You are on page 1of 477

r. PREDOSLOVIE cX TRACETITORI

Cetitorilor lntr-aceastii sflnta

carte, milii, pace $i so.natate,

de la Taiiil, Dotnnul nosfru . Iisus Hristos.

in <In>cepeniia cesiii sjinie carti trebuiasie sa $ii1i $i sa inteleageti

. despre ceaste lueturi carele suit scrise pre rtndu .

.U"

:

: . \

. r.d!n

.

erst Testament

' "Iufut

si

l-eu tnceput . a-I izoodi ermonah Seliuesttu,

porz;mca/i ch~l$ugul Miiriei sa!e $i el s-~u r:sten~t ell s:au

curind lz s-oii limplat lui moarte, tara not socotznd

.

-;i luind aminte, gasit-am multo. !ipsa $igre$iale

lui, peniru neintelesul litnbiei $i ciiriii qrecesii. Pentr-aceaia

in scriptum .

JlUI am inccpui dintiiu a-l posledui $i unde n-au lost bine, am isptiiuit $i

am implut $i am tocmit din cit am putut.

.

Ce

numai aceasta sa stiti ca not ~am socotit numai re un izvod ce toaie

cUe am putut afla,fj~ce/fJ! $i sirbestil$i latinestiJ carele au [ost iziodite de car- tulari mati $ i lnfelega ori la carte greceasi8, le-am cetit si le-am socotit; ce mai otrto« ne-am titiut de izvodul grecescu $i am socoiit $i pre iuodullui Eronim, . carele au izuodit dinttiu din limbii greceasca, liitineasie, $i am socotil $i izvodul

izoodit sloueneaste din qreceascii $i e iiparit .in Tara Mos-

cului. Si socotind aceastia toate, varecarea au imblat mai aproape de cartea greciascii, de pre aceaia am socotit, insa de cea greciasca nu ne-am depiirtai, Y, stiind ca Duhul Sjint au indemnat euanqhelisiii $i II aposiolii a scrie in limbli qreceascii Testamintul eel nou, $i carfeagreteasdi iasie izvorul

~carele-i

2. Aceasia inca uom sa $liti ca noi in cest Tesiamint intiiu alii pus $urria

care le aralii mai pre scurlu lu-

la ioate capetele $i l.n $uma sinlu stihuri,

aJ

cturile ce slut scrise uitr-acel cap, peniru sa so. aile m~i indegrabii ce va urea so.

caute; si in toate capetele, toate soroacele le-am pus cu tiumiir, carele sa chiamii . slooeneaste stili, pentni ca mai in ioaie limbile vedem ca au acest iziod , de scriu cu stihuri, penfru ca [oarte-i lesne a gasi Indeqrabi: ce veri vrea sa cauii

. in numiirul soroacelor,

116

NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

r

:

3. De aceasta incii vom sii ~titi cii vedem cii unele

uuii noi le.•am liisat

cuvinte unii le-au izvo- cum au [ost in izvodul

dit tnir-un chip, aliii tnlr-dlt,

giecescu, viizind ca aUe limbi incii le tin a~ia, cumu-i sinagoga ~i poblicon $i qanqrena ~i pieiri scnmpe.carele riu sii stiu nutuineaste 'ce slni, nume de oa- tneni si de leamne .si de vesmenle si allele mulle carele nu sii siiu nuiumeasie cestni, noi inca l~~ c im[{i~at gre;ia~te, pentru cii iilte lim'bilncii le-an' lii~at

asia.

4. Aceasta znciivii rugfim sii ~uati amitiie cii tumdnii. nii graescu'ih 'toate larUe inir-un chip, incii tieciuitr-o tara toti tnlt-un chip . Pentr-aceoia.cu nevoe poate sii serie cineva sii inteleagii toii, qtiiind un luctu unii intr-un chip, aliii lntr-alt chip, au ve~mi<n>t, au vase, au allele multe nu le numescu tnir-un

chip. !Rne stim. ~ -ruDintele trebue so. ie ca banii

~ banii. aceia sint buni

carU imblii in toate (iirile, Q$ia $i cuvinte e acealea sint bune care Ie ie in!eleg

!illi noi derept aceaia ne-am silit den cit am putut, sa izvodim asia cum sa in-

teleagii toii, II iarii sii nu vor inteleage toft, nu-i de vina noastrii, ce-i de vina , celuia ce-au raS/irat nutuuiii printr-alie tari, de ~i-au tnestecat cuvinfele cu alte

limbi, de tui qriiescu toti intr-un chip.

5. Mai apoi de ioate, ruqiun pre cetitorii ce~tii ciirti sii nu ne giudece numaidecii, pinii nu vor socoti izooadele ~i ueii «[la pre ce cale am imblai,

'

r,

Adevlir, ~i noi oameni siniem $i am puiui ~i gre~i, sava ca am silit, den cit am putut, sa nuqresim,

Moi outo« de toate pre*aceastane-amsilit

sii iinem intelesul Dubului

Stint, ca scripiura tara inieles iasie ca $i trupul tiira sujlet,

.

Aceasla pojiim de la Tatiil Dumneziiu side la Domnul

, nostru Iisus Hristos, cum sii vii inielepieascii

Duhul Sjtnt ca sa inteleaqeii voia sfintiei $ i sa [aceii carele 'stnt scrise tntr-aceastii carte, spre slavii lui Dumneziiu $i spre ispiiseniia ooastrii. Am in. II

Sale

P R EDOS L OV I IA

EVANGH EL 11 iur S VIN T MA T TE I

111m ni ~ii dii a sti ir e i lucturi :

!rim, ce iasie evarigheliia; a dOQO, cine au foslMattei, scrieioriul acesiii euanqhelii; a treia, des pre ce au serfs.

niii acest cuotrd euanqheliotiiasie cuuini grecese si in firea lui [ace veaste bUl,lii sau dar peniru veasle bund; in limba jido- v~asea inca samna oeasie bunii, au darul a oestii bune,care

ca-s

oeaste-i aduse lui David, Husi, clnd era In pribegie,

taiu!1 earii sii riidicase pre el, cumu-i scris in a 2-a carte a lui Samuil

cap 18, stili 28, aune(o>ri darul vestii bune care le astepta de la David, peniru ca-i

uesiui ca au omorit pre Saul, cum serie 1n a doao carte a lui

Samu if, cap 4, stih 10.

' .

lara noao crestinilor, evanghe!iia ni e oeaste buna care-au prorocii $i apostolii, despre descumpiirarea neamului omenesc si de lnttiimarea dereptiitii si.uietiei de veae pren Hristos, au vestit lumii. Si iaste a doao parte a lnvatiiturii ceresii, carea lagaduia$te ertiiciunea piicatelor pociii- tilor $i credinciosilor in Hristos. Co. Sitnta Scripture in multe chipuri grQia§te de evanghelie:· (Uneori

sa zice "evangheliia de vecie", oestiiii de proroci: la Isaiia glava 52, stih 7

$i la Apoe(alips)

§i de apostolii i-artitati: la K pH(M)8 16, slih 25; uneori siichiama evan-

gheliia una slngura §i a$a so. lnieleaqe cartea eelor pairu euanqhelesti,

14, stih 6; uneori sa zice ca au lost "ascunsa din uecie: .

118 NOUL TESTAMENT ~ BALGRAD , 1 6 48

Derepi aceaia Sa code cu usebiturii sa graim de eoorufhelie; ca 'uneori , samnii evangheliia de "ia§i, iatii alieori propovedaniia inca sa zicee~ah- ghelie; locma in [irea ei, eoanqheliia iaste invatatura,au fagaduinfalY;lilei

de' eriiiciunea piicaielor, §i de 'ispasenie Jdatacredincio§ilor in tlar, pentru

.lmpiicatoriul Hrisios.

'"

,',

'

Si . osi« evangheliia-i una den ueac nu-idedeuniizi

izvo/ldita, ce-i

" de demult, dmprotoci si den apostoti propoieduitti $i'a§ia depreunii-i

',aLegii nechi ca si ace§W'noao. lara'm(llvirIQsa;tlume In Leq.gednoao iasie invlitiiiura mild lui Dumnedzeu", delmplearea /iigaduiielor pentru

a. Pre scurt , E -

vanghel lia iastc

tnva1atura ace- Iora lueruri ce-au tnvatat ~i au fa- cut Hristos .

Hi'islos venit in ltup. '$ia~iaevanghCliian~rnqi~e",ia Leqiei noao, plirin- tilor $i prorocilor (Jemult,ascunsa, iarii in Leaqea noaodin Hristos.si din apostoli s-au oriitat. Auneori evangheliia sa zice peniru ptopooeada- n iia, evanghelie; asia 0 ch iatnii aposiolu I, zicitul: "lill-S ales ciiirii propove-

in mulie:

1 Corcinteani: 9,12,14 , inA'kdHh!) blS1 . a Auneorisa zice poueasiea eoanqhe- liei de nasterea lui Hristos, de minunile Lui icliinul , tnoartea, scutarea,

lniiltarea §i asia suit pairu evanghelii, carele au scris cei pattu evanghe- listi, din cadi doi: Maid $i Ion sint din nutniirul a 12 apostoli, preuitori cu och ii, fapielor si tnoiiiiiturilor lu i Hristos, carele le-au §i scris cu ade- oiirat diniru lndetnnarea Duhului Sjtnt , iara ceialalti doi: Mereu $i Luca n-au [ost aposioli, ce numai ucenici credinciosi apostolilor, din cei 70 de ucenici, si [iind §i ei tnluminaii den Duhul Sjtni , scrisiirii si ei cvanghelii, siioa ell au [ost si aliii multi carii au seris evanghelii,

dan iia evangheliei" la ~ PH(M) 91, slih a (1) 2 lea " .J i in tr-alte locuri

cumu-i la Luca 1, stili 1,

cum

sa aratii $i din scripturile Iu i Evsevie si

Eronim, in a ireia carle a Istorii, in cap 25, in predoslooie lui Mateiu.

mai mult de a cesiorpatru nu s-au aflat, ciirora sa le

, creaziibeseateca credinciosilor si sa-i numereinire carlile sjinte, cii cuvin- tele acelora $i scripture nu so. asamiinii cuscrisoarea apcsiolilor $i euati-

Ce penir-aceaia

ghelistilol', cum scrie Evsevie.

