You are on page 1of 36

B Terrassen op volle grond

Constructieopbouw
Terrassen op volle grond

Uit de praktijk voor de praktijk

Sinds 1983 staat de naam Schlüter-Systems voor intelligente constructies van balkons en
terrassen. Toen vond Werner Schlüter met de TROBA-mat de eerste drainagemat uit die als
oppervlaktedrainage speciaal voor balkons en terrassen geschikt was.

Ondertussen biedt Schlüter-Systems een volledig productassortiment aan van juist op


elkaar afgestemde componenten voor elke constructie. Van de oppervlaktedrainage, de
contactafdichting, ontkoppeling en randprofielen tot de afwateringsgoot – Schlüter-Systems
biedt de ontwerper en verwerker alles wat hij/zij nodig heeft voor de balkonconstructie.

Talrijke referenties in binnen- en buitenland bevestigen dat balkons en terrassen die vak-
kundig zijn uitgevoerd met Schlüter-Systems ook onder extreme weersomstandigheden
duurzaam schadevrij blijven.

De verwerkingsaanbevelingen en constructietekeningen in deze brochure werden opge-


maakt overeenkomstig de bepalingen van de betreffende DIN-voorschriften, richtlijnen en
werkbladen en overeenkomstig de praktische en theoretische knowhow van de fabrikant.
De geldende productfiches van de gebruikte Schlüter-producten moeten worden gevolgd.
Voor de correcte functionele uitvoering zijn de architect en de plaatser voor elke toepassing
als gebruiker verantwoordelijk.

In de Duitse ZDB-fiche “Buitenbekledingen” is het volgende beschreven: “Natuursteen en


betondallen kunnen door een verschillende uitdroging kleurverschillen vertonen." Deze
bekledingsspecifieke bijzonderheid kan ook bij de hier beschreven constructies niet volledig
worden uitgesloten. Het is aan te bevelen de bouwheer hierop te wijzen bij de keuze van
de bovenbekleding.

De informatie over de voegplaatsing en het afschot of andere constructiedetails moet wor-


den aangepast aan de aanbevelingen van Schlüter-Systems KG en eventueel ook aan de
plaatselijke omstandigheden.

Maart 2015

2
Terrassen op volle grond

Inhoud

B.1 Bekledingsconstructie met contactafdichting


Contactafdichting, ontkoppeling en dampdruknivellering 4
Randdetails 5
Muuraansluitingen, afvoerputjes 6

B.2 Bekledingsconstructie met hechtende drainage over contactafdichting


Hechtende drainage en ontkoppeling over contactafdichting 7
Randdetails 8
Muuraansluitingen, afvoerputjes, afwatering van trappen 9

B.3 Dunne bekledingsconstructie over afdichting volgens DIN 18195


Hechtende drainage en ontkoppeling over dekvloer op drainagemat 10
Randdetails 11
Muuraansluitingen, deuraansluitingen, afvoerputjes 12

B.4 Dunne bekledingsconstructie in mortelbed


over afdichting volgens DIN 18195
Mortelbedplaatsing op oppervlaktedrainage 13
Randdetails 14
Muuraansluitingen, deuraansluitingen, afvoerputjes 15

B.5 Bekledingsconstructie over afdichting volgens DIN 18195


Afdichting, drainage, lastverdelingslaag, hechtende drainage
en ontkoppeling 16
Randdetails, afvoerputjes 17
Muuraansluitingen, deuraansluitingen 18

B.6 Losse plaatsing op Schlüter®-TROBA-PLUS 8G


gefixeerd met dunbed-mortelpunten 19
Randdetails 20
Muuraansluitingen, deuraansluitingen 21

B.7 Bekledingsconstructie op mortel-ringen


Plaatsing met mortel-ringen 22
Randdetails 23
Muuraansluitingen, deuraansluitingen 24

B.8 Losse plaatsing op grind-/splitbed 25


Randdetails 26
Muuraansluitingen 27
Deuraansluitingen 28

B.9 Andere details 29


Afwatering / deuraansluiting 29
Barrièrevrij 30
Bewegingsvoegen 31
Plinten 32
Profieldoorsneden 33

3
B.1

Terrassen op volle grond

B.1 Bekledingsconstructies met contactafdichting


 Schlüter®-DITRA 25 als contactafdichting, ontkoppeling
B.2

en dampdruknivellering

1,5% - 2% B.1.1 a Capillair brekende laag

b
B.3

Betonplaat
e
d c Ondergrond met afschot
 Voor een optimale afwatering moet
c de constructie over voldoende afschot
beschikken (1,5 – 2 %)
B.4

b d Schlüter®-DITRA 25
Speciale polyethyleenmat, in dun-
bedmortel geplaatst, met de functies
contactafdichting, ontkoppeling en
dampdruknivellering. Stootverlijming
met afdichtingsband Schlüter®-
a KERDI-KEBA, verlijmd met Schlüter®-
B.5

KERDI-COLL-afdichtingslijm.

