You are on page 1of 6

SAP MM- Logistics

ლოჯისტიკის მოდულის კრიტერიუმები

1. მასალების ერთიანი ცნობარის შემუშავება, რაც გამორიცხავს, დასახელებების


გაორმაგებას.

2. მარაგებისთვის ორი ზომის ერთეულის მითითების და აღრიცხვის საშუალება;

3. საწყობში არსებული მარაგების ოპერატიული მართვისა და კონტროლის საშუალება


დროის განსაზრულ პერიოდში, ( მარაგების ხელმისაწვდომობის ანალიზი,
ოპერატიული აღრიცხვიანობა)

4. საწყობში საქონლის ბრუნვის ანალიზი

5. ნაშთების მინიმალური ზღვრის განსაზღვრის და შეტყობინების გაგზავნის


საშუალება;

6. სასურველი ინფორმაციის მოძიების ოპერატიულობა და ექსპორტირების საშუალება ,


მოქნილი რეპორტინგი.

7. ლოჯისტიკის არსებული ბიზნეს–პროცესების ავტომატიზაცია და თანაკვეთების


წერტილების უმტკივნეულოდ გადაჭრა (საწყობი, ბუღალტერია)

8. საწყობის ბიზნეს–პროცესების ავტომატიზაცია და ინტეგრაცია შესყიდვების


პროცედურებთან.

9. სრული ინფორმაციის მიღება მომწოდებლების შესახებ

10. მოქნილი ანალიზის საშუალება შეკვეთიდან –შესყიდვის პროცედურის ჩათვლით,


რომელშიც გათვალისწინებული იქნება თოთოეულ ეტაპზე სასურველი ვარიანტების
ფილტრაციის საშუალება ( რა მოთხოვნები იყო დეპარტამენტებისგან, რა
შევისყიდეთ, რაზე მოხდა გადარიცხვა. )

11. სამეურნეო და საკანცელარიო საქონლის გაცემის/ჩამოწერის აღრიცხვის


ავტომატიზაცია.

12. საბეჭდი ფორმების ავტომატური გენერირება სისტემიდან.

13. მარაგების ინვენტარიზაციის პროცესის ავტომატიზაცია და ზედმეტობა /დანაკლისის,


ავტომატური შემოსავალში აყვანა / ჩამოწერა.
14. შეკვეთების დაგეგმვის ავტომატიზაციის სისტემა

1. არ არსებობდა ერთიანი მონაცემთა ბაზა ყველა ტიპის მასალებზე.


2. იყო დასაწყობების დეცენტრალიზებული სისტემა, რომელიც არ იძლეოდა
შესაძლებლობას უტყუარი ინფორმაციი მიღებისა როგორც მასალის რაოდენობაზე,
ასევე მის ხარისხობრივ მაჩვენებელზე

ძირითადი პრობლემური საკითხები:

1. კომპანიის სტრუქტურული დანაყოფებისთვის ერთიანი მონაცემთა ბაზის არ


არსებობა

FI

CO

კონტროლინგი (CO) SAP-სისტემაში იდენტურია რაც „მენეჯერული აღრიცხვა“ და


გამოიყენება მენეჯერული აღრიცხვის წარმოებისთვის ორგანიზაცი ფარგლებში.
როგორც ცნობილია, აღრიცხვა მომხმარებელთა ინტერესებიდან გამომდინა
რე ორ სახედ იყოფა:ფინანსური აღრიცხვა (განკუთვნილი ყველა გარე მომხ
მარებლისთვის) და მენეჯერული(მმართველობითი) აღრიცხვა (განკუთვნი
ლი შიდა მომხმარებლებისთვის, კერძოდ,მენეჯერებისათვის).
მენეჯერული აღრიცხვა არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე ფინანსური
აღრიცხვა, მმართველობითი გადაწყვეტილებები სწორედაც რომ
მენეჯერული აღრიცხვის მონაცემებს უნდა ეფუძნებოდეს.

საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, მენეჯერული აღრიცხვისა და


ანალიზის სისტემის საბაზო კომპონენტებს წარმოადგენენ:

 დანახარჯების აღრიცხვა და მართვა;

 საქმიანობის შეფასებითი და შედარებითი მაჩვენებლების შემუშა


ვება;

 საოპერაციო საწარმოო, ფინანსური და საინვესტიციო საქმიანობი


ს დაგეგმვა (ბიუჯეტისშედგენის ჩათვლით).

მენეჯერული აღრიცხვისა და ანალიზის სისტემაში ასევე ჩართულია იმ


შიდა და გარე ფაქტორთა პროგნოზირება, რომლებიც გავლენას ახდენენ
საწარმოს საქმიანობაზე.

