You are on page 1of 16

BEZPŁATNA GAZETA TORUŃSKA | NR 109 | 11 MAJA 2018 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 25 000 EGZ. Odkryj najnowszą ofertę s.

16
www.tylkotorun.pl

Dzieci zapomniane Czarny korytarz zniknie


Rodzice osób niepełnosprawnych po raz kolejny Rozmawiamy z Łukaszem Wudarskim, który od lip-
protestują w Sejmie. Wśród nich torunianki ca będzie dyrektorem CK Dwór Artusa

Kobiety aktywne
Taki jest Tylko Toruń

Ma być uniwersalny i skierowany do wszystkich bez względu na poglądy.


I Regionalny Kongres Kobiet w Toruniu rusza w niedzielę. Jego organizatorki
zachęcają, aby każda z uczestniczek pokazała, że jest aktywna

3-10
Tylko Toruń . 11 maja 2018
2 FELIETON • DZIEŃ DOBRY!
W ydawca „T ylko T oruń ” korzysta z usług i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ”
stopka redakcyjna

Nie spieszmy się legalnie piwo na Bulwarze Filadel-


fijskim. Dobrze, że młodzież ma
inicjatywy i chce je realizować, ale
do koszy na śmieci nawet z bliskiej
odległości. Mieszkańcy Warszawy
i Szczecina już domagają się, by pi-
Redakcja „Tylko Toruń”
Toruń, ul. Skłodowskiej-Curie 41

z procentami
redakcja@tylkotorun.pl
na taką decyzję jeszcze w naszym cia na bulwarach zakazać, bo też po
mieście za wcześnie, co też młodzie- weekendzie przypominają mocno Wydawca
żówce odpisałem (dorosły przedsta- pole bitwy pod Waterloo. Fundacja MEDIUM
MARCIN CZYŻNIEWSKI wiciel owej partii napisał potem, że Nie spieszyłbym się jednak tak- Redaktor naczelny
Przewodniczący Rady Miasta Torunia realizuję wolę biskupa; słowo hono- że z zakazem nocnej sprzedaży Radosław Rzeszotek
ru, przejrzałem wszystkie wskazów- alkoholu w sklepach, co również
Alkohol zdecydowanie ożywia ki, jakie co rano otrzymuję z kurii dopuszcza nowe prawo. Nie jestem tel. 609 119 016
wprowadzenia ograniczeń w jego
emocje, to wiemy. Co istotne, nie sprzedaży. Kolejna taka dyskusja i niczego o piciu na bulwarach tam wcale przekonany, że wpłynie to Sekretarz redakcji
tylko jego spożycie, ale także dys- przed nami. Wprowadzone nie- nie było). Zdjęcia z miast, w któ- znacząco na spokój i porządek. Na Łukasz Piecyk (tel. 733 842 795)
kusje dotyczące jego dostępności. dawno zmiany w prawie pozwala- rych taką możliwość od razu wpro- takie rozwiązanie zdecydowało się
Redaktor wydania
Przeżywamy to w Toruniu za każ- ją gminie dopuścić picie alkoholu wadzono, tylko utwierdziły mnie już kilka miast i spokojnie możemy
dym razem, gdy pojawia się po- w niektórych miejscach. Już jakiś w przekonaniu, że z piwkiem na poczekać na ich doświadczenia. Ja Kinga Baranowska
mysł zwiększenia liczby sklepów, czas temu toruńska młodzieżówka bulwarach lepiej poczekać. Nieste- sobie poczekam przy kieliszku do- Dział reportażu i publicystyki
w których można kupić wysokopro- jednej z partii wystąpiła do mnie ty, nie umiemy pić publicznie, dbać skonałej nalewki malinowej z Ma- Robert Kamiński
centowy alkohol, albo przeciwnie, z propozycją, by można było wypić o przestrzeń wokół siebie, trafiać zur. Państwa zdrowie!
Dział informacyjny
Michał Ciechowski, Piotr Gajdowski
Kultura

największe getto Europy walczyło kę jednej z najbardziej morderczych Michał Ciechowski

No pasarán o godność, marsze faszystów pora-


żają. Porażają swoją głupotą, niena-
dywizji SS - Totenkopf? Moim zda-
niem to cherubin zagłady.
Sport
Karol Żebrowski
wiścią i ignorancją. Mówiąc delikat- I tylko cała nadzieja w świado- Zdjęcia
niej - są niesmaczne. mym społeczeństwie obywatelskim
W tej sytuacji zachwyca skutecz- Warszawy, Poznania, Katowic czy Łukasz Piecyk

mec. ŁUKASZ PŁAZA


ność społeczeństwa obywatelskie- każdej najmniejszej wsi w Polsce. Korekta
Kancelaria Płaza i Wspólnicy
go. Gdy grupa zwykłych obywateli Świadomi konsekwencji mowy nie- Piotr Gajdowski
wierzących w swoje przekonania nawiści, szanujący cudze poglądy,
potrafi sprawnie zablokować marsz REKLAMA
Naszymi ulicami maszerują szczęście, i niech tak zostanie, są ich wykluczający populizm i mowę nie-
zorganizowanych bojówek. Justyna Tobolska
zwarte szeregi dumnych ze swe- wyłącznie kilkudziesięcioosobowe Pochodzą z różnych środowisk, nawiści. W ludziach, którzy czują
pod skórą, czym jest wolność słowa (GSM 724 861 093),
go pochodzenia młodzieńców. grupki. potrafią się spierać, ale również sta-
W rękach dzierżą sztandary z Fa- Naprzeciwko narodowców sta- nąć ramię w ramię przeciwko złu. i poglądów. I rozumieją, że wolność Iwona Zuchniak
langą oraz pochodnie. Emanuje od nęli zwykli obywatele, aktywiści, Bo agresja słowna, palenie kukieł to nie dowolność. Bo demokra- (GSM 500 324 572),
nich siła, wiara we własne przeko- wspierani przez grupki Antify. czy nagonka rasowa to czyste zło. cja wynika z przeświadczenia, że Karol Przybylski
nania i… irracjonalna nienawiść do W większości zwykli ludzie. Sta- I niech nikogo nie zmylą deklaracje w zwykłych ludziach tkwią niezwy-
(GSM 665 169 292),
tego, co obce. Obraz niczym z Par- nęli na trasie marszu i… osiągnęli o pokojowym charakterze mani- kłe możliwości. I ci niezwykli ludzie
teitagu w Norymberdze. Brakuje sukces. Nie przeszli. Bo w mie- festacji. W końcu jak pokojowym krzyczą na co dzień - no pasarán. Małgorzata Kramarz
tylko reflektorów lotniczych. Na ście, w którym skazane na klęskę może być chłoptaś ubrany w koszul- Skutecznie. (GSM 607 908 607),
Paweł Skraba

Cytat numeru (GSM 661 903 202),

‘‘
Adrian Stelmaszyk
(GSM 535 405 385)
reklama@tylkotorun.pl
Skład
Studio Tylko Toruń
Druk
Jeszcze żaden rząd Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
nie pochylił się tak nisko nad pro-
blemem osób niepełnosprawnych.
ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń.
Nie uważam jednak, że w chwili ***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia
podjęcia jakichkolwiek decyzji 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

problemy się skończą. pokrewnych. Fundacja MEDIUM zastrzega, że


dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowa-
Iwona Michałek
nych w “Tylko Toruń” jest zabronione bez zgody
posłanka
wydawcy.

