You are on page 1of 156

Četvrtak, 3. ožujka 2017.

SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 29 - Broj 3

SO LI
N

SLUŽBENI VJESNIK
GRADA SOLINA
GODINA XXV SOLIN, 2. ožujka 2017. godine BROJ 3

Na temelju članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” RH, broj 87/08, 136/12
i 15/15) i članka 28. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13)
Gradsko vijeće na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine, donijelo je

G O D I Š N J I I Z V J E Š TA J
o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016. godinu

Članak 1.
Proračun Grada Solina za 2016. godinu izvršenje kako slijedi:
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Tekući plan Ostvarenje Index
Redni
2016. godine 2016. godine (2/1)
broj
(1) (2) (3)
1. Prihodi poslovanja (razred 6) 93.088.000 89.397.948,42 96,04
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) 10.217.000 9.115.929,81 89,22
3. UKUPNI PRIHODI 103.305.000 98.513.878,23 95,36
4. Rashodi poslovanja (razred 3) 78.848.000 77.425.107,19 98,20
5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) 23.789.000 23.112.025,99 97,15
6. UKUPNI RASHODI 102.637.000 100.537.133,18 97,95
7. VIŠAK/MANJAK PRIHODA (3-6) + 668.000 - 2.023.254,95 –

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Tekući plan Ostvarenje Index
Redni
2016. godine 2016. godine (2/1)
broj
(1) (2) (3)
1. Primici od financijske imovine i zaduživanja
(razred 8) 2.690.000 2.689.258,12 99,97
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
(razred 5) – – –
3. VIŠAK PRIMITAKA (1-2) + 2.690.000 + 2.689.258,12 –

C. VIŠAK PRIHODA/PRIMITAKA 2016. GODINE (A.7. + B.3.) + 666.003,17


D. MANJAK PRIHODA/PRIMITAKA IZ PRETHODNIH GODINA - 3.357.141,78
E. MANJAK PRIHODA/PRIMITAKA ZA PRIJENOS U 2017. GODINU - 2.691.138,61

Članak 2.
Manjak prihoda/primitaka za prijenos u 2017. godinu u iznosu od 2.691.138,61 kn pokriven je Pro-
računom Grada Solina za 2017. godinu (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 12/16).
Strana 30 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Članak 3. 4. Financijski rezultat.


U skladu s Pravilnikom o polugodišnjem i go- 5. Izvještaj o zaduživanju.
dišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (“Narodne 6. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe.
novine”, broj 24/13), godišnji izvještaj sadrži: 7. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po da-
1. Opći dio Proračuna Grada Solina do 4. razine nim jamstvima.
ekonomske klasifikacije:
A) Prihodi/primici, Članak 4.
B) Rashodi/ izdaci.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada
2. Posebni dio Proračuna Grada Solina: Solina za 2016. godinu stupa na snagu danom obja-
A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji, ve u “Službenom vjesniku Grada Solina.”
B) Izvršenje po programskoj klasifikaciji, Klasa: 021-05/17-01/01
C) Izvršenje po organizacijskoj, programskoj i Ur.broj: 2180/01-02-01-17-3
Solin, 23. veljače 2017. godine
ekonomskoj klasifikaciji do 4. razine eko-
nomske klasifikacije. Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
3. Obrazloženje ostvarenih prihoda/primitaka i Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
rashoda/izdataka.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA


A. PRIHODI/PRIMICI
Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
SVEUKUPNO 106.782.402,06 105.995.000,00 105.995.000,00 101.203.136,35 94,78% 95,48%
Uprava: 0000 GRAD
SOLIN 97.362.818,20 96.898.000,00 96.898.000,00 92.219.824,65 94,72% 95,17%
6 PRIHODI
POSLOVANJA 85.898.397,40 83.991.000,00 83.991.000,00 80.414.636,72 93,62% 95,74%
61 Prihodi od poreza 34.603.246,21 36.910.000,00 36.910.000,00 34.664.384,45 100,18% 93,92%
611 Porez i prirez na dohodak 30.134.624,48 32.410.000,00 32.410.000,00 31.534.507,33 104,65% 97,30%
6111 Porez i prirez na dohodak
od nesamostalnog rada 30.134.624,48 – – 31.534.507,33 104,65% –
613 Porezi na imovinu 3.463.360,75 3.500.000,00 3.500.000,00 2.122.875,77 61,30% 60,65%
6134 Povremeni porezi
na imovinu 3.463.360,75 – – 2.122.875,77 61,30% –
614 Porezi na robu i usluge 1.005.260,98 1.000.000,00 1.000.000,00 1.007.001,35 100,17% 100,70%
6142 Porez na promet 414.209,44 – – 397.022,10 95,85% –
6145 Porezi na korištenje
dobara ili izvođenje
aktivnosti 591.051,54 – – 609.979,25 103,20% –
63 Pomoći iz inozemstva
(darovnice) i od subje-
kata unutar općeg
proračuna 2.545.387,80 5.697.000,00 5.697.000,00 5.653.579,76 222,11% 99,24%
632 Pomoći od međunarodnih
organizacija te institucija
i tijela EU 41.678,67 61.000,00 61.000,00 17.657,03 42,36% 28,95%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 31 - Broj 3

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
6321 Tekuće pomoći od
međunarodnih organizacija 41.678,67 – – 17.657,03 42,36% –
633 Pomoći iz proračuna 2.298.373,68 2.232.000,00 2.232.000,00 2.240.099,98 97,46% 100,36%
6331 Tekuće pomoći
iz proračuna 251.885,00 – – 209.650,00 83,23% –
6332 Kapitalne pomoći
iz proračuna 2.046.488,68 – – 2.030.449,98 99,22% –
634 Pomoći od ostalih
subjekata unutar općeg
proračuna – 2.419.000,00 2.419.000,00 2.416.380,27 – 99,89%
6341 Tekuće pomoći od ostalih
subjekata unutar općeg
proračuna – – – 466.147,22 – –
6342 Kapitalne pomoći od
ostalih subjekata unutar
općeg proračuna – – – 1.950.233,05 – –
638 Pomoći iz Državnog
proračuna (sredstva EU) 205.335,45 985.000,00 985.000,00 979.442,48 477,00% 99,44%
6381 Tekuće pomoći iz drža-
vnog proračuna temeljem
prijenosa sredstava EU 205.335,45 – – 979.442,48 477,00% –
64 Prihodi od imovine 15.466.766,25 2.789.000,00 2.789.000,00 2.189.452,07 14,16% 78,50%
641 Prihodi od financijske
imovine 285.558,52 53.000,00 53.000,00 42.833,54 15,00% 80,82%
6413 Kamate na oročena
sredstva i depozite po
viđenju 3.359,16 – – 2.254,60 67,12% –
6414 Prihodi od zateznih
kamata 282.199,36 – – 40.578,94 14,38% –
642 Prihodi od nefinancijske
imovine 15.181.207,73 2.736.000,00 2.736.000,00 2.146.618,53 14,14% 78,46%
6421 Naknade za koncesije 31.899,22 – – 15.744,67 49,36% –
6422 Prihodi od zakupa
i iznajmljivanja imovine 1.355.020,75 – – 997.153,29 73,59% –
6423 Naknada za korištenje
nefinancijske imovine 1.025.054,02 – – 571.810,14 55,78% –
6429 Ostali prihodi
od nefinancijske imovine 12.769.233,74 – – 561.910,43 4,40% –
65 Prihodi od upravnih i
administrativnih pristo-
jbi, pristojbi po
posebnim propisima i
naknada 31.791.566,68 36.818.000,00 36.818.000,00 36.143.744,04 113,69% 98,17%
Strana 32 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
651 Upravne i administrativne
pristojbe 476.895,36 414.000,00 414.000,00 451.789,21 94,74% 109,13%
6512 Županijske, gradske
i općinske pristojbe
i naknade 19.500,00 – – 19.500,00 100,00% –
6513 Ostale upravne pristojbe
i naknade 438.258,70 – – 394.221,24 89,95% –
6514 Ostale pristojbe i naknade 19.136,66 – – 38.067,97 198,93% –
652 Prihodi po posebnim
propisima 1.825.664,50 1.271.000,00 1.271.000,00 1.314.291,18 71,99% 103,41%
6522 Prihodi vodnog
gospodarstva 171.266,09 – – 236.450,16 138,06% –
6526 Ostali nespomenuti
prihodi 1.654.398,41 – – 1.077.841,02 65,15% –
653 Komunalni doprinosi
i naknade 29.489.006,82 35.133.000,00 35.133.000,00 34.377.663,65 116,58% 97,85%
6531 Komunalni doprinosi 4.953.886,09 – – 8.027.754,84 162,05% –
6532 Komunalne naknade 24.535.120,73 – – 26.349.908,81 107,40% –
66 Prihodi od prodaje pro-
izvoda i robe te pruženih
usluga i prihodi od
donacija 1.474.167,14 1.712.000,00 1.712.000,00 1.695.419,95 115,01% 99,03%
661 Prihodi od prodaje
proizvoda i robe
te pruženih usluga 1.474.167,14 1.702.000,00 1.702.000,00 1.686.898,95 114,43% 99,11%
6615 Prihodi od pruženih
usluga 1.474.167,14 – – 1.686.898,95 114,43% –
663 Donacije od pravnih
i fizičkih osoba izvan
općeg proračuna – 10.000,00 10.000,00 8.521,00 – 85,21%
6631 Tekuće donacije – – – 8.521,00 – –
68 Kazne, upravne mjere
i ostali prihodi 17.263,32 65.000,00 65.000,00 68.056,45 394,23% 104,70%
681 Kazne i upravne mjere 17.263,32 65.000,00 65.000,00 60.556,45 350,78% 93,16%
6819 Ostale kazne 17.263,32 – – 60.556,45 350,78% –
683 Ostali prihodi – – – 7.500,00 – –
6831 Ostali prihodi – – – 7.500,00 – –
7 PRIHODI OD
PRODAJE NEFINA-
NCIJSKE IMOVINE 9.253.678,92 10.217.000,00 10.217.000,00 9.115.929,81 98,51% 89,22%
71 Prihodi od prodaje
neproizvedene dugotra-
jne imovine 8.173.176,67 6.819.000,00 6.819.000,00 5.746.515,03 70,31% 84,27%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 33 - Broj 3

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
711 Prihodi od prodaje
prirodnih bogatstava 8.173.176,67 6.819.000,00 6.819.000,00 5.746.515,03 70,31% 84,27%
7111 Zemljište 8.173.176,67 – – 5.746.515,03 70,31% –
72 Prihodi od prodaje
proizvedene dugotrajne
imovine 1.080.502,25 3.398.000,00 3.398.000,00 3.369.414,78 311,84% 99,16%
721 Prihodi od prodaje
građevinskih objekata 1.080.502,25 3.398.000,00 3.398.000,00 3.369.414,78 311,84% 99,16%
7211 Stambeni objekti 606.771,98 – – 629.079,10 103,68% –
7212 Poslovni objekti 404.048,60 – – 244.260,98 60,45% –
7214 Ostali građevinski objekti 69.681,67 – – 2.496.074,70 3582,11% –
8 PRIMICI OD FINA-
NCIJSKE IMOVINE
I ZADUŽIVANJA 2.210.741,88 2.690.000,00 2.690.000,00 2.689.258,12 121,65% 99,97%
84 Primici od zaduživanja 2.210.741,88 2.690.000,00 2.690.000,00 2.689.258,12 121,65% 99,97%
844 Primljeni krediti i zajmovi
od kreditnih institucija
izvan javnog sektora 2.210.741,88 2.690.000,00 2.690.000,00 2.689.258,12 121,65% 99,97%
8443 Primljeni krediti od tuze-
mnih kreditnih institucija
izvan javnog sektora 2.210.741,88 – – 2.689.258,12 121,65% –
Uprava:
0001 DV CVRČAK 9.170.202,33 8.582.000,00 8.582.000,00 8.464.031,39 92,30% 98,63%
6 PRIHODI
POSLOVANJA 9.170.202,33 8.582.000,00 8.582.000,00 8.464.031,39 92,30% 98,63%
63 Pomoći iz inozemstva
(darovnice) i od subje-
kata unutar općeg
proračuna 3.479.480,56 2.768.000,00 2.768.000,00 2.882.974,38 82,86% 104,15%
633 Pomoći iz proračuna 3.479.480,56 2.768.000,00 2.768.000,00 2.869.340,53 82,46% 103,66%
6331 Tekuće pomoći
iz proračuna 3.479.480,56 – – 2.869.340,53 82,46% –
634 Pomoći od ostalih
subjekata unutar općeg
proračuna – – – 13.633,85 – –
6341 Tekuće pomoći od ostalih
subjekata unutar općeg
proračuna – – – 13.633,85 – –
65 Prihodi od upravnih
i administrativnih
pristojbi, pristojbi po
posebnim propisima
i naknada 5.688.721,77 5.780.000,00 5.780.000,00 5.562.557,01 97,78% 96,24%
Strana 34 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
652 Prihodi po posebnim
propisima 5.688.721,77 5.780.000,00 5.780.000,00 5.562.557,01 97,78% 96,24%
6526 Ostali nespomenuti
prihodi 5.688.721,77 – – 5.562.557,01 97,78% –
66 Prihodi od prodaje
proizvoda i robe te
pruženih usluga
i prihodi od donacija 2.000,00 – – – – –
663 Donacije od pravnih
i fizičkih osoba izvan
općeg proračuna 2.000,00 – – – – –
6631 Tekuće donacije 2.000,00 – – – – –
68 Kazne, upravne mjere
i ostali prihodi – 34.000,00 34.000,00 18.500,00 – 54,41%
683 Ostali prihodi – 34.000,00 34.000,00 18.500,00 – 54,41%
6831 Ostali prihodi – – – 18.500,00 – –
Uprava:
0002 GRADSKA
KNJIŽNICA SOLIN 249.381,53 269.000,00 269.000,00 257.430,00 103,23% 95,70%
6 PRIHODI
POSLOVANJA 249.381,53 269.000,00 269.000,00 257.430,00 103,23% 95,70%
63 Pomoći iz inozemstva
(darovnice) i od
subjekata unutar općeg
proračuna 106.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 81,13% 100,00%
633 Pomoći iz proračuna 106.000,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 81,13% 100,00%
6332 Kapitalne pomoći
iz proračuna 106.000,00 – – 86.000,00 81,13% –
65 Prihodi od upravnih
i administrativnih
pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima
i naknada 44.721,50 47.000,00 47.000,00 38.125,00 85,25% 81,12%
652 Prihodi po posebnim
propisima 44.721,50 47.000,00 47.000,00 38.125,00 85,25% 81,12%
6526 Ostali nespomenuti
prihodi 44.721,50 – – 38.125,00 85,25% –
66 Prihodi od prodaje
proizvoda i robe te
pruženih usluga
i prihodi od donacija 79.475,00 86.000,00 86.000,00 91.955,00 115,70% 106,92%
661 Prihodi od prodaje
proizvoda i robe
te pruženih usluga 74.475,00 86.000,00 86.000,00 91.955,00 123,47% 106,92%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 35 - Broj 3

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
6615 Prihodi od pruženih
usluga 74.475,00 – – 91.955,00 123,47% –
663 Donacije od pravnih
i fizičkih osoba izvan
općeg proračuna 5.000,00 – – – – –
6631 Tekuće donacije 5.000,00 – – – – –
68 Kazne, upravne mjere
i ostali prihodi 19.185,03 50.000,00 50.000,00 41.350,00 215,53% 82,70%
683 Ostali prihodi 19.185,03 50.000,00 50.000,00 41.350,00 215,53% 82,70%
6831 Ostali prihodi 19.185,03 – – 41.350,00 215,53% –
Uprava:
0004 USTANOVA
U KULTURI
ZVONIMIR SOLIN – 246.000,00 246.000,00 261.850,31 – 106,44%
6 PRIHODI
POSLOVANJA – 246.000,00 246.000,00 261.850,31 – 106,44%
63 Pomoći iz inozemstva
(darovnice) i od
subjekata unutar općeg
proračuna – – – 11.983,08 – –
634 Pomoći od ostalih
subjekata unutar općeg
proračuna – – – 11.983,08 – –
6341 Tekuće pomoći od ostalih
subjekata unutar općeg
proračuna – – – 11.983,08 – –
64 Prihodi od imovine – 34.000,00 34.000,00 34.307,54 – 100,90%
641 Prihodi od financijske
imovine – – – 149,62 – –
6413 Kamate na oročena
sredstva i depozite po
viđenju – – – 149,62 – –
642 Prihodi od nefinancijske
imovine – 34.000,00 34.000,00 34.157,92 – 100,46%
6422 Prihodi od zakupa
i iznajmljivanja imovine – – – 34.157,92 – –
66 Prihodi od prodaje
proizvoda i robe te
pruženih usluga
i prihodi od donacija – 212.000,00 212.000,00 215.559,69 – 101,68%
661 Prihodi od prodaje
proizvoda i robe
te pruženih usluga – 177.000,00 177.000,00 180.559,69 – 102,01%
Strana 36 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
6614 Prihodi od prodaje
proizvoda i robe – – – 163.039,69 – –
6615 Prihodi od pruženih
usluga – – – 17.520,00 – –
663 Donacije od pravnih
i fizičkih osoba izvan
općeg proračuna – 35.000,00 35.000,00 35.000,00 – 100,00%
6631 Tekuće donacije – – – 35.000,00 – –

1. OPĆI DIO PRORAČUNA


B. RASHODI/IZDACI
Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
SVEUKUPNO 101.019.916,17 102.637.000,00 102.637.000,00 100.537.133,18 99,52% 97,95%
Uprava:
0000 GRAD SOLIN 77.773.427,55 75.983.000,00 75.983.000,00 74.427.680,14 95,70% 97,95%
3 RASHODI
POSLOVANJA 55.465.031,26 52.693.000,00 52.691.000,00 51.728.196,64 93,26% 98,17%
31 Rashodi za zaposlene 11.150.766,40 11.144.000,00 11.173.000,00 11.152.206,51 100,01% 99,81%
311 Plaće (bruto) 9.193.271,06 9.093.000,00 9.093.000,00 9.076.912,42 98,73% 99,82%
3111 Plaće za redovan rad 8.953.058,88 – – 8.829.430,79 98,62% –
3113 Plaće za prekovremeni
rad 191.853,59 – – 194.279,53 101,26% –
3114 Plaće za posebne uvjete
rada 48.358,59 – – 53.202,10 110,02% –
312 Ostali rashodi
za zaposlene 354.788,50 437.000,00 465.000,00 464.043,50 130,79% 99,79%
3121 Ostali rashodi
za zaposlene 354.788,50 – – 464.043,50 130,79% –
313 Doprinosi na plaće 1.602.706,84 1.614.000,00 1.615.000,00 1.611.250,59 100,53% 99,77%
3132 Doprinosi za obvezno
zdravstveno osiguranje 1.444.300,66 – – 1.451.999,58 100,53% –
3133 Doprinosi za obvezno
osiguranje u slučaju
nezaposlenosti 158.406,18 – – 159.251,01 100,53% –
32 Materijalni rashodi 20.272.769,81 20.602.000,00 20.546.000,00 19.479.704,74 96,09% 94,81%
321 Naknade troškova
zaposlenima 536.295,89 617.000,00 618.000,00 610.900,18 113,91% 98,85%
3211 Službena putovanja 119.735,39 – – 152.409,18 127,29% –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 37 - Broj 3

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
3212 Naknade za prijevoz,
za rad na terenu
i odvojeni život 360.346,00 – – 377.863,00 104,86% –
3213 Stručno usavršavanje
zaposlenika 56.214,50 – – 72.498,00 128,97% –
3214 Ostale naknade troškova
zaposlenima – – – 8.130,00 – –
322 Rashodi za materijal
i energiju 4.187.174,00 4.506.000,00 4.506.000,00 4.254.137,67 101,60% 94,41%
3221 Uredski materijal i ostali
materijalni rashodi 349.718,02 – – 374.464,82 107,08% –
3222 Materijal i sirovine 33.531,83 – – 47.809,14 142,58% –
3223 Energija 2.398.923,77 – – 2.325.549,49 96,94% –
3224 Materijal i dijelovi
za tekuće i investicijsko
održavanje 1.303.892,12 – – 1.392.422,10 106,79% –
3225 Sitni inventar i auto
gume 23.692,85 – – 20.412,38 86,15% –
3227 Službena, radna i zaštitna
odjeća i obuća 77.415,41 – – 93.479,74 120,75% –
323 Rashodi za usluge 13.156.317,25 12.454.000,00 12.397.000,00 11.967.954,93 90,97% 96,54%
3231 Usluge telefona, pošte
i prijevoza 594.953,01 – – 465.805,30 78,29% –
3232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja 5.904.302,59 – – 4.332.938,46 73,39% –
3233 Usluge promidžbe
i informiranja 347.000,05 – – 433.197,06 124,84% –
3234 Komunalne usluge 2.018.583,63 – – 2.235.412,82 110,74% –
3235 Zakupnine i najamnine 366.549,92 – – 536.547,58 146,38% –
3236 Zdravstvene
i veterinarske usluge 302.418,75 – – 107.745,00 35,63% –
3237 Intelektualne i osobne
usluge 2.862.386,87 – – 3.061.158,63 106,94% –
3238 Računalne usluge 12.400,00 – – 37.471,25 302,19% –
3239 Ostale usluge 747.722,43 – – 757.678,83 101,33% –
324 Naknade troškova
osobama izvan radnog
odnosa 85.454,57 140.000,00 140.000,00 139.631,43 163,40% 99,74%
3241 Naknade troškova
osobama izvan radnog
odnosa 85.454,57 – – 139.631,43 163,40% –
Strana 38 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
329 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja 2.307.528,10 2.885.000,00 2.885.000,00 2.507.080,53 108,65% 86,90%
3291 Naknade za rad
predstavničkih i izvršnih
tijela, povjerenstava
i slično 694.849,00 – – 668.305,52 96,18% –
3292 Premije osiguranja 89.506,02 – – 100.831,20 112,65% –
3293 Reprezentacija 610.403,38 – – 719.684,58 117,90% –
3294 Članarine 45.528,20 – – 46.886,24 102,98% –
3295 Pristojbe i naknade 12.500,00 – – 61.112,58 488,90%, –
3299 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja 854.741,50 – – 910.260,41 106,50% –
34 Financijski rashodi 425.382,15 225.000,00 225.000,00 215.174,37 50,58% 95,63%
342 Kamate za primljene
kredite i zajmove 101.700,43 100.000,00 100.000,00 92.647,58 91,10% 92,65%
3423 Kamate za primljene
kredite i zajmove od
kreditnih i ostalih
financijskih institucija
izvan javnog sektora 101.700,43 – – 92.647,58 91,10% –
343 Ostali financijski rashodi 323.681,72 125.000,00 125.000,00 122.526,79 37,85% 98,02%
3431 Bankarske usluge
i usluge platnog prometa 76.675,61 – – 82.834,15 108,03% –
3432 Negativne tečajne razlike
i razlike zbog primjene
valutne klauzule 510,54 – – – – –
3433 Zatezne kamate 246.495,57 – – 39.692,64 16,10% –
35 Subvencije – 2.000,00 2.000,00 1.800,00 – 90,00%
352 Subvencije trgovačkim
društvima, poljoprivredni-
cima i obrtnicima izvan
javnog sektora – 2.000,00 2.000,00 1.800,00 – 90,00%
3523 Subvencije poljoprivre-
dnicima i obrtnicima – – – 1.800,00 – –
37 Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge
naknade 7.336.966,03 7.774.000,00 7.784.000,00 7.623.534,33 103,91% 97,94%
372 Ostale naknade građanima
i kućanstvima iz proračuna 7.336.966,03 7.774.000,00 7.784.000,00 7.623.534,33 103,91% 97,94%
3721 Naknade građanima
i kućanstvima u novcu 7.324.576,47 – – 7.601.087,96 103,78% –
3722 Naknade građanima
i kućanstvima u naravi 12.389,56 – – 22.446,37 181,17% –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 39 - Broj 3

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
38 Ostali rashodi 16.279.146,87 12.946.000,00 12.961.000,00 13.255.776,69 81,43% 102,27%
381 Tekuće donacije 15.256.419,90 12.664.000,00 12.679.000,00 12.975.427,38 85,05% 102,34%
3811 Tekuće donacije u novcu 15.256.419,90 – – 12.975.427,38 85,05% –
382 Kapitalne donacije 599.961,80 282.000,00 282.000,00 280.349,31 46,73% 99,41%
3821 Kapitalne donacije nepro-
fitnim organizacijama 599.961,80 – – 280.349,31 46,73% –
383 Kazne, penali i naknade
štete 27.300,00 – – – – –
3831 Naknade šteta pravnim
i fizičkim osobama 27.300,00 – – – – –
386 Kapitalne pomoći 395.465,17 – – – – –
3861 Kapitalne pomoći
kreditnim i ostalim
financijskim institucijama
te trgovačkim društvima 395.465,17 – – – – –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE
IMOVINE 18.308.396,29 23.290.000,00 23.292.000,00 22.699.483,50 123,98% 97,46%
41 Rashodi za nabavu
neproizvedene
dugotrajne imovine 3.421.852,85 2.866.000,00 2.868.000,00 2.861.804,51 83,63% 99,78%
411 Materijalna imovina
– prirodna bogatstva 3.421.852,85 2.678.000,00 2.680.000,00 2.675.416,24 78,19% 99,83%
4111 Zemljište 3.421.852,85 – – 2.675.416,24 78,19% –
412 Nematerijalna imovina – 188.000,00 188.000,00 186.388,27 – 99,14%
4123 Licence – – – 22.236,00 – –
4124 Ostala prava – – – 164.152,27 – –
42 Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne
imovine 11.706.485,41 16.787.000,00 16.787.000,00 16.484.050,87 140,81% 98,20%
421 Građevinski objekti 9.852.822,78 14.888.000,00 14.888.000,00 14.612.219,74 148,30% 98,15%
4212 Poslovni objekti 6.474.933,05 – – 2.576.240,28 39,79% –
4213 Ceste, željeznice i ostali
prometni objekti 1.218.344,86 – – 4.455.407,43 365,69% –
4214 Ostali građevinski objekti 2.159.544,87 – – 7.580.572,03 351,03% –
422 Postrojenja i oprema 473.394,00 461.000,00 461.000,00 450.619,88 95,19% 97,75%
4221 Uredska oprema
i namještaj 81.000,52 – – 151.739,96 187,33% –
4222 Komunikacijska oprema 13.575,64 – – 19.171,00 141,22% –
4223 Oprema za održavanje
i zaštitu 133.516,25 – – 132.095,00 98,94% –
Strana 40 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
4226 Sportska i glazbena
oprema 150.925,00 – – 3.931,25 2,60% –
4227 Uređaji, strojevi i oprema
za ostale namjene 94.376,59 – – 143.682,67 152,24% –
423 Prijevozna sredstva 62.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 127,42% 100,00%
4231 Prijevozna sredstva
u cestovnom prometu 62.000,00 – – 79.000,00 127,42% –
424 Knjige, umjetnička djela
i ostale izložbene
vrijednosti 29.871,75 16.000,00 16.000,00 15.362,50 51,43% 96,02%
4242 Umjetnička djela
(izložena u galerijama,
muzejima i slično) 29.871,75 – – 15.362,50 51,43% –
426 Nematerijalna
proizvedena imovina 1.288.396,88 1.343.000,00 1.343.000,00 1.326.848,75 102,98% 98,80%
4262 Ulaganja u računalne
programe 4.809,38 – – 42.000,00 873,29% –
4263 Umjetnička, literarna
i znanstvena djela 283.558,75 – – 112.500,00 39,67% –
4264 Ostala nematerijalna
proizvedena imovina 1.000.028,75 – – 1.172.348,75 117,23% –
45 Rashodi za dodatna
ulaganja na nefinanci-
jskoj imovini 3.180.058,03 3.637.000,00 3.637.000,00 3.353.628,12 105,46% 92,21%
451 Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima 3.082.825,70 3.578.000,00 3.578.000,00 3.295.342,58 106,89% 92,10%
4511 Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima 3.082.825,70 – – 3.295.342,58 106,89% –
452 Dodatna ulaganja na
postrojenjima i opremi – 59.000,00 59.000,00 58.285,54 – 98,79%
4521 Dodatna ulaganja na
postrojenjima i opremi – – – 58.285,54 – –
454 Dodatna ulaganja za
ostalu nefinancijsku
imovinu 97.232,33 – – – – –
4541 Dodatna ulaganja za
ostalu nefinancijsku
imovinu 97.232,33 – – – – –
5 IZDACI ZA FINANCI-
JSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMOVA 4.000.000,00 – – – – –
54 Izdaci za otplatu
glavnice primljenih
kredita i zajmova 4.000.000,00 – – – – –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 41 - Broj 3

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
544 Otplata glavnice primlje-
nih kredita i zajmova
od kreditnih i ostalih
financijskih institucija
izvan javnog sektora 4.000.000,00 – – – – –
5443 Otplata glavnice
primljenih kredita od
tuzemnih kreditnih
institucija izvan javnog
sektora 4.000.000,00 – – – – –
Uprava:
0001 DV CVRČAK 20.948.187,93 21.904.000,00 21.904.000,00 21.779.258,76 103,97% 99,43%
3 RASHODI
POSLOVANJA 20.653.134,22 21.678.000,00 21.678.000,00 21.626.672,94 104,71% 99,76%
31 Rashodi za zaposlene 15.158.538,96 16.094.000,00 16.086.000,00 16.061.794,99 105,96% 99,85%
311 Plaće (bruto) 12.405.872,15 13.146.000,00 13.138.000,00 13.124.149,42 105,79% 99,89%
3111 Plaće za redovan rad 12.405.872,15 – – 13.124.149,42 105,79% –
312 Ostali rashodi
za zaposlene 585.059,14 621.000,00 621.000,00 620.677,44 106,09% 99,95%
3121 Ostali rashodi
za zaposlene 585.059,14 – – 620.677,44 106,09% –
313 Doprinosi na plaće 2.167.607,67 2.327.000,00 2.327.000,00 2.316.968,13 106,89% 99,57%
3132 Doprinosi za obvezno
zdravstveno osiguranje 1.953.367,39 – – 2.087.966,15 106,89% –
3133 Doprinosi za obvezno
osiguranje u slučaju
nezaposlenosti 214.240,28 – – 229.001,98 106,89% –
32 Materijalni rashodi 5.481.267,88 5.579.000,00 5.587.000,00 5.561.677,52 101,47% 99,55%
321 Naknade troškova
zaposlenima 800.686,81 815.000,00 815.000,00 795.264,59 99,32% 97,58%
3211 Službena putovanja 28.311,15 – – 16.894,80 59,68% –
3212 Naknade za prijevoz,
za rad na terenu
i odvojeni život 720.217,80 – – 695.707,50 96,60% –
3213 Stručno usavršavanje
zaposlenika 33.559,86 – – 63.392,29 188,89% –
3214 Ostale naknade troškova
zaposlenima 18.598,00 – – 19.270,00 103,61% –
322 Rashodi za materijal
i energiju 3.083.750,87 3.100.000,00 3.040.000,00 3.039.925,42 98,58% 100,00%
3221 Uredski materijal i ostali
materijalni rashodi 474.515,10 – – 497.102,75 104,76% –
3222 Materijal i sirovine 1.900.791,17 – – 1.956.188,98 102,91%, –
Strana 42 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
3223 Energija 450.344,66 – – 412.726,15 91,65% –
3224 Materijal i dijelovi
za tekuće i investicijsko
održavanje 35.154,82 – – 36.895,71 104,95% –
3225 Sitni inventar i auto gume 137.279,49 – – 111.724,30 81,38% –
3227 Službena, radna i zaštitna
odjeća i obuća 85.665,63 – – 25.287,53 29,52% –
323 Rashodi za usluge 1.340.018,65 1.338.000,00 1.406.000,00 1.404.682,11 104,83% 99,91%
3231 Usluge telefona, pošte
i prijevoza 163.397,86 – – 175.365,65 107,32% –
3232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja 359.604,77 – – 480.335,44 133,57% –
3233 Usluge promidžbe
i informiranja 11.431,25 – – 13.967,50 122,19% –
3234 Komunalne usluge 125.814,59 – – 134.747,85 107,10% –
3235 Zakupnine i najamnine 252.704,52 – – 287.120,13 113,62% –
3236 Zdravstvene
i veterinarske usluge 122.983,15 – – 163.372,05 132,84% –
3237 Intelektualne i osobne
usluge 199.113,73 – – 38.972,57 19,57% –
3238 Računalne usluge 7.356,88 – – 10.085,40 137,09% –
3239 Ostale usluge 97.611,90 – – 100.715,52 103,18% –
324 Naknade troškova
osobama izvan radnog
odnosa 61.387,22 45.000,00 45.000,00 44.611,22 72,67% 99,14%
3241 Naknade troškova
osobama izvan radnog
odnosa 61.387,22 – – 44.611,22 72,67% –
329 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja 195.424,33 281.000,00 281.000,00 277.194,18 141,84% 98,65%
3291 Naknade za rad predsta-
vničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično 115.008,09 – – 113.869,29 99,01% –
3292 Premije osiguranja 44.137,91 – – 38.621,60 87,50% –
3293 Reprezentacija 1.515,40 – – 3.158,61 208,43% –
3295 Pristojbe i naknade 34.762,93 – – 38.643,94 111,16% –
3299 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja – – – 82.900,74 – –
34 Financijski rashodi 2.729,63 5.000,00 5.000,00 3.200,43 117,25% 64,01%
343 Ostali financijski rashodi 2.729,63 5.000,00 5.000,00 3.200,43 117,25% 64,01%
3431 Bankarske usluge
i usluge platnog prometa 1.237,50 – – 1.438,00 116,20% –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 43 - Broj 3

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
3433 Zatezne kamate 1.492,13 – – 1.762,43 118,12% –
38 Ostali rashodi 10.597,75 – – – – –
381 Tekuće donacije 10.597,75 – – – – –
3811 Tekuće donacije u novcu 10.597,75 – – – – –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE
IMOVINE 295.053,71 226.000,00 226.000,00 152.585,82 51,71% 67,52%
41 Rashodi za nabavu
neproizvedene
dugotrajne imovine 49.472,31 14.000,00 14.000,00 13.625,00 27,54% 97,32%
412 Nematerijalna imovina 49.472,31 14.000,00 14.000,00 13.625,00 27,54% 97,32%
4124 Ostala prava 49.472,31 – – 13.625,00 27,54% –
42 Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne
imovine 245.581,40 141.000,00 141.000,00 138.960,82 56,58% 98,55%
422 Postrojenja i oprema 245.581,40 141.000,00 141.000,00 138.960,82 56,58% 98,55%
4221 Uredska oprema
i namještaj – – – 39.215,63 – –
4222 Komunikacijska oprema 2.500,00 – – – – –
4223 Oprema za održavanje
i zaštitu 21.623,74 – – 18.602,50 86,03% –
4226 Sportska i glazbena
oprema – – – 31.927,24 – –
4227 Uređaji, strojevi i oprema
za ostale namjene 221.457,66 – – 49.215,45 22,22%, –
45 Rashodi za dodatna
ulaganja na
nefinancijskoj imovini – 71.000,00 71.000,00 – – –
451 Dodatna ulaganja na
građevinskim objektima – 71.000,00 71.000,00 – – –
Uprava: 0002 GRADSKA
KNJIŽNICA SOLIN 2.298.300,69 2.533.000,00 2.533.000,00 2.437.887,12 106,07% 96,25%
3 RASHODI
POSLOVANJA 1.946.703,53 2.262.000,00 2.262.000,00 2.177.930,45 111,88% 96,28%
31 Rashodi za zaposlene 1.494.791,85 1.644.000,00 1.644.000,00 1.626.380,34 108,80% 98,93%
311 Plaće (bruto) 1.236.958,06 1.358.000,00 1.358.000,00 1.350.021,00 109,14% 99,41%
3111 Plaće za redovan rad 1.236.958,06 – – 1.350.021,00 109,14% –
312 Ostali rashodi
za zaposlene 42.584,00 49.000,00 49.000,00 40.654,75 95,47% 82,97%
3121 Ostali rashodi
za zaposlene 42.584,00 – – 40.654,75 95,47% –
Strana 44 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
313 Doprinosi na plaće 215.249,79 237.000,00 237.000,00 235.704,59 109,50% 99,45%
3132 Doprinosi za obvezno
zdravstveno osiguranje 193.975,19 – – 212.408,25 109,50% –
3133 Doprinosi za obvezno
osiguranje u slučaju
nezaposlenosti 21.274,60 – – 23.296,34 109,50% –
32 Materijalni rashodi 450.810,68 617.000,00 616.000,00 550.433,11 122,10% 89,36%
321 Naknade troškova
zaposlenima 54.428,00 78.000,00 78.000,00 60.617,00 111,37% 77,71%
3211 Službena putovanja 1.459,00 – – 2.575,00 176,49% –
3212 Naknade za prijevoz,
za rad na terenu
i odvojeni život 48.194,00 – – 52.660,00 109,27% –
3213 Stručno usavršavanje
zaposlenika 325,00 – – 2.550,00 784,62% –
3214 Ostale naknade troškova
zaposlenima 4.450,00 – – 2.832,00 63,64% –
322 Rashodi za materijal
i energiju 141.144,64 134.000,00 133.000,00 116.149,88 82,29% 87,33%
3221 Uredski materijal i ostali
materijalni rashodi 53.896,72 – – 72.425,29 134,38% –
3222 Materijal i sirovine 9.074,70 – – 3.414,80 37,63% –
3223 Energija 29.829,77 – – 25.473,21 85,40% –
3224 Materijal i dijelovi za
tekuće i investicijsko
održavanje 795,00 – – 5.832,05 733,59% –
3225 Sitni inventar i auto
gume 47.548,45 – – 9.004,53 18,94% –
323 Rashodi za usluge 186.248,54 293.000,00 293.000,00 269.006,09 144,43% 91,81%
3231 Usluge telefona, pošte
i prijevoza 22.586,37 – – 25.414,85 112,52% –
3232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja 41.498,00 – – 70.385,39 169,61% –
3233 Usluge promidžbe
i informiranja 4.072,50 – – 14.853,75 364,73% –
3234 Komunalne usluge 6.373,74 – – 10.766,76 168,92% –
3237 Intelektualne i osobne
usluge 75.251,43 – – 114.006,44 151,50% –
3238 Računalne usluge 23.260,40 – – 23.885,40 102,69% –
3239 Ostale usluge 13.206,10 – – 9.693,50 73,40% –
329 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja 68.989,50 112.000,00 112.000,00 104.660,14 151,70% 93,45%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 45 - Broj 3

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
3291 Naknade za rad predsta-
vničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično 46.552,14 – – 46.552,20 100,00% –
3292 Premije osiguranja 5.574,15 – – 7.536,07 135,20% –
3293 Reprezentacija 9.747,21 – – 12.078,39 123,92% –
3294 Članarine 1.720,00 – – 1.300,00 75,58% –
3299 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja 5.396,00 – – 37.193,48 689,28% –
34 Financijski rashodi 1.101,00 1.000,00 2.000,00 1.117,00 101,45% 55,85%
343 Ostali financijski rashodi 1.101,00 1.000,00 2.000,00 1.117,00 101,45% 55,85%
3431 Bankarske usluge
i usluge platnog prometa 1.101,00 – – 1.117,00 101,45% –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE
IMOVINE 351.597,16 271.000,00 271.000,00 259.956,67 73,94% 95,92%
42 Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne
imovine 351.597,16 271.000,00 271.000,00 259.956,67 73,94% 95,92%
422 Postrojenja i oprema 207.723,31 70.000,00 70.000,00 65.562,90 31,56% 93,66%
4221 Uredska oprema
i namještaj 187.525,81 – – 62.404,15 33,28% –
4223 Oprema za održavanje
i zaštitu 20.197,50 – – 3.158,75 15,64% –
424 Knjige, umjetnička djela
i ostale izložbene
vrijednosti 143.873,85 201.000,00 201.000,00 194.393,77 135,11% 96,71%
4241 Knjige 143.873,85 – – 194.393,77 135,11% –
Uprava:
0004 USTANOVA
U KULTURI
ZVONIMIR SOLIN – 2.217.000,00 2.217.000,00 1.892.307,16 – 85,35%
3 RASHODI
POSLOVANJA – 2.217.000,00 2.217.000,00 1.892.307,16 – 85,35%
31 Rashodi za zaposlene – 1.171.000,00 1.171.000,00 1.169.782,45 – 99,90%
311 Plaće (bruto) – 986.000,00 986.000,00 985.375,37 – 99,94%
3111 Plaće za redovan rad – – – 985.375,37 – –
312 Ostali rashodi
za zaposlene – 15.000,00 15.000,00 15.000,00 – 100,00%
3121 Ostali rashodi
za zaposlene – – – 15.000,00 – –
313 Doprinosi na plaće – 170.000,00 170.000,00 169.407,08 – 99,65%
3132 Doprinosi za obvezno
zdravstveno osiguranje – – – 152.663,37 – –
Strana 46 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
3133 Doprinosi za obvezno
osiguranje u slučaju
nezaposlenosti – – – 16.743,71 – –
32 Materijalni rashodi – 1.041.000,00 1.041.000,00 717.927,13 – 68,97%
321 Naknade troškova
zaposlenima – 50.000,00 50.000,00 49.149,00 – 98,30%
3211 Službena putovanja – – – 2.999,00 – –
3212 Naknade za prijevoz,
za rad na terenu
i odvojeni život – – – 46.150,00 – –
322 Rashodi za materijal
i energiju – 152.000,00 152.000,00 146.615,21 – 96,46%
3221 Uredski materijal i ostali
materijalni rashodi – – – 24.786,89 – –
3222 Materijal i sirovine – – – 69.898,55 – –
3223 Energija – – – 25.735,94 – –
3224 Materijal i dijelovi
za tekuće i investicijsko
održavanje – – – 7.212,09 – –
3225 Sitni inventar i auto
gume – – – 18.981,74 – –
323 Rashodi za usluge – 682.000,00 682.000,00 420.369,82 – 61,64%
3231 Usluge telefona, pošte
i prijevoza – – – 26.920,77 – –
3232 Usluge tekućeg i
investicijskog održavanja – – – 2.951,33 – –
3233 Usluge promidžbe
i informiranja – – – 27.807,50 – –
3234 Komunalne usluge – – – 7.815,87 – –
3237 Intelektualne i osobne
usluge – – – 293.436,63 – –
3238 Računalne usluge – – – 500,00 – –
3239 Ostale usluge – – – 60.937,72 – –
329 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja – 157.000,00 157.000,00 101.793,10 – 64,84%
3291 Naknade za rad predsta-
vničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično – – – 60.440,22 – –
3292 Premije osiguranja – – – 2.082,18 – –
3293 Reprezentacija – – – 6.513,20 – –
3295 Pristojbe i naknade – – – 6.667,50 – –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 47 - Broj 3

Ostvarenje Ostvarenje
Indeks Indeks
prethodne Izvorni plan Tekući plan tekuće
Oznaka Naziv 4/1 4/3
godine (2) (3) godine
(5) (6)
(1) (4)
3299 Ostali nespomenuti
rashodi poslovanja – – – 26.090,00 – –
34 Financijski rashodi – 5.000,00 5.000,00 4.597,58 – 91,95%
343 Ostali financijski rashodi – 5.000,00 5.000,00 4.597,58 – 91,95%
3431 Bankarske usluge
i usluge platnog prometa – – – 4.597,58 – –

