You are on page 1of 7

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 18.

Identificaţi construcţia incorectă:
COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE a) compunere originală; b) răspuns oral;
c) staţionare temporară; d) numeral ordinar.
CONCURS DE ADMITERE
19. Cuvântul „intrepid" este sinonim cu:
- Proba: Limba română- Limba franceză
a) întreprinzător; b) interimar; c) curajos; d) intransigent.
- Sesiunea: august - septembrie 2003
20. Identificaţi enunţul care conţine pleonasm:
VARIANTA 2 a)Am colaborat împreună la acest proiect. b)Vom merge împreună la mare.
c)A apreciat aportul său la rezolvarea problemei. d)Şi^a făcut autoportretul.
Marcaţi cu semnul X pe foaia de răspuns, în dreptul numărului de
21. în enunţurile:
ordine al întrebării, varianta de răspuns pe care o consideraţi corectă în una
1. „Voi sunteţi urmaşii Romei?", 2. „Cât de frumoasă te-ai gătit, / Naturo, tu!
din primele patru căsuţe (a-d), iar în situaţia în care apreciaţi că nu există nici
Ca o virgină...", substantivele apar, în ordine, la cazurile:
un răspuns corect marcaţi cu semnul X în ultima căsuţă (e).
a)N,G,V,Ac; b)Ac,V,G,N; c)Ac,D,V,N; d)D,Ac,N,V.
I. LIMBA ROMÂNĂ 22. Identificaţi seria care conţine numai forme corecte ale adjectivelor:
a)dragilemele(fete),dragiimele(bunici),(discuţii)continue,(creştini)ortodocşi;
1. Sunt scrise corect neologismele din seria:
b) (situaţie) grotească, (femeie) snoabă, (ape) tulburi, (mişcări) domoale;
a) sacrosanct,pick-up,piedestal,petrifica; b) reiat,cremvuşti,abţibild,spicher;
c) (contexte) ambigui, propriii (ochi), (ochelari) fumurii, (stâlpi) ficşi;
c) weekend, sandvici, design, obţiune;
d) (grupare) patriotă, (sursă) livrească, ultimile (zile), (situaţie) analoagă.
d) jazz, management, genuflexiune, divident.
23. Sunt numai locuţiuni adjectivale în seria:
2. Alegeţi seria în care toate cuvintele sunt sinonime:
a) în doi peri, punct de vedere, în urmă, o dată cu;
a) real, autentic, potrivit, veritabil; b) eroare, greşeală, omisiune, eludare;
b) de-a valma, a o lua la fugă, aducere-aminte, de treabă;
c) bizar, straniu, ciudat, excentric; d) forţat, fortuit, întâmplător, ocazional.
c) de nimic, în stare (de ceva), cu dare de mână, de excepţie;
3. Cuvântul „lucrativ" înseamnă: d) propriu-zis, din pricină că, la locul lui, de milioane.
a) lucrător; b) care lucrează mult;
24. Precizaţi seria îri care sunt scrise corect toate substantivele cu articol
c) cu care se lucrează uşor; d) care poate fi lucrat uşor.
hotărât la cazurile N şi Ac:
4. Identificaţi seria care conţine numai cuvinte derivate: a)memorandul,steaua,valvârtejul,câinele; b)copertele,fiii,geamgii,referendul;
a)eminescian,anglofil,polivalent,titan; c)copilul, linoleumul, muzeul, codrul; d)ultimatul, radioul, ouăle, baremele.
b) reface,repede,microcentrală, arhicunoscut;
25. Expresia ,jiota bene" înseamnă:
c) hoţeşte, încerca, displace, declară; d) brădet, bunătate, sticlos, ardelean.
a) notă bună; b) atenţie, ia aminte!; c) corect; d) notă de plată.
5. Sunt scrise corect cuvintele din seria:
26. Sunt scrise corect cu cratimă următoarele cuvinte:
a)premisă,aşază,erbicid,indemnizaţie; b)premiză,aşază,ierbicid,indemnizaţie;
a) prim-ministru, trei-fraţi-pătaţi, Ana-Maria, nou-năseut;
c)premisă,aşează,erbicid,îndemnizaţie; d)premiză,aşază,erbicid,îndemnizaţie.
b) Asia-Mică, tic-tae, de-a (dura), prim-plan;
6. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: c) prea-plin, Lehliu-Oară, du-te-vino, aero-spaţial;
a) fi-i-că, boj-deu-că, fl-ind-că, somn-am-bul; d) bună-voinţă, rea-voinţă, Câmpu-Lung, tura-vura.
b) fii-că, boj-deu-că, fi-ind-câ, som-nam-bul;
27. Identificaţi seria care conţine numai forme corecte ale substantivelor
c) fi-i-că, boj-de-u-că, fiind-că, som-nam-bul;
la plural:
d) fii-că, boj-deu-că, fi-ind-că, somn-am-bul.
a)burgheji,mânji,mormânturi,avantaje; b)vremuri,blestemuri,ghişee,roduri;
7. Conţine numai neologisme seria: c) cazărmi, cazmale, tălăngi, grumaji; d )tunele, râpi, albuşe, adaose.
a) ordin, rege, adâncime, individ; b) casetă, sare, fonic, dificil;
28. Identificaţi seria care conţine adjective invariabile:
c) senectute, telefon, colonel, funcţionar; d) filozof, prestanţă, coasă, creion.
a) forte, greoi, mov, doldora; b) roz, cogeamite, atroce, perspicace;
8. Identificaţi seria care conţine numai cuvinte monosemantice: c) mare, pepit, kaki, dibaci; d) limpede, motrice, şic, vechi.
a)glicemie,cuib,a da,catetă; b)icoană,a ţine,condei,ionizare;
29. Sinonimul lui „ermetic" este:
c)electroliză,hemogramă,astereală,raboteză; d)diateză, gură, apă, dulce.
a) efemer; b) etanş; c) eradicat; d) inoperant.