Tylko Toruń . 11 maja 2018


CO NAS CZEKA NA KONGRESIE KOBIET? • ŚWIAT KOBIET 3

Kobieta
I Regionalny Kongres Kobiet ściągnie do Torunia ponad 500 uczestniczek. Wśród
nich będą m.in. Magdalena Środa, Małgorzata Kidawa-Błońska i Joanna Senyszyn
Piotr Gajdowski | fot. biuro RPO
Po raz pierwszy w Toruniu od- w pewnym sensie aktywna, może tylko w polityce – mówi Monika
będzie się Regionalny Kongres więc znaleźć dla siebie odpowiedni Gotlibowska. - Będziemy mówić
Kobiet. 13 maja w Dworze Ar- panel na Kongresie. o tym, dlaczego jest nas tak mało
tusa zgromadzi się ponad 500 W ramach wydarzenia odbędzie wśród piastujących wysokie stano-
uczestniczek, by rozmawiać się sześć paneli tematycznych po- wiska. Nierzadko jesteśmy lepiej
o zaangażowaniu kobiet w róż- święconych m.in. zaangażowaniu merytorycznie przygotowane –
nych dziedzinach życia społecz- kobiet w polityce, nauce, kulturze a jednak to mężczyźnie zawsze to- Gościem kongresu będzie m. in. dr Sylwia Spurek, zastępczyni
nego. Wydarzenie odbywa się pod i życiu społecznym. warzyszy aura kompetencji. Rzecznika Praw Obywatelskich.
hasłem „#aktywna”. W panelu „Kobiety w polityce” Problem dyskryminacji kobiet
wezmą udział wicemarszałkini Sej- na rynku pracy łatwo dostrzec wiceprzewodnicząca Europejskiej a także czym jest dzisiejszy femi-
I Regionalny Kongres Kobiet mu Małgorzata Kidawa-Błońska, w nauce, gdzie kobiety zdecydo- Unii Kobiet Sekcji Polskiej, a także nizm.
w Toruniu wyrasta z ogólnopol- była europosłanka Joanna Seny- wanie rzadziej niż mężczyźni zdo- Katarzyna Serwińska, prezeska za- - Od wywalczenia praw wybor-
skiego ruchu obywatelskiego po- szyn, posłanka Joanna Scheuring- bywają najwyższe stopnie naukowe rządu Fundacji „Razem zmieniamy czych 100 lat temu kobiety wciąż
dejmującego kwestie ważne dla -Wielgus i miejska radna Sylwia i stanowiska w zarządzie uczelni. świat” i dyrektorka w TZMO S.A. walczą o miejsca dla siebie: w pracy,
kobiet – jednym z jego pierwszych Kowalska. Uczestniczki opowiedzą, W panelu „Kobiety w nauce” we- Panel poprowadzi przedsiębiorczy- w przestrzeni publicznej. Wykonują
postulatów było wprowadzenie pa- jak trafiły do polityki, czy istnieje zmą udział naukowczynie z UMK: ni i działaczka społeczna Monika potężną społeczną robotę, na którą
rytetów płci na listach wyborczych podział na „małą”, samorządową, m.in. dr hab. prof. UMK Aldona Gotlibowska. nie zwraca się uwagi, bo uważa się,
dla wyrównania szans kandydatek. i „dużą”, ogólnopolską, politykę Glińska-Neweś, dr hab. prof. UMK W panelu „Kobiety aktywne że to przynależne kobietom. Opie-
Od tego czasu stowarzyszenie Kon- i w której łatwiej jest przebić tzw. Alicja Chruścińska, dr hab. Alek-
gres Kobiet wspiera rozmaite ini- szklany sufit, a także o roli paryte- sandra Seklecka. Panel poprowadzi społecznie” wezmą udział m.in. ka nad dziećmi, niepełnosprawny-
cjatywy zmierzające do polepszenia tów w przełamywaniu patriarchal- dr Magdalena Mateja. O roli kobiet radna, reprezentantka ruchów mi, ludźmi starszymi. Świat zatrzy-
sytuacji kobiet w Polsce, niezależ- nego modelu polityki. w przedsiębiorstwach i dlaczego miejskich Sylwia Kowalska i Marta małby się, gdyby kobiety przestały
nie od ich poglądów politycznych. O „szklanym suficie”, czyli ba- tak niewiele z nich piastuje stano- Siwicka z Kolektywu Manifa. Panel robić to, co robią: ,,oficjalnie” w do-
- Zależy nam, żeby Kongres był rierach w rozwoju kariery i trudno- wiska menedżerskie, opowiedzą poprowadzi Natalia Waloch-Matla- mach i pracy oraz to, co robią nie-
uniwersalny, miał pozytywny prze- ściach w uzyskaniu awansu, dysku- lokalne „kobiety przedsiębiorcze” kiewicz, dziennikarka zajmująca się oficjalnie. Po godzinach. Za darmo.
kaz, skierowany był do wszystkich tować też będą uczestniczki paneli – m.in. współwłaścicielka Mu- tematyką społeczną. Uczestniczki I Regionalny Kongres Kobiet
kobiet i nie kojarzył się z żadną poświęconych kobietom w kultu- zeum Piernika Elżbieta Olszew- porozmawiają o tym, w których w Toruniu rozpocznie się 13 maja
opcją polityczną – mówi Moni- rze, nauce i biznesie. ska, bizneswoman i społeczniczka obszarach społecznych kobiety po- o godz. 10.30. Więcej informacji
ka Gotlibowska. - Każda z nas jest - Szklane sufity są wszędzie, nie Aleksandra Łukomska-Smulska, winny angażować się szczególnie, oraz rejestracja na Facebooku.
REKLAMA

Tylko Toruń . 11 maja 2018


4 ŚWIAT KOBIET • JAK PORADZIĆ SOBIE Z RAKIEM PIERSI?

To życie gdzieś tam, za oknem


- Życie jest piękne i jesteśmy śmiertelni – te dwie myśli powinny się przeplatać jak warkocz – mówi dr Małgorzata
Rębiałkowska-Stankiewicz, psycholog z Toruńskiej Akademii Walki z Rakiem w rozmowie z Robertem Kamińskim
fot. Łukasz Piecyk
Mityczne amazonki usuwały konsekwencji: dekolt w sukience, Pracowałam z amazonkami wiele
dziewczętom piersi, aby nie prze- wyjście na plażę, na basen. Proteza lat. Spotkałam kobiety najróżniej-
szkadzały im w strzelaniu z łuku. silikonowa latem parzy, jest ciężka, sze. Jednak każda z nich coś w tej
Dziś to słowo oznacza kobiety do- wypada, odgina się. Na co dzień nie chorobie przepracowała na swoją
tknięte nowotworem piersi po ma- jest to komfortowe. korzyść.
stektomii. Czy w sensie radzenia
sobie z chorobą również i one są Czy tego, o czym pani mówi, nie Czyli choroba jest nam niezbęd-
wojowniczkami? dałoby się wyjaśnić kobiecą próż- na do tego, by cokolwiek w życiu
Z pewnością. Piersi są atrybutem nością? Rzecz jasna, przy odrobinie zmienić?
kobiecości par excellence. Odjęcie męskiej złośliwości.
choćby jednej to poważny cios dla Absolutnie nie. Potrzebujemy jed-
Myślę, że jest to proces znacznie
każdej kobiety. Po operacji nic już głębszy. Próżność a kompleks zwią- nak bodźców, które nas ukierunku-
nie jest takie samo. zany z mastektomią to dwie różne ją. Czasem jest to niestety choroba.
sprawy. To naruszenie integralno- Pewna pacjentka powiedziała mi,
Mastektomia to symboliczne odję- ści naszego ciała. To pozbawienie że jest wdzięczna chorobie, że się
cie części kobiecości. Na ile kobie- nas tego, do czego przywykłyśmy. pojawiła w jej życiu, bo gdyby nie
ta, po takiej operacji, przestaje być A poza tym spojrzenie na bliznę to ona, to nie zmieniłaby swojego ży-
kobietą? przypomnienie o wojnie, którą ko- się tylko Bogu. Nie ma jednej recepty, jednej for- cia: trójka dzieci, krótki łańcuch,
Na tyle, na ile sama zdecyduje. Na- bieta przeszła. Dla kobiety, szczególnie młodej, mułki. Każda pacjentka jest inna. kuchnia – przedpokój. Gdyby nie
zywa się to half woman complex. pierś jest symbolem kobiecości. Do każdej przychodzę „nieprzy- choroba, dalej patrzyłaby na życie
Wojnie? Okaleczenie to zawsze dramat. Im gotowana”. Nie myślę o tym, co jej przez okno. Nie wyszłaby w końcu
To nazywa się nieładnie. Tak. Dotyka się tu perspektywy większe, tym trudniejsze do prze- powiem. Czekam, aż ona sama za- do niego. Zawsze to powtarzam:
Ano, nieładnie. Jednak rzeczywi- śmierci. Słyszy wyrok. Tak trak- pracowania psychicznego. Nie za- prosi mnie do swojego świata. Aż choroba to nie koniec świata. Ba, to
ście wiele pacjentek po mastekto- towany jest rak. Ciągle dzielimy pominajmy, że podłożem jest za- mi wyzna, z czym ten lęk jest zwią- może być początek.
mii tylko w połowie czuje się ko- choroby na nowotwory i wszyst- równo choroba, jak i brak wyboru. zany. I dopiero wtedy możemy nad
bietami. kie pozostałe. Mimo że statystycz- Do tego dochodzi wstyd. nim popracować. Czego?
nie częściej umieramy na choro- Lepszego życia. Bardziej docenia-
Jednak nie tylko piersi decydują by układu krążenia. I blizna nam nego niż przed chorobą. Pewnego
o atrakcyjności kobiety. o tym wszystkim przypomina. Jak sobie z nim poradzić? Czy da się tego lęku wyzbyć?
Uzmysłowić kobiecie, że to nic Nigdy całkowicie. On wraca i za- dnia odkrywamy, że bezmyślnie
Wiele zależy od partnera. Im więk-
wstydliwego. Że to efekt choroby, wsze będzie już wracał. To zrozu- turlamy się przez to życie. „To mnie
szą wagę mężczyzna przywiązuje Kobiety lepiej radzą sobie z ampu-
do tego atrybutu, tym trudniej ko- towaną macicą niż piersią. Dlacze- oznaka jej dzielności i waleczności. mienie, że w każdej chwili mogę nie dotyczy, tamto mnie nie doty-
bieta sobie radzi. go? Potem czekać chwili, kiedy ona to umrzeć. Zaczyna się więc myśle- czy”. Życie zaczyna się dopiero wte-
Pierś jest na wierzchu, jest symbo- „puści”. nie typu: „jeśli już ta choroba się dy, kiedy zdamy sobie sprawę, że
Czy operacje plastyczne nie roz- lem. Noszona na co dzień skazana u mnie pojawiła, to pewnie chce mi nie jesteśmy tu na stałe. Śmierć jest
wiązują problemu? jest na ogląd społeczny. I ten ogląd Co oprócz wstydu? coś powiedzieć. O mnie, o tym, jak częścią mojego życia. Nigdy tego
Sięga po nie wiele kobiet, zwłasz- jest niesamowicie ważny. W chorobie nowotworowej naj- powinnam żyć”. nie oddzielam. Życie jest piękne
cza młodych. Brak piersi nie spro- większym problemem jest strach i jesteśmy śmiertelni – te myśli po-
wadza się jednak tylko do tego, że To, co pani mówi, raczej nie odno- związany z zagrożeniem życia. Czyli tzw. przeciętna pacjentka nie winny się przeplatać jak warkocz.
pewien organ został nam ampu- si się do mniszki w klasztorze. Ona uważa, że stała jej się krzywda? Nie Dopiero wtedy życie staje się praw-
towany. Idzie za tym cały szereg nie musi karmić, a podobać chce Jak go złagodzić? pyta: „dlaczego to właśnie ja”? dziwe.
REKLAMA

