You are on page 1of 2

EVIDENCIJE, OBRASCI I ODLUKE

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU


BESPLATNO SAVETOVANJE I IZRADA DOKUMENTACIJE

Evidencije obrasci i odluke samo su mali deo neophodne dokumentacije za bezbednost i zdravlje
na radu. Dokumenti evidencije najvećim delom sačinjavaju obrasci evidencije od 01 do 14 i karton
evidencije zaduženja ličnih zaštitnih sredstava.

Postoje samo par Odluka/Rešenja direktora koja se koriste i to najvažnija među njima je Odluka o
imenovanju lica za bezbednost i zdravlje na radu. Često se koriste i interna rešenja i to rešenja o
zabrani u postupaku rada kako bi se poslodavac pokrio pred inspekcijom, npr. imao sam slučaj da
par građevinskih radnika – Armirači i Zidari, nisu prošli obavezni periodični lekarski pregled kao
sposobni za rad i time nisu zdravstveno podobni za radno mesto koje zahteva rad na visini.
Inspektor rada je sve to primetio sem interne odluke direktora da se zabranjuje zaposlenima bilo
kakav rad na visini zbog zdravstvene nepodobnosti, dok im se sistematizacijom rada ne naprave
nova radna mesta pomoćni armirač i pomoćni zidar, radna mesta bez rizika. Naravno Poslodavac
nije bio kažnjen jer nije u bio prekršaju i tom odlukom su izbegnute neugodnosti sa inspekcijom
rada.

Takvih Odluka/Rešenja ima dosta i razlikuju se u zavisnosti od situacije i potrebe preduzeća, tj.
zahteva/prohteva inspekcije rada.

Obrasci 01-14 se lako ispunjavaju i jednostavni su. Rade se na osnovi Akta o proceni rizika za sva
radna mesta u radnoj okolini. To znači da zajednički rezultat skupa od 14 obrazaca predstavlja
univerzalni formular za prikaz firme, dok sami ispunjeni obrasci unutar ovog skupa potpuno se
razlikuju od preduzeća do preduzeća.

Znajte da je zakonom obavezna ova evidencija.


U nekim obrascima nećete imati šta da ispunjavate, to ne znači da ih trebate preskočiti, naprotiv
morate ih overiti i potpisati kao dokaz da vodite evidenciju, iako nemate npr. radna mesta sa
povećanim rizikom ili opremu koja podleže periodičnim ispitivanjima.

Obrazac 06 (evidencija o osposobljenosti zaposlenog za bezbedan i zdrav rad) koji je


najpopularniji kod Inspektora rada je najkomplikovaniji od svih. Da bi se on ispravno popunio
potrebno je poznavati Akt o proveni rizika, stručne materije, poznavanje rizika, opasnosti i
štetnosti u procesu rada i uz pomoć raznih metoda procene rizika izraziti to kao veličinu na koju se
može delovati.

Ako se ne snađete slobodno me kontaktirajte, nema radnog mesta koji nisam


procenio, tako da nema radnog mesta za koje nisam izdao validan Obrazac 6 tj.
imam sve Obrasce 6 za sva radna mesta koja mogu da se pojave ili izmisle.

Odluku o imenovanju lica za bezbednost i zdravlje na radu morate da imate i nju možete preuzeti
ovde, Odluka o imenovanju lica za BZNR.
Namerno Vam je ostavljen gornji deo stranice da štampu uradite na svom memorandumu firme.

Karton evidencije zaduženja LZS je univerzalni dokument. Na gornjem delu možete staviti
memorandum, najbitnije je da se ispuni šta koji radnik zadužuje na kojem radnom mestu i na
koliko vremena. Karton zaduženja LZS je takođe jako bitan za preduzeća koja imaju ili će uvesti
OHSAS i ISO standarde.

Karton evidencije zaduženja ličnih zaštitnih sredstava možete preuzeti ovde karton evidencije
zaduzenja LZS.

Namerno Vam je ostavljen gornji deo stranice da štampu uradite na svom memorandumu firme.

Obrasci od 01-14 blanko, ne ispunjene možete preuzeti ovde.

Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4
Obrazac 5
Obrazac 6
Obrazac 7
Obrazac 8
Obrazac 9
Obrazac 10
Obrazac 11
Obrazac 12
Obrazac 13
Obrazac 14