9. Conţin triftongi toate cuvintele din seria:
30. în enunţurile: 1. Trimiterea lui în tabără ne bucură., 2. Aşterne-te
a) cioară, piatră, ochioasă, suie; b) aripioară, leoaică, leagă, duel;
drumului., 3. A rămas acelaşi om integru., substantivele au, în ordine,
c) ploaie, beau, pleacă, ghioagă; d) zmeoaică, suiau, leoarcă, vedeai.
următoarele funcţii sintactice:
10. Identificaţi seria care conţine numai cuvinte compuse: a) subiect, complement circumstanţial de loc, complement indirect,
a) hipotensiv, hipodrom, disproporţie, heliomarin; complement direct;
b) alb-gălbui, răuvoitor, preşcolar, copilandru; b) subiect, complement circumstanţial de loc, complement circumstanţial de
c) binecuvânta, propriu-zis, ASIROM, polisemantic; loc, nume predicativ;
d) gură-cască, ţinere de minte, încât, consătean. c) subiect, atribut substantival prepoziţional, complement circumstanţial de
loc, nume predicativ;
11. Antonimele cuvintelor: opulent, obiectiv, pudoare, trufie sunt, în
d) complement direct, complement circumstanţial de loc, complement
ordine:
indirect, subiect.
a)opus,necesarjenă,umilinţă; b)mizer,subiectiv,indecenţă,smerenie;
c)bogat,imparţial,neruşinare,milă; d)pauper,nepărtinitor,necuviinţă,infatuare. 31. Adjectivul pronominal de întărire este folosit corect în enunţul:
a) Fetei însăşi i-am dat vestea. b) Băiete, tu însăţi m-ai ajutat.
12. Identificaţi seria care conţine forme corecte:
c) Ei înşişi au fost acolo. d) Fetele înşile au hotărât acest lucru
a) incaş, votcă, caramelă, cercevea; b) tobogan, gogoşărie, hobby, jiglor;
c) antedata, exhibiţie, magaziner, stat (de plată); 32. Identificaţi enunţul care conţine un adjectiv pronominal negativ:
d) macrame, marşarier, mental, ofsaid. a) Pe nimeni nu cunoaşte. b) N-a obţinut nimic.
c) Nici unuia nu i-am dat atenţie. d) Nu cunosc nici o fată.
13. Marcaţi seria în care apar sinonime frazeologice:
a) a tăia frunză la câini/a arde gazul de pomană; b)a lua în primire/a lua parte; 33. Cuvântul „ne" este pronume personal în cazul dativ în enunţul:
c) a şterge cu buretele/a face una cu pământul; a) Ne temem de examen.; b) Ne place sportul.;
d) cu ochii pe pereţi/cu capul în nori. c) Ne caută colegii.; d) Ne dăm seama de greşeală.
14. Perechile de cuvinte: 34. Cuvântul „care" este pronume relativ în enunţul:
1. hipotensiv-hipertensiv; 2. primitiv-rudimentar; a) Iată femeia pe care o iubesc. b) Care om nu ţine la viaţa lui?
3. virtuos-virtuoz; 4. jantă-geantă; 5. insolent-indolent, sunt: c) Care dintre ei lipseşte? d) Se ştie care elev a lipsit.
a) toate paronime; b)l-antonime; 2-sinonime; 3,4,5-paronime;
35. Identificaţi enunţul în care numeralul are valoare adjectivală:
c)l,3,4,5-paronime; 2-sinonime; d)l,3,5-paronime; 2-sinonime; 4-antonime.
a) Pe cel de-al doilea îl cunosc. b) Ambii elevi au luat premii,
15. Identificaţi perechea de sinonime care nu conţine nici un neologism: c) A bătut în uşă de două ori. d) Au intrat câte doi.
a) birui - învinge; b) negoţ - comerţ;
36. în enunţurile:
c) împrejurare - circumstanţă; d) dovadă - argument.
1. „Miroase a benzină.", 2. „A venit toamna.", 3. „Telefonase o colegă a
16. Fae parte din aceeaşi familie lexicală toate cuvintele din seria: fratelui meu.", 4. „A, ce m-am speriat!", cuvântul „a" este, în ordine:
a)mână,mânuţă,manual,manufactură; b)iarbă, erbicid, ierbar, erbivor; a) articol posesiv, verb auxiliar, prepoziţie, interjecţie;
c)piept, pieptar, pectoral, pietriş; d)drum,drumeag,(a)îndruma,drumeţie. b) verb auxiliar, articol posesiv, prepoziţie, interjecţie;
c) interjecţie, verb auxiliar, articol posesiv, prepoziţie;
17. Sensul expresiei „apune în cumpănă" (ceva) este:
d) prepoziţie, verb auxiliar, articol posesiv, interjecţie.
a) a se îndoi; b) a prevedea; c) a aprecia; d) a se echilibra.