Tylko Toruń . 11 maja 2018


6 ŚWIAT KOBIET • MĘSKI ZAWÓD? TO PRZESZŁOŚĆ

Tramwaju nie widać, bo jest za duży


Kiedyś kobieta za sterami tramwaju to była wielka rzadkość.
Dziś to codzienność. Znak czasów? Równouprawnienie?
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Motorniczy to kolejny „męski” czujnym. Poza tym pojazdy mają
zawód, który „męskim” przestał automatycznie ustawione ograni-
być. Coraz więcej kobiet siada na czenie do 50 km na godzinę. Tyle,
miejscu prowadzącego tramwaj. na ile pozwalają przepisy. Szybciej
A raczej prowadzącej. nie pojadą.
Ograniczone prędkością zwykle
Obecnie w grodzie Koperni- jadą powoli. A jednak czasem i tak
ka całe mnóstwo kobiet prowadzi dochodzi do kolizji.
tramwaje. Każdy pasażer toruń- - Jakiś czas temu miałam po-
skiego MZK z łatwością dostrze- ważny wypadek – opowiada Wie-
że, że jest ich znacznie więcej niż sława Mirzejewska, motornicza
przed laty. Dlaczego tak jest? Skąd z Torunia. – Samochód wjechał
ta zmiana? wprost pod moje koła. Na szczę-
- Kiedyś był to zawód przezna- ście nikomu nic się nie stało. Pro-
czony niemal wyłącznie dla facetów wadząca pojazd kobieta tłumaczyła
– mówi Anna Cereficka, motorni- później, że wjechała na tory, bo…
cza z Torunia. – Teraz to się zmie- nie widziała tramwaju. I akurat to
niło. Trudno powiedzieć, skąd to tłumaczenie słyszę co chwilę. Piesi
się wzięło. Być może kobiety są dziś pakują się na torowisko, do tego na
odważniejsze niż kiedyś.
Wygląda na to, że po stereotypie, czerwonym świetle, bo nie widzą
który towarzyszył nam latami, nie nadjeżdżającego tramwaju. Chyba
ma już śladu. Co powoduje, że ko- dlatego, że jest za duży! Nie potrafię
biety imają się tego, bądź co bądź, tego inaczej wytłumaczyć.
niebezpiecznego zawodu? Zawód niebezpieczny, a kobie-
- W moim wypadku była to chęć ty i tak się doń garną. Być może to
zmiany profesji – dodaje Anna Ce- znak czasów. A może rzeczywiście
reficka. – Pracowałam w handlu. są odważniejsze niż kiedyś.
Była to praca ciężka i mało płatna. - Nigdy nie spotykam się w tej pracy z monotonią – mówi Anna Cereficka, która toruńskie tramwa- - Poszłam na kurs motorniczego
je prowadzi od dwóch lat. dopiero po pięćdziesiątce – dodaje
Do tego monotonna. Po urlopie
macierzyńskim postanowiłam coś kobieta, by zostać motorniczym, wacji. Muszę przy okazji dodać, że jest z brawurą jazdy? Czy kobie- Wiesława Mirzejewska. – Całe ży-
z tym zmienić. Zaczęłam rozglądać kobiety radzą sobie w tym zawodzie ty są ostrożniejsze w prowadzeniu cie byłam krawcową. Dziś jeżdżę
nie są specjalnie wyśrubowane. Nie
się za innym zawodem. Tak przy- starym, czerwonym tramwajem.
trzeba na przykład uprzednio po- znakomicie. Ich umiejętności nie są pojazdu, czy może, wzorem wie- Ale dla mnie to bez różnicy: stary
szło mi do głowy MZK. Zaniosłam siadać prawa jazdy. Można zaczy- wcale mniejsze niż mężczyzn. Wie- lu kierowców płci brzydkiej, lubią
tam CV. Okazało się, że organizują czy klimatyzowany nowy. Cieszę
kursy na motorniczego. Po pew- nać kurs „od zera”. lu kolegów wypowiada się o kobie- czasem docisnąć gaz do dechy? się, że podjęłam taką decyzję. Moje
nym czasie mogłam już sama pro- - Jak by się dobrze „spiąć”, to tach-motorniczych z uznaniem. - Do dechy? – śmieje się Marek. motywacje niech pozostaną moją
wadzić tramwaj. To moja pierwsza można taki kurs załatwić w miesiąc I szacunkiem. – Tramwaju nie da się prowadzić prywatną sprawą. Jestem jednak
przygoda z tramwajem i póki co, – mówi Marek, motorniczy z Toru- A zatem mniemanie, że jest to brawurowo. Po drodze jest bardzo dowodem na to, że jak się chce coś
chwalę sobie. nia, kolega z pracy Anny Cerefic- zawód wyłącznie dla mężczyzn, dużo ograniczeń, zwrotnic. Trzeba w swoim życiu zmienić, to nigdy
Warunki, jakie musi spełniać kiej. – Wszystko zależy od moty- okazało się kolejnym mitem. A jak uważać na skrzyżowaniach. Być nie jest na to za późno.
PROMOCJA

Tylko Toruń . 11 maja 2018


MATKI Z TORUNIA PROTESTUJĄ W SEJMIE • ŚWIAT KOBIET 7

Dzieci zapomniane
Rodzice osób niepełnosprawnych po raz kolejny protestują w Sejmie.
Wśród nich torunianki – Iwona Hartwich, mama 25-letniego Kuby i Marzena
Stanewicz, mama 25-letniego Dawida
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
O lepsze życie dla swoich dzieci czas trwał on 17 dni. Nikt jednak mojego syna nie chce
apelują od 2009 r. Po raz dru- - Przez minione lata nic się nie wziąć nad morze. Nikt nie chciałby
gi o podwyżkę renty socjalnej zmieniło – mówi torunianka Iwona pchać jego wózka po piasku. Druga
i wprowadzenie dodatku rehabi- Hartwich. – Od 12 lat walczę o lep- wciąż żywa sprawa – moja chus-
litacyjnego zmuszeni zostali wal- sze życie dla syna. Jak mam mu to ta za 10 zł, która ponoć kosztować
czyć na sejmowych korytarzach. zapewnić, gdy zasiłek pielęgnacyj- miała tysiąc. Absurd.
– To poniżające, kiedy o godność ny wynosi 153 zł, a renta socjalna

‘‘
Obecny protest wspierany jest
własnych dzie- nie tylko przez bliskich rodzin,
ci muszą ubiegać ale też wiele osób z całej Polski.
się w ten sposób Do rodziców w Sejmie płyną
– mówi Joanna listy i kartki ze słowami popar-
Scheuring-Wiel- cia. Iwona Hartwich protestująca w trakcie wiecu Bronisława Komo-
gus, posłanka, - Buta, pogarda i lekceważe- rowskiego w 2015 r.
wspierająca pro- Hejt, który rozpoczął się w 2014 w nas nie ze strony rządu powoduje
testujących rodzi- chęć walki – podkreśla wydawał mi się bardzo spontanicz- Protestujący rodzice mają żal
ców. r., trwa nadal. Wciąż w internecie zna- Iwona Hartwich. – Ostatnie ny. Głęboko wierzę, że nie jest to do prezydenta Andrzeja Dudy,
spotkanie z panią prezydent wydarzenie polityczne. Co jednak który w Toruniu, podczas spotka-
Do budynku leźć można zdjęcia z moich i Kuby wakacji. rozpaliło w nas nadzieje. Czeka- mamy myśleć, kiedy pojawiają się nia w Dworze Artusa, zapewniał,
Sejmu rodzice wraz my jednak wszyscy na minister na nim posłowie opozycji, którzy że rozumie problemy osób niepeł-
ze swoimi niepeł- (...) Nikt nie chciałby pchać jego wózka po Elżbietę Rafalską z Minister- maszerowali w czarnym proteście? nosprawnych. Jak podkreślają jed-
nosprawnymi, do- piasku. Druga wciąż żywa sprawa – moja stwa Rodziny, Pracy i Polityki Czy nie wykorzystują oni problemu nak, w swoich działaniach pominął
rosłymi dziećmi Społecznej, która przyjdzie do osób niepełnosprawnych do swoich wsparcie dla osób niepełnospraw-
weszli 18 kwietnia chusta za 10 zł, która ponoć kosztować nas z gotową ustawą, bo to, co celów? To mi się nie podoba. nych powyżej 18. roku życia.
w samo południe. nam obecnie proponują, już ist- Jak podkreśla posłanka, obydwa - Przede mną stoi przystojny,
- Rodzice nie- miała tysiąc. Absurd. nieje. Jesteśmy gotowi na roz- postulaty rodziców zostały speł- 25-letni mężczyzna, który ma ro-
p ełnosprawnych mowy i kompromisy. Dwa już nione. Osoby protestujące zosta- zum 5-latka – mówi Marzena Sta-
dzieci przyszli do mojego biu- zaproponowaliśmy. I wciąż nic. ły zapewnione o podniesieniu do
newicz z Torunia, mama niepeł-
ra poselskiego i opowiedzieli jest żenująco niska? Zbliżające się rozwiązania pro- minimalnej kwoty renty socjalnej
nosprawnego Dawida. – Syn jest
o fiasku kilkumiesięcznych rozmów Po proteście sprzed czterech lat blemu zapowiada posłanka Iwona i zwiększenie pomocy w zakresie
z ciąży prawidłowej, w latach 90. nie
w warszawskim Centrum Dialogu Iwona Hartwich stała się niepisaną Michałek. minimalnej rehabilitacji. We wto-
– mówi Joanna Scheuring-Wielgus. liderką grupy rodziców, walczących - Rozumiem ten protest i to, że rek nad tymi postulatami pochylą byłam tak świadoma tematu nie-
– Postanowiłam zorganizować im o poprawę sytuacji dorosłych osób niepełnosprawni potrzebują więk- się posłowie w Sejmie. pełnosprawności. Zostałam sama
w Sejmie konferencję prasową, by niepełnosprawnych w Polsce. Nie szego wsparcia – mówi. – My, jako - Jeszcze żaden rząd nie pochy- z mężem, bez pomocy psychologa.
mogli o swoich problemach powie- poddała się nawet, gdy dotknęła ją rząd, coraz więcej tego wsparcia lił się tak nisko nad problemem – Kiedy mnie zabraknie, chciałabym,
dzieć głośno. To, że tam zostali, to fala krytyki. staramy się przekazywać. Oczywi- podkreśla Iwona Michałek. – Nie aby moje dziecko miało wsparcie ze
była ich decyzja. Wspieram ich, ale - Hejt, który rozpoczął się ście w miarę możliwości budżeto- uważam jednak, że w chwili podję- strony kraju. Rząd od początku gło-
staram się być niewidoczna. w 2014 r., trwa nadal – opisuje. – wych. Premier Mateusz Morawiec- cia jakichkolwiek decyzji problemy śno podkreśla, że ma pieniądze na
Obecny protest jest kontynuacją Wciąż w internecie znaleźć można ki przyrzekł, że im pomoże. Nie osób niepełnosprawnych się skoń- realizację wielu zadań, a gdy my się
tego zawieszonego w 2014 r. Wów- zdjęcia z moich i Kuby wakacji. ukrywam, że na początku protest czą. pojawiamy, one zwyczajnie znikają.
REKLAMA

