You are on page 1of 13

HEMIJA – 2.

Kolokvijum

1 Grupa
1. Navedite osnovne osobine ugljenika:
Gradi dvostruke veze, gradi kovalentna jedinjenja, cetvorovalentan, jedini se sa samim
sobom, vezuje se sa drugim atomima, gradi dvostruke i jednostruke veze, sagoreva bez
ostataka.

2. Navedite i ukratko opisite postupke za odvajanje:

Filtriranje, centrifugiranje, destilacija, kristalizacija, sublimacija,

Filtriranje je najprostiji nacin za odvajanje cvrstih delica od neke tecnosti. Dekantovanje


– filtriranje se vrsi najprostije kroz levak sa filter papirom. Grubo dispertovani delici
filtriraju se bez poteskoca, ali fino dispertovane cestice se cesto ne zadrzavaju na filter
papiru. Destilacija je najvaznija metoda za odvajanje i preciscavanje tecnih supstanci.
Najprostiji nacin je da se tecnost zagreje da krene da kljuca i da se pri tome novonastala
para kondenzuje u kondenzatoru kao destilat. Posto ovaj proces ukljucuje samo jednu
fazu, ona se naziva prosta ili jednosmerna destilacija.

3. Koja od sledecih tvrdnji je tacna za n-okten?

1 2 3 4 5 6 7 8

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2

1. Nema ugljenikovog atoma koji je povezan sa vise od dva druga ugljenikova atoma.
4. Halogenovanje alkana je reakcija?

CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl

Substitucije

5. Koliko vodonikovih atoma ima u najlaksem clanu alkina?

2 C2H2 = alkin

6. Zaokruziti jedinjenja sa najvisom tackom kljucanja? I objasniti zasto?


CH3CH2OH CH3COOH
Grade vodonicne veze izmedju molekula
7. Izjednaciti reakciju sagorevanja etanola
8. Imenujte funkcionalne grupe ili vrste jedinjenja kome one pripadaju:

9.
Nastavi ime ketona, i imena proizvoda njegove oksidacije

(=O)  CH3CH2COOH + CH3COOH

CH3CH2CH2-C-CH3 propanska kis sircetna kis

pentanol propanska kis etanska kis

 CH3CH2CH2COOH + HCOOH

1-metilpropil keton butanska kis metanska kis

buterna kis mravlja kis

10. Napisati ime reaktanata i proizvoda reakcije:

CH3 (CH2)7CH = CH (CH2)7 COOH + H2  CH3 (CH2)16 COOH

Oleinska vise masna kiselina ___________________________

Na ovoj reakciji zasnovana je metoda za nesto cvrstih masti iz tecnih ulja kao i metoda za
kvantitativno odredjivanje dvostrukih veza koja se naziva ___________________
11. Skrob je sacinjen od dve frakcije.

Amiloze (molekuli glukoze povezani su (alfa-1-4) glikogenom vezom

Amilopektin (sa alfa(1-4) i alfa(1-6) glikozidnim vezama.

12. Imenuj sledece estre

Butil estar etanske kiseline etil estar pentanske kiseline

Propil estar etanske kiseline 2- metil propil estar etanske kiseline

Pentil estar pentenske kiseline propil estar heksanske kiseline


13. Imenuj aminokiseline, a zaokruzi esencijalne.

14. Najvaznije vrste veza koje se javljaju izmedju proteinskih lanaca su:

Vodonicne veze, disulfidni mostovi, hidrofobne veze, hidrofilne veze


15. Sta su heterociklicna jedinjenja? Navedi najprostiji primer:

Kada se u prstenu pored C-atoma nalazi neki drugi hetero atom (N, S, O), to se naziva
heterociklicno jedinjenje.

16. RNK sadrzi ribozu, a DNK sadrzi dezoksiribozu kao hidratnu komponentu.
17. Sta su terpeni?

To su razna etarska ulja i biljne smole u biljkama.

