομι- νέστερης χρήσης, με δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση
κών στοιχείων να γίνεται χρήση πυράντοχων ρολών ή ο δείκτης δεν μπορεί να μειώνεται προς τον όροφο εκ-
πυροκουρτίνων ισοδύναμης ακεραιότητας και θερμο- κένωσης του κτιρίου.
μονωτικής ικανότητας, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση Σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων με διαχωρισμένες χρή-
προϋποθέσεις των ειδικών διατάξεων του κεφαλαίου Β. σεις:
Σε κάθε περίπτωση τα πυράντοχα ρολά δεν επιτρέπεται • τα δομικά στοιχεία του περιβλήματος κάθε πυροδια-
να υποκαθιστούν τοίχους υπόγειων πυροδιαμερισμάτων χωρισμένης χρήσης πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα
και επικίνδυνων χώρων. 7 της κάθε χρήσης,
Τα μηχανοστάσια ανελκυστήρων τοποθετούνται κατά • τα φέροντα δομικά στοιχεία και οι πυροπροστατευ-
προτίμηση (ιδιαίτερα σε πολυόροφα κτίρια) στην κο- μένες οδεύσεις διαφυγής πληρούν το δείκτη πυραντί-
ρυφή των φρεατίων και πρέπει να έχουν περίβλημα με στασης της δυσμενέστερης χρήσης, με δεδομένο ότι
δομικά στοιχεία δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 σε κάθε περίπτωση ο δείκτης δεν μπορεί να μειώνεται
λεπτών. προς τον όροφο εκκένωσης του κτιρίου,
7850 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

• τα δομικά στοιχεία στα κοινά τους όρια (κάθετα ή και όπου υφίστανται στεγασμένα αίθρια επιτρέπεται η απαι-
οριζόντια) πρέπει να πληρούν το δείκτη πυραντίστασης τούμενη πυροδιαμερισματοποίηση των χώρων που γειτ-
του Πίνακα 10 που προκύπτει από τον συνδυασμό των νιάζουν με το αίθριο, αντί σταθερών δομικών στοιχείων
χρήσεων που διαχωρίζονται. να γίνεται χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίνων
Σε κάθε περίπτωση, κάθε αυτοτελής κατοικία πρέπει ισοδύναμης ακεραιότητας και θερμομονωτικής ικανό-
να διαχωρίζεται πυράντοχα από τις όμορες ιδιοκτησίες τητας διασυνδεδεμένων με το σύστημα πυρανίχνευσης
ή χρήσεις. που κλείνουν σε χρόνο μικρότερο του 1 min. Τα εν λόγω
Επιπρόσθετα σε όλα τα κτίρια πλην των κατηγοριών στοιχεία δεν πρέπει να επηρεάζουν τον σχεδιασμό των
Ε1 και Ε3 της χρήσης Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, οδεύσεων διαφυγής και πρέπει επιπροσθέτως να διαθέ-
καθώς και των κτιρίων της κατηγορίας Αποθήκευσης, τουν εφεδρική πηγή ισχύος.
Πίνακας 9: Μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερισμάτων
ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Κατ/ρία Χρήση Μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερισμάτων (τ.μ.)
Προσαύξηση λόγω
εγκατάστασης
Μονώροφο Πολυόροφο
Υπόγεια αυτόματου συστήματος
κτίριο κτίριο
πυρόσβεσης με νερό
(καταιονισμού ύδατος)
χωρίς
Α Κατοικία 500 1000 2
απαίτηση
Προσωρινή
Β 500 2000 1000 2
Διαμονή
Γενικά 500 4000 2000 2
Αεροδρόμια 500 4000
Χώροι Συνάθροισης Χώροι
Γ αγωνιστικοί
Κοινού
και θεατών 500 10000
σε Αθλητικές
Εγκαταστάσεις
Δ Εκπαίδευση 500 2000 1000 2
Υγεία 500 2000 1000 2
Ε Κοινωνική Πρόνοια 500 2000 1000 2
Ζ Σωφρονισμός 500 1500 750 2
Γενικά 500 2000 1000 2
Η Εμπόριο Αίθρια εμπορικών
500 4000 2000 2
κέντρων
Θ Γραφεία 500 2000 1000 2
Ζ1 1000 10000 3000 2
Βιομηχανία -
Ι Ζ2 1000 5000 2000 2
Βιοτεχνία
Ζ3 1000 4000 1500 2
Ζ1 1000 5000 2000 2
Κ Αποθήκευση Ζ2 750 4000 1500 2
Ζ3 500 3000 1000 2
Στάθμευση -
Λ Πλυντήρια 500 2000 1000 2
αυτοκινήτων
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7851

Πίνακας 10: Απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης μεταξύ διαφορετικών χρήσεων
Ελάχιστοι δείκτες πυραντίστασης (min) διαχωριστικών δομικών στοιχείων περίπτωση διαχωρισμένων χρήσεων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (Ζ1-Ζ2)
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ζ1-Ζ2)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (Ζ3)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ζ3)
ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
ΧΡΗΣΗ
KATOIKIEΣ

ΕΜΠΟΡΙΟ
ΠΡΟΝΟΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΑ
ΚΟΙΝΟΥ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 60 120 90 120 120 120 90 120 180 120 180 120
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
- 120 120 120 120 120 90 120 180 120 180 120
ΔΙΑΜΟΝΗ
ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ
- 120 120 120 120 60 120 180 120 180 120
ΚΟΙΝΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 120 120 120 90 180 180 180 180 120
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
- 120 120 60 120 120 120 120 120
ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΩΦΡΟΝΙΣΜΟΣ - 120 120 120 120 120 120 120
ΕΜΠΟΡΙΟ - 90 120 180 120 180 120
ΓΡΑΦΕΙΑ - 120 180 120 180 120
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ζ1-Ζ2) - 90 60 90 90
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ζ3) - 90 60 90
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (Ζ1-Ζ2) - 90 90
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (Ζ3) - 90
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ -
1. Στην περίπτωση εγκατάστασης αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος σε όλο το κτίριο οι ανωτέρω τιμές
μειώνονται κατά 60min με ελάχιστo τα 60min.
2. Εφαρμόζονται οι δείκτες του πίνακα 7 στην περίπτωση που για κάποιες χρήσεις οι τιμές είναι μεγαλύτερες από
τις ανωτέρω οριζόμενες.
6.1. Μετάδοση φωτιάς εντός του κτιρίου διακένου, πάνω από την επικάλυψη της στέγης τουλά-
6.6.1. Γενικές απαιτήσεις χιστον κατά 0,50 του μ. (Σχήμα 17).
Για τον περιορισμό της εξάπλωσης της φωτιάς από Σε περίπτωση δώματος, όπου δεν είναι δυνατή αυτή
κάποιο πυροδιαμέρισμα προς άλλο, οι τοίχοι των πυ- η προεξοχή, πρέπει να προβλέπεται από τη μία και την
ροδιαμερισμάτων πρέπει να επεκτείνονται καθ’ ύψος, άλλη μεριά του τοίχου, σε απόσταση τουλάχιστον 1,50 μ.,
δια μέσου των κενών οροφής - στέγης ή οικοδομικού κατάλληλη προστασία επικάλυψης από άκαυστα υλικά.
7852 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

ɇʖɼʅɲϭϳ͗Ανοίγματα πατωμάτων που δημιουργούνται αναγκαστι- Καπνοδόχοι ή καπναγωγοί ή αεραγωγοί που διαπερ-
κά μεταξύ των ορόφων, από το πέρασμα σκάλας, ράμπας, νούν στοιχεία πυροδιαμερίσματος (Σχήμα 19) ή απο-
ανελκυστήρα, φωταγωγού, αεραγωγού κλπ. πρέπει να πε- τελούν τμήμα τοίχου πυροδιαμερίσματος (Σχήμα 20)
ρικλείονται από κατακόρυφα πυροπροστατευμένα φρέ- περιβάλλονται με κατάλληλους πυροφραγμούς, ή σε
ατα, με τα ανάλογα πυράντοχα κουφώματα. Εξαιρούνται μήκος 1 μ. από τη μια και την άλλη πλευρά στην πρώτη
από την ανωτέρω απαίτηση ανοίγματα που βρίσκονται περίπτωση, ή σε όλο το ύψος στη δεύτερη περίπτωση.
εντός των ορίων του ίδιου πυροδιαμερίσματος, ανεξάρτη- Ισχύουν τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα για πυρο-
τα αν αυτό επεκτείνεται σε δύο ή περισσότερους ορόφους. φραγμούς, αγωγούς κ.λπ.
Σωληνώσεις και καλώδια επιτρέπεται να διαπερνούν Τα συστήματα κεντρικού κλιματισμού εκτός των απαι-
το κέλυφος του πυροδιαμερίσματος ή των πυροπροστα- τήσεων πυροπροστασίας που επιβάλλουν οι Κανονισμοί
τευμένων φρεάτων, εφόσον η εσωτερική διάμετρός τους
και οι προδιαγραφές τους, θα πρέπει να διαθέτουν κα-
δεν υπερβαίνει τα 40 χιλιοστά. Αν είναι κατασκευασμένοι
τάλληλους πυροφραγμούς (dampers), όταν διαπερνούν
από άκαυστα υλικά, με σημείο τήξης πάνω από 800οC,
επιτρέπεται η διέλευσή τους και για εσωτερικές διαμέ- δομικά στοιχεία περιβλήματος πυροδιαμερισμάτων, και
τρους μέχρι 160 χιλ. Σωληνώσεις από διάφορα υλικά κατάλληλους αυτοματισμούς που να εμποδίζουν την
(μόλυβδος, PVC, αλουμίνιο κλπ.) με εσωτερική διάμετρο αντίστροφη πορεία του καπνικού μίγματος προς τον
μέχρι 160 χιλ. επιτρέπεται να διαπερνούν δομικά στοι- χώρο της πυρκαγιάς (Σχήμα 21).
χεία πυροδιαμερίσματος εφόσον, σε μήκος τουλάχιστον Σωληνώσεις που μεταφέρουν υγρά ή αέρια αναφλέ-
ενός μέτρου και από τις δύο πλευρές, περιβάλλονται ξιμα απαγορεύεται να περνούν μέσα από πυροπροστα-
από άκαυστο περίβλημα. Το διάκενο που δημιουργείται τευμένες οδεύσεις διαφυγής, εκτός αν προστατεύονται
μεταξύ σωλήνα και δομικού στοιχείου πρέπει να είναι από πυράντοχα υλικά ή είναι εγκιβωτισμένες σε ειδικά
όσο το δυνατό μικρότερο και να φράζεται με κατάλληλο πυράντοχα φρεάτια με δείκτη πυραντίστασης τουλάχι-
πυροφραγμό (Σχήμα 18). στον ίσο με αυτόν της πυροπροστατευμένης όδευσης.
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7853

ɇʖɼʅɲϭϴ͗ɇʘʄɼʆʘʍɻʋʉʐɷɿɲʋɸʌʆɳ ɷʉʅɿʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉʋʐʌʉɷɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ

ɇʖɼʅɲϭϵ͗


7854 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018


ɇʖɼʅɲϮϬ͗

ɇʖɼʅɲϮϭ͗Ɉʐʋɿʃɼɷɿɳʏɲʇɻʋʐʌɳʆʏʉʖʘʆɷɿɲʔʌɲɶʅɳʏʘʆ;ĚĂŵƉĞƌͿ
 


6.6.2. Απαιτήσεις για εσωτερικά κλιμακοστάσια Για κτίρια με περισσότερους από έξι (6) ορόφους και
Όλα τα εσωτερικά κλιμακοστάσια που αποτελούν πληθυσμό πάνω από 50 άτομα ανά όροφο απαιτείται ει-
πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής πρέπει να είναι δικός προθάλαμος (lobby) σε κάθε όροφο, με δύο πυρά-
μόνιμης κατασκευής και να περιβάλλονται από δομικά ντοχες και καπνοστεγείς πόρτες, επίδοσης Sm σύμφωνα
στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης ως εξής: με το ΕΝ13501-2, στην είσοδο του κλιμακοστασίου, έτσι
α) όταν η πυροπροστατευμένη όδευση εξυπηρετεί 4 ώστε να προστατεύεται από την είσοδο καπνού. Τα δο-
ή λιγότερους ορόφους, τουλάχιστον 60 λεπτών μικά στοιχεία του περιβλήματος αυτού του προθαλάμου
β) όταν η πυροπροστατευμένη όδευση εξυπηρετεί πε- πρέπει να έχουν τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης
ρισσότερους από 4 ορόφους, τουλάχιστον 120 λεπτών. για το κλιμακοστάσιο ενώ η πόρτα που οδηγεί από τον
Σε κτίρια με 4 ή περισσότερους ορόφους τα σκαλοπά- προθάλαμο προς το κλιμακοστάσιο πρέπει να έχει δείκτη
τια και τα πλατύσκαλα υποχρεωτικά πρέπει να κατασκευ- πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών. Η απαίτηση κα-
άζονται από άκαυστα υλικά (Α1FL ή A2 – s1). τασκευής πυροπροστατευμένου προθαλάμου ανά κατη-
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7855

γορία χρήσης κτιρίου επιπρόσθετα της ανωτέρω γενικής τοποθετημένων υπέρ του δαπέδου του υψηλότερου
απαίτησης απεικονίζεται στον Πίνακα 11. ορόφου κλιμακοστασίου στο τοίχωμα - σε κατά το δυ-
Σε κάθε κτίριο με έξι ή περισσότερους υπέργειους νατόν μεγαλύτερο ύψος ή την οροφή του ορόφου από-
ορόφους προσμετρουμένου του ισογείου και εφόσον ληξης, με απευθείας εκβολή στο ύπαιθρο. Κάθε τέτοιο
απαιτείται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυ- διάφραγμα πρέπει να έχει ελάχιστη ελεύθερη επιφάνεια
ρανίχνευσης, επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός ή περισ- 1,5 τ.μ. και να ενεργοποιείται αυτόματα από το σύστημα
σοτέρων διαφραγμάτων απαγωγής καπνού (Σχήμα 22) της πυρανίχνευσης.
Πίνακας 11: Απαίτηση κατασκευής πυροπροστατευμένου θαλάμου
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Κτίρια με περισσότερους από 6 ορόφους και πληθυσμό πάνω από 50 άτομα ανά όροφο
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Υποχρέωση κατασκευής πυροπροστατευμένου προθάλαμου (lobby)
με 2 πυράντοχες πόρτες
Β Προσωρινή διαμονή Ξενοδοχεία > 2 ορόφων και συνολικό αριθμό κλινών >100
Ε Υγεία και κοινωνική πρόνοια Κάθε υπόγειος όροφος του κτιρίου
Η Εμπόριο κτίρια >3 ορόφων
Θ Γραφεία Κτίρια >6 υπέργειων ορόφων ανεξαρτήτως πληθυσμού
Ι Βιομηχανία- βιοτεχνία Κτίρια Ζ3
Κτίρια >3 ορόφων
Κ Αποθήκευση Κτίρια Ζ3
Κτίρια >3 ορόφων
Λ Στάθμευση - Πρατήρια υγρών Κτίρια με >1 υπόγειους ορόφους
καυσίμων Κτίρια με >2 υπέργειους ορόφους

ɇʖɼʅɲϮϮ͗ȴɿɳʔʌɲɶʅɲɲʋɲɶʘɶɼʎʃɲʋʆʉʑ
7856 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

6.6.3. Απαιτήσεις για εξωτερικά κλιμακοστάσια
Εξωτερικό κλιμακοστάσιο μόνιμης κατασκευής μπορεί να αποτελεί πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής
εφόσον διαχωρίζεται από το κτίριο με δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμενο για την πυρο-
προστατευμένη όδευση διαφυγής του κτιρίου. Τα σκαλοπάτια και τα πλατύσκαλα του εξωτερικού κλιμακοστασίου
πρέπει να κατασκευάζονται από άκαυστα υλικά (Α1FL ή A2FL – s1). Η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων πρέπει
να επεκτείνεται εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου κατά τουλάχιστον 2 μ. (Σχήμα 23).

ɇʖɼʅɲϮϯ͗Ʌʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆʏʉʀʖʘʆʹɽʐʌʙʆʃɲɿɸʋɹʃʏɲʍɻɲʐʏɼʎɶɿɲɸʇʘʏɸʌɿʃɳ
ʃʄɿʅɲʃʉʍʏɳʍɿɲ

6.6.4. Απαιτήσεις για τοίχους με οριζόντιες εξόδους
Στην περίπτωση πυροδιαμερισμάτων που επικοινωνούν με οριζόντια έξοδο, ο δείκτης πυραντίστασης του δι-
αχωριστικού τοίχου επί του οποίου βρίσκεται η οριζόντια έξοδος πρέπει να είναι τουλάχιστον 120 λεπτών χωρίς
δυνατότητα μείωσης λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος).
Επιπρόσθετα, εφ’ όσον υπάρχουν τοίχοι στο όριο των πυροδιαμερισμάτων που σχηματίζουν γωνία μικρότερη των
180Ο , θα πρέπει σε μήκος τουλάχιστον δύο μέτρων από τον κοινό τοίχο όπου βρίσκεται η οριζόντια έξοδος, να
εξασφαλίζουν δείκτη πυραντίστασης 60 λεπτών (Σχήμα 24).

ɇʖɼʅɲϮϰ͗ȵʋɹʃʏɲʍɻʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎʏʉʀʖʘʆʋʐʌʉɷɿɲʅɸʌɿʍʅɳʏʘʆʋʉʐɸʋɿʃʉɿʆʘʆʉʑʆ
ʅɸʉʌɿɺʊʆʏɿɲɹʇʉɷʉ

6.6.5. Απαιτήσεις για ανελκυστήρες 6.6.6. Απαιτήσεις για εξωτερικές οδεύσεις διαφυγής
Το περίβλημα των φρεατίων των ανελκυστήρων Οι εξωτερικές οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις
πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 διαφυγής θεωρούνται ως πυροπροπροστατευμένες,
λεπτών, εκτός εάν αυτοί περιέχονται σε ένα πυροπρο- εφόσον είναι μόνιμης πυράντοχης κατασκευής χωρίς
στατευμένο κλιμακοστάσιο. Στην κορυφή του φρεατίου να περιλαμβάνουν καυστά υλικά και διαχωρίζονται από
πρέπει να προβλέπεται άνοιγμα απαγωγής καπνού εμ- το κτίριο με δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης
βαδού τουλάχιστον 0,10 τ.μ. τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 7.
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7857

6.6.7. Απαιτήσεις για ράμπες III. Καπναγωγοί
Για τις ράμπες εσωτερικές ή εξωτερικές ισχύουν οι Στις περιπτώσεις χρήσης καπναγωγών η πυραντίστα-
ίδιες διατάξεις που αναφέρονται στα κλιμακοστάσια. Οι ση του περιβλήματος αυτών δεν πρέπει να υπολείπεται
ράμπες πρέπει να διαμορφώνονται (κλίση, πλατύσκαλα εκείνης των τμημάτων που διαπερνούν.
κλπ.) σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κτιριοδομικές Σε στεγασμένα αίθρια ύψους έως 18 μ. επιβάλλεται η
απατήσεις. εγκατάσταση συστήματος φυσικού αερισμού στην ορο-
6.6.8. Απαιτήσεις απαγωγής καυσαερίων-θερμότητας φή. Η συνολική επιφάνεια των ανοιγμάτων εξαερισμού
Επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος απαγωγής πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με το 10% της μέγιστης
καυσαερίων-θερμότητας σύμφωνα με τις κατά περίπτω- επιφάνειας κάτοψης του αιθρίου.
ση απαιτήσεις του EN-12101, στις εξής περιπτώσεις: Επιπροσθέτως σε όλα τα στεγασμένα αίθρια επιβάλλε-
α. Υπόγεια τμήματα κτιρίων εμβαδού άνω των 200 τ.μ. ται η εγκατάσταση συστήματος μηχανικού εξαερισμού
β. Κτίρια ύψους άνω των 23 μ. προκειμένου να διασφαλίζονται τουλάχιστον 5 εναλλα-
γ. Στεγασμένα αίθρια άνω των 2 ορόφων προσμετρου- γές αέρα του συνολικού όγκου ανά ώρα.
μένων των υπογείων ή ισογείων 6.7. Επικίνδυνοι χώροι
δ. Επικίνδυνοι χώροι κατηγορίας Β (βλ. 6.7). Οι επικίνδυνοι χώροι πρέπει να αποτελούν αυτοτελές
Ειδικά για τους υπόγειους χώρους, ο εξαερισμός πρέ- πυροδιαμέρισμα με πυράντοχο περίβλημα με δείκτη
πει να είναι κατά προτίμηση φυσικός αλλά όταν υπάρχει πυραντίστασης ίσο με τον απαιτούμενο για τα πυροδια-
αντικειμενική αδυναμία τοποθέτησης των εξαεριστήρων μερίσματα του κτιρίου και όχι μικρότερο των 60 λεπτών
εκτός του κτιρίου, τότε αυτοί, τοποθετούνται εσωτερικά και δεν πρέπει να τοποθετούνται κάτω από ή σε άμεση
στην περίμετρο του υπογείου με κατάλληλη κατασκευ- γειτνίαση με τις τελικές εξόδους των κτιρίων.
αστική διευθέτηση. Στην περίπτωση επικίνδυνων χώρων θα πρέπει να
Απαλλάσσονται από την υποχρέωση της ανωτέρω υπάρχει ειδική μέριμνα για την αποφυγή διάδοσης του
περίπτωσης α, υπόγεια μονοκατοικιών, καθώς και υπό- καπνικού μίγματος (κατάλληλος εξαερισμός, αυτοκλει-
γεια τμήματα που διαθέτουν εξωτερικές πόρτες ή/και όμενες πόρτες, φραγή αρμών κ.ά.).
παράθυρα εμβαδού τουλάχιστον 2,5% του εμβαδού Οι επικίνδυνοι χώροι διακρίνονται στις ακόλουθες δύο
του τμήματος που εξυπηρετούν εφόσον επικοινωνούν κατηγορίες από τις οποίες προκύπτουν τα απαιτούμενα
μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας τους.
απευθείας με τον περιβάλλοντα χώρο.
I. Κατηγορία Α.
Ειδικά για τους υπόγειους χώρους της περίπτωσης α
• Γενικές Αποθήκες.
ισχύουν επιπροσθέτως οι εξής απαιτήσεις:
• Κεντρικές Λινοθήκες.
I. Φυσικός εξαερισμός
• Ψυχροστάσια, Αντλιοστάσια, Μηχανοστάσια.
Ο εξαερισμός πρέπει κατά προτίμηση να είναι φυσι-
• Χώροι Καυστήρων Θέρμανσης και/ ή λεβήτων με
κός. Το απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν των ανοιγμάτων
θερμική ισχύ ≤ 50 kW.
εξαερισμού να είναι 2,5% του εμβαδού του υπόγειου
• Χώροι, που λόγω της φύσης των περιεχομένων τους
τμήματος που εξυπηρετούν. παρουσιάζουν επικινδυνότητα και έχουν πυκνότητα
Τα ανοίγματα εξαερισμού τοποθετούνται κατά ομοιό- πυροθερμικό φορτίο μικρότερη ή ίση των 2000 MJ/m2.
μορφο τρόπο σε υψηλά σημεία του χώρου. II. Κατηγορία Β.
Κάθε επικίνδυνος χώρος κατηγορίας Β πρέπει να δια- • Χώροι Καυστήρων θέρμανσης και λεβήτων θερμικής
θέτει ξεχωριστό άνοιγμα. ισχύος >50 kW.
Ομοίως στις περιπτώσεις διαχωρισμού υπόγειων χώ- • Χώροι Συλλογής Απορριμμάτων ή/και Αποτεφρω-
ρων, κάθε τμήμα πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό άνοιγμα, τηρίων.
ήτοι να μην απαιτείται το άνοιγμα εσωτερικών (ενδιά- • Χώροι υγραερίων και φυσικού αερίου όπως αναφέ-
μεσων) ανοιγμάτων κουφωμάτων όπως θυρών ή/και ρονται στους οικείους κανονισμούς.
παραθύρων. • Χώροι Μετασχηματιστών (Μ/Τ και Υ/Τ), Η/Ζ, Ηλε-
Δεν επιτρέπεται η θέση των ανοιγμάτων εξαερισμού κτροστάσια, χώροι φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.
να παρεμποδίζει κάθε όδευση διαφυγής και κάθε τελική • Αποθήκες εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων γενικά.
έξοδο. • Χώροι, που λόγω της φύσης των περιεχομένων τους
Κάθε τέτοιο άνοιγμα πρέπει να εκβάλει πλησίον της παρουσιάζουν επικινδυνότητα και έχουν πυκνότητα
στάθμης του εδάφους. πυροθερμικού φορτίου μεγαλύτερη των 2000 MJ/m2.
Πρέπει να λαμβάνονται επιπρόσθετα προστατευτικά Στον Πίνακα 12 απεικονίζονται τυχόν πρόσθετοι επι-
μέτρα όπως αποφυγής φραγής των ανοιγμάτων με χρή- κίνδυνοι χώροι ειδικών χρήσεων κτιρίων, καθώς και η
ση άκαυστων πλεγμάτων και κατάλληλων ενδείξεων. κατάταξή τους στην κατηγορία Α ή Β.
II. Μηχανικός εξαερισμός Σε κάθε περίπτωση, εφ’ όσον κατά τον σχεδιασμό του
Εναλλακτικά αντί του συστήματος φυσικού εξαερι- κτιρίου διαπιστωθεί από τον αρμόδιο μελετητή μηχανι-
σμού επιτρέπεται η εγκατάσταση συστήματος μηχανικού κό ότι μεμονωμένοι χώροι, οι οποίοι δεν αναγράφονται
εξαερισμού, που ενεργοποιείται από το σύστημα πυρα- ρητά στον παρόντα κανονισμό, ενδέχεται να παρουσιά-
νίχνευσης ή καταιονισμού ύδατος, το οποίο πρέπει να σουν αυξημένο κίνδυνο έναρξης φωτιάς λόγω της φύσης
παρέχει ανανέωση αέρα 10 φορές ανά ώρα και να είναι των περιεχομένων τους ή της αυξημένης εγκατεστημέ-
ικανό να συγκρατήσει τη θερμοκρασία των καυσαερίων νης ισχύος τους, αντιμετωπίζονται με τις διατάξεις που
κάτω από τους 300o για τουλάχιστον για μία ώρα. εφαρμόζονται για τους επικίνδυνους χώρους.
7858 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

Πίνακας 12: Πρόσθετοι επικίνδυνοι χώροι ανά χρήση κτιρίου
ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Επικίνδυνοι χώροι κατηγορίας Α Επικίνδυνοι χώροι κατηγορίας Β

Α Κατοικία Γενικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις
Προσωρινή
Β Γενικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις
Διαμονή
Χώροι συντήρησης-επισκευής περιλαμβα-
Χώροι νομένων χώρων ξυλουργικών εργασιών ή
Γ Συνάθροισης βαφής Γενικές απαιτήσεις
Κοινού
Θάλαμοι προβολής ταινιών
Χώροι αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών που
χρησιμοποιούνται κατά τις εργαστηριακές
δοκιμές
Δ Εκπαίδευση Γενικές απαιτήσεις
Χώροι συντήρησης-επισκευής περιλαμβα-
νομένων χώρων ξυλουργικών εργασιών ή
βαφής
Εργαστήρια Λεβητοστάσιο
Χώροι συντήρησης-επισκευής περιλαμβα-
Χώροι φύλαξης ή εφαρμογής χρωμάτων, Κε-
νομένων χώρων ξυλουργικών εργασιών ή
ντρικές αποθήκες
βαφής
Ιματιοθήκες αποδυτηρίων και χώροι ιματι-
Κεντρικό μαγειρείο
σμού
Χώροι συγκέντρωσης ακάθαρτου ιματισμού Πλυντήρια
Χώροι εμβαδού έως 50 τ.μ: Χώροι εμβαδού >50 τ.μ:
• τμήμα πυρηνικής ιατρικής • τμήμα πυρηνικής ιατρικής
• συγκρότημα μικροβιολογικού βιοχημικού- • συγκρότημα μικροβιολογικού βιοχημικού-
αιματολογικού-παθολογοανατομικού και αιματολογικού-παθολογοανατομικού και
συναφών εργαστηρίων συναφών εργαστηρίων
• συγκρότημα πλυντηρίου - κεντρικής λι- • συγκρότημα πλυντηρίου - κεντρικής λι-
νοθήκης νοθήκης
• κεντρικό φαρμακείο • κεντρικό φαρμακείο
• συγκρότημα συγκέντρωσης αποτέφρω- • συγκρότημα συγκέντρωσης αποτέφρω-
Υγεία και σης-αποκομιδής απορριμμάτων σης-αποκομιδής απορριμμάτων
Ε Κοινωνική • κεντρικό μαγειρείο • κεντρικό μαγειρείο
Πρόνοια • κεντρικές αποθήκες • κεντρικές αποθήκες
• εργαστήρια συνεργείων συντήρησης • εργαστήρια συνεργείων συντήρησης
• κεντρική αποστείρωση • κεντρική αποστείρωση
Χώροι φύλαξης προϊόντων καθαρισμού Κεντρική λινοθήκη
Χώροι λουτρών παραφίνης
Καταστήματα άνω των 15 τ.μ. και αποθήκες
καταστημάτων με εμβαδόν αποθήκης άνω
των 50 τ.μ.
Θάλαμοι διανυκτέρευσης και χώροι διημέ-
ρευσης σε μονάδες διαμονής μη αυτοεξυ- Χώροι αποθήκευσης καυστών ή εύφλεκτων
πηρετούμενων ατόμων και σε ψυχιατρικές υγρών που χρησιμοποιούνται κατά τις εργα-
νοσηλευτικές μονάδες στηριακές δοκιμές καθώς και αερίων
Χώροι εργασιοθεραπείας
Βιβλιοθήκες
Χώροι αρχείων
Χώροι φύλαξης ακτινογραφιών
Ζ Σωφρονισμός Γενικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7859