Tylko Toruń . 11 maja 2018


8 ŚWIAT KOBIET • GDY ZWYKŁE CHODZENIE PO GÓRACH NIE WYSTARCZA

Nie lubię się bać


Gdy osiągasz swój cel, mentalnie coś sobie udowadniasz. Wspinaczka w górach lub
na skałach to sukces bardziej osobisty – opowiada Agata Wiśniewska, która niedawno
pokonała wymagającą trasę, oznaczoną stopniem trudności 8c, w Izraelu
Anna Jarek | fot. Micky Wiswedel, Łukasz Piecyk
Kontakt z górami masz, od kiedy by- Są jeszcze jakieś fajne wspinaczkowe A jaka jest twoja ulubiona forma
łaś dzieckiem, ale co zainspirowało miejsca w Toruniu? wspinania się? Wolisz wspinaczkę
cię do samej wspinaczki? Chociażby tutaj w Gato. Są ścian- z asekuracją czy raczej wspinaczkę
Z rodzicami dużo chodziłam po ki w szkołach, jest też chyba mała na niewielkich ściankach, gdzie za
górach i jeździłam na nartach i po- ścianka w siłowni na Żółkiewskiego. asekurację służą tylko materace, czy-
wiem szczerze, że w pewnym mo- Mamy bardzo dużą ścianę w hali wi- li tzw. bouldering?
mencie zaczęło mi się robić nudno, dowiskowo-sportowej, ale ona jest Zdecydowanie wspinaczka z liną, ale
wciąż te same szlaki. Podczas jednej udostępniona tylko dla członków w naturze. Na ściankach częściej bo-
z takich wypraw zobaczyłam ludzi, klubu i od czasu do czasu dla klien- ulderuję, bo jest łatwiej i szybciej.
którzy się wspinali na skałach. Po- tów Gato. Jest to jednak ściana dla
myślałam sobie: wow, to można też już zaawansowanych wspinaczy. No Czyli nie kręci cię popularny ostat-
coś takiego robić w górach. Więc po i można wspinać się także na nowej nio tzw. free solo climbing, czyli Nie, w tej trasie nie ma nic niebez- Czyli wybierasz trasy wymagające,
prostu spróbowałam i po powrocie ściance U rock. wspinanie się samemu bez liny? piecznego. To jest jedynie wyma- ale bezpieczne?
zapisałam się do toruńskiego Klubu Nie, bo ja w ogóle nie lubię się bać. gająca fizycznie i technicznie linia Tak. Te drogi, na których się wspi-
Wysokogórskiego. Wiem, że ta wymagająca ściana Nie ciągnie mnie adrenalina. Zawsze
wspinaczkowa, ale nie ma w niej nam, są wcześniej obite, czyli mają
w hali widowiskowo-sportowej jest wspinam się bezpiecznie.
Spróbowałaś raz i od początku wie- twojego autorstwa. A gdzie jeszcze żadnych niebezpieczeństw mental- przygotowaną asekurację. Ja tylko
działaś, że to jest to? można znaleźć „twoje” ścianki i jak Adrenalina jest potężnym motorem nych. Na trasę tej trudności byłam muszę wpiąć ekspres (dwa karabinki
Od razu pochłonęło mnie to całko- to się stało, że zaczęłaś projektować? napędowym dla wielu osób. już gotowa od dawna, ale po prostu połączone krótką usztywnianą pę-
wicie. Na początku często wspina- Budujemy ściany na całym świecie. Jestem w stanie zrozumieć, że ktoś to wcześniej się „nie złożyło”. Ostatnie tlą z taśmy) i wpiąć linę. Ale istnieje
łam się na murach Zamku Dybow- Ja je projektuję, ale nie liczę kon- lubi i dlaczego to robi, ale nie w mo- kilka lat pomieszkiwałam w Izraelu także wspinanie na własnej asekura-
skiego. Byłam tam niemal każdego strukcji tych ścian, tylko planuję, mencie, gdy ma rodzinę i dzieci. i tę drogę miałam niemal pod do- cji i wtedy każdy taki punkt, który
dnia przez kilka miesięcy. Teraz na jak one mają wyglądać i je sprzedaję. mem, więc łatwo byłoby nad nią pra- ma nas zabezpieczać w przypadku
Zamku nie wolno już chyba się wspi- Zajmuję się tym od niemal dziesię- W takim razie jaka jest najbardziej cować. Myślę, że stać mnie na więcej. odpadnięcia z trasy, sami osadzamy
nać. ciu lat. Ostatnio budowaliśmy ściany niebezpieczna trasa, którą pokona- Najlepsze dziewczyny na świecie ro- w skale za pomocą specjalistycznego
w Izraelu, Anglii, Szwajcarii. łaś? Ta ostatnia trasa 8c w Izraelu? bią drogi o wycenie nawet 9a+. sprzętu wspinaczkowego.
PROMOCJA

Tylko Toruń . 11 maja 2018


GDY ZWYKŁE CHODZENIE PO GÓRACH NIE WYSTARCZA • ŚWIAT KOBIET 9

Wydaje się, że wspinaczka sportowa ruchy i jest także wspinanie na czas, przyjemność. Nie jestem humanist-
jest względnie bezpieczna. gdzie ścigasz się bezpośrednio z dru- ką, mimo że na studiach zajmowa-
Mówi się, że wspinanie to jest sport gą osobą. I w tej ostatniej dyscyplinie łam się językami.
ekstremalny. To wyszło z himala- nigdy na serio nie startowałam.
izmu i wszystkim kojarzy się z wiel- Dlaczego nie wybrałaś jakiegoś ści-
kim niebezpieczeństwem. Wystarczy Co sprawia tobie większą przyjem- słego przedmiotu?
spojrzeć na ostatnie wydarzenia na ność: wygranie zawodów, zdobycie U nas w Polsce panuje takie prze-
Nanga Parbat. To dzieje się często, tytułu mistrzyni Polski czy pokona- świadczenie, że na studia trzeba iść
ludzie giną w górach. Ale wspinacz- nie jakiejś trudnej trasy w górach lub od razu po liceum. W tym wieku
ka sportowa naprawdę nie jest nie- skałach? jeszcze nie każdy wie, co chce w ży-
bezpieczna. Można jednak popełnić Zdecydowanie pokonanie trasy ciu robić, zwłaszcza że teraz na świe-
jakiś błąd przy przewiązywaniu ze w naturalnej skale. To jest wielka cie jest tyle możliwości. No i tak wy-
względu na brak doświadczenia lub satysfakcja, bo w każdą wymaga- szło. Zupełnie inaczej życie wygląda
też popaść w rutynę. jącą drogę trzeba włożyć dużo pra- w Izraelu. Tam po szkole idzie się do
cy i energii. Gdy osiągasz swój cel, armii i jest czas, żeby się zastanowić,
A czy tobie przydarzył się kiedyś mentalnie coś sobie udowadniasz. co dalej.
jakiś wypadek, jakaś kontuzja, któ- W zawodach sukces często związany
ra uniemożliwiła tobie wspinaczkę jest z formą innych osób, z tym, jak Armia w Izraelu jest obowiązkowa
przez dłuższy czas? pozostali zawodnicy zaprezentują się dla każdego?
Miewałam kontuzje, ale one nie na ścianie. Tutaj sukces jest bardziej Tak, dwa lata kobiety i trzy lata męż-
wynikały z żadnego upadku, tylko jednak startujesz w zawodach i to osobisty.
czyźni. Po tym czasie każdy trochę
z przeciążenia organizmu, tak jak to Zaufanie jest w takich sytuacjach nawet z niezłymi wynikami.
się zdarza w każdym innym sporcie. A masz jakieś szczególnie upodo- odpoczywa. Wydaje mi się, że dzię-
niezmiernie ważne. Miałaś problem, Ja nigdy nie chciałam startować ki temu oni bardziej wiedzą, czego
Raz miałam dłuższą przerwę, bo mój bane miejsce do wspinania, w które
żeby komuś zaufać? w zawodach. Zostałam troszeczkę chciałabyś kiedyś wrócić? chcą i jeżeli idą na studia, to na takie,
brat przewiózł mnie na motocyklu
i mieliśmy wypadek. Ale była taka Nie wspinam się z wieloma osobami do tego pchnięta. Najpierw jeździ- Mam dwa takie ulubione miejsca. które ich naprawdę interesują. Czę-
historia na kursie wspinaczki skalnej i bardzo zwracam uwagę na to, kto łam tylko oglądać zawody, ale trener Jedno z nich jest w Katalonii, w re- sto jeszcze przed podjęciem tej de-
jeszcze na początku mojego wspina- mnie asekuruje. Jeżeli droga jest ła- namówił mnie, żebym raz wzięła jonie, który się nazywa Siurana. Tam cyzji podróżują po świecie, pracują
nia się. Dobrze sobie radziłam, więc twa, to nie mam z tym problemu, ale w nich udział dla zabawy i sprawdze- spędziłam dużo czasu podczas stu- i mają rok na przygotowanie się do
pozwolono mi wspiąć się na dosyć jeżeli droga jest trudna, to wtedy do- nia się. Tak wyszło, że wygrałam te diów i tam też napisałam słownik egzaminów wstępnych. Myślę, że to
trudną dla mnie drogę. Asekurowa- świadczenie wspinaczkowe i umie- zawody. I to zupełnym przypadkiem, kataloński. Miałam indywidualny o wiele lepiej się sprawdza.
ła mnie moja przyjaciółka i gdzieś jętność asekuracji są bardzo ważne, bo wcale nie byłam tam najlepsza, tok nauczania ze względu na wyni-
przy samej górze odpadłam od ścia- bo wtedy część odpada od ściany, ale inna wspinaczka popełniła błąd, ki sportowe oraz stypendium, więc Łatwiej znaleźć swoją drogę życiową.
ny. Zazwyczaj asekurant łapie, ale próbując pokonać trasę. Taka oso- nie wpięła poprawnie liny asekura- mogłam dużo podróżować. Mi się mimo wszystko w Polsce uda-
zdarzyło się tak, że słońce świeciło ba musi wiedzieć, jak nas opuścić, cyjnej i została zdyskwalifikowana. ło.
w oczy, koleżanka trochę przysnęła żeby ten lot był przyjemny, lekki dla Prawdziwy człowiek renesansu.
i nie przytrzymała tej liny, a ja za- kręgosłupa i żebyśmy nie uderzy- W jakich dyscyplinach bierzesz Studiowałaś romanistykę, ale na co A masz jakieś marzenie wspinaczko-
częłam spadać. Na szczęście bardzo li w żadną skałę. Dlatego ja zawsze udział? dzień zajmujesz się budowaniem we? Szczyt, który chciałabyś zdobyć
doświadczony instruktor stał obok byłam wybredna co do moich ase- We wspinaniu mamy trzy konkuren- ścian wspinaczkowych. lub trasę, którą chciałabyś pokonać?
i szybko tę linę złapał. Z 25 metrów kurantów. cje. Jest wspinanie z liną, czyli kto Mam umysł bardziej matematyczny. Mam tylko jedno marzenie: żeby jak
nagle znalazłam się jakieś 3 metry wyżej wejdzie, jest bouldering, gdzie Pogrupowanie wyrazów do słowni- najwięcej się wspinać w wielu róż-
nad ziemią. Mówisz, że nie lubisz rywalizacji, ale liczy się to, kto wykona trudniejsze ka i gramatyki sprawiło mi wielką nych, ciekawych miejscach.
REKLAMA