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA


A. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
SVEUKUPNO 102.637.000,00 102.637.000,00 100.537.133,18 97,95%
Razdjel: 1 Gradsko vijeće, Gradonačelnik i uprava 13.269.000,00 13.294.000,00 12.854.640,03 96,70%
Glava: 1-1 Gradsko vijeće, Gradonačelnik i uprava 13.269.000,00 13.294.000,00 12.854.640,03 96,70%
Uprava: 0000 GRAD SOLIN 13.269.000,00 13.294.000,00 12.854.640,03 96,70%
Razdjel: 2 Upravni odjel za javne djelatnosti 46.033.000,00 46.048.000,00 45.631.475,19 99,10%
Glava: 2-1 UO za javne djelatnosti 19.379.000,00 19.394.000,00 19.522.022,15 100,66%
Uprava: 0000 GRAD SOLIN 19.379.000,00 19.394.000,00 19.522.022,15 100,66%
Glava: 2-2 Dječji vrtić “Cvrčak” 21.904.000,00 21.904.000,00 21.779.258,76 99,43%
Uprava: 0001 DV CVRČAK 21.904.000,00 21.904.000,00 21.779.258,76 99,43%
Glava: 2-3 Gradska knjižnica Solin 2.533.000,00 2.533.000,00 2.437.887,12 96,25%
Uprava: 0002 GRADSKA KNJIŽNICA SOLIN 2.533.000,00 2.533.000,00 2.437.887,12 96,25%
Glava: 2-4 Ustanova u kulturi Zvonimir Solin 2.217.000,00 2.217.000,00 1.892.307,16 85,35%
Uprava: 0004 USTANOVA U KULTURI
ZVONIMIR SOLIN 2.217.000,00 2.217.000,00 1.892.307,16 85,35%
Razdjel: 3 Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo, upravljanje prostorom
i europske fondove 28.158.000,00 28.114.000,00 27.480.278,52 97,75%
Glava: 3-1 Upravni odjel za komunalne djelatnosti,
gospodarstvo, upravljanje prostorom
i europske fondove 28.158.000,00 28.114.000,00 27.480.278,52 97,75%
Uprava: 0000 GRAD SOLIN 28.158.000,00 28.114.000,00 27.480.278,52 97,75%
Razdjel: 4 Vlastiti pogon za obavljanje
komunalnih djelatnosti 15.177.000,00 15.181.000,00 14.570.739,44 95,98%
Glava: 4-1 Vlastiti pogon za obavljanje
komunalnih djelatnosti 15.177.000,00 15.181.000,00 14.570.739,44 95,98%
Uprava: 0000 GRAD SOLIN 15.177.000,00 15.181.000,00 14.570.739,44 95,98%
Strana 48 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA


B. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks
Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
SVEUKUPNO 102.637.000,00 102.637.000,00 100.537.133,18 97,95%
Uprava: 0000 GRAD SOLIN 75.983.000,00 75.983.000,00 74.427.680,14 97,95%
P1001 Javna uprava i administracija 13.269.000,00 13.294.000,00 12.854.640,03 96,70%
A1001 01 Financiranje Gradskog vijeća,
Gradonačelnika i gradske uprave 12.869.000,00 12.894.000,00 12.464.135,07 96,67%
A1001 04 Financiranje Dječjeg gradskog vijeća
Grada Solina 24.000,00 24.000,00 20.198,00 84,16%
K1001 01 Opremanje uredskih prostorija gradske
uprave 116.000,00 116.000,00 112.699,46 97,15%
K1001 02 Kupnja nematerijalne imovine za gradsku
upravu 65.000,00 65.000,00 64.236,00 98,82%
K1001 03 Kupnja osobnog automobila za gradsku
upravu 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,00%
K1001 04 Opremanje prostora u vlasništvu Grada
Solina 101.000,00 101.000,00 99.371,50 98,39%
K1001 08 Pomoć za obnovu vodotornja u Vukovaru 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
P1002 Predškolski odgoj 2.532.000,00 2.532.000,00 2.528.450,00 99,86%
A1002 02 Sufinanciranje boravka djece u privatnim
vrtićima 2.532.000,00 2.532.000,00 2.528.450,00 99,86%
P1004 Promicanje kulture i tehničke kulture 2.505.000,00 2.506.000,00 2.643.186,59 105,47%
A1004 01 Financiranje kulture direktno iz proračuna 616.000,00 616.000,00 755.059,20 122,57%
A1004 02 Financiranje “Zvonimira Solin” d.o.o. 375.000,00 375.000,00 374.366,23 99,83%
A1004 03 Financiranje udruga u kulturi i tehničkoj
kulturi – institucionalna podrška 694.000,00 694.000,00 694.000,00 100,00%
A1004 04 Financiranje kulturnih programa udruga 711.000,00 712.000,00 711.898,66 99,99%
K1004 01 Kupnja umjetničkih djela 16.000,00 16.000,00 15.362,50 96,02%
K1004 02 Kapitalne donacije udrugama u kulturi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%
T1004 02 Ivo Pervan – snimanje fotografija Solina 63.000,00 63.000,00 62.500,00 99,21%
P1005 Razvoj sporta i rekreacije 4.727.000,00 4.741.000,00 4.857.452,00 102,46%
A1005 01 Financiranje Solinske Zajednice Športova 2.468.000,00 2.468.000,00 2.468.000,00 100,00%
A1005 02 Financiranje športa direktno iz Proračuna 249.000,00 263.000,00 380.632,00 144,73%
A1005 03 Financiranje NK Solin 1.498.000,00 1.498.000,00 1.498.000,00 100,00%
A1005 04 Financiranje streljačkog društva DC Solin 388.000,00 388.000,00 388.000,00 100,00%
A1005 05 Financiranje pregleda športaša
– IV. kvartal 2015. godine 48.000,00 48.000,00 47.520,00 99,00%
A1005 06 Financiranje korištenja bazena za vodene
športove – IV. kvartal 2015. godine. 31.000,00 31.000,00 30.300,00 97,74%
K1005 01 Kapitalne donacije sportskim udrugama 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%
P1006 Ekološke udruge 23.000,00 23.000,00 22.500,00 97,83%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 49 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
A1006 01 Financiranje ekoloških udruga 23.000,00 23.000,00 22.500,00 97,83%
P1007 Socijalna skrb 8.485.000,00 8.485.000,00 8.386.675,46 98,84%
A1007 01 Socijalna pomoć građanima i kućanstvima 7.004.000,00 7.004.000,00 6.837.979,12 97,63%
A1007 02 Financiranje udruga koje provode
socijalne programe 967.000,00 967.000,00 1.036.469,26 107,18%
A1007 03 Financiranje stambenih troškova štićenika
Doma “Maestral” 46.000,00 46.000,00 45.068,64 97,98%
A1007 04 Financiranje Gradskog društva HCK Solin 303.000,00 303.000,00 303.000,00 100,00%
A1007 05 Sufinanciranje prihvatilišta za beskućnike 96.000,00 96.000,00 96.000,00 100,00%
T1007 01 Projekt “Logopedskom intervencijom
do govornog razvoja” 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
T1007 02 Projekt “Ja to mogu” za osobe
s poteškoćama u razvoju 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00%
T1007 05 Projekt Socijalna samoposluga 22.000,00 22.000,00 21.158,44 96,17%
P1008 Obrazovanje 893.000,00 893.000,00 878.508,10 98,38%
A1008 01 Ulaganje u obrazovanje 893.000,00 893.000,00 878.508,10 98,38%
P1009 Zdravstvo 191.000,00 191.000,00 187.750,00 98,30%
A1009 01 Ulaganje u zdravstvo 104.000,00 104.000,00 102.000,00 98,08%
K1009 01 Kapitalno ulaganje u zdravstvo 87.000,00 87.000,00 85.750,00 98,56%
P1010 Organizacija i provođenje zaštite
i spašavanja 23.000,00 23.000,00 17.500,00 76,09%
A1010 01 Financiranje civilna zaštite 23.000,00 23.000,00 17.500,00 76,09%
P1011 Održavanje komunalne infrastrukture
i javnih zgrada 5.322.000,00 5.275.000,00 5.038.019,18 95,51%
A1011 01 Odvodnja atmosferskih voda 30.000,00 30.000,00 29.960,00 99,87%
A1011 02 Dezinfekcija i deratizacija 250.000,00 250.000,00 235.400,00 94,16%
A1011 03 Zbrinjavanje napuštenih životinja i lešina 60.000,00 60.000,00 52.925,00 88,21%
A1011 04 Održavanje javnih zgrada 538.000,00 538.000,00 514.338,37 95,60%
A1011 05 Održavanje nerazvrstanih cesta 1.765.000,00 1.702.000,00 1.532.315,24 90,03%
A1011 06 Održavanje dijelova vodoopskrbne mreže 133.000,00 133.000,00 125.756,01 94,55%
A1011 08 Ostala tekuća i investicijska održavanja 446.000,00 446.000,00 439.149,56 98,46%
A1011 09 Intelektualne usluge 536.000,00 542.000,00 541.727,94 99,95%
A1011 10 Ostali rashodi 274.000,00 284.000,00 282.906,97 99,62%
A1011 11 Naknada za Karepovac 841.000,00 841.000,00 840.644,70 99,96%
A1011 12 Savjetodavne usluge za EU fondove 240.000,00 240.000,00 235.248,00 98,02%
T1011 08 Projekt revitalizacije napuštenog
tupinoloma u Majdanu 75.000,00 75.000,00 74.250,00 99,00%
T1011 09 Sanacija Amfiteatra 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%
T1011 10 Projekt URBACT III – Prenamjena
rubnih područja 84.000,00 84.000,00 83.397,39 99,28%
Strana 50 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
P1012 Jačanje gospodarstva 49.000,00 49.000,00 48.800,00 99,59%
T1012 01 Poticanje malog i srednjeg poduzetništva 49.000,00 49.000,00 48.800,00 99,59%
P1013 Rekonstrukcija i opremanje vjerskih
objekata 105.000,00 105.000,00 104.599,31 99,62%
K1013 01 Rekonstrukcija i opremanje vjerskih
objekata 105.000,00 105.000,00 104.599,31 99,62%
P1014 Kupnja i gradnja nefinancijske imovine 21.766.000,00 21.769.000,00 21.373.168,97 98,18%
K1014 01 Rekonstrukcija Vranjičkog puta 831.000,00 831.000,00 830.755,47 99,97%
K1014 02 Sportska dvorana Arapovac 763.000,00 763.000,00 761.895,13 99,86%
K1014 04 Spomenik hrvatskim braniteljima
– Sv. Kajo 73.000,00 73.000,00 72.062,50 98,72%
K1014 05 Stepinčeva ulica – II. faza 10.000,00 10.000,00 9.375,00 93,75%
K1014 06 Spojna cesta Put mira - Matoševa
s raskrižjem 2.712.000,00 2.712.000,00 2.709.476,18 99,91%
K1014 07 Spojna cesta Mosećka - Kozjačka 25.000,00 25.000,00 24.375,00 97,50%
K1014 08 Izravno ulaganje 249.000,00 249.000,00 248.538,24 99,81%
K1014 09 Izrada planske dokumentacije 113.000,00 113.000,00 112.500,00 99,56%
K1014 10 Sanacija pokosa zapadno od Doma
kulture u Kučinama 13.000,00 13.000,00 12.250,00 94,23%
K1014 11 Dječji zabavni park na Arapovcu 220.000,00 220.000,00 219.344,29 99,70%
K1014 12 Izgradnja otvorenih dječjih zabavnih
parkova i vježbališta 206.000,00 206.000,00 205.679,07 99,84%
K1014 13 Rekonstrukcija ulice A. Starčevića 242.000,00 242.000,00 241.443,80 99,77%
K1014 15 Izgradnja autobusnog stajališta kraj
O.Š. Ninčevići u Ulici braće Radića 32.000,00 32.000,00 31.250,00 97,66%
K1014 16 Izgradnja nogostupa u Ulici kneza
Trpimira 955.000,00 957.000,00 954.666,75 99,76%
K1014 17 Vanjsko igralište i vježbalište uz sportsku
dvoranu Arapovac 1.485.000,00 1.485.000,00 1.482.394,64 99,82%
K1014 18 Oborinska kanalizacija u ulici Bunje 86.000,00 86.000,00 85.580,50 99,51%
K1014 19 Prometnica na Čeprljincu 367.000,00 367.000,00 365.991,85 99,73%
K1014 20 Balotište u Poljacima 51.000,00 51.000,00 50.589,12 99,19%
K1014 21 Ulica na predjelu Bunje 339.000,00 339.000,00 338.219,87 99,77%
K1014 25 Izgradnja nogostupa u Ulici don F. Bulića 384.000,00 384.000,00 382.672,30 99,65%
K1014 26 Izgradnja nogostupa u ulici Put Majdana 174.000,00 174.000,00 172.877,02 99,35%
K1014 27 Pomoćno gradsko nogometno igralište
u Vranjicu 3.434.000,00 3.434.000,00 3.430.382,54 99,89%
K1014 28 Uređenje prostora za KUD “Salona” 150.000,00 150.000,00 149.761,68 99,84%
K1014 30 Izgradnja vodovodnih cjevovoda 82.000,00 82.000,00 81.574,38 99,48%
K1014 32 Pristupni put kod O.Š. “V. Parač” 19.000,00 19.000,00 18.750,00 98,68%
K1014 33 Javna rasvjeta na Libovcu 31.000,00 31.000,00 30.286,25 97,70%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 51 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
K1014 34 Sportsko-rekreacijska zona Arapovac 347.000,00 347.000,00 346.474,43 99,85%
K1014 36 Dio prometnice Gašpini 87.000,00 87.000,00 86.819,63 99,79%
K1014 37 Projekt Connecting separated,
IPA cbc Cro/BiH 985.000,00 986.000,00 977.944,34 99,18%
K1014 38 Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića
s oborinskom kanalizacijom 122.000,00 122.000,00 121.250,00 99,39%
K1014 39 Uređenje prostora za Glazbenu školu 25.000,00 25.000,00 24.264,59 97,06%
K1014 40 Kulturno-informativni centar Salona 2.440.000,00 2.440.000,00 2.438.898,58 99,95%
K1014 41 Dodatna ulaganja u postojeću javnu
rasvjetu 59.000,00 59.000,00 58.285,54 98,79%
K1014 42 Javna rasvjeta šetnice uz Jadro
(od Gospina otoka do parka na Širini) 52.000,00 52.000,00 51.770,25 99,56%
K1014 44 Javna površina za DV “Bubamara” 52.000,00 52.000,00 51.972,85 99,95%
K1014 46 Rekonstrukcija raskrižja Kaštelanska
ulica - Bunje 77.000,00 77.000,00 76.025,50 98,73%
K1014 48 Pothodnik ispod Ulice don F. Bulića 234.000,00 234.000,00 233.088,19 99,61%
K1014 49 Potporni zid u ulici Mužići 23.000,00 23.000,00 22.750,00 98,91%
K1014 51 Arheološki kompleks Salona 34.000,00 34.000,00 33.125,00 97,43%
K1014 53 Livanjska ulica 15.000,00 15.000,00 14.375,00 95,83%
K1014 54 Proširenje Ulice braće Radića 353.000,00 353.000,00 350.733,43 99,36%
K1014 55 Proširenje dijela ulice Marka Marulića 305.000,00 305.000,00 26.400,00 8,66%
K1014 56 Nogostup A. Starčevića – Rupotina 17.000,00 17.000,00 16.875,00 99,26%
K1014 58 Rekonstrukcija ulice Kliški put 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
K1014 65 Crpna stanica Bunje 147.000,00 147.000,00 145.950,00 99,29%
K1014 67 Izgradnja javne rasvjete Put Majdana 75.000,00 75.000,00 74.533,75 99,38%
K1014 73 Gradska galerija umjetnina u Domu
Zvonimir 165.000,00 165.000,00 164.867,71 99,92%
K1014 84 Zoranićeva ulica 900.000,00 900.000,00 832.160,45 92,46%
K1014 88 Novi dječji vrtić - škola Priko vode 75.000,00 75.000,00 74.450,00 99,27%
K1014 91 Stadion NK “Sloga” Mravince 1.288.000,00 1.288.000,00 1.287.176,49 99,94%
K1014 92 Vatrogasni dom Vranjic 641.000,00 641.000,00 639.901,42 99,83%
K1014 94 Drniška ulica – zid 73.000,00 73.000,00 72.077,35 98,74%
K1014 96 Put od Samostana sv. Rafaela
- Zvonimirove ulice 90.000,00 90.000,00 89.307,89 99,23%
K1014 99 Spoj Ulice sv. Nikole i Don Frane Bulića 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00%
P1015 Vatrogasna djelatnost 916.000,00 916.000,00 915.691,06 99,97%
A1015 01 Ulaganje u vatrogastvo 916.000,00 916.000,00 915.691,06 99,97%
P1016 Uprava i djelatnici Vlastitog pogona 5.956.000,00 5.960.000,00 5.934.489,64 99,57%
A1016 01 Financiranje uprave i djelatnika Vlastitog
pogona 5.651.000,00 5.655.000,00 5.632.384,78 99,60%
Strana 52 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
A1016 02 Financiranje djelatnika na javnim
radovima 297.000,00 297.000,00 294.379,86 99,12%
K1016 01 Opremanje uredskih prostorija 8.000,00 8.000,00 7.725,00 96,56%
P1017 Održavanje ulica i javnih površina 3.579.000,00 3.579.000,00 3.540.821,45 98,93%
A1017 01 Održavanje ulica i javnih površina 3.312.000,00 3.312.000,00 3.275.521,88 98,90%
K1017 01 Nabava opreme za održavanje zelenih
površina 94.000,00 94.000,00 93.736,23 99,72%
K1017 03 Automatsko zalijevanje zelenih površina 24.000,00 24.000,00 23.930,19 99,71%
K1017 05 Nabava kamiona za Vlastiti pogon 80.000,00 80.000,00 78.895,70 98,62%
K1017 07 Božićni grad 49.000,00 49.000,00 48.737,45 99,46%
T1017 01 Revitalizacija plaže Mramorna 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%
P1018 Održavanje malih športskih centara
i dječjih igrališta 209.000,00 209.000,00 158.413,55 75,80%
A1018 01 Održavanje malih športskih centara
i dječjih igrališta 209.000,00 209.000,00 158.413,55 75,80%
P1019 Održavanje i izgradnja groblja 2.236.000,00 2.236.000,00 2.180.162,34 97,50%
A1019 01 Održavanje groblja 136.000,00 136.000,00 124.380,49 91,46%
K1019 01 Novo groblje Solin 2.100.000,00 2.100.000,00 2.055.781,85 97,89%
P1020 Održavanje sportskih dvorana 638.000,00 638.000,00 525.690,95 82,40%
A1020 01 Održavanje sportskih dvorana 603.000,00 603.000,00 494.115,95 81,94%
K1020 01 Sustav za dojavu požara u SD Bilankuša 35.000,00 35.000,00 31.575,00 90,21%
P1021 Održavanje javne rasvjete 1.733.000,00 1.733.000,00 1.643.996,68 94,86%
A1021 01 Održavanje javne rasvjete 1.733.000,00 1.733.000,00 1.643.996,68 94,86%
P1022 Organizacija, naplata i kontrola parkinga 457.000,00 457.000,00 231.266,19 50,61%
A1022 01 Redovna djelatnost na gradskim parking
površinama 259.000,00 259.000,00 183.953,69 71,02%
K1022 02 Parking u Tuđmanovoj ulici 198.000,00 198.000,00 47.312,50 23,90%
P1023 Održavanje nogometnih igrališta 369.000,00 369.000,00 355.898,64 96,45%
A1023 01 Održavanje nogometnih igrališta 350.000,00 350.000,00 336.898,64 96,26%
K1023 01 Ulaganje u opremu nogometnih igrališta 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,00%
Uprava: 0001 DV CVRČAK 21.904.000,00 21.904.000,00 21.779.258,76 99,43%
P1002 Predškolski odgoj 21.904.000,00 21.904.000,00 21.779.258,76 99,43%
A1002 01 Financiranje redovne djelatnosti
DV Cvrčak 21.678.000,00 21.678.000,00 21.626.672,94 99,76%
K1002 01 Opremanje i dodatna ulaganja u objekte
DV Cvrčak 226.000,00 226.000,00 152.585,82 67,52%
Uprava: 0002 GRADSKA KNJIŽNICA
SOLIN 2.533.000,00 2.533.000,00 2.437.887,12 96,25%
P1003 Knjižničarska djelatnost 2.533.000,00 2.533.000,00 2.437.887,12 96,25%
A1003 01 Financiranje Gradske knjižnice Solin 2.262.000,00 2.262.000,00 2.177.930,45 96,28%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 53 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
K1003 01 Kapitalna ulaganja u Gradsku knjižnicu 271.000,00 271.000,00 259.956,67 95,92%
Uprava: 0004 USTANOVA U KULTURI
ZVONIMIR SOLIN 2.217.000,00 2.217.000,00 1.892.307,16 85,35%
P1004 Promicanje kulture i tehničke kulture 2.217.000,00 2.217.000,00 1.892.307,16 85,35%
A1004 06 Financiranje ustanove “Zvonimir Solin” 2.217.000,00 2.217.000,00 1.892.307,16 85,35%