2. Ih.npo(c) 10 Cine au fost Moieiu?

Aici trei lucturi ni sa dau itiainte: iniii cine aujosi Moteiu, a 2-a, clnd au seris evangheliia, a iteia, in ce limbii.

era tomes,

IntHluiMateiu

i-aufoslporeclaLevi,fiiulluiAlfeiu,$i

pre cariiii chema jidovii II publicani (pentrucii eraoameni riii si riipi- 2 r tori) §i cu chemarea lui Hrisios, den publican sa facu apostol, scrietoriul

evanghelii; de chemiiiura lui iaste scris la Mattei, cap9,stih 9.

,

"

2.

'

'

1

n ce vreame au sans; au e au scrts in ll.

.

f

l'·"

tti?

De aceasia adeoiirai nu sa sii. De sa creade lu i Evsevie si lu i Teo- [ilact, Motei, in iudei, intre jidovi, au scris intii evanghelia, in aliteile an al Calugalii, tmpiiratul rimleanilor, carele era dupii inaliarea lui

,

'

,

PREDOSLOVIA EVANGHELII LUISVINT

MATEI

119

Hrisios al8-lea an, dupa nasierea lu i Hristos leal 41.parinjii §i ciirtularii

eei mari ered ea a$ia suit

Luea, Jon. Maiei in al 8-lea an dupii iniiltare, Mareu, eu doi ai dupii

aceaia, dupii tniiltare 32 de ani, cum scrie

scrise evangheliile eumu-s lanoi: Matei, Mareu,

leal 10, Luea 15 ani dupii lniiliare, iara Jon la Teojilact.

3. K1t.npO(C) 111n ce limbo. a au seris?

.

"Multi zie ea n-au seris qreceaste, ee jidovel1$te.[jj!ijiMJTertulia~J

Orighen ~flsfeJ$i

alii multi zic ea, [iind Maid jidov, au scris jido-

ueasle. Ieronzm zice ca, in zilele lui, tuio]!«! Evanghelie

lui Matlei,

scrisii jidoueasie. Siioa cii multi ciirtulari tin asea, eo.-i scrisi: jidoueoste,

iara mai multi sa indoesc $i zie co. au fost qreceaste fii nu e in desart:

1.

Ca de-are [i fast jidooeasie serisCi/g(1rii cine 0 are [i inial's qreceaste,

eu adeoiirat nime THI sii. Teojilact zieeqii'o au inial's Joan apostol, Ata- nasie zice eii 0 au,' Jaeov·apostol.:J!itj;~i:¢dintaere$tineasea irebue so. stie eu adeoarai ea nu e scrisa de la"#.Mi!J, fiira numai de un apostol

iaste scrisi: qreceasie.

. i JF{ < .

~

.

A 2-a. Co. alalti aposloli $i eva'(1i#.~uilt: loti au seris ale lor in Iimbii

2 "

greeeaseii; derept aeeaia nu sii ereade caMalei are [i seris tnir-aliii limbii,

nice-i desluZ aceasta c-au lost jidov si sii lie

aposioli inca au fost jidovi, ce au seris fii au propoveduit in litnbii qre- ceasciil]. A 3-a. De-are [i lost scrisii [idoueasle, n-arii fi Evangheliia lui Matei [tntlnii, ca alte carii, a Legii noao, ce arii [i izoot curind den l itnba jido- veasca, carea nu 0 aoem neciiiri. A patra. De-aid inca so. aratii ea-i scrisii qreceasie, cii siiva au scris in Evangheliia sa multe cuuinie jidouesti, inco. toate le-au tilcuit gre- ceaste, cutnu-i ,,Emmanu il", ce so. ziee .Dutnnedzeu eu noi" $i "Eli, Eli, lima savaiani", ce sa zice .Dutnnedzeul, Dutnnedzeul Mieu, co. ce IV1a

seris jidooeasie, cii ceialalti

liisasi" flnpo('l)12.

3. A treia; despre ce au scrfs?

Sjtnt Mattei inceape Evangheliia

lui despre nasterea lui Hristos

fii ruden iia Lu i 0 duee la

David $i la Avraam si aduee inainte tniirturiile tnqetilor den eeriu $i a

lilosolilor b despre rasar it , de poroboeul niiscut HI ' is ios,

in

Leagea oeache. De-aicea treace la dereqatoriia prorocesiuii Lu i, in earea in multe chipuri sa aralii ea-i ptoroc, eu propovedaniia Lui Joan, cu boiezul in Jordan, eu poqortrea porimbului spre El $i eu biruinf.a spre Salona. Si scrie [apiele si triinunile Lui pre rind, mai apoi deregiiioriia

ttupeaste, ee den vergurii., dupa Scripturi,

de unde sii-L

cunoaseii credinia noastrti ca-i eraiu $i Mesiia fagaduil piiriniilor,

h . Yii]sviloT.

120 NOUL TESTAMENT

- BALGRAD,

1648

popii Lui spre piuntnt, chinul si tnoarteade pre cruce, petiitu piicaiele

noastre, si scularea den morii, pentru lndereptareatioastrii

a ciirora a tuturora folosul iasteacesta

carea au scris Joan

in cap 20, stili 31: So. creadempre Iisus cii-i Hrisios,

F iiu I lu i Dumnedzau si, crezind, sa avem v iia to. pen tru numele Lui. / /

DE LA MA TT E IU SFiNT A EV ANGHELIE

CAP

1

Neamul ~i nasterea a lui Iisus Hristos carele iaste Mesia fagaduit izbiivitor parin/i/or.

, Ih(A). npEA" PQ'KA ECTKOM'!; . XR'kd\\1l

34('1), ; 13

artea de neamul lui Iisus Hristos, fiiul lui David;

Iii ul lui Avraam.

2. Avraam nascu pre Isaac, iara Isaac nascu pre Iacov, iara Iaeov nascu pre luda ~i pre Irat i i lui.

3. luda nascu pre Fares ~i pre Zara din Tamar, iara

Fares nascu pre Esrom ~i Esrorn nascu pre Aram.

4. Aram nascu pre Aminadav, iara Aminadav nascu pre Nasson,

Nasson nascu pre Salmon.

. Summa.

(1) Luc, 3, stfh

24.

(2) Bit . 21, stih 2. Bit . 25, stih 24.

(3) Bit. 38, 27.

1 Para I . 2, 5.

(4) Rut 4. 18.

5. Salmon nascu pre Vooz din Rahav, iara Vooz nascu pre Ovid

din Ruta, Ovid nascu pre Iesei .

6. Ieseiu nascu pre Davidcraiu, iara David craiu nascu pre Solo-

mon, den muiarea carea au fost a Uriei .

7. Solomon nascu pre Rovoam , iara Rovoarn nascu pre A via ~i

Avia nascu pre Assa.

8. Assa nascu pre Iosafat , iara Iosafat nascu pre Ioara mil ~i loaram

nascu pre Oziia .

9. Oziia nascu pre Ioatam , iara Ioatam nascu pre Ahaz, iarli Ahaz nascu pre Ezech iia.

10. Ezeehiia nascu pre Manasia , l ara Manasiia nascu pre

Amon.

11. Amon nascu pre Iosian, iara Iosian" na;cu pre Ehonian ~i pre

frat i i lui, in mutarea in

(6) 1 Tar.

16,

stih 2 ~i 17 stih

12.

(7) 2 Tar.

stfh 43.

1 1 ,

(8) 1 Para 1 . 3, stlh

10.

(10) 2 Tar. 20,21 ~121, 18; 1 ParI . , 3, 13. (11) 4 Tar. 23,34 ~i 24. 1, 2; 2 Pa- ra) . 36, 4.

NOUL TES,}'A . ¥ENT

'-:- BALGRAD, Hi48

(12) 1 Tr. 24, 6;

12. lara dupa mutarea in Vavilon, Ehonia nascu pre Salatiil, iara

1 2 Salatiil nascu pre Zorovavel.

Para! .

Para! .

37, 9;

11, 3,

16; 1 Ezdra . 3, 2

~i 5, stih 2.

13.

.Zorovavel nascupre AViud, iara Aviud nascu pre Eleaehim,

lara Eleach im . nascu - pre Azor.

.

.

14.

. Azor nascu preSadoc, iara Sadoe nascu pre Ahch im, Ahchirn

nascu pre Eliud.

. 15 . Eliud nascu pre Eleazar, Eleazarvnascu

pre Mattan

iara

Mattan nascu pre - Iacov,

16. Iacov ni)s('u pre Iosif , brirbatul Mariei, dentru Iisus carele Sa chiama Hristos .

carea nascu

17.

Derept

acea , toate

neamurile de la Avraam

plna la David,

patrusprazeace neamure; ~i de la David p ina la mutarea in Vavilon, neamure patrusprazeace , ~i de la mutarea den Vavilon plna la Hristos, neamure 1-1 .

Ha Po(;K) Xiio

Hd s(T). Sd('I)

K 14

(18) Luc. 1,27.

18.

lara nasterea lui Iisus

Hristos asa fu : ca fiind logodita muma

Lui, Mariia,

lui Iosif , mainte

pina nu sa adunasa

e i , afIa-Sa ingre-

uiata den Duhul Sf int.

(19) Vtoro

Zac.

- 19. lara Ios if, barbatul

sa O ' vadeasca,

24, stih

1 .

Ei, fiind derept ~i nu vru

vru sa 0 lase intr-ascuns. 20. Ce eugetind el aeeastea,

iata ingerul Domnului i sa arata lui

in somn, graind: . Josite, fiiullui

David, nu te teame a lua pre Maria

muiarea ta: ea ce e intru Ia a sa naste , den Duhul Sf int iaste.

(21) Luc. 1, 31;

Dean.

4, 12 .

(23) Isal , 7,14.

21 . Si naste-va fiiu, si vei ehiama nurnele

Lui Iisus . ca Ace la va iz-

lor . ee zice Domnul pre prorocul zi-

bavi pre oarnenii Sai den pacatele

22. Aeeasta tot fu ea sa saimple

cind:

.