Tylko Toruń . 11 maja 2018


10 ŚWIAT KOBIET • CZY TORUNIANKI BĘDĄ MOGŁY LICZYĆ NA CAŁODOBOWĄ POMOC LEKARZA?

Ginekolog 24/7
Z początkiem czerwca do magistratu wpłynie pety-
cja o utworzenie całodobowego gabinetu ginekologicz-
nego
Anna Jarek | fot. Łukasz Piecyk
Pod petycją podpisało się już kil- okres wydłuża się do miesiąca -
kaset osób z Torunia i okolic. Pod- twierdzi Anna Lamers.
pisy zbierane będą do końca maja, Koszt takiej wizyty w prywat-
a następnie petycja zostanie prze- nym gabinecie lekarskim zaczyna
kazana prezydentowi Torunia Mi- się od ok. 100 zł. Nie wszystkie ko-
chałowi Zaleskiemu. Najbliższy biety mogą sobie pozwolić na taki
całodobowy gabinet ginekolo- wydatek. Nie zawsze możemy też
giczny jest dopiero w Gdańsku. liczyć na udzielenie pomocy wy-
starczająco szybko. Autorkom protestu nie chodzi tylko o dostęp do tabletek „po”.
- Zainteresowanie pomysłem W Toruniu funkcjonują już ca-
jest ogromne. Ostatnio w tej spra- łodobowe gabinety pediatryczny zasłaniają się niezgodną z wymo- go w Toruniu. – Zawsze popieram ciąży, zdarzyło się, że potrzebo-
wie zaczepiła mnie sąsiadka, która i chirurgiczny. Brakuje jednak po- gami ustawy „klauzulą sumienia” wszystkie inicjatywy kobiet, ale wałam natychmiastowej pomocy
jest lekarzem pediatrą i prosiła o in- dobnego gabinetu ginekologicz- i nie wykonują swoich obowiąz- w tym wypadku nie widzę możli- – opowiada pani Paulina. – Nie-
formację na temat postępów w tej nego. Na oddziale ratunkowym ków. W przypadku antykoncepcji wości, żeby taki gabinet powstał. spodziewanie dostałam silnych
sprawie - mówi Anna Lamers, dzia- w Szpitalu Miejskim kolejki są Nie chodzi jedynie o brak środków, skurczów i pojechałam na izbę po-
awaryjnej istotny jest czas reakcji,
łaczka Manify Toruńskiej. - Skłoni- ogromne. Często możemy spotkać
który wydłuża się ze względu na ale przede wszystkim o braki ka- łożniczą w szpitalu na Bielanach.
ła nas do tego potrzeba. W petycji się z sytuacją, w której pacjent nie
nie chodzi tylko o dostęp do table- zostanie przyjęty, jeżeli jego przy- brak natychmiastowego dostępu do drowe. Niewielu lekarzy chce pra- Tam bez problemu, bardzo szybko
tek antykoncepcyjnych lub tabletek padek nie jest wystarczająco po- lekarza. cować dla Narodowego Funduszu się mną zajęli, zrobili wszystkie
„po”, jak wielu osobom się wydaje. ważny lub musi czekać wiele go- W petycji przeczytać możemy, Zdrowia, bo nie opłaca się to finan- niezbędne badania i zostawili na
Zdarza się, że kobiety mają bardzo dzin, bo poważnych przypadków że miasto stać na otworzenie cało- sowo. obserwacji.
silne krwotoki, bóle lub inne dole- jest wiele. dobowego gabinetu ginekologicz- W Toruniu istnieje położni- Magistrat póki co w tej sprawie
gliwości. Potrzebujące kobiety spotyka- nego otwartego siedem dni w tygo- czo-ginekologiczna Izba Przyjęć nie podaje konkretów.
Problemem jest dostęp do gabi- ją się również z odmową pomocy dniu i część pieniędzy z miejskiego w Wojewódzkim Szpitalu Zespo- - Wiem, że taka petycja jest, ale
netów ginekologicznych nie tylko w sytuacjach, gdy potrzebują recep- budżetu powinna wpłynąć właśnie lonym, która pełni dyżur nocny nie mogę nic powiedzieć, dopóki
w sytuacjach kryzysowych. ty na tabletki antykoncepcyjne lub na ten cel. i świąteczny. Z dostępności do gi- nie trafi ona oficjalnie do prezyden-
- Na wizytę w prywatnym gabi- na tzw. antykoncepcję awaryjną. – To byłoby wyręczanie państwa nekologa zadowolone są także nie- ta – wyjaśnia Maria Marcinkowska,
necie czekamy około tygodnia. Na Pracujący w publicznych placów- przez miasto – uważa Krystyna Za- które torunianki. zastępca rzecznika prasowego pre-
Narodowy Fundusz Zdrowia ten kach lekarze ginekolodzy często leska, dyrektorka Szpitala Miejskie- – Gdy byłam w mojej pierwszej zydenta miasta.
PROMOCJA

Tylko Toruń . 11 maja 2018


DZIEJE TORUŃSKICH MOSTÓW • HISTORIA 11

To tylko przeszkoda, ta Wisła


Nowy most Zawackiej, stary most Piłsudskiego i XIX-wieczny most kolejowy. Te toruńskie przeprawy przez Wisłę zna
dziś każdy. O tym, jak było z naszymi mostami kiedyś, torunianie mogli dowiedzieć się kilka dni temu znacznie więcej
Robert Kamiński
Od kilku już lat nasi mieszkańcy przez Wisłę. ba pokonać – wyjaśnia Bogusław
mają możliwość uczestniczenia - Nie da się ukryć, że krajobraz Obiegałka. – Bo czymże innym jest
w wykładach organizowanych nadwiślański mojej młodości od- most, jak nie próbą pokonania na-
przez Książnicę Kopernikańską cisnął na mnie piętno na zawsze – turalnej przeszkody?
w ramach cyklu „Toruń Miasto mówi Bogusław Obiegałka. – Dla- Wykładowi towarzyszył arcy-
Zabytków”. Tym razem dotyczył tego w latach późniejszych, mimo ciekawy pokaz slajdów: mostów
on mostów na Wiśle w naszym że wyprowadziłem się z Torunia, widzianych z wieży toruńskiego
mieście. Dawniej i dziś. pozostałem wierny badaniom to- ratusza oraz z Katedry św. Janów.
ruńskich mostów. Fragmenty książki „Mosty Torunia
W środę 9 maja Książnica Ko- Praca pod tytułem „Mosty To- i ich budowniczowie” przeczytał
pernikańska gościła dr. inż. Bo- runia i ich budowniczowie” uka- Witold Tokarski, emerytowany ak-
gusława Obiegałkę, autora książki zała się w marcu dzięki staraniom tor Teatru im. Horzycy.
„Mosty Torunia i ich budowniczo- Fundacji Wasiutyńskich. Mie- - To kolejne bardzo cenne spo-
wie”. Opowiedział on o mostach siąc później odbyła się promocja tkanie z naszą historią – mówi
budowanych na Wiśle na przestrze- w Warszawie. Teraz autor przyje- Katarzyna Kluczwajd, pomysło-
ni wieków w Toruniu i jego najbliż- chał z książką do swego rodzinnego dawczyni cyklu „Toruń Miasto
szych okolicach. O tych już nieist- miasta. Zabytków”. – Toruńskie mosty
niejących i tych obecnych. Ten toruński most był najdłuższym mostem drewnianym w Pol- W czasie spotkania w Książ- spotkały się z tak żywym zainte-
- Toruńskie mosty to temat, sce. Stan z roku ok. 1870. nicy Kopernikańskiej Bogusław resowaniem torunian ze wzglę-
który aż się prosi, żeby o nim po- Obiegałka opowiedział zarówno du na samą atrakcyjność tematu,
rozmawiać – mówi Marek Ospal- Autor jest ekspertem w dzie- w konferencjach „Estetyka mo- o samym procesie powstawania nieznanego szerszej publiczności.
ski z Książnicy Kopernikańskiej. dzinie projektowania i budowy stów” organizowanych przez In- książki, jak i o historii toruńskich Jesteśmy wdzięczni Bogusławowi
– W pewnym sensie było to spo- przepraw rzecznych, z których stytut Dróg i Mostów Politechniki mostów. Szczególnie cenne było Obiegałce, że przyjął nasze zapro-
tkanie autorskie, do którego przy- prowadził zajęcia na Politechnice Warszawskiej i Oddział Warszaw- spojrzenie na kwestie historyczne szenie. Następne wykłady, zapewne
czynkiem stała się ta książka. Au- Warszawskiej. Zajmował się ba- ski Związku Mostowców RP. z punktu widzenia specjalisty inży- już po wakacyjnej przerwie, do-
tor opowiedział szerzej o wątkach daniami naukowymi tyczącymi Bogusław Obiegałka egzamin niera, projektanta i budowniczego tyczyć będą zegarów słonecznych,
w niej zawartych, wiele rozwijając konstrukcji mostów kolejowych maturalny złożył w roku 1953 w To- mostów, a nie tylko miłośnika daw- kuli czasu, a także promocji książki
szczegółowo. Rozważył je zarówno z betonu sprężonego. Był uczestni- runiu. Mieszkał w Czerniewicach, nych dziejów. wspomnieniowej o lekarzach to-
z punktu widzenia historycznego, kiem projektów czterech przepraw więc przez całą młodość codzien- - Jako mostowiec patrzę na Wi- ruńskich.
jak i inżynieryjnego. na Wiśle w Toruniu. Brał udział nie dojeżdżał do toruńskich szkół słę jak na przeszkodę, którą trze- Już teraz serdecznie zapraszamy.
REKLAMA

Szukasz zawodu z przyszłością?