Schlüter®-DITRA 25 is een afdichting dampdruknivelleringsfunctie van Schlüter®- e 


Keramische tegels of natuursteen
in combinatie met tegel- en natuursteen DITRA 25 afgevoerd. laatsing met een hydraulisch har-
P
bekledingen. Schlüter®-DITRA 25 biedt niet dende, water- en weerbestendige
alleen een afdichtingsfunctie, maar ook Opmerking: Stootnaden en aansluitin- dunbedmortel.
een ontkoppelingsfunctie, die spanningen gen aan wanden en inbouwelementen Bij bekledingen met afmetingen ≥ 30
B.6

tussen ondergrond en tegelbekleding ten moeten met Schlüter®-KERDI-KEBA- x 30 cm raden wij Schlüter®-DITRA-
gevolge van temperatuurschommelingen afdichtingsbanden worden gedicht. Voor DRAIN aan (zie terrasopbouw B.2,
neutraliseert. Restvocht uit de onder- een dichte verlijming moet Schlüter®- pag. 7).
grond (bijv. jonge dekvloer) wordt door de KERDI-COLL worden gebruikt.
B.7
B.8
B.9
Andere details

4
B.1
Terrassen op volle grond

B.2
Randdetail 1

B.1.2 a Capillair brekende laag


d f e b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)

B.3
c g
d Schlüter -DITRA 25
®

e Keramische tegels of natuursteen


f Schlüter -KERDI-KEBA
®

b
g Schlüter -BARA-RW
®

B.4
a

Randdetail 2

B.5
B.1.3 a Capillair brekende laag
d f e b Betonplaat
c g c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
d Schlüter -DITRA 25
®

e Keramische tegels of natuursteen

B.6
f Schlüter -KERDI-KEBA
®

b
g Schlüter -BARA-RT
®

B.7
Randdetail 3

B.1.4 a Capillair brekende laag


5 b Betonplaat
d f
B.8

c c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)


g d Schlüter -DITRA 25
®

e Keramische tegels of natuursteen


f Schlüter -KERDI-KEBA
®

b
g Schlüter -BARA-RAM
®
B.9

a
Andere details

5
B.1

Terrassen op volle grond


B.2

Muuraansluiting

B.1.5 a Capillair brekende laag


b Betonplaat
g c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
B.3

e d Schlüter -DITRA 25
®

f
d e Keramische tegels of natuursteen
c f Schlüter -KERDI-KEBA
®

g Schlüter -DILEX-EK
®
B.4

b
B.5

Afvoerputje
B.6

B.1.6 a Capillair brekende laag


b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
e d Schlüter -DITRA 25
®
f d
e Keramische tegels of natuursteen
B.7

f Schlüter -KERDI
®

c
g Schlüter

®
-KERDI-DRAIN
Dunbed-vloerafvoer

g
b
B.8

a
B.9
Andere details

6
B.1
Terrassen op volle grond

B.2 Bekledingsconstructies met hechtende drainage over contactafdichting


Schlüter®-DITRA-DRAIN als hechtende drainage en

B.2
ontkoppeling over Schlüter®-KERDI contactafdichting

1,5% - 2% B.2.1 a Capillair brekende laag

B.3
f Betonplaat

a c Ondergrond met afschot


d
 Voor een optimale afwatering moet
c de constructie over voldoende afschot
beschikken (1,5 – 2 %).

B.4
d
Schlüter®-KERDI
b 
C ontactafdichting uit polyethy-
leen, gelegd in dunbedmortel.
Stootverlijming met Schlüter ®-
KERDI-COLL-afdichtingslijm.

a a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

B.5

Hechtende drainagemat uit polyethy-
leen, in dunbedmortel gelegd, met de
De met afschot uitgevoerde draagconstruc- wordt een onderventilatie voor het volledige functies hechtende drainage, onder-
tie wordt beschermd tegen indringend vocht bekledingsoppervlak gecreëerd, waardoor ventilatie en ontkoppeling.
door een Schlüter®-KERDI contactafdich- een snelle en gelijkmatige droging/uithar-
ting verlijmd met een hydraulisch hardende ding van de dunbedmortel wordt bereikt. b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
dunbedmortel. Tussen de afdichting en de Eventuele spanningen worden geneutra- 
Hechtende drainagemat speciaal voor

B.6
tegelbekledingen wordt de capillair passieve liseerd door de ontkoppelingsfunctie van grote oppervlakken en trapconstructies.
hechtende drainage Schlüter®-DITRA- Schlüter®-DITRA-DRAIN.
DRAIN in dunbedmortel gelegd. Hierdoor f 
Keramische tegels / fijn verglaasde
keramische tegels of natuursteen

Plaatsing - ook grote formaten - met
een hydraulisch hardende water- en

B.7
weerbestendige dunbedmortel.

b
B.8

1,5% - 2% B.2.1.1
f
B.9

b
d
c
Andere details

7
B.1

Terrassen op volle grond


B.2

Randdetail 1

B.2.2 a Capillair brekende laag


f b Betonplaat
a d g
B.3

c c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)


d Schlüter -KERDI
®

a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

b b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
f Keramische tegels of natuursteen
B.4

g Schlüter®-BARA-RT
Rekening houden met de
a
afwateringsmogelijkheid!

