You are on page 1of 21

SPACE EXPLORER:

MENINGKATKAN PENGUASAAN
MURID-MURID TAHUN 4
DALAM SUBTOPIK SISTEM
SURIA
PELAJAR : AHMAD KAMIL SABRI BIN ABDUL RAHMAN
PEN. PENYELIA : TN HJ MAZLAN BIN MOHD. NOOR
JABATAN : JABATAN SAINS
NAMA INSTITUSI : IPGK SULTAN MIZAN
ISI KANDUNGAN
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN

BIL. POWERPOINT KANDUNGAN

1 PowerPoint 1 Nama Pengkaji, Nama Pensyarah Penyelia, Tajuk Kajian, Nama


Jabatan, Nama Institut

2 PowerPoint 2 Konteks Kajian

3 PowerPoint 3 Fokus Kajian / Amalan Penambahbaikan

4 PowerPoint 4 Objektif dan Soalan Kajian

5 PowerPoint 5 Metodologi Kajian

6 PowerPoint 6 Perancangan Pelan Tindakan

7 PowerPoint 7-9 Pelaksanaan Pelan Tindakan

8 PowerPoint 10-15 Dapatan Kajian

9 PowerPoint 16 Rumusan
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
KONTEKS KAJIAN
IPGKSM

▪ Pengabaian kaedah dan pedagogi paling berkesan mengikut isi


kandungan
▪ Isi kandungan pelajaran di luar norma kehidupan seharian murid.
▪ Kaedah pembelajaran koperatif tidak berkesan apabila material
pembelajaran tidak bersesuaian dengan isi kandungan
▪ Kepentingan emosi positif dalam meningkatkan kapasiti belajar.

Matlamat utama pendidikan Sains ialah membina rasa “cinta akan


sains” dan menimbulkan perasaan teruja dalam diri murid untuk
memahami alam sekeliling.
Lee, Hart, & Cuevas (2004)
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
FOKUS / ASPEK AMALAN PENAMBAHBAIKAN
IPGKSM

PENDEKATAN material

1. Pembelajaran berasaskan
permainan 1. Penggunaan material
2. Aplikasi amalan kolaboratif dalam pembelajaran bersifat konkrit
penguasaan isi kandungan 2. Kadar pembelajaran dalam
3. Pengalaman pembelajaran kawalan murid
bermakna melalui pembinaan emosi
positif
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
OBJEKTIF DAN PERSOALAN KAJIAN
IPGKSM

OBJEKTIF UMUM
1. Mengkaji sejauh mana keberkesanan penggunaan Bahan Bantu Belajar (ABM) Space Explorer dalam
meningkatkan penguasaan para murid tahun 4 berkenaan subtopik Sistem Suria untuk jangka masa
panjang
OBJEKTIF KHUSUS
1. Mengkaji keberkesanan penggunaan ABM Space Explorer dalam meningkatkan penguasaan ciri-ciri setiap
ahli Sistem Suria dengan tepat dalam subtopik Sistem Suria
2. menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan permainan dengan menggunakan ABM Space Explorer.
PERSOALAN
1. Adakah penggunaan ABM Space Explorer mampu meningkatkan penguasaan para murid berkenaan ciri-
ciri setiap ahli Sistem Suria?
2. Adakah penggunaan kaedah pembelajaran berasaskan permainan dengan menggunakan ABM Space
Explorer dapat meningkatkan motivasi murid untuk mempelajari subtopik Sistem Suria?
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
METODOLOGI KAJIAN
IPGKSM

METODOLOGI
Subjek Kajian Tempoh Kajian Instrumen Model Kajian
Kajian
• Murid Tahun 4 • 1 bulan • Ujian Pra dan • Kurt Lewin
• Lima orang murid Ujian Pos (1946)
(2 lelaki, 3 • Pemerhatian
perempuan) Berstruktur
• Prestasi • Soal selidik
akademik
sederhana
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
MERANCANG PELAN TINDAKAN
IPGKSM

1. Menilai tindakan yang


1. Menetapkan objektif dan
dilakukan
persoalan
2. Rumusan berdasarkan Refleksi Perancangan 2. Mereka intervensi
analisis
3. Menetapkan instrumen
3. Nilai pencapaian objektif
kutipan data
dan persoalan kajian

