You are on page 1of 9

‫תאריך הדוח‪31.12.

2017 :‬‬
‫דוח שנתי מפורט למבוטח בביטוח חיים‬
‫דוח שנתי לתקופה ‪31.12.2017 - 1.1.2017‬‬
‫חלק א'‬
‫דוח שנתי מרכז לגבי כל הפוליסות של המבוטח בחברת הביטוח‬
‫בחלק זה מובא ריכוז נתונים לגבי כל פוליסות הביטוח הקיימות ברשותך בחברת הראל חברה לביטוח בשנת ‪2017‬‬
‫כתובת החברה ופרטי ההתקשרות‪ :‬בית הראל‪ ,‬ת‪.‬ד‪ 1951 .‬רמת גן ‪ 5211802‬טלפון‪* :‬הראל ‪*2735‬‬
‫פקס‪ ,03-7348707 :‬דוא"ל ‪ ,harelbh@harel-ins.co.il‬כתובת אתר ‪www.harel-group.co.il‬‬

‫א‪ .1.‬ריכוז נתונים אישיים למבוטח‬


‫‪203773601‬‬ ‫מספר תעודת זהות‬ ‫צלישיר רותם‬ ‫שם המבוטח‬
‫מין המבוטח זכר‬ ‫מצב משפחתי רווק‬ ‫‪20.01.1992‬‬ ‫תאריך לידה‬
‫כתובת דואר אלקטרוני ‪rtm.tsalisher@gmail.com‬‬ ‫‪ 20‬קרית טבעון‬ ‫כצנלסון‬ ‫כתובת למשלוח דואר‬
‫א‪ .2.‬ריכוז פרטי הפוליסות הקיימות למבוטח בחברה*‬
‫סטטוס פוליסה‬ ‫סוג פוליסה‬ ‫שם פוליסה‬ ‫מספר פוליסה‬
‫פעילה‬ ‫עצמאי‬ ‫הראל ‪ MORE‬לעצמאים ק‪.‬משלמת‬ ‫‪925011420‬‬
‫מוקפאת‬ ‫שכיר‬ ‫הראל מגוון לשכירים ק‪.‬משלמ‬ ‫‪925477213‬‬
‫*בגין כל אחת מהפוליסות המצויינות בטבלה זו מובא מידע מפורט בחלק ב' לדוח זה‪.‬‬

‫א‪ .3.‬מידע לעניין תשלומים צפויים מכל הפוליסות של המבוטח בחברה‬


‫מספר פוליסה מספר פוליסה‬
‫סה"כ‬
‫‪925477213 925011420‬‬
‫‪310.00‬‬ ‫‪204.00‬‬ ‫‪106.00‬‬ ‫קצבה חודשית הצפויה לך בפרישה בגיל ‪*67‬‬
‫‪210.32‬‬ ‫‪210.32‬‬ ‫מקדם קצבה לא מובטח בגיל ‪67‬‬
‫‪312,001.00‬‬ ‫‪10,366.00‬‬ ‫‪301,635.00‬‬ ‫סכום חד פעמי במקרה מוות**‬
‫‪1,447.00‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1,447.00‬‬ ‫קצבה חודשית במקרה של אובדן כושר עבודה‬
‫‪27.04%‬‬ ‫אחוז מסך כל ההפקדות ששולם בשנת הדוח עבור רכישת כיסוי ביטוחי‬
‫‪15,812.29‬‬ ‫‪10,366.23‬‬ ‫‪5,446.06‬‬ ‫יתרת הכספים בפוליסה בסוף השנה‬
‫* הקצבה החודשית הצפויה מחושבת על בסיס יתרת הכספים כספי תגמולים וכספי פיצוים לקצבה בסוף השנה‪.‬‬
‫** כולל את סך יתרת הכספים בכל הפוליסות בסוף השנה‪.‬‬
‫א‪ .4.‬יתרת החיסכון המצטבר בכל הפוליסות של המבוטח בחברה ל‪31.12.2017 -‬‬
‫סה"כ‬ ‫פרט‬ ‫פיצויים‬ ‫תגמולים‬ ‫ייעוד הכספים‬
‫הון‬
‫‪15,812.29‬‬ ‫‪6,345.66‬‬ ‫‪9,466.63‬‬ ‫קצבה‬
‫‪15,812.29‬‬ ‫‪6,345.66‬‬ ‫‪9,466.63‬‬ ‫סה"כ‬
‫א‪ .5.‬פירוט הפקדות לכל הפוליסות של המבוטח בשנת ‪2017‬‬
‫סה"כ‬ ‫מעסיק‬ ‫מבוטח‬ ‫עבור‬ ‫מועד‬
‫הפקדות‬ ‫שונות‬ ‫אובדן‬ ‫מרכיב‬ ‫מרכיב‬ ‫שונות‬ ‫אובדן‬ ‫מרכיב‬ ‫חודש‬ ‫הפקדה‬
‫לפוליסה‬ ‫כושר‬ ‫פיצויים‬ ‫תגמולים‬ ‫כושר‬ ‫תגמולים‬ ‫משכורת‬
‫עבודה‬ ‫עבודה‬
‫‪2017‬‬

‫‪199.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪76.22‬‬ ‫‪59.48‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪64.05‬‬ ‫‪03.2017‬‬ ‫‪15.05.17‬‬
‫‪45.84‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪17.49‬‬ ‫‪13.64‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪14.71‬‬ ‫‪04.2017‬‬ ‫‪15.05.17‬‬
‫‪275.06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪104.96‬‬ ‫‪81.90‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪88.21‬‬ ‫‪05.2017‬‬ ‫‪13.06.17‬‬
‫‪214.48‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪81.84‬‬ ‫‪63.86‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪68.78‬‬ ‫‪06.2017‬‬ ‫‪10.07.17‬‬
‫‪551.76‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪210.54‬‬ ‫‪164.29‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪176.93‬‬ ‫‪07.2017‬‬ ‫‪08.08.17‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪9‬‬
‫סה"כ‬ ‫מעסיק‬ ‫מבוטח‬ ‫עבור‬ ‫מועד‬
‫הפקדות‬ ‫שונות‬ ‫אובדן‬ ‫מרכיב‬ ‫מרכיב‬ ‫שונות‬ ‫אובדן‬ ‫מרכיב‬ ‫חודש‬ ‫הפקדה‬
‫לפוליסה‬ ‫כושר‬ ‫פיצויים‬ ‫תגמולים‬ ‫כושר‬ ‫תגמולים‬ ‫משכורת‬
‫עבודה‬ ‫עבודה‬

‫‪463.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪176.80‬‬ ‫‪137.95‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪148.58‬‬ ‫‪08.2017 10.09.17‬‬
‫‪409.32‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪156.19‬‬ ‫‪121.88‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪131.25‬‬ ‫‪09.2017 10.10.17‬‬
‫‪2,159.55‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪824.04‬‬ ‫‪643.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫סה"כ ‪692.51‬‬
‫‪2017‬‬

‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪9‬‬


‫חלק ב'‬
‫דוח שנתי מפורט לגבי כל אחת מפוליסות ביטוח חיים הכוללות מרכיב חיסכון‬
‫בחלק זה מובאים נתונים בגין כל אחת מהפוליסות לביטוח חיים הכוללות מרכיב חיסכון הקיימות ברשותך בחברת הראל חברה לביטוח‬
‫בשנת ‪ 2017‬בנפרד‪.‬‬