Randdetail 2
B.5

B.2.3
a Capillair brekende laag
f b Betonplaat
a
d g c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
c
d Schlüter -KERDI
®

a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
B.6

b b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
f Keramische tegels of natuursteen

g Schlüter®-BARA-RW
Rekening houden met de
a afwateringsmogelijkheid!
B.7

Randdetail 3

B.2.4 a Capillair brekende laag


f b Betonplaat
a
d g
c
B.8

c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)


d Schlüter -KERDI
®

a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

b b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
f Keramische tegels of natuursteen
B.9

g
Schlüter®-BARA-RAKE

De drainagegleuven moeten vrij worden
a gehouden!
Andere details

8
B.1
Terrassen op volle grond

B.2
Muuraansluiting

B.2.5 a Capillair brekende laag


b Betonplaat

B.3
g c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
f d Schlüter -KERDI
®

a a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
d
b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
c
f Keramische tegels of natuursteen

B.4
g Schlüter®-DILEX-EK
b

a
Afvoerputje

B.5
B.2.6
a Capillair brekende laag
f b Betonplaat
a d c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
d Schlüter -KERDI
®

c a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

B.6
b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
f Keramische tegels of natuursteen

g b g Schlüter®-KERDI-DRAIN
Dunbed-vloerafvoer

B.7
a

Trapopbouw

B.2.7 a Beton
b Schlüter -KERDI
®
B.8

c Schlüter -DITRA-DRAIN-STU
®

Naadafdekband

b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
f c f Schlüter®-DILEX-EKE

b g Keramische tegels of natuursteen


b
B.9

a
g
Andere details

9
B.1

Terrassen op volle grond

B.3 Dunne bekledingsconstructie over afdichting volgens DIN 18195


Schlüter®-DITRA-DRAIN als hechtende drainage en ontkoppeling
B.2

over Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN dekvloer op


Schlüter®-TROBA-PLUS drainagemat
1,5% - 2% B.3.1 a Capillair brekende laag

h b
B.3

Betonplaat

7a c Ondergrond met afschot


 Voor een optimale afwatering moet
de constructie over voldoende afschot
f beschikken (1,5 – 2 %).
B.4

e d 
Afdichtingslaag volgens
d DIN 18195
c
e Schlüter®-TROBA-PLUS
Capillair passieve oppervlaktedrainage
b voor een goede afvoer van insijpel-
water en een onderventilatie voor het
B.5

volledige oppervlak.
a
f Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN
De met afschot uitgevoerde draagconstruc- systeem. Tussen dekvloer en tegelbekleding Dunne lastverdelingslaag als systeem
tie wordt door een afdichting volgens DIN wordt de capillair passieve hechtende drai- voor barstvrije en goed functionerende
18195 beschermd tegen indringend vocht. nage en ontkoppeling Schlüter®-DITRA- zwevende dekvloeren (cementdek-
Tussen de afdichting en de lastverdelingslaag DRAIN in dunbedmortel gelegd. Hierdoor vloer CT-C25-F4 of drainagemortel)
B.6

(dekvloer) wordt Schlüter®-TROBA-PLUS wordt een onderventilatie voor het volledige


gelegd als drainage voor de afvoer van bekledingsoppervlak gecreëerd, waardoor 7a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
insijpelwater. De lastverdelingslaag wordt een snelle en gelijkmatige droging/uitharding 
Hechtende drainagemat uit polyethy-
dunlagig uitgevoerd met het barst- en ver- van de dunbedmortel wordt bereikt. leen, in dunbedmortel gelegd, met de
vormingsvrije Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN functies drainage, onderventilatie en
ontkoppeling.
B.7

7b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
Hechtende drainagemat speciaal voor
grote oppervlakken.

h 
Keramische tegels of natuursteen
Plaatsing - ook grote formaten - met
7a
B.8

een hydraulisch hardende water- en


weerbestendige dunbedmortel.
B.9

7b
Andere details

10
B.1
Terrassen op volle grond

B.2
Randdetail 1

B.3.2 a Capillair brekende laag


h b Betonplaat
7a

B.3
i c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
f
e Schlüter -TROBA-PLUS
®

d e
f Schlüter -BEKOTEC-DRAIN
®

c
7a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

B.4
7b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
b a h Keramische tegels of natuursteen
i Schlüter®-BARA-RT
Rekening houden met de
afwateringsmogelijkheid!
Randdetail 2

B.5
B.3.3
a Capillair brekende laag
h b Betonplaat
7a c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
i
f d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
e Schlüter -TROBA-PLUS
®

B.6
d e
f Schlüter -BEKOTEC-DRAIN
®

c
7a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

7b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
b a h Keramische tegels of natuursteen
i 

B.7
Schlüter -BARA-RW
®

Rekening houden met de


afwateringsmogelijkheid!

B.8
B.9
Andere details

11
B.1

Terrassen op volle grond

Muuraansluiting
B.2

B.3.4 b Betonplaat
j
i c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
h d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
7a e Schlüter -TROBA-PLUS
®

f Schlüter -BEKOTEC-DRAIN
B.3

f
7a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
e 7b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
d
c h Keramische tegels of natuursteen

i Schlüter®-DILEX-EK of -RF
b
B.4

j Schlüter®-KERDI

Deuraansluiting

B.3.5
b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
B.5

h
i 7a e Schlüter -TROBA-PLUS
®

f Schlüter -BEKOTEC-DRAIN
®

j f 7a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
e 7b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
d
B.6

h Keramische tegels of natuursteen


c
i
Schlüter®-TROBA-LINE-TL
b 
De drainagegleuven moeten vrij worden
gehouden!
Meer informatie over deuraansluitingen vindt u op pagina 29 en 30.
j Mortelpunten
Afvoerputje
B.7

