You are on page 1of 4

„yuri daugdeT, aspinZis adgilis deda CurCulobs...

” ლადო ასათიანი

ასპინძის
2018 წელი, მაისი ასპინძის სიახლენი 1

სიახლენი
aspinZis municipaliteti * maisi. 2018 * (3)40

გილოცავთ
დამოუკიდებლობის დღეს!
ძვირფასო ასპინძელებო, ჩემო მაგრამ ჩვენი წინაპრების თავდადე- რომ საქართველოში მცხოვრებმა
თანამემა­მულენო! ბამ და სამშობლოსადმი უსაზღვრო ყველა მოქალაქემ თავისუფლად იგ-
გილოცავთ უმნიშვნელოვანეს სიყვარულმა შეუძლებელი შეაძლე- რძნოს თავი დემოკრატიულ ღირე-
ეროვ­ნულ დღესასწაულს – საქარ- ბინა. ბულებებზე დაფუძნებულ სახელმ-
თველოს დამოუკიდებლობის 100 2018 წელი უმნიშვნელოვანესი წიფოში. მჯერა, შრომითა და ურ-
წლის იუბილეს! საიუბილეო წელია თითოეული ჭეშ- თიერთთანადგომით, ჩვენი ქვეყნის
26 მაისი გამორჩეული დღეა მარიტი პატრიოტი ქართველისა და საკეთილდღეოდ, ერთად, არაერთ
თანამედროვე საქართველოს ისტო- საქართველოში მცხოვრები ყველა კარგ საქმეს გავაკეთებთ.
რიაში, რომელმაც მნიშვნე­ლოვნად იმ კეთილისმსურველი ადამიანი- კიდევ ერთხელ გილოცავთ სა-
შეცვალა ჩვენი ქვეყნის მომავალი. სათვის, ვისაც მეორე სამშობლოდ ქართველოს დამოუკიდებლობის
სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებ- გაუხდია უდიდესი ტრადიციების დღეს, დღეს როცა აღსრულდა ჩვე-
ლობის მოპოვება ნებისმიერი ერის მქონე ქვეყანა. ეს არის თითოეული ნი წინაპრების დიდი ხნის ოცნება
ცხოვრებაში გამორჩეული მოვლე- ჩვენთაგანისათვის უმნიშვნელოვა- – საქართველო შეუერთდა სუვერე-
ნაა, რომელსაც გაფრთხილება და ნესი საზეიმო თარიღი. დარწმუნე- ნული სახელმწიფოების დიდ ოჯახს.
დაცვა ჭირდება. ბული ვარ, 2018 წელი კიდევ უფრო
საქართველოს მრავალსაუ­კუ- წარმატებული იქნება. როსტომ მაგრაქველიძე.
ნოვანი ისტორიის მანძილზე არაერ- საქართველოს ხელისუფლება ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერი
თი ქარტეხილი დასტყდომია თავს, ყველაფერს აკეთებს იმისათვის,

26 მაისი
გიორგი ლეონიძე საწყალ აჩრდილებს, რომ სდიოდათ სუნი მიწისა,
აღარ აცვიათ ტურნირებზე თეთრი რძიანა; ჩემსკენ მოჰქრიან იალქნებით: სპარსი, აბაში,
ვამაყობ, როგორც გულზვიადი მეისრაბარი, ვეღარ ანახლებთ ხმა სოლომონ ლეონიძისა – ჩემი სახელი დაიხევა აღტაცებაში.
დასისხლულ მარჯნით იჭედება ჩემი სახელი, დგებიან როგორც კეისარი ვესპასიანე...
შვინდის დროშებით გავაგიჟებ ყომრალ მოედანს... დღეს სიხარული – ვით ცეკვაში მთვრალი სალომე,
ცხელ არმაზიდან ატირდება შავი ძახილი...
– დღევანდელი მზე საქართველოს ისევ მოიტანს.
აცეცხლებული ტოპაზებით ამაყი სახლი. როგორც ეთერის სარეცელზე აბესალომი!..
ნელდება ცეცხლის კოშმარებში ოდრიკალები –
მზე პერანგს იცვამს ყარმიზიზას – მთებში ნაფარი: ქართლოსის ლანდი ბრწყინვალებით გამეთარეშა –
თეთრი ფიქრები მახვევია მადრიგალებად...
რკინის კვნეტაში ხმალსა ჰფერავს მეისრებარი!.. და გორგასლანის მელანდება შავი სურათი. არმაზისაკენ ნუღარ წავალთ ლეგა ზამთარში.
მასრეთი... ჰინდი... ზაბოლონი და ასურეთი. 1919

დიდი ზეიმი ასპინძაში


საქართველოს მთელი თავისი გალაკტიონის შედევრებმა საბო- ლადო; „ვამბობ ასპინძას და კვლავ ძირძველ მესხთა უდიდესი როლი, ბულმა უბედურებამ – ქრიასტიან
ისტორიის მანძილზე არაერთი მცი- ლოოდ უკვდავყო და თითოეული ომი მომენატრება”... უერთდება ურომლისოდაც, ალბათ, გამარჯვე- ქართველთა ძალდატანებითმა გა-
რე თუ დიდი ომები გადაუტანია, ქართველისათვის საამაყო გახადა გალაკტიონის ხმაც, სადაც ქართუ- ბა სათუო გახდებოდა. მიუხედავად მაჰმადიანებამ, ნათლად დაგვანა-
მარცხიც ბევრი უნახავს, მაგრამ ხა თუ რაოდენ უმნიშვნელოვანესი
ისეთი ბრწყინვალე გამარჯვებები ყოფილა ადგილობრივთა როლი ამ
უზეიმია, რომელთა შესახებ უცხო- დიდ გამარჯვებაში. ალბათ, ბევ-
ეთის დიდი ქვეყნების ისტორიულ რისთვის, არც ისაა ცნობილი, რომ
წყაროებშიც განსაკუთრებით რომ თევდორე მღვდლის ანალოგიური
მოუხსენებიათ. სხვებზე რომ არა- გმირობა სწორედ აქ გაიმეორა ჯა-
ფერი ვთქვათ, მარტო ასპინძის ვახმა მღვდელმა, გვარად ბერიძემ,
ომიც იკმარებდა იმისათვის, თუ რომლის სახელი ასევე ჯეროვნად
როგორი მხედართმთავრული ნი- არაა დაფასებული და, ალბათ,
ჭის მატარებელია ქართული გენი. მოვა დრო, როცა ამ გმირების სა-
მეფე ერეკლეს საბრძოლო ხელებსაც მომავალი თაობები სა-
სტრატეგიისა და ტაქტიკის წყა- კადრისად მიაგებენ პატივს.
ლობით 1770 წლის 20 აპრილს, დიდი ერეკლე მეფის გვერდით,
ასპინძაში, ქართველთა მიერ რიც- ადგილობრივი მოსახლეობის გმი-
ხობრივად მეტი, მრავალათასიანი რობაზე, მათ დიდ დამსახურებაზე
მტრის ჯარების – თურქ-ოსმალთა ქართული ზეპირსიტყვიერება მეტ-
დამარცხებამ მცირე ჯარითა და ყველებს, კანტიკუნტად მე-19 სა-
უმნიშვნელო დანაკარგით, განაპი- უკუნის პერიოდულ პრესაშიც აისა-
რობა ასპინძის სახელის უკვდავ- ხა ასპინძის ომის თვითმხილველთა
ყოფაც. ამიტომაც იყო, რომ ქარ- ინფორმაციულ მოგონებებშიც იგი.
თულ ისტორიოგრაფიაში ასპინძის ასპინძის ომის თემატიკაზე
ომმა განსაკუთრებული ასახვა არაერთი მონოგრაფია, ისტორი-
ჰპოვა და იგი არა მარტო ქართ- ული გამოკვლევა თუ პუბლიკაცია
ველ და უცხოელ ისტორიკოსთა დაწერილა, ალბათ კიდევ ბევრი და-
კვლევის საგნად აქცია, არამედ იწერება და სწორედ მათი გმირო-
ქართველ მწერალთა და მხატვარ- ბის მაგალითებზე უნდა ვიზრუნოთ
თა შემოქმედებითი მუზაც გახდა. ჩვენი მომავალი თაობის პატრი-
ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში დიდმა ოტული სულისკვეთებით აღზრდა-
ქართველმა პოეტებმა ბესიკმა და ზე, რათა მუდამ გვახსოვდეს – ვისი
რაფიელ ერისთავმა ბრწყინვალე : „ყური დაუგდეთ, ასპინძის ადგი- ლი სულის სიმტკის გამოხატულება იმისა, რომ ქართულ ისტორიოგრა- გორისანი ვართ, რომ ერთობას,
პოემები უძღვნეს ამ დიდ საბრძო- ლის დედა ჩურჩულობს, თუ როგორ იკვეთება. ფიაში ძალზე მწირი ცნობებია ად- ურთიერთგატანას და მშობლიური
ლო ეპოპეას, ხოლო მოგვიანებით, გავანადგურეთ, როგორ გავრე- მეფე ერეკლეს ამ დიდ გამარჯ- გილობრივთა თავდადებაზე, ომის მიწის სიყვარულს ძალუძს ქართვე-
მისი სახელი ლადო ასათიანისა და კეთ ურჯულო”... ბრძანებს დიდი ვებაში არ შეიძლება არ აღინიშნოს შედეგების შემდეგ აქ დატრიალე-
დასასრული მე–2 გვ.