23. laea fecioara aceia va priimi in sine ~i va naste fiiu, ~i vei

chema numele Lui Emmanuil, carele sa, spune: "eu noi Dumnce s dzeu".

24. lara sculindu-sa

Iosif den

Iacu curnu-i porunei lui

ingerul Domnului ~i luo pre muiarea lui/ /.

25. Si nu 0 cunoscu

dent ii, si chema numele

pre Ia, p ina nu mascu fiiul Ei eel nascut

Lui Iisus.

K\'Th) H~ ; ) hjl , pO>KACTK, XKd 15

CA P 2

4 r

1 . Mlndrii uenirii de sa tncbinarii lui Hrislos ~i adusiira darure.

14. Lui Iosi] porunci ingerul $i lugi cu fisus $i ell muma Lui in Eghipet .

16. Trod pierdu cocotiii.

(1) Lue.2, · stih .1- a. Filosofii .

Ha PO>K(A)ECTK~ XR'o Hd ilV(T)priH,

341'1) r. l6 '

ara deaca nascu Iisus in Vitleaemul

lui Irod craiu,

Erosalim. 2. Zicind : Unde iaste eel craiu jidovese

nascut? Ca am vazut steaoa Lui spre rasarit~i am venit sa ne inch i nam Lui.

jidovesc, in zilele

venira

in

carele au

iaca mlndrii"

de la rasarit

3. lara auzind aeeastea eu el.

Irod craiu sa turhura

si tot Erosalimul

DE LA MATEIU SFINT A EV ANGHELIE

1 23

4. Si aduna pre tot i mai marii popilor ~i cartularii oamenilor ~i

intreba de ei unde-i sa - Sa nasca Hristos .

5. lara ei zisara lui: · In Vitleaemul Iudeei, ca asia i aste scris de

prorocul:

6. Si tu, Vitleaeme, pamintul ludei, cu nemica nu esti mai mic

intru domniile jidovesti , ca dintru tine va esi povata, carele va paste oamenii miei, iisrailteanii .

7 . Atuncea lrod, pre ascuns, chiema pre maghi" si intreba de ei,

vreamea in carea s-au aratat steaoa.

8 . , ~i-i . trimease pre ei in Vit l eaem, zise:"Ducet i -va, iscoditi ell

de-adins de cocon ~i deaca-L yeti afIa , dati-mistire , ca sa viiu si eu,

sa ma inchin Lu i u ,

_'.

_

.

,

9 . lara ei ascultara pre craiu ~i mearsera si iata steaoa carea vazura

la ra~arit . mergea inaintea lor , pina veni de statu desupra unde era

coconul,

.

10. lara deaca vazura steaoa , sa bucurara cu bucurie mare foarte.

11 . ' $ 1 intrtnd lncasa, aflara coconul si pre Mariia , ' muma Lui .

Si cazura de sa

Lu i 'da-TUre ~ . aur

inch inara Lui si deschisara comoarale s ale, adusera

~i tamie si zmirna .

12 Si I uara raspuns

in somn , sa nu

pre altacale

Sa sa intoarcaIa tara lor. ,

J

~~ KS AEKEM.

~ ftr)no PO)K(A)E' CTRO,

sa intoarca catra tl Irod , ce

Ko(ii'), POW:WE XKO.

if· MAdAfHll,EM ••.• .3df.i') ' ;V'

13. lara deaca sa intoarsara ei, iaca ingerul Domnului sa arata

in somn lu i Iosif , zicind: Scoala si ia coconul si pre muma Lui. si

fugi in Eghipet ~i Iii acolo pina voiu zice tie, ca vasa caute lrod pre cocon 5a-L piarza,

14 . Si sa scula el de Iuo pre cocon si pre muma Lui, noaptea ,

' ~i sa duse in Eghipet .

15. . Si fu acolo pina la moartea Iui lrod, ca sa sa imple ce e zis

de la Dornnul, pre prorocul, zicind: Den Eghipet voiu cherna pre Fiiul

Miu.

.

16. A t unci lrod, vazind ca Iu batgiocurit de magh i", sa minie

foarte ~i trimise de pierdupre toti coconii carii era in Vitleaem ~ i den toate hotarele lui , de . do i ai ~i mai mici , den ce vreame carea ' intrebase de magh i .

17 , Atuncea sa implu carea e zisapre Eremia prorocul zicind:

18 . Glas in Rama se auzi , plingere si suspin s i tipet mult ; Rahiil

plingea coconii sai ~i nu vrea sa sa mingle ca nu era " ,

.

b. Filosofii .

(15) Iosie 11, 1 .

c. Gicitor.

(18) Erem.

31,

15.

d. ca era omorlli.

19 . lara deaca muri Irod, iata Ingerul Domnului in . somn sa arata

lui 10sH in Eghipet zicind:

20. Scoala ~i ia coconul si pre muma Lui si te du in pamintul lui

Israil, ca au murit ceia ce cauta viiata coconului .

21 . lara el sa scula s i l uo coconul ~i muma Lui ~i veni in pamintul .

lui lizrail .

22. Deci auzind

tatlne-sau, sa temu partea Galileiului .

ea domneaste Arhelae in Iudea , in Iocul lui Irod, a mearge acolo si luo stire in . somn ~i sa duse in

124 NOUL TESTAME N T - BALGRAD. 1648

(23) Isai , 11 , 1;

Zall . 6 , 12;Mr . l ,

stih

4; Luc .

3 ,

stih

3, Ia vorsu

21.

23. Si veni de sa salaslui in cetatea earea sa chiama Nazaret, ca sa sa imple ce e zis pre proroci, ca ' sa va ch iema Nazarinean.

KoTu,), HE:\A) ~

·Ml\dAEHII,eM •• a KS, K1>. C8&OT~ npe(A) np~Ci'iJfH, 1&

CAP

3

1. Ion propooeduiaste. 4. Yesmintul §i hrana lui. 5. Boteaza. 8. Rodul

poctiintei. 10. Siicurea la riidiicini'i. Lopata si pleauele. 13. Hrislos Sii

(1) Marco 1, 4; Luc. 3, 3.

botezii de la Joan .

n zilele acealea veni loan Botezatoriul de propove-

341('1i) £.19

II

duiia in pustiia ludeii.

2. Si zicind: Poeaiti-va, ea sa apropie ' lmparatiia

(3) ' Isal, 40, stih

3; Marco

Luc .

loan

( 4 ) Marc.

1, 3;

4;

3, stih

1, 23 .

1, 6.

(5) Marc.

Luc ,

1,

3. still

5;

7.

ceriurelor.

3. Ca acesta-i de carea e zis pre Isaiia prorocul

gatiti calea

z ic ind: glasul strigatoriulul

in pustie:

Domnului , dereapte faceti cararile Lui.

4 . loan avea vesmintul lui de par decamila ~i briu de eurea preste .

mijlocul lui; si minearea lui era lacuste si miiare salbateca, 5. Atunce esi la el Erosalimul ~i toata ludeia ~i toate impreglurile Iordanului.

6. Si sa boteza de la el in lordan, ispoveduindu-si pacatele lor.

7. $i deaca vazura multi Iarlseisl saduchei viind la botegiunea

(9)

Dean. 13, 26.

10 . 8,

:19 ;

(10) N i j . 7,19.

. (11) Marc .

1,8; .

Luc , 3, 16; 10.

1, 26; Dcan.,1:

19, 5. 2, 4. 11, 15~1

(12) LlIc. 3 , 16.

lui, zise lor: Pui de napirci,

ce va sa vie?

cine va arata voao sa fugiti de miniia

8. Faceti rod destoinie pocaintei.

9.$i nu-si gindireti a grai intru voi: parinte, avem pre Avraam,

ca zie voao ea poate Dumnedzau ~i din pietrile ace astea Sa radice fe- ciorii lui Avraam. ;

radio ina arburilor, dec i tot

pomul ce onu face poame bune tae-sa ~i in foe sa arunca .

dara Celce vine

dupa mine: mai tare de mine iaste; Caruia nu-s destoinic sa-I port incaltamlntele. Acela va boteza pre voi cu Duhul Svint sl cu foe.

10 . Ca iata, sacuria iaste pusa la

. · 1l Ca eu botez pre voi eu apa, intrupocainja,

.

. Ko(u,)c8&o(T),20

12. Cui e lopata in mina Lu i . si va curatiarea Lui ~i va aduna griul

Lui in jitnita, dara pleavele leva arde in Iocul nestins.

10. 1, 26;

21 Mr. 1, 9; L\lc . 3 ,

(13)

.

I'f(H)

S, "41 lirow(K),

H4I 'W(T). 341(4), S.21

.

13. Atuncea veni Iisus den Galilei la Jordan catra loan, sa Sa

boteaze de la el .

14. Dara loan Ioarte conteniia pre El graind: Eu trebuesc sa ma

botez de la Tine ~i Tu

vii la mine .

15. Baspunse Iisus, zlse catra el: Lasa-Ma acum, di asa sa II cade

noao a imp lea toata dereptatea. AtUDCi lasa pre El.

(17) 1 Pet . 1,17;

Pslom. 2 , 7.

N ij.

17. 5.

16. $i deaca Sa boteza Iisus,

numai citesi

din apa ~i iaca I sa .

deschisara Lui ceriurile si vazu Duhul lui Durnnedzeu pogorind ca un porumb si viind spre El.

. 17 . S i iaca glas fu den ceriu graind: Aeesta iaste Fiiul Mieu eel

bi

I"

III It pentru care e bine VflIIU.Ko1!r),

.

npd(3).22

DE.LA ' MATEIU SFtNTA EVANGHELlE

C

A P

4

125

1. Hristos Sa ispiieasie. 4 . Si I-ou lnvencut den Scripturii. 11 . Jngerii

slujescu Lui. 12. Pooesteaste pocaan iia. 18 . Chemarea lui Piittu ~i a lui Andreiu. 21 . Chemarea lui Jacov si a lui Joan. 23. Pouesteaste Evan-

gh~liia si vindecii beteaqii.

.

.,

\

G881i~T,

no njlocld~ijJEHid,

3011101'1\0 3 . , 23

.

.'

'U'"

 

'.

.'.

I uncea Iisus dus fu de Duhul . in pustie ,

sa Sa ispi-

.

