Gaya Syarahan dan Kuliah Kaedah mengajar seperti syarahan juga mempunyai teknik-teknik yang tersendiri.

Teknikteknik syarahan adalah seperti mempelbagaikan nada sera kadar percakapan, bahasa yang sesuai, penggunaan OHP, garis kasar kuliah yang disampaikan, menyoal soalan-soalan yang mencabar pemikiran pelajra dan lain-lain lagi. http://www.teachersrock.net/pdkt.htm [16 Ogos 2010] Jadi jika kita hendak mengajar seseorang berenang kita haruslah memilih kaedah-kaedah yang sesuai. Kaedah seperti perbincangan serta syarahan sudah tertentu tidak berkesan. Kaedah pengajaran seperti demostrasi adalah lebih sesuai. Meskipun demikian, untuk memastikan bahawa demostrasi itu berjaya kita mesti menguasai teknik-teknik demostrasi. Kaedah-kaedah yang seiring dengan pendekatan yang memusatkan guru adalah seperti kaedah syarahan dan kaedah demonstrasi

Kajian Eow Boon Hin (1999) mendapati kaedah perbincangan dalam kumpulan dengan menggunakan bahan bacaan lebih berkesan daripada kaedah syarahan bagi pengajaran Pendidikan Moral tentang isuisu moral masyarakat di empat buah maktab perguruan di utara Semenanjung Malaysia.

Dapatan kajian ini selaras dengan dapatan kajian Norhaslin (2004) yang mendapati guru perlu mempelbagaikan kaedah pengajaran dan tidak hanya menggunakan kaedah yang paling mudah iaitu kuliah.

Dapatan kajian ini juga turut menyokong kajian Juriah (2000) yang menunjukkan bahawa dari segi amalannya didapati sebahagian besar daripada tenaga pengajar bahasa Melayu di IPTS suka menggunakan kaedah perbincangan, tutorial dan kuliah.

1. Pihak IPTS perlu membentuk strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu yang lebih berkesan dari segi pendekatan, perkaedahan, sukatan pelajaran, bahan dan penilaian pengajaran bahasa Melayu. 2. Tenaga pengajar bahasa Melayu di IPTS perlu lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu di IPTS bagi menarik minat pelajar tempatan menguasai kemahiran berbahasa Melayu dengan cemerlang.

3. Perbandingan Gaya Pengajaran Guru Bahasa Melayu dan Guru Bahasa Inggeris

67-92. Zamr Mahamod.4. Pendekatan Individu Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Sebagai Wahana Melahirkan Modal Insan Bertamadun Tengku Sarina Aini Tengku Kasim. 141-156. ISSN 1394-3923 Kesesuaian pendekatan pengajaran berkait rapat dengan jenis pelajar dan jenis pengajaran guru (Ahmad Mohd Salleh 1997 dan Sulaiman Ngah Razali 1997) Ngalim (1990) berpendapat bahawa punca pelajar hilang tumpuan semasa belajar ialah disebabkan oleh cara guru menerangkan dan menggunakan bahan pengajaran yang membosankan. perbezaan diri dan jenis mata pelajaran yang diambil oleh pelajar akan menyebabkan pelajar di semua peringkat pembelajaran akan lebih bermotivasi. Keadaan ini pastinya akan mempengaruhi kualiti diri pelajar yang akan keluar dari alam persekolahan nanti. nanti. ISSN 01266020 Kajian FletcherdanCardona-Morales(1990) menunjukkan kelemahan strategi pengajaran boleh Menyebabkan pencapaian rendah pelajar. kaedah dan kemahiran yang sesuai dengan tahap pelajar. Jurnal Usuluddin. pp. (2009) Perbandingan Gaya Pengajaran Guru Bahasa Melayu dan Guru Bahasa Inggeris. Dapatan ini selari dengan dapatan kajian-kajian sebelum ini seperti kajian yang dijalankan oleh Fakulti Pendidikan UKM dan Bahagian Kurikulum. and Nik Mohd. JAPIM KPM (2004) dan kajian Hatifah (2000) yang mendapati kaedah yang sering digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran kaedah kuliah atau syarahan. . 27 . Keputusan guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan. 34 (1). Jurnal Pendidikan (UKM). (2008) Pendekatan Individu Dalam Pengajaran Pendidikan Islam Sebagai Wahana Melahirkan Modal Insan Bertamadun. and Faridah Binti Che Husain. Rahimi Nik Yusoff. pp. and Juliawati Ibrahim.

tetapi hendaklah diteruskan dengan kaedah amali secara istiqamah seperti pelajaran Ibadat dan tajuk solat. Jika terdapat pelajar yang tidak tahu mengerjakan solat. malah diteruskan secara amali. Guru Pendidikan Islam bukan setakat menerangkan secara syarahan di dalam kelas tentang rukun-rukun solat. maka pengajaran secara individu perlu dilakukan supaya pelajar akan faham apa yang diajar. bukanlah setakat belajar dalam bilik darjah.Sebagai contoh. dalam mata pelajaran Pendidikan Islam umpamanya. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful