În numele Tat lui i al Fiului i al Sfântului Duh, Amin. Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie!

Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie! Slav ie, Dumnezeul nostru, slav ie! Împ rate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adev rului, care pretutindeni e ti i toate le împline ti, Vistierul bun t ilor i D t torule de via , vino i Te s l luie te întru noi i ne cur e te pe noi de toat necur ia i mântuie te, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte f r de moarte, miluie te-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte f r de moarte, miluie te-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte f r de moarte, miluie te-ne pe noi! Slav Tat lui i Fiului i Sfântului Duh i acum i pururea i în vecii vecilor. Amin! Prea Sfânt Treime, miluie te-ne pe noi. Doamne, cur e te p catele noastre. St pâne, iart f r delegile noastre. Sfinte, cerceteaz i vindec neputin ele noastre pentru Numele T u. Doamne miluie te, Doamne miluie te, Doamne miluie te. Slav Tat lui i Fiului i Sfântului Duh i acum i pururea i în vecii vecilor. Amin. Tat l nostru, care e ti în ceruri sfin easc -se Numele T u, vie împ r ia Ta, fie voia Ta precum în cer i pe p mânt. Pâinea noastr cea spre fiin d -ne-o nou ast zi i ne iart nou gre elile noastre, precum i noi iert m gre i ilor no tri. i nu ne duce pe noi în ispit , ci ne izb ve te de cel r u. Pentru rug ciunile Sfin ilor P rin ilor no tri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-ne pe noi. Amin! Veni i s ne închin m Împ ratului nostru Dumnezeu! Veni i s ne închin m i s c dem la Hristos, Împ ratul nostru Dumnezeu! Veni i s ne închin m i s c dem la însu i Hristos, Împ ratul i Dumnezeul nostru! Trei închin ciuni, apoi îndat : Ps. 50, Miluie te-m Dumnezeule« i Simbolul Credin ei. PSALMUL 50 Al lui David. 1. Miluie te-m , Dumnezeule, dup mare mila Ta 2. i dup mul imea îndur rilor Tale, terge f r delegea mea. 3. Mai vîrtos m spal de f r delegea mea i de p catul meu m cur e te. 4. C f r delegea mea eu o cunosc i p catul meu înaintea mea este pururea. 5. ie unuia am gre it i r u înaintea Ta am f cut, a a încît drept e ti Tu întru cuvintele Tale i biruitor cînd vei judeca Tu. 6. C iat întru f r delegi m-am z mislit i în p cate m-a n scut maica mea. 7. C iat adev rul ai iubit; cele near tate i cele ascunse ale în elepciunii Tale, mi-ai ar tat mie. 8. Stropi-m -vei cu isop i m voi cur i; sp la-m -vei i mai vîrtos decît z pada m voi albi. 9. Auzului meu vei da bucurie i veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

Doamne. CREZUL. Dumnezeule. i iar i va s vin cu slava. 17. dup mul imea bun t ii Tale. îndelung-r bd tor i mult-milostiv. Dumnezeu adev rat din Dumnezeu adev rat. prin Care toate s-au f cut. i întru unul Domn Iisus Hristos. i S-a suit la ceruri i sade de-a dreapta Tat lui. A tept învierea mor ilor i via a veacului ce va s fie. Rug ciunea lui Manase împ ratul. bun. Atunci vei binevoi jertfa drept ii. Dumnezeule i duh drept înnoie te întru cele dinl untru ale mele. c ruia îi pare r u de r ut ile oamenilor. c ci Tu e ti Domnul cel preaînalt. al lui Iacob. a p timit i S-a îngropat. Fiul lui Dumnezeu. mai înainte de to i vecii. prinosul i arderile de tot. Înv a-voi pe cei f r de lege c ile Tale i cei necredincio i la Tine se vor întoarce. i S-a r stignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit. soborniceasc i apostoleasc Biseric . 14.10. F bine. i s se zideasc zidurile Ierusalimului. i a înviat a treia zi dup Scripturi. 