წირვა ტოლოშში
22 აპრილს, წმიდა მენელსაცხებლე დედე- მეუფე თეოდორემ მიულოცა ყველას ეს ღრმად ინახავდენენ.
ბის ხსენების დღეს, სოფელ ტოლოშის, წმინდა განსაკუთრებული დღესასწაული – ხსენება იმ წირვას მოსახლეობასთან ერთად ესწრე-
თევდორე ტირონის სახელობის ეკლესიაში, მენელსაცხებლე დედათა, რომელნიც უფალსა ბოდნენ ადგილობრივი თვითმართველი ორგა-
ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპო- ჩვენსა იესო ქრისტეს დღედაღამ ემსახურებოდ- ნოს წარმომადგენლები.
ლიტმა მეუფე თეოდორემ წირვა ჩაატარა. ნენ, მის ქადაგებებს ისმენდნენ და ყოველივეს
2 ასპინძის სიახლენი 2018 წელი, მაისი

დიდი ზეიმი ასპინძაში


წინ მეფე ერეკლემ ძლევამოსილი ღონისძიება იმითაც, რომ სწორედ ყანა თავისი კულტურით ფასდება, ტომ მაგრაქველიძეს, რომელმაც
პირველი გვერდიდან
გამარჯვება მოიპოვა. ამ დღეს საზეიმოდ გაიხსნა ახლად- კულტურაა ქვეყნის მთავარი ქვა- ღრმაშინაარსიანად ისაუბრა ას-
ლი ერის გადარჩენა, რამეთუ დღე- ასპინძის წმინდა გიორგის სა- რეაბილიტერებული კულტურის კუთხედი. ამიტომაცაა, რომ ხე- პინძის ომის დიდ მნიშვნელობაზე
ვანდელ ურთულეს გლობალიზა- ხელობის ხვილიშის წინამძღვარმა სახლი და აქვე გაგრძელდა „ასპინ- ლისუფლება თავისი მყოფადობის ქართველი ერის ისტორიაში, რომ
ციის ეპოქაში სწორი ლავირებით, – დეკანოზმა მამა ზოსიმემ ასპინ- ძელობის” დიდი სახალხო დღესას- შენარჩუნებისათვის უპირველესად თითოეული ქართველი და მით უმე-
მიზანმიმართული ქმედებით ძალგ- ძის ომის მემორიალურ კომპლექ- წაული. თავისი კულტურის განვითარე- ტეს, ასპინძელი უნდა ამაყობდეს
ვიძს ქვეყნის გადარჩენა. სთან, ომში დაღუპული გმირების კულტურის სახლმა მართლაც ბისათვის უნდა იბრძოდეს, მასზე ამ დიდი გამარჯვებით. მან ასევე
წარსულს ვინც ივიწყებს, მას გაწეული ხარჯები ხომ ერთიორად მიულოცა ასპინძელებს ახლად-
მომავალი არ აქვს! – კარგად უნდა უბრუნდება ქვეყანას. კულტურუ- რიაბილიტირებული კულტურის
გვესმოდეს ამ ბრძნული შეგონების ლი საზოგადოების აღზრდა უპირ- სახლის გახსნა და დააიმედა, რომ
დედააზრი და ამიტომ იმ ფესვებ- ველესი თვითმიზანი უნდა იყოს! მომავალშიც დიდი ყურადღება
ზე აღმოცენებული ყლორტებით რეგიონებში რაც უფრო მეტი ყუ- მიექცევა მუნიციპალიტეტში კულ-
უნდა საზრდოობდეს ჩვენი ახალ- რადღება მიექცევა კულტურული ტურის დონის ამაღლებას.
გაზრდობა, ქართველი ერი. უნდა საზეიმო კონცერტზე
გვახსოვდეს – რატომ და რისთვის მუსიკალური და ქორეოგ-
ღვრიდნენ სისხლს ჩვენი მამაპაპა- რაფიული ნომრებით წარ-
ნი, რამაც აქამდე მოგვიყვანა. სდგნენ კულტურის ცენტ-
დღეს საქართველოს ყველა რთან არსებული ბავშვთა
მხარეში ყოველწლიურად ტარდე- ქორეოგრაფიული ანსამბ-
ბა ტრადიციული დღესასწაულები, ლი „სამცხე” (ხელმძღვანე-
რომლებიც ამ დიდ მისიას ასრუ- ლი ჯაბა ასპანიძე), ფოლკ-
ლებენ. ერთ-ერთი ასეთი დღესას- ლორული ანსამბლი „წუნ-
წაულია „ასპინძელობა”, რომელიც და” (ხელმძღვანელი ბექა
ასევე ყოველწლიურად იხვეწება და ზედგინიძე), ვალერიან
ახალ სახეს იძენს. მაღრაძის სახელობის სა-
წელსაც, 20 აპრილს, უჩვე- ხსოვნის მოსახსენიებელი პარაკ- ბრწყინვალედ უმასპინძლა სტუმ- მუსიკო სკოლის პედაგო-
ულოდ ლამაზად აღინიშნა ეს ლისი გადაიხადა. რებს. იმდენი მაყურებელი, ალბათ, გები და აღსაზრდელები,
სახალხო დღესასწაული. მისა- პარაკლისის დასრულების შემ- დიდი ხანია არ შეკრებილა ბოლო ივერიის საჯარო სკოლის
სალმებელია, რომ ღონისძიებას დეგ, ვაჟთა ფოლკლორულმა ან- რამდენიმე წელია, არცერთ მა- მოსწავლეები (ხელმძღვა-
სამცხე-ჯავახეთის ახლადდანიშ- სამბლმა „წუნდამ” რამდენიმე ქარ- სობრივ ღონისძიებაზე, რამდენიც ნელი ნუკრი ღორჯომელა-
ნული გუბერნატორი კახაბერ სამ- თული ხალხური სიმღერა და საგა- იმ დღეს და, უნდა ითქვას, რომ ძე). ჭობარეთის საჯარო
ხარაძეც დაესწრო, რომელმაც ლობელი შეასრულა. აქვე საზეიმო მართლაც მაღალ აკადემიურ დო- სკოლის პედაგოგმა ლამ-
ადგილობრივი თვითმმართველი ვითარებაში მუნიციპალიტეტის ნეზე ჩატარდა წლევანდელი „ას- ღონისძიებების გამართვას, მით ზირა ზედგინიძემ წაიკითხა საქარ-
ორგანოს მესვეურებთან – მუნი- მერმა როსტომ მაგრაქველიძემ პინძელობა”, რომელიც ბევრ დიდ უფრო გაძლიერდება რეგიონიც თველოსადმი მიძღვნილი საკუთა-
ციპალიტეტის მერთან როსტომ საქართველოს თავდაცვის სამი- ქალაქსა თუ რეგიონულ ცენტრს და სახელმწიფოც, ადამიანებს მი- რი ლექსი.
მაგრაქველიძესთან, საკრებულოს ნისტროს მიერ სხვადასხვა დროს შეშურდებოდა. თითოეულ შესრუ- ეცემათ მეტი საშუალება სულიერი წარმოდგენილი თითოეული
თავმჯდომარესთან მამუკა მელი- სტიქიასთან ბრძოლაში გამოჩე- ლებულ ქორეოგრაფიულ ნომერს განვითარებისათვის. ნომერი დამსწრეთა ხანგრძლივი
ქიძესთან და სხვა პასუხისმგებელ ნილი მამაცობისათვის მედლებით – განსაკუთრებულ პეწს სძენდა საზეიმო საღამო გახსნა და ოვაციებით გამოიხატებოდა, რაც
მუშაკებთან ერთად გვირგვინებით დააჯილდოვა რაჯდენ თოთაძე, შესანიშნავი დიზაინით შეკერილი დამსწრე საზოგადოებას მიესალმა შემსრულებელთა წარმატების დას-
შეამკო როგორც ასპინძის ომის სიმონ კეღოშვილი და ნიკოლოზ საცეკვაო ფორმები, მუსიკალური კულტურის ცენტრის სათეატრო ტური იყო.
მემორიალური კომპლექსი, ასევე მეფარიძე. გაფორმება, სცენის განათება. ხელოვნების ხელმძღვანელი მარეხ
ე.წ. ნახდარიც, სადაც 248 წლის განსაკუთრებით დასამახსოვ- კარგია, როცა შრომა გიფას- დათაშვილი, შემდეგ სცენა დაუთ- ავთანდილ მესხი
რებელი აღმოჩნდა წლევანდელი დება. ეს ამ დღემაც ცხადყო. ქვე- მო მუნიციპალიტეტის მერს როს-

