You are on page 1of 477

r.

PREDOSLOVIE cX TRACETITORI

Cetitorilor lntr-aceastii sflnta carte, milii, pace $i so.natate,


de la Taiiil, Dotnnul nosfru .Iisus Hristos.

in <In>cepeniia cesiii sjinie carti trebuiasie sa $ii1i $i sa inteleageti


. despre ceaste lueturi carele suit scrise pre rtndu.

.U"
.

: :.\

erst Testament l-eu tnceput . a-I izoodi ermonah Seliuesttu,


. r.d!n porz;mca/i ch~l$ugul Miiriei sa!e $i el s-~u r:sten~t ell s:au
• '"Iufut si curind lz s-oii limplat lui moarte, tara not socotznd
-;i luind aminte, gasit-am multo. !ipsa $igre$iale in scriptum .
.'. . . lui, peniru neintelesul litnbiei $i ciiriii qrecesii. Pentr-aceaia
JlUI am inccpui dintiiu a-l posledui $i unde n-au lost bine, am isptiiuit $i
am implut $i am tocmit din cit am putut. .
Ce numai aceasta sa stiti ca not ~am socotit numai re un izvod ce toaie
cUe am putut afla,fj~ce/fJ! $i sirbestil$i latinestiJ carele au [ost iziodite de car-
tulari mati $ i lnfelega ori la carte greceasi8, le-am cetit si le-am socotit; ce mai
otrto« ne-am titiut de izvodul grecescu $i am socoiit $i pre iuodullui Eronim, .
carele au izuodit dinttiu din limbii greceasca, liitineasie, $i am socotil $i izvodul
~carele-i izoodit sloueneaste din qreceascii $i e iiparit .in Tara Mos-
cului. Si socotind aceastia toate, varecarea au imblat mai aproape de cartea
greciascii, de pre aceaia am socotit, insa de cea greciasca nu ne-am depiirtai,
Y, stiind ca Duhul Sjint au indemnat euanqhelisiii $i II aposiolii a scrie in limbli
qreceascii Testamintul eel nou, $i carfeagreteasdi iasie izvorul celoralalte. . aJ
2. Aceasia inca uom sa $liti ca noi in cest Tesiamint intiiu alii pus $urria
la ioate capetele $i l.n $uma sinlu stihuri, care le aralii mai pre scurlu lu-
cturile ce slut scrise uitr-acel cap, peniru sa so. aile m~i indegrabii ce va urea so.
caute; si in toate capetele, toate soroacele le-am pus cu tiumiir, carele sa chiamii
. slooeneaste stili, pentni ca mai in ioaie limbile vedem ca au acest iziod, de
scriu cu stihuri, penfru ca [oarte-i lesne a gasi Indeqrabi: ce veri vrea sa cauii
. in numiirul soroacelor,
116 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

r:

3. De aceasta incii vom sii ~titi cii vedem cii unele cuvinte unii le-au izvo-
dit tnir-un chip, aliii tnlr-dlt, uuii noi le.•am liisat cum au [ost in izvodul
giecescu, viizind ca aUe limbi incii le tin a~ia, cumu-i sinagoga ~i poblicon $i
qanqrena ~i pieiri scnmpe.carele riu sii stiu nutuineaste 'ce slni, nume de oa-
tneni si de leamne .si de vesmenle si allele mulle carele nu sii siiu nuiumeasie
cestni, noi inca l~~cim[{i~at gre;ia~te, pentru cii iilte lim'bilncii le-an' lii~at
asia.
4. Aceasta znciivii rugfim sii ~uati amitiie cii tumdnii. nii graescu'ih 'toate
larUe inir-un chip, incii tieciuitr-o tara toti tnlt-un chip . Pentr-aceoia.cu
nevoe poate sii serie cineva sii inteleagii toii, qtiiind un luctu unii intr-un chip,
aliii lntr-alt chip, au ve~mi<n>t, au vase, au allele multe nu le numescu tnir-un
chip. !Rne stim. ~ -ruDintele trebue so. ie ca banii ~ banii. aceia sint buni
carU imblii in toate (iirile, Q$ia $i cuvinte e acealea sint bune careIe ie in!eleg
!illi noi derept aceaia ne-am silit den cit am putut, sa izvodim asia cum sa in- r,
teleagii toii, II iarii sii nu vor inteleage toft, nu-i de vina noastrii, ce-i de vina
, celuia ce-au raS/irat nutuuiii printr-alie tari, de ~i-au tnestecat cuvinfele cu alte
limbi, de tui qriiescu toti intr-un chip. '
5. Mai apoi de ioate, ruqiun pre cetitorii ce~tii ciirti sii nu ne giudece
numaidecii, pinii nu vor socoti izooadele ~i ueii «[la pre ce cale am imblai,

Adevlir, ~i noi oameni siniem $i am puiui ~i gre~i, sava ca am silit, den


cit am putut, sa nuqresim,
Moi outo« de toate pre*aceastane-amsilit sii iinem intelesul Dubului
Stint, ca scripiura tara inieles iasie ca $i trupul tiira sujlet, .