este avocat. Adverbul are funcţia sintactică de nume predicativ în enunţul: c) apres que j'ai ecoute. „Avea intenţia de a pleca". c) în caz că. Identificaţi enunţul în care există un verb copulativ: 80. b) Ieri a fost la film. 50."... Nu este locuţiune prepoziţională construcţia: 41. b) copiază. d) El este răbdător. son verre. La piece que nous avons ." a) Ies siennes. b)plut." pronumele relativ „ce" are a) o dată cu. în fraza: „Nu ştiu ce va deveni el. ii ne vit rien. a) Vremea este mai frumoasă. Matanten'achetepas. d) Totul s-a petrecut aici.. d) o dată ce.. c) Vino de mă ajută. . d) târguie. Adjectivul are funcţia de complement circumstanţial de cauză în b) II lui raconta que ses deux filles l'aimaient bien . în fraza: „Să nu laşi să treacă o zi fără să citeşti sau fără să auzi ceva a) par.. d) II dirait que ses filles l'aimaient bien. de. 75. c) De leneş nu învaţă.contra.". d)soit. que tu .. c) viendrais. Adverbul s-a format prin derivare în enunţul: 65. din cauză că. c) Aceiaşi fată a răspuns. a ftapp6. în caz că. chipurile. şi tot nu recunoaşte. avec ton epouse. d) El a fost certat de părinţi. conjuncţia „sa" introduce.. d)S'illit. c) în caz de. Adjectivul pronominal demonstrativ este corect în enunţul: complement indirect. a) 1-SB.. c) Mă caută un coleg.. Je ne croyais pas qu'elle. a) pendant que j' icoutais. b) fără să. 69. a)sait. b) savait. enunţul: c) II l'avait demande si ses deux filles l'aimaient bien . 4-CI.. II.. dedesubtul. LIMBA FRANCEZĂ 42. doisprezece.fromage. Identificaţi seria care conţine numai prepoziţii ale cazului dativ: a) auquelles. 2. c) Ziua de ieri a fost foarte grea.. c)zece. 60. 40. d)serait. b)dont. 6tait admirablement. Vous me.. „A trecut fără a saluta". „Dorinţa lui este de a învăţa". farine.. în enunţurile: a)dublu. a)fut. b)aef£. Substantivul are funcţia sintactică de complement de agent în 61. Ies. 4-CI. de vreme ce. 81.. 68.peste. Voilâ Ies preuves . .. complement circumstanţial de 39. c)duquel.aubergines.. b) Vacanţa de vară s-a sfârşit. 3-CT. d) des. d) le. d) Şi-a ales o temă interesantă. a) subiect. Identificaţi propoziţia interogativ-optativă: c) saurait. frumos" există: a) numai raporturi de subordonare. de la. c)Este o problemă căreia nu i-a acordat prea multă atenţie. chit că. Mes deux filles m'aiment bien. b) dont.. a) A ales acelaş drum. d) Copilului acela i s-a făcut frică. d) raporturi de subordonare şi de coordonare realizate prin juxtapunere. a) Era un om blând. d) duquels. Les filles 6taient.. d ' . c)avait regrette que je ne viens pas . b) Mă spăl pe mâini. propoziţii subordonate concesive: a) ii Ies lui a achete. . II n'y a personne ici qui. b) De nu vii. en. b) toutes. propoziţia a doua este o subordonată: a)du. 72. b) E mai bun decât tine. Que dirait ton pere s' ii. b)PR. c) Te duci la şcoală? d) Aş merge la plimbare. la vie est consacra â la science. d) ii Ies y a achete\ toate că. funcţia sintactică: a) subiect. des." 2. complement indirect. d) Câştigă bine. d)regrettait que je ne viendrais. a) Je suiş heureux parce qu'elles m'aiment. d)CI. Identificaţi seria care conţine numai numerale neologice: 59. a) Quand ii avait Iu. Cest un homme . c) în spatele. Ce expresie nu înseamnă „totuşi" ? 55. b) Am fost la Braşov. d) Se referă la cele discutate. "En lisant sur le tableau noir".. a) Are ochi de vultur. var 2 franc 2 . Identificaţi seria de locuţiuni conjuncţionale care introduc numai 70. „Vine să ne vadă. b) tout de meme. c) triumfează. d)â laquelle. des. 4. c) toute. 58..4-SB.. le franşais. c) apres qu'il aura Iu. A-t-il achet6 des fleurs â sa mere ? . complement indirect.huile. d) la. „Se gândeşte să plece.plaisir si vous venez me voir samedi. pentru ca să. 3. un. 45. b) „Mam-mare se ridică bătrâneşte. b) d'. Conţine un verb la diatezaireflexivă enunţul: a)pleut. la.. pommes de terre et . caietul acasă.împrejurul. J' icrivais mon devoir „tout en toutant" la radio. c) raporturi de subordonare şi de coordonare realizate prin joncţiune. b) ii lui en a achetâ. potrivit.. 57.contrar. une.. 44. b) en. 82. b) numai raporturi de coordonare. des...jou6e. Ies.. amândoi. b)bis. Identifică forma verbală greşită: a) tout â coup?. de.. Indicaţi enunţul în care pronumele relativ este folosit incorect: a)Acesta este omul care i-am dat banii. 