მუნიციპალიტეტის მერიაში
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის ძველი ადმინისტრაციულ ერთეულში; ზურაბ დიასამიძე – ასპინძის მუნი- მუნიციპალიტეტის მერის წარმომად-
მიერ გამოცხადებული კონკურსის შე- ფრიდონ ზაზაძე – ნაქალაქევის ად- ციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი გენლის ასისტენტი სოფელ ოშორაში;
დეგად, საკონკურსო კომისიის მიერ მინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის აწყვიტის ადმინისტრაციულ ერთეულ- ტარიელ აფციაური – ასპინძის მუ-
შერჩეულია და მერის ბრძანებით ამა მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგე- ში; ნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენე-
წლის 2 აპრილიდან შესაბამის თანამ- ნელის ასისტენტი სოფლებში თმოგვსა გოდერძი ველიჯანაშვილი – ასპინ- ლი იდუმალის ადმინისტრაციულ ერ-
დებობზე დანიშნულნი არიან შემდეგი და ფიაში; ძის მუნიციპალიტეტის მერის წარმო- თეულში;
საჯარო მოხელეები: თამაზ მაღრაძე – ასპინძის მუნიცი- მადგენელი ტოლოშის ადმინისტრა- ჯაბა კორტი – ასპინძის მუნიცი-
გოჩა ფილიშვილი – ასპინძის მუნი- პალიტეტის მერის წარმომადგენელი ციულ ერთეულში; პალიტეტის მერის წარმომადგენელი
ციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი ნაქალაქევის ადმინისტრაციულ ერ- გურგენ თუმასიან – დამალის ადმი- ოთის ადმინისტრაციულ ერთეულში;
ასპინძის ადმინისტრაციულ ერთეულ- თეულში; ნისტრაციულ ერთეულში ასპინძის მუ- გენადი შავაძე – ასპინძის მუნიცი-
ში; ელგუჯა შეშაბერიძე –ასპინძის მუ- ნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენე- პალიტეტის მერის წარმომადგენლის
მალხაზ ლონდარიძე – ასპინძის მუ- ნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენე- ლის ასისტენტი; ასისტენტი სოფელ ივერიაში;
ნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენ- ლი თოკის ადმინისტრაციულ ერთეულ- მარტინ კერექციან – ასპინძის მუნი- კახა ზედგინიძე – განათლების,
ლის ასისტენტი ასპინძის ადმინისტრა- სა და სოფელ ვარგავში; ციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი კულტურის, ტურიზმის განვითარებისა
ციულ ერთეულში; ნოდარ ბაბელაშვილი – ასპინძის დამალის ადმინისტრაციულ ერთეულ- და ძეგლთა დაცვის განყოფილების III
გენადი ზედგინიძე – ასპინძის მუნი- მუნიციპალიტეტის მერის წარმომად- ში; რანგის, III კატეგორიის უფროსი სპეცი-
ციპალიტეტის მერის წარმომადგენელი გენელი ხიზაბავრის ადმინისტრაციულ მამუკა გიგაშვილი – იდუმალის ად- ალისტი ძეგლთა დაცვის საკითხებში.
ერთეულში; მინისტრაციულ ერთეულში ასპინძის