Aceasla pojiim de la Tatiil Dumneziiu side la Domnul


, nostru Iisus Hristos, cum sii vii inielepieascii
Duhul Sjtnt ca sa inteleaqeii voia sfintiei Sale
$i sa [aceii carele 'stnt scrise tntr-aceastii
carte, spre slavii lui Dumneziiu
$i spre ispiiseniia ooastrii.
Am in. II
PREDOSLOVIIA
EVANGHEL11 iur SVINT MATTEI

111m ni ~ii dii a sti irei lucturi:


!rim, ce iasie evarigheliia; a dOQO, cine au foslMattei,
scrieioriul acesiii euanqhelii; a treia, despre ce au serfs.
niii acest cuotrd euanqheliotiiasie cuuini grecese si in firea lui
[ace veaste bUl,liisau dar peniru veasle bund; in limba jido-
v~asea inca samna oeasie bunii, au darul a oestii bune,care
oeaste-i aduse lui David, Husi, clnd era In pribegie, ca-s
taiu!1 earii sii riidicase pre el, cumu-i scris in a 2-a carte a lui Samuil
cap 18, stili 28, aune(o>ri darul vestii bune care le astepta de la David,
peniru ca-i uesiui ca au omorit pre Saul, cum serie 1n a doao carte a lui
Samu if, cap 4, stih 10. '.
lara noao crestinilor, evanghe!iia ni e oeaste buna care-au prorocii
$i apostolii, despre descumpiirarea neamului omenesc si de lnttiimarea
dereptiitii si.uietiei de veae pren Hristos, au vestit lumii. Si iaste a doao
parte a lnvatiiturii ceresii, carea lagaduia$te ertiiciunea piicatelor pociii-
tilor $i credinciosilor in Hristos.
Co. Sitnta Scripture in multe chipuri grQia§te de evanghelie:· (Uneori
sa zice "evangheliia de vecie", oestiiii de proroci: la Isaiia glava 52, stih 7
$i la Apoe(alips) 14, stih 6; uneori sa zice ca au lost "ascunsa din uecie: .
§i de apostolii i-artitati: la K pH(M)8 16, slih 25; uneori siichiama evan-
gheliia una slngura §i a$a so. lnieleaqe cartea eelor pairu euanqhelesti,
la gaZat(eani) 1. stih 6).
118 NOUL TESTAMENT ~ BALGRAD, 1648

Derepi aceaia Sa code cu usebiturii sa graim de eoorufhelie; ca 'uneori


, samnii evangheliia de "ia§i, iatii alieori propovedaniia inca sa zicee~ah-
ghelie; locma in [irea ei, eoanqheliia iaste invatatura,au fagaduinfalY;lilei
de'eriiiciunea piicaielor, §i de 'ispasenie Jdatacredincio§ilor in tlar, pentru
.lmpiicatoriul Hrisios. '" ,', '
Si. osi« evangheliia-i una den ueac nu-idedeuniizi izvo/ldita, ce-i
"de demult, dmprotoci si den apostoti propoieduitti $i'a§ia depreunii-i
',aLegii nechi ca si ace§W'noao. lara'm(llvirIQsa;tlume In Leq.gednoao
iasie invlitiiiura mild lui Dumnedzeu", delmplearea /iigaduiielor pentru
Hi'islos venit in ltup. '$ia~iaevanghCliian~rnqi~e",ia Leqiei noao, plirin-
tilor $i prorocilor (Jemult,ascunsa, iarii in Leaqea noaodin Hristos.si
din apostoli s-au oriitat. Auneori evangheliia sa zice peniru ptopooeada-
n iia, evanghelie; asia 0 ch iatnii aposiolu I, zicitul: "lill-S ales ciiirii propove-
dan iia evangheliei" la ~ PH(M) 91, slih a (1) 2 lea" .J i in tr-alte locuri in mulie:
a. Pre scurt, E- 1 Corcinteani: 9,12,14, inA'kdHh!) blS1.aAuneorisa zice poueasiea eoanqhe-
vanghel lia iastc
tnva1atura ace- liei de nasterea lui Hristos, de minunile Lui icliinul, tnoartea, scutarea,
Iora lueruri ce-au
tnvatat ~i au fa- lniiltarea §i asia suit pairu evanghelii, carele au scris cei pattu evanghe-
cut Hristos. listi, din cadi doi: Maid $i Ion sint din nutniirul a 12 apostoli, preuitori
cu ochii, fapielor si tnoiiiiiturilor lu i Hristos, carele le-au §i scris cu ade-
oiirat diniru lndetnnarea Duhului Sjtnt, iara ceialalti doi: Mereu $i
Luca n-au [ost aposioli, ce numai ucenici credinciosi apostolilor, din cei
70 de ucenici, si [iind §i ei tnluminaii den Duhul Sjtni, scrisiirii si
ei cvanghelii, siioa ell au [ost si aliii multi carii au seris evanghelii,
cumu-i la Luca 1, stili 1, cum sa aratii $i din scripturile Iu i Evsevie si
Eronim, in a ireia carle a Istorii, in cap 25, in predoslooie lui Mateiu.
Ce penir-aceaia mai mult de a cesiorpatru nu s-au aflat, ciirora sa le
, creaziibeseateca credinciosilor si sa-i numereinire carlile sjinte, cii cuvin-
tele acelora $i scripture nu so. asamiinii cuscrisoarea apcsiolilor $i euati-
ghelistilol', cum scrie Evsevie.
Cine au fost Moieiu?
2. Ih.npo(c) 10

Aici trei lucturi ni sa dau itiainte: iniii cine aujosi Moteiu, a 2-a,
clnd au seris evangheliia, a iteia, in ce limbii.
IntHluiMateiu i-aufoslporeclaLevi,fiiulluiAlfeiu,$i era tomes,
pre cariiii chema jidovii II publicani (pentrucii eraoameni riii si riipi- 2
r

tori) §i cu chemarea lui Hrisios, den publican sa facu apostol, scrietoriul


evanghelii; de chemiiiura lui iaste scris la Mattei, cap9,stih 9.
, " 2. '
1n ce vreame 'au sans;
f .
au el'·" au scrts in tti?
ll.

De aceasia adeoiirai nu sa sii.