-- r! .

 

. ' .

tcasca

de diavolul .

,

'

'

,/ , • •

 

' .

2. ~i deaca postipatruzecide

zilesl patruzeci de

J

'

' _

" nopti, apo i Ilaminzl.

'

, 3. ~i aprepiindu-sa catra EI ispititoriul,zisa Lui:

J)( ' est i Fiiul Iui Dumnedzeu, ' z i ceaste pietri

sa fie ptini .

4. lara EI raspu fi se , zise: Scris iaste, , nu numai cu piine va

trai omul, ce cu tot cuvintul carele iase den gura- Iui Dumnedzeu,

5. Atunci Iuo sus pre EI diavolul, intru sinta cetate si-L puse pre

EI spre arep ile beseareci i . ' 6. ~i zise Lui: Sa estiFtiul

scris iaste ca va porunci inger ilor Sa ide Tine ~i spre mini lua-Te-vor

sa nu cindva poticnest . i de piatra piciorul Tau. '

7. Zise Iisus lui: lara iaste scris sa nu ispitesti pre Domnul

Dumnedzaul tau.

lui Dumnedzeu, arunca-Te gios, ca

.

-

.

8. lara Iuo pre EI diavolul

intr-un munte inalt foarte ~ i arata

Lui toate imparatiile lumii . ~i Irimseatea lor .

9. ~i zise Lui: Toate aceastea voiu da Tie, de Te ve ipleca

'

Te inch ini mie.

.

.

sa

10. Atunce zise Usus lui: Du-te , Satano , ca scris iaste r Domnu-

Iui Dumnedzeului tau sa te lnchinisl Lui slngurslujaste. / I

.

11 . Atuncea liisa pr , e EI diiavo lul ~i tata inger]! sa apropiara ~i slu -

jiia Lui .

Ko(u.). CS(Ii) 11.:0 IIll,'CKIIIE(H), 3.1(11),

H,24

12. lara cum auzi Iisus ca iaste loan p rins , mearse in Ga lilea.

13. Si lasa Nazaretul, veni ~i lacui in Capernaum, }jnga mare,

in hotarale lu i Zavulonsi

a lui Neltallm,

14 . Ca sa sa imple ce-au

15.

zis pre Isaiia prorocu l zicind:

Parrilntul lu i Zavulon ~i pamintul lui Ne(f)tal im; '

calea

marii, de ceaia parte de Iordan, Galilea Iirrihilor",

16. Oamen i i cel ce . sedea in tunearec vazura lumina mare ~i cei ce sadea in tinutul ~i in uxmybra mnrti i , lumina . straluci lor.

17

. De atunci

incepu Iisu~ a poves t i

s-au apropiat l mparatfiaceriurelor.

~i a grai: ' Podiit i -va,

ca

.

Ko(u.). HE(A).

HE(A).

K II~ KC'k(X') CT(r).

25

18. lara irnhlind Iisus Ilngamarea Galileii, vazudci Irati, pre Si -

(1)

Mr.

I,

12;

Luc.

4,

1

.

(4)

Ytoro : Zac.

8, 3.

a . Ce sa z i ce:

SAva cu ce voia~-

te Dumnedzeu lA - I hrlineascA.

(6) Psalom 90,12.

(7) Vtor. Zac. 6 ,

stih

16.

(10) 5 MoL 6, 13 ~I 10. 20 ; 13 sl

10 (nu corespun - de); 6, sUb 20 (nu corespunde).

(12) Mr. I, stih 14; Luc . 4, 14; 10. 4, 43.

9, 2;

Mr. I, 15.

b. Ce sA zlce pa-

gtntler,

(15) lsal .

(17) Mr . I,

14,

(18) Luc , 5 , 2.

mon, ce

sa z ice

in mare

Patru, ~ipre Andreiu, fratele luiv arunclnd mreajia '

(ca era pascari).

19 . Si zise lor: Veniti dupa Mine ~i vo i u face pre voi pascar i de

oameni,

20 . Dara ei numaidecit lasara mrej ile ~i mearsara dupa El.

Undc Sa strin- Ilea jldovll,

c.

sa

auza cuvlntul

Iul

Dumnedzeu.

Nol

zicem boseareca.

126 NOUL TESTAMENT

- BALGRAD,

1648

21 . ~i mergind de aeolea, vazu alti doi Irati: pre

Iacov a lui Zeve- tatal lor, c irpind '

deiu ~ipre loan, fratele lui, ineorabie eu Zevedeiu, mrejile lor, ~i chema pre ei.

22. lara ei numaideeit lasara eorabiia ~i pre tata l . lor, mearsara dupa E1 .

23. Si tncungiura Iis,!s toata Galilea, invattnd in sinagoga" lor ~i povestuind Evangheliia Imparatiei ~i vindeeind toata hoala ~i sla-

biciunea lntru oameni. 24. Si e~i veastea Lui in toata

KO(U,),HE(A).

~H

Siria ~i adusara Lui pre tot!

carii patiia rau in multe Iealiur i de boa Ie ~i de chlnur i cuprinsi ~j dracit!

~i Iunateei ~i slabonogi devine ~i vindecapre ei.

"

.

.

,'Ko(u,),

H£(A). ~UJIt HdIlIlEA(~) 3i1(").0E. GT~(t;).d. Cfl , KE · ~ npno(A)GIlfM~~ 3i1('l). i.27

;- HE(A). IIOHE(A) 7

d . Noi zlcem 10 , 25. ~i mergea dupa ElmuItim~ : ' ~nulta' den ' Galilea ~i ' dinDecapoliad sidin Erosalim ~i din Iudea ~i d~ }i eeaiapartede 'lor9,~n.11

orase,

'

CAP

5

1. ,Carii-s [ericiti.

fn vlrvul muntelui. 15. Folosul luminei: 16. Faptele bune. 19. lmpleorea

14. Cetatea

13. Apostolii-s

sare $i lumina lumii.

poruncelor lui Hristos; ce e sa nu zid. 23. lmpiicate

inaintea darului.

27. Cutviia: 29. Seoaterea ochiului. 30. Tiiiarea miniei. 31. Carte de

(2) Luc , 6, 20 .

liisore 1.1. So. nu

giure. 43. Indriigirea pizmasilor. 48.- Siiotrsirea.

O

,

-

.

ara deaca vazu multimea ,

sazu, venira catra El ucenici i Lui. 2. Atuncea deseh ise rostul Sau , invata pre ei zi-

cind:

acelora Iaste

Imparatii~ eeriurelor.

surumani i sufletest i , di

Sa sui in magura ~i deaca

3:-

Ferie i t i

.

,

4 . Ferice de ceia ce pling,ca aceia sa vor mlngjia.

5. Fer ice de blinzii, ca aceia VOl' mosteni parnintul.

(8) Psalom ~i 24, 4.

(9) 2 Cor . 4.10.

a . Au pribcagii .

15 . 2

(11) 1 Pet . 3.14.

6. Ferice de eeia ce Ilaminzesc ~i insetosaza pentru dereptate, '

7 . Ferice

8. Ferice de

9

ca aceia sa vor satura.

de milostivii, ca aceia VOl' dob indi mila.

ceia eu inima curata , caaceia VOl' vedea pre Dumnezeu ,

, Ferice de impacatorii , ca aceia fii lui Dumnedzeusavor

chema .

10. Ferice de eei gonitis pentru dereptar«, oa celoru iaste Impa-

ratiia ceriurelor. , 11 . Fericit i yeti fi ctnd VOl' huli pre voi ~i va

· vor zice tot rau spre voi, pentru Mine .

. :

vor goni , mirrtind "

(12) Luc . 6,

23;

12. Bucurati-va $i va

veseltti, ca plata voastra rnulta . iaste in ce-

I Pet . 3 . 14 .

riure. Ko(u.) npn(A)KH•• •(M). 28

Ca asa goniia pre proroci carii era mainte

de

vo i,

(13) Mr .

9. 50;

13. Voi sinteti sarea pamlntului: dara de sa va imputi sarea, cu ce

Luc, 14. 34.

sa va sara? ' Nu-i buna de nemlca - de-aclla i nainte , numai sa fie lepa-

data alara

~i calcata de oameni .

Ko(u.l KTOPHHd, CTM"'''' wsun. 34(11) , 1f . 29

14 . Vo i slnteti

, de sup r a dealului.

lumina Iumi i, nu sa poate ascunde cetatea pusa '

DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE

12i

15. Nece aprindu Iacliia ~i sa 0 pue supt speae, ce in sveasnic ~i

sa lumine

tuturor celora ce sint in casa.

ca sa

vaza Iaptele

cela ce iaste in eeruite . ]]

ca

n-am venit (sa stric, ce sa implu) a strica, ce a implea.

18. Ca adevar graesc voao, pina nu va treace ceriul ~j pam in-

tu l ,

porunci mai mici

~i va lnvata pre oameni asa, mai mic sa va chema intru Impara-

ti ia ceriureIor, lara cela ce va face si va invata, acela mare sa va

ch iema (in) Imparatiia ceriurelor.

voastra mai

mult dee it a cartular ilor ~i a fariseilor, nu yeti intra intru lmparatita ceriurelor.

eelor dentli : "Sa nu ucizi, e , a cine

ucide vinovat iaste giudecatii".

- 16 Asla sa lumineaze lumina voastra Inainteaoamenilor ,

17. Sa nu va para caam venit

iota" una nu va treace din Ieage, ptna nu vor f i toate.

\9. Ca cela ce va sparge una dentr-aceaste

Ko(u,) CTM(M),

voastre ceale bum ! ~i sa proslaveasca pre T atal vostru

sa stric leagea sau prorocii,

CjlE(A). d H£(A).30

20 . Ca zic voao ca de nu va mai intreace dereptatea

21

. Auzit-ati

ca au fostzis

sarninie pre - Iratele sau

pren nemica, vinovat iaste giudeeatii,dara

sau "rahac" vinovat iaste saborului, dara de ara zice: "Nebune", vi - novat iaste foeului Gheenului.

duci darul tau la oltariu ~i acolo-t i vei are eeva a lean spre tine,

22. lara eu graese voao ea varecine

23. Dereptaceaia , c ind

cine ara ziee fratelui

aduce am ' inte ea fratele tau

24. Lasa acolo jartva ta inaintea oltariului sipasa

inti i de te

lmpaca cu fratele tau ~i atuneea vino de-ti du darul tau.

eu

el, sa nueumva sa te dea piri~ul giudeditoriulu i ~ i giudetul te va da slugii ~i in temnita te va arunca,

25. Fii tocmindu-te cu plrisnl tau curind, p ina esti pre cale

(15) Mr . 4,21 ; Luc. 8, 16 ~i 11,

33 . (111) 1 PeL 2,12 .