B.3.6
b Betonplaat
i c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
h 7a d Afdichtingslaag volgens DIN 18195

f e Schlüter -TROBA-PLUS
®

e d f Schlüter -BEKOTEC-DRAIN
®
B.8

c j 7a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
7b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
h Keramische tegels of natuursteen

i Schlüter®-KERDI-DRAIN
Rooster-/frameset KD R10
De drainagegleuven moeten vrij worden
B.9

b gehouden!
j Schlüter®-KERDI-DRAIN
Andere details

Vloerafvoerset KD BV 50 MSBB

12
B.1
Terrassen op volle grond

B.4 
Dunne bekledingsconstructie in mortelbed
over afdichting volgens DIN 18195

B.2
 Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN en mortelbedplaatsing op
oppervlaktedrainage met Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
1,5% - 2% B.4.1 a Capillair brekende laag

g b

B.3
Betonplaat

c Ondergrond met afschot


Voor een optimale afwatering moet
f de constructie over voldoende afschot
beschikken (1,5 – 2 %).

B.4
d d 
Afdichtingslaag volgens
DIN 18195
c
e Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
Capillair passieve oppervlaktedrainage
b voor een goede afvoer van insijpelwater
en een onderventilatie voor het volle-

B.5
dige oppervlak.
a Rekening houden met de afwaterings-
mogelijkheid!

De met afschot uitgevoerde draagcon- de afvoer van insijpelwater. De lastver- f Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN


structie wordt door een afdichting volgens delingslaag uit cementmortel of drainage- 
Dunne mortellaag, als systeem voor
DIN 18195 beschermd tegen indringend mortel wordt dunlagig uitgevoerd in het barstvrije en goed functionerende

B.6
vocht. Tussen de afdichting en de last- Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN-systeem. De tegel- en natuursteenbekleding, vers
verdelingslaag (dekvloer) wordt Schlüter®- natuursteenbekleding wordt nat in nat in het met een contactlaag in het mortel-
TROBA-PLUS 8G gelegd als drainage voor mortelbed aangebracht. bed uit cementmortel of drainagemor-
tel, met hoge waterdoorlaatbaarheid,
geplaatst.

g 

B.7
Keramische tegels of
natuursteen
Plaatsing nat in nat op de lastverde-
lingslaag.
B.8
B.9
Andere details

13
B.1

Terrassen op volle grond


B.2

Randdetail 1

g B.4.2 a Capillair brekende laag


b Betonplaat
h
B.3

c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)


f d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

e f Schlüter -BEKOTEC-DRAIN
®

d
c g Keramische tegels of natuursteen
B.4

h Schlüter -BARA-RT
®


Rekening houden met de
b a afwateringsmogelijkheid!

Randdetail 2
B.5

B.4.3
a Capillair brekende laag
g h b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
f
e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®
B.6

e f Schlüter -BEKOTEC-DRAIN
®

d
c g Keramische tegels of natuursteen
h Schlüter -BARA-RKL
®


De drainagegleuven moeten vrij worden
b a gehouden!
B.7
B.8
B.9
Andere details

14
B.1
Terrassen op volle grond

B.2
Muuraansluiting

B.4.4 b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
i

B.3
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
h e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

g f Schlüter -BEKOTEC-DRAIN
®

g Keramische tegels of natuursteen


f h Schlüter -DILEX-BWA
®

B.4
e i Schlüter -KERDI-KEBA
®

d
c
b

Deuraansluiting

B.5
B.4.5
b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
g
h e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

f Schlüter -BEKOTEC-DRAIN
®

B.6
f g Keramische tegels of natuursteen
i
e h Schlüter -TROBA-LINE-TL
®

d i Mortelpunten
c
Meer informatie over deuraansluitingen
b

B.7
vindt u op pagina 29 en 30.
Afvoerputje

B.4.6 b Betonplaat
g c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
f
B.8

e e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

d f Schlüter -BEKOTEC-DRAIN
®

c h
g Keramische tegels of natuursteen
h Schlüter -KERDI-DRAIN
®

Volledige set KD BV 50 ASLVB


B.9

b
Andere details

15
B.1

Terrassen op volle grond

B.5 Bekledingsconstructie over afdichting volgens DIN 18195


Afdichting, drainage, lastverdelingslaag, hechtende drainage
B.2

en ontkoppeling

1,5% - 2% B.5.1 a Capillair brekende laag

h b
B.3

Betonplaat

7a
c Ondergrond met afschot
Voor een optimale afwatering moet de
f constructie over voldoende afschot
beschikken (1,5 – 2 %).
B.4

e d 
Afdichtingslaag volgens
d DIN 18195
c
e
Schlüter®-TROBA-PLUS

Capillair passieve oppervlaktedrainage
b voor de goede afvoer van insijpelwater
en een onderventilatie voor het vol-
B.5

ledige oppervlak.
a
f Lastverdelingslaag
De met afschot uitgevoerde draagcon- sieve hechtende drainage en ontkoppeling Cementdekvloer volgens DIN 18560-
structie wordt door een afdichting volgens Schlüter®-DITRA-DRAIN in dunbedmortel 2 of drainagemortel
DIN 18195 beschermd tegen indringend gelegd. Hierdoor wordt een onderventila-
vocht. Tussen de afdichting en de last- tie voor het volledige bekledingsoppervlak 7a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
B.6

verdelingslaag (dekvloer) wordt Schlüter®- gecreëerd, waardoor een snelle en gelijkma- 


Hechtende drainagemat uit polyethy-
TROBA-PLUS gelegd als drainage voor tige droging/uitharding van de dunbedmor- leen, in dunbedmortel gelegd, met de
de afvoer van insijpelwater. Tussen dekvloer tel wordt bereikt. functies drainage, onderventilatie en
en tegelbekleding wordt de capillair pas- ontkoppeling.