, De sa creade lu i Evsevie si
' lu i Teo-
,

[ilact, Motei, in iudei, intre jidovi, au scris intii evanghelia, in aliteile


an al Calugalii, tmpiiratul rimleanilor, carele era dupii inaliarea lui
PREDOSLOVIA EVANGHELII LUISVINT MATEI 119

Hrisios al8-lea an, dupa nasierea lu iHristos leal 41.parinjii §i ciirtularii


eei mari ered ea a$ia suit scrise evangheliile eumu-s lanoi: Matei, Mareu,
Luea, Jon. Maiei in al 8-lea an dupii iniiltare, Mareu, eu doi ai dupii
aceaia, dupii tniiltare leal 10, Luea 15 ani dupii lniiliare, iara Jon la
32 de ani, cum scrie Teojilact.

3. K1t.npO(C) 111n ce limbo. a au seris?


. "Multi zie ea n-au seris qreceaste, ee jidovel1$te.[jj!ijiMJTertulia~J
Orighen ~flsfeJ$i alii multi zic ea, [iind Maid jidov, au scris jido-
ueasle. Ieronzm zice ca, in zilele lui, tuio]!«! Evanghelie lui Matlei,
scrisii jidoueasie. Siioa cii multi ciirtulari tin asea, eo.-i scrisi: jidoueoste,
iara mai multi sa indoesc $i zie co.au fost qreceaste fii nu e in desart:
1. Ca de-are [i fast jidooeasie serisCi/g(1rii cine 0 are [i inial's qreceaste,
eu adeoiirat nime THI sii. Teojilact zieeqii'o au inial's Joan apostol, Ata-
nasie zice eii 0 au,' Jaeov·apostol.:J!itj;~i:¢dintaere$tineasea irebue so.
stie eu adeoarai ea nu e scrisa de la"#.Mi!J, fiira numai de un apostol
iaste scrisi: qreceasie. .iJF{<. ~
. A 2-a. Co. alalti aposloli $i eva'(1i#.~uilt: loti au seris ale lor in Iimbii
greeeaseii; derept aeeaia nu sii ereade caMalei are [i seris tnir-aliii limbii,
nice-i desluZ aceasta c-au lost jidov si sii lie seris jidooeasie, cii ceialalti
aposioli inca au fost jidovi, ce au seris fii au propoveduit in litnbii qre-
ceasciil].
2" A 3-a. De-are [i lost scrisii [idoueasle, n-arii fi Evangheliia lui Matei
[tntlnii, ca alte carii, a Legii noao, ce arii [i izoot curind den litnba jido-
veasca, carea nu 0 aoem neciiiri.
A patra. De-aid inca so. aratii ea-i scrisii qreceasie, cii siiva au scris
in Evangheliia sa multe cuuinie jidouesti, inco. toate le-au tilcuit gre-
ceaste, cutnu-i ,,Emmanu il", ce so. ziee .Dutnnedzeu eu noi" $i "Eli, Eli,
lima savaiani", ce sa zice .Dutnnedzeul, Dutnnedzeul Mieu, co. ce IV1a
liisasi" flnpo('l)12.

3. A treia; despre ce au scrfs?


Sjtnt Mattei inceape Evangheliia lui despre nasterea lui Hristos
ttupeaste, ee den vergurii., dupa Scripturi, fii ruden iia Lu i 0 duee la
David $i la Avraam si aduee inainte tniirturiile tnqetilor den eeriu $i a
lilosolilorb despre rasar it , de poroboeul niiscut HI' is ios, de unde sii-L h. Yii]sviloT.

cunoaseii credinia noastrti ca-i eraiu $i Mesiia fagaduil piiriniilor, in


Leagea oeache. De-aicea treace la dereqatoriia prorocesiuii Lu i, in earea
in multe chipuri sa aralii ea-i ptoroc, eu propovedaniia Lui Joan, cu
boiezul in Jordan, eu poqortrea porimbului spre El $i eu biruinf.a spre
Salona. Si scrie [apiele si triinunile Lui pre rind, mai apoi deregiiioriia
120 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

popii Lui spre piuntnt, chinul si tnoarteade pre cruce, petiitu piicaiele
noastre, si scularea den morii, pentru lndereptareatioastrii
a ciirora a tuturora folosul iasteacesta carea au scris Joan
in cap 20, stili 31: So. creadempre Iisus cii-i Hrisios,
F iiu I lu i Dumnedzau
si, crezind, sa avem
v iia to. pen tru
numele Lui. //
DE LA MA TTEIU
SFiNT A EV ANGHELIE

CAP 1

Neamul ~i nasterea a lui Iisus Hristos carele iaste Mesia fagaduit . Summa.

izbiivitor parin/i/or.
, Ih(A). npEA" PQ'KAECTKOM'!;. XR'kd\\1l.. 34('1), ;13
artea de neamul lui Iisus Hristos, fiiul lui David; (1) Luc, 3, stfh
24.
Iiiul lui Avraam.
2. Avraam nascu pre Isaac, iara Isaac nascu pre (2) Bit. 21, stih 2.
Bit. 25, stih 24.
Iacov, iara Iaeov nascu pre luda ~i pre Iratii lui.
3. luda nascu pre Fares ~i pre Zara din Tamar, iara (3) Bit. 38, 27.
1 Para I. 2, 5.
Fares nascu pre Esrom ~i Esrorn nascu pre Aram.
4. Aram nascu pre Aminadav, iara Aminadav nascu pre Nasson, (4) Rut 4. 18.

Nasson nascu pre Salmon.