(18) Luc, Hl, stih

17 .

b . Sa u certa, sau

o sJovA , carea- i mal micA. (19) Luc, 2,stih

10; Pos . Iacov 2 ,

10.

'

(20) Luc , 11 , 39.

r 21) Ishod 20,1 3; Vtoru Zac. 5 , , ]7.

c.

om

Ce sa zice: Tu, rAril minte.

(~4) Luc, 12, 13;

Eres.

4, 26 .

26. Adevar graesc tie, nu ve i esi de aeolo p i na nu vei da plna

intru f ilear iul eel de apoi.

'Ko(u,), cPE(A),

ea fu zis eelor dentii: "Nu

28. lara Eu graesc voao ca f i eteeine ce

27. Auzit-ati

'IE1"&E), d HE(A)~ 3.1'1. rl. 31

curvi". cauta spre muiare cu

(27) Ishod 20. 14 ;

5 Moi . 5. 18 .

(28) Jov 31 , 1 .

pohta rea, lata face curvie cu dinsa ' intru inima sa .

29. Deei sa te va opaci" ochiul

tau eel derept, scoate-l si-l lia-

pada de la tine, ea mai bine-ti iaste ea sa piiae unul din madularele

tale, dec it tot trupul

tau sa fie aruneat in focul Gheennii.

30. ~i sa te sablaznea~te mina ta dereapta ,

tae-o ~i 0 lapada

(29) Mr .

9. 47 .

d. SAbJuzni .

. (30) Nij , 19, 7 .

de la

tine, ca mai bine ti-e ea sa piiae unul din ma//duiarele

tale,

decit

tot , trupul tau sa s-arunce in Gheena.

31 . Ca-i zis ca. vareeine ~i-ad~ lasa muiarea lui, sa- i deaei carte

de slobozie,

32. lara Eu zic voao ea cine

si-ara lasa muiarea lu i fara vina de

curvie, face-o pre ia curva ~i cine ' 0 :ua lua lasa t a curveaste.

, Ko(u,), 'IE(K).

llE(K).

4, HE(A),

3.1("), Ai .32

33. lara auzit-ati

cum fu z is celor de demull : "Sa nu giuri

strimb, ce-ti imple Domnului giuramintul tAu."

34. Dara Eu zie voao , nu va giurareti neci dec it , neci pre eeriu,

ca-I seaunul lu i Dumnedzeu,

(31) 5 Moi .

1 ; Mr . 10, stlh 4 ;

24,

Luc.

1 Cor .

16, 18;

7, 3.

(33)

Ishod

21 ,

24; Levit.

9, 12 .

(34)

Pos .

Iaee,

5, 12 .

128

.

NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648

35. Neci pre . pamint, ca-! razam picioarelor Lu i , neci pre Iero-

salim , ca iaste cetatea a marelui imparat.

36. Neci pre capul tau sate

sau negru sa fac i .

giuri, ca nu poti nece un par

albu

37. Ce sa fie cuvintul vostru , ce - i asa, asa, ce nu-i, nu ; iara ce e

(38) 3 Mol .

Itlh

24,20; 5 Mol . 19.

21

(39) Lue, 6, 29;

21 .

2';

3 Mol .

. C rim.

12 , 17;

1 Cor. 6, 7;1 80- Jun . 5, 15 ; 1 Pet .

3 , 9 ; Prl t . 24,29 .

ma i mult de aceastea, de la nepriitoriul

iaste .

38. Auzit-ati

dinfe".

ca fu zis: "Ochiu derept ochiu ~i dinte pentru

39. lara Eu z ic voao nu va pro tiviretl raulu i cu rau, ce sa te-are

lovi cineva preste Iata obrazului de-a dereapta, intoarce lu i ~i cea-

ialalta.

.

40.

Si cine . va vrea sa sa plrasca cu tine ~i vesmintul tau sa ia,

lasa 3i eel desupra,

41 . Si sa te-are s i li cineva 0 m iIa de loc, pasa cu el doao.

(42) 5 Mol . 15,8 ;

Luc.

6, 35.

(43) Levit 1 . 9 , 18 .

(44) Luc, 6, 27; Rim . 12, 20.

('5) Lue. 23, 34;

Dean. 7 , 59;

1 Corlnt .

4. Itlh

13; 1 Pet. 2,23;

Lue.

6,

31.

e . C e era atuncll

va me,!.

Ko(u.), nA\TICS. ~SKwT'k,.

no iiU.H. a.s1f4lM, ii.33

42. Cine ceare de Ia tine da-i , ~i cine ce va sa sa imprornuteaze

. tau ~i sa urasti

43 . Auzit-ati ca fu zis sa iuhest i pre priiatinul

de la tine, nu te

pre pizmasul tau .

44. lara Eu zic voao : Iubiti prepizmasilvostrt . bine. ztceti

celora

ce va blastama, bine Iaceti celora ce va urascpre pentru cei ce va napastuescpre voi ~iva gonesc

45 . Casu fiti fii Tatalui vostru Cela ce iaste in ceriuri ca face sa

rasara soarele Sau spre buni ~i spre fai ~l pIoao spre derepti ~i ne-

dereptl ,

46. Ca de . veti iubi pre ce i ce va iubesc pre vo i, ce plata avea? Au nu ~ i publicani i" fac aceaia?//

voi ~i va rugatl

.

yeti

47. ~ide yeti cuprinde cu dragoste pre Irati

i vostr i numai, cea r

yeti face mai mult? Au nu ~i publicanii Iac asa?

48. Derept acea i a fiti voi desavirsit,

cum . Tatal vostru

den

cerlu desavirsit iaste.

Ko(u.). CSKW(T). CSKW(T). CtfPHS, 3.s(1f), Si.34

CAP

6

2. Milasteniia.: 5. Rugiiciunea. 14. Ertiiciunea [ratilor. 16. Post.

Presiiraci sii miluiascii. 24. Dumnedziiu *i bogiifiia.

19. Comoara:20

25

dereptatea.

Grijii de buecite ~ f deoesmittte. 33. Impiiriifiia

lui Dumnedziiu *i

OJ uati aminte, milosteniia voastra sa nu 0 Iaceti inaintea

~

.

.

,

. namenilor ca sa vaza ei; ca asia, plata nu yeti avea de

la Tatal vostru eel din ceriuri.

~

' .

2. Derept aceaia, cind faci m i lostenie, nu bucina

I' : .e '2'941 inaintea . ta, ca cei fatarnici,

fac in sinagoga ~i pre

ulite , ca sa-i laude oamenii. Adevar zic voao ca si-au

luat plata sa.

3. lara tu facind milostenie , sa nu stie stinga ta ce face dereapta

ta.

4. Ca sa fie milosteniia ta intr-ascuns ~i Tatal tau, eel ce veade

lntr-ascuns, Acela va da tie, la aratare .

. ~ ' . :. "-.-;

DE LA MATE I U S FINTA EVANGHELIE

129

5 . ~i cind te rogi, nu fiti e a Hitarnicii car i i iubesc pren vorbe ~i

pr e unghiurile u litelor s t lnd sa sa roage, ca sa sa arate oamenilor .

Adevar zie voao ea - ~i iau plata l or .

6 . l a r a tu c i nd te r ogi, intra in camara ta ~i inch izlnd usia ta si

te roaga Tatalui tau

intr-ascuns da - va tie, la aratare.

in t ru aseuns ~i T atal

tau eeIa ce veade

7 . Dara ruglndu-va, nu grairet! mult, ea pag inii, ca l e pare ca in -

t ru multa cuvintarea lor vor fi auziti.

lor, ea s t ie Tatal vostru cealea ce

va trebuesc v o ao, mainte de cea r erea v o astra , 9. Derept aceaia a sa va rugati voi: T a tal nostru ce esti in ceriu -

re, sf'inteasea-sa numele Tau.

1 0 . Sa vie impa r atiia Ta , fie voia Ta, cumu e in ceriu, asa si

pre pamint.

8 . Deei,

nu va inchipuireti

( 9) L uc.

11, 2 .

1 1 . P linea noastra de toate zil e le da-ni - o noao astazi.

8~

12 . ~i ne ia r ta noao pacate le noastre, cum ertam ~i noi gresi t i -

lor nostri . 13. ~i nu ne duee pre

v i cleanul, ca a Ta iaste imparatiia ~i putearea ~i sl a va , intru ve a ei.

noi in nap a ste , ee ne izbaveaste

pre n o i de

Amin. KJHEU" C~liW(T). HE(A), eHpOn~CTH'tm. 3d'li<lO 31. 35 J/

'

1 4 . Ca sa y eti erta oamenilor g r esa l ele lor, vost r u eel din ceriu ,

nu yeti erta oarnenilor gresa l e l e lor, n ec i Tatal vo s-

tr u nu va erta voao gresale le voastre .

smo -

lese Iata lor, ea s a sa arate oamen ilor postind u- sa . Adevar zie vo a o

ea-~i vor Iua plata lor .

erta-va ~i voa o Tatal

15 . lara sa

16 . Dara cind post i ti , nu Iir e ti, ea ee i fatamic i , tristi", ca-si

( 14 ) M r . 1 1, :n .

(15) E cJe s . 28. 2:

N ij e 18 , 3 5 .

a

.

Mi hlli\i.

17. lara tu cind postesti, unge c apuI tau si - ti spala Iata ta.

18. Ca sa nu te aditi oameni l or ea te postesti, ce Tatal tau

c ine - i intr -a scuns ~i Tatal tau eel ee veade intr - ascu n s da-va tie, la aratare.

19. Nu adunareti voao comoara pre pamint , u nde m oliile ~i rugina

o strica ~i unde furii 0 sapa ~i 0 Iura .

