You are on page 1of 29

SAMOVOLIJATA NA JAVNOTO OBVINITELSTVO

1. Do Op{tinskoto javno obvinitelstvo Bitola na 14.07.2008 vo devet to~ki ispra-


tiv krivi~ni prijavi protiv direktorot Vangel Gaga~ev na ZK ″Pelagonija″- Bitola. Sledi
na 04.08.2008 dopolnuvawe na krivi~nata prijava od 10 do 35 to~ki, na 08.08.2008 od 36 do 45
to~ki i na 21.08.2008 od 46 do 52 to~ki. Vo prvite tri to~ki se naveduva slednoto:
″1. Partiskiot funcioner Vangel Gaga~ev od Lazar Koli{evski bil postaven da se
likvidira kadarot na Krste Crvenkovski. Gaga~ev bil likvidator na negoviot kadar so na
~elo Gogo Petkovski, generalen direktor. Tokmu so ovoj Kombinatot stanal jugoslovenski
rekorder. So partiskata naredba kadarot bil promenet, a Vangel Gaga~ev be{e postaven za
pomo{en generalen direktor po zemjodelie. So negovoto nastapuvawe od 1978 godina zemjo-
delstvoto i sto~arstvo na Kombinatot bile uni{teni, ovo{tarstvoto iskr~eno itn. Sledi
toj vo 1990 godina prv da se raspadne vo dr`avava na nezemjodelski dejnosti i zemjodelska
dejnost (ZK ″Pelagonija″- Bitola). Bidej}i jas sakav Kombinatot da go spasam od stopan-
skiot {tetnik i uni{tuva~ na Kombinatot se prijaviv na konkurs za generalen direktor,
protivkandidat na V.Gaga~ev.
2. Sledi da podnesuvam krivi~ni prijavi protiv likvidatorot na ZIK ″Pelagonija″
i uni{tuva~ot na ZK ″Pelagonija″- Bitola, Vangel Gaga~ev. Site tie bile odbivani. Bidej-
}i moeto uni{tuvawe toj go prodol`il so moeto konkurirawe za generalen direktor na Ko-
mbinatot, negov protivkandidat, naveduvam {to stoi vo Odluka RO.br.1110/90 od Osnovniot
sud na zdru`en trud vo Bitola. Sudijata \or|i Hristovski, ~ija sopruga vo Kombinatot po-
stignala golemo unapreduvawe, vo obrazlo`eniot naveduva: ′...poradi pogre{na kadrova po-
litika i pogre{na razvojna programa kombinatot potpadnal pod hipoteka na Stopanska ba-
nka...Protiv izbraniot kandidat ima krivi~na prijava do Op{tinskoto javno obvintel-
stvo...krivi~nata prijava do Op{tinsko javno obvintelstvo od 07.12.1990 godina, re{enieto
na Op{tinskiot sud K.br.380/90 od 12.12.1990, pokanite do M-r Mihajlo Naumovski od SVR
voden pod br.09-4136 od 09.01.1990 godina, tu`bata do Op{tinskiot sud Bitola od 03.08.1990
godina...′.
3. Direktorot Vangel Gaga~ev samovolno i nasilni~ki mi go namali li~niot dohod.
Ova se gleda vo Re{enieto D.br.04-362 od 04.08.1987 od ZIK ″Pelagonija″- Bitola RZ za una-
preduvawe i razvoj na zemjodelieto. Vo nego stoi: Risto Ivanovski ″Sam.stru~.sov.za ishra-
na na stokata″ so ″startna osnova, 3.100 boda so zborovi (tri iqadi i sto boda) a po kriteri-
umot rabotno iskustvo,za sekoja godina priznat raboten sta` po 0,5% a najmnogu od 20% vo
odnos na li~niot dohod po drugite osnovi od tekovniot trud″...″od 01.07.1987 godina″: Zna~i,
3.100 boda + raboten sta` za sekoj godina dopolnitelno u{te 0,5% vo godinata. Tokmu zatoa
site sovetnici zemale li~en dohod vo zavisnost na rabotniot sta`, site so startna osnova
3.100 boda. Onie koi od mene bea postari zemaa zna~ajno pove}e...″.
Bidej}i to~kata 3 za li~niot dohod potamu vo potpolnost }e se navede, ovde taa e
skratena. Potoa toj mi montira sudski proces so negovite soplemenici, a vakvi bea i su-
diite, no i obviniteli, duri nastavnici vo makedonskite univerziteti, koi nemaat objaveno
niedna kniga, a jas do sega tokmu 31 kniga so 7 do 8 iljadi stranici, ostanav bez rabota i pra-
vo na vrabotuvawe: oktomvri sum vpenzija.
Na nasilni~ki na~in Osnovnoto javno obvinitelstvo Bitola ja odbi mojata krivi-
~na prijava raspravaj}i samo za edna to~ka pod broj 3, kako drugite to~ki da ne postojat. Du-
ri mi dade pouka jas za nego li~no da podnesam obvinitelen predlog samo za to~ka 3, za-
toa{to rokot bil nadminat. Nezadovolen od vakov stav, jas re{enieto go ob`aliv do Vi-
{oto javno obvinitelstvo, a ova do Republi~koto javno obvinitelstvo. Za potvrda deka Ja-
vnoto obvinitelstvo se slu`i se nevistini e dokazov, {to jas pod to~ka 3 go navedov mojot
primer, koj mi e vo potpolnost dokumedntiran. Me|utoa, jas nikade ne istaknav, deka krivi-
~nata prijava e podnesena za vo moja polza. Za dokaz se slednite to~ki:
″4. Deka ova ne e edinstven primer, tuku masov, {to proizleguva od negovata silexi-
ska sklonost, se slednite primeri: Toj koj saka i koga saka go pu{ta vo penzija, duri od nego
pomladi. Koga se ispra}a vo penzija, ~ove~no e da se izdejstvuva, taa da se zgolemi. Ako toa
ne e mo`no, barem taa da ostane na isto nivo kako {to se odvojuvalo za vrabotenite. Napro-
tiv, toj iz`ivuvaj}i se vrz vrabotenite, samovolno mu ja namaluva penzijata, so koja vra-
botenite treba da pro`iveat do krajot na svojot `ivot, a ne da bidat stradalnici i da go
mrazat svojot dolgogodi{en doprinos vo pretprijatieto i dr`avata. Duri toj na lu|eto koi
se tehnolo{ki vi{ok ili vo penzija dvete posledni godini im pla}a, kako {to toj saka, i
na koj saka. Za nego ne va`at zakoni. Toa toj za site go pravi so ″presmetki″, od svojot xep,
za svoj xep, poradi{to toj ima najgolem broj akcii. Samo za primer: se skaral so eden so za-
vr{en Zemjodelski fakultet- Skopje, koj bil rakovoditel, nego mu dal pomala penzija od
negoviot zamenik so Vi{a zemjodelska {kola- Bitola. So eden tret, poradi li~ni pobudi,
magacioner mu dodelil pogolema penzija od dvata prethodni. Eden miren agronom go pu-
{til vo penzija so najniska nahnada, oti toj ne ″kasal″. Negoviot kolega mu se zakanil na
Vangel Gaga~ev, deka toj kako pomlad od nego }e odi vo penzija najmalku eden den po nego.
Pomladite od nego oti{le vo penzija, toj ne odel, toj }e odel vo penzija vo dlaboka starost
kako sopstvenikot na ″Fiat″ itn. Najdobar primer sum jas. Jas kako sovetnik zemav li~en
dohod kako tehni~ki direktor, a kako tehnolo{ki vi{ok pred penzija ne zemav kako te-
hni~ki direktor, nitu kako rakovoditel, nitu kako negoviot zamenik, nikako kako maga-
cioner, tuku kako ″sviwar″, oti toj taka sakal. Zatoa toj deli li~en dohod vo plik zatvoren,
bo`em so nagrada, od nego odredena, so {to ne se pla}a doprinos...za li~en dohod. Pa toj sa-
mo ja la`e dr`avava.
5. Koga toj nekoj saka da go izbrka od rabota, so meseci go pra}a na prinudni rabo-
tni akcii, so rabotno vreme koe samo toj go odreduva. Tokmu zatoa toj e vinoven za mnogu
smrtni slu~aevi, na svoi kolegi, duri srcebolesno. Samo tokmu zatoa mnogu go napu{tija
Kombinatot. Za niv pla}a dr`avata, a toj nivniot dohod go prisvojuva, kako {to saka, a za
niv rabotat akcia{ite na negovite SS- trupi. Sledi, toj negovite da ne gi brka od rabota,
tuku toj niv gi pu{ta so nagrada, za koja isto taka toj ne pla}a danok. Negovite samovolija i
bezzakonija ne se merlivi: zlostori...
6. So vakva kadrova politika Kombinatot e uni{ten. Ova se potvrduva so nivnite
najniski prinosi so nedohodovno zemjodelsko proizvodstvo, za koe ne se koristi hidrome-
liorativniot sistem ″Stre`evo″, so mo} na povr{ina 20.400 ha. Na nego Vangel Gaga~ev ne
see kulturi koi baraat navodnuvawe, tuku samo ekstezivni kulturi p~enica, ja~men..., na
koi ne im e potrebno navodnuvaweto. Mesto da se dobiva p~enica 6.000 kg/ha, so nego denes
se proizveduva samo okolu 4.000 kg/ha...
7. Kako dokaz, deka Vangel Gaga~ev nema odlika na ~ovek, toj mora{e po slu`bena
dol`nost da dozvoli mene da mi se dodelat moite akcii. Toa toj do denes ne go dozvolil.
Istoto va`i i za drugite. Namesto toa toj vrabotenite gi ucenuva tie da kupuvaat akcii.
Duri od niv toj poeftino gi kupuva. Sledat tu`bi...
8. Pa Vangel Gaga~ev, koj go likvidiral ZIK ″Pelagonija″, a vo ZK ″Pelagonija″ go
uni{ti polodelstvoto i sto~arstvoto, go iskr~i ovo{tarstvoto i lozarstvoto, treba da se
protera od Kombinatot, nikako toj ne smee da ima nitu edna edinstvena akcija. Naprotiv,
toj stanal najgolem akcioner. Pa toj ja uni{tuva dr`avava, koja treba samata da se obe-
{teti.
9. Za ova sum pi{el vo javni glasila, a bilo prijavuvano vo Policijata. Isto taka,
bile podnesuvani krivi~ni prijavi. Ova go pravele i drugi. Nego kako mo}nik nikoj ni{to
ne mu mo`el.
10. Toj bil sklon na uni{tuvawe na dokumenti. Najdobar primer bil vesnikot na Ko-
mbinatot ′Pelagonija′, koj bil ukinat tokmu od nego. Toj toa go pravel so cel samo da ja za-
skrie vistinata od javnosta. Za fizi~kiot obem ima podatoci vo Statistika itn.″.
Se gleda, jas za mene go navediv najto~niot primer, vo potpolnost. Me|utoa, jas ako
podnesov krivi~na prijava vo moja polza, jas nema{e da gi navedam ovde prestavenite deset
to~ki, a vo celata krivi~na prijava vkupno 52 to~ki. Zna~i, ~isto izigruvawe na zakonite
na dr`avata i li~no mene kako podnesitel na krivi~nata prijava. Za da se potvrdi deka
Obvinitelstvoto e sou~esnik vo zlodelata vrz narodot, {to bilo otsekoga{, {to va`elo za
pravosudstvoto, policijata..., koi bile prosrpski, a denes na partijata SDSM, e dokazot
{to Obinitelstvoto e obvrzano krivi~nata prijava da ja isprati do policijata, a taa e ob-
vrzana da gi isleduva to~nostite na navodite itn. Me|utoa, so parlamentarni-te izbori po-
licijata ne e pove}e pod SDSM, tuku pod VMRO-DPMNE. Zna~i, se e jasno.
A pak so toa {to Obvinitelstvoto mi dava pouka samo jas da go prevzemam goneweto,
se potvrduva, Obvinitelstvoto e antinarodno i antidr`avno, samo vo slu`ba na poedinci,
komunisti~ka aramiski kapitalisti.
2. Kako dokaz naveduvam kako se la`e vo Re{enieto na Osnovnoto javno obvinite-
lstvo KO. br. 407/08 od 21.07.2008, vo kogo stoi:
″Vrz osnova na ~l. 144 st. 1 od ZKP, donesuvam: R E [ E N I E
SE OTFRLA krivi~nata prijava podnesena od Risto Ivanovski od Bitola.
Protiv: VANGEL GAGA^EV od Bitola.
Za krivi~no delo ′Povreda na pravata od raboten odnos′, od ~l. 166 st. 1 od KZ.
- Bidej}i postojat okolnosti {t go isklu~uvaat goneweto- zastarenost na krivi-
~noto gonewe od ~l. 107 KZ. Obrazlo`enie
Do ova Obvinitelstvo o{teteniot Risto Ivanovski podnese krivi~na protiv Van-
gel Gaga~ev za krivi~no delo ′Povreda na pravata od raboten odnos′ od ~l. 166 st. 1 od KZ.
Kon prijavata se prilo`eni odluki na Osnovniot sud na Zdru`eniot trud Bitola
RO br. 1110/ 90, re{enie na ZIK ′Pelagonija′ Bitola D br. 04-362 od 4.08.1987 godina, odluka
za raspodeluvawe na rabotnici na drugi raboti i rabotni zada~i od 6.7.1990 godina, odluka
po prigovor od 30.7.1990 godina, re{enie I.br. 9/92. 6925/92 na Op{tinskiot sud Bitola O
br. 987/92-I, re{enie na Centarot za vrabotuvawe Bitola od 17.1.2005 godina, potvrda za pr-
iem na pratka i zaklu~ok na Centarot za vrabotuvawe br.03/413.
Vo prijavata se naveduva deka prijaveniot Vangel Gaga~ev u{te od 1987 godina do
1995 godina sproveduva postapka protiv prijavitelot i go prasporeduval na rabotni mesta
namaluvaj}i mu gi bodovite za plata, {to zna~i deka prijavitelot bil o{teten od takvite
postapki.
Javniot obvinitel re{avaj}i po prijavata najde deka od samata prijava proizleguva
deka postojat okolnosti {to go isklu~uvaat krivi~noto gonewe od slednite pri~ini:
Soglasno ~l. 166 od KZ za krivi~no delo ′Povreda na pravata od raboten odnos′ e pr-
edvidena pari~na kazna ili zatvor do 1 godina. Soglasno ~l. 107 st. 1 t.6 od KZ nastapuva za-
starenost na krivi~noto gonewe koga }e pomine rokot od 2 godini od izvr{uvaweto na kr-
ivi~noto delo za koe spored zakonot mo`e da se izre~e zatvor do 1 godina ili pari~na ka-
zna.
So ogled deka vo krivi~nata prijava se najdeni dejstvija vo periodot od 1987 godina
do 1995 godina, a istata e podnesena na 15.07.2008 godina, nastapena e zastarenost na krivi-
~noto gonewe za ovie dela, bidej}i e pominat podolg rok od dve godini, {to zna~i postojat
okolnosti {to go isklu~uvaat goneweto.
Od tie pri~ini se odlu~i kako vo izrekata.
Javen obvinitel Antonio Jolevski.
POUKA: Se izvestuva o{teteniot Risto Ivanovski od Bitola ul. ′Mihajlo Andono-
vski′ br. 6/21, deka soglasno ~l. 56 st.2 od ZKP ima pravo da go prezeme goneweto i vo rok od
8 dena od koga }e go primi izvestuvaweto da podnese Obvinitelen predlog do Osnovniot sud
Bitola″.
Kako propratno pismo e slednovo: ″OSNOVNO JAVNO OBVINITELSTVO KO.
br. 407/08 23.07.2008 Bitola. Do Risto Ivanovski ′Mihajlo Andonovski′ br.6/21 Bitola.
Vrz osnova na ~l.56 st.1 od ZKP, Ve izvestuvame deka krivi~nata prijava- Predlog
za krivi~no gonewe podnesen-a, protiv Vangel Gaga~ev od Bitola E OTFRLEN-A, so re{e-
nie KO.br.407/08.
Osnoven javen obvinitel″, so potpis.
Sledi izvestuvawe od Vi{oto javno obvinitelstvo:
″VI[O JAVNO OBVINITELSTVO RO.br.22/08 19.09.2008 g. Bitola.
DO RISTO IVANOVSKI ul. ′Mihajlo Andonovski′-br.6/21 Bitola.
Od Va{a strana do ova obvinitelstvo podneseno be{e podnesok vo koj izrazuvate ne-
zadovolstvo od donesenoto re{enie Ko.br.407/08 od 21.07.2008 g., so koe be{e otfrlena Va-
{ata krivi~na prijava podnesena protiv Vangel Gaga~ev od Bitola za kr. delo povreda na
pravata od raboten odnos od ~l. 166 st. 1 od KZ.
Vo vrska so Va{iot podnesok od OJO-Bitola go pribavivme pogore navedeniot pre-
dmet i sled ocenka na spomenatoto re{enie, zaedno so spisite kon krivi~niot predmet, sme-
tame deka donesenoto re{enie e pravilno i na Zakon zasnovano, a ova od slednite pri~ini:
Vo prijavata se naveduva deka prijaveniot Vangel Gaga~ev u{te od 1987 g., do 1995 g.
sproveduval postapki protiv Vas i Ve rasporeduval na rabotno mesto namaluvaj}i Vi gi bo-
dovite za plata, {to zna~i ste bile o{teteni od takvitete postapki.
So ogled da se raboti za krivi~no delo povreda na raboten odnos e predvidena pari-
~na kazna ili zatvor do 1 godina. Soglasno ~l.107 st.1 t.6 od KZ nastapuva zastarenost na kr-
ivi~noto gonewe.
Soglasno dadenata pouka od strana na OJO-Bitola, vo re{enieto za otfrlawe na kr-
ivi~nata prijava, dokolku ste smetale deka ste vo pravo, ste mo`ele da go prodol`ite sup-
sidijarno krivi~noto gonewe. DL/CP Javen obvinitel Dimitar Lazarevski″.
Kako {to vo Osnovnoto javno obvinitelstvo se otfrli krivi~nata prijava za 52 to-
~ki i toa samo za to~ka br. 3,{to be{e navedeno za mene, istoto se povtori i vo Vi{oto ja-
vno obvinitelstvo, zatoa tie zaedno se partiski, komunisti~ki, antidr`avni i antinaro-
dni. Ova se potvrduva so sledniot dokaz. Vistina e deka pod to~ka 3 za mene se naveduva sle-