7b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
B.7


Hechtende drainagemat speciaal
voor grote oppervlakken.

h 
Keramische tegels of natuursteen
Plaatsing - ook grote formaten - met
een hydraulisch hardende water- en
weerbestendige dunbedmortel.
B.8

7a
B.9
Andere details

7b

16
B.1
Terrassen op volle grond

Randdetail 1

B.2
B.5.2 a Capillair brekende laag
h
7a i b Betonplaat
f c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
e d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
d
e Schlüter -TROBA-PLUS

B.3
®
c
f Lastverdelingslaag
b 7a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

7b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
a h Keramische tegels of natuursteen

B.4
i Schlüter -BARA-RT
®

Rekening houden met de afwateringsmogelijkheid!

Randdetail 2
a Capillair brekende laag
h B.5.3
7a b Betonplaat
f c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)

B.5
i
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
e
d e Schlüter -TROBA-PLUS
®

c
f Lastverdelingslaag
j
7a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
7b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8

B.6
b a h Keramische tegels of natuursteen
i Schlüter -BARA-RW
®


Rekening houden met de
afwateringsmogelijkheid!
j Druiprand
Afvoerputje

B.7
B.5.4
i h 7a
b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
f
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
B.8

e e Schlüter -TROBA-PLUS
®

d
f Lastverdelingslaag
c j
7a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4

7b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
h Keramische tegels of natuursteen
B.9

b i
Schlüter®-KERDI-DRAIN
Rooster-/frameset KD R10
Andere details


De drainagegleuven moeten vrij worden
gehouden!
j
Schlüter®-KERDI-DRAIN
Vloerafvoerset KD BV 50 MSBB

17
B.1

Terrassen op volle grond


B.2

Muuraansluiting

j B.5.5 a Capillair brekende laag


b Betonplaat
B.3

i c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)


h d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
7a
e Schlüter -TROBA-PLUS
®

f f Lastverdelingslaag
e 7a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
d
B.4

c 7b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
h Keramische tegels of natuursteen
i Schlüter®-DILEX-EK

b j Schlüter®-KERDI-KEBA
B.5

a
B.6

Deuraansluiting

B.5.6 a Capillair brekende laag


b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
h d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
B.7

i 7a
e Schlüter -TROBA-PLUS
®

f Lastverdelingslaag
j f
7a Schlüter®-DITRA-DRAIN 4
e 7b Schlüter®-DITRA-DRAIN 8
d
c h Keramische tegels of natuursteen
B.8

i Schlüter®-TROBA-LINE-TL

j Mortelpunten

b
B.9

Meer informatie over deuraansluitingen


a
Andere details

vindt u op pagina 29 en 30.

18
B.1
Terrassen op volle grond

B.6 Losse plaatsing op Schlüter®-TROBA-PLUS 8G


op dunbed-mortelpunten met Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

B.2
1,5% - 2% B.6.1 a Capillair brekende laag

B.3
Betonplaat

g c Ondergrond met afschot


Voor een optimale afwatering moet
de constructie over voldoende afschot
f beschikken (1,5 – 2 %).
e

B.4
d d 
Afdichtingslaag volgens
DIN 18195
c
e Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
Drukstabiele drainagemat als dragen-
de laag voor zelfdragende plaatele-
b menten en voor een efficiënte afvoer

B.5
van het insijpelwater dat tussen de
a open voegen van de plaatelementen
doordringt.
Bij deze constructie wordt de drukstabiele mortel voor de zelfdragende plaatelementen Rekening houden met de afwaterings-
oppervlaktedrainage Schlüter®-TROBA- te creëren. mogelijkheid!
PLUS 8G de dragende laag voor zelfdra- Opmerking:
gende plaatelementen en zorgt hierdoor De Schlüter ® -TROBA-STELZ-DR- f Schlüter®-TROBA-STELZ-DR

B.6
voor een snelle afvoer van het water dat bekistingsringen kunnen na het aanbrengen Bekistingsringen voor dunbedmortel
door de open voegen van de plaatele- van de dunbedmortel weer worden wegge-
menten is binnengedrongen. Schlüter®- nomen en opnieuw worden gebruikt. g Grootformaat zelfdragende

TROBA-STELZ-DR dient als bekistingsring plaatelementen
om gelijkmatige steunpunten uit dunbed- Betonnen tegels, natuursteen of kera-
miek.

B.7
B.8

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G kan over


het oppervlak verspreide, gelijkma-
B.9

tige belastingen ≤ 39 t/m2 opnemen.


Als de hoeken van de bekledingsele-
menten niet volstaan voor de lastop-
Andere details

name, kan indien nodig in het mid-


den onder de plaat een steunpunt uit
dunbedmortel worden gecreëerd.

