You are on page 1of 3

Energiaadó

Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény hatálya a földgázra, a szénre – fajtától
függetlenül – és a villamos energiára terjed ki. Az energiaadó alapja ezen energiatermék
mennyisége, mennyiségi egységekben kifejezve.

Adóalap Adómérték
villamos energia esetében megawattórában 295 Ft

földgáz esetében gigajoule-ban 88,50 Ft

szén esetében ezer kg-ban 2390 Ft

Az energiaadó azt a személyt terheli, aki az energiaterméket ténylegesen felhasználja.

Az energiaadó kizárólag a nem lakossági felhasználót terheli, a lakossági fogyasztók által


vásárolt energiát nem terheli adó.

Az adókötelezettség keletkezésének esetei, az adóalany és a fizetési kötelezettség


keletkezésének időpontjai az alábbiak.

 Az energiakereskedőnek adófizetési kötelezettsége keletkezik felhasználónak történő


értékesítés esetén az áfa-törvény szerinti teljesítés időpontjában vagy saját célra
történő felhasználás esetén a felhasználás időpontjában
 A felhasználónak adófizetési kötelezettsége keletkezik
o belföldön közvetlenül termelőtől vagy szervezett piacról történő energia
vásárlása esetén az az áfa-törvény szerinti teljesítés időpontjában,
o közvetlenül az Európai Unió más tagállamából történő energia vásárlása esetén
az adóbevallási időszak utolsó napján,
o közvetlenül az Európai Unión kívüli országból történő energia vásárlása esetén
a szabadforgalomba bocsátáskor,
o energiaadóval nem terhelt energia vásárlása vagy felhasználása esetén az áfa-
törvény szerinti teljesítés időpontjában,
o a vásárláskor abban az esetben, ha a szén vásárlásakor valótlan nyilatkozatot
tesz az energiakereskedőnek arról, hogy lakossági fogyasztó.
 Az előállítónak adófizetési kötelezettsége keletkezik saját felhasználásra történő
energiatermelés esetén a felhasználás időpontjában.

M eghatározott felhasználások esetén lehetőség van a megfizetett energiaadó vámhatóságtól


történő visszaigénylésére, illetve az adónak az önadózás keretében megállapított, de meg nem
fizetett (fizetendő) energiaadóból történő levonására.

Visszaigénylésére (levonásra) jogosult


a) az a személy, aki elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált villamos energia
előállításához használ fel energiát;
b) az erőművet vagy távhőtermelő létesítményt üzemeltető személy, aki energiát kapcsolt
hő- és villamos energia előállítására használ fel;
c) az a távhőtermelő létesítményt üzemeltető személy (ideértve a külön rendelet szerint
központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást végző személyt is), aki lakosságnak
szolgáltatott hő előállítására energiát használ fel;
d) az a személy, aki kémiai redukcióban, elektrolitikus és kohászati folyamatban energiát
használ fel
e) az a személy, aki vegyipari alapanyagként használ fel földgázt;
f) az a személy, aki saját felhasználásra előállított villamos energia termelésére energiát
használt fel;
g) az a személy, aki a párnagázkészlet feltöltésére vagy szinten tartására a föld alatti
gáztárolóba, illetve a szállító- vagy elosztóvezeték feltöltése céljából a szállító- vagy
elosztóvezetékbe földgázt tárol be;
h) az a személy, aki hálózati engedélyesként a hálózati veszteség pótlása céljából használ
fel energiát;
i) i) az a személy, aki nem tüzelő-, vagy fűtőanyagként használ fel szenet.

Visszaigényelni (levonásba helyezni) csak a fent meghatározott kedvezményezett célra


ténylegesen felhasznált mennyiség után, a vételárban megfizetett adót, a vámhatóság által
kivetett és megfizetett adót, valamint a bevallott adót lehet.

Adóbevallás

Egyetlen esetet kivéve az energiaadót az adó alanyának önadózás keretében kell


megállapítania, bevallania és megfizetnie, valamint a visszaigénylés is önadózással történik.
Ilyenkor az energiaadó visszaigénylésére jogosult személy az önadózás keretében
megállapított fizetendő energiaadóból levonja a visszaigényelhető adót.

A főszabálytól a kivetéses adózás esete jelent eltérést. Ekkor a felhasználó által közvetlenül
az Európai Unión kívüli országból importált energia adóját a vámhatóság állapítja meg, veti ki
határozattal, méghozzá a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor, a szabadforgalomba
bocsátott mennyiségre. Kivetéses adózás esetén a beszerzett és felhasznált energiaterméket
terhelő, már megfizetett energiaadót igénylik vissza a vámhatóságtól.

Önadózás esetén az adókötelezettséget havonta kell bevallani és befizetni. Az adóalanynak és


az adó-visszaigénylésre jogosult személynek az energiaadót a tárgyhót követő hó 20.
napjáig kell elektronikus úton bevallania és megfizetnie, illetve azt addig jogosult
visszaigényelni.
Amennyiben az adóalanynak adófizetési kötelezettsége keletkezett és egyúttal adó-
visszaigénylési jogosultsága is fennáll, a kettő különbözeteként megállapított nettó adót
köteles havonta bevallani, a tárgyhó első napjától a tárgyhó utolsó napjáig terjedő adó-
megállapítási időszakra.

Az adózót bevallási kötelezettség terheli abban az esetben is, ha az adó-megállapítási


időszakban adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

Az adófizetésre kötelezett, illetőleg az adó-visszaigénylésre jogosult adóbevallási


kötelezettségét kizárólag elektronikus úton teljesítheti, a vámhatóság által működtetett
informatikai rendszeren keresztül, a NAV internetes honlapján közzétett BEV-J03 számú
elektronikus űrlapon
(http://nav.gov.hu/magyar_oldalak/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvan
ykitolto_programok_nav/bevallasok/bev_j03.html) teljesítheti.

Feltétele, hogy az adózó, illetve a képviselő az ügyfélkapu nyitásához szükséges regisztrációs


eljárás során képzett felhasználói névvel és az általa meghatározott jelszóval rendelkezzen.

Kiemelést érdemel, hogy azokban a kérdésekben, amelyekről az energiaadóról szóló törvény


nem rendelkezik, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, mint mögöttes
jogszabály rendelkezései irányadóak.