5. Salmon nascu pre Vooz din Rahav, iara Vooz nascu pre Ovid
din Ruta, Ovid nascu pre Iesei.
6. Ieseiu nascu pre Davidcraiu, iara David craiu nascu pre Solo- (6) 1 Tar. 16,
stih 2 ~i 17 stih
mon, den muiarea carea au fost a Uriei. 12.
7. Solomon nascu pre Rovoam , iara Rovoarn nascu pre Avia ~i (7) 2 Tar. 11,
stfh 43.
Avia nascu pre Assa.
8. Assa nascu pre Iosafat, iara Iosafat nascu pre Ioara mil ~i loaram (8) 1 Para 1. 3, stlh
10.
nascu pre Oziia.
9. Oziia nascu pre Ioatam , iara Ioatam nascu pre Ahaz, iarli Ahaz
nascu pre Ezech iia.
10. Ezeehiia nascu pre Manasia , lara Manasiia nascu pre (10) 2 Tar. 20,21
~121, 18; 1 ParI.,
Amon. 3, 13.
11. Amon nascu pre Iosian, iara Iosian" na;cu pre Ehonian ~i pre (11) 4 Tar. 23,34
~i 24. 1, 2; 2 Pa-
fratii lui, in mutarea in Vavilon. . ra). 36, 4.
NOUL TES,}'A.¥ENT '-:- BALGRAD, Hi48

(12) 1 Tr. 24, 6; 12. lara dupa mutarea in Vavilon, Ehonia nascu pre Salatiil, iara
2 Para!. 37, 9;
1 Para!. 11, 3, Salatiil nascu pre Zorovavel. ..
16; 1 Ezdra .3, 2
~i 5, stih 2.
13. .Zorovavel nascupre AViud, iara Aviud nascu pre Eleaehim,
lara Eleach im .nascu- pre Azor. . .
14.. Azor nascu preSadoc, iara Sadoe nascu pre Ahch im, Ahchirn
nascu pre Eliud. .
15 . Eliud nascu pre Eleazar, Eleazarvnascu pre Mattan iara
Mattan nascu pre-Iacov,
16. Iacov ni)s('u pre Iosif , brirbatul Mariei, dentru carea nascu
Iisus carele Sa chiama Hristos.
17. Derept acea , toate neamurile de la Avraam plna la David,
patrusprazeace neamure; ~i de la David p ina la mutarea in Vavilon,
neamure patrusprazeace , ~i de la mutarea den Vavilon plna la Hristos,
neamure 1-1.
Ha Po(;K) Xiio Hd s(T). Sd('I) K 14
(18) Luc. 1,27. 18. lara nasterea lui Iisus Hristos asa fu: ca fiind logodita muma
Lui, Mariia, lui Iosif , mainte pina nu sa adunasa e i , afIa-Sa ingre-
uiata den Duhul Sf int.
(19) Vtoro Zac.
24, stih 1. - 19. lara Ios if, barbatul Ei, fiind derept ~i nu vru sa O'vadeasca,
vru sa 0 lase intr-ascuns.
20. Ce eugetind el aeeastea, iata ingerul Domnului i sa arata lui
in somn, graind: .Josite, fiiullui David, nu te teame a lua pre Maria
muiarea ta: ea ce e intru Ia a sa naste , den Duhul Sf int iaste.
(21) Luc. 1, 31; 21. Si naste-va fiiu, si vei ehiama nurnele Lui Iisus.ca Ace la va iz-
Dean. 4, 12.
bavi pre oarnenii Sai den pacatele lor.
22. Aeeasta tot fu ea sa saimple ee zice Domnul pre prorocul zi-
cind: .
(23) Isal , 7,14. 23. laea fecioara aceia va priimi in sine ~i va naste fiiu, ~i vei
chema numele Lui Emmanuil, carele sa, spune: "eu noi Dumnce sdzeu".
24. lara sculindu-sa Iosif den somn.. Iacu curnu-i porunei lui
ingerul Domnului ~i luo pre muiarea lui/ /.
r
25. Si nu 0 cunoscu pre Ia, pina nu mascu fiiul Ei eel nascut 4
dent ii, si chema numele Lui Iisus. K\'Th) H~;) hjl, pO>KACTK, XKd15

CA P 2
1. Mlndrii uenirii de sa tncbinarii lui Hrislos ~i adusiira darure.
14. Lui Iosi] porunci ingerul $i lugi cu fisus $i ell muma Lui in Eghipet.
16. Trod pierdu cocotiii.
Ha PO>K(A)ECTK~ XR'o Hd ilV(T)priH, 341'1) r.l6'
(1) Lue.2,· stih .1- ara deaca nascu Iisus in Vitleaemul jidovesc, in zilele
a. Filosofii.
lui Irod craiu, iaca mlndrii" de la rasarit venira in
Erosalim.
2. Zicind: Unde iaste eel craiu jidovese carele au
nascut? Ca am vazut steaoa Lui spre rasarit~i am venit
sa ne inchinam Lui.
3. lara auzind aeeastea Irod craiu sa turhura si tot Erosalimul
eu el.
DE LA MATEIU SFINT A EVANGHELIE 123

4. Si aduna pre toti mai marii popilor ~icartularii oamenilor ~i


intreba de ei unde-i sa- Sa nasca Hristos.
5. lara ei zisara lui: ·In Vitleaemul Iudeei, ca asiaiaste scris de
prorocul:
6. Si tu, Vitleaeme, pamintul ludei, cu nemica nu esti mai mic
intru domniile jidovesti, ca dintru tine va esi povata, carele va
paste oamenii miei, iisrailteanii.
7. Atuncea lrod, pre ascuns, chiema pre maghi" si intreba de ei, b. Filosofii.

vreamea in carea s-au aratat steaoa.


