You are on page 1of 123

1

00:00:12,375 --> 00:00:14,794


Dikkat!

2
00:01:14,604 --> 00:01:16,189
Oturun.

3
00:01:19,693 --> 00:01:21,903
�unu unutmay�n ki, hi� kimse...

4
00:01:23,196 --> 00:01:27,117
...�lkesi u�runa �lerek...

5
00:01:27,993 --> 00:01:30,412
...sava�� kazanmam�t�r...

6
00:01:32,414 --> 00:01:33,999
Sava�� ancak...

7
00:01:35,000 --> 00:01:39,796
...ba�ka aptallar�n �lmesini
sa�layarak, kazanabilirsiniz.

8
00:01:41,881 --> 00:01:43,299
Beyler...

9
00:01:45,176 --> 00:01:48,304
Amerika'n�n sava�mak istememesi...

10
00:01:48,513 --> 00:01:50,598
...ve sava�tan uzak
duraca�� �eklindeki s�zler...

11
00:01:51,099 --> 00:01:53,101
...tamamiyle yaland�r.

12
00:01:53,476 --> 00:01:54,811
Amerikal�lar...

13
00:01:55,186 --> 00:01:57,605
...geleneksel olarak sava�� sever.

14
00:01:57,897 --> 00:02:03,111
B�t�n ger�ek Amerikal�lar,
�arp�maya kat�lmay� sever.
15
00:02:04,904 --> 00:02:06,698
Siz �ocukken...

16
00:02:08,199 --> 00:02:11,286
...en iyi bilye at�c�s�n�...

17
00:02:11,494 --> 00:02:16,082
...ve en iyi ko�an� tutard�n�z.
En iyi top at�c�s�n�, en g��l� boks�r�.

18
00:02:16,708 --> 00:02:19,210
Amerika kazanan� sever...

19
00:02:19,711 --> 00:02:22,297
...kaybetmeye tahamm�l edemeyiz.

20
00:02:22,714 --> 00:02:25,008
Amerika hep kazanmaya oynar.

21
00:02:25,300 --> 00:02:30,305
Kaybettikten sonra g�len bir
adam�, ben ne yapay�m?

22
00:02:31,014 --> 00:02:36,311
Bu y�zden, Amerikal�lar hi� kaybetmedi...

23
00:02:37,103 --> 00:02:39,814
...ve hi� sava� kaybetmeyece�iz...

24
00:02:40,815 --> 00:02:43,401
...��nk� kaybetme d��ncesi, Amerikal�lar
i�in bir utan�t�r.

25
00:02:44,903 --> 00:02:46,112
�imdi...

26
00:02:47,197 --> 00:02:50,408
...ordu bir tak�md�r.

27
00:02:51,201 --> 00:02:53,787
Tak�m gibi yer, i�er ve ya�ar.

28
00:02:54,079 --> 00:02:56,998
Bireysellik diye bir �ey yoktur.
29
00:02:57,207 --> 00:03:00,293
Saturday Evening Post'ta bireyselli�i...

30
00:03:00,502 --> 00:03:03,004
...yazan, o z�ppe salaklar�n...

31
00:03:03,380 --> 00:03:08,009
...ger�ek sava� hakk�nda,
hi�bir fikirleri yok.

32
00:03:10,595 --> 00:03:14,516
Bizde, en iyi yemek ve malzeme...

33
00:03:15,600 --> 00:03:17,811
...en iyi moral...

34
00:03:17,977 --> 00:03:20,480
...ve d�nyan�n en iyi askeri var.

35
00:03:21,898 --> 00:03:22,899
Biliyor musunuz...

36
00:03:24,401 --> 00:03:28,780
...asl�nda kar��m�za ��kacak
o zavall�lara �ok ac�yorum.

37
00:03:28,988 --> 00:03:30,281
Tanr� �ahidimdir.

38
00:03:30,490 --> 00:03:33,410
Pislikleri vurmakla kalmayaca��z...

39
00:03:33,910 --> 00:03:36,913
...canl� canl� ci�erlerini s�kece�iz...

40
00:03:37,080 --> 00:03:41,001
...ve onlar�, tanklarda gres ya��
olarak kullanaca��z.

41
00:03:41,209 --> 00:03:46,089
Bu zavall� zevk d�k�nlerini,
utan� i�inde �ld�rece�iz.

42
00:03:47,007 --> 00:03:48,216
Evet...
43
00:03:49,509 --> 00:03:51,302
...baz�lar�n�z�n...

44
00:03:51,678 --> 00:03:53,888
...merak etti�ini biliyorum...

45
00:03:54,681 --> 00:03:58,601
...ate� alt�nda ka�acak m�s�n�z?
Bunu hi� d��nmeyin.

46
00:04:00,186 --> 00:04:02,188
Sizi temin ederim...

47
00:04:02,605 --> 00:04:04,899
...�st�n�ze d�eni yapacaks�n�z.

48
00:04:06,401 --> 00:04:08,278
Naziler...

49
00:04:08,695 --> 00:04:10,697
...bizim d�man�m�z.

50
00:04:10,989 --> 00:04:12,782
Onlara sald�r�n!

51
00:04:13,283 --> 00:04:16,494
Kanlar�n� ortaya sa��n!
Kar�nlar�ndan vurun!

52
00:04:17,495 --> 00:04:19,914
�at�maya girince...

53
00:04:20,582 --> 00:04:22,792
...en iyi arkada��n�z�n...

54
00:04:23,084 --> 00:04:26,796
...y�z�ndeki ifadeyi g�r�nce...

55
00:04:29,049 --> 00:04:30,759
...gerekeni yapacaks�n�z.

56
00:04:33,053 --> 00:04:35,472
Ve �unu hep hat�rlay�n.
57
00:04:37,265 --> 00:04:42,062
Bana sak�n, "yerimizi koruyoruz"
�eklinde mesaj yollamay�n.

58
00:04:42,437 --> 00:04:45,940
Hi�bir �eyi korumuyoruz.
B�rak�n onlar yaps�n.

59
00:04:46,566 --> 00:04:50,737
Biz s�rekli ilerleyecek ve d�man
d��nda hi�bir �eyi...

60
00:04:51,071 --> 00:04:52,864
...elde tutmaya �al�mayaca��z.

61
00:04:53,073 --> 00:04:56,868
Biz onlar� burunlar�ndan yakalayaca��z
ve k��lar�n� tekmeleyece�iz.

62
00:04:57,035 --> 00:04:59,371
Onlar�, aman vermeden
tekmeleyece�iz...

63
00:04:59,537 --> 00:05:03,249
...ve sonunda, ka��an kaz s�r�s�nden
farklar� kalmayacak!

64
00:05:05,543 --> 00:05:06,753
�imdi...

65
00:05:09,547 --> 00:05:11,341
...evinize d�nd���n�zde...

66
00:05:11,966 --> 00:05:15,762
...s�yleyebilece�iniz tek �ey olacak.

67
00:05:16,638 --> 00:05:18,848
Bunun i�in ��kredeceksiniz.

68
00:05:20,642 --> 00:05:24,270
Bundan otuz y�l sonra
��minenin �n�nde otururken...

69
00:05:24,562 --> 00:05:27,065
...torununuz yan�n�za gelip...
70
00:05:28,149 --> 00:05:29,567
...size �unu soracak:

71
00:05:29,859 --> 00:05:33,238
"2.D�nya Sava��'nda ne yapt�n, dede?"

72
00:05:34,364 --> 00:05:36,366
�unu s�ylemeyeceksin:

73
00:05:38,243 --> 00:05:39,536
"Evet...

74
00:05:40,954 --> 00:05:43,873
...Louisiana'da g�bre k�rekledim."

75
00:05:46,960 --> 00:05:49,754
Pek�l�, a�a��l�k herifler...

76
00:05:50,338 --> 00:05:52,257
...duygular�m belli.

77
00:05:57,262 --> 00:05:59,347
Sizlere her zaman...

78
00:06:00,473 --> 00:06:04,561
...her yerde, liderlik etmekten
gurur duyaca��m...

79
00:06:06,271 --> 00:06:07,647
...her zaman.

80
00:06:11,067 --> 00:06:12,569
Hepsi bu.

81
00:11:05,487 --> 00:11:07,781
Araplar'�n yiyecek ve giyece�e
ihtiyac� var.

82
00:11:08,281 --> 00:11:11,159
Biz g�mmeden �nce
adamlar�m�z� soyuyorlar.

83
00:11:11,451 --> 00:11:14,287
Raporlar�n �ok do�ru oldu�u
g�r�l�yor.
84
00:11:17,082 --> 00:11:20,251
Altm� bir z�rhl� ara�,
45 ton cephane...

85
00:11:20,585 --> 00:11:25,382
...yirmi be� 40 mm.lik top,
�� tane otomatik 105'lik.

86
00:11:25,965 --> 00:11:28,385
Havanlar, makineli t�fekler ve
tabancalar hari�...

87
00:11:28,551 --> 00:11:33,056
...d�rb�nler, palaskalar, piyade �oraplar�.

88
00:11:34,683 --> 00:11:37,686
Tam 1.800 tane asker.

89
00:12:25,233 --> 00:12:26,443
RABAT - FAS

90
00:12:34,284 --> 00:12:36,453
Halk�m�z sizi selaml�yor, General...

91
00:12:36,786 --> 00:12:40,874
...Afrika k�tas�na muhte�em bir
��karma yapt�n�z...

92
00:12:41,082 --> 00:12:44,753
...ve varl���n�zla, �lkemize
��k sa�t�n�z.

93
00:12:45,754 --> 00:12:47,380
Burada olmaktan mutluyum, Ekselanslar�.

94
00:12:47,589 --> 00:12:51,051
Ama Tunus'ta Almanlar'la
sava�may� ye�lerdim.

95
00:13:04,022 --> 00:13:07,942
"�nlerindeki aslanlar bile
siz yakla��rken titreyecekler."

96
00:13:09,611 --> 00:13:11,738
Te�ekk�r ederim, Ekselanslar�.
97
00:14:14,134 --> 00:14:15,927
M�kemmel!

98
00:14:16,344 --> 00:14:18,013
Ke�ke, bizim ordumuz da b�yle olsa.

99
00:14:51,212 --> 00:14:55,050
S�yleyin, General.
Fas hakk�nda ne d��n�yorsunuz?

100
00:14:55,342 --> 00:14:56,634
Be�endim, Ekselanslar�.

101
00:14:56,843 --> 00:15:01,348
Sanki �ncil'in ve Hollywood'un
birle�imi gibi.

102
00:15:45,225 --> 00:15:48,228
Bunlar Kasserine'de miydi?
Evet, efendim.

103
00:15:48,436 --> 00:15:51,022
Almanlar'la ilk �arp�mas�nda,
Amerikan askerleri...

104
00:15:51,231 --> 00:15:53,942
...b�yle yenilmemeliydi.

105
00:15:58,113 --> 00:16:01,032
Rommel'e kar��, en iyi tank��ya
ihtiyac�m�z var.

106
00:16:01,241 --> 00:16:03,535
Bu s�r�y� bir araya getirebilecek
birini bulmal�y�z.

107
00:16:05,036 --> 00:16:07,414
- Patton m�?
- Olabilir.

108
00:16:08,331 --> 00:16:10,041
Tanr� yard�mc�m�z olsun.

109
00:18:03,196 --> 00:18:04,572
Te�men...
110
00:18:04,989 --> 00:18:07,075
...n�bet�i subay nerede?

111
00:18:07,283 --> 00:18:08,493
Efendim.

112
00:18:08,743 --> 00:18:13,456
- Galiba odas�nda t�ra� oluyor.
- Neden burada g�revinin ba��nda de�il?

113
00:18:13,957 --> 00:18:15,542
T�ra� olmas� gerekiyordu.

114
00:18:15,834 --> 00:18:19,129
Bug�n yeni bir general gelecekmi� de.

115
00:18:44,029 --> 00:18:47,032
Kim benim s�rt�m� tekmeliyor?

116
00:18:50,535 --> 00:18:52,245
Oh, affedersiniz, efendim.

117
00:18:52,537 --> 00:18:56,958
- Burada ne yap�yorsun, asker?
- Uyumaya �al��yordum, efendim.

118
00:18:57,042 --> 00:18:58,626
Evet...

119
00:18:58,960 --> 00:18:59,961
Devam edebilirsin, evlat.

120
00:19:00,128 --> 00:19:03,340
Burada ne yapt���n� bilen,
tek ki�i sensin galiba.

121
00:19:03,631 --> 00:19:05,258
Emredersiniz.

122
00:19:09,054 --> 00:19:12,766
Brad, nas�ls�n dostum?
- �yiyim, George. �yi ki geldin.

123
00:19:12,932 --> 00:19:15,727
Saat 9.00'a kadar burada
olamayaca��n� san�yordum.

124
00:19:16,061 --> 00:19:17,937
Evet, acele ettik.

125
00:19:18,563 --> 00:19:21,566
- Adamlar�m� tan�yorsun, Dick Jenson.
- Evet.

126
00:19:21,858 --> 00:19:23,943
Brad, s�ylesene.

127
00:19:24,444 --> 00:19:27,864
- Burada ne yap�yorsun?
- Ike, Kasserine ge�idi hakk�nda rapor istedi.

128
00:19:28,031 --> 00:19:30,659
Bu arada, g�zlemci olarak kalaca��m ve...

129
00:19:30,825 --> 00:19:32,827
...direkt Ike'a rapor verece�im.

130
00:19:32,952 --> 00:19:34,454
Bir casus.

131
00:19:34,829 --> 00:19:37,332
General Eisenhower'�n kararg�h�n�
ba�lay�n.

132
00:19:38,667 --> 00:19:40,627
S�ylesene, Brad...

133
00:19:41,836 --> 00:19:44,631
...Kasserine'de ne oldu?
�hmalk�rl�k m� varm�?

134
00:19:44,756 --> 00:19:47,342
Her �ey ters gitmi�.

135
00:19:48,259 --> 00:19:52,263
Biz 75 mm.lik mermi atarken,
Almanlar 88'lik kullanm�.

136
00:19:52,430 --> 00:19:54,641
Tank motorlar� dizel.
137
00:19:55,266 --> 00:19:59,354
Birini vursak bile durmuyorlar.
Ama, bizim tanklar...

138
00:20:00,939 --> 00:20:02,732
Asker "Mor Kalp" kutusu diyor.

139
00:20:03,066 --> 00:20:05,527
�arapneli yedi�i anda,
benzin deposu u�uyor.

140
00:20:05,860 --> 00:20:07,237
Tank konusunda uyarm�t�m.

141
00:20:07,445 --> 00:20:10,156
Z�rhl� ta��y�c�lar konusunda
askerlerle konu�tum.

142
00:20:10,365 --> 00:20:13,827
Makineli t�fek z�rh� deliyor mu,
diye sordum.

143
00:20:14,160 --> 00:20:15,745
Hay�r, dedi.

144
00:20:15,954 --> 00:20:19,165
Mermi bir taraftan girip
i�eride biraz dola��yormu�.

145
00:20:20,166 --> 00:20:23,461
Galiba hava deste�i konusunda
baz� sorunlar�m�z olmu�.

146
00:20:23,753 --> 00:20:25,130
Burada hava deste�i yoktur.

147
00:20:25,338 --> 00:20:28,842
- General Smith telefonda, efendim.
- �zninle, Brad.

148
00:20:34,556 --> 00:20:35,932
Bedell?

149
00:20:36,266 --> 00:20:40,562
Seni aramam�n sebebi, Bradley
ve buradaki g�revi.

150
00:20:41,229 --> 00:20:45,734
Bana iyi bir yard�mc� laz�m,
Brad'i bu g�rev i�in istiyorum.

151
00:20:47,027 --> 00:20:48,862
Ike ile konu�acak m�s�n?

152
00:20:49,946 --> 00:20:51,740
Te�ekk�rler, Bedell.

153
00:20:52,032 --> 00:20:55,327
Eisenhower'� unutabilirsin,
bana �al�acaks�n.

154
00:20:56,161 --> 00:20:58,038
- Tamam m�?
- Tamam, oldu.

155
00:20:58,538 --> 00:21:01,750
Dick. Y�ld�zlar yan�nda m�?

156
00:21:02,459 --> 00:21:04,627
- Evet, efendim.
- Hadi, getir!

157
00:21:16,848 --> 00:21:20,060
Ne oldu, Brad?
Ba�kan'dan terfi ald�m.

158
00:21:20,560 --> 00:21:24,856
Biliyorum; ama Senato onaylamadan
y�ld�z� takamazs�n.

159
00:21:25,357 --> 00:21:26,858
Evet...

160
00:21:27,400 --> 00:21:29,986
...onlar�n program�yla benimki farkl�.

161
00:21:35,408 --> 00:21:36,493
George...

162
00:21:37,786 --> 00:21:40,914
...T�rk donanmas� sana amirallik
verseydi...

163
00:21:41,122 --> 00:21:43,416
...buradaki b�t�n yapt�klar�n� unutup...

164
00:21:43,625 --> 00:21:45,710
...g�revi kabul etmek i�in oraya ko�ard�n.

165
00:21:46,795 --> 00:21:50,715
Her neyse, tebrikler.
Senin ad�na sevindim.

166
00:21:51,925 --> 00:21:53,385
Biliyor musun...

167
00:21:54,094 --> 00:21:57,889
Bence bu y�ld�zlar, ye�il g�mlekte
daha iyi durur.

168
00:21:58,223 --> 00:22:02,811
Tank m�rettebat� i�in �niforma
tasarlad���m� s�ylemi� miydim?

169
00:22:04,396 --> 00:22:08,108
�niforman�n ye�il-k�rm�z� deri
�izgileri vard�...

170
00:22:08,316 --> 00:22:12,112
...tam �n�nde �apraz inen b�y�k
pirin� d��meler vard�.

171
00:22:12,404 --> 00:22:15,323
Ve ba��mda da alt�n rengi
futbol kask�.

172
00:22:16,324 --> 00:22:18,910
Tabii ki ordu reddetti.

173
00:22:19,119 --> 00:22:20,495
Tanr�m, bence �ok g�zeldi!

174
00:22:22,122 --> 00:22:24,290
Lloyd Fredendall gidiyor.

175
00:22:58,408 --> 00:23:03,496
George, Kasserine raporunda
yazd���m bir �ey daha var.

176
00:23:03,997 --> 00:23:06,624
Adamlar�m�zdan baz�lar�
korkudan ka�m�.

177
00:23:06,916 --> 00:23:08,585
Bu �ok normal.

178
00:23:08,793 --> 00:23:11,588
En iyi av k�pe�i bile
ilk av�nda �ekinebilir.

179
00:23:11,796 --> 00:23:13,506
Hat�rl�yorum da...

180
00:23:14,215 --> 00:23:17,302
...hi�bir �ey do�ruca burnuma gelen...

181
00:23:17,594 --> 00:23:19,012
...bir kur�un fikri kadar
korkutucu de�ildi.

182
00:23:19,304 --> 00:23:23,391
Do�ruca buraya gelen kur�un fikri...

183
00:23:23,600 --> 00:23:25,894
...di�er olas�l�klardan daha korkun�tu.

184
00:23:26,102 --> 00:23:29,606
Seni anl�yorum George;
��nk� burnun �ok g�zel.

185
00:23:31,691 --> 00:23:34,819
Bu birlik neden yenildi, biliyor musun?

186
00:23:35,111 --> 00:23:36,988
Bir k�r bile g�rebilir.

187
00:23:37,489 --> 00:23:40,200
��nk� asker gibi davranm�yorlar.

188
00:23:40,492 --> 00:23:42,118
Neden asker gibi sava�s�nlar?

189
00:23:42,285 --> 00:23:45,622
Kesinlikle hakl�s�n.
Disiplinleri �ok k�t�.

190
00:23:46,414 --> 00:23:49,584
Yakla��k 15 dakika sonra bu �ocuklar�...

191
00:23:49,918 --> 00:23:52,504
...fanatik yapmaya ba�l�yorum.

192
00:23:52,712 --> 00:23:55,215
Almanlar'dan korkmay� unutacaklar.

193
00:23:55,799 --> 00:23:58,718
Umar�m benden korkmay� unutmazlar.

194
00:24:19,322 --> 00:24:22,117
Erken kalkm�s�n�z, General?
Kahvalt�?

195
00:24:22,325 --> 00:24:24,494
Yoksa b�t�n subaylar�m
kahvalt�lar�n� etti mi?

196
00:24:24,703 --> 00:24:26,788
6.00'dan 8.00'e kadar a����z.

197
00:24:26,997 --> 00:24:29,416
Subaylar�n �o�u yeni geliyor, efendim.

198
00:24:29,708 --> 00:24:32,085
Subaylara bu viranenin kapand���n� s�yle.

199
00:24:32,919 --> 00:24:35,088
Ama, efendim! Daha 8.00'i �eyrek ge�iyor.

200
00:24:35,422 --> 00:24:40,093
Bundan b�yle 6.00'da a��lacak
6:15'ten sonra kimse giremeyecek.

201
00:24:40,301 --> 00:24:41,720
Tozluklar�n nerede?

202
00:24:42,012 --> 00:24:45,724
Tozluklar�m m�? Ama Generalim,
ben bir a���y�m.
203
00:24:47,392 --> 00:24:49,019
Sen bir askersin.

204
00:24:50,020 --> 00:24:51,021
20 dolar ceza.

205
00:24:55,984 --> 00:24:57,402
Beyler...

206
00:24:58,194 --> 00:25:00,321
...�u andan itibaren...

207
00:25:00,488 --> 00:25:03,616
...tozlu�u, kravat�, mi�feri
olmayan herkes...

208
00:25:04,284 --> 00:25:07,704
...botu parlamayan ve �niformas�
�t�s�z olan herkes...

209
00:25:09,914 --> 00:25:11,624
...derisini y�zd�recek.

210
00:25:51,581 --> 00:25:55,460
Buras� k�la.
E�lence yeri de�il.

211
00:26:23,363 --> 00:26:25,365
- G�nayd�n evlat.
- G�nayd�n, efendim.

212
00:26:26,282 --> 00:26:27,283
Doktor.

213
00:26:27,450 --> 00:26:28,576
Efendim.

214
00:26:28,743 --> 00:26:33,081
G�rd���m kadar�yla, iki tane
kendini yaralama olay� var.

215
00:26:33,248 --> 00:26:34,582
Evet, efendim, �yle.

216
00:26:34,874 --> 00:26:36,376
Onlar� hemen ��kar�n.