51.co!ega mea din liceu... a) în spate. d)vue. enunţul: a) Ne Ies nous donnes plus ! b) Ne nous Ies donne plus ! a) Se teme de ploaie. c) â. măcar că.. en.. Nous ne pouvons plus manger Ies gâteaux. c) Răspunde desluşit. a) &ais venue. Ce sont des pieces. c) nume predicativ. c)en. de. 1. c) le. d)cependant. c) auriez fait. avais frappd. d) 1 -SB. \ 37. 3. bicyclette. 49.si mechante.. în ordine. c) Ne nous Ies donnes plus ! d) Ne Ies nous donne plus ! c) Iarba pare de omăt." 4.tomatesmais . din pricină că. Elle est allee se promener bien qu'il. Adjectivul se află la gradul pozitiv în enunţul: mod. a) Nu face compromisuri.. . b)Iată duşmanii împotriva cărora lupt. chiar dacă. 71. d) tous. lângă. cu c) le lui Ies a achett. ? a) Mâine seară mergem la plimbare. d) cu toate că. a) cu toate că.. EUe m'a dit qu'elle . d)sache. b) complement direct. 79. b) în urmă. a)SB. d)Vai. c) Cât e un kg de mere? • d) Fata era foarte frumoasă.mulţumită. b) savait. des. 78.. d) subiect. b) venais.. a) tout. du. d) în preajmă. 62.. ce sont Ies valises de votre fille ou. 3-CV. II a verse1 . c) Nu fii leneş! d) Fii atent! a) est. complement circumstanţial de mod.. în enunţurile: 1. mă supăr. b) De mic a iubit pământul. „Trebuie să plece.. 76.J)e" nu este conjuncţie în enunţul: a) de la quelle. . 56. 3-CV. b) du. b)fiit. nume predicativ.. 38. nume predicativ.. J'ai voyagâ en Roumanie.graţie. d) â la. Ies. c)CD.. complement circumstanţial de mod.. des. 53. d) avez fait. b) ferez. c) de.aidoma.Oui.. d) tandis que j ' a i ecoute\ a) Pare simplu să răspunzi." b)Ioana. Nu este locuţiune adverbială construcţia: a) de P. a) feriez. dans.mamă. 46. des . b) faţă de. 83.. â. . 52. 67. d) sois venu. 47. atribut verbal. b) datorită. b)vus. vin. le chien ? c)Şi-a uitat. 63. b) Ies vâtres. d) Ies votres. 3-CT. d) un. honteuses.. . pe rând. 54.. d)plevait. măcar să. 2-CZ. Tu m'as dit que t u . următoarele propoziţii subordonate: 74. d)Se schimbase de nu-1 mai recunoşteai. 43.joue\ a)„Nu mă duc. â. trebuie să munceşti mult". b)regrettait que je ne sois pas venu. souffrante. c) 1-PR. a) Era să cad.joue£. des. 4-CD. 2-CS. b) complement direct.. „Să-1 omori. 48. Identificaţi forma verbală corectă: verbele la infinitiv au. atribut verbal. 77.împotriva. c) que. 66. Virgula izolează un substantiv în cazul vocativ în enunţul: a)vue.jou6. Madame." 73. b) quandj'avais 6cout6. Je crains qu'elle ne . b)â. c)sera. în fraza: "Ca să ajungi ce ţi-ai dorit.la Socola. c)flt.. dans. â la montagne ii y a deux semaines.conforrn. a)avait regrette' que je n'etais pas venu. de. terţ. d) complement circumstanţial de mod. următoarele funcţii sintactice: a) înviază. a) asemenea. c) saurait. îndată ce. d)şapte. la. a) du. je veux presenter au juge.. atribut verbal. c) Ies siens. 2-CS. „E uşor a scrie versuri. d)Am citit cărţi ai căror eroi m-au fascinat. c)vu.bois. c)pourtant. b) Tu nu aflaseşi adevărul. c) Este un caz rarisim. chiar de. secund. b) l-CD. ce m-am speriat! a) savait. b) Au venit aceiaşi copii. aies frappe\ a) Ai merge cu mine la film? b) Cine a venit? 64. complement circumstanţial de mod. du... son hâte. •• c) nume predicativ. 2-CI. frappais. c) deasupra. a) îmi pregătesc lecţiile. 1 > d) aurait su. b) Quand ii lut. c)plut..

c) Je m'en interesse. commandes.. chezson oncle. b) grand-ouvertes. Nu se admit două sau mai multe variante de răspuns la acelaşi subiect. a) va. NOTĂ: 1. a) apportes. b) apporte.. Ce livre. c) irait. 88. Vous vous interessez â Iui ? a) Je m' interesse de lui. Timp de lucru .. MODEL DE COMPLETARE A FOII DE RĂSPUNS a b c d e PREŞEDINTELE COMISIEI CENTRALE var 2 franc 3 .3 ore.. Elles regardaient par Ies fenâtres. d) est allee... 89.. c) je ne le peux pas te preter.. Ce verb nu este sinonim cu "surmonter" ? a) passer. 84. 85. d) apportee. 90. c) apporte. 2. 87. b)jaillit. 86. Dans un geyser l'eau . d) surveiller. b) franchir. d) Je ne m'y interesse pas. commandees. a) grands-ouverts. Ies bieres que nous avons. commandees.II m'adit qu'elle . Le garson nous a. b) Je ne lui m' interesse pas. b) ira. 3. Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. commandd. c)choisit.. vers la surface a)faillit. c) grandes-ouvertes. d) grands-ouvert.. c) dominer. d) je ne le peux pas toi prter. d)fmit. b) je ne peux pas te le prâter.. a) je ne te le peux preter.