Η Εμπόριο Γενικές απαιτήσεις Γενικές απαιτήσεις
Θ Γραφεία Χώροι κεντρικών αρχείων Γενικές απαιτήσεις
Βιομηχανία -
Ι Χώροι αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών Γενικές απαιτήσεις
Βιοτεχνία
Κ Αποθήκευσης Χώροι αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών Γενικές απαιτήσεις
Στάθμευση και
Λ πρατήρια υγρών Χώροι αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών Γενικές απαιτήσεις
καυσίμων
6.7. Απαιτήσεις Αντίδρασης στη φωτιά
Οι απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά εφαρμόζονται στα δομικά προϊόντα (εσωτερικά τελειώματα, επικαλύψεις
δαπέδων, θερμομονώσεις σωληνώσεων, ηλεκτρικά καλώδια) τα οποία είναι δυνατόν να εκτεθούν άμεσα σε φωτιά
και αποσκοπούν στη μείωση του ρυθμού εξάπλωσης της φωτιάς και του ρυθμού παραγωγής καπνού και φλεγόμε-
νων σωματιδίων ή σταγονιδίων (βλ. Παράρτημα Δ).
Οι ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για εσωτερικά τελειώματα, ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου, απει-
κονίζονται στον Πίνακα 13, ενώ οι ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για ηλεκτρικά καλώδια παρατίθενται
στον Πίνακα 14.
Οι ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για γραμμικά προϊόντα θερμομόνωσης σωληνώσεων είναι αντί-
στοιχες με εκείνες που ισχύουν για τα εσωτερικά τελειώματα των χώρων τους οποίους διατρέχουν, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501, με δείκτη L (A2L-s1,d0, BL-s1, d0, κ.λπ.).
Πίνακας 13: Ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για εσωτερικά τελειώματα και δάπεδα ανά κατηγορία
χρήσης κτιρίου
Οικοδομικά
Κατηγορία διάκενα σε
Τοίχοι και Οροφές Δάπεδα
χρήσης κτιρίων τοίχους και
οροφές
Πυρ/μένες Πυρ/μένες
οδεύσεις Απροστάτευτες οδεύσεις Απρ/τευτες
διαφυγής - οδεύσεις ΓΕΝΙΚΑ διαφυγής - Οδεύσεις
Επικίνδυνοι διαφυγής επικίνδυνοι διαφυγής
χώροι χώροι
Χώροι Χώροι
Α Kατοικίες Α2-s1,d1 C-s1,d1 >10 τ.μ. ≤10 τ.μ. C-s1,d0 BFL-s2 DFL-s2
C-s2,d2 D-s2,d2
Δωμάτια Δωμάτια
Προσωρινή ≤15τ.μ. >15 τ.μ. C-s1,d0
Β Α2-s1,d1 C-s1,d1 BFL-s2 CFL-s2
Διαμονή
D-s2,d2 C-s2,d2
Χώροι Χώροι Χώροι
Γ Συνάθροισης Α2-s1,d1 C-s1,d1 ≤30 τ.μ. >30 τ.μ C-s1,d0 BFL-s2 CFL-s2
Κοινού D-s2,d2 C-s1,d1
Αίθουσες Αίθουσες
Δ Εκπαίδευση Α2-s1,d1 C-s1,d1 ≤40 τ.μ. >40 τ.μ. C-s1,d0 BFL-s2 CFL-s2
D-s2,d2 C-s1,d1
Υγεία και Κοινωνική
Ε Α2-s1,d1 C-s1,d1 B-s1,d0, BFL-s1 CFL-s1
Πρόνοια
Ζ Σωφρονισμός Α2-s1,d1 C-s1,d1 C-s1,d0 BFL-s2 CFL-s2
Χώροι Χώροι
Η Εμπόριο Α2-s1,d1 C-s1,d1 >10 τ.μ. ≤10 τ.μ. C-s1,d0 BFL-s2 CFL-s2
C-s1,d1 D-s1,d1
Χώροι Χώροι
Θ Γραφεία Α2-s1,d1 C-s1,d1 ≤30 τ.μ. >30 τ.μ. C-s1,d0 BFL-s2 CFL-s2
D-s2,d1 C-s2,d1
7860 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

Χώροι Χώροι
Z1-Z2 Α2-s1,d1 C-s1,d1 >10 τ.μ. ≤10 τ.μ. BFL-s2 CFL-s2
Βιομηχανία - C-s1,d1 D-s1,d1
Ι C-s1,d0
Βιοτεχνία Χώροι Χώροι
Z3 Α2-s1,d1 B-s1,d1 >10 τ.μ ≤10 τ.μ. A2FL-s2 BFL-s2
B-s1,d1 C-s1,d1
Χώροι Χώροι
Z1-Z2 Α2-s1,d1 C-s1,d1 >10 τ.μ. ≤10 τ.μ. BFLl-s2 CFL-s2
C-s1,d1 D-s1,d1
Κ Αποθήκευση C-s1,d0
Χώροι Χώροι
Z3 Α2-s1,d1 B-s1,d1 >10 τ.μ. ≤10 τ.μ. A2FL-s2 BFL-s2
B-s1,d1 C-s1,d1
Στάθμευση Χώροι Χώροι
Λ και Πρατήρια Α2-s1,d1 C-s1,d1 >10 τ.μ. ≤10 τ.μ. C-s1,d0 BFL-s2 CFL-s2
υγρών καυσίμων C-s1,d1 D-s1,d1

Πίνακας 14: Ελάχιστες απαιτήσεις αντίδρασης στη φωτιά για ηλεκτρικά καλώδια ανά κατηγορία χρήσης κτιρίου
Κατ/ρία Χρήση Ευρωκλάσεις
Ιδιωτικοί και δημόσιοι Χώροι (κτίρια έως και 20 ορόφους) Ε
Κτίρια άνω των 20 ορόφων
Dca-s2, d2, a2
Α Κατοικία Γενικά
Κτίρια άνω των 20 ορόφων
B2ca-s1, d1, a1
Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής
Γενικά Dca-s2, d2, a2
Β Προσωρινή Διαμονή
Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής B2ca-s1, d1, a1
Γενικά Dca-s2, d2, a2
Γ Χώροι Συνάθροισης Κοινού
Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής B2ca-s1, d1, a1
Γενικά Dca-s2, d2, a2
Δ Εκπαίδευση
Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής B2ca-s1, d1, a1
Γενικά Dca-s2, d2, a2
Ε Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής B2ca-s1, d1, a1
Γενικά Dca-s2, d2, a2
Ζ Σωφρονισμός
Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής B2ca-s1, d1, a1
Γενικά Dca-s2, d2, a2
Η Εμπόριο
Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής B2ca-s1, d1, a1
Ιδιωτικοί και δημόσιοι Χώροι (κτίρια έως και 20 ορόφους) Ε
Κτίρια άνω των 20 ορόφων
Dca-s2, d2, a2
Θ Γραφεία Γενικά
Κτίρια άνω των 20 ορόφων
B2ca-s1, d1, a1
Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής
Γενικά Dca-s2, d2, a2
Ι Βιομηχανία - Βιοτεχνία
Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής B2ca-s1, d1, a1
Γενικά Dca-s2, d2, a2
Κ Αποθήκευση
Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής B2ca-s1, d1, a1
Στάθμευση αυτοκινήτων και Γενικά Dca-s2, d2, a2
Λ
πρατήρια υγρών καυσίμων Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής B2ca-s1, d1, a1
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7861

6.9. Μετάδοση της φωτιάς εκτός του κτιρίου - Απαιτή- και ακτίνα οριζόμενη από το πλησιέστερο σημείο κου-
σεις εξωτερικών δομικών στοιχείων. φώματος μέχρι τη διχοτόμο της γωνίας, πρέπει να μην
Η πυρκαγιά μπορεί να μεταδοθεί από ένα κτίριο στο είναι μικρότερο του 1,10 μ. (Σχήμα 25).
γειτονικό, που βρίσκεται σε επαφή, δια μέσου του δια- Για τους εξωτερικούς τοίχους κτιρίων από και προς
χωριστικού τοίχου, ή σ’ ένα κοντινό άλλο κτίριο με ακτι- τους οποίους υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της φωτιάς
νοβολία από τον αντίστοιχο εξωτερικό τοίχο, ή και από ισχύουν οι απαιτήσεις του Πίνακα 15.
τη στέγη ή προς τη στέγη γειτονικού κτιρίου. Οι επιστεγάσεις (στέγες και δώματα) αποτελούν στοι-
Καθένας από τους δύο σε επαφή τοίχους ομόρων κτιρί- χεία του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου και αντιμε-
ων πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τον απαιτούμε-
τωπίζονται από πλευράς πυροπροστασίας ως οριζόντιοι
νο για το πυροδιαμέρισμα του κτιρίου στο οποίο ανήκει.
εξωτερικοί τοίχοι. Επομένως ισχύει ο Πίνακας 15, όσον
Οι εξωτερικοί τοίχοι από τη μια και την άλλη μεριά ενός
διαχωριστικού τοίχου ομόρων κτιρίων και σε μήκος 0,70 αφορά τη μετάδοση της φωτιάς από κτίριο σε κτίριο,
μ. (συμπεριλαμβανομένου και του πάχους του διαχωριστι- ιδιαιτέρως στην περίπτωση που το ένα κτίριο είναι υψη-
κού τοίχου) πρέπει να μην έχουν κανένα άνοιγμα και να δι- λότερο από το όμορό του.
ασφαλίζουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο προς Ο πίνακας 15 δεν ισχύει για ψηλά κτίρια ως προς την
τον απαιτούμενο για τον αντίστοιχο διαχωριστικό τοίχο. κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά εξωτερικής επένδυ-
Στην περίπτωση που η γωνία των εξωτερικών τοίχων σης, για τα οποία η ελάχιστη απαίτηση ορίζεται σε Α2-
ομόρων σε επαφή κτιρίων είναι μικρότερη των 180ο, το s1d0 ανεξαρτήτως χρήσης και απόστασης από τα όρια
μήκος τόξου κύκλου με κέντρο την κορυφή της γωνίας του οικοπέδου ή από άλλο κτίριο.
ȈȤȒȝĮ 25: ǼȜȐȤȚıIJİȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ ĮʌȠıIJȐıİȦȞ ȝİIJĮȟȪ ĮȞȠȚȖȝȐIJȦȞ įȚĮijȠȡİIJȚțȫȞ
ʌȣȡȠįȚĮȝİȡȚıȝȐIJȦȞ

Πίνακας 15: Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς
Απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς(1)
Απαίτηση Απόσταση τοίχου από το όριο οικοπέδου ή από άλλο κτίριο
< 3 μ. 3 - 5 μ. 5 - 10 μ. > 10 μ.
(2)
α) Δείκτης πυραντίστασης πλήρης Πλήρης μισή χωρίς
εξωτερικού τοίχου απαίτηση
β) Κατηγορία αντίδρασης στη B-s1,d1 B-s1,d2 C-s2,d2 D-s2,d2
φωτιά εξωτερικής επένδυσης Α2-s1d0 (4)
Α2-s1d1 (4)
B-s2,d2 (4)
C-s2,d2(4)
γ) Ποσοστό ανοιγμάτων(4) ≤15% ≤25% ≤50% ≤80%
(1) Για χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου η απόσταση διπλασιάζεται.
(2) Η απαιτούμενη για τοίχο πυροδιαμερίσματος σύμφωνα με τη δοκιμασία επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας.
(3) Το επιτρεπόμενο μέγιστο ποσοστό ανοιγμάτων στη συνολική επιφάνεια του εξωτερικού τοίχου διπλασιάζεται
εάν τα κουφώματα έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών (ΕΙ 30).
(4) Απαίτηση για κτίρια υποκατηγορίας Ε1 και Ε3 της χρήσης υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ή κτίρια με θεωρητικό
πληθυσμό άνω των 1000 ατόμων ή κτίρια που στεγάζουν δημόσια και ιδιωτικά σχολεία.
7862 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

Η απόσταση (α) ανοιγμάτων σε εξωτερικές τοιχοποιίες, που ανήκουν σε διαφορετικά πυροδιαμερίσματα πρέπει
να είναι τουλάχιστον 1,40 μ., εφόσον τα ανοίγματα δεν έχουν τον απαιτούμενο δείκτη πυραντίστασης. Η ίδια ελά-
χιστη απόσταση ισχύει και για την περίπτωση υπερκειμένων πυροδιαμερισμάτων, μεταξύ του ανώτερου σημείου
του κάτω ανοίγματος και του κατώτερου σημείου του επάνω ανοίγματος, προσμετρούμενης και της προεξοχής
που παρεμβάλλεται (Σχήμα 26) και πάντοτε υπό την προϋπόθεση ότι τα ανοίγματα δεν έχουν τον απαιτούμενο
δείκτη πυραντίστασης για το πυροδιαμέρισμα. Στην τελευταία περίπτωση ο τοίχος που παρεμβάλλεται, καθώς
και η προεξοχή πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον απαιτούμενο για το δάπεδο του
πυροδιαμερίσματος (Σχήμα 27).
ȈȤȒȝĮ 26: ǹʌȩıIJĮıȘ ĮȞȠȚȖȝȐIJȦȞ ıİ İȟȦIJİȡȚțȑȢ IJȠȚȤȠʌȠȚȓİȢ

ȈȤȒȝĮ 27:


  
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7863

Άρθρο 7: ευφλέκτων αερίων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας των μερών του προτύπου ΕΝ 60079-29.
7.1. Γενικά • Φορητά και λοιπά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
Τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που εγκαθί- είναι οι πυροσβεστήρες (φορητοί, τροχήλατοι, αυτοδιε-
στανται στα κτίρια καθορίζονται από την ειδική τους γειρόμενοι οροφής), το απλό πυροσβεστικό δίκτυο (πυ-
χρήση σε συνάρτηση με τα μετρικά χαρακτηριστικά της ροσβεστικό ερμάριο), καθώς και οι αυτόνομοι ανιχνευτές
(συνολική μικτή επιφάνεια που καταλαμβάνει). καπνού που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προτύπου
1. Στην περίπτωση κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, τα ΕΝ 14604 όπως κάθε φορά ισχύει.
μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται ως • Προληπτικά μέσα παθητικής πυροπροστασίας είναι
εξής: ο φωτισμός ασφαλείας, η σήμανση ασφαλείας και τα
α) Εφ’ όσον οι επιμέρους χρήσεις είναι διαχωρισμένες, σχεδιαγράμματα διαφυγής.
εφαρμόζονται για κάθε μία τα μέσα πυροπροστασίας Κατά τα λοιπά οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και
που την αφορούν, σε όλη την επιφάνεια που αυτή κα- εγκατάστασης των ανωτέρω στοιχείων πυροπροστασί-
ταλαμβάνει. ας πρέπει να είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’
β) Εφ’ όσον οι εμπλεκόμενες χρήσεις χρησιμοποιούν αριθμ. 15/2014 (Β΄ 3149) Πυροσβεστική Διάταξη όπως
τις ίδιες - κοινές απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής (ορι- κάθε φορά ισχύει.
ζόντιες ή κατακόρυφες) είναι δηλαδή τμήματα του ίδιου 7.2.1. Πυροσβεστήρες
ορόφου ή διαφορετικών ορόφων που επικοινωνούν κα- α) Φορητοί πυροσβεστήρες
τακόρυφα με απροστάτευτο τρόπο, τότε λαμβάνονται • Α1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης
στο σύνολο του συγκεκριμένου ορόφου στην πρώτη νερού
περίπτωση ή του πυροδιαμερίσματος στη δεύτερη, τα Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων
δυσμενέστερα κατά περίπτωση μέσα πυροπροστασίας ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας
κάθε χρήσης. τουλάχιστον 21Α-113Β-C σε όλες τις χρήσεις ανάλογα με
γ) Εφ’ όσον οι εμπλεκόμενες χρήσεις διαχωρίζονται τις ειδικές απαιτήσεις.
πυράντοχα και χρησιμοποιούν τις ίδιες κατακόρυφες Στις περιπτώσεις που κατά τους υπολογισμούς των
πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής, δηλαδή είναι ειδικών χρήσεων, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτό
τμήματα διαφορετικών ορόφων που εκκενώνονται μέσω στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
των ίδιων πυροπροστατευμένων κατακόρυφων οδεύσε- Ανεξάρτητα από τους υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθ-
ων διαφυγής, τότε εφαρμόζονται για κάθε χρήση τα μέσα μός πυροσβεστήρων δεν πρέπει να είναι μικρότερος
πυροπροστασίας που την αφορούν, στην επιφάνεια που των δύο (2).
καταλαμβάνει. • Α2. Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα
δ) Τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας καθορίζο- Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων
νται από τη συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνει η διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας του-
κάθε χρήση στο κτίριο ακόμα και αν αυτή κατανέμεται
λάχιστον 55B-C στους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών
σε διαφορετικά επίπεδα, με εξαίρεση την περίπτωση
εγκαταστάσεων όπως μετασχηματιστών μέσης ή υψηλής
που οι ίδιες χρήσεις είναι διαχωρισμένες (πυράντοχα
τάσης και λεβητοστασίων, σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε
διαχωρισμένες με δικές τους εξόδους).
σημείο των εν λόγω χώρων, να απέχει οριζοντίως μέχρι
2. Στην περίπτωση κτιρίων με μία χρήση:
15 μ. από κάθε τέτοιο πυροσβεστήρα. Σε κάθε περίπτω-
α) Εφ’ όσον υπάρχουν συμπληρωματικές χρήσεις που
δεν διαθέτουν πληρότητα, ακολουθούν την κυριαρχού- ση ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων διοξειδίου του
σα χρήση και ως προς τα μέσα πυροπροστασίας. άνθρακα σε αυτούς τους χώρους δεν θα είναι μικρότερος
β) Εφ’ όσον υπάρχουν συμπληρωματικές χρήσεις που από δύο (2).
διαθέτουν πληρότητα, λαμβάνουν, στην επιφάνεια που β) Τροχήλατοι πυροσβεστήρες
καταλαμβάνουν, τα μέσα πυροπροστασίας της δικής Οι τρoχήλατοι πυροσβεστήρες εφ’ όσον επιβάλλονται
τους χρήσης, ενώ στο υπόλοιπο κτίριο ακολουθούνται πρέπει να είναι ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, γόμωσης
τα μέσα της κυριαρχούσας χρήσης. 25 kg.
7.2. Προδιαγραφές μέσων ενεργητικής πυροπροστασί- γ) Πυροσβεστήρες οροφής
ας, προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, εκπαίδευση- Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτοδιεγειρόμενου πυρο-
ενημέρωση προσωπικού και συντήρηση σβεστήρα οροφής άνωθεν των καυστήρων θέρμανσης
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού στερεών ή υγρών καυσίμων και/ ή λεβήτων με θερμική
• Μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας ισχύ ≤ 50 kW.
είναι το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, το χειρο- 7.2.2. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
κίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς, το αυτόματο Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης εγκαθίσταται
σύστημα ανίχνευσης εύφλεκτων αερίων, τα αυτόματα στους επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Α. (βλ. 6.7) Όπου
συστήματα πυρόσβεσης (με νερό, σκόνη, αφρό, διοξεί- από τις ειδικές διατάξεις προβλέπεται η εγκατάσταση
διο του άνθρακα, αέρια, ή συμπυκνωμένο αεροζόλ, το αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης, αυτό, πρέπει
σύστημα εκνέφωσης νερού και το σύστημα ψεκασμού να καλύπτει όλους τους χώρους του κτιρίου.
νερού), το μόνιμο Εφόσον από τις ειδικές διατάξεις επιβάλλεται η εγκα-
• υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο και το σύστημα τάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης σε
τοπικής κατάσβεσης. Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης όλο το κτίριο, η ενεργοποίησή του πρέπει να προκαλεί
7864 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

το άνοιγμα κουφώματος εξαερισμού εγκατεστημένου την απουσία των ενοίκων, εκτός από εκείνες των οποίων
στον υψηλότερο όροφο του κτιρίου πλησίον κάθε κλιμα- η λειτουργία είναι απαραίτητη. Επίσης κλείσιμο των εσω-
κοστασίου, εφόσον αυτό επιβάλλεται. Η ενεργοποίηση τερικών θυρών κατά τις ανωτέρω περιόδους καθώς και
του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης πρέπει να κατά τη διάρκεια του ύπνου.
ενεργοποιεί επιπροσθέτως το άνοιγμα διαφραγμάτων • Τοποθέτηση λεκάνης ασφαλείας επαρκούς χωρητικό-
εξαερισμού. τητας σε δεξαμενές υγρών καυσίμων για συγκέντρωση
7.2.3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης τυχόν διαρροών καυσίμων.
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή άλλο κα- • Τήρηση επαρκών αποστάσεων συσκευών θέρμαν-
τάλληλο κατασβεστικό μέσο επιβάλλεται: σης από καυστά υλικά και κατά περίπτωση κατάλληλη
• Στους επικίνδυνους χώρους κατηγορίας Β (βλ. 6.7). στήριξή τους.
• Στους στεγασμένους χώρους αποθήκευσης υγρών • Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
καυσίμων ή εύφλεκτων υγρών με συνολική χωρητικό- • Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο του προσω-
τητα άνω των 3 κ.μ. πικού, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της δραστη-
Στις περιπτώσεις κτιρίων που επιβάλλεται αυτόματο ριότητας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες, για επισή-
σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος), μανση και εξάλειψη τυχόν προϋποθέσεων εκδήλωσης
στους χώρους εκείνους όπου το νερό δεν ενδείκνυται ως πυρκαγιάς.
κατασβεστικό μέσο δύναται να εγκαθίσταται αυτόματο • Στους υπαίθριους χώρους που εμπίπτουν στον πα-
σύστημα πυρόσβεσης άλλου κατασβεστικού υλικού. ρόντα Κανονισμό, απαιτείται η αποψίλωση των ξηρών
Η αναφορά σε ορόφους κτιρίου κατά την επιβολή των χόρτων και η απομάκρυνση αυτών, καθώς και κάθε άλ-
μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας της λου άχρηστου καυστού ή εύφλεκτου υλικού.
σήμανσης ασφαλείας και των σχεδιαγραμμάτων διαφυ- • Επαρκής αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων
γής, πραγματεύεται επιπροσθέτως τους ισογείους και αποθήκευσης επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
υπόγειους ορόφους, ανεξαρτήτως φύσης χρήσης αυτών • Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης
(κύρια ή βοηθητική) εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις υλών που μπορούν να αναφλεγούν και απομάκρυνση
ειδικές διατάξεις. των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γί-
H αναφορά σε συνολική στεγασμένη επιφάνεια αφορά νεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες
τους χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης. και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.
Στις περιπτώσεις πολυώροφων κτιρίων, το εμβαδόν • Μόνιμη ανάρτηση ευδιάκριτων πινακίδων, στους
ορόφου, αφορά μικτή επιφάνεια, ανεξαρτήτως της επι- επικίνδυνους χώρους αναφορικά με την απαγόρευση
φάνειας των άλλων ορόφων. καπνίσματος σε άτομα που εισέρχονται σε αυτούς αυτό
7.2.4. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης και κατά περίπτωση προειδοποιητικών πινακίδων μη
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώ- χρήσης νερού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
ρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες • Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της επιχεί-
μαγειρικής και καυτές επιφάνειες, εφ’ όσον επιβάλλε- ρησης-εγκατάστασης, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς
ται από την υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση
όπως κάθε φορά ισχύει. έναρξης πυρκαγιάς.
7.3. Εκπαίδευση-ενημέρωση προσωπικού • Τακτικός καθαρισμός των χώρων της επαγγελματικής
Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού δραστηριότητας και άμεση απομάκρυνση των υλών που
σε θέματα πυροπροστασίας πρέπει να γίνεται με τα ορι- μπορούν να αναφλεγούν.
ζόμενα στην υπ’ αριθμ. 14/2014 (Β΄ 2434) Πυροσβεστική • Ειδική σήμανση στους χώρους των ανελκυστήρων
Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει. κτιρίων επαγγελματικών δραστηριοτήτων για τη μη χρή-
7.4. Ενδεικτικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας ση τους σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Για την απομείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκα- • Έλεγχος της καλής λειτουργίας και κατάστασης των
γιάς και ταχείας εξάπλωσης αυτής, πρέπει να τηρούνται μέτρων και μέσων πυροπροστασίας καθώς και των κλει-
ορισμένα μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας. Τα εν στών χώρων για τη διασφάλιση απουσίας επικίνδυνης
λόγω μέτρα εξειδικεύονται σε ορισμένες δραστηριότη- ατμόσφαιρας και σωστής εξαέρωσης καθώς και απομά-
τες, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών κρυνση εύφλεκτων και καυστών υλικών πριν την έναρξη
των συσκευών και τους ειδικούς κανονισμούς. Επιπρο- εκτέλεσης θερμών εργασιών.
σθέτως των κάτωθι αναφερόμενων προληπτικών μέ- • Τήρηση των προβλεπόμενων, πλάτους τουλάχιστον
τρων πυροπροστασίας επιβάλλεται η λήψη κάθε άλλου 0,80 μ. διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών
κατά περίπτωση μέτρου που αποσκοπεί στην αποφυγή αποθηκών ή βιομηχανιών καθώς και κύριου διαδρό-
αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. μου πλάτους τουλάχιστον 1,10 μ. εντός της αποθήκης
7.4.1. Απαιτούμενες ενέργειες είναι οι εξής: ή βιομηχανίας.
• Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και • Αποθήκευση των υλικών κατά τρόπο ώστε αυτά να
έλεγχος των εγκαταστάσεων και συσκευών σύμφωνα απέχουν από την οροφή τουλάχιστον 0,50 μ.
με τους σχετικούς κανονισμούς και τις προδιαγραφές • Αποθήκευση των υλικών σε υπαίθριους χώρους
του κατασκευαστή. εμπορικών καταστημάτων που εμπίπτουν στον παρό-
• Θέση εκτός λειτουργίας των συσκευών και εγκατα- ντα Κανονισμό κατά τρόπο ώστε τα υλικά να απέχουν
στάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή κατά τουλάχιστον τρία (3) μ. από τα γειτνιάζοντα κτίρια.
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7865