8.,~i-i .trimease pre ei in Vitleaem, zise:"Duceti-va, iscoditi ell
de-adins de cocon ~i deaca-L yeti afIa, dati-mistire , ca sa viiu si eu,
sa ma inchin Lu i u, _'. _ . ,
9. lara ei ascultara pre craiu ~imearsera si iata steaoa carea vazura
la ra~arit.mergea inaintea lor, pina veni de statu desupra unde era
coconul, .
10. lara deaca vazura steaoa , sa bucurara cu bucurie mare foarte.
11. '$1 intrtnd lncasa, aflara coconul si pre Mariia , 'muma Lui.
Si cazura de sa inch inara Lui si deschisara comoarale sale, adusera
Lu i 'da-TUre ~ .aur ~i tamie si zmirna.
12.. Si Iuara raspuns in somn, sa nu sa intoarca catra tl Irod, ce
pre altacale Sa sa intoarcaIa tara lor., Ko(ii'), POW:WE XKO.
~ftr)no PO)K(A)E'CTRO, J ~~ KS AEKEM. if· MAdAfHll,EM ••.• .3df.i') ';V'
13. lara deaca sa intoarsara ei, iaca ingerul Domnului sa arata
in somn lu i Iosif , zicind: Scoala si ia coconul si pre muma Lui. si
fugi in Eghipet ~i Iii acolo pina voiu zice tie, ca vasa caute lrod pre
cocon 5a-L piarza,
14. Si sa scula el de Iuo pre cocon si pre muma Lui, noaptea,
'~i sa duse in Eghipet.
15.. Si fu acolo pina la moartea Iui lrod, ca sa sa imple ce e zis (15) Iosie 11, 1.
de la Dornnul, pre prorocul, zicind: Den Eghipet voiu cherna pre Fiiul
Miu. .
16. Atunci lrod, vazind ca Iu batgiocurit de magh i", sa minie c. Gicitor.
foarte ~i trimise de pierdupre toti coconii carii era in Vitleaem ~i
den toate hotarele lui, de. doi ai ~i mai mici, den ce vreame carea '
intrebase de magh i.
17, Atuncea sa implu carea e zisapre Eremia prorocul zicind:
18. Glas in Rama se auzi, plingere si suspin si tipet mult; Rahiil (18) 15.
Erem. 31,

plingea coconii sai ~i nu vrea sa sa mingle ca nu era", . d. ca era omorlli.


19. lara deaca muri Irod, iata Ingerul Domnului in.somn sa arata
lui 10sH in Eghipet zicind:
20. Scoala ~i ia coconul si pre muma Lui si te du in pamintul lui
Israil, ca au murit ceia ce cauta viiata coconului.
21. lara el sa scula si luo coconul ~i muma Lui ~i veni in pamintul .
lui lizrail.
22. Deci auzind ea domneaste Arhelae in Iudea, in Iocul lui Irod,
tatlne-sau, sa temu a mearge acolo si luo stire in. somn ~i sa duse in
partea Galileiului.
124 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648

(23) Isai , 11, 1; 23. Si veni de sa salaslui in cetatea earea sa chiama Nazaret,
Zall.6,12;Mr.l,
stih 4; Luc. 3, ca sa sa imple ce e zis pre proroci, ca 'sa va ch iema Nazarinean.
stih 3, Ia vorsu
21.
KoTu,), HE:\A) ~ ·Ml\dAEHII,eM ••.. a KS, K1>. C8&OT~ npe(A) np~Ci'iJfH, 1&

CAP 3
1. Ion propooeduiaste. 4. Yesmintul §i hrana lui. 5. Boteaza. 8. Rodul
10. Siicurea la riidiicini'i. Lopata si pleauele. 13. Hrislos Sii

n
poctiintei.
botezii de la Joan.
341('1i) £.19 II
(1) Marco 1, 4;
Luc. 3, 3. zilele acealea veni loan Botezatoriul de propove-
duiia in pustiia ludeii.
2. Si zicind: Poeaiti-va, ea sa apropie 'lmparatiia
ceriurelor.
(3)' Isal, 40, stih 3. Ca acesta-i de carea e zis pre Isaiia prorocul
3; Marco 1, 3;
Luc. 3, stih 4; z icind: glasul strigatoriulul in pustie: gatiti calea
loan 1, 23. Domnului, dereapte faceti cararile Lui.
(4) Marc. 1, 6. 4. loan avea vesmintul lui de par decamila ~i briu de eurea preste .
mijlocul lui; si minearea lui era lacuste si miiare salbateca,
(5) Marc. 1, 5; 5. Atunce esi la el Erosalimul ~i toata ludeia ~i toate impreglurile
Luc, 3. still 7. Iordanului.
6. Si sa boteza de la el in lordan, ispoveduindu-si pacatele lor.
7. $i deaca vazura multi Iarlseisl saduchei viind la botegiunea
lui, zise lor: Pui de napirci, cine va arata voao sa fugiti de miniia
ce va sa vie?
8. Faceti rod destoinie pocaintei.
(9) 10. 8, :19; 9.$i nu-si gindireti a grai intru voi: parinte, avem pre Avraam,
Dean. 13, 26.
ca zie voao ea poate Dumnedzau ~i din pietrile ace astea Sa radice fe-
ciorii lui Avraam.;
(10)Nij. 7,19. 10. Ca iata, sacuria iaste pusa la radio ina arburilor, dec i tot
pomul ceonu face poame bune tae-sa ~i in foe sa arunca .
. (11) Marc. 1,8;. . ·1l Ca eu botez pre voi eu apa, intrupocainja, dara Celce vine
Luc , 3, 16; 10.
1, 26; Dcan.,1: dupa mine: mai tare de mine iaste; Caruia nu-s destoinic sa-I port
5. 2, 11, 15~1
19, 4.
incaltamlntele. Acela va boteza pre voi cu Duhul Svint sl cu .
foe.
. Ko(u,)c8&o(T),20
(12) LlIc. 3, 16. 12. Cui e lopata in mina Lui.si va curatiarea Lui ~iva aduna griul
Lui in jitnita, dara pleavele leva arde in Iocul nestins.
I'f(H) S, "41 lirow(K), H4I 'W(T). 341(4), S.21 .
(13) 10. 1, 26; 13. Atuncea veni Iisus den Galilei la Jordan catra loan, sa Sa
Mr. 1, 9; L\lc. 3,
21.
boteaze de la el.
14. Dara loan Ioarte conteniia pre El graind: Eu trebuesc sa ma
botez de la Tine ~i Tu vii la mine.