verb auxiliar. de treabă.îndemnizaţie. de milioane.Ac. b) Ne place sportul.3. 6. a) fi-i-că. complement circumstanţial de loc. „Voi sunteţi urmaşii Romei?".aşază.catetă. suie. d) intransigent. drumului.G.circumstanţă. tu însăţi m-ai ajutat.necuviinţă. leagă.subiectiv. d) Fetele înşile au hotărât acest lucru a) incaş. la locul lui. b)Vom merge împreună la mare. consătean. c) a aprecia. în enunţurile: c) împrejurare . d )tunele.aşează.geamgii. a) forte..MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR 18.dragiimele(bunici).infatuare. b) reface. Perechile de cuvinte: 34. tura-vura. propriu-zis. divident. Sunt scrise corect neologismele din seria: b) (situaţie) grotească. a) Iată femeia pe care o iubesc. c) de nimic.drumeag. b)iarbă. b) alb-gălbui. atribut substantival prepoziţional.blestemuri.. c)piept. d) inoperant.hemogramă. a)N. c)premisă.(a)îndruma. nume predicativ. b) fii-că.repede.valvârtejul. ţinere de minte. d)D.V. Marcaţi seria în care apar sinonime frazeologice: a) a tăia frunză la câini/a arde gazul de pomană. hotărât la cazurile N şi Ac: 4. Conţine numai neologisme seria: c) cazărmi. 2-sinonime. b) casetă.spicher. pietriş. a) Pe nimeni nu cunoaşte. d)premiză.erbicid.Ac.A ce m-am speriat!". a o lua la fugă. b) care lucrează mult.V. propriii (ochi). Identificaţi enunţul în care numeralul are valoare adjectivală: c)l. Alegeţi seria în care toate cuvintele sunt sinonime: a) în doi peri. a) eminescian. articol posesiv. eludare. c)Ac. Sunt numai locuţiuni adjectivale în seria: 2. nou-născut. o dată cu. a) notă bună.petrifica. obţiune. Identificaţi seria care conţine numai cuvinte monosemantice: c) mare. ASIROM. copilandru. 2. erbicid. . management.5-paronime. iar în situaţia în care apreciaţi că nu există nici Ca o virgină. A rămas acelaşi om integru. în stare (de ceva). d) filozof.indecenţă.septembrie 2003 20. jiglor.indemnizaţie. (mişcări) domoale. hobby. sare. c) curajos. articol posesiv. Fac parte din aceeaşi familie lexicală toate cuvintele din seria: fratelui meu. Identificaţi seria care conţine adjective invariabile: c) senectute. virtuos-virtuoz. b)copertele.". creion. „A venit toamna. tu! din primele patru căsuţe (a-d).steaua. CONCURS DE ADMITERE 19. b) răspuns oral. în dreptul numărului de 21.smerenie. pudoare. c)bogat. b) tobogan. bunătate. (sursă) livrească. Sinonimul lui „ermetic" este: c)electroliză.. fi-ind-că. în ordine.Limba engleză a) întreprinzător. caramelă. c) eradicat. 28.imparţial. c) ploaie. b)Ac.drumeţie. b) roz. prestanţă. sticlos. som-nam-bul. greoi. 3. sandvici. 2. boj-deu-că. 4. albuşe. Cuvântul „intrepid" este sinonim cu: . fortuit. du-te-vino. motrice.astereală. prim-plan. substantivele apar. vedeai. d) Nu cunosc nici o fată.4. 31. perspicace. /. pectoral. primitiv-rudimentar.îndemnizaţie. 11. a) articol posesiv. râpi. Sensul expresiei „apune în cumpănă" (ceva) este: d) prepoziţie. Câmpu-Lung. încât. pieptar. încerca. d)drum. ardelean. arhicunoscut. d) Ne dăm seama de greşeală. b) N-a obţinut nimic. d)diateză. c) subiect. erbivor. mov. d)pauper. Identificaţi enunţul care conţine pleonasm: VARIANTA 2 a)Am colaborat împreună la acest proiect.mormânturi. c) staţionare temporară. polisemantic. răuvoitor. a)burgheji. în enunţurile: ordine al întrebării. ultimile (zile). Aşterne-te a) cioară. fiind-că. sunt: c) Care dintre ei lipseşte? d) Se ştie care elev a lipsit. piatră.câinele. Marcaţi cu semnul X pe foaia de răspuns. 2-sinonime. / Naturo. b) etanş. „Telefonase o colegă a 16. b)l-antonime. Expresia „nota bene" înseamnă: c) hoţeşte. verb auxiliar. 27.comerţ. b) eroare. 14. 25. interjecţie.N. complement ordine: indirect. b)premiză.. în enunţurile: 1.aşază. de excepţie. muzeul. prepoziţie. trei-fraţi-pătaţi.".piedestal. a) ordin. complement direct.V. telefon. prepoziţie. colonel. 33. Identificaţi seria care conţine numai forme corecte ale adjectivelor: a)dragilemele(fete). b)icoană. funcţionar. kaki. 12. c) (contexte) ambigui. apă. a) prim-ministru. Identificaţi seria care conţine numai cuvinte derivate: a)memorandul.manufactură. genuflexiune. hipodrom. 8. b) Băiete. d) zmeoaică. mental. boj-de-u-că. baremele. doldora. ghioagă.indemnizaţie. som-nam-bul. c) bizar. a) efemer. radioul.erbicid. disproporţie. Ana-Maria..nepărtinitor. d) jazz. I.Proba: Limba română. de-a (dura). somn-am-bul. gură.necesarjenă.pick-up. b) negoţ . întâmplător.referendul. verb auxiliar. c) Nici unuia nu i-am dat atenţie. interjecţie. a)opus. cazmale. b) interimar. coasă. obiectiv. b) Asia-Mică. b)a lua în primire/a lua parte. 9. d)ultimatul. .polivalent.ghişee. rege.. următoarele funcţii sintactice: 10. 5. prepoziţie. tic-tac. b)vremuri. ofsaid. individ. Sunt scrise corect cu cratimă următoarele cuvinte: a)premisă. fonic. Identificaţi seria care conţine forme corecte: c) Ei înşişi au fost acolo. loc. Sunt scrise corect cuvintele din seria: 26. c) Ne caută colegii. complement circumstanţial de c) binecuvânta. d)Şi?a făcut autoportretul. a) Ne temem de examen.roduri. dulce. Cuvântul „care" este pronume relativ în enunţul: 1.". în urmă. d) gură-cască. a) sacrosanct. a)glicemie. adaose. design. subiect. Conţin triftongi toate cuvintele din seria: 30. pepit. b) Care om nu ţine la viaţa lui? 3.5-paronime.a ţine. a) birui . 3. 4. 13. declară. punct de vedere. d) cu ochii pe pereţi/cu capul în nori. d) a se echilibra. somn-am-bul. ierbar. ouăle. 