You are on page 1of 4

A.

P REVIEWER 4th Quarter o Aktibong pakikilahok (Active


participation).

IMPORMASYON (KAALAMAN)
I. Gawaing Pansibiko
 Gawaing nakakatulong sa pagpapaunlad ng  Postibong Epekto
pamayanan at bansa. o Citizen Journalism
 Ito ay paggawa ng kabutihan ng walang o Social Media
hinihinging kapalit  Negatibong Epekto
o Malihis ang tunay na pangyayari
o Magalang na pakikipag – usap o Mali yung impormasyon na naibibigay
o Pagtulong sa paglilinis ng kapaligiran
o Pagtangkilik sa mga produkto ng iyong
komunidad at ng ating bansa. PANGSANGGUNI (CONSULTATION)
o Pagsunod sa batas
Positibong Epekto
 Pokus:  Nakapagsasabi ng Saloobin
o Makamit ang common good
 Ikabubuti ng nakakarami Negatibo

 Pagsuporta gamit ang social media


 FAKE NEWS
URI NG GAWAING PANSIBIKO

1. Social Integretion
 Pagkakabuklod – buklod ng mga mamamayan. AKTIBONG PAKIKILAHOK

 Postibo
o Suriin ang programa at
2. Civic Virtue o Baguhin ang hindi epektibong mga salik
 Dedikasyon ng mga mamamayang maging ng mga polisiya.
matulungin at hindi makasarili.  POLITICAL EFFICACY.
 NEGATIBO
o Hidden Agenda
Aktibong Mamamayan
KAHALAGAHAN NG KOOPERASYON NG PAMAHALAAN
 Makabayan o may pagmamahal sa bayan at MAMAMAYAN.
 Masipag at may kusang loob gawin ang tama
 May postibong pagtanggap at pananaw sa mga  Mas maraming ideya ang pumapasok ukol sa
bagay – bagay. pagsasagawa ng isang proyekto
 Matibay na pananalig sa Diyos.
 Nagiging suistanable ang mga batas at proyekto
HALIMBAWA NG GAWAING PANSIBIKO
 Nagkakaroon ng check and balance.
 Pangkalusugan
 Pangkalikasan
II. Edukasyon
 Pampalakasan
 Kasaysayan ng Edukasyon sa Pilipinas.
MGA GAWAING PANSIBIKO o Dating Sistema ng Edukasyon sa
Pilipinas
1. Pampolitika
 Revised Basic Education
 3 Antas sa pakikilahok sa politika
o Taong Gugugulin ng isang estudyante sa
o Kaalaman (Information)
pag – aaral bago matapos ng kolehiyo?
o Pagsangguni (Consultation)
 14
 Ahensiya ng Pamahalaan  Ang mga kababaihan ay tinuturuang
o DepEd o Sa pagluluto
 Midyum ay Filipino o Pananhi
o Grade 3 o Paghahabi
o Paghahayupan
Etimolohiya:
 Paghahanda ito para sa kanilang magiging
 Griyego: Educere asawa sa hinaharap.
 Ingles: Educe
o To bring out
o To develop Alphabeto noong sinaunang Filipino

KAHULUGAN:  Alibata

 Pagtuturo at Pagkatuto – PROCESO


o Sistematikong Pamamaraan
Panahon ng Espanyol
2 Uri ng Edukasyon:
 Ito ay kinokontrol ng mga prayle
 Pormal at Di – Pormal  Nagkaroon dito ng diskriminasyon
o Lahi
Pormal:
o Kasarian
 Ito ang sistemang ginagamit natin sa o Estado sa buhay
kasalukuyan  Di – Malaya ang lahat na makapag – aral noon
 Halimbawa: lalong lalo na ang mga kababaihan at mga
o Mga paaralan mahihirap.
o Mga kagamitan para sa pagtuturo  Tinuturuan sa wikang Espanyol o latin
kagaya ng Blackboard o Notebook.  Konserbatibo
 Illustrado
Di – Pormal o Tawag sa mga nakakagraduate noon
 Walang istrukturang pwedeng pagturuan o Alta- Sosyedad ng lipunan.
 Sa bahay kadalasang nakukuha ang edukasyon
 Wala pang mga kagamitan para sa pagtuturo  Mga unibersidad na napalaganap noon
o UST

Panahon ng Sinaunang Pilipino


Panahon ng Amerikano
 Di – Pormal ang kanilang edukasyon
 Ang mga batang lalaki o babae ay nag – aaral sa  Layunin nito na
sarili nilang tahanan o Mapalaganap ang wikang ingles
o Mga magulang nila ang nagtuturo sa o Demokrasya
kanila. o Mapalaganap ang kanilang kultura
 Tinuturuan silang  Nagkaroon na ng karapatan ang lahat na
o Magbasa makapag – aral mapa mahirap man o mayaman.
o Magsulat
o Magbilang
o Manampalataya  Pribado at Pampublikong paaralan
 Mga lalaki ay tinuturuang
o Mandirigma  Thomasites
o Mangaso
o Magsaka o Unang guro na pinadala dito sa Pilipinas
o 600 sila na sakay ng isang barkong o Department of Education Culture and
nagngangalang SS THOMAS. Sports. (DECS) - DATING PANGALAN NG
o Agosto 23, 1901. DEPED

 Mga Paaralang Itinatag nila  RA 9155


o UM o Governance of Basic Education Act of
o Dileman University 2001
o UP o Libreng Edukasyon sa elementarya
 Mataas na paaralan
o Sapilitan
SKIPPED >>>>
o ALS – Alternative Learning System
KASALUKUYAN  Out of school youth.
o DepEd
K – 12 Kurikulum

 Sistema
o Tumutukoy sa kabuuan ng lahat ng salik PROGRAMA
na may kinalaman sa pormal na pag –
 No Collection Policy
aaral sa isang bansa o lugar.
 No Uniform Policy
SALIK/FACTORS  School – based feeding program
 Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps)
 Kurikulum  Pagbibigay ng Voucher/SCHOLARSHIP
 Alituntunin
 Antas
 Pondo
Kalidad ng Edukasyon
 Programa
 Guro at Kawani  Quality ng mga silid – aralan mas pinatibay pa
 Pasilidad > SILID – ARALAN.  Karagdagang Suplay sa mga aklat

Kurikulum: Benepisyong nakukuha ng mga guro:

 K – 12  PBB
 Karagdagang Dalawang taon (SHS) o Performance Based Bonus
 Spiral Approach  PEI
o Paulit – ulit oProductivity Enhancement Initiative
o Pahirap ng pahirap (PEI)
o Parang siyang level from 1 to a higher  Student Exchange Program
level.  ALS
 Contextualization  Programmang K – 12
o Pangaraw – araw na pamumuhay
o Ang mga pinag – aaralan ay may
kaugnayan sa pangaraw – araw na Mga Suliranin
pamumuhay.
 Kakulangan sa kagamitan
 RA 6655  Kakulangan sa kakayahan ng mga guro
o Free Public Secondary Education Act of  Pangigibang bansa ng mga guro
1988.  May mali at hindi angkop na nilalaman ng mga
batayang aklat.
 Pagtaas ng bilang hind marunong bumasa