217
00:26:36,543 --> 00:26:38,962
Birinde ciddi bir iltihaplanma var.

218
00:26:39,254 --> 00:26:42,382
�sterse �ls�n, onlar� ba�ka
bir yere g�nder.

219
00:26:42,674 --> 00:26:46,052
Sava�ta yaralananlarla ayn�
yerde yatamazlar.

220
00:26:46,469 --> 00:26:49,180
- Onlar� naklederim efendim.
- Bir �ey daha var.

221
00:26:49,556 --> 00:26:52,642
Benim birli�imde "sava� yorgunlu�u"
olmayacak. Bu bir emirdir.

222
00:26:53,351 --> 00:26:56,271
Sava� yorgunlu�u hastaneye
ka�ma mazeretidir.

223
00:26:56,479 --> 00:26:58,565
B�yle bir korkakl�k istemiyorum.

224
00:26:58,857 --> 00:26:59,983
Emredersiniz.

225
00:27:00,150 --> 00:27:03,570
Doktor!
Mi�feriniz nerede?

226
00:27:04,946 --> 00:27:07,449
Hastanedeyken mi�fer kullanmam, General.

227
00:27:08,325 --> 00:27:09,617
Ba�lamal�s�n.

228
00:27:09,909 --> 00:27:12,912
Mi�feri takt���mda, steteskop
kullanam�yorum.

229
00:27:15,540 --> 00:27:16,833
�yleyse...

230
00:27:18,501 --> 00:27:21,838
...mi�ferine iki tane delik delersin.

231
00:27:22,339 --> 00:27:25,633
Ve o korkaklar�, buradan g�nder,
bug�n.

232
00:27:34,100 --> 00:27:35,435
Durun.

233
00:27:36,227 --> 00:27:37,520
Buradan sa�a d�n.

234
00:27:37,812 --> 00:27:39,814
Sava� alan�, di�er tarafta efendim.

235
00:27:40,023 --> 00:27:42,317
Benimle tart�ma, �avu�!
Sava� alan�n�n kokusunu al�r�m.

236
00:27:42,525 --> 00:27:44,110
O buraya d�n de geldi, George.

237
00:27:44,402 --> 00:27:47,113
O tarafta. Hemen sa�a d�n.

238
00:28:29,531 --> 00:28:31,116
Buradayd�.

239
00:28:34,327 --> 00:28:36,121
�arp�ma buradayd�.

240
00:28:45,130 --> 00:28:48,216
Kartacal�lar �ehri savunurken...

241
00:28:48,425 --> 00:28:51,720
...�� Roma lejyonu sald�r�ya ge�ti.

242
00:28:53,638 --> 00:28:57,809
Kartacal�lar gururlu ve cesurdu.
Ama dayanamad�lar.

243
00:29:00,311 --> 00:29:01,938
Arap kad�nlar�...

244
00:29:02,605 --> 00:29:06,526
...onlar�n giysilerini, k�l��lar�n�
ve kalkanlar�n� ald�.

245
00:29:08,111 --> 00:29:10,113
Askerler g�ne�te ��plak yatt�...

246
00:29:13,742 --> 00:29:15,535
...2.000 y�l �nce.

247
00:29:19,914 --> 00:29:21,541
Ben buradayd�m.

248
00:29:26,838 --> 00:29:28,214
Bana inanm�yorsun de�il mi?

249
00:29:31,801 --> 00:29:33,636
�airin dedi�i gibi:

250
00:29:34,929 --> 00:29:37,223
"�a�lar aras�nda yol al�rken...

251
00:29:38,725 --> 00:29:42,020
Sava��n y�k�m�na ve tozuna rastlars�n.

252
00:29:42,520 --> 00:29:46,941
Acaba y�ld�zlar kadar
sonsuz kez sava��p...

253
00:29:50,737 --> 00:29:53,656
�u andaki g�r�n��m seni yan�ltmas�n.

254
00:29:54,699 --> 00:29:57,410
Asl�nda �ok daha ya�l�y�m.

255
00:29:58,703 --> 00:30:01,498
Girdi�im t�m sava�larda,

256
00:30:02,873 --> 00:30:05,705
ba�ka isimlerle
ya da ba�ka �niformarla da olsa
257
00:30:08,006 --> 00:30:09,285
...hep bendim. "

258
00:30:16,332 --> 00:30:17,728
Peki, �iiri yazan kim?

259
00:30:20,971 --> 00:30:21,793
Benim.

260
00:31:06,855 --> 00:31:09,983
FELD MARE�AL ERWIN ROMMEL
ALMAN AFR�KA KOLORDUSU KOMUTANI

261
00:31:14,717 --> 00:31:17,845
Kasserine'de yakalanan
Amerikan askerlerinin...

262
00:31:17,929 --> 00:31:21,182
...sorgusuna ait rapor haz�r.

263
00:31:23,267 --> 00:31:29,023
Bu Amerikal�lar pek de iyi
asker de�iller.

264
00:31:29,106 --> 00:31:30,566
Pek emin de�ilim.

265
00:31:32,652 --> 00:31:34,111
Bu ilk �at�mayd�.

266
00:31:35,988 --> 00:31:38,699
Tanklar�n�n, panzerlerimiz kar��s�nda
�ans� yoktu.

267
00:31:41,202 --> 00:31:43,287
Komutanlar�n�n da fazla �ans� yoktu.

268
00:31:47,041 --> 00:31:50,378
Kasserine ge�idinde, komutanlar�
Amerikal� de�ildi.

269
00:31:50,586 --> 00:31:53,714
�ngiliz Generali Anderson'd�.

270
00:31:54,757 --> 00:31:59,553
�ngiliz Generali ve Amerikan askerleri
k�t� bir kar��m.

271
00:32:01,013 --> 00:32:04,600
Sak�n unutma, Montgomery de bir
�ngiliz Generali.

272
00:32:04,976 --> 00:32:07,478
Ve bizi Afrika'n�n yar�s�nda kovalad�.

273
00:32:08,938 --> 00:32:13,109
Yine de Amerikal�larla ilk kar��la�mam�zda
onlar� yendik.

274
00:32:13,526 --> 00:32:14,986
Ben bu konuda iyimserim.

275
00:32:15,403 --> 00:32:18,114
Evet, sen iyimser olabilirsin.
Ama ben olamam.

276
00:32:30,710 --> 00:32:34,005
Sald�r�ya ba�lamak i�in burada
iyi bir f�rsat bulabiliriz.

277
00:32:34,297 --> 00:32:36,299
D�man hatlar�n� epeyce h�rpalad�k...

278
00:32:36,591 --> 00:32:38,509
...�ngilizlere do�ru s�rebiliriz.

279
00:32:38,718 --> 00:32:41,012
Bununla birlikte, �u anki durumda...

280
00:32:41,220 --> 00:32:43,097
...Afrika kolordusunu b�l�p...

281
00:32:43,389 --> 00:32:44,807
...Rommel'i denize kadar s�rebiliriz.

282
00:32:45,099 --> 00:32:48,102
Affedersin, fakat o b�lgenin sahibi...

283
00:32:48,394 --> 00:32:50,605
...General Bernard Law Montgomery.
284
00:32:50,897 --> 00:32:53,691
Ne kadar s�rerse s�rs�n, zaferi
onun kazanmas� gerekiyor.

285
00:32:54,025 --> 00:32:56,527
Onu kahramanlar� yapt�lar.

286
00:32:56,694 --> 00:32:59,989
Hem zaten Montgomery, Rommel'i
Kuzey Afrika'dan s�rd�.

287
00:33:00,323 --> 00:33:03,492
Amerikal�lar ne olacak?
Onlara da bir kahraman gerekmiyor mu?

288
00:33:04,410 --> 00:33:05,995
Akl�nda biri var m�, George?

289
00:33:08,289 --> 00:33:11,626
Affedersiniz, efendim. Hava T�mgeneral Coningham
ve General Buford geldi.

290
00:33:11,918 --> 00:33:13,294
�zninizle, beyler...

291
00:33:13,502 --> 00:33:18,507
...�ngiliz dostlar�m�za hava deste�inin, ne
oldu�unu soraca��m. Birinci raund ba�l�yor.

292
00:33:19,800 --> 00:33:21,218
Harry.

293
00:33:21,510 --> 00:33:22,803
Nas�ls�n?

294
00:33:23,012 --> 00:33:25,097
George. Nas�ls�n?

295
00:33:26,724 --> 00:33:29,227
- George, Arthur Coningham'�
tan�yor musun? -Sir Arthur.

296
00:33:29,393 --> 00:33:30,895
Memnun oldum, General.

297
00:33:32,188 --> 00:33:34,190
Hakk�n�zda �ok �ey duydum.

298
00:33:39,028 --> 00:33:43,699
Beyler, burada k���k bir
yanl� anlama var san�r�m...

299
00:33:43,991 --> 00:33:46,118
...bence bunu en k�sa s�rede
halletmemiz gerekir.

300
00:33:46,327 --> 00:33:48,412
Hay�r, hay�r. Yanl� anlama yok.

301
00:33:48,621 --> 00:33:51,499
Hava deste�i sa�lanacakt�;
ama alam�yoruz.

302
00:33:51,707 --> 00:33:54,418
Alman u�aklar� her an
birliklerimizi avl�yor.

303
00:33:54,710 --> 00:33:58,798
Bir �ey belirteyim, verdi�iniz
operasyon raporlar� do�ru ��km�yor.

304
00:33:59,090 --> 00:34:02,718
Raporlar m�? �� g�n �nce Almanlar,
komuta arabam� kovalad�...

305
00:34:02,927 --> 00:34:04,720
...pa�ay� zor kurtard�m.

306
00:34:04,929 --> 00:34:08,015
Personelim, tam bir hava
hakimiyetimiz oldu�unu s�yledi...

307
00:34:08,307 --> 00:34:10,017
...Akdeniz'in her yerinde
bu b�yle.

308
00:34:10,226 --> 00:34:12,311
Hava deste�inin olmad���n�
s�yledi�imde...

309
00:34:12,562 --> 00:34:15,273
...birliklerimizin iyi
sava�amad���n� s�ylediniz.

310
00:34:15,565 --> 00:34:20,361
Ve devam�nda da hava deste�ini
kullanmak konusunda...

311
00:34:20,653 --> 00:34:23,573
...ve tabii ki yer harek�t�nda,
ba�ar�s�z oldu�umuz yaz�lm�.

312
00:34:23,864 --> 00:34:27,451
Montgomery'ye verdi�imiz
destekten sonra bunu hak etmiyoruz.

313
00:34:27,785 --> 00:34:31,372
Bu cevap i�in �z�r dilerim.
Her kim yazd�ysa...

314
00:34:32,582 --> 00:34:35,167
...size bu konuda s�z veriyorum, General:

315
00:34:35,459 --> 00:34:37,670
Ba�ka Alman u�a�� g�rmeyeceksiniz.

316
00:34:49,849 --> 00:34:53,060
Hava �st�nl���nden s�z ediyordunuz,
Sir Arthur.

317
00:35:26,385 --> 00:35:27,678
Lanet olas� kap� a��lm�yor!

318
00:35:41,484 --> 00:35:43,653
Yeter art�k! Her �eyin bir haddi var!

319
00:36:02,755 --> 00:36:04,882
�u jipi �ek �uradan.

320
00:36:05,716 --> 00:36:09,011
Hadi pislikler!
Beni burnumdan vursan�za. Hadi!

321
00:36:09,220 --> 00:36:13,808
�abuk i�eri gel, George! Bize
zayiat de�il, kolordu komutan� laz�m.

322
00:36:41,043 --> 00:36:42,837
B�yle bir �eyi nas�l yapabildiler?

323
00:36:44,130 --> 00:36:45,339
Bilmiyorum...

324
00:36:45,548 --> 00:36:48,634
...ama bu u�aklar� u�uran
a�a��l�k Nazileri bulursam...

325
00:36:48,843 --> 00:36:50,928
...onlara madalya verece�im.

326
00:37:11,824 --> 00:37:14,827
��l�n so�u�una bir t�rl� al�am�yorum.

327
00:37:15,536 --> 00:37:17,330
Ger�ekten de so�uk, efendim.

328
00:37:48,027 --> 00:37:50,363
Rommel orada bir yerde, beni bekliyor.

329
00:37:50,655 --> 00:37:52,031
Evet, efendim.

330
00:37:53,950 --> 00:37:55,326
Biliyor musun...

331
00:37:56,452 --> 00:38:00,748
...benim y�ntemim ge�erli olsayd�,
o dahi pisli�e...

332
00:38:01,123 --> 00:38:04,752
...all� pullu bir davetiye
g�nderirdim:

333
00:38:05,336 --> 00:38:08,839
��lde yaln�z bulu�up d�ello
etmeyi teklif ederdim.

334
00:38:09,423 --> 00:38:10,925
Ben g�t�r�rd�m.

335
00:38:14,553 --> 00:38:17,223
�kimiz de kendi tanklar�m�za binerdik.

336
00:38:18,349 --> 00:38:21,727
Yirmi ad�m kala durup el s�k��rd�k...

337
00:38:22,645 --> 00:38:25,731
...sonra ayr�l�p teke tek sava��rd�k.

338
00:38:26,983 --> 00:38:30,111
Bu d�ello, sava��n galibini belirlerdi.

339
00:38:30,987 --> 00:38:33,990
D�ellonun unutulmas� k�t� olmu�.

340
00:38:35,199 --> 00:38:36,993
�iiriniz gibi, General.

341
00:38:37,285 --> 00:38:39,912
Yirminci y�zy�la ait de�il.

342
00:38:40,788 --> 00:38:42,582
Hakl�s�n, Dick.

343
00:38:44,208 --> 00:38:46,085
D�nya olgunla��yor.

344
00:38:47,295 --> 00:38:48,921
Yaz�k oluyor.

345
00:38:51,591 --> 00:38:54,802
Dick, bu b�lgede 24 saat n�bet tutulsun.

346
00:38:55,011 --> 00:38:57,388
Araplar, cesetleri ��kar�p
giysilerini �almas�n.

347
00:38:57,680 --> 00:38:59,098
Emredersiniz.

348
00:38:59,807 --> 00:39:03,686
Bizim mezarlar�m�z, ba�kalar�n�nki
gibi yok olup gitmeyecek.

349
00:39:04,186 --> 00:39:08,482
Yunanl�lar, Romal�lar, Kartacal�lar.

350
00:39:10,985 --> 00:39:13,613
Tanr�m, 20'nci y�zy�ldan nefret ediyorum.

351
00:39:30,087 --> 00:39:31,339
BERL�N

352
00:39:31,547 --> 00:39:34,675
ORGENERAL ALFRED JODL, ADOLF H�TLER'�N
GENEL KURMAY BA�KANI

353
00:39:42,600 --> 00:39:45,519
<i>Y�zba�� Steiger emir ve g�r�lerinize haz�r!</i>

354
00:39:45,728 --> 00:39:48,856
<i>Gel, Steiger.</i>

355
00:40:01,369 --> 00:40:05,122
<i>Feld Mare�alim, iyi oldu�unuzu umar�m?</i>

356
00:40:08,042 --> 00:40:11,379
<i>Y�zba�� Steiger, Amerikan Generali
Patton'� ara�t�rmakla g�revli.</i>

357
00:40:13,047 --> 00:40:15,967
<i>Peki Y�zba��. Neler buldun?</i>

358
00:40:22,223 --> 00:40:24,642
<i>General Patton, asker bir aileden geliyor.</i>

359
00:40:24,725 --> 00:40:26,936
<i>B�y�kbabas�, Amerikan i� sava��
kahramanlar�ndan.</i>

360
00:40:27,019 --> 00:40:31,399
<i>Virginia'daki West Point Askeri
Akademisi'ne girmi�.</i>

361
00:40:32,233 --> 00:40:34,735
<i>Bana adamla ilgili hi�bir �ey
s�ylemiyorsun.</i>

362
00:40:36,404 --> 00:40:38,906
<i>�iir yaz�yor, yeniden do�u�a inan�yor.</i>

363
00:40:39,532 --> 00:40:42,451
<i>Amerikan ordusunun en zengin
subaylar�ndan.</i>
364
00:40:43,077 --> 00:40:46,414
<i>Dua ediyor; ama t�pk� bir k�yl�
gibi k�frediyor.</i>

365
00:40:46,831 --> 00:40:50,585
<i>Slogan�, hep sald�r, asla savunma.</i>

366
00:40:58,926 --> 00:41:01,637
<i>15 dakika sonra F�hrer'le g�r�ece�iz.</i>

367
00:41:02,054 --> 00:41:05,600
<i>Patton'un g��lerine kar�� ne
planlad���n� soracakt�r.</i>

368
00:41:11,022 --> 00:41:14,358
<i>Sald�r�p onu yok edece�im.</i>

369
00:41:15,192 --> 00:41:18,112
<i>Ondan �nce davranmal�y�m.</i>

370
00:41:33,544 --> 00:41:37,715
TANKLAR SALDIRIYOR - ERWIN ROMMEL

371
00:41:39,091 --> 00:41:40,301
General.

372
00:41:40,801 --> 00:41:42,011
General?

373
00:41:43,512 --> 00:41:45,806
Efendim, Alman telsiz mesaj� yakalad�k!

374
00:41:46,015 --> 00:41:49,894
Rommel'in 10'uncu Panzer Birli�i,
El Guettar yak�nlar�nda sald�racakm�.

375
00:41:55,691 --> 00:41:57,610
Rommel?

376
00:43:48,346 --> 00:43:49,847
Hayat�m boyunca...

377
00:43:51,974 --> 00:43:55,144
...�aresiz bir sava�ta
komutan olmak istedim.

378
00:44:02,068 --> 00:44:03,861
�imdi bunu yapaca��m.

379
00:44:15,039 --> 00:44:16,165
Bak.

380
00:44:51,450 --> 00:44:53,160
En az�ndan tabur b�y�kl���nde.

381
00:46:16,035 --> 00:46:18,537
Hen�z yerimizi belirleyemediler.

382
00:46:19,205 --> 00:46:22,625
10 saniye sonra iyi bir ders alacaklar.

383
00:46:22,833 --> 00:46:25,628
�nce top�u ate�imizi tadacaklar.

384
00:46:40,601 --> 00:46:42,812
Ate� emri ver.
At� serbest.

385
00:46:44,814 --> 00:46:49,026
Ate� ba�las�n. At� serbest.
Ate� ba�las�n. At� serbest.

386
00:47:48,961 --> 00:47:51,672
E�itimli piyadeyi bo�una harc�yorlar.

387
00:48:09,690 --> 00:48:12,193
- Telsizle General Bradley'i ara.
- Emredersiniz.

388
00:48:30,878 --> 00:48:32,588
Efendim, ona ula�am�yorum.

389
00:48:32,755 --> 00:48:36,384
Oraya git. Ona s�yle,
sa� kanatlar�na y�klensin...

390
00:48:36,592 --> 00:48:38,469
...onlar� burunlar�ndan tekmeleyece�iz.

391
00:49:53,669 --> 00:49:55,379
Onu jipime koyun.

392
00:51:49,535 --> 00:51:50,828
Rommel...

393
00:51:52,246 --> 00:51:56,042
...seni a�a��l�k pislik.
Yazd���n kitab� okudum!

394
00:52:20,942 --> 00:52:24,237
Y�zba�� Richard N. Jenson
iyi adamd�.

395
00:52:24,737 --> 00:52:28,324
Sad�kt�, bencil de�ildi ve ak�ll�yd�.

396
00:52:31,535 --> 00:52:33,746
Ger�ekten �ok �zg�n�m.

397
00:52:42,922 --> 00:52:46,217
A�a� olmad��� i�in burada tabut da yok.

398
00:52:47,134 --> 00:52:50,054
Onur k�tas� ve trampetler var...

399
00:52:50,221 --> 00:52:54,642
...ama hava sald�r�s� san�lmamas�
i�in havaya ate� edilmiyor.

400
00:53:10,825 --> 00:53:15,246
Mektupla annesine g�ndermek i�in
Dick'in bir tutam sa��n� kestim.

401
00:53:17,415 --> 00:53:19,041
O iyi bir adamd�...

402
00:53:19,834 --> 00:53:21,335
...ve iyi bir subayd�.

403
00:53:22,128 --> 00:53:24,422
Ve hi� korkusu yoktu.

404
00:53:33,139 --> 00:53:35,016
Onu �ok �zleyece�im.
405
00:53:45,234 --> 00:53:49,447
Bu kadar �ok iyi gencin �lmesi
i�in bir neden g�remiyorum.

406
00:53:50,823 --> 00:53:53,618
Ve daha girece�imiz bir s�r� sava� var.

407
00:53:58,289 --> 00:54:05,379
MOVIETONE HABERLER�

408
00:54:05,546 --> 00:54:08,257
�NG�L�Z VE AMER�KAN ASKERLER�
TUNUS'TA BULU�TU!

409
00:54:08,591 --> 00:54:12,094
Sava� yorgunu ama
muzaffer Amerikan piyadeleri ve...

410
00:54:12,303 --> 00:54:15,806
...�ngiliz askerleri, Kuzey Afrika'daki
Wadi Akarit zaferinden sonra...

411
00:54:15,973 --> 00:54:18,601
...kutlamalar i�in bulu�tular.

412
00:54:18,809 --> 00:54:23,189
Bu sava�ta ilk kez
Broadway ve Piccadilly el ele verdi.

413
00:54:24,106 --> 00:54:27,026
MONTY �LERL�YOR!

414
00:54:27,276 --> 00:54:30,196
Bu arada, El Alamein kahraman�,
General Montgomery...

415
00:54:30,488 --> 00:54:33,407
...muzaffer 8.ordusuyla, Rommel'in
Afrika kolordusu kar��s�ndaki...

416
00:54:33,699 --> 00:54:37,787
...ilerleyi�ini s�rd�r�yor.