. 20. Ce adunati comoara voao in eeriu, unde nece moliiIe, nece

r u gina 0 strica ~ide unde furii nu 0 sapa, neci 0 Iura.

21 . Ca unde iaste eomo a ra voastra

Ko ( u, ) , NE( A) CHpHOH. HE ( A). r. 3014.1 1 '.0 Mi . 36

aeolo iaste si inima voastra.

( 2 0) Luc . 12, 33 ;

1 'r im . 6, 1 9 .

22. Lumina trupului iaste ochiul; deci, sa va fi ochiuI tau curat,

tot trupul tau luminat va fi.

23. lara de va fi oehiul tau rau, tot trup u l tau va fi

intunecat ;

d ecl deaca iaste lumina carea e intru tine intunearec, dara intuneare -

cul cltu e.

24. Nime nu poate sluji a doi domni, ca sau pre unul va uri ~i

pre altul va indragi ; au de unul sa va tinea · ~i pre altul nu va sccoti. Nu puteti sluji lui Dumnedzau ~i lui Mamou".

(2 4 ) L u c. 16, 13 .

b . Sir i e ueas t c:

L a co miia lumi i.

.

25 . Derept aceaia zie voao: Nu va grijiretl de viiata voastra, ce

vetl minca ~i ce yeti bea , neci trupurile voastre eu ee le yeti lmbraca .

(2 5) L u e, 1 2, 22 ;

4,

F i lip .

6 ;

1

Tim

.

6;

8;

Au nu i aste sufletul rnai mare decit hrana ~i trupul, de c it

tele'l

vesmin-

. Ps l om. 30, 17 .

1

Pet

5,

7 ;

c. In sur a.

130 NODL TESTAMENT

- BALGRAD,

1648

26. Cautati

spre pa s arile ceriului ,

si Tatal

carele nu samaria ,

eel din

cera, neei aduna in jitnita ' neaste pre iale. Au nu sinteti

vostru

voi mai buni de iale?

eeriu

neee sea-

Ie hra-

27.

cot?

Dara cine dentre voi poate ell cistiga s a adaoga statuI sau eu un -

Dara cine dentre voi poate ell cistiga s a adaoga statuI sau eu un -

Luc.

C rim.

1

(2 ) Mr . Luc , 6 ,

Co •

( 1 )

o.

: 17:

2 ,

10 :

4.- 3_

4 ,

2·1 : -

JO.

(:i) Luc. ti, 41 .

(7) Mr.

Luc .

11 .

24;

11 , 9; Ion -

14 . 13; Pos. Ia -

6.

cov

1,

stih

28. Si pentru

cresc, nu Iucra,

vesrnint ee va grijiti? nec i tore . II

Socotiti crinii eirnpilor cum

 

29.

lara zie voao ea neei Solomon intru toata slava lui n-au fost im-

Sl

braeat

ea unul de aeeastea.

 
 

30.

Dara iarba cimpuluicarea

iaste astazi , iara mi i ne sa in

eop-

toriu arunca , Dumnedzau

asia 0 imbraca:

au nu ell rnai mult

pre

voi, 0 putin

cred inciosi ! llHE(A) , K ,Hf(A). 3.1(") et.3'1

eu

~~1 . Dec i nu va grijiret . i, ee ne v om imbraca.

zic ind ce vorn minca sau ee vom bea .

sau

32.

Ca toate aeeastea

lirnbile eer, ca stie Tatal vostru den ceriu ca

 

va trebuescu aceastea toate.

 
 

33.

Ce ceareti mainte lmparatiia

lui Dumnedzau

~i dereptatea

 

Lui ~i toate aceastea

se vor adaoge voao, Ko(u.) , NE(A).as

 
 

34. Derept aceaia.nu va grijiretide

miine, ca zua de mine slngura

 

sa grijia~te de sine. Agiunge-i zilei grijea ei . lllllcTSnH nOHEAEAH. 311

 

CA P 7

 

1.

Sa lHI qiudecam de prietiti. 6 . Sa nu dam sfinfa ciinilor. 13. Calea

 

lata si poarta sirimiii. 15. Ptoroci mincinosi.

18. Pomul si poamele.

 

24.

Casu icmeiaiii pre piattii

26. Casa spre niisip.

 
 

Ct'Im'T,

R. 3. 1('1). K. 40

 

II

giudecaret

i. ca sa nu Iiti g iudecati.

 

2.

Ca cu ce g iudecata veti giudeea, g iudeca-va-veti

;

 

::;i eu ce rnasura veti

masura , sa va masura

voao.

 
 

3.

Dara ce caut i stercu l in oehiul Irate lui tau, dara

 
 

t . b irna care-I in cch iu l tall nu 0 iai aminte.

 
 

4

sa scot otapocul

 

den och iu l Lau si

. ~i cum zici Irate lu i tau: Lasa iaea-i hirna in och iu l tau.

 
 

5.

Fatarnice ,

seoate intii birna den och iu l tau ~i atuncea

cauta

de scoate otapocul

den ochiul fratelui

tau.

 

6.

Nu dareti

sfinta clnilor, nece varsareti

margaritarele

voastre

 

inalntea porcilor sa nu le ealee eumva supt picioarele

lor ~i intorcln-

du-sa,

sa nu rumpa

pre voi.

 

7.

Ceareti ~i sa va .da voao, cautati

~i yeti ana,

sunati

~i sa va des-

 

chide voao.

 
 

8.

Ca tot cine ce ceare lua-va ~i cine cauta afla ; ~i celui ce bate

i

Slt de~ehide.Ko(u.),CSGW(T), qTH nOHI(A}.41

 
 

9

. Sau e iue iaste dentru vo i

om de la earele are

ceare Ieciorul lui II

 

pline , au da-i-va

lui piatra?

9 Y

-

10. ~i de are ceare peaste , au searpe-i va

11 . Deei,fiindvoirai,~titidablmefiilorvo~tri,

mult Tatal vostru eel din eeriure va da bune nHI(A). ~E)KE H npn(A)O&HH(M).34( ••). K4.42

da lui?

dara eu eit mai celor ee eel' de la El . Ko(u . ),

DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE

131

12. Toate adeca cite ati vrea sa Iaca voao oarnenii, asea ~i voi

( 12 ) Luc. ,6, 31 .

faceti lor, ca aceasta iaste leagea ~i pro roc ii.

13. Intrati pre poarta strimta, ca poarta cea larga ~i calea lata

(13) Lue . 1 3 , 24 .

duee in perire ~i multi sint de carii intra prin ia,

14. lara poarta strlrnta ~i calea ingusta iaste carea duce

viiata ,i putini sint carii afJa pre ia. Iho(K),

i H£(A). 3&(1/), KK. 43

in

15. Luati-va aminte de proroci rninciunosi carii vin catra voi in

I

!

.

i

e

~i

!

,

I

~

I

!

i

vesrni c nytele o ilor, lara denlontru sint lupi rapitori.

16. Den rodul" lor Ii yeti cunoaste pre ei. Au doar

vor c u leage

den spini struguri sau din scai smochine?

17

. A,ia tot pornul bun, poarne bune Iace, i ara pomul reale face.

rau,

. poame 18. Nu poate pornul bun, poarne reale sa Iacavneci

pornu l rau,

poame bune sa Iaca.

(16) Luc. 6, 34.

44.

a . Di{n) InvdtA - tura l o r.

19. Tot pornu I ce nu face poarne bune tae-sa ~t in foc arunca-sa.

20. Deci den poarnele lor ti yeti cunoaste pre e i. Cp1i:(A), it H£(A).

3&( ••) ,",.44

21 . Nu t ot cine-Mi va zice Mie, Doarnne, Doamne, va intr a <in>

imparatiia ceriure lor , ce cela ce va face vola Tatalui Miu , Cine iaste

in cerlu. Ko(u,), KTO(K), ~ npn(A)o£HII(M).45'

(21) C rim. 2,13; Iacov 1, 21 ".

22. Mul t i vor zice Mie in zua aceaia: Doamne , Doamne , au n-am

prorocittn nurnele Tau ~i cu numele Tau dracii am scos ~i cu nurnele Tau multe ciude am · facut.

23. $i atunci voiu marturisi lor ca neciodata nu v-am stiut pre

voi, de lungati- v a de la Mine toti carii Iaceti hiclenie.

3&(1/), K;i 46

24. Deci to t carele aude cuvintele Meale aceastea ~i Ie face, asama-

l1l1-1 pre e I ornului lntelept carele-si feace casa lui pre platra.

Ko(u,), CP£(A).

(24) Luc . 6 , 4 7 .

25. $i pogori ploae ,i ventra riure ~i sufJara vinture ~isa l ovira

In casa aceaia ~i nu cazu , ca

era terneiata pre piatra .

26. Si tot omul carele aude cuvintele Meale aceastea ~i nu Ie face,

asamana-sa omu Iu i nebun carele-si face casa lui pre nasip.// lOr 27. $i pogori ploaia si venira riure ~i suflara v i nture ~i sa lovira de casa aceaia si cazu ~i fu rasipirea ei mare.

28. $i fu deaca.sfirsi Iisus cuvinte le aceastea , sa mirara naroadele

de invatatura Lui.

29.

Ca invata pre e . i ca

cela ce are puteare

2.

CA P 8

Gubiioitu! curiiiit , 5. Credinla suiasului.

~i nu ca cartular i i.

10. Chemarea piiglnilor.

12. U'ipil.darea jidovilor. 14. Soacra lui Piittu sii uindecii. 19. Cdrtura- tiul urind sit meargii dupii Hristos. 23 . Valuri In mare. 28. Doi indriiciji si'i uitulecii. 32. Draci tntrarii In porci .

(2)

Mr.

I .

4t1:

r . c e . 5 , 12 .

a. Acest t e a 1 d( ,

bube era de &liiia drnlon t ru l

o m u- Iu i ~i ni l sa putoa curat i ,

( 4 ) L e vit . 4 . sti ll

1 4 .

(5) Luc. 7. 1.

N O U L TE STAM E N T

- B A LGR A D.

1 648

ara pog o rindu - Sa time rnu lta .

EI de n munt e , me ars ar a

d u p a E l m ul- .