• Δημιουργία προϋποθέσεων για αποφυγή τυχαίας ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο εθνικό
ανάμιξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώ- σύστημα τυποποίησης από τον ΕΛΟΤ. Τα πρότυπα αυτά
θερμη αντίδραση σε αποθήκες ή βιομηχανίες. ορίζονται από το ακρώνυμο ΕΛΟΤ ΕΝ ΧΧΧΧΧ.
• Διενέργεια ασκήσεων εκκένωσης ειδικών κτιρίων σε Για περιπτώσεις που δεν υφίστανται πρότυπα ΕΛΟΤ -
τακτά χρονικά διαστήματα. ΕΝ θα ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα ISO/IEC. Σε
7.4.2. Mη επιτρεπόμενες ενέργειες: περιπτώσεις που δεν καλύπτονται καθόλου ή εν μέρει
• Tοποθέτηση μονίμως ή προσωρινώς στις οδεύσεις από αυτά, επιτρέπεται η εφαρμογή εθνικών προτύπων
διαφυγής και εξόδους κινδύνου, επίπλων, αντικειμένων άλλων χωρών, κατά προτίμηση χωρών της Ευρωπαϊκής
και άλλων κατασκευαστικών διατάξεων που μπορούν Ένωσης.
να μειώσουν το πλάτος αυτών ή να παρακωλύσουν την Τα πρότυπα ΕΛΟΤ παθητικής πυροπροστασίας είναι εν
ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού σε περίπτωση κινδύ- γένει τα αναφερόμενα στα πρότυπα κατηγοριοποίησης
νου. των μερών του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ-13501 καθώς και τα
• Tοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, κα- κατά περίπτωση μέρη του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ-12101
θρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία δύναται να για συστήματα ελέγχου θερμότητας και καπνού, όπως
παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξο- τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
δο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και λοιπές Τα πρότυπα ΕΛΟΤ ενεργητικής πυροπροστασίας είναι
κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου τα αναφερόμενα στην 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη
κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση θυρών, όπως τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά.
πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να Δομικά προϊόντα ή εξοπλισμός ο οποίος έχει νομίμως
μην συγχέονται με τις εξόδους κινδύνου. παρασκευασθεί ή / και έχει διατεθεί στο εμπόριο σε άλλο
• Κάλυψη της σήμανσης ασφαλείας και των μέσων πυ- κράτος μέλος της ΕΕ ή στην Τουρκία, ή έχει νομίμως
ροπροστασίας, από υλικά ή κατασκευαστικές διατάξεις. παρασκευασθεί και διατεθεί σε κράτος της ΕΖΕΣ που
• Διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, τοίχων αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας για τον
και οροφών, με υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης ΕΟΧ, μπορεί να διατίθεται στην αγορά στην Ελλάδα όταν
φλόγας. έχει παρασκευασθεί σύμφωνα με τα πρότυπα, προδια-
• Χρήση βεγγαλικών, αθυρμάτων και πυροτεχνημάτων γραφές ή και διαδικασίες παρασκευής και δοκιμών που
σε στεγασμένους χώρους. Η χρήση τους σε υπαίθριους αποδεδειγμένα εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας
χώρους γίνεται με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομο- και ασφάλειας με τις απαιτήσεις του παρόντος Τεχνικού
θεσίας. Κανονισμού για την προστασία της ανθρώπινης υγείας
• Κάπνισμα και χρήση γυμνής φλόγας στους επικίνδυ- και ασφάλειας καθώς και του περιβάλλοντος.
νους χώρους καθώς και εναπόθεση εύφλεκτων υλικών Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Δομι-
σ’ αυτούς. κά Προϊόντα (κανονισμός υπ’ αριθμ. 305/2011 του Ευ-
• Κάπνισμα και χρήση γυμνής φλόγας σε εμπορικά κα- ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), για την
ταστήματα, βιομηχανίες και αποθήκες, υψηλού βαθμού κυκλοφορία ενός δομικού προϊόντος στην Ευρωπαϊκή
κινδύνου. αγορά, είναι απαραίτητη η σήμανση του σύμφωνα με το
• Ανάρτηση ή τοποθέτηση μπαλονιών που περιέχουν σύστημα CE (CE marking). Μέρος των κριτηρίων αξιολό-
εύφλεκτα αέρια, σε χώρους όπου μετακινείται ή συχνάζει γησης της σήμανσης CE είναι και η απόδοση του δομικού
το κοινό. προϊόντος ως προς την αντίσταση και την αντίδραση
• Εγκατάσταση προβολέων με μεγάλη θερμική ακτινο- στη φωτιά. Ο κύριος του έργου οφείλει να τηρεί αρχείο
βολία σε προθήκες, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν με τα πιστοποιητικά υλικών και δομικών στοιχείων που
πυρκαγιά σε εύφλεκτα ή καυστά υλικά χωρίς τη λήψη εγκαταστάθηκαν στο κτίριο. Με την ενεργοποίηση της
προστατευτικών μέτρων. ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, τα ανωτέρω
• Κλείδωμα των θυρών κοινόχρηστων εξόδων με μη- πιστοποιητικά αναρτώνται στον σχετικό ηλεκτρονικό
χανισμούς που προϋποθέτουν τη χρήση κλειδιού για την φάκελο του κτιρίου και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη
απασφάλισή τους. αυτού.
7.5. Χρήση καυσίμων και άλλων υλικών Με αποφάσεις του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ-
Εφόσον πραγματοποιείται χρήση ή αποθήκευση γού καθορίζονται τα σχετικά ελληνικά πρότυπα ΕΛΟΤ με
υγρών ή αερίων καυσίμων και άλλων καυστών ή εν γέ- τα οποία οφείλουν να συμμορφώνονται κατασκευές, δο-
νει επικίνδυνων υλικών, ισχύουν κατά περίπτωση και μικά προϊόντα και προϊόντα ενεργητικής και παθητικής
εφαρμόζονται επιπροσθέτως, οι διατάξεις της ισχύουσας πυροπροστασίας, πιστοποιητικά συμμόρφωσης, διαδι-
νομοθεσίας. κασίες ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών αντίδρασης
στη φωτιά και πυραντίστασης. Με όμοιες αποφάσεις
Άρθρο 8: καθορίζονται κατηγορίες, επίπεδα και τιμές επιδόσεων
Πρότυπα - τεχνικές προδιαγραφές - δομικών προϊόντων, στοιχείων και κατασκευών για τα
πιστοποιητικά οποία δεν απαιτούνται εργαστηριακές δοκιμές, καθώς
Τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκδίδονται από την CEN/ και κάθε άλλη τεχνική διάταξη για τη συμμόρφωση με
CENELEC, μέλος της οποίας είναι ο ΕΛΟΤ. Τα πρότυπα που το δίκαιο της Ε.Ε. σε σχέση με την πυρασφάλεια και πυ-
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό αναφέρονται στα ροπροστασία των κτιρίων.
7866 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων δια-
Άρθρο 1: Κατοικία φυγής των κοινόχρηστων χώρων, εξόδων κινδύνου και
Άρθρο 2: Προσωρινή Διαμονή του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.
Άρθρο 3: Συνάθροιση Κοινού 1.5. Προληπτικά μέτρα και απαιτούμενες ενέργειες.
Άρθρο 4: Εκπαίδευση • Τήρηση προδιαγραφών κατασκευαστή θερμαντικών
Άρθρο 5: Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια σωμάτων.
Άρθρο 6: Σωφρονισμός • Τήρηση επαρκών αποστάσεων των θερμαντικών
Άρθρο 7: Εμπόριο σωμάτων από καυστά υλικά.
Άρθρο 8: Γραφεία • Τοποθέτηση κατάλληλου πλέγματος στις ηλεκτρικές
Άρθρο 9: Βιομηχανία - Βιοτεχνία σόμπες.
Άρθρο 10: Αποθήκευση • Απομάκρυνση της στάχτης με χρήση μεταλλικού φα-
Άρθρο 11: Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια ρασιού σε τζάκια ή ξυλόσομπες.
υγρών καυσίμων • Τοποθέτηση κατάλληλης προστατευτικής κάλυψης
Στα άρθρα 1 έως και 11 του παρόντος Κεφαλαίου μπροστά από το άνοιγμα του τζακιού.
καθορίζονται επιπρόσθετα των γενικών διατάξεων του • Εγκατάσταση πυράντοχων δομικών στοιχείων-δαπέ-
Κεφαλαίου Α΄, ειδικές απαιτήσεις πυροπροστασίας των δου πλησίον του ανοίγματος του τζακιού και στήριξη της
επιμέρους χρήσεων κτιρίων. ξυλόσομπας σε πυράντοχη βάση-δάπεδο.
Άρθρο 1: • Τακτικός καθαρισμός καπνοδόχων.
Κατοικία • Τακτικός έλεγχος σωλήνων και άλλων διατάξεων θερ-
μαστρών υγρών ή αερίων καυσίμων.
1.1. Γενικά.
• Κλείσιμο θερμαστρών και άλλων συσκευών θέρμαν-
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια
σης πριν την έξοδο από την οικία ή τον ύπνο.
ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για κατοικία,
1.6. Μη επιτρεπόμενες ενέργειες.
όπως περιγράφονται στον Πίνακα του παραρτήματος Α΄
• Τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων πάνω σε χαλιά.
του παρόντος Κανονισμού.
• Ρίψη εύφλεκτων υγρών σε τζάκια ή ξυλόσομπες.
Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία
• Τοποθέτηση καυστών μικροαντικειμένων στο περ-
αυτή είναι μικρές αποθήκες, μικρά γραφεία κλπ.
βάζι τζακιού.
Για τη συγκεκριμένη κατηγορία κτιρίων δεν εφαρμό-
ζονται οι διατάξεις του εδαφίου iii της παρ. 4.2.2 του άρ- • Μεταφορά σόμπας υγραερίου εν λειτουργία.
θρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ περί εμπλεκόμενων χρήσεων. • Πλήρωση με καύσιμο σόμπας πετρελαίου ή λαδιού
1.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής. κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ή όταν αυτή είναι θερμή.
Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται • Αποθήκευση καυστών αντικειμένων σε λεβητοστά-
σε 0,80 του μ. σια ή αποθήκες καυσίμων (π.χ. καυσόξυλα, οικιακός
Το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των οδεύ- εξοπλισμός κ.λπ.).
σεων διαφυγής μέχρι την εκβολή σε κοινόχρηστο διά- 1.7. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
δρομο επιτρέπεται να είναι 0,70 του μ. 1.7.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης
Το μέγιστο μήκος πραγματικής όδευσης ορίζεται στον νερού
πίνακα 5 του Κεφαλαίου Α΄. Επιβάλλεται ο σχεδιασμός Επιβάλλεται η τοποθέτηση στους κοινόχρηστους χώ-
δύο τουλάχιστον οδεύσεων διαφυγής, που καταλήγουν ρους, ενός (1) φορητού πυροσβεστήρα ανά όροφο. Κάθε
σε αντίστοιχες εξόδους κινδύνου σε: πυροσβεστήρας πρέπει να καλύπτει μικτή επιφάνεια 400
α) Ορόφους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 50 ατόμων. τ.μ. διαφορετικά τοποθετούνται πρόσθετοι πυροσβε-
β) Πολυκατοικίες με περισσότερους από 6 ορόφους στήρες. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός φορητού πυρο-
και πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερο των 30 ατόμων. σβεστήρα σε κάθε μονοκατοικία ανεξαρτήτως εμβαδού.
1.3. Δομική πυροπροστασία. 1.7.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Στις περιπτώσεις κτιρίων πολλαπλών χρήσεων με Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε
κατοικία, εφόσον οι χρήσεις δεν είναι διαχωρισμένες πολυκατοικίες με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους
θα πρέπει το τμήμα κοινής όδευσης (διάδρομος) που κύριας χρήσης. Τα κομβία αναγγελίας πρέπει να τοπο-
εξυπηρετεί την κατοικία μέχρι την έξοδο κινδύνου στο θετούνται στις κοινόχρηστες οδεύσεις πλησίον των κλι-
πυροπροστατευμένο κλιμακοστάσιο να είναι πυροπρο- μακοστασίων.
στατευμένο με το δυσμενέστερο δείκτη πυραντίστασης 1.7.3. Πυρανίχνευση
των αντίστοιχων εμπλεκόμενων χρήσεων. Επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος
Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται πυράντοχες πόρ- πυρανίχνευσης. Κατ’ εξαίρεση σε κτίρια κατοικιών με
τες σε κάθε κατοικία, αυτές επιτρέπεται να έχουν δείκτη 3 ή λιγότερους ορόφους κύριας χρήσης, αντί του αυ-
πυραντίστασης που υπολείπεται κατά 30 min ως προς τόματου συστήματος πυρανίχνευσης είναι αποδεκτή η
το δείκτη πυραντίστασης του κτιρίου και σε κάθε περί- τοποθέτηση αυτόνομων πυρανιχνευτών σύμφωνα με τις
πτωση τουλάχιστον 30 min. προδιαγραφές του κατασκευαστή, που θα καλύπτουν
1.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμ- κατ’ ελάχιστον κάθε υπνοδωμάτιο και την κουζίνα.
ματα διαφυγής. 1.7.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Σε πολυκατοικίες, επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτι- Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται
σμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής των κοινό- στις πολυκατοικίες ύψους άνω των 28 μ. και με συνολική
χρηστων χώρων και των εξόδων κινδύνου. επιφάνεια ορόφου άνω των 500 τ.μ.
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867

Άρθρο 2: 2.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμ-
Προσωρινή Διαμονή ματα διαφυγής.
2.1. Γενικά. Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλες οι του- οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
ριστικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για να Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων δια-
παρέχουν στους ενοίκους τους, χώρους κατάλληλους φυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/
για ύπνο και σωματική υγιεινή και καθαριότητα και είναι εξοπλισμού.
δυναμικότητας τουλάχιστον 20 κλινών. Εγκαταστάσεις Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής σε
δυναμικότητας μικρότερης των 20 κλινών, εξετάζονται κάθε μονάδα διαμονής, στους κοινόχρηστους χώρους
με τις προϋποθέσεις των κτιρίων με χρήση «Κατοικία». και τους χώρους άλλης κύριας χρήσης όπως συνάθροι-
Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία σης κοινού.
αυτή είναι αποθήκες, γραφεία, χώρος πρωινού, αίθουσα 2.5. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
εκδηλώσεων, εστιατόριο, χώρος αισθητικής, γυμναστή- 2.5.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης
ριο κ.λπ. νερού
2.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα
Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος των οδεύσεων δι- ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
αφυγής, καθώς και το πλάτος των θυρών των εξόδων 2.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
κινδύνου ορίζεται σε 0,90 μ. Σε κάθε περίπτωση θα Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε όλα
πρέπει το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πόρτες των τα κτίρια της κατηγορίας αυτής.
οδεύσεων διαφυγής να είναι 0,80 μ. 2.5.3. Πυρανίχνευση
Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις
πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται παρακάτω περιπτώσεις:
στον παρακάτω πίνακα: α. Σε κτίρια προσωρινής διαμονής με συνολικό δυνα-
μικό τουλάχιστον 50 κλινών.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
β. Σε κτίρια προσωρινής διαμονής με δύο (2) ή περισ-
ΑΝΑ ΟΡΟΦΟ
σότερους ορόφους κύριας χρήσης.
Ελάχιστος Ελάχιστο 2.5.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό - απλό υδρο-
Θεωρητικός
αριθμός πλάτος κάθε δοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Πληθυσμός
εξόδων εξόδου Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλε-
Έως 50 1* 0,90 μ. ται:
α) Σε κτίρια προσωρινής διαμονής με τρεις (3) ή περισ-
51 - 250 άτομα 2 1,10 μ.
σότερους ορόφους κύριας χρήσης και δυναμικό τουλά-
251 - 500 άτομα 2 1,40 μ. χιστον εκατό (100) κλινών.
501 - 750 άτομα 3 1,60 μ. β) Σε κατασκηνώσεις που βρίσκονται εντός δάσους ή
δασικής έκτασης ή σε απόσταση μικρότερη των 300 μ.
751 - 1000 άτομα 4 1,80 μ. από δάσος ή δασική έκταση.
*Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης Κτίρια προσωρινής διαμονής που δεν υποχρεούνται
καθώς και σε κτίρια με τρεις ή περισσότερους ορόφους στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστι-
κύριας χρήσης, επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού
κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,90 μ. υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό
Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστί- ερμάριο).
θεται μία έξοδος πλάτους 1,80 του μ. ανά 250 άτομα ή 2.5.5. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
κλάσμα αυτών. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονι-
Στις εξόδους κινδύνου δεν πρέπει να τοποθετούνται σμού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
καθρέφτες παραπλανητικοί για την κατεύθυνση διαφυ- α. Σε κτίρια προσωρινής διαμονής ύψους άνω των
γής και γενικότερα δεν επιτρέπεται να υπάρχουν έπιπλα 23 μ.
ή άλλα εμπόδια που εμποδίζουν την όδευση. β. Σε κτίρια προσωρινής διαμονής με τρεις (3) ή περισ-
Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε σότερους ορόφους κύριας χρήσης και δυναμικό τουλά-
να μπορεί να ανοίγει αμέσως από την πλευρά, από όπου χιστον τριακοσίων (300) κλινών.
πραγματοποιείται η διαφυγή. Αν υπάρχουν κλειδαριές,
πρέπει να είναι τέτοιου τύπου, ώστε να μην απαιτείται η Άρθρο 3:
χρησιμοποίηση κλειδιού για να ανοίξουν από την πλευ- Συνάθροιση Κοινού
ρά, από όπου πραγματοποιείται η διαφυγή. 3.1. Γενικά.
2.3. Δομική πυροπροστασία. Στην κατηγορία συνάθροιση κοινού περιλαμβάνο-
Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια σε ξενοδοχεία με 3 ή νται κτίρια ή τμήματα κτιρίων ή χώροι κτιρίων και οι-
περισσότερους ορόφους πρέπει να είναι πυροπροστα- κοπέδων, καθώς και οι βοηθητικοί χώροι αυτών, όπου
τευμένα. συναθροίζονται τουλάχιστον 50 άτομα για κοινωνικές,
Οι πόρτες των μονάδων διαμονής προς τους κοινόχρη- οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές,
στους διαδρόμους πρέπει να είναι πυράντοχες με δείκτη εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές εκδηλώσεις και
πυραντίστασης τουλάχιστον 30 λεπτών. δραστηριότητες.
7868 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται θέσιμες θέσεις γι αυτά αλλά τους επιτρέπεται να περιμέ-
αίθουσες διαλέξεων, αμφιθέατρα, χώροι αναμονής συ- νουν σε προθαλάμους ή άλλους χώρους αναμονής μέχρι
γκοινωνιακών μέσων, αίθουσες αεροδρομίων, γήπεδα, να υπάρξουν θέσεις πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα:
λέσχες, παιδότοποι, λούνα παρκ, ΚΑΠΗ, χώροι μαζικής α) Ο πληθυσμός του χώρου αναμονής υπολογίζεται
εστίασης, αναψυχής και προσφοράς. 1 άτομο / 0,30 τ.μ. εμβαδού δαπέδου (αναμονή ορθίων
Κτίρια ή χώροι όπου συναθροίζονται λιγότερα από 50 ατόμων).
άτομα εξετάζονται με το κατά περίπτωση ειδικό άρθρο β) Ο πληθυσμός αυτός του χώρου αναμονής αθροίζε-
της συγγενέστερης κατηγορίας, όπως ενδεικτικά περι- ται στον πληθυσμό της αίθουσας συνάθροισης ώστε να
γράφεται παρακάτω. προκύψει ο συνολικός πληθυσμός.
Τράπεζες συνολικής επιφάνειας μικρότερο των 70 γ) Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε η αναμονή του
τ.μ., χώροι παροχής υπηρεσιών καθώς και καταστήματα κοινού να περιορίζεται σε περιοχές τέτοιες που δεν θα
υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου συναθροίζεται κοινό παρενοχλούν ή εμποδίζουν τις οδεύσεις και εξόδους και
με θεωρητικό πληθυσμό έως 49 άτομα όπως ταχυδρο- δεν θα καταλαμβάνουν το απαιτούμενο πλάτος τους.
μεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, πρακτορεία τυχε- Επιπλέον των ανωτέρω για τον υπολογισμό του πλη-
ρών παιγνίων, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, θυσμού σε κτίρια με χρήση συνάθροιση κοινού που
αναψυκτήρια, πιτσαρίες, σνακ μπαρ, εξετάζονται με τις υφίσταται στεγασμένο αίθριο ισχύει ότι:
διατάξεις του άρθρου 7 «Εμπόριο». Για μικτό εμβαδόν χώρων κυκλοφορίας έως 14.000
Χώροι εκπαιδευτικών και αθλητικών δραστηριοτήτων τ.μ. ο συντελεστής θεωρητικού πληθυσμού ορίζεται σε
όπως σχολές χορού, αθλητικές σχολές, αίθουσες γυμνα- 2,8 τ.μ. ανά άτομο.
στικής κλπ με πληθυσμό έως 49 άτομα εξετάζονται με Για μικτό εμβαδόν άνω των 14.000 τ.μ. ο συντελεστής
τις διατάξεις του άρθρου 4 «Εκπαίδευση». ορίζεται σε 3,3 τ.μ. ανά άτομο. Η εν λόγω τιμή προσαυ-
Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία ξάνεται κατά 0,1 για κάθε 1.000 τ.μ. άνω των 14.000 τ.μ.
αυτή είναι μικρό γραφείο, μικρή αποθήκη, βοηθητικοί ή κλάσμα αυτών.
χώροι, μικρό μαγειρείο κ.λπ. Οι χρήσεις που εξυπηρετούνται από τους ανωτέρω
3.2. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού. χώρους κυκλοφορίας του στεγασμένου αιθρίου πρέπει
Κατά τον υπολογισμό του πληθυσμού ενός χώρου να διαθέτουν ανεξάρτητες εξόδους κινδύνου και κατά
συνάθροισης κοινού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τον σχεδιασμό δεν πρέπει να θεωρούνται τμήματα των
τα παρακάτω (εκτός των αναφερόμενων στις Γενικές οδεύσεων διαφυγής.
Διατάξεις): 3.3. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.
i. Ένας χώρος συνάθροισης κοινού μπορεί να έχει μια 3.3.1. Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου
αποκλειστική δραστηριότητα ή να προσφέρεται για πολ- Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το
λαπλές μη ταυτόχρονες δραστηριότητες. Στην περίπτω- πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται
ση αυτή ως πληθυσμός του χώρου θεωρείται αυτός της στον παρακάτω πίνακα:
δυσμενέστερης δραστηριότητας. Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου ανά όροφο
ii. Ένας χώρος συνάθροισης κοινού μπορεί κατά τη Ελάχιστος Ελάχιστο
λειτουργία του να έχει διαφορετικές πυκνότητες συ- Θεωρητικός
αριθμός πλάτος κάθε
γκέντρωσης του κοινού κατά περιοχές του π.χ. περιοχή Πληθυσμός
εξόδων εξόδου
ορθίων, περιοχή με θέσεις σταθερές ή όχι κ.λπ. Στην πε-
ρίπτωση αυτή ο πληθυσμός του χώρου υπολογίζεται ως 50-150 άτομα 2 0,90
το άθροισμα των επί μέρους συναθροίσεων. 151–300 άτομα 2 1,40
iii. Ένας ενιαίος χώρος μπορεί να έχει περιοχές με δι- 301–500 άτομα 2 1,80
αφορετικές δραστηριότητες συνάθροισης κοινού ταυ-
τόχρονα π.χ. αίθουσα αεροδρομίου, αθλητική αίθουσα. 501-800 άτομα 3 1,80
Στην περίπτωση αυτή ο πληθυσμός του χώρου υπολο- Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 800 ατόμων προστί-
γίζεται ως το άθροισμα των επί μέρους συναθροίσεων. θεται μία (1) έξοδος κινδύνου πλάτους 1,80 μ. ανά 300
iv. Σε περιοχές χώρου συνάθροισης κοινού όπου δεν άτομα ή κλάσμα αυτών.
καθορίζεται από τη μελέτη η χρήση τους, ο πληθυσμός Όταν στο πυροδιαμέρισμα υπάρχει εσωτερικός εξώ-
θα υπολογίζεται με την αναλογία 1 άτομο / 0,30 τ. μ. στης, ο οποίος δεν αποτελεί ξεχωριστό όροφο, τότε
εμβαδού δαπέδου τους. Εξαιρούνται οι περιοχές που εφόσον ο θεωρητικός πληθυσμός της επιφάνειάς του
οριοθετούνται σαφώς με σταθερά στοιχεία για την κυ- ξεπερνά τα 49 άτομα, θα πρέπει να διαθέτει 2 εναλλα-
κλοφορία του κοινού. κτικές οδεύσεις.
v. Στις περιπτώσεις που από άλλες διατάξεις προκύπτει Οι έξοδοι πρέπει να είναι απομακρυσμένες μεταξύ
σ’ ένα χώρο συνάθροισης κοινού μεγαλύτερος αριθμός τους και σε τέτοια διάταξη ώστε να ελαχιστοποιείται η
ατόμων από τον αριθμό που προκύπτει από τις προη- πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως οι οδεύσεις προς
γούμενες παραγράφους, ο μεγαλύτερος αυτός αριθμός περισσότερες από μία εξόδους σε περίπτωση μιας εστίας
ατόμων ισχύει ως πληθυσμός. πυρκαγιάς.
vi. Σε θέατρα, κινηματογράφους, κέντρα διασκέδασης 3.3.2. Απαιτήσεις σε χώρους με σταθερές θέσεις
και συναφείς χώρους συνάθροισης κοινού, όπου εισέρ- Σε χώρους συνάθροισης κοινού με σταθερές θέσεις
χονται άτομα στο κτίριο σε χρόνο που δεν υπάρχουν δια- ισχύουν επιπλέον τα εξής:
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7869

α) Στο τέλος κάθε σειράς καθισμάτων υπάρχουν δια- βαθμούς και σε 1,10 μ. σε διαδρόμους με αναβαθμούς.
μήκεις διάδρομοι ή έξοδοι κινδύνου. Ειδικά σε χώρους Διάδρομοι με κλίση μικρότερη του 1:8 διαμορφώνονται
με σταθερές θέσεις οι οποίες είναι διαμορφωμένες σε σε ράμπες ενώ με μεγαλύτερη κλίση διαμορφώνονται
διαδοχικούς αναβαθμούς του δαπέδου με ελάχιστη υψο- σε σκάλες.
μετρική διαφορά 0,35 μ. και χρησιμοποιούνται είτε απ’ γ) Ο αριθμός των σταθερών θέσεων σε σειρές καθι-
ευθείας για καθίσματα (κερκίδες αθλητικών χώρων, θε- σμάτων που έχουν πρόσβαση προς ένα διαμήκη διά-
άτρων κ.λπ.) είτε για την τοποθέτηση άλλων καθισμάτων δρομο ή προς δύο διαμήκεις διαδρόμους, εξαρτάται
το πλάτος του αναβαθμού πρέπει να είναι τουλάχιστον από την ελεύθερη οριζόντια απόσταση (l) μεταξύ των
0,85μ. καθισμάτων διαδοχικών σειρών μετρούμενη είτε σε
β) το ελάχιστο πλάτος των διαμήκων και εγκάρσιων αναδιπλούμενα είτε σε μη αναδιπλούμενα καθίσματα
διαδρόμων ορίζεται σε 0,90 μ. σε διαδρόμους χωρίς ανα- (Σχήμα 28) και είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Αριθμός καθισμάτων σε μία σειρά
Ελεύθερη οριζόντια (l) Μέγιστος αριθμός καθισμάτων
απόσταση (σε μ.) σε μία σειρά
Ένας διαμήκης διάδρομος Δύο διαμήκεις διάδρομοι
0,30 έως 0,324 7 14
0,325 έως 0,349 8 16
0,35 έως 0,374 9 18
0,375 – 0,399 10 20
0,40 – 0,424 11 22
0,425 – 0,449 12 24
0,45 – 0,474 12 26
0,475 – 0,499 12 28
> 0,50 12 Χωρίς περιορισμό εφόσον τηρείται η
μέγιστη απροστάτευτη όδευση διαφυγής
και οι διαμήκεις διάδρομοι οδηγούν σε
κατεύθυνση αντίθετη από τον χώρο που
βρίσκεται η σκηνή ή τμήμα του χώρου
στο οποίο επικεντρώνεται το ενδιαφέρον
των θεατών.