დანახარჯების აღრიცხვისა და მართვის სისტემა მენეჯერებს აწვდის:

 ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ სად, როდის და რა მოცულობით


იხარჯება ორგანიზაციის რესურსები;

 ორგანიზაციის საქმიანობის პირობებისა და პარამეტრების ცვლი


ლების დროს რესურსების ხარჯვის ცვლილების პროგნოზს;

აგრეთვე საშუალებას იძლევა შეზღუდული რესურსების პირობებში


მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე უზრუნველყოს უკუგების
მაქსიმალურად მაღალი დონე.

დაგეგმილი და მიღებული შედეგების შედარება. გადაწყვეტილები


ს მიღების საბოლოო ეტაპზე საჭიროა შევადაროთ ბიუჯეტით
გათვალისწინებული (დაგეგმილი) და ფაქტიურად მიღებული
მაჩვენებლები, გამოვავლინოთ არსებული განსხვავებები და მივიღოთ
ზომები მათი დარეგულირებისთვის.

ფინანსური აღრიცხვა/ მენეჯერული აღრიცხვა


განკუთვნილია გარე მოხმარებისთვის განკუთვნილია შიდა მოხმარებისთვის
მოითხოვება ფინანსური აღრიცხვის არ არსებობს მკაცრად გაწერილი
სტანდარტის მიხედვით სტანდარტები
ექვემდებარება საერთაშორისოდ არ ექვემდებარება საერთაშორისოდ
აღიარებული ბუღალტრულ პრინციპებს აღიარებული ბუღალტრულ პრინციპებს
გენერირდება ზუსტი და დროული ასახავს მონაცემების მოქნილობასა და
მონაცემები შესაბამისობას
განსაზღვრავს წარსულ მდგომარეობას მიმართულია მომავალზე
ბიზნესს ასახავს როგორც ერთიანს ასახავს ბიზნესის ცალკეულ ასპექტებს
არსებობს დამოუკიდებლად დამოკიდებულია სხვა სფეროების
კვლევებზე(ფინანსები, ეკონომიკა)
წარმოადგენს თვითმიზანს წარმოადგენს საშუალებას მიზნის
მისაღწევად

CO-ს კომპონენტები: დანახარჯთა ცენტრების აღრიცხვა, მოგების ცენტრების


აღრიცხვა, შიდა შეკვეთები, პროდუქციის ღირებულება, მომგებიანობის ანალიზი.

კონტროლინგის კარგად დანერგვა დამკიდებულია სხვა საბაზისო მოდულების


დანერგვის ხარისხზე, როგორიცაა: FI-MM-SD-PP-HR

კონტროლინგისთვის ძირითად არტერიას წარმოადგენს ფინანსური აღრიცხვა, სადაც


შესრულებული ტრანზაქციები მოგების და წაგების ანგარიშების შესაბამისად,
რეალურ დროში ჰპოვებს ასახვას მასში. ის მოდულები რომლებიც პირდაპირ კავშირშ
არაა კონტროლინგთან, მაგალითად MM_SD, ვიანიდან პირდაპირ კავშირშია
ფინანსურ მოდულთან, მათი ტრანზაქციებიც ავტომატურად ჰპოვებენ ასახვას
კონტროლინგის მოდულში.

კონტროლინგის მოდული ეხმარება ორგანიზაციას:


 გაუმჯობესდეს პროდუქტიულობა და აღქმა
 შეამციროს დანახარჯები გაზრდილი მოქნილობის ხარჯზე
 საწარმოს მოთხოვნების უზრუნველყოფის მხარდაჭერა
 უზრუნველყოფს საწარმოს ინფორმაციის დაუყოვნებელ გამოყენებას.

SAP- ის ზოგადი უპირატესობები:


 სხვადასხვა მოდულების ინტეგრაცია (მოდულური იერარქია)
 სწრაფი და იაფი (არ საჭიროებს დამტებით ჩარევებს ინტეგრირების კუთხით)
 ანგარიშგებები რეალურ დროში
 მრავალი ენის მხარდაჭერა (40+)
 მრავალი ვალუტის მხარდაჭერა (200+)
 მცირე ცოცხალი ძალის გამოყენება
 მრავალი ტექნოლოგიაზე მუშაობის მხარდაჭერა (SQL, ORACLE,
 24/7 Enterprise Support (კონსულტანტები, საიტები)
 მყარად განსაზღვრული მომხმარებლის ფუნქციები და როლები
 შემდგომი განვითარების შესაძლებლობა (დეველოპმენტი)
 ბიზნეს-პროცესზე ორიენტირებული
 სისტემური განახლებების მხარდაჭერა
 საუკეთესო ბიზნეს პრაქტიკები
 ინფორმაციის დაცულობა