18. Na osnovu hemijske strukture i fizickog dejstva, steroidi su podeljeni u sledece grupe:

Zoosteroli, fitosteroli, vitamini grupe D, zucne kiseline, hormoni kore nadbubrezne zlezde,
muski i zenski polni hormoni

19. Spoji oznake vitamina sa njihovim trivijalnim nazivima.

A  retinol
B2  riboflavin
B6  piridoksin
B12  cijanokobalamin
D3  holekarciferol
K2  filohidon
20. Imenuj sledeca jedinjenja:

2 Grupa

1. Napisati imena sledecih jedinjenja:

CH3 - metil grupa

H3C-OH – etanol

H2C-OH –

HCOOH – mravlja kiselina

CO2 – ugljen (IV) oksid


2. Imenujte funkcionalne grupe ili vrste jedinjenja kojima one pripadaju:

3. Napisati ime reaktanata ili proizvoda reakcije:

CH3 – CH = CH – COOH + I2  CH3 – CHI – COOH

2-butenska kis jod 2-jod-butenska kis

Reakcija zasnovana je metoda za odredjivanje broja dvostrukih nezasicenih masnih kiselina


koja se naziva _____________

4. Sastojci smesa se mogu razdvojiti na sledece nacine:

Destilacija, ekstrakcija, hromatografija, kristalizacija, isparavanje, filtriranje, dekantovanje,


centrifugiranje, sublimacija

5. Nabrojati i ukratko opisati sve postupke destilacije:

Destilacija je najvaznija metoda za odvajanje i preciscavanje tecnih supstanci. Vrsi se tako


sto se tecnost zagreva, kljuca, i pri tome preostala para se kondenzuje u destilatu.

6. Spojite oznake vitamina sa njihovim trivijalnim nazivima:

A  retinol

B2  riboflavin

B6  tiridoksin
D3  holekarciferol

K1  filohimon

CH3CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2COOH

Molmitinska kiselina

7. Hidrogenovanje alkina:

CH2 = CH2 + H2  CH2 = CH3

Etan etan

Je reakcija substitucije

8. Koja od sledecih tvrdnji je tacna za benzen?

Ima tri nesto i tri dvostruke veze

Ima 6 jednakih veza

I dvostruke veze rotiraju oko prstena

Nijedna

9. Napisite imena sledecih jedinjenja i oksidacione brojeve ugljenika:

CH3 – metil grupa

N3C = OH – metanol
N3C = O –

NCOOH – mravlja kiselina

CO2 – ugljen (IV) oksid

10. Imenuj aminokiseline, a zaokruzi esencijalne.

11. Koja od sledecih tvrdnji je tacna za l- oktan?

Nema ugljenikovog atoma koji je povezan sa vise od 2 druga ugljenikova atoma

12. Izjednaciti reakciju sagorevanja etanola:


13. Imenujte sledeca jedinjenja:

2-amino-propanska kiselina propan

2-hidroksi-propanska kiselina propanal

Metil-etanoat propan-tiol

Metil-etiletar
14. Polisaharidi – podela i osobine:

Skrob, glikogen, celuloza i insulin

15. Stereoizomeri:

Dva ili vise jedinjenja koja imaju istu strukturnu formulu (isti broj i vrsta atoma), i istu
molekulsku masu, a razlikuju se u prostornoj konfiguraciji nazivaju se Stereoizomeri.

16. Polisaharidi hidrolizom daju vise od 10 molekula monosaharida.

Opsta formula polisaharida je (C6H10O5) ukoliko su izgradjeni od heksoze.

Po hemijskom sastavu se dele na homopolisaharide i heteropolisaharide.

17. Nukleinske kiseline se danas smatraju ključnim molekulima života, jer sadrže genetske
informacije, a neposredno utiču u biosintezi proteina.
18. Sta su alkaloidi?

Alkaloidi su bazna jedinjenja, heterociklicne strukture, biljnog porekla i izrazito fiziološkog


dejstva.
19. Spojite oznake vitamina i njihove trivijalne nazive:

B1 - tiamin

B4 - adenin

B9 – folna kiselina

C – askorbinska kiselina

D2 - ergokalciferol

E - tokoferol

20. Imenujte sledeca jedinjenja

21. Napisati ime reaktanata i proizvoda reakcije:

oleinska više masna kiselina eterinska zasicena masna kiselina


22. Na ovoj reakciji se zasniva metoda za dobijanje čvrstih masti iz tečnih ulja, kao i
metoda za kvantitativno određivanje dvostrukih veza koja se naziva sapunifikacija.
23. Imenujte sledeće estre

Butil estaretarske kiseline, etilestar pentanske kiseline, propiletan etarske kiseline,


ametilpropil etanske kiseline, metil pentanske kiseline, propilestar pentanske kiseline