ȈȤȒȝĮ 28: ȉȣʌȚțȑȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ ıIJĮșİȡȫȞ (ȝȘ ĮȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞȦȞ) țĮȚ ĮȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞȦȞ țĮșȚıȝȐIJȦȞ

(Į) ȂȘ ĮȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞĮ țĮșȓıȝĮIJĮ (ȕ) ǹȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞĮ țĮșȓıȝĮIJĮ

7870 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

3.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμ- να διατηρείται τελείως βρεγμένο σε όλη την επιφάνειά
ματα διαφυγής του επί 30 λεπτά. Η παροχή νερού ελέγχεται από βαλβίδα
Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των κατάλληλου τύπου.
οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου. iii. Το παραπέτασμα, οι ψεκαστήρες του παραπετά-
Ο φωτισμός ασφαλείας σε στεγασμένα ή/και σε υπαί- σματος, οι καταιονητήρες της σκηνής και τα ανοίγματα
θρια κέντρα διασκέδασης, θέατρα και κινηματογράφους, εξαερισμού πρέπει να μπαίνουν αυτόματα σε λειτουργία
πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι φωτεινότητας 2 lux στους σε περίπτωση πυρκαγιάς.
χώρους ανοιχτής περιοχής και 5 lux στις οδεύσεις δια- iv. Τα συστήματα προστασίας πρέπει να ενεργοποι-
φυγής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ούνται και χειροκίνητα μέσω χειριστηρίου στον σταθμό
ΕΝ 1838. ελέγχου πυρκαγιάς.
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων δια- v. Όταν ενεργοποιείται η βαλβίδα ελέγχου των καται-
φυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/ ονητήρων ή ψεκαστήρων πρέπει να δίδεται σήμα στον
εξοπλισμού. σταθμό ελέγχου πυρκαγιάς και να μπαίνει αυτόματα σε
Επιβάλλεται η ανάρτηση σχεδιαγραμμάτων διαφυγής λειτουργία το σύστημα του εξαερισμού και να κλείνει
σε χώρους συνάθροισης κοινού που η κύρια χρήση τους το παραπέτασμα.
αναπτύσσεται σε 4 ή περισσότερους ορόφους. • Σε χώρο μέσα ή δίπλα από τη σκηνή εγκαθίσταται
3.5. Ειδικές απαιτήσεις για σκηνές θεάτρων και θαλά- ένας σταθμός ελέγχου πυρκαγιάς που περιέχει:
μους προβολής ταινιών i. Φωτεινές ένδειξης για τη λειτουργία του φωτισμού
3.5.1. Σκηνή Θεάτρου. ασφαλείας και των δικτύων παροχής ενέργειας.
• Κάθε θεατρική σκηνή εφοδιασμένη με αναρτημέ- ii. Χειροκίνητους διακόπτες για τη λειτουργία των ψε-
νο εξώστη ή διάδρομο εσχάρα ανάρτησης σκηνικών καστήρων του παραπετάσματος και του εξαερισμού.
ή ικριώματα για κινητές σκηνογραφίες και κάθε σκηνή iii. Τα όργανα ελέγχου του συστήματος καταιονητή-
κλειστού τύπου με επιφάνεια δαπέδου πάνω από 60 τ.μ. ρων.
πρέπει να διαθέτει αυτόματο σύστημα καταιόνησης με iv. Δύο συστήματα συναγερμού ένα για τους χώρους
νερό ή άλλα συστήματα ψεκασμού ή εκνέφωσης νερού. της σκηνής και ένα για το κοινό.
Οι καταιονητήρες τοποθετούνται κάτω από την οροφή, • Ο χώρος χειρισμού και ελέγχου των ηλεκτρομηχα-
κάτω από την εσχάρα ανάρτησης σκηνικών, στο υπο-
νολογικών εγκαταστάσεων της σκηνής πρέπει να περι-
σκήvιo, στους βοηθητικούς χώρους, στα καμαρίνια, στις
κλείεται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με δείκτη πυ-
αποθήκες και στα εργαστήρια που η χρήση τους είναι
ραντίστασης ίσο με τον απαιτούμενο για τον όροφο του
συνυφασμένη με τη λειτουργία της σκηνής. Καταιονη-
κτιρίου. Απαγορεύεται εκεί να εγκαθίστανται οι πίνακες
τήρες πρέπει να τοποθετούνται στην περίμετρο όλων
του κυρίως φωτισμού και του φωτισμού ασφαλείας των
των ανοιγμάτων που αφήνονται στο πάτωμα της σκηνής.
υπόλοιπων χώρων του θεάτρου.
• Σε σκηνές με επιφάνεια δαπέδου μεγαλύτερη των 60
• Τα ανοίγματα επικοινωνίας με τη σκηνή πρέπει να
τ.μ. πρέπει να προβλέπονται ανοίγματα φυσικού εξαε-
είναι πυράντοχα (τουλάχιστον 30 λεπτών) και αυτοκλει-
ρισμού με ενεργή επιφάνεια εξαερισμού για την απα-
γωγή καπνού και θερμών καυσαερίων τουλάχιστον 5% όμενα. Εργαστήρια και χώροι αποθήκευσης εύφλεκτων
αυτής του δαπέδου της σκηνής. Το σύστημα αυτό του υλικών δεν επιτρέπεται να επικοινωνούν με τη σκηνή.
εξαερισμού πρέπει να λειτουργεί με χειροκίνητη εντολή • Σε κάθε σκηνή πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον
ή αυτόματα με αυτόματο μηχανισμό ενεργοποιούμενο δύο πυροσβεστικές φωλιές εγκατεστημένες μία σε κάθε
από τη θερμότητα και τον καπνό. ’Όπου υπάρχει εγκα- πλευρά, εφ’ όσον επιβάλλεται μόνιμο υδροδοτικό πυρο-
τάσταση μηχανικού εξαερισμού η παραπάνω απαίτηση σβεστικό δίκτυο, άλλως δύο τουλάχιστον ερμάρια απλού
του φυσικού εξαερισμού θα πρέπει να πραγματοποιεί- υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου. Πρέπει επίσης
ται ανεξάρτητα από τη λειτουργία των μηχανημάτων να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης
εξαερισμού. ή βάσης νερού (με αναλογία ένας ανά 60 τ.μ. δαπέδου).
• Στο άνοιγμα κάθε σκηνής με επιφάνεια δαπέδου • Σε σκηνές με επιφάνεια δαπέδου μικρότερη των 60
πάνω από 100 τ.μ. πρέπει να προβλέπεται πυράντοχο τ.μ. δεν είναι υποχρεωτικές οι παραπάνω απαιτήσεις
παραπέτασμα. Το παραπέτασμα κατασκευάζεται και αλλά πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο πυροσβε-
εγκαθίσταται κατά τρόπο, που όταν κλείσει να διακό- στήρες.
πτει τη διέλευση θερμών αερίων, φλογών, και καπνού • Στη σκηνή προβλέπονται δύο τουλάχιστον έξοδοι
και να εμποδίζει την προσβολή του χώρου των θεατών κινδύνου. Το ίδιο ισχύει και για τους βοηθητικούς χώ-
επί χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε λεπτών, από ρους της σκηνής καθώς και το υποσκήνιο, του οποίου η
ακτινοβολία που προέρχεται από πυρκαγιά στη σκηνή. μία έξοδος πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τη σκηνή. Η
Το παραπέτασμα πρέπει να κλείνει αυτόματα. μέγιστη πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης
Αντί των προβλεπομένων στην ανωτέρω παράγραφο γι’ αυτούς τους χώρους είναι 22 μ. Από κει και πέρα η
επιτρέπεται να εφαρμοσθούν συγχρόνως όλα τα παρα- όδευση διαφυγής πρέπει να είναι πυροπροστατευμένη.
κάτω: 3.5.2. Θάλαμοι προβολής ταινιών
i. Ένα παραπέτασμα από άκαυστο αδιαφώτιστο ύφα- Οι θάλαμοι αυτοί πρέπει να διαθέτουν επαρκή εξαε-
σμα με διάταξη αυτόματου κλεισίματος. ρισμό με παροχή αέρα από δύο τουλάχιστον αγωγούς
ii. Ένα αυτόματο σύστημα ψεκαστήρων νερού στις δύο προσαγωγής και ένα τουλάχιστον στόμιο απαγωγής. Το
πλευρές του παραπετάσματος. Το παραπέτασμα πρέπει σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει ανανέωση του αέρα
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7871

μέσα στο θάλαμο ανά 3 λεπτά. Ο εκβαλλόμενος αέρας γ. Σε υπόγειους χώρους συνάθροισης κοινού με θε-
πρέπει να καταλήγει έξω από το κτίριο, ώστε να μην μπο- ωρητικό πληθυσμό πάνω από 50 άτομα. Το αυτόματο
ρεί να επανακυκλοφορήσει με το σύστημα προσαγωγής. σύστημα πυρόσβεσης καλύπτει επιπροσθέτως τις απρο-
3.6. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας. στάτευτες οδεύσεις διαφυγής, μέχρι την τελική έξοδο
3.6.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης κινδύνου. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η εγκατάσταση
νερού του ανωτέρω συστήματος, εφόσον ο χώρος συνάθροι-
Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα σης κοινού βρίσκεται σε πρώτο (1ο) υπόγειο, έχει θεωρη-
ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας. τικό πληθυσμό έως 150 άτομα και η μία (1) έξοδος κινδύ-
3.6.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού νου εκβάλλει απευθείας, ή μέσω πυροπροστατευμένης
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται στις όδευσης διαφυγής, σε υπαίθριο ασφαλή χώρο ή οδό.
παρακάτω περιπτώσεις: δ. Στη σκηνή και τους βοηθητικούς χώρους των θεά-
α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πλη- τρων όπως προβλέπεται στην παρ. 3.4.1.
θυσμό, πάνω από 250 άτομα. 3.7. Ειδικές απαιτήσεις για υπαίθριους χώρους συνά-
β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού, που η κύρια χρήση θροισης κοινού
αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους ή/ Ως υπαίθριος χώρος συνάθροισης κοινού νοείται κάθε
και εξώστες. μη στεγασμένος χώρος συνάθροισης κοινού, του οποίου
3.6.3. Πυρανίχνευση η όλη διαμόρφωση περιορίζει την ελεύθερη και άμεση
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις διαφυγή του κοινού από τον χώρο αυτό (περιφραγμένος
παρακάτω περιπτώσεις: χώρος) προς άλλο υπαίθριο ασφαλή χώρο, και απαραίτη-
α. Σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται μουσεία ανεξαρ- τα, όλες οι οδεύσεις διαφυγής μέχρι τις τελικές εξόδους
τήτως εμβαδού. δεν διέρχονται μέσα από κλειστούς χώρους.
β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού, όπου η κύρια χρή- 3.7.1. Θεωρητικός πληθυσμός, οδεύσεις διαφυγής και
ση αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους έξοδοι κινδύνου υπαίθριων χώρων συνάθροισης κοινού
ή/και εξώστες. Ο θεωρητικός πληθυσμός του στεγασμένου χώρου,
γ. Σε χώρους συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πλη- όταν αυτός διέρχεται μέσω υπαίθριου χώρου συνάθροι-
θυσμό άνω των 250 ατόμων. Επιπροσθέτως, μεγαφωνικό σης κοινού, δεν προσμετράται για την επιβολή των μέ-
σύστημα εγκαθίσταται σε χώρους συνάθροισης κοινού τρων και μέσων πυροπροστασίας.
με θεωρητικό πληθυσμό άνω των 1.500 ατόμων. Η παροχή της όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους
δ. Σε στεγασμένα αίθρια. Η ενεργοποίηση του αυτόμα- (0,60 μ.) των οριζόντιων και κατακόρυφων οδεύσεων
του συστήματος πυρανίχνευσης πρέπει επιπροσθέτως διαφυγής καθορίζεται σε 200 άτομα. Στους υπαίθριους
να ενεργοποιεί το σύστημα μηχανικού εξαερισμού και χώρους συνάθροισης κοινού δεν ισχύουν τόσο η έννοια
κατά προτίμηση το άνοιγμα τουλάχιστον του 50% της της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής όσο και η
επιφάνειας της οροφής του αιθρίου σε σύντομο χρόνο έννοια της εξόδου κινδύνου, όλες δε οι έξοδοι προς τον
(έως 1 min). ασφαλή χώρο θεωρούνται τελικές.
3.6.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο - απλό Το μέγιστο μήκος όδευσης διαφυγής μέχρι μία τελική
υδροδοτικό δίκτυο έξοδο είναι 100 μ. Από κάθε σημείο υπαίθριου χώρου
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται συνάθροισης κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφυ-
στις παρακάτω περιπτώσεις: γή προς τελικές εξόδους, ο αριθμός και τα πλάτη των
α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πλη- οποίων δίνονται στον παρακάτω πίνακα:
θυσμό πάνω από 250 άτομα. Αριθμός και πλάτος τελικών εξόδων
β. Σε μουσεία, πινακοθήκες, εκθεσιακά κέντρα και
παρεμφερείς δραστηριότητες με συνολική στεγασμένη Θεωρητικός Αριθμός Πλάτος
επιφάνεια πάνω από 1.000 τ.μ. πληθυσμός εξόδων εξόδων
γ. Σε χώρους συνάθροισης κοινού, των οποίων το δά- (άτομα) κινδύνου (μ.)
πεδο βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 20 μ. από τη 50- 100 άτομα 1 0,90
φυσική στάθμη του εδάφους. 101- 450 άτομα 2 0,90
Χώροι συνάθροισης κοινού που δεν υποχρεούνται
στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστι- 451 – 900 άτομα 2 1,40
κού δικτύου υποχρεούνται, στην εγκατάσταση απλού 901 – 1800 άτομα 2 1,80
υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.
1801 – 2700 άτομα 3 1,80
3.6.5. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονι- Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.700 ατόμων προστί-
σμού ύδατος) επιβάλλεται στο σύνολο της επιφάνειας θεται μία (1) έξοδος με πλάτος 1,80 μ. ανά 900 άτομα ή
των χώρων συνάθροισης κοινού στις παρακάτω περι- κλάσμα αυτών.
πτώσεις: Οι τελικές έξοδοι πρέπει να είναι απομακρυσμένες με-
α. Σε χώρους εκθεσιακών κέντρων με συνολική στε- ταξύ τους και σε τέτοια διάταξη ώστε να ελαχιστοποιείται
γασμένη επιφάνεια πάνω από 3.500 τ.μ. η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως.
β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού, των οποίων το δά- 3.7.2. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
πεδο βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 23 μ. από τη • Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης
φυσική στάθμη του εδάφους. νερού
7872 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

Επιβάλλεται η τοποθέτηση των πυροσβεστήρων να στήρια, τα ωδεία, οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης,
είναι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε σημείο να απέχει τα εργαστήρια τέχνης (ζωγραφικής, γλυπτικής, κλπ), κέ-
το πολύ 15 μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα, με ντρα δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά άνω των 5
ελάχιστο αριθμό πυροσβεστήρων δύο (2). ετών κλπ, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο
• Σημεία υδροληψίας 3 του παρόντος Κεφαλαίου.
Οι υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού υποχρεούνται Στην κατηγορία αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται οι βρε-
να διαθέτουν επαρκή αριθμό σημείων υδροληψίας που φονηπιακοί σταθμοί ή οι προνηπιακοί σταθμοί και τα
είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης, μέσω εύκα- οικοτροφεία παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών, ανεξαρ-
μπτου ελαστικού σωλήνα μήκους 20 μ. και κατάλληλο τήτως εάν παρέχεται ή όχι η δυνατότητα ύπνου τα οποία
ακροφύσιο, ώστε να καλύπτεται το σύνολο της επιφα- εξετάζονται με τις διατάξεις του άρθρου 5.
νείας τους. Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγο-
3.8. Ειδικές απαιτήσεις για ημιυπαίθριους χώρους συ- ρία αυτή είναι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα
νάθροισης κοινού γυμναστηρίου, βιβλιοθήκης, μικρή αποθήκη, γραφεία,
Οι ημιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού υπάγο- χώροι συνεδριάσεων κ.λπ.
νται στις διατάξεις των κλειστών χώρων, εκτός των πε- Κτίρια ή τμήματα κτιρίων με χρήση εκπαίδευση, που
ριπτώσεων που πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω δεν διαθέτουν πληρότητα, δηλαδή εκπαιδεύονται λι-
προϋποθέσεις, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις για τους γότερα από 6 άτομα, εξετάζονται με τις διατάξεις του
υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού: άρθρου 8 του παρόντος κεφαλαίου.
α. Ο χώρος είναι ισόγειος. 4.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.
β. Δεν υπάρχουν υπερκείμενοι όροφοι, πάνω από τον Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το
ημιυπαίθριο χώρο, ούτε γίνεται χρήση του δώματός του. πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται
Τυχόν υπόγειος χώρος, που δεν έχει λειτουργική σχέση στον παρακάτω πίνακα:
με την κύρια χρήση του ισογείου χώρου, αποτελεί αυ- Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου ανά όροφο
τοτελές πυροδιαμέρισμα. Ελάχιστος Ελάχιστο
γ. Η συνολική επιφάνεια του ημιυπαίθριου χώρου συ- Θεωρητικός
αριθμός πλάτος κάθε
νάθροισης κοινού δεν υπερβαίνει τα 500 τ.μ. Πληθυσμός
εξόδων εξόδου
δ. Δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και διαφυγή του
κοινού από τη συσσώρευση καπνού. Για το λόγο αυτό Έως 50 1* 0,90
πρέπει: 51 - 150 άτομα 2 1,10 μ.
i. Κάθε δομικό στοιχείο της στέγης του χώρου να απέ- 151 - 400 άτομα 2 1,40 μ.
χει τουλάχιστον 2,65 μ. από το δάπεδό του.
ii. Το συνολικό άνοιγμα της παράπλευρης επιφάνειάς 401 - 700 άτομα 3 1,60 μ.
του να είναι τουλάχιστον ίσο με το 50% αυτής. Η διάταξη 701 - 1000 άτομα 4 1,80 μ.
των ανοιγμάτων πρέπει να εξασφαλίζει την απαγωγή
*Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης
του καπνού.
επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελά-
Άρθρο 4: χιστου πλάτους 0,90 μ.
Εκπαίδευση Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1.000 ατόμων προ-
4.1. Γενικά. στίθεται μία έξοδος πλάτους 1,80 μ. ανά 250 άτομα ή
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα κτίρια ή κλάσμα αυτών.
τμήματα κτιρίων για διδασκαλία, όπως κτίρια όλων των Η άμεση απόσταση του πιο απομακρυσμένου σημείου
βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης με μα- από την πόρτα μιας αίθουσας διδασκαλίας δεν πρέπει
θητές ηλικίας άνω των 5 ετών (νηπιαγωγεία, δημοτικά, να ξεπερνά τα 12 μ. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να
γυμνάσια, λύκεια, κολλέγια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ), τα φροντι- προστίθεται μια δεύτερη πόρτα (Σχήμα 29).
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7873ɇʖɼʅɲϮϵ͗ȵɿɷɿʃɹʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎɳʅɸʍɻʎɲʋʊʍʏɲʍɻʎɸʆʏʊʎɲɿɽʉʐʍʙʆΚάθε πόρτα που ανήκει στις οδεύσεις διαφυγής και των δοχείων τους σε ερμάρια ελάχιστης πυραντίστασης -
προέρχεται από αίθουσα με πληθυσμό μεγαλύτερο των πυραντοχής 30 min, που ικανοποιούν το ΕΝ 14470-2.
30 ατόμων, πρέπει ν’ ανοίγει προς την κατεύθυνση δια- 4.6. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
φυγής. 4.6.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης
Όταν η πόρτα εξυπηρετεί περισσότερα από 50 άτομα, νερού
απαγορεύεται να έχει οποιοδήποτε σύστημα κλειδώμα- Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα
τος, εκτός από ειδικό εξοπλισμό κατάλληλο για συνθήκες ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
πανικού. 4.6.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
4.3. Δομική πυροπροστασία. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε
Σε κτίρια εκπαίδευσης υψηλότερα των 15 μ, πρέπει να εκπαιδευτήρια με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από πε-
προβλέπεται κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρας για την νήντα (50) άτομα.
πρόσβαση των πυροσβεστών. 4.6.3. Πυρανίχνευση
Επικίνδυνοι χώροι συμπεριλαμβανομένων και των μα- Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις
γειρείων, πλυντηρίων και χώρων συγκέντρωσης απορ- παρακάτω περιπτώσεις:
ριμμάτων, πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερί- α. Στα εκπαιδευτήρια όπου εξυπηρετούνται παιδιά ηλι-
σματα ανεξαρτήτως εμβαδού, να διαθέτουν ανοίγματα κίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες (όπως
εξαερισμού και να μην τοποθετούνται κάτω ή δίπλα από νηπιαγωγεία, σχολές τυφλών).
β. Στα εκπαιδευτήρια με τέσσερις (4) ή περισσότερους
τις τελικές εξόδους.
ορόφους προσμετρουμένων του ισογείου και του υπογείου.
4.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμ-
γ. Σε κάθε εργαστήριο φυσικής - χημείας, αίθουσες
ματα διαφυγής.
ηλεκτρονικών υπολογιστών, αίθουσες αρχείων και βι-
Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας επί
βλιοθηκών.
των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου. 4.6.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό - απλό υδρο-
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων δια- δοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
φυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/ Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται
εξοπλισμού. στις παρακάτω περιπτώσεις:
Στα εκπαιδευτήρια όπου η κύρια χρήση τους αναπτύσ- α. Σε εκπαιδευτήρια με τέσσερις (4) ή περισσότερους
σεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, ορόφους και συνολικό εμβαδόν εκπαιδευτηρίου του-
επιβάλλεται η ύπαρξη σχεδιαγραμμάτων διαφυγής σε λάχιστον 2.000 τ.μ.
κάθε χώρο κύριας χρήσης καθώς και στους κοινόχρη- β. Σε εκπαιδευτήρια με συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον
στους χώρους. 4.000 τ.μ.
4.5. Προληπτικά μέτρα και απαιτούμενες ενέργειες. Εκπαιδευτήρια που δεν υποχρεούνται στην εγκατά-
Σε εργαστήρια όπου χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υγρά σταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου
και η συνολική ποσότητα αυτών είναι άνω των 50l, επι- υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού
βάλλεται επιπροσθέτως η αποθήκευση των περιεκτών πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο).
τους σε ερμάρια ελάχιστης πυραντίστασης - πυραντοχής 4.6.5. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης
30 min, που ικανοποιούν το ΕΝ 14470-1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονι-
Εφόσον γίνεται χρήση αερίων υπό πίεση σε ποσότητες σμού ύδατος) επιβάλλεται σε εκπαιδευτήρια ύψους άνω
άνω των 220l επιβάλλεται επιπροσθέτως η αποθήκευση των 23 μ.
7874 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

Άρθρο 5: ανωτέρω κατηγορίες, αποφαίνεται οριστικά η αρμόδια
Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
5.1. Γενικά. γειας, λαμβάνοντας υπόψη τις κτιριολογικές απαιτήσεις
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή της όπως αναλύονται σε σχετικό έγγραφο της αρμόδιας
τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για ιατρική πρόλη- υπηρεσίας.
ψη, διάγνωση ή και θεραπεία, για περίθαλψη ατόμων Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία
ηλικιωμένων ή ασθενών μειωμένης πνευματικής ή αυτή είναι χώροι εστίασης, μαγειρεία, γραφεία, θρησκευ-
σωματικής ικανότητας, για ύπνο, σωματική υγιεινή και τικός χώρος, μικρό κατάστημα, πλυντήρια, εργαστήρια
απασχόληση βρεφών και παιδιών ηλικίας μικρότερης επισκευών, αποθήκες κ.λπ.
των πέντε ετών. 5.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.
Τα κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας κατατάσσο- 5.2.1. Πλάτη οδεύσεων διαφυγής
νται στις παρακάτω υποκατηγορίες: Τα ελάχιστα επιτρεπόμενα πλάτη των οδεύσεων δι-
• Ε1: Κτίρια προνοιακού χαρακτήρα (κοινωνικής πρό- αφυγής στα κτίρια των κατηγοριών Ε1, Ε2 και Ε3 είναι
νοιας) όπως οίκοι ευγηρίας, βρεφονηπιακοί σταθμοί, τα ακόλουθα:
παιδικοί σταθμοί, οικοτροφεία παιδιών, ορφανοτροφεία, - διάδρομοι 1,80 μ.
ανοικτά κέντρα ημέρας και υπνωτήρια αστέγων, κέντρα - σκάλες, ράμπες 1,20 μ.
απασχόλησης ηλικιωμένων ατόμων ή παιδιών κάτω των - πόρτες χώρων υγιεινής 0,80 μ.
5 ετών κ.λπ. - λοιπές πόρτες 0,90 μ.
• Ε2: Κτίρια υγείας που δεν διαθέτουν χώρους χει- Κατ’ εξαίρεση το ελάχιστο πλάτος των διαδρόμων επι-
ρουργείων ή ανάνηψης ή νοσηλευτική κλίνη και χρησι- τρέπεται να είναι 1,20 μ. για κτίρια της κατηγορίας Ε1 και
μοποιούνται μόνο για ιατρική πρόληψη, διάγνωση ή και 1,00 μ. για τα κτίρια της κατηγορίας Ε2.
ημερήσια θεραπεία χωρίς διανυκτέρευση, όπως περιφε- Στα κτίρια της κατηγορίας Ε3 τα ελάχιστα επιτρε-
ρειακά ιατρεία, ειδικά περιφερειακά ιατρεία, μονάδες πόμενα πλάτη οδεύσεων διαφυγής στα τμήματα που
υγείας, πολυιατρεία, διαγνωστικά εργαστήρια, εργαστή- εξυπηρετούν εσωτερικούς ασθενείς ή ασθενείς που θε-
ρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, ιατροπαιδα- ραπεύονται στο τμήμα επειγόντων περιστατικών (πρώ-
γωγικά κέντρα, ξενώνες – οικοτροφεία ψυχικής υγείας, των βοηθειών) ή στο τμήμα φυσιοθεραπείας, είναι τα
κέντρα ημέρας ψυχικής υγείας, μονάδες κοινωνικής επα- ακόλουθα:
νένταξης, πολυοδοντιατρεία, πολυδύναμα περιφερειακά - διάδρομοι 2,20 μ.
ιατρεία κ.λπ. - σκάλες, ράμπες 1,40 μ.
• Ε3: Κτίρια υγείας που διαθέτουν νοσηλευτικές μονά- - πόρτες χώρων υγιεινής 0,80 μ.
δες ή περιλαμβάνουν χειρουργεία, χώρους ανάνηψης, - λοιπές πόρτες 1,10 μ.
όπως δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, κέντρα Κατ’ εξαίρεση δεν επιβάλλονται ελάχιστα επιτρεπόμε-
υγείας (με παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πρωτο- να πλάτη πέραν αυτών που επιβάλλονται από τις γενικές
βάθμιας περίθαλψης-φροντίδας), μονάδες χρόνιας αιμο- διατάξεις και όσων προκύπτουν από τις παροχές των
κάθαρσης, κέντρα ψυχικής υγείας, μονάδες ημερήσιας
οδεύσεων διαφυγής για διαδρόμους, σκάλες, ράμπες
νοσηλείας κ.λπ.
και πόρτες που δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν
Νοσηλευτική μονάδα ονομάζεται μία περιοχή του
σε οποιαδήποτε περίπτωση από εσωτερικούς ασθενείς
κτιρίου με χρήση υγείας όπου στεγάζεται αυτοτελής
ή από άτομα μειωμένης πνευματικής ή σωματικής ικανό-
λειτουργική ενότητα νοσηλείας εσωτερικών ασθενών,
τητας ή από περιθαλπόμενα ηλικιωμένα άτομα ή παιδιά
με ιδιαίτερο νοσηλευτικό προσωπικό και προϊστάμενο/η
νοσηλευτή/τρια. Περιλαμβάνει θαλάμους εσωτερικών ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών.
ασθενών και όλους τους χώρους εργασίας ιατρών και 5.2.2. Οριζόντιες έξοδοι
νοσηλευτικού προσωπικού και του λοιπούς βοηθητικούς Από κάθε σημείο νοσηλευτικής μονάδας ή μονάδας
χώρους, που απαιτούνται για την άμεση νοσηλευτική διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων απαιτείται
εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων. Διαθέτει μία στάση επίσης πρόσβαση προς οριζόντια έξοδο που βρίσκεται
νοσηλευτών και αυτοτελές σύστημα ενδοεπικοινωνίας. στον ίδιο όροφο. Μονάδα διαμονής μη αυτοεξυπηρετού-
Κατ’ εξαίρεση: μενων ατόμων ονομάζεται μία περιοχή κτιρίου με χρή-
α) οι ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων εξε- ση κοινωνικής πρόνοιας που χρησιμοποιείται για ύπνο
τάζονται με τις διατάξεις του άρθρου της Προσωρινής και σωματική υγιεινή ηλικιωμένων ατόμων ή βρεφών ή
Διαμονής. παιδιών ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών ή ατόμων
β) Τα προστατευόμενα διαμερίσματα επανένταξης μειωμένης σωματικής ή πνευματικής ικανότητας.
ψυχικά ασθενών, τα υποστηριζόμενα διαμερίσματα Καθεμιά από τις δύο περιοχές, που συνδέονται μεταξύ
επανένταξης αστέγων εξετάζονται με τις διατάξεις του τους με οριζόντια έξοδο, πρέπει να έχει κοντά στην ορι-
άρθρου της Κατοικίας. γ) Τα απλά ιατρεία, περιφερειακά ζόντια έξοδο αρκετό χώρο για τον πληθυσμό της άλλης
ιατρεία καθώς και τα οδοντιατρεία που δεν διαθέτουν περιοχής με καθαρό εμβαδόν τουλάχιστον 0,30 τ.μ. ανά
νοσηλευτική κλίνη, ούτε μονάδα εφαρμογής ισοτόπων, άτομο και 3 τ.μ. ανά νοσηλευτική κλίνη.
ούτε ακτινολογικό εργαστήριο, ούτε εγκαταστάσεις φυ- Απαγορεύεται οι νοσηλευτικές μονάδες και οι μονάδες
σιοθεραπείας εξετάζονται με τις διατάξεις των Γραφείων. διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων να επικοι-
Σε περίπτωση αμφισβήτησης μιας μονάδας υγείας νωνούν δια μέσου οριζόντιας εξόδου με οποιονδήποτε
και κοινωνικής πρόνοιας ως προς την υπαγωγή της στις από τους επικίνδυνους χώρους.
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7875