417
00:54:38,913 --> 00:54:41,832
<i>Kuzey Afrika'n�n k�sa s�rede
kaybedilece�i kesin.</i>
418
00:54:42,041 --> 00:54:45,795
<i>Art�k d�man�n sonraki hamlesini
tahmin edip �nlemeliyiz.</i>

419
00:54:46,003 --> 00:54:49,548
<i>Raporlar�n�z� 24 saat i�inde istiyorum.
Da��labilirsiniz.</i>

420
00:54:57,265 --> 00:54:59,767
<i>Steiger, bir �ey s�ylemedin.</i>

421
00:55:01,227 --> 00:55:02,687
<i>Bana bir �ey sorulmad�.</i>

422
00:55:02,895 --> 00:55:07,483
<i>�imdi soruyorum. Sence Patton
Sardinya'ya sald�racak m�?</i>

423
00:55:07,692 --> 00:55:08,859
<i>Hay�r, General.</i>

424
00:55:08,943 --> 00:55:11,028
<i>Peki neden?</i>

425
00:55:11,237 --> 00:55:14,156
<i>Patton, askeri tarihi �ok iyi biliyor.</i>

426
00:55:16,033 --> 00:55:20,830
<i>�talya'n�n anahtar�n�n Sardinya de�il,
Sicilya oldu�unun fark�nda.</i>

427
00:55:21,247 --> 00:55:25,001
<i>Karar� o verirse, Sirak�za'da karaya ��kar.
Atinal�lar gibi.</i>

428
00:55:26,210 --> 00:55:28,296
<i>Steiger, �u anda 20'inci y�zy�lday�z.</i>

429
00:55:28,504 --> 00:55:31,215
<i>Ama efendim, Patton bir 16'nc� y�zy�l adam�.</i>

430
00:55:32,466 --> 00:55:33,926
<i>�rnek verebilir miyim?</i>

431
00:55:34,135 --> 00:55:35,386
<i>Evet.</i>

432
00:55:37,471 --> 00:55:40,808
<i>1922'de New York'ta sessiz bir
caddede ilerliyormu�.</i>

433
00:55:41,434 --> 00:55:44,979
<i>�� adam�n, bir kad�n� zorla arabaya
bindirdi�ini g�rm�.</i>

434
00:55:46,022 --> 00:55:48,983
<i>Arabas�ndan atlam�, tabancas�n� �ekmi�.</i>

435
00:55:49,191 --> 00:55:52,320
<i>Ve adamlar�n, k�z� serbest b�rakmas�n�
sa�lam�.</i>

436
00:55:55,656 --> 00:55:58,993
<i>Ancak adamlardan biri,
k�z�n ni�anl�s� ��km�.</i>

437
00:55:59,827 --> 00:56:03,164
<i>Kamyona binmesine yard�m ediyorlarm�.</i>

438
00:56:07,126 --> 00:56:08,920
<i>Her �ey �ok a��k de�il mi?</i>

439
00:56:09,003 --> 00:56:11,631
<i>Bana ne anlatmaya �al��yorsun?</i>

440
00:56:11,714 --> 00:56:16,469
<i>Don Ki�ot, Dul�inya'n�n namusu i�in
alt� adamla sava�m�t�.</i>

441
00:56:16,928 --> 00:56:19,430
<i>Dul�inya da kim?</i>

442
00:56:19,639 --> 00:56:21,015
<i>Anlam�yor musunuz?</i>

443
00:56:21,098 --> 00:56:24,852
<i>Patton, �a�lar aras�nda kaybolmu�,
romantik bir sava���d�r.</i>

444
00:56:25,686 --> 00:56:28,606
<i>Patton'un s�rr� ge�mi�te.</i>

445
00:56:29,440 --> 00:56:33,194
<i>Sicilya'ya sald�racak;
��nk� Atinal�lar b�yle yapm�t�.</i>

446
00:56:35,655 --> 00:56:38,991
MOSTAGANEM - CEZAY�R

447
00:56:41,369 --> 00:56:44,372
General Bradley, 2'nci Kolordu'da
muhte�em bir i� yapt�.

448
00:56:44,664 --> 00:56:47,667
Bizerte'ye ilerledi ve yakla��k
41.000 esir ald�.

449
00:56:48,042 --> 00:56:49,460
G�zel. �ok g�zel.

450
00:56:49,835 --> 00:56:54,048
�a��rmad�n�z de�il mi General?
��nk� bu g�rev i�in e�itildiniz.

451
00:56:59,053 --> 00:57:00,638
- Affedersiniz, Generalim.
- Hm?

452
00:57:01,055 --> 00:57:05,434
Bu haber �ok ilgin�. Haber alma raporlar�na
g�re Rommel El Guettar'da de�ilmi�.

453
00:57:06,060 --> 00:57:08,437
- Kim diyor?
- G2, efendim.

454
00:57:10,273 --> 00:57:14,068
10'uncu Panzer Birli�i'ni yendi�imizde
Rommel, kulak a�r�s� y�z�nden Berlin'de miydi?

455
00:57:14,443 --> 00:57:16,445
A��r bir difteri ge�iriyormu�.

456
00:57:16,654 --> 00:57:19,240
G2'ye g�re Afrika'da i�ler
k�t� gitti�i i�in...
457
00:57:19,657 --> 00:57:21,867
...Hitler'in Rommel'i
Berlin'de tuttu�u s�yleniyor.

458
00:57:22,243 --> 00:57:24,870
En iyi generallerinin yenilmesini
istemiyorlar.

459
00:57:25,037 --> 00:57:27,665
En iyi general benim ve yedeklerle
sava�may� sevmem...

460
00:57:28,040 --> 00:57:31,460
...yoksa itibar kaybederim.

461
00:57:39,260 --> 00:57:40,845
Bu arada, sen de kimsin?

462
00:57:41,470 --> 00:57:44,640
General, Yarbay Codman ile tan��n.
Yeni yaveriniz.

463
00:57:45,057 --> 00:57:48,644
Evet, Codman. Listeden senin
ismini se�tim. ��nk� aileni tan�yorum.

464
00:57:49,061 --> 00:57:50,062
Se�ildi�ime sevindim, efendim.

465
00:57:50,438 --> 00:57:53,858
Codman, Rommel en iyileriydi
ve onun can�na okudum.

466
00:57:54,233 --> 00:57:57,069
Ve �imdi de G2 b�l�m�, orada
olmad���n� s�yl�yor.

467
00:57:57,445 --> 00:58:01,449
Ama General, Alman stratejisini
o yapm� olmal�.

468
00:58:02,241 --> 00:58:06,871
Rommel'in plan�n� yendiyseniz,
Rommel'i yendiniz. Bu do�ru de�il mi?

469
00:58:08,664 --> 00:58:09,874
Codman...

470
00:58:12,043 --> 00:58:14,670
- Bu gece benimle i�ki i�.
- Emredersiniz.

471
00:58:14,837 --> 00:58:17,673
Sicilya istilas�yla
ilgili bir plan�m var.

472
00:58:18,049 --> 00:58:21,844
Onaylanaca��ndan emin olmal�y�m.
Yard�m edebilirsin.

473
00:58:22,261 --> 00:58:24,847
General Alexander'a yemek verece�im.

474
00:58:25,056 --> 00:58:26,474
Montgomery'den �nce davranmam gerek.

475
00:58:26,849 --> 00:58:31,854
Bu tamamen resmi s�fatta
olacak, Codman. Ama i�eri�i sosyal.

476
00:58:32,438 --> 00:58:33,856
Anlayaca��n...

477
00:58:34,065 --> 00:58:36,234
...politik olaca��z.
- Emredersiniz.

478
00:58:36,442 --> 00:58:39,237
M�mk�n olan en iyi yeme�i ve �arab�
istiyorum.

479
00:58:39,654 --> 00:58:41,656
Ne gerekiyorsa yap�ls�n.
- Anlad�m, General.

480
00:58:42,073 --> 00:58:46,661
�ok �zel bir yemek olmal�.
- Emredersiniz. Davetliler kimler olacak?

481
00:58:47,245 --> 00:58:51,832
Mare�al Alexander ve kurmay ba�kan�
ve belki bir de Tedder...
482
00:58:52,041 --> 00:58:55,378
...�ok kalabal�k olmas�n. En �nemlileri.

483
00:58:55,461 --> 00:58:57,463
- Anlad�n m�?
- Elbette General.

484
00:59:09,058 --> 00:59:10,434
Te�ekk�r ederim.

485
00:59:11,269 --> 00:59:14,063
George, bu �arap ger�ekten harika.

486
00:59:14,272 --> 00:59:15,439
Te�ekk�r ederim, Arthur.

487
00:59:18,651 --> 00:59:19,860
Te�ekk�r ederim.

488
00:59:22,238 --> 00:59:26,450
Sir Harold, galiba milattan
�nce 415'te Alcibiades...

489
00:59:26,867 --> 00:59:28,452
...Peloponnes sava��nda
��yle demi�:

490
00:59:28,661 --> 00:59:32,456
"Sirak�za d�erse b�t�n
Sicilya d�er, sonra da �talya. "

491
00:59:33,040 --> 00:59:36,252
Sirak�za'n�n, adan�n anahtar�
oldu�unu biliyormu�.

492
00:59:36,669 --> 00:59:39,255
Alcibiades'in hep bo�aza
sar�ld��� belli.

493
00:59:39,630 --> 00:59:41,632
Sicilya'y� ayn� y�ntemle
almal�y�z.

494
00:59:42,008 --> 00:59:45,011
- Nas�l gidiyor?
- �ok iyi gidiyor.
495
00:59:48,806 --> 00:59:50,600
Yapt���m plana g�re...

496
00:59:50,808 --> 00:59:53,811
...General Montgomery buraya ��kacak.

497
00:59:55,229 --> 00:59:57,607
Ben buraya ��k�p Palermo'yu alaca��m.

498
00:59:57,815 --> 01:00:01,193
Monty, sahil yolundan kuzeye ��kacak;
ben de do�uya ilerleyip...

499
01:00:01,402 --> 01:00:04,030
...Messina'y� alaca��m
ve Almanlar�n yolunu kesece�im.

500
01:00:04,405 --> 01:00:06,032
Evet.

501
01:00:06,407 --> 01:00:08,409
�lgin� bir plana benziyor George.

502
01:00:08,826 --> 01:00:12,204
Evet, beyler, Sicilya'n�n
ele ge�irilmesine!

503
01:00:13,205 --> 01:00:14,206
Sicilya'n�n ele ge�irilmesine!

504
01:00:14,999 --> 01:00:16,626
Sicilya'ya!

505
01:00:17,418 --> 01:00:20,630
Baksana, George. 18'inci y�zy�lda
ya�asayd�n, Napolyon'u...

506
01:00:20,796 --> 01:00:22,423
...b�y�k bir mare�al yapard�n.

507
01:00:22,798 --> 01:00:26,010
Ama, ya�ad�m, efendim. Ya�ad�m.

508
01:00:49,200 --> 01:00:52,536
M�TTEF�K KUVVETLER� KARARGAHI
CEZAY�R

509
01:01:02,797 --> 01:01:04,799
G�nayd�n. General Smith burada m�?

510
01:01:05,216 --> 01:01:08,010
Galiba tuvaletteydi, efendim.
- Te�ekk�rler.

511
01:01:15,393 --> 01:01:18,020
- Ah, burada m�s�n, Bedell.
- Monty.

512
01:01:18,396 --> 01:01:22,191
Bedell, Sicilya operasyonu
�zerinde, uzun uzun d��nd�m.

513
01:01:22,400 --> 01:01:23,609
Evet?

514
01:01:24,610 --> 01:01:26,028
Burada yaln�z m�y�z?

515
01:01:26,404 --> 01:01:29,615
Georgie Patton'�n kendi planlar�n�
Alexander'a anlatt���n� biliyorsun.

516
01:01:30,032 --> 01:01:30,992
Biliyorum...

517
01:01:31,409 --> 01:01:35,204
...ama d�hice plan�, b�y�k bir
felaketle sonu�lanabilir.

518
01:01:35,621 --> 01:01:36,831
Nas�l?

519
01:01:40,626 --> 01:01:41,627
Bedell, bak.

520
01:01:41,794 --> 01:01:44,005
�te bu Sicilya.

521
01:01:44,797 --> 01:01:47,592
�imdi seyret, Patton'�n plan�na g�re...
522
01:01:48,009 --> 01:01:50,428
...ben buradaki Sirak�za'ya sald�raca��m.

523
01:01:50,803 --> 01:01:53,222
Ve o da buraya Palermo'ya sald�racak.

524
01:01:53,431 --> 01:01:55,808
G�rd���n gibi g��lerimiz ikiye b�l�nd�.

525
01:01:56,017 --> 01:01:58,603
Ve bu y�zden kolayca yenilebiliriz.

526
01:01:59,020 --> 01:02:03,399
Ve bu konuda benim �nerim,
hatta bu konuda �srarl�y�m...

527
01:02:03,816 --> 01:02:05,026
...i�te bu.

528
01:02:07,194 --> 01:02:10,031
Planland��� gibi ben Sirak�za'ya ��kaca��m.

529
01:02:10,406 --> 01:02:13,993
Amerikal�lar Gela'ya ��kacak.

530
01:02:14,201 --> 01:02:18,998
Ben kuzeye Messina'ya do�ru ilerlerken
Amerikal�lar kanad�m� koruyacaklar.

531
01:02:19,624 --> 01:02:22,418
Biliyorsun, Messina anahtar.

532
01:02:22,793 --> 01:02:25,212
Sicilya istilas�n�n ana nedeni.

533
01:02:26,422 --> 01:02:29,008
Plan�n� Ike'a iletece�im.

534
01:02:30,009 --> 01:02:32,803
Ciddiye alaca��ndan emin olabilirsin.

535
01:02:38,017 --> 01:02:39,393
- �lgin�, de�il mi?
- Ne?
536
01:02:39,602 --> 01:02:41,395
Sicilya istilas�'n�n nihai planlar�...

537
01:02:41,604 --> 01:02:44,398
...Cezayir'de k���k bir
tuvalette haz�rland�.

538
01:02:45,024 --> 01:02:48,194
George, Sicilya planlar�n
i�in �ok k�t� haberlerim var.

539
01:02:48,402 --> 01:02:50,404
Ike reddetmi�.

540
01:02:50,821 --> 01:02:55,201
Ona g�re �talyanlar kendi topraklar�nda
ilk kez savunma sava�� verecekler...

541
01:02:55,618 --> 01:02:59,997
...ve Alman savunmas� da art�yor.
Bu y�zden g��leri b�lmemeliyiz.

542
01:03:00,957 --> 01:03:04,585
- Peki, birliklerim nereye ��kacak?
- Gela K�rfezi'ne.

543
01:03:04,961 --> 01:03:06,587
Ne i�in oras� sadece bir sahil.

544
01:03:06,963 --> 01:03:10,758
Evet, ama Montgomery'yi
desteklemen i�in �ok uygun bir yer.

545
01:03:11,968 --> 01:03:13,761
Peki, Montgomery nereye ��kacak?

546
01:03:13,970 --> 01:03:18,182
Sirak�za'ya ��k�p Kuzey Catania
ve Messina'ya ilerleyecek.

547
01:03:18,766 --> 01:03:21,769
Sen yan�nda kal�p solunu koruyacaks�n.

548
01:03:22,353 --> 01:03:23,354
Anl�yorum.
549
01:03:25,356 --> 01:03:29,569
Ba�ka bir deyi�le, Monty zaferi
kucaklarken pis i�i yine biz yapaca��z.

550
01:03:29,986 --> 01:03:32,780
Ike t�m y�nleriyle d��nm�t�r.

551
01:03:33,155 --> 01:03:36,367
Kararlar�n� al�rken Amerikal�lar�
de�il m�ttefikleri d��n�r.

552
01:03:37,368 --> 01:03:40,788
�b�r t�rl� olsayd�, Monty
mutlaka itiraz ederdi.

553
01:03:42,164 --> 01:03:43,374
Evet, ama...

554
01:03:44,750 --> 01:03:46,961
...30 y�ld�r orduday�m.

555
01:03:47,587 --> 01:03:51,757
Emir ald���mda "Emredersiniz."
deyip en iyisini yapmaya �al��r�m.

556
01:03:55,928 --> 01:03:59,932
Ama komutan Amerikal� gibi de�il,
m�ttefik gibi d��nmeye ba�lay�nca...

557
01:04:00,516 --> 01:04:02,518
...i�te b�yle oluyor.

558
01:04:12,862 --> 01:04:16,407
<i>Gangster Patton, 7'nci ordunun ba��nda
Dela'ya inerken.</i>

559
01:04:16,824 --> 01:04:20,161
<i>Bu film karaya ��kt�ktan sonra
ele ge�irildi.</i>

560
01:04:24,332 --> 01:04:27,251
<i>Bu kadar iri oldu�unu bilmiyordum.</i>

561
01:04:27,460 --> 01:04:30,171
<i>Bir doksana yak�n.</i>
562
01:04:38,095 --> 01:04:40,389
<i>�ner inmez emir ya�d�rmaya ba�lad�.</i>

563
01:04:40,598 --> 01:04:43,935
<i>Sicilya'da art�k iki primadonna var:
Montgomery ve Patton.</i>

564
01:04:53,945 --> 01:04:56,447
<i>�� y�ld�zl� bir General daha var.</i>

565
01:04:56,864 --> 01:04:59,784
<i>General Bradly, 2'nci Amerikan
Kolordusu'nun komutan�...</i>

566
01:05:00,201 --> 01:05:02,286
<i>S�radan bir askere benziyor.</i>

567
01:05:02,495 --> 01:05:05,206
<i>�ok yetenekli ama m�tevaz�.</i>

568
01:05:05,414 --> 01:05:08,960
<i>Generallerde pek g�r�lmeyen bir �zellik.</i>

569
01:05:09,168 --> 01:05:11,254
<i>Affedersiniz.</i>

570
01:05:13,547 --> 01:05:15,716
Galiba pek iyi a��klayamad�m, efendim.

571
01:05:16,133 --> 01:05:19,512
Montgomery'nin, Catania yak�n�nda, i�galin
en sert direni�iyle kar��la�t��� do�ru.

572
01:05:19,929 --> 01:05:20,721
Bununla birlikte, gerekirse biz...

573
01:05:21,138 --> 01:05:22,515
Gayet iyi anlad�m.

574
01:05:22,723 --> 01:05:26,519
Bizim Monty, a�a d�m� sinek
gibi ��rp�n�yor yani.

575
01:05:27,520 --> 01:05:29,730
Ama General Alexander'dan gelen bu emir...

576
01:05:29,939 --> 01:05:33,734
...Vizzini-Caltagirone yolunu
Montgomery'ye b�rakmam�z� istiyor.

577
01:05:34,318 --> 01:05:37,321
Bu durumda bizim Bradley, b�y�k
bir riske girecek...

578
01:05:37,738 --> 01:05:42,326
...adan�n ortas�ndan ge�ecek.
Oras� da�l�k kesim, �yle de�il mi?

579
01:05:42,743 --> 01:05:43,911
Evet, efendim.

580
01:05:44,537 --> 01:05:46,330
Messina, Bell.

581
01:05:46,914 --> 01:05:47,915
Messina...

582
01:05:49,125 --> 01:05:51,919
...kalbi buras�. Plan�m� uygulasalard�,
oraya varm�t�m.

583
01:05:52,336 --> 01:05:55,548
B�t�n �talyan ve Alman askerlerinin
�ekilme yolunu kesmi�tim!

584
01:05:56,716 --> 01:05:58,718
Ne yapaca��m biliyor musun?

585
01:05:58,926 --> 01:06:00,344
�nce, Palermo'ya gidece�im.

586
01:06:00,511 --> 01:06:04,515
Sonra, yapaca��m son �ey olsa bile o
tembel heriften �nce Messina'ya girece�im!

587
01:06:04,724 --> 01:06:08,936
�kinci kolorduyu Vizzini yolundan
�ekmek ne demek oluyor?

588
01:06:12,732 --> 01:06:15,526
General Alexander'�n emri.
Yol, Montgomery'nin.

589
01:06:15,735 --> 01:06:18,321
Hay�r, o yol bana verilmi�ti.

590
01:06:19,113 --> 01:06:21,908
Yol olmadan kuzeye nas�l ��kaca��m?
Araziyi biliyorsun.

591
01:06:22,325 --> 01:06:26,329
�zg�n�m, Brad. Fakat Monty'nin
ba�� derde girmi�. �htiyac� var.

592
01:06:28,915 --> 01:06:32,543
Bu durumdan kendine avantaj
sa�lam�yorsun de�il mi George?

593
01:06:32,919 --> 01:06:34,337
Sen neden s�z ediyorsun.

594
01:06:34,712 --> 01:06:37,715
O yol olmazsa 2'nci kolordu
hari�, b�t�n ordum...

595
01:06:37,924 --> 01:06:39,342
...bo�a ��kar.

596
01:06:39,926 --> 01:06:41,928
E�er istersen Palermo'ya gidebilirsin.

597
01:06:42,345 --> 01:06:44,347
Palermo'dan s�z eden oldu mu?

598
01:06:45,723 --> 01:06:47,516
Haritadan okuyabiliyorum.

599
01:06:48,726 --> 01:06:51,145
Alexander, bu kadar ilerledi�ini biliyor mu?

600
01:06:51,520 --> 01:06:53,940
K���k bir ke�if yap�labilir.

601
01:06:57,109 --> 01:06:58,319
George...
602
01:07:00,321 --> 01:07:02,531
...beni o da�larda,
�iddetli direni� kar��s�nda...

603
01:07:02,949 --> 01:07:04,909
...b�rakman�n tek nedeni?

604
01:07:05,534 --> 01:07:08,329
Monty'ye ders vermek olabilir mi?

605
01:07:09,121 --> 01:07:10,331
General...

606
01:07:11,332 --> 01:07:13,542
...ben emirleri uyguluyorum.

607
01:07:13,709 --> 01:07:16,128
Ben, basit ve ya�l� bir askerim.

608
01:07:17,338 --> 01:07:18,714
General Bradley.

609
01:07:19,924 --> 01:07:22,718
Efendim, General Alexander,
bat�ya ilerledi�imizi duymu�.

610
01:07:23,135 --> 01:07:27,348
Hemen durmam�z� s�yl�yor.
"Agrigento'dan �teye ge�meyin.

611
01:07:27,723 --> 01:07:30,518
Tekrarl�yorum. Hemen durman�z gerek."

612
01:07:31,519 --> 01:07:33,521
Sana g�re emir b�yle.

613
01:07:33,938 --> 01:07:36,732
Bence telsizde bir kar��kl�k olmu�.

614
01:07:37,233 --> 01:07:39,610
Mesaj� tekrarlamalar�n� s�yle...

615
01:07:39,944 --> 01:07:41,946
...ve bana getirmekte,
en az yar�m g�n oyalan.
616
01:07:42,321 --> 01:07:43,322
Emredersiniz.

617
01:07:47,743 --> 01:07:49,120
Evet, Brad.