dnoto: ″Vo prijavata se naveduva deka prijaveniot Vangel Gaga~ev u{te od 1987 g., do 1995 g.
sproveduval postapki protiv Vas i Ve rasporeduval na rabotno mesto namaluvaj}i Vi gi bo-
dovite za plata, {to zna~i ste bile o{teteni od takvitete postapki″. Me|utoa, tokmu pora-
di tie negovi samovolija jas stradam i po 1995 godina, {to va`i i denes, a i kako penzioner
od 4.10.2009 godina i toa se do mojata smrt. Bidej}i jas se u{te sum `iv, ni{to ne zastaruva.
Ova se potvrduva so ona {to jas po to~ka 4 go naveduvam za drugi. Site tie denes se tehno-
lo{ki vi{ok i penzioneri, koi do smrtta i nivnite naslednici poradi negovite yverstva }e
stradaat, za {to e vinovno i Obvinitelstvoto, koe gi podr`uva negovite zlostorstva. Pod
to~ka 4 se navedeni i dvajca negovi soplemenici, dvata agronomi: edniot sto~ar, a drugiot
ovo{tar. Isto taka, pod to~ka 5 se negovi soplemenici agronomi, koi kako srcevi bolesni-
ci poradi negovite samovilija umrele. Zna~i, ni{to ne bilo zastareno, se se raboti za vre-
me po 2008 godina, za 2009, 2010, 2011, 2012 godina...
Poradi navedenoto se obrativ do Republi~koto javno obvinitelstvo- Skopje, koj mi
odgovori:
″REPUBLIKA MAKEDONIJA JAVNO OBVINITELSTVO NA R. MAKEDO-
NIJA
VII RO.br.330/2008 Skopje, 11.11.2008 godina
DO RISTO IVANOVSKI ul.Mihajlo Andonovski br.6/21 BITOLA
Vo vrska so Va{ata prestavka dostavena do Javnoto obinitelstvo na Republika Ma-
kedonija vo koja se iska`uva nezadovolstvo od postapuvaweto na Osnovnoto javno obvini-
telstvo Bitola po krivi~nata prijava podnesena protiv Vangel Gaga~ev, Javnoto obvinitel-
stvo na Republika Makedonija, Ve izvestuva deka po priemot podnesok zaradi proverka be-
{e dostaven do Vi{oto javno obvinitelstvo Bitola. Vi{oto javno obvinitelstvo Bitola,
po izvr{enite proverki ne izvesti deka donesenoto re{enie za otfrlawe na krivi~nata
prijava e zakonski i pravilno, a Vie dokolku smetate deka istoto e nezakonito vo odreden
zakonski rok utvrden vo re{enieto, ste mo`ele da go prodol`ite goneweto.
mpd/mdp Javen obvinitel Voislav Gavrovski″.
Zna~i, kako {to re{ile i taka napravile: otfrlile 52 to~ki za mojot primer pod
to~ka 3. Me|utoa, vo ZK ″Pelagonija″- Bitola prodol`uvaat samovolijata, za koi doovde se
govore{e. Tokmu zatoa rokot ne bil odminat, isti zlodela se vr{at vo 2009 godina, {to }e
bide se dodeka Vangel Gaga~ev e `iv. Ama i toj ima naslednici. Najbitno e deka od 2700 vr-
aboteni sega se samo 500 vraboteni, so mnogu niski li~ni dohodi itn. Se ova govori, priva-
tiziraweto na preprijatieto bilo samo aramisko.
3. idej}i od Obvinitelstvoto ne samo jas, tuku i narodot se izigruva, a tokmu za nego
sekoga{ sum pi{el i }e pi{am, se re{iv da ja povtoram krivi~nata prijava. Bidej}i to~ka 3
kako najdobar primer be{e navedena, jas ona {to be{e zamene go otfrliv, a krivi~nata pri-
java za 52 to~ki samo to~ka 3 ja zamenav. Pod to~ka 3 go navediv slednoto: ″Direktorot Va-
ngel Gaga~ev samovolno i nasilni~ki na kogo saka mu go namaluva li~niot dohod. Bidej}i
negovite kaznenici ne se mo}ni vo Pravosustvoto i Javnoto obvinitelstvo, tie ne tu`at i
ne podnesuvaat krivi~ni prijavi, kako zaludnost. Duri negovite zlostorstva so ova ne zavr-
{uvaat, toj poslednite godini im pla}a za penzisko i invalidsko osiguruvawe onolku kolku
{to toj saka. Taka site onie koi nego ne mu se dopa|aat,toj niv gi kaznuva se do nivnata smrt,
duri po nivnata smrt, koga po smrtta PIO go prevzema bra~niot partner na po~inatiot. Kaj
nego nema zastanuvawe se dodeka ne odi na drugiot svet, a nego kako zlostornik tamu mu e me-
stoto u{te od 1978 godina″
Za ovaa povtorena krivi~na prijava ne dobiv nikakov odgovor.
4. Bidej}i od partiskoto privatizirano Obvinitelstvo, zlostorni~ko za narodot od
po Vtora svetska vojna, a vakva be{e sostojbata, `estoko postapiv so moja krivi~na prijava
do Obvinitelstvoto i toa na 22.09.2008, ″Protiv: Zlo~inecot so obvinitelite...″. Sledi ne-
gov odgovor:
″OSNOVNO JAVNO OBVINITELSTVO RO.br.261/08 24.10.2008 god. Bitola
DO D-r RISTO IVANOVSKI Ul. ′Mihajlo Andonovski′ br.6/21 BITOLA
Do Osnovnoto javno obvinitelstvo Bitola podnesovte krivi~na prijava protiv Van-
gel Gaga~ev- direktor na ZK ′Pelagonija′ Bitola i protiv Javni obviniteli od Osnovnoto
javno obvinitelstvo Bitola i drugi Javni obviniteli, vo koja prijava naveduvate deka na
31.03.1997 godina ste ispratile krivi~na prijava protiv Vangel Gaga~ev koj so ne~esno odne-
suvawe nanesol {teta na dr`avata i li~no se obogatil. (]e sledi deka ni{to od Obvini-
telstvoto ne e osporeno, se pra{uva za Obviniteli, R.I.)
Vo obrazlo`enieto od ovaa krivi~na prijava go opfa}ate periodot na raboteweto
na prijaveniot po~nuvaj}i od 1977 godina do denes. Naveduvate pove}e krivi~ni prijavi koi
ste gi podnele do Osnovnoto javno obvinitelstvo Bitola, Javnoto obvinitelstvo na RM i
rezultatite od podnesenite krivi~ni prijavi. Na krajot od prijavata pi{uvate deka ′Zlo~i-
necot ima podr{ka od Obvinitelite i protiv niv se odnesuva ovaa krivi~na prijava i toa
samo so cel i tie da se kaznat′. Bidej}i prethodno navedenoto e pi{uvano voop{teno (nadle-
`na policijata, koja bila na nekomunisti~ka partija, R.I.) zaradi toa }e treba poimeni~no
da navedete na koi Javni obviniteli se odnesuva prijavata, dali osven na javnite obvinteli
od OJO Bitola se odnesuva i na Javni obviniteli od povisokite Javni obvinitelstva koi
{to gi naveduvate vo krivi~nata prijava.
Javen obvinitel Petar Anevski″. So potpis.
Sledi na 28.10.2008 moj odgovor do: ″OSNOVNO JAVNO OBVINITELSTVO-BT.
Predmet: Odgovor na Va{ dopis od 24.10.2008 godina.
Na navedeniot datum Vie ispratvte Va{ dopis, so RO br.261,08, koj ne se sovpa|a so
Va{iot predmet KO.br.407/08 od 23.07.2008, koga Va{iot ~len od 52 to~ki se vpu{ti samo vo
edna to~ka, a site drugi kako da ne postojat. Tokmu zatoa krivi~nata prijava se odnesuva i za
taa li~nost i povisokata, koi samovolno ja odbija mojata krivi~na prijava.
Pri toa vo dvata slu~aevi tie se slu`at so nevistini, zatoa{to Kombinatot dopri-
nesite za mojata penzija ne gi isplatil ~etiri pati pomalku ne vo 1991 godina, tuku vo 2004
godina. Obvinitelstvoto vo nikoj slu~aj ne sakal da go isledi toa, oti za nego bilo bitno da
se ′sma~ka′ krivi~nata prijava, kako {to ′sma~kuva′ na{ata dr`avi~ka od ′sma~kani′ izrodi.
Sekako, jas sekoga{ so na{ata dr`avi~ka sme bile gubitnici, no ne Va{iot zlostornik.
Pri toa tie se izigruvaat so mene, da sum podnesol obvinitelen predlog do Osno-
vniot sud- Bitola. Ako mojata 1/52 krvi~na prijava bila odbiena, zatoa{to jas sum zakasnal,
nedostojno Va{ite ′zakasnati′ vo na{iot praven sistem nego da go izigruvaat. Pa jas sum ne-
gov gra|anin. Samovolijata dogovorno gi potvrduva i Osnovniot sud...
Tokmu navedenata to~ka be{e dopoloneta i kako krivi~na prijava be{e ispratena
do Vas. Sledi i vtora krivi~na prijava. Dvete se odnesuvaat pokraj za Va{iot {titenik, i
site obviniteli, navedeni i nenavedeni, koi gi odbivale moite krivi~ni prijavi. (Ima{e
eden obvinitel od Osnovnoto obvinitelstvo, denes advokat, so kogo so mene }e se istepa{a,
zatoa{to jas sum bil toj koj niv im sum go rasipuval spokojstvoto. Toj kako advokat dozvoli
policaec da bide zatvoren, a ne da bide samo pod suspenzija se dodeka ne se doka`e negovata
vina...Policaecot bil simpatizer?na VMRO-DPMNE,R.I.)
Tie se odnesuvaat i za obvinitelite, koi gi odbivale moite krivi~ni prijavi a i na
drugi, so {to dozvolija da bide izbran za generalen direktor neprijatel na R.Makedonija i
nejzinoto zemjodelstvo. Toj go likvidira Kombinatot...mnogu li~nosti proumre...uni{ti
mnogu semejstva, mesto od Kombinatot da `iveat 1/4 Bitol~ani, na svoj na~in go opla~ka...
Isto taka, Vie ste moi najgolemi ~etiristruki grobari:
1. Toa {to ne bev izbran za generalen direktor da go spasam jugoslovenskiot rekor-
der od Buf~ani. Tokmu zatoa Kombinatot tie go dovedoa do pita~ki stap, a zlostornikot se
obogati. Toa mo`e da se vidi i koi se akcioneri vo Stopanska banka, lica koi nemale {to
da jadat, a sega se bogata{i, ostavaj}i gi Kombinatcite da nemaat {to da jadat, duri da ba-
raat hrana vo kontewerite. Pri toa ednoto lice akcioner proneveruva~ na bon~iwa za op-
{testvena ishrana, po predlog na Va{iot zlostorni~ki {titenik go oslobodivte. Sama ta-
ka Vie ovozmo`ivte Kombinatcite da ja izgubat ne op{testvenata, tuku i semejnata ishrana.
2. Bidej}i sudiite mi gi pro{iruvaa obvinenijata, so {to poradi niv ostanav bez ra-
boten odnos od 20.05.1991, jas na pove}e pati protiv niv podnesuvav krivi~ni prijavi. Bide-
j}i Obvinitelstvoto bilo zlostorni~ko toa na yverski na~in me dovede vo najgolema siro-
ma{tija, yverovi mi go uni{tivte `ivotot. Na ova mi uka`aa moite kolegi i kole{ki od
Germanija i Avstrija, koga me sovetuvaa da ne se vra}am doma, oti ovde me ~ekale BAN-
DITI.
3. Zlostornikot, Va{iot {titenik, so sudii od korumpiranoto sudstvo, go potkupija
mojot advokat yverot Icko Dimovski, koj ja zakasna mojata `alba za eden den, za jas da go iz-
gubam montiraniot sudski spor od aramijata...Vangel Gaga~ev. Jas protiv advokatot podne-
sov krivi~na prijava. Taa be{e odbiena od zlostorni~koto partisko obvinitelstvo.
4. Bev odbivan od fakultetite i Institutot za sto~arstvo- Skopje, duri poradi mene
se rasturaa konkursite, a samo jas do denes gi ispolnuvam uslovite za nastavnik po site zva-
wa, i toa spored zakonite za visoko obrazovanie na Evropa, nikako na R.Makedonija. Va{e-
to Obvinitelstvo, so centrala vo Skopje, ste za se vinovni. Sekoga{ na mene se zarabotu-
valo.
Za zlostrite izvr{eni od zlo~ine~koto Obvinitelstvo da im se uni{tat rodovite
na site vme{ani li~nosti od Obvinitelstvoto: toa do Vtora svetska vojna be{e srpsko, po-
toa prosrpsko, a od 1991 godina partisko-aramisko na prosrpskata SKM. Ova go potvrduvaat
patepiscite. Spored niv, do 1913 godina Makedonija bila pred sosedite, a denes sme samo pr-
ed Kosovo i Albanija. Ova }e se razre{i koga sudii, obviniteli...}e se Makedonci.
Bidej}i Obvinitelstvoto e neverni~ko, gadno sum se izlagal.
Vo nade` samo edna{ kaj Vas da pobedi ~ove~nosta, srde~no Vi se zablagodaruvam.
Inaku mnogu ~esni Makedonci skapuvale vo zatvori. U{te taa ~est kako Makedonec
ne sum ja do`iveal. Sekako, sum imal ~est vo Policijata kako sredno{kolec bez soslu{u-
vawe da bidam pretepan. ]e Vi blagodaram ako me douni{tite ili u{te dozakopate.
Od Vas go o~ekuvam moeto doistrebnuvawe″.
Sledi odgovor: ″OSNOVNO JAVNO OBVINITELSTVO
RO.br.261/08 17.11.2008 god. Bitola
DO G-din D-r Risto Ivanovski ul.′Mihajlo Andonovski′ br.6/21 Bitola
Do ova Javno obvinitelstvo podnesovte krivi~na prijava protiv Vangel Gaga~ev- di-
rektor na ZK ′Pelagonija′ Bitola, za pove}e krivi~ni dela za koi se goni po slu`bena dol-
`nost, protiv Javni obviniteli od Osnovnoto javno obvinitelstvo Bitola i Obviniteli od
drugi Javni obvinitelstva, a vo pojasnuvaweto na krivi~nata prijava naveduvate deka pred-
metot KO br.407/08 na OJO Bitola se odnesuval na pove}e to~ki, a donesenata odluka od Ja-
vniot obvinitel se odnesuvala samo na edna to~ka.
Vo krivi~nata prijava i pojasnuvaweto na istata pokraj drugoto iznesuvate navred-
livi zborovi za Javnite obviniteli i Javnoto obvinitelstvo kako dr`aven organ, kako i za
Sudovite od sudovite vo Bitola.
Razgleduvaj}i ja krivi~nata prijava i pojasnuvaweto nao|ame deka site krivi~ni pr-
ijavi koi ste gi podnele do OJO Bitola se na soodveten na~in proveruavni i donesuvani bi-
le javno obvinitelski akti, a Vie mo`evte dokolu imavte svojstvo na o{teten da go preze-
mete goneweto vo rok od 8 dena od denot na priemot na re{enijata. (Ne bile isleduvani od
policijata, nitu od istra`en sudija, R.I.)
Javen obvinitel Petar Anevski″. So potpis. Na ova pismo sledi moj odgovor:
″DO VI[OTO JAVNO OBVINITELSTVO BITOLA
PROTEST NA PISMOTO NA OSNOVNOTO JAVNO OBVINITELSTVO
Vo vrska so mno{tva moi krivi~ni prijavi denes dobiv pismo od Osnovnoto javno
obvinitelstvo- Bitola, RO br.261/08 od 17.11.2008 god. Toa nema vrska so mojata cel i namera
zo{to sum se obra}al do Javnoto obvinitelstvo. Ova se potvrduva i so toa {to niedna moja
krivi~na prijava ne e ispratena do Ministetstvoto za vnatre{ni raboti za taa da se isledi,
dali navodite se vistiniti ili ne. Ili inaku ka`ano, krivi~nite prijavi ne se isledeni,
tie }e ostanat tajnost kako patenti. Celta Vangel Gaga~ev si ja ostvaril.
Za da se potvrdi deka Obvinitelsdtvoto ne si ja obavi svojata zada~a e dokaz Va{eto
pismo RO.br.261/08 od 24.10.2008. Sledi mojot dopis od 29.10.2008 so ′Predmet: Odgovor na
Va{ dopis od 24.10. 2008′. Pa vo Va{eto pismo od 17.11.2008 nema ni{to navedeno od ona {to
Vie od mene go baravte na 24. 10.2008 nitu od mojot odgovor od 29.10.2008. Toa ne ste sakale...
Ova li~i kako toa da go pi{el uni{tuva~ot na ZIK ′Pelagonija′ i grobar na ZK ′Pelago-
nija′ od koi `iveele Bitol~ani i vo bitolsko, a sega samo zlostornikot Vangel Gaga~ev.
Obvinitelite se vo pravo, niv vistinska majka gi rodila. Tokmu zatoa tie ne sakaat
da ostanat bez svojata raboti~ka, kako {to nivnoto Obvinitelstvo od 1990 godina mene me
uni{ti, duri od 20.05.1991 me isfrli na ulica, bez pravo na vrabotuvawe zaradi dr`avni ne-
prijateli...stradaj}i do denes, {to va`e{e za mojata majka...Toa e mojot uni{tuva~ do denes.
Vo Va{eto pismo od 17.11.2008 nema odgovor za mojot navod vo mojot odgovor od
29.10.2008: ′Isto taka, Vie ste moi najgolemi ~etiristruki grobari′.
Dopolnuvam: Obvinitelstvoto so Pravosudstvoto i Pravobranitel ste moi potpol-
ni grobari. Bidej}i moite stradawa ne zavr{ija, go o~ekuvam Va{iot posleden smrtonosen
poteg. Pa Vie od mene nema potreba da se pla{ite, jas ne sum mo}nik, nitu yver ili krvnik.
Vo Va{eto pismo se naveduva i: ′Vie mo`evte doklu imavte svojstvo na o{teten da
go prezemete goneweto vo rok od 8 dena od denot na priemot na Re{enijata′. (Tie si se izi-
gruvale so mene, R.I.)
Se potvrduva, deka Vie ne ste sakale da prevzemete bilo {to, zatoa {to jas nikoga{
ne sum podnel za mene li~no krivi~na prijava. Vakvi bile za spas na narodniot imot, mnogu
un{teni ~ove~ki `ivoti, tragedii na nivni semejstva, za narodot koj so svojot pita~ki stap