Για τις πόρτες στις οριζόντιες εξόδους τα ελεύθερα περιφραγμένο υπαίθριο χώρο που πληροί τις ακόλουθες
πλάτη τους πρέπει να είναι για κάθε κατεύθυνση όδευσης προϋποθέσεις:
διαφυγής, όσο απαιτούνται από τις σχετικές διατάξεις α) Συνορεύει με κοινόχρηστο χώρο του οικισμού και
αλλά όχι μικρότερα από: στο όριο αυτό υπάρχουν δύο τουλάχιστον πόρτες κατά
α) 1,10 μ. όταν διέρχονται οδεύσεις που εξυπηρετούν το δυνατόν απομακρυσμένες μεταξύ τους, με τα απαι-
εσωτερικούς ασθενείς ή ασθενείς που θεραπεύονται στο τούμενα από τον παρόντα Κανονισμό πλάτη.
τμήμα επειγόντων περιστατικών (πρώτων βοηθειών) ή β) Οι πόρτες και οι κλειδαριές τους πρέπει να είναι τέ-
στο τμήμα φυσιοθεραπείας. τοιας κατασκευής ώστε να μπορούν να ανοίξουν ή έστω
β) 0,90 μ. για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. και να διαρρηχθούν από τις αρμόδιες αρχές.
5.2.3. Πόρτες - Χειρολισθήρες γ) Στον υπαίθριο χώρο αυτό δεν φυλάσσονται εύφλε-
Απαγορεύεται να κλειδώνονται εκείνες οι πόρτες των κτα υλικά.
θαλάμων των νοσηλευτικών μονάδων, και των θαλάμων δ) Η υπαίθρια έκταση που απομένει αφού αφαιρεθεί
μονάδων διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων ζώνη πλάτους 3 μ. που συνορεύει το κτίριο έχει εμβα-
που οδηγούν προς το εσωτερικό του κτιρίου. δόν τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά άτομο για τον πληθυσμό που
Kατ’ εξαίρεση της παρ.5.3.7.3. του άρθρου 5 του κε- εξέρχεται σε αυτήν.
φαλαίου Α΄ επιτρέπεται να κλειδώνουν από την εσωτε- Η πραγματική απόσταση αυτής της απροστάτευτης
ρική πλευρά του θαλάμου οι πόρτες των θαλάμων των όδευσης διαφυγής πρέπει να μην υπερβαίνει τα 60 μ.
μονάδων διαμονής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων 5.2.5. Ανελκυστήρες για την πρόσβαση πυροσβεστών
που οδηγούν προς το εσωτερικό του κτιρίου όταν εκ- Κατ’ εξαίρεση του πίνακα 6 του Κεφαλαίου Α, στα κτίρια
πληρώνονται συγχρόνως τα ακόλουθα: των κατηγοριών Ε1 και Ε2 επιβάλλεται η κατασκευή ανελ-
α) Τα άτομα που διαμένουν δεν είναι μειωμένης πνευ- κυστήρα πυροσβεστών εφόσον το ύψος τους υπερβαίνει
ματικής ικανότητας ούτε παιδιά. τα 15μ. και η επιφάνεια του ορόφου είναι μεγαλύτερη
β) Οι πόρτες μπορούν να ξεκλειδώνουν από την εξω- των 500 τ.μ.
τερική πλευρά σε περίπτωση ανάγκης. Στα κτίρια της κατηγορίας Ε3 με επιφάνεια ορόφου
Κατ’ εξαίρεση της ίδιας παραγράφου των γενικών δια- άνω των 750 τ.μ. ο ελάχιστος αριθμός ανελκυστήρων
ορίζεται σε δύο (2).
τάξεων επιτρέπεται να υπάρχουν σύρτες ή άλλοι κατάλ-
5.3. Δομική πυροπροστασία.
ληλοι μηχανισμοί ελέγχου πρόσβασης στην πλευρά της
Νοσηλευτικές μονάδες και μονάδες διαμονής μη αυ-
πόρτας έξω από το θάλαμο στις πόρτες των θαλάμων
τοεξυπηρετούμενων ατόμων θα πρέπει να αποτελούν
ψυχασθενών ή άλλων ατόμων μειωμένης πνευματικής
ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα.
ικανότητας.
Απαγορεύεται μία νοσηλευτική μονάδα να στεγάζε-
Κάθε πόρτα χώρου υγιεινής πρέπει να μπορεί να ξε-
ται σε περισσότερα του ενός πυροδιαμερίσματα. Κατ’
κλειδώνεται από την εξωτερική πλευρά σε περίπτωση
εξαίρεση επιτρέπεται να στεγάζεται σε δύο πυροδιαμε-
ανάγκης. ρίσματα που επικοινωνούν μεταξύ τους όταν ισχύουν
Κάθε θυρόφυλλο οριζόντιας εξόδου πρέπει να έχει συγχρόνως όλα τα ακόλουθα:
διαφανή υαλοπίνακα (vision panel) πυράντοχο που να α) Δεν υπάρχει άλλη νοσηλευτική μονάδα στον ίδιο
εξασφαλίζει ορατότητα προς την απέναντι πλευρά χωρίς όροφο.
να μειώνει την απαιτούμενη πυραντίσταση της πόρτας. β) Για καθένα από τα δύο πυροδιαμερίσματα τηρού-
Πόρτα διαδρόμου (που η κάσα της είναι κάθετη στον νται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω
άξονα του διαδρόμου) πρέπει να έχει ελεύθερο πλάτος εδάφιο (ii) για την οριζόντια έξοδο.
που δεν υπολείπεται περισσότερο του 0,20 μ. από το γ) Η πόρτα οριζόντιας εξόδου που συνδέει τα πυρο-
ελάχιστο επιτρεπόμενο πλάτος του διαδρόμου σύμφωνα διαμερίσματα είναι αυτοκλειόμενη, αλλά σε κανονικές
με τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. Αν ο διάδρομος συνθήκες λειτουργίας του κτιρίου δύναται να συγκρα-
έχει πλάτος μεγαλύτερο από το ελάχιστο απαιτούμενο τείται σε ανοικτή θέση. Μόλις ανιχνευθεί πυρκαγιά σε
δεν απαιτείται να αυξάνεται και το πλάτος της πόρτας. οποιοδήποτε από τα δύο πυροδιαμερίσματα απενεργο-
Χειρολισθήρες πρέπει να τοποθετούνται σε αμφότε- ποιείται αυτόματα ο μηχανισμός συγκρατήσεως, οπότε
ρες πλευρές και στα πλατύσκαλα κάθε σκάλας και ρά- τίθεται σε λειτουργία ο μηχανισμός επαναφοράς της και
μπας, πλάτους τουλάχιστον 1,20 μ., από όπου διέρχονται η πόρτα κλείνει.
οδεύσεις διαφυγής. Στους διαδρόμους κυκλοφορίας και Κοινόχρηστοι χώροι νοσηλευτικών μονάδων επιτρέπε-
τους θαλάμους νοσηλείας επιτρέπεται η εγκατάσταση ται είτε να αποτελούν ιδιαίτερο πυροδιαμέρισμα είτε να
αυτοκλειόμενων πυράντοχων θυρών, που συγκρατού- ανήκουν στο ίδιο πυροδιαμέρισμα με μία ή περισσότερες
νται ανοιχτές μέσω ηλεκτρομαγνητών, εφόσον η ενερ- νοσηλευτικές μονάδες που εξυπηρετούν.
γοποίηση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης Τέτοιοι κοινόχρηστοι χώροι μπορούν να είναι αναμο-
απενεργοποιεί τους ηλεκτρομαγνήτες και προκαλεί το νές επισκεπτών, καθιστικά ασθενών, γραφεία και χώροι
κλείσιμό των θυρών. διανυκτέρευσης ιατρών, χώροι ανάπαυσης και αποδυ-
5.2.4. Τελική έξοδος διαφυγής τήρια νοσηλευτικού προσωπικού, χώροι εστίασης, δι-
Στα κτίρια ή τμήματα κτιρίων όπου νοσηλεύονται ή ανομής αγαθών, συλλογής μεταχειρισμένων ειδών και
περιθάλπονται ψυχασθενείς ή άλλα άτομα με μειωμένη απορριμμάτων και χώροι υγιεινής.
πνευματική ικανότητα, επιτρέπεται η ελεγχόμενη δια- Οι χώροι εργαστηρίων στους οποίους δημιουργούνται
φυγή τους, με τις οδεύσεις διαφυγής να καταλήγουν σε εύφλεκτα αέρια πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με απα-
7876 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

γωγές εστίες (fume hοοds) συνδεδεμένες απευθείας με - κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς
σύστημα απόρριψης αέρα. - τηλεφωνικό κέντρο
5.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμ- - τεχνική υπηρεσία
ματα διαφυγής. - γραφείο υπεύθυνου πυρασφαλείας
5.4.1. Κανονικός φωτισμός (τεχνητός ή φυσικός) - στάσεις αδελφών
Ο κανονικός φωτισμός των διατμηματικών διαδρό- - χώρους διαμονής προσωπικού
μων, προθαλάμων και κλιμακοστασίων, πρέπει να είναι Στους χώρους όπου υπάρχουν ασθενείς ή άτομα με
συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Η απαίτηση περιορισμένη κινητικότητα (π.χ. μονάδες νοσηλείας) η
αυτή δεν ισχύει, όταν όλα τα τμήματα του κτιρίου δεν μεταφερόμενη πληροφορία για τον συναγερμό πρέπει
λειτουργούν. να γνωστοποιείται μόνο στο προσωπικό (π.χ. βόμβος
Ο κανονικός φωτισμός των μη διατμηματικών δια- από βομβητή, οπτικό σήμα κ.λπ.).
δρόμων, προθαλάμων και κλιμακοστασίων, πρέπει να 5.5.3. Πυρανίχνευση
είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις
τμήματος στο οποίο ανήκουν. παρακάτω περιπτώσεις:
Η ελάχιστη εξασφαλιζόμενη φωτεινή ένταση, σε κάθε α. Σε όλα τα κτίρια κατηγορίας Ε1 και Ε3.
σημείο της στάθμης του δαπέδου, θα πρέπει να είναι β. Σε όλα τα κτίρια κατηγορίας Ε2 με τρεις (3) ή περισ-
σύμφωνη με τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρ- σότερους ορόφους ή και θεωρητικό πληθυσμό πάνω
θρου 6 των Γενικών Διατάξεων. από διακόσια (200) άτομα.
5.4.2. Φωτισμός ασφαλείας Το σύστημα ανίχνευσης - αναγγελίας πυρκαγιάς πρέ-
Επιβάλλεται για τα κτίρια κατηγοριών Ε1, Ε2 και Ε3 η πει να έχει ως εφεδρική πηγή ενέργειας συσσωρευτή
εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων δια- ο οποίος θα πρέπει να εξασφαλίζει τη λειτουργία του
φυγής και των εξόδων κινδύνου. συστήματος επί 30 τουλάχιστον ώρες.
Οι μονάδες εντατικής θεραπείας, στις νεογνικές μονά- 5.5.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό - απλό υδρο-
δες και στα συγκροτήματα χειρουργείων και μαιεύσεων δοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
εξετάζονται ως χώροι υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται
με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1838. στις παρακάτω περιπτώσεις:
Για τα κτίρια της κατηγορίας Ε3 η ηλεκτροδότηση
α. Σε κτίρια των κατηγοριών Ε1, Ε2 και Ε3 ύψους άνω
(κύρια και εφεδρική) της εγκατάστασης φωτισμού θα
των 20 μ.
πρέπει να γίνεται από αξιόπιστες πηγές και η εφεδρική
β. Σε κτίρια της κατηγορίας Ε1, και Ε2 με τέσσερις (4)
πηγή ηλεκτροδότησης να εξασφαλίζει κατά το δυνατόν
ή περισσότερους ορόφους και συνολικό εμβαδόν του-
τη λειτουργία του φωτισμού ασφαλείας ακόμη και στη
λάχιστον 3.000 τ.μ.
διάρκεια εξέλιξης πυρκαγιάς. Η εξασφαλιζόμενη διάρ-
γ. Στα κτίρια της κατηγορίας Ε1 και Ε2 με συνολικό
κεια λειτουργίας με εφεδρική πηγή θα πρέπει να είναι
εμβαδόν μεγαλύτερο των 5.000 τ.μ. ανεξαρτήτως αριθ-
κατ’ ελάχιστον 3 ώρες.
5.4.3. Σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα δια- μού ορόφων.
φυγής δ. Σε κτίρια της κατηγορίας Ε3 με περισσότερες από
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων δια- 100 κλίνες και εφόσον η στάθμη του δαπέδου του υψη-
φυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/ λοτέρου ορόφου τους βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο
εξοπλισμού. από 12 μ. από τη στάθμη του δαπέδου του ορόφου εκ-
Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής στις κένωσης.
παρακάτω περιπτώσεις: α. Σε όλα τα κτίρια της κατηγο- Κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας που δεν υπο-
ρίας Ε3. χρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυ-
β. Στα κτίρια των κατηγοριών Ε1 και Ε2 που η κύρια ροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση
χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβε-
ορόφους καθώς και όπου ο θεωρητικός πληθυσμός είναι στικό ερμάριο).
πάνω από διακόσια (200) άτομα. 5.5.5. Κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς.
5.5. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας. Στα κτίρια κατηγορίας Ε3 το κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς
5.5.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης (πίνακας αναγγελίας πυρκαγιάς) πρέπει να είναι εγκατε-
νερού στημένο σε χώρο με παραμονή προσωπικού καθ’ όλη
Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα τη διάρκεια του 24ωρου (όπως χώρος τηλεφωνικού κέ-
ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας. ντρου ή κατά προτίμηση, ιδιαίτερος χώρος στον οποίο
5.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού είναι εγκατεστημένο και το κέντρο ελέγχου των εγκα-
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού επιβάλλεται στις ταστάσεων).
παρακάτω περιπτώσεις: α. Σε όλα τα κτίρια κατηγορίας Το κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς ανάλογα με το μέγεθος
Ε1 και Ε3. του συγκροτήματος πρέπει να εξασφαλίζει τις ακόλου-
β. Σε όλα τα κτίρια κατηγορίας Ε2 με θεωρητικό πλη- θες λειτουργίες:
θυσμό πάνω από εκατό (100) άτομα. Επιπροσθέτως των Οπτική και ακουστική ένδειξη σήματος συναγερμού
θέσεων που επιβάλλονται από το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54, προερχομένου από συσκευή ανίχνευσης (αυτόματη ή
οι συσκευές συναγερμού τοποθετούνται και στις ακό- χειροκίνητη).
λουθες θέσεις: Μετάδοση σημάτων συναγερμού προς όλες τις συ-
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7877

σκευές συναγερμού ή προς ορισμένες εξ αυτών επιλε- 6.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμ-
κτικά (αυτόματα ή χειροκίνητα). ματα διαφυγής.
Ομαδική κλήση της ομάδας πυροπροστασίας μέσω συ- Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας επί
στήματος αναζήτησης προσωπικού (εφόσον επιβάλλεται). των οδεύσεων διαφυγής των κοινόχρηστων χώρων και
Δυνατότητα αυτόματης ειδοποίησης της Πυροσβεστι- των εξόδων κινδύνου.
κής Υπηρεσίας. Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων δι-
Δυνατότητα συνεργασίας με το κέντρο ελέγχου εγκα- αφυγής, των εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού
ταστάσεων για τον χειρισμό αυτών, σύμφωνα με το σχέ- υλικού/εξοπλισμού.
διο επέμβασης. 6.5. Προληπτικά μέτρα και απαιτούμενες ενέργειες.
Έλεγχο κατάστασης της εγκατάστασης (καλώδια, συ- Η διοίκηση και το αρμόδιο προσωπικό των σωφρονι-
σκευές κ.λπ.). στικών καταστημάτων είναι υπεύθυνοι για το έγκαιρο
Περιστασιακούς ελέγχους σε συνδυασμό με το κέντρο ξεκλείδωμα των θαλάμων των κρατουμένων σε περί-
ελέγχου εγκαταστάσεων για την ασφάλεια του κτιρίου σε πτωση πυρκαγιάς.
περίπτωση πυρκαγιάς (π.χ. απελευθέρωση πόρτας από 6.6. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
μηχανισμό συγκρατήσεως, διακοπή παροχής καυσίμου 6.6.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης
αερίου, έλεγχος εγκαταστάσεων αερισμού κ.λπ.). νερού
5.5.6. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονι- ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας κτιρίου.
σμού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 6.6.2. Πυρανίχνευση
α. Σε υπόγειους χώρους κτιρίων της κατηγορίας Ε3 με Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και χειροκίνητο
θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 150 άτομα. Το αυτό- σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς επιβάλλεται σε όλα τα
ματο σύστημα πυρόσβεσης καλύπτει επιπροσθέτως τις κτίρια σωφρονισμού. Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευ-
απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής, μέχρι κάθε τελική σης δύναται να μην καλύπτει τους θαλάμους των κρατου-
έξοδο κινδύνου. μένων, εφ’ όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια
β. Σε κτίρια της κατηγορίας Ε1 με συνολικό εμβαδόν Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
άνω των 500 τ.μ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
γ. Σε κτίρια των κατηγοριών Ε1 και Ε2 ύψους άνω των
Ηχητικές συσκευές συναγερμού πρέπει να τοποθετού-
23 μ.
νται στις ακόλουθες θέσεις:
Άρθρο 6: • τηλεφωνικό κέντρο
Σωφρονισμός • θυρωρεία
6.1. Γενικά. • χώροι διαμονής προσωπικού
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όσα κτίρια ή • γραφεία εποπτών και υπευθύνων πυρασφάλειας.
τμήματα κτιρίων χρησιμοποιούνται για κράτηση, σω- 6.6.3. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό - απλό υδρο-
φρονισμό, ή έκτιση ποινών. δοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και τα Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται
κρατητήρια, τα αναμορφωτήρια και οι φυλακές. στα σωφρονιστικά καταστήματα με πληθυσμό άνω των
6.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής. 150 ατόμων και στα κτίρια με ύψος άνω των 15μ.
Στην περίπτωση ελεγχόμενης εκκένωσης του κτιρίου Κτίρια σωφρονισμού που δεν υποχρεούνται στην εγκα-
στη διάρκεια πυρκαγιάς, επιβάλλεται ο χώρος προσωρι- τάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου
νής συγκέντρωσης κρατουμένων στον οποίον καταλή- υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού
γουν οι οδεύσεις διαφυγής να είναι ασφαλής, υπαίθριος πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο).
και να διαθέτει επαρκές εμβαδόν, ώστε να αντιστοιχούν 6.6.4. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
τουλάχιστον 2 τ.μ. ανά άτομο. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονι-
6.3. Δομική πυροπροστασία. σμού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
Τμήματα κτιρίων με θαλάμους κρατουμένων πρέπει α. Σε κτίρια σωφρονισμού με συνολική στεγασμένη
να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα στο οποίο επιφάνεια τουλάχιστον 3.500 τ.μ. ανεξαρτήτως αριθμού
απαγορεύεται να στεγάζονται άλλες συμπληρωματικές ορόφων.
χρήσεις που εξυπηρετούν το κτίριο σωφρονισμού. β. Σε υπόγειους χώρους κράτησης με συνολική στεγα-
Επικίνδυνοι χώροι στους οποίους συμπεριλαμβάνο- σμένη επιφάνεια πάνω από 500 τ.μ. Το αυτόματο σύστη-
νται οι κεντρικές αποθήκες, ο χώρος στάθμευσης αυ- μα πυρόσβεσης δύναται να μην καλύπτει τους θαλάμους
τοκινήτων, το κεντρικό μαγειρείο, πρέπει να αποτελούν των κρατουμένων, εφ’ όσον αυτό κρίνεται σκόπιμο από
αυτοτελές πυροδιαμέρισμα με κατάλληλα ανοίγματα την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
εξαερισμού. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Τα λεβητοστάσια και οι θάλαμοι ηλεκτρομηχανολο-
γικών εγκαταστάσεων πρέπει να μην τοποθετούνται σε Άρθρο 7:
άμεση γειτονία με τις τελικές εξόδους. Εμπόριο
Οι δεξαμενές υγρών καυσίμων πρέπει να τοποθετού- 7.1. Γενικά.
νται εκτός των κτιρίων και κατά προτίμηση να είναι υπό- Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμή-
γειες σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. ματα κτιρίων για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση
7878 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

εμπορευμάτων όπως καταστήματα πώλησης ειδών για διαδρόμους πρέπει να έχει πλάτος 1,20 μ. και να οδηγεί
ατομική ή οικιακή ή επαγγελματική χρήση ή κατανά- κατευθείαν σε μια έξοδο κινδύνου.
λωση, πολυκαταστήματα (που διαθέτουν ευρύ φάσμα Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το
εμπορευμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται
άλλων είδη ένδυσης, έπιπλα, οικιακές συσκευές, καλλυ- στον παρακάτω πίνακα:
ντικά, κοσμήματα, παιχνίδια, αθλητικά είδη κ.λπ.), εμπο- Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου ανά όροφο
ρικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές τροφίμων (σούπερ
μάρκετ), κομμωτήρια, καταστήματα υγειονομικού ενδι- Ελάχιστος Ελάχιστο
Θεωρητικός
αφέροντος για ορθίους και διερχόμενους ή με πάγκους αριθμός πλάτος κάθε
Πληθυσμός
και σκαμπό. εξόδων εξόδου
Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγο- Έως 50 1* 0,90 μ.
ρία αυτή είναι μικρή αποθήκη, μικρό εστιατόριο, μικρός 51 - 150 άτομα 2 0,90 μ.
παιδότοπος, κυλικείο, κουζίνα, αποδυτήρια κ.λπ.
Εφόσον σε κατάστημα υφίσταται αποθήκη για την 151 - 300 άτομα 2 1,40 μ.
αποκλειστική εξυπηρέτησή του, η οποία δεν είναι υψη- 301 - 500 άτομα 3 1,60 μ.
λού βαθμού κινδύνου (κατηγορία Ζ3 βάσει του άρθρου 501 - 800 άτομα 4 1,80 μ.
10) και έχει επιφάνεια έως 250 τ.μ., χωρίς να υπερβαίνει
την επιφάνεια που καταλαμβάνει το κατάστημα, τότε * Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης
η αποθήκη θεωρείται συμπληρωματική χρήση του κα- επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελά-
ταστήματος και ο χώρος αυτός εξετάζεται με το παρόν χιστου πλάτους 0,90 μ.
άρθρο. Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 800 ατόμων προστί-
Καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου θεωρούνται θεται μία (1) έξοδος πλάτους 1,80 μ. ανά 400 άτομα ή
αυτά που εμπορεύονται χρώματα, βερνίκια και άλλα χη- κλάσμα αυτών.
μικά προϊόντα, είδη κυνηγιού και εκρηκτικών υλών, όπλα Για να μη δυσχεραίνεται η μαζική διαφυγή, πρέπει να
και πυρομαχικά-βεγγαλικά, μονωτικά υλικά, λιπάσματα υπάρχουν εναλλακτικές οδεύσεις που να οδηγούν σε
και αγροχημικά προϊόντα. τελικές εξόδους πλάτους τουλάχιστον ίσου με το 40%
7.2. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού. του συνολικού απαιτουμένου πλάτους, οι οποίες να μη
Επιπλέον των γενικών διατάξεων για τον υπολογισμό διέρχονται από θέσεις ελέγχου (ταμεία).
του πληθυσμού των χώρων κυκλοφορίας σε κτίρια με Κατ’ εξαίρεση για την πυροδιαμερισματοποίηση των
χρήση εμπορίου, στα οποία υφίσταται στεγασμένο αί- κτιρίων κατηγορίας αυτής είναι δυνατόν για έως και το
θριο ισχύουν τα εξής: 25% της επιφάνειας εσωτερικών τοίχων ορίων πυρο-
α. Για μικτό εμβαδόν χώρων κυκλοφορίας έως 14.000 διαμερισμάτων αντί σταθερών δομικών στοιχείων να
τ.μ. ο συντελεστής θεωρητικού πληθυσμού ορίζεται σε γίνεται χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίνων
2,8 τ.μ./άτομο. ισοδύναμης ακεραιότητας και θερμομονωτικής ικανό-
β. Για μικτό εμβαδόν άνω των 14.000 τ.μ. ο συντελε- τητας διασυνδεδεμένων με το σύστημα πυρανίχνευσης,
στής ορίζεται σε 3,3 τ.μ./άτομο. Ο συντελεστής αυτός που κλείνουν σε χρόνο μικρότερο του 1 min. Τα εν λόγω
προσαυξάνεται κατά 0,1 τ.μ./άτομο για κάθε 1000 τ.μ. ή στοιχεία δεν πρέπει να επηρεάζουν τον σχεδιασμό των
κλάσμα αυτών άνω των 14.000 τ.μ. οδεύσεων διαφυγής και πρέπει επιπροσθέτως να διαθέ-
Οι χρήσεις που εξυπηρετούνται από τους ανωτέρω τουν εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ισχύος.
χώρους κυκλοφορίας του στεγασμένου αιθρίου πρέπει 7.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμ-
ματα διαφυγής.
να διαθέτουν ανεξάρτητες εξόδους κινδύνου και κατά
Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας επί
τον σχεδιασμό δεν πρέπει να θεωρούνται τμήματα των
των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
οδεύσεων διαφυγής.
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων δια-
7.3. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής. φυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/
Όταν το κατάστημα είναι υψηλού βαθμού κινδύνου εξοπλισμού.
λόγω της φύσης των προϊόντων του, δηλαδή υφίσταται Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής:
αυξημένος κίνδυνος έναρξης φωτιάς ή/και τα προϊόντα - σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου που η κύρια
του παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους
επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας, έκλυση θερμότη- ορόφους
τας, παραγωγή πολλών τοξικών καυσαερίων ή/και έχουν - σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου με θεωρητικό
κίνδυνο έκρηξης, θα πρέπει: πληθυσμό πάνω από τριακόσια (300) άτομα.
α) Να διαθέτει ξεχωριστές οδεύσεις διαφυγής από το 7.5. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
υπόλοιπο κτίριο. 7.5.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης
β) Να αποτελεί ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα. νερού
Οι διάδρομοι κυκλοφορίας μεταξύ των εμπορευμά- Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα
των μέσα στους χώρους των καταστημάτων, οι οποίοι ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
πρέπει υποχρεωτικά να εμφανίζονται στα σχέδια της Σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου επιβάλλε-
μελέτης πυροπροστασίας, δεν πρέπει να έχουν πλάτος ται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 100 τ.μ.
μικρότερο του 0,70 μ. Ένας τουλάχιστον από αυτούς τους μικτής επιφάνειας.
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879

7.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού επιβάλλεται στις πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται
παρακάτω περιπτώσεις: στον παρακάτω πίνακα:
α. Σε καταστήματα με συνολικό εμβαδόν άνω των 500
Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου ανά όροφο
τ.μ.
β. Σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου. Ελάχιστος Ελάχιστο
Θεωρητικός
7.5.3. Πυρανίχνευση αριθμός πλάτος κάθε
Πληθυσμός
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις εξόδων εξόδου
παρακάτω περιπτώσεις: Έως 50 1* 0,90 μ.
α. Σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου με τρεις (3)
ή περισσότερους ορόφους. 51 - 150 άτομα 2 1,10 μ.
β. Σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου με συνολική 151 - 400 άτομα 2 1,40 μ.
στεγασμένη επιφάνεια, άνω των χιλίων (1.000) τ.μ. 401 - 700 άτομα 3 1,60 μ.
γ. Σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου.
δ. Σε στεγασμένα αίθρια. Η ενεργοποίηση του αυτό- 701 - 1000 άτομα 4 1,80 μ.
ματου συστήματος πυρανίχνευσης πρέπει επιπροσθέτως * Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης
να ενεργοποιεί το σύστημα μηχανικού εξαερισμού και επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελά-
κατά προτίμηση το άνοιγμα τουλάχιστον του 50% της χιστου πλάτους 0,90 μ.
επιφάνειας της οροφής του αιθρίου σε σύντομο χρόνο
(έως 1 min). Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1.000 ατόμων προστί-
7.5.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο - απλό θεται μία έξοδος πλάτους 1,80 του μ. ανά 250 άτομα ή
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο κλάσμα αυτών.
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται 8.3. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμ-
στις παρακάτω περιπτώσεις: ματα διαφυγής.
α. Σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου με συνολική Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των
στεγασμένη επιφάνεια τουλάχιστον 2.000 τ.μ. οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
β. Σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου με συ- Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων δια-
νολική στεγασμένη επιφάνεια, τουλάχιστον 1.000 τ.μ. φυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/
Κτίρια ή χώροι χρήσης εμπορίου που δεν υποχρεού- εξοπλισμού.
νται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβε- Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής στα
στικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού γραφεία που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις
υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου. (3) ή περισσότερους ορόφους καθώς και στα γραφεία με
7.5.5. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης θεωρητικό πληθυσμό πάνω από διακόσια (200) άτομα.
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονι- 8.4. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
σμού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 8.4.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης
α. Σε χώρους και κτίρια χρήσης εμπορίου με συνολική νερού
στεγασμένη επιφάνεια, τουλάχιστον 2.500 τ.μ. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα
β. Σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου με συνο- ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
λική στεγασμένη επιφάνεια, τουλάχιστον 250 τ.μ. 8.4.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
γ. Σε όλα τα πολυώροφα κτίρια με χρήση εμπορίου με Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε
εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 1.000 τ. μ. γραφεία με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από εκατό (100)
δ. Σε όλους τους υπόγειους ορόφους με εμβαδόν με- άτομα.
γαλύτερο από 250 τ.μ. 8.4.3. Πυρανίχνευση
Άρθρο 8: Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις
Γραφεία παρακάτω περιπτώσεις:
8.1. Γενικά. α. Στα γραφεία με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 200
Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή σε κτίρια άτομα.
που στεγάζουν επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που χρησι- β. Στα γραφεία με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους
μοποιούνται για πνευματικές, διοικητικές δραστηριότη- κύριας χρήσης.
τες, ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον δεν περιλαμβάνο- 8.4.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό - απλό υδρο-
νται στην κατηγορία εμπορίου, όπως γραφεία δημόσιων δοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
υπηρεσιών ή επιχειρήσεων. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται
Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγο- στις παρακάτω περιπτώσεις:
ρία αυτή είναι μικρές αποθήκες, κουζίνες, εστιατόριο α. Στα γραφεία με τέσσερις (4) ή περισσότερους ορό-
για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των εργαζόμενων, φους και συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 3.000 τ.μ.
μικρή αίθουσα συνεδριάσεων, χώροι αρχείου, χώρος β. Στα γραφεία με συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον
βιβλιοθήκης κ.λπ. 5.000 τ.μ. ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων.
8.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής. γ. Στα κτίρια γραφείων ύψους άνω των 20 μ.
Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής είναι Γραφεία που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση
0,90 μ. μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρε-
7880 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

ούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβε- τοκλειόμενες για την προστασία από τη μετάδοση της
στικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο). φωτιάς και του καπνού.
8.4.5. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης Ο μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος δίνεται στον
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονι- παρακάτω πίνακα:
σμού ύδατος) επιβάλλεται σε κτίρια γραφείων ύψους Μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος (σε μ3)
άνω των 23 μ.
Συντελεστής
Άρθρο 9: προσαύξησης
Βιομηχανία - Βιοτεχνία λόγω
9.1. Γενικά. εγκατάστασης
Κατηγορία
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμή- Μονώ- Πολυ- Υπό- αυτόματου
βιομηχανικού
ματα κτιρίων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ροφα ώροφα γεια συστήματος
κτιρίου
εργαστήρια, παρασκευαστήρια στις οποίες παράγονται πυρόσβεσης
ή επεξεργάζονται διάφορα προϊόντα, καθώς και βιομη- με νερό
χανικές αποθήκες όπου είναι εγκατεστημένος ηλεκτρο- (καταιονισμού
μηχανολογικός εξοπλισμός. ύδατος) (*)
Οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες κατατάσσονται σε
Ζ1 60.000 18.000 8.000 2
τρεις (3) υποκατηγορίες, ανάλογα με την επικινδυνότη-
τά τους σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφω- Ζ2 30.000 12.000 5.000 2
να με το Παράρτημα της κοινής υπουργικής απόφασης Ζ3 24.000 9.000 4.000 2
1589/104/2006 (Β΄ 90), όπως εκάστοτε ισχύει:
Ζ1: χαμηλού βαθμού κινδύνου (Ο, Aα, Bα, Cα, D) * Συντελεστής αύξησης του όγκου σε περίπτωση που
Ζ2: μέσου βαθμού κινδύνου (Aβ, Bβ, Cβ) εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό
Ζ3: υψηλού βαθμού κινδύνου (Aγ, Bγ, Cγ) (καταιονισμού ύδατος) στο πυροδιαμέρισμα.
Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγο- Κατ’ εξαίρεση για την πυροδιαμερισματοποίηση των
ρία αυτή είναι μικρά γραφεία, μικρό κατάστημα, μικρή χώρων κύριας χρήσης βιομηχανιών - βιοτεχνιών κατη-
αποθήκη και μικρός χώρος συνάθροισης κοινού κ.λπ. γορίας Ζ1 ή Ζ2 είναι δυνατόν για έως και το 25% της
9.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής. επιφάνειας εσωτερικών τοίχων ορίων πυροδιαμερισμά-
Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζε- των αντί σταθερών δομικών στοιχείων να γίνεται χρήση
ται σε 1,00 μ., ενώ το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίνων ισοδύναμης ακε-
πόρτες των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,85 μ. και για τους ραιότητας και θερμομονωτικής ικανότητας διασυνδε-
χώρους υγιεινής 0,75 μ. δεμένων με το σύστημα πυρανίχνευσης, που κλείνουν
Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το σε χρόνο μικρότερο του 1 min. Τα εν λόγω στοιχεία δεν
πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται πρέπει να επηρεάζουν το σχεδιασμό των οδεύσεων δια-
στον παρακάτω πίνακα: φυγής και πρέπει επιπροσθέτως να διαθέτουν εφεδρική
Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου ανά όροφο πηγή ηλεκτρικής ισχύος.
9.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμ-
Ελάχιστος Ελάχιστο ματα διαφυγής.
Θεωρητικός
αριθμός πλάτος κάθε Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των
Πληθυσμός
εξόδων εξόδου οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
Έως 30 1* 0,90 μ. Φωτισμός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά στις
οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις περιπτώ-
31 - 150 άτομα 2 1,10 μ. σεις που η βιομηχανία - βιοτεχνία βρίσκεται σε όροφο.
151 - 400 άτομα 2 1,40 μ. Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων δια-
401 - 700 άτομα 3 1,60 μ. φυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/
εξοπλισμού.
701 - 1000 άτομα 4 1,80 μ. Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής στις
* Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης βιομηχανίες με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους, κα-
επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελά- θώς και στις βιομηχανίες με συνολικό θεωρητικό πλη-
χιστου πλάτους 0,90 μ. θυσμό πάνω από 50 άτομα.
9.5. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1.000 ατόμων προστί- 9.5.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βάσης
θεται μία έξοδος πλάτους 1,80 του μ. ανά 250 άτομα ή νερού
κλάσμα αυτών. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα
Κατακόρυφες σκάλες (ανεμόσκαλες) που εξυπηρετούν ανά 250, 200 και 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας σε βιομη-
τη στάθμη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιτρέ- χανίες - βιοτεχνίες κατηγορίας Ζ1, Ζ2 και Ζ3 αντίστοιχα.
πεται να αποτελούν τμήματα των οδεύσεων διαφυγής, 9.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
εφόσον δεν εξυπηρετούν περισσότερα από 3 άτομα. Χειροκίνητου σύστημα συναγερμού επιβάλλεται στις
9.3. Δομική πυροπροστασία. εξής περιπτώσεις:
Διάδρομοι με μήκος μεγαλύτερο από 40 μ., πρέπει α. Σε πολυώροφα κτίρια βιομηχανίας - βιοτεχνίας με
να διακόπτονται με πυράντοχες πόρτες 30 λεπτών, αυ- εμβαδόν ορόφου άνω των 1.000 τ.μ.
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7881

β. Σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες με συνολική στεγασμένη Ζ1: πυροθερμικό φoρτίο < 1.000 MJ / m2
επιφάνεια άνω των 2.500 τ.μ. Ζ2: πυροθερμικό φoρτίο 1.000 - 2000 MJ / m2
Το σύστημα πρέπει να εκπέμπει σήμα σε χώρο που Ζ3: πυροθερμικό φoρτίο > 2.000 MJ / m2
υπάρχει μονίμως άτομο υπηρεσίας. Ενδεικτικές συμπληρωματικές χρήσεις στην κατηγορία
9.5.3. Πυρανίχνευση αυτή είναι μικρά γραφεία, μικρό κατάστημα κλπ.
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις 10.2. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής.
εξής περιπτώσεις: Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζε-
α) σε όλες τις βιομηχανίες - βιοτεχνίες κατηγορίας Ζ3. ται σε 1,00 μ., ενώ το ελάχιστο ελεύθερο πλάτος για τις
β) σε όλες τις βιομηχανίες - βιοτεχνίες κατηγορίας Ζ2 πόρτες των οδεύσεων διαφυγής είναι 0,85 μ. και για τους
με συνολική στεγασμένη επιφάνεια άνω των 2.000 τ.μ. χώρους υγιεινής 0,75 μ.
9.5.4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό - απλό υδρο- Επιπλέον των γενικών διατάξεων, ο αριθμός και το
δοτικό πυροσβεστικό δίκτυο πλάτος των εξόδων κινδύνου ανά όροφο καθορίζονται
Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στον παρακάτω πίνακα:
στις παρακάτω περιπτώσεις: Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου ανά όροφο
α. Σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες με συνολική επιφάνεια
τουλάχιστον 2.500 τ.μ. Ελάχιστος Ελάχιστο
Θεωρητικός
αριθμός πλάτος κάθε
β. Σε βιομηχανίες - βιοτεχνίες κατηγορίας Ζ3 με συνο- Πληθυσμός
εξόδων εξόδου
λική στεγασμένη επιφάνεια τουλάχιστον 1.000 τ.μ.
γ. Σε πολυώροφα κτίρια βιομηχανιών - βιοτεχνιών που Έως 30 1* 0,90 μ.
αναπτύσσονται σε περισσότερους των τριών (3) ορό- 31 - 150 άτομα 2 1,10 μ.
φων και με εμβαδόν ενός τουλάχιστον ορόφου άνω των 151 - 400 άτομα 2 1,40 μ.
1.000 τ.μ.
Βιομηχανίες - βιοτεχνίες που δεν υποχρεούνται στην 401 - 700 άτομα 3 1,60 μ.
εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού 701 – 1.000 άτομα 4 1,80 μ.
δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδρο-
* Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης
δοτικού πυροσβεστικού δικτύου.
επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελά-
9.5.5. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
χιστου πλάτους 0,90 μ.
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή άλλο κα-
τάλληλο κατά περίπτωση κατασβεστικό υλικό απαιτείται Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1.000 ατόμων προστί-
σε όλες τις βιομηχανίες - βιοτεχνίες της κατηγορίας Ζ3 θεται μία έξοδος πλάτους 1,80 του μ. ανά 250 άτομα ή
με συνολική επιφάνεια άνω των 2.000 τ.μ. κλάσμα αυτών.
Κατακόρυφες σκάλες (ανεμόσκαλες) που εξυπηρετούν
Άρθρο 10: τη στάθμη των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιτρέ-
Αποθήκευση πεται να αποτελούν τμήματα των οδεύσεων διαφυγής,
10.1. Γενικά. εφόσον δεν εξυπηρετούν περισσότερα από 3 άτομα.
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήμα- 10.3. Δομική πυροπροστασία.
τα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγα- Διάδρομοι με μήκος μεγαλύτερο από 40 μ., πρέπει
θών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων, όπως γενικές να διακόπτονται με πυράντοχες πόρτες 30 λεπτών, αυ-
εμπορικές αποθήκες, Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής τοκλειόμενες για την προστασία από τη μετάδοση της
(διαμετακομιστικά κέντρα), γεωργικές αποθήκες κ.λπ. φωτιάς και του καπνού.
Οι αποθήκες κατατάσσονται σε τρεις (3) υποκατηγορί- Ο μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος δίνεται στον
ες, ανάλογα με την επικινδυνότητά τους σε σχέση με την παρακάτω πίνακα:
εκδήλωση πυρκαγιάς, κατ’ αντιστοιχία με το Παράρτημα Μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος (σε μ3)
της κοινής υπουργικής απόφασης 1589/104/2006 (Β΄ 90),
όπως εκάστοτε ισχύει: Συντελεστής
Ζ1: χαμηλού βαθμού κινδύνου (Ο, Aα, Bα, Cα, D) προσαύξησης
Ζ2: μέσου βαθμού κινδύνου (Aβ, Bβ, Cβ) λόγω
Ζ3: υψηλού βαθμού κινδύνου (Aγ, Bγ, Cγ) εγκατάστασης
Κατηγορία
Στην κατηγορία Ζ1 κατατάσσονται ενδεικτικά οι απο- Μονώ- Πολυ- Υπό- αυτόματου
βιομηχανικού
θήκες τροφίμων και μη οινοπνευματωδών ποτών, με- ροφα ώροφα γεια συστήματος
κτιρίου
ταλλικών προϊόντων και ηλεκτρικών ειδών. πυρόσβεσης
Στην κατηγορία Ζ2 κατατάσσονται ενδεικτικά τα Κέντρα με νερό
Αποθήκευσης και Διανομής (logistics), οι αποθήκες υπερα- (καταιονισμού
γορών τροφίμων, οι αποθήκες χάρτου, υφασμάτων, υποδη- ύδατος) (*)
μάτων, ενδυμάτων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων. Ζ1 60.000 12.000 4.000 2
Στην κατηγορία Ζ3 κατατάσσονται ενδεικτικά οι απο- Ζ2 40.000 9.000 3.000 2
θήκες αφρώδους ή μονομερούς πλαστικού και νιτροκυτ-
Ζ3 24.000 6.000 2.000 2
ταρίνης. Ειδικότερη κατάταξη ως προς την κατηγορία
βαθμού κινδύνου γίνεται με τη μέση πυκνότητα του * Συντελεστής αύξησης του όγκου σε περίπτωση που
πυροθερμικού φορτίου και επιβάλλεται εφόσον αυτό εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό
παραμένει σχετικά σταθερό, ως εξής: (καταιονισμού ύδατος) στο πυροδιαμέρισμα.
7882 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

Κατ’ εξαίρεση για την πυροδιαμερισματοποίηση των α. Αποθήκευση κατηγορίας Ζ1, με συνολική επιφάνεια
χώρων κύριας χρήσης αποθηκών κατηγορίας Ζ1 και Ζ2 αποθήκευσης άνω των 5.000 τ.μ.
είναι δυνατόν για έως και το 25% της επιφάνειας εσωτε- β. Αποθήκευση κατηγορίας Ζ2, με συνολική επιφάνεια
ρικών τοίχων ορίων πυροδιαμερισμάτων αντί σταθερών αποθήκευσης άνω των 4.000 τ.μ.
δομικών στοιχείων να γίνεται χρήση πυράντοχων ρολών γ. Αποθήκευση κατηγορίας Ζ3, με συνολική επιφάνεια
ή πυροκουρτίνων ισοδύναμης ακεραιότητας και θερμο- αποθήκευσης άνω των 3.000 τ.μ.
μονωτικής ικανότητας διασυνδεδεμένων με το σύστημα Αποθήκες σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτι-
πυρανίχνευσης, που κλείνουν σε χρόνο μικρότερο του 1 ρίων ή οικοπέδων, που δεν υποχρεούνται στην εγκατά-
min. Τα εν λόγω στοιχεία δεν πρέπει να επηρεάζουν τον σταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου
σχεδιασμό των οδεύσεων διαφυγής και πρέπει επιπρο- επιβάλλεται να διαθέτουν σημεία υδροληψίας με μόνιμα
σθέτως να διαθέτουν εφεδρική πηγή ισχύος. προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού
10.4. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμ- με ακροφύσιο (αυλίσκο) που να καλύπτουν όλους τους
ματα διαφυγής. χώρους. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι
Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια. Στις περι-
οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου. πτώσεις που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης στην περιοχή
Ο φωτισμός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά απαλλάσσονται από την παραπάνω υποχρέωση, θα εφο-
στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις πε- διάζονται όμως με έναν (1) τροχήλατο πυροσβεστήρα
ριπτώσεις που η αποθήκη βρίσκεται σε όροφο. ανά 500 τ.μ.
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων δια- 10.5.4. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
φυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/ Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό ή άλλο κα-
εξοπλισμού. τάλληλο κατά περίπτωση κατασβεστικό υλικό απαιτείται:
Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής στις α. σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ2, εφόσον το συνο-
αποθήκες με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους, καθώς
λικό εμβαδόν τους ξεπερνά τα 2.000 τ.μ.
και στις αποθήκες με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό
β. Σε αποθήκες της κατηγορίας Ζ3.
πάνω από 50 άτομα.
10.5. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας. Άρθρο 11:
10.5.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βά- Στάθμευση αυτοκινήτων
σης νερού και πρατήρια υγρών καυσίμων
Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα 11.1. Γενικά.
ανά 250, 200 και 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας σε αποθήκες Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται κτίρια ή τμήμα-
κατηγορίας Ζ1, Ζ2 και Ζ3 αντίστοιχα.
τα κτιρίων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση
10.5.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού - Πυρανί-
οχημάτων όπως στάθμευση οχημάτων, πρατήρια πα-
χνευση
ροχής καυσίμων και ενέργειας, πλυντήρια αυτοκινήτων
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και αυτόματο
κ.λπ.
σύστημα πυρανίχνευσης, επιβάλλεται στις παρακάτω
Διακρίνονται σε τέσσερις υποκατηγορίες:
περιπτώσεις:
Λ1: Ισόγειοι χώροι στάθμευσης οχημάτων.
α. Αποθήκες με συνολική στεγασμένη επιφάνεια άνω
των 1.000 τ.μ. Λ2: Υπέργειοι πολυώροφοι χώροι στάθμευσης οχη-
β. Αποθήκες κατηγορίας Ζ3. μάτων.
γ. Αποθήκες που περιλαμβάνουν τρεις (3) ή περισσό- Λ3: Υπόγειοι χώροι στάθμευσης οχημάτων.
τερους ορόφους. Λ4: Καταστήματα πρατηρίων υγρών καυσίμων, πλυ-
10.5.3. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό - απλό ντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων, χώροι με αντλίες
υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο καυσίμων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και λοιπές συναφείς
10.5.3.1. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο χρήσεις σε χώρους πρατηρίων.
επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Τα κτίρια στάθμευσης διακρίνονται επιπρόσθετα σε
α. Σε αποθήκες με συνολική στεγασμένη επιφάνεια ανοικτά ή κλειστά ανάλογα με την ύπαρξη κενών στην
τουλάχιστον 2.000 τ.μ. περιμετρική τοιχοποιία, τα οποία παραμένουν ελεύθερα
β. Σε αποθήκες κατηγορίας Ζ3 με συνολική στεγασμέ- χωρίς να κλείνουν με κουφώματα.
νη επιφάνεια τουλάχιστον 1.000 τ.μ. Όταν σε ένα κτίριο οιασδήποτε χρήσης υφίστανται
γ. Σε πολυόροφες αποθήκες που περιλαμβάνουν τρεις ένας ή περισσότεροι χώροι στάθμευσης οχημάτων χω-
(3) ή περισσότερους ορόφους με εμβαδόν ενός τουλά- ρητικότητας μέχρι δέκα (10) θέσεων, καθένας θα πρέπει
χιστον ορόφου άνω των 500 τ.μ. να συνιστά ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα. Στην περίπτω-
Αποθήκες που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση ση αυτή θα πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις του
μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρε- παρόντος άρθρου μόνο ως προς τα μέσα ενεργητικής
ούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυρο- πυροπροστασίας, όπως προβλέπονται για την περίπτω-
σβεστικού δικτύου. ση αυτή και κατά τα λοιπά ο χώρος αυτός θεωρείται ως
10.5.3.2. Στις περιπτώσεις αποθήκευσης σε υπαίθριους βοηθητικός της κύριας χρήσης.
ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων ή οικοπέδων επιβάλλε- Στην περίπτωση χώρου στάθμευσης οχημάτων με χω-
ται η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστι- ρητικότητα μεγαλύτερη των δέκα (10) θέσεων, αυτός
κού δικτύου ως εξής: πρέπει να αποτελεί επίσης ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7883

και εφαρμόζονται για τον χώρο αυτόν οι διατάξεις του εξωτερικών τοίχων του κτιρίου με ειδική σήμανση τμή-
παρόντος άρθρου. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία κτι- ματα, που σταθμεύουν αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν
ρίων δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου iii της αέριο καύσιμο σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του
παρ. 4.2.2 του άρθρου 4 του κεφαλαίου Α περί εμπλε- συνολικού αριθμού των θέσεων. Τα τμήματα αυτά θα
κόμενων χρήσεων. πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα, να
11.2. Θεωρητικός πληθυσμός. τοποθετούνται κατά προτίμηση σε υπέργειους ορόφους
Για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού για και να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα εξαερισμού.
κτίρια ή τμήματα κτιρίων της κατηγορίας Λ4 ο θεωρη- 11.3.5. Για τα κτίρια της κατηγορίας Λ4 με χρήση πλυ-
τικός πληθυσμός υπολογίζεται με την αναλογία ενός (1) ντήριο αυτοκινήτων που δεν βρίσκονται σε χώρους πρα-
ατόμου ανά 6 τ.μ. τηρίων υγρών καυσίμων αρκεί μία (1) έξοδος κινδύνου.
Οι χώροι αναμονής και ταμείων στάθμευσης οχημάτων Όταν σε χώρους πρατηρίων υγρών καυσίμων υφίστα-
με χρήση μηχανικών μέσων υπολογίζονται με θεωρητικό νται και άλλες χρήσεις (πχ καφετέρια, κατάστημα πώλη-
πληθυσμό 0,5 άτομα ανά σταθμευμένο αυτοκίνητο. Για σης προϊόντων, πλυντήριο, λιπαντήριο κ.λπ.), τότε αυτές
τους υπόλοιπους χώρους, όπου σταθμεύουν τα αυτοκί- θα πρέπει να αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα
νητα, λαμβάνεται μέριμνα για τη διαφυγή 1-3 ατόμων και να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπο-
(προσωπικό εποπτείας και συντήρησης). νται για τα κτίρια της κατηγορίας Λ4.
11.3. Σχεδιασμός οδεύσεων διαφυγής. 11.4. Δομική πυροπροστασία.
Επιβάλλονται δύο τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου από Τα εσωτερικά κλιμακοστάσια σε πολυώροφους χώ-
κάθε σημείο του ορόφου των κτιρίων αυτής της κατη- ρους στάθμευσης οχημάτων, πρέπει να είναι πυροπρο-
γορίας. στατευμένα.
11.3.1. Στα κτίρια ή τμήματα κτιρίων με χρήση στάθ- Στους χώρους στάθμευσης οχημάτων με χρήση μη-
μευση (Λ1, Λ2, Λ3 ) μία ράμπα για την κίνηση οχημάτων χανικών μέσων, ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων, τα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερη εναλλακτική εσωτερικά κλιμακοστάσια πρέπει να είναι πυροπρο-
όδευση διαφυγής εφόσον: στατευμένα, με πυράντοχες αυτοκλειόμενες πόρτες, με
α) εξυπηρετεί μόνο έναν όροφο στάθμευσης, ή εκ- ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών,
κένωσης-εξόδου για την περίπτωση στάθμευσης με με επιπλέον απαίτηση δημιουργίας ειδικού πυροπρο-
μηχανικά μέσα. στατευμένου προθαλάμου.
β) η πλευρά της ράμπας προς τον χώρο στάθμευσης Στους κλειστούς υπέργειους χώρους στάθμευσης αυ-
αποτελείται από πυράντοχη κατασκευή, με δείκτη πυ-
τοκινήτων, πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα εξαερισμού
ραντίστασης τουλάχιστον 60 λεπτών.
με εμβαδόν, τουλάχιστον ίσο με το 5% της επιφάνειας
γ) υπάρχει διαμορφωμένη διάβαση πεζών επί της ρά-
του δαπέδου κάθε ορόφου. Ο ισοδύναμος φυσικός ή τε-
μπας.
χνητός εξαερισμός πρέπει να εξασφαλίζεται και για τους
Σε κάθε περίπτωση όταν η δεύτερη όδευση διαφυγής
υπόγειους χώρους στάθμευσης οχημάτων. Τα ανοίγματα
διέρχεται από τη ράμπα, θα πρέπει να προβλέπεται μόνι-
των ραμπών εισόδων - εξόδων που βρίσκονται στους
μο άνοιγμα ή θύρα για την άμεση έξοδο του πληθυσμού
από τον χώρο στάθμευσης. τοίχους του χώρου προσμετρώνται στα ανοίγματα εξα-
11.3.2. Όταν σε κτίριο στάθμευσης οχημάτων υπάρ- ερισμού. Ειδικά για τους υπόγειους χώρους στάθμευσης
χουν αντλίες υγρών καυσίμων, τότε το επίπεδο στο οποίο οχημάτων με χρήση μηχανικών μέσων στάθμευσης οχη-
βρίσκονται οι αντλίες αποτελεί ανεξάρτητο πυροδια- μάτων, στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η εφαρμο-
μέρισμα με δείκτη πυραντίστασης 120 λεπτών και θα γή φυσικού αερισμού, επιβάλλεται μηχανικός αερισμός
πρέπει κατά τον σχεδιασμό των οδεύσεων διαφυγής να ανανέωσης αέρα 6 φορές ανά ώρα (για καθημερινές
εξασφαλίζονται δύο τουλάχιστον ελεύθεροι έξοδοι κιν- συνθήκες) και 10 φορές ανά ώρα για την περίπτωση
δύνου, για περίπτωση πυρκαγιάς ή έκρηξης σε κάποια πυρκαγιάς.
αντλία. Στις περιπτώσεις πολυωρόφων κτιρίων στάθμευσης
11.3.3. Για τους χώρους στάθμευσης οχημάτων με αυτοκινήτων (σταθμοί αυτοκινήτων) όπου η ράμπα ή οι
χρήση μηχανικών μέσων, ισχύουν τα ως άνω μόνον για ράμπες πρέπει να αποκόπτονται με πυράντοχη πόρτα -
τον όροφο εκκένωσης (εξόδου των οχημάτων, ταμείων προκειμένου να διαχωριστούν κατά ορόφους τα πυρο-
κ.λπ.). Στα κτίρια της κατηγορίας Λ4 θα πρέπει η δεύτερη διαμερίσματα - η πόρτα αυτή μπορεί να είναι αυτόματα
έξοδος κινδύνου να μην βρίσκεται προς την πλευρά που κλειόμενη μετά από ενεργοποίηση του συστήματος
είναι εγκατεστημένα τα χαρακτηριστικά σημεία του πρα- πυρανίχνευσης και συναγερμού.
τηρίου (όπως αντλίες, δεξαμενές, σύστημα εξαέρωσης Τα κτίρια κατηγορίας Λ4 εντός πρατηρίων υγρών
δεξαμενών, χώρος για στάθμευση οχημάτων πλήρωσης καυσίμων θα πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστο δείκτη
των δεξαμενών κ.λπ.), ενώ θα πρέπει να λαμβάνεται μέ- πυραντίστασης 120 min. Τυχόν υπόγεια στα κτίρια αυτά
ριμνα ούτως ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς να μην πα- θα πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα με
ρεμποδίζεται η όδευση μετά την έξοδο από το κτίριο μέ- δείκτη πυραντίστασης 120 min. και υποχρεωτικά δύο
χρι την κοινόχρηστη οδό από διάφορες εγκαταστάσεις, εξόδους κινδύνου.
σταθμευμένα οχήματα κ.λπ. Η όδευση αυτή θα πρέπει να Οι ελάχιστες απαιτήσεις εξωτερικών τοίχων κτιρίων:
απέχει τουλάχιστον 2 μ. από τα χαρακτηριστικά σημεία. α. σε κτίρια της κατηγορίας Λ4 εντός πρατηρίων υγρών
11.3.4. Σε χώρους στάθμευσης οχημάτων άνω των καυσίμων
100 θέσεων θα πρέπει να οριοθετούνται πλησίον των β. σε όμορα κτίρια πρατηρίων υγρών καυσίμων,
7884 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