Wybierz Toruńskie Technikum Informatyczne!
Dlaczego warto uczyć się w zawodzie bliskość dworca PKS gwarantuje
technik informatyk? młodzieży spoza Torunia zdrowy
Wielu uczniów stoi obecnie sen. Uczniowie mają dostęp do ką-
przed wyborem szkoły średniej. cika socjalnego, w którym można
Nie wszyscy wiedzą, co chcieliby podgrzać sobie posiłek. Istnieje też
robić w przyszłości. W takim wy- możliwość zamieszkania w interna-
padku warto postawić na zawód cie. Szkoła jest ośrodkiem egzami-
uniwersalny, dający wiele możliwo- nacyjnym, w którym odbywają się
ści rozwoju, po zdobyciu którego egzaminy w zawodzie. Co ważne –
znalezienie dobrze płatnej pracy ta wyjątkowa oferta jest także prze-
nie będzie stanowiło problemu. To znaczona dla uczniów ze specjalny-
właśnie technik informatyk. Zapo- mi potrzebami edukacyjnymi. Od
trzebowanie rynku pracy na spe- początku działalności Toruńskie
cjalistów z branży IT pozostaje od Technikum Informatyczne przyj-
lat na bardzo wysokim poziomie. muje do szkoły młodzież z orze-
Doradcy zawodowi nie przewidu- czeniami o potrzebie kształcenia
ją żadnych zmian i jednomyślnie specjalnego. Jako jedyna szkoła
twierdzą, że branża IT jest jedną w regionie zatrudnia nauczycieli
z najbardziej przyszłościowych. wspomagających. Wszystkie infor-
Potrzebni będą serwisanci, admini- macje znajdują się na stronie www.
stratorzy sieci, programiści i graficy tti.ced.edu.pl. Szkoła nie uczest-
komputerowi. niczy w naborze elektronicznym.
Zainteresowanych uczniów i ich
Dlaczego warto uczyć się w Toruńskim rodziców zapraszamy do naszej sie-
Technikum Informatycznym? dziby przy Szosie Chełmińskiej 70,
Szkoła jest prywatna, a na- od poniedziałku do piątku od 8.00
uka w niej całkowicie bezpłatna. Rekrutacja trwa! do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do
Uczniowie korzystają z komforto- 13.00. Więcej informacji na stronie
wych warunków kształcenia i naj- ne Premium, oraz dostęp do szkol- gii teleinformatycznych w oparciu www.tti.ced.edu.pl oraz pod nr tel.
Dlaczego to szkoła dla każdego? 56 659 66 86. Zapraszamy !
nowocześniejszego pod względem nego Wi-Fi. Dzięki platformie e- o autoryzowane standardy Cisco Ponieważ zapewnia indywidu-
technologicznym wyposażenia pra- -learningowej Moodle uczniowie Systems; w ramach realizowanych alizację procesu nauczania pod-
cowni. Do ich dyspozycji w trak- zawsze mają dostęp do materiałów komputerowych lekcji multime- czas lekcji w małych grupach oraz
cie zajęć jest m. in. drukarka 3D, i ćwiczeń z poprzednich lekcji. dialnych, dostarczanych przez zajęcia dodatkowe, mające na celu
spawarka światłowodowa, laptopy, Szkoła na bieżąco korzysta ze Akademię, uczniowie zdobywają uzupełnienie lub poszerzenie po-
tablety i wszelkie niezbędne do wsparcia procesu dydaktyczne- umiejętności i kompetencje, które siadanych przez ucznia wiadomo-
opanowania umiejętności zawo- go w ramach międzynarodowego zostają potwierdzone stosownymi ści. W celu zapewnienia komfortu
dowych oprogramowanie. Szkoła programu Akademii Sieciowej Ci- certyfikatami. To dodatkowo uła- wszystkie sale dydaktyczne są kli- ul. Szosa Chełmińska 70,
zapewnia również podręczniki do sco. Akademia ta świadczy usługi twia oraz przyspiesza sukces na tel. 56 659 66 86,
matyzowane, a w celu zwiększenia
nauki przedmiotów zawodowych, edukacyjne w obszarze wykorzy- rynku pracy. bezpieczeństwa budynek objęty www.tti.ced.edu.pl
oprogramowanie Microsoft Imagi- stywania najnowszych technolo- jest monitoringiem. Bezpośrednia
Tylko Toruń . 11 maja 2018
12 ZA MIEDZĄ • WIEŚCI OD NASZYCH SĄSIADÓW

Ona tu jest i tańczy dla mnie


Już po raz trzeci wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński zaprasza na tradycyjny Festiwal Disco Polo & Dance
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
W roku ubiegłym festiwal zgro- wyższy! To prawdziwe wyzwanie
madził w Głogowie, mimo desz- – owszem. Ale łatwe wyzwania nie
czu, ponad 6 tys. osób. Uczest- sprawiają nam organizacyjnej przy-
ników nie zniechęciła nawet zła jemności.
pogoda. Jeśli w tym roku pogoda Tegoroczny Festiwal Disco Polo
dopisze, organizatorzy liczą, że & Dance odbędzie się w sobotę 12
frekwencja będzie znacznie wyż- maja w godz. 16-24 na boisku spor-
sza. towym w Głogowie. Poprowadzi go
znana konferansjerka Edyta Fol-
Na pomysł zorganizowania fe- warska. Wystąpi 10 zespołów fina-
stiwalu tego rodzaju muzyki wpadli listów wyłonionych przez jury. Na-
trzy lata temu młodzi ludzie z Gło- tomiast gwiazdami tegorocznego
gowa. Okazał się strzałem w dzie- festiwalu będą zespoły: Vern, Basta
siątkę. Od razu, od pierwszej edycji oraz After Party, których miłośni-
był to sukces zarówno organizacyj- Wiosna bez festiwalu disco polo? Nie ma mowy – mówią mieszkańcy gminy.
kom muzyki disco polo przedsta-
ny, jak i artystyczny. i pracownicy Gminnego Ośrodka - Pomyślałam, że skoro sprzy- się wokół siebie entuzjastycznych wiać nie trzeba.
- Pewnego dnia przyszli do mnie Kultury zapalili się do pomysłu ja nam tak wiele pozytywnie na- zapaleńców, to można doprawdy
członkowie zespołu Aplauz z Do- Ponadto jak co roku nie za-
z entuzjazmem. Zaczęliśmy rozmo- stawionych osób, warto zacząć wszystko. braknie atrakcji dla całych rodzin:
brzejewic – mówi radna Głogowa wy o konkretach. Już na tym etapie od wysokiego „c” – dodaje Anita Sukces festiwalu inauguracyjne-
Anita Słomkowska. – To ludzie, zjeżdżalni i karuzeli dla najmłod-
było widać, że sukces będzie tylko Słomkowska. – Na pierwszą edy- go był ogromny, ale organizatorzy
którzy biorą udział w festiwalach kwestią czasu. cję imprezy zaprosiliśmy gwiazdę szych, punktów gastronomicznych
nie zamierzali bynajmniej spocząć i ogródków piwnych dla dorosłych
w całej Polsce. Zapytali, czy są ja- Tak też się stało. Warte podkre- przez wielkie „G”: Zenka Marty-
kieś obiektywne przeszkody w zor- na laurach. Poprzeczka zawisła wy- oraz popcornu i waty cukrowej dla
ślenia jest jednak to, że organizato- niuka. Nie było to proste, ponieważ
ganizowaniu festiwalu disco polo ma on oczywiście kalendarz wypeł- soko i tam ma pozostać. Mało tego, wszystkich.
rzy nie dali się ponieść emocjom.
w naszej gminie. Nie wiedziałam, Rozumieli, że aby tego typu im- niony na rok naprzód. A jednak się ma być sukcesywnie podnoszona. Niepisaną tradycją festiwalu
czy są jakieś przeciwwskazania. prezę przygotować należycie, trze- udało! Ten pierwszy festiwal zgro- - Zaczęliśmy od mocnego ude- jest to, że zarówno widzowie, jak
Widziałam natomiast, że przyszli ba czasu, cierpliwości oraz – co tu madził aż 8 tys. widzów! Nawet nie- rzenia, ale naszym celem nie jest je- i wykonawcy bawią się wspaniale
do mnie ludzie z pomysłem. Te- dużo mówić – niemałych środków co więcej. To uzmysłowiło nam, że dynie utrzymanie takiego poziomu i z dużą klasą. Tak będzie – jak za-
raz wystarczyło znaleźć chętnych, finansowych. Cierpliwość popłaci- po pierwsze jest to impreza bardzo – mówi sekretarz gminy Mirosława pewniają organizatorzy – również
którym idea się spodoba. Zarów- ła. Fundusze się znalazły i można potrzebna i chciana, a po drugie, że Kłosińska. – Będziemy dążyli do i w tym roku. Oby tylko pogoda
no wójt Andrzej Wieczyński, jak było startować. jeśli się czegoś naprawdę chce, i ma tego, by z roku na rok był on coraz dopisała.
PROMOCJA