15. Baspunse Iisus, zlse catra el: Lasa-Ma acum, di asa sa II cade
noao a imp lea toata dereptatea. AtUDCi lasa pre El.
16. $i deaca Sa boteza Iisus, numai citesi din apa ~i iaca I sa .
deschisara Lui ceriurile si vazu Duhul lui Durnnedzeu pogorind ca
un porumb si viind spre El. .
(17) 1 Pet. 1,17; 17. Si iaca glas fu den ceriu graind: Aeesta iaste Fiiul Mieu eel
Pslom. 2,7. Nij. • bi I" .
17. 5. III It pentru care e bine VflIIU.Ko1!r), npd(3).22
DE.LA' MATEIU SFtNTA EVANGHELlE 125

CAP 4

1. Hristos Sa ispiieasie. 4. Si I-ou lnvencut den Scripturii. 11. Jngerii


slujescu Lui. 12. Pooesteaste pocaan iia. 18. Chemarea lui Piittu ~i a
lui Andreiu. 21. Chemarea lui Jacov si a lui Joan. 23. Pouesteaste Evan-
gh~liia si vindecii beteaqii. . .,
\ G881i~T, no njlocld~ijJEHid, 3011101'1\0 3. ,23 . .'

(1) Mr. I, 12;


'U'" '. .'. I uncea
Iisus dus fu de Duhul .in pustie, sa Sa ispi- Luc. 4, 1.
.--r!. .'. tcasca de diavolul. '.. , '
',/, •• '. 2. ~i deaca postipatruzecide zilesl patruzeci de
J' '_ "nopti, apo i Ilaminzl. '
, 3. ~i aprepiindu-sa catra EI ispititoriul,zisa Lui:
J)(' est i Fiiul Iui Dumnedzeu,' zi ceaste pietri sa fie ptini.
4. lara EI raspufise , zise: Scris iaste, , nu numai cu piine va (4) Ytoro : Zac.
8, 3.
trai omul, ce cu tot cuvintul carele iase den gura- Iui Dumnedzeu, a. Ce sa zice:
5. Atunci Iuo sus pre EI diavolul, intru sinta cetate si-L puse pre SAva cu ce voia~-
te Dumnedzeu
EI spre arep ile beseareci i. lA-I hrlineascA.
'6. ~i zise Lui: Sa estiFtiul lui Dumnedzeu, arunca-Te gios, ca (6) Psalom 90,12.

scris iaste ca va porunci inger ilor Sa ide Tine ~i spre mini lua-Te-vor
sa nu cindva poticnest.i de piatra piciorul Tau.' . -
7. Zise Iisus lui: lara iaste scris sa nu ispitesti pre Domnul (7) Vtor. Zac. 6,
stih 16.
Dumnedzaul tau. .
8. lara Iuo pre EI diavolul intr-un munte inalt foarte ~iarata
Lui toate imparatiile lumii .~iIrimseatea lor.
9. ~i zise Lui: Toate aceastea voiu da Tie, de Te ve ipleca sa
Te inch ini mie. ' . .
10. Atunce zise Usus lui: Du-te , Satano , ca scris iasterDomnu- (10) 5 MoL 6, 13
~I 10. 20; 13 sl
Iui Dumnedzeului tau sa te lnchinisl Lui slngurslujaste. / I . 10 (nu corespun-
11. Atuncea liisa pr,e EI diiavo lul ~i tata inger]! sa apropiara ~i slu- de); 6, sUb 20 (nu
corespunde).
jiia Lui. Ko(u.). CS(Ii) 11.:0 IIll,'CKIIIE(H), 3.1(11), H,24
12. lara cum auzi Iisus ca iaste loan prins, mearse in Ga lilea. (12) Mr. I, stih
14; Luc. 4, 14; 10.
13. Si lasa Nazaretul, veni ~i lacui in Capernaum, }jnga mare, 4, 43.

in hotarale lu i Zavulonsi a lui Neltallm,


14.Ca sa sa imple ce-au zis pre Isaiia prorocul zicind:
15. Parrilntul lu i Zavulon ~i pamintul lui Ne(f)talim; calea (15) lsal. 9, 2;
Mr. I, 15.
marii, de ceaia parte de Iordan, Galilea Iirrihilor", ' b. Ce sAzlce pa-
gtntler,
16. Oamen ii cel ce .sedea in tunearec vazura lumina mare ~i cei
ce sadea in tinutul ~i in uxmybra mnrti i, lumina. straluci lor.
17. De atunci incepu Iisu~ a povesti ~i a grai: 'Podiiti-va, ca (17) Mr. I, 14,
s-au apropiat lmparatfiaceriurelor. . Ko(u.). HE(A).
HE(A). K II~ KC'k(X') CT(r). 25
18. lara irnhlind Iisus Ilngamarea Galileii, vazudci Irati, pre Si- (18) Luc, 5, 2.

mon, ce sa z ice Patru, ~ipre Andreiu, fratele luivarunclnd mreajia


in mare (ca era pascari). '
19. Si zise lor: Veniti dupa Mine ~i voiu face pre voi pascar i de
oameni,
20. Dara ei numaidecit lasara mrej ile ~i mearsara dupa El.
126 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