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA


C. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ, PROGRAMSKOJ I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks
Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
SVEUKUPNO: 102.637.000,00 102.637.000,00 100.537.133,18 97,95%
Razdjel: 1 Gradsko vijeće,
Gradonačelnik i uprava 13.269.000,00 13.294.000,00 12.854.640,03 96,70%
Glava: 1-1 Gradsko vijeće,
Gradonačelnik i uprava 13.269.000,00 13.294.000,00 12.854.640,03 96,70%
P1001 Javna uprava
i administracija 13.269.000,00 13.294.000,00 12.854.640,03 96,70%
A1001 01 Financiranje Gradskog
vijeća, Gradonačelnika i gradske
uprave 12.869.000,00 12.894.000,00 12.464.135,07 96,67%
3 RASHODI POSLOVANJA 12.869.000,00 12.894.000,00 12.464.135,07 96,67%
31 Rashodi za zaposlene 6.222.000,00 6.247.000,00 6.234.928,75 99,81%
311 Plaće (bruto) 5.057.000,00 5.057.000,00 5.044.987.41 99,76%
3111 Plaće za redovan rad – – 5.044.987.41 –
312 Ostali rashodi za zaposlene 260.000,00 284.000,00 283.980,25 99,99%
3121 Ostali rashodi za zaposlene – – 283.980,25 –
313 Doprinosi na plaće 905.000,00 906.000,00 905.961,09 100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje – – 816.673,91 –
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje
u slučaju nezaposlenosti – – 89.287,18 –
32 Materijalni rashodi 6.320.000,00 6.320.000,00 5.912.863,83 93,56%
321 Naknade troškova zaposlenima 322.000,00 322.000,00 317.517,58 98,61%
3211 Službena putovanja – – 75.011,58 –
3212 Naknade za prijevoz, za rad
na terenu i odvojeni život – – 178.998,00 –
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika – – 57.018,00 –
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima – – 6.490,00 –
322 Rashodi za materijal i energiju 845.000,00 845.000,00 828.180,94 98,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi – – 324.729,68 –
3222 Materijal i sirovine – – 22.508,93 –
Strana 54 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
3223 Energija – – 436.965,95 –
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 29.799,68 –
3225 Sitni inventar i auto gume – – 14.176,70 –
323 Rashodi za usluge 2.514.000,00 2.514.000,00 2.498.009,12 99,36%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – – 420.824,40 –
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 366.262,90 –
3233 Usluge promidžbe i informiranja – – 388.322,06 –
3234 Komunalne usluge – – 97.252,41 –
3235 Zakupnine i najamnine – – 30.825,52 –
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – – 900,00 –
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 661.505,50 –
3238 Računalne usluge – – 37.471,25
3239 Ostale usluge – – 494.645,08 –
324 Naknade troškova osobama
izvan radnog odnosa 140.000,00 140.000,00 139.631,43 99,74%
3241 Naknade troškova osobama izvan
radnog odnosa – – 139.631,43 –
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.499.000,00 2.499.000,00 2.129.524,76 85,22%
3291 Naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela, povjerenstava i slično – – 668.305,52 –
3292 Premije osiguranja – – 56.191,95 –
3293 Reprezentacija – – 718.449,83 –
3294 Članarine – – 46.886,24 –
3295 Pristojbe i naknade – – 58.712,58 –
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – – 580.978,64 –
34 Financijski rashodi 225.000,00 225.000,00 215.174,37 95,63%
342 Kamate za primljene kredite
i zajmove 100.000,00 100.000,00 92.647,58 92,65%
3423 Kamate za primljene kredite
i zajmove od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog
sektora – – 92.647,58 –
343 Ostali financijski rashodi 125.000,00 125.000,00 122.526,79 98,02%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog
prometa – – 82.834,15 –
3433 Zatezne kamate – – 39.692,64 –
38 Ostali rashodi 102.000,00 102.000,00 101.168,12 99,18%
381 Tekuće donacije 102.000,00 102.000,00 101.168,12 99,18%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 101.168,12 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 55 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
A1001 04 Financiranje Dječjeg
gradskog vijeća Grada Solina 24.000,00 24.000,00 20.198,00 84,16%
3 RASHODI POSLOVANJA 24.000,00 24.000,00 20.198,00 84,16%
32 Materijalni rashodi 24.000,00 24.000,00 20.198,00 84,16%
321 Naknade troškova zaposlenima 5.000,00 5.000,00 4.100,00 82,00%
3211 Službena putovanja – – 4.100,00 –
323 Rashodi za usluge 19.000,00 19.000,00 16.098,00 84,73%
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 16.098,00 –
K1001 01 Opremanje uredskih
prostorija gradske uprave 116.000,00 116.000,00 112.699,46 97,15%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 116.000,00 116.000,00 112.699,46 97,15%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 116.000,00 116.000,00 112.699,46 97,15%
422 Postrojenja i oprema 116.000,00 116.000,00 112.699,46 97,15%
4221 Uredska oprema i namještaj – – 104.639,96 –
4222 Komunikacijska oprema – – 1.975,00 –
4223 Oprema za održavanje i zaštitu – – 3.486,50 –
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene – – 2.598,00 –
K1001 02 Kupnja nematerijalne
imovine za gradsku upravu 65.000,00 65.000,00 64.236,00 98,82%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 65.000,00 65.000,00 64.236,00 98,82%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 23.000,00 23.000,00 22.236,00 96,68%
412 Nematerijalna imovina 23.000,00 23.000,00 22.236,00 96,68%
4123 Licence – – 22.236,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,00%
4262 Ulaganja u računalne programe – – 42.000,00 –
K1001 03 Kupnja osobnog
automobila za gradsku upravu 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,00%
423 Prijevozna sredstva 79.000,00 79.000,00 79.000,00 100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom
prometu – – 79.000,00 –
Strana 56 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
K1001 04 Opremanje prostora
u vlasništvu Grada Solina 101.000,00 101.000,00 99.371,50 98,39%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 101.000,00 101.000,00 99.371,50 98,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 101.000,00 101.000,00 99.371,50 98,39%
422 Postrojenja i oprema 101.000,00 101.000,00 99.371,50 98,39%
4221 Uredska oprema i namještaj – – 39.375,00 –
4223 Oprema za održavanje i zaštitu – – 59.996,50 –
K1001 08 Pomoć za obnovu
vodotornja u Vukovaru 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
382 Kapitalne donacije 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama – – 15.000,00 –
Razdjel: 2 Upravni odjel za javne
djelatnosti 46.033.000.00 46.048.000,00 45.631.475.19 99,10%
Glava: 2-1 UO za javne djelatnosti 19.379.000,00 19.394.000,00 19.522.022,15 100,66%
P1002 Predškolski odgoj 2.532.000,00 2.532.000,00 2.528.450,00 99,86%
A1002 02 Sufinanciranje boravka
djece u privatnim vrtićima 2.532.000,00 2.532.000,00 2.528.450,00 99,86%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.532.000,00 2.532.000,00 2.528.450,00 99,86%
38 Ostali rashodi 2.532.000,00 2.532.000,00 2.528.450,00 99,86%
381 Tekuće donacije 2.532.000,00 2.532.000,00 2.528.450,00 99,86%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 2.528.450,00 –
P1004 Promicanje kulture
i tehničke kulture 2.505.000,00 2.506.000,00 2.643.186,59 105,47%
A1004 01 Financiranje kulture
direktno iz proračuna 616.000,00 616.000,00 755.059,20 122,57%
3 RASHODI POSLOVANJA 616.000,00 616.000,00 755.059,20 122,57%
32 Materijalni rashodi 616.000,00 616.000,00 613.309,20 99,56%
323 Rashodi za usluge 345.000,00 345.000,00 343.904,19 99,68%
3235 Zakupnine i najamnine – – 178.840,00 –
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 165.064,19 –
329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 271.000,00 271.000,00 269.405,01 99,41%
3299 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja – – 269.405,01 –
38 Ostali rashodi – – 141.750,00 –
381 Tekuće donacije – – 141.750,00 –
3811 Tekuće donacije u novcu – – 141.750,00 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 57 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
A1004 02 Financiranje
“Zvonimira Solin” d.o.o. 375.000,00 375.000,00 374.366,23 99,83%
3 RASHODI POSLOVANJA 375.000,00 375.000,00 374.366,23 99,83%
38 Ostali rashodi 375.000,00 375.000,00 374.366,23 99,83%
381 Tekuće donacije 375.000,00 375.000,00 374.366,23 99,83%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 374.366,23 –
A1004 03 Financiranje udruga
u kulturi i tehničkoj kulturi
– institucionalna podrška 694.000,00 694.000,00 694.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 694.000,00 694.000,00 694.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 694.000,00 694.000,00 694.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 694.000,00 694.000,00 694.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 694.000,00 –
A1004 04 Financiranje kulturnih
programa udruga 711.000,00 712.000,00 711.898,66 99,99%
3 RASHODI POSLOVANJA 711.000,00 712.000,00 711.898,66 99,99%
38 Ostali rashodi 711.000,00 712.000,00 711.898,66 99,99%
381 Tekuće donacije 711.000,00 712.000,00 711.898,66 99,99%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 711.898,66 –
K1004 01 Kupnja umjetničkih djela 16.000,00 16.000,00 15.362,50 96,02%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 16.000,00 16.000,00 15.362,50 96,02%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 16.000,00 16.000,00 15.362,50 96,02%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti 16.000,00 16.000,00 15.362,50 96,02%
4242 Umjetnička djela (izložena
u galerijama, muzejima i slično) – – 15.362,50 –
K1004 02 Kapitalne donacije
udrugama u kulturi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%
382 Kapitalne donacije 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama – – 30.000,00 –
T1004 02 Ivo Pervan – snimanje
fotografija Solina 63.000,00 63.000,00 62.500,00 99,21%
3 RASHODI POSLOVANJA 63.000,00 63.000,00 62.500,00 99,21%
32 Materijalni rashodi 63.000,00 63.000,00 62.500,00 99,21%
323 Rashodi za usluge 63.000,00 63.000,00 62.500,00 99,21%
3239 Ostale usluge – – 62.500,00 –
Strana 58 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
P1005 Razvoj sporta i rekreacije 4.727.000,00 4.741.000,00 4.857.452,00 102,46%
A1005 01 Financiranje Solinske
Zajednice Športova 2.468.000,00 2.468.000,00 2.468.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.468.000,00 2.468.000,00 2.468.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 2.468.000,00 2.468.000,00 2.468.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 2.468.000,00 2.468.000,00 2.468.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 2.468.000,00 –
A1005 02 Financiranje športa
direktno iz Proračuna 249.000,00 263.000,00 380.632,00 144,73%
3 RASHODI POSLOVANJA 249.000,00 263.000,00 380.632,00 144,73%
37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge
naknade – – 17.500,00 –
372 Ostale naknade građanima
i kućanstvima iz proračuna – – 17.500,00 –
3721 Naknade građanima i kućanstvima
u novcu – – 17.500,00 –
38 OSTALI RASHODI 249.000,00 263.000,00 363.132,00 138,07%
381 Tekuće donacije 249.000,00 263.000,00 363.132,00 138,07%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 363.132,00 –
A1005 03 Financiranje NK Solin 1.498.000,00 1.498.000,00 1.498.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 1.498.000,00 1.498.000,00 1.498.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 1.498.000,00 1.498.000,00 1.498.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 1.498.000,00 1.498.000,00 1.498.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 1.498.000,00 –
A1005 04 Financiranje streljačkog
društva DC Solin 388.000,00 388.000,00 388.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 388.000,00 388.000,00 388.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 388.000,00 388.000,00 388.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 388.000,00 388.000,00 388.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 388.000,00 –
A1005 05 Financiranje pregleda
športaša – IV. kvartal 2015. godine 48.000,00 48.000,00 47.520,00 99,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 48.000,00 48.000,00 47.520,00 99,00%
32 Materijalni rashodi 48.000,00 48.000,00 47.520,00 99,00%
323 Rashodi za usluge 48.000,00 48.000,00 47.520,00 99,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – – 47.520,00 –
A1005 06 Financiranje korištenja
bazena za vodene športove
– IV. kvartal 2015. godine 31.000,00 31.000,00 30.300,00 97,74%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 59 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
3 RASHODI POSLOVANJA 31.000,00 31.000,00 30.300,00 97,74%
32 Materijalni rashodi 31.000,00 31.000,00 30.300,00 97,74%
323 Rashodi za usluge 31.000,00 31.000,00 30.300,00 97,74%
3235 Zakupnine i najamnine – – 30.300,00 –
K1005 01 Kapitalne donacije
sportskim udrugama 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%
382 Kapitalne donacije 45.000,00 45.000,00 45.000,00 100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama – – 45.000,00 –
P1006 Ekološke udruge 23.000,00 23.000,00 22.500,00 97,83%
A1006 01 Financiranje ekoloških
udruga 23.000,00 23.000,00 22.500,00 97,83%
3 RASHODI POSLOVANJA 23.000,00 23.000,00 22.500,00 97,83%
38 Ostali rashodi 23.000,00 23.000,00 22.500,00 97,83%
381 Tekuće donacije 23.000,00 23.000,00 22.500,00 97,83%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 22.500,00 –
P1007 Socijalna skrb 8.485.000,00 8.485.000,00 8.386.675,46 98,84%
A1007 01 Socijalna pomoć
građanima i kućanstvima 7.004.000,00 7.004.000,00 6.837.979,12 97,63%
3 RASHODI POSLOVANJA 7.004.000,00 7.004.000,00 6.837.979,12 97,63%
37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge
naknade 7.004.000,00 7.004.000,00 6.837.979,12 97,63%
372 Ostale naknade građanima
i kućanstvima iz proračuna 7.004.000,00 7.004.000,00 6.837.979,12 97,63%
3721 Naknade građanima
i kućanstvima u novcu – – 6.815.532,75 –
3722 Naknade građanima i kućanstvima
u naravi – – 22.446,37 –
A1007 02 Financiranje udruga koje
provode socijalne programe 967.000,00 967.000,00 1.036.469,26 107,18%
3 RASHODI POSLOVANJA 967.000,00 967.000,00 1.036.469,26 107,18%
38 Ostali rashodi 967.000,00 967.000,00 1.036.469,26 107,18%
381 Tekuće donacije 967.000,00 967.000,00 1.036.469,26 107,18%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 1.036.469,26 –
A1007 03 Financiranje stambenih
troškova štićenika Doma “Maestral” 46.000,00 46.000,00 45.068,64 97,98%
3 RASHODI POSLOVANJA 46.000,00 46.000,00 45.068,64 97,98%
32 Materijalni rashodi 46.000,00 46.000,00 45.068,64 97,98%
Strana 60 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
322 Rashodi za materijal i energiju 9.000,00 9.000,00 8.348,64 92,76%
3223 Energija – – 8.348,64 –
323 Rashodi za usluge 37.000,00 37.000,00 36.720,00 99,24%
3234 Komunalne usluge – – 5.981,64 –
3235 Zakupnine i najamnine – – 30.738,36 –
A1007 04 Financiranje Gradskog
društva HCK Solin 303.000,00 303.000,00 303.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 303.000,00 303.000,00 303.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 303.000,00 303.000,00 303.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 303.000,00 303.000,00 303.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 303.000,00 –
A1007 05 Sufinanciranje
prihvatilišta za beskućnike 96.000,00 96.000,00 96.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 96.000,00 96.000,00 96.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 96.000,00 96.000,00 96.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 96.000,00 96.000,00 96.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 96.000,00 –
T1007 01 Projekt “Logopedskom
intervencijom do govornog razvoja” 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 15.000,00 –
T1007 02 Projekt “Ja to mogu”
za osobe s poteškoćama u razvoju 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 32.000,00 –
T1007 05 Projekt Socijalna
samoposluga 22.000,00 22.000,00 21.158,44 96,17%
3 RASHODI POSLOVANJA 22.000,00 22.000,00 21.158,44 96,17%
32 Materijalni rashodi 22.000,00 22.000,00 21.158,44 96,17%
322 Rashodi za materijal i energiju 22.000,00 22.000,00 21.158,44 96,17%
3222 Materijal i sirovine – – 21.158,44 –
P1008 Obrazovanje 893.000,00 893.000,00 878.508,10 98,38%
A1008 01 Ulaganje u obrazovanje 893.000,00 893.000,00 878.508,10 98,38%
3 RASHODI POSLOVANJA 893.000,00 893.000,00 878.508,10 98,38%
37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge
naknade 597.000,00 597.000,00 585.400,00 98,06%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 61 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
372 Ostale naknade građanima
i kućanstvima iz proračuna 597.000,00 597.000,00 585.400,00 98,06%
3721 Naknade građanima i kućanstvima
u novcu – – 585.400,00 –
38 Ostali rashodi 296.000,00 296.000,00 293.108,10 99,02%
381 Tekuće donacije 296.000,00 296.000,00 293.108,10 99,02%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 293.108,10 –
P1009 Zdravstvo 191.000,00 191.000,00 187.750,00 98,30%
A1009 01 Ulaganje u zdravstvo 104.000,00 104.000,00 102.000,00 98,08%
3 RASHODI POSLOVANJA 104.000,00 104.000,00 102.000,00 98,08%
32 Materijalni rashodi 2.000,00 2.000,00 – –
323 Rashodi za usluge 2.000,00 2.000,00 – –
38 Ostali rashodi 102.000,00 102.000,00 102.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 102.000,00 102.000,00 102.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 102.000,00 –
K1009 01 Kapitalno ulaganje
u zdravstvo 87.000,00 87.000,00 85.750,00 98,56%
3 RASHODI POSLOVANJA 87.000,00 87.000,00 85.750,00 98,56%
38 Ostali rashodi 87.000,00 87.000,00 85.750,00 98,56%
382 Kapitalne donacije 87.000,00 87.000,00 85.750,00 98,56%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama – – 85.750,00 –
P1010 Organizacija i provođenje
zaštite i spašavanja 23.000,00 23.000,00 17.500,00 76,09%
A1010 01 Financiranje civilna
zaštite 23.000,00 23.000,00 17.500,00 76,09%
3 RASHODI POSLOVANJA 23.000,00 23.000,00 17.500,00 76,09%
38 Ostali rashodi 23.000,00 23.000,00 17.500,00 76,09%
381 Tekuće donacije 23.000,00 23.000,00 17.500,00 76,09%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 17.500,00 –
Glava: 2-2 Dječji vrtić “Cvrčak” 21.904.000,00 21.904.000,00 21.779.258,76 99,43%
P1002 Predškolski odgoj 21.904.000,00 21.904.000,00 21.779.258,76 99,43%
A1002 01 Financiranje redovne
djelatnosti DV Cvrčak 21.678.000,00 21.678.000,00 21.626.672,94 99,76%
3 RASHODI POSLOVANJA 21.678.000,00 21.678.000,00 21.626.672,94 99,76%
31 Rashodi za zaposlene 16.094.000,00 16.086.000,00 16.061.794,99 99,85%
311 Plaće (bruto) 13.146.000,00 13.138.000,00 13.124.149,42 99,89%
3111 Plaće za redovan rad – – 13.124.149,42 –
312 Ostali rashodi za zaposlene 621.000,00 621.000,00 620.677,44 99,95%
3121 Ostali rashodi za zaposlene – – 620.677,44 –
Strana 62 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
313 Doprinosi na plaće 2.327.000,00 2.327.000,00 2.316.968,13 99,57%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje – – 2.087.966,15 –
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje
u slučaju nezaposlenosti – – 229.001,98 –
32 Materijalni rashodi 5.579.000,00 5.587.000,00 5.561.677,52 99,55%
321 Naknade troškova zaposlenima 815.000,00 815.000,00 795.264,59 97,58%
3211 Službena putovanja – – 16.894,80 –
3212 Naknade za prijevoz, za rad
na terenu i odvojeni život – – 695.707,50 –
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika – – 63.392,29 –
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima – – 19.270,00 –
322 Rashodi za materijal i energiju 3.100.000,00 3.040.000,00 3.039.925,42 100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi – – 497.102,75 –
3222 Materijal i sirovine – – 1.956.188,98 –
3223 Energija – – 412.726,15 –
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 36.895,71 –
3225 Sitni inventar i auto gume – – 111.724,30 –
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća
i obuća – – 25.287,53 –
323 Rashodi za usluge 1.338.000,00 1.406.000,00 1.404.682,11 99,91%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – – 175.365,65 –
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 480.335,44 –
3233 Usluge promidžbe i informiranja – – 13.967,50 –
3234 Komunalne usluge – – 134.747,85 –
3235 Zakupnine i najamnine – – 287.120,13 –
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – – 163.372,05 –
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 38.972,57 –
3238 Računalne usluge – – 10.085,40 –
3239 Ostale usluge – – 100.715,52 –
324 Naknade troškova osobama izvan
radnog odnosa 45.000,00 45.000,00 44.611,22 99,14%
3241 Naknade troškova osobama izvan
radnog odnosa – – 44.611,22 –
329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 281.000,00 281.000,00 277.194,18 98,65%
3291 Naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela, povjerenstava i slično – – 113.869,29 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 63 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
3292 Premije osiguranja – – 38.621,60 –
3293 Reprezentacija – – 3.158,61 –
3295 Pristojbe i naknade – – 38.643,94 –
3299 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja – – 82.900,74 –
34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 3.200,43 64,01%
343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 3.200,43 64,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog
prometa – – 1.438,00 –
3433 Zatezne kamate – – 1.762,43 –
K1002 01 Opremanje i dodatna
ulaganja u objekte DV Cvrčak 226.000,00 226.000,00 152.585,82 67,52%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 226.000,00 226.000,00 152.585,82 67,52%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 14.000,00 14.000,00 13.625,00 97,32%
412 Nematerijalna imovina 14.000,00 14.000,00 13.625,00 97,32%
4124 Ostala prava – – 13.625,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 141.000,00 141.000,00 138.960,82 98,55%
422 Postrojenja i oprema 141.000,00 141.000,00 138.960,82 98,55%
4221 Uredska oprema i namještaj – – 39.215,63 –
4223 Oprema za održavanje i zaštitu – – 18.602,50 –
4226 Sportska i glazbena oprema – – 31.927,24 –
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene – – 49.215,45 –
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 71.000,00 71.000,00 – –
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 71.000,00 71.000,00 – –
Glava: 2-3 Gradska knjižnica Solin 2.533.000,00 2.533.000,00 2.437.887,12 96,25%
P1003 Knjižničarska djelatnost 2.533.000,00 2.533.000,00 2.437.887,12 96,25%
A1003 01 Financiranje Gradske
knjižnice Solin 2.262.000,00 2.262.000,00 2.177.930,45 96,28%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.262.000,00 2.262.000,00 2.177.930,45 96,28%
31 Rashodi za zaposlene 1.644.000,00 1.644.000,00 1.626.380,34 98,93%
311 Plaće (bruto) 1.358.000,00 1.358.000,00 1.350.021,00 99,41%
3111 Plaće za redovan rad – – 1.350.021,00 –
312 Ostali rashodi za zaposlene 49.000,00 49.000,00 40.654,75 82,97%
3121 Ostali rashodi za zaposlene – – 40.654,75 –
Strana 64 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
313 Doprinosi na plaće 237.000,00 237.000,00 235.704,59 99,45%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje – – 212.408,25
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje
u slučaju nezaposlenosti – – 23.296,34
32 Materijalni rashodi 617.000,00 616.000,00 550.433,11 89,36%
321 Naknade troškova zaposlenima 78.000,00 78.000,00 60.617,00 77,71%
3211 Službena putovanja – – 2.575,00 –
3212 Naknade za prijevoz, za rad
na terenu i odvojeni život – – 52.660,00 –
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika – – 2.550,00 –
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima – – 2.832,00 –
322 Rashodi za materijal i energiju 134.000,00 133.000,00 116.149,88 87,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi – – 72.425,29 –
3222 Materijal i sirovine – – 3.414,80 –
3223 Energija – – 25.473,21 –
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 5.832,05 –
3225 Sitni inventar i auto gume – – 9.004,53 –
323 Rashodi za usluge 293.000,00 293.000,00 269.006,09 91,81%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – – 25.414,85 –
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 70.385,39 –
3233 Usluge promidžbe i informiranja – – 14.853,75 –
3234 Komunalne usluge – – 10.766,76 –
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 114.006,44 –
3238 Računalne usluge – – 23.885,40 –
3239 Ostale usluge – – 9.693,50 –
329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 112.000,00 112.000,00 104.660,14 93,45%
3291 Naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela, povjerenstava i slično – – 46.552,20 –
3292 Premije osiguranja – – 7.536,07 –
3293 Reprezentacija – – 12.078,39 –
3294 Članarine – – 1.300,00 –
3299 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja – – 37.193,48 –
34 Financijski rashodi 1.000,00 2.000,00 1.117,00 55,85%
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 2.000,00 1.117,00 55,85%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog
prometa – – 1.117,00 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 65 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
K1003 01 Kapitalna ulaganja
u Gradsku knjižnicu 271.000,00 271.000,00 259.956,67 95,92%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 271.000,00 271.000,00 259.956,67 95,92%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 271.000,00 271.000,00 259.956,67 95,92%
422 Postrojenja i oprema 70.000,00 70.000,00 65.562,90 93,66%
4221 Uredska oprema i namještaj – – 62.404,15 –
4223 Oprema za održavanje i zaštitu – – 3.158,75 –
424 Knjige, umjetnička djela i ostale
izložbene vrijednosti 201.000,00 201.000,00 194.393,77 96,71%
4241 Knjige – – 194.393,77 –
Glava: 2-4 Ustanova u kulturi
Zvonimir Solin 2.217.000,00 2.217.000,00 1.892.307,16 85,35%
P1004 Promicanje kulture
i tehničke kulture 2.217.000,00 2.217.000,00 1.892.307,16 85,35%
A1004 06 Financiranje ustanove
“Zvonimir Solin” 2.217.000,00 2.217.000,00 1.892.307,16 85,35%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.217.000,00 2.217.000,00 1.892.307,16 85,35%
31 Rashodi za zaposlene 1.171.000,00 1.171.000,00 1.169.782,45 99,90%
311 Plaće (bruto) 986.000,00 986.000,00 985.375,37 99,94%
3111 Plaće za redovan rad – – 985.375,37 –
312 Ostali rashodi za zaposlene 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene – – 15.000,00 –
313 Doprinosi na plaće 170.000,00 170.000,00 169.407,08 99,65%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje – – 152.663,37 –
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje
u slučaju nezaposlenosti – – 16.743,71 –
32 Materijalni rashodi 1.041.000,00 1.041.000,00 717.927,13 68,97%
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 50.000,00 49.149,00 98,30%
3211 Službena putovanja – – 2.999,00 –
3212 Naknade za prijevoz, za rad
na terenu i odvojeni život – – 46.150,00 –
322 Rashodi za materijal i energiju 152.000,00 152.000,00 146.615,21 96,46%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi – – 24.786,89 –
3222 Materijal i sirovine – – 69.898,55 –
3223 Energija – – 25.735,94 –
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 7.212,09 –
Strana 66 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
3225 Sitni inventar i auto gume – – 18.981,74 –
323 Rashodi za usluge 682.000,00 682.000,00 420.369,82 61,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – – 26.920,77 –
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 2.951,33 –
3233 Usluge promidžbe i informiranja – – 27.807,50 –
3234 Komunalne usluge – – 7.815,87 –
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 293.436,63 –
3238 Računalne usluge – – 500,00 –
3239 Ostale usluge – – 60.937,72 –
329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 157.000,00 157.000,00 101.793,10 64,84%
3291 Naknade za rad predstavničkih i
izvršnih tijela, povjerenstava i slično – – 60.440,22 –
3292 Premije osiguranja – – 2.082,18 –
3293 Reprezentacija – – 6.513,20 –
3295 Pristojbe i naknade – – 6.667,50 –
3299 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja – – 26.090,00 –
34 Financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 4.597,58 91,95%
343 Ostali financijski rashodi 5.000,00 5.000,00 4.597,58 91,95%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog
prometa – – 4.597,58 –
Razdjel: 3 Upravni odjel za
komunalne djelatnosti, gospoda-
rstvo, upravljanje prostorom
i europske fondove 28.158.000,00 28.114.000,00 27.480.278,52 97,75%
Glava: 3-1 Upravni odjel za
komunalne djelatnosti, gospoda-
rstvo, upravljanje prostorom
i europske fondove 28.158.000,00 28.114.000,00 27.480.278,52 97,75%
P1011 Održavanje komunalne
infrastrukture i javnih zgrada 5.322.000,00 5.275.000,00 5.038.019,18 95,51%
A1011 01 Odvodnja atmosferskih
voda 30.000,00 30.000,00 29.960,00 99,87%
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 29.960,00 99,87%
32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 29.960,00 99,87%
323 Rashodi za usluge 30.000,00 30.000,00 29.960,00 99,87%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 29.960,00 –
A1011 02 Dezinfekcija i deratizacija 250.000,00 250.000,00 235.400,00 94,16%
3 RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 250.000,00 235.400,00 94,16%
32 Materijalni rashodi 250.000,00 250.000,00 235.400,00 94,16%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 67 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
323 Rashodi za usluge 250.000,00 250.000,00 235.400,00 94,16%
3234 Komunalne usluge – – 235.400,00 –
A1011 03 Zbrinjavanje napuštenih
životinja i lešina 60.000,00 60.000,00 52.925,00 88,21%
3 RASHODI POSLOVANJA 60.000,00 60.000,00 52.925,00 88,21%
32 Materijalni rashodi 60.000,00 60.000,00 52.925,00 88,21%
323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 52.925,00 88,21%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – – 52.925,00 –
A1011 04 Održavanje javnih zgrada 538.000,00 538.000,00 514.338,37 95,60%
3 RASHODI POSLOVANJA 538.000,00 538.000,00 514.338,37 95,60%
32 Materijalni rashodi 538.000,00 538.000,00 514.338,37 95,60%
322 Rashodi za materijal i energiju 173.000,00 173.000,00 166.162,84 96,05%
3223 Energija – – 122.227,35 –
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 43.935,49 –
323 Rashodi za usluge 365.000,00 365.000,00 348.175,53 95,39%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 184.644,44 –
3234 Komunalne usluge – – 163.531,09 –
A1011 05 Održavanje nerazvrstanih
cesta 1.765.000,00 1.702.000,00 1.532.315,24 90,03%
3 RASHODI POSLOVANJA 1.765.000,00 1.702.000,00 1.532.315,24 90,03%
32 Materijalni rashodi 1.765.000,00 1.702.000,00 1.532.315,24 90,03%
322 Rashodi za materijal i energiju 85.000,00 85.000,00 79.175,26 93,15%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 55.645,76 –
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća
i obuća – – 23.529,50 –
323 Rashodi za usluge 1.680.000,00 1.617.000,00 1.453.139,98 89,87%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 1.273.975,78 –
3235 Zakupnine i najamnine – – 52.500,00 –
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 121.289,20 –
3239 Ostale usluge – – 5.375,00 –
A1011 06 Održavanje dijelova
vodoopskrbne mreže 133.000,00 133.000,00 125.756,01 94,55%
3 RASHODI POSLOVANJA 133.000,00 133.000,00 125.756,01 94,55%
32 Materijalni rashodi 133.000,00 133.000,00 125.756,01 94,55%
323 Rashodi za usluge 133.000,00 133.000,00 125.756,01 94,55%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 23.381,01 –
3234 Komunalne usluge – – 102.375,00 –
Strana 68 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
A1011 08 Ostala tekuća
i investicijska održavanja 446.000,00 446.000,00 439.149,56 98,46%
3 RASHODI POSLOVANJA 446.000,00 446.000,00 439.149,56 98,46%
32 Materijalni rashodi 446.000,00 446.000,00 439.149,56 98,46%
322 Rashodi za materijal i energiju 16.000,00 16.000,00 15.707,97 98,17%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 15.707,97 –
323 Rashodi za usluge 430.000,00 430.000,00 423.441,59 98,47%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 423.441,59 –
A1011 09 Intelektualne usluge 536.000,00 542.000,00 541.727,94 99,95%
3 RASHODI POSLOVANJA 536.000,00 542.000,00 541.727,94 99,95%
32 Materijalni rashodi 536.000,00 542.000,00 541.727,94 99,95%
323 Rashodi za usluge 536.000,00 542.000,00 541.727,94 99,95%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – – 5.500,00 –
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 536.227,94 –
A1011 10 Ostali rashodi 274.000,00 284.000,00 282.906,97 99,62%
3 RASHODI POSLOVANJA 274.000,00 284.000,00 282.906,97 99,62%
32 Materijalni rashodi 101.000,00 101.000,00 100.251,76 99,26%
323 Rashodi za usluge 46.000,00 46.000,00 45.375,00 98,64%
3235 Zakupnine i najamnine – – 45.375,00 –
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 55.000,00 54.876,76 99,78%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – – 54.876,76 –
37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge
naknade 173.000,00 183.000,00 182.655,21 99,81%
372 Ostale naknade građanima
i kućanstvima iz proračuna 173.000,00 183.000,00 182.655,21 99,81%
3721 Naknade građanima i kućanstvima
u novcu – – 182.655,21 –
A1011 11 Naknada za Karepovac 841.000,00 841.000,00 840.644,70 99,96%
3 RASHODI POSLOVANJA 841.000,00 841.000,00 840.644,70 99,96%
38 Ostali rashodi 841.000,00 841.000,00 840.644,70 99,96%
381 Tekuće donacije 841.000,00 841.000,00 840.644,70 99,96%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 840.644,70 –
A1011 12 Savjetodavne usluge
za EU fondove 240.000,00 240.000,00 235.248,00 98,02%
3 RASHODI POSLOVANJA 240.000,00 240.000,00 235.248,00 98,02%
32 Materijalni rashodi 240.000,00 240.000,00 235.248,00 98,02%
323 Rashodi za usluge 240.000,00 240.000,00 235.248,00 98,02%
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 235.248,00 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 69 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
T1011 08 Projekt revitalizacije
napuštenog tupinoloma u Majdanu 75.000,00 75.000,00 74.250,00 99,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 75.000,00 75.000,00 74.250,00 99,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 75.000,00 75.000,00 74.250,00 99,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 75.000,00 75.000,00 74.250,00 99,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 74.250,00 –
T1011 09 Sanacija Amfiteatra 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 50.000,00 –
T1011 10 Projekt URBACT III
– Prenamjena rubnih područja 84.000,00 84.000,00 83.397,39 99,28%
3 RASHODI POSLOVANJA 84.000,00 84.000,00 83.397,39 99,28%
31 Rashodi za zaposlene 25.000,00 25.000,00 24.984,80 99,94%
311 Plaće (bruto) 25.000,00 25.000,00 24.984,80 99,94%
3111 Plaće za redovan rad – – 24.984,80 –
32 Materijalni rashodi 59.000,00 59.000,00 58.412,59 99,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 58.000,00 58.000,00 57.922,83 99,87%
3211 Službena putovanja – – 57.922,83 –
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 1.000,00 489,76 48,98%
3222 Materijal i sirovine – – 489,76 –
P1012 Jačanje gospodarstva 49.000,00 49.000,00 48.800,00 99,59%
T1012 01 Poticanje malog
i srednjeg poduzetništva 49.000,00 49.000,00 48.800,00 99,59%
3 RASHODI POSLOVANJA 49.000,00 49.000,00 48.800,00 99,59%
35 Subvencije 2.000,00 2.000,00 1.800,00 90,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora 2.000,00 2.000,00 1.800,00 90,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima
i obrtnicima – – 1.800,00 –
38 Ostali rashodi 47.000,00 47.000,00 47.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 47.000,00 47.000,00 47.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 47.000,00 –
Strana 70 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
P1013 Rekonstrukcija i opremanje
vjerskih objekata 105.000,00 105.000,00 104.599,31 99,62%
K1013 01 Rekonstrukcija
i opremanje vjerskih objekata 105.000,00 105.000,00 104.599,31 99,62%
3 RASHODI POSLOVANJA 105.000,00 105.000,00 104.599,31 99,62%
38 Ostali rashodi 105.000,00 105.000,00 104.599,31 99,62%
382 Kapitalne donacije 105.000,00 105.000,00 104.599,31 99,62%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim
organizacijama – – 104.599,31 –
P1014 Kupnja i gradnja
nefinancijske imovine 21.766.000,00 21.769.000,00 21.373.168,97 98,18%
K1014 01 Rekonstrukcija
Vranjičkog puta 831.000,00 831.000,00 830.755,47 99,97%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 831.000,00 831.000,00 830.755,47 99,97%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 831.000,00 831.000,00 830.755,47 99,97%
421 Građevinski objekti 801.000,00 801.000,00 800.755,47 99,97%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni
objekti – – 800.755,47 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 30.000,00 –
K1014 02 Sportska dvorana Arapovac 763.000,00 763.000,00 761.895,13 99,86%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 763.000,00 763.000,00 761.895,13 99,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 18.000,00 18.000,00 17.881,25 99,34%
422 Postrojenja i oprema 4.000,00 4.000,00 3.931,25 98,28%
4226 Sportska i glazbena oprema – – 3.931,25 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina 14.000,00 14.000,00 13.950,00 99,64%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 13.950,00 –
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 745.000,00 745.000,00 744.013,88 99,87%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 745.000,00 745.000,00 744.013,88 99,87%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima – – 744.013,88 –
K1014 04 Spomenik hrvatskim
braniteljima - Sv. Kajo 73.000,00 73.000,00 72.062,50 98,72%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 73.000,00 73.000,00 72.062,50 98,72%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 71 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 73.000,00 73.000,00 72.062,50 98,72%
421 Građevinski objekti 73.000,00 73.000,00 72.062,50 98,72%
4214 Ostali građevinski objekti – – 72.062,50 –
K1014 05 Stepinčeva ulica – II. faza 10.000,00 10.000,00 9.375,00 93,75%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 10.000,00 9.375,00 93,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 9.375,00 93,75%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 10.000,00 9.375,00 93,75%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 9.375,00 –
K1014 06 Spojna cesta Put mira
- Matoševa s raskrižjem 2.712.000,00 2.712.000,00 2.709.476,18 99,91%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.712.000,00 2.712.000,00 2.709.476,18 99,91%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 11.000,00 11.000,00 10.637,88 96,71%
411 Materijalna imovina – prirodna
bogatstva 11.000,00 11.000,00 10.637,88 96,71%
4111 Zemljište – – 10.637,88 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 2.701.000,00 2.701.000,00 2.698.838,30 99,92%
421 Građevinski objekti 2.614.000,00 2.614.000,00 2.612.588,30 99,95%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni
objekti – – 2.612.588,30 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina 87.000,00 87.000,00 86.250,00 99,14%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 86.250,00 –
K1014 07 Spojna cesta Mosećka
- Kozjačka 25.000,00 25.000,00 24.375,00 97,50%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 25.000,00 24.375,00 97,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 25.000,00 25.000,00 24.375,00 97,50%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 25.000,00 24.375,00 97,50%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 24.375,00 –
K1014 08 Izravno ulaganje 249.000,00 249.000,00 248.538,24 99,81%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 249.000,00 249.000,00 248.538,24 99,81%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 243.000,00 243.000,00 242.538,24 99,81%
Strana 72 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
411 Materijalna imovina – prirodna
bogatstva 243.000,00 243.000,00 242.538,24 99,81%
4111 Zemljište – – 242.538,24 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 6.000,00 –
K1014 09 Izrada planske
dokumentacije 113.000,00 113.000,00 112.500,00 99,56%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 113.000,00 113.000,00 112.500,00 99,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 113.000,00 113.000,00 112.500,00 99,56%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 113.000,00 113.000,00 112.500,00 99,56%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena
djela – – 112.500,00 –
K1014 10 Sanacija pokosa zapadno
od Doma kulture u Kučinama 13.000,00 13.000,00 12.250,00 94,23%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.000,00 13.000,00 12.250,00 94,23%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 13.000,00 13.000,00 12.250,00 94,23%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 13.000,00 13.000,00 12.250,00 94,23%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 12.250,00 –
K1014 11 Dječji zabavni park
na Arapovcu 220.000,00 220.000,00 219.344,29 99,70%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 220.000,00 220.000,00 219.344,29 99,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 220.000,00 220.000,00 219.344,29 99,70%
421 Građevinski objekti 215.000,00 215.000,00 214.969,29 99,99%
4214 Ostali građevinski objekti – – 214.969,29 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina 5.000,00 5.000,00 4.375,00 87,50%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 4.375,00 –
K1014 12 Izgradnja otvorenih
dječjih zabavnih parkova i vježbališta 206.000,00 206.000,00 205.679,07 99,84%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 206.000,00 206.000,00 205.679,07 99,84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 206.000,00 206.000,00 205.679,07 99,84%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 73 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
421 Građevinski objekti 206.000,00 206.000,00 205.679,07 99,84%
4214 Ostali građevinski objekti – – 205.679,07 –
K1014 13 Rekonstrukcija ulice
A. Starčevića 242.000,00 242.000,00 241.443,80 99,77%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 242.000,00 242.000,00 241.443,80 99,77%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 242.000,00 242.000,00 241.443,80 99,77%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 242.000,00 242.000,00 241.443,80 99,77%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima – – 241.443,80 –
K1014 15 Izgradnja autobusnog
stajališta kraj O.Š. Ninčevići u Ulici
braće Radića 32.000,00 32.000,00 31.250,00 97,66%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 32.000,00 32.000,00 31.250,00 97,66%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 32.000,00 32.000,00 31.250,00 97,66%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 32.000,00 32.000,00 31.250,00 97,66%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 31.250,00 –
K1014 16 Izgradnja nogostupa
u Ulici kneza Trpimira 955.000,00 957.000,00 954.666,75 99,76%
3 RASHODI POSLOVANJA 9.000,00 9.000,00 8.500,00 94,44%
32 Materijalni rashodi 9.000,00 9.000,00 8.500,00 94,44%
323 Rashodi za usluge 9.000,00 9.000,00 8.500,00 94,44%
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 8.500,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 946.000,00 948.000,00 946.166,75 99,81%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 154.000,00 156.000,00 155.547,76 99,71%
411 Materijalna imovina – prirodna
bogatstva 154.000,00 156.000,00 155.547,76 99,71%
4111 Zemljište – – 155.547,76 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 99.281,25 99,28%
421 Građevinski objekti 63.000,00 63.000,00 62.437,50 99,11%
4214 Ostali građevinski objekti – – 62.437,50 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina 37.000,00 37.000,00 36.843,75 99,58%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 36.843,75 –
Strana 74 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 692.000,00 692.000,00 691.337,74 99,90%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 692.000,00 692.000,00 691.337,74 99,90%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima – – 691.337,74 –
K1014 17 Vanjsko igralište
i vježbalište uz sportsku dvoranu
Arapovac 1.485.000,00 1.485.000,00 1.482.394,64 99,82%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.485.000,00 1.485.000,00 1.482.394,64 99,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.485.000,00 1.485.000,00 1.482.394,64 99,82%
421 Građevinski objekti 1.463.000,00 1.463.000,00 1.460.894,64 99,86%
4214 Ostali građevinski objekti – – 1.460.894,64 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina 22.000,00 22.000,00 21.500,00 97,73%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 21.500,00 –
K1014 18 Oborinska kanalizacija
u ulici Bunje 86.000,00 86.000,00 85.580,50 99,51%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 86.000,00 86.000,00 85.580,50 99,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 86.000,00 86.000,00 85.580,50 99,51%
421 Građevinski objekti 86.000,00 86.000,00 85.580,50 99,51%
4214 Ostali građevinski objekti – – 85.580,50 –
K1014 19 Prometnica na Čeprljincu 367.000,00 367.000,00 365.991,85 99,73%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 367.000,00 367.000,00 365.991,85 99,73%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 327.000,00 327.000,00 325.991,85 99,69%
411 Materijalna imovina – prirodna
bogatstva 327.000,00 327.000,00 325.991,85 99,69%
4111 Zemljište – – 325.991,85 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 40.000,00 –
K1014 20 Balotište u Poljacima 51.000,00 51.000,00 50.589,12 99,19%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 51.000,00 51.000,00 50.589,12 99,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 51.000,00 51.000,00 50.589,12 99,19%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 75 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
421 Građevinski objekti 51.000,00 51.000,00 50.589,12 99,19%
4214 Ostali građevinski objekti – – 50.589,12 –
K1014 21 Ulica na predjelu Bunje 339.000,00 339.000,00 338.219,87 99,77%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 339.000,00 339.000,00 338.219,87 99,77%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 268.000,00 268.000,00 267.594,87 99,85%
411 Materijalna imovina – prirodna
bogatstva 268.000,00 268.000,00 267.594,87 99,85%
4111 Zemljište – – 267.594,87 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 71.000,00 71.000,00 70.625,00 99,47%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 71.000,00 71.000,00 70.625,00 99,47%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 70.625,00 –
K1014 25 Izgradnja nogostupa
u Ulici don F. Bulića 384.000,00 384.000,00 382.672,30 99,65%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 384.000,00 384.000,00 382.672,30 99,65%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 384.000,00 384.000,00 382.672,30 99,65%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 384.000,00 384.000,00 382.672,30 99,65%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima – – 382.672,30 –
K1014 26 Izgradnja nogostupa
u ulici Put Majdana 174.000,00 174.000,00 172.877,02 99,35%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 174.000,00 174.000,00 172.877,02 99,35%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 174.000,00 174.000,00 172.877,02 99,35%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 174.000,00 174.000,00 172.877,02 99,35%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima – – 172.877,02 –
K1014 27 Pomoćno gradsko
nogometno igralište u Vranjicu 3.434.000,00 3.434.000,00 3.430.382,54 99,89%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.434.000,00 3.434.000,00 3.430.382,54 99,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 3.434.000,00 3.434.000,00 3.430.382,54 99,89%
421 Građevinski objekti 3.415.000,00 3.415.000,00 3.411.982,54 99,91%
4212 Poslovni objekti – – 427.500,00 –
Strana 76 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
4214 Ostali građevinski objekti – – 2.984.482,54 –
422 Postrojenja i oprema 12.000,00 12.000,00 11.400,00 95,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu – – 11.400,00 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 7.000,00 –
K1014 28 Uređenje prostora
za KUD “Salona” 150.000,00 150.000,00 149.761,68 99,84%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.000,00 150.000,00 149.761,68 99,84%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 150.000,00 150.000,00 149.761,68 99,84%
412 Nematerijalna imovina 150.000,00 150.000,00 149.761,68 99,84%
4124 Ostala prava – – 149.761,68 –
K1014 30 Izgradnja vodovodnih
cjevovoda 82.000,00 82.000,00 81.574,38 99,48%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 82.000,00 82.000,00 81.574,38 99,48%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 82.000,00 82.000,00 81.574,38 99,48%
421 Građevinski objekti 82.000,00 82.000,00 81.574,38 99,48%
4214 Ostali građevinski objekti – – 81.574,38 –
K1014 32 Pristupni put kod
O.Š. “V. Parač” 19.000,00 19.000,00 18.750,00 98,68%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 19.000,00 19.000,00 18.750,00 98,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 19.000,00 19.000,00 18.750,00 98,68%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 19.000,00 19.000,00 18.750,00 98,68%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 18.750,00 –
K1014 33 Javna rasvjeta na Libovcu 31.000,00 31.000,00 30.286,25 97,70%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 31.000,00 31.000,00 30.286,25 97,70%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 31.000,00 31.000,00 30.286,25 97,70%
421 Građevinski objekti 31.000,00 31.000,00 30.286,25 97,70%
4214 Ostali građevinski objekti – – 30.286,25 –
K1014 34 Sportsko-rekreacijska
zona Arapovac 347.000,00 347.000,00 346.474,43 99,85%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 347.000,00 347.000,00 346.474,43 99,85%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 77 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 347.000,00 347.000,00 346.474,43 99,85%
411 Materijalna imovina – prirodna
bogatstva 347.000,00 347.000,00 346.474,43 99,85%
4111 Zemljište – – 346.474,43 –
K1014 36 Dio prometnice Gašpini 87.000,00 87.000,00 86.819,63 99,79%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 87.000,00 87.000,00 86.819,63 99,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 87.000,00 87.000,00 86.819,63 99,79%
421 Građevinski objekti 87.000,00 87.000,00 86.819,63 99,79%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni
objekti – – 86.819,63 –
K1014 37 Projekt Connecting
separated, IPA cbc Cro/BiH 985.000,00 986.000,00 977.944,34 99,18%
3 RASHODI POSLOVANJA 870.000,00 871.000,00 864.306,90 99,23%
31 Rashodi za zaposlene 64.000,00 64.000,00 61.380,13 95,91%
311 Plaće (bruto) 49.000,00 49.000,00 48.162,60 98,29%
3111 Plaće za redovan rad – – 48.162,60 –
312 Ostali rashodi za zaposlene 5.000,00 5.000,00 4.650,00 93,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene – – 4.650,00 –
313 Doprinosi na plaće 10.000,00 10.000,00 8.567,53 85,68%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje – – 7.465,05 –
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje
u slučaju nezaposlenosti – – 1.102,48 –
32 Materijalni rashodi 791.000,00 792.000,00 788.486,46 99,56%
321 Naknade troškova zaposlenima 8.000,00 9.000,00 8.332,77 92,59%
3211 Službena putovanja – – 8.332,77 –
323 Rashodi za usluge 783.000,00 783.000,00 780.153,69 99,64%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – – 3.450,00 –
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 502.521,70 –
3233 Usluge promidžbe i informiranja – – 44.875,00 –
3235 Zakupnine i najamnine – – 29.325,00 –
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 196.341,99 –
3239 Ostale usluge – – 3.640,00 –
38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 14.440,31 96,27%
381 Tekuće donacije 15.000,00 15.000,00 14.440,31 96,27%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 14.440,31 –
Strana 78 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 115.000,00 115.000,00 113.637,44 98,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 115.000,00 115.000,00 113.637,44 98,82%
422 Postrojenja i oprema 62.000,00 62.000,00 61.307,44 98,88%
4222 Komunikacijska oprema – – 13.959,00 –
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene – – 47.348,44 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina 53.000,00 53.000,00 52.330,00 98,74%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 52.330,00 –
K1014 38 Rekonstrukcija ulice
Stjepana Radića s oborinskom
kanalizacijom 122.000,00 122.000,00 121.250,00 99,39%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 122.000,00 122.000,00 121.250,00 99,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 122.000,00 122.000,00 121.250,00 99,39%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 122.000,00 122.000,00 121.250,00 99,39%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 121.250,00 –
K1014 39 Uređenje prostora
za Glazbenu školu 25.000,00 25.000,00 24.264,59 97,06%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 25.000,00 24.264,59 97,06%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 14.390,59 95,94%
412 Nematerijalna imovina 15.000,00 15.000,00 14.390,59 95,94%
4124 Ostala prava – – 14.390,59 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 10.000,00 10.000,00 9.874,00 98,74%
422 Postrojenja i oprema 10.000,00 10.000,00 9.874,00 98,74%
4222 Komunikacijska oprema – – 3.237,00 –
4223 Oprema za održavanje i zaštitu – – 6.637,00 –
K1014 40 Kulturno-informativni
centar Salona 2.440.000,00 2.440.000,00 2.438.898,58 99,95%
3 RASHODI POSLOVANJA 291.000,00 291.000,00 290.158,30 99,71%
32 Materijalni rashodi 291.000,00 291.000,00 290.158,30 99,71%
323 Rashodi za usluge 291.000,00 291.000,00 290.158,30 99,71%
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 290.158,30 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.149.000,00 2.149.000,00 2.148.740,28 99,99%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 79 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 2.149.000,00 2.149.000,00 2.148.740,28 99,99%
421 Građevinski objekti 2.149.000,00 2.149.000,00 2.148.740,28 99,99%
4212 Poslovni objekti – – 2.148.740,28 –
K1014 41 Dodatna ulaganja
u postojeću javnu rasvjetu 59.000,00 59.000,00 58.285,54 98,79%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 59.000,00 59.000,00 58.285,54 98,79%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 59.000,00 59.000,00 58.285,54 98,79%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima
i opremi 59.000,00 59.000,00 58.285,54 98,79%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima
i opremi – – 58.285,54 –
K1014 42 Javna rasvjeta šetnice
uz Jadro (od Gospina otoka do
parka na Širini) 52.000,00 52.000,00 51.770,25 99,56%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 52.000,00 52.000,00 51.770,25 99,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 52.000,00 52.000,00 51.770,25 99,56%
421 Građevinski objekti 52.000,00 52.000,00 51.770,25 99,56%
4214 Ostali građevinski objekti – – 51.770,25 –
K1014 44 Javna površina za
D.V. “Bubamara” 52.000,00 52.000,00 51.972,85 99,95%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 52.000,00 52.000,00 51.972,85 99,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 52.000,00 52.000,00 51.972,85 99,95%
421 Građevinski objekti 52.000,00 52.000,00 51.972,85 99,95%
4214 Ostali građevinski objekti – – 51.972,85 –
K1014 46 Rekonstrukcija raskrižja
Kaštelanska ulica - Bunje 77.000,00 77.000,00 76.025,50 98,73%
3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 14.775,50 98,50%
32 Materijalni rashodi 15.000,00 15.000,00 14.775,50 98,50%
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 15.000,00 14.775,50 98,50%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 14.775,50 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 62.000,00 62.000,00 61.250,00 98,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 62.000,00 62.000,00 61.250,00 98,79%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 62.000,00 62.000,00 61.250,00 98,79%
Strana 80 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 61.250,00 –
K1014 48 Pothodnik ispod Ulice
don F. Bulića 234.000,00 234.000,00 233.088,19 99,61%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 234.000,00 234.000,00 233.088,19 99,61%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 234.000,00 234.000,00 233.088,19 99,61%
421 Građevinski objekti 209.000,00 209.000,00 208.338,19 99,68%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni
objekti – – 208.338,19 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 25.000,00 24.750,00 99,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 24.750,00 –
K1014 49 Potporni zid u ulici
Mužići 23.000,00 23.000,00 22.750,00 98,91%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 23.000,00 23.000,00 22.750,00 98,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 23.000,00 23.000,00 22.750,00 98,91%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 23.000,00 23.000,00 22.750,00 98,91%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 22.750,00 –
K1014 51 Arheološki kompleks
Salona 34.000,00 34.000,00 33.125,00 97,43%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 34.000,00 34.000,00 33.125,00 97,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 34.000,00 34.000,00 33.125,00 97,43%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 34.000,00 34.000,00 33.125,00 97,43%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 33.125,00 –
K1014 53 Livanjska ulica 15.000,00 15.000,00 14.375,00 95,83%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 15.000,00 14.375,00 95,83%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 14.375,00 95,83%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 15.000,00 14.375,00 95,83%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 14.375,00 –
K1014 54 Proširenje Ulice braće
Radića 353.000,00 353.000,00 350.733,43 99,36%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 353.000,00 353.000,00 350.733,43 99,36%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 81 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 66.000,00 66.000,00 65.504,72 99,25%
411 Materijalna imovina – prirodna
bogatstva 66.000,00 66.000,00 65.504,72 99,25%
4111 Zemljište – – 65.504,72 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 25.000,00 25.000,00 24.125,00 96,50%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 25.000,00 24.125,00 96,50%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 24.125,00 –
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 262.000,00 262.000,00 261.103,71 99,66%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 262.000,00 262.000,00 261.103,71 99,66%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima – – 261.103,71 –
K1014 55 Proširenje dijela ulice
Marka Marulića 305.000,00 305.000,00 26.400,00 8,66%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 305.000,00 305.000,00 26.400,00 8,66%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 29.000,00 29.000,00 26.400,00 91,03%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 29.000,00 29.000,00 26.400,00 91,03%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 26.400,00 –
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 276.000,00 276.000,00 – –
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 276.000,00 276.000,00 – –
K1014 56 Nogostup A. Starčevića
– Rupotina 17.000,00 17.000,00 16.875,00 99,26%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 17.000,00 17.000,00 16.875,00 99,26%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 17.000,00 17.000,00 16.875,00 99,26%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 17.000,00 17.000,00 16.875,00 99,26%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 16.875,00 –
K1014 58 Rekonstrukcija ulice
Kliški put 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
Strana 82 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 15.000,00 –
K1014 65 Crpna stanica Bunje 147.000,00 147.000,00 145.950,00 99,29%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 147.000,00 147.000,00 145.950,00 99,29%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 78.000,00 78.000,00 77.200,00 98,97%
411 Materijalna imovina – prirodna
bogatstva 78.000,00 78.000,00 77.200,00 98,97%
4111 Zemljište – – 77.200,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 69.000,00 69.000,00 68.750,00 99,64%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 69.000,00 69.000,00 68.750,00 99,64%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 68.750,00 –
K1014 67 Izgradnja javne rasvjete
Put Majdana 75.000,00 75.000,00 74.533,75 99,38%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 75.000,00 75.000,00 74.533,75 99,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 75.000,00 75.000,00 74.533,75 99,38%
421 Građevinski objekti 75.000,00 75.000,00 74.533,75 99,38%
4214 Ostali građevinski objekti – – 74.533,75 –
K1014 73 Gradska galerija
umjetnina u Domu Zvonimir 165.000,00 165.000,00 164.867,71 99,92%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 165.000,00 165.000,00 164.867,71 99,92%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 165.000,00 165.000,00 164.867,71 99,92%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 165.000,00 165.000,00 164.867,71 99,92%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima – – 164.867,71 –
K1014 84 Zoranićeva ulica 900.000,00 900.000,00 832.160,45 92,46%
3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 100.000,00 99.562,50 99,56%
32 Materijalni rashodi 100.000,00 100.000,00 99.562,50 99,56%
323 Rashodi za usluge 100.000,00 100.000,00 99.562,50 99,56%
3239 Ostale usluge – – 99.562,50 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 800.000,00 800.000,00 732.597,95 91,57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 800.000,00 800.000,00 732.597,95 91,57%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 83 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
421 Građevinski objekti 800.000,00 800.000,00 732.597,95 91,57%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni
objekti – – 732.597,95 –
K1014 88 Novi dječji vrtić - škola
Priko vode 75.000,00 75.000,00 74.450,00 99,27%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 75.000,00 75.000,00 74.450,00 99,27%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 75.000,00 75.000,00 74.450,00 99,27%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 75.000,00 75.000,00 74.450,00 99,27%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 74.450,00 –
K1014 91 Stadion NK “Sloga”
Mravince 1.288.000,00 1.288.000,00 1.287.176,49 99,94%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.288.000,00 1.288.000,00 1.287.176,49 99,94%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 1.184.000,00 1.184.000,00 1.183.926,49 99,99%
411 Materijalna imovina – prirodna
bogatstva 1.184.000,00 1.184.000,00 1.183.926,49 99,99%
4111 Zemljište – – 1.183.926,49 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 104.000,00 104.000,00 103.250,00 99,28%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 104.000,00 104.000,00 103.250,00 99,28%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 103.250,00 –
K1014 92 Vatrogasni dom Vranjic 641.000,00 641.000,00 639.901,42 99,83%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 641.000,00 641.000,00 639.901,42 99,83%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 3.000,00 3.000,00 2.875,00 95,83%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 3.000,00 3.000,00 2.875,00 95,83%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 2.875,00 –
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 638.000,00 638.000,00 637.026,42 99,85%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima 638.000,00 638.000,00 637.026,42 99,85%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim
objektima – – 637.026,42 –
K1014 94 Drniška ulica – zid 73.000,00 73.000,00 72.077,35 98,74%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 73.000,00 73.000,00 72.077,35 98,74%
Strana 84 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 73.000,00 73.000,00 72.077,35 98,74%
421 Građevinski objekti 73.000,00 73.000,00 72.077,35 98,74%
4214 Ostali građevinski objekti – – 72.077,35 –
K1014 96 Put od Samostana
sv. Rafaela – Zvonimirove ulice 90.000,00 90.000,00 89.307,89 99,23%
3 RASHODI POSLOVANJA 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 75.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 75.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 15.000,00 14.307,89 95,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 15.000,00 15.000,00 14.307,89 95,39%
421 Građevinski objekti 15.000,00 15.000,00 14.307,89 95,39%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni
objekti – – 14.307,89 –
K1014 99 Spoj Ulice sv. Nikole
i Don Frane Bulića 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena
imovina – – 24.000,00 –
P1015 Vatrogasna djelatnost 916.000,00 916.000,00 915.691,06 99,97%
A1015 01 Ulaganje u vatrogastvo 916.000,00 916.000,00 915.691,06 99,97%
3 RASHODI POSLOVANJA 916.000,00 916.000,00 915.691,06 99,97%
32 Materijalni rashodi 29.000,00 29.000,00 28.691,06 98,93%
323 Rashodi za usluge 18.000,00 18.000,00 17.748,00 98,60%
3235 Zakupnine i najamnine – – 17.748,00 –
329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 11.000,00 11.000,00 10.943,06 99,48%
3292 Premije osiguranja – – 5.943,06 –
3299 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja – – 5.000,00 –
38 Ostali rashodi 887.000,00 887.000,00 887.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 887.000,00 887.000,00 887.000,00 100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu – – 887.000,00 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 85 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
Razdjel: 4 Vlastiti pogon za
obavljanje komunalnih djelatnosti 15.177.000,00 15.181.000,00 14.570.739,44 95,98%
Glava: 4-1 Vlastiti pogon za
obavljanje komunalnih djelatnosti 15.177.000,00 15.181.000,00 14.570.739,44 95,98%
P1016 Uprava i djelatnici Vlastitog
pogona 5.956.000,00 5.960.000,00 5.934.489,64 99,57%
A1016 01 Financiranje uprave
i djelatnika Vlastitog pogona 5.651.000,00 5.655.000,00 5.632.384,78 99,60%
3 RASHODI POSLOVANJA 5.651.000,00 5.655.000,00 5.632.384,78 99,60%
31 Rashodi za zaposlene 4.536.000,00 4.540.000,00 4.536.532,97 99,92%
311 Plaće (bruto) 3.710.000,00 3.710.000,00 3.707.600,48 99,94%
3111 Plaće za redovan rad – – 3.460.118,85 –
3113 Plaće za prekovremeni rad – – 194.279,53 –
3114 Plaće za posebne uvjete rada – – 53.202,10 –
312 Ostali rashodi za zaposlene 172.000,00 176.000,00 175.413,25 99,67%
3121 Ostali rashodi za zaposlene – – 175.413,25 –
313 Doprinosi na plaće 654.000,00 654.000,00 653.519,24 99,93%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje – – 588.927,90 –
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje
u slučaju nezaposlenosti – – 64.591,34 –
32 Materijalni rashodi 1.115.000,00 1.115.000,00 1.095.851,81 98,28%
321 Naknade troškova zaposlenima 224.000,00 224.000,00 223.027,00 99,57%
3211 Službena putovanja – – 7.042,00 –
3212 Naknade za prijevoz, za rad
na terenu i odvojeni život – – 198.865,00 –
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika – – 15.480,00 –
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima – – 1.640,00 –
322 Rashodi za materijal i energiju 69.000,00 69.000,00 67.174,97 97,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi – – 3.578,97 –
3222 Materijal i sirovine – – 3.652,01 –
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća
i obuća – – 59.943,99 –
323 Rashodi za usluge 781.000,00 781.000,00 765.718,90 98,04%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – – 41.530,90 –
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 37.378,75 –
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge – – 900,00 –
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 685.909,25 –
Strana 86 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 41.000,00 41.000,00 39.930,94 97,39%
3292 Premije osiguranja – – 38.696,19 –
3293 Reprezentacija – – 1.234,75 –
A1016 02 Financiranje djelatnika
na javnim radovima 297.000,00 297.000,00 294.379,86 99,12%
3 RASHODI POSLOVANJA 297.000,00 297.000,00 294.379,86 99,12%
31 Rashodi za zaposlene 297.000,00 297.000,00 294.379,86 99,12%
311 Plaće (bruto) 252.000,00 252.000,00 251.177,13 99,67%
3111 Plaće za redovan rad – – 251.177,13 –
313 Doprinosi na plaće 45.000,00 45.000,00 43.202,73 96,01%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno
osiguranje – – 38.932,72 –
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje
u slučaju nezaposlenosti – – 4.270,01 –
K1016 01 Opremanje uredskih
prostorija 8.000,00 8.000,00 7.725,00 96,56%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.000,00 8.000,00 7.725,00 96,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 8.000,00 8.000,00 7.725,00 96,56%
422 Postrojenja i oprema 8.000,00 8.000,00 7.725,00 96,56%
4221 Uredska oprema i namještaj – – 7.725,00 –
P1017 Održavanje ulica i javnih
površina 3.579.000,00 3.579.000,00 3.540.821,45 98,93%
A1017 01 Održavanje ulica i javnih
površina 3.312.000,00 3.312.000,00 3.275.521,88 98,90%
3 RASHODI POSLOVANJA 3.312.000,00 3.312.000,00 3.275.521,88 98,90%
32 Materijalni rashodi 3.312.000,00 3.312.000,00 3.275.521,88 98,90%
322 Rashodi za materijal i energiju 896.000,00 896.000,00 887.497,19 99,05%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi – – 4.125,00 –
3223 Energija – – 159.602,57 –
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 719.192,32 –
3225 Sitni inventar i auto gume – – 4.577,30 –
323 Rashodi za usluge 2.416.000,00 2.416.000,00 2.388.024,69 98,84%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 792.634,10 –
3234 Komunalne usluge – – 1.506.170,59 –
3235 Zakupnine i najamnine – – 42.000,00 –
3239 Ostale usluge – – 47.220,00 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 87 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
K1017 01 Nabava opreme za
održavanje zelenih površina 94.000,00 94.000,00 93.736,23 99,72%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 94.000,00 94.000,00 93.736,23 99,72%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 94.000,00 94.000,00 93.736,23 99,72%
422 Postrojenja i oprema 94.000,00 94.000,00 93.736,23 99,72%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale
namjene – – 93.736,23 –
K1017 03 Automatsko zalijevanje
zelenih površina 24.000,00 24.000,00 23.930,19 99,71%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.000,00 24.000,00 23.930,19 99,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 24.000,00 24.000,00 23.930,19 99,71%
421 Građevinski objekti 24.000,00 24.000,00 23.930,19 99,71%
4214 Ostali građevinski objekti – – 23.930,19 –
K1017 05 Nabava kamiona
za Vlastiti pogon 80.000,00 80.000,00 78.895,70 98,62%
3 RASHODI POSLOVANJA 80.000,00 80.000,00 78.895,70 98,62%
32 Materijalni rashodi 80.000,00 80.000,00 78.895,70 98,62%
323 Rashodi za usluge 80.000,00 80.000,00 78.895,70 98,62%
3235 Zakupnine i najamnine – – 78.895,70 –
K1017 07 Božićni grad 49.000,00 49.000,00 48.737,45 99,46%
3 RASHODI POSLOVANJA 47.000,00 47.000,00 46.787,45 99,55%
32 Materijalni rashodi 47.000,00 47.000,00 46.787,45 99,55%
322 Rashodi za materijal i energiju 47.000,00 47.000,00 46.787,45 99,55%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 46.787,45 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.000,00 2.000,00 1.950,00 97,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 2.000,00 2.000,00 1.950,00 97,50%
421 Građevinski objekti 2.000,00 2.000,00 1.950,00 97,50%
4214 Ostali građevinski objekti – – 1.950,00 –
T1017 01 Revitalizacija plaže
Mramorna 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 20.000,00 –
Strana 88 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
P1018 Održavanje malih športskih
centara i dječjih igrališta 209.000,00 209.000,00 158.413,55 75,80%
A1018 01 Održavanje malih
športskih centara i dječjih igrališta 209.000,00 209.000,00 158.413,55 75,80%
3 RASHODI POSLOVANJA 209.000,00 209.000,00 158.413,55 75,80%
32 Materijalni rashodi 209.000,00 209.000,00 158.413,55 75,80%
322 Rashodi za materijal i energiju 61.000,00 61.000,00 60.481,67 99,15%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 60.481,67 –
323 Rashodi za usluge 148.000,00 148.000,00 97.931,88 66,17%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 97.931,88 –
P1019 Održavanje i izgradnja groblja 2.236.000,00 2.236.000,00 2.180.162,34 97,50%
A1019 01 Održavanje groblja 136.000,00 136.000,00 124.380,49 91,46%
3 RASHODI POSLOVANJA 136.000,00 136.000,00 124.380,49 91,46%
32 Materijalni rashodi 136.000,00 136.000,00 124.380,49 91,46%
322 Rashodi za materijal i energiju 75.000,00 75.000,00 66.178,20 88,24%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi – – 7.779,50 –
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 56.740,32 –
3225 Sitni inventar i auto gume – – 1.658,38 –
323 Rashodi za usluge 61.000,00 61.000,00 58.202,29 95,41%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 58.202,29 –
K1019 01 Novo groblje Solin 2.100.000,00 2.100.000,00 2.055.781,85 97,89%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.100.000,00 2.100.000,00 2.055.781,85 97,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 2.100.000,00 2.100.000,00 2.055.781,85 97,89%
421 Građevinski objekti 2.100.000,00 2.100.000,00 2.055.781,85 97,89%
4214 Ostali građevinski objekti – – 2.055.781,85 –
P1020 Održavanje sportskih dvorana 638.000,00 638.000,00 525.690,95 82,40%
A1020 01 Održavanje sportskih
dvorana 603.000,00 603.000,00 494.115,95 81,94%
3 RASHODI POSLOVANJA 603.000,00 603.000,00 494.115,95 81,94%
32 Materijalni rashodi 603.000,00 603.000,00 494.115,95 81,94%
322 Rashodi za materijal i energiju 350.000,00 350.000,00 259.043,12 74,01%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi – – 17.807,27 –
3223 Energija – – 221.412,97 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 89 - Broj 3