11. 13. Care ai încuiat adâncul i l-ai pecetluit cu numele T u cel înfrico at i sl vit. Dumnezeul mîntuirii mele. Sionului. 16. Unul-N scut. i întru Duhul Sfânt. Doamne. Dumnezeul p rin ilor no tri. Cel ce ai f cut cerul i p mântul. buzele mele vei deschide i gura mea va vesti lauda Ta. atot iitorule. sfânt . i-a fi dat. al lui Avraam. Care a gr it prin prooroci. D -mi mie bucuria mîntuirii Tale i cu duh st pînitor m înt re te. ai f g duit poc in i iertare celor ce iau gre it i dup mul imea îndur rilor Tale ai hot rât poc in p c to ilor spre mântuire. Care ai legat marea cu cuvântul poruncii Tale. Nu m lep da de la fa a Ta i Duhul T u cel sfînt nu-l lua de la mine. Cel ce împreun cu Tat l i cu Fiul este închinat i sl vit. n scut. 15. Tu. a c rui Împ r ie nu va avea sfâr it. Inim curat zide te întru mine. v zutelor tuturor i nev zutelor. M rturisesc un Botez întru iertarea p catelor. 12. Întoarce fa a Ta de la p catele mele i toate f r delegile mele terge-le. întru bun voirea Ta. cu toat podoaba lor. 19. Care pentru noi oamenii i pentru a noastr mântuire S-a pogorât din ceruri i S-a întrupat de la Duhul Sfânt i din Maria Fecioara i S-a f cut om. F c torul cerului i al p mântului. s judece viii i mor ii. nu f cut. Simbolul credin ei Cred într-unul Dumnezeu. Doamne. Doamne. Tat l atot iitorul. Întru una. atunci vor pune pe altarul T u vi ei. Cel de o fiin cu Tat l. Lumin din Lumin . i al semin iei celei drepte a lor. C de ai fi voit jertf . arderile de tot nu le vei binevoi. 18. Amin. Care din Tat l purcede. Pentru c nimeni nu poate s stea înaintea str lucirii slavei Tale i nesuferit este mânia urgiei Tale asupra celor p c to i! Îns nem surat i neajuns este i mila f g duin ei Tale. care din Tat l S-a n scut. . bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. inima înfrînt i smerit Dumnezeu nu o va urgisi. al lui Isaac. înaintea C ruia toate se tem i tremur din pricina atotputerniciei Tale. A adar. Izb ve te-m de v rsarea de sînge. 20. Domnul de via F c torul.

izb ve te Sufletul meu. Ochii no tri i toate sim irile noastre. Doamne. mântuindu-m pe mine nevrednicul. Doamne. S se ru ineze i s se însp imânteze to i vr jma ii mei. Doamne. c lcat-am poruncile Tale cele mântuitoare i juruin ele noastre cele sfin ite. Din straja dimine ii pân în noapte. n d jduit-a Sufletul meu spre Domnul. a teptat-a Sufletul meu spre cuvântul T u. organul sfintelor rug ciuni i al cuvintelor. Miluie te-m . n-ai pus poc in pentru cei drep i: pentru Avraam i Isaac i Iacob care nu i-au gre it ie. n-am împlinit voia Ta. nici cu iu imea Ta s m cer i. dar ie Unuia ne i închin m i cu inim umilit ne rug m: ÄSl be te. Doamne. c s-au desf cut oasele mele i Sufletul meu s-a sp imântat foarte i Tu. Pentru Numele T u. pentru c Te-am mâniat i am f cut r u înaintea Ta. Îns cer. Numele de cre tin îl purt m noi nevrednicii. c ci Tu e ti. auzi glasul meu! Fie urechile Tale luând aminte spre glasul rug ciunii mele. s se întoarc i s se ru ineze foarte degrab . ie Unuia am gre it.i peste mine bun tatea Ta. C ci pe Tine te sl vesc toate puterile cere ti i a Ta este slava în vecii vecilor. am p c tuit i f r delegile mele eu le cunosc. Dumnezeule. am f cut-o organ a toat vorba nebuneasc . mult iubirea Ta de oameni am întors-o spre mânie. Tulburatu-s-a de necaz ochiul meu. C nu este în moarte cel ce Te pomene te pe Tine i în iad cine se va m rturisi ie? Ostenit-am în suspinul meu. vindec -m . i Te voi preasl vi în toate zilele vie ii mele. pe care le-am f cut la Sfântul