Tylko Toruń . 11 maja 2018


WIADOMOŚCI ZE SPORTOWYCH AREN • SPORT 13

Kibice są naszym szóstym zawodnikiem


O zmianach w drużynie i celach na nowy sezon z prezesem Nesty Mires Toruń Bogdanem Rozwadowskim rozmawiał Karol Żebrowski
fot. Łukasz Piecyk
Blisko dwa miesiące minęły od traktów tymczasowych, gdyż chce- Po degradacji Nesty Mires w roku
zwycięskiej dla was, finałowej ry- my, aby swoją postawą przekonali 2017 hokej w Toruniu nie był w zbyt
walizacji z Zagłębiem Sosnowiec. nas do swojej przydatności w dru- dobrej kondycji. Mówiło się nawet
Projekt pod nazwą Nesta Mires żynie na najwyższym szczeblu ligo-
Toruń w Polskiej Hokej Lidze już wym, a niektórym zaproponowali- o upadku dyscypliny w mieście.
wystartował? śmy umowy stałe. W odpowiednim Nie obawia się pan, że w razie po-
On w zasadzie ciągle trwał. Do czasie ogłosimy, kto postanowił wtórzenia scenariusza może być
ostatniego sezonu przystąpiliśmy z nami zostać, a z kim nasze drogi podobnie?
z jedynym celem, jakim był powrót się rozeszły. Nasz budżet nie jest ciągle za-
na najwyższy szczebel rozgryw- mknięty. Właściwie każdego dnia
kowy. Udało się go zrealizować. A co z nowymi twarzami?
Nie ma co ukrywać, pierwsza liga Ciągle nad tym pracujemy. Mogę walczymy o to, aby zabezpieczyć
hokeja jest słaba. Oprócz Zagłę- potwierdzić, że do zespołu wraca- swoją sytuację finansową. Nie jest
bia tylko drużyna z Krynicy Mor- ją wychowankowie – Michał Ka- to łatwe. Na rynku toruńskim jest
skiej próbowała nawiązać walkę. linowski i Mateusz Studziński. To bardzo duża konkurencja, jeżeli
Reszta zespołów odstawała, czego potwierdzenie naszej koncepcji, że chodzi o wspieranie podmiotów
najlepszym dowodem były wyniki będziemy budować drużynę, opie-
sportowych. Do tego dochodzi tra-
spotkań, które często kończyliśmy rając się na zawodnikach z Torunia.
z dwucyfrową zdobyczą bramko- Nie obędzie się jednak bez wzmoc- giczna sytuacja w Polskim Związku
wą. Staraliśmy się cały czas utrzy- nień zza naszej wschodniej granicy. Hokeja na Lodzie, która przekłada
mać poziom gry i treningów, tak W klubie prawdopodobnie zosta- się na słabe notowania całej dys-
jak gralibyśmy w PHL. Liczymy na ną Korchokha, Orekhin i Garshin. cypliny. To nie będzie łatwy sezon,
to, że będzie to procentować, bo od Dzięki kontaktom trenera Czucha ale nie poddamy się. Chcielibyśmy
pierwszej kolejki musimy walczyć mamy bardzo szeroką grupę ro-
o każdy punkt. Prezes Rozwadowski uważa, że wsparcie toruńskich kibiców syjskich zawodników, którym się walczyć o fazę play-off, ale zdaję
hokeja na lodzie będzie bezcenne w walce o ligowy byt. przyglądamy, lecz nie podjęliśmy sobie sprawę, jak może to być trud-
Zróżnicowany poziom pomię- jeszcze decyzji, na kogo będziemy ne zadanie. Naszym podstawowym
dzy ligami sprawia jednak, że bez już otrzymał pozwolenie na pracę wpływu na przygotowania, gdyż chcieli postawić. O rozmowach celem będzie utrzymanie się. Mamy
zmian się nie obędzie? z Urzędu Wojewódzkiego, jednak w klubie jest już harmonogram tre- z polskimi zawodnikami nie chcę wspaniałych kibiców, którzy są na-
To na pewno, lecz nie wszystko ule- musi ona zostać dostarczona na ningów do zrealizowania w czasie zbyt dużo mówić, gdyż wiem, że
Białoruś, dlatego w Toruniu może szym szóstym zawodnikiem i mam
gnie przebudowie. W klubie zostaje jego nieobecności. Podjęliśmy tak- oni negocjują też z innymi klubami,
trener Jurij Czuch, który zrealizo- pojawić się nieco później, niż roz- że rozmowy z zawodnikami, którzy więc rzucanie teraz nazwiskami nie nadzieję, że z ich pomocą powrót
wał cel i z racji tego umowa została poczynamy przygotowania, czyli wywalczyli awans do PHL. Część ma zbyt wielkiego sensu. do PHL nie będzie jednosezono-
z nim przedłużona. Szkoleniowiec już 14 maja. Nie będzie to miało z nich otrzymała propozycje kon- wym epizodem.

Do trzech razy sztuka


tylko najlepsi polscy lekkoatleci, ale nie gotowa, ale musimy posiadać
również zawodnicy i przedstawi- również drugi obiekt, który będzie
ciele toruńskich drużyn z różnych służył do rozgrzewki i treningów.
płaszczyzn sportowych, a także, Takim miejscem będzie budowana
a może przede wszystkim, miesz- właśnie hala tenisowa, nad którą
kańcy naszego miasta. W Berlinie prace mają zakończyć się we wrze-
Toruń będzie gospodarzem Halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce 2021 inicjatywa zrobiła duże wrażenie. śniu tego roku. Rozpoczynamy
Wybór Torunia na gospoda- także działania związane z promo-
Karol Żebrowski rza Halowych Mistrzostw Europy cją. Pojedziemy na przyszłorocz-
w Lekkiej Atletyce to nie tylko duży ne mistrzostwa do Glasgow, gdzie
Obradująca w Berlinie w dniach naszej delegacji byli m.in.: prezy- tów mogła mieć także popularna zaszczyt, ale również spore wy- będziemy zachęcać zawodników
26-28 kwietnia Rada European dent miasta Michał Zaleski, prezes w ostatnim czasie akcja „Time for zwanie. Zdają sobie z tego sprawę
członkowie komitetu organizacyj- do przyjazdu do Torunia. Ponadto
Athletics podjęła decyzję o przy- Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Toruń”, w którą włączyło się wiele czeka nas wiele pracy nad logisty-
znaniu naszemu miastu organi- Henryk Olszewski, dyrektorka Wy- osób. nego, którzy już rozpoczęli działa-
nia mające na celu przygotowanie ką i zakwaterowaniem sportowców,
zacji najważniejszego wydarzenia działu Sportu i Rekreacji Mariola - Polegała ona na ułożeniu dłoni sztabów szkoleniowych, gości czy
lekkoatletycznego w hali na Sta- Soczyńska czy też prezes Kujaw- się do tego w sposób perfekcyjny.
w sposób przypominający literkę - Pracujemy właśnie nad całym mediów. To duże wyzwanie, dla-
rym Kontynencie w roku 2021. sko-Pomorskiego Związku Lekkiej „T”, co miało udzielić poparcia na- tego działamy już teraz. Jesteśmy
Przygotowania do czempionatu Atletyki i dyrektor lekkoatletycz- harmonogramem zadaniowym –
szej kandydaturze – wyjaśnia dyrek- mówi Mariola Soczyńska. – Arena przekonani, że za niespełna trzy
już wystartowały! nego mityngu Copernicus Cup torka Wydziału Sportu i Rekreacji. lata wszystko już będzie gotowe,
Toruń, która w ramach Copernicus
Krzysztof Wolsztyński. – Akcja spotkała się z bardzo pozy- a zawody zapadną w pamięć tylko
Cup gościła już najlepszych zawod-
Udało się. W końcu. Dla Toru- - Bardzo ważną rolę odegrali tywnym odbiorem. Wsparli nas nie z pozytywnych względów.
ników świata, jest już praktycz-
nia była to trzecia próba uzyska- także nasi emerytowani już lekko-
nia przychylności delegatów władz atleci Monika Pyrek i Marek Plaw-
lekkoatletycznych. We wcześniej- go, którzy prezentowali kandydatu-
szych latach gród Kopernika starał rę Torunia w Berlinie – informuje
się o organizację Halowych Mi- Mariola Soczyńska. – Są to osoby
strzostw Europy 2019 i Halowych bardzo często bywające i promują-
Mistrzostw Świata 2020, jednak te ce wydarzenia toruńskie, pomimo
imprezy trafiły odpowiednio do że stąd nie pochodzą. Ich sukcesy
szkockiego Glasgow i chińskiego i dorobek medalowy na pewno były
Nankinu. Teraz było inaczej. dodatkowym atutem przemawiają-
- Naszym najgroźniejszym cym za naszą kandydaturą.
kontrkandydatem do organizacji Duży wpływ na głosy delega-
mistrzostw było miasto Apeldoorn
– mówi Mariola Soczyńska, dyrek-
torka Wydziału Sportu i Rekreacji.
– W Berlinie nasza delegacja jako
pierwsza zaprezentowała toruńską
aplikację, Holendrzy byli po nas.
Później nastąpiła narada i jawne
głosowanie, które zakończyło się
wynikiem 11:4 na naszą korzyść.
Po ogłoszeniu rezultatów w to-
ruńskim obozie zapanowała niesa-
mowita radość. Wśród członków
Tylko Toruń . 11 maja 2018
14 KULTURA • TE WYDARZENIA POLECAMY SZCZEGÓLNIE

MUZYKA WYSTAWY KINO i TEATR

fot. Sławomir Krajewski


fot. materiały prasowe

Tomek Olesiński Światłogra 2017 „Wieża. Jasny Dzień”


Dom Muz, ul. Podmurna 1/3 Dom Muz, ul. Podmurna 1/3 Kino Niebieski Kocyk
13.05, godz. 18:00, bilety: 25 zł 10.05-08.06, wstęp bezpłatny 15.05, godz. 19:00, bilety: 10/12 zł
Bard Tomasz Olesiński czekał 30 lat, by wydać swoją pierwszą Wystawa fotografii koncertowej Sławomira Krajewskiego Na kilka dni przed przystąpieniem Niny do Komunii Świętej,
płytę. Rok temu na rynku ukazał się krążek „Wszystko się „Światłogra 2017” jest owocem pasji laureata nagrody Grand jej rodziców - małżeństwo Muli i Michała - odwiedza niewi-
zmienia”. W swoich utworach artysta śpiewa o sobie: o marze- Prix Grudziądz Foto 2012. W swoich pracach pokazuje ener- dziana przez lata młodsza siostra kobiety – Kaja, będąca bio-
niach, lękach, samotności, a także łzach szczęścia i kobietach gię, emocje oraz interakcję między artystą a słuchaczami pod- logiczną matką ich dziecka. Czy będzie próbowała odzyskać
swojego życia. czas licznych koncertów na żywo. córkę? Wizyta ta na zawsze zmieni życie całej rodziny.