3.neruşinare.. d) (grupare) patriotă. 2-sinonime.microcentrală. atroce. 17. vechi. „Miroase a benzină. exhibiţie. Precizaţi seria îri care sunt scrise corect toate substantivele cu articol c) cu care se lucrează uşor. c)copilul. duel. codrul. (stâlpi) ficşi.(discuţii)continue. beau. d) Au intrat câte doi. fi-ind-că. a) Pe cel de-al doilea îl cunosc. Cuvântul „lucrativ" înseamnă: d) propriu-zis. veritabil. Lehliu-Gară.milă. în ordine: a)mână. Identificaţi enunţul care conţine un adjectiv pronominal negativ: d) macrame. omisiune. d) care poate fi lucrat uşor. cuvântul „a" este. 7. şic. din pricină că.cuib. potrivit. rea-voinţă. dibaci. heliomarin.avantaje.V. complement circumstanţial de loc. a) hipotensiv. a) lucrător. magaziner. b) a prevedea.abţibild.fiii. Sunt despărţite corect în silabe toate cuvintele din seria: c) prea-plin. Cuvântul „ne" este pronume personal în cazul dativ în enunţul: c) a şterge cu buretele/a face una cu pământul. b) Ambii elevi au luat premii. fi-ind-că. aero-spaţial. excentric. preşcolar. gogoşărie. dificil. c) interjecţie. autentic. b) de-a valma.3. Identificaţi seria care conţine numai forme corecte ale substantivelor c) fi-i-că. ocazional. 23. suiau. cercevea. LIMBA ROMÂNĂ 22.umilinţă. b) verb auxiliar.ionizare.anglofil. aducere-aminte. .ierbicid.manual. în ordine. 15. a) toate paronime. Trimiterea lui în tabără ne bucură. hipotensiv-hipertensiv.cremvuşti. c)A apreciat aportul său la rezolvarea problemei. b) reiat.raboteză.. c) weekend. la cazurile: un răspuns corect marcaţi cu semnul X în ultima căsuţă (e). 2. boj-deu-că.mânji. articol posesiv. b) atenţie.G. marşarier.învinge. (femeie) snoabă. 4-antonime. stat (de plată). Identificaţi construcţia incorectă: COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE a) compunere originală. d) bună-voinţă. ia aminte!. 24. 2. 3. ciudat. trufie sunt în d) complement direct. substantivele au. Adjectivul pronominal de întărire este folosit corect în enunţul: a) Fetei însăşi i-am dat vestea.erbicid. complement circumstanţial de loc. la plural: d) fii-că. „Cât de frumoasă te-ai gătit. nume predicativ. 29.mânuţă. leoaică. grumaji. 36. d) notă de plată. cu dare de mână. b) subiect.Sesiunea: august . c) antedata. linoleumul. d) dovadă . a) real. 5. complement indirect. tălăngi. boj-deu-că.(creştini)ortodocşi. Identificaţi seria care conţine numai cuvinte compuse: a) subiect.aşază. d) brădet. leoarcă. Antonimele cuvintelor: opulent.".condei. pleacă. d) numeral ordinar.D.5-paronime. (ochelari) fumurii. b)mizer.argument. ochioasă.4.N. varianta de răspuns pe care o consideraţi corectă în una 1. adâncime. votcă. b) aripioară. 35. insolent-indolent. greşeală. jantă-geantă. displace. interjecţie. / d) limpede. complement circumstanţial de loc. (ape) tulburi. d) forţat. a) a se îndoi.N. cogeamite. straniu. d)l. 1.a da. Identificaţi perechea de sinonime care nu conţine nici un neologism: c) A bătut în uşă de două ori. (situaţie) analoagă. c) corect.titan. 32.

c) Este un caz rarisim. 2-CS. Conţine un verb la diateza reflexivă enunţul: imagined it was you. cu atât ştii mai bine. c) Te duci la şcoală? d) Aş merge la plimbare. 3. Adverbul are funcţia sintactică de nume predicativ în enunţul: a) Pare simplu să răspunzi. d)Am citit cărţi ai căror eroi m-au fascinat. c) în caz că. Today she is more bad. Identificaţi seria care conţine numai prepoziţii ale cazului dativ: football team. 64. . a) asemenea. b) copiază. Cu cât citeşti mai mult. eşti acela.jsă" introduce. a) în spate.contrar. c) deasupra. Today she is worse. în fraza: „Să nu laşi să treacă o zi fără să citeşti sau fără să auzi ceva va fi mai bine. şi tot nu recunoaşte. tomorrow. b) fără să. complement indirect. b) De nu vii. „Dorinţa lui este de a învăţa". 1. Să sperăm că mâine 54. b) I knew the Police has been looking for a bank robber. d) complement circumstanţial de mod. 4-CD. propoziţia a doua este o subordonată: d) I asked him if my moneys was good. d)Se schimbase de nu-1 mai recunoşteai. c) 1-PR. b)PR. d) Câştigă bine. chipurile. a) subiect. have imagined he was you. 49.împrejurul. trebuie să munceşti mult"." b)Ioana. enunţul: c) His trouser is on the bed and it is very dirty. în caz că. 3-CT. var 2 eng 2 . a) Vremea este mai frumoasă. măcar să.4-SB. complement circumstanţial de mod.împotriva." c) More greater successes have been achieved by my favourite football team.peste. c) Vino de mă ajută.". Indicaţi enunţul în care pronumele relativ este folosit incorect: have imagined it was you. d) 1-SB.. în enunţurile: c) China / her / Chinese / Wales / your / Welsh. b)Iată duşmanii împotriva cărora lupt. c) Ziua de ieri a fost foarte grea. b) complement direct. Substantivul are funcţia sintactică de complement de agent în 61. „A trecut fără a saluta". b) complement direct. b) numai raporturi de coordonare. d) The more you learn.. d) The greater and the greater successes have been achieved by my favourite 47.. Nu este locuţiune prepoziţională construcţia: 41. c) în caz de.aidoma. _ language is _. a) I knew the Police was looking for a bank robber. 2-CZ. nume predicativ.conforrn. Let's hope she will be 55. from feelings to the points of the c)Şi-a uitat. 46. a) china/ his /Chinese/Wales/their/Finnish. Cuprinsul romanului lui e variat." 