რწყვის სეზონისათვის მზადება დავიწყეთ


ასპინძის მუნიციპალიტეტის ბული სარწყავი არხების გაწმენდი- სადგურებზე. შემოიღობა სატ- ბა, მთლიანად გასაწმენდია 21,4 დღემდე არ ირწყვება უხვმოსავ-
დაბაში, სოფლებსა თუ დასახ- თი და სარემონტო სამუშაოები.  რანსფორმატორო კვანძი და უკვე კილომეტრი სიგრძის გრავიტაცი- ლიანი სასოფლო-სამეურნეო მი-
ლებულ პუნქტებში ყოველთვის დაბაში უკვე გაიწმინდა ზედა შეძენილია ელექტრო აღრიცხვისა ული არხები, დიუკერებსა და სა- წები, ეს განსაკუთრებით ითქმის
იყო და არის სარწყავი წყლის და შუა არხები. და ელექტრო მარეგულირებელი დაწნეო ქსელებზე ჩასატარებელია ე.წ. ხიდგაღმა მიწებზე, რომელთა
პრობლემა. ეს არცაა გასაკვირი, დასრულდა სოფელ ხიზაბავ- მოწყობილობები, რომელთა და- შესადუღებელი სამუშაოები და მორწყვა დღემდე პრობლემურია,
რადგან სამელიორაციო სამუშა- რის ე.წ. „წვერის” წყალსაცავზე სა- მონტაჟება მალე დაიწყება. სხვ. დემონტაჟი უნდა გაუკეთდეს თუმცა მუნიციპალიტეტის მე-
ოების ჩატარება ყოველთვის დიდ რემონტო სამუშაოებიც, კერძოდ, მიუხედავად იმისა, რომ ად- ქანობდაკარგულ გრავიტაციულ რიასთან ერთად შესაძლებლობის
ხარჯებთანაა დაკავშირებული და წყალსაცავის მკვებავი არხის, რეული გაზაფხულიდანვე შევუ- სარწყავ არხებს, რომელნიც მო- მაქსიმუმს გავაკეთებთ იმისათვის,
ფინანსური პრობლემებიდან გა- რომ ეს ადგილები გასარწავდეს და
მომდინარე, ჭირს ამ სამუშაოების ათვისებული იქნას.
ჩატარება, ამას რელიეფური პრობ- ასპინძის მელიორაციის ცენ-
ლემებიც განაპირობებენ, თუმცა, ტრი გრავიტაციული არხებით
მიუხედავად ამისა, შესაძლებლო- ასარწყავებს 729 ჰექტარს, ხოლო
ბის მაქსიმუმი კეთდება იმისათვის, სატუმბი სადგურებით – 206 ჰექ-
რომ მოსახლეობას რამენაირად ტარს, რაც არც თუ ისე მცირე
შევუმსუბუქოთ ამ პრობლემით გა- ფართობებია და მასზე ზრუნვა
მოწვეული მდგომარეობა. ბოლო მხოლოდ ყველა იმ აუცილებელი
წლებში მნიშვნელოვანი ღონისძი- სამუშაოების ჩატარების შემდეგ
ებები გავატარეთ სამელიორაციო იქნება შესაძლებელი, რაზედაც
სამუშაოებისათვის. იყო წლები, ზემოთ გვქონდა საუბარი.
როდესაც ამ მიმართებით სამუშა- რწყვის სეზონის დაწყებამდე
ოების ჩატარება გვახსენდებოდა ჯერ კიდევ დიდი დროა, მაგრამ
მხოლოდ მაშინ, როცა სასოფლო თითოეული დღე, საათი განსაზღვ-
სამეურნეო სავარგულების რწყვის რული გვაქვს იმისათვის, რომ შე-
აქტიური სეზონი იწყებოდა (ივ- საძლებლობის მაქსიმუმი გავაკე-
ლის-აგვისტოში) და მოსახლეობის თოთ, რათა მშრომელ ადამიანებს
ნაჯაფ-ნაამაგარი წყალში იყრებო- მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი
და. არ უნდა ვიყოთ გულმავიწყები! სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტე-
ახლა კი, ალბათ, ბევრი დამეთანხ- ბის წარმოებისათვის.
მება, რომ ამ მხრივ მდგომარეობა
რადიკალურადაა შეცვლილი. სამე- რომლითაც გრავიტაციული არხი- დექით მომავალი საზაფხულო პირკეთებულია რკინა-ბეტონის მერაბ ნარიმანიძე,
ლიორაციო სამუშაოების ჩატარე- დან ხდება წყალსაცავის შევსება. რწყვის სეზონისათვის მზადებას, სწორკუთხა კონსტრუქციებით. ასპინძის მუნიციპალიტეტის
ბას ადრეული გაზაფხულიდანვე ასევე მიმდინარეობს სარე- გასაკეთებელი ძალზე ბევრია. ამ ცხადია, მუნიციპალიტეტის მერიის ა(ა)იპ
შევუდექით – აქტიურად მიმდინა- მონტო სამუშაოები სოფელ რუს- ეტაპზე დასაკეტია ყველა გრავი- ცენტრშიც გვაქვს ისეთი მო- ასპინძის მელიორაციის
რეობს დაბის ტერიტორიაზე არსე- თავისა და ვარნეთის სატუმბ ტაციული არხის სათავე-ნაგებო- უწესრიგებელი ადგილები, სადაც ცენტრის დირექტორი
2018 წელი, მაისი ასპინძის სიახლენი 3

მიმდინარეობს საგზაო სამუშაოები დედამიწის საერთაშორისო დღე


დაიწყო ასპინძის მუნიციპალი- ლებს სამშენებლო კომპანია შ.პ.ს.
22 აპრილს, ასპინძის მუნიცი-
ტეტის სოფელ მირაშხანში მისას- ,,საგზაო სამშენებლო სამმართვე-
პალიტეტში დედამიწის საერთა-
ველი გზის სარეაბილიტაციო სა- ლო 1'',რომლის ღირებულება შეად-
შორისო დღესთან დაკავშირებით,
მუშაოები. პროექტის ფარგლებში გენს 900 000 ლარს.
მუნიციპალიტეტის მერიის ადმი-
მოეწყობა 3 კმ ასფალტო-ბეტონის აღნიშნული სამუშაოები გეგმა- ნისტრაციული ერთეულის წარმო-
გზა.  გრაფიკით მიმდინარეობს და გარკ- მადგენლებმა და საკრებულოს დე-
სამშენებლო სამუშაოებს ასრუ- ვეულ ვადებში დასრულდება. პუტატებმა თავიანთ ტერიტორიულ
ერთეულებში დასუფთავების აქცია
მოაწყევს და ნერგები დარგეს.
სოფელ დამალაში, წმ.გიორგის
სახელობის ეკლესიის მიმდებარე
ტერიტორიაზე, დასუფთავების აქ-
ცია მოეწყო, სადაც სოფლის მოსახ-
ლეობასთან ერთად ადგილობრივი
თვითმმართველობის წარმომად- ფელ ოშორის საჯარო სკოლის ტე- მოსდაცვითი ღონისძიებაა, რომელ-
გენლები ღებულობდნენ მონაწილე- რიტორიაზე დაირგო მარადმწვანე შიც ყოველ წელს მსოფლიოს 175
ობას. ნერგები.  ქვეყნის 17 000-მდე ორგანიზაცია
ამ დღესთან დაკავშირებით 22 აპრილი მსოფლიოში ერთ- და მილიონობით მოხალისე მონაწი-
ასევე სოფელ ძველის წმ. გიორგის ერთი ყველაზე მასშტაბური გარე- ლეობს.
სახელობის ეკლესიის ეზოსა და სო-