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 19.822,88 –
323 Rashodi za usluge 253.000,00 253.000,00 235.072,83 92,91%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 87.988,02 –
3234 Komunalne usluge – – 84.198,56 –
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 18.150,00 –
3239 Ostale usluge – – 44.736,25 –
K1020 01 Sustav za dojavu požara
u SD Bilankuša 35.000,00 35.000,00 31.575,00 90,21%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 35.000,00 35.000,00 31.575,00 90,21%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 35.000,00 35.000,00 31.575,00 90,21%
422 Postrojenja i oprema 35.000,00 35.000,00 31.575,00 90,21%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu – – 31.575,00 –
P1021 Održavanje javne rasvjete 1.733.000,00 1.733.000,00 1.643.996,68 94,86%
A1021 01 Održavanje javne rasvjete 1.733.000,00 1.733.000,00 1.643.996,68 94,86%
3 RASHODI POSLOVANJA 1.733.000,00 1.733.000,00 1.643.996,68 94,86%
32 Materijalni rashodi 1.733.000,00 1.733.000,00 1.643.996,68 94,86%
322 Rashodi za materijal i energiju 1.667.000,00 1.667.000,00 1.585.821,68 95,13%
3223 Energija – – 1.313.083,71 –
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 272.737,97 –
323 Rashodi za usluge 66.000,00 66.000,00 58.175,00 88,14%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 58.175,00 –
P1022 Organizacija, naplata
i kontrola parkinga 457.000,00 457.000,00 231.266,19 50,61%
A1022 01 Redovna djelatnost na
gradskim parking površinama 259.000,00 259.000,00 183.953,69 71,02%
3 RASHODI POSLOVANJA 259.000,00 259.000,00 183.953,69 71,02%
32 Materijalni rashodi 259.000,00 259.000,00 183.953,69 71,02%
322 Rashodi za materijal i energiju 70.000,00 70.000,00 50.848,40 72,64%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni
rashodi – – 16.444,40 –
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 24.397,75 –
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća
i obuća – – 10.006,25 –
Strana 90 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Izvorni plan Tekući plan Ostvarenje Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) 3/2
323 Rashodi za usluge 181.000,00 181.000,00 130.705,29 72,21%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 85.848,00 –
3234 Komunalne usluge – – 40.503,53 –
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 4.353,76 –
329 Ostali nespomenuti rashodi
poslovanja 8.000,00 8.000,00 2.400,00 30,00%
3295 Pristojbe i naknade – – 2.400,00 –
K1022 02 Parking
u Tuđmanovoj ulici 198.000,00 198.000,00 47.312,50 23,90%
3 RASHODI POSLOVANJA 48.000,00 48.000,00 47.312,50 98,57%
32 Materijalni rashodi 48.000,00 48.000,00 47.312,50 98,57%
323 Rashodi za usluge 48.000,00 48.000,00 47.312,50 98,57%
3237 Intelektualne i osobne usluge – – 47.312,50 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.000,00 150.000,00 – –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 150.000,00 150.000,00 – –
421 Građevinski objekti 150.000,00 150.000,00 – –
P1023 Održavanje nogometnih
igrališta 369.000,00 369.000,00 355.898,64 96,45%
A1023 01 Održavanje nogometnih
igrališta 350.000,00 350.000,00 336.898,64 96,26%
3 RASHODI POSLOVANJA 350.000,00 350.000,00 336.898,64 96,26%
32 Materijalni rashodi 350.000,00 350.000,00 336.898,64 96,26%
322 Rashodi za materijal i energiju 105.000,00 105.000,00 96.305,64 91,72%
3223 Energija – – 63.908,30 –
3224 Materijal i dijelovi za tekuće
i investicijsko održavanje – – 32.397,34 –
323 Rashodi za usluge 245.000,00 245.000,00 240.593,00 98,20%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja – – 240.593,00 –
K1023 01 Ulaganje u opremu
nogometnih igrališta 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu – – 19.000,00 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 91 - Broj 3

Na temelju članka 7. stavak 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
i članka 28. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Gradsko
vijeće na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Proračuna Grada Solina za 2017. godinu

I. OPĆI DIO
Članak 1.
U Proračunu Grada Solina za 2017. godinu (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 12/16) članak
1. mijenja se i glasi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Redni Proračun za Povećanje/ Novi plan
broj 2017. smanjenje 2017.
1. Prihodi poslovanja (razred 6) 101.714.000 - 550.000 101.164.000
2. Prihodi od prodaje nefmancijske imovine
(razred 7) 9.033.000 – 9.033.000
3. UKUPNI PRIHODI 110.747.000 - 550.000 110.197.000
4. Rashodi poslovanja (razred 3) 75.051.000 + 1.284.000 76.335.000
5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
(razred 4) 27.062.000 + 2.474.000 29.536.000
6. UKUPNI RASHODI 102.113.000 + 3.758.000 105.871.000
7. RAZLIKA PRIHODA I RASHODA + 8.634.000 4.308.000 + 4.326.000

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
Redni Proračun za Povećanje/ Novi plan
broj 2017. smanjenje 2017.
1. Primici od financijske imovine i zaduživanja
(razdjel 8) – – –
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
(razred 5) 1.634.000 – 1.634.000
3. NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE - 1.634.000 – - 1.634.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Redni Proračun za Povećanje/ Novi plan


broj 2017. smanjenje 2017.
1. MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH
GODINA - 7.000.000 + 4.308.000 - 2.692.000

A7 + B3 + C1 0 0 0

Članak 2.
U članku 17. prihodi i primici te rashodi i izdaci Proračuna za 2017. godinu po ekonomskoj klasi-
fikaciji povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi:
Strana 92 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

PRIHODI/PRIMICI
Plan Razlika Novi plan Indeks
Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
SVEUKUPNO 110.747.000,00 - 550.000,00 110.197.000,00 99,50%
Uprava: 0000 GRAD SOLIN 101.716.000,00 - 900.000,00 100.816.000,00 99,12%
6 PRIHODI POSLOVANJA 92.683.000,00 - 900.000,00 91.783.000,00 99,03%
61 Prihodi od poreza 37.095.000,00 - 1.660.000,00 35.435.000,00 95,53%
611 Porez i prirez na dohodak 33.195.000,00 - 1.950.000,00 31.245.000,00 94,13%
613 Porezi na imovinu 3.500.000,00 – 3.500.000,00 100,00%
614 Porezi na robu i usluge 400.000,00 290.000,00 690.000,00 172,50%
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice)
i od subjekata unutar općeg proračuna 13.526.000,00 760.000,00 14.286.000,00 105,62%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija
te institucija i tijela EU 75.000,00 – 75.000,00 100,00%
633 Pomoći iz proračuna 4.571.000,00 300.000,00 4.871.000,00 106,56%
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg
proračuna 8.280.000,00 460.000,00 8.740.000,00 105,56%
638 Pomoći iz Državnog proračuna
(sredstva EU) 600.000,00 – 600.000,00 100,00%
64 Prihodi od imovine 3.057.000,00 – 3.057.000,00 100,00%
641 Prihodi od financijske imovine 302.000,00 – 302.000,00 100,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.755.000,00 – 2.755.000,00 100,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
i naknada 37.279.000,00 – 37.279.000,00 100,00%
651 Upravne i administrativne pristojbe 287.000,00 – 287.000,00 100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima 791.000,00 – 791.000,00 100,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade 36.201.000,00 – 36.201.000,00 100,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe
te pruženih usluga i prihodi od donacija 1.655.000,00 – 1.655.000,00 100,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe
te pruženih usluga 1.655.000,00 – 1.655.000,00 100,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 71.000,00 – 71.000,00 100,00%
681 Kazne i upravne mjere 71.000,00 – 71.000,00 100,00%
7 PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE 9.033.000,00 – 9.033.000,00 100,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene
dugotrajne imovine 5.820.000,00 – 5.820.000,00 100,00%
711 Prihodi od prodaje prirodnih bogatstava 5.820.000,00 – 5.820.000,00 100,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine 3.213.000,00 – 3.213.000,00 100,00%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 3.213.000,00 – 3.213.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 93 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Uprava: 0001 DV CVRČAK 8.293.000,00 350.000,00 8.643.000,00 104,22%
6 PRIHODI POSLOVANJA 8.293.000,00 350.000,00 8.643.000,00 104,22%
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice)
i od subjekata unutar opće uprave 2.788.000,00 – 2.788.000,00 100,00%
633 Pomoći iz proračuna 2.788.000,00 – 2.788.000,00 100,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
i naknada 5.505.000,00 – 5.505.000,00 100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima 5.505.000,00 – 5.505.000,00 100,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe
te pruženih usluga i prihodi od donacija – 350.000,00 350.000,00 –
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan
općeg proračuna – 350.000,00 350.000,00 –
Uprava: 0002 GRADSKA KNJIŽNICA
SOLIN 378.000,00 – 378.000,00 100,00%
6 PRIHODI POSLOVANJA 378.000,00 – 378.000,00 100,00%
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice)
i od subjekata unutar opće uprave 178.000,00 – 178.000,00 100,00%
633 Pomoći iz proračuna 178.000,00 – 178.000,00 100,00%
64 Prihodi od imovine 5.000,00 – 5.000,00 100,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine 5.000,00 – 5.000,00 100,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih
pristojbi, pristojbi po posebnim propisima
i naknada 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
652 Prihodi po posebnim propisima 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe
te pruženih usluga i prihodi od donacija 85.000,00 – 85.000,00 100,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe
te pruženih usluga 85.000,00 – 85.000,00 100,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 60.000,00 – 60.000,00 100,00%
683 Ostali prihodi 60.000,00 – 60.000,00 100,00%
Uprava: 0004 USTANOVA U KULTURI
ZVONIMIR SOLIN 360.000,00 – 360.000,00 100,00%
6 PRIHODI POSLOVANJA 360.000,00 – 360.000,00 100,00%
64 Prihodi od imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe
te pruženih usluga i prihodi od donacija 310.000,00 – 310.000,00 100,00%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe
te pruženih usluga 275.000,00 – 275.000,00 100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan
općeg proračuna 35.000,00 – 35.000,00 100,00%
Strana 94 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
SVEUKUPNO 110.747.000,00 - 550.000,00 110.197.000,00 99,50%
Uprava: 0000 GRAD SOLIN 101.716.000,00 - 900.000,00 100.816.000,00 99,12%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 42.211.000,00 290.000,00 42.501.000,00 100,69%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 36.946.000,00 – 36.946.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 13.526.000,00 - 1.190.000,00 12.336.000,00 91,20%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske
imovine 9.033.000,00 – 9.033.000,00 100,00%
Uprava: 0001 DV CVRČAK 8.293.000,00 350.000,00 8.643.000,00 104,22%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi 5.417.000,00 – 5.417.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 88.000,00 – 88.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 2.788.000,00 350.000,00 3.138.000,00 112,55%
Uprava: 0002 GRADSKA KNJIŽNICA SOLIN 378.000,00 – 378.000,00 100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 178.000,00 – 178.000,00 100,00%
Uprava: 0004 USTANOVA U KULTURI
ZVONIMIR SOLIN 360.000,00 – 360.000,00 100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi 325.000,00 – 325.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 35.000,00 – 35.000,00 100,00%

RASHODI / IZDACI
Plan Razlika Novi plan Indeks
Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
SVEUKUPNO 103.747.000,00 3.758.000,00 107.505.000,00 103,62%
Uprava: 000 GRAD SOLIN 76.862.000,00 3.408.000,00 80.270.000,00 104,43%
3 RASHODI POSLOVANJA 48.584.000,00 1.284.000,00 49.868.000,00 102,64%
31 Rashodi za zaposlene 11.218.000,00 – 11.218.000,00 100,00%
311 Plaće (Bruto) 9.300.000,00 – 9.300.000,00 100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene 291.000,00 – 291.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 1.627.000,00 – 1.627.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 17.836.000,00 211.000,00 18.047.000,00 101,18%
321 Naknade troškova zaposlenima 627.000,00 – 627.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 4.882.000,00 – 4.882.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 10.032.000,00 171.000,00 10.203.000,00 101,70%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 140.000,00 – 140.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.155.000,00 40.000,00 2.195.000,00 101,86%
34 Financijski rashodi 251.000,00 – 251.000,00 100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 126.000,00 – 126.000,00 100,00%
343 Ostali financijski rashodi 125.000,00 – 125.000,00 100,00%
35 Subvencije 400.000,00 100.000,00 500.000,00 125,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 95 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
352 Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora 400.000,00 100.000,00 500.000,00 125,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja 6.674.000,00 531.000,00 7.205.000,00 107,96%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna 6.674.000,00 531.000,00 7.205.000,00 107,96%
38 Ostali rashodi 12.205.000,00 442.000,00 12.647.000,00 103,62%
381 Tekuće donacije 11.809.000,00 412.000,00 12.221.000,00 103,49%
382 Kapitalne donacije 396.000,00 30.000,00 426.000,00 107,58%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 26.644.000,00 2.124.000,00 28.768.000,00 107,97%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 3.685.000,00 - 100.000,00 3.585.000,00 97,29%
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 3.685.000,00 - 100.000,00 3.585.000,00 97,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 20.209.000,00 2.224.000,00 22.433.000,00 111,00%
421 Građevinski objekti 17.830.000,00 1.677.000,00 19.507.000,00 109,41%
422 Postrojenja i oprema 215.000,00 120.000,00 335.000,00 155,81%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti – 10.000,00 10.000,00 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina 2.164.000,00 417.000,00 2.581.000,00 119,27%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 2.750.000,00 – 2.750.000,00 100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.750.000,00 - 100.000,00 2.650.000,00 96,36%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi – 100.000,00 100.000,00 –
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMOVA 1.634.000,00 – 1.634.000,00 100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova 1.634.000,00 – 1.634.000,00 100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
od kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora 1.634.000,00 – 1.634.000,00 100,00%
Uprava: 0001 DV CVRČAK 21.374.000,00 350.000,00 21.724.000,00 101,64%
3 RASHODI POSLOVANJA 21.274.000,00 – 21.274.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 15.898.000,00 – 15.898.000,00 100,00%
311 Plaće (Bruto) 13.105.000,00 – 13.105.000,00 100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene 464.000,00 – 464.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 2.329.000,00 – 2.329.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 5.370.000,00 – 5.370.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 823.000,00 – 823.000,00 100,00%
Strana 96 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
322 Rashodi za materijal i energiju 3.082.000,00 – 3.082.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 1.252.000,00 – 1.252.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 213.000,00 – 213.000,00 100,00%
34 Financijski rashodi 6.000,00 – 6.000,00 100,00%
343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 – 6.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 350.000,00 450.000,00 450,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini – 350.000,00 350.000,00 –
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 350.000,00 350.000,00 –
Uprava: 0002 GRADSKA KNJIŽNICA
SOLIN 2.575.000,00 – 2.575.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.257.000,00 – 2.257.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 1.620.000,00 – 1.620.000,00 100,00%
311 Plaće (bruto) 1.350.000,00 – 1.350.000,00 100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 636.000,00 – 636.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 71.000,00 – 71.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 124.000,00 – 124.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 307.000,00 – 307.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.000,00 – 134.000,00 100,00%
34 Financijski rashodi 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 318.000,00 – 318.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 318.000,00 – 318.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 82.000,00 – 82.000,00 100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti 236.000,00 – 236.000,00 100,00%
Uprava: 0004 USTANOVA U KULTURI
ZVONIMIR SOLIN 2.936.000,00 – 2.936,000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.936.000,00 – 2.936.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 1.550.000,00 – 1.550.000,00 100,00%
311 Plaće (bruto) 1.315.000,00 – 1.315.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 235.000,00 – 235.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 97 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
32 Materijalni rashodi 1.378.000,00 – 1.378.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 – 65.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 165.000,00 – 165.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 1.004.000,00 – 1.004.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 144.000,00 – 144.000,00 100,00%
34 Financijski rashodi 8.000,00 – 8.000,00 100,00%
343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 – 8.000,00 100,00%

II. POSEBNI DIO


Članak 3.
Članak 18. mijenja se i glasi: Rashodi i izdaci Proračuna za 2017. godinu raspoređuju se po prora-
čunskim klasifikacijama u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
Plan Razlika Novi plan Indeks
Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
SVEUKUPNO 103.747.000,00 3.758.000,00 107.505.000,00 103,62%
Razdjel: 1 Gradsko vijeće,
Gradonačelnik i uprava 12.008.000,00 – 12.008.000,00 100,00%
Glava: 1-1 Gradsko vijeće,
Gradonačelnik i oprava 12.008.000,00 – 12.008.000,00 100,00%
P1001 Javna uprava i administracija 12.008.000,00 – 12.008.000,00 100,00%
A1001 01 Financiranje Gradskog vijeća,
Gradonačelnika i gradske uprave 11.889.000,00 – 11.889.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0111 Izvršna i zakonodavna tijela 11.889.000,00 – 11.889.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 11.749.000,00 – 11.749.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 11.749.000,00 – 11.749.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 6.201.000,00 – 6.201.000,00 100,00%
311 Plaće (bruto) 5.100.000,00 – 5.100.000,00 100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 901.000,00 – 901.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 5.197.000,00 – 5.197.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 315.000,00 – 315.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 841.000,00 – 841.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 2.014.000,00 – 2.014.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.027.000,00 – 2.027.000,00 100,00%
34 Financijski rashodi 251.000,00 – 251.000,00 100,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 126.000,00 – 126.000,00 100,00%
343 Ostali financijski rashodi 125.000,00 – 125.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
Strana 98 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 51 Pomoći 140.000,00 – 140.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 140.000,00 – 140.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 140.000,00 – 140.000,00 100,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog
odnosa 140.000,00 – 140.000,00 100,00%
A1001 04 Financiranje Dječjeg gradskog
vijeća Grada Solina 32.000,00 – 32.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0111 Izvršna i zakonodavna tijela 32.000,00 – 32.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 32.000,00 – 32.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 32.000,00 – 32.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 32.000,00 – 32.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 13.000,00 – 13.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 19.000,00 – 19.000,00 100,00%
K1001 01 Opremanje uredskih prostorija
gradske uprave 87.000,00 – 87.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0111 Izvršna i zakonodavna tijela 87.000,00 – 87.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 87.000,00 – 87.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 87.000,00 – 87.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 87.000,00 – 87.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 87.000,00 – 87.000,00 100,00%
Razdjel: 2 Upravni odjel za javne
djelatnosti 43.830.000,00 1.391.000,00 45.221.000,00 103,17%
Glava: 2-1 UO za javne djelatnosti 16.945.000,00 1.041.000,00 17.986.000,00 106,14%
P1002 Predškolski odgoj 2.309.000,00 – 2.309.000,00 100,00%
A1002 02 Sufinanciranje boravka djece
u privatnim vrtićima 2.309.000,00 – 2.309.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0911 Predškolsko obrazovanje 2.309.000,00 – 2.309.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.309.000,00 – 2.309.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.309.000,00 – 2.309.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 2.309.000,00 – 2.309.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 2.309.000,00 – 2.309.000,00 100,00%
P1004 Promicanje kulture i tehničke kulture 1.460.000,00 276.000,00 1.736.000,00 118,90%
A1004 01 Financiranje kulture direktno
iz proračuna 156.000,00 76.000,00 232.000,00 148,72%
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture 156.000,00 76.000,00 232.000,00 148,72%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 99 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 156.000,00 76.000,00 232.000,00 148,72%
3 RASHODI POSLOVANJA 156.000,00 76.000,00 232.000,00 148,72%
32 Materijalni rashodi 156.000,00 76.000,00 232.000,00 148,72%
323 Rashodi za usluge 156.000,00 36.000,00 192.000,00 123,08%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 40.000,00 40.000,00 –
A1004 03 Financiranje udruga u kulturi
i tehničkoj kulturi – institucionalna podrška 694.000,00 48.000,00 742.000,00 106,92%
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture 694.000,00 48.000,00 742.000,00 106,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 694.000,00 48.000,00 742.000,00 106,92%
3 RASHODI POSLOVANJA 694.000,00 48.000,00 742.000,00 106,92%
38 Ostali rashodi 694.000,00 48.000,00 742.000,00 106,92%
381 Tekuće donacije 694.000,00 48.000,00 742.000,00 106,92%
A1004 04 Financiranje kulturnih programa
udruga 610.000,00 42.000,00 652.000,00 106,89%
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture 610.000,00 42.000,00 652.000,00 106,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 610.000,00 42.000,00 652.000,00 106,89%
3 RASHODI POSLOVANJA 610.000,00 42.000,00 652.000,00 106,89%
38 Ostali rashodi 610.000,00 42.000,00 652.000,00 106,89%
381 Tekuće donacije 610.000,00 42.000,00 652.000,00 106,89%
K1004 01 Kupnja umjetničkih djela – 10.000,00 10.000,00 –
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture – 10.000,00 10.000,00 –
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine – 10.000,00 10.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 10.000,00 10.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 10.000,00 10.000,00 –
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti – 10.000,00 10.000,00 –
T1004 01 Konzervatorski radovi
na amfiteatru – 30.000,00 30.000,00 –
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture – 30.000,00 30.000,00 –
Izvor: 11 Opći prihodi i primici – 30.000,00 30.000,00 –
3 RASHODI POSLOVANJA – 30.000,00 30.000,00 –
32 Materijalni rashodi – 30.000,00 30.000,00 –
323 Rashodi za usluge – 30.000,00 30.000,00 –
T1004 03 Financiranje nabavke
odijela/nošnji udrugama – 70.000,00 70.000,00 –
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture – 70.000,00 70.000,00 –
Izvor: 11 Opći prihodi i primici – 70.000,00 70.000,00 –
Strana 100 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
3 RASHODI POSLOVANJA – 70.000,00 70.000,00 –
38 Ostali rashodi – 70.000,00 70.000,00 –
381 Tekuće donacije – 70.000,00 70.000,00 –
P1005 Razvoj sporta i rekreacije 4.760.000,00 20.000,00 4.780.000,00 100,42%
A1005 01 Financiranje Solinske Zajednice
Športova 2.538.000,00 53.000,00 2.591.000,00 102,09%
Funkcijska klasifikacija:
0810 Službe rekreacije i sporta 2.538.000,00 53.000,00 2.591.000,00 102,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.538.000,00 53.000,00 2.591.000,00 102,09%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.538.000,00 53.000,00 2.591.000,00 102,09%
38 Ostali rashodi 2.538.000,00 53.000,00 2.591.000,00 102,09%
381 Tekuće donacije 2.538.000,00 53.000,00 2.591.000,00 102,09%
A1005 02 Financiranje športa direktno
iz Proračuna 100.000,00 - 53.000,00 47.000,00 47,00%
Funkcijska klasifikacija:
0810 Službe rekreacije i sporta 100.000,00 - 53.000,00 47.000,00 47,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 100.000,00 - 53.000,00 47.000,00 47,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 - 53.000,00 47.000,00 47,00%
38 Ostali rashodi 100.000,00 - 53.000,00 47.000,00 47,00%
381 Tekuće donacije 100.000,00 - 53.000,00 47.000,00 47,00%
A1005 03 Financiranje NK Solin 1.498.000,00 – 1.498.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0810 Službe rekreacije i sporta 1.498.000,00 – 1.498.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.498.000,00 – 1.498.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 1.498.000,00 – 1.498.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 1.498.000,00 – 1.498.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 1.498.000,00 – 1.498.000,00 100,00%
A1005 04 Financiranje streljačkog
društva DC Solin 388.000,00 – 388.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0810 Službe rekreacije i sporta 388.000,00 – 388.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 388.000,00 – 388.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 388.000,00 – 388.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 388.000,00 – 388.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 388.000,00 – 388.000,00 100,00%
K1005 01 Kapitalne donacije sportskim
udrugama 236.000,00 20.000,00 256.000,00 108,47%
Funkcijska klasifikacija:
0810 Službe rekreacije i sporta 236.000,00 20.000,00 256.000,00 108,47%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 236.000,00 20.000,00 256.000,00 108,47%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 101 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
3 RASHODI POSLOVANJA 236.000,00 20.000,00 256.000,00 108,47%
38 Ostali rashodi 236.000,00 20.000,00 256.000,00 108,47%
382 Kapitalne donacije 236.000,00 20.000,00 256.000,00 108,47%
P1006 Ekološke udruge 20.000,00 41.000,00 61.000,00 305,00%
A1006 01 Financiranje ekoloških udruga 20.000,00 41.000,00 61.000,00 305,00%
Funkcijska klasifikacija: 0160 Opće javne
usluge koje nisu drugdje svrstane 20.000,00 41.000,00 61.000,00 305,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 41.000,00 61.000,00 305,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 41.000,00 61.000,00 305,00%
38 Ostali rashodi 20.000,00 41.000,00 61.000,00 305,00%
381 Tekuće donacije 20.000,00 41.000,00 61.000,00 305,00%
P1007 Socijalna skrb 7.192.000,00 491.000,00 7.683.000,00 106,83%
A1007 01 Socijalna pomoć građanima
i kućanstvima 5.797.000,00 348.000,00 6.145.000,00 106,00%
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti
socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 5.797.000,00 348.000,00 6.145.000,00 106,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.626.000,00 348.000,00 5.974.000,00 106,19%
3 RASHODI POSLOVANJA 5.626.000,00 348.000,00 5.974.000,00 106,19%
37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge naknade 5.626.000,00 348.000,00 5.974.000,00 106,19%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna 5.626.000,00 348.000,00 5.974.000,00 106,19%
Izvor: 51 Pomoći 171.000,00 – 171.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 171.000,00 – 171.000,00 100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge naknade 171.000,00 – 171.000,00 100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna 171.000,00 – 171.000,00 100,00%
A1007 02 Financiranje udruga koje
provode socijalne programe 911.000,00 73.000,00 984.000,00 108,01%
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti
socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 911.000,00 73.000,00 984.000,00 108,01%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 911.000,00 73.000,00 984.000,00 108,01%
3 RASHODI POSLOVANJA 911.000,00 73.000,00 984.000,00 108,01%
38 Ostali rashodi 911.000,00 73.000,00 984.000,00 108,01%
381 Tekuće donacije 911.000,00 73.000,00 984.000,00 108,01%
A1007 03 Financiranje stambenih troškova
štićenika Doma 48.000,00 – 48.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti
socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 48.000,00 – 48.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 48.000,00 – 48.000,00 100,00%
Strana 102 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
3 RASHODI POSLOVANJA 48.000,00 – 48.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 48.000,00 – 48.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 38.000,00 – 38.000,00 100,00%
A1007 04 Financiranje Gradskog društva
HCK Solin 303.000,00 – 303.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti
socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 303.000,00 – 303.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 303.000,00 – 303.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 303.000,00 – 303.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 303.000,00 – 303.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 303.000,00 – 303.000,00 100,00%
A1007 05 Sufinanciranje prihvatilišta
za beskućnike 96.000,00 – 96.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti
socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 96.000,00 – 96.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 96.000,00 – 96.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 96.000,00 – 96.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 96.000,00 – 96.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 96.000,00 – 96.000,00 100,00%
T1007 01 Projekt “Logopedskom
intervencijom do govornog razvoja” – 15.000,00 15.000,00 –
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti
socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane – 15.000,00 15.000,00 –
Izvor: 11 Opći prihodi i primici – 15.000,00 15.000,00 –
3 RASHODI POSLOVANJA – 15.000,00 15.000,00 –
38 Ostali rashodi – 15.000,00 15.000,00 –
381 Tekuće donacije – 15.000,00 15.000,00 –
T1007 02 Projekt “Ja to mogu” za osobe
s poteškoćama u razvoju – 32.000,00 32.000,00 –
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture – 32.000,00 32.000,00 –
Izvor: 11 Opći prihodi i primici – 32.000,00 32.000,00 –
3 RASHODI POSLOVANJA – 32.000,00 32.000,00 –
38 Ostali rashodi – 32.000,00 32.000,00 –
381 Tekuće donacije – 32.000,00 32.000,00 –
T1007 03 Projekt “Odrastanje s osmijehom” – 10.000,00 10.000,00 –
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture – 10.000,00 10.000,00 –
Izvor: 11 Opći prihodi i primici – 10.000,00 10.000,00 –
3 RASHODI POSLOVANJA – 10.000,00 10.000,00 –
38 Ostali rashodi – 10.000,00 10.000,00 –
381 Tekuće donacije – 10.000,00 10.000,00 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 103 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
T1007 04 SUVAG - sufinanciranje djece
oštećena sluha – 13.000,00 13.000,00 –
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti
socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane – 13.000,00 13.000,00 –
Izvor: 11 Opći prihodi i primici – 13.000,00 13.000,00 –
3 RASHODI POSLOVANJA – 13.000,00 13.000,00 –
38 Ostali rashodi – 13.000,00 13.000,00 –
381 Tekuće donacije – 13.000,00 13.000,00 –
T1007 05 Projekt Socijalna samoposluga 37.000,00 – 37.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 1090 Aktivnosti
socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 37.000,00 – 37.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 37.000,00 – 37.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 37.000,00 – 37.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 37.000,00 – 37.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 37.000,00 – 37.000,00 100,00%
P1008 Obrazovanje 1.023.000,00 213.000,00 1.236.000,00 120,82%
A1008 01 Ulaganje u obrazovanje 1.023.000,00 168.000,00 1.191.000,00 116,42%
Funkcijska klasifikacija:
0912 Osnovno obrazovanje 1.023.000,00 168.000,00 1.191.000,00 116,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.023.000,00 168.000,00 1.191.000,00 116,42%
3 RASHODI POSLOVANJA 1.023.000,00 168.000,00 1.191.000,00 116,42%
37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge naknade 727.000,00 168.000,00 895.000,00 123,11%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna 727.000,00 168.000,00 895.000,00 123,11%
38 Ostali rashodi 296.000,00 – 296.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 296.000,00 – 296.000,00 100,00%
K1008 01 Kapitalne donacije školama – 10.000,00 10.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0912 Osnovno obrazovanje – 10.000,00 10.000,00 –
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine – 10.000,00 10.000,00 –
3 RASHODI POSLOVANJA – 10.000,00 10.000,00 –
38 Ostali rashodi – 10.000,00 10.000,00 –
382 Kapitalne donacije – 10.000,00 10.000,00 –
T1008 01 Udruga Posejdon – za projekt
“Biti s prirodom – biti bolji” – 15.000,00 15.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0960 Dodatne usluge u obrazovanju – 15.000,00 15.000,00 –
Izvor: 11 Opći prihodi i primici – 15.000,00 15.000,00 –
Strana 104 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
3 RASHODI POSLOVANJA – 15.000,00 15.000,00 –
37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja – 15.000,00 15.000,00 –
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna – 15.000,00 15.000,00 –
T1008 02 Pomorski fakultet u Splitu
– VII. međunarodna – 20.000,00 20.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0941 Visoka naobrazba – 20.000,00 20.000,00 –
Izvor: 11 Opći prihodi i primici – 20.000,00 20.000,00 –
3 RASHODI POSLOVANJA – 20.000,00 20.000,00 –
38 Ostali rashodi – 20.000,00 20.000,00 –
381 Tekuće donacije – 20.000,00 20.000,00 –
P1009 Zdravstvo 161.000,00 – 161.000,00 100,00%
A1009 01 Ulaganje u zdravstvo 111.000,00 – 111.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0760 Poslovi
i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 111.000,00 – 111.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 111.000,00 – 111.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 111.000,00 – 111.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 9.000,00 – 9.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 9.000,00 – 9.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 102.000,00 – 102.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 102.000,00 – 102.000,00 100,00%
K1009 01 Kapitalno ulaganje u zdravstvo 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0760 Poslovi
i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
382 Kapitalne donacije 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
P1010 Organizacija i provođenje zaštite
i spašavanja 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
A1010 01 Financiranje civilna zaštite 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0220 Civilna obrana 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 105 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Glava: 2-2 Dječji vrtić “Cvrčak” 21.374.000,00 350.000,00 21.724.000,00 101,64%
P1002 Predškolski odgoj 21.374.000,00 350.000,00 21.724.000,00 101,64%
A1002 01 Financiranje redovne djelatnosti
DV Cvrčak 21.274.000,00 – 21.274.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0911 Predškolsko obrazovanje 21.274.000,00 – 21.274.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 13.031.000,00 – 13.031.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 13.031.000,00 – 13.031.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 12.705.000,00 – 12.705.000,00 100,00%
311 Plaće (bruto) 10.794.000,00 – 10.794.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 1.911.000,00 – 1.911.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 326.000,00 – 326.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 2.000,00 – 2.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 324.000,00 – 324.000,00 100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi 5.367.000,00 – 5.367.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 5.367.000,00 – 5.367.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 400.000,00 – 400.000,00 100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene 400.000,00 – 400.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 4.961.000,00 – 4.961.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 805.000,00 – 805.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 2.691.000,00 – 2.691.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 1.252.000,00 – 1.252.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 213.000,00 – 213.000,00 100,00%
34 Financijski rashodi 6.000,00 – 6.000,00 100,00%
343 Ostali financijski rashodi 6.000,00 – 6.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 88.000,00 – 88.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 88.000,00 – 88.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 76.000,00 – 76.000,00 100,00%
311 Plaće (bruto) 62.000,00 – 62.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 14.000,00 – 14.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 12.000,00 – 12.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 12.000,00 – 12.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 2.788.000,00 – 2.788.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.788.000,00 – 2.788.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 2.717.000,00 – 2.717.000,00 100,00%
311 Plaće (bruto) 2.249.000,00 – 2.249.000,00 100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene 64.000,00 – 64.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 404.000,00 – 404.000,00 100,00%
Strana 106 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
32 Materijalni rashodi 71.000,00 – 71.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 4.000,00 – 4.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 67.000,00 – 67.000,00 100,00%
K1002 01 Opremanje i dodatna ulaganja
u objekte DV Cvrčak 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 75.000,00 – 75.000,00 100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0911 Predškolsko obrazovanje 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
K1002 02 Novi dječji vrtić Priko vode – 350.000,00 350.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0911 Predškolsko obrazovanje – 350.000,00 350.000,00 –
Izvor: 51 Pomoći – 350.000,00 350.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 350.000,00 350.000,00 –
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini – 350.000,00 350.000,00 –
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 350.000,00 350.000,00 –
Glava: 2-3 Gradska knjižnica Solin 2.575.000,00 – 2.575.000,00 100,00%
P1003 Knjižničarska djelatnost 2.575.000,00 – 2.575.000,00 100,00%
A1003 01 Financiranje Gradske knjižnice
Solin 2.257.000,00 – 2.257.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 107 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Funkcijska klasifikacija:
0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
34 Financijski rashodi 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
343 Ostali financijski rashodi 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture 2.256.000,00 – 2.256.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.035.000,00 – 2.035.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.035.000,00 – 2.035.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 1.620.000,00 – 1.620.000,00 100,00%
311 Plaće (bruto) 1.350.000,00 – 1.350.000,00 100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 415.000,00 – 415.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 60.000,00 – 60.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 92.000,00 – 92.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 220.000,00 – 220.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000,00 – 43.000,00 100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi 189.000,00 – 189.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 189.000,00 – 189.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 189.000,00 – 189.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 11.000,00 – 11.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 32.000,00 – 32.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 80.000,00 – 80.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 66.000,00 – 66.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 32.000,00 – 32.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 32.000,00 – 32.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 32.000,00 – 32.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 7.000,00 – 7.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
K1003 01 Kapitalna ulaganja u Gradsku
knjižnicu 318.000,00 – 318.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture 318.000,00 – 318.000,00 100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi 11.000,00 – 11.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.000,00 – 11.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 11.000,00 – 11.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
Strana 108 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 146.000,00 – 146.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 146.000,00 – 146.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 146.000,00 – 146.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 26.000,00 – 26.000,00 100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 161.000,00 – 161.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 161.000,00 – 161.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 161.000,00 – 161.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 55.000,00 – 55.000,00 100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti 106.000,00 – 106.000,00 100,00%
Glava: 2-4 Ustanova u kulturi Zvonimir
Solin 2.936.000,00 – 2.936.000,00 100,00%
P1004 Promicanje kulture i tehničke kulture 2.936.000,00 – 2.936.000,00 100,00%
A1004 06 Financiranje ustanove
“Zvonimir Solin” 2.936.000,00 – 2.936.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture 2.936.000,00 – 2.936.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 2.576.000,00 – 2.576.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.576.000,00 – 2.576.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 1.550.000,00 – 1.550.000,00 100,00%
311 Plaće (bruto) 1.315.000,00 – 1.315.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 235.000,00 – 235.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 1.026.000,00 – 1.026.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 65.000,00 – 65.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 827.000,00 – 827.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 134.000,00 – 134.000,00 100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi 325.000,00 – 325.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 325.000,00 – 325.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 317.000,00 – 317.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 165.000,00 – 165.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 142.000,00 – 142.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
34 Financijski rashodi 8.000,00 – 8.000,00 100,00%
343 Ostali financijski rashodi 8.000,00 – 8.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 109 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 51 Pomoći 35.000,00 – 35.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 35.000,00 – 35.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 35.000,00 – 35.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 35.000,00 – 35.000,00 100,00%
Razdjel: 3 Upravni odjel za komunalne
djelatnosti, gospodarstvo, upravljanje
prostorom i europske fondove 32.823.000,00 2.177.000,00 35.000.000,00 106,63%
Glava: 3-1 Upravni odjel za komunalne
jelatnosti, gospodarstvo, upravljanje
prostorom i europske fondove 32.823.000,00 2.177.000,00 35.000.000,00 106,63%
P1011 Održavanje komunalne
infrastrukture i javnih zgrada 5.728.000,00 - 115.000,00 5.613.000,00 97,99%
A1011 01 Odvodnja atmosferskih voda 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
A1011 02 Dezinfekcija i deratizacija 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
A1011 03 Zbrinjavanje napuštenih
životinja i lešina 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
A1011 04 Održavanje javnih zgrada 740.000,00 – 740.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 740.000,00 – 740.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 740.000,00 – 740.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 740.000,00 – 740.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 740.000,00 – 740.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
Strana 110 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
323 Rashodi za usluge 490.000,00 – 490.000,00 100,00%
A1011 05 Održavanje nerazvrstanih cesta 2.038.000,00 - 115.000,00 1.923.000,00 94,36%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 2.038.000,00 - 115.000,00 1.923.000,00 94,36%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 2.038.000,00 - 115.000,00 1.923.000,00 94,36%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.038.000,00 - 115.000,00 1.923.000,00 94,36%
32 Materijalni rashodi 2.038.000,00 - 115.000,00 1.923.000,00 94,36%
322 Rashodi za materijal i energiju 208.000,00 – 208.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 1.830.000,00 - 115.000,00 1.715.000,00 93,72%
A1011 06 Održavanje dijelova
vodoopskrbne mreže 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0630 Opskrba vodom 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
A1011 07 Održavanje dijelova sustava
odvodnje 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
A1011 08 Ostala tekuća i investicijska
održavanja 280.000,00 – 280.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 280.000,00 – 280.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 280.000,00 – 280.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 280.000,00 – 280.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 280.000,00 – 280.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 – 80.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
A1011 09 Intelektualne usluge 482.000,00 – 482.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 482.000,00 – 482.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 482.000,00 – 482.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 482.000,00 – 482.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 482.000,00 – 482.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 482.000,00 – 482.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 111 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
A1011 10 Ostali rashodi 225.000,00 – 225.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 225.000,00 – 225.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 225.000,00 – 225.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 225.000,00 – 225.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 75.000,00 – 75.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 40.000,00 – 40.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 – 35.000,00 100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge naknade 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima
iz proračuna 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
A1011 11 Naknada za Karepovac 900.000,00 – 900.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0510 Gospodarenje otpadom 900.000,00 – 900.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 900.000,00 – 900.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 900.000,00 – 900.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 900.000,00 – 900.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 900.000,00 – 900.000,00 100,00%
A1011 12 Savjetodavne usluge
za EU fondove 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
T1011 08 Projekt revitalizacije napuštenog
tupinoloma u Majdanu 173.000,00 – 173.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 173.000,00 – 173.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 173.000,00 – 173.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 173.000,00 – 173.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 173.000,00 – 173.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 173.000,00 – 173.000,00 100,00%
T1011 10 Projekt URBACT III
– Prenamjena rubnih područja 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
Strana 112 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
311 Plaće (bruto) 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 130.000,00 – 130.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 130.000,00 – 130.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 130.000,00 – 130.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 5.000,00 – 5.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
P1012 Jačanje gospodarstva 450.000,00 100.000,00 550.000,00 122,22%
T1012 01 Poticanje malog i srednjeg
poduzetništva 450.000,00 100.000,00 550.000,00 122,22%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 450.000,00 100.000,00 550.000,00 122,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 250.000,00 300.000,00 550.000,00 220,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 300.000,00 550.000,00 220,00%
35 Subvencije 200.000,00 300.000,00 500.000,00 250,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
javnog sektora 200.000,00 300.000,00 500.000,00 250,00%
38 Ostali rashodi 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 200.000,00 - 200.000,00 – –
3 RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 - 200.000,00 – –
35 Subvencije 200.000,00 - 200.000,00 – –
352 Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan
javnog sektora 200.000,00 - 200.000,00 – –
P1013 Rekonstrukcija i opremanje
vjerskih objekata 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
K1013 01 Rekonstrukcija i opremanje
vjerskih objekata 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
382 Kapitalne donacije 110.000,00 – 110.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 113 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
P1014 Kupnja i gradnja nefinancijske
imovine 25.645.000,00 2.144.000,00 27.789.000,00 108,36%
A1014 01 Otplata glavnice kredita uzetog
za plaćanje investicija 1.634.000,00 – 1.634.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 1.634.000,00 – 1.634.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 1.634.000,00 – 1.634.000,00 100,00%
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU
I OTPLATE ZAJMOVA 1.634.000,00 – 1.634.000,00 100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih
kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog
sektora 1.634.000,00 – 1.634.000,00 100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova
od kreditnih i ostalih financijskih institucija
izvan javnog sektora 1.634.000,00 – 1.634.000,00 100,00%
K1014 02 Sportska dvorana Arapovac 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
K1014 03 Rekonstrukcija raskrižja
Matoševe ulice i ulice Petra Krešimira 1.800.000,00 65.000,00 1.865.000,00 103,61%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi – 65.000,00 65.000,00 –
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine – 65.000,00 65.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 65.000,00 65.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 65.000,00 65.000,00 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina – 65.000,00 65.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0451 Cestovni promet 1.800.000,00 – 1.800.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 180.000,00 – 180.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 180.000,00 – 180.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 180.000,00 – 180.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 180.000,00 – 180.000,00 100,00%
Strana 114 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 51 Pomoći 1.620.000,00 – 1.620.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.620.000,00 – 1.620.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.620.000,00 – 1.620.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 1.620.000,00 – 1.620.000,00 100,00%
K1014 05 Stepinčeva ulica – II. faza 650.000,00 – 650.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 650.000,00 – 650.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 550.000,00 – 550.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 550.000,00 – 550.000,00 100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 550.000,00 – 550.000,00 100,00%
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 550.000,00 – 550.000,00 100,00%
K1014 06 Spojna cesta Put mira
- Matoševa s raskrižjem 100.000,00 199.000,00 299.000,00 299,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 100.000,00 199.000,00 299.000,00 299,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 100.000,00 150.000,00 250.000,00 250,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 150.000,00 250.000,00 250,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 100.000,00 150.000,00 250.000,00 250,00%
421 Građevinski objekti 100.000,00 150.000,00 250.000,00 250,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine – 49.000,00 49.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 49.000,00 49.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 49.000,00 49.000,00 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina – 49.000,00 49.000,00 –
K1014 07 Spojna cesta Mosećka - Kozjačka 572.000,00 – 572.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 572.000,00 – 572.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 115 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 572.000,00 – 572.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 572.000,00 – 572.000,00 100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 540.000,00 – 540.000,00 100,00%
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 540.000,00 – 540.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 32.000,00 – 32.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 32.000,00 – 32.000,00 100,00%
K1014 08 Izravno ulaganje 465.000,00 200.000,00 665.000,00 143,01%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 465.000,00 200.000,00 665.000,00 143,01%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 465.000,00 200.000,00 665.000,00 143,01%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 465.000,00 200.000,00 665.000,00 143,01%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 400.000,00 200.000,00 600.000,00 150,00%
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 400.000,00 200.000,00 600.000,00 150,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 65.000,00 – 65.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 65.000,00 – 65.000,00 100,00%
K1014 09 Izrada planske dokumentacije 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
K1014 12 Izgradnja otvorenih dječjih
zabavnih parkova i vježbališta 215.000,00 – 215.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 215.000,00 – 215.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 165.000,00 – 165.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 165.000,00 – 165.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 165.000,00 – 165.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 165.000,00 – 165.000,00 100,00%
Strana 116 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
K1014 14 O.Š. Ninčevići – infrastruktura
(cesta) 2.700.000,00 - 1.777.000,00 923.000,00 34,19%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 2.700.000,00 - 1.777.000,00 923.000,00 34,19%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 1.100.000,00 - 177.000,00 923.000,00 83,91%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.100.000,00 - 177.000,00 923.000,00 83,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.100.000,00 - 177.000,00 923.000,00 83,91%
421 Građevinski objekti 1.100.000,00 - 200.000,00 900.000,00 81,82%
426 Nematerijalna proizvedena imovina – 23.000,00 23.000,00 –
Izvor: 51 Pomoći 1.600.000,00 - 1.600.000,00 – –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.600.000,00 - 1.600.000,00 – –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.600.000,00 - 1.600.000,00 – –
421 Građevinski objekti 1.600.000,00 - 1.600.000,00 – –
K1014 15 Izgradnja autobusnog
stajališta kraj O.Š. Ninčevići u Ulici
braće Radića 640.000,00 50.000,00 690.000,00 107,81%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 640.000,00 50.000,00 690.000,00 107,81%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 200.000,00 -50.000,00 150.000,00 75,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 75,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 75,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 - 50.000,00 150.000,00 75,00%
Izvor: 51 Pomoći 400.000,00 100.000,00 500.000,00 125,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 400.000,00 100.000,00 500.000,00 125,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 400.000,00 100.000,00 500.000,00 125,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00 100.000,00 500.000,00 125,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 40.000,00 – 40.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 117 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.000,00 – 40.000,00 100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 40.000,00 – 40.000,00 100,00%
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 40.000,00 – 40.000,00 100,00%
K1014 16 Izgradnja nogostupa
u Ulici kneza Trpimira 420.000,00 – 420.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 420.000,00 – 420.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 400.000,00 – 400.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 400.000,00 – 400.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 370.000,00 – 370.000,00 100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 370.000,00 – 370.000,00 100,00%
K1014 19 Prometnica na Čeprljincu 600.000,00 - 13.000,00 587.000,00 97,83%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 600.000,00 - 13.000,00 587.000,00 97,83%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 300.000,00 287.000,00 587.000,00 195,67%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 300.000,00 287.000,00 587.000,00 195,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 300.000,00 287.000,00 587.000,00 195,67%
421 Građevinski objekti 300.000,00 287.000,00 587.000,00 195,67%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 300.000,00 - 300.000,00 – –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 300.000,00 - 300.000,00 – –
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 300.000,00 -300.000,00 – –
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 300.000,00 - 300.000,00 – –
K1014 21 Ulica na predjelu Bunje 620.000,00 436.000,00 1.056.000,00 170,32%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 620.000,00 436.000,00 1.056.000,00 170,32%
Strana 118 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 41 Namjenski prihodi 120.000,00 486.000,00 606.000,00 505,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 120.000,00 486.000,00 606.000,00 505,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 120.000,00 486.000,00 606.000,00 505,00%
421 Građevinski objekti 120.000,00 395.000,00 515.000,00 429,17%
426 Nematerijalna proizvedena imovina – 91.000,00 91.000,00 –
Izvor: 51 Pomoći 500.000,00 - 50.000,00 450.000,00 90,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 500.000,00 - 50.000,00 450.000,00 90,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 500.000,00 - 50.000,00 450.000,00 90,00%
421 Građevinski objekti 500.000,00 - 50.000,00 450.000,00 90,00%
K1014 22 Zgrada NK “Solin” 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
K1014 23 Zgrada NK “Omladinac” Vranjic 61.000,00 – 61.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 61.000,00 – 61.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 61.000,00 – 61.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 61.000,00 – 61.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 61.000,00 – 61.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 61.000,00 – 61.000,00 100,00%
K1014 24 Izgradnja i opremanje
reciklažnog dvorišta 1.800.000,00 1.800.000,00 3.600.000,00 200,00%
Funkcijska klasifikacija: 0481 Istraživanje
i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi
vezani uz rad 1.800.000,00 1.785.000,00 3.585.000,00 199,17%
Izvor: 51 Pomoći 1.600.000,00 1.460.000,00 3.060.000,00 191,25%
3 RASHODI POSLOVANJA – 85.000,00 85.000,00 –
32 Materijalni rashodi – 85.000,00 85.000,00 –
323 Rashodi za usluge – 85.000,00 85.000,00 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 119 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.600.000,00 1.375.000,00 2.975.000,00 185,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.600.000,00 1.375.000,00 2.975.000,00 185,94%
421 Građevinski objekti 1.600.000,00 1.375.000,00 2.975.000,00 185,94%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 200.000,00 325.000,00 525.000,00 262,50%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 325.000,00 525.000,00 262,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 200.000,00 325.000,00 525.000,00 262,50%
421 Građevinski objekti 200.000,00 325.000,00 525.000,00 262,50%
Funkcijska klasifikacija:
0510 Gospodarenje otpadom – 15.000,00 15.000,00 –
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 15.000,00 15.000,00 –
3 RASHODI POSLOVANJA – 15.000,00 15.000,00 –
32 Materijalni rashodi – 15.000,00 15.000,00 –
323 Rashodi za usluge – 15.000,00 15.000,00 –
K1014 25 Izgradnja nogostupa
u Ulici don F. Bulića – 90.000,00 90.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi – 90.000,00 90.000,00 –
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 90.000,00 90.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 90.000,00 90.000,00 –
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini – 90.000,00 90.000,00 –
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 90.000,00 90.000,00 –
K1014 27 Pomoćno gradsko nogometno
igralište u Vranjicu 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0481 Istraživanje
i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi
vezani uz rad 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
K1014 29 Put za Libovac 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
Strana 120 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
K1014 31 Glorijet kraj Gospina otoka
– uređenje 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 130.000,00 – 130.000,00 100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 130.000,00 – 130.000,00 100,00%
K1014 32 Pristupni put kod O.Š. “V. Parač” 140.000,00 – 140.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 140.000,00 – 140.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 40.000,00 – 40.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.000,00 – 40.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 40.000,00 – 40.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 – 40.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
K1014 35 Dječja igrališta Gašpini 200.000,00 200.000,00 400.000,00 200,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 200.000,00 200.000,00 400.000,00 200,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 246.000,00 246.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 246.000,00 246.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 246.000,00 246.000,00 –
421 Građevinski objekti – 246.000,00 246.000,00 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 121 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 200.000,00 - 46.000,00 154.000,00 77,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 - 46.000,00 154.000,00 77,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 200.000,00 - 46.000,00 154.000,00 77,00%
421 Građevinski objekti 200.000,00 - 46.000,00 154.000,00 77,00%
K1014 37 Projekt Connecting separated,
IPA cbc Cro/BiH 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 37.000,00 – 37.000,00 100,00%
311 Plaće (bruto) 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 6.000,00 – 6.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 208.000,00 – 208.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 22.000,00 – 22.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 80.000,00 – 80.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 95.000,00 – 95.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.000,00 – 11.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 5.000,00 – 5.000,00 100,00%
381 Tekuće donacije 5.000,00 – 5.000,00 100,00%
K1014 40 Kulturno - informativni centar
Salona 200.000,00 557.000,00 757.000,00 378,50%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 200.000,00 557.000,00 757.000,00 378,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 7.000,00 7.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 7.000,00 7.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 7.000,00 7.000,00 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina – 7.000,00 7.000,00 –
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine – 550.000,00 550.000,00 –
Strana 122 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 550.000,00 550.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 550.000,00 550.000,00 –
421 Građevinski objekti – 550.000,00 550.000,00 –
K1014 41 Dodatna ulaganja u postojeću
javnu rasvjetu – 100.000,00 100.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi – 100.000,00 100.000,00 –
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 100.000,00 100.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 100.000,00 100.000,00 –
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini – 100.000,00 100.000,00 –
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi – 100.000,00 100.000,00 –
K1014 46 Rekonstrukcija raskrižja
Kaštelanska ulica - Bunje 650.000,00 – 650.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 650.000,00 – 650.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 450.000,00 – 450.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 450.000,00 – 450.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 450.000,00 – 450.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 450.000,00 – 450.000,00 100,00%
K1014 47 Poslovni centar Rupotina 118.000,00 67.000,00 185.000,00 156,78%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 118.000,00 67.000,00 185.000,00 156,78%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 118.000,00 67.000,00 185.000,00 156,78%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 118.000,00 67.000,00 185.000,00 156,78%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 118.000,00 67.000,00 185.000,00 156,78%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 118.000,00 67.000,00 185.000,00 156,78%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 123 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
K1014 48 Pothodnik ispod Ulice don
F. Bulića – 160.000,00 160.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi – 160.000,00 160.000,00 –
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 160.000,00 160.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 160.000,00 160.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 160.000,00 160.000,00 –
421 Građevinski objekti – 160.000,00 160.000,00 –
K1014 49 Potporni zid u ulici Mužići – 160.000,00 160.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi – 160.000,00 160.000,00 –
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 160.000,00 160.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 160.000,00 160.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 160.000,00 160.000,00 –
421 Građevinski objekti – 160.000,00 160.000,00 –
K1014 50 Rekonstrukcija raskrižja
Gajeve i Braće Radića 300.000,00 45.000,00 345.000,00 115,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 300.000,00 45.000,00 345.000,00 115,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 30.000,00 45.000,00 75.000,00 250,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 45.000,00 75.000,00 250,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 30.000,00 45.000,00 75.000,00 250,00%
421 Građevinski objekti 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina – 45.000,00 45.000,00
Izvor: 51 Pomoći 270.000,00 – 270.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 270.000,00 – 270.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 270.000,00 – 270.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 270.000,00 – 270.000,00 100,00%
K1014 51 Arheološki kompleks Salona 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0111 Izvršna i zakonodavna tijela 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
Strana 124 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje
ili zamjene nefinancijske imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
K1014 52 Projekt Ri Tour 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
K1014 54 Proširenje Ulice braće Radića 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
K1014 55 Proširenje dijela ulice
Marka Marulića 400.000,00 - 228.000,00 172.000,00 43,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 400.000,00 - 228.000,00 172.000,00 43,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 172.000,00 172.000,00 –
3 RASHODI POSLOVANJA – 12.000,00 12.000,00 –
32 Materijalni rashodi – 12.000,00 12.000,00 –
323 Rashodi za usluge – 12.000,00 12.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 160.000,00 160.000,00 –
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini – 160.000,00 160.000,00 –
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 160.000,00 160.000,00 –
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 125 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 51 Pomoći 400.000,00 - 400.000,00 – –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 400.000,00 - 400.000,00 – –
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 400.000,00 - 400.000,00 – –
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00 - 400.000,00 – –
K1014 56 Nogostup A. Starčevića
– Rupotina 220.000,00 10.000,00 230.000,00 104,55%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 220.000,00 10.000,00 230.000,00 104,55%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 120.000,00 10.000,00 130.000,00 108,33%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 120.000,00 10.000,00 130.000,00 108,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 120.000,00 10.000,00 130.000,00 108,33%
421 Građevinski objekti 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 10.000,00 30.000,00 150,00%
Izvor: 51 Pomoći 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
K1014 57 Parkiralište kod Doma
zdravlja na Bilankuši 850.000,00 – 850.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 850.000,00 – 850.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje
ili zamjene nefinancijske imovine 850.000,00 – 850.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 850.000,00 – 850.000,00 100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 850.000,00 – 850.000,00 100,00%
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 850.000,00 – 850.000,00 100,00%
K1014 58 Rekonstrukcija ulice Kliški put 125.000,00 – 125.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 125.000,00 – 125.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 125.000,00 – 125.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 125.000,00 – 125.000,00 100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
Strana 126 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 25.000,00 – 25.000,00 100,00%
K1014 59 Gradski trg 170.000,00 – 170.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 170.000,00 – 170.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 170.000,00 – 170.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
K1014 60 Spojna cesta Vranjički put
- Brodomerkur 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
K1014 61 Garaže za DVD Solin 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
K1014 62 Rekonstrukcija ulice
A. Starčevića – Mravince 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 127 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 240.000,00 – 240.000,00 100,00%
K1014 63 Rekonstrukcija ulice 27. rujna
– Mravince 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000,00 – 70.000,00 100,00%
K1014 64 Strateški plan ukupnog razvoja
grada Solina 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
K1014 66 Rekonstrukcija ulice Topini 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
K1014 68 Dodatno ulaganje u kino salu
u Domu Zvonimir 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
Strana 128 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 250.000,00 – 250.000,00 100,00%
K1014 69 Proširenje ulaza u Držićevu ulicu 150.000,00 50.000,00 200.000,00 133,33%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 150.000,00 50.000,00 200.000,00 133,33%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 150.000,00 50.000,00 200.000,00 133,33%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.000,00 50.000,00 200.000,00 133,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 150.000,00 50.000,00 200.000,00 133,33%
421 Građevinski objekti 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina – 50.000,00 50.000,00 –
K1014 70 Nogostup u A. Starčevića
kraj škole 100.000,00 5.000,00 105.000,00 105,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 100.000,00 5.000,00 105.000,00 105,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 50.000,00 5.000,00 55.000,00 110,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 5.000,00 55.000,00 110,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 50.000,00 5.000,00 55.000,00 110,00%
421 Građevinski objekti 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina – 5.000,00 5.000,00
Izvor: 51 Pomoći 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
K1014 71 Ljetna pozornica Gradina 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000,00 – 50.000,00 100,00%
K1014 72 Rekonstrukcija dijela ulice Zgon 160.000,00 200.000,00 360.000,00 225,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 160.000,00 200.000,00 360.000,00 225,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 129 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 41 Namjenski prihodi 160.000,00 – 160.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 160.000,00 – 160.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 160.000,00 – 160.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći – 200.000,00 200.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 200.000,00 200.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 200.000,00 200.000,00 –
421 Građevinski objekti – 200.000,00 200.000,00 –
K1014 74 Javna rasvjeta u ulici
Sv. Anastazija uz potok 35.000,00 – 35.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta 35.000,00 – 35.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 35.000,00 – 35.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 35.000,00 – 35.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 35.000,00 – 35.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 35.000,00 – 35.000,00 100,00%
K1014 75 Prometnica potokom Karabaš 85.000,00 – 85.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 85.000,00 – 85.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 85.000,00 – 85.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 85.000,00 – 85.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 85.000,00 – 85.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 85.000,00 – 85.000,00 100,00%
K1014 76 Projekt energetske učinkovitosti
DV Salona 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi
vezani za stanovanje i komunalne pogodnosti
koji nisu drugdje svrstani 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
Strana 130 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 – 30.000,00 100,00%
K1014 77 Stepenište uz potok u ulici
Sv. Anastazija – 70.000,00 70.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi – 70.000,00 70.000,00 –
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 70.000,00 70.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 70.000,00 70.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 70.000,00 70.000,00 –
421 Građevinski objekti – 65.000,00 65.000,00 –
426 Nematerijalna proizvedena imovina – 5.000,00 5.000,00 –
K1014 78 Balotište na Meterizama – 30.000,00 30.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi – 30.000,00 30.000,00 –
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 30.000,00 30.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 30.000,00 30.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 30.000,00 30.000,00 –
421 Građevinski objekti – 30.000,00 30.000,00 –
K1014 83 Kolno - pješačka prometnica
zapadno od O.Š. Ninčevići – 100.000,00 100.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi – 100.000,00 100.000,00 –
Izvor: 51 Pomoći – 100.000,00 100.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 100.000,00 100.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 100.000,00 100.000,00 –
421 Građevinski objekti – 100.000,00 100.000,00 –
K1014 84 Zoranićeva ulica – 200.000,00 200.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi – 200.000,00 200.000,00 –
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 200.000,00 200.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 200.000,00 200.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 200.000,00 200.000,00 –
421 Građevinski objekti – 200.000,00 200.000,00 –
K1014 88 Novi dječji vrtić - škola Priko vode 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 131 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
K1014 90 Potporni zid kod Doma kulture
u Kučinama – 200.000,00 200.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi – 200.000,00 200.000,00 –
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 200.000,00 200.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 200.000,00 200.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 200.000,00 200.000,00 –
421 Građevinski objekti – 200.000,00 200.000,00 –
K1014 91 Stadion NK “Sloga” Mravince 1.000.000,00 – 1.000.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 1.000.000,00 – 1.000.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 1.000.000,00 1.000.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 1.000.000,00 1.000.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 1.000.000,00 1.000.000,00 –
421 Građevinski objekti – 1.000.000,00 1.000.000,00 –
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 1.000.000,00 - 1.000.000,00 – –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.000.000,00 - 1.000.000,00 – –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 1.000.000,00 - 1.000.000,00 – –
421 Građevinski objekti 1.000.000,00 - 1.000.000,00 – –
K1014 92 Vatrogasni dom Vranjic 650.000,00 120.000,00 770.000,00 118,46%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 650.000,00 120.000,00 770.000,00 118,46%
Izvor: 51 Pomoći 650.000,00 – 650.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 650.000,00 – 650.000,00 100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 650.000,00 – 650.000,00 100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 650.000,00 – 650.000,00 100,00%
Strana 132 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 71 Prihodi od prodaje
ili zamjene nefinancijske imovine – 120.000,00 120.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 120.000,00 120.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 120.000,00 120.000,00 –
422 Postrojenja i oprema – 120.000,00 120.000,00 –
K1014 96 Put od Samostana sv. Rafaela
- Zvonimirove ulice 300.000,00 48.000,00 348.000,00 116,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 300.000,00 48.000,00 348.000,00 116,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 300.000,00 48.000,00 348.000,00 116,00%
3 RASHODI POSLOVANJA – 48.000,00 48.000,00 –
32 Materijalni rashodi – 48.000,00 48.000,00 –
323 Rashodi za usluge – 48.000,00 48.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
K1014 97 Rekonstrukcija ulice Stjepana
Radića 4.000.000,00 - 1.000.000,00 3.000.000,00 75,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 4.000.000,00 - 1.000.000,00 3.000.000,00 75,00%
Izvor: 51 Pomoći 4.000.000,00 - 1.000.000,00 3.000.000,00 75,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.000.000,00 - 1.000.000,00 3.000.000,00 75,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 4.000.000,00 - 1.000.000,00 3.000.000,00 75,00%
421 Građevinski objekti 4.000.000,00 - 1.000.000,00 3.000.000,00 75,00%
K1014 98 Ulica Emanuela Vidovića 730.000,00 – 730.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 730.000,00 – 730.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 730.000,00 – 730.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 730.000,00 – 730.000,00 100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 730.000,00 – 730.000,00 100,00%
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 730.000,00 – 730.000,00 100,00%
K1014 99 Spoj Ulice sv. Nikole
i Don Frane Bulića 375.000,00 – 375.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 133 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 375.000,00 – 375.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 55.000,00 – 55.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 55.000,00 – 55.000,00 100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene
dugotrajne imovine 55.000,00 – 55.000,00 100,00%
411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva 55.000,00 – 55.000,00 100,00%
P1015 Vatrogasna djelatnost 890.000,00 48.000,00 938.000,00 105,39%
A1015 01 Ulaganje u vatrogastvo 890.000,00 48.000,00 938.000,00 105,39%
Funkcijska klasifikacija:
0320 Usluge protupožarne zaštite 890.000,00 48.000,00 938.000,00 105,39%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 890.000,00 48.000,00 938.000,00 105,39%
3 RASHODI POSLOVANJA 890.000,00 48.000,00 938.000,00 105,39%
32 Materijalni rashodi 21.000,00 – 21.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 16.000,00 – 16.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 – 5.000,00 100,00%
38 Ostali rashodi 869.000,00 48.000,00 917.000,00 105,52%
381 Tekuće donacije 869.000,00 48.000,00 917.000,00 105,52%
Razdjel: 4 Vlastiti pogon za obavljanje
komunalnih djelatnosti 15.086.000,00 190.000,00 15.276.000,00 101,26%
Glava: 4-1 Vlastiti pogon za obavljanje
komunalnih djelatnosti 15.086.000,00 190.000,00 15.276.000,00 101,26%
P1016 Uprava i djelatnici Vlastitog pogona 5.677.000,00 – 5.677.000,00 100,00%
A1016 01 Financiranje uprave i djelatnika
Vlastitog pogona 5.367.000,00 – 5.367.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0111 Izvršna i zakonodavna tijela 5.367.000,00 – 5.367.000,00 100,00%
Strana 134 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 3.000,00 – 3.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 – 3.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 3.000,00 – 3.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 3.000,00 – 3.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 5.364.000,00 – 5.364.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 5.364.000,00 – 5.364.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 4.660.000,00 – 4.660.000,00 100,00%
311 Plaće (bruto) 3.895.000,00 – 3.895.000,00 100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene 90.000,00 – 90.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 675.000,00 – 675.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 704.000,00 – 704.000,00 100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima 224.000,00 – 224.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 58.000,00 – 58.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 379.000,00 – 379.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 43.000,00 – 43.000,00 100,00%
A1016 02 Financiranje djelatnika
na javnim radovima 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija: 0660 Rashodi
vezani za stanovanje i komunalne
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
Izvor: 51 Pomoći 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
31 Rashodi za zaposlene 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
311 Plaće (bruto) 255.000,00 – 255.000,00 100,00%
313 Doprinosi na plaće 45.000,00 – 45.000,00 100,00%
K1016 01 Opremanje uredskih prostorija 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0111 Izvršna i zakonodavna tijela 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
P1017 Održavanje ulica i javnih površina 3.220.000,00 – 3.220.000,00 100,00%
A1017 01 Održavanje ulica i javnih površina 2.878.000,00 – 2.878.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 2.878.000,00 - 740.000,00 2.138.000,00 74,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 42.000,00 – 42.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 135 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
3 RASHODI POSLOVANJA 42.000,00 – 42.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 42.000,00 – 42.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 42.000,00 – 42.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 2.836.000,00 - 740.000,00 2.096.000,00 73,91%
3 RASHODI POSLOVANJA 2.836.000,00 - 740.000,00 2.096.000,00 73,91%
32 Materijalni rashodi 2.836.000,00 - 740.000,00 2.096.000,00 73,91%
322 Rashodi za materijal i energiju 748.000,00 – 748.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 2.088.000,00 - 740.000,00 1.348.000,00 64,56%
Funkcijska klasifikacija:
0510 Gospodarenje otpadom – 740.000,00 740.000,00 –
Izvor: 41 Namjenski prihodi – 740.000,00 740.000,00 –
3 RASHODI POSLOVANJA – 740.000,00 740.000,00 –
32 Materijalni rashodi – 740.000,00 740.000,00 –
323 Rashodi za usluge – 740.000,00 740.000,00 –
K1017 01 Nabava opreme za održavanje
zelenih površina 90.000,00 – 90.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 90.000,00 – 90.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 90.000,00 – 90.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 90.000,00 – 90.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 90.000,00 – 90.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 90.000,00 – 90.000,00 100,00%
K1017 03 Automatsko zalijevanje zelenih
površina 170.000,00 – 170.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 170.000,00 – 170.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 170.000,00 – 170.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 170.000,00 – 170.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 170.000,00 – 170.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 170.000,00 – 170.000,00 100,00%
K1017 05 Nabava kamiona za Vlastiti pogon 72.000,00 – 72.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 72.000,00 – 72.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 72.000,00 – 72.000,00 100,00%
Strana 136 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
3 RASHODI POSLOVANJA 72.000,00 – 72.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 72.000,00 – 72.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 72.000,00 – 72.000,00 100,00%
K1017 07 Božićni grad 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
P1018 Održavanje malih športskih centara
i dječjih igrališta 260.000,00 – 260.000,00 100,00%
A1018 01 Održavanje malih športskih
centara i dječjih igrališta 260.000,00 – 260.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 260.000,00 – 260.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 260.000,00 – 260.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 260.000,00 – 260.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 260.000,00 – 260.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 60.000,00 – 60.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
P1019 Održavanje i izgradnja groblja 2.454.000,00 – 2.454.000,00 100,00%
A1019 01 Održavanje groblja 114.000,00 – 114.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 114.000,00 – 114.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 1.000,00 – 1.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 113.000,00 – 113.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 113.000,00 – 113.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 113.000,00 – 113.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 48.000,00 – 48.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 65.000,00 – 65.000,00 100,00%
K1019 01 Novo groblje Solin 1.570.000,00 – 1.570.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 1.570.000,00 – 1.570.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 770.000,00 – 770.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 770.000,00 – 770.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 137 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 620.000,00 – 620.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 500.000,00 – 500.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 800.000,00 – 800.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 800.000,00 – 800.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 800.000,00 – 800.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 800.000,00 – 800.000,00 100,00%
K1019 02 Groblje Kučine 770.000,00 – 770.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 770.000,00 – 770.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 770.000,00 – 770.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 770.000,00 – 770.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 770.000,00 – 770.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 770.000,00 – 770.000,00 100,00%
P1020 Održavanje sportskih dvorana 883.000,00 – 883.000,00 100,00%
A1020 01 Održavanje sportskih dvorana 763.000,00 – 763.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 763.000,00 – 763.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 753.000,00 – 753.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 753.000,00 – 753.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 753.000,00 – 753.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 515.000,00 – 515.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 238.000,00 – 238.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
K1020 02 Dodatna ulaganja u sportsku
dvoranu na Bilankuši 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
Strana 138 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 120.000,00 – 120.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 – 20.000,00 100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
P1021 Održavanje javne rasvjete 1.809.000,00 60.000,00 1.869.000,00 103,32%
A1021 01 Održavanje javne rasvjete 1.809.000,00 60.000,00 1.869.000,00 103,32%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 110.000,00 60.000,00 170.000,00 154,55%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 110.000,00 60.000,00 170.000,00 154,55%
3 RASHODI POSLOVANJA 110.000,00 60.000,00 170.000,00 154,55%
32 Materijalni rashodi 110.000,00 60.000,00 170.000,00 154,55%
322 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 – 10.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 100.000,00 60.000,00 160.000,00 160,00%
Funkcijska klasifikacija: 0640 Ulična rasvjeta 1.699.000,00 – 1.699.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 1.699.000,00 – 1.699.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 1.699.000,00 – 1.699.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 1.699.000,00 – 1.699.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 1.599.000,00 – 1.599.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
P1022 Organizacija, naplata i kontrola
parkinga 333.000,00 130.000,00 463.000,00 139,04%
A1022 01 Redovna djelatnost na gradskim
parking površinama 290.000,00 – 290.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 290.000,00 – 290.000,00 100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici 15.000,00 – 15.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 – 15.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 15.000,00 – 15.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 15.000,00 – 15.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 275.000,00 – 275.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 275.000,00 – 275.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 275.000,00 – 275.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 67.000,00 – 67.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 199.000,00 – 199.000,00 100,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 – 9.000,00 100,00%
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 139 - Broj 3