19
B.1

Terrassen op volle grond


B.2

Randdetail 1

B.6.2 a Capillair brekende laag


g b Betonplaat
B.3

f c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)


e h
d d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
c
e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

f Schlüter -TROBA-STELZ-DR
®

g Grootformaat zelfdragende
b
B.4

plaatelementen

h
Schlüter®-BARA-RKL

De drainagegleuven moeten vrij worden
gehouden!
a
B.5

Randdetail 2

B.6.3 a Capillair brekende laag


g b Betonplaat
f h c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
B.6

d e
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
c
i e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

f Schlüter -TROBA-STELZ-DR
®

g Grootformaat zelfdragende
b plaatelementen
B.7

h Schlüter®-BARA-RT
Rekening houden met de
afwateringsmogelijkheid!
a
i Druiprand
B.8
B.9
Andere details

20
B.1
Terrassen op volle grond

B.2
Randdetail 3

g B.6.4 a Capillair brekende laag


f h b Betonplaat
d e
c

B.3
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

f Schlüter -TROBA-STELZ-DR
®

b g Grootformaat zelfdragende

B.4
plaatelementen
h
Schlüter®-BARA-RWL
a 
De drainagegleuven moeten vrij worden
gehouden!

Muuraansluiting

B.5
B.6.5 b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
h d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

f Schlüter -TROBA-STELZ-DR
®

B.6
g
g Grootformaat zelfdragende
f plaatelementen
e
d h Schlüter®-KERDI
c

B.7
Deuraansluiting

B.6.6 b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
B.8

d Afdichtingslaag volgens DIN 18195


e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

f Schlüter -TROBA-STELZ-DR
®

g Grootformaat zelfdragende
plaatelementen
h g
h Schlüter®-TROBA-LINE-TL
B.9

f
e
d
Andere details

c
Meer informatie over deuraansluitingen
b vindt u op pagina 29 en 30.

21
B.1

Terrassen op volle grond

B.7 Bekledingsconstructie op mortel-ringen


Plaatsing met Schlüter®-TROBA-STELZ-mortel-ringen
B.2

1,5% - 2% B.7.1 a Capillair brekende laag

b
B.3

Betonplaat
g
c Ondergrond met afschot
Voor een optimale afwatering moet
f de constructie over voldoende afschot
beschikken (1,5 – 2 %).
e
d
B.4

d 
Afdichtingslaag volgens
c DIN 18195

e Schlüter®-TROBA-PLUS 8G
b Drukstabiele drainagemat als dragen-
de laag voor zelfdragende plaatele-
a menten en voor een efficiënte afvoer
B.5

van het water dat tussen de open


voegen van de plaatelementen door-
Schlüter®-TROBA-STELZ-MR zijn kunst- nagemortel). Hierdoor kan het legoppervlak dringt.
stofringen die worden gebruikt als leghulp gemakkelijk in de hoogte worden geëga- Rekening houden met de afwaterings-
voor grootformaat plaatelementen. De 25 liseerd. De vrije ruimte tussen de kunst- mogelijkheid!
mm hoge kunststofringen worden aan de stofringen biedt een snelle afwatering van
voegkruisingen van de plaatelementen als het water dat door de open voegen in de f Schlüter®-TROBA-STELZ-MR
B.6

“verloren bekisting” geplaatst en daarna constructie is binnengedrongen. zijn kunststofringen die als hulpmiddel
gevuld met verse mortel (bij voorkeur drai- voor grootformaat plaatelementen op
balkons en terrassen worden gebruikt.

g Grootformaat zelfdragende

plaatelementen
B.7

Betonnen tegels, natuursteen of kera-


miek.
B.8

Schlüter®-TROBA-PLUS 8G kan over


het oppervlak verspreide, gelijkma-
B.9

tige belastingen ≤ 39 t/m2 opnemen.


Als de hoeken van de bekledingsele-
menten niet volstaan voor de lastop-
Andere details

name, kan indien nodig in het mid-


den onder de plaat een steunpunt uit
dunbedmortel worden gecreëerd.

22
B.1
Terrassen op volle grond

B.2
Randdetail 1

B.7.2 a Capillair brekende laag


g
b Betonplaat
f

B.3
e h c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
d
c d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

f Schlüter -TROBA-STELZ-MR
®

g Grootformaat zelfdragende
plaatelementen

B.4
b a
h Schlüter®-BARA-RKL
De drainagegleuven moeten vrij worden
gehouden!

Randdetail 2

B.5
g B.7.3 a Capillair brekende laag
b Betonplaat
f
d e h c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
c d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

B.6
f Schlüter -TROBA-STELZ-MR
®

g Grootformaat zelfdragende
plaatelementen
b a
h Schlüter®-BARA-RT
Rekening houden met de
afwateringsmogelijkheid!

B.7
Randdetail 3

B.7.4 a Capillair brekende laag


g
b Betonplaat
f h
B.8

d e c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)


c d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

f Schlüter -TROBA-STELZ-MR
®

g Grootformaat zelfdragende
plaatelementen
B.9

b a
h Schlüter®-BARA-RWL
De drainagegleuven moeten vrij worden
Andere details

gehouden!

23
B.1

Terrassen op volle grond


B.2

Muuraansluiting

B.7.5 b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
B.3

d Afdichtingslaag volgens DIN 18195


e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

h f Schlüter -TROBA-STELZ-MR
®

g Grootformaat zelfdragende
plaatelementen
h Schlüter®-KERDI-KEBA
B.4

d e
B.5

b
B.6

Deuraansluiting

B.7.6 b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
B.7

e Schlüter -TROBA-PLUS 8G
®

f Schlüter -TROBA-STELZ-MR
®

g Grootformaat zelfdragende
plaatelementen

h Schlüter®-TROBA-LINE-TL
B.8

h g

f
e
B.9

d
c
Andere details

b Meer informatie over deuraansluitingen


vindt u op pagina 29 en 30.