(skiptar=`ezlo=drag) traga niz svetot da se nahrani i kako ~ovek da pro`ivee.
Tokmu zatoa Vie ste mi svoi po krv, no ne vo du{a sekoga{ samo krvni neprijateli.
Svesen sum deka e potrebno vreme da se sozree, da se postane ~ovek... Me|utoa, za ne-
koj toa nikoga{ ne doa|a vo predvid, tn.~ovek e al~en..., yver samo za sebe, za vo negov grob...
Va{a `rtva za doistrebuvawe D-r Risto Ivanovski Ul.Mihajlo Andonovski br.6/21
Bitola
PS: Ne e u~tivo uni{tuva~ot na uni{teniot da mu se obra}a i so gospodin, zatoa-
{to Vie moeto gospodovo u{te od 1990 godina mi go uni{tivte. Vi preostanuva samo u{te
mojot `ivot. Pa Vi blagodaram i za nego {to iako samo gol takov nego mi go ostavivte″.
″VLADA NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KANCELARIJA NA PRETSEDATELOT NA VLADATA
Br.07-2198/5 Skojpje, 16.09.2008.
Do: G-din Risto Ivanovski ul.′Mihajlo Andonovski′ br. 6/21 Bitola.
Predmet: Odgovor na Va{ dopis.
Po~ituvan g-din Ivanovski,
Imaj}i ja predvid sodr`inata na Va{iot dopis, Ve izvestuvame deka soglasno Usta-
vot na Republika Makedonija, Vladata na Republika Makedonija kako nositel na izvr{nata
vlast, nema nadle`nost da utvrduva ne~ija krivi~na odgovornost.
Istovremeno, Ve informirame deka edinstveno nadle`en da postapuva po podnese-
nite krivi~ni prijavi e Javnoto obvinitelstvo, koj soglasno Ustavot na Republika Makedo-
nija i Zakonot za Javno obvinitelstvo e edinstven i samostoen dr`aven organ koj gi goni
storitelite na krivi~ni dela i na drugi so zakon utvrdeni kaznivi dela.
Vo taa smisla, Ve upatuvame dopolnuvaweto na krivi~nata prijava da go podnesete
do nadle`noto Osnovno javno obvinitelstvo-Bitola.(Dopolnuvawe na krivi~na prijava od
14.07.2008 itn., R.I.)
Vi blagodarime na razbiraweto.
So po~it, KANCELARIJA NA PRETSEDATELOT NA VLADATA″. So potpis.
5. Na 26.08.2008 do Osnoven sud Bitola isprativ Obvinitelen predlog, kako {to be-
{e navedeno vo Re{enieto KO.br.407/08 od 21.07.2008. Toj se odnesuva{e samo za to~ka 3 od
krivi~nata prijava od 14.07.2008. ″O B V I N I T E L E N P R E D L O G
Na 25.08.2008 go dobiv Re{enieto KO.br.407/08 od 21.07.2008 od Osnovnoto javno ob-
vinitelstvo- Bitola, vo koe kako pouka stoi: ′Se izvestuva o{teteniot Risto Ivanovski od
Bitola ul. <Mihajlo Andonovski> br. 6/21, deka soglasno ~l. 56 st. 2 od ZKP ima pravo da go
prezeme goneweto i vo rok 8 dena od koga }e go primi izvestuvaweto da podnese Obvini-
telen predlog do Osnovniot sud Bitola′. O b r a z l o ` e n i e
Na 14.07.2008 podnesov krivi~na prijava. A pod to~ka 3 navediv: ″Direktorot Van-
gel Gaga~ev samovolno i nasilni~ki mi go namali li~niot dohod. Ova se gleda vo Re{eni-
eto D.br.04-362 od 04. 08.1987 od ZIK ′Pelagonija′- Bitola RZ za unapreduvawe i razvoj na
zemjodelieto. Vo nego stoi: Risto Ivanovski ′Sam.stru~.sov.za ishrana na stokata′ so ′star-
tna osnova, 3.100 boda so zborovi (tri iqadi i sto boda) a po kriteriumot rabotno iskustvo,
za sekoja godina priznat raboten sta` po 0,5% a naj-mnogu od 20% vo odnos na li~niot do-
hod po drugite osnovi od tekovniot trud′...′od 01.07.1987 godina′: Zna~i, 3.100 boda + raboten
sta` za sekoj godina dopolnitelno u{te 0,5% vo godinata. Tokmu zatoa site sovetnici ze-
male li~en dohod vo zavisnost na rabotniot sta`, site so startna osnova 3.100 boda. Onie
koi od mene bea postari zemaa zna~ajno pove}e.
Me|utoa, so Odluka br. 27.02 32/6 od 06.07.1990 god od Pretprijatie vo op{testvena
sopstvenost stoi: ′Rabotnikot RISTO IVANOVSKI na raboti i rabotni zada~i stru~en
sovetnik vo Zavod za unapreduvawe i raz.s.Novaci se rasporeduva na raboti i rabotni zada-
~i stru~en sorabotnik vo RE <Kole Kaninski> s.Porodin pri POS ZIK ′Pelagonija′- Bi-
tola, po~nuvaj}i od 09.07.1990 god, odnosno po kone~nosta na odlukata′.
Mene mi se vele{e, nema da mi se namalat bodovite. Bidej}i jas ne mu veruvav na Va-
ngel Gaga~ev, ja iskoristiv pravnata pouka, koja glase{e: ′Imenovaniot ima pravo na pri-
govor vo rok od 15 dena od denot na priemot na odlukata do Rabotni~kiot sovet na POS
ZIK <Pelagonija>- Bitola′. Po mojot prigovor sledi O D L U K A: ′Prigovorot br.26-03-
146 od 20.07.1990 godina na rabotnikot Risto Ivanovski, vraboten vo POS ZIK <Pelago-
nija>-Bitola, Zavod za unapreduvawe i razvoj, protiv Odlukata br. 27-02-32/6 od 06.07.1990
god. SE ODBIVA kako NESNOVANA′...″. (Potpolno vo tu`bata).
Sledi Re{enie za K.br.421/08. VIDLIVO E DEKA TIE SO MENE SE IZIGRU-
VALE.
″OSNOVNIOT SUD VO BITOLA, kako prvostepen, so sudijata Qiqana ^o~kov-
ska kako sudija poedinec i zapisni~ar Zagorka Mitrevska, re{avaj}i po subsidijarniot ob-
vinitelen predlog na predlaga~ot Risto Ivanovski od Bitola, podnesen protiv Vangel Ga-
ga~ev od Bitola, za krivi~no delo ′Povreda na pravata od raboten odnos′ od ~l.166 st.1 od
KZ, po prethodno ispituvawe na istiot, na den 25.09.2008 god., donese R E [ E N I E
SE OTFRLA subsidijarniot obvinitelen predlog na predlaga~ot Risto Ivanovski
od Bitola, podnesen protiv Vangel Gaga~ev od Bitola, za krivi~no delo ′Povreda na prava-
ta od raboten odnos′ od ~l.166 st.1 od KZ, a vrz osnova na ~l.448 st.1 v.v. so ~l.284 st.1 od
ZKP, bidej}i postojat okolno-sti koi go isklu~uvaat krivi~noto gonewe so ogled da na-
stapilo apsolutna zastarenost na krivi~no-to gonewe. O b r a z l o ` e n i e
OJO Bitola ja otfrli krivi~nata prijava protiv Vangel Gaga~ev od Bitola, za kri-
vi~no del o ′Povreda na pravata od raboten odnos′ od ~l.166 st.1 od KZ.
Do ovoj sud Risto Ivanovski podnese subsidijaren predlog protiv Vangel Gaga~ev
od Bitola, za krivi~no delo ′Povreda na pravata od raboten odnos′ od ~l.166 st.1 od KZ so
koj go izvesti sudot deka go prevzema krivi~noto gonewe.
Postapuvaj}i po vaka podneseniot obvinitelen predlog, ovoj sud go ispita istiot
vo smisla na ~l.448 st.1 od ZKP, izvr{i uvid vo prilozite kon istiot, pa po ocenka na navo-
dite vo predlogot najde:
Vo subsidijarniot obvinitelen predlog se naveduva deka Vangel Gaga~ev u{te od
1987 godina do 1995 godina sproveduval postapki protiv predlaga~ot Risto Ivanovski i go
rasporeduval na rabotni mesta namaluvaj}i mu gi bodovite za plata pa predlaga~ot bil o{-
teten so takvite postapki od {to iako ne naveduva proizleguva deka se raboti za krivi~no
delo ′Povreda na pravata od raboten odnos′ od ~l.166 st.1 od KZ.
Kon predlogot se prilo`eni Re{enie na OJO Bitola KO.br.407/08 od 21.07.2008 g.
so fotokopija od dostavnicata za priem, Odluka na Osnovniot sud na zdru`en trud Bitola
RO.br.1110/90 od 14. 02.1991 g., Re{enie na ZIK Pelagonija Bitola od 04.08.1987 g., Odluka
na ZIK Pelagonija Bitola od 06.01.1990 g., kako i Odluka od 30.7.1990 g., Re{enie I.br.
6925/92 od 28.01.1993 g. so prilog Izve{taj, Presuda P.br.987/92-I od 27.06.1994 g. na Osnov-
niot sud Bitola, kako i presuda pod istiot broj od 3.11. 1992 g., re{enie od Agencijata za
vrabotuvawe od 17.01.2005 g. Zaklu~ok na Agencijata za vrabotuvawe od 26.12.2006 g. za pri-
znavawe na pari~en nadomestok.
Pri toa sudot ima{e vo predvid da za krivi~no delo ′Povreda na pravata od rabo-
ten odnos′ od ~l.166 st.1 od KZ soglasno zakonot e predvidena pari~na kazna ili kazna za-
tvor do 1 godina.
Soglasno ~l.107 st.1 t.6 od KZ, krivi~no gonewe ne mo`e da se prevzeme nitu da se
vodi koga }e pominat 2-dve godini od izvr{uvaweto na krivi~noto delo za koe spored za-
konot mo`e da se izre~e kazna zatvor do edna godina ili pari~na kazna. Soglasno pak ~l.108
st.6 od KZ zastarenost na krivi~no gonewe nastapuva vo sekoj slu~aj koga }e pomine dvapati
onolku vreme kolku {to spored zakonot se bara za zastarenost na krivi~noto gonewe.
Vo konkretniot slu~aj dejstvijata koi se navedeni se izvr{eni vo periodot od 1987
godina pa do 1995 godina a subsidijarniot obvinitelen predlog e podnesen na 27.08.2008 g.
Imaj}i gi vo predvid pogore citiranite zakonski odredbi nastapila apsolutna zastarenost
na krivi~noto gonewe.
So ogled na seto dosega izneseno proizleguva deka vo konkretniot slu~aj postojat
okolnosti koi go isklu~uvaat krivi~noto gonewe. (Se gleda deka sudijkata go prepi{ala
ona {to bilo prethodno...Ako bi bilo vaka, Obvinitelstvoto ne smee{e da dade pouka za
moe pravo: tie se izigruvaat, R.I.)
Od ovie pri~ini se odlu~i kako vo dispozitot na ova re{enie a soglasno ~l.450 st.1
v.v. so ~l. 284 st.1 t.3 os ZKP. Zapisni~ar Zagorka Mitrevska Sudija Qiqana ^o~kovska.
POUKA: Protiv ovaa re{enie dozvolena e `alba vo rok od 3 dena po priemot pre-
ku ovoj sud do Apelacioniot sud vo Bitola. DNA: Za subs.predlaga~ i obvinetiot″.
Do Osnovniot sud Bitola, na den 04.10.2008, isprativ pratka:
″K.br.421/08 DO APELACIONIOT SUD BITOLA P R O T E S T
Do Osnovniot sud- Bitola isprativ obvinitelen predlog, a na den 03.10.2008 dobiv
re{enie. vo koe stoi: ′bidej}i postojat okolnosti koi go isklu~uvaat krivi~noto gonewe so
ogled da nastapilo apsolutna zastarenost na krivi~no gonewe′...′u{te od 1987 godina do
1995 godina...′.
Me|utoa, navedenoto ne e to~no. O b r a z l o ` e n i e
Vi uka`uvam deka rokot ne e nadminat. Tokmu zatoa jas navediv:
′...Koga gi sobirav moite dokumenti, dvete posledni godini ZK <Pelagonija> penzi-
skoto osiguruvawe ne go isplatil...
Br.03-413
26.12.2006...ZAKLU^OK
SE DOZVOLUVA obnova na postapkata i SE PONI[TUVA re{enie br.0306-04 od
17.01. 2005 god. na ZVRM Biro za vrabotuvawe Bitola...′.
Zna~i, rokot e nadminat samo po 26.12.2008 godina.
D-r Risto Ivanovski Ul.Mihajlo Andonovski br.6/21 Bitola″
Od Apelacioniot sud nemam dobieno odgovor. A kako }e dobijam odgovor koga jas
duri od 2005 godina do so 2009 godina (}e) zemam li~en dohod kako tehnolo{ki vi{ok, a od
ovaa 2009 godina penzija se do mojata smrt...Pa mojata smrt se u{te ne e odredeno koga toa
}e se slu~i. Me|utoa, so vakvite zlo~ine~ki dejstvija na Obvinitelstvoto i Pravosudstvo-
to smrtta mo`e da bide i poskore{na...Zna~i, OVDE NI[TO NE BILO ZASTARENO,
TUKU TOA BILO ZLOSTORSTVO NA NAVEDENITE.
6. Na 30.08.2008 jas podnesov tu`ba do Osnovniot sud vo Bitola, za da se doplati ne-
platenoto.
″OSNOVEN SUD BITOLA
TU@ITEL: Risto Ivanovski
Ul.Mihajlo Andonovski br.6/21
Bitola.
TU@EN: ZK″Pelagonija″- Bitola
VREDNOST: Neopredelena
TU@BA
primeroci 2, so prilozi pod broj.
Direktorot Vangel Gaga~ev samovolno i nasilni~ki mi go namali li~niot dohod.
Ova se gleda vo Re{enieto D.br.04-362 od 04.08.1987 od ZIK ″Pelagonija″- Bitola RZ za una-
preduvawe i razvoj na zemjodelieto. Vo nego stoi: Risto Ivanovski ″Sam.stru~.sov.za ishra-
na na stokata″ so ″startna osnova, 3.100 boda so zborovi (tri iqadi i sto boda) a po kriteri-
umot rabotno iskustvo, za sekoja godina priznat raboten sta` po 0,5% a najmnogu od 20% vo
odnos na li~niot dohod po drugite osnovi od tekovniot trud″...″od 01.07.1987 godina″: Zna~i,
3.100 boda + raboten sta` za sekoj godina dopolnitelno u{te 0,5% vo godinata. Tokmu zatoa
site sovetnici zemale li~en dohod vo zavisnost na rabotniot sta`, site so startna osnova
3.100 boda. Onie koi od mene bea postari zemaa zna~ajno pove}e.
Me|utoa, so Odluka br. 27.02 32/6 od 06.07.1990 god od Pretprijatie vo op{testvena
sopstvenost stoi: ″Rabotnikot RISTO IVANOVSKI na raboti i rabotni zada~i stru~en
sovetnik vo Zavod za unapreduvawe i raz.s.Novaci se rasporeduva na raboti i rabotni zada-
~i stru~en sorabotnik vo RE ′Kole Kaninski′ s.Porodin pri POS ZIK ′Pelagonija′- Bito-
la, po~nuvaj}i od 09.07.1990 god, odnosno po kone~nosta na odlukata″.
Mene mi se vele{e, nema da mi se namalat bodovite. Bidej}i jas ne mu veruvav na Va-
ngel Gaga~ev, ja iskoristiv pravnata pouka, koja glase{e: ″Imenovaniot ima pravo na pri-
govor vo rok od 15 dena od denot na priemot na odlukata do Rabotni~kiot sovet na POS
ZIK ′Pelagonija′- Bitola″. Po mojot prigovor sledi O D L U K A: ″Prigovorot br.26-03-
146 od 20.07.1990 godina na rabotnikot Risto Ivanovski, vraboten vo POS ZIK ′Pelago-
nija′-Bitola, Zavod za unapreduvawe i razvoj, protov Odlukata br. 27-02-32/6 od 06.07.1990
god. SE ODBIVA kako NESNOVANA.
Odlukata br.27-02-32/6 od 06.07.1990 godina, so koja {to na imenuvaniot rabotnik se
rasporeduva na rabotno mesto stru~en sorabotnik vo RE ′Kole Kaninski′ se potvrduva i
istata stanuva kone~na″.
Za ova podnesov sudski spor, dobivaj}i go istiot...
Me|utoa, vo obrazlo`enieto se naveduva: ″Soglasno na ~l.17 od ZOPRO i ~l.65 i 68
od Pravilnikot za rabotni odnosi, rabotnikot mo`e da bide rasporeden na drugo rabotno
mesto koe e soodvetno na negovata {kolska podgotovka i sposobnost steknati so rabota {to
e slu~aj so rasporeduvaweto na imenuvaniot, bidej}i istiot se rasporeduva na rabotno me-
sto a koe se bara ista {kolska sprema kako i za rabotnoto mesto {to go obavuva rabotnik-
ot i so ist starten broj na bodovi na ime tekoven trud i rabotno mesto na koe imenovaniot
rabotnik pred rasporeduvaweto″. Zna~i, so startna osnova 3.100 boda, ″za sekoja godina pri-
znat raboten sta` po 0,5%″. Za najmladiot 3.100 bodovi i godinite, {to va`i i za najsta-
rite. So toa {to vo prvo vreme samo jas bev doktor na nauka, a ima{e postar i magister, sa-
mo mojot doktorat ne be{e zemen vo predvid. Toj im pre~el.
Kako potvrda deka jas neprekinato sum bil vo raboten odnos od 01.01.1978 se do
21.05.1991 sa-mo vo Rabotnata zaednica za unapreduvawe i razvoj na zemjodelieto- Novaci
(Zavod za URZ) se gleda vo rabotna kni{ka str. 6 i 7. Zna~i, jas za navedeniot period sum
bil na isto rabotno mesto i sum imal samo 3.100 boda, ni{to pomalku i ″za sekoja godina
priznat raboten sta` po 0,5%″. Tokmu zatoa nikade ne stoi na rabotno mesto stru~en sora-
botnik vo RE ″Kole Kaninski″- s.Porodin. Ova e samo li~no samovolie.
Jas imav zavedeno sudski spor. So I.br. 6925/92 ″OP[TINSKIOT SUD VO BITO-
LA, so sudijata poedinec Dragomir Todorovski, po izvr{niot predmet na doveritelot Ri-
sto Ivanovski od Bitola protiv dol`nikot ZK ′Pelagonija′ RE ′Kole Kaninski′ od s.Po-
rodin, za pari~no pobaruvawe denes na 28.01.1993 godina donese
RE[ENIE
Vrz osnova na re{enieto P.br.987/92 od 3.11.1992 godina se opredeluva izvr{uvawe
vrz pari~nite sredstva na dol`nikot zaradi naplata na vkupna suma od 804.911,00 denari.
Re{enieto }e go sprovede SOK Bitola na na~in {to od smetkata na dol`nikot ZK