618
01:07:51,914 --> 01:07:53,332
Nerede kalm�t�k?

619
01:07:55,126 --> 01:07:57,712
Basit ve ya�l� bir askerden...

620
01:07:58,129 --> 01:07:59,922
...s�z ediyorduk.

621
01:08:30,286 --> 01:08:31,704
�una bak�n, beyler.

622
01:08:34,081 --> 01:08:35,666
Sava� s�ras�nda...

623
01:08:36,292 --> 01:08:39,503
...insanl���n di�er �zelliklerinin
bir anlam� kalm�yor.

624
01:08:40,504 --> 01:08:42,673
Hadi gidelim!
S�r �unu, hadi!

625
01:09:32,473 --> 01:09:34,475
�u mi�feri ver, �avu�!

626
01:09:37,103 --> 01:09:38,896
Haydi, buradan hemen gidelim!

627
01:09:51,200 --> 01:09:53,369
Bu sald�r�y� hangi a�a��l�k
herif y�netiyor?

628
01:09:53,869 --> 01:09:56,289
Bilmiyorum; ama hemen asmalar� gerek.

629
01:10:08,467 --> 01:10:09,885
�yi g�nler, Peder.
630
01:10:10,094 --> 01:10:12,680
General, buradaki devlet g�revlileri,
halk�n ruhan�...

631
01:10:13,097 --> 01:10:14,890
...ihtiya�lar�n� kar��lamakla y�k�ml�.

632
01:10:15,099 --> 01:10:16,684
G�zel, bizimle gelirseniz
Palermo'ya g�t�rebiliriz.

633
01:10:17,101 --> 01:10:19,103
Albay David, bize kald���n�z yeri
g�sterdi ve yata��n�z�n ba�ucundaki...

634
01:10:19,478 --> 01:10:23,900
... �ncil'i fark ettim.
Okuyacak zaman bulabiliyor musunuz?

635
01:10:24,901 --> 01:10:26,068
Elbette buluyorum.

636
01:10:26,485 --> 01:10:28,279
Hem de, her lanet olas� g�n.

637
01:10:30,698 --> 01:10:32,783
<i>Amerikal�lar, Palermo'yu alm�.</i>

638
01:10:32,992 --> 01:10:34,452
<i>Lanet olsun.</i>

639
01:10:51,302 --> 01:10:53,679
Efendim, Patton Palermo'yu alm�!

640
01:10:55,097 --> 01:10:55,890
Lanet olsun!

641
01:11:14,283 --> 01:11:16,702
Palermo, tarihin en �ok fethedilen �ehri.

642
01:11:17,078 --> 01:11:18,871
�nce Fenikeliler...

643
01:11:19,497 --> 01:11:22,875
...Romal�lar,
Kartacal�lar, Bizansl�lar.

644
01:11:23,292 --> 01:11:24,877
Sonra Araplar...

645
01:11:25,294 --> 01:11:27,672
...�spanyollar ve Napolililer.

646
01:11:27,880 --> 01:11:29,298
Ve �imdi de...

647
01:11:29,674 --> 01:11:31,467
...Amerikan ordusu fethetti.

648
01:11:41,686 --> 01:11:43,688
General Alexander'dan geliyor...

649
01:11:44,105 --> 01:11:47,066
...Palermo'yu almaman�z
gerekti�ini hat�rlat�yor.

650
01:11:47,692 --> 01:11:49,694
Ona bir mesaj yolla, Cod.

651
01:11:50,069 --> 01:11:52,280
�stiyorsa, geri verebilirim.

652
01:12:38,784 --> 01:12:40,411
Bu sefer, ben size bir soru soray�m.

653
01:12:40,786 --> 01:12:42,622
Washington'dan geldiniz.

654
01:12:42,997 --> 01:12:45,416
Palermo'yu al��m�z�
nas�l kar��lad�lar?

655
01:12:45,791 --> 01:12:49,795
Efendim, genel kan�ya g�re
7'nci ordu aradan s�yr�lmay� ba�ard�...

656
01:12:50,212 --> 01:12:52,423
...direni�i Montgomery g���sledi.

657
01:12:52,798 --> 01:12:55,384
Hermann G�ring Alay�'n� yendi�imizi
bilmiyorlar m�?

658
01:12:55,801 --> 01:12:57,219
Alman ordusunun en iyi birli�iydi.

659
01:12:57,386 --> 01:12:59,388
Okuyucular�m�z, as�l sizi
merak ediyorlar.

660
01:12:59,805 --> 01:13:02,016
Sedef kabzal� tabancalar�n�z�
duymu�lar.

661
01:13:02,183 --> 01:13:05,186
Bunlar, fildi�i. Ba�ar�s�z
New Orleans pezevenkleri...

662
01:13:05,603 --> 01:13:07,188
...sedef kabzal� tabanca kullan�r.

663
01:13:07,396 --> 01:13:09,023
Peki ya konu�man�z, General?

664
01:13:09,398 --> 01:13:12,401
Bir �ey isteyince argo konu�urum
ve kimse unutmaz.

665
01:13:12,610 --> 01:13:14,403
Askerler bu konuda ne d��n�yor?

666
01:13:14,820 --> 01:13:17,990
Beni sevmelerini istemiyorum ki.
Sava�s�nlar yeter.

667
01:13:18,616 --> 01:13:22,411
Ernie Pyle, Sicilya'da gizli bir
silah�n�z oldu�unu s�yl�yor: General Bradley.

668
01:13:22,787 --> 01:13:24,622
Ernie ona "Gizli General" diyor.

669
01:13:24,997 --> 01:13:28,000
Omar Bradley, s�r de�ildir.
O iyi bir komutand�r.
670
01:13:28,209 --> 01:13:30,419
Montgomery i�in ne d��n�yorsunuz?

671
01:13:30,795 --> 01:13:32,797
�ngilizler'in en iyi Generali.

672
01:13:33,214 --> 01:13:36,592
Ama onun i�in sava�� kazanmaktan �ok,
kaybetmemek �nemli.

673
01:13:37,009 --> 01:13:40,012
Yeterince sald�rgan de�il,
�yle mi?

674
01:13:40,596 --> 01:13:43,391
Bak�n beyler, ba��mda yeterince
dert var!

675
01:13:43,808 --> 01:13:46,602
D�n, M�fetti� General, �talyan
esirlerinin...

676
01:13:47,019 --> 01:13:48,604
...yeterince tuvaleti olmad���n�
s�yledi.

677
01:13:49,397 --> 01:13:52,191
Tuvaletin ne oldu�unu
g�sterince ��rendiler.

678
01:13:52,608 --> 01:13:55,820
�ngiliz meslekta��ma ele�tirel
yakla�t�ysam bu konu...

679
01:13:56,195 --> 01:13:57,613
...aram�zda kals�n.

680
01:13:57,822 --> 01:14:00,616
Tek �ey s�yleyece�im.
Ama yazmay�n.

681
01:14:01,617 --> 01:14:03,202
Messina'y� ondan...

682
01:14:03,619 --> 01:14:05,413
...daha �nce g�rece�im.
683
01:14:06,455 --> 01:14:10,626
PATTON MESSINA'YA G�RMEYE YEM�N ETT�!
ZORDAK� �NG�L�Z M�TTEF�KLER�N� KURTARACAK!

684
01:14:13,588 --> 01:14:17,008
Ah, Freddie. �u ��lg�n Patton'�n
s�yledi�ini g�rd�n m�?

685
01:14:17,216 --> 01:14:19,385
Messina'y� alarak bizi kurtaracakm�.

686
01:14:19,802 --> 01:14:21,804
Bu rapor ilginizi �ekebilir.

687
01:14:22,013 --> 01:14:25,600
Burada batakl���n ortas�nda,
Almanlar ve Malarya ile sava��yorum...

688
01:14:26,017 --> 01:14:29,186
...bu arada Patton, hi� direni�
g�rmeden Palermo'yu al�yor.

689
01:14:31,188 --> 01:14:32,189
Evet!

690
01:14:32,398 --> 01:14:35,985
Kar��s�nda �� tane Alman alay�
var ve �ak�l�p kalm�.

691
01:14:36,402 --> 01:14:38,195
Messina'y� alamayacak.

692
01:14:38,613 --> 01:14:41,782
Oras�, �ngiliz ordusu ve bana ayr�ld�.

693
01:14:48,623 --> 01:14:52,585
�lerleme zaman�, Lucian. Terry Allen'�n
1'nci alay� Troina'n�n bat�s�n� temizledi.

694
01:14:53,002 --> 01:14:54,587
Sen sahil yolunu temizledin.

695
01:14:55,004 --> 01:14:58,215
Geriye bir hamle kald�.
696
01:14:59,800 --> 01:15:02,803
- Lucian! Sava���m nas�l?
- �yiyim, George.

697
01:15:03,220 --> 01:15:07,183
Gelin, gelin. Amfibi �zelliklerinden
birine ihtiyac�m�z var.

698
01:15:10,603 --> 01:15:14,607
Lucian, yedek b�l���m�z�
denizden, Brolo'ya...

699
01:15:14,982 --> 01:15:18,402
...Alman hatlar�n�n gerisine
��karmam�z gerekiyor.

700
01:15:18,611 --> 01:15:20,988
Bradley, bu i�i karadan
halledece�imizi s�ylemi�ti.

701
01:15:21,405 --> 01:15:24,408
Bu do�ru.
Sabah 11.00'de koordine bir sald�r�.

702
01:15:24,992 --> 01:15:26,994
11.00'e kadar haz�rlanamay�z.

703
01:15:27,411 --> 01:15:31,999
- Sadece 20-25 km.
- General, adamlar�m her metre i�in �l�yorlar.

704
01:15:33,209 --> 01:15:34,418
Hm.

705
01:15:34,794 --> 01:15:37,588
Gerekirse birka� adam tekmelersin.

706
01:15:38,798 --> 01:15:41,592
Ge�en terfinde seni teklif eden bendim.

707
01:15:42,009 --> 01:15:44,387
Akl�na koydu�un her �eyi yapabilirsin.

708
01:15:45,012 --> 01:15:46,597
Affedersiniz, efendim.
709
01:15:48,015 --> 01:15:51,018
�z�r dilerim; ama imk�ns�z
�eyleri yapamam.

710
01:15:52,395 --> 01:15:56,023
Ayarlanm� bir ma��n ertelenmeyece�ini
unutacak kadar ya�l� bir atletsin.

711
01:15:56,399 --> 01:15:59,819
Siz de eski bir atletsiniz.
Baz� ma�lar ertelenir.

712
01:16:00,194 --> 01:16:04,198
Lucian hakl�ysa ve onu
destekleyemezsek sonumuz felaket olabilir.

713
01:16:04,615 --> 01:16:08,411
Adamlar kumsalda yakalan�p
yok edilirler.

714
01:16:08,786 --> 01:16:11,414
- Sizin derdiniz ne?
- Haz�r olana kadar...

715
01:16:11,622 --> 01:16:14,208
...bizi aceleye getirme, George.

716
01:16:14,584 --> 01:16:16,210
Bir g�n ver.

717
01:16:16,586 --> 01:16:17,795
Sadece bir g�n.

718
01:16:18,421 --> 01:16:20,214
��karma olacak.

719
01:16:20,798 --> 01:16:22,008
Messina'ya gidiyoruz.

720
01:16:22,216 --> 01:16:25,595
Montgomery'den �nce varaca��z.

721
01:16:26,012 --> 01:16:30,182
- Bu konu neden bu kadar �nemli?
- General Truscott...
722
01:16:30,808 --> 01:16:34,186
...e�er mant���n�z bu operasyona kar��ysa
sizi g�nderir...

723
01:16:34,604 --> 01:16:36,188
...yerinize, yapacak birini bulurum.

724
01:16:36,397 --> 01:16:41,402
General, �unu bilin ki beni g�revimden,
istedi�iniz an almak sizin elinizdedir.

725
01:16:41,777 --> 01:16:44,780
Yine de bu ma� ertelenmeyecek.

726
01:16:46,949 --> 01:16:48,159
Ba�ka sorunuz var m�?

727
01:16:54,165 --> 01:16:55,166
Hay�r, efendim.

728
01:16:55,541 --> 01:16:58,169
�yi askersin, Lucian.

729
01:16:58,544 --> 01:17:01,172
Ama fazla sa�lamc� olmamal�s�n.

730
01:17:01,547 --> 01:17:03,549
B�y�k Frederick'in s�z�n� hat�rla:

731
01:17:03,966 --> 01:17:08,346
"Cesaret, cesaret!
Her zaman cesaret!"

732
01:17:10,765 --> 01:17:12,558
Hadi, bir i�ki i�!

733
01:17:13,768 --> 01:17:18,564
�z�r dilerim; ama �n�m�zdeki iki g�n
hi� i�ki i�meyece�im.

734
01:17:22,568 --> 01:17:25,947
Askerlerin ba�lar�na bir �ey
gelirse yanlar�nda olmal�y�m.

735
01:17:28,950 --> 01:17:31,369
Gitmeyeceksin, bu konuyu unut.

736
01:17:33,162 --> 01:17:35,581
Truscott'a inan�yorsun, de�il mi?

737
01:17:36,374 --> 01:17:37,541
Hay�r.

738
01:17:39,377 --> 01:17:41,963
Ama, Messina'ya Montgomery'den
�nce girebilmek i�in...

739
01:17:42,171 --> 01:17:44,757
...o adamlar�n, hayatlar� �zerine
kumar oynuyorsun.

740
01:17:45,967 --> 01:17:49,178
Ba�ar�rsan kahraman olursun,
ba�aramazsan...

741
01:17:50,179 --> 01:17:53,975
...onlara ne olur?
S�radan sava� askerlerine.

742
01:17:54,976 --> 01:17:58,771
Senin zafer hayalini payla�m�yor,
o buraya ba�l�.

743
01:17:59,772 --> 01:18:04,360
Her g�n, �l�m dirse�inden �eki�tirirken
hayatta kalmaya ve sava�maya �al��yor.

744
01:18:08,573 --> 01:18:11,576
Seninle aram�zda b�y�k bir
fark var George.

745
01:18:13,578 --> 01:18:16,372
Ben askerli�i, meslek olarak
yap�yorum.

746
01:18:17,164 --> 01:18:18,958
Sen ise...

747
01:18:21,168 --> 01:18:22,753
...askerli�e ��ks�n.

748
01:18:38,769 --> 01:18:41,564
Sahildeki adamlar, a��r bombard�man
alt�nda.

749
01:18:41,772 --> 01:18:45,359
Adamlar iyi dayan�yor.
Yerlerine koyacak birlik yok.

750
01:18:45,776 --> 01:18:48,154
Kumsal� yar�p ��kamad�lar.

751
01:18:48,571 --> 01:18:50,364
Oraya kendim gidiyorum.

752
01:19:05,546 --> 01:19:06,964
Albay!

753
01:19:08,174 --> 01:19:09,759
Bu deli buraya nas�l geldi?

754
01:19:10,176 --> 01:19:11,969
Neyi bekliyorsunuz?

755
01:19:12,178 --> 01:19:15,556
Ge�ebilecek bir yer ar�yorum General.

756
01:19:15,973 --> 01:19:17,767
Bunun i�in ke�if kolu ��kartt�m.

757
01:19:18,142 --> 01:19:22,355
Ben ke�if yapt�m bile.
Kanal�n derinli�i burada 1 metre.

758
01:19:22,772 --> 01:19:25,775
�imdi birli�ini topla ve
verilen g�revi yap!

759
01:19:27,944 --> 01:19:30,947
- Ve mi�ferini giy.
- Emredersiniz.

760
01:19:46,170 --> 01:19:48,172
�ek �unu! Sallanma!

761
01:19:58,182 --> 01:20:01,561
- Bu kol neden duruyor?
- Bilmiyorum, efendim.

762
01:20:01,978 --> 01:20:02,979
U�ak!

763
01:20:07,358 --> 01:20:08,776
Haydi, gidiyoruz!

764
01:20:32,174 --> 01:20:33,551
Tamam, �uraya �ek.

765
01:20:39,974 --> 01:20:41,559
- Haydi.
- Burada ne oluyor?

766
01:20:41,767 --> 01:20:42,768
Efendim, kat�rlar...

767
01:20:43,144 --> 01:20:44,145
Kat�rlar!

768
01:20:44,353 --> 01:20:48,774
�ki tane kat�r i�in b�t�n kolu
yem yap�yorsunuz. Sizin derdiniz ne, ha?

769
01:20:53,362 --> 01:20:54,947
Hay�r. Hay�r.

770
01:21:03,247 --> 01:21:05,750
Hadi, kald�r�n �unlar� ve a�a�� at�n!

771
01:21:52,797 --> 01:21:55,383
Hava deste�i alamad���m�z i�in
buraya saplan�p kald�k!

772
01:21:55,758 --> 01:21:57,760
Kimse hava deste�i alm�yor!

773
01:21:57,969 --> 01:22:01,138
Bu b�l�k bunu ba�aramayacak olursa
ba�aracak birini bulurum.

774
01:22:01,472 --> 01:22:02,640
Binba��!

775
01:22:03,140 --> 01:22:04,767
- En r�tbeli subay sen misin?
- Evet, efendim.

776
01:22:05,142 --> 01:22:06,352
- Ad�n ne?
- Walker.

777
01:22:06,769 --> 01:22:08,354
Bundan b�yle komuta sende.

778
01:22:08,563 --> 01:22:10,940
K�pr� ba��n� 4 saat i�inde a�acaks�n.

779
01:22:11,148 --> 01:22:13,150
Yapamazsan, seni de kovar�m.

780
01:22:22,743 --> 01:22:27,373
Yarbay�m, bu adada bulunan 50.000 adam,
onu vurabilmek i�in can at�yor.

781
01:23:02,950 --> 01:23:06,162
Beni eve g�t�r�n, l�tfen.
Beni eve g�t�r�n.

782
01:23:07,163 --> 01:23:09,540
Beni eve g�t�r�n, l�tfen.
Beni eve g�t�r�n.

783
01:23:33,564 --> 01:23:38,569
- �te gidiyor, "Kan�m�z ve Can�m�z."
- Evet, bizim kan�m�z. Onun can�.

784
01:23:45,952 --> 01:23:47,370
Merhaba, nas�ls�n evlat?

785
01:23:55,336 --> 01:23:57,171
Nerelisin, Gomez?

786
01:23:58,547 --> 01:24:00,341
California, efendim.

787
01:24:00,549 --> 01:24:02,134
Ben de.

788
01:24:02,760 --> 01:24:06,555
- Nerenden vuruldun?
- G��s�mden, efendim.

789
01:24:07,348 --> 01:24:08,558
Evet...

790
01:24:09,141 --> 01:24:13,938
...sana garip gelebilir; ama
g�rd���m son Alman'�n g��s� yoktu.

791
01:24:14,564 --> 01:24:16,357
Kafas� da yoktu.

792
01:24:18,734 --> 01:24:20,570
�abuk iyile�, evlat.

793
01:25:30,640 --> 01:25:33,976
Sen, Amerikan ordusunun �erefli
bir askerisin, evlat.

794
01:25:36,479 --> 01:25:38,147
�abuk iyile�.

795
01:26:16,769 --> 01:26:18,354
Senin neyin var?

796
01:26:22,149 --> 01:26:24,944
Ben, galiba dayanam�yorum, efendim.

797
01:26:28,948 --> 01:26:30,366
Sen, ne dedin?

798
01:26:33,744 --> 01:26:35,746
Sinirlerim, efendim.

799
01:26:37,164 --> 01:26:39,959
Art�k d�man�n bombard�man�na
dayanam�yorum.

800
01:26:42,753 --> 01:26:44,547
Sinirlerin mi?

801
01:26:46,340 --> 01:26:49,135
Bence, bu a�a��l�k korka��n teki.

802
01:26:51,762 --> 01:26:53,139
Kapa �eneni!

803
01:26:55,349 --> 01:26:57,560
Bir korka��n, sava�ta yaralanan
bu adamlar�n...

804
01:26:58,144 --> 01:27:00,354
...�n�nde a�lamas�n� istemiyorum.

805
01:27:03,733 --> 01:27:05,151
Kapa �eneni!

806
01:27:07,945 --> 01:27:11,532
Bu korka�� kabul etmeyin.
Onun bir �eyi yok.

807
01:27:11,741 --> 01:27:16,370
Sava�maktan korkan ve buran�n
onurunu kirleten, bu adam� at�n.

808
01:27:17,163 --> 01:27:19,749
Hemen cepheye gideceksin,
dostum.

809
01:27:19,957 --> 01:27:24,337
Vurulabilir, �lebilirsin;
ama onlarla sava�acaks�n.

810
01:27:25,338 --> 01:27:28,758
Yoksa seni at� mangas�n�n
�n�ne ��kar�r�m.

811
01:27:29,133 --> 01:27:33,137
Asl�nda seni kendim vurmal�y�m,
a�a��l�k s�nepe! ��kar�n onu buradan!

812
01:27:35,765 --> 01:27:37,141
Cepheye g�nderilsin!

813
01:27:37,350 --> 01:27:41,354
Beni duydunuz mu? Seni a�a��l�k korkak!

814
01:27:50,738 --> 01:27:52,740
Ordumda korkak asker istemiyorum.

815
01:28:23,354 --> 01:28:24,772
Birka� ki�iyi tekmelemem gerekti...

816
01:28:24,939 --> 01:28:28,943
...ama Truscott, sonunda
kumsal� yarmay� ba�ard�.

817
01:28:29,360 --> 01:28:31,571
Zayiat listesini g�rd�n m�?

818
01:28:32,363 --> 01:28:33,739
Evet, listeyi g�rd�m.

819
01:28:34,740 --> 01:28:36,367
Sahil yolundan ne haber?

820
01:28:36,534 --> 01:28:39,370
3'nc� alay Brolo'nun do�usunda,
Messina'ya do�ru gidiyor.

821
01:28:39,537 --> 01:28:42,957
�st�m�z� de�i�ip gidelim.
Askerle girmek istiyorum.

822
01:28:43,165 --> 01:28:46,168
Sen git, George.
Ben bu i�lerden anlamam.

823
01:28:48,337 --> 01:28:49,964
General Bradley...

824
01:28:50,172 --> 01:28:53,551
...e�er h�l� o yolu a�mak
i�in u�ra��yor olsayd�k...

825
01:28:53,759 --> 01:28:57,138
...sence zayiat say�m�z �u
andakinin ka� kat� olurdu?