21. ~i mergind de aeolea, vazu alti doi Irati: pre Iacov a lui Zeve-
deiu ~ipre loan, fratele lui, ineorabie eu Zevedeiu, tatal lor, c irpind
mrejile lor, ~i chema pre ei. '
22. lara ei numaideeit lasara eorabiia ~i pre tata l. lor, mearsara
dupa E1.
c. Undc Sa strin- 23. Si tncungiura Iis,!s toata Galilea, invattnd in sinagoga" lor ~i
Ilea jldovll, sa
auza cuvlntul Iul povestuind Evangheliia Imparatiei ~i vindeeind toata hoala ~i sla-
Dumnedzeu. Nol biciunea lntru oameni. KO(U,),HE(A). ~H
zicem boseareca.
24. Si e~i veastea Lui in toata Siria ~i adusara Lui pre tot!
carii patiia rau in multe Iealiur ide boa Ie ~i de chlnur icuprinsi ~j dracit!
~i Iunateei ~islabonogi devine ~i vindecapre ei. . .
" ,'Ko(u,), ;- HE(A). IIOHE(A) 7
H£(A). ~UJIt HdIlIlEA(~) 3i1(").0E. GT~(t;).d. Cfl,KE·~ npno(A)GIlfM~~ 3i1('l). i.27
d. Noi zlcem 10 ,25. ~i mergea dupa ElmuItim~:'~nulta'den'Galilea ~i'dinDecapoliad
orase, sidin Erosalim ~i din Iudea ~id~}ieeaiapartede 'lor9,~n.11 '
CAP 5
1. ,Carii-s [ericiti. 13. Apostolii-s sare $i lumina lumii. 14. Cetatea
fn vlrvul muntelui. 15. Folosul luminei: 16. Faptele bune. 19. lmpleorea
poruncelor lui Hristos; ce e sa nu zid. 23. lmpiicate inaintea darului.
27. Cutviia: 29. Seoaterea ochiului. 30. Tiiiarea miniei. 31. Carte de
liisore.. 1.1. So. nu giure. 43. Indriigirea pizmasilor. 48.- Siiotrsirea.
ara deaca vazu multimea, Sa sui in magura ~i deaca

O
. sazu, venira catra El ucenici i Lui.
(2) Luc , 6, 20. 2. Atuncea deseh ise rostul Sau, invata pre ei zi-
, - cind:
3:-Ferieiti surumani i sufletest i, di acelora Iaste
Imparatii~ eeriurelor. .,
4. Ferice de ceia ce pling,ca aceia sa vor mlngjia.
5. Fer ice de blinzii, ca aceia VOl' mosteni parnintul.
6. Ferice de eeia ce Ilaminzesc ~i insetosaza pentru dereptate,
ca aceia sa vor satura. '
7. Ferice de milostivii, ca aceia VOl' dob indi mila.
(8) Psalom 15. 2 8. Ferice de ceia eu inima curata ,caaceia VOl' vedea pre Dumnezeu,
~i 24, 4.
(9) 2 Cor. 4.10. 9, Ferice de impacatorii , ca aceia fii lui Dumnedzeusavor chema.
a. Au pribcagii. 10. Ferice de eei gonitis pentru dereptar«, oa celoru iaste Impa-
ratiia ceriurelor., .:
(11) 1 Pet. 3.14. 11. Fericit i yeti fi ctnd VOl' huli pre voi ~i va vor goni, mirrtind
·vor zice tot rau spre voi, pentru Mine. "
(12) Luc. 6, 23; 12. Bucurati-va $i va veseltti, ca plata voastra rnulta .iaste in ce-
I Pet. 3. 14. riure. Ko(u.) npn(A)KH••••(M).28 Ca asa goniia pre proroci carii era mainte
de vo i,
(13) Mr. 9. 50; 13. Voi sinteti sarea pamlntului: dara de sa va imputi sarea, cu ce
Luc, 14. 34.
sa va sara? 'Nu-i buna de nemlca-de-aclla inainte , numai sa fie lepa-
data alara ~i calcata de oameni.
Ko(u.l KTOPHHd, CTM"'''' wsun. 34(11), 1f.29
14. Vo i slnteti lumina Iumi i, nu sa poate ascunde cetatea pusa
, desupra dealului. '
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 12i

15. Nece aprindu Iacliia ~i sa 0 pue supt speae, ce in sveasnic ~i (15) Mr. 4,21;
Luc. 8, 16 ~i 11,
sa lumine tuturor celora ce sint in casa. 33.
-16 Asla sa lumineaze lumina voastra Inainteaoamenilor, ca sa (111)1 PeL 2,12.
vaza Iaptele voastre ceale bum! ~i sa proslaveasca pre Tatal vostru
cela ce iaste in eeruite.]]
17. Sa nu va para caam venit sa stric leagea sau prorocii, ca
n-am venit (sa stric, ce sa implu) a strica, ce a implea.
18. Ca adevar graesc voao, pina nu va treace ceriul ~j pam in- 17. (18) Luc, Hl, stih