‫ב‪ .1.‬ריכוז נתונים למבוטח בפוליסה‬


‫הראל ‪ MORE‬לעצמאים ק‪.‬משלמת‬ ‫שם הפוליסה‬
‫‪925011420‬‬ ‫מספר הפוליסה‬
‫עצמאי‬ ‫מעמד מבוטח‬
‫‪04.2016‬‬ ‫תחילת תקופת הביטוח‬
‫‪04.2059‬‬ ‫תום תקופת הביטוח‬
‫‪20.01.2059‬‬ ‫מועד הזכאות למשיכת מלא כספי החיסכון בפוליסה‬
‫פעילה‬ ‫סטטוס הפוליסה‬
‫מדד חודשי‬ ‫אופן הצמדת ההפקדות‬
‫מודל השקעות תלוי גיל עד ‪50‬‬ ‫מסלול ההשקעה בו מנוהלים כספי החיסכון הצבור‬
‫ב‪ .2.‬תשלומים צפויים למבוטח או למוטב בפוליסה‬
‫סכום בש"ח‬
‫‪106.00‬‬ ‫בתכנית לקצבה ‪ -‬קצבה צפויה למבוטח בגיל ‪*67‬‬
‫‪301,635.00‬‬ ‫סכום חד פעמי במקרה מוות**‬
‫‪1,447.00‬‬ ‫קצבה חודשית במקרה של אבדן כושר עבודה‬
‫קיים‬ ‫שחרור מתשלום הפקדות לפוליסה במקרה של אובדן כושר עבודה‬
‫* הקצבה החודשית הצפויה מחושבת על בסיס יתרת הכספים כספי תגמולים וכספי פיצויים לקצבה בסוף השנה‪,‬‬
‫בהנחת ריבית נטו של ‪ 3.48%‬לשנה ולפי מקדם לא מובטח ‪.210.32‬‬
‫** כולל את סך יתרת הכספים בפוליסה בסוף שנה‪.‬‬
‫סכום הקצבה הצפוייה ויתרת החיסכון המצטבר למשיכה חושבו בהנחה שהפרמיה משולמת כסדרה‪.‬‬
‫ב‪ .3.‬פירוט הפקדות כספים לפוליסה בשנת ‪2017‬‬
‫סה"כ‬ ‫מעסיק‬ ‫מבוטח‬ ‫המשכורת‬ ‫עבור‬ ‫מועד‬
‫הפקדות‬ ‫שונות‬ ‫אובדן‬ ‫מרכיב‬ ‫מרכיב‬ ‫שונות‬ ‫אובדן‬ ‫מרכיב‬ ‫שעל‬ ‫הפקדה חודש‬
‫לפוליסה‬ ‫כושר‬ ‫תגמולים פיצויים‬ ‫כושר‬ ‫תגמולים‬ ‫בסיסה‬ ‫משכורת‬
‫עבודה‬ ‫עבודה‬ ‫הופקדו‬
‫הכספים‬
‫‪199.75‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪76.22‬‬ ‫‪59.48‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪64.05‬‬ ‫‪915‬‬ ‫‪03.2017 15.05.17‬‬
‫‪45.84‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪17.49‬‬ ‫‪13.64‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪14.71‬‬ ‫‪210‬‬ ‫‪04.2017 15.05.17‬‬
‫‪275.06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪104.96‬‬ ‫‪81.90‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪88.21‬‬ ‫‪1,260‬‬ ‫‪05.2017 13.06.17‬‬
‫‪214.48‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪81.84‬‬ ‫‪63.86‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪68.78‬‬ ‫‪983‬‬ ‫‪06.2017 10.07.17‬‬
‫‪551.76‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪210.54‬‬ ‫‪164.29‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪176.93‬‬ ‫‪2,528‬‬ ‫‪07.2017 08.08.17‬‬
‫‪463.34‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪176.80‬‬ ‫‪137.95‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪148.58‬‬ ‫‪2,122‬‬ ‫‪08.2017 10.09.17‬‬
‫‪409.32‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪156.19‬‬ ‫‪121.88‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪131.25‬‬ ‫‪1,875‬‬ ‫‪09.2017 10.10.17‬‬
‫‪2,159.55‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪824.04‬‬ ‫‪643.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪692.51‬‬ ‫סה"כ‬
‫ב‪ .4.‬תנועות ויתרות כספים בפוליסה‬
‫סה"כ‬
‫‪3,576.66‬‬ ‫יתרת החיסכון המצטבר ל‪31.12.2016 -‬‬
‫‪4.04‬‬ ‫התאמות ליתרת סגירה לשנה קודמת‬
‫‪2017‬‬