826
01:29:36,302 --> 01:29:40,473
MESSINA'NIN DOSTLARI
HO� GELD�N�Z

827
01:30:24,517 --> 01:30:26,519
�leri, mar�!

828
01:30:44,704 --> 01:30:46,706
Bo�una heveslenme, Patton.
Seni �pmeyece�im.

829
01:30:47,915 --> 01:30:52,712
�ok yaz�k. Kendimi �pt�rmek i�in
bu sabah, sinek kayd� t�ra� olmu�tum.

830
01:31:01,887 --> 01:31:03,723
�leri, mar�!

831
01:31:38,716 --> 01:31:40,509
Beni mi g�rmek istedin, George?

832
01:31:43,512 --> 01:31:45,306
Ike'dan mektup var.

833
01:31:53,898 --> 01:31:57,109
Ben, d�n gece yine Sezar'�n
konu�malar�n� okuyordum.

834
01:31:59,904 --> 01:32:04,492
Sava�ta, Sezar adamlar�ndan
ayr�lmak i�in k�rm�z� pelerin giyermi�.

835
01:32:04,909 --> 01:32:07,286
Bu ger�ek beni etkiledi; ��nk�...

836
01:32:10,122 --> 01:32:13,709
Hayat�mda ilk kez
biri bana "Adi" diyor.

837
01:32:14,085 --> 01:32:18,089
En az�ndan bu resmi de�il,
ki�isel bir mektup.

838
01:32:18,714 --> 01:32:22,093
Adam korkakt�. Yarg�lan�p idam edilmeliydi.

839
01:32:22,510 --> 01:32:26,722
Sava�ta yaralanan kahramanlar�n
�n�nde bir korka�� kam��lad�m.

840
01:32:27,098 --> 01:32:30,518
Onlara onur kazand�rd�m.
Sava�ta �nemli olan bu.
841
01:32:31,310 --> 01:32:35,106
�ki hafta �nce, Palermo'yu al�nca,
Stonewall Jackson'dan sonra...

842
01:32:35,690 --> 01:32:39,902
- ...en b�y�k kahramand�m.
- Ve �imdi karikat�r�n� �iziyorlar.

843
01:32:40,111 --> 01:32:42,113
A�a��l�k herifler!

844
01:32:42,488 --> 01:32:46,492
Beni, bir piyadeyi demir �izmeyle
tekmelerken �izmi�ler.

845
01:32:46,909 --> 01:32:49,287
Bunu g�rd�n m�?, �izmemde gamal� ha� var.

846
01:32:49,912 --> 01:32:53,124
Benim aya��mda,
gamal� ha�� olan demir �izme var!

847
01:32:57,503 --> 01:33:00,923
"Tokatlad���n�z askerden �z�r dileyin...

848
01:33:01,507 --> 01:33:05,511
...bunu, o g�n olaya �ahit olan,
sa�l�k personeli...

849
01:33:06,095 --> 01:33:08,889
...�ad�rda bulunan b�t�n yaral�lar...

850
01:33:09,515 --> 01:33:12,685
...ve 7'nci ordunun
toplayabildi�iniz komuta...

851
01:33:13,102 --> 01:33:15,897
...birlikleri �n�nde, yapman�z gerekiyor. "

852
01:33:21,319 --> 01:33:22,695
Tanr�m...

853
01:33:24,488 --> 01:33:26,115
...iyi de�ilim.

854
01:33:33,122 --> 01:33:34,707
Y�ce Tanr�m...

855
01:33:34,916 --> 01:33:36,709
...sen benim Tanr�ms�n.

856
01:33:37,710 --> 01:33:39,712
Hep seni ar�yorum.

857
01:33:40,504 --> 01:33:43,507
Ruhum, sana susuyor.

858
01:33:43,716 --> 01:33:48,095
Bedenim, bu kurak topraklarda
sana hasret.

859
01:33:48,888 --> 01:33:52,308
Kutsal yerde seni g�r�yorum.

860
01:33:52,683 --> 01:33:55,686
Ruhum senin yolunu takip
ediyor.

861
01:33:56,687 --> 01:34:00,483
Ama ruhumu yok etmek i�in
kovalayanlar var.

862
01:34:00,900 --> 01:34:04,320
Onlar d�nyan�n daha alt
b�l�mlerine gidecek.

863
01:34:05,112 --> 01:34:08,115
K�l�c�n onlar� �ld�recek.

864
01:34:08,491 --> 01:34:12,119
Tilkiler taraf�ndan par�alanacaklar.

865
01:34:13,287 --> 01:34:16,290
Ama kral, Tanr�yla b�t�n olmal�.

866
01:34:17,291 --> 01:34:20,503
Onunla y�r�yen herkes zafere ula�mal�.

867
01:34:21,504 --> 01:34:25,716
Ama ona kar�� yalan s�yleyen a��zlar...
868
01:34:26,509 --> 01:34:28,719
...susturulmal�.

869
01:34:33,099 --> 01:34:35,309
Dikkat!

870
01:34:37,520 --> 01:34:38,688
Rahat.

871
01:34:51,284 --> 01:34:54,704
Buraya gelerek kendimi
g�stermek istedim...

872
01:34:56,706 --> 01:35:00,710
...bakal�m baz�lar�n�z�n
sand��� kadar pislik biri miyim?

873
01:35:05,715 --> 01:35:08,301
Komutam alt�ndaki askerlere...

874
01:35:09,302 --> 01:35:13,097
...davran��mda, kaba ve sayg�s�z
davranmak gibi...

875
01:35:13,723 --> 01:35:15,308
...bir niyetim olmad���n� biliyorum.

876
01:35:20,521 --> 01:35:23,107
Benim tek amac�m, onun bir erkek olarak...

877
01:35:23,316 --> 01:35:26,319
...kendini yeniden toplamas�n� sa�lamakt�...

878
01:35:27,904 --> 01:35:29,697
...��nk� o bir asker.

879
01:35:31,490 --> 01:35:33,701
Biri korkakl�kla su�lan�rsa...

880
01:35:35,494 --> 01:35:39,707
...bana g�re kendine olan g�venini,
tekrar kazanabilir.

881
01:35:42,209 --> 01:35:43,794
Tek amac�m buydu.
882
01:35:46,297 --> 01:35:48,716
Ve �imdi metodumun...

883
01:35:49,091 --> 01:35:51,093
...yanl�l���n� kabul ediyorum...

884
01:35:52,094 --> 01:35:54,305
...Umar�m amac�m anla��l�yor...

885
01:35:55,723 --> 01:35:57,683
...ve yapt���m a��klamayla...

886
01:35:58,517 --> 01:36:00,102
...bu �z�r...

887
01:36:01,687 --> 01:36:03,314
...kabul...

888
01:36:05,316 --> 01:36:06,484
...edilir.

889
01:36:08,694 --> 01:36:12,114
- Da��l�n.
- Dikkat!

890
01:36:18,120 --> 01:36:21,707
�yi ak�amlar, General. Tuttu�um oylaman�n
sonu�lar�n� bildirmek istiyorum.

891
01:36:22,375 --> 01:36:23,376
Ne oylamas� bu?

892
01:36:23,584 --> 01:36:24,752
Hayran mektuplar�.

893
01:36:24,961 --> 01:36:27,588
Y�zde 11 aleyhte,
89 lehte.

894
01:36:27,964 --> 01:36:32,385
Ve aleyhteki 11'in b�y�k bir b�l�m�,
isimsiz ve sa�ma mektuplar, efendim.

895
01:36:32,551 --> 01:36:36,180
Lehte mektuplar�n �o�u, asker
ailelerinden.

896
01:36:36,555 --> 01:36:39,976
"O�lumuzun, birli�inizde olmas�ndan
gurur duyuyoruz.

897
01:36:40,351 --> 01:36:43,980
Gazeteler y�z�nden, neyi neden
yapt���n�z� pek anlayamad�k...

898
01:36:44,564 --> 01:36:46,774
...ama yan�n�zda oldu�umuzu bilin.

899
01:36:46,983 --> 01:36:48,776
Devam edin, Tanr� sizi korusun. "

900
01:36:49,777 --> 01:36:51,362
Devam edin, ha?

901
01:36:51,779 --> 01:36:53,155
Nereye?

902
01:36:56,784 --> 01:37:00,955
Bir kadeh �arap al�r m�s�n�z, General?
Yeni y�lday�z.

903
01:37:01,163 --> 01:37:03,165
D�n gece kutlama yapmad�n�z.

904
01:37:11,173 --> 01:37:13,384
Kraliyete ait bu k�meste...

905
01:37:13,759 --> 01:37:15,970
...oturmaktan b�kt�m.

906
01:37:16,178 --> 01:37:18,973
Sicilya'y� ald�k.
Yeni g�reve haz�r�m.

907
01:37:19,974 --> 01:37:24,562
Belki de gelmi�tir.
Biraz �nce, telsiz mesaj� geldi.

908
01:37:29,150 --> 01:37:30,359
Cod.
909
01:37:31,569 --> 01:37:32,778
G�revden al�nd�m.

910
01:37:35,364 --> 01:37:38,159
Beni 7'nci ordu komutanl���ndan alm�lar.

911
01:37:39,160 --> 01:37:40,953
Buna inanm�yorum.

912
01:37:43,956 --> 01:37:44,957
Mutlu y�llar.

913
01:37:51,589 --> 01:37:53,174
Bir dakika, efendim.

914
01:37:54,175 --> 01:37:56,761
Size yeni g�rev vereceklerse...

915
01:37:56,969 --> 01:38:00,389
...�nce bu birlikten almalar�
mant�kl� de�il mi?

916
01:38:01,557 --> 01:38:04,769
Avrupa'daki Amerikan ordusu
komutanl��� m�?

917
01:38:04,977 --> 01:38:08,356
Bu bir olas�l�k. Zaman zaman
konu�uldu�unu biliyorum.

918
01:38:08,773 --> 01:38:13,152
Emirdeki mant�k �ok a��k,
ba�ka bir anlam� olamaz.

919
01:38:14,779 --> 01:38:19,158
Efendim, ben bu �arab� hemen a��yorum.

920
01:38:19,784 --> 01:38:21,160
Hay�r, Cod olmaz...

921
01:38:21,369 --> 01:38:24,789
...ama iyi bir konyak bulursan
i�mene yard�m edebilirim.

922
01:38:32,171 --> 01:38:35,967
- Nas�ls�n�z, Generalim?
- Fena de�ilim, fena de�ilim.

923
01:38:36,384 --> 01:38:39,178
- Bana yaz� k���d� getirir misin?
- Emredersiniz.

924
01:38:39,971 --> 01:38:42,765
Kar�n yazmad���n i�in sana k�z�yor mu?

925
01:38:42,974 --> 01:38:44,350
Her zaman, efendim!

926
01:38:44,559 --> 01:38:48,354
Ama ben sizin kadar s�k yazm�yorum.
Yeterince zaman yok.

927
01:38:49,981 --> 01:38:51,357
�yi ki onlarla evlenmi�iz.

928
01:38:52,358 --> 01:38:55,570
�ki tane ihtiyar s�vari ile
kim evlenmek ister?

929
01:38:55,987 --> 01:38:58,573
Eve gitti�imde kar�m da b�yle
s�yl�yor, efendim.

930
01:38:59,782 --> 01:39:01,576
Sen neden uyumad�n, George?

931
01:39:01,784 --> 01:39:04,370
S�cak bir banyo ya da s�t
isteyebilirsiniz diye d��nd�m.

932
01:39:12,587 --> 01:39:15,756
Doktordan uyku hap� ald�m, efendim.
Belki istersiniz.

933
01:39:17,174 --> 01:39:18,759
Uyku hap� m�?

934
01:39:19,385 --> 01:39:22,388
- Bu nerden akl�na geldi?
- Gece haberleri dinledik.
935
01:39:22,763 --> 01:39:25,975
- Radyoda ilan ettiler.
- Hangi haberi?

936
01:39:26,767 --> 01:39:31,188
General Bradley ile ilgili.
�stila ordusunun komutas�n� ona vermi�ler.

937
01:39:33,190 --> 01:39:34,358
Oh.

938
01:39:35,776 --> 01:39:36,986
Oh, evet.

939
01:39:39,363 --> 01:39:42,366
Kendinizi pek iyi
hissetmeyece�inizi d��nd�m.

940
01:39:59,550 --> 01:40:02,553
Yaz� malzemeleriniz,
masan�z�n �st�nde, efendim.

941
01:40:03,179 --> 01:40:05,765
Evet. Te�ekk�r ederim, George.

942
01:40:08,351 --> 01:40:09,769
K���k bir korkak.

943
01:40:09,977 --> 01:40:13,189
Hafif bir tokat.
Hepsi bu.

944
01:40:16,150 --> 01:40:17,985
Ah, George.

945
01:40:20,154 --> 01:40:22,990
Ke�ke o pislik herifi �pseydim.

946
01:43:35,346 --> 01:43:38,682
AJJACCIO - KORS�KA

947
01:43:51,403 --> 01:43:55,616
DeGaulle ve Leclerc'in komutas� alt�nda,
Frans�z ordusunun topland���n� s�yl�yor.

948
01:44:11,799 --> 01:44:13,801
Direni�in cesur kad�n ve erkekleri...

949
01:44:14,385 --> 01:44:17,388
...Almanlar� engellemek i�in
hayatlar�n� tehlikeye at�yor.

950
01:44:24,603 --> 01:44:27,189
"Fransa yine �zg�r olacak.
S�z veriyorum."

951
01:44:54,592 --> 01:44:58,596
"�zg�r Frans�z ordusu, Napolyon'un
do�um yeri Korsika'y� kurtard��� gibi...

952
01:44:59,013 --> 01:45:03,184
...bir g�n Fransa'ya ��karak
Lafayette'in do�um yerini de kurtaracak. "

953
01:45:07,188 --> 01:45:10,399
General, gazeteciler konu�mak istiyor.

954
01:45:13,611 --> 01:45:15,404
- �yi g�nler, beyler.
- General.

955
01:45:15,613 --> 01:45:18,616
Korsika ziyaretinin amac�n� s�yler misiniz?

956
01:45:18,991 --> 01:45:20,618
General Eisenhower'�n emriyle geldim.

957
01:45:20,993 --> 01:45:25,206
O �ocu�u tokatlarken "Korkak farelerin
vurulmas� gerekiyor." demi�siniz.

958
01:45:25,581 --> 01:45:27,791
- Bu do�ru mu acaba?
- Yorum yok.

959
01:45:28,209 --> 01:45:30,586
Bildi�imiz kadar�yla Gen. Alexander...

960
01:45:31,003 --> 01:45:33,797
...Gen. Clark'�n birli�ini
alman�z� istemi�...
961
01:45:34,006 --> 01:45:36,217
...ama tokatlama olay� y�z�nden
bu g�revden vazge�ilmi�.

962
01:45:36,592 --> 01:45:39,386
- Yorum yok.
- Nereye gidiyorsunuz, efendim?

963
01:45:39,803 --> 01:45:42,598
Eisenhower, Malta'ya gitmemi emretti;
ama resmen de�il.

964
01:45:42,806 --> 01:45:44,016
Konu�ma bitmi�tir.

965
01:45:44,391 --> 01:45:46,977
Ba�ka asker tokatlayacak m�s�n�z, General?

966
01:45:54,985 --> 01:45:56,654
<i>Evet.</i>

967
01:46:02,076 --> 01:46:03,452
<i>Malta m�?</i>

968
01:46:03,536 --> 01:46:04,912
<i>Evet, Generalim.</i>

969
01:46:04,995 --> 01:46:07,915
<i>Malta bir �st�r.</i>

970
01:46:08,749 --> 01:46:12,503
<i>Ve Yunanistan'�n g�neyinde. Neden olmas�n.</i>

971
01:46:13,337 --> 01:46:16,257
<i>Bana Feld Mare�al Keitel'i ba�lay�n.</i>

972
01:46:16,882 --> 01:46:20,094
1527'de bu kale 400 Malta �ovalyesi ve...

973
01:46:20,511 --> 01:46:25,099
...800 paral� asker taraf�ndan,
40.000 ki�ilik...

974
01:46:25,683 --> 01:46:29,895
...orduya kar�� savunuldu. Ve kazand�lar.
975
01:46:30,688 --> 01:46:31,897
Codman.

976
01:46:34,692 --> 01:46:37,695
- Eisenhower'dan h�l� cevap yok mu?
- Hay�r, efendim.

977
01:46:38,279 --> 01:46:41,699
Noel'de g�nderdi�im, o iki hindi
i�in bir mesaj yollamad� m� yani?

978
01:46:42,116 --> 01:46:43,492
Hay�r, efendim.

979
01:46:44,910 --> 01:46:48,289
Devam edin, beyler.
Surlara daha yak�ndan bak�n.

980
01:46:51,709 --> 01:46:55,880
Galiba, siz kayan bir
y�ld�zla birliktesiniz.

981
01:46:56,881 --> 01:46:59,884
Personele s�yle.
Ayr�lmak isteyen gidebilir.

982
01:47:00,092 --> 01:47:03,679
Efendim, hepsi ad�na konu�abilirim!

983
01:47:04,513 --> 01:47:08,517
Sizinle kal�yorlar.
G�reviniz ne olursa olsun.

984
01:47:12,313 --> 01:47:15,316
Londra'da Avrupa ��karmas�n�
planlamam gerekirdi.

985
01:47:17,693 --> 01:47:20,279
B�t�n bedenimi ve ruhumu,
bunun i�in haz�rlam�t�m.

986
01:47:20,487 --> 01:47:22,907
Tanr� �k�na halime bak.

987
01:47:25,284 --> 01:47:26,702
Pek�l�.

988
01:47:27,077 --> 01:47:29,079
Kahire'ye gidelim.

989
01:47:29,705 --> 01:47:32,082
Sa�lamken piramitleri g�relim.

990
01:47:35,377 --> 01:47:38,088
<i>Kahire'ye gitmesinin tek
nedeni olabilir.</i>

991
01:47:38,506 --> 01:47:41,425
<i>S�rg�ndeki Yunan ve Yugoslav
h�k�metleriyle g�r�ecek.</i>

992
01:47:41,842 --> 01:47:45,179
<i>B�rak�n �talyan ordusu kendi
topraklar�n� savunmaya ba�las�n.</i>

993
01:47:46,639 --> 01:47:50,601
<i>Girit ve Yunan k�y�lar�n� savunmak i�in...</i>

994
01:47:51,227 --> 01:47:54,355
<i>...Alman ordusuna ihtiyac�m�z var.</i>

995
01:48:01,028 --> 01:48:03,322
<i>Generalim, yeni bir bilgi ald�m.</i>

996
01:48:03,531 --> 01:48:08,118
<i>Patton b�y�k ele�tiri al�yor.
Mahkemeye bile ��kar�labilirmi�.</i>

997
01:48:08,536 --> 01:48:10,621
<i>Bir askere tokat atm�.</i>

998
01:48:11,038 --> 01:48:13,749
<i>Onlar�n gazetesine inan�yor
musun, Y�zba��?</i>

999
01:48:13,958 --> 01:48:17,294
<i>En iyi komutanlar�n�, bir asker
tokatlad� diye kurban ederler mi?</i>

1000
01:48:23,968 --> 01:48:26,470
LONDRA
1001
01:48:53,914 --> 01:48:57,084
- Buras� benim mi?
- Evet, efendim. Bu taraftan.

1002
01:48:58,294 --> 01:49:01,297
Bana buray� bulan ki�iyi yakalarsam...

1003
01:49:19,690 --> 01:49:21,317
Bu genelevi se�en kimmi�?

1004
01:49:21,483 --> 01:49:23,277
Yan�lm�yorsam Gen. Smith, efendim.

1005
01:49:23,485 --> 01:49:25,487
Benimle dalga ge�iyorlar.

1006
01:49:25,696 --> 01:49:29,283
- Londra'ya ho� geldin, Georgie.
- Bedell. Nas�ls�n?

1007
01:49:29,700 --> 01:49:31,911
- Ike ile konu�tun mu?
- Evet, seni bekliyordum.

1008
01:49:32,077 --> 01:49:33,913
�zin verir misiniz?

1009
01:49:36,290 --> 01:49:38,292
Ike'�n baz� �ekinceleri var.

1010
01:49:38,709 --> 01:49:41,879
Bir�ok yerde, verdi�i kararlar�
ele�tirdi�in s�yleniyor.

1011
01:49:42,087 --> 01:49:45,090
Hay�r, pek say�lmaz. Beni bilirsin.
�htiyar bir buna��m.

1012
01:49:45,716 --> 01:49:48,677
Bazen haddini a�an
konu�malar yapar�m.

1013
01:49:48,886 --> 01:49:52,515
George, bu, tarihte bir araya
getirilen en zorlu koalisyon.
1014
01:49:52,890 --> 01:49:56,894
Ike, bu koalisyonu ayakta tutmaya �al��rken
ayn� anda Almanlarla sava��yor.

1015
01:49:57,311 --> 01:49:59,313
- Bu ger�ekten berbat bir i�.
- Ona minnettar�m.

1016
01:49:59,897 --> 01:50:03,692
Sana, Normandiya ��karmas� ile ilgili
�ok �zel bir g�rev verece�iz.

1017
01:50:04,109 --> 01:50:08,113
G�zel. Ben de b�lge plan�n� inceledim
ve baz� haz�rl�klar yapt�m.

1018
01:50:08,489 --> 01:50:12,910
��karma g�n� b�t�n g�c�m�zle
sald�rmazsak ��karma ba�ar�l� olmaz.

1019
01:50:13,702 --> 01:50:16,497
B�t�n planlar haz�r.
Calais sahillerine ��karma yap�yoruz...

1020
01:50:16,914 --> 01:50:21,085
- ...�nce hava bombard�man� yapmal�...
- Bir kez olsun beni dinler misin?

1021
01:50:21,502 --> 01:50:24,088
Unutma, herkes Patton'un boynuna ilmek
ge�irip asmak isterken...

1022
01:50:24,505 --> 01:50:26,882
...Ike sana arka ��km�t�.

1023
01:50:32,680 --> 01:50:36,308
��karma ile ilgili her �ey gizli tutuluyor.

1024
01:50:36,684 --> 01:50:39,687
Ancak, Calais b�lgesi ��karmas� sana kal�yor.

1025
01:50:40,104 --> 01:50:42,481
B�ylece Almanlar�n 15'inci ordusunu
oraya ba�layarak...

1026
01:50:42,898 --> 01:50:45,693
...Normandiya savunmas�n� zay�flatacaks�n.