1. Pelaksanaan intervensi
1. Analisis dan interpretasi
2. Kutipan data
data yang dikutip. Pemerhatian Tindakan menggunakan instrumen
2. Triangulasi data
kajian
3. Tafsiran makna data
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
MELAKSANA PELAN TINDAKAN: ABM SPACE EXPLORER
IPGKSM
Ilmu pengayaan Petak heksagon Kad Kuasa
Setiap planet memberi
melalui integrasi memberi kebebasan ataupun ahli
konsep Wormhole hala tuju permainan keistimewaan
Sistem Suria tertentu kepada
mempunyai pemilik; Swap
kad info yang Card, Steal Card,
berbeza mata Black Hole
Contoh buah
permainan
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
MELAKSANA PELAN TINDAKAN
IPGKSM

Peserta Kajian Pelaksanaan Intervensi


Dipilih Ujian Pra (Pemerhatian)

Analisis dan
Ujian Pos Soal Selidik Interpretasi
Data
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
MELAKSANA PELAN TINDAKAN
IPGKSM

FASA PENGAJARAN AKTIVITI GURU AKTIVITI MURID


ORIENTASI Penyoalan contoh Ahli Nyanyian lagu Ahli Sistem
Sistem Suria berdasarkan Suria mengikut lirik
lirik
CETUSAN IDEA Kuiz ringkas ciri-ciri Ahli Menonton tayangan video
Sistem Suria berdasarkan animasi Ahli Sistem Suria
video animasi
STRUKTUR IDEA Memperkenal ABM Space Menggunakan ABM Space
Explorer dan menerangkan Explorer untuk mendalami isi
peraturan permainan kandungan subtopik
APLIKASI IDEA Edaran soalan pengukuhan Menjawab soalan
pengukuhan
REFLEKSI Bimbing murid bina Membuat kesimpulan isi
kesimpulan kandungan pelajaran
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
DAPATAN KAJIAN: UJIAN PRA DAN UJIAN POS
IPGKSM
Peserta Kajian Ujian Pra (%) Ujian Pos (%)
▪ Untuk kesan perubahan penguasaan A 34 82
peserta kajian terhadap isi kandungan
subtopik (Persoalan 1) B 32 80
C 42 96
▪ Pada ujian pra tiada peserta mencapai D 30 76
gred lulus yang ditetapkan dalam kajian
E 38 82

▪ Perbandingan nilai min skor MIN 176/5 = 35.2 416/5 = 83.2


menunjukkan peningkatan penguasaan Min Markah Ujian Pra dan
sebanyak 48%
Ujian Pasca
▪ Kesemua peserta mencapai gred lulus 100 83.2

Peratusan Markah (%)


yang ditetapkan dalam kajian iaitu A dan
B 50 35.2

Ujian Pra Ujian Pasca


PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
DAPATAN KAJIAN: PEMERHATIAN BERSTRUKTUR
IPGKSM
Peserta Kajian:

▪ Untuk kesan motivasi peserta kajian Tema Kategori / Konstruk Ada/Tiada


disepanjang intervensi (Persoalan 2) Bertanya pelbagai soalan

▪ Tema (tingkah laku) diperhatikan Sifat Ingin Tahu Meneroka permainan sebanyak mungkin

mengikut kategori / konstruk Memberi perhatian sewaktu kolaboratif

▪ Analisis mengikut tema. Menggunakan material di sepanjang PdPc

▪ Pencapaian minimum nilai min yang


Memberikan Mengikut peraturan permainan

ditetapkan 2.0 untuk setiap tema Tumpuan Mendengar pembacaan maklumat peserta lain

▪ Setiap tema tingkah laku, berjaya capai Kerjasama Mengikut giliran


nilai minimum ditetapkan Kumpulan Berkongsi maklumat

Saling membantu

Aktif Dalam Menunjukkan daya saing

Aktiviti Bertinteraksi dengan yakin

Bergerak pantas
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
DAPATAN KAJIAN: PEMERHATIAN BERSTRUKTUR
IPGKSM
Min Skor Tingkah Laku
3