′Pelagonija′ RE ′Kole Kaninski′ od s.Porodin br. 40300-601-8878 }e go naplati gorenavede-
niot iznos i }e go isplati kako sleduva:
- Na Risto Ivanovski od Bitola ul. ′Mihajlo Andonovski′ br. 6/21 iznos od
256.445,00 denari na ime li~en dohod za dekemvri i razlika za prethodnite meseci, kako i
16.900,00 denari na ime izvr{ni tro{oci;
- Iznos od 20.000,00 denari za ve{toto lice Du{an Bakrevski ul. ′Stiv Naumov′
br.109 na smetka br.40300-623-16-6718-89 kaj Stopanska banka Bitola...″.
Od ve{toto lice Dipl.ek.Du{an Bakrevski sledi ″I.br.6925/92
TU@ITEL: Risto Ivanovski
TU@EN: ZK ′Pelagonija′- Bitola
OSNOV: Isplata na plata
IZVE[TAJ PO NAREDBA...
1. Juli 1992 godina: Tu`itelot imal startni bodovi 2900,00 a rabotno iskustvo vku-
pno 14 go-dini, osnoano za sekoja godina po 0,5% bodovi se nagolemuvaat vkupno za 7%, od-
nosno za 203 boda, ili vkupno mu sleduvaat, vklu~uvaj}i go i minatiot trud 3103 boda″.
Vidlivo e doteruvaweto, {to ne se sovpa|a so ka`anoto: ″startna osnova, 3.100 boda
so zborovi (tri iqadi i sto boda) a po kriteriumot rabotno iskustvo, za sekoja godina pri-
znat raboten sta` po 0,5% a najmnogu od 20% vo odnos na li~niot dohod po drugite osnovi
od tekovniot trud″.
Vo presmetkite ja ima samo startnata osnova 3.100 boda, no bez minal trud, kako
{to stoe{e: ″rabotno iskustvo vkupno 14 godini″. Ve{toto lice od edna strana ja izvr{il
sudskata naredba, ama i `elbata na Vangel Gaga~ev, jas da bidam stru~en sorabotnik so sta-
rtna osnova 2.900. Negovi samovolija i `elbi jas gi ob`aliv, sledi startna osnova 3100
boda.
″OP[TINSKIOT SUD VO BITOLA... sudijata Blagoj Donovski...na 27.06.1994
god. ja donese slednava
PRESUDA
Tu`benoto barawe na tu`itelot Risto Ivanovski za da se poni{ti odlukata na dis-
ciplinskata komisija na tu`eniot POS ZIK ′Pelagonija′ Bitola RE ′Kole Kaninski′
s.Porodin br.04-225/2 od 13.05.1991 god. so koja e oglasen za vinoven za storena pote{ka po-
vreda na rabotnata obvrska i mu e izre~ena disciplinska merka prestanok na rabotniot od-
nos, pa da se zadol`i tu`eniot da go vrati tu`itelot na rabotno mesto sovetnik vo PE sto-
~arstvo vo rok od 8 dena po priemot primerok od presudata, SE ODBIVA.
RE[ENIE
Predlogot na tu`itelot, za da sudot izdade vremena merka so koja {to }e se zadol-
`i tu`eniot da mu isplatuva po 10.000 den. mese~no vo vid na nadomest na li~en dohod sme-
tano od 1.05.1994 god. pa do pravosilnoto okon~uvawe na sporot, SE ODBIVA″.
Pa visinata na li~en dohod, koja toga{ ja barav, bila samo 10.000 denari mese~no.
Taa bila onaka kako {to presmetal ve{toto lice Du{an Bakreski, {to bilo za mesec: ″Ju-
li 1992 godina: Tu`itelot imal startni bodovi 2900,00 a rabotno iskustvo vkupno 14 godi-
ni, osnoano za sekoja godina po 0,5% bodovi se nagolemuvaat vkupno za 7%, odnosno za 203
boda, ili vkupno mu sleduvaat, vklu~uvaj}i go i minatiot trud 3103 boda″.
Ama ova bilo spored I.br.6925/92 od 28.01.1993, {to sledelo po P. br.987/92-I od
3.11.1992, so re{enie, koe glasi: ″SE ZADOL@UVA tu`eniot ZIK Pelagonija AD Bitola
RE ′Kole Kaninski′ s. Porodin na tu`itelot Risto Ivanovski i Kitan Min~evski da im is-
pla}a nadomestok na li~en dohod {to bi go ostvaruvale do kolku bea na rabota po~nuvaj}i
od 1.7.1992 god. pa do pravosilnoto okon~uvawe na sporot pod strav na krivi~na i material-
na odgovornost″.
3100 boda bile 10.000 denari, dopolnitelno 14 godini minal trud.
Me|utoa, izigruvaweto od nego ne zavr{ilo, toj odi da me uni{ti.
Bidej}i od 20.05.1991 ostanav bez raboten odnos i go izgubiv pravoto na vrabotuva-
we, go iskoristiv zakonot so kogo se predviduva{e kako tehnolo{ki vi{ok vo Agencija za
vrabotuvawe na Republika Makedonija Centar za vrabotuvawe- Bitola da dobivam nadohna-
da se do moeto penzionirawe. Koga gi sobirav moite dokumenti, dvete poslednite godini
ZK ″Pelagonija″ penziskoto osiguruvawe za mene ne go isplatil. So moi li~ni molbi, kako
i od Agencijata, toa se izvr{ilo. Me|utoa, toa ne bilo, kako {to bilo predvideno spored
zakonot, tuku silexiski, po `elba.
Ova se potvrduva so dokazot od AGENCIJA ZA VRABOTUVAWE...RE[ENIE
broj 0306/ 2999-04 od 17.01.2005 god. Stoi pod to~ka 5: ″Vrz osnova na potvrdata br.sl od
29.12.2004 god., obrazec M-4 kako i izvr{eniot uvid, vistinata na mese~niot PN za vreme na
nevrabotenost e utvrdena na osnova presmetanite i isplatenite plati kaj rabotodavecot,
soglasno so zakon i kolektiven dogovor i iznesuva 50% od prose~nata mese~na plata na ra-
botnikot za poslednite 24 meseci za lice koe ima PN do 12 meseci, odnosno 40% za
ostanatite meseci, koj prosek iznesuva 2797 den.″.Zna~i, vakov li~en dohod jas sum nemal.
Toj bil ~etiri pati pogolem.
Tokmu zatoa jas toa re{enie na 07.02.2005 so pismo go ob`aliv.
″AGENCIJA ZA VRABOTUVAWE
NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Centar za vrabotuvawe
Br.03-413
26.12.2006...Z A K L U ^ O K
SE DOZVOLUVA obnova na postapka i SE PONI[TUVA re{enieto br.0306/2999-
04 od 17.01.2005 god. na ZVRM Biro za vrabotuvawe BITOLA
SE PRIZNAVA pravo na pari~en nadomestok na Ivanovski Risto od Bitola ul.M.
Andonovski br.6/21 po~nuvaj}i od 30.12.2004 god. do vrabotuvawe. Visinata na pari~niot na-
domestok za prvite 12 meseci iznesuva 7560 den mese~no, a preostanatoto vreme na koriste-
we iznesuva 6048 den. mese~no.
OBRAZLO@ENIE
So re{enie br.0306-2999 od 17.01.2005 god. na AVRM Centar za vrabotuvawe Bitola
na Ivanovski Risto mu e priznato pravo na pari~en nadomestok vo traewe od 30.12.2004 god.
do vrabotuvawe vo iznos od 1398, 50 den. mese~no za prvite 12 meseci, a za prerostanatoto
vreme na koristewe iznesuva 1118,80 den. mese~no″.
Vo prilog e re{enieto, so obrazlo`enie: ″Ivanovski Risto podnese predlog za ob-
nova na postapka zaveden pod br. 03-413 od 30.11.2006 god. Koja e okon~ana so re{enie
br.0306/2999-04 od 17.01.2005 god.
Vo predlogot naveduva da mu se priznae pravo na pari~en nadomestok po valori-
zirani prose-~ni plati od 1989 god. i 1990 god...″.
Vangel Gaga~ev so 15.120 denari li~en dohod me svrstil kako kvalikuvan rabotnik
sviwar ili govedar, ne{to pove}e od op{ rabotnik.
Da ne se izumi, toga{ mojot li~en dohod imal startna osnova so 3.100 boda, kako na
tehni~ki direktor na sekoj Rabotna edinica (RE). Na takvi rabotni mesta denes se dobiva
po 40.000 denari. Dopolnitelno, kako taen li~en dohod, za kogo se pravi zakonski prestap,
na nego ne se pla}a danok, kako nagrada e u{te okolu 40.000 denari.Zna~i, li~niot dohod koj
mene bi mi se daval na istoto rabotno mesto, so startna osnova 3100 boda, bi iznesuval
60.000 denari, na {to }e sledi da se plati danok, a ne da se la`e i krade dr`avata. Kako do-
kaz e i slednovo: dene{niot kadar od mene e pomlad. Tokmu zatoa toj bi imal ponizok minal
trud. Od druga strana, kadarot, koj Vangel Gaga~ev mo`e da go vladee e mnogu poslab od ot-
pu{tenite.
Tu`bata e edinstveniot na~in da se izvr{i zakonskata obvrska za pla}awe na pri-
dones za PIO. Bidej}i tu`itelot ima praven interes ja podnesuva ovaa tu`ba i mu preda-
laga na sudot da zaka`i i odr`i rasprava a sled toa ja donese slednava,
PRESUDA
Se uva`uva tu`bata i tu`benoto barawe na tu`itelot Risto Ivanovski so ul. Mi-
hajlo Andonovski br. 6/21, Bitola.
Se zadol`uva tu`eniot ZK ″Pelagonija″- Bitola da mu gi doisplati na tu`itelot
pridonesite od plata vo Fondot na PIOM, so {to jas kako tu`itel }e imam ″li~niot do-
hod koj mene bi mi se daval na istoto rabotno mesto, so startna osnova 3100 boda, bi izne-
suval 60.000 denari″. Toa treba da bide na osnovica koja }e se precizira po ve{ta~eweto i
vo kone~na presmetka na Fondot na denot na isplatata, kako i da mi gi nadomesti proce-
snite tro{oci koi nahnadno }e se preciziraat se vo rok od 8 dena po pravosilnosta na pre-
sudite.
Prilozi:
Re{enieto D.br.04-362 od 04.08.1987 od ZIK ″Pelagonija″- Bitola;
Odluka br. 27.02 32/6 od 06.07.1990 god od Pretprijatie vo op{testvena sopstvenost;
Odluka od POS ZIK ′Pelagonija′-Bitola za startna osnova 3100 boda;
Rabotna kni{ka str. 6 i 7, od 01.011978 se do 21.05.1991.
Re{enie I.br. 6925/92 od 28.01.1993 od Op{tinski sud vo Bitola;
Izve{taj po naredba od ve{toto lice Dipl.ek.Du{an Bakrevski;
Presuda i re{enie od 27.06.1994 od Op{tinskiot sud vo Bitola;
Presuda i re{enie od 3.11.1992 od Op{tinskiot sud vo Bitola;
Re{enie br.0306/2999-04 od 17.01.2005 od Agencija za vrabotuvawe;
Prigovor od na 07.02.2005, ispraten preku po{ta;
Zaklu~ok br.03-413 od 26.12.2006 od Agencija za vrabotuvawe, dopolnitelno i
re{enie.
D-r Risto Ivanovski Ul.Mihajlo Andonovski br.6/21 Bitola″
Na 21.10.2008 dobiv od Osnovniot sud- Bitola za RO.br.298/08
″ODGOVOR NA TU@BA
Tu`bata na tu`itelot e neuredena, nerazbirliva i necelosna.
I pokraj site napori na polnomo{nikot na tu`eniot, od ona {to e navedeno vo tu-
`bata, ne mo`e da ja razbere nejzinata sodr`ina, odnosno da razbere kakvo e i vo {to se so-
stoi tu`benoto barawe.
Istorijatot na tu`bata e preop{iren i krajno nebulozen, taka {to namesto da go
objasni i pojasni tu`benoto barawe, go pravi istoto krajno nedefinirano.
Isto taka, na tu`eniot ne mu se dostaveni nitu dokazite-prilozite navedeni na kr-
ajot od tu`bata, a {to e obvrska na tu`itelot soglasno ~l 99 od ZPP.
Zaradi gore navedenite zabele{ki, tu`eniot predlaga sudot da postapi soglasno
~l.266, a vo vrska so ~l.101 od ZPP.
Tu`eniot go zadr`uva pravoto da go dopolni odgovorot na tu`bata, otkako tu`i-
telot istata }e ja uredi, a dotoga{ toj uka`uva deka nema nikakvi obvrski sprema tu`ite-
lot po osnov na raboten odnos, zatoa {to na tu`itelot mu prestanal rabotniot odnos u{te
od 1994 godina. Zaradi ova, tu`eniot istaknuva i prigovorot za zastarenost zo{to pari~ni-
te pobarauvawa od raboten odnos zastaruvaat za period od tri godini od denot na nastanuva-
weto na obvrskata, a toj rok izminal u{te mnogu oddamna, pa proizleguva deka tu`benoto
barawe na tu`itelot, na~elno, treba da bide odbieno.
Br.03-688 14.10.2008 god. Bitola Tu`en-polnomo{nik, dipl.pr.V.Bla`evska″.
Na 24.10.2008 podnesov Odgovor na odgovor na tu`ba, vo koj gi navediv 2005 i 2006
godina koi se so Agencijata za vrabotuvawe...
Na 06.11.2008 se sretnavme vo sudnicata. Polnomo{nikot istakna deka postoe zasta-
renost, doznavaj}i od re{enijata na Javnoto obvinitelstvo i Osnovniot sud, koi gi dobival
tu`eniot. Sudijata mu odgovori: za sta` pridonesite ne zastaruvaat...Sudijata go prifati
ona na polnomo{nikot.
Sledi moj podnesok do Osnovniot sud, da se doprecizira tu`benoto barawe, kako
{to sledi:
″RO.br.298/08 OSNOVEN SUD BITOLA
Tu`itel: Ivanovski Risto od Bitola ul.Mihajlo Andonovski br.6/21
Tu`en: ZK ′Pelagonija′ AD Bitola
OSNOV: pridones za PIO VREDNOST: neopredelena
P O D N E S O K od tu`itelot, primeroci 2, prilozi.
Pod gorniot broj pred naslovniot sud vo tek e postapka po tu`bata na tu`itelot
protiv tu`eniot.
Postapuvaj}i po zadol`enieto na sudot so ovoj podnesok tu`itelot vr{i ureduvawe
i precizirawe na tu`bata.
Se bara tu`eniot da izvr{i doplata na delot na neplateniot pridones za PIO za
periodot 01.01.1989 do 31.12.1990 godina.
Vo navedeniot vremenski period tu`itelot be{e na rabota kaj tu`eniot i prima-
{e plata za 3100 bodovi po toga{nata vrednost na bodot, i tokmu taa plata treba da pre-
stavuva osnovica za pla}awe na pridones za PIO.
DOKAZ: Pregled od FONDOT za PIOM vo prilog.
Ve{ta~ewe so v.l.ekonomist.
Tu`eniot pridonesot go platil na osnovica od 2.797,00 denari koj iznos tu`eniot
go prima{e vo Agencijata za nevraboteni kako nadomestok do negovo vrabotuvawe smetano
od 2005 godina natamu.
So vaka plateniot pridones tu`itelot e o{teten i dade povod tu`eniot da go tu`i.
Se predlaga na sudot po odr`uvawe na raspravata i izveduvawe na dokaziteda ja do-
nese slednata P R E S U D A
Se usvojuva tu`benoto barawe.
Se zadol`uva tu`eniot ZK ′Pelagonija′ AD Bitola, na ime na tu`itelot Ivanov-
ski Risto od Bitola da plati del od neplateniot pridones za penzisko i invalidsko osigu-
ruvawe na Fondot na PIOM na osnovica koja }e se precizira po ve{ta~eweto za periodot
od 01.01.1989 do 31.12.1990 godina, a po kone~nata presmetka na Fondot na denot na pla}awe-
to, kako i da mu gi nadomesti pari~nite tro{oci koi dopolnitelno }e se preciziraat se vo
rok od 8 dena od priemot na presudata.
PRILOG: Pregled od Fondot za strankite primeroci 2
Dokazi od tu`bata 11 primeroci za tu`eniot.
12.11.2008 god Bitola Tu`itel D-r Risto Ivanovski″.
Zaradi otsustvo na sudijata, raspravata od 11.12.2008 se prezaka`a za 30.12.2008...
Na 30.12.2008 se odr`a raspravata i sudijata go odredi ve{teto lice.
Ve{toto lice si ja izvr{i zada~ata i mene preku sudot mi go isprati naodot...
Na 17.02.2009 se odr`a raspravata i se donese re{enie, spored naodot na ve{toto
lice sudot ″da go zadol`i tu`eniot na tu`itelot da mu plati Pridones za PIOM. IZNO-
SOT IZNESUVA: 9.972,00 den″. So ova se slo`i i polnomo{nikot na tu`eniot... Me|utoa,
ona {to prethodno stoe{e za li~en dohod kako tehni~ki direktor 40.000/60.000 denari i va-
lorizacija...toa }e go baram von sudot...
7. Ve{toto lice dipl.ek.Jordan Eftinxioski vo naodot naveduva: ″Vidno od Potvr-
data koja ja ima izdadeno tu`eniot za tu`itelot, br.05 od 10.01.2005 g., iznosite na ispla-
tena plata i platen Pridones za PIOM po~nuvaj}i od Januari 1989 do Oktomvri 1990 g., se
slo`uvaat, edino ne se slo`uvaat za mesecite: Noemvri 1990 i Dekemvri 1990 g. Imeno vo
Potvrdata br.05. od 10.01.2005 g., stoi deka rabotnikot Ivanovski Risto za Noemvri 1990 g.,
ostvaril plata 7.522,00 den., a tu`eniot mu ima plateno PIOM na iznos od 2.500,00 den. Za
mesec Dekemvri 1990 g., vidno od istata potvrda, tu`itelot ima ostvarena plata od 7.136,80
den., a tu`eniot mu ima plateno PIOM na iznos od 2.186,80 den., {to zna-~i se javuva ra-
zlika od 9.972,00 den.
Zapisnik od odr`ana sednicata na Rabotni~kiot sovet na ZK Pelagonija od 25.12
.1990 g., od koj se gleda deka stru~niot kolegium donesol zaklu~ok, za mesecite Noemvri i
Dekemvri da se isplati avans za site vraboteni linearno vo iznos od 2.500,00 denari, a osta-
tokot da se isplati koga toa }e se ostvarat uslovi i na baza ovoj zapisnik na tu`itelot mu e
platen pridones za PIOM, a ne na baza potvrdata za primenata plata.
Pri proverkata na isplatni listi kaj tu`eniot konstantirano e deka i na drugi
vraboteni za mesec Noemvri mu e isplasteno 2.500,00 den. plata, a za mesec Dekemvri 1990 g.,
mu e isplateno 2.186,50 den...″.
Vidlivo e deka bez da se ukina predhodnata odluka za li~en dohod 7.522 i 7.136 dena-
ri toj se namaluva na 2500 i 2186,50 denari, javuvaj}i se razlika od 9.972 denari. Isto taka,
so odluka od 25.12. 1990 nanazad mi e namalen li~niot dohod, {to ne e dozvoleno.Vidlivo e
deka toga{ imalo samovolija, a sega tie se ogromni, {to e navedeno vo krivi~nata prijava
pod to~ka 4. Ovaa Javnoto obvinitelstvo ne ja spomenuva, kako taa da ne postoi, {to va`i i
za to~ka 5 itn. Zna~i, vo nego se rabori samovolno.
″RO br.289/08 VO IMETO NA GRA\ANITE NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
OSNOVNIOT SUD VO BITOLA, so sudijata Bo{ko Bogdanovski kako sudija po-
edinec, postapuvaj}i po tu`bata na tu`itelot, Ivanovski Risto od Bitola ul.Mihajlo
Andonovski br.6/21, protiv tu`eniot ZK Pelagonija AD Bitola, za pridones za PIO
vrednost 10.000,00 den., po odr`anata usna rasprava i glavna rasprava, vo prisustvo na tu`i-
telot i pol. na tu`eniot Violeta Bla`evska na den 17.02.2009 godina, ja donese slednata
PRESUDA
SE USVOJUVA tu`benoto barawe.
SE ZADO@LUVA tu`eniot ZK Pelagonija AD Bitola da mu plati na tu`itelot
Risto Ivanovski od Bitola, razlika za pridones za PIO za 1990 godina na osnovicata
9.972,00 den. a po kone~na presmetka po Fondot za PIO, kako i da mu gi nadomesti proce-
snite tro{oci vo iznos od 4.200,00 denari se vo rok od 8 dena po priemot na presudata.
Obrazlo`enie
Tu`itelot vo tu`bata i na raspravite preku pol. navede deka tu`eniot mu gi nema
plateno pridonesite za PIO, od 1.01.1989 god. do 30.12.1990 godina. Navedeniot period tu-
`itelot bil na rabota kaj tu`eniot i primal plata od 3100 bodovi, pa toga{na vrednost na
bodot i taa plata trebalo da prestavuva osnovica za pla}awe na pridones od PIO. Tu`e-
niot pridonesot go platil na osnovica od 2797,00 den. koj iznos tu`itelot go primal vo
Agencijata za nevraboteni kako nadomestok do negovoto vrabotuvawe smetano od 2005 go-
dina natamu. Od ovie pri~ini predlo`i na sudot po pat na ve{ta~ewe da go utvrdi neispla-
teniot pridones za PIO zaradi {to predlo`i po izvedenite dokazi da mu se usvoi tu-
`benoto barawe kako go precizira vo zavr{niot zbor na glavnata rasprava. Tro{oci po-
bara.
Tu`eniot vo odgovorot na tu`benoto barawe preku pol. ostavi na sudot da donese
odluka vrz osnova na dokazite.
Sudot vo dokaznata postapka go izvede predlo`enite dokazi: pregled na neplateni
pridonesi od Fondot za PIO od 6.11.2008 godina; naod i mislewe na ve{toto lice Jordan
Eftinxiovski od 2.02. 2009 godina, pa po ocena na ovie dokazi vo smisla na ~l. 8 od ZPP
najde deka tu`benoto barawe e osnovano od slednite pri~ini:
Nesporno e deka tu`itelot pobaruva od tu`eniot isplata na pridonesi od PIO za
1989 god. i 1990 god. So cel da se utvrdi za koi godini ne e platen pridonesot za PIO od-
nosno dali postoi nekoja razlika na neplaten pridones na PIO, sudot opredeli ve{ta~ewe
so ve{to lice ekonomist koj po izvr{enoto ve{ta~ewe izgotvi pismen naod i mislewe na
2.02.2009 god. vo koj konstantira deka pridonesot za PIO iznesuva 9.972,00 den., odnosno od
iznosot 9.972,00 den. koj go pobaruva tu`itelot od tu`eniot e po osnov na pomalku platen
pridones za PIOM za 1990 god. kako i deka kone~nata presmetka ja izgotvuva Fondot za
PIOM.
Obvrskata za pla}awe na pridones za PIO od strana na tu`eniot proizleguva od
~l. 171 od Zakonot za PIOM spored koj sredstvata za ostvaruvawe na pravata od PIOM, vo
Fondot gi obezbeduvaat rabotodavcite i licata osigurani spored ovoj Zakon vo soglasnost
so utvrdenite potrebi od PIOM, a soglasno ~l. 172 na istiot Zakon sredstvata potrebni za
ostvaruvawe na pravata od PIOM, se obezbeduvaat so pla}awe na pridones od plata na ra-
botnicite a istite gi pla}aat rabotodavcite.
Vo predmetniot slu~aj ovaa zakonska odredba nao|a primena bidej}i soglasno na
istata tu`itelot ima zakonsko pravo na isplata na prodonesi od plata koi treba da gi pla-
ti tu`eniot kako rabotodavec, pa kako ne platen pridonesot za 1990 godina vo visina utvr-
dena vo naodot na ve{toto lice, a tu`eniot toa ne go ospori, slede{e sudot vo celost da go
usvoi tu`benoto barawe na tu`itelot so odluka kako vo izrekata na ovaa presuda.
Soglasno na ~l. 146 od ZPP sudot go zadol`i tu`eniot da mu gi nadomesti na tu-
`itelot procesnite tro{oci vo iznos od 4200,00 den. i toa za sudska taksa za tu`ba 600,00
den., za sudska taksa za odluka 600,00 den. i nagrada za ve{toto lice 3000,00 den.
Sudija Bo{ko Bogdanovski
POUKA: Rok za `alba 8 dena po primeot preku ovoj sud do Apelacioniot sud Bi-
tola.
DNA: Na strankite″.
8. Javnoto obvinitelstvo na nasilni~ki na~in za krivi~nata prijava so 52 to~ki do-
nesuva re{enie samo za to~ka 3. Isto taka, toa samovolno bez drugite 51 to~ki da gi ispra-
ti do policijata za tie da se isledat za nego tie ne postojat. Duri re{enieto za to~ka 3 bez
osnova go preina~uva vo krivi~no delo ″Povreda na pravata od raboten odnos ″. Se govori
″nastapilo apsolutna zastarenost na krivi~noto gonewe″, pominale dve godini od izvr{e-
noto delo: ″Soglasno pak ~l.108 st.6 od KZ zastarenost na krivi~no gonewe nastapuva vo se-
koj slu~aj koga }e pomine dvapati onolku vreme kolku {to spored zakonot se bara za zasta-
renost na krivi~noto gonewe″. Bidej}i jas toa go doznav duri vo 2005 godina, potvrdeno so
Re{enie broj 0306/2999-04 od 17.01.2005 god. na Agencija za vrabotuvawe-Bitola, nemalo ni-
kakvo zastaruvawe. Od drugat strana, bidej}i krivi~noto delo jas go do`ivuvam od 2005 go-
dina se do moeto penzionirawe, primaj}i pomal li~en dohod kako tehnolo{ki vi{ok, {to
so moeto penzinirawe vo ovaa godina }e zemam namalena penzija se do mojata smrt..., odpa|a
ona {to e navedeno vo re{enija K.br.421/08 od Osnovniot sud vo Bitola ″nastapila apsolu-
tna zastarenost na krivi~noto gonewe″. Me|utoa, liceto istite zlostorstva nepre~eno pro-
dol`uva da gi izvr{uva i vo 2008, 2009... godina. Kon ova da se dodade deka Javnoto obvini-
telstvo po 4 osnovi mene mi go uni{ti `ivotot, navedeno pod broj 4 vo na 28.10.2008 ispra-
ten moj odgovor do Osnovnoto javno obvinitelstvo-Bitola. Kako dokaz deka Javnoto obvi-
nitelstvo se slu`i so nevistini se potvrduva so tu`bata na 30.08.2008 do Osnovniot sud Bi-
tola, pod 6., kade se gleda deka ne zastaruva ni{to {to e za vo penzija do smrtta...
9. Vo vrska na moja krivi~na prijava, sledi odgovor so pridru`en predmet:
″OSNOVNO JAVNO OBVINITELSTVO
KO.br.512/08
07.10.2008 (Od Obvinitelstvoto nego go dobiv duri na 30.03.2009, R.I.)
Bitola
DO: Risto Ivanovski ul. Mihajlo Andonovski br. 6/21 Bitola.
Vrz osnova na ~l. 56 st. 1 od ZKP, Ve izvestuvame deka krivi~nata prijava- Predlog
za krivi~no gonewe podnesen-a, protiv Vangel Gaga~ev od Bitola E OTFRLEN-A, so re{e-
nie KO.br. 512/08″.
″OSNOVNO JAVNO OBVINITELSTVO
KO.BR.512/08
06.10.2008 godina
Vrz osnova na ~l. 144 st. 1, 3 i 9 od ZKP, donesuvam
RE[ENIE
Se otfrla krivi~nata prijava podnesena od Risto Ivanovski od Bitola, ul.
′Mihajlo Andonovski′ br. 6/21.
Protiv: VANGEL GAGA^EV, direktor na ZK Pelagonija- Bitola.
Za krivino delo Povreda na pravata od raboten odnos od ~l. 166 st. 1 od KZ.
Bidej}i nastapila apsolutna zastarenost na krivi~noto gonewe- ~l. 108 st. 6 v.v. 107
st. 1 t. 6 od KZ.
Obrazlo`enie
Do ova Obvinitelstvo o{tteniot Risto Ivanovski od Bitola podnese krivi~na pri-
java protiv Vangel Gaga~ev- direktor na ZK ′Pelagonija′ Bitola od ~ija sodr`ina proizle-
guva deka se odnesuva za krivi~no delo Povreda od pravata na raboten odnos od ~l. 166 st. 1
od KZ. Imeno, vo krivi~nata prijava, pome|u drugoto, se naveduva deka prijaveniot kako di-
rektor mnogu godini nanazad, po~nuvaj}i od 1978 godina navamu samovolno im go namaluva
li~niot dohod na kogo sakal i kolku sakal i deka vrabotenite vo poslednite godini im pla-
}al pridones kolku sakal. Ponatamu vo prijavata se naveduva deka na istiot na~in pri-
javitelot neosnovano go izbrkal od rabota i deka li~niot dohod (platata) od 1989 i 1990 go-
dina za ~etiri pati mu go namalil vo 2006 godina, odnosno deka prijaveniot pritoa ne se pr-
idr`uval na zakonskite i drugite propisi.
Postapuvaj}i po prijavata, javniot obvinitel pobara potrebni podatoci od ZK ′Pe-
lagonija′ Bitola, soglasno ~l. 144 st. 3 od ZKP. Od dobienite podatoci se utvrdi slednoto:
Rabotniot odnos na prijavitelot Risto Ivanovski vo ZK ′Pelagonija′ Bitola mu pr-
estana na 21.05.1991 godina vrz osnova na izre~ena disciplinska merka Prestanok na rabo-
ten odnos i prijavitelot bil odjaven od rabota na 21.05.1991 godina. Toa zna~i deka dejstvi-
jata {to se naveduvaat vo prijavata deka go prezel prijaveniot Vangel Gaga~ev, a se odnesuva
na izre~enata disciplinska merka- prestanok na rabota, namaluvawe na platata na prijavi-
telot i nepla}awe na doprinosi mo`ele da bidam prezemeni najdocna do 21.05.1991 godina.
Za krivi~noto delo Povreda na pravata od raboten odnos od ~l. 166 st. 1 od KZ e pre-
dvidena pari~na kazna ili zatvor do 1 godina.
Soglasno ~l. 107 st. 1 t. 6 od KZ, krivi~noto gonewe ne mo`e da se prezeme koga }e
pominat dve godini od izvr{uvaweto na krivi~noto delo za koe spored Zakonot mo`e da se
izre~e zatvor do edna godina ili pari~na kazna. Soglasno pak ~l. 108 st. 6 od KZ, zastareno-
sta na krivi~noto gonewe nastapuva vo sekoj slu~aj koga }e pomine dvapati onolku vreme ko-
lku {to spored zakonot se bara za zastarenost na krivi~noto gonewe.
Spored toa, goneweto za krivi~noto delo Povreda na pravata od raboten odnos od
~l. 166 st. 1 od KZ, mo`elo da se prezeme najdocna do 21.05.1995 godina. Bidej}i krivi~nata
prijava e podnesena na 02.09.2008 godina, toa zna~i deka nastapila apsolutna zastarenost na
krivi~noto gonewe.
Od ovie pri~ni se odlu~i kako vo izrekata na ova re{enie.
JAVEN OBVINITEL Pavlina Jankulovska.
POUKA: Se izvestuva o{teteniot Risto Ivanovski od Bitola, ul. ′Mihajlo Andonovski′
br. 6/21, deka soglasno ~l. 56 st. 2 od ZKP ima pravo da go prezemae goneweto vo rok od 8 de-
na od kogo }e go primi iazvestuvaweto, kako o{teten tu`itel da podnese Obinitelen pred-
log do Osnovniot sud Bitola″.
″DO
VI[OTO JAVNO OBVINTELSTVO
BITOLA
Predmet: Protest na samovolijata vo Osnovnoto obvinitelstvo Bitola.
Na den 30.03.2008 od Osnovnoto javno obvinitelstvo dobivKO.br.512/08 od 07.10.2008,
vo koe vo pridru`noto pismo stoi: ″Vrz osnova na ~l. 56 st. 1 od ZKP, Ve izvestuvame deka
krivi~nata prijava - Predlog za krivi~no gonewe podnese- a, protiv Vangel Ga~ev od Bi-
tola E OTFRLEN-A, so re{enie KO.br.512/08″.
Mojot protest }e bide prestaven vo krivi~nata prijava protiv samoto Javno obvini-
telstvo, ispratena na ist dene{en den, vo koja }e se vidi deka Javnoto obvinitelstvo so me-
ne se izigruva, poradi {to toa mene mi go uni{ti `ivotot.
Bidej}i jas ne sum mo}en se vo dr`avata da re{am, za{to gadno sum se izlagal, koga
od Germanija se vrativ na ovaa dr`ava da i pomognam, koja do dones nema nau~en i stru~en
kadar, tuku samo aramiski i bandiski, mene mo`e da mi pomogne samo nekoj kako {to be{e
ruskiot pretsedatel Jelcin, koj kako {to gi svrti topovite na ruskiot parlament, takvi
isti topovi da se svrtat na obvinitelstvoto, pravosudstvoto, duri i na pravbranitelot.
Mesto ruskite topovi da se osve`at, tie se uni{tija kako staro `elezo, a {to u{te
neva`i za navedenite institucii, ama i drugi.
Vo nade` da se prevzemat pravni dejstvija, se zablagodaruvam.
Podnesitel na protestot do moite potpolni grobari
Va{iot pogreben ma~enik, a i Va{ krven neprijatel
dr. Risto Ivanovski,avtor na 31 kniga so>7000 strani
a i so www.Brigien.com″
10. ″ DO
CELOKUPNOTO JAVNO OBVINOTELSTVO
NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KRIVI^NA PRIJAVA″
Vo nea e naveden celo moe barawe, pod II 14 od strana 3, sî do so str. 15 (III 15.)
″DO
OSNOVNOTO JAVNO OBVINITELSTVO
Bitola
Predmet: Kade iz~ezna mojata krivi~na prijava od 01.09.2008 ?!
Na 01.09.2008 podnesov krivi~na prijava protiv Vangel Gaga~ev, vo 52 to~ki.. Do de-
nes za nea ne sum dobil nikakov odgovor.
Pak, ona {to mene mi se javuva so re{enieto KO. br. 512/08 od 07.10.2008 za moja kri-
vi~na prijava podnesena na 02.09.2008, nema vrska so mojata krivi~na prijava.Navodot, koj vo
re{enieto e daden, nema ni{to zedni~ko.
Ova se potvrduva i so dokazot, {to vo mojata krivi~na prijava vo 52 to~ki, sî ona
{to vo re{enieto e navedeno, nikade ni{to ne postoi.
Tokmu zatoa vo mojata kivi~na prijava od 03.03.2009 pod to~ka 3 navediv:
″Bidej}i od Obvinitelstvoto ne samo jas, tuku i narodot se izigruva, a tokmu za nego
sekoga{ sum pi{el i }e pi{am, se re{iv da ja povtoram krivi~nata prijava. Bidej}i to~ka 3
kako najdobar primer be{e navedena, jas ona {to be{e zamene go otfrliv, a krivi~nata pri-
java za 52 to~ki samo to~ka 3 ja zamenav. Pod to~ka 3 go navediv slednoto: ′Direktorot Van-
gel Gaga~ev samovolno i nasilni~ki na kogo saka mu go namaluva li~niot dohod. Bidej}i ne-
govite kaznenici ne se mo}ni vo Pravosustvoto i Javnoto obvinitelstvo, tie ne tu`at i ne
podnesuvaat krivi~ni prijavi, kako zaludnost. Duri negovite zlostorstva so ova ne zavr{u-
vaat, toj poslednite godini im pla}a za penzisko i invalidsko osiguruvawe onolku kolku
{to toj saka. Taka site onie koi nego ne mu se dopa|aat,toj niv gi kaznuva se do nivnata smrt,
duri po nivnata smrt, koga po smrtta PIO go prevzema bra~niot partner na po~inatiot. Kaj
nego nema zastanuvawe se dodeka ne odi na drugiot svet, a nego kako zlostornik tamu mu e
mestoto u{te od 1978 godina′.
Za ovaa povtorena krivi~na prijava ne dobiv nikakov odgovor″.
Bidej}i sostojbata e vakva, jas od Vas o~ekuvam da dobijam odgovor. Me|utoa, kako
prvo Vie ste obvrzani, nea da ja ispratite do Policijata, taa nea da ja isledi, tek toga{ od
Vas da dobijam Va{ predmet....
Vo sprotivnost se toa e samovolen ~in.
Podnesitel
Risto Ivanovski
Ul. Mihajlo Andonovski br. 6/21
Bitola″.