1027
01:50:46,277 --> 01:50:48,077
Benden istedi�iniz �ey bu muydu?

1028
01:50:48,112 --> 01:50:52,283
Senin komutanda 12 t�menlik bir
birlik topland���n� s�yleyece�iz.

1029
01:50:52,491 --> 01:50:54,493
Tabii ki hepsi uydurma.

1030
01:50:54,910 --> 01:50:57,705
Sahte ��karma gemilerin ve yo�un bir...

1031
01:50:57,913 --> 01:51:00,082
...telsiz trafi�in olacak.

1032
01:51:00,499 --> 01:51:04,879
Yani Almanlar�, ana ��karma g�c�n�
y�netece�ine, inand�rmam�z gerekiyor.

1033
01:51:05,504 --> 01:51:07,298
Ajanlar�, yak�nda burada oldu�unu ��renir...

1034
01:51:07,506 --> 01:51:10,092
...seni Knutsford'daki yeni karargah�na
g�nderebiliriz.

1035
01:51:10,301 --> 01:51:13,512
- Orada ne yapaca��m?
- Hi�bir �ey. Kesinlikle hi�bir �ey.

1036
01:51:15,097 --> 01:51:17,892
Unutma, George, g�zetim alt�ndas�n.

1037
01:51:18,309 --> 01:51:20,311
Beni dinle ve kendine hakim ol.

1038
01:51:20,477 --> 01:51:21,896
Ve hat�rla...

1039
01:51:22,313 --> 01:51:25,316
...senin en b�y�k d�man�n,
o d��k �enen.
1040
01:51:37,912 --> 01:51:46,670
AMER�KALI M�TTEF�KLER�M�Z
KNUTSFORD'A HO� GELD�N�Z

1041
01:52:20,496 --> 01:52:23,874
�u k�pe�in g�zelli�ine bak. Sava� k�pe�i.

1042
01:52:24,083 --> 01:52:26,669
Bu y�zden, ona "William" diyece�im.

1043
01:52:27,169 --> 01:52:30,881
- General, arabada kalsa iyi olur.
- Hay�r. �yi g�nler, han�mlar.

1044
01:52:31,382 --> 01:52:32,967
�yi g�nler.

1045
01:52:37,888 --> 01:52:39,473
�una bak, Cod.

1046
01:52:39,765 --> 01:52:42,184
- General, o k�pe�i hemen �ld�r�r.
- Hay�r, onu tutar�m.

1047
01:52:51,777 --> 01:52:55,489
Sizden �z�r dilerim, General.
Abigail, k�pe�inizi mi korkuttu?

1048
01:52:57,074 --> 01:52:58,868
�nemi yok, madam.

1049
01:52:59,785 --> 01:53:01,161
Bu taraftan, efendim.

1050
01:53:03,372 --> 01:53:04,874
Ad�n, William de�il...

1051
01:53:06,000 --> 01:53:07,376
"Willie" olacak.

1052
01:53:10,379 --> 01:53:11,881
Sevgili han�mlar.

1053
01:53:12,298 --> 01:53:16,385
General George S. Patton, Jr.,
davetimizi kabul ederek...

1054
01:53:16,760 --> 01:53:18,262
...derne�imizin kurulu� y�ld�n�m�...

1055
01:53:18,596 --> 01:53:21,265
...ile ilgili bir konu�ma yapacak.

1056
01:53:27,062 --> 01:53:30,566
General Patton'�n buraya
resmi bir s�fatla gelmedi�ini...

1057
01:53:31,066 --> 01:53:33,485
...biliyoruz. Bu y�zden kendisine bir s�z...

1058
01:53:33,777 --> 01:53:36,197
...veriyorum. S�yledikleri
asla yay�mlanmayacak.

1059
01:53:39,575 --> 01:53:42,578
Ve kar��n�zda, General Patton.

1060
01:53:53,964 --> 01:53:56,300
- Konu�man�za dikkat etmeyi unutmay�n.
- Evet.

1061
01:53:56,967 --> 01:53:58,594
Sevgili han�mlar.

1062
01:53:59,261 --> 01:54:01,096
Bug�ne dek...

1063
01:54:01,263 --> 01:54:06,185
...kar��lama konusundaki tek tecr�bem,
k�tan�n her yerinde...

1064
01:54:06,769 --> 01:54:11,690
...�talyan ve Alman birlikleri
taraf�ndan yap�lan kar��lamad�r.

1065
01:54:13,400 --> 01:54:15,778
Bu konuda ba�ar�l� olmal�y�m...

1066
01:54:16,195 --> 01:54:19,281
...��nk� bana komuta
onuru verilen birliklerle...

1067
01:54:19,573 --> 01:54:22,076
...birlikte yakla��k 170.000 d�man...

1068
01:54:22,368 --> 01:54:25,788
...askerini ele ge�irdim ya da �ld�rd�m.

1069
01:54:34,797 --> 01:54:39,677
Bence buna benzer kul�plerin
b�y�k bir de�eri vard�r...

1070
01:54:40,177 --> 01:54:42,888
...Bernard Shaw'a g�re �ngilizler ve...

1071
01:54:43,264 --> 01:54:46,892
...Amerikal�lar, birbirlerinden ayn� dille...

1072
01:54:47,184 --> 01:54:50,771
...ayr�lan iki millettir.

1073
01:54:53,566 --> 01:54:58,487
Amerikal�lar ve �ngilizlerin kaderinde,
d�nyay� y�netmek...

1074
01:55:00,281 --> 01:55:02,199
...oldu�una g�re birbirimizi daha
iyi tan�rsak...

1075
01:55:02,491 --> 01:55:04,285
...daha kolay yapar�z.

1076
01:55:05,578 --> 01:55:07,997
Ruslar,
Ruslar'� unutmayal�m.

1077
01:55:08,497 --> 01:55:10,082
Bence b�yle kul�pler...

1078
01:55:10,499 --> 01:55:13,794
...ortak anlay��m�z� peki�tirecek
en uygun yerlerdir.

1079
01:55:14,795 --> 01:55:19,967
��nk� askerlerimiz �ngiliz han�mlar�yla
tan��p kayna�t�k�a...
1080
01:55:20,467 --> 01:55:25,681
...ve eve mektup yazarak ne kadar harika
oldu�unuzu anlatt�k�a...

1081
01:55:30,561 --> 01:55:33,397
...Amerikan han�mlar� k�skan�l��a kap�l�p...

1082
01:55:33,898 --> 01:55:36,692
...bu sava��n �abuk bitmesini sa�layacakt�r.

1083
01:55:40,863 --> 01:55:45,576
B�ylece ben de Pasifik'e gidip
Japon �ld�rebilece�im.

1084
01:55:58,881 --> 01:56:03,052
PATTON RUS M�TTEF�KLER�M�Z� A�A�ILADI!

1085
01:56:04,386 --> 01:56:05,679
�lkenin d�rt bir yan�ndaki �ehirlerde...

1086
01:56:05,971 --> 01:56:09,767
...General Patton'�n "Amerika ve
�ngiltere sava� sonras�...

1087
01:56:10,267 --> 01:56:12,978
...d�nyay� y�netecek.
Ruslar'�n s�yleyecek...

1088
01:56:13,270 --> 01:56:15,064
...bir �eyi olamaz."
s�zleri protesto edildi.

1089
01:56:15,481 --> 01:56:19,568
Senat�r Clayburn Foss ve Kongre liderleri
hemen tepki g�sterdi.

1090
01:56:19,985 --> 01:56:22,571
Bu adam Anglo-Amerikan D�nya
d�zenini savunarak...

1091
01:56:22,863 --> 01:56:25,699
...Rus m�ttefiklerimizi a�a��lam�t�r.

1092
01:56:25,991 --> 01:56:28,994
Bence onu hemen disipline etmek gerekiyor.
1093
01:56:29,495 --> 01:56:31,372
B�yle bir �eyi s�ylemezdim.

1094
01:56:31,789 --> 01:56:34,291
Bana gazetecilerin gelmeyece�ine
dair s�z vermi�lerdi.

1095
01:56:34,583 --> 01:56:36,794
Tek yapt���m birka� s�z s�ylemekti.

1096
01:56:37,086 --> 01:56:39,463
Sana konu�maman� s�ylemi�tim,
beni dinlemedin.

1097
01:56:39,797 --> 01:56:43,384
Ruslar�n, �ngilizlerle bize nas�l
��pheyle bakt���n� biliyorsun de�il mi?

1098
01:56:43,759 --> 01:56:46,971
Ben sadece ya�l� bayanlara
nazik davranmaya �al��yordum.

1099
01:56:47,263 --> 01:56:52,476
Orada Ruslar olsayd�, onlara da s�ylerdim.
Ruslardan ho�lanmam; ama nezaketimden yapard�m.

1100
01:56:53,185 --> 01:56:55,980
Bedell, politikadan hi�
anlamad���m� biliyorsun.

1101
01:56:56,397 --> 01:56:58,190
Sava� sonras� politik h�rslar�m yok.

1102
01:56:58,482 --> 01:57:01,360
Tek istedi�im, sava�ta
bir ordunun ba��nda olabilmek.

1103
01:57:01,694 --> 01:57:03,696
Art�k b�yle bir �ey s�z konusu olamaz.

1104
01:57:03,988 --> 01:57:07,199
D�n gece Genel Kurmay Ba�kan�'ndan
mesaj geldi.

1105
01:57:07,575 --> 01:57:12,580
Burada yem olarak kalmana veya
hemen eve g�nderilmene...

1106
01:57:12,997 --> 01:57:14,999
...General Marshall karar verecekmi�.

1107
01:57:17,585 --> 01:57:19,170
O iyi bir adamd�r.

1108
01:57:19,795 --> 01:57:21,881
Hi� de�ilse daha adildir.

1109
01:57:22,381 --> 01:57:24,175
Onunla g�r�ece�im.

1110
01:57:39,273 --> 01:57:40,691
George...

1111
01:57:41,984 --> 01:57:44,195
...sava��m�z sona erdi.

1112
01:57:44,486 --> 01:57:45,696
Efendim?

1113
01:57:46,363 --> 01:57:49,575
Dinle, bundan b�yle verilecek emri
bekleyece�iz.

1114
01:57:57,166 --> 01:57:58,959
��imden bir ses...

1115
01:58:00,794 --> 01:58:04,965
Hen�z bilmedi�im, y�ksek bir
mertebeye eri�ece�imi s�yl�yordu.

1116
01:58:06,800 --> 01:58:10,763
Bu son olay...

1117
01:58:11,680 --> 01:58:15,559
...benim do�ama uygun de�il.

1118
01:58:16,268 --> 01:58:19,772
Ama�lar�m i�in k�t� oldu.
Sonu b�yle olamaz.

1119
01:58:20,898 --> 01:58:22,191
Evet, efendim.

1120
01:58:22,900 --> 01:58:25,277
Bir �eyler yapmam gerekiyor...

1121
01:58:25,569 --> 01:58:29,990
...bu hayat�m�n son b�y�k f�rsat�.

1122
01:58:30,366 --> 01:58:31,700
B�t�n d�nya sava��yor ve
ben d��nda kal�yorum.

1123
01:58:32,076 --> 01:58:34,078
Tanr�, b�yle bir �eye izin veremez!

1124
01:58:34,578 --> 01:58:38,999
Bu olamaz. Kaderimi ger�ekle�tirmek
i�in bana izin vermeliler!

1125
01:58:44,088 --> 01:58:45,965
Bu g�nler ge�ecek.

1126
01:58:52,805 --> 01:58:56,141
�IKARMA G�N�!
M�TTEF�KLER FRANSA'YA �IKTI!

1127
01:58:58,686 --> 01:59:01,981
Bu g�ne dek yap�lan, en b�y�k
amfibi harekat�...

1128
01:59:02,273 --> 01:59:04,900
...donanma ve hava kuvvetleri,
b�lgeyi bombalarken...

1129
01:59:05,192 --> 01:59:08,195
...m�ttefik askerleri, Normandiya
sahillerine ayak bas�yor.

1130
01:59:08,571 --> 01:59:11,991
Avrupa k�tas�nda, iyi bir k�pr�ba��
elde etmeye �al��yorlar.

1131
01:59:22,001 --> 01:59:24,920
NORMAN FET�H TAR�H�

1132
01:59:27,298 --> 01:59:32,386
Montgomery'nin ��karma g�n�, k�pr�ba��n�
b�y�temeyece�ini biliyordum. Bunu s�ylemi�tim.

1133
01:59:32,761 --> 01:59:36,599
Ve �imdi burada bo�una saplan�p kald�lar.

1134
01:59:36,974 --> 01:59:40,978
Bence do�rudan Fransa'n�n i�ine
girmeleri gerekiyordu.

1135
01:59:41,979 --> 01:59:45,566
Almanlar�n arkas�n� kesmezlerse i� uzar.

1136
01:59:46,692 --> 01:59:48,569
Beni dinlemiyorlar.

1137
01:59:51,780 --> 01:59:54,200
Hem Avrupay� ne yapal�m, ha?

1138
01:59:54,491 --> 01:59:56,869
Bak, bizi yedek par�a yapt�lar.

1139
01:59:57,578 --> 02:00:00,164
Efendim, bu u�aktaki her �ey �ok �nemli!

1140
02:00:01,373 --> 02:00:05,085
Gen. Bradley �a��rd���na g�re
akl�nda bir �eyler olmal�.

1141
02:00:05,377 --> 02:00:08,881
Bir �ey s�yleyeyim mi Cod?
Ben dersimi ald�m.

1142
02:00:09,673 --> 02:00:13,093
Bir f�rsat daha verilirse
a�z�m� hi� a�mayaca��m.

1143
02:00:14,970 --> 02:00:16,889
Oyunu oynayaca��m.

1144
02:00:17,389 --> 02:00:19,391
Ama beni uyaracaks�n.

1145
02:00:20,184 --> 02:00:24,396
- Elimden geleni yapaca��m.
- Beni tekmelemen gerekecek.

1146
02:00:25,397 --> 02:00:26,690
Peki, efendim!

1147
02:00:48,462 --> 02:00:49,964
Efendim, Fransa'ya ho� geldiniz.

1148
02:00:50,297 --> 02:00:52,591
Umar�m sava� bitmemi�tir, Henson.
Patron nerede?

1149
02:00:52,883 --> 02:00:54,093
Bu taraftan, efendim.

1150
02:01:31,297 --> 02:01:34,800
Patton, Messina'dan beri g�r�medik.

1151
02:01:35,176 --> 02:01:36,177
Nas�ls�n�z?

1152
02:01:36,385 --> 02:01:38,971
G�neyde yem olarak iyi i� yapt�n�z.

1153
02:01:39,263 --> 02:01:41,682
�zin verirseniz
cepheye gidiyorum.

1154
02:01:41,974 --> 02:01:43,767
�yi �anslar, dostum.

1155
02:01:47,980 --> 02:01:49,481
Bu arada...

1156
02:01:49,982 --> 02:01:53,277
...haber almaya g�re kar��mda
yine Rommel varm�.

1157
02:01:58,073 --> 02:01:59,491
Rommel mi?

1158
02:02:01,368 --> 02:02:02,786
Hey, nas�ls�n, George?

1159
02:02:03,787 --> 02:02:07,082
- �ok iyiyim, Brad. Ya sen?
- �yiyim.

1160
02:02:10,961 --> 02:02:13,172
Hey. Vay, vay.

1161
02:02:13,589 --> 02:02:15,174
�u hale bak�n?

1162
02:02:15,382 --> 02:02:18,260
Ne o, yoksa
Buckingham piskoposu mu oldun?

1163
02:02:18,677 --> 02:02:21,764
Chet Hansen bunu benim i�in yapt�rm�.
George, otursana.

1164
02:02:22,473 --> 02:02:26,268
Ike seninle konu�mam� istedi.
Birbirimizi anlad���m�z� biliyor.

1165
02:02:26,685 --> 02:02:27,895
Bu do�ru.

1166
02:02:28,771 --> 02:02:32,566
3'�nc� orduyu kuruyoruz.
Ben, 12'nci ordu grubuna ge�iyorum.

1167
02:02:32,983 --> 02:02:34,360
Komuta benim mi?

1168
02:02:34,985 --> 02:02:36,487
A��k konu�aca��m.

1169
02:02:36,862 --> 02:02:38,489
Komuta bana veriliyor.

1170
02:02:39,365 --> 02:02:42,368
Akademiyi bitirdi�imden beri
benim �st�ms�n.

1171
02:02:42,785 --> 02:02:46,580
Kuzey Afrika ve Sicilya'da
patrondun, d��nd�m de...

1172
02:02:47,998 --> 02:02:50,084
...e�it r�tbe ikimiz i�in de
sorun olabilir.

1173
02:02:50,668 --> 02:02:52,294
Bence sak�ncas� yok.

1174
02:02:52,586 --> 02:02:54,463
Aram�zda sorun olabilecek
bir �ey daha var.

1175
02:02:54,797 --> 02:02:56,674
�kimiz farkl� insanlar�z, George.

1176
02:02:56,882 --> 02:02:59,677
Bunda hakl�s�n, lanet olas�,
hep hakl�yd�n; ama senin beynin ve...

1177
02:02:59,969 --> 02:03:04,390
...benim sald�rganl���mla iyi bir
tak�m oluruz. Sicilya'da b�yle oldu.

1178
02:03:04,890 --> 02:03:08,978
�in do�rusu, Sicilya'da �st�n olsayd�m,
seni g�revden al�rd�m.

1179
02:03:11,772 --> 02:03:12,982
Brad...

1180
02:03:14,692 --> 02:03:17,278
...komutanl�k i�in sana yalvarabilirim.

1181
02:03:17,570 --> 02:03:20,197
Tanr� a�k�na, beni bu sava�a dahi etmelisin!

1182
02:03:21,866 --> 02:03:25,160
Aln�mdaki lekeyi, �nemli bir �ey
yaparak silebilirim.

1183
02:03:25,494 --> 02:03:27,079
Yeniden sava�a d�nmeliyim!

1184
02:03:27,371 --> 02:03:30,499
�ki g�n �nce �len askerlerimizi d��nd�m.

1185
02:03:30,875 --> 02:03:33,169
Sava� �imdiye dek bitmeliydi...
1186
02:03:36,589 --> 02:03:37,673
Ben...

1187
02:03:40,092 --> 02:03:42,887
...�enemi kapataca��m.
Kendime hakim olaca��m.

1188
02:03:45,890 --> 02:03:47,600
Sana s�z veriyorum.

1189
02:03:51,395 --> 02:03:52,771
George...

1190
02:03:53,480 --> 02:03:55,983
...Cobra ad�nda bir plan yapt�m.

1191
02:03:56,692 --> 02:03:58,277
Fikrini almak istiyorum.

1192
02:03:58,569 --> 02:04:00,863
Bu b�lgeye �ak�l�p kald�k,
g�nde 50 metre ilerliyoruz...

1193
02:04:01,197 --> 02:04:04,283
...direni�i ��zmenin yolunu
bulmal�y�z.

1194
02:04:04,700 --> 02:04:06,160
�u yolu kullanaca��m.

1195
02:04:06,368 --> 02:04:08,078
Saint L�-Periers yolu.

1196
02:04:08,370 --> 02:04:10,998
Monty d�man g��lerini Caen'da
oyalayacak.

1197
02:04:11,290 --> 02:04:14,793
3,5 mil geni�li�indeki araziye
hal� bombard�man� yapaca��z.

1198
02:04:15,169 --> 02:04:17,171
Ve 7'nci t�men i�eriye girecek.

1199
02:04:17,463 --> 02:04:22,384
3'�nc� ordu arkadan dola�acak ve
ka�anlar� Almanya'ya kovalayacak.

1200
02:04:23,260 --> 02:04:24,595
Ne d��n�yorsun?

1201
02:04:25,971 --> 02:04:31,185
Sana, 3'�nc� orduya komuta edecek,
s�k� bir mekanize Generali laz�m.

1202
02:04:32,478 --> 02:04:34,063
George...

1203
02:04:36,273 --> 02:04:40,778
...Ike bu karar�, bundan �� ay �nce
Londra'da verdi.

1204
02:04:41,570 --> 02:04:42,780
Ne dedin?

1205
02:04:43,781 --> 02:04:47,785
Bak �u a�a��l�k...
Affedersin, affedersin.

1206
02:04:48,160 --> 02:04:50,079
�enemi tutaca��m.

1207
02:04:54,625 --> 02:04:56,919
<i>Countaces yak�n�ndaki bu hareket ne?</i>

1208
02:04:57,127 --> 02:05:00,464
<i>D�man z�rhl�lar� Lessay
yak�n�nda savunmam�z� yard�.</i>

1209
02:05:00,881 --> 02:05:04,635
<i>Amerikan tanklar� h�zl� hareket edip
cephe gerisine sarkt�.</i>

1210
02:05:05,886 --> 02:05:09,223
<i>Bu durumda, kar��m�zdaki General
Patton olabilir.</i>

1211
02:05:09,431 --> 02:05:11,100
<i>Patton h�l� �ngiltere'de.</i>

1212
02:05:11,308 --> 02:05:12,977
<i>Bundan emin miyiz?</i>

1213
02:05:13,394 --> 02:05:16,730
<i>Normandiya ��kartmas�, muhte�em
bir �a��rtmacayd�.</i>

1214
02:05:17,147 --> 02:05:21,318
<i>As�l ��karma Calais'e yap�lacak
ve Patton y�netecek.</i>

1215
02:05:21,735 --> 02:05:25,072
<i>F�hrer 15'inci Orduyu Normandiya'ya
g�ndermeyin dedi.</i>

1216
02:05:26,740 --> 02:05:29,451
<i>Evet, adamlar�m Normandiya'da
�ld�r�l�rken...</i>

1217
02:05:29,660 --> 02:05:33,205
<i>...15'inci ordu Calais sahilinin
tad�n� ��kar�yor.</i>

1218
02:05:33,414 --> 02:05:36,750
<i>Onlar Calais'te Patton'�
bekleyecek. Patton gelecek.</i>

1219
02:05:40,504 --> 02:05:44,675
<i>Bu sa�mal��� g�n�ll� olarak
kabul etmeye haz�rs�n, Jodl!</i>

1220
02:05:44,884 --> 02:05:46,343
<i>Neden?</i>

1221
02:05:49,263 --> 02:05:52,600
<i>��nk� F�hrer'in gazab�na u�ramak
istemiyorum.</i>

1222
02:06:46,862 --> 02:06:49,865
George d��nceli davran�p
nereye gitti�ini s�ylese bari.