Plan Razlika Novi plan Indeks


Oznaka Naziv
(1) (2) (3) (4)
K1022 01 Ulaganje u parking opremu
i projekte 43.000,00 – 43.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 43.000,00 – 43.000,00 100,00%
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine 43.000,00 – 43.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 43.000,00 – 43.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 43.000,00 – 43.000,00 100,00%
422 Postrojenja i oprema 28.000,00 – 28.000,00 100,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 – 15.000,00 100,00%
K1022 02 Parking u Tuđmanovoj ulici – 130.000,00 130.000,00 –
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi – 130.000,00 130.000,00 –
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene
nefinancijske imovine – 130.000,00 130.000,00 –
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE – 130.000,00 130.000,00 –
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine – 130.000,00 130.000,00 –
421 Građevinski objekti – 130.000,00 130.000,00 –
P1023 Održavanje nogometnih igrališta 450.000,00 – 450.000,00 100,00%
A1023 01 Održavanje nogometnih igrališta 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
3 RASHODI POSLOVANJA 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
32 Materijalni rashodi 300.000,00 – 300.000,00 100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 – 200.000,00 100,00%
323 Rashodi za usluge 100.000,00 – 100.000,00 100,00%
K1023 02 Automatsko zalijevanje
na igralištu NK Sloga - Mravince 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
Funkcijska klasifikacija:
0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
Izvor: 41 Namjenski prihodi 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
4 RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
421 Građevinski objekti 150.000,00 – 150.000,00 100,00%
Strana 140 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.
Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2017. godinu stupaju na snagu osmog dana od objave
u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 021-05/17-01/01 Predsjednik
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-11 GRADSKOG VIJEĆA
Solin, 23. veljače 2017. godine Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.

IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017. GODINU


CILJ 1. RAZVIJEN TURIZAM

Mjera 1. Poticanje razvoja turizma s naglaskom na valorizaciju i revitalizaciju kulturno-povijesne baštine

Polazna vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Odgovornost za provedbu
Povećanje/smanjenje

mjere (organizacijska
klasifikacija - razdjel)
Novi plan 2017.
Plan 2017.

Program/ Naziv Pokazatelj


aktivnost programa/aktivnost rezultata

P 1004 PROMICANJE
KULTURE
A 1003 01 Financiranje Gradske
Broj turista
knjižnice Solin (dio za 59.000 – 59.000 15.500 + 20% 2
u Solinu
kulturne programe)
A 1004 04 Financiranje kulturnih Broj turista
610.000 + 42.000 652.000 15.500 + 20% 2
programa udruga u Solinu
A 1004 06 Financiranje ustanove
Broj turista
“Zvonimir Solin” (dio za 827.000 – 827.000 15.500 + 20% 2
u Solinu
kulturne programe)
UKUPNO MJERA 1. 1.496.000 + 42.000 1.538.000

Mjera 2. Razvoj potporne infrastrukture za daljnji razvoj kulturnog, nautičkog i vjerskog turizma
Polazna vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Odgovornost za provedbu
Povećanje/smanjenje

mjere (organizacijska
klasifikacija - razdjel)
Novi plan 2017.
Plan 2017.

Program/ Naziv Pokazatelj


aktivnost programa/aktivnost rezultata

P 1014 KUPNJA I GRADNJA


NEFINANCIJSKE
IMOVINE
K 1014 37 Projekt Connecting
separated (Održavanje Broj turista
250.000 – 250.000 15.500 + 20% 3
i promocija rimskog puta u Solinu
Solin-Ljubuški)
K 1014 40 Kulturno informativni Broj turista
200.000 + 557.000 757.000 15.500 + 20% 3
centar Salona u Solinu
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 141 - Broj 3

Polazna vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Odgovornost za provedbu
Povećanje/smanjenje

mjere (organizacijska
klasifikacija - razdjel)
Novi plan 2017.
Plan 2017.
Program/ Naziv Pokazatelj
aktivnost programa/aktivnost rezultata

K 1014 51 Arheološki kompleks Broj turista


250.000 – 250.000 15.500 + 20% 3
Salona u Solinu
Broj turista
K 1014 52 Projekt Ri Tours 150.000 – 150.000 15.500 + 20% 3
u Solinu
UKUPNO MJERA 2. 850.000 + 557.000 1.407.000
UKUPNO CILJ 1. 2.346.000 + 599.000 2.945.000

CILJ 2 - VISOKA KVALITETA ŽIVLJENJA


Mjera 3. Razvoj lokalne i socijalno osjetljive zajednice

Polazna vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Odgovornost za provedbu
Povećanje/smanjenje

mjere (organizacijska
klasifikacija - razdjel)
Novi plan 2017.
Plan 2017.

Program/ Naziv Pokazatelj


aktivnost programa/aktivnost rezultata

P 1007 SOCIJALNA SKRB


Broj korisnika
povlaštenih
Socijalne pomoći
A 1007 01 5.797.000 + 348.000 6.145.000 i besplatnih 3.000 3.000 2
građanima i kućanstvima
autobusnih
karata
Broj korisnika
jednokratne
300 300 2
novčane
pomoći
Broj pomoći
za kupnju 160 160 2
udžbenika
Broj korisnika
pomoći 140 145 2
za ogrijev
Broj korisnika
42 42 2
pučke kuhinje
Broj korisnika
2.040 2.040 2
Božićnice
Broj poklona
novorođenoj 260 260 2
djeci
Strana 142 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Polazna vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Odgovornost za provedbu
Povećanje/smanjenje

mjere (organizacijska
klasifikacija - razdjel)
Novi plan 2017.
Plan 2017.
Program/ Naziv Pokazatelj
aktivnost programa/aktivnost rezultata

Broj
subvencija
15 15 2
prehrane
dojenčadi
Troškovi
stanovanja
socijalno 70 70 2
ugroženih
osoba - broj
Broj učenika
s posebnim
potrebama
16 16 2
koji koriste
besplatni
prijevoz
Broj osoba
s posebnim
potrebama
10 11 2
koji koriste
besplatni
prijevoz
Broj socijalno
ugrožene
djece za 50 50 2
sufinanciranje
ljetovanja
Broj
umirovljenika
90 90 2
za sufinanci-
ranje odmora
Financiranje udruga koje Broj udruga
A 1007 02 provode socijalne 911.000 + 73.000 984.000 čiji se programi 17 21 2
programe financiraju
Broj stanova
Financiranje stambenih
u kojima su
A 1007 03 troškova štićenika 48.000 – 48.000 1 1 2
štićenici
Doma Maestral
Doma Maestral
Financiranje Gradskog Broj davatelja
A 1007 04 303.000 – 303.000 250 250 2
društva HCK Solin krvi
Broj
maloljetnih
8 10 2
delikvenata na
rehabilitaciji
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 143 - Broj 3

Polazna vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Odgovornost za provedbu
Povećanje/smanjenje

mjere (organizacijska
klasifikacija - razdjel)
Novi plan 2017.
Plan 2017.
Program/ Naziv Pokazatelj
aktivnost programa/aktivnost rezultata

Broj
zatvorenika 25 25 2
na probaciji
Broj članova
Kluba treće 50 50 2
životne dobi
Broj učenika
osnovnih škola
na edukaciji o
39 42 2
prvoj pomoći
i humanitarnim
vrednotama
Broj odraslih
na edukaciji za
djelovanje u 30 40 2
slučaju
katastrofa
Broj
Sufinanciranje prihvatilišta
A 1007 05 96.000 – 96.000 sufinanciranih 1 1 2
za beskućnike
prihvatilišta
Projekt “Logopedskom Broj djece
T 1007 01 intervencijom do govornog – + 15.000 15.000 uključene u 33 35 2
razvoja” program
Projekt “Ja to mogu” Broj djece
T 1007 02 za djecu s poteškoćama – + 32.000 32.000 uključene u 40 42 2
u razvoju program
Broj djece
Projekt “Odrastanje iz Solina
T 1007 03 – + 10.000 10.000 5 6 2
s osmjehom” uključene
u program
Broj djece
SUVAG – sufinanciranje u Solinu
T 1007 04 – + 13.000 13.000 1 2 2
djece oštećena sluha uključene
u program
Broj korisnika
Projekt socijalne
T 1007 05 37.000 – 37.000 socijalne 82 82 2
samoposluge
samoposluge
P 1008 OBRAZOVANJE
Broj đaka
i studenata
A 1008 01 Ulaganje u obrazovanje 1.023.000 + 168.000 1.191.000 150 150 2
korisnika
stipendije
Strana 144 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Polazna vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Odgovornost za provedbu
Povećanje/smanjenje

mjere (organizacijska
klasifikacija - razdjel)
Novi plan 2017.
Plan 2017.
Program/ Naziv Pokazatelj
aktivnost programa/aktivnost rezultata

Broj učenika
kojima se
sufinancira 15 15 2
cjelodnevni
boravak u školi
Broj osobnih
asistenata u
nastavi koje 16 16 2
Grad
sufinancira
P 1014 KUPNJA I GRADNJA
NEFINANCIJSKE
IMOVINE
Broj novih
K 1014 47 Poslovni centar Rupotina 118.000 + 67.000 185.000 prostora – – 3
društvene
namjene
Broj gradskih
K 1014 59 Gradski trg 170.000 – 170.000 – – 3
trgova
UKUPNO MJERA 3. 8.503.000 + 726.000 9.229.000
Mjera 4. Izgradnja obrazovne i sportske infrastrukture
Polazna vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Odgovornost za provedbu
Povećanje/smanjenje

mjere (organizacijska
klasifikacija - razdjel)
Novi plan 2017.
Plan 2017.

Program/ Naziv Pokazatelj


aktivnost programa/aktivnost rezultata

P 1014 KUPNJA I GRADNJA


NEFINANCIJSKE
IMOVINE
Broj novih
K 1014 12 Izgradnja otvorenih dječjih 215.000 – 215.000 otvorenih dj. – +2 3
zabavnih parkova zabavnih
parkova
Broj novih
K 1014 35 Dječja igrališta Gašpini 200.000 + 200.000 400.000 dj. igrališta – +2 3
Gašpini
100.000 – 100.000 Broj novih
Novi dječji vrtić
K 1014 88 vrtićkih/ško- – – 3
– škola Priko vode
lskih objekata
Broj novih
Stadion NK “Sloga”
K 1014 91 1.000.000 – 1.000.000 sjedećih mjesta – – 3
Mravince
na stadionu
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 145 - Broj 3

Polazna vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Odgovornost za provedbu
Povećanje/smanjenje

mjere (organizacijska
klasifikacija - razdjel)
Novi plan 2017.
Plan 2017.
Program/ Naziv Pokazatelj
aktivnost programa/aktivnost rezultata

Broj novih
prostora
– – 3
društvene
namjene
UKUPNO MJERA 4. 1.515.000 + 200.000 1.715.000
Mjera 5. Izgradnja komunalne infrastrukture

Polazna vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Odgovornost za provedbu
Povećanje/smanjenje

mjere (organizacijska
klasifikacija - razdjel)
Novi plan 2017.
Plan 2017.

Program/ Naziv Pokazatelj


aktivnost programa/aktivnost rezultata

P 1014 KUPNJA I GRADNJA


NEFINANCIJSKE
IMOVINE
Povećanje
broja
Rekonstrukcija raskrižja
K 1014 03 1.800.000 + 65.000 1.865.000 navedenih – – 3
Matoševa - P Krešimira IV
raskrižja sa
semaforima
Broj metara
K 1014 05 Stepinčeva ulica – II. faza 650.000 – 650.000 – + 70 3
ceste
Spojna cesta Mosečka Broj metara
K 1014 07 572.000 – 572.000 – – 3
- Kozjačka spojne ceste
Osnovna škola Ninčevići Broj metara
K 1014 14 2.700.000 - 1.777.000 923.000 – – 3
- cesta ceste
Izgradnja autobusnog Broj novih
K 1014 15 stajališta kraj O.Š. Ninče- 640.000 + 50.000 690.000 autobusnih – +1 3
vići u ulici B. Radića stajališta
Izgradnja nogostupa Broj metara
K 1014 16 420.000 – 420.000 – + 212 3
u ulici Kneza Trpimira nogostupa
Broj metara
K 1014 19 Prometnica na Čeprljincu 600.000 - 13.000 587.000 – + 80 3
ceste
Broj metara
K 1014 21 Ulica na predjelu Bunje 620.000 + 436.000 1.056.000 – + 89 3
ceste
Izgradnja reciklažnog Broj recikla-
K 1014 24 1.800.000 + 1.800.000 3.600.000 – +1 3
dvorišta žnih dvorišta
Pristupni put kod Broj metara
K 1014 32 140.000 – 140.000 – – 3
O.Š. V. Paraća ceste
Strana 146 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Polazna vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Odgovornost za provedbu
Povećanje/smanjenje

mjere (organizacijska
klasifikacija - razdjel)
Novi plan 2017.
Plan 2017.
Program/ Naziv Pokazatelj
aktivnost programa/aktivnost rezultata

Broj
Rekonstrukcija raskrižja rekonstruiranih
K 1014 46 650.000 – 650.000 – +1 3
Kaštelanska ulica - Bunje raskrižja sa
semaforima
Pothodnik ispod ulice Broj novih
K 1014 48 – + 160.000 160.000 – +1 3
Don F. Bulića pothodnika
Rekonstrukcija raskrižja Broj
K 1014 50 Gajeva - Braće Radića 300.000 + 45.000 345.000 rekonstruiranih – +1 3
u Mravincima raskrižja
Proširenje Ulice braće Broj metara
K 1014 54 70.000 – 70.000 – – 3
Radića proširene ulice
Proširenje dijela ulice Broj metara
K 1014 55 400.000 - 288.000 112.000 – – 3
Marka Marulića proširene ulice
Nogostup Ante Starčevića Broj metara
K 1014 56 220.000 + 10.000 230.000 – 340 3
– Rupotina nogostupa
Parkiralište kod Doma Broj uređenih
K 1014 57 850.000 – 850.000 – – 3
zdravlja na Bilankuši parking mjesta
Broj metara
Rekonstrukcija ulice
K 1014 58 125.000 – 125.000 rekonstruirane – – 3
Kliški put
ulice
Spojna cesta Vranjički Broj metara
K 1014 60 70.000 – 70.000 – – 3
put - Brodomerkur spojne ceste
Rekonstrukcija ulice Broj metara
K 1014 62 Ante Starčevića 240.000 – 240.000 rekonstruirane – 100 3
– Mravince ulice
Broj metara
Rekonstrukcija ulice
K 1014 63 70.000 – 70.000 rekonstruirane – – 3
27. rujna – Mravince
ulice
Javna rasvjeta u ulici Broj novih
K 1014 74 35.000 – 35.000 – +4 3
Sv. Anastazije uz potok rasvjetnih tijela
Izgradnja
oborinske
Rekonstrukcija ulice
K 1014 97 4.000.000 - 1.000.000 3.000.000 odvodnje i – + 1000 m 3
Stjepana Radića
rekonstruk.
kolnika
Spoj ulice Sv. Nikole Broj metara
K 1014 99 375.000 – 375.000 – + 125 m 3
i Don F. Bulića proširene ulice
Ukupno Mjera 5. 17.347.000 - 512.000 16.835.000
UKUPNO CILJ 2. 27.365.000 + 414.000 27.779.000
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 147 - Broj 3

CILJ 3. RAZVIJENO MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO


Mjera 6. Stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetništva

Polazna vrijednost 2016.

Ciljana vrijednost 2017.