2. ~i iaca u n bubos v en ind

s a inch ina L u i , zicind:

Doarnne , d e v e i v re a,

po ti - m a curati .

3.

Si tinzind

I i sus

Voia Mi - e , curateaste - te.

m in a a tinse

pr e

e l,

zic i nd :

Si numa idec it i sa cura t i

Iu i gubaviia " ,

~i zise

arata preotului , riia lor.

4.

Iisu s

lui: C aut a n e manui

s a

IlU spui , c e pa sa d e t e

~i du darul c are l e au porun c it M o isi , in t ru

m a rtu-

Ko(ll , ) , c8(&).

H E (A).

A. 34(4)

KEY

5 . lara lntrind lisus in Capcrna u m,

sa

a propie catra EI un sutas ,

rugind

6.

pre EI ~i graind :

Doarnne , feciorul m i eu zac e in casa slab anog

~i iut e s a ch inu -

iaste.

in

7.

8

~i

. ~i

zise Iisus lui: Ell voiu raspunse sutas u l, zise:

veni si vo i vi ndeca

Doamne , nu stnt destoinic

p~e el .

sa intri

ca sa mea, ce numai zi cu cuvintul

si sa va vindeea feeiorul mieu .

 

9.

Ca ~i eu sint Om, supt puteare ~induit ~i am supt ' mine viteaji

~i zic

cestuia , pasa , ~i mearge ~i altuia ,

vino

, ~i v in e ~i slugii

me a le ,

fa

aceasta, ~i face.

 

to. lara deaca auzi I isus ac e astea , sa. mira ~i z i s e c e lor c e me r g e a

dupa EI: Adevar graesc vo a o, neci in Izrai l i

nuaflaiu atita crcdinta .

11. lnsa va zie voao ca mul t i d e l a rasa r i t si de la apus v or v eni ~i

sa vor dipfmsa el l Av raa m

~i cu II I sa a c ~i cu lac o v ,

i n <i m ) para -

IOY

tiia ceriurelor. t2 . lara fii lmparatie i sa v or arunca in t unere ce l e

d e a lara ; a colo

va fi plingere

~i sc r isnirea

dlntilor.

(14) ~{r.

1 , 29;

Luc . 4, 38.

(15). Mr . 1 , 31 ;

. Luc .

4, 40.

13 . ~i zi s e Iisus su t asului :

Pasa ~i CUIll ai crezut , fie t ie; ~i sa vin-

dedi feciorul

Iui, intr-acel ceas.

• CkW(T) ,

A. 3 4 14;' < \0 KS . 48

KOHEIl,h HEMi\'!;; .

14. ~i vine Iisu s in c a sa Iu i , P a tru , vazu pr e s o a cra I IIi z acind in

pat, de friguri . 15. ~i 0 atinse

Lui .

- de mina ~i H i sa pr e i a f r iguI , ~i sa scula ~i

sIujiia

16 . lara deaca s a fea c e sa r a , a dusara Lui lnd r ac i t i mult i ~i goniia

(17) Isal . 53 , 4; 1 Pet . 2, 24.

duhurele cu euvintul

~i pre toti ho lnavii v indeca,

17. Ca sa sa lmple carea-i

zisa pren Isaiia prorocul ,

luo slabiciunile noastre ~i . boale1e noastre purta.

zieind :

E1

18. Vaztnd Usus multime multa preg iur Sine, porunci ucenicilor

(19) Luc. 9,57 .

sa treaca in cea ia parte .

19

. ~i sa apropie catr-Insu

un cartular i u

, de-i zise L ui:

In v atato-

riule, m e arge - voiu

dupa Tine, vareunde

, 2O.~i

zise-i 1ui, Iisu s : Vulpile viezunii

vei mearge .

au, ~i pasarile

ceriului

cuibure,

iara Fiiul

21 . lara altul den

ornenesc n - ar e unde sa-~i pleace capul,

ucenicii

Lui zise L u i : Doarnne , lasa-ma ma i n t e

sa marg sa ingrop pre tata-m i eu .

22. lara

Iisus zise Iui: Vino dup a mine ~ i la s a pre rnorti sa-i in -

groape mort i i lor.

_

'IETl t lPTO ( K) ,

K. HE ( Al . i\ ' k. no BC ' k( X ) CTbJ(X) . GE . mE ~ Tp g c 8 .

3 4 1. 1 < 1 0 \ 0 Ka. 49

DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE

133

23. Si intrind El in corabie, mearsara dupa El ucenicii Lui.

Ko(u,), CS&w(T),

A "E(A).50·

.

24 . ~i iaca vivor mare fu in mare, asia ctt sa mai acoperiia cora-

II'

biia de valuri, iara El dormiia.

25. Si sa apropiiara

de El ucenicii Lui, desteptara pre EI, zicind:

Doamne, mintuiaste-ne , ca perim.

26. ~i zise lor Iisus : Ce sinteti spaimati,

Sa scu Ia de certa vinturele

0, putin credinciosi? Atun-

cea

27. lara oameuii

rile ~i marea asculta

si marea si fu liniste mare. I I

sa mirara zicind: Cine iaste Acesta? ca ~i vintu-

pre El?

Ko(u,) 'lE(K). HE(A) e. 3d{'l) KIt. 51

28. ~i daca veni Usus in ceaia parte in thiutul gherghesineanilor,

timpinara pre El doi indraciti, esind dentru mormente , foarte ra],

cit nu putea nime treace pre aceaia cale.

29. ~i iata strigara graind:Ce e noao si Tie, Iisuse,Fiiullui Dum-

nedzau? Venit-ai acicea mainte de vreame, sa ne chinuesti pre no i?

30. lara era departe de ei 0 turma mare de porci, de pastea.

31. lara dracii rugara pre El, graind: De ne vei scoate pre no i,

lasa noao sa meargem in turma cea

32 . Si zise lor: Meargeti ; iara ei

de porci. deaca e~ira, mearsera in turma

. de porci, ~i iaca sarira toata turma de porci de pre tarmure in mare ~i murira in apa.

33. lara

pastorii fugira si ventra in cetate, spusara de toate ~i ce

Iura de cei draciti.

34.

~i iaca tot orasul esi intru . tlmpinarea lui Usus si vazindu-L

pre El,

rugara-L ca sa iasa din hotarale lor.

CA P 9

piica te lor. 9 . Pre Matein

chiamii piiciilosii. 17. Vinul nou. 18. Fala boiariului 0 viiazo 20. Muia-

rea de cursura singelui so. uindecd. 27. Doi orbi eu ctedinia sa oindecii.

32. Mil fill s i dtiicitu I sa uuulecii. 37. Siiceraiorii.

2. Sliibiinogul sa uindeca. 5. Ertiiciunea

i intra Iisus in eorabie , trecu sivine intr-a Lu i cetate .

.

KOHEU, "EAEA-K.

2.

Si lata

HEAEA-K. S. 3d'l.i'A~

adusara Lu i un

K9. 5 2

slabanog , zacind in pat;

~i vaz ind Iisus credinta lor, zise slabanogului: Creade ,

fiiul Miu , iarta-ti-sa pacatele tale.

Acesta huleaste.

3. Si iata uni i den

>

cartulari

zisara intru

eisi:

,

(24) Mr. 4, 38;

Luc.

8, 22.

 

(28)

Mr.

5,

2;

Luc . 8, 26.

 

(2) Mr.

2,

still

3; Luc . 5, 18.

4. ~i vazu Usus cugetele lor, zise: Pentru ce voi cugetati rau intru

1 1'

inimile voastre?

5. Carea-i mai lesni a z icerea? Iarta-ti-sa

zice: scoala ~i irnbla?

tie pacate le tale sau a

6. Ce ca sa stit], ca puteare are Fiiul omenesc pre II pamint a erta

pacatele (atunci zise slabanogului.)

du acasa-ti.

Scoala de-ti ia patul

.

tan si te

134 NOUL TEST AMENT - BALGRAD , 1648

(9) Mr , 2,4; Luc . •5, 27 .

(1 3) Jo s le 6, 6;

Ni j.

1

12 ,

7;

1, 15 .

T i m .

8. lara deaca vazura mu ltirnea , sa mirara

~ i slaviia pre Dumne -

dzau care Ie au dat puteare ca aceaia oamenilor. KOH£U"HEAEII'K, CSSW(T),

E HEAfil'K. 3.:1'1~1IO ;\?3

9. Si trecind Usus de acolea,

vazu un om ~azind la 0 varna,

de-l

chema Matte iu ~i zise lu i : Vino dupa Mine. ~i sa scula de mearse

dupa El . 10. ~i-i fu de mearse in casa lui la prinzu

cani ~i pacatnsi venira de ~az u ra cu Iisus ~i cu ucenicii Lu i Ia prinz.

~i adeca multi puhli-

11. ~i vazind Iarise i, zisara ucenicilor

Lui: Derept

ce cu vamesii

~i cu pacatcsii maninca Invatatoriul vostru?

12. lara

Iisus auzind,

zise ]01 ' : Nil

trebue sanatosi l or vra c i, ce

bolnavilor . 13; Ce meargeti de invatatl

n

ce iaste; mila voesc ~i nu jaretva

ce pre pacato~i, la pocaanie.

ca

- am ven l t sa chemyre ce iderepti,

cS(s), ne(K), K, 3.:1('1),1\.:1. 54

Ko(u,),

14. Atunci

venira catra El ucenicii

lu i loan, zicincd »: Derept ce

no i ~i Iar ise ii ne postim mu lt? Dara ucenicii

Tai nu postesc?

15. Si zise lor lisus: Au pot fii

nuntei posti, pina iaste cu ei gine -

re le? Ce VOl ' veni vor posti.

zile le

cind

sa va . l u a de la ei ginerele .

~i atunci

16.

Deci nime

nu va

cirpi vesmintul

vech iu cu peatec

nou, ca

(18 ) Mr . 5, 22 ;

Luc.

8, 4 1.

va sparge peatecul

mare spartura

nou , traglnd

va fi .

la sine den vesmintul

vechiu ~i mai

17. Neci baga vinul nou In fo ii vech i , ca aimintrea

sa sparg foii si vi-

nul sa varsa ~i fo i i pier; ce hag[l vin u l nou in foii no i ~i amindoi sa tin.