‫‪3,580.70‬‬ ‫יתרת החיסכון המצטבר מעודכנת ל‪31.12.2016 -‬‬


‫‪2,159.55‬‬ ‫הפקדות כספים לפוליסה‬
‫‪-230.43‬‬ ‫כספים שמשכת מהפוליסה‬
‫‪613.86‬‬ ‫רווחים בניכוי הוצאות ניהול השקעות‬
‫‪-92.94‬‬ ‫דמי ניהול שנגבו בשנה זו*‬

‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪9‬‬


‫סה"כ‬
‫‪-278.46‬‬ ‫עלות למקרה מוות‬
‫‪-306.22‬‬ ‫עלות פיצוי‪/‬שחרור לאובדן כושר‬
‫‪5,446.06‬‬ ‫יתרת החיסכון המצטבר ל‪31.12.2017 -‬‬
‫* ראה טבלה ב‪ .5.‬ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהפוליסה‪.‬‬
‫אחוז דמי ממוצע דמי הניהול‬ ‫תום‬ ‫ב‪ .5.‬ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהפוליסה במהלך שנת ‪ 2017‬אחוז דמי‬
‫תקופת ניהול ללא )באחוזים( שנגבו‬ ‫הניהול‬
‫המעודכנים ההנחה ההנחה מכלל המבוטחים‬
‫באותה תכנית‬ ‫נכון ל‪-‬‬ ‫באחוזים‬ ‫בש"ח‬
‫ביטוח בשנת‬ ‫‪31.12.2017‬‬
‫‪2017‬‬

‫‪0.52 %‬‬ ‫‪1.05 %‬‬ ‫‪04.2059‬‬ ‫‪0.50 %‬‬ ‫‪0.50 %‬‬ ‫‪21.26‬‬ ‫דמי ניהול מהחיסכון המצטבר‬
‫‪2.29 %‬‬ ‫‪3.00 %‬‬ ‫‪3.00 %‬‬ ‫‪71.67‬‬ ‫דמי ניהול מהפקדה שוטפת‬
‫‪92.93‬‬ ‫סך דמי ניהול ששולמו‬
‫* במקרה של סילוק או הפסקת תשלומים לפוליסה תתבטל ההטבה‬
‫ב‪ .9.‬פרטי הסוכן‪/‬היועץ שלך‬
‫ישראלי עמנואל‪/‬בטוחים‬ ‫שם סוכן‪/‬יועץ‬
‫פרטי התקשרות ‪048750055‬‬
‫‪2017‬‬

‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪9‬‬


‫ב‪ .1.‬ריכוז נתונים למבוטח בפוליסה‬
‫הראל מגוון לשכירים ק‪.‬משלמ‬ ‫שם הפוליסה‬
‫‪925477213‬‬ ‫מספר הפוליסה‬
‫שכיר‬ ‫מעמד מבוטח‬
‫‪07.2016‬‬ ‫תחילת תקופת הביטוח‬
‫‪07.2059‬‬ ‫תום תקופת הביטוח‬
‫‪20.01.2059‬‬ ‫מועד הזכאות למשיכת מלא כספי החיסכון בפוליסה‬
‫סטימצקי בע"מ‬ ‫שם המעסיק האחרון‬
‫מוקפאת‬ ‫סטטוס הפוליסה‬
‫לא צמוד‬ ‫אופן הצמדת ההפקדות‬
‫מודל השקעות תלוי גיל עד ‪50‬‬ ‫מסלול ההשקעה בו מנוהלים כספי החיסכון הצבור‬
‫ב‪ .2.‬תשלומים צפויים למבוטח או למוטב בפוליסה‬
‫סכום בש"ח‬
‫‪204.00‬‬ ‫בתכנית לקצבה ‪ -‬קצבה צפויה למבוטח בגיל ‪*67‬‬
‫‪10,366.00‬‬ ‫סכום חד פעמי במקרה מוות**‬
‫‪-‬‬ ‫קצבה חודשית במקרה של אבדן כושר עבודה‬
‫לא קיים‬ ‫שחרור מתשלום הפקדות לפוליסה במקרה של אובדן כושר עבודה‬
‫* הקצבה החודשית הצפויה מחושבת על בסיס יתרת הכספים כספי תגמולים וכספי פיצויים לקצבה בסוף השנה‪,‬‬
‫בהנחת ריבית נטו של ‪ 3.48%‬לשנה ולפי מקדם לא מובטח ‪.210.32‬‬
‫** כולל את סך יתרת הכספים בפוליסה בסוף שנה‪.‬‬
‫סכום הקצבה הצפוייה ויתרת החיסכון המצטבר למשיכה חושבו בהנחה שהפרמיה משולמת כסדרה‪.‬‬
‫ב‪ .3.‬פירוט הפקדות כספים לפוליסה בשנת ‪2017‬‬
‫סה"כ הפקדות‬ ‫מעסיק‬ ‫מבוטח‬ ‫עבור חודש המשכורת‬ ‫מועד‬ ‫שם‬
‫לפוליסה‬ ‫מרכיב אובדן שונות מרכיב מרכיב אובדן שונות‬ ‫שעל‬ ‫משכורת‬ ‫הפקדה‬ ‫מעסיק‬
‫תגמולים פיצויים כושר‬ ‫בסיסה תגמולים כושר‬
‫עבודה‬ ‫עבודה‬ ‫הופקדו‬
‫הכספים‬
‫בשנת ‪ 2017‬לא היו הפקדות שוטפות‬
‫ב‪ .4.‬תנועות ויתרות כספים בפוליסה‬
‫סה"כ‬ ‫מעסיק‬ ‫מבוטח‬
‫שונות‬ ‫אובדן‬ ‫מרכיב‬ ‫מרכיב‬ ‫שונות‬ ‫אובדן‬ ‫מרכיב‬
‫כושר‬ ‫פיצויים‬ ‫תגמולים‬ ‫כושר‬ ‫תגמולים‬
‫עבודה‬ ‫עבודה‬

‫‪9,533.06‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,412.53‬‬ ‫‪3,161.43‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2,959.10‬‬ ‫יתרת החיסכון‬
‫המצטבר ל‪-‬‬
‫‪31.12.2016‬‬
‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫הפקדות כספים‬
‫לפוליסה‬
‫‪882.94‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪316.06‬‬ ‫‪292.80‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪274.08‬‬ ‫רווחים בניכוי‬
‫הוצאות ניהול‬
‫השקעות‬
‫‪-49.77‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪-17.81‬‬ ‫‪-16.50‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דמי ניהול שנגבו ‪-15.46‬‬
‫בשנה זו*‬
‫‪10,366.23‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,710.78‬‬ ‫‪3,437.73‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪3,217.72‬‬ ‫יתרת החיסכון‬
‫‪2017‬‬

‫המצטבר ל‪-‬‬
‫‪31.12.2017‬‬
‫* ראה טבלה ב‪ .5.‬ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהפוליסה‪.‬‬

‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪9‬‬


‫אחוז דמי ממוצע דמי הניהול‬ ‫תום‬ ‫ב‪ .5.‬ריכוז דמי ניהול שנגבו בפועל מהפוליסה במהלך שנת ‪ 2017‬אחוז דמי‬
‫תקופת ניהול ללא )באחוזים( שנגבו‬ ‫הניהול‬
‫המעודכנים ההנחה ההנחה מכלל המבוטחים‬
‫באותה תכנית‬ ‫נכון ל‪-‬‬ ‫באחוזים‬ ‫בש"ח‬
‫ביטוח בשנת‬ ‫‪31.12.2017‬‬
‫‪2017‬‬