ინტერვიუ აზიური ფაროსანა


აში, 2010 წელს – ახალ ზელანდიაში. 2015-2016 – მავნებლის წინააღმდეგ ერთადერთი და ყვე- ნული სააგენტო წამყვანი ენტომოლოგების მო-
ამირან ლაზარაშვილი წლებში მავნებელი ინტენსიურად გავრცელდა ლაზე ეფექტური ბრძოლის საშუალება შესაბამი- ნაწილეობით, მუდმივ რეჟიმში განახორციელებს
დღეს ჩვენი ქვეყანა არაერთი გამოწვევის წი- რუსეთსა და საქართველოში, კერძოდ, აფხაზეთ- სი ქიმიური წამლობების დროული და ხარისხიანი მონიტორინგს, რათა ზუსტად განისაზღვროს
ნაშე დგას. ეს არის ქვეყნის ეკონომიკური მდგო- ში, სადაც მისი მაქსიმალური კონცენტრაცია შე- განხორციელებაა. მავნებლის გავრცელების არეალი და დადგინდეს
მარეობა, თავდაცვა, ეკოლოგია, უმუშევრობა ინიშნება გულრიფშისა და სოხუმის რაიონებში. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდი- წამლობის ზუსტი თარიღი.
თუ მრავალი სხვა. ამას კიდევ ერთი – სოფლის აქ მავნებლის უარყოფითი ზემოქმედების შედე- ლებაზე დაყრდნობით მავნებლის წინააღმდეგ – ჯერჯერობით ასპინძის მუნიციპალიტეტში
მეურნეობაში შექმნილი პრობლემაც დაემატა, გად 2-3 ჯერ შემცირდა ატმის, მანდარინის და ეფექტურია და შესაძლებელია გამოყენებული პრობლემური არ გამხდარა ფაროსანას „შემო-
რომელიც ასევე დიდ საფრთხეებს უქმნის ამ სფე- ხურმის მოსავალი. ამჟამად აზიური ფაროსანა იქნას ლამბდა-ციჰალოტრინი, რომელიც ეფექ- სევა”, თუმცა გასული წლის შემოდგომით აქა-იქ
როს – ესაა ფაროსანა, რომლის თაობაზეც უკვე ძირითადად გავრცელებულია დასავლეთ საქართ- ტურია უფროსი ასაკის მატლების და ზრდას- გამოჩენილი ფაროსნები თვითდამშვიდების საშუ-
დიდი ხანია საქვეყნო სჯა-ბაასი მიმდინარეობს და ველოში. მოსახლეობას გარკვეული წარმოდგენა რული მავნებლის წინააღმდეგ. მისი გამოყენება ალებას არ გვაძლევს. როგორ ემზადება თქვენი
ისახება ბრძოლის ახალ-ახალი მეთოდები, რათა რომ ჰქონდეს მავნებლის შესახებ, აუცილებელია შესაძლებელია სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო სამსახური ფაროსანას გავრცელების წინააღმდეგ.
თავიდან ავიცილოთ მის მიერ მიყენებული მოსა- გავეცნოთ მის აღწერილობას: კულტურებზე მოცემული დოზების შესაბამისად; რა სახის დახმარებას უნდა ველოდოთ ზემდგომი
ლოდნელი ზარალი. ამ საკითხთან დაკავშირებით მავნებლის სიგრძე 1-1,7 მმ-ია. იგი მსხლისებ- ბიფენტრინი, რომელიც ინსტანციებიდან და, საერთოდ, რა ღონისძიებები
ვთხოვეთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნე- რი ფორმისაა, ოდნავ გაბრტყელებული. სხეულის ეფექტურია როგორც ყველა ასაკის მატლის, ტარდება ამ მიმართებით მუნიციპალიტეტში?
ობის სამინისტროს საინფორმაციო-საკონსულტა- ზედა მხარე მოყავისფრო ფერისაა, ხოლო ზურგ- ასევე ზრდასრული მავნებლის წინააღმდეგ. ასევე – უნდა აღინიშნოს, რომ მავნებლის გამო-
ციო სამსახურის პირველი კატეგორიის უფროს სა და თავზე აღენიშნება აჭრელება, რაც ვიზუ- შესაძლებელია საქართველოში დარეგისტრირე- ჩენისთანავე სახელმწიფო უწყებები თავიდანვე
სპეციალისტს ასპინძის მუნიციპალიტეტში ამი- ალურად ქმნის მარმარილოსებრ შეფერილობას. ბული სხვა პრეპარატებიც, რომელთა გამოყენე- აქტიურად ჩაერთვნენ ღონისძიებების გასატა-
რან ლაზარაშვილს ეპასუხა რამდენიმე კითხვაზე: სხეულის ქვედა მხარე თეთრი ან მოთეთრო-ყა- ბასაც ეფექტურია მავნებლის წინააღმდეგ ბრძო- რებლად, შესაბამისად გამოიყო დაფინანსება, რო-
– ბატონო ამირან, ალბათ, დამეთანხმებით, ამ ვისფერია, ზოგიერთ შემთხვევაში ამავე არეალზე ლაში. მაგალითად, აშშ-ში ტარდება კვლევები, გორც წინა წლებში, ისე მიმდინარე წელს და გარე-
რამდენიმე ათეული წლის წინ სოფლის მეურნე- აქვს მუქი-ყავისფერი, ან შავი ლაქები. მავნებლის წინააღმდეგ შემდეგი მოქმედი ნივთი- მოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტ-
ობის პროდუქციის წარმოებისათვის იმდენი შხამ- აზიური ფაროსანა მისი მონათესავე სახეობე- ერებების ეფექტურობაზე: რო თავისი შესაბამისი უწყებებით ახორციელებს,
ქიმიკატები არ გამოიყენებოდა, რამდენიც ახლა. ბისაგან განსხვავდება ნათელი ფერის ზონებით ალფა-ციპერმეტრინი (სიმინდი, ლობიო, წიწა- როგორც მონიტორინგს, მწერის გავრცელებაზე,
თქვენი აზრით, რა არის ამის მიზეზი? ულვაშებზე (ე.წ. „ანტენებზე“) და შავ-თეთრი მო- კა, პომიდორი); ისე მის წინააღმდეგ ბრძოლას, 2018 წელს სახელ-
– გამომდინარე იქიდან, რომ ბუნებაში მნიშვ- ხაზულობით მუცლის კიდეებზე. იმიდა კლოპრიდი (ლობიო, პომიდორი, წიწა- მწიფომ ამ კამპანიისათვის 50 მილიონი ლარი გა-
ნელოვანი ცვლილებები ხდება კლიმატთან დაკავ- მავნებლის ფეხები ყავისფერია, დამახასიათე- კა); მოყო, შეძენილი რომ ყოფილიყო სპეც. ტექნიკა,
შირებით, მავნებელი დაავადებების გამრავლე- ბელი თეთრი სეგმენტებით. მეტომილი (სიმინდი, ლობიო, წიწაკა, პომი- მწერის მისატყუებელი ფერომონები, რომელიც
ბა-განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობები ახასიათებს ხუთი ასაკი. პირველი ასაკის მატ- დორი);  დაიდგმება თითქმის ყველა სოფელში, აგრეთვე
მაინც შეიქმნა, დაავადებების გავრცელებაზე ლის ზომა 2,4 მმ-მდეა, ასაკის ცვლასთან ერთად იგი ზეტა-ციპერმეტრინი (სიმინდი, ლობიო, წიწა- სპეც. ტანსაცმელი, შესაწამლი პრეპარატები.
დიდი გავლენა მოახდინა საზღვარგარეთის ქვეყ- ზომაში იზრდება და აღწევს 12 მმ-მდე. ასევე ასაკის კა, პომიდორი). – როგორ წარმოგიდგენიათ მოსახლეობის
ნებიდან არასერტიფიცირებულმა და დასნებოვ- მიხედვით მატლები სხვა და სხვაგვარად გამოიყუ- ველზე მწერების მაქსიმალური კონცენტრა- ჩართულობა ფაროსანის წინააღმდეგ ბრძოლაში
ნებულმა სათესლე მასალის შემოტანამ, მოსახლე- რებიან: პირველი ასაკის მატლი ნარინჯისფერი, ან ცია შეინიშნება განაპირა ადგილებზე – საზღვრებ- და თქვენი ურთიერთთანამშრომლობა რაში გა-
ობის მხრიდან თესლბრუნვის უგულებელყოფამ წითელი ფერისაა. მეორე ასაკის დადგომიდან ფერი ზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფართობის მოიხატება. რა მეთოდებს მიმართავთ ამ პრობ-
და კიდევ სხვადასხვა ფაქტორებმა. ეცვლება – მუქდება და მატლი თითქმის შავ შეფე- ნაპირი შემოსაზღვრულია ხე-მცენარეებით. აქე- ლემის თავიდან აცილებისათვის. მოსალოდნელია
ყოველივე ამან რეგიონში შექმნა ისეთი ფონი, რილობას იღებს. განვითარების შემდგომ ასაკებში დან გამომდინარე, განსაკუთრებით კარგად უნდა თუ არა შესაბამისი შხამ-ქიმიკატების და შესაწამ-