KOHEU,b., n.\\TKS. GSSOT'K, S HEAEiI'K. 3.:1'1.1M• .\R. 55

18. Aceastea

graind

EI lor,

iaca un boiariu

veni de sa inchina

Lu i, zicind ca: Fata

mea acum

muri . / / Ce v ino dc - ti pune mina

Ta

spre ia ~i va invie .

 
 

1

9. Atunci Sa scula Usu s de mearse dupa el sl ucenicii Lui.

 

20.

(~iadeca

cariia - I curia singe de doisprazeace

ani

sa

apropie

den

0 muiare dos ~i sa

atinsede

poalele vesmintului

21 . Ca zicea Intru

sine: Macara numaide

m - asatinge

Lui . de vesmin -

t u l Lui, vindeca-m-as.

22. Dara Iisus Sa into r se ~i 0 vazu, zise: Increade-te , Iata, credin -

ta ta te mlntui

pre tine.

intr-acela ceas) .

23 . Si deaca veni narodul gilcevind.

Usus

~i sa vindeca muiarea in casa boiariuIui,

vazu trlmbitasii

~i

24.

Zise lor: Pasati de-aciia

ca n - au murit

fata, ce doarme;

~i - ~i

risarade

E1.

25.

lara deaca scoase afara narodul,

intra si 0 prinse de mina ei

~i zise: Scoala, ~i sa scula Ietisoara . 26 . ~i e~i veastea aceasta preste tot pamintul

HE(A), 3, 3<1'1.11\0, ""'.56

.

acela, Ko(u,). CSSWT'K.

27

. Trecind

de acolo Iisus, dup-lnsu l mearsera

doi orbi, strigind

si graind: Milostiveaste-Te

28. lara deaca veni

de noi, Fiiul

Iui David.

Tn casa, sa apropiiara

catra El orbii aceia ~t

zise lor lisus: Creadeti ca poci face aceasta voao? Zisera Lui: Creadem,

D o am n e.

DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE

135

29.

Atuncea atins e ochii lor , zicind: Dupa credinta voastra, fie

voao.

30.

Si sa deschisara

ochii lor si conteni Iisus pre ei, zic i nd: Cautati

cum nime sa nu ~tie.

31 . lara ei deaca e~ira, vestira pre El preste tot tinutul.

32. Deaca e~ira ei, lata adusara Lui un om mut ~i indracit .

. 33. Si fu scos dracul si grai mutul ~i sa mirara multimeazicind ca neciodata nu s-au aratat asia ca aceasta intru Iisrail.

34. lara farisei zicea: Cu c~aiu I dracilor scoate dracii.

35. ~i imbla Iisus pren toate orasale ~i sate le , invattnd in sinago-

12'

ghile lor si povestind Evangheliia Imparatii~i v i ndecind tot fealiul

de boale ~i slabiciunea intru oameni.

341(4), .\A.57 II

Ko(u,), Hf(A). llOHf(A).

r Hf(A)

36.

lara deaca vazu naroadele , I Sa Ieace mila de iale , ca era rasfi-

rati ~i rataciti ca neste oi ce n-au pastoriu.

( 33) Luc, 11 , 14.

(34) Nij. 12, 24;

Mr. 3, 22 ; Lue ,

11 , 17. (35) Mr. 6 , st i h 6; Luc . 13, 21 .

(36) Mr. 6, 34 .

37 . Atunci zise ucenicilor Lui: lata sece r atura-i rnulta, lara Iucra-

tori-s putini.

38. Ce va rugati Domnului seceraturii , ca s a scoata lucratorii la

seceratura Sa.

C

A P

10

(38) Luc. 10 , stih

2 ; Ion 4 , 11 .

1. Aposlolilor dii puteate de uindecare. 5. Trimeale pre ei sa propove-

duiasdi Eoanqheliia. 13. Pacea. 14. Scuturiiiura prahului den picioare.

16. Inlelepliia $i ititrcqimea. 22.- Veli [i uriii, riibdarea pilla la sotrsit.

23. Fuga. 28. Teamerea. 29. Doao posari. 30. Perii. 32. Mtirturisirea

pre Hris los. 34. Pacea, sabie. 35. Yrajba. 37. Draqostea ptirintilor.

38.

g tunci' "cherna Iisus pre cei doisprazeace ucenici ai sn,

Crucea. 3.9. Pietzarea suiletului. 40. Priimire

CnKE a cTt.iM1I. Kp.l4EM1I

58

/n nume de llcenie.

, rAdeade

lor puteare spre duhurele necurate,

,

,

' .

', scoata

pre iale ~i sa vindece toata boa l asi

59

putinta. IIp'k(c) Kpd(4)MII

.

'

2. Dara celor doisprazeac e apostoli

ca sa le

toata ne-

nume le lor

aceastea-s: intii Simon, - carele sa gice Patru , ~i An- dre iu , fratele lui, Iacov, Ieciorul lu i Zevedeiu ~i loan, fratele lui.

(1) Mr. (tipArit M(t.» 3, 15; Luc , 9, 1 .

3. Filip si Vartolomeiu, (Toma ~i Matei vamesul, Iacov, Ieclorul

lu i Alfeiu) ~i Levi ee-l chiarna Tadde iu.

4. Simon Canan it sl Iuda Iscariot, carele ~i vindu pre El. llT~

KPd(4).60

5. Pre acesti doisprazeace trimease-i Iisus, poruncindu-Ie lor zicind:

in calea paginilor sa nu meargeti ' ~i in orasale samarineanilor intrareti.

nu

6. Ce va duceti mai bine dupa oile perite ale easel lui Izrail.

7. Deci mergind , vestu iti zicind ca s-au apropiiat lmparatiia

ceriurelor.

(6) Dcnn . 13 , 46 .

(7) Luc ,

10, 9.

8 . Pre bolnavi vindecat i, pre gubavi curatlti, pre morti lnvilati ,

pr~ draci-i scoateti: in dar at i luat , in dar dati .

Ko(u,) Kpd(4) H nH'f(A).

(9) Mr. 9,8; Luc. 9, 3 ~i 22, 35.

(10) 1 Tim. 5, lS;

Luc. 10,

9.

6, 11;

Luc, 9, 5; Dean. 13, 51 ~i 18, 6.

(14) Mr.

136 NOUL TEST AMENT - BALGRAD,

1648

9. Nu stringereti

aur, neci argint,

neci bani in pung ile voastre.

10.

Neci taistra

pre ca le , nece doao vesminte , nece incaltaminte,

plate i sale. intra, intrebati

neci toiag, cll vreadnic iaste lucratoriul

11. Vare in ce oras

au sat veti

II

cine

iaste

in-

tr-insa harnic

~i acolo

mine ti p ina yeti esi.

12. Deci intr ind . In casa, urati bine zicind: Pace casii acestiia.

13. Deci de va fi casa desto inica, veni-va p2cea voastra

spre ia ,

iara de nu va f i desto inica, pacea voastra

catra vo i sa va intoarce.

14.

Si cine nu va

priimi

pre

vo i, neci

va asculta

cuvinte le

voastre,

esind din casa au den orasul

ace la , scuturati

prahul

de pre

picioarele voastre.

15. Adevar graesc voao , mai lesn i va fi lucrul pam intulu i Sodo-

(16) Luc. 10, 3.

mului si Gomorului,

Ko(u,).

K~O(K). GjJ"k(A)

ill zuoa

Giudecatii , decit

r. GE(iK) ~ M(4)HHKO(M)'. 3~l1\S

.62

orasului

'

aceluia.

16.

lata Eu trimet pre vo i , ca oile in mijlocul

intelept i ca serpii

~i b linz i ca porumbii.

lupilor.

Deci

Iit.i

17. Luati-va

aminte de oameni,

di VOl' cia pre vo i la adunar i,

~i in saboarale

lor vor bate pre vo i.

18.

~i inaintea

domnilor

~i crailor

dusi

yeti

fi,

pentru Mine,

intru marturie

lor ~i Iimhilor .

 

19.

lara cind va vor da pre voi,

nu va grijlretl

 

cum ~i ce veti

grai,

ca sa va da voao lntr-acela

ceas ce veti grai.

20.

Ca nu yeti fi voi graind , ce Duhul Tatalu i vostru va grai dentru

voi.

(22) Mr. 13, 13;

Luc.

21, 19.

(24) Luc.

Ion 13, 16 ~i 15,

20 .

6, 40;

(26) Mr. 4, 22; Lue , 8, 17.

(30) Luc, 21, 11;

2 Tar. 4, 12.

21. Da-va Irate pre frate spre moarte

si tat a pre fiiu

si sa VOl'

scula feciorii spre parlnti

~i-i vor ornor! pre ei.

22.

~i yeti Ii ur iti tuturor,

pentru numele

rabda plna in sf'lrsit, acela va fi spasit.:

HE(A)I\"k, 3d4dM

.\3.63

Mieu , iarii cela ce va

KOHEU,h., cPE(A). qETKEP, r,

23. Dara cind va vor goni pre voi den cest oras,

Iugit! intr-al-

tul, ca adevar va veni Fiiul

graesc voao : nu yeti

omenesc,

imbla orase le izra iltenesti

plna

24.

Nu iaste ucenicul

mai mare decit lnvatatoriul

sau , neci slu-

ga de domnul

lui.

'

.

25. Agiunge-i ucenicului sa fie cadascalul

lui ~i sluga ca dom-

nu-sau, deaea chemara pre staplnul casei Veelzevulll chema pre fameaia lui?

dara cum n-ara

26. Deci nu va teamereti

nusa descoapere ~i taina

de ei, ca nemica nu iaste ca sa nu sa stie,

acoperit

ca sa

27. Care va zie voao intunearec

spuneti

la lumina

si ce au-

ziti la ureache, povestiti pren curte.

28. ~i nu va teamereti

de ceia ce omor trupul,

iara sufletul

nu-l

pot omori , ce va teameti ~i trupul in Gheena.

mai virtos de cela ce poate piiarde

sufletul

29.

Au nu doao pasareale

~i una

de

iale nu

cade pre pamint,

fara voia

sa vind intru fileariu parintelui vostru.

 

30

. lara perii

capului