You are on page 1of 3

SCHEDULE CHƯƠNG TRÌNH CCNAX 2017

STT CHỦ ĐỀ BÀI HỌC GHI CHÚ

NETWORK BASIC

1 Mạng cơ bản, mô hình OSI, TCP/IP và Application, Presentation, Slide 1.


Session

2 Transport Layer, Network Layer Slide 2.

3 IPv4 – Subnetting Slide 3.

4 Data Link Layer, Physical Layer, Cable Slide 4, slide 5.

NETWORK DEVICES BASIC: ROUTER & SWITCH

Slide 6.
5 LT+ Lab: Giới thiệu Router và các câu lệnh cơ bản

6 LT+ Lab: CDP, LLDP, Telnet Slide 7.

7 LT+ Lab: Khôi phục mật khẩu, nâng cấp hệ điều hành Router Slide 8.

8 LT+ Lab: Tổng quan hoạt động của Switch Slide 9.

9 BÀI KIỂM TRA 1 – Network Basic and Network Devices.

STATIC ROUTING

LT + Lab: Routing Overview, Static Route. Slide 10.


10

11 LT Ping, Trace route, AD. Slide 11.


Lab: Static Route, AD.
12 LT ARP, DHCP. Slide 12.
Lab: DHCP – Lab 12.

SWITCHING

13 LT Vlan, Trunking, VTP Slide 13.

14 Lab VLAN, Trunking, VTP

15 LT + Lab: Intervlan Routing, SVI. Slide 14.

16 LT Spanning Tree Protocol, Rapid STP, Port Fast. Slide 15.

17 Lab: Spanning Tree Protocol

18 LT + Lab: EtherChannel (LACP, PAgP); Stackwise overview. Slide 16.


19 LT + Lab: HSRP Slide 17.
20 LT + Lab: Port Security, SSH. Silde 18.
21 BÀI KIỂM TRA 2 – Switching & Routing Overview
ACL & NAT
22 LT Access Control List (ACL) Slide 19.
23 Lab: Access Control List – Lab 19.
24 LT Network Address Translation (NAT) Slide 20.
25 Lab: NAT – Lab 28.
26 Lab tổng hợp Switching – ACL – NAT – Lab 34.
DYNAMIC ROUTING
27 LT: VLSM - Dynamic Routing (Distance Vector), RIP. Slide 21.

28 Lab RIP – Lab 22.

29 LT: Link State Routing Protocol, OSPF. Slide 22.


30 Lab OSPF – Lab 23.
31 LT: EIGRP Slide 23.
32 Lab EIGRP – Lab 25.
33 BÀI KIỂM TRA 3 – Routing
WAN & VPN
LT: WAN, PPPoE Slide 24.
34 Lab: PAP, CHAP; Lab PPPoE – Lab 26, Lab 27.

35 Giới thiệu các loại Internet VPN; Slide 25.


Lab: VPN GRE cơ bản – Lab 32

IPv6
Slide 26.
36 LT: Tổng quan IPv6

37 Lab: IPv6 – Lab 33


Các chủ đề khác
38 LT + Lab: Syslog, SNMP, NTP – Lab 30, Lab 31. Slide 27.
39 Introducing Firewall, Access Point, Wireless Controller, IP SLA Slide 28.
Lab: IP SLA – Lab 29

40 Overview: Switch Security and device hardening security, QoS Slide 29 + 30 + 31


41 BÀI KIỂM TRA 4 – WAN, VPN, ACL, NAT, IPv6
42 Lab tổng hợp Switching – Lab 35.
43 Lab tổng hợp Routing – Lab 36.
44
FINAL LAB