Prilozi: Fotokopija na Re{enie 512/08 od 07.10.2008, dobieno na 30.03.2009;


Fotokopija na moj predmet: Protest od 31.03.2009
Fotokopija na moja krivi~na prijava od 31.03.2009
Fotokopija, Predmet: Kade iz~ezna mojata krivi~na prijava od 04.04.2009.

D-r Risto Ivanovski


Ul. Mihajlo Andonovski br. 6/21
Bitola.

11. OSNOVNOTO JAVNO OBVINITELSTVO


VI[OTO JAVNO OBVINITELSTVO
REPUBLI^KO JAVNO OBVINITELSTVO
Predmet: Samovolie.

Protiv Vangel Gaga~ev imav podneseno krivi~na prijava, so 52 to~ki.Trite Obvini-


telstva se proiznesija samo za to~ka 3, vo koja go navediv mojot primer, kako najto~en. Sle-
di, samo poradi to~kata 3, trite Obvinitelstva da gi odbijat i 51 to~ki bez tie da bidat vo
ponatamo{na postapka predadeni na Policijata... za tie od niv da bidat isledeni...Ova se
gleda po toa {to vo nivnoto re{enie 100% se naveduva za mene, a 0% za ZK ″Pelagonija″.
Tokmu zatoa 100% krivi~nata prijava be{e protiv {tetnikot Vangel Gaga~ev, koj se uni-
{ti, kako aramija se obogati..., se {to od prethodnite generacii be{e izgradeno sru{i, du-
ri ne ode{e vo penzija, a koga se istrebi, donese odluka u{te 5 godini da bide na narodni ja-
sli, za da u{te opla~kuva, a negov veren pridru`nik e i liceto, koe koga so nego telefon-
ski razgovara, od so kilometri oddale~enost stoi mirno pred telefonot so kogo razgovara.
So takvi izme}ari toj opstojuva i uspe{no si pla~ka itn.
Poradi nastanatata sostojba, so {to jas bev izigran, {to va`i i za Dr`avata, jas na
01.09.2008 ja povtoriv krivi~nata prijava so 51 to~ka, a to~kata pod broj 3 ja nadopolnav, bez
bilo {to da stoi za mene.
Sledi re{enie KO.br.512/08 od 06.10.2008, koe nema vrska so mojata krivi~na prijava
od 01.09.2008, tuku samo so to~ka 3 od prethodnata krivi~na prijava. Tokmu zatoa re{enieto
e 100% kako od re{enieto od prethodnata krivi~na prijava za to~ka 3. Ova se gleda i od ona
{to stoi vo poukata na re{enieto KO.br. 512/08: ″Se izvestuva o{teteniot Risto Ivanov-
ski od Bitola, ul. ′Mihajlo Andonovski′ br. 6/21, deka soglasno ~l. 52 st. 2 od ZKP ima pravo
da go prezeme goneweto vo rok od 8 dena od koga }e go primi izvestuvaweto, kako o{teten
kako tu`itel da podnese Obivnitelen predlog do Osnovniot sud Bitola″.
Se gleda deka navedenoto vo re{enieto e bez osnova, vo krivi~nata prijava nema ni-
{to li~no za mene, za jas da bidam O[TETEN. Zna~i, silexistvo.
Tokmu zatoa na 04.04.2009 podnesov tri predmeti: do Vi{oto javno obvinitelstvo
″Protest na samovolijatavo Osnovnoto javno obinitelstvo″, do celokupnoto Javno Obinte-
lstvo ″Krivi~na prijava″ vo 8 to~ki, na 13 strani i do Osnovnoto javno obinitelstvo ″Kade
iz~ezna mojata krivi~na prijava od 01.09.2008 ?!″
Od Osnovnoto javno obvinitelstvo KO br. 512/08 od 06.05.2009 dobiv predmet:
″Vo vrska so Va{ata krivi~na prijava podnesovte do Osnovnoto javno obvinitelstvo
vo Bitola na 2.9.2008 godina, ve izvestuvame deka javniot obvinitel po pribavenite po-
trebni izvestuvawa donese re{enie KO br.512/08 so koe istata e otfrlena poradi apsolu-
tna zastarenost na krivi~noto gonewe.
Ova re{enie Vi e dostaveno preku sudski dostavuva~ na 30.03.2009 godina, na na~in
{to istoto bilo ostaveno vo Va{iot dom, za {to postoi konstatacija na vo{tanicata koja
se nao|a na ovoj predmert. (Jas na Va{ite lagi vi odgovoriv, R.I.)
No, dokolu ne ste dobile vakvo re{enie, mo`ete da se javite vo osnovnoto javno ob-
vinitelstvo, za da Vi bide daden primerok od istoto. (Pa tie ne znaat {to pi{uvaat, R.I.)
Javen obvinitel Pavlina Jankulovska″.
U{te va`i mojot predmet: ″Kade iz~ezna mojata krivi~na prijava od 01.09.2008 ?!″
Od Osnovnoto javno obvinitelstvo RO br. 113/09 od 03.04.2009 dobiv predmet:
″Do ova Obvinitelstvo podnesovte krivi~na prijava. Vo krivi~nata prijava navedu-
vate dejstvija za koi od strana na ova Obvinitelstvo ve}e prethodno Vi e odgovoreno.
Bidej}i vo krivi~nata prijava nema novi podatoci Ve izvestuvame deka nema mesto
za javnoobvinitelsko postapuvawe.
Javen obvinitel Lile Talevska″.
E vidlivo deka deka 100% se la`e...Toa {to e navedeno vo 52 to~ki, denes e isto...
Bidej}i jas ne sum mo}en, istiot moj problem }e go ~itate na: www.Brigien.com
Risto Ivanovski
ul. Mihajlo Andonovski br.6/21>
12. DO VI[OTO JAVNO OBVINITELSTVO
SK0PJE
Predmet: Protest na Re{enieto
XXX III KO br. 4122/2006
Na 09.04.2009 dobiv predmet: ″OSNOVNO JAVNO OBVINITELSTVO
XXX III KO br. 4122/2006
Skopje, 03.04.2009 godina
Vrz osnova na ~l. 152 st. 9 v.v. so st. 2 i 3 od ZKP, donesuvam
RE[ENIE
SE OTFRLA krivi~nata prijava podnesena od d-r Risto Ivanovski, protiv Tanas
Trajkovski,za krivi~no delo-Falsifikuvawe isprava od ~l. 378 st. 1 od Krivi~niot zakonik
- bidej}i ne e krivi~no delo za koe se goni po slu`bena dol`nost.
Obrazlo`enie
Do ova Obvinitelstvo, od strana na liceto d-r Risto Ivanovski, podnesena e krivi-
~na prijava protiv Tanas Trajkovski, za krivi~no delo- Falsifikuvawe isprava od ~l. 378
st. 1 od Krivi~niot zakonik, vo koja se naveduva deka prijaveniot bil izbran za vonreden
profesor na Zemjodelskiot fakultet, me|utoa smeta deka vakviot izbor bil nepravilen.
Ponatamu naveduva deka prijaveniot ne gi ispolnuval uslovite za da bide izbran za vonre-
den profesor i toa go storil so falsifikuvawe dokumenti, odnosno deka negovite trudovi
prestavuvale samo prepis bez nau~na sodr`ina.
Zaradi proverka na navodite vo krivi~nata prijava izvr{en e uvid vo pari~niot
predmet P.br.3555/03, P.br.3556/04 i od drugite pismeni izvestuvawa se utvrdi deka vo ko-
nkretniot slu~aj ne postojat osnovi na somnenie deka e storeno krivi~no delo, nitu od pr-
ijaveniot, nitu pak od drugi lica ~lenovi na Nastavno nau~niot sovet koi u~estvuvale vo
izborot za vonreden profesor na Tanas Trajkovski. Dali negovite objaveni trudovi se so
nau~na vrednost ili ne, od krivi~no- praven aspekt ne se relevantni i nemo`at da bidat
osnov na somnenie za storeno krivi~no delo. Nastavno nau~niot sovet pri Zemjodelskiot
fakultet postapuval vo ramkite na zakonot po objaveniot konkurs za izbor na vonreden
profesor i dokolku nekoj kandidat e nezadovolen od izborot ima pravo da ja ob`ali odlu-
kata, odnosno da povede spor kako {to e vo konkretniot slu~aj. Imeno, vidno od samata kri-
vi~na prijava deka podnesitelot po negova tu`ba se vodat postapki i toa na 10.10.2003 godi-
na podnesitelot Risto Ivanovski kako o{teten podnel tu`ba do Osnovniot sud Skopje I
Skopje i vakviot izbor bil poni{ten zaradi {to povtorno e objaven nov konkurs.
Kako vo konkretniot slu~aj od navodite vo krivi~nata prijava ne proizleguvaat
elementi na krivi~no delo- Falsifikuvawe isprava od ~l. 378 st. 1 od Krivi~niot zakonik,
nitu na drugo krivi~no delo od glavata na krivi~ni dela protiv pravniot soobra}aj koi se
gonat po slu`bena dol`nost, se odlu~i kako vo dispozitivot na ovaa re{enie.
/BT Javen obvinitel Sne`ana Ristevska
DOSTAVENO DO: d- r Risto Ivanovski ul. ′Mihajlo Andonovski′ br.6/21 Bitola.
POUKA: O{teteniot ima pravo vo rok od 8 dena po priemot na Re{enieto, soglasno ~l. 56
st. 2 od ZKP, goneweto da go prezeme po privatna tu`ba″. (Sî }e se re{i po moja smrt, R.I.)
Krivi~nata prijava se odnesuva{e za Zemjodelskiot fakultet- Skopje, koj si dozvo-
lil navedeniot bez nekompletni dokumenti da bide izbran za vonredoven profesor, ne pri-
lo`uvaj}i ja listata na trudovi, so toa pove}estruka be{e izigran Zakonot za visokoob-
razovanie: brojot na trudovi ne se sovpa|aat, toj nema objaven nieden trud vo nau~no i stru-
~no spisanie vo dr`avata, nitu vo stranstvo, nikako samostoen, {to va`i i pisariite za ma-
gistratura i doktorat, i kone~no toj nema objaveno nieden u~ebnik za toj da bide nastavnik.
Taka toj ne samo da bil izbran za vonreden profesor, bil objaven povtoren konkurs, iako toj
vo ni{to ne naprednal, bil izbran i za redoven profesor, {to zastra{uva i zagri`uva, a za
se ova ne e nadle`no Obvinitelstvoto. Duri toa donesuva re{enie po negovoto penzionira-
we, {to sledi i za mene na 04.10.2009, verajatno, nekoj e po~inat ili }e po~ine, se e mo`no...
Poradi slednoto, jas na nasilni~ki na~in bev odbien, iako do denes imam objaveno
31 kniga, me|u koi i Ishrana na goveda, so vkupno preku 7000 strani. Isto taka, sum rabotel
4 godini vo nau~na ustanova vo Germanija, tamu i vo stranstvo sum objavuval nau~ni i stru-
~ni trudovi, samo jas gi ispolnuvam uslovite za da bidam nastavnik na toj fakultet..., no vo
nikoj slu~aj navedeniot kandidat, koj e samo veterinaren tehni~ar. Negovata magisterska i
doktorska rabota se interni, so tema za pola i matura. Pri toa se pravi najgolemiot pre-
stap, liceto koe mu dozvolilo da zavr{i fakultet, magistrira i doktorira, istiot toj kako
recezent go predlaga {to e najgolem zakonski prestap, samiot si se izbira, predalga~ot bil
ist kako nego.Tie rabotele zaedno na ist fakultet, bratski obrazuvale kadri vo potpolnost
isti kako niv. Bidej}i moite profesori se vo Germanija i Avstrija jas bev obespraven...
Tokmu zatoa vakviot izbor na dr`avata mu nanese golemo zlo, {to e krivi~no delo.
Ova se potvrduva i so sledniot dokaz: Na 10.10.2003 be{e podnesena tu`ba, a na 11.12.
2003 XIII P br.3555 /03 se donesuva re{enie, koe go dobiv na 04.02.2004. Se nego tu`bata se
otfrla, zatoa{to ″Imaj}i go vo vid napred iznesenoto sudot oceni deka so ogled na toa {to
nitu vo konkursot, nitu vo zakonot na rabotnite odnosi ne e utrden rok vo koj treba da se
izvr{i izbor na kandidat po objaven konkurs, pravo e na rabotodavecot koga }e izvr{i iz-
bor po objaveniot konkurs. So ogled na toa {to od strana na tu`eniot ne e donesena kone-
~na odluka so koja eventualno bi bilo povredeno pravoto na tu`itelot pri izbran kandidat
po objaveniot konkurs, a poa|aj}i od sodr`inata na napred navedenite zakonski odredbi, su-
dot oceni deka ne se ispolneti uslovite utvrdeni so ovie zakonski odredbi odnosno deka tu-
`itelot nema pravo na sudska za{tita poradi {to i odlu~i tu`bata da ja otfrli″.
Zna~i, Sudot potvrdi, konkursite se izigruvaat, {to e najgolem prestap, a nikoj ne
smee da poni{ti konkurs, nikako toj da ne se po~ituva.Tokmu toa go podr`uva i Sudot. Isto
taka, tokmu poradi mene ne be{e izvr{en izborot. Isto taka, Sudot nastavnikot go potvrdi
toj kako nastavnik ponatamu iako neizbran da predava... So toa Sudot na nastavnikot mu
dade ″pravo na sudska za{tita″, kako sprotivnost za mene: ″tu`itelot nema pravo na sudska
za{tita poradi {to i odlu~i tu`bata da ja otfrli″. So ova Sudot ja izgubil mo`nosta da
vr{i funkcija pravi~no sudewe, {to }e se vidi i vo vtoriot sudski spor za ist nastaven pr-
edmet, {to e predmet na prethodnoto moe barawe isprateno na 26.06.2008.
Na 12.02.2004 be{e podneseno `alba, a na 24.03.2004 so G@.br. 1427/04 donese re{e-
nie, ″`albata se odbiva kako neosnovana″ i re{enieto na Osnovniot sud ″se potvrduva″.
Sledi Molba do Javnoto obvinitelstvo na 05.06.2004, a Javnoto obvintelstvo na R.Makedo-
nija so Go.br.1026/04 od 05. 07.2004 soop{tuva: ″...Ve izvestuvame deka po izvr{eniot uvid vo
spisite i ocenka na navodite vo podavkata, Javniot obvinitel na Republika Makedonija ne
utvrdi deka so pravosilnata sudska odluka e storena povreda na zakonot koja bi mo`ela da
poslu`i kako osnov za upotreba na ova pravno sredstvo″.
I za Obvinitelstvoto konkursite mo`at da se izigruvaat, koga za toa postoj inte-
res. Ovde e obvinitel bitol~anka Bubevska, a obvinitel Aleksandar Pr~evski mojot likvi-
dator vo sekoj pogled. Toj kako izvr{itel na SDSM mene od VMRO-DPMNE me likvidira.
Sudovite i Javniot obvinitel se nositeli na samovolijata i zloto vo dr`avava, koga
vo nea nastavnikot bez da bide predlo`en i izbran nepre~eno si predava, za{to sledi sud-
ski spor, koj zavr{i vo juni 2008 godina. Pa taka na penzioniraniot veterinaren tehni~ar
mu se ovozmo`i ponatamu na Fakultetot da obrazuva kadar, samo zemjodelski tehni~ari.
Toj na scena stapil, koga za mig zavr{il fakultet, magistriral i doktoriral i vo
1995 godina bez nieden objaven trud be{e izbran za docent. Sledi jas negoviot doktorat da
go osporuvam, {to e moe pravo, a do denes nikoj ni{to ne prezel, nitu Obvintelstvoto.
Inaku jas od 1990 godina redovno sum odbivan, poradi mene se rasturaat konkursite, a zatoa
nikoj ne e nadle`en. Vidlivo e deka tokmu Obvinitelstvoto e moj grobar od 1990 god.
Podnesitel: D-r Risto Ivanovski Ul. Mihajlo Andonovski br.6/21 Bitola"
13. ″VI[O JAVNO OBVINITELSTVO
RO.br.11/09
23.04.2009 god.
Bitola
Do
G-din Risto Ivanovski
Ul.Mihajlo Andonovski br.6/21
BITOLA
Vo vrska so Va{iot podnesok dostaven do ova obvinitelstvo, vo koj se povikuvate na
odredeni nezakonitosti vo postapuvaweto na Osnovniot javen obvinitel Bitola, vo posta-
pkata na re{enieto KO.br.512/08 od 6.10.2008 god., protiv Vangel Gaga~ev direktor vo ZK
Pelagonija Bitola, za kr.delo Povreda na pravoto od raboten odnos od ~l.166 st.1 od KZ.
Od na{a strana be{e sogledana sodr`inata na podnesokot i zaradi celosno sogledu-
vawe na sostojbite na rabotite be{e pribaven predmetot KO.br.512/08 na Osnovno javno ob-
vinitelstvo Bitola, i be{e pobarano da ne informiraat za poso~eniot predmet.
Osnovnoto javno obvinitelstvo-Bitola, vo konkretniot slu~aj zaradi rasvetluvawe
na nastanot podnele barawe za sobirawe na potrebni izvestuvawa vo ZK Pelagonija Bito-
la, vo vrska so kr.delo Povreda na pravoto na raboten odnos od ~l, 166 st. 1 od KZ.
Od pribavenite potrebni izvestuvawa, Javniot obvinitel na{ol deka na prijavite-
lot mu bila izre~ena disciplinska merka-prestanok na rabotniot odnos na 21.05.1991 god.,
zaradi {to donesol re{enie za otfrlawe na krivi~nata prijava, bidej}i nastapila apsolu-
tna zastarenost na krivi~noto gonewe.
Po izvr{enata kontrola vo spisite ne se konstantirani nepravilnosti vo rabote-
weto.
DL/ES Javen abvinitel Dimitar Lazrevski″. (potpis)
14. ″OSNOVNO JAVNO OBVINITELSTVO
RO.BR.130/09
24.04.2009 godina
BITOLA
DO
G-din RISTO IVANOVSKI
Ul. ′Mihajlo Andonovski′ br.6/21
BITOLA
Vo vrskaso podnesenite krivi~ni prijavi od Va{a strana do OJO Bitola, kako i po-
plakata ozna~ena so Predmet: ′Samovolie′, a zaradi razjasnuvawe na istata, Ve izvestuvame
deka }e treba da se javite vo OJO Bitola vo soba broj 3 na 27.04.2009 godina vo 8,30 ~asot.
Javen obvinitel Petar Anevski″. (potpis)
Na ova sledat moi odgovori: ″DO
REPUBLI^KIOT JAVEN OBVINITEL
SKOPJE
Predmet: Protest za RO.br.11/09
od 23.04.2009

Vo vrska za mojata krivi~na prijava vo 52 to~ki za Vangel Gaga~ev Osnovnoto javno


obvinitelstvo so KO.br.512/08 od 06.10.2008 ja odbi, naveduvaj}i deka taa bila za mene li~no
podnesena, {to ne e to~no. Mojata krivi~na prijava e podnesena protiv navedenoto lice, vo
52 to~ki, no niedna za mene.
Iako vakva e sostojbata, mojata krivi~na prijava so 52 to~ki e otfrlena bez taa da
se isledi od policijata i utvrdi dali navodite se to~ni ili ne. Toa mo`e da se potvrdi so
dokazite na Statistika...
Deka vistinata e takva, na mojot prigovor do Vi{oto javno obvinitelstvo, toa so
svoj RO.br. 11/09 od 23.04.2009 govori samo za mene, iako jas uka`uvav, deka krivi~nata prija-
va nema ni{to za mene.
Nezadovolen od postapuvawe na Osnovnoto i Vi{ototo javno obvinitelstvo, Vas ka-
ko najvisoko Obvinitelstvo vi se obra}am.

Risto Ivanovski
Ul.Mihajlo Andonovski br.6/21
Bitola″
″DO
OSNOVNO JAVNO OBVINITELSTVO
BITOLA
Predmet: Odgovor na Va{ predmet
od 24.04.2009
Denes, 27.04.2009, go zedov Va{iot predmet RO.br.130/09 od 24.04.2009, obi~na pratka,
vo koja zaka`uvate sostanok za razjasnuvawe na 27.04.2009.
Vi soop{tuvam slednoto:
Vo vrska za mojata krivi~na prijava vo 52 to~ki za Vangel Gaga~ev Osnovnoto javno
obvinitelstvo so KO.br.512/08 od 06.10.2008 ja odbi, naveduvaj}i deka taa bila za mene li~no
podnesena, {to ne e to~no. Mojata krivi~na prijava e podnesena protiv navedenoto lice, vo
52 to~ki, no niedna za mene.
Iako vakva e sostojbata, mojata krivi~na prijava so 52 to~ki e otfrlena bez taa da
se isledi od policijata i utvrdi dali navodite se to~ni ili ne. Toa mo`e da se potvrdi so
dokazite na Statistika...
Deka vistinata e takva, na mojot prigovor do Vi{oto javno obvinitelstvo, toa so
svoj RO.br. 11/09 od 23.04.2009 govori samo za mene, iako jas uka`uvav,deka krivi~nata pri-
java nema ni{to za mene.
Tokmu zatoa vo mojot predmet Samovolie od 09.04.2009 toa go opi{uvam, kako {to go
pi{ev vo drugite moi predmeti. Mojata krivi~na prijava e samo protiv liceto Vangel Ga-
ga~ev, nikako li~no za mene.
Sledi Va{iot predmet RO.br.130/09 od 24.04.2009 da go smetam za zakana. Takva zaka-
na slede{e od eden drug obvinitel. No po priroda sum vozdr`liv i nikoga{ ne sum se otka-
`al od borbata protiv navedenoto lice koe go smali fizi~kiot obem na proizvodstvo, go
sni`i mnogupati brojot na vraboteni i nivniot li~en dohod, mnogu semejstva uni{ti itn.
Vo nade` da prevzemite dejstvija, bez zaka`uvawa na raspravi za odbieni krivi~ni
prijavi, za koi se raspravame so godini, se zablagodaruvam.
Risto Ivanovski
Ul.Mihajlo Andonovski br.6/21
Bitola″.
Vo prilog sakam samo da dodatam, kako se vr{at zakana. Vo moite krivi~ni prijavi vo 1990,
1991...godina naveduval lica od pravosustvoto,koi imale li~en interes da go {titat Vangel
Gaga~ev. Eden mo}nik, podnese barawe toa da go doka`am. Za toa mene mi treba{e svedoci.
Takvi bea bez broj. No nikoj ne dojde da svedo~i, zatoa {to sekoj si se pla{e{e za sebesi.
Taka iako so 100% dokazi, bev kaznat so opomena, sum navreduval zloupotrebuva~i na
funkcija. Me|utoa, se javi samo eden svedok, vo drug slu~aj, Petar...Toj kako svedok pro-tiv
mene, na sudskata rasprava za predmet 987/91,so kogo bev izbrkan od rabota, na 21.05.1991, toj
priznal, ako ne ka`uval protiv mene, }e go izbrkat od rabota. Takvi se mo}nicite.
15. Ovoj prilog se odnesuva za samovolijata vo Javnoto obvinitelstvo vo Skopje, koe
dozvoli da se izbiraat nastavnici vo Zemjodelskiot, Veterinarniot fakultet i Institutot
za sto~arstvo, site vo Skopje, koi ne gi ispolnuvaat uslovite predvideni vo Zakonot za vi-
soko obrazovanie. Isto taka, toj ne e vo soglasnost za takvite vo Evropa. Vsu{nost, vo nego
ne postoi eden to~en stav za docent, vonreden i redoven profesor, tuku tri stava. Ova po-
dobro da se prestavi, e vaka: vo prviot stav da se bara pismen, vtoriot polupismen i tretiot
nepismen. Bidej}i vo site stava se sodr`i pismen, site gi ispolnuvaat uslovite. Sledi R.
Makedonija stopanski da e samo pred Albanija itn.
Za primer se naveduva Zemjodelskiot fakultet, protiv kogo vodev dva sudska spora
P.br. 3555/03 i P.br. 3556/06 za ist nastaven predmet od ist nastavnik, koj zavr{il veterina-
rno u~ili{te, a kako vraboten vo istiot fakultet interno i brzometno dobil duplomi za
in`iner, magister i doktor. Taka toj odma bil izbran i za nastavnik: docent, vonreden i re-
doven profesor bez nieden samostoen objaven trud, nitu uxebnik ili kniga. Ova {to gonave-
duvam za ovoj fakultet, va`i za drugiot i institutot, i Biotehni~kiot fakultet vo Bitola.
Jas podnesov krivi~na prijava i dobiv odgovor od Osnovnoto obvinitelstvo, ~ie re-
{enie go ob`aliv. Sledi odgovor od Vi{oto obvinitelstvo so prilog mojata krivi~na pri-
java i kopija na re{enie od Osnovnoto javno obvinitelstvo- Skopje, koi Vi gi prilo`uvam.
Tokmu zatoa ova go objasnuvam:
Krivi~nata prijava ja isprativ na 09.09.2006, a taa vo Osnovnoto javno obvinitel-
stvo e zavedena na 11.9.2006. Vo mojata krivi~na prijava go iznesuvam slednoto:
"JAVEN OBVINITEL NA R.MAKEDONIJA
Za: Falsifikatorite (la`govcite) vo Zemjodelskiot
fakultet- Skopje.
Od: D-r Risto Ivanovski
Ul. Mihajlo Andonovski br.6/21
Bitola.

KRIVI^NA PRIJAVA

Za liceto Tanas Trajkovski, koj kako vr{itel na nastavnik vo Zemjodelskiot faku-


ltet- Skopje, ne gi ispolnuva uslovite predvideni vo Zakonot za visoko obrazovanie na R.
Makedonija. Isto taka, za da bide predlo`en i izbran nastavnik vo istiot fakultet, toa se
vr{i so falsifikat. Imeno, toj nema objaveno nieden samostoen trud, nitu eden samostoen
napis, a toj e predlo`en i izbran so falsifikat, vo koga stojat ~etirieset i ~etiri (44) tr-
udovi. So krivi~nata prijava se predlaga na liceto Tanas Trajkovski da mu prestane rabo-
tniot odnos nastavnik po site zvawa, kaznat sou~esnicite za napraveniot falsifikat so
kogo toj e predlo`en i izbran za nastavnik. So ova }e se prekinat da mu se nanesuvaat {teti
na makedonskoto stopanstvo, koi poradi li~ni celi toa se najduva na najnisko mesto.
Obrazlo`enie
Liceto Tanas Trajkovski bilo vraboteno kako veterinaren tehni~ar vo Zemjodel-
skoto stopanstvo na Zemjodelskiot fakultet- Skopje. Ova bilo povod toj da zavr{i Zemjo-
delski fakultet. Od ova toj ne bil zadovolen, toj magistriral i doktoriral za tema za pola-
matura i matura. Kako potvrda za navedenoto, negovata magisterska i doktorska rabota ne
bile objaveni. So toa {to tie ne bile javni, zna~i, objaveni, {to bilo osnov za steknuvawe
na nau~nite zvawa magister i doktor, toj ne magistriral, nitu doktoriral. Tokmu zatoa ne-
govite ‘trudovi‘ kako takvi se krijat od nau~nata i stru~nata javnost. Vsu{nost, tie bile i
se samo interni pisarii, kako {to bile i se nositelite na tie zvawa. Vakvo bilo liceto Ri-
sto Ilkovski.
Ovoj magistriral i doktoriral kaj nastaven predmet kogo go predavalo lice, koj ne
bil magister, nitu doktor. Vsu{nost, toj bil samo so zavr{en Zemjodelski fakultet. Bide-
j}i za Zemjodelskiot fakultet za predmetot nemalo nastaven kadar, toj ne mo`el da bide ma-
gister i doktor. Ova nego ne mu pre~i, kaj nego da magistrira i doktorira Tanas Trajkovski,
so {to se privatizirala kadrovata politika na Zemjodelskiot fakultet samo za li~ni ce-
li. Ova bilo osnov na dr`avata da i se nanesuvaat {teti od lica laici vo strukata i nauka-
ta, poradi {to R.Makedonija e na najnisko ravni{te vo govedarstvoto, so te{ki posledici.
Postapkata е наједноставна. Иако лицето Ристо Илковски бил ‘татко‘ на магистратурата и
докторатот на лицето Танас Трајковски, nego ne mu pre~i i toa samo za li~ni celi, toj Tanas
Trajkovski vo 1995 godina da go predlo`i za docent i da bide izbran. Naprotiv, podnesitel-
ot na krivi~nata prijava koj rabotel 4 godini vo nau~na ustanova vo Germanija i doktoriral
vo Viena- Avstrija da go odbie. Ovoj do denes ima objaveno osumnaeset knigi so okolu 5.000
strani i preku 200 trudovi napisi: trudovite i napisite se objaveni vo Germanija i Hrvat-
ska, oti nego vo R.Makedonija ne mu bilo dozvoleno da objavuva, {to pismeno mu go soop-
{til Risto Ilkovski. Vakvata postapka bila osnova, vnatre{nite lica me|usebno da se pr-
edalagaat i izbiraat: jas tebe, ti mene.
Tanas Trajkovski, bez toj ni{to da raboti, na ist na~in bil predlo`en i izbran za
vonreden profesor.
Na 13.11.2002 be{e objaven konkurs za istiot predmet. Bidej}i na nego se prijavil i
podnesitelot na krivi~nata prijava, konkursot bil rasturen ({to ne e dozvoleno, R.I.),
praksa {to se sproveduva od istiot fakultet redovno od 1990 godina. Na 10.10.2003 e pod-
nesena tu`ba P.br.3555/03 vo Osnovniot sud Skopje I Skopje, a go sudi sudivkata Dragica Sa-
punxiska...Bidej}i konkursite bile samo od formalen karakter, podnesitelot na krivi~na-
ta prijava nema {to da bara. Zemjodelskiot fakultet bil samoupravna interesna zaednica,
koja ne bila i ne e vo sostojba da se natprevaruva, opstojuvaj}i samo socijalna ustanova za
zgri`uvawe na neoformeni lica, koi ne se vo sostojba da se nosat so problemite vo sto-
~arstvoto.
Sledi nov konkurs na 02.04.2004, pa tu`ba P.br.3556/04, so prva rasprava duri na 31.
10.2005, kaj sudijata Vlatko Samarxiski. Na 07.09.2006 tu`itelot dobiva Presuda, so koja go
izgubil sporot. Istiot den bila ispratena `alba na tu`itelot, vo koja naveduva, vo Presu-
data ima samo edna stranka, tu`eniot. Tokmu vo ovaa sudska postapka se utvrdi, deka Tanas
Trajkovski bil izbran so falsifikat. Toj nemal nieden samostoen trud, nitu samostoen na-
pis. Duri toj nemal nieden grupen trud. Vo Biltenot na Univerzitetot ‘Sv.Kiril Metodij‘
vo Skopje br. 854, od 10 juni 2004 godina ima grupni pisarii, objaveni vo negoviot fakultet,
site za osnovno osmogodi{no u~ili{te. Pod broj 3 go nema (se la`e), pod 6 vo pe~at, pod 9
vo pe~at, pod 10 vo pe~at, pod 11 vo pe~at. Vo listata se naredeni po red do (so) broj 11. Za
niv nema nikakva recenzija. Ova bilo poradi toa {to toj kone~no svatil deka toj kako pe-
nzioner trebalo ne{to da raboti, pa sklepale pisarii, samo site vo pe~at. Bitni se samo
objavenite. Ovie zaedno se samo 6 pisarii. Zna~i, penzioiniraniot veterinaren tehni~ar so
svoite sopisarxii objavile samo 6 pisarii. Tokmu so vakvi pisarii se izigruva Zakonot za
visoko obrazovanie. Ova se potvrduva so toa {to ako pet avtori imaat po pet pisarii, vku-
pno se dvaeset i pet: 5 h 5 = 25. Ovde sostojbata e sosema druga. Site tie posarxii vkupno
imaat samo pet pisarii. So ovie vkupno pet pisarii pisarxiite bile zadovolni, {to va`i i
za Zakonot za visoko obrazovanie, a otsekoga{ e izigrana dr`avata.
I ovde se javuva Risto Ilkovski. Bidej}i toj na Tanas Trajkovski mu bil ‘tatko‘ na
doktoratot, toj ne smeel da bide recezent. Samo koga e samo od interes, toj i ovde e rece-
zent, pretsedatel. Zatoa samo so li~ni interesi vo zaklu~okot i predlogot stoi: ‘Vrz osno-
va na dosega{nata celokupna aktivnost na d-r Tanas Trajkovski vo oblasta na nastavata, na-
u~nata i aplikaciona dejnost i objaveni trudovi do izborot docent i vonreden profesor i
potoa do denes (44 trudovi), imaj}i gi predvid Zakonot za visoko obrazovanie, Pravilnikot
za izbor na nastavnik pri Univerzitetot ‘Sv.Kiril i Metodij‘ vo Skopje, Statutot na Zem-
odelskiot fakultet, objaveniot konkurs i пријавеnite кандидати, ~lenovite na Recenzent-
skata komisija imaat osobena ~est i zadovoplstvo da mu predlo`at na Nastavno-nau~niot
sovet na Zemjodelskiot fakultet, da go izbere d-r Tanas Trajkovski, dosega{en vonreden pr-
ofesor, so zvaweto redoven profesor po predmetot govedarstvo‘.
Se gleda, ÄtatencetoÄ si go izbira ‘detenceto‘.Bidej}i na podnesitelot na krivi~na-
ta prijava ÄtatkovciteÄ bile od Germanija i Avstrija, toj go izgubil pravoto da bide izbran.
Ama koga podnesitelot na krivi~nata prijava vo Viena polaga{e zakletva, deka ako do-
ktorot la`e..., nego }e mu bide odzemen doktoratot. Bidej}i Tanas Trajkovski la`e, toj ne
mo`e i ne smee da bide doktor. Pa toj i ne e doktor. Koga negoviot doktorat se krie, i nego-
viot doktorat e skrien- go nema.
Ovoj toa samiot ne go pravi. Falsifikatot e na recezentot...Tokmu zatoa, Tanas Tr-
ajkovski mora da go izgubi svoeto rabotno mesto, koe nikoga{ ne go zaslu`il, i kaznat so-
u~esnicite.
09.09.2006 D-r Risto Ivanovski
Bitola Ul.Mihajlo Andonovski br.6/21
Bitola.
Po tri godini sledi Re{enie od Osnovnoto javnoobvinitelstvo, vo koe stoi: “SE
OTFRLA krivi~nata prijava...“. Javen obvinitel Sne`ana Ristevska. Za da se potvrdi deka
Obvinitelstvoto sakalo da ja odbie krivi~nata prijava, toa na 29.01.2009 mu se obratilo na
Zemjodelski fakultet, za toj da odgovori deka se bilo vo red. I toj mu odgovoril se bile
okej, so {to laicite prodol`uvaat da obrazuvaat kadar...Sledi moj protest do Vi{oto javno
obvinitelstvo. Za ova Vi be{e javeno. Pa sledi odgovorot od Vi{oto javno obvinitelstvo.
ÄVI[O JAVNO OBVINITELSTVO DO
X RO.BR.51/2009 D-r RISTO IVANOVSKI
Skopje, 01.06.2009 Ul.‘Mihajlo Andonovski‘ br.6/21
DC/AR BITOLA

