You are on page 1of 1

Sipas Ahtissarit dhe ekipit t� tij synimi i propozimit t� gjithansh�m p�r

marr�veshjen
mbi statusin e Kosov�s �sht� t� p�rcaktoj� k�rkesat e nevojshme p�r nj� Kosov� t�
ardhshme
q� �sht� e mund�shme, e mb�shtet�shme dhe e stabilizuar. Ai p�rfshin masa t�
holl�sishme p�r
t� siguruar inkurajimin dhe mbrojtjen e t� drejtave t� bashk�sive the an�tar�ve t�
tyre,
decentralizimin efektiv t� qeveris� dhe ruajtjen e mbrojtjen e trash�gimis�
kulturore e fetare.
P�r m� tep�r, Marr�veshja p�rshkruan masa kushtetuese, ekonomike dhe sigurie, t�
cilat s� bashku
synojn� t� kontribuojn� n� zhvillimin a nj� Kosove shum�-etnike, demokratike dhe t�
lul�zuar.
Nj� element i r�nd�sish�m i Marr�veshjes �sht� manadati q� i jepet nj� prezence
nd�rkomb�tare civile
dhe ushtarake n� Kosov� p�r t� mbikqyrur zbatimin e Marr�veshjes dhe p�r t�
ndihmuar autoritetet
kompetente Kosovare n� sigurimin e paqes dhe stabilitetit n� gjith� Kosov�n.
Dispozitat e Marr�veshjes do t� ken� p�rpar�si mbi t� gjitha dispozitat e tjera
ligjore n� Kosov�.