1223
02:07:03,087 --> 02:07:06,465
Aman Tanr�m. �una bak�n.
Nereye gidiyorsun, General?

1224
02:07:06,882 --> 02:07:07,967
Berlin'e.

1225
02:07:08,300 --> 02:07:12,096
O b�y�kl� palya�oyu, kendi
tabancamla vurmaya gidiyorum.

1226
02:07:32,074 --> 02:07:36,245
<i>�L� / YARALI / KAYIP</i>

1227
02:07:53,470 --> 02:07:56,891
Tamam sakin olun. Tamam durun!

1228
02:07:58,100 --> 02:07:59,393
Buras� haritada bile yok!

1229
02:07:59,768 --> 02:08:02,479
��nk�, biz bu haritan�n
d��nday�z, efendim.

1230
02:08:03,355 --> 02:08:07,526
PATTON 20.000 K���L�K ALMAN
ORDUSUNUN ETRAFINI �EV�RD�!

1231
02:08:14,366 --> 02:08:16,785
George'a mesaj �ekin,
30 mil daha ilerlesin.

1232
02:09:16,387 --> 02:09:18,389
Dikkat!

1233
02:09:19,390 --> 02:09:20,683
Durun! Durun dedim!

1234
02:09:24,895 --> 02:09:28,482
�u andan itibaren karga�a sona ermi�tir.

1235
02:09:28,899 --> 02:09:32,361
Bu jip bu tarafta ilerleyecek.
Bu da bu tarafta.

1236
02:09:32,862 --> 02:09:35,573
�unu geri itin,
sonra �b�r� ge�ecek.

1237
02:09:35,990 --> 02:09:38,284
Pek�l�, yard�m edin.
�unlar� ��karal�m!

1238
02:09:50,171 --> 02:09:51,964
�te b�yle.
Haydi bakal�m daha h�zl�.

1239
02:09:52,298 --> 02:09:55,092
Aferin. Evet, haydi!

1240
02:09:55,384 --> 02:09:58,470
Haydi y�r�, s�ra sende. �te b�yle.

1241
02:09:58,762 --> 02:10:00,598
Haydi, haydi, haydi.

1242
02:10:01,265 --> 02:10:03,100
�te b�yle! Aferin!

1243
02:10:03,475 --> 02:10:05,269
Haydi y�r�t �u �eyi, haydi.

1244
02:10:06,979 --> 02:10:08,189
Pek�l�! Haydi! Dikkat edin!

1245
02:10:08,981 --> 02:10:11,275
Y�r�, y�r�, y�r�! Haydi!

1246
02:10:11,692 --> 02:10:13,777
Haydi, bebe�im. Evet, evet.
Haydi.

1247
02:10:14,987 --> 02:10:16,572
�te b�yle.

1248
02:10:17,198 --> 02:10:18,699
S�ra sende.

1249
02:10:21,285 --> 02:10:23,162
- Chet.
- Ba��st�ne, efendim.

1250
02:10:26,165 --> 02:10:29,668
Haydi, devam edin. Devam edin.
Sen orada bekle.

1251
02:10:32,671 --> 02:10:34,089
�imdi s�ra senin! Sen dur!

1252
02:10:34,381 --> 02:10:37,468
Sana s�yl�yorum, o tank� durdur!

1253
02:10:42,973 --> 02:10:44,391
Lanet olsun. �te b�yle. Devam.

1254
02:10:44,600 --> 02:10:45,893
Aferin sana.

1255
02:10:48,771 --> 02:10:50,397
- Orada durun.
- General!

1256
02:10:50,689 --> 02:10:52,900
General Bradley sizinle
g�r�mek istiyor.

1257
02:10:53,275 --> 02:10:55,986
Tamam, tamam. Haydi y�r�!

1258
02:10:57,363 --> 02:11:01,575
Tamam. Dur orada. Sen devam et.

1259
02:11:09,291 --> 02:11:11,877
George, iyi bir trafik polisisin.

1260
02:11:13,587 --> 02:11:16,090
George, �u ana kadar muhte�em
ilerledin; ama...

1261
02:11:16,590 --> 02:11:19,260
...ne yaz�k ki seni
yava�latmak zorunday�m.

1262
02:11:19,593 --> 02:11:23,597
- �yi ama neden?
- Senin malzemelerini kesmek zorunday�z.

1263
02:11:24,098 --> 02:11:27,685
Benzin, mermi, her �ey daha
�ncelikli b�lgelere g�nderilecek.

1264
02:11:28,060 --> 02:11:31,480
- Montgomery'nin kokusunu al�yorum.
- Pek�l�, sakin ol, George.

1265
02:11:31,981 --> 02:11:34,775
Burada ciddi konular var.
Bunlar politik konular.

1266
02:11:35,192 --> 02:11:36,861
Tanr�m, ger�ekten Montgomery.

1267
02:11:37,278 --> 02:11:41,073
V-2 roketlerinin f�rlatma
rampalar�n�n hepsi onun b�lgesinde.

1268
02:11:41,490 --> 02:11:43,367
Bay Churchill, roket �ss�n�n yok
edilmesini istedi.

1269
02:11:43,993 --> 02:11:46,996
Londra'daki sivil kay�plar,
asker kay�plar�ndan fazla.

1270
02:11:47,371 --> 02:11:48,998
O Montgomery beceriksizin tekidir.

1271
02:11:49,790 --> 02:11:53,377
Sen o yak�t� bana ver, hem �sleri
yok edeyim hem Almanlar� �ld�reyim.

1272
02:11:53,794 --> 02:11:55,588
400.000 gallon ver.
Berlin'e gireyim.

1273
02:11:55,963 --> 02:11:57,590
George, bunu yapamam.

1274
02:11:57,882 --> 02:11:59,675
Biz hedefe ilerliyoruz.

1275
02:11:59,967 --> 02:12:02,094
Ama malzeme kesilip do�u k�y�s�na
g�nderiliyor.

1276
02:12:02,469 --> 02:12:05,097
�n�m�zdeki b�lge, iki g�n i�inde
Nazilerle kaynayacak.
1277
02:12:05,472 --> 02:12:08,392
Neden bana k�z�yorsun.
Bu benim fikrim de�ildi.

1278
02:12:08,684 --> 02:12:10,561
Madem d�man �ld�rmeyecektik,
neden beni se�tin?

1279
02:12:10,978 --> 02:12:12,897
Seni ben se�medim.

1280
02:12:14,899 --> 02:12:16,275
Seni Ike se�ti.

1281
02:12:19,778 --> 02:12:22,198
George, muhte�em bir askersin.

1282
02:12:22,573 --> 02:12:24,283
Sad�ks�n.

1283
02:12:24,575 --> 02:12:27,286
Bu g�ne dek g�rd���m, en iyi cephe
komutan�s�n; ama susmay� bilmiyorsun.

1284
02:12:27,661 --> 02:12:31,165
George, tam bir ba� belas�s�n.

1285
02:12:35,085 --> 02:12:37,296
Bir s�r� hatam oldu, Brad.

1286
02:12:37,588 --> 02:12:39,882
Bu onlardan olmayacak.

1287
02:12:40,299 --> 02:12:41,675
Sana �ok bor�luyum.

1288
02:12:42,760 --> 02:12:46,388
Primadonna oldu�umu biliyorum.
Bunu kabul ediyorum.

1289
02:12:46,764 --> 02:12:49,892
Ama Monty bunu kabul etmeye
yana�m�yor.

1290
02:13:15,459 --> 02:13:18,587
Y�zba��m, Bailey'nin yak�t� bitti.

1291
02:13:19,171 --> 02:13:20,881
Merkez tank da ayn� durumda.

1292
02:13:22,591 --> 02:13:24,760
�n�m�zde bir Nazi konvoyu var, efendim.

1293
02:13:25,261 --> 02:13:26,679
Evet, biliyorum.

1294
02:15:28,968 --> 02:15:30,761
Komutan sen miydin, Y�zba��?

1295
02:15:32,471 --> 02:15:33,472
Komutan bendim.

1296
02:15:34,598 --> 02:15:38,185
Tank b�l���m, 3'�nc� Piyade
Taburu'na destek oluyordu.

1297
02:15:38,561 --> 02:15:43,190
Tanklar�n yak�t� bitti.
�at�mak zorunda kald�k.

1298
02:15:44,984 --> 02:15:47,486
D�n gece 11:00'de ba�lad�k.

1299
02:15:49,071 --> 02:15:51,073
�ki saat �nce bitti.

1300
02:15:53,284 --> 02:15:57,580
Bu sabah, g���s g���se �arp�ma oldu.

1301
02:16:46,170 --> 02:16:47,963
D�n gece bir r�ya g�rd�m.

1302
02:16:50,299 --> 02:16:53,385
R�yamda g�rd���m bir �ey oldu...

1303
02:16:53,677 --> 02:16:56,889
...t�m Nazi Almanyas�'n�n
gelece�i elimde.

1304
02:16:57,264 --> 02:17:01,477
D��nsene, Cod.
Eve geri yollan�yordum.

1305
02:17:02,394 --> 02:17:04,897
Ve �imdi gerekli malzemeye sahibim...

1306
02:17:05,189 --> 02:17:09,777
...tarihin en do�ru an�nday�m
ve en do�ru yerdeyim.

1307
02:17:10,277 --> 02:17:11,570
�yle mi?

1308
02:17:11,862 --> 02:17:13,864
Bu h�zla de�i�ebilir.

1309
02:17:14,198 --> 02:17:16,700
T�pk� d�nyan�n uzayda d�nd��� gibi.

1310
02:17:17,076 --> 02:17:19,787
B�yle bir an binlerce y�l gelmeyebilir.

1311
02:17:20,079 --> 02:17:22,790
Ve bana birka� galon yak�t laz�m.

1312
02:17:23,374 --> 02:17:26,794
�u anda biz buraday�z.

1313
02:17:28,462 --> 02:17:31,799
10 g�n sonra, Berlin'de olabiliriz.

1314
02:17:32,174 --> 02:17:35,469
Metz'de yapt�klar� o koruganlar
ne olacak?

1315
02:17:37,596 --> 02:17:39,682
Bu t�r koruganlar...

1316
02:17:39,974 --> 02:17:42,893
...insanlar�n aptall���n� g�sterir.

1317
02:17:43,769 --> 02:17:47,064
Biz okyanuslar� a��p buraya geldik...

1318
02:17:47,565 --> 02:17:49,483
...insan yap�s� engeli de a�ar�z.

1319
02:17:54,280 --> 02:17:56,866
Buray� nas�l temizlediler,
biliyor musun?

1320
02:17:59,159 --> 02:18:00,494
Atl� arabalarla.

1321
02:18:02,288 --> 02:18:05,374
Atl� arabalarla, yaral�lar� ve
malzemeleri ta��yorlar.

1322
02:18:07,376 --> 02:18:11,172
Atl� arabalar r�yama girip
ba��m� a�r�tt�.

1323
02:18:12,673 --> 02:18:14,383
�imdi hat�rlad�m...

1324
02:18:16,385 --> 02:18:20,598
...kar alt�nda Moskova'dan
yapt���m�z o ebedi �ekili� s�ras�nda.

1325
02:18:21,682 --> 02:18:23,392
Hava so�uktu.

1326
02:18:26,896 --> 02:18:30,399
Malzemeleri bo�alt�p arabalara
yaral�lar� bindirdik.

1327
02:18:31,692 --> 02:18:33,485
Napolyon t�kenmi�ti.

1328
02:18:35,863 --> 02:18:38,490
Yerde bir damla bile kan yoktu.

1329
02:18:39,867 --> 02:18:41,493
Her yer kard�.

1330
02:18:46,582 --> 02:18:47,875
Atl� arabalar, Cod.

1331
02:18:55,674 --> 02:18:57,092
O zaman ba�ard�m.
1332
02:19:01,180 --> 02:19:03,265
Tanr�'n�n yard�m�yla yine ba�araca��m.

1333
02:19:07,478 --> 02:19:09,063
Bu i�i �ok seviyorum.

1334
02:19:14,026 --> 02:19:18,197
M�TTEF�KLER PAR�S'� KURTARDI!

1335
02:19:18,280 --> 02:19:21,367
Paris kurtar�ld� ve Frans�z askerlerinin
�nc�l���ndeki...

1336
02:19:22,368 --> 02:19:26,872
...m�ttefikler, d�rt y�ll�k Nazi i�galinden
sonra tarihi kente do�ru y�r�yorlar.

1337
02:19:27,498 --> 02:19:30,167
Frans�zlar, 2'nci Z�rhl� Alay� ve...

1338
02:19:30,584 --> 02:19:32,878
...General Jacques Leclerc'e...

1339
02:19:33,170 --> 02:19:34,880
...Paris'e girdi�i andan itibaren...

1340
02:19:35,464 --> 02:19:37,466
...hi� unutamayacaklar� bir kar��lama
d�zenlediler.

1341
02:19:37,501 --> 02:19:41,136
MONTGOMERY BEL��KA'DA �LERL�YOR!

1342
02:19:42,680 --> 02:19:44,473
Kuzeydeki g��l� sald�r�da...

1343
02:19:44,682 --> 02:19:48,060
...�ngiliz Generali Montgomery,
Frans�z �ehirleri...

1344
02:19:48,561 --> 02:19:50,896
...Boulogne, Calais ve Dunkirk'� ge�erek...

1345
02:19:51,272 --> 02:19:54,275
...Bel�ika'n�n Antwerp kentine
do�ru ilerledi.

1346
02:19:54,310 --> 02:19:57,820
PATTON ALMANYA'YA DO�RU KO�UYOR!

1347
02:20:00,489 --> 02:20:02,199
Bu arada, Patton'un
ordusunun ana birlikleri...

1348
02:20:02,491 --> 02:20:06,579
...yeniden malzeme deste�i alarak
Almanya'n�n i�lerine do�ru akmaya ba�lad�.

1349
02:20:07,788 --> 02:20:09,665
Nazi direni�i �aresiz kal�yor.

1350
02:20:10,082 --> 02:20:14,587
G�r�n�e bak�l�rsa Almanya'n�n kalbine do�ru
ilerleyen ordumuzu hi�bir �ey durduram�yor.

1351
02:20:23,596 --> 02:20:26,599
- Efendim, General Bradley telefonda.
- G�zel.

1352
02:20:32,771 --> 02:20:35,399
Brad, k�pr�ba��n� elde ettim.

1353
02:20:35,900 --> 02:20:36,984
Almanya'ya giriyorum.

1354
02:20:37,193 --> 02:20:39,778
Bekle, George.
Kuzeyde bir s�r� sorun var.

1355
02:20:40,070 --> 02:20:44,992
Dinle, 10'uncu Z�rhl� T�men'i, hemen
Middleton'�n 8'inci Kolordusu'na g�ndereceksin.

1356
02:20:45,659 --> 02:20:47,161
Brad, bunu yapamazs�n.

1357
02:20:47,494 --> 02:20:50,372
George, dinle.
Tart�acak zaman�m yok.

1358
02:20:50,789 --> 02:20:53,501
Ardennes'te bir s�r� d�man hareketi var.

1359
02:20:53,876 --> 02:20:56,086
Hay�r, ne kadar ciddi bilemiyorum...

1360
02:20:56,378 --> 02:21:00,674
...yar�n, Verdun'da Bedell Smith
ile bulu�mak i�in emir ald�m.

1361
02:21:01,175 --> 02:21:02,259
11.00'de orada ol.

1362
02:21:02,885 --> 02:21:04,178
Emredersiniz.

1363
02:21:45,177 --> 02:21:47,888
Almanlar'�n b�y�k bir sald�r�
ba�latmas�n� beklemek i�in...

1364
02:21:48,264 --> 02:21:50,891
...hi�bir mant�kl� gerek�e yok.

1365
02:21:52,268 --> 02:21:56,188
Hava berbat, malzemeleri kalmad�.

1366
02:21:57,273 --> 02:22:00,776
Alman ordusu, bu y�l�n ba��ndan beri
sald�r� f�rsat� bulamad�.

1367
02:22:03,696 --> 02:22:06,782
Her �eye ra�men bize sald�racaklar�n�
d��n�yorum.

1368
02:22:48,782 --> 02:22:51,577
Dikkatinizi plana vermenizi istiyorum...

1369
02:22:51,869 --> 02:22:53,579
...do�uya do�ru sald�raca��z.

1370
02:22:53,996 --> 02:22:56,665
90 derece d�nece�iz ve
L�ksemburg'a girece�iz.

1371
02:22:58,667 --> 02:23:00,377
�ok �a��rmay�n, beyler.
1372
02:23:01,170 --> 02:23:03,672
�� sald�r� olas�l�klar� var.

1373
02:23:03,964 --> 02:23:05,799
Diekirch'ten, kuzeye.

1374
02:23:06,175 --> 02:23:10,262
Orl�ans'tan Bastogne'a.

1375
02:23:10,679 --> 02:23:14,099
Neufch�teau'dan Alman merkez ordusuna.

1376
02:23:34,578 --> 02:23:36,789
D�rt tane Alman ordusu var:

1377
02:23:37,164 --> 02:23:41,961
7'nci, 5'inci Panzer,
6'nc� SS Panzer ve 15'inci.

1378
02:23:42,670 --> 02:23:44,588
Bu 26 t�men demekse...

1379
02:23:44,880 --> 02:23:47,675
...bu durumda, kar��da 106 tane alay var.

1380
02:23:47,967 --> 02:23:50,970
Ve 7.500 adam�m�z� esir ald�lar.

1381
02:23:51,595 --> 02:23:53,973
En b�y�k korkumuzsa von Rundstedt...

1382
02:23:54,265 --> 02:23:58,060
...101'inci hava indirmeyi burada
kapana k�st�rd�. Bastogne'da.

1383
02:24:01,188 --> 02:24:05,192
Ne yaz�k ki Bastogne, bu b�lgenin
anahtar� konumunda.

1384
02:24:06,068 --> 02:24:09,780
Onu tutabilirsek Alman sald�r�s�n�
k�rma �ans�m�z olur.

1385
02:24:10,573 --> 02:24:13,200
Ba��m�za b�y�k bela oldular.
1386
02:24:14,368 --> 02:24:16,662
Ike, yok edilmeden �nce gidip...

1387
02:24:16,996 --> 02:24:20,082
...101'inci T�men'i kurtaracak biri
var m� diye sordu.

1388
02:24:22,376 --> 02:24:24,670
Ne yaz�k ki Montgomery bir �ey yapamaz.

1389
02:24:24,962 --> 02:24:27,298
Haftalarca k�p�rdayamaz.

1390
02:24:28,090 --> 02:24:29,967
Peki, ya sen, George?

1391
02:24:30,968 --> 02:24:33,262
�� t�menle 48 saat i�inde sald�r�r�m.

1392
02:24:37,474 --> 02:24:38,976
Yerinde olsam bir daha d��n�rd�m.

1393
02:24:39,560 --> 02:24:41,687
Ike, ger�ek�i bir plan
istiyor, George.

1394
02:24:41,979 --> 02:24:45,983
�u anda sava��n ortas�nday�z.
Ve Bastogne'a 150 kilometre var.

1395
02:24:46,483 --> 02:24:48,694
Bize hava deste�i laz�m.

1396
02:24:50,988 --> 02:24:53,866
B�yle bir �ey nas�l m�mk�n olabilir ki.

1397
02:24:54,575 --> 02:24:56,493
Hava �artlar� k�t�.

1398
02:24:57,161 --> 02:24:59,872
Bence geri �ekilip yeniden toparlanal�m.

1399
02:25:00,164 --> 02:25:02,875
�zg�n�m ama ayn� araziye
iki kez girmeyi sevmem.

1400
02:25:03,167 --> 02:25:04,460
Peki, ya askerlerin?

1401
02:25:04,960 --> 02:25:08,964
Bu hava �artlar�nda 150 km.
y�r�t�p sald�rtamazs�n.

1402
02:25:09,673 --> 02:25:10,799
Bu adamlar� ben e�ittim.

1403
02:25:11,091 --> 02:25:12,885
S�yledi�im her �eyi yaparlar.

1404
02:25:13,177 --> 02:25:16,764
Askerler aras�nda pek sevilmedi�ini
biliyoruz, General.

1405
02:25:18,265 --> 02:25:22,061
Sevilmem. �yi asker olduklar�
i�in yaparlar.

1406
02:25:22,394 --> 02:25:26,190
Ve h�l� bu sava��
kaybedebileceklerinin fark�ndalar.

1407
02:25:29,568 --> 02:25:32,196
Konuyu Feld Mare�al Montgomery
ile konu�mal�y�m.

1408
02:25:33,280 --> 02:25:35,574
Adamlar�n�z� zorlad���n�z� s�yleyecek.

1409
02:25:35,866 --> 02:25:37,493
Ne derse desin.

1410
02:25:37,785 --> 02:25:40,871
O asla nas�l sald�r�laca��n�
��renemedi.

1411
02:26:59,283 --> 02:27:01,660
Bir Alman generalini teslim alm��z.

1412
02:27:02,077 --> 02:27:03,579
Ne demi�, bilin bakal�m?
1413
02:27:04,788 --> 02:27:05,998
Ne demi�?

1414
02:27:06,373 --> 02:27:08,000
"Siz ��lg�ns�n�z." demi�.

1415
02:27:10,169 --> 02:27:11,378
Devam edin, Albay.

1416
02:27:11,670 --> 02:27:13,964
Adam en do�ru �eyi s�ylemi�.

1417
02:29:32,269 --> 02:29:34,188
Kar��l���n� b�yle al�yoruz.

1418
02:29:34,563 --> 02:29:36,190
E�itim ve disiplin.

1419
02:29:37,274 --> 02:29:39,360
Zorlu bir sava�� kazanman�n...

1420
02:29:40,194 --> 02:29:43,697
...ba�ka yolu yok.
150 km. y�r�.

1421
02:29:44,198 --> 02:29:48,077
Sald�r�ya kalk, uyku ve
dinlenme yok, s�cak yemek yok.

1422
02:29:48,494 --> 02:29:51,997
Tanr�m! Bu adamlarla gurur duyuyorum!

1423
02:30:17,690 --> 02:30:21,694
Efendim, Almanlar, Bastogne'a
yeni bir sald�r� ba�latm�lar.

1424
02:30:22,069 --> 02:30:24,196
101'inci T�men, t�rnaklar�yla
tutunmaya �al��yor.