რომ აუცილებლობას წარმოადგენს თითქმის (III-IV-V) მატლი კვლავ იცვლის ფერს და ხდება მო- დამუშავდეს ფართობის ნაპირები და იქ არსებული ლი აპარატების შემოტანა და მოსახლეობაზე გა-
ყველა კულტურული მცენარის დამუშავება, რო- ყავისფრო-თეთრი შეფერილობის. განვითარების ხე-მცენარეები. კვლევებით დადასტურებულია, ნაწილება?
გორც სოკოვანი დაავადებების, ისე მავნე მწერე- პარალელურად მატლის ასეთი რადიკალური სა- რომ ამ წესის გამოყენებას განსაკუთრებით კარგი – პრეპარატების დარიგება ამ ეტაპზე არ
ბის წინააღმდეგ, შედეგად, გასულ წლებთან შედა- ხეცვლილება საველე პირობებში მნიშვნელოვნად შედეგი აქვს მარცვლეული კულტურების (ლობიო, იგეგმება, წამლობას მინდვრებსა და ნათესებში ჩა-
რებით, გაზრდილია პესტიციდების გამოყენების ართულებს მის იდენტიფიცირებას. სოია) შემთხვევაში. პესტიციდები და ამ შემთხვე- ატარებს სურსათის უვნებლობის კვალიფიციური
მაჩვენებელი. აზიური ფაროსანას კვერცხი თეთრი და მომ- ვაში ინსექტიციდები, ანადგურებენ არა მხოლოდ სპეციალისტები, რომ არ მოხდეს პრეპარატების
– დღეს საქართველოში (თუმცა ეს მეზობელი რგვალო-ბურთისებრი ფორმისაა, – ზომით – 1,3 მავნებელს, არამედ მის ბუნებრივ მტრებსაც. შესა- გადაჭარბებული ან შემცირებული დოზების გა-
რეგიონებისთვისაც დიდი პრობლემაა) სოფლად მმ-დან 1,6 მმ-მდე. ბამისად, პესტიციდების გამოყენება უნდა მოხდეს მოყენება, რაც უარყოფითად აისახება როგორც
დასაქმებული ადამიანების უპირველესი პრობლე- აპრილის ბოლოდან ზრდასრული მავნებელი დოზების და ჯერადობების სრული დაცვით, მხო- ბუნებაზე ისე ცოცხალ ორგანიზმებზე, თუმცა არ
მა სხვა მავნებლებთან ბრძოლის პარალელურად გამოდის მეზამთრეობის ადგილიდან და დამატე- ლოდ აუცილებლობის შემთხვევაში. შეიძლება არ აღვნიშნო, რომ მოსახლეობის ჩარ-
ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის პრობლემა ბითი კვებისათვის იწყებს პატრონ-მცენარეების ბოსტნეული კულტურების შემთხვევაში თულობა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ღონისძიება-
დადგა. იქნებ გვითხრათ, რა არის ფაროსანა, სა- ძებნას, ეს პროცესი, ანუ დამატებითი კვება წამლობების ჩატარება რეკომენდებულია იმ შემ- ში. თითოეულმა პირმა უნდა იცოდეს, რომ ერთი
იდან შემოვიდა, რა ზარალის მოტანა შეუძლია? გრძელდება 1-2 კვირის განმავლობაში, რის შემ- თხვევაში, თუ მავნებლის მატლების გამოჩენა განადგურებული მწერი ნიშნავს შემდგომ თაობებ-
– ბოლო პერიოდში ჩვენი ქვეყანა ახალი გა- დეგაც მდედრი მავნებელი იწყებს კვერცხის დე- ემთხვევა ნაყოფის ფორმირება-განვითარების ში რამდენიმე ათასი მწერის განადგურებას.
მოწვევის წინაშე დადგა, ეს არის ე.წ. აზიური ფა- ბას. კვერცხი იდება ჯგუფებად, როგორც წესი, პერიოდს. როგორც ყველა მუნიციპალიტეტში, ასევე
როსანა, რომელიც საქართველოში პირველად ფოთლების ქვედა მხარეს. თითოეულ ჯგუფში გამომდინარე იმ ფაქტიდან, რომ მავნებელს 3 ჩვენთან, საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსა-
2015 წელს გამოჩნდა და მავნებელმა თავდაპირვე- 20-30 კვერცხია. თაობა ახასიათებს, აუცილებელია წამლობის რამ- ხურები აქტიურად არიან ჩართულები მოსახლე-
ლად მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა მეთხილეობის ჩვენს პირობებში წელიწადის განმავლობა- დენჯერმე ჩატარება – პესტიციდების დოზების, ობის ინფორმირებაში. ყველა სოფელსა და დასახ-
დარგს. ინვაზიური მავნებელი თხილის გარდა აზი- ში მავნებელს შესაძლოა ჰყავდეს 3-მდე თაობა. ჯერადობების და ლოდინის პერიოდების დაცვით. ლებულ პუნქტში თვალსაჩინო ადგილზე გამოვა-
ანებს თითქმის ყველა სახის სასოფლო- სამეურნეო პირველი თაობის გამოჩენა-განვითარება მოსა- მავნებლის მხრიდან რეზისტენტულობის კარით ჩვენი თანამშრომლების საკონტაქტო ნომ-
კულტურას. იგი, უპირატესად, ვაშლის, ატმის, ლოდნელია მაისის I დეკადიდან. მეორე თაობა (პრეპარატისადმი შეგუება, რის შემდეგაც პრე- რები, რომ დაინტერესებულმა პირმა ნებისმიერ
ყურძნის, კენკროვნების მტერია, ამ მავნებელს შესაძლოა გაჩნდეს და განვითარდეს ივნისის II-III პარატი მავნებელს ვეღარ კლავს) გამოვლენის დროს შეძლოს ჩვენთან დაკავშირება, აგრეთვე
ახასიათებს არაპროგნოზირებადი გადაადგილე- დეკადიდან აგვისტოს I დეკადამდე პერიოდში, თავიდან ასაცილებლად, აუცილებელია პესტიცი- შევადგინეთ გეგმა-გრაფიკი სოფლებში გასასვლე-
ბის უნარი, გაზაფხულიდან გვიან შემოდგომამდე ხოლო მესამე თაობის გამოჩენა და განვითარება დების როტაცია. ამ შემთხვევაში გასათვალისწი- ლად, რომ ყველა მოსახლეს ადგილზე შევხვდეთ
იკვებება მცენარეებით, გამოსაზამთრებლად კი კი შესაძლებელია დაფიქსირდეს აგვისტოს I ნებელია ის ფაქტორი, რომ უნდა შეიცვალოს მოქ- და ვესაუბროთ სოფლის მეურნეობაში ყველა აქ-
სახლებსა და სხვა შენობა-ნაგებობებში შედის. უც- დეკადიდან ოქტომბრის I დეკადამდე. ოქტომბერ- მედი ნივთიერება და არა მხოლოდ პესტიციდის ტუალური საკითხების ირგვლივ და ამომწურავი
ხოელი ექსპერტების მონაცემებით, აზიური ფარო- ნოემბრიდან მავნებლის ზრდასრული ფორმები სავაჭრო დასახელება. პასუხები გავცეთ მათ მიერ დასმულ კითხვებზე.
სანის მასობრივად გავრცელების დროს ზარალმა გადადიან დიაპაუზაში. პესტიციდების გამოყენებისას აუცილებე- – ვნახოთ, რას მოგვიტანს დარჩენილი დრო.
შეიძლება მოსავლის 70 პროცენტიც კი შეადგინოს. აზიური ფაროსანის გამრავლებისათვის ლია შესაბამისი უსაფრთხოების ზომების დაცვა, ღმერთმა ქნას ყველაფერმა მშვიდად ჩაიაროს,
მავნებლის სამშობლოა სამხრეთ-აღმოსავ- ხელსაყრელი – ოპტიმალური კლიმატური პირო- რათა თავიდან იქნას აცილებული ადამიანის ჯან- თუმცა თვითდამშვიდებას მაინც არ უნდა ველო-
ლეთი აზიის ქვეყნები, საიდანაც იგი გავრცელდა ბებია სუბტროპიკულ რაიონებში, სადაც აღინიშ- მრთელობის და გარემოს დაზიანების რისკები. დოთ და მზადყოფნაში ვიყოთ ფაროსნების წი-
ჩინეთში, იაპონიაში, კორეის ნახევარკუნძულზე, ნება თბილი ზამთარი და ჰაერის მაღალი შეფარ- მსოფლიოს წამყვანი ენტომოლოგების რეკომენ- ნააღმდეგ ბრძოლაში.
ტაივანსა და ვიეტნამში. 1996 წლიდან მავნებელი დებითი ტენიანობა. დაციით, ქიმიური შესხურება ეფექტიანია მავ- ინტერვიუს უძღვებოდა
– ყველაზე მიღებული ფორმა ფაროსანასთან ნებლის დაფრთიანებამდე (ნიმფის ასაკში, მაისი-
გავრცელდა აშშ-ს ტერიტორიასა და კანადაში. ავთანდილ ბერიძე
2007 წლისთვის იგი დაფიქსირდა შვეიცარი- ბრძოლის წინააღმდეგ რა არის? ივნისის პერიოდში). ამ მიზნით, სურსათის ეროვ-