από τα χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, ορίζο- 11.8. Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
νται στον παρακάτω πίνακα: 11.8.1. Φορητοί πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης ή βά-
Απαιτήσεις ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς σης νερού - τροχήλατοι πυροσβεστήρες
σε κτίρια πρατηρίων υγρών καυσίμων Στα κτίρια στάθμευσης οχημάτων επιβάλλεται η τοπο-
Δομικό Στοιχείο Απόσταση τοίχου κτιρίου Λ4 θέτηση ενός (1) φορητού πυροσβεστήρα ανά 5 θέσεις
από χαρακτηριστικά σημεία αυτοκινήτων ή 8 θέσεις δικύκλων.
Οι ανωτέρω απαιτήσεις τηρούνται και στις περιπτώ-
< 2 μ. 2 - 5 μ. 5 - 10 μ. > 10 μ.
σεις που ο αριθμός των θέσεων στάθμευσης είναι λιγό-
α) πυραντίσταση 120 min 120 min 60 min 30 min τερος από 10.
εξωτερικού Οι πυροσβεστήρες να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρό-
τοίχου πο, ώστε κανένα σημείο του προστατευομένου χώρου
β) εξωτερική Α2-s1,d0 Α2-s1,d1 B-s1,d2 C-s1,d2 να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 15 μ. από τον
επένδυση πλησιέστερο πυροσβεστήρα.
γ) ποσοστό ≤0% ≤20% ≤50% ≤80% Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) τροχήλατου πυρο-
ανοιγμάτων σβεστήρα σε κάθε όροφο.
Επίσης, επιβάλλεται σε κάθε όροφο η τοποθέτηση ενός
Κατ’ εξαίρεση για την πυροδιαμερισματοποίηση των κάδου με άμμο, χωρητικότητας τουλάχιστον 25 kg, κα-
κτιρίων κατηγορίας Λ1, Λ2 και Λ3 είναι δυνατόν για έως θώς και ένα φτυάρι.
και το 50% της επιφάνειας εσωτερικών τοίχων ορίων 11.8.2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού - αυτόματο
πυροδιαμερισμάτων αντί σταθερών δομικών στοιχείων σύστημα πυρανίχνευσης - αυτόματο σύστημα ανίχνευ-
να γίνεται χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίνων σης εύφλεκτων αερίων
ισοδύναμης ακεραιότητας και θερμομονωτικής ικανό- Επιβάλλεται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και
τητας διασυνδεδεμένων με το σύστημα πυρανίχνευσης,
χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς σε όλους
που κλείνουν σε χρόνο μικρότερο του 1 min. Τα εν λόγω
τους σταθμούς αυτοκινήτων επιφάνειας άνω των 250 τ.μ.
στοιχεία δεν πρέπει να επηρεάζουν τον σχεδιασμό των
Στους σταθμούς οχημάτων άνω των 100 θέσεων επι-
οδεύσεων διαφυγής και πρέπει επιπροσθέτως να διαθέ-
βάλλεται αυτόματο σύστημα ανίχνευσης εύφλεκτων
τουν εφεδρική πηγή ηλεκτρικής ισχύος.
αερίων, που καλύπτει κάθε οριοθετημένο τμήμα στάθ-
11.5. Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμ-
μευσης οχημάτων, που χρησιμοποιούν αέριο καύσιμο.
ματα διαφυγής.
Στα κτίρια της κατηγορίας Λ4 που βρίσκονται εντός
Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των
χώρων πρατηρίων υγρών καυσίμων, εξαιρουμένων των
οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
τμημάτων που στεγάζουν πλυντήρια οχημάτων, επιβάλ-
Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων δι-
αφυγής, των εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού λεται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και χειροκίνητο
υλικού/εξοπλισμού. σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς.
Επιβάλλεται η ανάρτηση σχεδιαγραμμάτων διαφυγής 11.8.3. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό - απλό
στους χώρους στάθμευσης τριών (3) ή περισσότερων υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
ορόφων, καθώς και σε χώρους στάθμευσης συνολικού Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται
εμβαδού άνω των 1.000 τ.μ. σε κτίρια της κατηγορίας Λ2 με ύψος μεγαλύτερο των
11.6. Προληπτικά μέτρα - απαιτούμενες ενέργειες. 15 μ., καθώς και σε όλα τα κτίρια της κατηγορίας Λ3.
Σε χώρους στάθμευσης οχημάτων κάτω των εκατό Χώροι στάθμευσης που δεν υποχρεούνται στην εγκα-
(100) θέσεων συστήνεται να οριοθετούνται πλησίον των τάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου
εξωτερικών τοίχων του κτιρίου με ειδική σήμανση τμή- υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού
ματα, που σταθμεύουν αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο).
αέριο καύσιμο. Στους χώρους στάθμευσης κάτω των 10 θέσεων εγκα-
11.7. Μη επιτρεπόμενες ενέργειες θίσταται υποχρεωτικά απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό
Επιπρόσθετα των ειδικών διατάξεων ασφαλείας για τις δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο).
εγκαταστάσεις της κατηγορίας αυτής, όπως ορίζονται 11.8.4. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
στα εκάστοτε ισχύοντα θεσμικά πλαίσια, δεν επιτρέπο- Επιβάλλεται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος
νται οι ακόλουθες ενέργειες - δραστηριότητες: πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) στις παρα-
• Το κάπνισμα και η χρήση φλογιστικών μέσων. κάτω περιπτώσεις:
• Η υπαίθρια συνάθροιση κοινού και η τοποθέτηση α. Σε όλους τους υπόγειους χώρους στάθμευσης, που
τραπεζοκαθισμάτων σε απόσταση μικρότερη των 10 μ. η συνολική επιφάνεια ξεπερνά τα 500 τ.μ.
από τα χαρακτηριστικά σημεία των πρατηρίων υγρών β. Σε κτίρια Λ4 που βρίσκονται εντός χώρων πρατη-
καυσίμων. ρίων υγρών καυσίμων επιφάνειας μεγαλύτερης των 300
• Η στάθμευση αυτοκινήτων (όχι προσωρινή στάση) τ.μ. Στην περίπτωση αυτή δεν υπολογίζεται η επιφάνεια
σε υπαίθριους χώρους πρατηρίων υγρών καυσίμων που καταλαμβάνει τυχόν τμήμα πλυντηρίου οχημάτων
σε απόσταση μικρότερη των 10 μ. από χαρακτηριστικά και δεν απαιτείται η εγκατάσταση του συστήματος πυ-
σημεία. ρόσβεσης στο τμήμα αυτό.
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7885

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: τη λήξη της θητείας της οπότε αντικαθίσταται από την
Άρθρο 1: Καταργούμενες διατάξεις - Εξουσιοδοτήσεις επιτροπή της παρ. 2.5 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α
Άρθρο 2: Μεταβατικές διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 3: Κυρώσεις
Άρθρο 2:
Άρθρο 4: Παραρτήματα
Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 1: Για αιτήματα έκδοσης αδειών δόμησης κτιρίων
Καταργούμενες διατάξεις - Εξουσιοδοτήσεις που έχουν μελετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
1.1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού π.δ. 71/1988, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο
καταργούνται τα Κεφάλαια Α και Γ του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32). 26 του ν. 2831/2000 (Α΄ 140), όπως ισχύει.
1.2. Το Κεφάλαιο Β «Κανονισμός Πυροπροστασίας Άρθρο 3:
Υφιστάμενων Ξενοδοχείων» του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32) Κυρώσεις
διατηρείται σε ισχύ μέχρι την έκδοση Κανονισμού Πυ- Η μη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονι-
ροπροστασίας Υφισταμένων Ξενοδοχείων. σμού επισύρει τις κατά νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.
1.3. Η Επιτροπή Εγκρίσεων Μελετών Πυροπροστασί-
ας που έχει συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 26539/17.6.2015 Άρθρο 4:
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1373) κατ’ εξουσιοδότηση Παραρτήματα
της παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), όπως Προσαρτώνται στο παρόν και αποτελούν αναπόσπα-
προστέθηκε με την υπουργική απόφαση 33940/750/ στο τμήμα αυτού τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ ως ακο-
31.12.1998 (Β΄ 1316), εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι λούθως:
7886 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7887

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȰ
ɈȰɂȻɁɃɀȸɇȸȾɈȻɆȻɏɁɏɇɅɆɃɇɈȸɍɆȸɇȸɈɃɉɇɇɉɀɌɏɁȰɀȵɈɃɁȾɈȻɆȻɃȴɃɀȻȾɃ
ȾȰɁɃɁȻɇɀɃ
ȾȰɈȸȳɃɆȻȵɇɍɆȸɇȵɏɁ ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ
Ⱦʏʀʌɿɲϯɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆɷɿɲʅͬʏʘʆ͕ɀʉʆʉʃɲʏʉɿʃʀɸʎ͕
Ȱ ȾȰɈɃȻȾȻȰ ȴɿʋʄʉʃɲʏʉɿʃʀɸʎ͕Ⱦʉɿʆʊɴɿɲ

ɂɸʆʉɷʉʖɸʀɲ͕ɂɸʆʙʆɸʎ͕ɃɿʃʉʏʌʉʔɸʀɲΘȾʉɿʏʙʆɸʎɶɿɲхϲɸʏʙʆ
Ȳ ɅɆɃɇɏɆȻɁȸȴȻȰɀɃɁȸ
ɇʐʆɳɽʌʉɿʍɻŵŝŶϱϬɲʏʊʅʘʆ͕ʖʙʌʉɿɇʐʆɸɷʌʀʘʆ͕ʅɸɶɳʄɸʎ
Ȱʀɽʉʐʍɸʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͕ʖʙʌʉɿȵʃɽɹʍɸʘʆ͕ɀʉʐʍɸʀɲ͕ʖʙʌʉɿ
ɇʐʆɲʐʄɿʙʆ͕Ȱʀɽʉʐʍɸʎȴɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆ͕Ɂɲʉʀ͕ʖʙʌʉɿȰɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɇʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆ͕Ⱥɹɲʏʌɲ͕Ⱦɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉɿ͕ȵʍʏɿɲʏʊʌɿɲ͕
ȷɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɸʀɲ͕Ⱦɲʔɸʆɸʀɲ͕Ⱦɹʆʏʌɲɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ͕
Ȱʀɽʉʐʍɸʎʋʉʄʄɲʋʄʙʆʖʌɼʍɸʘʆ͕Ȱʀɽʉʐʍɸʎɲʆɲʅʉʆɼʎ
ȳ ɇɉɁȰȺɆɃȻɇȸȾɃȻɁɃɉ ɸʋɿɴɲʏʙʆ͕ɈʌɳʋɸɺɸʎшϳϬʏ͘ʅ͘
ȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲϲͲϰϵɲʏʊʅʘʆ͕Ⱦʏʀʌɿɲʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿɲ͕Ɂɻʋɿɲɶʘɶɸʀɲ
ȴ ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸ
ȾʏʀʌɿɲɶɿɲȻɲʏʌɿʃɼɅʌʊʄɻʗɻ͕ȴɿɳɶʆʘʍɻ͕Ⱥɸʌɲʋɸʀɲ͕Ɋʋʆʉʃɲɿ
ɇʘʅɲʏɿʃɼɉɶɿɸɿʆɼȲʌɸʔʙʆʊʋʘʎʆʉʍʉʃʉʅɸʀɲ͕ʃʄɿʆɿʃɹʎ͕
ɲɶʌʉʏɿʃɳɿɲʏʌɸʀɲ͕ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʀʍʏɲɽʅʉʀ͕ʃɹʆʏʌɲʐɶɸʀɲʎ͕
ʗʐʖɿɲʏʌɸʀɲ͕ɿɷʌʑʅɲʏɲȰʅɸȰ͕ɿɷʌʑʅɲʏɲʖʌʉʆʀʘʎ
ʋɲʍʖʊʆʏʘʆ͕ʉʀʃʉɿɸʐɶɻʌʀɲʎ͕ɴʌɸʔʉʃʉʅɸʀɲфϱΎɸʏʙʆ͕
ɴʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʉʀʍʏɲɽʅʉʀ͕ʋɲɿɷɿʃʉʀʍʏɲɽʅʉʀфϱΎɸʏʙʆ͕
ȵ ɉȳȵȻȰȾȰȻȾɃȻɁɏɁȻȾȸɅɆɃɁɃȻȰ ɿɲʏʌɸʀɲ
ȾʏʀʌɿɲɶɿɲȾʌɳʏɻʍɻ͕ɇʘʔʌʉʆɿʍʅʊɼȶʃʏɿʍɻɅʉɿʆʙʆʊʋʘʎ
ȷ ɇɏɌɆɃɁȻɇɀɃɇ ʃʌɲʏɻʏɼʌɿɲ͕ɲʆɲʅʉʌʔʘʏɼʌɿɲ͕ʔʐʄɲʃɹʎ
ȵʅʋʉʌɿʃɳȾɹʆʏʌɲ͕Ȱɶʉʌɹʎʃɲɿɉʋɸʌɲɶʉʌɹʎ͕Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ͕
Ɍɲʌʅɲʃɸʀɲ͕Ⱦʉʐʌɸʀɲ͕Ⱦʉʅʅʘʏɼʌɿɲ͕Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏɲ
ȳʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ͕ʅɿʃʌɳȾɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲȵʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻʎʌʉʑʖʘʆ
ȸ ȵɀɅɃɆȻɃ ʃɲɿʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ
ȳʌɲʔɸʀɲȴɻʅʉʍʀʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆ͕ɈʉʋɿʃɼʎȰʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ͕
Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɸʎ͕ȳʌɲʔɸʀɲȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ͕ȵʄɸʐɽɹʌʘʆ
Ⱥ ȳɆȰɌȵȻȰ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ͕ɈʌɳʋɸɺɸʎʅɿʃʏʉʑɸʅɴɲɷʉʑфϳϬʏ͘ʅ͘
Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ͕Ȳɿʉʏɸʖʆʀɸʎ͕ȵʌɶɲʍʏɼʌɿɲ͕Ʌɲʌɲʍʃɸʐɲʍʏɼʌɿɲ͕
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʅɸȸʄɸʃʏʌͬʃʊȵʇʉʋʄɿʍʅʊʊʋʘʎɸʌɶʉʍʏɳʍɿɲ͕
ɷɿʐʄɿʍʏɼʌɿɲ͕ʍʏɲɽʅʉʀʋɲʌɲɶʘɶɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͕ʍʐʆɸʌɶɸʀɲ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ͕ɴɲʔɸʀɲ͕ʇʐʄʉʐʌɶɸʀɲ͕ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ɸʌɸʐʆʙʆʃɲɿɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʏɼʌɿɲʏʌʉʔʀʅʘʆ͕
ʃɲɽɲʌɿʍʏɼʌɿɲ͕ʍɿɷɸʌʘʏɼʌɿɲ͕ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɲʋʄʐʆʏɼʌɿɲ
Ȼ ȲȻɃɀȸɍȰɁȻȰͲȲȻɃɈȵɍɁȻȰ ʌʉʑʖʘʆ͕ɲʐʏʉʏɸʄɼʃɹʆʏʌɲʅɻʖɲʆʉɶʌɳʔɻʍɻʎ
ȳɸʆɿʃɹʎȰʋʉɽɼʃɸʎ͕ȰɶʌʉʏɿʃɹʎȰʋʉɽɼʃɸʎ͕ȿɿʅɸʆɿʃɳ
ɉʋʊʍʏɸɶɲ͕Ȱʋʉɽɼʃɸʎɀʉʐʍɸʀʘʆ͕ȰʋʉɽɼʃɸʎȾɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ͕
Ⱦ ȰɅɃȺȸȾȵɉɇȸ ɇʏɳɴʄʉɿ͕Ȳʉʐʍʏɳʍɿɲ͕ɍʉɿʌʉʍʏɳʍɿɲ͕Ƀʌʆɿɽʉʏʌʉʔɸʀɲ
Ⱦʏʀʌɿɲɶɿɲɇʏɳɽʅɸʐʍɻɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆɷɿʃʑʃʄʘʆɼʏʌɿʃʑʃʄʘʆɼ
ɇɈȰȺɀȵɉɇȸȰɉɈɃȾȻɁȸɈɏɁΘ ɅʌɲʏɼʌɿɲʋɲʌʉʖɼʎʃɲʐʍʀʅʘʆʃɲɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎΎΎɼɅʄʐʆʏɼʌɿɲ
ȿ ɅɆȰɈȸɆȻȰɉȳɆɏɁȾȰɉɇȻɀɏɁ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ

Ύȸɉ͘Ȱ͘ϯϬϰϲͬϴϵɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍɸʋɲɿɷɿɳɻʄɿʃʀɲʎʃɳʏʘʏʘʆϲɸʏʙʆ͕ɸʆʙʋʄɹʉʆɻʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʇɸʃɿʆɳɲʋʊʏɻʆɻʄɿʃʀɲʏʘʆϱɸʏʙʆ͘
ΎΎɇʏɻʆɉ͘Ȱ͘ϯϬϰϲͬϴϵɶʀʆɸʏɲɿɲʆɲʔʉʌɳʅʊʆʉɶɿɲʋʌɲʏɼʌɿɲʐɶʌʙʆʃɲʑʍɿʅʘʆ͕ɲʄʄɳʋʄɹʉʆ
ʍʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲɲʐʏɼɲʆɼʃʉʐʆʊʄɲʏɲʋʌɲʏɼʌɿɲʋɲʌʉʖɼʎʃɲʐʍʀʅʘʆʃɲɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȲ 7888

Ɉʌʊʋʉʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎɲʋʊɳʋʉʗɻʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃʏɿʌʀʘʆʅɸʅʀɲɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʖʌɼʍɸɿʎ


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018
Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7889

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȳ

ɅʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻͲȴɸʀʃʏɸʎɅʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ

Ƀ ɷɸʀʃʏɻʎ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ ɸʆʊʎ ɷʉʅɿʃʉʑ ʍʏʉɿʖɸʀʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆ
ɷʉʃɿʅʙʆ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋʌʊʏʐʋʉ ȵȿɃɈ E ϭϯϱϬϭͲϮ͘Ƀ ɷɸʀʃʏɻʎ
ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲʏʉ ɷʉʅɿʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉ͕ ʊʏɲʆ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍɸ ʅɿɲ ʋʌʉɷɿɲɶɸɶʌɲʅʅɹʆɻ ɽɸʌʅɿʃɼ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɿʃɼ ʔʊʌʏɿʍɻ͕ ɿʃɲʆʉʋʉɿɸʀ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʃʌɿʏɼʌɿɲɽɸʌʅɿʃɼʎʃɲɿʅɻʖɲʆɿʃɼʎʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ͘Ɉɲʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɲʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ɷɸɿʃʏʙʆ
ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ͕ʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲȳ͘ϭ͘

Ʌʀʆɲʃɲʎ ȳ͘ϭ͗ ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ ɷɸʀʃʏɻ
ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ͘

ɇʐʅɴʉʄɿʍʅʊʎ Ⱦʌɿʏɼʌɿʉ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ
ȵʐʍʏɳɽɸɿɲɼ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲɸʆʊʎʔɹʌʉʆʏʉʎɷʉʅɿʃʉʑʍʏʉɿʖɸʀʉʐʆɲɲʆʏɹʖɸɿ
ʔɹʌʉʐʍɲ ʅɻʖɲʆɿʃɹʎɷʌɳʍɸɿʎ͕ɸʆʙɸʀʆɲɿɸʃʏɸɽɸɿʅɹʆʉʍɸʔʘʏɿɳʍɸ
Z
ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ;ůŽĂĚ ʅʀɲɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɸʐʌɹʎ͕ʖʘʌʀʎɲʋʙʄɸɿɲʏɻʎɷʉʅɿʃɼʎ
ďĞĂƌŝŶŐĐĂƉĂĐŝƚLJͿ ʏʉʐɸʐʍʏɳɽɸɿɲʎʹɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ͘
Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲɸʆʊʎɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃʉʑɷʉʅɿʃʉʑʍʏʉɿʖɸʀʉʐ͕ʊʏɲʆ
ɸʃʏʀɽɸʏɲɿʍɸʔʘʏɿɳʍʏɻʅʀɲʏʉʐʋʄɸʐʌɳ͕ʆɲʅɻʆ
Ȱʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲ
 ɸʋɿʏʌɹʋɸɿʏɻɷɿɹʄɸʐʍɻʔʄʉɶʙʆ͕ɽɸʌʅʙʆɲɸʌʀʘʆʃɲɿ
;ŝŶƚĞŐƌŝƚLJͿ
ʃɲʋʆʉʑ͕ɲʋʉʏʌɹʋʉʆʏɲʎʏɻʆɸʅʔɳʆɿʍɼʏʉʐʎʍʏɻʅɻ
ɸʃʏɸɽɸɿʅɹʆɻʏʉʐʋʄɸʐʌɳ͘
Ⱥɸʌʅʉʅʉʆʘʏɿʃɼ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲɸʆʊʎɷɿɲʖʘʌɿʍʏɿʃʉʑɷʉʅɿʃʉʑʍʏʉɿʖɸʀʉʐ͕ʊʏɲʆ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ɸʃʏʀɽɸʏɲɿʍɸʔʘʏɿɳʍʏɻʅʀɲʏʉʐʋʄɸʐʌɳ͕ʆɲʋɸʌɿʉʌʀɺɸɿ
/ ʏɻʆɳʆʉɷʉʏɻʎɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʎʏɻʎʅɻɸʃʏɸɽɸɿʅɹʆɻʎ
;ƚŚĞƌŵĂů
ŝŶƐƵůĂƚŝŽŶͿ ʋʄɸʐʌɳʎɸʆʏʊʎʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʘʆʉʌʀʘʆ͘

Ʌɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲɸʆʊʎɷʉʅɿʃʉʑʍʏʉɿʖɸʀʉʐʊʏɲʆɸʃʏʀɽɸʏɲɿʍʏɻ
ɽɸʌʅɿʃɼʎ ʔʘʏɿɳʍʏɻʅʀɲʏʉʐʋʄɸʐʌɳʆɲʋɸʌɿʉʌʀɺɸɿʏɻʆʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ
t ɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲʎ ʅɸʏɳɷʉʍɼʎʏɻʎɽɸʌʅɿʃɼʎɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲʎ͕ɸʀʏɸɷɿɲʅɹʍʉʐ
;ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶŽĨ ʏʉʐʀɷɿʉʐʏʉʐʍʏʉɿʖɸʀʉʐɸʀʏɸɲʋʊʏɻʅɻɸʃʏɸɽɸɿʅɹʆɻʏʉʐ
ƌĂĚŝĂƚŝŽŶͿ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʍʏɲɶɸɿʏʉʆɿʃɳʐʄɿʃɳ͘

ɀɻʖɲʆɿʃɼ
Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲɸʆʊʎɷʉʅɿʃʉʑʍʏʉɿʖɸʀʉʐʆɲɲʆʏɿʍʏɹʃɸʏɲɿʍʏɻʆ
ɲʆʏʉʖɼ
D ɸʋɿʌʌʉɼʅʀɲʎʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻʎɷʑʆɲʅɻʎʋʌʊʍʃʌʉʐʍɻʎ
;ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů
ʄʊɶʘɷʉʅɿʃɼʎɲʍʏʉʖʀɲʎɸʆʊʎɳʄʄʉʐʍʏʉɿʖɸʀʉʐ͘
ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞͿ

Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲɷʉʅɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ;ɽʐʌʙʆɼʌʉʄʙʆͿʆɲ
Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲ ʃʄɸʀʆʉʐʆʋʄɼʌʘʎʃɲɿɲʐʏʊʅɲʏɲʖʘʌʀʎɲʆɽʌʙʋɿʆɻ
 ɲʐʏʉʍʔʌɳɶɿʍɻʎ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻ͕ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎʋɲʌʉʖɼʎ
;ƐĞůĨĐůŽƐƵƌĞͿ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͘

Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲɸʆʊʎɷʉʅɿʃʉʑʍʏʉɿʖɸʀʉʐʆɲʅɸɿʙʆɸɿɼʆɲ
ȴɿɲʌʌʉɼʃɲʋʆʉʑ ʋɸʌɿʉʌʀɺɸɿʏɻɷʀʉɷʉɽɸʌʅʙʆɲɸʌʀʘʆɼʃɲʋʆʉʑɲʋʊʏɻʅʀɲ
^
;ƐŵŽŬĞůĞĂŬĂŐĞͿ ʋʄɸʐʌɳʏʉʐʍʏɻʆɳʄʄɻ͘
7890 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

ȸ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻ ;ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ ƚŽ ĨŝƌĞͿ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɹʆɲ ʉʐʍɿʙɷɸʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊ ʏʘʆ ɷʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʅɸ ʏɻ ɷɸʑʏɸʌɻ ɴɲʍɿʃɼ ɲʋɲʀʏɻʍɻ ɷʉʅɿʃʙʆ ɹʌɶʘʆ
ͨʋʐʌɲʍʔɳʄɸɿɲͩ ʏʉʐ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ / ʏʉʐ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȵͿ ϯϬϱͬϮϬϭϭ ʃɲɿ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɻ
ɷɼʄʘʍɻɲʐʏɼʎɲʋʊʏʉʆʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼʘʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲɸʋɿɷʊʍɸʘʆ;ĞƵƌŽĐůĂƐƐĞƐͿʍʏɻɷɼʄʘʍɻ
ɸʋɿɷʊʍɸʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐϲʏʉʐɿɷʀʉʐʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ͘

Ƀ ɷɸʀʃʏɻʎ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ ɸʆʊʎ ɷʉʅɿʃʉʑ ʍʏʉɿʖɸʀʉʐ ɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ɸʆʊʎ ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʑ
ʍʐʅɴʊʄʘʆ ʏɻʎ ʅʉʌʔɼʎ ɍɍ ƚƚ͘ Ɉʉ ʋʌʙʏʉ ʅɹʌʉʎ ;ɍɍͿ ʏʉʐ ɷɸʀʃʏɻ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ
ʍʏʉ ʍʐʅɴʉʄɿʍʅʊ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
;ɴʄ͘ɅʀʆɲʃɲȲ͘ϭͿ͕ɸʆʙʏʉɷɸʑʏɸʌʉʅɹʌʉʎ;ƚƚͿɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏʉʅɹɶɿʍʏʉʖʌʊʆʉ;ʍɸʄɸʋʏɳͿɶɿɲʏʉʆ
ʉʋʉʀʉ ɿʃɲʆʉʋʉɿɸʀʏɲɿʏʉʃʌɿʏɼʌɿʉ ɲʐʏʊ͘Ƀʖʌʊʆʉʎɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ɲʋʊ ɹʆɲʆʃɲʏɳʄʉɶʉ ʋʌʉʏʑʋʘʆ
ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆʖʌʉʆɿʃɼʎɷɿɳʌʃɸɿɲʎ;ϭϱ͕ϯϬ͕ϰϱ͕ϲϬ͕ϵϬ͕ϭϮϬ͕ϭϴϬ͕ϮϰϬ͕ϯϲϬͿʃɲɿɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏʉʆ
ʅɹɶɿʍʏʉ ʖʌʊʆʉ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɿʃɲʆʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼʎ ɷʉʃɿʅɼʎ͘ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʍʐʆɷʐɲʍʏɿʃɼʎ ɲʋɲʀʏɻʍɻʎ ɷʑʉ ɼ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ͕ ʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎ ɷɸʀʃʏɻʎ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎɻɸʄɳʖɿʍʏɻʖʌʉʆɿʃɼɷɿɳʌʃɸɿɲʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲɿʃɲʆʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ
ʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʃʌɿʏɼʌɿɲ͘ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ͕ɹʆɲɷʉʅɿʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉʏʉʉʋʉʀʉʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋʌʊʏʐʋɻ
ɷʉʃɿʅɼ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ ɹʖɸɿ ʔɹʌʉʐʍɲ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ϭϱϱ ʄɸʋʏʙʆ͕ ɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲ ϴϬ ʄɸʋʏʙʆ͕ ʃɲɿ
ɽɸʌʅʉʅʉʆʘʏɿʃɼ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ϰϮ ʄɸʋʏʙʆ͕ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʏɲʇɿʆʉʅɻɽɸʀ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ɷɸʀʃʏɻ
ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎʘʎZϭϮϬɼZϲϬɼZ/ϯϬ͘

Ɉʉ ɸʆɲʌʅʉʆɿʍʅɹʆʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻ ɸʀʆɲɿ
ɴɲʍɿʍʅɹʆʉ ʍʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʖʌɼʍɻ ʋʌʊʏʐʋʘʆ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆ ɷʉʃɿʅʙʆ͕ ʊʋʘʎ ɲʐʏɹʎ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲȳ͘Ϯ͘

ȵʋʀʍɻʎ͕ ɸʀʆɲɿ ɸʇʀʍʉʐ ɲʋʉɷɸʃʏɼ ʃɳɽɸ ɳʄʄɻ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ɷʉʃɿʅɼ͕ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍɸ
ʃʌɳʏʉʎ ʅɹʄʉʎ ʏɻʎ ȵȵ ɼ ʍʏɻʆ Ɉʉʐʌʃʀɲ͕ ɼ ʍɸ ʃʌɳʏʉʎ ʏɻʎ ȵȷȵɇ ʋʉʐ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉ
ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʍʐʅʔʘʆʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ȵɃɍ͕ ɸʔʊʍʉʆ ɲʋʉɷɸɷɸɿɶʅɹʆɲ ɸɶɶʐɳʏɲɿ ɿʍʉɷʑʆɲʅʉ ɸʋʀʋɸɷʉ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿɲʍʔɳʄɸɿɲʎ͘


Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7891

Ʌʀʆɲʃɲʎȳ͘Ϯ
Ʌʌʊʏʐʋɸʎɷʉʃɿʅɹʎʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎɶɿɲʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏʉʐɷɸʀʃʏɻʋʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ͘
ȳȵɁȻȾȰ
EϭϯϲϯͲϭ ȴʉʃɿʅɹʎɅʐʌɲʆʏʀʍʏɲʍɻʎ͕ȳɸʆɿʃɹʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ
EϭϯϲϯͲϮ ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎʃɲɿɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɸʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
EϭϯϲϯͲϯ ȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʏɻʎɸʋʀɷʉʍɻʎʏʉʐʃʄɿɴɳʆʉʐ
ɀȸͲɌȵɆɃɁɈȰȴɃɀȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ
EϭϯϲϰͲϭ Ɉʉʀʖʉɿʃɲɿɸʇʘʏɸʌɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏʉɿʖʉʋʉɿʀɲʎ
EϭϯϲϰͲϮ Ƀʌʉʔɹʎ
EϭϯϲϰͲϯ ȵʇʘʏɸʌɿʃɳɉɲʄʉʋɸʏɳʍʅɲʏɲͲɅʄɼʌɻʎɷɿɳʌɽʌʘʍɻ
EϭϯϲϰͲϰ ȵʇʘʏɸʌɿʃɳɉɲʄʉʋɸʏɳʍʅɲʏɲͲɀɸʌɿʃɼɷɿɳʌɽʌʘʍɻ
ɌȵɆɃɁɈȰȴɃɀȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ
EϭϯϲϱͲϭ Ɉʉʀʖʉɿ
EϭϯϲϱͲϮ ȴɳʋɸɷɲʃɲɿʉʌʉʔɹʎ
EϭϯϲϱͲϯ ȴʉʃʉʀ
EϭϯϲϱͲϰ ɉʋʉʍʏʐʄʙʅɲʏɲ
EϭϯϲϱͲϱ ȵʇʙʍʏɸʎʃɲɿɷɿɳɷʌʉʅʉɿ
EϭϯϲϱͲϲ Ⱦʄɿʅɲʃʉʍʏɳʍɿɲ
ȴȻȾɈɉȰ
EϭϯϲϲͲϭ Ȱɶʘɶʉʀʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ
EϭϯϲϲͲϮ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲɲʋʉʃʉʋɼʎʋʐʌʃɲɶɿɳʎ;ĨŝƌĞĚĂŵƉĞƌƐͿ
EϭϯϲϲͲϯ Ʌʐʌʉʔʌɲɶʅʉʀ
EϭϯϲϲͲϰ Ʌʐʌʉʔʌɲɶʅʉʀɶʌɲʅʅɿʃʙʆɲʌʅʙʆ
EϭϯϲϲͲϱ Ȱɶʘɶʉʀʃɲɿʔʌɸɳʏɿɲʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
EϭϯϲϲͲϲ ɉʋɸʌʐʗʘʅɹʆɲɷɳʋɸɷɲ
EϭϯϲϲͲϳ Ʌʐʌʉʔʌɲɶʅʊʎɲʆʉɿɶʅɳʏʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
EϭϯϲϲͲϴ Ȱɶʘɶʉʀɲʋɲɶʘɶɼʎʃɲʋʆʉʑ
EϭϯϲϲͲϵ Ȱɶʘɶʉʀɲʋɲɶʘɶɼʎʃɲʋʆʉʑɸʆʏʊʎʋʐʌʉɷɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ
EϭϯϲϲͲϭϬ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲɲʋʉʃʉʋɼʎʃɲʋʆʉʑ;ƐŵŽŬĞĐŽŶƚƌŽůĚĂŵƉĞƌƐͿ
ȴȻȰɈȰɂȵȻɇȺɉɆɏɁȾȰȻɆɃȿɏɁ
EϭϲϯϰͲϭ Ʌʐʌɳʆʏʉʖɸʎɽʑʌɸʎʃɲɿʌʉʄɳ
EϭϲϯϰͲϮ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʀɶɿɲʋʐʌɳʆʏʉʖɸʎɽʑʌɸʎ
EϭϲϯϰͲϯ Ⱥʑʌɸʎɸʄɹɶʖʉʐʃɲʋʆʉʑ
ɃɆɃɌȵɇɇȵȵɂɏɈȵɆȻȾȸɌɏɈȻȰ
Esϭϭϴϳ ȵʋʀɷʉʍɻʋʐʌʃɲɶɿɳʎʉʌʉʔʙʆɸʃʏɸɽɸɿʅɹʆɸʎʍɸɸʇʘʏɸʌɿʃɼʋʐʌʃɲɶɿɳ
ɇɉɁȵȻɇɌɃɆȰɇȵɅɉɆȰɁɈȻɇɈȰɇȸɌȵɆɃɁɈɏɁȴɃɀȻȾɏɁɇɈɃȻɍȵȻɏɁ
EsϭϯϯϴϭͲϭ ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʅɸʅɸʅɴʌɳʆɻͲɃʌɿɺʊʆʏɿɲ
EsϭϯϯϴϭͲϮ ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʅɸʅɸʅɴʌɳʆɻͲȾɳɽɸʏɻ
EsϭϯϯϴϭͲϯ ɇʏʉɿʖɸʀɲʍʃʐʌʉɷɹʅɲʏʉʎ
EsϭϯϯϴϭͲϰ ɍɲʄʑɴɷɿʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲ
EsϭϯϯϴϭͲϱ ɇʑʅʅɸɿʃʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʅɸʍʃʐʌʊɷɸʅɲʃɲɿʖɲʄʑɴɷɿʆɲʔʑʄʄɲ
EsϭϯϯϴϭͲϲ ɍɲʄʑɴɷɿʆɲʃʉʀʄɲʐʋʉʍʏʐʄʙʅɲʏɲʅɸʋʄɼʌʘʍɻʍʃʐʌʉɷɹʅɲʏʉʎ
EsϭϯϯϴϭͲϳ ɂʑʄɿʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲ
7892 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȴ

ȰʆʏʀɷʌɲʍɻʍʏɻɌʘʏɿɳͲɇʑʍʏɻʅɲȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆȾʄɳʍɸʘʆ

Ƀʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎʏɻʎɸʇɳʋʄʘʍɻʎʏɻʎʔʘʏɿɳʎʍʏʉɸʍʘʏɸʌɿʃʊʏʉʐʃʏɿʌʀʉʐɼʃɲɿɸʆʏʊʎʏʉʐɿɷʀʉʐ
ʋʐʌʉɷɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏʉʎ ɸʋɿɷɿʙʃɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʐʄɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʎ ɲʆɲʔʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ͘ Ƀ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ʋʌʉɷɿɳɽɸʍɻʎ ɸʆʊʎ ɷʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʆɲ ʍʐʅɴɳʄɸɿ ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ
ɸʇɳʋʄʘʍɻʏɻʎʔʘʏɿɳʎɶʀʆɸʏɲɿʅɹʍʘʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʏʘʆȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆʃʄɳʍɸʘʆ;ƵƌŽĐůĂƐƐͿ͕
ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʏɻʆ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏʘʆ ɷʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ͨɲʆʏʀɷʌɲʍɻ ʍʏɻ
ʔʘʏɿɳͩ;ƌĞĂĐƚŝŽŶƚŽĨŝƌĞͿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʃɲʏʚɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻʃɲʆʉʆɿʍʅʊ;ȵȵͿϮϬϭϲͬϯϲϰʏɻʎ
ȵʋɿʏʌʉʋɼʎʏɻʎϭɻʎȻʉʐʄʀʉʐϮϬϭϱͨɶɿɲʏɻʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʘʆɷʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸɴɳʍɻʏɿʎ
ɸʋɿɷʊʍɸɿʎ ɲʆʏʀɷʌɲʍɻʎ ʍʏɻ ʔʘʏɿɳ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ;ȵȵͿ ϯϬϱͬϮϬϭϭ ʏʉʐ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑȾʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐʃɲɿʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐͩ͘
ȸ ɲʆʏʀɷʌɲʍɻ ʍʏɻ ʔʘʏɿɳ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɹʆɲ ʉʐʍɿʙɷɸʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊ ʏʘʆ ɷʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʋʉʐʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿɳʅɸʍɲʅɸʏɻɷɸʑʏɸʌɻɴɲʍɿʃɼɲʋɲʀʏɻʍɻɷʉʅɿʃʙʆɹʌɶʘʆͨʋʐʌɲʍʔɳʄɸɿɲͩʏʉʐ
ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ/ʏʉʐʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ;ȵȵͿϯϬϱͬϮϬϭϭʃɲɿʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɻɷɼʄʘʍɻɲʐʏɼʎɲʋʊʏʉʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼʘʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲɸʋɿɷʊʍɸʘʆ;ĞƵƌŽĐůĂƐƐĞƐͿʍʏɻɷɼʄʘʍɻɸʋɿɷʊʍɸʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐϲ
ʏʉʐɿɷʀʉʐʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ͘
ɇʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ʏʘʆ ɷʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɲʆʏʀɷʌɲʍɻ ʍʏɻ ʔʘʏɿɳ
ɶʀʆɸʏɲɿʖʌɼʍɻʅɿɲʎʍɸɿʌɳʎʋʌʊʏʐʋʘʆɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆɷʉʃɿʅʙʆ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆ
ʃɲʏ͛ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ;ȵȵͿ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘ ϮϬϭϲͬϯϲϰ ʃɲɿ ʏɲ ʋʌʊʏʐʋɲ ȵȿɃɈ ȵɁ ϭϯϱϬϭ͕
ʊʋʘʎɲʐʏɳɿʍʖʑʉʐʆ͘ɇʏɲʋʌʊʏʐʋɲȵȿɃɈȵɁϭϯϱϬϭʉʌʀɺʉʆʏɲɿʉɿʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎʃɲɿʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɸʋɿɷʊʍɸʘʆ ʘʎ ʋʌʉʎʏɻʆ ɲʆʏʀɷʌɲʍɻ ʍʏɻʔʘʏɿɳ ɶɿɲ ɷʉʅɿʃɳʋʌʉʁʊʆʏɲ ;ȵɁ ϭϯϱϬϭͲϭͿ͕ɷɳʋɸɷɲ
;ȵɁ ϭϯϱϬϭͲϭͿ͕ ɶʌɲʅʅɿʃɳ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɽɸʌʅʉʅʊʆʘʍɻʎ ʍʘʄɻʆʙʍɸʘʆ ;ȵɁ ϭϯϱϬϭͲϭͿ͕ ʍʏɹɶɸʎ ;ȵɁ
ϭϯϱϬϭͲϱͿʃɲɿɻʄɸʃʏʌɿʃɳʃɲʄʙɷɿɲ;ȵɁϭϯϱϬϭͲϲͿ͘
ȸʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏɻʎɸʋʀɷʉʍɻʎɸʆʊʎɷʉʅɿʃʉʑʋʌʉʁʊʆʏʉʎʘʎʋʌʉʎʏɻʆɲʆʏʀɷʌɲʍɻʍʏɻʔʘʏɿɳʍʏʉ
ʍʑʍʏɻʅɲʏʘʆʐʌʘʋɲʁʃʙʆʃʄɳʍɸʘʆɶʀʆɸʏɲɿʅɸʖʌɼʍɻʏʌɿʙʆʃʌɿʏɻʌʀʘʆ͗
ϭͨ͘ɇʐʅɴʉʄɼʍʏɻʆȰʆɳʔʄɸʇɻʃɲɿȾɲʑʍɻͩ
ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʍʑʍʏɻʅɲʏʘʆȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆʃʄɳʍɸʘʆ͕ʏɲɷʉʅɿʃɳʋʌʉʁʊʆʏɲʃɲʏɲʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍɸ
ϳ ʃʑʌɿɸʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ͕ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ɴɲɽʅʊ ʋʉʐ ɲʐʏɳ ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ ʍʏɻʆ ɲʆɳʔʄɸʇɻ ʃɲɿ
ɸʇɳʋʄʘʍɻ ʏɻʎ ʔʘʏɿɳʎ͘ Ƀɿ ϳ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ͕ ʃɲʏɳ ʔɽʀʆʉʐʍɲ ʍɸɿʌɳ͕ ɸʀʆɲɿ ʉɿ
ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ͗ ϭ͕ Ϯ͕ ͕ ͕ ͕  ʃɲɿ &͘ Ƀɿ ʃʄɳʍɸɿʎ Ȱϭ ʃɲɿ ȰϮ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʐʆ ʏɲ ʐʄɿʃɳ ʅɸ ʏɻ
ʅɿʃʌʊʏɸʌɻ ɷʐʆɲʏɼ ʍʐʅɴʉʄɼ ʍʏɻʆ ʃɲʑʍɻ͕ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍɸ ʋʌɲʃʏɿʃɳ ͨɳʃɲʐʍʏɲͩ
ʐʄɿʃɳ͕ɸʆʙɻʃʄɳʍɻ&ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸɿʏɲʐʄɿʃɳʋʉʐʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆʍʏɻʆʃɲʑʍɻʍɸʅɸɶɳʄʉɴɲɽʅʊ͘
Ϯͨ͘ɇʐʅɴʉʄɼʍʏɻʆɅɲʌɲɶʘɶɼȾɲʋʆʉʑͩ
ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʍʑʍʏɻʅɲʏʘʆȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆʃʄɳʍɸʘʆ͕ʏɲɷʉʅɿʃɳʋʌʉʁʊʆʏɲʃɲʏɲʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍɸ
ϯɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ͕ɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉɴɲɽʅʊʋʉʐɲʐʏɳʍʐʅɴɳʄʉʐʆʍʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʃɲʋʆʉʑ͗
Ɛϭ͗ɀɻɷɸʆɿʃɼɼʋʉʄʑʅɿʃʌɼʋɲʌɲɶʘɶɼʃɲʋʆʉʑ
ƐϮ͗ɀɹʏʌɿɲʋɲʌɲɶʘɶɼʃɲʋʆʉʑ
Ɛϯ͗ɇɻʅɲʆʏɿʃɼʋɲʌɲɶʘɶɼʃɲʋʆʉʑ
ϯͨ͘ɇʐʅɴʉʄɼʍʏɻʆɅɲʌɲɶʘɶɼɌʄɸɶʊʅɸʆʘʆɇʘʅɲʏɿɷʀʘʆɼɇʏɲɶʉʆɿɷʀʘʆͩ
Ⱦɲʏɳʏɻʆʃɲʑʍɻʅɸʌɿʃʙʆɷʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ʊʋʘʎʇʑʄʉɼɽɸʌʅʉʋʄɲʍʏɿʃɳ͕ɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆ
ʆɲ ɷɻʅɿʉʐʌɶɻɽʉʑʆ ʔʄɸɶʊʅɸʆɲ ʍʘʅɲʏʀɷɿɲ ɼ ʍʏɲɶʉʆʀɷɿɲ͕ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʐʆʉʉʑʆ ʏɻʆ ɸʇɳʋʄʘʍɻ
ʏɻʎ ʔʘʏɿɳʎ ʍɸ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʅɲʃʌɿɳ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ ɸʍʏʀɲ͘ ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ϭϭϬ ʍʑʍʏɻʅɲ ʏʘʆ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆʃʄɳʍɸʘʆ͕ʏɲɷʉʅɿʃɳʋʌʉʁʊʆʏɲʃɲʏɲʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍɸϯɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ͕

Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7893

ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ɴɲɽʅʊ ʋʉʐ ɲʐʏɳ ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ ʍʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʔʄɸɶʊʅɸʆʘʆ ʍʘʅɲʏɿɷʀʘʆ ɼ
ʍʏɲɶʉʆɿɷʀʘʆ͗
ĚϬ͗ɀɻɷɸʆɿʃɼʋɲʌɲɶʘɶɼʔʄɸɶʊʅɸʆʘʆʍʘʅɲʏɿɷʀʘʆɼʍʏɲɶʉʆɿɷʀʘʆ
Ěϭ͗ɀɿʃʌɼʋɲʌɲɶʘɶɼʔʄɸɶʊʅɸʆʘʆʍʘʅɲʏɿɷʀʘʆɼʍʏɲɶʉʆɿɷʀʘʆ
ĚϮ͗ɇɻʅɲʆʏɿʃɼʋɲʌɲɶʘɶɼʔʄɸɶʊʅɸʆʘʆʍʘʅɲʏɿɷʀʘʆɼʍʏɲɶʉʆɿɷʀʘʆ
ȸ ʃɲʏɳʏɲʇɻ ʏʘʆ ɷʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆ ʃʄɳʍɸʘʆ ɲʆʏʀɷʌɲʍɻʎ ʍʏɻ
ʔʘʏɿɳ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɲʋʊɷʉʍɻʎ ɸʆʊʎ ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʑ ʍʐʅɴʊʄʘʆ͕ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʋɲʌɹʖʉʐʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲʏɻʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʏʉʐɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʉʐʋʌʉʁʊʆʏʉʎʘʎʋʌʉʎʏɻʆɸʇɳʋʄʘʍɻʏɻʎ
ʔʘʏɿɳʎ;Ȱϭ͕ȰϮ͕Ȳ͕͕͕͕&Ϳ͕ʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼʏʉʇɿʃʉʑʃɲʋʆʉʑ;Ɛϭ͕ƐϮ͕ƐϯͿʃɲɿʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʋʐʌɲʃʏʘʅɹʆʘʆʍʘʅɲʏɿɷʀʘʆͲʍʏɲɶʉʆɿɷʀʘʆ;ĚϬ͕Ěϭ͕ĚϮͿ͘Ɉʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆʋɿɽɲʆʙʆʍʐʆɷʐɲʍʅʙʆ
ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ɷʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ;ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ɷɲʋɹɷʉʐͿʘʎʋʌʉʎʏɻʆɲʆʏʀɷʌɲʍɻʍʏɻʔʘʏɿɳ͕ɷʀʆɸʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲȴ͘ϭ͘ȳɿɲʏɻʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ
ɸʆʊʎ ɷʉʅɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ ʍʏɻʆ ʃɳɽɸ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ͕ ɶʀʆɸʏɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ ʏʘʆ
ʋʌʊʏʐʋʘʆ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆ ɷʉʃɿʅʙʆ͕ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ͕ ʊʋʘʎ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʋʌʊʏʐʋʉȵȿɃɈȵɁϭϯϱϬϭͲϭ͘

Ʌʀʆɲʃɲʎȴ͘ϭ͗Ʌɿɽɲʆʉʀʍʐʆɷʐɲʍʅʉʀʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆʃʄɳʍɸʘʆ;ƵƌŽĐůĂƐƐͿɶɿɲ
ʏɻʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʘʆɷʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʘʎʋʌʉʎʏɻʆɲʆʏʀɷʌɲʍɻʍʏɻʔʘʏɿɳ͘
ϭ
ϮͲƐϭ͕ĚϬ ϮͲ Ɛϭ͕Ěϭ ϮͲƐϭ͕ĚϮ
ϮͲƐϮ͕ĚϬ ϮͲƐϮ͕Ěϭ ϮͲƐϮ͕ĚϮ
ϮͲƐϯ͕ĚϬ ϮͲƐϯ͕Ěϭ ϮͲƐϯ͕ĚϮ
ͲƐϭ͕ĚϬ ͲƐϭ͕Ěϭ ͲƐϭ͕ĚϮ
ͲƐϮ͕ĚϬ ͲƐϮ͕Ěϭ ͲƐϮ͕ĚϮ
ͲƐϯ͕ĚϬ ͲƐϯ͕Ěϭ ͲƐϯ͕ĚϮ
ͲƐϭ͕ĚϬ Ͳ Ɛϭ͕Ěϭ ͲƐϭ͕ĚϮ
ͲƐϮ͕ĚϬ ͲƐϮ͕Ěϭ ͲƐϮ͕ĚϮ
ͲƐϯ͕ĚϬ ͲƐϯ͕Ěϭ ͲƐϯ͕ĚϮ
ͲƐϭ͕ĚϬ ͲƐϭ͕Ěϭ Ͳ Ɛϭ͕ĚϮ
ͲƐϮ͕ĚϬ ͲƐϮ͕Ěϭ ͲƐϮ͕ĚϮ
ͲƐϯ͕ĚϬ ͲƐϯ͕Ěϭ ͲƐϯ͕ĚϮ
 ͲĚϮ
&
ɇɻʅɸʀʘʍɻ͗Ɉɲʋʌʉʁʊʆʏɲʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɽɸʘʌɸʀʏɲɿɷɸɷʉʅɹʆʉʊʏɿʋɲʌɳɶʉʐʆʃɲʋʆʊ͕
ɸʋʉʅɹʆʘʎɷɸʆɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿʘʎʋʌʉʎʏʉʃʌɿʏɼʌɿʉͨƐͩ͘

ȳɿɲ ʏɿʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ ɷɲʋɹɷʉʐ͕ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʋɿɽɲʆʙʆ ʍʐʆɷʐɲʍʅʙʆ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎʘʎʋʌʉʎʏɻʆɲʆʏʀɷʌɲʍɻʍʏɻʔʘʏɿɳ͕ɲʋɸɿʃʉʆʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲȴ͘Ϯ͘
Ʌʀʆɲʃɲʎȴ͘Ϯ͗Ʌɿɽɲʆʉʀʍʐʆɷʐɲʍʅʉʀʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆʃʄɳʍɸʘʆ;ƵƌŽĐůĂƐƐͿɶɿɲ
ʏɻʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʘʆɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆɷɲʋɹɷʉʐʘʎʋʌʉʎʏɻʆɲʆʏʀɷʌɲʍɻʍʏɻʔʘʏɿɳ͘
ϭ&>
Ϯ&>ͲƐϭ Ϯ&>ͲƐϮ
&>ͲƐϭ &>ͲƐϮ
&>ͲƐϭ &>ͲƐϮ
&>ͲƐϭ &>ͲƐϮ
&>
&&>
ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʃɲʏ͛ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻʃɲʆʉʆɿʍʅʊ;ȵȵͿʐʋ͛ɲʌɿɽ͘ϮϬϭϲͬϯϲϰʃɲɿʏʉʋʌʊʏʐʋʉ
ȵȿɃɈȵɁϭϯϱϬϭͲϭ͕ɶɿɲʏɻʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʘʆɷʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃɲɿɷɲʋɹɷʘʆʘʎʋʌʉʎʏɻʆ
7894 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

ɲʆʏʀɷʌɲʍɻʍʏɻʔʘʏɿɳ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʍʑʍʏɻʅɲʏʘʆȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆʃʄɳʍɸʘʆ;ƵƌŽĐůĂƐƐͿ͕
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻɸʃʏɹʄɸʍɻʅɿɲʎʍɸɿʌɳʎʋʌʊʏʐʋʘʆɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆɷʉʃɿʅʙʆ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲȴ͘ϯ͘
Ʌʀʆɲʃɲʎȴ͘ϯɅʌʊʏʐʋɸʎɷʉʃɿʅɹʎɲʆʏʀɷʌɲʍɻʎʍʏɻʔʘʏɿɳɶɿɲʏɻʆʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻɷʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆʍʏʉʍʑʍʏɻʅɲʏʘʆȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆʃʄɳʍɸʘʆ;ƵƌŽĐůĂƐƐͿ͘
ɍʌɼʍɻɶɿɲʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʍʏɿʎ
Ʌʌʊʏʐʋʉ ȴʉʃɿʅɼ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɹʎʃʄɳʍɸɿʎ
ȵɁ/^KϭϭϴϮ ȴʉʃɿʅɼɲʃɲʐʍʏʊʏɻʏɲʎ ϭ͕Ϯ ϭ&>͕Ϯ&>

ȴʉʃɿʅɼʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑɲʆʙʏɸʌɻʎ
E/^Kϭϳϭϲ ϭ͕Ϯ͕ Ϯ&>
ɽɸʌʅʉɶʊʆʉʐɷʑʆɲʅɻʎ
ȴʉʃɿʅɼʅɸʅʉʆʘʅɹʆʉʐʃɲɿɶʊʅɸʆʉʐ
EϭϯϴϮϯ ȰϮ͕͕͕ Ͳ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
E/^KϭϭϵϮϱͲϮ ȴʉʃɿʅɼɲʆɲʔʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ ͕͕͕͕& &>͕&>͕&>͕&>͕&&>

ȴʉʃɿʅɼɽɸʌʅɿʃɼʎɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲʎʍɸ
E/^KϵϮϯϵͲϭ Ͳ Ϯ&>͕&>͕&>͕&>
ɷɳʋɸɷʉ

ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ Ȱʋʊʔɲʍɻ ϵϲͬϲϬϯͬȵȾ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ʏɻʎ ϰɻʎ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ ϭϵϵϲ ͞ɶɿɲ ʏɻʆ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʃɲʏɲʄʊɶʉʐʋʌʉʁʊʆʏʘʆʋʉʐɲʆɼʃʉʐʆʍʏɿʎʃʄɳʍɸɿʎȰ͞ɷɸʆʍʐʅɴɳʄʄɸɿʍʏɻʔʘʏɿɳ͕͟
ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɲʋʊʔɲʍɻϵϰͬϲϭϭͬȵȾʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϬ
ʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϴϵͬϭϬϲͬȵɃȾʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐɶɿɲʏɲɷʉʅɿʃɳʋʌʉʁʊʆʏɲ͟;ȵȵ>Ϯϲϳʏɻʎϭϵ͘ϭϬ͘ϭϵϵϲ͕
ʍ͘Ϯϯ ɸʋ͘Ϳ͕ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʐʄɿʃɳ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʃɲʏɲʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ʍʏɿʎ ʃʄɳʍɸɿʎ Ȱϭ ʃɲɿ ϭ&>
ʃɲɽʙʎ͕ʄʊɶʘʖɲʅɻʄʉʑɴɲɽʅʉʑɲʆɲʔʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ͕ɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿɹʖʉʐʆͨʅɻɷɸʆɿʃɼʍʐʅɴʉʄɼ
ʍʏɻ ʔʘʏɿɳͩ͘ ȳɿɲ ʏɲ ʐʄɿʃɳɲʐʏɳ͕ʏɲ ʉʋʉʀɲʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ ȴ͘ϰ͕ ɷɸʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆ ɷʉʃɿʅʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɳʏɲʇɼ ʏʉʐʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɲʆʏʀɷʌɲʍɻ
ʍʏɻʔʘʏɿɳ͘

Ʌʀʆɲʃɲʎȴ͘ϰ͗ȱʃɲʐʍʏɲʐʄɿʃɳ;Ȱϭ͕Ȱϭ&>Ϳɶɿɲʏɲʉʋʉʀɲɷɸʆɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎ
ɷʉʃɿʅɹʎ͘
 
ƒ ȴɿʉɶʃʘʅɹʆɻɳʌɶɿʄʉʎ ƒ Ɏɸʐɷɳʌɶʐʌʉʎʃɲɿʃʌɳʅɲʏɲ
ƒ ȴɿʉɶʃʘʅɹʆʉʎʋɸʌʄʀʏɻʎ ʗɸʐɷɳʌɶʐʌʉʐ
ƒ ȴɿʉɶʃʘʅɹʆʉʎʅɲʌʅɲʌʐɶʀɲʎ ƒ Ȱʄʉʐʅʀʆɿʉʃɲɿʃʌɳʅɲʏɲ
;ɴɸʌʅɿʃʉʐʄʀʏɻʎͿ ɲʄʉʐʅɿʆʀʉʐ
ƒ Ʌɸʏʌʉɴɳʅɴɲʃɲʎ ƒ ɀʊʄʐɴɷʉʎ
ƒ Ȱʔʌʙɷɸʎɶʐɲʄʀ ƒ ȳʑʗʉʎʃɲɿɸʋɿʖʌʀʍʅɲʏɲɲʋʊɶʑʗʉ
ƒ ɇʃʐʌʊɷɸʅɲ ƒ Ⱦʉʆɿɳʅɲʏɲʅɸɲʆʊʌɶɲʆɸʎ
ƒ Ȱɷʌɲʆɼʍʃʐʌʉɷɹʅɲʏʉʎ;ʉʌʐʃʏɳ ʍʐʆɷɸʏɿʃɹʎʑʄɸʎ
ɲɷʌɲʆɼɶɿɲɴɲʌʑʃɲɿɸʄɲʔʌʑ ƒ ɇʏʉɿʖɸʀɲɲʋʊɳʌɶɿʄʉ
ʍʃʐʌʊɷɸʅɲɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆ ƒ Ȱʍɴɸʍʏʉʋʐʌɿʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɽɸʌʅʉʅʉʆʘʏɿʃʙʆͿ ƒ Ɍʐʍɿʃʉʀʄʀɽʉɿʃɲɿʋʌʉʁʊʆʏɲ
ƒ ɇʏʉɿʖɸʀɲɲʋʊɲʔʌʙɷɸʎʍʃʐʌʊɷɸʅɲ ʍʖɿʍʏʊʄɿɽʉʐ
ƒ Ɉʍɿʅɹʆʏʉ ƒ ȴʉʅɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲɲʋʊɶʑʗʉ
ƒ ȱʍɴɸʍʏʉʎ ƒ ɀʘʍɲʁʃɳ
ƒ ɇʃʘʌʀɲʐʗɿʃɲʅʀʆʉʐͬɿʋʏɳʅɸʆɻ ƒ ɉɲʄʉʋʀʆɲʃɸʎ
ʏɹʔʌɲ ƒ ɉɲʄʉʃɸʌɲʅɿʃɳ
ƒ Ƀʌʐʃʏɳɲɷʌɲʆɼ ƒ Ⱦɸʌɲʅɿʃɳ
ƒ ɇʀɷɻʌʉʎ͕ʖɳʄʐɴɲʎʃɲɿɲʆʉʇɸʀɷʘʏʉʎ
ʖɳʄʐɴɲʎ
ƒ ɍɲʄʃʊʎʃɲɿʃʌɳʅɲʏɲʖɲʄʃʉʑ

Τεύχος Α’ 80/07.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7895

Άρθρο Δεύτερο
Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
7896 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α’ 80/07.05.2018

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*01000800705180072*