You are on page 1of 1

ABSTRACT

AZENITH M. CARAMPOT, JANE ENCAR O. CHUA, IAN SHANEB. DUAIS, MIKEE


MEDZ T. GALICIA, KAROL LAGERA, ELAISSA MONIQUE M. TENORIO, ALLAN E.
YUMOL. Kailangan o Kagustuhan: Pag-Uugaling Pilipino sa Aspeto nang Pamimili ng mga
Piling Manggagawa sa Syudad ng Dasmariñas, Cavite. Deskritibong Pananaliksik. BS
Psychology. May 2018. Adviser: Ms. Shaine C. Creencia- Hayag

Ang pag-aaral na ito ay ninais tukuyin ang pag-uugaling Pilipino sa aspetong ng pamimili

batay sa pangangailangan at kagustuhan ng mga piling manggagawa sa syudad ng Dasmariñas,

Cavite. Ito ay naglalayong malaman ng demograpikong pagkakakilanlan ng mga respondent, anu-

ano ang mga pangangailangan at kagustuhan na binibili, gaano kalaking bahagi ng sahod ang

napupunta sa kanilang pangangailangan at kagustuhan, ano ang mga nakakaimpluwensiya sa

aspetong pagkonsumo ng mga respondent, at matukoy kung anu-ano ang pag-uugaling Pilipino

ang madalas gawin ng mga partisipante kapag namimili. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng

despritibong pamamaraan ng pananaliksik at Purposive Sampling Technique upang matukoy ang

mga katangian na itinalaga ng mga mananaliksik sa pagpili ng mga respondente. Ang pag-aaral na

ito ay isinagawa noong April 18, 2018. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng survey-

questionnaire upang mangalap ng mga datos. Batay sa naging resulta ng pag-aaral na ito, bagamat

nakaiimpluwensya ang mga aspetong natukoy nang mga mananaliksik at pag-uugaling Pilipino sa

pagkonsumo ng mga respondente, mas binibigyan pa rin ng tugon ng mga respondente ang

kanilang pangangailangan kaysa sa kanilang kagustuhan.