იმუნიზაციის კვირეული
ჯანმრთელობის მსოფლიო ორ- ა(ა)იპ ,,ასპინძის საზოგადოებრივი ევროპის იმუნიზაციის კვი-
განიზაციის ევროპის რეგიონულმა ჯანმრთელობის დაცვის მუნიციპა- რეულის მიზანია, საზოგადოების
ბიურომ 2018 წლის 23-29 აპრილი ლური ცენტრის’’ მიერ, მერიის ადმი- ცნობიერების ამაღლება ადამიანის
დეკადა ევროპის იმუნიზაციის კვი- ნისტრაციული შენობის ფოიეში გაიხ- ჯანმრთელობისა და კეთი ლდღეობი-
რეულად გამოაცხადა. საქართველო სნა ევროპის იმუნიზაციის კვირეული. სათვის იმუნიზაციის მნიშვნელობის
2007 წლიდან აქტიურად მონაწი- აღნიშნულ ღონისძიებას ესწრე- თაობაზე. კვირეულის განმავლობაში
ლეობს იმუნიზაციის კვირეულში და ბოდნენ ასპინძის მუნიციპალიტეტის კიდევ ერთხელ მოხდა იმუნიზაციის
სხვადასხვა სახის ფართომასშტაბიან მერი როსტომ მაგრაქველიძე და ად- აქტუალობის შეხსენება და ინფორ-
საკომუნიკაციო ღონისძიებებს ახორ- გილობრივი თვითმმართველობის მაციის მიწოდება მოსახლეობის,
ციელებს. წარმომადგენლები, ასევე მუნიციპა- მედიის, ჯანდაცვის სისტემის სპე-
23 აპრილს იმუნიზაციის კვი- ლიტეტში არსებული ამცრელი და- ციალისტების, პოლიტიკოსებისა და
რეულის დღეებთან დაკავშირებით, წესებულებების უბნების ექიმები და სხვადასხვა დაინტერესებული მხარე-
ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერიის მედდები. ებისათვის.
4 ასპინძის სიახლენი 2018 წელი, მაისი

წიგნის
საერთაშორისო დღე
აღინიშნა
23 აპრილს წიგნის საერთაშორი- ნად ფონდზე, მკითხველთა მოზიდვის
სო დღესთან დაკავშირებით ასპინძის თაობაზე, სამომავლო გეგმებსა და
მუნიციპალიტეტის მერი როსტომ მაგ- მათი გადაჭრის სამომავლო გზებზე.
რაქველიძე და ადგილობრივი თვით- ასევე, ამ დღეს, ადგილობრივი
მმართველობის წარმომადგენლები თვითმმართველობის წარმომადგენ-
მუნიციპალიტეტის ა(ა) ი.პ ასპინძის ლები ესტუმრნენ სოფელ ტოლოშის
მთავარ ბიბლიოთეკას ესტუმრნენ. ბიბლიოთეკას. ადგილზე გაეცნენ არ-
აღნიშნულ შეხვედრაზე ისაუბრეს სებულ პრობლემებს და ისაუბრეს ასე-
მთავარ ბიბლიოთეკაში არსებულ წიგ- ვე მათ სამომავლო გეგმებზე.

ღიმილის კუთხე გულმავიწყი სასიძო


ჩვენ სოფელში ერთი მარტოხელა, სოფელში, ახლობლებისთვის არაფერი მხარე, ცუდად ენიშნათ ნეფის დაგვი- – სად? – იკითხა დაბნეულმა სასი-
დაუქორწინებელი კაცი ცხოვრობდა. უთქვამს. გადაწყვიტა ქალი ქორწილის ანება. დაუყოვნებლივ აფრინეს კაცები ძომ.
ვის არ ურიგებდნენ ახლობლები, მაგ- გარეშე მოეყვანა, მათთვის სიურპრიზი სასიძოს სოფელში. – სად და შენს ქორწილში! რა ხანია
რამ გარიგებით არაფერი გამოუვიდათ. მოეწყო და ოჯახის შექმნა სანათესაო სოფელში მისულებმა ძლივს მიაგნეს გელოდებიან, მუსხელები!
ზოგს ცხვირი დაუწუნა, ზოგს სიმაღლე, ვიწრო წრეში აღენიშნა. მის სახლს. თუმცა იგი დაკეტილი დახვ- – რაა, ახლა უფრო გაიკვირვა სა-
ზოგს სიმსუქნე... მუსხელები ქორწილისთვის დიდი დათ. სიძომ. – ქორწილი ხომ იქით კვირას
ბოლოს ისევ თვითონ გადაწყვიტა ამბით მოემზადნენ, სამასკაციანი სეფა – სად არის სასიძო? – ჰკითხეს შეშ- გვქონდა დანიშნული?
თავისი ბედი ეძია და... თავისივე გემოვ- გაშალეს. ქორწილის დაწყებას ცოტაღა ფოთებულებმა მეზობლებს. – იქით კვირას კი არა, დღესაა და-
ნებით შეარჩია ქალი სოფელ მუსხში. აკლდა და ყველა იმ გზას გაჰყურებდა, – ყანას რწყავსო, – უპასუხეს. ნიშნული, შე კაი კაცო, დღეს! და... გამ-
გულისსწორი რომ დაითანხმა, გა- საიდანაც სიძე თავისი მაყრიონით უნდა მაშინვე გაცვივდნენ ყანისკენ, სა- წარებულმა მუსხელებმა ისე შეტენეს
ბედულად გამოცხადდა მომავალ სა- გამოჩენილიყო. საათის ისარი ისე გა- დაც კვალში ჩამდგარი სასიძო არხე- მანქანაში ტანსაცმელგამოუცვლელად
სიდედრ-სასიმამროსთან ქალიშვილის დასცდა დანიშნულ დროს, სოფელში ინად იდგა და რწყავდა ნაკვეთს. ტალახში ამოგანგლული სასიძო, რომ
ხელის სათხოვნელად, საქმეც უპრობ- სასიძოს მხრიდან კაციშვილი არ გამო- – რა დროს კარტოფილის რწყვაა, უკანაც არ მოუხედიათ და სწრაფად
ლემოდ მოაკვარახჭინა და ქორწილის ჩენილა. დრო ნელ-ნელა გადიოდა. მზემ შე დალოცვილო, მიანებე თავი ყველა- დაადგნენ მუსხისკენ მიმავალ გზას.
დღეც დათქვეს. შუბისწვერზე გადაიწია, სამხრობაც ფერს და სასწრაფოდ წავიდეთ სოფელ-
გახარებული სასიძო ისე დაბრუნდა მოახლოვდა. შეშფოთდა პატარძლის ში. რობერტ ბერიძე