Odgovornost za provedbu
Povećanje/smanjenje

mjere (organizacijska
klasifikacija - razdjel)
Novi plan 2017.
Plan 2017.
Program/ Naziv Pokazatelj
aktivnost programa/aktivnost rezultata

P 1012 POTICANJE
GOSPODARSTVA
Poticanje malog i srednjeg Broj radionica
T 1012 01 450.000 + 100.000 550.000 2 2 3
poduzetništva za poduzetnike
Broj mjera
za poticanje – 4 3
poduzetnika
Ukupno Mjera 6. 450.000 + 100.000 550.000
UKUPNO CILJ 3. 450.000 + 100.000 550.000
UKUPNO PLAN
RAZVOJNIH
PROGRAMA 30.161.000 + 1.113.000 31.274.000

Na temelju članka 28. Statuta Grada Solina 1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju Gradske
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 knjižnice Solin za 2016. godinu.
i 7/13), Gradsko vijeće na 35. sjednici održanoj 23. 2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
veljače 2017. godine, donijelo je vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 021-05/17-01/01
ZAKLJUČAK Ur.broj: 2180/01-02-01-17-4
Solin, 23. veljače 2017. godine
o Financijskom izvješću o poslovanju Predsjednik
Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu GRADSKOG VIJEĆA
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
1. Prihvaća se Financijsko izvješće o poslova-
nju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu.
2. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove
vjesniku Grada Solina”.
u kulturi Zvonimir Solin i članka 28. Statuta Gra-
Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-5 da Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj
Solin, 23. veljače 2017. godine 7/09, 4/13 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Solina
Predsjednik na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine,
GRADSKOG VIJEĆA donijelo je
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izmjene Pravilnika
Na temelju članka 28. Statuta Grada Solina o pravima i obvezama iz rada i po osnovi
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 rada zaposlenika u Javnoj ustanovi u kulturi
i 7/13), Gradsko vijeće na 35. sjednici održanoj 23. Zvonimir Solin
veljače 2017. godine, donijelo je
Članak 1.
ZAKLJUČAK Daje se suglasnost na Izmjene Pravilnika
o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin o pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada
za 2016. godinu zaposlenika u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir
Strana 148 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Solin koje je predložilo Upravno vijeće na sjednici ZAKLJUČAK


održanoj dana 17. veljače 2017. godine. o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o
financijskom poslovanju Javne ustanove
Članak 2. u kulturi Zvonimir Solin
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše-
nja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Članak 1.
Solina”. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o
Klasa: 021-05/17-01/01 financijskom poslovanju Javne ustanove u kulturi
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-10 Zvonimir Solin za 2016. godinu, koje je predložilo
Solin, 23. veljače 2017. godine Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 17. ve-
Predsjednik ljače 2017. godine.
GRADSKOG VIJEĆA
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove Klasa: 021-05/17-01/01
u kulturi Zvonimir Solin i članka 28. Statuta Gra- Ur.broj: 2180/01-02-01-17-8
Solin, 23. veljače 2017. godine Predsjednik
da Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj
GRADSKOG VIJEĆA
7/09, 4/13 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Solina Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine,
donijelo je

ZAKLJUČAK Na temelju članka 100. Zakona o socijalnoj


o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13, 152/14,
Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin 99/15 i 52/16) i članka 28. Statuta Grada Solina
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13
Članak 1. i 7/13) Gradsko vijeće Grada Solina na 35. sjednici
održanoj 23. veljače 2017. godine, donijelo je
Daje se suglasnost na Izmjene Statuta Javne
ustanove u kulturi Zvonimir Solin, koje je predlo-
žilo Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 17. ODLUKU
veljače 2017. godine. o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 2. Članak 1.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donoše- U članku 35.a, stavak 2. iznos “500,00” mijenja
nja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada se i glasi “700,00”.
Solina”.
Članak 2.
Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-9 U članku 35.b, stavak 1. iznos “500,00” mijenja
Solin, 23. veljače 2017. godine se i glasi “700,00”.
Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA Članak 3.
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
Odredbe članka 1. i članka 2. ove Odluke pri-
mjenjivat će se od 01. siječnja 2017. godine.

Članak 4.
Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
u kulturi Zvonimir Solin i članka 28. Statuta Gra- dana objave u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
da Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-15
7/09, 4/13 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Solina Solin, 23. veljače 2017. godine Predsjednik
na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine, GRADSKOG VIJEĆA
donijelo je Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 149 - Broj 3

Na temelju članka 28., stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” RH, broj
36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14
i 36/15), članka 28. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13),
Gradsko vijeće na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina
za 2017. godinu

Ovim su Programom, sukladno članku 28., stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obuhva-
ćene slijedeće komunalne djelatnosti:
1. Odvodnja atmosferskih voda,
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3. Održavanje javnih površina,
4. Održavanje nerazvrstanih cesta,
5. Održavanje groblja,
6. Održavanje javne rasvjete,
7. Vatrogasna djelatnost.
Ad 1. Odvodnja atmosferskih voda
Predviđaju se slijedeće djelatnosti:
– održavanje i čišćenje već izgrađene oborinske i fekalne kanalizacije u kojima su se do sada javljali
problemi zbog onečišćenja;
– čišćenje kišnih slivnika oborinske kanalizacije.
Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
Ukupno za odvodnju atmosferskih voda: 10.000,00 kn – 10.000,00 kn

Ad 2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čisćenje javnih površina


Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
– Čišćenje i pranje javnih površina (Čistoća,
EKO-trans), rad obuhvaća slijedeće djela-
tnosti: čišćenje i pranje javno-prometnih
površina, ispražnjavanje malih kontejnera
za kućni otpad, najam i ispražnjavanje ve-
likih kontejnera za glomazni otpad, rad
auto-poljevača (prema Programu Vlastitog
pogona za obavljanje komunalnih djela-
tnosti u gradu Solinu) 740.000,00 kn – 740.000,00 kn
– Dezinsekcija i deratizacija (“Cian” i Zavod
za javno zdravstvo), Rad obuhvaća djela-
tnosti obvezatne (preventivne) deratizacije
i dezinsekcije grada Solina koje uključuju:
– postupak suzbijanja štetnih glodavaca
– postupak suzbijanja štetnih člankonožaca
– obvezna (preventivna) deratizacija
i dezinsekcija 250.000,00 kn – 250.000,00 kn
Strana 150 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
– Zbrinjavanje napuštenih životinja i lešina 110.000,00 kn – 110.000,00 kn
– Nabava novih kontejnera i koševa 30.000,00 kn – 30.000,00 kn
Ukupno za održavanje javnih površina: 1.130.000,00 kn – 1.130.000,00 kn

Ad 3. Održavanje javnih površina


Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
– Održavanje ulica i javnih površina 450.000,00 kn – 450.000,00 kn
– Voda za zalijevanje zelenih površina 650.000,00 kn – 650.000,00 kn
– Materijal za održavanje 480.000,00 kn – 480.000,00 kn
– Održavanje strojeva 140.000,00 kn – 140.000,00 kn
– Oprema za održavanje zelenih površina 90.000,00 kn – 90.000,00 kn
– Sustav automatskog zalijevanja zelenih
površina 170.000,00 kn – 170.000,00 kn
– Urbana oprema 65.000,00 kn – 65.000,00 kn
– Sustav automatskog zalijevanja na igralištu
NK Sloga Mravince 150.000,00 kn – 150.000,00 kn
– Održavanje nogometnih igrališta 300.000,00 kn – 300.000,00 kn
– Održavanje malih sportskih centara
i dječjih igrališta 260.000,00 kn – 260.000,00 kn
– Ostalo 376.000,00 kn – 376.000,00 kn
Ukupno za održavanje javnih površina: 3.131.000,00 kn – 3.131.000,00 kn

Ad 4. Održavanje nerazvrstanih cesta


Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
1. Nabava materijala za popravak gradskih
ulica (beton, armaturne mreže, cement,
PVC cijevi) 200.000,00 kn – 200.000,00 kn
– odore za prometnu jedinicu mladeži 8.000,00 kn – 8.000,00 kn
– uređenje autobusnih čekaonica 60.000,00 kn – 60.000,00 kn
– prometna jedinica mladeži 65.000,00 kn – 65.000,00 kn
– izmještanje vozila po nalogu komunalnog
redara 3.000,00 kn – 3.000,00 kn
– usluge održavanja semafora 46.000,00 kn – 46.000,00 kn
– korištenje programa PAZIGRAD 90.000,00 kn – 90.000,00 kn
– izrada prometnih elaborata 66.000,00 kn – 66.000,00 kn
– ophodarska služba 594.500,00 kn – 594.500,00 kn
– zimska služba 50.000,00 kn – 50.000,00 kn
– popravak i asfaltiranje nerazvrstanih cesta:
– Sanirati ulaz s Ulice Stjepana Radića
prema stambenim zgradama 19.000,00 kn – 19.000,00 kn
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 151 - Broj 3

Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
– Uređenje stubišta iza Doma Zvonimir 13.000,00 kn – 13.000,00 kn
– Izgradnja spoja na Držićevu ulicu
pored kuće Japirko 10.000,00 kn – 10.000,00 kn
– Izrada ugibališta za kontejnere za otpad
u Ulici Marka Marulića kod broja 52 10.000,00 kn – 10.000,00 kn
– Presvlačenje asfaltom dio Ulice Put Mira 30.000,00 kn – 30.000,00 kn
– Uređenje dijela nerazvrstane ceste pored
kuće M. Marulić broj 52 31.250,00 kn – 31.250,00 kn
– Uređenje gradske parcele kraj trafosta-
nice (Dioklecijanova ulica - Ulica Put
Mira) za parking 20.000,00 kn – 20.000,00 kn
– Proširenje dijela Držićeve ulice 137.500,00 kn – 137.500,00 kn
– Proširenje rešetki na spoju Ulice Braće
Radić i Ulice Petra Kružića 6.250,00 kn – 6.250,00 kn
– Proširenje Ulice Braće Radić kod kuće
Balić 38.750,00 kn – 38.750,00 kn
– Presvlačenje asfaltom dio Ulice don
Lovre Katića do Ulice Put Bubića 70.000,00 kn – 70.000,00 kn
– Asfaltiranje nogostupa u Ulici Solinske
mladeži od dućana Studenac do crkve
Sv. Anastazije 40.000,00 kn – 40.000,00 kn
– Sanacija potpornog zida u Ulici don
Frane Bulića preko puta križanja s
Ulicom Sv. Anastazije 25.000,00 kn – 25.000,00 kn
– Asfaltiranje pješačkog puta od Kaštela-
nske ulice do novih stambenih zgrada
uz potok 25.000,00 kn – 25.000,00 kn
– Uređenje i sanacija Ulice Ilijin potok 10.000,00 kn – 10.000,00 kn
– Uređenje i betoniranje dijela protupo-
žarnog puta iza klaonice Vučičić
u Ulici Put Voljaka 20.000,00 kn – 20.000,00 kn
– Proširenje ulaza u NK Omladinac 27.450,00 kn – 27.450,00 kn
– Postavljanje uspornika i sanacije ploča
na odvodnom kanalu u Ulici don Petra
Peroša 20.000,00 kn – 20.000,00 kn
– Sanacija kolnika ulice od pumpe Lukoil
do Mravinaca 25.000,00 kn – 25.000,00 kn
– Sanacija dijela potpornih i ogradnih
zidova oko Doma kulture Mravince 20.000,00 kn – 20.000,00 kn
– Uređenje prostora za smještaj konte-
jnera za otpatke u Ulici Marka Marulića
kod javnog WC-a 10.000,00 kn – 10.000,00 kn
– Uređenje nogostupa i uređenje pristupa
na parking zapadno uz mjesni dom 15.000,00 kn – 15.000,00 kn
– Saniranje južnog dijela Ulice M.
Vidoševića 15.000,00 kn – 15.000,00 kn
Strana 152 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
– Saniranje rupa na cesti 217.300,00 kn - 115.000,00 kn 102.300,00 kn
Sveukupno održavanje nerazvrstanih cesta: 2.038.000,00 kn - 115.000,00 kn 1.923.000,00 kn

Ad 5. Održavanje groblja
Plan održavanja po posebnom programu Vlastitog pogona.
Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
– Poslovi upravljanja i održavanja groblja
na području grada Solina, obuhvaćaju
ukope i ekshumacije, održavanje zelenih
površina, čišćenje istih, održavanje opreme
i uredskih prostorija 65.000,00 kn – 65.000,00 kn
– Materijali 49.000,00 kn – 49.000,00 kn
Ukupno za održavanje groblja 114.000,00 kn – 114.000,00 kn

Ad 6. Održavanje javne rasvjete


Predviđaju se slijedeći troškovi:
Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
– Plaćanje utrošene električne energije
za javnu rasvjetu 1.100.000,00 kn – 1.100.000,00 kn
– Materijal za održavanje javne rasvjete 315.000,00 kn – 315.000,00 kn
– Izrada projekata energetske učinkovitosti 184.000,00 kn – 184.000,00 kn
– Provjera ispravnosti sustava javne rasvjete 50.000,00 kn – 50.000,00 kn
– Ukrašavanje grada povodom blagdana 50.000,00 kn – 50.000,00 kn
– Usluge energetskog certificiranja javne
rasvjete 70.000,00 kn – 70.000,00 kn
– Izrada plana energetske učinkovitosti
javne rasvjete 30.000,00 kn – 30.000,00 kn
– Usluge tekućeg i investicijskog
održavanja javne rasvjete – + 60.000,00 60.000,00 kn
Ukupno za održavanje javne rasvjete: 1.799.000,00 kn + 60.000,00 1.859.000,00 kn

Ad 7. Vatrogasna djelatnost

Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
Ukupno vatrogasna djelatnost: 890.000,00 kn + 48.000,00 938.000,00 kn

Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
SVEUKUPNO ZA ODRŽAVANJE
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U 2017. GODINI: 9.112.000,00 kn - 7.000,00 kn 9.105.000,00 kn
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 153 - Broj 3

Ova Izmjena i Dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom dono-
šenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 021-05/17-01/01 Predsjednik
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-17 GRADSKOG VIJEĆA
Solin, 23. veljače 2017. godine Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 30., stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” RH, broj
36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14
i 36/15), članak 28. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13) Gra-
dsko vijeće na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području
grada Solina za 2017. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Ovim se Programom, sukladno članku 30., stavku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, određuje
gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu za:
– javne površine,
– nerazvrstane ceste,
– javnu rasvjetu,
– groblja,
s troškovima za gradnju objekata i uređaja, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje
programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.
II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
1. Izgradnja otvorenih dječjih zabavnih
parkova 215.000,00 kn – 215.000,00 kn
2. Pomoćno gradsko nogometno igralište
u Vranjicu 150.000,00 kn – 150.000,00 kn
3. Dječje igralište Gašpini 200.000,00 kn + 200.000,00 kn 400.000,00 kn
4. Kulturno informativni centar Salona
– II. faza – arheologija 200.000,00 kn + 557.000,00 757.000,00 kn
5. Arheološki kompleks Salona
– projektna dokumentacija 250.000,00 kn – 250.000,00 kn
6. Parkiralište kod Doma zdravlja
na Bilankuši – zemljište 850.000,00 kn – 850.000,00 kn
7. Gradski trg – projektna dokumentacija
i arheologija 170.000,00 kn – 170.000,00 kn
8. Ljetna pozornica Gradina – projektna
dokumentacija 50.000,00 kn – 50.000,00 kn
9. Stadion NK “Sloga” Mravince 1.000.000,00 kn – 1.000.000,00 kn
10. Balotište na Meterizama – + 30.000,00 kn 30.000,00 kn
UKUPNO II: 3.085.000,00 kn + 787.000,00 kn 3.872.000,00 kn
Strana 154 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 3.872.000,00 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog


doprinosa, EU sredstava, sredstava komunalne naknade i prodaje zemljišta.
III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA
Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
1. Rekonstrukcija raskrižja Matoševe
ulice i Ulice P. Krešimira IV 1.800.000,00 kn + 65.000,00 kn 1.865.000,00 kn
2. Stepinčeva ulica – II. faza 650.000,00 kn – 650.000,00 kn
3. Spojna cesta Put Mira - Matoševa
s raskrižjem 100.000,00 kn + 199.000,00 kn 299.000,00 kn
4. Spojna cesta Mosećka - Kozjačka 572.000,00 kn – 572.000,00 kn
5. Cesta oko nove O.Š. Ninčevići 2.700.000,00 kn - 1.777.000,00 kn 923.000,00 kn
6. Izgradnja autobusnog stajališta kraj
O.Š. Ninčevići u Ulici Braće Radića 640.000,00 kn + 50.000,00 kn 690.000,00 kn
7. Izgradnja nogostupa u Ulici Kneza
Trpimira 420.000,00 kn – 420.000,00 kn
8. Prometnica na Čeprljincu 600.000,00 kn - 13.000,00 kn 587.000,00 kn
9. Ulica na predjelu Bunje 620.000,00 kn + 436.000,00 kn 1.056.000,00 kn
10. Put za Libovac 50.000,00 kn – 50.000,00 kn
11. Pristupni put kod O.Š. “V. Parać” 140.000,00 kn – 140.000,00 kn
12. Rekonstrukcija raskrižja Kaštelanska
ulica - Bunje 650.000,00 kn – 650.000,00 kn
13. Pothodnik ispod Ulice don Frane Bulića – + 160.000,00 kn 160.000,00 kn
14. Rekonstrukcija raskrižja Gajeve
i Braće Radića 300.000,00 kn + 45.000,00 kn 345.000,00 kn
15. Potporni zid u ulici Mužići – + 160.000,00 kn 160.000,00 kn
16. Proširenje Ulice Braće Radića
– projektna dokumentacija 70.000,00 kn – 70.000,00 kn
17. Proširenje dijela Ulice Marka Marulića 400.000,00 kn - 228.000,00 kn 172.000,00 kn
18. Nogostup Ante Starčevića – Rupotina 220.000,00 kn + 10.000,00 kn 230.000,00 kn
19. Rekonstrukcija ulice Kliški put
– zemljiše i projektna dokumentacija 125.000,00 kn – 125.000,00 kn
20. Spojna cesta Vranjički put - Brodome-
rkur – projektna dokumentacija 70.000,00 kn – 70.000,00 kn
21. Rekonstrukcija Ulice A. Starčevića
– Mravince 240.000,00 kn – 240.000,00 kn
22. Rekonstrukcija Ulice 27. rujna
– Mravince – projektna dokumentacija 70.000,00 kn – 70.000,00 kn
23. Rekonstrukcija ulice Topini – projektna
dokumentacija 20.000,00 kn – 20.000,00 kn
24. Proširenje ulaza u Držićevu ulicu 150.000,00 kn – 150.000,00 kn
– projektna dokumentacija – + 50.000,00 kn 50.000,00 kn
25. Nogostup u Ulici A. Starčevića kraj
škole 100.000,00 kn + 5.000,00 kn 105.000,00 kn
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 155 - Broj 3

Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
26. Rekonstrukcija dijela ulice Zgon 160.000,00 kn + 200.000,00 kn 360.000,00 kn
27. Put od Samostana Sv. Rafaela
- Zvonimirova ulica 300.000,00 kn + 48.000,00 kn 348.000,00 kn
28. Zoranićeva ulica – + 200.000,00 kn 200.000,00 kn
29. Potporni zid kod Doma kulture
u Kučinama – + 200.000,00 kn 200.000,00 kn
30. Rekonstrukcija Ulice Stjepana Radića 4.000.000,00 kn - 1.000.000,00 kn 3.000.000,00 kn
31. Ulica Emanuela Vidovića – zemljište 730.000,00 kn – 730.000,00 kn
32. Spoj Ulice Sv. Nikole i don F. Bulića 375.000,00 kn – 375.000,00 kn
33. Prometnica potokom Karabaš
– projektna dokumentacija 85.000,00 kn – 85.000,00 kn
34. Kolno - pješačka prometnica zapadno
od O.Š. Ninčevići – + 100.000,00 kn 100.000,00 kn
35. Stepenište uz potok u Ulici Sv. Anastazija – + 70.000,00 kn 70.000,00 kn
UKUPNO III. 16.357.000,00 kn - 1.020.000,00 kn 15.337.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 15.337.000,00 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog
doprinosa, sredstava iz državnog i županijskog proračuna, sredstava Županijske uprave za ceste Split,
sredstava komunalne naknade i prodaje zemljišta.
IV. JAVNA RASVJETA
Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
1. Dodatna ulaganja u postojeću javnu
rasvjetu – + 100.000,00 kn 100.000,00 kn
2. Javna rasvjeta u Ulici Sv. Anastazija
uz potok 35.000,00 kn – 35.000,00 kn
UKUPNO IV: 35.000,00 kn + 100.000,00 kn 135.000,00 kn
Potrebna financijska sredstva u iznosu od 135.000,00 kn osigurat će se iz sredstava komunalnih
doprinosa.
V. GROBLJA
Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
1. Novo groblje Solin
– gradnja grobnog polja XXI 800.000,00 kn – 800.000,00 kn
– gradnja grobnog polja XXII 500.000,00 kn – 500.000,00 kn
– projektna dokumentacija za ispraćajnu
dvoranu i mrtvačnicu 40.000,00 kn – 40.000,00 kn
– projektna dokumentacija za grobno
polje XXII 80.000,00 kn – 80.000,00 kn
– sanacija grobnog polja 150.000,00 kn – 150.000,00 kn
– gradnja novog grobnog polja 770.000,00 kn – 770.000,00 kn
UKUPNO V: 2.340.000,00 kn – 2.340.000,00 kn
Strana 156 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Potrebna financijska sredstva u iznosu od 2.340.000,00 kn osigurat će se iz sredstava komunalnog


doprinosa i sredstava od prodaje grobnica.

VI. SVEUKUPNO ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRU-


KTURE NA PODRUČJU GRADA SOLINA ZA 2017. GODINU
Povećanje/
Plan Novi plan
smanjenje
21.817.000,00 kn - 133.000,00 kn 21.684.000,00 kn

VII. IZVOR FINANCIRANJA je komunalni doprinos, EU sredstva, komunalne naknade, sredstva iz


državnog i županijskog proračuna, sredstava Županijske uprave za ceste Split i prodaje zemljišta.
Ova Izmjena i Dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu
danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-16
Solin, 23. veljače 2017. godine
Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 28., stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” RH, broj
36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14
i 36/15), članka 28. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13),
Gradsko vijeće na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture
na području grada Solina za 2016. godinu

Ovim su Programom, sukladno članku 28., stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obuhva-
ćene slijedeće komunalne djelatnosti:
1. Odvodnja atmosferskih voda,
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
3. Održavanje javnih površina,
4. Održavanje nerazvrstanih cesta,
5. Održavanje groblja,
6. Održavanje javne rasvjete,
7. Vatrogasna djelatnost˝.

Ad 1. Odvodnja atmosferskih voda


Predviđaju se slijedeće djelatnosti:
– održavanje i čišćenje već izgrađene oborinske i fekalne kanalizacije u kojima su se do sada javljali
problemi zbog onečišćenja;
– čišćenje kišnih slivnika oborinske kanalizacije.

Planirano Ostvareno
Ukupno za odvodnju atmosferskih voda: 30.000,00 kn 29.960,00 kn
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 157 - Broj 3

Ad 2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina


Planirano Ostvareno
– Čišćenje i pranje javnih površina (Čistoća, EKO-trans), rad
obuhvaća slijedeće djelatnosti: čišćenje i pranje javno-prome-
tnih površina, ispražnjavanje malih kontejnera za kućni otpad,
najam i ispražnjavanje velikih kontejnera za glomazni otpad,
rad auto-poljevača (prema Programu Vlastitog pogona za
obavljanje komunalnih djelatnosti u gradu Solinu) 723.000,00 kn 712.528,21 kn
– Dezinsekcija i deratizacija (“Cian” i Zavod za javno zdravstvo),
Rad obuhvaća djelatnosti obvezatne (preventivne) deratizacije
i dezinsekcije grada Solina koje uključuju:
– postupak suzbijanja štetnih glodavaca
– postupak suzbijanja štetnih člankonožaca
– obvezna (preventivna) deratizacija i dezinsekcija 250.000,00 kn 235.400,00 kn
– Zbrinjavanje napuštenih životinja i lešina 60.000,00 kn 52.925,00 kn
Ukupno za održavanje javnih površina: 1.033.000,00 kn 1.000.853,21 kn

Ad 3. Održavanje javnih površina


Planirano Ostvareno
– Održavanje ulica i javnih površina 600.000,00 kn 595.117,42 kn
– Voda za zalijevanje zelenih površina 800.000,00 kn 793.642,38 kn
– Materijal za održavanje 644.000,00 kn 643.935,46 kn
– Održavanje strojeva 130.000,00 kn 127.575,30 kn
– Oprema za održavanje zelenih površina 94.000,00 kn 93.736,23 kn
– Sustav automatskog zalijevanja zelenih površina 24.000,00 kn 23.930,19 kn
– Održavanje nogometnih igrališta 369.000,00 kn 355.898,64 kn
– Održavanje malih sportskih centara i dječjih igrališta 209.000,00 kn 158.413,55 kn
– Ostalo 369.000,00 kn 297.181,73 kn
Ukupno za održavanje javnih površina: 3.239.000,00 kn 3.089.430,90 kn

Ad 4. Održavanje nerazvrstanih cesta


Planirano Ostvareno
1. Nabava materijala za popravak gradskih ulica (beton,
armaturne mreže, cement, PVC cijevi) 60.000,00 kn 55.645,76 kn
• Odore za prometnu jedinicu mladeži 8.000,00 kn 7.029,50 kn
• Odore za prometne redare 17.000,00 kn 16.500,00 kn
• Uređenje autobusnih čekaonica 52.000,00 kn 51.236,25 kn
• Usluge održavanja semafora 47.000,00 kn 46.409,60 kn
• Korištenje programa PAZIGRAD 53.000,00 kn 52.500,00 kn
• Prometna jedinica mladeži 31.000,00 kn 30.289,20 kn
• Izmještanje vozila po nalogu komunalnih redara 6.000,00 kn 5.375,00 kn
• Izrade prometnih elaborata 91.000,00 kn 91.000,00 kn
• Ophodarska služba 603.590,00 kn 603.590,00 kn
Strana 158 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Planirano Ostvareno
• Popravak i asfaltiranje nerazvrstanih cesta:
– Pješačka staza na izvoru Jadra 50.000,00 kn 47.482,50 kn
– Sanacija okna u Gašpinoj Mlinici 18.500,00 kn 18.478,12 kn
– AB zid Put Majdana 102.000,00 kn 101.636,00 kn
– Igralište Put Mira 67.000,00 kn 66.560,00 kn
– Stepenice u Kučinama 33.000,00 kn 32.074,83 kn
– Sanacija parkinga i pristupne rampe na izvoru Jadra 46.000,00 kn 45.375,00 kn
– Odvodnja u ulici Hrvatskih žrtava 26.000,00 kn 25.395,00 kn
– Priključna prometnica kod gradskog groblja 82.000,00 kn 81.560,00 kn
– Sanacija rupa na prometnicama i vertikalna signalizacija 308.910,00 kn 154.178,48 kn
Sveukupno održavanje nerazvrstanih cesta: 1.702.000,00 kn 1.532.315,24 kn
Ad 5. Održavanje groblja
Plan održavanja po posebnom programu Vlastitog pogona.
Planirano Ostvareno
– Poslovi upravljanja i održavanja groblja na području grada
Solina, obuhvaćaju ukope i ekshumacije, održavanje zelenih po-
vršina, čišćenje istih, održavanje opreme i uredskih prostorija 61.000,00 kn 58.202,29 kn
– Materijali 75.000,00 kn 66.178,20 kn
Ukupno za održavanje groblja 136.000,00 kn 124.380,49 kn
Ad 6. Održavanje javne rasvjete
Predviđaju se slijedeći troškovi:
Planirano Ostvareno
• Plaćanje utrošene električne energije za javnu rasvjetu 1.000.000,00 kn 946.171,71 kn
• Materijal za održavanje javne rasvjete 300.000,00 kn 272.737,97 kn
• Izrada projekta energetske učinkovitosti 367.000,00 kn 366.912,00 kn
• Provjera ispravnosti sustava javne rasvjete 30.000,00 kn 22.175,00 kn
• Ukrašavanje grada povodom blagdana 36.000,00 kn 36.000,00 kn
Ukupno za održavanje javne rasvjete: 1.733.000,00 kn 1.643.996,68 kn
Ad 7. Vatrogasna djelatnost

Planirano Ostvareno
Ukupno vatrogasna djelatnost: 916.000,00 kn 915.691,06 kn

Planirano Ostvareno
SVEUKUPNO ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI: 8.789.000,00 kn 8.336.627,58 kn
Ovo Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-7 Predsjednik
Solin, 23. veljače 2017. godine GRADSKOG VIJEĆA
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 159 - Broj 3

Na temelju članka 30., stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” RH, broj
36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst,
82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14
i 36/15), članka 28. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13) Gra-
dsko vijeće na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području grada Solina za 2016. godinu

I. OPĆE ODREDBE
Ovim se Programom, sukladno članku 30., stavku 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu, određuje
gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016. godinu za:
– javne površine,
– nerazvrstane ceste,
– javnu rasvjetu,
– groblja.
II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA
Planirano Ostvareno
1. Dječji zabavni park na Arapovcu 220.000,00 kn 219.344,29 kn
2. Izgradnja otvorenih dječjih zabavnih parkova i vježbališta 206.000,00 kn 205.679,07 kn
3. Vanjsko igralište i vježbalište uz sportsku dvoranu Arapovac 1.485.000,00 kn 1.482.394,64 kn
4. Balotište u Poljacima 51.000,00 kn 50.589,12 kn
5. Pomoćno gradsko nogometno igralište u Vranjicu 3.434.000,00 kn 3.430.382,54 kn
6. Kulturno informativni centar Salona:
– arheološka istraživanja 291.000,00 kn 290.158,30 kn
– gradnja 2.149.000,00 kn 2.148.740,28 kn
7. Javna površina za DV “Bubamara” 52.000,00 kn 51.972,85 kn
8. Arheološki kompleks Salona 34.000,00 kn 33.125,00 kn
9. Stadion NK “Sloga” – Mravince 1.288.000,00 kn 1.287.176,49 kn
UKUPNO II: 9.210.000,00 kn 9.199.562,58 kn

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA


Planirano Ostvareno
1. Rekonstrukcija Vranjičkog puta 831.000,00 kn 830.755,47 kn
2. Stepinčeva ulica – II. faza – projektna dokumentacija 10.000,00 kn 9.375,00 kn
3. Spojna cesta Put mira - Matoševa s raskrižjem 2.712.000,00 kn 2.709.476,18 kn
4. Spojna cesta Mosećka - Kozjačka – projektna dokumentacija 25.000,00 kn 24.375,00 kn
5. Sanacija pokosa zapadno od Doma kulture u Kučinama
– projektna dokumentacija 13.000,00 kn 12.250,00 kn
6. Rekonstrukcija Ulice A. Starčevića 242.000,00 kn 241.443,80 kn
7. Izgradnja autobusnog stajališta kraj O.Š. Ninčevići u Ulici
Braće Radića 32.000,00 kn 31.250,00 kn
8. Izgradnja nogostupa u Ulici kneza Trpimira 957.000,00 kn 954.666,75 kn
Strana 160 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Planirano Ostvareno
9. Prometnica na Čeprljincu:
– projektna dokumentacija 40.000,00 kn 40.000,00 kn
– zemljište 327.000,00 kn 325.991,85 kn
10. Ulica na predjelu Bunje:
– zemljište 268.000,00 kn 267.594,87 kn
– projektna dokumentacija 71.000,00 kn 70.625,00 kn
11. Izgradnja nogostupa u Ulici don Frane Bulića 384.000,00 kn 382.672,30 kn
12. Izgradnja nogostupa u Ulici Put Majdana 174.000,00 kn 172.877,02 kn
13. Pristupni put kod O.Š. “Vjekoslav Parać” 19.000,00 kn 18.750,00 kn
14. Dio prometnice Gašpini 87.000,00 kn 86.819,63 kn
15. Rekonstrukcija raskrižja Kaštelanska ulica - Bunje 77.000,00 kn 76.025,50 kn
16. Pothodnik ispod Ulice don F. Bulića 234.000,00 kn 233.088,19 kn
17. Potporni zid u Ulici Mužići – projektna dokumentacija 23.000,00 kn 22.750,00 kn
18. Livanjska ulica 15.000,00 kn 14.375,00 kn
19. Proširenje Ulice braće Radića:
– zemljište 66.000,00 kn 65.504,72 kn
– projektna dokumentacija 25.000,00 kn 24.125,00 kn
– gradnja 262.000,00 kn 261.103,71 kn
20. Proširenje dijela ulice Marka Marulića:
– projektna dokumentacija 29.000,00 kn 26.400,00 kn
– gradnja 276.000,00 kn –
21. Nogostup Ante Starčevića, Rupotina – projektna
dokumentacija 17.000,00 kn 16.875,00 kn
22. Rekonstrukcija Ulice Kliški put – projektna dokumentacija 15.000,00 kn 15.000,00 kn
23. Rekonstrukcija ulice Stjepana Radića s oborinskom
kanalizacijom – projektna dokumentacija 122.000,00 kn 121.250,00 kn
24. Zoranićeva ulica 900.000,00 kn 832.160,45 kn
25. Drniška ulica – zid 73.000,00 kn 72.077,35 kn
26. Put od samostana Sv. Rafaela do Zvonimirove ulice 90.000,00 kn 89.307,89 kn
27. Spoj Ulice sv. Nikole i Ulice don Frane Bulića
– projektna dokumentacija 24.000,00 kn 24.000,00 kn
UKUPNO III: 8.440.000,00 kn 8.072.965,68 kn

IV. JAVNA RASVJETA


Planirano Ostvareno

1. Dodatna ulaganja u postojeću javnu rasvjetu 59.000,00 kn 58.285,54 kn


2. Javna rasvjeta šetnice uz Jadro 52.000,00 kn 51.770,25 kn
3. Izgradnja javne rasvjete Put Majdana 75.000,00 kn 74.533,75 kn
4. Javna rasvjeta na Libovcu 31.000,00 kn 30.286,25 kn
UKUPNO IV: 217.000,00 kn 214.875,79 kn
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 161 - Broj 3

V. GROBLJA
Planirano Ostvareno
1. Novo groblje Solin
– sanacija – –
– gradnja novog grobnog polja 2.100.000,00 kn 2.055.781,85 kn
UKUPNO V: 2.100.000,00 kn 2.055.781,85 kn

VI. SVEUKUPNO ZA IZGRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE


NA PODRUČJU GRADA SOLINA ZA 2016. GODINU
Planirano Ostvareno
19.967.000,00 kn 19.543.185,90 kn
Ovo Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na
snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Klasa: 021-05/17-01/01 Predsjednik
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-6 GRADSKOG VIJEĆA
Solin, 23.veljače 2017. godine Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene


javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” RH, i plesne djelatnosti,
broj 47/90, 27/93 i 38/09) i članka 28. Statuta Gra- – programi međunarodne kulturne suradnje,
da Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj – programi koji promiču kulturu mladih i alterna-
7/09, 4/13 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Solina tivnu kulturu,
na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. godine,
– ostali kulturni programi,
donijelo je
– programi rekonstrukcije, sanacije, adaptacije,
PROGRAM investicijskog održavanja i opremanja objekata
javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi kulture od interesa za Grad Solin.
grada Solina za 2017. godinu Javnim potrebama u kulturi od interesa za Grad
Solin utvrđuju se:
Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva I. Redovna djelatnost programa u kulturi u
osiguravaju iz Proračuna jesu kulturne djelatnosti i realizaciji Javne ustanove u kulturi “Zvoni-
poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa mir”
za Grad Solin, koje su utvrđene kao javne potrebe
Kroz rad Javne ustanove u kulturi “Zvonimir”
u kulturi, a osobito:
odvija se znatniji dio kulturnih manifestacija.
– redovna djelatnost ustanova kulture kojima je
osnivač Grad Solin, – IZLOŽBENO - GALERIJSKA DJELA-
– redovna djelatnost ustanova kulture, udruga u TNOST
kulturi i drugih organizacija u kulturi koje su od U 2017. godini plan je ostvariti 10-15 izložbi
interesa za Grad Solin, slika, skulptura i fotografija poznatih hrvatskih
– programi muzejsko-galerijske i likovne djela- umjetnika, ali i vrijednih uradaka solinskih ama-
tnosti, tera.
Glede stalnog postava Gradske galerije u vidu
– programi u području kazališne i glazbeno-sce-
je u 2017. godini pribaviti još dva likovna djela –
nske djelatnosti,
ponuđeni crtež Joze Kljakovića i sliku Vjekoslava
– program izdavačke djelatnosti, te akcije i manife- Paraća, kojima bi postav znatno dobio na dodatnoj
stacije u književno nakladničkoj i knjižničarskoj važnosti.
djelatnosti,
Međunarodna izložba karikature Salona 2017.
– programi filmske i multimedijske djelatnosti, organizirati će se u suradnji s karikaturistom
– programi poticanja i razvitka kulturno-umje- Markom Ivićem i Javnom ustanovom u kulturi
tničkog amaterizma, akcije i manifestacije u “Zvonimir”.
Strana 162 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

– UMJETNIČKO SCENSKA DJELATNOST izradi kopija salonitanskih i srednjovjekovnih arte-


U 2017. godini plan je ostvariti 10 do 12 fakata sa solinskog područja.
dramskih predstava koje bi bile u izvedbi HNK-a Ukupno kulturne djelatnosti
iz Splita, zagrebačkih kazališta: Rugantino, Ke- javne ustanove “Zvonimir” Solin ... 630.000,00 kn
rempuh, Epilog teatra, Teatra Gavran, Teatra Exit i
II. Gradska knjižnica Solin
splitskog Kazališta mladih. Gostovat će i kazališta
lutaka, splitsko Gradsko kazalište lutaka i kazalište – Kazališna i koncertna djelatnost
Licem u lice sa svojim predstavama za vrtićku i u organizaciji Gradske knjižnice
osnovnoškolsku djecu. Također je u planu u okviru Solin - Teatrin......................................25.000 kn
solinskog kulturnog ljeta prirediti nekoliko znača- – Nabava knjiga ....................................106.000 kn
jnih kazališnih komada, većinom monodramskih.
III. Institucionalna podrška udrugama u kulturi
– GLAZBENO UMJETNIČKA DJELATNOST koje su od interesa za Grad Solin
Plan je organizirati koncerte kojima se poti- Udruge u kulturi čiji su planovi rada i progra-
če kulturno-umjetnički amaterizam; tradicionalne mi, te djelatnosti za 2017. godinu od interesa za
koncerte (Korizmeni, Dan Grada, Božični) u crkvi Grad Solin su:
Gospe od Otoka, te koncert “Idemo u Gradinu”. U – Hrvatski katolički zbor “MI” ..............11.000 kn
planu su i koncerti eminentnih hrvatskih i inoze- – Gradska glazba “Zvonimir” ..............135.000 kn
mnih glazbenika. – Kulturno umjetničko društvo
– FILMSKO UMJETNIČKA DJELATNOST “Salona” ...............................................75.000 kn
Plan Javne ustanove u kulturi “Zvonimir” je – Kulturno umjetničko društvo
da se u 2017. godini održi posebni festival - tjedan “Jadro” .................................................36.000 kn
prikazivanja dokumentarnih filmova poznatog so- – Udruga “Don Frane Bulić” .................80.000 kn
linskog i hrvatskog redatelja i scenarista Bogdana – “Vokalisti Salone” ...............................43.000 kn
Žižića za koji već u široj javnosti postoji znatan – Kulturno umjetničko društvo
interes. “Mravince”...........................................13.000 kn
– IZDAVAČKA I KNJIŽEVNO-NAKLADNI- – “Pivači Salone”....................................13.000 kn
ČKA DJELATNOST – Karnevalska udruga “Cirimigini” .......18.000 kn
Solinska Kronika u 2017. godini objaviti će – KUD “Kučine” ....................................13.000 kn
se uobičajenih dvanaest brojeva. U trošak ulaze – Solinske mažoretkinje .........................22.000 kn
honorari fotografa, novinara, stručnih suradnika – KUD “Zvonimir” Mravince ................13.000 kn
i tiskanje. “Zvonimir” će kroz svoju izdavačku
– “Solinski bubamarci” ..........................13.000 kn
djelatnost objaviti tri do četiri naslova - knjiga i
opsežnu publikaciju o solinskom slikaru i književ- – Udruga “Solinjani” ..............................13.000 kn
niku Jozi Kljakoviću. – Udruga “Blaca” ...................................16.000 kn
U planu je izdati deseti broj časopisa za kulturu – Muška klapa “Tusculum”......................8.000 kn
Tusculum. – Klapa “Balatura” .................................13.000 kn
Valja istaći i planirane publikacije pod na- – Klapa “Krunik” – Kučine ...................20.000 kn
slovom “Salona - rađanje grada” autora Željka – Gradska glazba “Zvonimir”
Rapanića, te “Uspomene iz prošlog stoljeća Solin – za glazbenu školu...........................170.000 kn
- Split - Zagreb” autorice Biserke Čečuk Romac.
– Bratovština sv. Luke Kučine .................5.000 kn
Uz knjige “Zvonimir” će u 2017. godini objaviti i
nekoliko pojedinačnih publikacija, točnije kataloga – Moto Klub “Cap - Cap” Solin............12.000 kn
i raznih brošura. Sveukupna institucionalna podrška
udrugama u kulturi ............................. 742.000 kn
– OSTALI KULTURNI PROGRAMI DOMA
ZVONIMIR IV. Financiranje kulturnih programa udruga:
Radionica: U Javnoj ustanovi u kulturi “Zvo- 1. Udruga Blaca
nimir” djeluje radionica za izradu autentičnih salo- – Dani žetve i vršidbe “Blaca 2017. ” .....8.000 kn
nitanskih, antičkih i starohrvatskih suvenira, čime
se promiče solinska i hrvatska kulturna baština. 2. Turistička zajednica Grada Solina
U radionici se organiziraju tečajevi na kojima se – Međunarodni kongres povijesnih
zainteresirana djeca iz osnovnih škola podučavaju gradova Solin 2017. ............................50.000 kn
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 163 - Broj 3

– Potpora za kulturnu promidžbu 16. KUD “Zvonimir” Mravince


Grada Solina i kulturno ljeto ............160.000 kn – smotra klapa u Mravincima ..................3.000 kn
– Solin “Winterfest” ...............................20.000 kn – božične megajaslice ...............................2.000 kn
3. Arheološki muzej - Split 17. KUD “Jadro”
– Manifestacija “Noć muzeja” – koncert “Uskršnji ponedjeljak”............11.000 kn
na Manastirinama ................................15.000 kn
18. Ivan Rapić
4. Udruga “Duga” – snimanje glazbenog CD-a ....................10.000 kn
– Za glazbeni program
19. Hrvatsko društvo umjetnika “NANAEL”
“Rock u Gradini 2017.” ......................15.000 kn
Split
5. Solinski bubamarci – Izdavanje knjige za djecu pomoraca
– Za projekt “Zapleši uz Jadro”...............8.000 kn “Modri horizonti i njihovi čuvari” .....10.000 kn
– Za festival “TREPS” .............................9.000 kn 20. CIRIMIGINI
6. Solinske mažoretkinje – Nastup na manifestaciji
– Za reviju mažoretkinja u Solinu ...........5.000 kn “ĐAKOVAČKI BUŠARI” ..................18.000 kn
– Za državno prvenstvo u mažoret 21. Mirjana Marović – samostalna
plesu .....................................................10.000 kn izložba slika “Solinski ciklus” .......... 6.000 kn
7. Udruga “Solinjani” 22. Udruga kuhara SDŽ
– Iz solinskog lonca - “Što su jeli – za gastro manifestaciju
naši stari” ...............................................8.000 kn “Zlatna solinka” ...................................15.000 kn
– Nastup na manifestaciji “Babičini 23. PAPA-FEST – SOLIN 2017. ...........11.000 kn
kolači” - Donja Stubica.......................14.000 kn 24. CITY GAMES – Vranjic ................. 13.000 kn
8. Udruga “Filmska klapa” 25. Tri međunarodne turističke
– Projekt “Kratki rezovi” – emisija priredbe............................................. 38.000 kn
o filmu..................................................10.000 kn 26. Dvije ribarske večeri (Solin,
9. Međunarodna izložba karikatura Vranjic) ............................................. 16.000 kn
“Salona 2017. ” ................................... 8.000 kn 27. OLDTIMER KLUB “Zvonimir”
10. Udruga “Salona - Art” Solin ...................................................... 7.000 kn
– solinska likovna scena 2017. ...............10.000 kn 28. Ostali kulturni programi u 2017.
godini (pričuva) ................................. 50.000 kn
– izložba mali format ..............................15.000 kn
Sveukupno financiranje kulturnih
11. Plesni studio “Gita” programa udruga ................................. 652.000 kn
– plešimo s Gitom ...................................10.000 kn V. Sufinanciranje nabave odijela/nošnji
12. Klapa “Krunik” udrugama ........................................... 70.000 kn
– susreti klapa na Kruniku ......................15.000 kn – KUD “KUČINE” – kupnja odijela .....20.000 kn
13. KUD “Srce Zagore” – KUD “SALONA” – kupnja nošnji .....20.000 kn
– večer Zagore u Solinu..........................12.000 kn – “VOKALISTI SALONE” – kupnja
odijela...................................................30.000 kn
14. Udruga “Don Frane Bulić”
VI. Kupnja umjetničkih djela ............... 10.000 kn
– Vranjic - susreti klapa Vranjic
2017. godine ........................................10.000 kn VII. Kapitalne donacije
– Klapa “Tamarin” – gostovanje 1. Arheološki muzej Split
na međunarodnom susretu – za nastavak sanacije amfiteatra .......30.000 kn
vokalnih skupina u Italiji ....................20.000 kn Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-12
15. Plesni studio “Labudići” Solin, 23. veljače 2017. godine
Predsjednik
– završni koncert lipanj 2017. ..................5.000 kn
GRADSKOG VIJEĆA
– Božični koncert 2017. ............................5.000 kn Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
Strana 164 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi 1. Socijalna zaštita djece i mladih