Dylan.pl Nad_rysować” „Jacek i Placek na tropie Księżyca”


ACKiS „Od Nowa” Galeria Sztuki Wozownia Teatr Muzyczny
15.05, godz. 21:15, bilety: 10zł 11.05, godz. 18:00, wstęp wolny 15-17.05, bilety: 20/22/25 zł

Magda Nie Lubi Metronomu „Dorosnąć wiosną” „Loża Kopernika”


Dom Muz, ul. Podmurna 1/3 Galeria Sztuki Wozownia Kawiarnia Wejściówka
18.05, godz. 19:00, wstęp wolny 11.05, godz. 18:00, wstęp bezpłatny 18.05, godz. 21:00, bilety: 50 zł

Świętojański Festiwal Organowy Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej „Reykjavík ’74”


Katedra św. Janów CSW Toruń Teatr im. W. Horzycy
19.05, godz. 19:00, wstęp wolny 11-12.05, wstęp wolny 21.05, godz. 16:00, bilety: 20/22/30 zł

Lubię gadać z Leonardem – Marcin Styczeń” Targi Młodej Sztuki „Nigdy cię tu nie było
Dwór Artusa Dwór Artusa Kino Niebieski Kocyk
20.05, godz. 18:00, bilety: 30/35 zł 12-13.05, wstęp wolny 21.05, godz. 19:00, bilety: 10/12 zł

Mały Broadway Łukasz Patelczyk, „Migotanie” „Kolacja na cztery ręce”


Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza CSW Toruń Teatr Muzyczny
23.05, godz. 17:00, wstęp wolny 09.03-20.05, bilety: 5/8 zł 22-23.05, godz. 19:00, bilety: 30/35 zł

Chłopcy kontra Basia Grafika 09 „Twarz”


Dwór Artusa Dom Muz, ul. Podmurna 1/3 Kino Niebieski Kocyk
24.05, godz. 19:00, bilety: 25/30 zł 18.05-15.06, godz. 18:00 (wernisaż), wstęp bezpłatny 28.05, godz. 19:00, bilety: 10/12 zł
PROMOCJA

Tylko Toruń . 11 maja 2018


CO ZMIENI SIĘ W CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA? • KULTURA 15

Czarny korytarz zniknie


- Wspólnie zbudujemy przyszłość Dworu Artusa. Chciałbym, aby to miejsce było
zawsze otwarte dla mieszkańców i turystów - mówi przejmujący od lipca funkcję
dyrektora Centrum Kultury Dwór Artusa Łukasz Wudarski, który o planach na najbliższe
trzy lata i symbolice czarnego korytarza rozmawia z Michałem Ciechowskim
fot. Łukasz Piecyk
W 2010 r. mówiłeś o tworzeniu części składowych naszych działań. a jednocześnie stajemy się produ-
w tych salach kultury wysokiej Starałem się oprzeć mój program centami danego sukcesu.
w oprawie pop i łamaniu stereoty- na 12 bardzo ważnych filarach, ale
pów związanych z instytucją, jaką 4 z nich są kluczowe: po pierwsze - Mówiąc o nowych obowiązkach,
wtedy był Dwór Artusa. Co się dziś kulturą może być wszystko, po powinniśmy poruszyć także kwe-
w ciągu tych ośmiu lat zmieniło? drugie - nie ma możliwości tworze- stie finansowe. Aplikując na stano-
Zmieniła się przede wszystkim nia kultury wysokiej bez współpra- wisko, zapewniłeś, że poprowadzisz
mentalność społeczeństwa. Suk- cy z instytucjami czy osobami pry- Dwór Artusa za 303 tys. zł.
cesywnie przesuwaliśmy granice, watnymi, po trzecie - bez edukacji Nie mylmy tego z budżetem pla-
które jeszcze kilka lat temu nie były nie będzie świadomych odbiorców. cówki, który wynosi nieco ponad 2 Łukasz Wudarski w Centrum Kultury Dwór Artusa pracuje od
przekraczane. Może nie było takiej Ostatnim składnikiem jest lokal- mln zł. Kwota, którą podałem, jest 2010 r.
potrzeby? Mury Dworu Artusa zo- ność. pensją dyrektora na trzy lata. Od
bowiązują, a piękny sufit wyznaczał sumy tej odejmijmy jednak podat- końca czerwca zaadaptujemy dwie stom?
granice. Wspólnie jednak z nowym Stąd pomysł na Toruński Inkubator ki, świadczenia, przejazdy służbo- piwnice na cele szkoleniowo-wy- Zaczniemy od Koncertów pod
zespołem pokazaliśmy, że jak się Kultury? we itp. Wszystko to, co moja firma kładowe. Regularnie organizować Gwiazdami. W tym roku usłyszy-
czegoś bardzo chce, to wszystko Jest to jeden z filarów, na któ- musi ponieść, by zarządzać Dwo- tam będziemy zajęcia dla dzieci, my m.in. Kasię Kowalską, Tymona
jest możliwe. Do tej pory udało rym staram się oprzeć program. rem Artusa. dorosłych i seniorów, a także spo- Tymańskiego czy Grupę MoCar-
mi się zrealizować 90 proc. moich Z inicjatywą tą ruszymy dopiero tkania plastyczne i muzyczne. ta. Dodatkowo, w Artus Cinema
zapowiedzi. Na miejsce, w którym od września. Stworzymy miejsce, A kto przejmie funkcję kierownika prezentowane będą koncerty mu-
dziś się znajdujemy, pracowaliśmy w którym wspierać będziemy to- artystycznego? A co z innymi wydarzeniami? Re- zyczne nagrane na blue-ray’u.
wszyscy. ruńskich artystów borykających się Chciałbym, żeby od września moje pertuar ulegnie zmianom? W październiku i listopadzie zaś
z brakiem środków finansowych, by obowiązki przejęła Paulina Mar- Najważniejszy jest dla nas odbiorca. szykujemy mocniejsze uderzenie,
Jak Dwór Artusa funkcjonować bę- postawić pierwsze kroki. Wspólnie cinkowska, która pracuje obecnie Słuchamy tego, co proponują toru- według nowych schematów zarząd-
dzie przez najbliższe trzy lata? usiądziemy i pomyślimy, co zrobić, w dziale artystycznym. Jestem prze- nianie, jednak nie bezrefleksyjnie. czych. Nie będzie rewolucji, zmia-
Kontynuujemy to, co już zaczęli- skąd pozyskać środki zewnętrzne, konany, że najlepiej nadaje się na to Przemycamy w tym własne „ja” i to, ny jednak zostaną dostrzeżone.
śmy. Do tego dobrze rozpędzonego wspierające realizację ich planów. stanowisko. Na jej miejsce zaś będę co uważamy, że jest dobre. W koń- Chciałbym, aby Dwór Artusa stał
pociągu dodać trzeba tylko kilka szukał nowego pracownika, który cu będąc instytucją finansowaną się miejscem przyjaznym. Chcemy
wagonów lub zmienić nieco jego Tak bezinteresownie? będzie zatrudniony na stanowisku ze środków miasta Toruń, pełnimy go w sposób symboliczny otworzyć.
skład. To, co zamierzam zapropo- Nie weźmiemy za to pieniędzy, ale specjalisty ds. edukacji. Osoba ta misję. Dlatego proponujemy wyda- Jestem świadomy, że czarny kory-
nować, to nie rewolucja, a ewo- chcemy, by realizacja dzieła nastą- zajmie się m.in. regularną edukacją rzenia alternatywne, awangardowe, tarz, który widzimy na wejściu, od-
lucja. Dotąd np. Dwór Artusa nie piła tu, w Dworze Artusa. W za- w Dworze Artusa. Chciałbym, aby na które komercyjna przestrzeń nie rzuca. Będę robił wszystko, aby ta
zajmował się szeroko rozumianą mian za poświęcony czas i ludzkie kandydat wykazał się zdolnościami jest dobrym miejscem. Promujemy przestrzeń symbolicznie się otwo-
edukacją. Tego typu wydarzenia siły, czasem wkład własny, liczymy, plastyczno-muzycznymi, by mógł w ten sposób kulturę, która na tra- rzyła i bardziej zachęcała do wejścia
były najczęściej jednorazowe, jak że premiera płyty, wystawa czy spo- prowadzić zajęcia w Piwnicach dycyjnym rynku by się nie sprzeda- do Artusa. A za trzy lata, podobnie
choćby Dzień Dziecka czy Miko- tkanie autorskie zorganizowane zo- Kultury. Ta przestrzeń to nasz nowy ła. jak teraz, chciałbym powiedzieć, że
łajki. Chciałbym, aby teraz to edu- stanie u nas. Dzięki temu my mamy projekt, na który otrzymaliśmy 90 proc. rzeczy, które założyłem,
kacja była jedną z najważniejszych kolejne wydarzenie artystyczne, pieniądze z Unii Europejskiej. Do Co od lipca Dwór Artusa zapropo- przy pomocy zespołu fantastycz-
nuje mieszkańcom miasta i tury- nych ludzi zrealizowałem.
REKLAMA

Tylko Toruń . 11 maja 2018