სპორტი
გამარჯვებაც ასეთი უნდა ასპინძაში დედაენის დღე
მიმდინარე წლის 14 აპრილს ქალაქ აღინიშნა
ახალციხის ცენტრალურ სტადიონზე გა- 14 აპრილს საქართველოში დედაენის დღე აღინიშ-
იმართა რეგიონური პირველობა გეზრბენ- ნა. ეს თარიღი 1978 წლის 14 აპრილის ცნობილ მოვ-
ლენებს უკავშირდება, როცა ქართულ ენას სახელმ-
ში, სადაც მონაწილეობა მიიღეს რეგიონის წიფო ენის სტატუსის დაკარგვის საფრთხე დაემუქრა,
მუნიციპალიტეტებში გამარჯვებულმა გუნ- რასაც ქვეყნის მოსახლეობა, ინტელიგენციასთან ერ-
დებმა. ასპინძიდან შეჯიბრში მონაწილეობ- თად დაუპირისპირდა.
სსრკ-ის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება,
დნენ სოფელ ტოლოშის საჯარო სკოლის
საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში შემავალი ქვეყ-
გოგონათა (მასწავლებელი მამუკა ნადირა- ნების ე.წ. მცირე ენების გაუქმებისა და სახელმწიფო
ძე) და სოფელ რუსთავის საჯარო სკოლის ენად რუსულის გამოცხადებაზე. სახელმწიფო ენის
ვაჟთა (მასწავლებელი გენადი შავაძე) გუნ- სტატუსის დაკარგვის საფრთხის წინაშე ქართული
ენაც აღმოჩნდა.  შესაბამისი ცვლილება, რომელიც
დები. მოპოვებული წარმატებით გაგვახა- საქართველოს სსრ კონსტიტუციის ახალ რედაქციაში
რა ტოლოშის სკოლის გუნდმა, რომელმაც შედიოდა, საქართველოს უმაღლეს საბჭოს 1978 წლის
დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა და 14 აპრილს უნდა დაემტკიცებინა. ეს სიახლე ქართუ-
ლი საზოგადოებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა.
პირველი საპრიზო ადგილი მოიპოვა. მათ ენის დასაცავად გამოსვლები არამარტო თბილის-
სძლიეს საქართველოს არაერთგზის ჩემ- ში, არამედ აჭარის რეგიონშიც, კერძოდ, ბათუმში
პიონი, ახალციხის გუნდი, რომლის შემად- მოეწყო. 
საპროტესტო აქციის მონაწილეები ხელისუფლე-
გენლობაშიც შედიოდნენ გეზრბენში წლე-
ვანდელ მსოფლიო ჩემპიონატში მონაწილე
მოსწავლეებიც.
ვულოცავთ ჩვენს მოსწავლეებს ამ
ფრიად მნიშვნელოვან ასპარეზობაში მიღ-
წეულ წარმატებებს და ვიმედოვნებთ, მომა-
ვალშიც არაერთხელ გვასახელებენ.
პაატა ქავთარაძე ბისაგან, საქართველოში ქართული ენის სახელმწიფო
ენად დაკანონებას კატეგორიულად ითხოვდნენ. 
მთავრობა იძულებული გახდა, დემონსტრანტთა
„ლექსო, არ დაიკარგები”! მოთხოვნა დაეკმაყოფილებინა. კონსტიტუციის მა-
ნამდე სადავო, 75-ე მუხლის თანახმად, საქართველოს
სსრ სახელმწიფო ენად ქართული გამოცხადდა.
ამ დღის აღსანიშნავად ასპინძის მუნიციპალიტე-
კვლავაც ხტებოდნენ იქიდან ცელქობას უმატებენ ყველაფერი ახლდება ტის მერი როსტომ მაგრაქველიძე და ადგილობრივი
ვედრება ხელისუფლების წარმომადგენლები კულტურის ცენ-
ბავშვები ასპინძისაო. ეზოს გოგო-ბიჭები. და ხალისით ივსება,
ღმერთო, ისმინე ვედრება ტყე-ღრე აახმიანეს ტრში დედაენის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას
დიდი ლომისის ყმისაო, ამ მწველი ცის ქვეშ აცხოვრე ეს პატარა მზეწვია შველებმა და ირმებმა. დაესწრნენ.
ადიდე ჩვენი სამშობლო – აჭარ-მესხ-მთიულ-იმერი, შინდის კოკორს აწვალებს, ღონისძიების მომზადებაში ჩართული იყვნენ ას-
ღირსია დიდებისაო. ასპინძის მასპინძელობა თავზე დასტრიალებს და ფრინველთ ჟივილ-ხივილი პინძის საჯარო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერა-
თამარის ფეხდანადგამი იყოს მარადის ულევი. კი არაფერს აშავებს. ეფინება მდელოსა, ტურის პედაგოგები, სკოლის მოსწავლეები, ასევე ა(ა)
კლდეკარი ვარძიისაო, სიყვარულით უმღერენ იპ „ასპინძის სახელოვნებო და სამუზეუმო დაწესებუ-
ქართველთა სისხლით ნაპოხი მიწას თუმც აფარია ამ ჩვენ საქართველოსა. ლებათა გაერთიანება - კულტურის ცენტრისა და ა(ა.)
მთა-ბარი მესხეთისაო. ყავისფერი ფოთლები, ი.პ ასპინძის მთავარი ბიბლიოთეკის თანამშრომლები. 
გაზაფხული ხემაც ფერი იცვალა,
იზოლდა ბუთხუზი, ღონიძიებაზე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა
არ დამინგრიო სიმკვიდრე გამოიღო ყლორტები. ქართული ენისადმი მიძღვნილი ლექსები და სიმღერე-
გაზაფხული მოდისო, დაბა ასპინძა. პენსიონერი
ერეკლეს ნახიდრისაო, ბი წარმოადგინეს და ისაუბრეს ქართული ენის მნიშვ-
ჟღურტულებენ ჩიტები,
ნელობაზე.

ინფორმაციები მოგვაწოდა ასპინძის მერიის ადმინისტრაციული სამსახურის


საორგანიზაციო განყოფილების უფროსმა ეკა კალაიჯიშვილმა redkolegia