2. Ieri a fost bolnavă. b) The content of his novei is varied. din pricină că.". complement circumstanţial de 39. „Se gândeşte să plece.J)e" nu este conjuncţie în enunţul: a) The better you learn. conjuncţia . b) I asked him if my moneys were good. 63. d) târguie. Pantalonul lui e pe pat şi e foarte murdar. d) Totul s-a petrecut aici. from feelings to the points of the 43. d) El este răbdător. a)SB. pe rând. 3-CV. but I should not c) Mă caută un coleg. Identificaţi propoziţia interogativ-optativă: d) The contents of his novei is varied. 52. a) Are ochi de vultur. în fraza: „Nu ştiu ce va deveni el. c) în spatele. Adverbul s-a format prin derivare în enunţul: b) Ever greater successes have been achieved by my favourite football team. c)zece. 62. ce m-am speriat! compass. atribut verbal. but I should not have 57. Din câţi membri constă echipa ta? a) cu toate că. complement circumstanţial de mod. complement circumstanţial de mod. din cauză că. Today she is worse. complement indirect. d) El a fost certat de părinţi. but I should not 58. b) China/his/Chinese/Wales/their/Welsh. b)bis. d)Vai. 3-CT. II. chit că. „E uşor a scrie versuri. a) The contents of his novei is varied. c) nume predicativ." 4. a) îmi pregătesc lecţiile. c) Cât e un kg de mere? d) Fata era foarte frumoasă. Virgula izolează un substantiv în cazul vocativ în enunţul: compass. îndată ce.colega mea din liceu. secund. Adjectivul pronominal demonstrativ este corect în enunţul: complement indirect. atribut verbal. Identificaţi seria care conţine numai numerale neologice: 59. but if they are from_j_language is_. c) Răspunde desluşit. 50. LIMBA ENGLEZĂ 42. Identificaţi enunţul în care există un verb copulativ: 69. b) Mă spăl pe mâini. b) She was bad yesterday. „Vine să ne vadă. d)şapte. c) triumfează. Let's hope she will be c) Nu fii leneş! d) Fii atent! weller tomorrow. 4. d) Copilului acela i s-a făcut frică. chiar de.. the more you know. Let's hope she'll be better d) raporturi de subordonare şi de coordonare realizate prin juxtapunere. Astăzi este şi mai bolnavă. Today she is badder. c) nume predicativ. ftom feelings to the points of the c) Iarba pare de omăt. a) I asked him ifmymoneywere good. imagine it was you. Identificaţi forma verbală corectă: verbele la infinitiv au. but I will not have c)Este o problemă căreia nu i-a acordat prea multă atenţie. Adjectivul are funcţia de complement circumstanţial de cauză în b) His trousers is on the bed and they are very dirty. b) în urmă. a) 1-SB. d)CI. 4-CI. de la sentimente la punctele enunţul: cardinale. d) Şi-a ales o temă interesantă. b) Ieri a fost la film. the better you know. 66. Identifică forma verbală greşită: better tomorrow. cu a) Of how many members do your team consist? toate că. a) Nu face compromisuri. c) I knew the Police have been looking for a bank robber. chiar dacă. d) His trousers are on the bed and they are very dirty. mă supăr. b) The more you learn. terţ. lângă. c) De leneş nu învaţă. c) raporturi de subordonare şi de coordonare realizate prin joncţiune. caietul acasă. a)Acesta este omul care i-am dat banii. Identificaţi seria de locuţiuni conjuncţionale care introduc numai propoziţii subordonate concesive: 65. d) She was bad yesterday. the better you know. b) faţă de. 2-CI. 1. compass. b) Am fost Ia Braşov.mamă. b) l-CD. pentru ca să. 3. amândoi. nume predicativ. a) A ales acelaş drum. frumos" există: a) She was ill yesterday. c) The well you learn. 44. b) Au venit aceiaşi copii. 2. a) Se teme de ploaie. atribut verbal. următoarele propoziţii subordonate: 67. potrivit. „Să-1 omori. d) subiect. d) o dată ce. d) în preajmă. d) Se referă la cele discutate. a) His trouser are on the bed and it are very dirty. a) Mâine seară mergem la plimbare. c) I asked him if my money was good. c) Of how many members does your team consists? d) How many members does your team consist of? 51." d) China / her / Chinese / Wales / their / Finnish. the much you know. măcar că. Ştiam că poliţia caută un spărgător. Nu este locuţiune adverbială construcţia: fotbal favorită. în fraza: "Ca să ajungi ce ţi-ai dorit. tomorrow.la Socola. a) Era un om blând. c) The contents of his novei are varied. „Trebuie să plece. b) Tu nu aflaseşi adevărul. b) E mai bun decât tine. funcţia sintactică: a) subiect.mulţumită. 4-CI. în enunţurile: a)dublu. 60. 38." pronumele relativ „ce" are a) o dată cu. 68. b) „Mam-mare se ridică bătrâneşte. b) De mic a iubit pământul. de vreme ce. d) I knew the Police was looking for a bank robber. b) How many members do your team consist of? d) cu toate că. b) datorită. c)CD. c) Aceiaşi fată a răspuns. dar nu mi-aş fi închipuit că tu a) Era să cad. 37.. dedesubtul. 3-CV. c) She was ill yesterday. Let's hope she'll be better a) numai raporturi de subordonare.contra. următoarele funcţii sintactice: a) înviază. a) More and more great successes have been achieved by my favourite football team. 48.graţie. If he is from _. doisprezece. în ordine. b) Vacanţa de vară s-a sfârşit. d) la. „Avea intenţia de a pleca". 56. 2-CS. Adjectivul se află la gradul pozitiv în enunţul: mod. 53. L-am întrebat dacă banii mei sunt buni. a)„Nu mă duc. 40. Succese din ce în ce mai mari sunt obţinute de către echipa mea de 45.este avocat. from feelings to the points of the a) Ai merge cu mine la film? b) Cine a venit? compasses.