‫‪0.76 %‬‬ ‫‪1.05 %‬‬ ‫‪0.50 %‬‬ ‫‪0.50 %‬‬ ‫‪49.77‬‬ ‫דמי ניהול מהחיסכון המצטבר‬
‫‪0.00 %‬‬ ‫‪0.00 %‬‬ ‫‪0.00 %‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫דמי ניהול מהפקדה שוטפת‬
‫‪49.77‬‬ ‫סך דמי ניהול ששולמו‬
‫ב‪ .9.‬פרטי הסוכן‪/‬היועץ שלך‬
‫ישראלי עמנואל‪/‬בטוחים‬ ‫שם סוכן‪/‬יועץ‬
‫פרטי התקשרות ‪048750055‬‬
‫‪2017‬‬

‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪9‬‬


‫חלק ג'‬
‫ריכוז פרטים כלליים על מסלולי ההשקעה‪ :‬תשואות‪ ,‬הוצאות ודמי ניהול‬

‫ג‪ .1.‬התשואה שהושגה על הנכסים במסלולי ההשקעה בשנת ‪2017‬‬


‫שיעור התשואה מצטבר ברוטו‬
‫שיעור התשואה ברוטו*‬ ‫שיעור עליית המדד‬ ‫מסלול‬
‫בתקופה של ‪ 5‬שנים*‬

‫‪-‬‬ ‫‪9.28 %‬‬ ‫‪0.30 %‬‬ ‫מודל השקעות תלוי גיל עד ‪50‬‬
‫*לאחר ניכוי הוצאות לניהול השקעות כמפורט בטבלה ג‪ .2.‬להלן‪.‬‬

‫ג‪ .2.‬הוצאות לניהול השקעות ודמי ניהול ממוצעים בשנת ‪2017‬‬


‫מזה‪ :‬שיעור‬
‫שיעור הוצאות‬ ‫שיעור דמי ניהול‬ ‫שיעור דמי ניהול‬ ‫שיעור דמי ניהול‬ ‫שיעור דמי ניהול‬
‫ההוצאות לניהול‬ ‫מסלול‬
‫לניהול השקעות‬ ‫משתנים מחיסכון‬ ‫קבועים מחיסכון‬ ‫מחיסכון‬ ‫מהפקדה‬
‫חיצוני‬
‫‪0.06 %‬‬ ‫‪0.08 %‬‬ ‫‪0.00 %‬‬ ‫‪0.00 %‬‬ ‫‪0.71 %‬‬ ‫‪2.70 %‬‬ ‫מודל השקעות תלוי גיל‬
‫עד ‪50‬‬
‫‪2017‬‬

‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪9‬‬


‫חלק ד'‬
‫שינויים בהוראות הדין‪ ,‬הוראת מוטבים ועדכון פרטים אישיים‬

‫הוראת מוטבים‬
‫הזכאים לקבלת הכספים במקרה מוות בפוליסה מס' ‪ 925011420‬נקבעו לאחרונה ביום ‪.01.04.2016‬‬
‫הזכאים לקבלת הכספים במקרה מוות בפוליסה מס' ‪ 925477213‬נקבעו לאחרונה ביום ‪.01.07.2016‬‬

‫אם טרם קבעת הוראת מוטבים או אם ברצונך לעדכן את הוראת המוטבים שנתת‪ ,‬באפשרותך לשלוח טופס עדכון‬
‫הוראת המוטבים הנמצא באתר האינטרנט של חברת הביטוח בכתובת ‪ www.harel-group.co.il‬בצירוף צילום‬
‫של תעודת הזהות שלך‪.‬‬
‫לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברת הראל חברה לביטוח בכתובת בית הראל‪ ,‬אבא הלל ‪ ,3‬ת‪.‬ד‪ 1951 .‬רמת גן‬
‫‪ 5211802‬או בטלפון שמספרו ‪ *2735‬או באתר האינטרנט של החברה שכתובתו‪.www.harel-group.co.il :‬‬