1425
02:30:24,488 --> 02:30:28,659
Bize hava deste�i laz�m.
24 saat a��k havaya bile raz�y�m.

1426
02:30:29,368 --> 02:30:31,287
General Mason, efendim.

1427
02:30:45,968 --> 02:30:48,971
Alo, Mase?
Elimde hi� piyade kalmad�.

1428
02:30:49,388 --> 02:30:52,892
B�t�n hava savunma birliklerine
t�fek da��tman� istiyorum.

1429
02:30:53,267 --> 02:30:55,060
Evet, elindeki herkesi bana yolla.

1430
02:30:55,477 --> 02:30:56,687
Generalim.

1431
02:30:56,896 --> 02:30:59,982
Yar�n�n hava raporu geldi.
Kar ya�acakm�.

1432
02:31:00,482 --> 02:31:02,276
Hava deste�i suya d�t�.

1433
02:31:02,693 --> 02:31:05,196
Hava a�madan sald�r�ya kalkamay�z.

1434
02:31:05,571 --> 02:31:10,284
Orada cesur adamlar �l�yor.
Bir saat bile bekleyemem. Bir dakika bile.

1435
02:31:12,786 --> 02:31:14,163
�lerlemeye devam ediyoruz.

1436
02:31:14,371 --> 02:31:16,081
Anla��ld� m�?

1437
02:31:18,292 --> 02:31:21,670
Bu gece sald�raca��z.
Yar�n sabah da!

1438
02:31:22,880 --> 02:31:25,090
E�er ba�aramazsak...

1439
02:31:27,468 --> 02:31:29,386
...hi� kimse sa� d�nmeyecek.
1440
02:31:41,273 --> 02:31:42,983
Biliyor musunuz, General?

1441
02:31:43,192 --> 02:31:47,279
Bazen sizin deli oldu�unuzu
d��n�yorlar.

1442
02:31:49,281 --> 02:31:51,367
�nemli olan bunu bilmeleri.

1443
02:31:52,993 --> 02:31:55,079
Benim bilmem de �nemli.

1444
02:32:02,294 --> 02:32:05,464
- Beni mi �a��rd�n�z, General?
- Evet, rahip.

1445
02:32:05,881 --> 02:32:08,384
3'�nc� ordu Almanlarla
sava�maktan b�kt� usand�...

1446
02:32:08,759 --> 02:32:10,970
...komutanlar� aksi,
benzin kalmad�...

1447
02:32:11,262 --> 02:32:13,180
...�st�ne �stl�k, hava da a�m�yor.

1448
02:32:13,597 --> 02:32:15,599
Bana, hava i�in dua laz�m.

1449
02:32:16,684 --> 02:32:17,977
Hava duas� m�, efendim?

1450
02:32:18,269 --> 02:32:21,188
Evet, bakal�m bu i�te Tanr�
bizim yan�m�zda m�?

1451
02:32:21,564 --> 02:32:23,899
B�yle bir dua i�in gerekli
ortam haz�rlanmal�.

1452
02:32:24,275 --> 02:32:26,360
�stersen u�an hal� getirt.
1453
02:32:26,694 --> 02:32:29,488
Nas�l anla��l�r bilmem, General.

1454
02:32:29,989 --> 02:32:32,783
�yi hava i�in dua edip
adamlar�m�z� m� �ld�rece�iz?

1455
02:32:33,075 --> 02:32:36,078
Seni temin ederim, rahip
Tanr�'yla aram iyidir...

1456
02:32:36,370 --> 02:32:39,498
...sen bir dua yaz yeter,
hava d�zelebilir.

1457
02:32:39,999 --> 02:32:42,459
Dua bir saat i�inde elimde olsun.

1458
02:32:43,294 --> 02:32:44,587
Emredersiniz.

1459
02:33:15,367 --> 02:33:18,162
"Her �eyi yaratan ve herkese...

1460
02:33:19,163 --> 02:33:21,582
...merhamet g�steren Tanr�m...

1461
02:33:21,874 --> 02:33:23,959
...sana inanan biri olarak...

1462
02:33:25,085 --> 02:33:28,380
...bu k�t� havay�, d�zeltmeni
rica ediyorum...

1463
02:33:29,798 --> 02:33:31,967
...��nk� buna ihtiyac�m var.

1464
02:33:34,178 --> 02:33:36,889
Bize sava� i�in iyi bir hava bah�et.

1465
02:33:38,182 --> 02:33:39,892
D�man�n s�k�t�rd��� birli�imizi...

1466
02:33:41,060 --> 02:33:43,187
...kurtarmam�z gerekiyor...
1467
02:33:43,771 --> 02:33:46,190
...askerlerimize ve silahlar�na...

1468
02:33:46,690 --> 02:33:49,485
...g�� vererek
zaferden zafere ko�mam�z�...

1469
02:33:49,860 --> 02:33:52,071
...d�man�m�z�n zay�f taraf�n�...

1470
02:33:52,488 --> 02:33:54,865
...bularak onu yenmemizi...

1471
02:33:55,199 --> 02:33:57,368
...insanlar ve �lkeler aras�nda...

1472
02:33:58,285 --> 02:34:01,497
...adaleti kurmam�z� sa�la.

1473
02:34:05,084 --> 02:34:06,293
Amen."

1474
02:34:21,767 --> 02:34:23,060
Hava m�kemmel.

1475
02:34:24,478 --> 02:34:27,189
Cod, bana o rahibi bul.

1476
02:34:27,690 --> 02:34:30,484
Tanr�'n�n dilini biliyor,
ona madalya takaca��m.

1477
02:34:58,179 --> 02:35:00,472
Merhaba, General!
1945'TE SA� SAL�M EVE D�NECE��Z

1478
02:35:14,570 --> 02:35:17,281
HEY IKE! KAZANMAK �ST�YORSAN
BIRAK GEORGE �LERLES�N!

1479
02:35:24,997 --> 02:35:27,917
�L�M MAK�NES� BURADA!

1480
02:35:35,841 --> 02:35:38,344
BASTOGNE'UN KURTULU�U

1481
02:35:38,469 --> 02:35:40,971
Bombard�man ve avc� u�aklar�m�z
Alman hatlar�na kar��...

1482
02:35:41,388 --> 02:35:43,766
...binlerce sorti yaparken 1'inci...

1483
02:35:44,183 --> 02:35:45,684
...Z�rhl� T�men �nc�l���ndeki 3'�nc� Ordu...

1484
02:35:45,976 --> 02:35:48,479
...Bastogne'a ula�may� ba�ard�...

1485
02:35:48,771 --> 02:35:50,272
...ve kenti savunan 18.000...

1486
02:35:50,564 --> 02:35:52,983
...ki�ilik savunma g�c�n�...

1487
02:35:53,275 --> 02:35:54,860
...Noel'in ertesi g�n� kurtard�.

1488
02:35:55,986 --> 02:35:59,198
3'�nc� ordu Amerikan tarihinde ilk kez...

1489
02:35:59,573 --> 02:36:01,867
...bu kadar b�y�k bir birli�in,
bu kadar k�sa bir zamanda...

1490
02:36:02,284 --> 02:36:05,788
...bu mesafeyi kat etmesini sa�lad�.

1491
02:36:14,004 --> 02:36:16,006
<i>Bu sonumuz.</i>

1492
02:36:16,090 --> 02:36:18,175
<i>Art�k sona erdi.</i>

1493
02:36:21,512 --> 02:36:25,891
<i>Acele et Steiger, her �eyi yok edin.
Evraklar, haritalar.</i>

1494
02:36:26,100 --> 02:36:30,271
<i>Her �ey yok edilecek general,
bu konuda size s�z veriyorum.</i>

1495
02:36:30,688 --> 02:36:35,276
<i>Ruslar�n eline d�meyece�im.
F�hrer gibi kendimi vururum.</i>

1496
02:36:38,195 --> 02:36:40,489
<i>O da yok olacak.</i>

1497
02:36:40,698 --> 02:36:43,200
<i>Sava��n bitmesi onu �ld�recek.</i>

1498
02:36:47,371 --> 02:36:50,291
<i>O tam bir sava���.</i>

1499
02:36:52,376 --> 02:36:55,296
<i>Muhte�em bir anar�istin sonu.</i>

1500
02:39:21,692 --> 02:39:23,277
Affedersiniz, efendim.

1501
02:39:23,569 --> 02:39:26,197
General Katkov, Almanlar�n
teslim olmas� �erefine...

1502
02:39:26,697 --> 02:39:29,283
...kadeh kald�rmak istiyor. Ne dersiniz?

1503
02:39:29,700 --> 02:39:31,869
General �ok nazikmi�.

1504
02:39:32,161 --> 02:39:35,289
Ona s�yleyin, ne onunla
ne de ba�ka bir...

1505
02:39:35,581 --> 02:39:38,167
...Rus pisli�iyle i�meyece�im.

1506
02:39:38,876 --> 02:39:40,961
Efendim...

1507
02:39:41,295 --> 02:39:42,963
...ben bunu generale s�yleyemem.

1508
02:39:44,590 --> 02:39:45,966
S�yleyeceksin.

1509
02:39:46,383 --> 02:39:47,885
Kelimesi kelimesine.

1510
02:40:10,282 --> 02:40:12,868
General diyor ki ona g�re...

1511
02:40:13,285 --> 02:40:14,995
...siz de pisli�in tekiymi�siniz.

1512
02:40:20,668 --> 02:40:23,587
Tamam. �te buna i�erim.

1513
02:40:23,879 --> 02:40:25,589
�ki pislik i�ki i�ebilir.

1514
02:41:08,382 --> 02:41:10,593
Ba�kan Roosevelt'in �lmeden
�nce Pasifik'te...

1515
02:41:10,885 --> 02:41:12,970
...komutanl�k i�in s�z verdi�i
do�ru mu?

1516
02:41:13,387 --> 02:41:17,892
Evet. Vermi�ti; ama bu konuda
o �ld���ne g�re pek fazla �ans�m yok.

1517
02:41:18,392 --> 02:41:20,477
Doug MacArthur, beni orada istemez.

1518
02:41:20,769 --> 02:41:23,772
Almanlar�n �zerinde �al�t���
"harika silahlar"dan haberimiz var:

1519
02:41:24,190 --> 02:41:26,567
Uzun menzilli roketler,
d��meye bas�lan bombalar...

1520
02:41:26,901 --> 02:41:29,195
...askersiz silahlar.

1521
02:41:29,695 --> 02:41:30,988
"Harika Silah" m�?
1522
02:41:31,864 --> 02:41:34,200
Neyse ki onlar� g�rmeyece�im.

1523
02:41:34,992 --> 02:41:38,996
Kahramanl�k olmadan �ld�rmenin,
zaferle ve onurla ilgisi yoktur.

1524
02:41:39,788 --> 02:41:43,167
Kahramanlar yok, korkaklar yok,
ordular yok.

1525
02:41:43,501 --> 02:41:45,085
Generaller yok.

1526
02:41:45,794 --> 02:41:48,881
Sadece �lenler ve hayatta kalanlar...

1527
02:41:49,381 --> 02:41:50,674
...hepsi bu.

1528
02:41:51,091 --> 02:41:52,885
G�rmeyece�im i�in mutluyum.

1529
02:41:53,177 --> 02:41:56,680
��rendi�imize g�re eski Naziler
h�l� kilit mevkidelermi�.

1530
02:41:57,181 --> 02:41:59,266
Siz �lke politikas�na kar�� m�s�n�z?

1531
02:41:59,600 --> 02:42:02,478
Bak�n, e�er e�itimli personelim olsayd�...

1532
02:42:02,770 --> 02:42:04,396
...Nazileri hemen kovard�m.

1533
02:42:04,688 --> 02:42:08,484
O zamana dek demiryollar�
ve telefonu onlarla �al�t�raca��m.

1534
02:42:08,984 --> 02:42:12,071
Almanlar, t�pk� bizim demokrat
ya da cumhuriyet�i...

1535
02:42:12,488 --> 02:42:16,575
...oldu�umuz gibi mi Nazi partisi
�yesi oldular acaba?

1536
02:42:17,076 --> 02:42:18,494
Evet, olabilir.

1537
02:42:21,997 --> 02:42:26,460
Politikam�z�n, askerler de�il, siviller
taraf�ndan yap�lmas�n� onayl�yor musunuz?

1538
02:42:27,169 --> 02:42:30,089
Elbette onayl�yorum. Fakat politikac�lar
i�imizi bitirmemize izin vermiyor.

1539
02:42:30,464 --> 02:42:33,592
Bu da ba�ka sava�lara neden oluyor.

1540
02:42:34,385 --> 02:42:36,679
Rus m�ttefiklerimizi mi kastettiniz?

1541
02:42:41,684 --> 02:42:45,563
Efendim, ordunuz Nazilerle Ruslar
aras�nda kalsa...

1542
02:42:46,063 --> 02:42:47,773
...ikisine de sald�r�r�m dediniz mi?

1543
02:42:48,190 --> 02:42:50,276
Hay�r, bunu ben s�ylemedim.

1544
02:42:50,943 --> 02:42:52,528
Akl�mdan bile ge�medi.

1545
02:42:53,237 --> 02:42:54,738
Ke�ke ge�seydi.

1546
02:43:09,420 --> 02:43:13,340
Efendim, sizi merkez komutanl�ktan
ar�yorlar, General Smith.

1547
02:43:18,929 --> 02:43:19,847
Bedell?

1548
02:43:20,514 --> 02:43:22,224
Ike ate� p�sk�r�yor.
1549
02:43:22,516 --> 02:43:26,812
Demokratlarla cumhuriyet�ileri,
Nazi Partisiyle nas�l k�yaslars�n?

1550
02:43:27,313 --> 02:43:29,315
Ve �u haber,
Nazileri g�revden alm�yormu�sun...

1551
02:43:29,732 --> 02:43:32,318
...herkes ayakland�,
Ruslar, �ngilizler, b�t�n d�nya.

1552
02:43:32,943 --> 02:43:35,529
Aptal Ruslar'�n can� cehenneme.

1553
02:43:35,821 --> 02:43:38,741
Berlin'i, Prag'� onlara verdik,
s�rada ne var?

1554
02:43:39,033 --> 02:43:40,826
Emirleri onlardan m� alaca��z?

1555
02:43:41,118 --> 02:43:43,245
George, aptall�k etme.

1556
02:43:43,621 --> 02:43:46,832
Avrupa sava�� sona erdi.
Ne yapaca��m�za, Washington karar verecek.

1557
02:43:47,249 --> 02:43:51,420
Sava� sona ermemeliydi. F�rsat varken
Ruslar�n da can�na okumal�yd�k!

1558
02:43:51,837 --> 02:43:55,633
�yle ya da b�yle sava�aca��z.
Neden burada ordumuz varken yapm�yoruz?

1559
02:43:56,133 --> 02:43:59,720
Alman ordusuna silah da��tal�m
ve birlikte Ruslara kar�� sava�al�m.

1560
02:44:00,429 --> 02:44:02,723
George, kapat �eneni.
Hat dinleniyor olabilir.

1561
02:44:03,015 --> 02:44:04,725
Umrumda bile de�il.
Sana bir �ey s�yleyece�im...

1562
02:44:05,017 --> 02:44:07,019
...ben halk�m i�in sava��yorum.

1563
02:44:07,436 --> 02:44:10,731
Bu konuda, bu kadar yumu�ak
olmaya gerek yok.

1564
02:44:11,148 --> 02:44:14,318
�i bana b�rak�n.
10 g�n i�inde sava� ��kar�r�m...

1565
02:44:14,610 --> 02:44:16,529
...ve su�u �stlerine atar�m!

1566
02:44:17,029 --> 02:44:20,115
George, sen ��ld�rd�n.
Ger�ekten de akl�n� ka��r�yorsun!

1567
02:44:20,449 --> 02:44:22,034
Ben diplomat de�ilim.

1568
02:44:22,409 --> 02:44:24,912
Ben bir sava� askeriyim.
�te bunu anlam�yorsun.

1569
02:44:25,412 --> 02:44:29,041
Ike'�n g�z�n� a� ve ben de
Ruslar'� ait olduklar� yere g�ndereyim!

1570
02:44:38,717 --> 02:44:40,845
Ressam'� �a��ray�m m�, efendim?

1571
02:44:42,638 --> 02:44:44,640
Can� cehenneme.

1572
02:44:46,350 --> 02:44:49,728
Resmime kim bakmak ister ki.
Ben deliyim!

1573
02:44:50,813 --> 02:44:52,314
Biliyor muydun?

1574
02:45:04,076 --> 02:45:08,247
GENERAL D.D.EISENHOWER
M�TTEF�K KOMUTANI

1575
02:45:39,528 --> 02:45:42,323
Sir Montgomery,
Majesteleri gelecekteki Kraliyet...

1576
02:45:42,823 --> 02:45:46,118
...Genel Kurmay Ba�kan�'n�
kabul etmeye haz�r.

1577
02:45:59,215 --> 02:46:00,716
Te�ekk�r ederim.

1578
02:46:01,717 --> 02:46:03,219
Te�ekk�r ederim.

1579
02:46:04,011 --> 02:46:05,429
Kendine iyi bak.

1580
02:46:05,846 --> 02:46:07,014
George.

1581
02:46:20,236 --> 02:46:23,030
Evet, beyler...

1582
02:46:24,823 --> 02:46:28,035
...her iyi �ey bir g�n sona erer.

1583
02:46:30,538 --> 02:46:33,249
Ve hayat�mda ba��ma gelen en iyi �ey...

1584
02:46:34,333 --> 02:46:35,835
...3'�nc� orduyla...

1585
02:46:37,711 --> 02:46:39,713
...birlikte...

1586
02:46:42,925 --> 02:46:44,218
...uh...

1587
02:46:44,927 --> 02:46:46,637
...olman�n...

1588
02:46:47,221 --> 02:46:50,140
...verdi�i...

1589
02:46:52,434 --> 02:46:54,520
...onur ve ayr�cal�kt�.

1590
02:46:57,523 --> 02:46:58,732
Ho��a kal�n...

1591
02:47:00,025 --> 02:47:01,527
...Tanr� sizi korusun.

1592
02:47:28,137 --> 02:47:30,014
Brad...

1593
02:47:30,431 --> 02:47:32,850
...3'�nc� Ordu'yu benden ald�klar�n�
s�ylediler.

1594
02:47:33,017 --> 02:47:34,226
Biliyorum.

1595
02:47:35,019 --> 02:47:37,813
Bu gece seni yeme�e davet edecektim.

1596
02:47:39,648 --> 02:47:42,526
Te�ekk�r ederim, Brad.

1597
02:47:42,818 --> 02:47:45,112
�ok d��ncelisin.
Sana minnettar�m.

1598
02:47:52,620 --> 02:47:55,039
Art�k uzun bir y�r�y�e ��kmaya haz�r�m.

1599
02:48:02,630 --> 02:48:04,423
Dikkat et!

1600
02:48:11,847 --> 02:48:14,225
Ba��ma gelen onca �eyden sonra...

1601
02:48:14,642 --> 02:48:17,228
...at arabas�n�n alt�nda kalacakt�m.

1602
02:48:18,729 --> 02:48:23,150
Evet, Brad, profesyonel asker
i�in bir tek uygun yol var.

1603
02:48:23,526 --> 02:48:27,446
Son sava��n, son �arp�mas�n�n,
son kur�unuyla �lmek.

1604
02:48:28,614 --> 02:48:31,825
En az�ndan 3'�nc� ordu g�revini
ba�ard�.

1605
02:48:32,826 --> 02:48:35,412
Avrupay� kat ettim, 12.000 tane
�ehir ve kasabay�...

1606
02:48:35,746 --> 02:48:37,748
...d�mandan kurtard�m...

1607
02:48:38,040 --> 02:48:40,709
...tam yar�m milyon d�man �ld�rd�m.

1608
02:48:41,210 --> 02:48:44,839
George, iyi askerlik d�nemimiz
ne yaz�k ki sona eriyor.

1609
02:48:45,130 --> 02:48:49,718
Bundan b�yle diplomat�z, y�neticiyiz,
ne dersen de.

1610
02:48:50,219 --> 02:48:51,720
Tanr� yard�mc�m�z olsun.

1611
02:48:57,017 --> 02:49:00,020
George, bir �ey s�yleyece�im.

1612
02:49:01,522 --> 02:49:04,233
Avrupada muhte�em bir i� yapt�n.

1613
02:49:05,109 --> 02:49:06,527
Bu do�ru, George.

1614
02:49:07,319 --> 02:49:12,241
Sicilya'da tokatlad���n o asker sayesinde,
bizim ordumuz di�erlerinden iyiydi.

1615
02:49:15,536 --> 02:49:17,246
Yemekte g�r��r�z.

1616
02:49:17,621 --> 02:49:19,039
Alt� bu�ukta.

1617
02:49:35,639 --> 02:49:37,349
Yakla��k bin y�l boyunca...

1618
02:49:37,641 --> 02:49:40,519
...Romal� komutanlar sava�lardan d�nerken...

1619
02:49:40,936 --> 02:49:45,316
...zaferlerini b�y�k bir ��lenle kutlarlard�.

1620
02:49:46,525 --> 02:49:50,446
Fethedilen b�lgelerden m�zisyenler,
tuhaf hayvanlar ve...

1621
02:49:50,738 --> 02:49:52,531
...farkl� e�yalar
getirilirdi, ele ge�irilen...

1622
02:49:53,616 --> 02:49:57,620
...hayvanlar�n s�rt�nda hazineler ta��n�rd�.

1623
02:49:58,913 --> 02:50:02,416
Komutan �ehre girerken sava� arabas�na
binerdi...

1624
02:50:02,750 --> 02:50:05,836
...esir komutanlar, zincirlenerek
�n�nden y�r�t�l�rd�.

1625
02:50:06,921 --> 02:50:09,632
Bazen �ocuklar� da arabaya biner ya da...

1626
02:50:09,924 --> 02:50:13,344
...sava� atlar�yla ona e�lik ederdi.

1627
02:50:14,637 --> 02:50:17,431
K�leler komutan�n arkas�nda dururlard�...

1628
02:50:17,932 --> 02:50:20,434
...alt�ndan bir taht ta��rlard�...

1629
02:50:21,227 --> 02:50:23,938
...bu alaya bir uyar� yapard�...

1630
02:50:24,522 --> 02:50:26,315
...b�t�n zafer...

1631
02:50:27,233 --> 02:50:28,943
...bir ki�iye ait.