You are on page 1of 6

‫‪PKSR 3‬‬

‫فنبليان كندالين سكوله رنده‬


‫فرتغهن تاهون ‪2005‬‬

‫اللغة العربية‬

‫تاهون تيض‬
‫‪................................................................................‬‬ ‫نام ‪:‬‬
‫‪.........................................‬‬ ‫‪:‬‬ ‫كلس‬

‫ارهن ‪:‬‬

‫جواب سموا سوءالن‪.‬‬

‫‪1‬‬
‫‪PKSR 3‬‬

‫اَلسسؤؤاَل ‪ : 5-1‬لؤونن اَللؤجاَبؤةؤ اَلتليؤةؤ ‪.‬‬


‫‪.Warnakan jawapan berikut‬‬

‫آلؤة‬ ‫جيلؤة ‪(2‬نؤلظيؤفة ‪(3‬ؤكبلؤية ‪ (4‬إللنؤياَس ‪ (5‬ؤسنؤة‬


‫‪ (1‬ؤل‬

‫ص‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ج‬


‫ض‬ ‫ت‬ ‫ظ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ع‬
‫ك‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫ي‬ ‫ء‬ ‫خ‬
‫ب‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫آ‬ ‫ف‬ ‫ج‬
‫ي‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ق‬ ‫ة‬
‫ر‬ ‫ج‬ ‫اَ‬ ‫ذ‬ ‫ف‬ ‫د‬
‫ة‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫غ‬ ‫ز‬
‫[ ‪ 15‬درجة ]‬
‫اَلسسؤؤاَل ‪ : 10-6‬أتنكتت ن‬
‫ب اَلؤنرؤقاَؤم‬
‫‪.Tuliskan nombornya‬‬

‫تلنسؤعةة ؤولسستوؤن‬ ‫‪8‬‬ ‫‪46‬‬ ‫أؤنربؤبؤعةة ؤولسستوؤن‬ ‫اَاَللثماَثماَ‬


‫لل‬

‫تلنسؤعةة ؤولسستوؤن‬ ‫‪9‬‬


‫سببؤعةة ؤولسستوؤن‬
‫ؤن‬ ‫‪6‬‬

‫سببتعوؤن‬
‫ؤن‬ ‫‪1‬‬ ‫ثؤلؤثؤةة ؤولسستوؤن‬ ‫‪7‬‬
‫‪0‬‬
‫[ ‪ 10‬درجاَت ]‬
‫‪2‬‬
‫‪PKSR 3‬‬
‫اَلسسؤاَل ‪ : 15-11‬وفوق اَلعلباَراَ ل‬
‫ت اَلتلؤية‪.‬‬ ‫ؤ ن ؤؤ‬ ‫ؤ‬
‫‪.Padankan ayat-ayat berikut‬‬

‫صةؤةؤ‬
‫صص‬‫أؤقنبرأت اَنل ل‬
‫ق‬
‫أؤقنبؤرأتؤ اَلنق ص‬ ‫صباَؤباَؤحؤحاَ اَلؤنلؤلينلي‬
‫صؤؤ‬
‫ؤ‬ ‫اَلثماَل‬

‫‪11‬‬
‫نولر‬
‫صباَؤباَؤحؤحاَلساَلسنولر‬
‫صؤؤ‬ ‫ؤماَؤماَؤذاَؤذاَتؤبتؤنبقنؤقرأتؤرأت؟؟‬
‫ؤ‬

‫‪12‬‬
‫هولر‬‫لهلهواَؤيوؤاَليؤلتتلزلرزاَؤراَؤعؤعةتةتاَلساَلزت تس‬
‫هورل‬‫ز‬ ‫هل لهلواَيبتك ل‬
‫كاَلناَلنقؤلقراَؤراَءؤةءتؤةت؟؟‬
‫ؤؤهننل ؤهؤوؤتاَيؤبتت ؤ ؤ‬
‫ؤ ؤ‬

‫‪13‬‬
‫نؤبنؤبؤعؤعنمنم‪,,‬لهلؤهواَؤيوؤاَليؤلتتاَلاَللقؤلقراَؤراَءؤءةؤتةت‬ ‫ل‬
‫ؤماَؤماَهلؤهوؤاَيوؤبتاَيتؤبتت ؤؤ‬
‫ك؟؟‬
‫ك‬

‫‪14‬‬
‫ساَبؤقنقبببؤبرنؤرننؤنن‬
‫ب‬ ‫ساَ‬
‫ؤ‬ ‫أؤأؤسنستكتكنتنل لفف‬ ‫ؤكؤكنمنمعتعتنمنتمرتؤركؤك؟؟‬
‫ن ت ؤ ؤ ن ؤن‬

‫عمللري لتلسع سنؤبواَ ت ت‬ ‫‪15‬‬


‫ت‬
‫عت تنمنرنين تنسنتعتؤسنؤبؤواَؤت‬ ‫أؤينأؤينؤنؤنتؤتؤنسنستكتكتنتن؟؟‬

‫[ ‪ 10‬درجاَت ]‬

‫اَلسسؤاَل ‪ : 20-16‬ضع اَؤلنؤكللماَ ل‬


‫ت اَلتليةؤ لف اَلنؤفراَؤغاَ ل‬
‫ت اَلنتمؤناَؤسبؤلة ‪.‬‬ ‫ؤ‬ ‫ؤ‬ ‫ؤن ؤ‬ ‫ؤ‬
‫‪3‬‬
‫‪PKSR 3‬‬
‫‪. Jawab soalan berikut‬‬