PREDMET: Izvestuvawe

Do ova obvinitelstvo imate podneseno prestavka, naslovena kako ÄProtestÄ vo koj


iska`uvate nezadovolstvo od re{enieto KO.br.4122/2006 od 03.04.2009 godina na Osnovnoto
javno obvinitelstvo Skopje, so koe e otfrlena krivi~nata prijava, podnesena od Va{a stra-
na, protiv Tanas Trajkovski za kr.delo Falsifikuvawe isprava od ~l.378 st. 1 od KZ.
Nesporuvaj}i gi pravata i na na~in kako vo Protestot da go izrazite svojot stav, bez
ogled {to ste ~ovek so najvisoki nau~ni zvawa i ne Vi e potrebna pouka, sepak sme vo obvr-
ska da uka`eme deka vo slu~ajot treba da postapite soglasno ~l 56 st. 2 od ZKP i pravnata
pouka dadena vo re{enieto. JAVEN OBVINITEL Dragoqub Caki}Ä.
Se gleda deka i ovde se la`e, kade se veli ‘‘krivi~nata prijava, podnesena od Va{a
strana, protiv Tanas Trajkovski za kr. Delo Falsifikuvawe isprava‘‘. Pa ova ne e vistina.
Taa se odnesuva za: ÄFalsifikatorite (la`govcite) vo Zemjodelskiot fakultet- SkopjeÄ.
Nezadovolen od Izvestuvaweto, isprativ sleden predmet:
ÄREPUBLI^KI JAVEN OBVINITEL
SKOPJE

Predmet: Protest na izvestuvaweto od


Vi{oto javno obvinitelstvo
-Skopje RO/br.51 od 01.06.2009

Na Zemjodelskiot fakultet- Skopje od 1990 godina redovno sum odbivan, iako samo
jas imam raboteno vo nau~na ustanova vo Germanija, doktorirano vo Avstrija, imam samosto-
jni objaveni trudovi, knigi itn. Nasproti mene, vo istiot Fakultet se delat zvawa magister
i doktor za polamatura i matura, se izbiraat interni lica so interni zvawa so polamatura
i matura, bez objaveni magistraturi i doktorati, zna~i tie ne se va`e~ki, tie stanuvaat vo-
nredni i redovni profesori, sramno za strukata i naukata na R.Makedonija.
Najdobar primer e veterinarniot tehni~ar Tanas Trajkovski, koj kako nivni vrabo-
ten se interno postignal, duri so nevistini, toj imal trudovi, koi bile samo pisarii, a koi
brojno neodgovaraat itn.
Za se gore navedenoto imav podneseno krivi~na prijava.
Za problemot za kogo se govori e podneseno tu`ba na 10.10.2003 godina, a od Osnov-
noto javno obvinitelstvo Skopje duri na 03.04.2009 donesuva Re{enie KO br.4122/2006. To-
kmu zatoa jas na 10.01.2009 isprativ do Vi{oto obvinitelstvo predmet: Protest na Re{enie-
to...
Pa kako ne }e ispratam protest, koga veterinarniot tehni~ar odamna e penzioniran,
a kako {to se raboti kaj nas mo`e{e da po~ine ne samo postariot veterinaren tehni~ar, tu-
ku i pomladiot podnesitel na krivi~nata prijava.
Pa nikakva privatna tu`ba nema da go povrati vremeto ne samo od 2003 godina, nika-
ko od 1990 godina, od koga se boram da se vrabotam vo samoupravnite dr`avni ustanovi, vo
koi vrabotenite si gi re{avaat svoite semejni problemi, iako tie ne se semejni. A vakvi se
Zemjodelski fakultet, Veterinaren fakultet, Vi{a zemjodelska {kola- Bitola, Institut
za sto~arstvo Skopje...Pa tie so nivniot kadar ja nazadnaa R.Makedonija. Za ova nikoj ne e
nadle`en, nitu vinoven, {to va`i i za Obvinitelstvoto...
Denes, 02.06.2009, dobiv predmet Izvestuvawe od Vi{oto javno obvinitelstvo RO br.
51/2009, koe go zavr{i siot problem, privatno da tu`am, unazad za 2003 i 1990 godina.
Bidej}i ne podnesuvam vakvi samovolija za izgubeno vreme 6 godini,duri i 19 godini,
a dr`at predavawa i obrazuvaat kadar potpolno nesposobni kadri koi dr`avata ja donesoa
samo pred Albanija i Kosovo, go podnesuvam i ovoj protest.
Voedno uka`uvam deka Obvinitelstvoto na R.Makedonija e mojot potpolen grobar od
1990 godina, zatoa {to jas ottoga{ redovno uka`uvam na samovolijata vo navedenite ustano-
vi, nivnite {teti napraveni vrz makedonskoto stopanstvo, za{to imam pi{uvano i premno-
gu napisi vo javnite glasila...Me|utoa, Vie ne ste bile nadle`ni...
Svesen sum deka Va{iot odgovor }e bide ist, a i ne me ~udi, denes sme ona za{to ni-
koj ne e nadle`en. Me|utoa, blagodaram na Va{iot odgovor.
Vakvi sum dobival i porano, {to se raspravav i so Obvinitelstvoto vo Bitola, koe
mi go uni{ti `ivotot.
Kako {to gledate, Obvinitelstvoto na R.Makedonija e moj grobar od 1990 godina.
Risto Ivanovski
Ul.Mihajlo Andonovski br.6/21
BitolaÄ.
16.‘‘REPUBLIKA MAKEDONIJA
JAVNO OBVINITELSTVO NA R.MAKEDONIJA
VII RO.br.330/2008
Skopje, 29.05.2009
DO
RISTO IVANOVSKI
Ul.Mihajlo Andonovski br.6/21
BITOLA
Vo vrska so Va{ata prestavka dostavena do Javnoto obvinitelstvo na Republika Ma-
kedonija vo koja se iska`uva nezadovolstvo od postapkata na Osnovnoto javno obvinitel-
stvo Bitola po predmetot KO.br.512/08 i na Vi{oto javno obvinitelstvo Bitola po presta-
vkata dostavena od va{a strana vo vrska so predmetot KO.br.512/08,po izvr{enata proverka,
Ve izvestuvame deka po predmetot KO.br.512/08 od strana na Osnovnoto javno obvinitelstvo
Bitola bilo postapuvano zakonito i pravilno.
mdp/mdp JAVEN OBVINITEL Voislav GavrovskiÄ.
ÄРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА Р.МАКЕДОНИЈА
VII РО. бр. 330/2008
Скопје, 03.09.2009 година
ДО
РИСТО ИВАНОВСКИ
Ул. Михајло Андоновски бр. 6/21
БИТОЛА
Во врска со Вашата преставка до Јавното обвинителство на Република Македонија во која
се искажува незадоволство од постапувањето на Вишото јавно обвинителство Скопје по преставката
по која било оформен предмет РО.бр.51/09, по извршените проверки, Ве известуваме дека по горе-
наведениот предмет од страна на Вишото јавно обвинителство Скопје било постапувано законито и
правилно.
ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ
Воислав Гавровски“.
Видливо е дека кај мојот предмет vo dvata slu~aevi, е истиот Јавен обвинител. Меѓутоа,
иако мојот предмет е од 2009 година, тој е заверен под истиот број VII РО. бр. 330/2008. Исто така,
првиот предмет се однесува за ЗК Pelagonija- Битола, а вториот предмет е за Земјоделски факулт-
ет- Скопје. ВИДЛИВИ СЕ САМОВОЛИИТЕ НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА Р.МАКЕДОНИЈА и
тоа само во полза на поединци.
Бидејќи јас не се откажувам од гонењето на непријателите на македонското стопанство, кое
не е заштитено од Јавниот обвинител, постапката ја продолжив:
17. ÄДО
АНТИКОРУМПЦИОНАТА КОМИСИЈА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

Предмет: Пријава за уништување


и оплачкување на имот.

Во Битола беше оформен ЗИК “Пелагонија“- Битола, кој беше југословенски рекордер. Со
промена на државниот врв беше сменет директорот и неговиот кадар, што го изврши по партиски
налог Вангел Гагачев. Оттогаш Комбинатот се распадна и се уништи земјоделското произвотство...
Вангел Гагачев како моќник успешно ја догледал својата тетка и тоа по смртта, поради што
тој го добил нејзиниот стан кој двапати бил платен од “Прехрана“- Битола. Тој на РЕК “Битола“-
Битола му продал земјоделски површини, зашто има судски одлуки, со чии средства не се купуваат
земјоделски површини како замена на продадените, туку тој со неа редовно работи, криејќи го
нерабоењето и се обогатува со средства на површини кои се уште не се вратени на сопствниците,
постанувајќи газда на туѓ имот. Тој со своите соработници од пред 1990 година, со кои го
оштетуваше Комбинатот, продолжува и потоа, со што се плачка Комбиnатот. Надобар пример е
неговиот соплеменик, кој го ослободи од гонење од Обвинителството, кој проневерил бончиња за
општествена исхрана. А од неговата фирма со години Комбинатот купува ѓубрива...поскапо отколку
од други трговци, а разликата постанува негова сопственост. Како порано, тој купува опрема со која
работи друго лице..., изливајќи државни пари. Тој на кој сака и како што сака му продава опрема,
машини, механизација, трактори...Тој на кој сака му продава пченица, јачмен, сончоглед...мле-
ко...без да наплати истиот ден кога тие се предадени. Така тој со државни пари станува со-
сопственик на други капацитети. Купува директно од производителот опрема, механизација, ма-
шини, трактори, автобуси...и тоа поскапо отколку од македонски (битолски) трговски фирми, при-
својувајќи ги разликите. За поголеми зделки се добива и безплатна опрема...., чиј сопственик по-
станува тој. Следи тој да го изнесува капиталот во странство. За се ова тој да го заскрие, тој уни-
штува документи, дури за да се заскрие вистината од вработените го укинува весникот
“Пелагонија“ на Комбинатот. Иако тој вработените ги направи бедници, тој се оперира со државни
пари, што не важи за другите. За многуте негови злостори тој со државни пари подига црква, прави
водоводи на село и црква...и тоа само да му бидат простени неговите гревови. Тие ќе траат се додека
неговите наследници не го истрошат од него украдениот народен капитал.
На ден 01.09.2008 поднесов кривична пријава во 52 точки, за кои Јавното обвинителство не
се преоизнесе. Дрскоста беше огромна, затоашто мојата кривична пријава не беше испратена до По-
лицијата, за таа од неа да биде иследена, што е нормална и усталена постапка. Така Обвинител-
ството станало сооучесник на злосторите на моќникот Вангел Гагачев со своите соработници.
Токму затоа мојата кривична пријава Ви ја приложувам за Ваша понатамошна постапка.

Прилог: фотокопија на кривичната пријава.

Поднесител
Д-р Ристо Ивановски
Ул. Михало Андоновски бр.6/21
7000 Битола, тел: 258- 133“.
DO
ANTIKORPUCIONA KOMISIJA NA
REPUBLIKA MAKEDONIJA
SKOPJE

Predmet: Dopolna na prijavata


za Vangel Gaga~ev.

Vo prijavata za navedenoto lice navediv, {to za nego vo krivi~nite prijavi imam


pi{uvano. Vo dopolnata samo dodavam:
Vangel Gaga~ev saka da bide sam sopstvenik i gazda, preku svoi sorabotnici go pla-
~kaat Kombinatot. Najdobar primer so negoviot prijatel prof. dr.Eftim An~ev, ~ij sin
ima svoja firma, preku koja kupuva Kombinatot se poskapo. Na takov na~in se pla~ka dr-
`avata i se obogatuvaat so kradewe Vangel Gaga~ev, Eftim An~ev i negoviot sin.
Ovoj kriminal e organiziran koga za minister za zemjodelie postanuva Eftim An-
~ev i toj zaedno so negoviot pomo{nik, Hristo Halevski od Ministerstvoto gi la`at di-
rektorite na zemjodelskite kombinati. Tie tvrdat deka se dodeluvale stranski krediti so
visoki kamati. Zatoa nieden ~esen i sposoben direktor ne se odlu~il da zemi takov kredit.
Takov zel Vangel Gaga~ev 10.000.000 DM, so {to se zadol`ile mladite generacii, a toj so ne-
go go pokrival negovoto nerabotewe i zlo~inot vrz narodot. Kako potkrepa na navedenoto
Vangel Gaga~ev samiot ja priznava navedenata suma. Se znae deka Kombinatot ne izdvoil ni
eden denar za amortizacijata, {to e zakonska obvrska, {to zna~i deka toj bil nedohodoven
zaradi nesposobniot i neprijatelski nastroen od nego nazna~en kadar, pa zatoa Kombinatot
odamna bil likvidiran i toj opstojuva na mafija{ki na~in i na {teta na dr`avata. Toa e
potkrepa deka Kombinatot so nego sekoga{ bil vo zaguba. Iako e toa taka toj vo stranstvo
kupuva preskapo, nekvalitetna i nepotrebna oprema. Istoto samiot toa go potvrduva koga
toj izjavuva, izvesteno od novinarkata agronom Marika Vasilevska na 28.03. 1997 na Radio
Skopje I vo 15,30 ~asot, deka ZK ′Pelagonija′ Bitola pravel zaguba od 9.000.000 DM, a sega
bil vo dobivka 1.000.000 DM. Taka ovie sumi se potvrduvaat so negovata prethodna izjava de-
ka Kombinatot iako nedohodoven kupil oprema vo vrednost od 10.000.000 DM.
Zna~i, oprema se kupuva, vo vrednost od 10.000.000 DM, vo stranstvo premu `iro-sme-
tka vo stranstvo i toa se poskapo i za nekvalitetnata i nepotrebna oprema (mehanizacija),
{to e osnov na nezakonsko negovo obogatuvawe. Pa ne e ~udo da se javi kako sopstvenik ili
akcioner na nekoja firma vo dr`avata i nejzinoto sosedstvo. [to zna~i ovie zlo dela ne se
poneva`ni od na aferata TAT, {to e mo`no i toj da u~estvuva. Toj ima izo{tren wuh za ta-
kvi dejanija, nego ne go interesira drugo.
Taka Kombinatot kako najnedohodoven vo dr`avata e opremen so najskapa oprema i
mehanizacija, za{to bi morale da mu zavidat najbogatite i najgolemite svetski proizvo-
ditel, koi proizveduvaat so mnogu postara i polo{a oprema i mehanizacija. Razlikata e vo
toa {to kapitalistot mora da sozdade sredstva za toa {to e ′kupeno′ vo Kombinatot da go
ima, {to ne e mo`no. Seto toa e dobrodojdeno da se kupuva se vo stranstvo poskapo, iako e
direktno kupeno od proizveditelot, otkolku seto toa da se kupi od makedonski trgovec.
Ovie zlodela se odvivale preku stranski `iro-smetki. Zna~i, razlikata {to bi trebalo da
ja dobivaat izvoznicite od stranstvo i trgovcite od R.Makedonija i se pripi{uva na ′so-
pstvenikot′ Vangel Gaga~ev (aramijata).
Za da se opravda ovoj mafija{ki na~in na pla~kawe na dr`avata E.An~ev zedno so
svojot pomo{nik H.Halevski ja la`at Vladata, nedavaj}i pred nea izve{taj koj bil kori-
snik na tie sredstva, Vladata priprema predlog zakon do Sobranieto i toj donesuva zakon
koj vsu{nost se odnesuva samo za zaedni~koto zlo delo vrz narodot na E.An~ev i V.Gaga~ev.
Zatoa i Sobranieto do denes ne dalo izve{taj za korisnicite. Taka ponatamu opstoil V.
Gaga~ev, se obogatil na {teta na dr`avata, a kako protiv usluga uspe{no raboti firmata na
sinot na ministerot so grabe`.
Vtor zlo~in e so programata FARE: Vladata be{e dol`na da dade izve{taj za kori-
snicite na programata FARE. Sobranieto be{e izla`ano. Toa be{e normalno koga glaven
korisnik be{e samo ZK ′Pelagonija′- Bitola.
Tret zlo~in: ZK ′Pelagonija′- Bitola na REK ′Bitola′ mu prodava nacionalizirana
zemja. Sredstvata, nekoi dobieni i so sudska odluka: 1.500.000 DM. Tie ne se koristat namen-
ski, so niv da se kupi nova zemja i vrati na sopstvenicite ili nahnadi pari~no nivnata pro-
dadena zemja, tuku toj so niv raboti,ja pokriva zagubata i duri se prika`uva kako dobivka od
1.000.000 DM, {to za li~ni celi i grabe` na dr`avata se la`i javnosta i vlasta.
Sledi na vakov na~in toj e akcinoner na Stopanska banka- Bitola, koja na AD Mle-
kara i dava okolu 1,3 milion DM: namesto taa da kupuva kravi ili oprema za mlekarstvoto,
Bankata i Mlekarata ja la`at dr`avata i se kupuva oprema za proizvodstvo za sokovi vo
ista instalacija, {to zakonski ne e dozvoleno.
Vangel Gaga~ev kako silexija i ~ovek bez op{ta kultura, koj zloupotrebuva funk-
cija da go ukradi Kombinatot negoviot prv bratu~ed, za kogo sum podnesol krivi~na prijava
za grabe` od 3,5 milioni germanski marki, {to }e se re{i koga da e. Toj izdejstvuval da ne
se po~ituva zakonot za kamati od Vrhovniot sud {to e kako predlog do Ustavniot sud od gra-
|ani na Bitola.
Ovie zlodela se prodol`uvawa. Toj dobiva stan od GP ′Beton′- Bitola koga uspeval
da ja dogleda negovata ′tetka′ po nejzinata smrt, iako nejziniot imot bil tokmu zaradi nego
dvojno naplaten: edna{ na RO ′Prehrana′, vtorpat na Klanicata- Bitola, so sudski spor..
25.11.2009 D-r Risto Ivanovski
Ul. Mihajlo Andonovski br.6/21
Bitola
PS: Navedenoto kako krivi~ni prijavi mo`at da se vidat vo www.Brigien.com, od 1-7.