‫הודעה על עדכון‪/‬תיקון פרטים אישיים‬


‫להלן פרטיך האישיים כפי שרשומים אצלנו‪ .‬אם יש שינוי‪ ,‬שיבוש או חסרים פרטים באחד או יותר מהנתונים‬
‫המצוינים בטבלה‪ ,‬נבקשך להודיע לנו על כך באמצעות מילוי הנתונים ושליחתם למשרדנו בכתובת בית הראל‪ ,‬אבא‬
‫הלל ‪ ,3‬ת‪.‬ד‪ 1951 .‬רמת גן ‪ 5211802‬או באמצעות עדכון פרטיך האישיים באתר האינטרנט של החברה שכתובתו‪:‬‬
‫‪ www.harel-group.co.il‬בצירוף צילום תעודת זהות וספח‪.‬‬

‫פרטים אישיים‬
‫מצב‬
‫מין‬ ‫מס' תעודת‬
‫משפחתי‬ ‫תאריך לידה‬ ‫שם פרטי‬ ‫שם משפחה‬
‫)ז‪/‬נ(‬ ‫זהות‬
‫)ר‪/‬נ‪/‬א‪/‬ג(‬
‫פרטיך האישיים כפי‬
‫רווק‬ ‫זכר‬ ‫‪20.01.1992‬‬ ‫רותם‬ ‫צלישיר‬ ‫‪203773601‬‬ ‫שמופיעים בחברה‬
‫עדכון‬

‫כתובת למשלוח דואר‬


‫מס'‬ ‫מס'‬
‫מספר‬ ‫תיבת‬
‫טלפון‬ ‫טלפון‬ ‫מיקוד‬ ‫רחוב‬ ‫ישוב‬
‫בית‬ ‫דואר‬
‫נייד‬ ‫בבית‬
‫פרטיך האישיים כפי‬
‫‪0548026612‬‬ ‫‪3800‬‬ ‫‪20‬‬ ‫כצנלסון‬ ‫קרית טבעון‬
‫שמופיעים בחברה‬

‫עדכון‬
‫‪rtm.tsalisher@gmail.com‬‬ ‫כתובת דואר אלקטרוני‬
‫עדכון כתובת דואר אלקטרוני‬

‫לצפייה בחלק ‪ 2‬לדוח השנתי המפורט‪ ,‬הכולל הסברים לדוח‪ ,‬מילון מושגים‪ ,‬מדיניות השקעה‬
‫מוצהרת לשנת ‪ 2018‬ופירוט שינויים בהוראות ההסדר התחיקתי‪ ,‬לחץ כאן‪.‬‬
‫‪2017‬‬

‫ממשק אינטרנטי לאיתור מוצרי ביטוח‬

‫רשות שוק ההון הקימה אתר אינטרנט מאובטח שיאפשר לך לראות במרוכז את מוצרי הביטוח שלך בכל חברות‬
‫הביטוח בישראל וזאת על בסיס נתונים שאנו נעביר אליהם‪ .‬במידה ואינך מעוניין שנעביר את הנתונים‪ ,‬עליך ליצור‬
‫קשר עם חברתנו‪.‬‬

‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪9‬‬


‫ככל שאינך מעוניין כי נעביר את פרטיך לרשות שוק ההון כאמור‪ ,‬באפשרות למלא טופס בקשה מתאים הקיים‬
‫באתר האינטרנט של החברה בכתובת ‪.www.harel-group.co.il‬‬

‫לידיעתך‪ ,‬אי העברת הנתונים תמנע ממך לראות במרוכז באתר האינטרנט המאובטח את מוצרי הביטוח שלך בכל‬
‫חברות הביטוח בישראל‪.‬‬

‫שים לב כי הגשת בקשה להסרת מידע כאמור‪ ,‬תחול על פוליסות קיימות ועתידיות‪ .‬כך‪ ,‬ככל שהודעת בעבר שאינך‬
‫מעוניין בהעברת הנתונים‪ ,‬הנתונים לא יועברו גם לגבי פוליסה זו‪.‬‬
‫‪2017‬‬

‫עמוד ‪ 9‬מתוך ‪9‬‬