2.6
2.5 2.4

2 2
Tahap minimum 2

1.6 1.6
1.5

0.5 0.4 0.4

0
Sifat Ingin Tahu Memberikan Tumpuan Kerjasama Kumpulan Aktif Dalam Aktiviti

Sebelum Selepas
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
DAPATAN KAJIAN: SOAL SELIDIK
IPGKSM
PESERTA KAJIAN ITEM 1 ITEM 2 ITEM 3

▪ Untuk menyokong data Ujian Pra dan Pos A 4 3 4

dan Pemerhatian Berstruktur B 4 4 3

▪ Mengandungi 8 soalan ( 3 untuk Persoalan 1


C 4 4 4

dan 5 untuk Persoalan 2) D 3 3 4

E 3 4 4
▪ Analisis mengikut item guna skala Likert
MIN 18/5 = 3.6 18/5 = 3.6 19/5 = 3.8

▪ 3.0 ialah “Setuju” dan 4.0 “Sangat Setuju” PESERTA ITEM 4 ITEM 5 ITEM 6 ITEM 7 ITEM 8

▪ Untuk Persoalan 1, setiap item menunjukkan A 4 3 4 4 4

kecenderungan tinggi terhadap “Sangat B 4 4 3 4 3


Setuju”
C 4 3 4 4 4
▪ Untuk Persoalan 2, setiap item menunjukkan
kecenderungan ke arah “Setuju” D 2 3 3 2 3

E 3 4 4 3 4

MIN 3.4 3.4 3.6 3.4 3.6


PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
DAPATAN KAJIAN: SOAL SELIDIK
IPGKSM
Min Skor Soal Selidik
“Sangat Setuju” 4 3.8
3.6 3.6 3.6 3.6
3.5 3.4 3.4 3.4

“Setuju” 3

2.5
Nilai Min

“Tidak Setuju” 2

1.5

“Sangat Tidak
1
Setuju”
0.5

0
Item Soalan

Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8


PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
RUMUSAN KAJIAN
IPGKSM

Kecenderungan
Kecenderungan
tinggi ke arah
lebihi tahap
“Sangat Setuju”
“Setuju” dalam
dalam Soal
Soal Selidik
Selidik
Penguasaan Motivasi murid
Min penguasaan Motivasi murid
murid berjaya sewaktu
isi kandungan untuk belajar
ditingkatkan intervensi capai
murid meningkat subtopik berjaya
Objektif 1 tahap minimum
48% ditingkatkan
tercapai yang ditetapkan

Persoalan Persoalan
1 2
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
GAMBAR LAMPIRAN: UJIAN PRA DAN POS
IPGKSM

Skor Ujian Pra Skor Ujian Pos


PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
GAMBAR LAMPIRAN: PEMERHATIAN
IPGKSM
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
GAMBAR LAMPIRAN: PEMERHATIAN
IPGKSM
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
GAMBAR LAMPIRAN: PEMERHATIAN
IPGKSM
PEMBENTANGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN
GAMBAR LAMPIRAN: BORANG SOAL SELIDIK
IPGKSM

No. Item Soalan STS TS S SS


1 Saya memahami isi pembelajaran subtopik Sistem 1 2 4 5
Suria dengan menggunakan ABM Space Explorer
5 Saya mengambil bahagian secara aktif apabila 1 2 4 5
menggunakan ABM Space Explorer untuk belajar.
2 Pengetahuan saya tentang ciri-ciri ahli Sistem Suria 1 2 4 5
6 Saya lebih berminat untuk belajar tentang Sistem Suria 1 2 4 5
semakin bertambah apabila saya belajar
setelah menggunakan ABM Space Explorer.
menggunakan ABM Space Explorer.
7 Saya sangat tertarik dengan permainan Space Explorer 1 2 4 5
3 Saya lebih senang untuk mengingati ciri-ciri planet 1 2 4 5
yang digunakan untuk belajar subtopik SIstem Suria
apabila belajar menggunakan ABM Space Explorer

4 Saya suka belajar subtopik Sistem Suria 1 2 4 5 8 Saya memberikan tumpuan sepenuhnya sewaktu 1 2 4 5

menggunakan ABM Space Explorer berbanding menggunakan ABM Space Explorer untuk belajar

kaedah biasa. subtopik Sistem Suria