(“Narodne novine” RH, broj 157/13, 152/14, 99/15 2. Socijalna zaštita pojedinaca i obitelji
i 52/16) i članka 28. Statuta Grada Solina (“Služ-
3. Socijalna zaštita osoba starije dobi
beni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13),
Gradsko vijeće Solina na 35. sjednici održanoj 23. 4. Udruge i ustanove u sustavu socijalne skrbi, te
veljače 2017. godine, donijelo je programi od interesa za Grad Solin
1. Socijalna zaštita djece i mladih
PROGRAM Obuhvaća socijalne mjere koje su namijenjene
socijalne skrbi Grada Solina za 2017. godinu obiteljima koje skrbe o djeci i mladima.
Mjere: sredstva
Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Solina 1.1. Pomoć za Opremu novorođenog
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 5/12, 10/13, djeteta .............................................. 710.000,00
11/13, 3/14, 7/15, 12/15, 7/16 i 8/16) utvrđeni su
korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći u sustavu 1.2. Sufinanciranje dohrane
socijalne skrbi, uvjeti i način njihova ostvarivanja, dojenčadi i male djece ..................... 30.000,00
nadležnost i postupak. Svrha Programa socijalne 1.3. Pomoć za kupnju obveznih
skrbi Grada Solina za 2017. godinu je osigurati udžbenika ........................................ 160.000,00
građanima viši standard socijalne zaštite od onog 1.4. Pomoć u organiziranju ljetovanja
koji je propisan Zakonom o socijalnoj skrbi. djece .................................................. 18.000,00
I. KORISNICI PRAVA IZ SOCIJALNE SKR- 1.5. Prijevoz za učenike s posebnim
BI, UVJETI I KRITERIJI ZA NJIHOVO potrebama ....................................... 120.000,00
OSTVARIVANJE 1.6. Financiranje stambenih troškova
Pojam korisnika socijalne skrbi (u daljnjem štićenika doma “Maestral” ............... 48.000,00
tekstu: Korisnik) određen je Zakonom o socijalnoj 1.7. Stipendije za učenike i studente
skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13, 152/14, iz socijalno ugroženih obitelji ........... 8.000,00
99/15 i 52/16) (u daljnjem tekstu: Zakon), a prava 1.8. Subvencionirani prijevoz za đake,
iz socijalne skrbi može ostvariti ako ispunjava je- studente i dr. ................................... 920.000,00
dan od slijedećih uvjeta: 1.9. Mjesečna financijska pomoć
a) socijalni uvjet obiteljima s 5 i više djece.............. 304.000,00
b) uvjet prihoda 2.0. Sufinanciranje porodiljne naknade
za djecu od 1-3 godine života ....... 467.000,00
a) socijalni uvjet
2.1. Sufinanciranje SUVAG – za dijete
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako sukladno
oštećenog sluha ................................ 13.000.00
Zakonu ostvaruje:
Ukupno ............................................... 2.798.000.00
– pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.
2. Socijalna zaštita pojedinca i obitelji
a) uvjet prihoda
Obuhvaća mjere i aktivnosti usmjerene na pre-
Uvjet prihoda definiran je Odlukom o socija-
lnoj skrbi Grada Solina, a ispunjava ga korisnik vladavanje teške socijalne i materijalne situacije u
ako nema prihod viši od: kojoj su se zatekli pojedinci ili obitelji.
– samac .......................................... 1.200,00 kuna Mjere: sredstva
– samac, potpuno radno 2.1. Subvencija prehrane u pučkoj
nesposobna osoba ....................... 1.500,00 kuna kuhinji ............................................. 360.000,00
– dvočlana obitelj ............................2.000,00 kuna 2.2. Pomoć za podmirivanje troškova
stanovanja ....................................... 350.000,00
– tročlana obitelj ............................ 2.800,00 kuna
2.3. Jednokratne novčane pomoći ......... 510.000,00
– četveročlana obitelj.......................3.800,00 kuna
2.4. Pomoć za ogrjev ............................ 171.000,00
– i za svakog daljnjeg člana ..............700,00 kuna
2.5. Usluge prijevoza osoba
II. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI s posebnim potrebama.................... 160.000,00
Prava iz socijalne skrbi koje ovim Programom 2.6. Jednokratne novčane pomoći
ustanovljava Grad Solin su: za poboljšanje uvjeta stanovanja ..... 64.000,00
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 165 - Broj 3

2.7. Socijalna samoposluga 4.19. Udruga Hrvatskih branitelja


– namirnice ....................................... 37.000,00 liječenih od PTSP-a Solin ............. 15.000,00
Ukupno ............................................... 1.652.000,00 4.20. OKI – Split (branitelji) .................. 20.000,00
4.21. Udruga roditelja s četvero
3. Socijalna zaštita za građane starije dobi
i više djece Solin ........................... 14.000,00
Ove mjere i aktivnosti usmjerene su na unapre-
4.22. Udruga dijaliziranih i transplati-
đenje kvalitete života građana starije dobi.
ranih bolesnika SDŽ ........................ 8.000,00
Mjere: sredstva
4.23. Udruga leukemije i limfoni Split .... 8.000,00
3.1. Subvencija gradskog prijevoza
4.24. Udruga “Moje dijete” Solin
umirovljenika ............................... 1.080.000,00
– projekt: “logopedskom interve-
3.2. Novčana pomoć za umirovljenike, ncijom do govornog razvoja”........ 15.000,00
roditelje poginulih branitelja iz
4.25. Udruga “Moje dijete” Solin
Domovinskog rata i druge građa-
– projekt: “Ja to mogu” za osobe
ne povodom Božića........................ 250.000,00
s poteškoćama u razvoju ............... 32.000,00
3.3. Sufinanciranje odmora umiro-
4.26. Udruga “DYXY” projekt
vljenika ............................................. 30.000,00 “Odrastanje s osmjehom” .............. 10.000,00
Ukupno ............................................... 1.360.000,00 4.27. Pričuva za sufinanciranje
4. Udruge i ustanove u sustavu socijalne skrbi, te tekućih programa udruga ............... 46.000,00
programi udruga od interesa za Grad Solin Ukupno ............................................... 1.440.000,00
Mjere: sredstva SVEUKUPNO .................................... 7.250.000,00
4.1. Gradsko društvo Crvenog križa Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-13
– Solin .......................................... 303.000,00 Solin, 23. veljače 2017. godine
4.2. Samostan sv. Rafaela - Solin ........ 50.000,00 Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
4.3. Udruga gluhih i nagluhih osoba Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
“Svjetlost” – Solin ......................... 10.000,00
4.4. Udruga roditelja djece s pote-
škoćama u razvoju “Moje dijete”
– Solin ............................................ 65.000,00 Temeljem članka 74., stavka 2. Zakona o spo-
4.5. Klub liječenih alkoholičara rtu (“Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10,
– Solin ............................................ 11.000,00 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16) i članka 28.
Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada So-
4.6. Matica umirovljenika Grada
lina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Gradsko vijeće Grada
Solina.............................................. 12.000,00
Solina, na 35. sjednici održanoj dana 23. veljače
4.7. Županijska udruga slijepih Split ..... 9.000,00 2017. godine, donijelo je
4.8. Društvo multiple skleroze SDŽ ...... 9.000,00
4.9. Udruga Salonitanka ....................... 15.000,00 PROGRAM
4.10. Udruga Duga ................................ 146.000,00 javnih potreba u sportu grada Solina
4.11. Udruga sv. Jeronim – prihvati- za 2017. godinu
lište za beskućnike ......................... 96.000,00 s
4.12. HVIDR-a Solin ............................ 246.000,00 PLANOM
4.13. Udruga roditelja poginulih bra- sredstava za sufinanciranje potreba
nitelja Solin .................................. 140.000,00 u sportu za 2017. godinu
4.14. UHDDR Solin ................................ 60.000,00
I. UVOD
4.15. UHBDDR Solin ............................. 60.000,00
Ustavom Republike Hrvatske utvrđena je obve-
4.16. Udruga “Prvi splitski partiza-
za države da potiče skrb o sportu, pa tako i Grad
nski odred” ..................................... 10.000,00
Solin sredstvima iz godišnjeg proračuna sufinancira
4.17. Udruga veterana 114. br. HV ........ 20.000,00 sportsku djelatnost, a Programom javnih potreba
4.18. Udruga Hrvatskih branitelja u sportu iskazuje opredjeljenje u ovoj značajnoj
“Sveti Kajo” ................................... 10.000,00 društvenoj djelatnosti.
Strana 166 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Temeljem članka 48., stavka 1. Zakona o vine”, broj 74/14), Zakonom o sportu (“Narodne
sportu, Solinska zajednica športova, osnovana je novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12,
radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu na 94/13, 85/15 i 19/16), te drugim zakonima koji se
području Grada Solina. tiču sportske djelatnosti i neposredno utječu na
Djelatnost Solinske zajednice športova, također provedbu sporta. Uredba o kriterijima, mjerilima
proizlazi iz Zakona o sportu (članak 48. stavak 3.) i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
a odnosi se posebno na: projekata od interesa za opće dobro koje provode
– usklađivanje aktivnosti svojih članica, udruge (na snazi od 17. ožujka 2015. godine) zasi-
– poticanje i promicanje sporta u skladu s Naci- gurno je/će unijela/unijeti promjene koje će najviše
onalnim programom sporta, osobito djece, mla- osjetiti “mali” klubovi bez logističke potpore, a
deži, studenata i osoba s invaliditetom, odnose se na još veće obveze i odgovornosti te
ozbiljnije djelovanje.
– objedinjavanje i usklađivanje programa sporta, te
predlaganje programa javnih potreba u sportu i Javne potrebe u sportu na području grada pro-
sudjelovanje u njegovom ostvarivanju, pisane su člankom 76. Zakona o sportu za koja se
financijska sredstva osiguravaju iz Proračuna Gra-
– skrb o kategoriziranim sportašima, te stvara-
nje uvjeta za njihove pripreme na olimpijskim da, a jesu poslovi i djelatnosti za koje je određeno
igrama, svjetskim i europskim prvenstvima te da su od značaja, kao što je ravnomjeran razvoj
drugim međunarodnim natjecanjima, suradnju sporta na cjelokupnom području grada; poticanje i
u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog promicanje sporta; provođenje sportskih aktivnosti
odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog djece, mladeži i studenata; djelovanje sportskih
odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih, udruga, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana;
sportske pripreme, domaća i međunarodna natje-
– promicanje stručnog rada u sportu i
canja; sportske aktivnosti osoba s invaliditetom, te
– skrb o zdravstvenom stanju sportaša ostale aktivnosti od interesa za sport grada.
– sudjelovanje u skrbi o javnim sportskim građe- Sukladno članku 76., stavku 4. Zakona o sportu
vinama.
Programe iz članka 76., stavka 1. Zakona o sportu
Solinska zajednica športova, kao zajednica donosi jedinica lokalne i područne (regionalne)
športskih udruga na području grada Solina predlaže samouprave na prijedlog sportske zajednice.
programe javnih potreba u sportu.
O izvršenju Programa javnih potreba i utrošku
Osnovna zadaća Programa javnih potreba u sredstava sportska zajednica izvještava jedinicu
sportu za koji se sredstva osiguravaju u Proračunu lokalne i područne (regionalne) samouprave u ro-
Grada Solina su poticanje i provedba programa kovima propisanim Zakonom o proračunu (članak
sportskih udruga sufinanciranjem, dajući jednaku
76., stavak 7. Zakona o sportu).
važnost ustroju, organizaciji i sustavu sporta, ma-
sovnosti, selekciji, kvaliteti, vrhunskim sportskim III. FINANCIRANJE
ostvarenjima, stručnom radu, stvaranju uvjeta i Članak 74. Zakona o sportu jasno definira
drugim segmentima od interesa za sport grada način i osnovu financiranja sporta. Slijedom toga,
Solina.
financiranje sporta čine prihodi koje pravne i fizičke
Program javnih potreba u sportu grada Solina, osobe ostvare obavljanjem sportske djelatnosti, čla-
osim u zakonskoj regulativi, ima podlogu i u uo- narine koje ostvaruju sportske udruge, dio prihoda
čenim pozitivnim i negativnim kretanjima u sportu od priređivanja igara na sreću i sredstva kojima je-
našeg grada. dinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Dopunski dio ovog programa su i Kriteriji za i država pomažu obavljanje sportskih djelatnosti.
sufinanciranje kao i Pravilnik o raspodijeli sred- Loše financijsko stanje u državi, višegodišnja
stava koje je usvojio IO SZŠ te drugi specifični
duboka recesija u gospodarstvu, mnoge klubove je
uvjeti za određena programska područja, a koji će
ostavilo bez dijela financijske potpore, tako da je
imati zadatke regulirati i poticati razvoj svekolikog
jedini siguran oblik financiranja, odnosno sufinan-
sporta te tako ostvariti povećanje sportske kvalitete,
ciranja, izdvajanje iz proračuna općina, gradova i
masovnosti, teritorijalnog razvoja sporta i interesa
javnosti. županije.
Kao sufinancijeri se povremeno pojavljuju
II. ZAKONSKE ODREDBE Hrvatski olimpijski odbor, Ministarstvo znanosti,
Sportska djelatnost u Republici Hrvatskoj re- obrazovanja i sporta i Nacionalni savezi. Ovakvim
gulirana je Zakonom o udrugama (“Narodne no- načinom sufinanciranja otvara se mogućnost reali-
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 167 - Broj 3

ziranja i većih projekata, koji zahtijevaju kvalitetnu Komisija za vrednovanje će objediniti zahtjeve,
podlogu, te dobru komunikaciju i koordinaciju programe i projekte koji u sebi moraju sadržavati
zainteresiranih sudionika. kvalitetu i detaljno programsko obrazloženje (opis
Financijska sredstva iz Proračuna Grada koja projekta, ostale sufinancijere i sl.)
se izdvajaju za sport su u funkciji poticanja sporta, Pri raspodjeli financijskih sredstava vodit će
objedinjavanja, usklađivanja i isticanja kvalitetnih se računa o različitim programskim područjima i
programa i rezultata. ravnomjernom razvoju sporta na području cijelog
Izuzetno je važno da se, usprkos postojećoj grada, poštujući kriterije razvijenosti sporta, ma-
recesiji, ne naruše odnosi u financiranju i dostignuti sovnosti, kvalitete, višegodišnjeg rada i rezultata,
standardi. Sve sportske udruge, u svim sportovima perspektivnosti planova i programa, vrhunskih
i razinama natjecanja zbog nepovoljnih gospoda- ostvarenja na domaćem i međunarodnom planu,
rskih prilika teško dolaze do dodatnih sredstava za socijalnom aspektu te tradiciji pojedinog sporta u
provođenje djelatnosti te moraju iznalaziti rješenja gradu.
kako ta sredstva što racionalnije koristiti. Izvršni odbor SZŠ će tako, temeljem Odluke
Komisije za vrednovanje i prijava klubova koja se
IV. POLAZNE OSNOVE
temelji na Pravilniku o sufinanciranju programa
Gradsko vijeće Grada Solina donijet će Pro- za uvrštenje u program javnih potreba u sportu i
gram javnih potreba u sportu Grada Solina s Planom Kriterija za sufinanciranje rasporediti financijska
sredstava za sufinanciranje potreba u sportu sukla- sredstava u skladu s Programom javnih potreba
dno Proračunu Grada Solina za 2017. godinu. u sportu za 2017. godinu koja će se preko SZŠ
Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna doznačavati krajnjem korisniku.
koristiti će se isključivo u smislu sufinanciranja, Izvršni odbor Zajednice odredit će financijska
športskih udruga ili sportaša prema važećem Pra- sredstva, prateći sportska događanja, predložiti
vilniku i Kriterijima. dinamiku raspodjele financijskih sredstava, uvaža-
Financijska sredstva izdvojena iz Proračuna vajući da je sport promjenjiva kategorija odnosno
Grada moći će koristiti isključivo sportske udruge djelatnost.
koje u članice SZŠ, registrirane temeljem zakonskih Sa sportskim udrugama članicama SZŠ koje
odredbi, poštujući svoje statute i statute asocijacija se budu sufinancirale, zaključit će se ugovori o
u koje su učlanjene, dok će se poseban naglasak sufinanciranju programa kojima će se regulirati
staviti na programe športskih udruga kao nositelje dinamika realizacije programa, način praćenja
pojedinog sporta u našem gradu. korištenja dodijeljenih sredstava, obveza povrata
Pored navedenih uvjeta sportske udruge koje se u slučaju nenamjenskog trošenja, rokovi i način
natječu za dodjelu sredstava iz javnih izvora moraju izvještavanja te druga međusobna prava i obveze
ispunjavati i posebne uvjete kao što su: Zajednice i korisnika.
– moraju biti upisane u Registar udruga te im A. PROGRAMSKA
Statut mora biti usklađen sa Zakonom o udru- PODRUČJA SZŠ ................... 2.591.000,00 kn
gama
1. PROGRAMI NAMJENJENI
– moraju biti upisane u Registar neprofitabilnih or- SPORTSKIM UDRUGAMA.. 1.937.000,00 kn
ganizacija (moraju redovno podnositi financijsko
Sportske udruge obavljaju sportske djelatnosti
izviješće sa svim prihodima i rashodima)
u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa u pojedi-
– Statut udruge mora sadržavati djelatnosti i akti- nom sportu osobito:
vnosti koje su predmet sufinanciranja
– usklađuju aktivnosti svojih članova,
– Udruga mora dati izjavu i ovjerenu potvrdu da
– organiziraju i provode natjecanja,
uredno i transparentno ispunjava obveze iz do-
sadašnjih sufinanciranja iz javnih izvora (potvrda – uređuju sustav natjecanja,
da nema dugovanja za poreze, prireze i doprino- – reguliraju pitanja koja se odnose na registraciju
se) sportaša i njihov status te stegovnu odgovornost
– moraju dostaviti ovjerenu izjavu da su dosadaš- sportaša,
nja sredstva koristili isključivo namjenski – promiču stručni rad u sportu i skrbe se o svim
– moraju dostaviti uvjerenje općinskog suda o sportašima.
nekažnjavanju udruge i ovlaštenih osoba za za- Uz zakonske obveze, sportske udruge posebnu
stupanje. pozornost posvećuju:
Strana 168 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

– razvoju sporta, organiziraju profesionalna sportska udruženja ili


– zastupanju interesa svog sporta, menadžeri, kao ni nastupi za stjecanje profesional-
– unaprjeđenju rada s mladeži, nih naslova.
– pomoći u radu svojim članovima, Pravo prijave za ovo programsko područje
imaju članice SZŠ, a u prvom redu za sufinancira-
– pomoći u djelovanju školskih sportskih društava,
nje nastupa mladih sportaša (kadeta i juniora) na
– osposobljavanju stručnog trenerskog kadra, završnicama državnih prvenstava koji su to izborili
– vođenje registra natjecatelja kroz selekciju na županijskim natjecanjima.
– vođenje registra trenera (evidencija trenerskog Sredstva za ovaj Program su osigurana kroz
kadra) iznos namijenjen sportskim udrugama prema Pra-
– osposobljavanju sudaca, instruktora i delegata u vilniku o sufinanciranju i Kategorizaciji.
svom sportu. 1.2. Organizacija državnih i među-
Djelovanje sportskih udruga sufinancirat će narodnih sportskih manifesta-
se iz Proračuna Grada Solina, putem programskih cija .............................................. 15.000,00 kn
aktivnosti s ciljem razvoja, unapređenja i povećanja Sufinanciranje ovog programa provodi se radi
kvalitete određenog sporta. poticanja organizacije sportskih manifestacija od
Temeljni osnov za raspodjelu po udrugama su značaja za grad Solin i njihovu ravnomjernu ra-
Pravilnik o dodijeli sredstava i Kriteriji za sufina- sprostranjenost. To su manifestacije visoke državne
nciranje koji su usvojeni na Skupštini SZŠ. i međunarodne razine koje pružaju značajnu mogu-
Postojeće sportske udruge imaju sve veći zna- ćnost promidžbe gradova i Županije, ali i povećava
čaj u sustavu sporta grada te se ukupna sportska interes za sport i sportske aktivnosti.
aktivnost ne može niti odvijati bez utjecaja istih. Prednost u prihvaćanju ovih programa imati će
Udruge članice SZŠ su važan čimbenik u ostvari- slijedeće sportske manifestacije:
vanju zajedničkih interesa u određenom sportu. SZŠ – organizacija državnih prvenstava i završnica
u 2017. godini biti će u obvezi predlagati programe državnih prvenstava i kupova – posebno mlađih
i raspolagati sredstvima za programske djelatnosti kategorija,
kao što su “Programi sudjelovanja na državnim i
– međunarodna prvenstva mlađih uzrasta,
međunarodnim natjecanjima”, “Organizacija držav-
nih i međunarodnih sportskih manifestacija”. – turniri se neće sufinancirati.
1.1. Programi sudjelovanja na U tijeku jedne kalendarske godine, a zbog
državnim i međunarodnim ograničenosti sredstava koja su na raspolaganju, u
natjecanjima ............................... 20.000,00 kn pravilu se pomoć jednoj sportskoj udruzi ne može
dodijeliti višekratno. Odstupanje od ovog pravila
Pravo na sufinanciranje imaju klubovi za na-
moguće je jedino u slučaju kad se radi o udruzi
stupe na:
koja organizira međunarodno značajnu manifesta-
– kupovima europskih - svjetskih federacija, ciju (europsko ili svjetsko prvenstvo).
– završnice državnih natjecanja mlađih kadeta, Po ovoj osnovi mogu se sufinancirati samo
kadeta i juniora ako su izborena na gradskim, žu- sportske udruge koje djeluju unutar sustava pod
panijskim i regionalnim izlučnim natjecanjima, ingerencijom HOO-a i nacionalnih saveza te koje
– natjecanja na kojima nastupaju županijske se- su s područja našeg grada.
lekcije, 1.3. Potpora sudionicima Olimpijskih
– iznimno, međunarodna natjecanja koja su u ka- igara u 2017. godini .................. 24.000,00 kn
lendarima međunarodnih sportskih federacija, Jedna od novosti u sufinanciranju SZŠ je sufi-
(mlađi uzrasti). nanciranje sportaša članova solinskih klubova koji
– međunarodnim natjecanjima koja su, po odluci su nastupili na Olimpijskim igrama. Na ovaj način
nacionalnog sportskog saveza, izborna za sastav im odajemo priznanje za sav trud i odricanja koja
državne reprezentacije, (mlađi uzrasti). su kao vrhunski sportaši morali proći kako bi se
– međunarodna natjecanja na kojima sudjeluju plasirali na najveće sportsko natjecanje na svijetu
selekcije mlađih dobnih kategorija. i samim tim prezentirali naš grad i Republiku Hr-
Neće se sufinancirati nastupi na natjecanji- vatsku u najboljem svijetlu.
ma u organizaciji sportskih federacija koje nisu Sufinanciranje se odnosi na jedan Olimpijski
priznate od MOK-a, nastupi na natjecanjima koje ciklus u trajanju od četiri godine.
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 169 - Broj 3

Ukoliko sportaš napusti klub u kojem je (jedinice lokalne samouprave, sponzore, donatore)
ostvario pravo na potporu istu ne može ostvariti čime bi se otvorila mogućnost predlaganja više ta-
od nadnevka kada je napustio klub. kvih programa i tako zadovoljio veći broj korisnika
1.4. Stipendiranje kategoriziranih iz grada Solina.
sportaša....................................... 90.000,00 kn Novčana potpora za programe “Aktivne zaje-
Jedna od osnovnih zadaća Solinske zajednice dnice” odobrava se namjenski za:
športova je skrb o vrhunskim, vrsnim i perspek- – opremu za održavanje sportskih terena (npr.
tivnim sportašima. Sportska stipendija jedan je traktorska kosilica, kosilica, valjak, valjak za
od važnijih segmenata ostanka sportaša u našem ozračivanje terena, uređaj za označavanje linija
gradu, odnosno odlaska u druge sredine, nekima i sl.),
osnovni, pa čak i jedini izvor prihoda. Važnost tog – opremu za sport na otvorenom,
područja još je veća ako se uzme u obzir da je
– opremu za sport u dvorani (u zatvorenom),
sport u gradu Solinu i Hrvatskoj uglavnom orga-
niziran amaterski te da sportaši za trening, pa čak – opremu za sportove na vodi (npr. školski čamac
i postignute sportske rezultate ne dobivaju nikakvu za sport, gumeni čamac s motorom, mjerni
novčanu naknadu. instrumenti i sl.),
Kroz ovu poziciju SZŠ će doprinijeti razvoju – rasvjetna tijela za sportska igrališta,
mladih nadarenih sportaša na način da im dodjeljuje – završnu podlogu za sportska igrališta (npr. umje-
stipendije u određenom iznosu na mjesečnoj razini, tna trava, parket i sl.), (sredstva HOO-a odnose
kao i do sada. se samo na završnu podlogu, ne i na završne pri-
Ova stipendija realizira se putem sportskih premne radove – zemljani, instalacijski, zidarski
klubova – udruga za natjecanje u kojima djeluju i sl.).
nadareni sportaši. Ista se odnosi na sve uzrasne – motorno kombi-vozilo za prijevoz sportaša koje
kategorije sportaša. Stipendirat će se samo oni mora biti u vlasništvu sportske zajednice i služiti
sportaši koji niti po kojoj drugoj osnovi ne primaju svim sportskim klubovima.
novčanu naknadu za svoje sportske rezultate. Po 1.6. Sport djece predškolske dobi
ovoj osnovi stipendirati će se mladi sportaši, uz (Olimpijski festival dječjih
uvjet da se dvije stipendije dodjeljuju sportašima vrtića) .......................................... 10.000,00 kn
s invaliditetom. Na inicijativu Hrvatskog olimpijskog odbora
1.5. Programi HOO-a i sportskih već 13. godinu za redom provodi se sportsko na-
zajednica ..................................... 30.000,00 kn tjecanje pod nazivom “Olimpijski festival dječjih
Kroz zajedničku suradnju lokalnih sportskih vrtića” koji je zamišljen kao “mala olimpijada”.
zajednica i Hrvatskog olimpijskog odbora reali- Cilj ovog programa je poticati bavljenje spo-
ziraju se dva razvojna programa koja bi trebala rtom djece od najranije dobi.
utjecati na poboljšanje uvjeta i rada, te napretku 1.7. Djelatnost “Škole sportova” –
sporta lokalne razine i to: sportska obuka djece i mladeži ... 10.000,00 kn
1. Od sportske škole do Olimpijskih igara i Osnovni cilj programa “Škole sportova” je
2. Aktivne zajednice. utjecati na opći rast i razvoj, ali i pripremu djece
Za program “Aktivne zajednice” postoji ob- za bavljenje sportom. Primjerenim programima
veza sufinanciranja programa od strane najmanje želi se razvijati pozitivne psihofizičke osobine,
još jednog partnera. Maksimalni iznos novčane suzbijati devijantno ponašanje, navikavati djecu i
potpore koju može odobriti HOO je 70.000,00 kn mladež na stalno bavljenje sportom, te kroz spo-
s PDV-om. Za projekte vrijednosti do 140.000,00 rtsku obuku pripremiti nadarene za daljnje sportsko
kn partner mora osigurati 50% ukupne vrijednosti usavršavanje u sportskim klubovima. Ovaj segment
programa dok za veće projekte mora se osigurati sportske djelatnosti smatramo iznimno značajnim,
cjelokupni iznos iznad 70.000,00 kn. Solinska jer se preko njega ostvaruju primarni ciljevi, a to
zajednica športova da bi mogla kandidirati “svo- je unapređenje zdravog i kreativnog načina života
je” programe mora u svom proračunu na poziciji djece i mladeži.
“Programi HOO-a i sportske zajednice” predvidjeti Velikim obuhvatom djece zadovoljit će se širi
sredstava kojima će konkurirati u programu “Aktiv- društveni interes, a programima sportske poduke
ne zajednice” HOO-a. U realizaciji ovog programa otkrivat će se nadareni i školovati za buduće spo-
Zajednica će nastojati uključiti i druge partnere rtaše, a što je presudno za razvoj sporta.
Strana 170 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

S ove pozicije sufinancirat će se sportske i sufinanciranju programa izdavaštva imat će pro-


udruge i klubovi koje provode programe osposo- grami, odnosno stručne publikacije, koji posjeduju
bljavanja djece u pojedinim sportovima. recenziju priznatih stručnjaka kineziologije odnosno
1.8. Posebni projekti za promicanje KIF-a.
i unaprijedenje sportskih akti- Sufinancirat će se i sportske monografije svih
vnosti – izvanredne programske klubova dugogodišnje tradicije u gradu Solinu,
aktivnosti .................................... 10.000,00 kn sportskih godišnjaka i godišnjih biltena koje izdaju
Ova sredstva koristila bi se za sufinanciranje sportske udruge.
programa organizacije i sudjelovanja na natjecanji- Odnos sufinanciranja izdavanja stručne sportske
ma koja se zbog sustava natjecanja i nedefiniranih literature i ostalih publikacija odredit će Izvršni
međunarodnih i nacionalnih kalendara ne mogu odbor Zajednice nakon uvida u broj i strukturu
predvidjeti u vrijeme izrade Programa javnih potre- prijava na natječaj za javne potrebe u sportu grada
ba u sportu grada Solina u 2017. godini ili nekog Solina.
drugog izvanrednog programa za koji Izvršni odbor 1.12. Program stručnog usavrša-
SZŠ zaključi da je od gradskog interesa. vanja ......................................... 20.000,00 kn
Odluku o dodjeli sredstava za izvanredne pro- Program stručnog usavršavanja sastoji se u
gramske aktivnosti donosi isključivo Izvršni odbor sufinanciranju polaznika raznih seminara vezanih
SZŠ na osnovu naknadno zaprimljenih zahtjeva za stručno usavršavanje trenera.
korisnika. Iznosi sufinanciranja polaznika ovise o broju
1.9. Program sportske aktivnosti pristiglih prijava na natječaj, prioritetima po po-
– osoba s invaliditetom ............. 10.000,00 kn jedinim sportovima, općim kriterijima, trenutnom
Tjelesna kultura i sportske aktivnosti osoba s stanju stručnog kadra u pojedinom sportu te odre-
invaliditetom, segment je na koji se mora obratiti dbama Zakona o sportu.
posebna pozornost. Program je namijenjen sufina- Školovanje trenera kroz razne seminare te
nciranju rada udruga osoba s invaliditetom, osobito stručni tečajevi pod organizacijom nacionalnih sa-
onih sportskih udruga koje skrbe o invalidima Do- veza radi dobivanja licenci financirat će se samo u
movinskog rata. Program bi trebao obuhvaćati čla- posebnim okolnostima.
nove tih udruga koji pokažu sklonosti i sposobnosti Neće se sufinancirati školovanje trenera kroz
za redovito treniranje i natjecanje, na koji se način programe kineziološkog fakulteta i nacionalnih
kroz sport i socijalno integriraju. Plivanje, stolni akademija pojedinog sporta.
tenis, sjedeća odbojka, kuglanje, boćanje, strelja- 1.13. Liječnički pregledi sportaša
štvo, veoma su popularni među tom populacijom, – članova SZŠ .......................... 200.000,00 kn
ali postoje i aktivnosti i u drugim sportovima.
Solinska zajednica športova već duže vrijeme
Stoga će se pomoć dodjeljivati prema zahtje- skrbi o liječničkim pregledima svih uzrasnih kate-
vima udruga s područja grada Solina koji budu gorija sportaša iz sportskih udruga grada Solina i
pristizali, a nakon provjere opravdanosti istih. to se pokazalo kao veoma dobra odluka. Organizi-
1.10. Aktivnost nagrade zaslužnim ranim i stručnim pregledom do sada je na vrijeme
sportašima ................................ 20.000,00 kn otkriveno desetak ozbiljnijih oboljenja kod mlađih
Ovim programom Zajednica daje skromni do- sportaša te im je zabranjeno bavljenje sportom, a
prinos i priznanje u vidu plaketa i priznanja onim uočeni problemi su se na vrijeme počeli liječiti.
sportašima koji na svjetskim, evropskim i državnim 1.14. MKK - Solin ............................ 42.000,00 kn
prvenstvima osvoje neku od medalja, a članovi su 1.15. Redovna djelatnost zajednice... 70.000,00 kn
sportskih klubova s područja grada Solina. Iz istih
Solinska zajednica športova postoji temeljem
sredstava se financira i domjenak prilikom progla-
članka 48. Zakona o sportu. SZŠ je najviše i jedi-
šenja najboljih sportaša i sportskih djelatnika.
no sportsko tijelo u gradu Solinu koje objedinjuje,
1.11. Program izrade monografije koordinira te vodi računa o svim oblicima sportske
MRK “Solin” ...................................30.000,00 kn djelatnosti. Zajednica je bitan čimbenik poveziva-
Sufinanciranje ovog programa provodi se u nja sporta ovog područja s Hrvatskim olimpijskim
prvom redu radi poticanja izdavanja stručne litera- odborom, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i
ture u funkciji sporta posebno radova namijenjenih sporta, kineziološkim fakultetima, županijskim i
trenerima i natjecateljima radi njihovog stručnog i nacionalnim savezima, a preko njih s međunaro-
praktičnog napredovanja. Prednost u prihvaćanju dnim sportskim asocijacijama.
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 171 - Broj 3

SZŠ je ujedno i stručno tijelo grada Solina učinkovit za kompletnu muskulaturu, besplatan je,
kojem je temeljna zadaća stvaranje uvjeta za ne- vježbati mogu svi bez obzira na dob, spol, fizičku
smetano funkcioniranje sporta, a putem osiguranih pripremljenost i mentalno stanje. Jako pozitivno
financijskih sredstava iz Proračuna grada. djeluje na današnje mlade ljude u njihovom fizi-
Zadaća SZŠ je uočavanje, praćenje i lociranje čkom i mentalnom razvoju. Projekt je prvenstveno
pozitivnih i negativnih pojava u sportu, predlaganje usmjeren na mlade s područja Solina, da vježbaju
rješenja, podnošenje inicijativa, predlaganje strate- na otvorenom sa svojim vršnjacima.
gije, vizije i razvojnog momenta sportske djelatno- Udruga će organizirati i 2 natjecanja u 2017.
sti za područje grada Solina u cjelini. godini i to 22. travnja i 2. rujna. Uz natjecatelje
Za rad SZŠ potrebno je osigurati sredstva za (40) na turnirima će sudjelovati i volonteri, te djeca
pokriće materijalnih troškova (funkcioniranje ka- viših razreda solinskih osnovnih škola.
ncelarije, seminari za usavršavanje i unaprjeđenje 2.4. Sportsko humanitarna akcija
rada SZŠ, troškove knjigovođe i druge troškove “Dina za Udrugu Moje dijete
vezane za rad SZŠ). Solin”............................................ 5.000,00 kn
Aktivnosti uređenja i/ili izgradnje, te opremanja Humanitarna akcija provoditi će se u razdoblju
sportskih objekata od 20. veljače do 20. svibnja 2017. godine. Završni
Ovim Programom osigurava se pomoć kod događaj ove akcije će biti preplivavanje plivačice
izgradnje novih, kao i održavanje i opremanje kod Dine Levačić od Omiša do Splita. Start je planiran
već postojećih sportskih objekata na prostoru grada za 07. svibnja 2017. godine – 11 h (gradska luka
Solina. Omiš), a cilj između 17,30 i 18,00 (riva Split).
Odluku o raspodjeli, kao i načinu odabira vrši Ukoliko vremenski uvjeti ne budu dozvoljavali
jedinica područne (regionalne) samouprave – Grad, provođenje istog, događaj se odgađa za 13. svibnja
a temeljem članka 76. Zakona o sportu (“Narodne ili 14. svibnja 2017. godine.
novine”, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 Cilj humanitarne akcije će biti prikupljanje
i 85/15). Sredstva s ove pozicije Grad ne prenosi novčanih sredstava za kupnju pomagala koja će
na račun SZŠ. ublažiti i spriječiti moguće uzroke socijalne isklju-
2. TEKUĆE DONACIJE čivosti djece i osoba s teškoćama u razvoju.
ZA SPORT................................... 53.000,00 kn 2.5. Daljinsko plivanje “Trostruka kruna”
2.1. Savez školskih sportskih Potpora projektu plivačice Dine
društava Solina i okolice .......... 15.000,00 kn Levačić ........................................ 13.000,00 kn
Osnovni cilj je da se kroz sportske aktivnosti Projekt Trostruka kruna obuhvaća tri velika
utječe na opći rast i razvoj učenika, te da se razviju plivačka maratona:
pozitivne psihofizičke aktivnosti, a time i suzbiju – plivanje ispod 20 mostova Manhattana dužine
devijantna ponašanja, koja su uzela sve više maha 46 km,
zbog uzimanja alkohola, droge i sl. – plivanje od Cataline do Los Angelesa dužine
Radi provođenja izvan nastavnih sportskih akti- 34 km,
vnosti učenika, školski odbori u osnovnim školama – plivanje preko La Manche, 34 km.
s područja grada Solina, dužni su poticati osnivanje
školskih sportskih društava bez pravne osobnosti. B. SUFINANCIRANJE SPO-
RTSKIH UDRUGA OD
Djelatnost sportskih školskih društava, manife-
POSEBNOG INTERESA...... 1.886.000,00 kn
stirati će se kroz natjecanje osnovnih škola, u spor-
tovima u kojima će se provoditi sportske škole. – Sufinanciranje NK “Solin” ........1.498.000,00 kn
2.2. Gimnastički klub – Sufinanciranje Streljačkog
“GYMSOLIN” ............................. 8.000,00 kn društva “DC” Solin ......................388.000,00 kn
2.3. Udruga “STREET C. OSTALI RASHODI ZA
WORKOUT” .............................. 12.000,00 kn SPORT (pričuva) ........................ 47.000,00 kn
Street workout je način vježbanja s težinom D. KAPITALNE DONACIJE
vlastitog tijela na spravama u javnim parkovima, SPORTSKIM UDRUGAMA ... 256.000,00 kn
ali i svim drugim dostupnim javnim površinama. – Streljačko društvo “Dalmacija-
Prisutan je svugdje u svijetu, a sve veći razvoj cement” Solin, (za nabavu ele-
ima i u Hrvatskoj zbog toga što je atraktivan, ktronskih meta) .............................236.000,00 kn
Strana 172 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

– Streljački klub “VOLJAK” Solin 2.4. DINA LEVAČIĆ – Sportska


(uređenje – nadogradnja streljane) ...20.000,00 kn humanitarna akcija “Dina za
Udrugu “Moje dijete” Solin” ........5.000,00 kn
PLAN SREDSTAVA ZA SUFINANCIRANJE
2.5. DINA LEVAČIĆ – daljinsko
JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA
plivanje “Trostruka kruna”..........13.000,00 kn
SOLINA U 2017. GODINI
B. SUFINANCIRANJE SPORTSKIH
A. FINANCIRANJE SOLINSKE UDRUGA OD POSEBNOG
ZAJEDNICE SPORTOVA.... 2.591.000,00 kn INTERESA ............................. 1.886.000,00 kn
1. Programi namjenjeni sportskim – Sufinanciranje NK “SOLIN” ....1.498.000,00 kn
udrugama Grada Solina ......... 1.937.000,00 kn – Sufinanciranje Streljačkog
1.1. Organizacija državnih i među- društva “DC” Solin ......................388.000,00 kn
narodnih prvenstava mlađih C. OSTALI RASHODI ZA
kategorija ...................................20.000,00 kn SPORT (pričuva) ........................ 47.000,00 kn
1.2. Organizacija državnih i međunarodnih sport- D. KAPITALNE DONACIJE
skih manifestacija .....................15.000,00 kn SPORTSKIM UDRUGAMA ... 256.000,00 kn
1.3. Potpora sudionicima Olimpi- – Streljačko društvo “Dalmacija-
jskih igara 2017. godine ...........24.000,00 kn cement” Solin (za nabavu
1.4. Stipendiranje kategoriziranih elektronskih meta) ........................236.000,00 kn
sportaša......................................90.000,00 kn – Streljački klub “VOLJAK” Solin
1.5. Programi HOO-a i sportskih (uređenje – nadogradnja streljane) ...20.000,00 kn
zajednica....................................30.000,00 kn Sveukupna sredstva (A+B+C+D)
1.6. Sport djece predškolske dobi namjenjena za sport u 2017.
(Olimpijski festival dječjih godini ............................................ 4.780.000,00 kn
vrtića) ........................................10.000,00 kn Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-14
1.7. Djelatnost “Škole sportova” Solin, 23. veljače 2017. godine
– sportska obuka djece i mla- Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA
deži ............................................10.000,00 kn
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
1.8. Posebni projekti za promica-
nje i unapređenje sportskih
aktivnosti, izvanredne progra-
Na temelju članka 28. Statuta Grada Solina
mske aktivnosti .........................10.000,00 kn (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13
1.9. Program sportske aktivnosti i 7/13), Gradsko vijeće Solina na 35. sjednici odr-
osoba s invaliditetom ................10.000,00 kn žanoj 23. veljače 2017. godine, donijelo je
1.10. Aktivnost nagrade zaslužnim
sportašima .................................20.000,00 kn ODLUKU
1.11. Izrada monografije o granicama područja mjesnih odbora
MRK “SOLIN” .........................30.000,00 kn Grada Solina
1.12. Program stručnog usavršavanja ..20.000,00 kn
1.13. Liječnički pregledi sportaša....200.000,00 kn Članak 1.
1.14. MKK “SOLIN” .........................42.000,00 kn Ovom Odlukom utvrđuju se granice područja
mjesnih odbora Grada Solina.
1.15. Redovna djelatnost SZŠ ...........70.000,00 kn
Mjesni odbori su:
2. Tekuće donacije za sport.............. 53.000,00 kn
– MO Centar – Solin, MO Priko Vode – Solin, MO
2.1. Savez školskih sportskih dru-
Sv. Kajo – Solin, MO Srednja Strana – Solin, MO
štava Solina i okolice ...............15.000,00 kn
Rupotina – Solin, MO Mravince, MO Kučine i
2.2. Gimnastički klub MO Vranjic.
“GYMSOLIN” ............................8.000,00 kn
2.3. Udruga “STREET Članak 2.
WORKOUT”.............................12.000,00 kn Granice Mjesnih odbora su:
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 173 - Broj 3