d) Steve wanted to know if he was allowed to leave now or they still needed him yet. a) yet/yet/still. She went to the service as her car was out of order. 82. d) to work. It is five minutes . a) farer. d)bunchof. Timp de lucru . He suffers a very serious disease. d) so. d) otherwise. a) have / been permitted. She will look John while I away. d) would come. 3. c) teach / is teaching. 86. b) has told. d) teaches / is thaught. b)slow/slow. c) farthest. It's high time he what really happened there. b) could / been able. She promised she on time. b) "The storm has been coming! Shut to the doors and windows quickly!". a) at.They haven't graduated _. c) should teii.they are _ pupils. 78. She plays the piano better than her sister. b) Steve wanted to know whether he is permitted to leave now or they still need him. 79. MODEL DE COMPLETARE A FOII DE RĂSPUNS . but today he__the beginners. d) "There was a storm coming! Close all the doors and windows quickly!" 76. They seldom to smoke in this room. b) for / were. c) will have come. d) very. 81. a)stopped/go. Are they students _? No. 88.3 ore. Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 1 punct. b) The stewardess said to us to fasten our seat-belts and to not smoke. c)fallen. 73. b) still/yet/yet. 85. He read poetry. a) slowly / slowly. b) farther. After the rain we boating. d) further. d) The stewardess said fasten our seat-belts and do not smoke. 87. c) can / been able. d) is stopping/will go. c) yet / still / yet. 74. a) unless. 83. c) slow / slowly. My watch is a watch. 84. \ 70. c) further. a)felled. d) after / am. Nu se admit două sau mai multe variante de răspuns la acelaşi subiect. b)pieceof. a) The stewardess asked to us to fasten our seat-belts and not to smoke. c) to have work. d)slowly/slow. c) because. b) wdrking. d) still / still / yet. "Fasten your seat-belts and do not smoke" said the stewardess. a) "There's a storm coming! Shut all the doors and windows quickly!". c) therefore. b) is teaching / taught. 75. c) a lot. Alan usually the intermediate class.1 need data for the experiment. The storm a lot of old trees. We expect our team better and better. 90. This is your compasses. NOTĂ: 1. we hurried home. b)fell. b) She went to the service to mend his car. c) The stewardess told us to fasten our seat-belts and not to smoke. 89. c)packof. c) She went to the service to have her car mended. c) "The storm had started! Shut the doors and windows now!".. c) Steve asked if he is permitted to leave now or they still needed him. 77. d) were told. b)so. a) teaches / is teaching. d)felt. a) is being worked. They won't find a solution they ask for father's advice. c) by. b) much. c)stops/shall go. a) had come. 80. d) has / been permitted. b) near. 71. a) for / will be. d) with. a) tells. It was growing dark. d) She went to the service for him to mend her car. b) will come. b) from. a) She went to the service so as to mend her car. They warned us against the coming storm and urged us to shut all the doors and windows. a) that. b) as. 2. b)has stopped/shall go. 72. d) mucher. c) at / will be. a) far. isn't it? a) pair of. "May I leave now or do you still need me?" Steve said. a) many. a) Steve asked if he was permitted to leave then or they still needed him.

admitere 2003 română-franceză română-engleză 1 a 31 c 61 b 1 a 31 c 61 c 2 c 32 d 62 a 2 c 32 d 62 b 3 E 33 b 63 b 3 E 33 b 63 d 4 d 34 a 64 b 4 d 34 a 64 b 5 a 35 b 65 b 5 a 35 b 65 d 6 d 36 d 66 c 6 d 36 d 66 b 7 c 37 a 67 b 7 c 37 a 67 c 8 c 38 b 68 b 8 c 38 b 68 a 9 d 39 d 69 c 9 d 39 d 69 a 10 c 40 b 70 b 10 c 40 b 70 a 11 b 41 c 71 a 11 b 41 c 71 d 12 c 42 d 72 b 12 c 42 d 72 a 13 a 43 a 73 b 13 a 43 a 73 a 14 b 44 a 74 b 14 b 44 a 74 a 15 a 45 c 75 c 15 a 45 c 75 a 16 d 46 b 76 c 16 d 46 b 76 c 17 c 47 a 77 b 17 c 47 a 77 a 18 d 48 c 78 a 18 d 48 c 78 E 19 c 49 a 79 d 19 c 49 a 79 c 20 a 50 d 80 a 20 a 50 d 80 b 21 a 51 a 81 c 21 a 51 a 81 d 22 a 52 d 82 d 22 a 52 d 82 d 23 c 53 b 83 b 23 c 53 b 83 a 24 c 54 c 84 c 24 c 54 c 84 d 25 b 55 c 85 c 25 b 55 c 85 a 26 a 56 d 86 b 26 a 56 d 86 d 27 c 57 d 87 d 27 c 57 d 87 c 28 b 58 a 88 d 28 b 58 a 88 b 29 b 59 a 89 b 29 b 59 a 89 b 30 c 60 d 90 E 30 c 60 d 90 b .