‫لي ليا ي‬
‫مل ليا‬ ‫مل‬ ‫س ؤرسوؤاَرؤقلواَقليني‬ ‫لهنلهنلديصلدةيصة‬ ‫ي‬‫م ؤمليلؤلويتلو‬
‫ين‬ ‫لصيلصلني‬
‫نل ن‬
‫ن‬
‫ل‬ ‫ؤ ؤؤ ن‬ ‫ؤ ؤت ن‬ ‫نن‬
‫ة‬
‫ةة‬ ‫ووياووييا ي ة‬

‫صلدينبؤقلت‪.‬لهؤي _________‬ ‫لل‬


‫‪ 16‬ؤهذه ؤ‬

‫صلدينلقي‪.‬تهؤو __________‬
‫‪ 17‬ؤهؤذاَ ؤ‬

‫صلدينبؤق ل نت‪.‬لهؤي _________‬ ‫لل‬


‫‪ 18‬ؤهذه ؤ‬

‫صلدينلقني‪.‬تهؤو __________‬
‫‪ 19‬ؤهؤذاَ ؤ‬

‫صلدينلقني‪.‬تهلو __________‬
‫‪ 20‬ؤهؤذاَ ؤ‬

‫[ ‪ 10‬درجاَت ]‬
‫ت اَلتليؤةؤ للتؤتكوؤن تجنلؤة تملفنيؤدة ‪:‬‬
‫اَلسسؤاَل ‪ :25-21‬رتوب اَلنؤكللماَ ل‬
‫ؤ‬ ‫ؤ ن‬ ‫ؤ‬
‫‪4‬‬
‫‪PKSR 3‬‬
‫‪Susun perkataan berikut supaya menjadi ayat yang‬‬
‫‪.sempurna‬‬

‫اَلثماَل ‪ :‬يؤبنقؤرأت ‪ ‬أؤنحؤتد ‪ ‬اَلتقنرآؤن‬


‫أؤنحؤتد يؤبنقؤرأت اَلتقنرآؤن‬

‫س‬‫ر‬ ‫د‬
‫ن‬ ‫ت‬
‫ؤ‬ ‫‪‬‬ ‫ة‬
‫ت‬ ‫م‬ ‫‪ .21‬اَلعلقيؤدؤة ‪ ‬ؤفاَ ل‬
‫ط‬
‫تت‬ ‫ؤ‬ ‫ؤ‬

‫______________________________‬

‫‪ .22‬اَؤلناَؤلشيؤد ‪ ‬يؤنسؤمتع ‪ ‬ؤعللسي‬

‫______________________________‬

‫‪ .23‬تؤبتؤبؤعلصتم ‪ ‬ؤشاَنلت ‪ ‬اَلعتتلوؤم‬

‫______________________________‬

‫‪ .24‬أؤنه لكينم ‪ ‬اَلؤعلوؤم ‪ ‬يؤنسأؤتل‬


‫ت‬
‫______________________________‬

‫ب ‪ ‬هاَرون ‪ ‬اَلورياَؤلضصياَ ل‬
‫ت‬ ‫س‬ ‫‪ .25‬تل‬
‫ي‬
‫ت‬ ‫ؤ‬
‫______________________________‬
‫[ ‪ 20‬درجة ]‬
‫‪5‬‬
‫‪PKSR 3‬‬

‫اَلسسؤاَل ‪ :30-26‬اَلختؤبر اَلضماَئلر اَلؤتليةؤ تثص أتنكتتببهاَ لف اَلنؤفراَؤغاَ ل‬


‫ت‪.‬‬ ‫ؤ‬ ‫نؤ‬ ‫ن ؤ ؤؤ ؤ ؤ‬ ‫ؤ‬
‫‪Pilih domir-domir berikut kemudian tuliskam di tempat‬‬
‫‪kosong :‬‬

‫ؤأن ل‬
‫تهؤو‬ ‫ت‬ ‫ؤأن ؤ‬
‫ت‬ ‫ؤننتن‬ ‫أؤؤناَ‬

‫ب إلؤل اَلنؤمندؤرؤسلة ‪.‬‬


‫‪ ________ .26‬أؤنذؤه ت‬

‫ي إلؤل اَلنؤمندؤرؤسلة ‪.‬‬


‫‪ ________ .27‬تؤنذؤهبل ؤ‬

‫ب إلؤل اَلنؤمندؤرؤسلة ‪.‬‬


‫‪ ________ .28‬نؤنذؤه ت‬

‫ب إلؤل اَلنؤمندؤرؤسلة ‪.‬‬


‫‪ ________ .29‬تؤنذؤه ت‬

‫ب إلؤل اَلنؤمندؤرؤسلة ‪.‬‬


‫‪ ________ .30‬يؤنذؤه ت‬
‫[ ‪ 15‬درجاَت ]‬

‫‪6‬‬