Botez. Domnul a primit rug ciunea mea. Picioarele grabnice i cu cutezare spre toat alergarea cea rea. mântuie te-m pentru Mila Ta. cu lacrimile mele voi uda a ternutul meu. Psalmul 129 Dintru adâncuri am strigat c tre Tine. ci ai pus poc in mie p c tosului. Doamne. nici am p zit poruncile Tale. Dumnezeul celor ce se poc iesc. Doamne. De aceea. Arat . c a auzit Domnul glasul plângerii mele. sub p mânt. rugându-Te: iart -m . dup mare mila Ta. iart -m i nu m pierde în f r delegile mele i nici nu m osândi la întuneric. C la Domnul este mila i mult mântuire la El i El va izb vi pe Israel de toate f r delegile lui. încât nu pot s -mi ridic capul meu i nu am nici loc de odihn . Am p c tuit. . Doamne. Dar acum îmi plec genunchii inimii mele. Mul imea facerilor Tale de bine am pref cut-o nebune te spre chinuri. Doamne. nu cu mânia Ta s m mustri pe mine. Doamne. Strâns sunt eu cu multe c tu e de fier. Gura. Preabunule St pâne. peste m sur le-am umplut de p cate i de toat necur ia. Doamne. Doamne. las . Îns nu cu iu imea Ta s ne cer i pe noi. Dumnezeul celor drep i. pân când? Întoarce-te. din straja dimine ii s n d jduiasc Israel spre Domnul. Rug ciune de umilin c tre Domnul nostru Iisus Hristos P c tuit-am i n-am f cut dreptate înaintea Ta. sp la-voi în toate nop ile patul meu. rugând bun tatea Ta. De Te vei uita la f r delegi. învechitu-m-am între to i vr jma ii mei. pentru c am p c tuit mai mult decât nisipul m rii. Doamne. iar mâinile noastre s-au f cut nevoitoare spre toat l comia. Amin! Psalmul 6 Doamne.Tu. noi nevrednicii. Te-am r bdat. Multe sunt f r delegile mele i nu sunt vrednic a c uta i a privi în l imea cerului din pricina mul imii nedrept ilor mele. Dep rta i-v de la mine to i cei ce lucra i f r delegea. c sunt neputincios. auzit-a Domnul cererea mea. cine va suferi? C la Tine este milostivirea. ci am pus urâciuni i am înmul it smintelile. Preabunule St pâne. Doamne.

Preabunule Iisuse. m-am f cut pustiu i gol de dragostea cea de la Tine. ci ai pus poc in asupra mea. Adâncul bun t ilor Tale cel nem surat s acopere marea cea amar a r ut ilor noastre! Adev rat. Cine dar. aceast rug ciune dureroas a mea. nicidecum venind în sim ire de întoarcere. Toate m dularele tic losului meu trup le-am pornit a lucra i a sluji la p cate. St pâne. Împ rate al cerului i al p mântului. trupul mi-am spurcat prin amestec ri. eu singur am f cut r utate înaintea Ta. ne rug m ie. c s rac i lipsit sunt eu de fapte bune i inima mea s-a tulburat în mine! Tu. Cel bogat în mil i necuprins în îndur ri. ajut neputin ei mele. cel ce m poc iesc i r t cit fiind. pentru c nu pot s caut i s v d în l imea cerului. eu singur am a â at urgia Ta asupra mea. Îns de vreme ce e ti multmilostiv. pleac -Te nedumeririi mele. pace în zilele noastre. l udând i binecuvântând totdeauna preasfânt Numele T u: al Tat lui i al Fiului i al Sfântului Duh. Amin. i cad la înfrico atul T u Divan i. niciodat nu am voit s fac voia Ta cea Sfânt . Prime te-m pe mine. cu Care împreun e ti binecuvântat. nu m va plânge pe mine tic losul? Cine nu m va tângui pe mine osânditul? Pentru c eu singur. c ci m rog. întrecând i covâr ind pe to i p c to ii cei din veac. care vor s fie. Doamne. stricarea sfaturilor celor necurate i toate lucrurile cele de folos ni le d ruie te dup neschimbatele Tale îndur ri. întoarce-m i întorcându-m îmbr i eaz -m i m iart . Rug ciune pentru recunoa terea tic lo iilor noastre Doamne. ca i cum m-a atinge de preacuratele Tale picioare. ci cu totul robindu-m de poftele care m înconjoar . Mintea cu totul mi-am întinat prin cugete trupe ti. m-am f cut cu totul bucurie dracilor. în acelea cu care spre înt râtarea Ta am lucrat. Iubitorule de oameni. cu covâr ire i cu sârguin . d ruie te nou timp de poc in . tii c toat tinere ea mea am cheltuit-o în p cate i umblând dup poftele trupului meu. Bunul i de via F c torul Duhul T u. ca i de chinurile cele ve nice. Doamne preaînalte. Deci. ia aminte la rug ciunea mea i lacrimile mele s nu le treci cu vederea. aerului bun lini tire. surparea eresurilor. t v lindu-m totdeauna în noroiul poftelor. iubitorule de oameni. C ce fel de p cate n-am f cut? Ce lucru dr cesc n-am lucrat? Ce fapt grozav i înver unat n-am s vâr it. Îndurate. acum i pururea i în veci vecilor. cu darul i cu iubirea de oameni a Preacuratului T u P rinte. a p c tosului. Gol i descoperit stau înaintea Ta. St pâne. p c tuind f r de asem nare i f r de iertare. iart -m . bun a ezare min ii. Doamne. s n tate trupului. Cel ce nu voie ti moartea p c tosului. d ruie te iertare p catelor noastre. . cu Prea Sfântul. acum i pururea i în vecii vecilor. Biruiasc mul imea îndur rilor Tale adunarea cea viclean a p catelor noastre. cunosc torule de inimi.iart . am înt râtat mânia Ta. din adâncul Sufletului strig ie: Milostive te-te. p mântului bun rodire. iat i eu m arunc pe mine. unire i pace Sfintelor Tale Biserici. lumineaz -mi ochii inimii mele i d -mi umilin spre poc in i zdrobire de inim spre îndreptare. Amin. nicidecum în minte venindu-mi c nesuferit este urgia îngrozirii Tale asupra p c to ilor i g tit fiind gheena focului? Din aceast pricin c zând în dezn d jduire. m-am f cut de râs i de batjocur dracilor. Întunecându-mi-se gândul din copil rie i pân acum. Dumnezeul nostru. i a tep i întoarcerea oamenilor. m rturisindu-mi p catele mele. s ne mântuim. ca s merg cu bun n dejde i cu adev rat i deplin adeverire la lumea cea de dincolo. Care Singur din fire e ti f r de p cat i pentru noi Te-ai f cut om f r de p cat. credin ei celei dreptm ritoare cre tere. fiind împilat de greutatea p catelor mele. ascult în ceasul acesta. duhul cu totul mi l-am pâng rit cu învoirea spre p cate. Pentru c n±ai pus poc in drep ilor i n-ai pus iertare celor ce nu gre esc. cu totul am urmat diavolului.

Doamne. cu toat umilin a. la oaia cea r t cit care îmi recunosc vina mea i vin la Tine. mâhnit. Pentru aceasta cu c in m rog ie. P catele mele apas cumplit asupra mea. Dumnezeule preabune. Deci. Ajut -m a alerga la Tine. Care stai nev zut acolo de fa i prime ti m rturisirea cea adev rat . Care ai venit s chemi. Mântuitorul i Dumnezeul meu. ajut -m a face i a des vâr i aceast cur ire de p cate. acestui minunat împuternicit al T u. Ajut -mi. nu pe cei drep i ci. pentru c eu nu cunosc. i mai bun . ci numai Tu singur. Cunosc c prin multele i feluritele p cate. Doamne. s ascund vreun p cat i s -l las nem rturisit. P rintele milostivirilor. mâhnit cu inima. a a ca i când ar fi cea din ceasul desp r irii Sufletului meu de trup. Sunt greu tulburat. Doamne. dac nu m-a fi înt rit de cuvintele milostivirii Tale: ÄVeni i la mine to i cei osteni i i împov ra i i Eu v voi odihni pe voi« Eu nu voiesc moartea p c tosului. la milostivul Scaun al judec ii Tale de aici de pe p mânt. nu te uita la mul imea p catelor mele. Ajut -m a alerga la Tine. a m cur i de toate p catele. înaintea Preotului Duhovnic i a Ta. Preadrepte Judec torule. v zând c m-am pus cu trup i Suflet în slujba diavolului. ajut -m s -mi reamintesc i s -mi m rturisesc toate