1. MO Centar – Solin obuhvaća područje prema Kaštelima, njenom zapadnom i sjevernom


ograničeno s južne strane tokom rijeke Jadro do granicom do vrha Kozjaka (Sv. Jure), zatim prema
Vidovića mosta, zamišljenom linijom od Vidovića jugu zračnom linijom do vododerine u Kozjaku
mosta do ruba Mravinske kose, istočno trasom i dalje Šalinovim potokom do njegovog ušća u
starog vodovoda prema sjeveru do vrela rijeke rijeku Jadro.
Jadro, od vrela Jadra tokom rijeke nizvodno do Području MO Sv. Kajo – Solin pripadaju
Vidovića mosta, zamišljenom okomicom do Đu- sljedeće ulice: Barišići, Gašpini 103, Kapljuč,
rine mlinice, od potoka Ilijino vrilo, Poljakovom Marusinac, Milišići, Mužići, Parači, Put Salone
kosom do trafostanice, cestom Sinj-Split do trokuta (od 1-19), Ulica Don Frane Bulića (od 97 do kraja
na Bilankuši, spojem sinjske ceste s magistralom, neparni i od 70 do kraja parni), Ulica Hrvatskih
magistralom zapadno do Šalinovog potoka, Šalino- žrtava, Ulica Joze Kljakovića Šantića, Ulica sv.
vim potokom južno do ušća rijeke Jadro (tristotine Nikole, Banova, Bunje, Draškovićeva ulica, Du-
metara od starog željezničkog mosta) te uzvodno dini, Grubići, Jajići, Kaštelanska, Draškovićeva,
tokom Jadra. Oko sv. Kaje, Put Vukšića, Salonitanska cesta,
Području MO Centar – Solin pripadaju sljede- Solinske mladeži, Ulica sv. Anastazija, Uz potok
će ulice: Kralja Zvonimira, Dr. Franje Tuđmana, i Ulica Nenada Režića.
Stjepana Radića, Gašpina Mlinica, Don Frane 4. MO Srednja Strana – Solin područje koje
Bulića (od 1-95 neparni), Put Salone od broja omeđuje granica koja ide od crkvice Sv. Jure na
20-110, Put Majdana (do K.O. Mravince), Zgon, vrhu Kozjaka prema jugu do Šalinova potoka, tim
Ivana Pavla II br. 1, Žižić dr. Martina, Kliški put, potokom do ulice Don Frane Bulića (magistrala),
Livanjska (od 2 do kraja parni), Kneza Trpimira prema istoku tom ulicom do trokuta na Bilankuši,
od (2-48 parni), Poljaci od (1-22 parni) i Poljaci prema sjeveru magistralom prema Sinju do ispod
od (1-3 neparni). ogledala, zatim lijevo na zapad između kuće Katić
2. MO Priko Vode – Solin područje koje se (pripada Srednjoj strani) i kuće Matijević, zatim na
nalazi od željezničkog mosta na rijeci Jadro tokom sjever makadamskim putićem koji vodi preko ze-
rijeke uzvodno do Vidovića mosta (uključujući i mljišta zvano “Bodulićevo” i dalje u istom pravcu
riječne rukavce), pravcem trase bivše “feratine”, zamišljenom linijom do kuće Pave Grubišića (koja
rubom mravinske kose pored crpne stanice (depo- pripada Rupotini), zatim na istok betoniranim pu-
šta) u pravcu bunkera, zatim zemljanim putem do tićem do izvora “Bašice” na sjever asfaltnim puti-
usjeka bivše željezničke pruge rere, dalje njenom ćem do prvog proširenja na istom, zatim asfaltnim
trasom do kraja “Sutikve” pa pravo linijom do puta putićem do kosine iza posjeda Vinka Ninčevića,
za Mravince, dalje zapadno desnom stranom ze- istom kosinom do rezervoara pod Voljakom, da-
mljišnog posjeda Žižić Ivana i Ante pok. Martina, lje prema sjeveru ispod spomenika do lovačkog
a zatim koso u pravcu potoka do južnog ruba širo- poligona te na male skalice do vrh Kozjaka, dalje
ke kose (jugoistočno od TS Meterize), dalje južnim prema zapadu vrhom Kozjaka do Sv. Jure.
putem široke kose prema zapadu do vodovoda Području MO Srednja Strana – Solin pripa-
“Bilice” njegovom južnom stranom do Mostina te daju sljedeće ulice: Braće Radića (od 8 do kraja
zamišljenom linijom u pravcu zapada na trasu že- parni i od 11 do kraja neparni), Bubići, Drniška,
ljezničke pruge Split-Knin-Zagreb do željezničkog Ninčevića gumno, Ninčevići, Petra Kružića, Šu-
mosta na rijeci Jadro njegovim usjekom. bićeva (od 2 do kraja parni i od 1-39 neparni),
Području MO Priko vode – Solin pripadaju Gašpini, Kozjačka, Mosečka, Sesartići, Topini, Don
sljedeće ulice: Dioklecijanova, Držićeva, Don Mate Frane Bulića (od 2-68 L parni), Don Lovre Katića,
Mihanovića, Domovinskog rata, Bašini, Kunčeva Kneza Domagoja, Cetinska, Frankopanska, Kneza
greda, Matoševa, Put Arapovca, Put mira, Marka Trpimira (od 1-101 neparni).
Marulića, Hektorovićeva, Petra Krešimira IV, Ivana 5. MO Rupotina – Solin područje koje ome-
Pavla II (od 2-20), Hrvatskih branitelja, Alojzija đuje granica koja ide od trafostanice u Poljaka i
Stepnica, Zoranićeva, Gajeva, Kroz Smiljanovac, ide prema sjeveru magistralom za Sinj do ispod
Solinska, Splitska, Luke Botića, Vladimira Čerine ogledala, zatim lijevo na zapad između kuće Katić
i Salonitanskih mučenika. (pripada Srednjoj strani) i kuće Matijević, zatim na
3. MO Sv. Kajo – Solin područje od ušća sjever makadamskim putićem koji vodi preko ze-
Šalinovog potoka u rijeku Jadro nizvodno rijekom mljišta zvano “Bodulićevo” i dalje u istom pravcu
do njenog ušća zatim morem do granice K.O. Solin zamišljenom linijom do kuće Pave Grubišića (pri-
Strana 174 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

pada Rupotini), zatim na istok betoniranim putićem Hrvatskih pisaca, Ivćeva ulica, Krešimirova ulica,
do izvora “Bašice” na sjever asfaltnim putićem do Obala pomoraca, Pri sela, Ribička, Splitska, Ulica
kosine iza posjeda Vinka Ninčevića istom kosinom Don Luke Jelića, Ulica mladih i Vranjički put.
do rezervoara pod Voljakom, dalje prema sjeveru
ispod spomenika do lovačkog poligona te na male Članak 3.
skalice do vrh Kozjaka, dalje južnom, zapadnom i Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
sjevernom granicom K.O. Blaca do tromeđa K.O. dana objave u “Službenom vjesniku Grada Solina”.
Blaca, Klis i Solin, te dalje istočnom i zapadnom Klasa: 021-05/17-01/01
granicom K.O. Solin do Livanjske ulice, prema Ur.broj: 2180/01-02-01-17-23
zapadu tom ulicom do trafostanice u Poljaka. Solin, 23. veljače 2017. godine
Predsjednik
Području MO Rupotina – Solin pripadaju GRADSKOG VIJEĆA
sljedeće ulice: Emanuela Vidovića, Kneza Trpi- Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
mira (od 50 do kraja parni i 103-177 neparni),
Livanjska (od 1 do kraja neparni), Poljaci (od 24
do kraja parni i od 23-25 neparni), Ante Starče-
vića, Dalmatinska, Ilijin potok, Braće Radića (od Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i
1-11 neparni i od 2-8 parni), Braće Katića, Fra područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
Grge Martića, Pod gredom, Put Blaca, Put Bo- novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
bana, Put Kule, Put Voljaka, Šubićeva (od 41 do 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 20.
kraja neparni), Nad Rupotinom, Put Sv. Jure, Put Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” RH,
osoja, Put Spajića, Put Žižića, Put Čerina, Ulica broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 28.
Podi (Blaca). Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
6. MO Mravince područje koje se nalazi unu- Solina”, broj 07/09, 4/13 i 7/13), Gradsko vijeće
tar granica Katastarske općine Mravince. Grada Solina na 35. sjednici održanoj 23. veljače
Području MO Mravince pripadaju sljedeće 2017. godine, donijelo je
ulice: Ante Starčevića, Braće Radića, Don Petra
Peroša, Gajeva ulica, Marka Marulića, Put Ma- ZAKLJUČAK
jdana (od 28A do 44 parni i od 49-57 neparni), o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova
Put Marovića, Tonća Petrasova Marovića, Ulica i usluga za 2017. godinu
27. rujna, Ulica sv. Tekle, Zoranićeva (od 40-44
parni i od 79-87 neparni) i Brza cesta. 1. U skladu s Izmjenama Proračuna Grada
7. MO Kučine granica Katastarske općine Solina za 2017. godinu, mijenja se Plan nabave
Kučine, osim zapadno do granice Katrige, zatim roba, radova i usluga za 2017. godinu (“Službeni
kamenom kosom do bivše željezničke pruge na vjesnik grada Solina”, broj 13/16) kojeg je donije-
sjeverozapadu, te južno od Katrige postojećim lo Gradsko vijeće Grada Solina dana 21. prosinca
potokom do Trstenika. 2016. godine.
Području MO Kučine pripadaju sljedeće uli- U glavi Planirane nabave - iznad 0,5% izvor-
ce: Brig, Franina ulica, Joška Matkovića, Jurkov nih proračunskih prihoda
prolaz, V. Matkovića, Mosorska, Podine, Prilaz M. iza točke 6. dodaju se nove točke 7 i 8 koje glase:
Vidoševića, Put Gaja, Put Krunika, Put Libovca, toč. 7. Izvođenje i opremanje reciklažnog
Put Sv. Petra, Put tičje stinice, N. Roguljića i Še- dvorišta (evidencijski broj 7/Ev-m, procijenjena
talište D. Markovića. vrijednost nabave iznosi 1.440.000,00 kn, vrsta po-
8. MO Vranjic s juga, zapada i sjevera gra- stupka – otvoreni postupak javne nabave, planirani
nica ide morem do ušća rijeke Jadro, uzvodno do početak postupka – 04. mjesec, planirano trajanje
željezničkog mosta na glavnoj pruzi Split-Zagreb, ugovora – 90 dana),
prugom do Meteriza, zatim starom Solinskom toč. 8. Vatrogasni dom Vranjic – III. faza
cestom do crkvice Sv. Duje u Dujmovači, zatim (evidencijski broj 8/Ev-m, procijenjena vrijednost
zapadno do južne obale sjeverne luke granicom nabave iznosi 495.000,00 kn, vrsta postupka – su-
Grada Solina. kladno Pravilniku o bagatelnoj nabavi, planirani
Području MO Vranjic pripadaju sljedeće ulice: početak postupka – 03. mjesec, planirano trajanje
Dom Don Frane Bulića, Hrvatske kraljice Jelene, ugovora – 90 dana).
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 175 - Broj 3

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom do- 4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom do-
nošenja, a objavit će se na internetskim stranica- nošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
ma Grada Solina i u “Službenom vjesniku Grada Grada Solina”.
Solina”. Klasa: 021-05/17-01/01
Klasa: 021-05/17-01/01 Ur.broj: 2180/01-02-01-17-20
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-24 Solin, 23. veljače 2017. godine Predsjednik
Solin, 23. veljače 2017. godine GRADSKOG VIJEĆA
Predsjednik Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
GRADSKOG VIJEĆA
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vla-
sništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
Na temelju članka 28. Statuta Grada Solina 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 143/12, 152/14 i 81/15), te članka 28. Statuta Gra-
i 7/13) i članka 43. Poslovnika (“Službeni vjesnik da Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj
Grada Solina”, broj 9/09, 5/13 i 7/13) Gradsko 7/09, 4/13 i 7/13), te članaka 46. i 77. Poslovnika
vijeće Grada Solina na 35. sjednici održanoj dana Gradskog vijeća Grada Solina (“Službeni vjesnik
23. veljače 2017. godine, donijelo je Grada Solina”, broj 9/09, 5/13 i 7/13), Gradsko
vijeće na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017.
ZAKLJUČAK godine, donijelo je sljedeći
o pokretanju postupka nadopune i prilagodbe
Programa ukupnog razvoja grada Solina ZAKLJUČAK
o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta
1. Gradsko vijeće pokreće postupak nadopune i smještenog u K.O. Solin
prilagodbe Programa ukupnog razvoja grada Solina
(strategije) s Razvojnim projektima grada Solina do 1. Raspisuje se natječaj za prodaju zemljišta u
2021. godine kojeg je izradila tvrtka Micro projekt vlasništvu Grada Solina i to:
d.o.o. iz Splita u lipnju 2011. godine. – z.k.č.zem. 5625/1 (k.č.z. 4737/1) površine 411
Važećim Programom ukupnog razvoja grada m2, z.k.č.z. 5626/2 (k.č.z. 4760) površine 390
Solina (2011.-2021.), koji je usvojen Zaključkom m2, sveukupne površine 801 m2 sve K.O. Solin,
Gradskog vijeća 31. kolovoza 2011. godine, de- sve po početnoj cijeni od 170,00 Eur-a/m2 (slo-
finiran je Akcijski plan, odnosno popis projekata vima: stosedamdeseteura/m2), plativo u kunama
za razdoblje od 2011. do 2015./2016. godine. U po srednjem tečaju HNB. Zemljište se nalazi
samom PUR-u naznačena je obveza nadopunja- unutar obuhvata Prostornog plana grada Solina
vanja i prilagodbe strateškog dokumenta, pa je i to u građevinskoj mješovitoj zoni M5.
zbog navedenih razloga nužno pristupiti nadopuni 2. Ovlašćuje se Zamjenik koji obnaša dužnost
i prilagodbi Programa ukupnog razvoja grada So- Gradonačelnika Grada Solina, da s ponuditeljem
lina. Navedena prilagodba i nadopuna od posebne koji ponudi najvišu cijenu, sklopi ugovor o ku-
je važnosti s obzirom na Operativne programe i poprodaji nekretnina opisanih u točki 1. ovog
financijsku perspektivu Europske unije 2014.-2020., Zaključka.
koja se implementira do 2023. godine. 3. Zadužuje se Upravni odjel za pravne i opće
2. U svrhu nadopune i prilagodbe Programa poslove, Služba za imovinsko-pravne poslove i jav-
ukupnog razvoja grada Solina formirat će se sa- nu nabavu, Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
vjetodavno tijelo, odnosno Partnersko vijeće koje da poduzme sve potrebite radnje u svezi objave
će se sastojati od svih relevantnih sudionika iz natječaja i sklapanja ugovora s najpovoljnijim
javnog, privatnog i civilnog sektora koji djeluju ili ponuditeljem.
imaju nadležnosti u gradu Solinu. Partnersko vijeće 4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom do-
sastajat će se u radnim skupinama ovisno o temi i nošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
nadležnosti, a njime će koordinirati Gradonačelnik Grada Solina”.
Grada Solina i predstavnici Upravnih odjela Grada Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-22
Solina. Solin, 23. veljače 2017. godine Predsjednik
3. Članove Partnerskog vijeća imenovat će GRADSKOG VIJEĆA
Gradonačelnik Grada Solina posebnim Rješenjem. Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r.
Strana 176 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i ODLUKU


drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” RH, o raspoređivanju sredstava za financiranje
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 114/01, 79/06, političkih stranaka za razdoblje
146/08, 38/09 i 153/09), sukladno članku 28. točka siječanj - travanj 2017. godine
6. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13) na 35. sjednici 1. Utvrđuje se da je na temelju rezultata izbora
Gradskog vijeća održanoj 23. veljače 2017. godine, za Gradsko vijeće Grada Solina održanih u svibnju
donijelo je sljedeći 2013. godine, političkim strankama pripao sljedeći
broj vijećničkih mjesta:
ZAKLJUČAK

Broj članova Vijeća

Broj članica Vijeća


članova/ica Vijeća
o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin

Ukupan broj
1. Utvrđuje se da su Marković Dinko p. Redni Politička
Augustina iz Solina, Gašpina mlinica 59, (OIB broj stranka
57258235550) i Marković Zdravko p. Augustina
iz Solina, Gašpina mlinica 59 (OIB 39140465449),
suvlasnici i to svaki za 1/2 idealnog dijela cjeli-
1. HDZ 13 11 2
ne, na zemljištu označenom kao č.zem. 5585/9
(k.č.zem. 4846/3) u površini 1310 m2, z.u. 7501 2. SDP 4 2 2
K.O. Solin, što je razvidno iz izvadka iz zemljiš- 3. HSU 2 2 0
ne knjige Općinskog suda u Splitu, z.k. odjel u 4. HČSP 1 1 0
Solinu.
5. HSP dr. Ante
2. Grad Solin kupuje suvlasničke dijelove na
Starčević 1 1 0
nekretnini opisanoj u točki 1. ovog Zaključka po
cijeni od 155,00 EUR-m2 (slovima: stopedesetpet UKUPNO 21 17 4
eura/m2), protuvrijednost u kunama po srednjem
2. U Proračunu Grada Solina za 2017. godinu
tečaju HNB.
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 12/16) osi-
3. Zadužuje se Upravni odjel za pravne i opće gurano je 100.000,00 kuna za financiranje političkih
poslove, Služba za imovinsko-pravne poslove i ja- stranaka, u okviru programa P 1001 – Javna uprava
vnu nabavu, Odsjek za imovinsko-pravne poslove, i administracija, aktivnost A 1001 01 – Financiranje
da odmah po donošenju ovog Zaključka poduzme Gradskog vijeća, Gradonačelnika i gradske uprave,
sve potrebite radnje u svezi sklapanja ugovora, a podskupina 381 - Tekuće donacije.
koje će po izradi potpisati Zamjenik koji obnaša 3. Osigurana sredstva za razdoblje siječanj -
dužnost Gradonačelnika. travanj 2017. godine u iznosu od 33.333,31 kune
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom do- podijelit će se na slijedeći način:
nošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku HDZ: 11 vijećnika x 1.557,63 kn
Grada Solina”.
2 vijećnice x 1.713,40 kn
Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-21 Ukupno HDZ: 20.560,73 kn
Solin, 23. veljače 2017. godine SDP: 2 vijećnika x 1.557,63 kn
Predsjednik
GRADSKOG VIJEĆA 2 vijećnice x 1.713,40 kn
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r. Ukupno SDP: 6.542,06 kn
HSU: 2 vijećnika x 1.557,63 kn
Ukupno HSU: 3.115,26 kn
HČSP: 1 vijećnik x 1.557,63 kn
Na temelju članka 7., stavak 2. Zakona o fi-
Ukupno HČSP: 1.557,63 kn
nanciranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
HSP
(“Narodne novine”, broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14
dr. AS: 1 vijećnik x 1.557,63 kn
i 96/16) i članka 28. Statuta Grada Solina (“Slu-
žbeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Ukupno HSP dr. AS: 1.557,63 kn
Gradsko vijeće na 35. sjednici održanoj dana 23. 4. Raspoređena sredstva doznačit će se na
veljače 2017. godine, donijelo je žiro-račune političkih stranaka.
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 177 - Broj 3

5. Ova Odluka stupa na snagu danom objave lina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Zamjenik koji obnaša
u “Službenom vjesniku Grada Solina”. dužnost Gradonačelnika Grada Solina donosi
Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-19
Solin, 23. veljače 2017. godine PROGRAM
Predsjednik poticanja razvoja poduzetništva za 2017. godinu
GRADSKOG VIJEĆA
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r. I. OPĆI UVJETI
Članak 1.

Na temelju članka 16. Zakona o javnoj nabavi Programom poticanja razvoja poduzetništva za
(“Narodne novine” RH, broj 120/16) i članka 28. 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju
Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada So- se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespo-
lina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13) Gradsko vijeće Grada vratnih potpora Grada Solina za poticanje razvoja
Solina na 35. sjednici održanoj 23. veljače 2017. poduzetništva te obveze korisnika potpore.
godine, donijelo je Potpore predviđene ovim Programom smatraju
se potporama male vrijednosti sukladno pravilima
ZAKLJUČAK Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. pro-
o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje sinca 2013. o primjeni članka 107 i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na de minis potpore
“Ceste oko nove O.Š. Ninčevići” za razdoblje
(Službeni list Europske unije L 352/1) (u daljnjem
2017. godine i 2018. godine
tekstu: Uredba).
1. Gradsko vijeće Grada Solina prihvaća Članak 2.
Investicijski projekt izgradnje “Ceste oko O.Š.
Ninčevići” u razdoblju od 2017. godine do 2018. Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog
godine koje je izradio Upravni odjel za komunalne poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetni-
djelatnosti, gospodarstvo, upravljanje prostorom i ka, razvijanje poduzetničke klime i poticaj razvoju
europskih fondova Grada Solina. poduzetničkih sposobnosti na području grada So-
lina.
2. U Izmjenama i dopunama proračuna Grada
Solina za 2017. godinu, za izgradnju “Ceste oko Članak 3.
O.Š. Ninčevići”, planiran je iznos od 900.000,00
kuna. Grad Solin će u cilju poticanja razvoja po-
duzetništva davati potpore kroz sljedeće mjere i
3. Gradsko vijeće se obvezuje da će prilikom
aktivnosti:
donošenja Proračuna Grada Solina za 2018. godinu,
za izgradnju “Ceste oko O.Š. Ninčevići” planirati 1. potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima – po-
iznos od 2.100.000,00 kuna. tpore poduzetnicima početnicima koji prvi put
otvaraju obrt ili trgovačko društvo,
4. Stupanjem na snagu ovog Investicijskog
projekta prestaje važiti Investicijski projekt donesen 2. potpore za novo zapošljavanje i samozapošlja-
na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada Solina 11. vanje,
svibnja 2016. godine. 3. sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom obja- 4. subvencioniranje troškova nabave dugotrajne
ve u “Službenom vjesniku Grada Solina”. imovine.
Klasa: 021-05/17-01/01
Ur.broj: 2180/01-02-01-17-18 Članak 4.
Solin, 23. veljače 2017. godine
Predsjednik
Korisnici potpora iz članka 3. ovog Programa
GRADSKOG VIJEĆA mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni
Renato Prkić, dipl. ing. el., v.r. zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja ma-
log gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom
vlasništvu, a posluju i imaju registrirano sjedište
Na temelju članka 11. Zakona o poticanju ra- na području grada Solina.
zvoja malog gospodarstva (“Narodne novine”, broj Gospodarski subjekti koji su sukladno Odluci
29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 39. Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila
Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada So- o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje
Strana 178 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

smatraju poduzetnicima u teškoćama, ne mogu biti Pravo na potporu imaju i trgovačka društva te
korisnici mjera ovog Programa. obrti koji su upisani u registar Trgovačkog suda i
Korisnici sredstava potpore ne mogu biti Obrtni registar prethodnih godina (registrirani su
gospodarski subjekti iz sektora koji su Uredbom nakon 01.01.2016. godine), a sada prvi put zapo-
navedeni kao iznimke. šljavaju osobu uključujući vlasnika/cu.
Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zapo- Najviši iznos potpore za namjene iz stavka
slenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/ 2. ovog članka može iznositi 7.000,00 kuna po
cu. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne korisniku. Pojedinom korisniku potpora se može
ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za dodijeliti samo jednom.
potpore iz ovog Programa.
2) Potpore za novo zapošljavanje i samozapo-
šljavanje
Članak 5.
Sredstva za potpore iz članka 3. ovog Programa Članak 8.
osigurat će se u Proračunu Grada Solina za 2017. Grad Solin dodjeljuje potpore za novo zapo-
godinu, a ukupni predviđen iznosi za sve potpore šljavanje i samozapošljavanje trgovačkim društvima
iznosi 500.000,00 kn. Navedeni iznos utrošit će i obrtima.
se do kraja 2017. godine ili do iskorištavanja svih Pravo na potporu imaju poslodavci koji su
predviđenih sredstava. Sredstva su raspoređena po registrirani sukladno Zakonu o obrtu ili Zakonu o
mjerama potpora, a detaljno su prikazana u tablici trgovačkom društvu, te osobe sa stalnim prebivali-
1. koja je sastavni dio ovog Programa. štem na području grada Solina koje se samozapo-
šljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva
Članak 6. izuzev trgovačkih društava i ustanova kojima je
Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora Grad Solin osnivač ili ima vlasnički udjel u te-
koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini meljnom kapitalu.
iznosi 20.000,00 kuna. Potpora za novo zapošljavanje i samozapo-
šljavanje odnosi se na povrat sredstava po osnovu
II. KRITERIJ DODJELE POTPORA
uplaćenih obveznih doprinosa iz i na bruto plaću
1) Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima – za novozaposlene osobe.
potpore poduzetnicima početnicima koji prvi Pravo na subvenciju može se ostvariti samo
put otvaraju obrt ili trgovačko društvo za zapošljavanje radnika koji je prijavljen na
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna
Članak 7. služba Split, Ispostava Solin (dalje: HZZ Solin)
Grad Solin dodjeljuje nepovratne potpore po- kao nezaposlena osoba te ima stalno prebivalište
duzetnicima – početnicima koji prvi put otvaraju na području grada Solina.
obrt ili trgovačko društvo ili imaju prvi puta otvo- Najkraće razdoblje zadržavanja radnika na
ren obrt ili trgovačko društvo, a koji posluju i imaju poslu kao uvjet za ostvarivanje prava na povrat
registrirano sjedište na području grada Solina. sredstava je 360 dana, što se dokazuje sklopljenim
Potpore se dodjeljuju za sljedeće namjene: ugovorom o radu.
– nabavu informatičke i druge opreme, Visina sredstava za povrat obveznih doprino-
– uređenje poslovnog prostora (građevinski, insta- sa novozaposlenih osoba utvrđuje se u sljedećem
lacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), kriteriju:
– izrada web stranice te tiskanje promotivnih ma- a) 4.000,00 kuna za osobe sa srednjom stručnom
terijala, spremom (SSS, KV, VKV),
– dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz b) 5.000,00 kuna za osobe s višom stručnom spre-
osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje. mom (VŠS),
Za namjenu iz točke 2. ovog članka potrebno c) 7.000,00 kuna za osobe s visokom stručnom
je dostaviti račun/e s oznakom poslovnog subjekta spremom (VSS),
te specificiranim stavkama troška, a za uređenje d) 10.000,00 kuna za zapošljavanja osoba iznad 50
poslovnog prostora i fotodokumentaciju kroz faze godina starosti za dostizanje godina radnog staža
izvođenja radova. Za program edukacije dostavlja prije odlaska u mirovinu bez obzira na stručnu
se potvrda o završenom programu edukacije. spremu.
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 179 - Broj 3

Poslodavac ima pravo zatražiti povrat sredstava nih isključivo za obavljanje pretežite djelatnosti,
za najviše 3 novozaposlene osobe. Tražitelj potpore pojedinačne vrijednosti (vrijednost bez PDV-a)
mora dostaviti potvrdu HZZ Solin da ne ostvaruje veće od 3.000,00 kuna s rokom upotrebe duljim
potporu za zapošljavanje temeljem programa mjera od godine dana.
za zapošljavanje od strane HZZ. Za ovu mjeru neprihvatljivi troškovi su nabava
U slučaju raskida ugovora o radu koji nije svih vrsta vozila, oprema za uređenje poslovnog
uvjetovan krivnjom radnika ili zahtjevom radnika prostora te sva druga oprema za koju Povjerenstvo
za sporazumni prekid radnog odnosa prije isteka za dodjelu potpora bude smatralo da ne ispunjava
360 dana, poslodavac je dužan izvršiti povrat svrhu i cilj ove mjere.
primljenjih sredstava po osnovi potpore za novo Uz prijavu za sufinanciranje potrebno je pri-
zapošljavanje. ložiti račun/e u kojima je vidljivo ime poslovnog
Pojedinom korisniku potpora se može dodjeliti subjekta kao i sve stavke troškova. Dostavljaju se
samo jednom. i dokazi o izvršenom plaćanju.
Korisnici ove mjere ne mogu po ovom pro-
3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvali-
gramu koristiti i sredstva iz Mjere 1. Potpore
tete
novoosnovanim tvrtkama za namjenu određenu
Članak 9. “nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili
trgovačkog društva”.
Grad Solin dodjeljuje nepovratne potpore za
sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete. Za- Iznos potpore za sufinanciranje nabave du-
htjev za dodjelu nepovratne financijske potpore gotrajne materijalne imovine je 5.000,00 kuna po
mogu podnijeti poduzetnici koji posluju i imaju poduzetniku.
sjedište na području grada Solina za sljedeće na- III. POSTUPAK DODJELE POTPORA
mjene:
– konzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja Članak 11.
sustava i standarda kvalitete,
Nepovratne novčane potpore koje su predmet
– certificiranje sustava, ovog Programa dodjeljuju se na temelju provedenog
– certificiranje proizvoda – dokaz o sukladnosti postupka i kriterija propisanih ovim Programom.
vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim Zahtjevi za potpore se dostavljaju na posebnim
normama i smjernicama, obrascima zahtjeva uz pripadajuću dokumentaciju,
– troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrva- a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do
tska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i iskorištenja sredstava iz članka 5. ovog Programa,
drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podri- a najdulje do 09. prosinca 2017. godine.
jetla. Nepotpuni zahtjevi se ne razmatraju.
Iznos nepovratne potpore za namjene iz stavka Povjerenstvo za dodjelu potpora može zatražiti
2. ovog članka iznosi 3.000,00 kuna po korisniku od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju,
i vrsti certifikata koji se prvi put uvodi. Potpore kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu
se ne odobravaju na produljenje certifikacije (re- potpora utvrđenih ovim Programom.
certifikaciju).
Pojedinom korisniku može se na temelju ovog
4. Subvencioniranje troškova nabave dugotrajne Programa odobriti više vrsta potpora u istoj kale-
materijalne imovine ndarskoj godini.
Zabranjeno je dvostruko financiranje aktivnosti
Članak 10. i projekata iz drugih programa ili sustava financi-
Za poticaje iz ove mjere mogu se prijaviti is- ranja iz javnih sredstava državnog proračuna i/ili
ključivo subjekti osnovani nakon 01. srpnja 2016. proračuna Europske Unije.
godine, sa sjedištem u Solinu, a koji se sukladno U slučaju većeg interesa poduzetnika za dodje-
Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva lu potpora u okviru određenih mjera, omogućit će
(“Narodne novine”, broj 29/02, 63/07, 53/12 i se dodjela potpora većem broju korisnika od odre-
56/13) svrstavaju u mikro i male subjekte malog đenog maksimalnog broja korisnika po pojedinoj
gospodarstva. mjeri, uz istovremeno smanjenje broja korisnika u
Prihvatljivi troškovi jesu nabava strojeva, alata, okviru drugih mjera za koje postoji manji interes,
računalne opreme i računalnih programa namjenje- a sve u skladu s ukupnim planiranim proračunskim
Strana 180 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

sredstvima za poticanje razvoja poduzetništva u Nakon donesene Odluke sa svakim pojedinim


tekućoj godini. subjektom koji dobije potporu sklapa se ugovor u
kojem će se pobliže regulirati način i korištenje
Članak 12. odobrenih sredstava.
Prije donošenja odluke Povjerenstvo može i
Gradske nepovratne potpore dodjeljuju se na
odlaskom na teren zatražiti uvid u istinitost predane
temelju javnog poziva koji raspisuje gradonačelnik
dokumentacije, odnosno stavki nužnih za valjano
Grada Solina.
donošenje odluke.
Javni poziv sadrži:
Sredstva potpore uplaćuju se na žiro račun
1. naziv tijela koje objavljuje poziv, korisnika po dostavljenim računima kojima se
2. predmet javnog poziva, dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao
3. opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore, dokaz o plaćanju istih, a sve u roku od 60 dana
od donošenja odluke o dodjeli potpore od strane
4. popis potrebne dokumentacije, Gradonačelnika.
5. naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi, Sredstva potpore dodjeljuju se isključivo za
6. vrijeme trajanja javnog poziva, troškove s datumom fakture nakon 01. srpnja 2016.
7. podatke o informacijama. godine, osim ukoliko svakom pojedinom mjerom
nije određeno drugačije.
Članak 13.
Članak 14.
Za provedbu ovog Programa zadužen je
gradski Upravni odjel za komunalne djelatnosti Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili
gospodarstvo, upravljanje prostorom i europske fizička osoba za koju Upravni odjel u postupku
fondove. Navedeni Upravni odjel ovlašten je sklo- obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da prema Gradu
piti sporazum s tvrtkom Inkubator Solin d.o.o., kao Solinu ima dospjelih, a nepodmirenih obveza.
trgovačkim društvom u vlasništvu Grada Solina, IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
čija registrirana djelatnost obuhvaća poslove vezane
za poticanje razvoja poduzetništva. Temeljem spo- Članak 15.
razuma tvrtka Inkubator Solin d.o.o. će navedenom
Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju
Upravnom odjelu pružiti savjetodavnu i tehničku potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene po-
pomoć pri realizaciji ovog Programa. tpore. Ukoliko je korisnik gradske potpore priložio
Prijave na natječaj predaju se Upravnom odjelu neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u
– Povjerenstvu za dodjelu potpora. zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom
Postupak provedbe po zaprimljenim prijava- stvarnom stanju podnositelj zahtjeva dobivena
ma provodi Povjerenstvo za dodjelu potpora za sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada
razvoj poduzetništva Grada Solina. Povjerenstvo Solina te će biti isključen iz svih gradskih potpora
za provedbu postupka imenuje Gradonačelnik, a u narednih 5 godina.
sačinjavaju ga minimalno tri člana. Nakon prove-
denog postupka Povjerenstvo za dodjelu potpora Članak 16.
predlaže Odluku o dodjeli potpora za svaku poje- Ovaj Program stupa na snagu osmog dana
dinačnu potporu. Odluku o dodjelu potpora donosi od dana donošenja, a objavit će se u “Službenom
Gradonačelnik. vjesniku Grada Solina”.
Tablica 1. Prikaz raspodijele sredstava potpore
Mjera Opis mjere Iznos mjere (kn) Broj mjera Ukupno (kn)
1 Potpore novoosnovanim tvrtkama/obrtima 7.000,00 25 175.000,00
2 Potpore za novo zapošljavanje
i samozapošljavanje
2a Osobe sa srednjom stručnom spremom (SSS) 4.000,00 10 40.000,00
2b Osobe s višom stručnom spremom (VŠS) 5.000,00 10 50.000,00
2c Osobe s visokom stručnom spremom (VSS) 7.000,00 5 35.000,00
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 181 - Broj 3

Mjera Opis mjere Iznos mjere (kn) Broj mjera Ukupno (kn)
2d Osobe pred mirovinu 10.000,00 12 120.000,00
3 Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete 3.000,00 10 30.000,00
4 Subvencioniranje troškova nabave dugotrajne
imovine 5.000,00 10 50,000,00
UKUPNO – 82 500.000,00
Klasa: 421-01/17-01/0001 obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina dana
Ur.broj: 2018/01-01-17-3 27. veljače 2017. godine, donosi
Solin, 27. veljače 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika ZAKLJUČAK
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.
o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju
van snage Detaljnog plana uređenja
Na temelju članka 95., stavak 2., a u svezi s “Priko vode”
člankom 113., stavak 1. Zakona o prostornom ure-
đenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka 1. Utvrđuje se Prijedlog stavljanja van snage
39. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada Detaljnog plana uređenja “Priko vode” (u nasta-
Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Zamjenik koji vku teksta: Prijedlog stavljanja van snage DPU-a)
obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina dana i prosljeđuje na javnu raspravu.
28. veljače 2017. godine, donosi 2. Prijedlog Izmjena i dopuna DPU-a izradila
je tvrtka GISplan d.o.o. iz Splita, a sastavni je dio
ZAKLJUČAK ovog Zaključka.
o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna 3. Zadužuje se Upravni odjel za komunalne
Prostornog plana uređenja grada Solina djelatnosti, gospodarstvo, upravljanje prostorom i
europske fondove da objavi i provede postupak
1. Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna javne rasprave o Prijedlogu stavljanja van snage
Prostornog plana uređenja grada Solina (u nasta- DPU-a te po završetku iste, pripremi i objavi
vku teksta: Prijedlog Izmjena i dopuna PPUG-a) i izvješće o provedenoj javnoj raspravi.
prosljeđuju na javnu raspravu. 4. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom
2. Prijedlog Izmjena i dopuna PPUG-a izradila vjesniku Grada Solina”.
je tvrtka GISplan d.o.o. iz Splita, sastavni je dio Klasa: 350-02/16-04/0004
ovog Zaključka. Ur.broj: 2180/01-01-17-10
Solin, 27. veljače 2017. godine
3. Zadužuje se Upravni odjel za komunalne Zamjenik koji obnaša
djelatnosti, gospodarstvo, upravljanje prostorom i dužnost Gradonačelnika
europske fondove da objavi i provede postupak Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.
javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna
PPUG-a, a po završetku iste, pripremi i objavi
izvješće o provedenoj javnoj raspravi. Na temelju članka 95., stavak 2. a u svezi
4. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom s člankom 113., stavak 1. Zakona o prostornom
vjesniku Grada Solina”. uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka
Klasa: 350-02/16-01/011 39. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada
Ur.broj: 2180/1-01-17-83 Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Zamjenik koji
Solin, 28. veljače 2017. godine
Zamjenik koji obnaša obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina dana
dužnost Gradonačelnika 27. veljače 2017. godine, donosi
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

ZAKLJUČAK
Na temelju članka 95., stavak 2., a u svezi o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna
s člankom 113., stavak 1. Zakona o prostornom Detaljnog plana uređenja “Japirko”
uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13) i članka
39. Statuta Grada Solina (“Službeni vjesnik Grada 1. Utvrđuje se Prijedlog Izmjena i dopuna De-
Solina”, broj 7/09, 4/13 i 7/13), Zamjenik koji taljnog plana uređenja “Japirko” (u nastavku teksta:
Strana 182 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

Prijedlog Izmjena i dopuna DPU-a) i prosljeđuje koji ponudi najvišu cijenu, sklopi ugovor o kupo-
na javnu raspravu. prodaji stambene barake opisane u točki 1. ovog
2. Prijedlog Izmjena i dopuna DPU-a izradila Zaključka.
je tvrtka GISplan d.o.o. iz Splita, a sastavni je dio 3. Zadužuje se Upravni odjel za pravne i opće
ovog Zaključka. poslove, Služba za imovinsko-pravne poslove i ja-
3. Zadužuje se Upravni odjel za komunalne vnu nabavu, Odsjek za imovinsko-pravne poslove,
djelatnosti, gospodarstvo, upravljanje prostorom i da poduzme sve potrebite radnje u svezi objave
europske fondove da objavi i provede postupak ja- natječaja i sklapanja ugovora s najpovoljnijim
vne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna DPU-a ponuditeljem.
te po završetku iste, pripremi i objavi izvješće o 4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
provedenoj javnoj raspravi. donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
4. Ovaj Zaključak objavit će se u “Službenom Grada Solina”.
vjesniku Grada Solina”. Klasa: 371-05/16-02/0008
Klasa: 350-02/16-04/03 Ur.broj: 2180/01-01-17-03
Ur.broj: 2180/01-04-01-17-30 Solin, 24. veljače 2017. godine
Solin, 27. veljače 2017. godine Zamjenik koji obnaša
Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika
dužnost Gradonačelnika Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.

Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina


Na temelju članaka 35. i 391. Zakona o vla-
(“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13
sništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne
i 7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonače-
novine”, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
lnika Grada Solina, dana 22. veljače 2017. godine,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,
donosi
143/12, 152/14 i 81/15), te članka 39. Statuta Grada
Solina (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09,
4/13 i 7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gra-
ZAKLJUČAK
o prestanku prava na stipendiju za
donačelnika Grada Solina dana 24. veljače 2017.
godine, donosi sljedeći školsku/akademsku 2016./2017. godinu

1. Studentu Tonu Durdovu, Solin, Paraći 13,


ZAKLJUČAK prestaje pravo na stipendiju Grada Solina, koja mu
o raspisivanju natječaja za prodaju stambene je dodijeljena Zaključkom Zamjenika koji obnaša
barake smještene u K.O. Solin dužnost Gradonačelnika Grada Solina, donesenim
dana 09. studenoga 2016. godine za školsku/aka-
1. Raspisuje se natječaj za prodaju barake u
demsku godinu 2016./2017., na osobni zahtjev, a
vlasništvu Grada Solina i to:
zbog ostvarivanja prava na stipendiju Svučilišta u
– stambena baraka, anagrafske oznake Matoševa Splitu za 2017. godinu.
114, Solin, koja je sagrađena na č.zem. 4934/33
K.O. Solin, Z.U. 6242, bruto površine zgrade 2. Pravo na stipendiju Grada Solina prestaje
88 m2 (faktorizirana prema pravilniku), zajedno dana 01. siječnja 2017. godine.
sa zemljištem, po početnoj cijeni od 578,00 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom do-
Eura/m2 (slovima: petstosedamdesetosam eura), nošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku
plativo u kunama po srednjem tečaju HNB na Grada Solina”.
dan isplate. Klasa: 604-05/17-01/09
Ur.broj: 2180/01-01-17-3
– stambena baraka je napravljena od montažnih Solin, 22. veljače 2017. godine
elemenata koji zahtijevaju daljnju obnovu i re- Zamjenik koji obnaša
konstrukciju (salonitni krov i drugo). dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.
– u stanu od 1989. godine temeljem ugovora o
privremenom korištenju živi obitelj (majka, sin
sa suprugom i dvoje djece).
2. Ovlašćuje se Zamjenik koji obnaša dužnost Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina
Gradonačelnika Grada Solina, da s ponuditeljem (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13
Četvrtak, 3. ožujka 2017. SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Strana 183 - Broj 3

i 7/13) , Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonače- Na temelju članka 39. Statuta Grada Solina
lnika Grada Solina, dana 22. veljače 2017. godine, (“Službeni vjesnik Grada Solina”, broj 7/09, 4/13
donosi i 7/13), Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonače-
lnika Grada Solina, dana 28. veljače 2017. godine,
ZAKLJUČAK donosi
o prestanku prava na stipendiju za
školsku/akademsku 2016./2017. godinu ZAKLJUČAK
o dodjeli jednokratne financijske pomoći
1. Studentici Magdaleni Roguljić, Kučine, Po-
dine 18, prestaje pravo na stipendiju Grada Solina, 1. Odobrava se jednokratna financijska pomoć
koja joj je dodijeljena Zaključkom Zamjenika koji u iznosu od 3.000,00 kuna (slovima: tritisuće kuna)
obnaša dužnost Gradonačelnika Grada Solina, done- kuna gđi. Branki Carević, iz Solina, Dr. Franje
senim dana 09. studenoga 2016. godine za školsku/ Tuđmana 5, OIB: 20576620178, radi troškova
akademsku godinu 2016./2017., na osobni zahtjev, liječenja.
a zbog ostvarivanja prava na državnu stipendiju za
2. Zadužuje se Upravni odjel za proračun i
2017. godinu.
računovodstvo da izvrši obvezu iz točke 1. ovog
2. Pravo na stipendiju Grada Solina prestaje Zaključka s pozicije Proračuna PR 00002 – ostali
dana 01. siječnja 2017. godine. rashodi za zaposlene, te navedeni iznos uplati na
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom do- žiro-račun broj HR 5423300033153597838 otvoren
nošenja, a objaviti će se u “Službenom vjesniku kod Splitske banke d.d.
Grada Solina”. 3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
Klasa: 604-05/17-01/08 donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku
Ur.broj: 2180/01-01-17-3
Solin, 22. veljače 2017. godine
Grada Solina”.
Zamjenik koji obnaša Klasa: 402-10/17-01/91
dužnost Gradonačelnika Ur.broj: 2180/01-01-01/2-17-2
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r. Solin, 28. veljače 2017. godine
Zamjenik koji obnaša
dužnost Gradonačelnika
Dalibor Ninčević, uprav. prav., v.r.
Strana 184 - Broj 3 SLUŽBENI VJESNIK GRADA SOLINA Četvrtak, 3. ožujka 2017.

S A D R Ž A J
Stranica
GRADSKO VIJEĆE
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Solina za 2016. godinu...............................................................29
2. Izmjene i dopune Proračuna Grada Solina za 2017. godinu..................................................................................91
3. Zaključak o Financijskom izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu..............................147
4. Zaključak o Izvješću o poslovanju Gradske knjižnice Solin za 2016. godinu ....................................................147
5. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Pravilnika o pravima i obvezama iz rada i po osnovi rada zapo-
slenika u Javnoj ustanovi u kulturi Zvonimir Solin.............................................................................................147
6. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene Statuta Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin .........................148
7. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Javne ustanove u kulturi
Zvonimir Solin.....................................................................................................................................................148
8. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi ........................................................................................................148
9. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2017. godinu .....149
10. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina za
2017. godinu ........................................................................................................................................................153
11. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2016.
godinu ..................................................................................................................................................................156
12. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području grada Solina
za 2016. godinu....................................................................................................................................................159
13. Program javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi grada Solina za 2017. godinu ...........................................161
14. Program socijalne skrbi Grada Solina za 2017. godinu.......................................................................................164
15. Program javnih potreba u sportu grada Solina za 2017. godinu s Planom sredstava za sufinanciranje potreba
u sportu za 2017. godinu......................................................................................................................................165
16. Odluka o granicama područja mjesnih odbora Grada Solina .............................................................................172
17. Zaključak o izmjeni i dopuni Plana nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu............................................174
18. Zaključak o pokretanju postupka nadopune i prilagodbe Programa ukupnog razvoja grada Solina ..................175
19. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju zemljišta smještenog u K.O. Solin .............................................175
20. Zaključak o kupnji nekretnine smještene u K.O. Solin .......................................................................................176
21. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka za razdoblje siječanj - travanj 2017.
godine ..................................................................................................................................................................176
22. Zaključak o prihvaćanju Investicijskog projekta izgradnje “Ceste oko nove O.Š. Ninčevići” za razdoblje
2017. godine i 2018. godine ................................................................................................................................177
GRADONAČELNIK
1. Program poticanja razvoja poduzetništva za 2017. godinu ................................................................................177
2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Solina ........................181
3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju van snage Detaljnog plana uređenja “Priko vode” .....181
4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Japirko” ...............................181
5. Zaključak o raspisivanju natječaja za prodaju stambene barake smještene u K.O. Solin ...................................182
6. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu ....................................182
7. Zaključak o prestanku prava na stipendiju za školsku/akademsku 2016./2017. godinu ....................................182
8. Zaključak o dodjeli jednokratne financijske pomoći ...........................................................................................183

IZDAVAČ: Grad Solin – Glavni i odgovorni urednik Ante Ljubičić, tajnik Grada Solina – uređuje Odjel za pravne
i opće poslove Grada Solina, telefon 555-201 – Tisak: Kolonel, j.d.o.o. - Omiš – Izlazi po potrebi