24
B.1
Terrassen op volle grond

B.8 Bekledingsconstructies op grind-/splitbed


Losse plaatsing op Schlüter®-TROBA in grind/split

B.2
1,5% - 2% B.8.1 a Capillair brekende laag

B.3
Betonplaat
g
c Ondergrond met afschot
Voor een optimale afwatering moet
de constructie over voldoende afschot
f beschikken (1,5 – 2 %)
e

B.4
d d Afdichtingslaag volgens DIN 18195

c
e Schlüter®-TROBA
is een bescherm- en drainagelaag over
b de afdichting onder split- of grindlagen.
Bestaande uit een drukstabiele poly-
ethyleen-noppenfolie met openingen
a

B.5
voor de drainagekanalen.
 Rekening houden met de afwaterings-
Bij deze constructie wordt de oppervlak- verzekerd van het water dat door de open mogelijkheid!
tedrainage Schlüter®-TROBA gebruikt voegen van de zelfdragende plaatelemen-
als bescherm- en scheidingslaag over de ten binnendringt. Belastingen worden via f Grind- of splitbed
afdichting en beschermt deze tegen druk- de raakvlakken van de trapeziumvormige
schade van de losse grindstenen. Daarbij noppen rechtstreeks overgedragen naar de g 
Grootformaat zelfdragende

B.6

wordt de vorming van “betonvorst” door afgedichte ondergrond. plaatelementen
bevroren water op de afdichting verhinderd. Betonnen tegels, natuursteen of kera-
Bovendien is een duurzame waterafvoer miek.

B.7
B.8
B.9
Andere details

25
B.1

Terrassen op volle grond


B.2

Randdetail 1

B.8.2 a Capillair brekende laag


g
b Betonplaat
a b
B.3

e c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)


d h
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
c
e Schlüter -TROBA
®

a Grind- of splitbed

b Gebonden grind- of splitbed
B.4

in de randzone
b a
g
Grootformaat zelfdragende
plaatelementen
h 
Schlüter -BARA-RKL
®


De drainagegleuven moeten vrij worden
gehouden!
Randdetail 2
B.5

B.8.3
a Capillair brekende laag
g b Betonplaat
a b h c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
e
d d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
c
e Schlüter -TROBA
®
B.6

a Grind- of splitbed

b Gebonden grind- of splitbed
in de randzone
b a g
Grootformaat zelfdragende
plaatelementen
B.7

h 
Schlüter -BARA-RT
®


Rekening houden met de
afwateringsmogelijkheid!
Randdetail 3

B.8.4 a Capillair brekende laag


g
b Betonplaat
a b
B.8

h c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)


e
d d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
c e Schlüter -TROBA
®

a Grind- of splitbed

b Gebonden grind- of splitbed
B.9

in de randzone
b a g
Grootformaat zelfdragende
plaatelementen
Andere details

h 
Schlüter -BARA-RKL
®

 e drainagegleuven moeten vrij worden


D
gehouden!

26
B.1
Terrassen op volle grond

B.2
Randdetail 4
a Capillair brekende laag
B.8.5
g b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)

B.3
a b
h
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
d e
e Schlüter -TROBA
®

c
a Grind- of splitbed

b Gebonden grind- of splitbed
in de randzone

B.4
b a g
Grootformaat zelfdragende
plaatelementen
h Schlüter®-BARA-RWL
 e drainagegleuven moeten vrij worden
D
gehouden!
Muuraansluiting

B.5
B.8.6
a Capillair brekende laag
b Betonplaat
c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)
d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
e Schlüter -TROBA
®

B.6
f Grind- of splitbed
g Grootformaat zelfdragende
g plaatelementen

B.7
e
d
c B.8

a
B.9
Andere details

27
B.1

Terrassen op volle grond


B.2

Deuraansluiting

B.8.7 a Capillair brekende laag


b Betonplaat
B.3

c Ondergrond met afschot (1,5% - 2%)


d Afdichtingslaag volgens DIN 18195
e Schlüter -TROBA
®

f Grind- of splitbed
g Grootformaat zelfdragende
plaatelementen
B.4

h g h Schlüter®-TROBA-LINE-TL

i Mortelpunten
i j f j
Schlüter®-TROBA-LINE-TLK-E
e Kiezelvangrand
d
B.5

b
B.6

Meer informatie over deuraansluitingen


a vindt u op pagina 29 en 30.
B.7
B.8
B.9
Andere details

28
B.1
Terrassen op volle grond

B.9 Andere details

B.2
Deuraansluiting 1
Overeenkomstig DIN 18 195-5, 7.1.6 moe-
B.9.1
ten afdichtingen 15 cm boven de boven-
kant van de bekleding komen. Hierdoor zijn

B.3
de deurdorpels aan de deuraansluitingen
minstens 15 cm hoog.

B.4
> 15 cm

B.5
B.6
Deuraansluiting 2

B.9.2 Schlüter®-TROBA-LINE is een draina-


gegoot die voorkomt dat er waterplassen
voor de deur en de muur blijven staan.