p catele mele. dac voi mai avea vreme i prilej s m mai m rturisesc vreodat . poc i i dup dreptarul dreptei-credin e cre tine ti. eu nu mai cutez s mai vin la Tine în starea aceasta p c toas în care m aflu. Dumnezeule. fiul cel risipitor. am rât i Te-am mâniat foarte mult. Doamne Dumnezeule. îndulcindu-se pururea de nem rginita frumuse e a Fe ei Dumnezeirii Tale. ci prive te la mine. Doamne. Izvorul vie ii i Lumina lumii. pentru mântuirea noastr i pentru pream rita Ta Înviere. cu hot rârea de a le p r si des vâr it i a face roade vrednice de poc in ca astfel s fiu iertat ca i mul imea Magdalenelor. dintre care cel dintâi sunt eu. Iisuse Hristoase. Care ai iertat pe vr jma ii T i r stignitori. Tu ai venit în lume s mântuie ti pe cei p c to i. cheam -m i pe mine p c tosul. Care luminezi tuturor. P rintele i Dumnezeul meu cel preabun Te-am jignit. rogu-Te. Puterile mele cele slabe înc nu sunt în stare a m ajuta pentru a face aceasta. nu am odihn în Sufletul meu. Ast zi vreau a face o m rturisire cât mai am nun it . Ce voi face? Scula-m -voi i m voi duce la Tat l meu i din adâncul inimii p c to ite. activitate Mesianic . Prime te-m pe mine. ca s fac aceast adev rat m rturisire.i mil de mine i iart -m . Pentru minunata Ta întrupare. Patim . care st v zut în Scaunul Sfintei Spovedanii. la poc in . N-am lini te. ca i fiul cel r t cit: ÄTat ! Am gre it la cer i înaintea Ta«´ Aceasta voiesc s o fac chiar acum. Doamne. ci lumineaz -m . Samarinencelor. voi zice. ast zi doresc din toat inima a m întoarce la Tine. mari i mici. deschide-mi inima i buzele mele. Doamne. Zaheilor. întocmai ca o piatr foarte grea i r u m mai chinuiesc. rogu-Te pe Tine. zdrobit i ru inat cer ind iertare. iart -mi i mie toate p catele mele! . Doamne. Ajut -mi. în locul T u. Care iube ti numai binele i ur ti tot r ul. Crucificare i moarte pe Cruce. mai des vâr it . Nu m l sa. Rogu-Te.Rug ciune umilit pentru recunoa terea p catelor Doamne mult milostive. f r delegea mea eu o cunosc i p catul meu este pururea înaintea mea. pe Care Te-am jignit i mâhnit i a m mântui de tot p catul. Sfinte. Doamne. ori cu aceast m rturisire voi merge înaintea Ta. s spun numai adev rul i s -mi m rturisesc toate p catele mele. pe care o facem noi p c to ii. pe Tine. ci doresc s se întoarc de la calea lui cea rea i s fie viu!´ Cuvintele acestea m încurajeaz foarte mult a veni înaintea Preotului Duhovnic i a-mi m rturisi p catele. zdruncinat i nemângâiat. P rintele meu Cel preabun. iart -m pe mine p c tosul. zdrobirea inimii i c in a. tâlharilor i a altor p c to i. Rogu-Te Doamne. care acum se veselesc în Raiul desf t rilor. Dumnezeul meu. lumineaz mi mintea. pe cei p c to i. p c tosul. ca din vreo fric sau ru ine. la Sfânta Spovedanie. fie. rogu-m ie.

Doamne. vino i la mine p c tosul. Fiule i Duhule Sfinte. Vistierul bun t ilor. c ie se cuvine. ajut -m s m cur esc de toate p catele la Scaunul Judec toresc i milostivnic al Sfintei Spovedanii. în Împ r ia Ta cea Cereasc . Tat lui i Fiului i Sfântului Duh. de aici de pe p mânt i s . . înt re te-m în tot binele i ajut -m s m mântuiesc i s redobândesc fericirea. începând de aici de pe p mânt. P rinte. cur e te-m cu Darurile Tale cele bogate. înzestr torule al nostru.Dumnezeule. mângâietorul. Dumnezeule cel Pream rit în Sfânta Treime. acum i pururea i în vecii vecilor. cea de o Fiin i nedesp r it .i slujesc ie totdeauna cu trup i Suflet. Duhule Sfinte. toat Slava. cinstea i închin ciunea. Amin. cu toate bogatele Tale Daruri i D t torule de via .