SAP- ის ნაკლოვანებები:
 მომხმარებლისთვის მძიმე ინტერფეისი
 ტრანზაქციული ტიპის ქმედებები
 ცოდნის გარეშე ცვლილებების შეტანის შეუძლებლობა (კონსულტანტის
გარეშე ცვლილებებს ვერ განახორციელებს მომხმარებელი)
 ადვილად დავიწყებდი ოპერაციები
 დეტალიზებული რეპორტინგი, რაც რეალურ პრაქტიკაში საჭიროებს
კონსოლიდაციას (მხოლოდ ქართული პრაქტიკიდან გამომდიანრე)
 არაა განკუთვნილი არასტაბილური მენეჯმენტისთვის...
 მომხმარებლისთვის შესაბამისი როლის ლიცენზიები,
 ყოველწლიური პროცენტი ტექ. მხარდაჭერისთვის ????
 ცვლილების გავლენა სხვა ინტეგრირებულ მოდულებთან

SD

საპის დანერგვამდე კომპანიაში არსებოდა მრავალფუნქციური „ინჰაუს“ სისტემა


-ეგრეთწოდებული „გობსი“,რომელიც წარმოადგენდა დებიტორების სისტემური მართვის
ერთადერთ საშუალებას .

სისტემა „გობსი“ მოიცავდა :

1. შპს კავკასუს ონლაინის დებიტორების სრულ საინფორმაციო უწყისს


(საცხოვრებელი და საკონატაქტო ინფომაცია, მოხმარებული სერვისების
ჩამონათვალი და ცვლილებების ისტორია )
2. ბილინგ სისტემას, რომელიც პასუხისმგებელია დებიტორების დარიცხვებისა და
გადახდების ზუსტ აღრიცხვაზე .
3. უწყისებს შპს კავკასუს ონლაინის შემოსავლების შესახებ .
4. დებიტორთან დაყენებული აპარატურის მონიტორინგისა და მართვის სისტემას
გობსში ხორციელდებოდა როგორც დებიტორთა სტატუსის (კორპორატიული
,საცალო,საბითუმო)ცვლილება, ასევე -ახალი სერვისი თუ პაკეტის დამატება .იგი
წარმოადგენდა კორპორატიული თუ საცალო მენეჯერების პორთფელების მართვის
ინსტრუმენტს .

მართვის სისტემა საპის დანერგვის შემდეგ

განხორციელდა ზემოთ ხსენებული ინჰაუზ სისტემა გობსისა და საპ სისტემის ტექნიკური


ინტეგარცია . დასინქრონიზდა: დებიტორების უწყისი, გასწორდა და გობსთან
შესაბამისობაში მოვიდა დებიტორების ბალანსები, შეიქმნა დებიტორების ვირტუალური
კონტრაქ ტები რომელიც გამოიყენება როგორც აქტიური ასევე არაქტიური სერვისების
აღრიცხვისათვის , ასევე დარიცხვებისა და გადახდების სრული ინტეგრაციისათვის .
გობსთან სინქრონიზაცია განიცადა სისტემა საპის ყველა იმ ინსტრუმენტმა რომელიც
შესაძლებლობას გვაძლევს ვმართოთ და ახვრიცხოთ დებიტორთან თუ ინფრასტრუქტურულ
ობიექტებზე დაყენებული აპარატურა . ნაწილობრივ შეიცვალა და საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოვიდა ლოჯისტიკური და გაყიდვების ბიზნეს
პროცესები . მოხდა ასევე ინტეგრაცია და ავტომატიზაცია იმ პროცესებისა, რომლებიც
შესაძლებლობას გვაძლევს: „ცოცხალ“ რეჟიმში დავამატოთ ან გავაუქმოთ დებიტორი ,
მივაწეროთ ან ჩამოვაწეროთ დებიტორს აპარატურა.

SD(sales and distribution) მოდული ჩვენ მიერ გამოყენებულ იქნა როგორც მაკავშირებელი
ინსტრუმენტი „გობსისა“ და „საპისა“ . რომელიც პასუხისმგებელია მიიღოს (გობსისგან)
,გაატაროს და ხელმისაცვდომი გახადოს FI(ფინანასური მოდული)სათვის დებიტორული
ფინანსური ინფორმაცია, ასევე უზრუნველყოს MM(მარაგების მართვა) მოდულთან ერთად
აქტივებისა თუ სახარჯი მასალაბის მართვა და მათი მოძრაობის მეთვალყურეობა.

SD მოდულის უპირატესობანი
SD მოდულის დანრეგვამ შესაძლებლობა მოგვცა უმტკივნეულოდ გადაგვეტანა გობსთანა
ინტეგრაციის პროცესი .იძულებული გაგვახადა სტრუქტურულად შეგვეცვალა ბილინგის
სისტემა რათა ყოველთვიურად მომხდარიყო დარიცხვებისა და გადახდების ფინანსური
აღრიცხვა .SD და MM მოდულების საშუალებით მოვახერხეთ მასალებისა და აპარატურის
სრული და ავატომატიზირებული მართვა.