B.7
Overeenkomstig de richtlijn voor platte
daken kan hiermee de volgens DIN voorge-
schreven aansluithoogte van 15 cm worden
> 5 cm verminderd tot 5 cm.
B.8
B.9
Andere details

29
B.1

Terrassen op volle grond


B.2

Barrièrevrij
Schlüter®-TROBA-LINE is geschikt als
B.9.3
barrièrevrije constructie (dorpels < 2 cm)
ter hoogte van deurdorpels, waarbij een
B.3

tweede Schlüter®-TROBA-LINE op een vol-


doende grote afstand wordt voorzien. Een
dergelijke speciale constructie moet wor-
<6% den afgesproken met de bouwheer.
1,5 - 2 %
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
Andere details

30
B.1
Terrassen op volle grond

B.2
Bewegingsvoegen
Overeenkomstig de geldende regels moeten Voor buitentoepassingen (balkons en terras- We verwijzen hier naar het gebruik van ver-
bewegingsvoegen in de tegelbekleding wor- sen) mogen veldgroottes van 3 m kantlengte schillende profieltypes Schlüter®-DILEX.
den aangebracht. Verder dienen grote bekle- niet worden overschreden. Afhankelijk van de te verwachten bewegingen

B.3
dingsoppervlakken boven Schlüter®-DITRA Afhankelijk van de onderconstructie kunnen worden boven de bouwscheidingsvoegen
25 of Schlüter®­-DITRA-DRAIN overeen- echter ook kleinere velden vereist zijn. De overeenkomstige profielen zoals Schlüter®-
komstig de geldende regels met bewegings- velden moeten indien mogelijk een ongelijke DILEX-BT of Schlüter®-DILEX-KSBT
voegen in velden ingedeeld te worden. zijdeverhouding hebben (tot ongeveer 1:2). gebruikt.

Bewegingsvoegen

B.4
B.9.4 Schlüter®-DITRA-DRAIN moet boven
bestaande bewegingsvoegen worden
gescheiden. Als Schlüter®-KERDI als
afdichting wordt gebruikt, moeten de stoot-
verbindingen met Schlüter®-KERDI-FLEX –
met behulp van de afdichtingslijm Schlüter®-

B.5
KERDI-COLL – erover worden gekleefd.

Schlüter®-DILEX-EKSN is een bewegings-


profiel met randbescherming, bestaande uit
zijdelingse bevestigingsvlakken uit roestvast
staal, die verbonden zijn met een verwis-
selbare bewegingszone uit zachte kunststof.

B.6
Bewegingsvoegen
Schlüter®-DILEX-BWB is een bewegings-
B.9.5
voegprofiel met zijkanten van hard-PVC-
regeneraat. De bovenste bewegingszone
bestaat uit zachte kunststof en vormt het
10 mm brede zichtbare vlak.

B.7
i
De bekleding moet boven Schlüter®-
DITRA 25 en Schlüter®-DITRA-DRAIN
overeenkomstig de geldende regels met
bewegingsvoegen in velden ingedeeld
worden. Dit geldt ook als de onder-
B.8

grond zonder bewegingsvoegen werd


Bewegingsvoegen gerealiseerd, bijv. met ons Schlüter®-
BEKOTEC-DRAIN-systeem. Bij gebruik
B.9.6 van Schlüter®-DILEX-BWS zijn de vel-
den wegens de geringe breedte beperkt
tot max. 2,50 m.

Schlüter®-DILEX-BWS is een bewegings-


B.9

voegprofiel met zijkanten van hard-PVC-


regeneraat. De bewegingszone bestaat uit
Andere details

zachte kunststof en vormt het 5 mm brede


zichtbare vlak.

31
B.1

Terrassen op volle grond


B.2

Plinten
Schlüter®-BARA-ESOT is een plint-
B.9.7 draagprofiel uit roestvast staal, dat kan
worden gebruikt wanneer geen dragende
B.3

ondergrond voor plinttegels voorhanden


is. Onder de dekvloer moet een opper-
vlaktedrainage (Schlüter®-TROBA-PLUS)
worden voorzien.
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
B.9
Andere details

32
Terrassen op volle grond

Profieldoorsneden
RK / E 90°
Schlüter -BARA-RW
®
Schlüter -BARA-RK
®

RK / I 90°

RK / E 135°
RW / E 90°

RK / V
RW / V

H= 15/25/30/40/55/75/95/120/150 mm

Productfiche 5.3 Productfiche 5.4

Schlüter®-BARA-RAM 100 Schlüter®-BARA-RAM 50

RT / E

Productfiche 5.6 Productfiche 5.6

Schlüter®-BARA-RWL Schlüter®-BARA-RT

RT / V

H= 15/25/30/40/55/75/95/120/150 mm H/H1= 12/16, 12/65, 20/50, 25/40, 30/35 mm

Productfiche 5.15 Productfiche 5.19


RKL / E 90° RAKE / E 90°

Schlüter -BARA-RKL
®
Schlüter -BARA-RAKE
®

RKL / I 90° RAKE / I 90°

RKL / E 135° RAKE / E 135°

RKL / V RTKE / V

H= 40/50/75 mm H= 10/15/18/21 mm
Productfiche 5.20 Productfiche 5.22

33
Terrassen op volle grond

Notities

34
Art.-No. 552 308 – Editie 07/15

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn · Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112
info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com
Schlüter-Systems KG · BeNeLux Bureau · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk
Tel.: +32 14 44 30 80 · Fax: +32 14 44 30 81 · benelux@schlueter.de · www.schlueter-systems.nl