tul, iota" una nu va treace din Ieage, ptna nu vor fi toate. b. Sau certa, sau
\9. Ca cela ce va sparge una dentr-aceaste porunci mai mici o sJovA, carea- i
mal micA.
~i va lnvata pre oameni asa, mai mic sa va chema intru Impara- (19) Luc, 2,stih
tiia ceriureIor, lara cela ce va face si va invata, acela mare sa va 10; 10.
Pos. Iacov 2,
'
ch iema (in) Imparatiia ceriurelor. Ko(u,) CTM(M), CjlE(A). d H£(A).30
20. Ca zic voao ca de nu va mai intreace dereptatea voastra mai (20) Luc, 11, 39.
mult dee it a cartular ilor ~i a fariseilor, nu yeti intra intru lmparatita
ceriurelor.
21. Auzit-ati ca au fostzis eelor dentli: "Sa nu ucizi, e,a cine r21) Ishod 20,13;
Vtoru Zac. 5, ,]7.
ucide vinovat iaste giudecatii".
22. lara eu graese voao ea varecine sarninie pre -Iratele sau
pren nemica, vinovat iaste giudeeatii,dara cine ara ziee fratelui
sau "rahac" vinovat iaste saborului, dara de ara zice: "Nebune", vi- c. Ce sa zice: Tu,
om rAril minte.
novat iaste foeului Gheenului.
23. Dereptaceaia, c ind duci darul tau la oltariu ~i acolo-ti vei
aduce am'inte ea fratele tau are eeva a lean spre tine,
24. Lasa acolo jartva ta inaintea oltariului sipasa intii de te (~4) Luc, 12, 13;
Eres. 4, 26.
lmpaca cu fratele tau ~i atuneea vino de-ti du darul tau.
25. Fii tocmindu-te cu plrisnl tau curind, p ina esti pre cale eu
el, sa nueumva sa te dea piri~ul giudeditoriului ~i giudetul te va da
slugii ~i in temnita te va arunca,
26. Adevar graesc tie, nu ve i esi de aeolo p ina nu vei da plna
intru f ilear iul eel de apoi. 'Ko(u,), cPE(A), 'IE1"&E), d HE(A)~ 3.1'1. rl.31
27. Auzit-ati ea fu zis eelor dentii: "Nu curvi". (27) Ishod 20. 14 ;
5 Moi. 5. 18.
28. lara Eu graesc voao ca fieteeine ce cauta spre muiare cu (28) Jov 31, 1.
pohta rea, lata face curvie cu dinsa 'intru inima sa.
29. Deei sa te va opaci" ochiul tau eel derept, scoate-l si-l lia- (29) Mr. 9. 47.
d. SAbJuzni.
pada de la tine, ea mai bine-ti iaste ea sa piiae unul din madularele
tale, dec it tot trupul tau sa fie aruneat in focul Gheennii.
30. ~i sa te sablaznea~te mina ta dereapta, tae-o ~i 0 lapada . (30) Nij, 19, 7.
de la tine, ca mai bine ti-e ea sa piiae unul din ma//duiarele tale,
decit tot , trupul tau sa s-arunce in Gheena.
31. Ca-i zis ca. vareeine ~i-ad~ lasa muiarea lui, sa-i deaei carte (31) 5 Moi. 24,
1; Mr. 10, stlh 4;
de slobozie, Luc. 16, 18;
32. lara Eu zic voao ea cine si-ara lasa muiarea lu ifara vina de 1 Cor. 7, 3.
curvie, face-o pre ia curva ~i cine' 0 :ua lua lasata curveaste.
, Ko(u,), 'IE(K). llE(K). 4, HE(A), 3.1("), Ai .32
33. lara auzit-ati cum fu z is celor de demull: "Sa nu giuri (33) Ishod 21,
24; Levit. 9, 12.
strimb, ce-ti imple Domnului giuramintul tAu."
34. Dara Eu zie voao , nu va giurareti neci dec it , neci pre eeriu, (34) Pos. Iaee,
5, 12.
ca-I seaunul lu i Dumnedzeu,
128 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648

.35. Neci pre.pamint, ca-! razam picioarelor Lui, neci pre Iero-
salim, ca iaste cetatea a marelui imparat.
36. Neci pre capul tau sate giuri, ca nu poti nece un par albu
sau negru sa fac i.
37. Ce sa fie cuvintul vostru, ce-i asa, asa, ce nu-i, nu; iara ce e
ma i mult de aceastea, de la nepriitoriul iaste.
38. Auzit-ati ca fu zis: "Ochiu derept ochiu ~i dinte pentru
(38) 3 Mol. 21. dinfe".
Itlh 2'; 3 Mol.
24,20; 5 Mol. 19. 39. lara Eu z ic voao nu va pro tiviretl raului cu rau, ce sa te-are
21. . lovi cineva preste Iata obrazului de-a dereapta, intoarce lui ~i cea-
(39) Lue, 6, 29;
. C rim. 12, 17;
ialalta. .
1 Cor. 6, 7;1 80- 40. Si cine .va vrea sa sa plrasca cu tine ~i vesmintul tau sa ia,
Jun. 5, 15; 1 Pet.
3,9; Prlt. 24,29. lasa 3i eel desupra,
41. Si sa te-are sili cineva 0 m iIa de loc, pasa cu el doao.
Ko(u.), nA\TICS. ~SKwT'k,. no iiU.H. a.s1f4lM, ii.33
(42) 5 Mol. 15,8; 42. Cine ceare de Ia tine da-i, ~i cine ce va sa sa imprornuteaze
Luc. 6, 35.
de la tine, nu te intoarce. . .
(43) Levit 1.9, 18. 43. Auzit-ati ca fu zis sa iuhest i pre priiatinul tau ~i sa urasti
pre pizmasul tau.
(44) Luc, 6, 27; 44. lara Eu zic voao: Iubiti prepizmasilvostrt.bine.ztceti celora
Rim. 12, 20.
ce va blastama, bine Iaceti celora ce va urascpre voi ~i va rugatl
pentru cei ce va napastuescpre voi ~iva gonesc ..
('5) Lue. 23, 34;
Dean. 7, 59;
45. Casu fiti fii Tatalui vostru Cela ce iaste in ceriuri ca face sa
1 Corlnt. 4. Itlh rasara soarele Sau spre buni ~i spre fai ~l pIoao spre derepti ~i ne-
13; 1 Pet. 2,23; dereptl, .
Lue. 6, 31.
46. Ca de.veti iubi pre ce i ce va iubesc pre voi, ce plata yeti
e. Ce era atuncll
va me,!.
avea? Au nu ~i publicani i" fac aceaia?//
47. ~ide yeti cuprinde cu dragoste pre Irati i vostr i numai, cear
yeti face mai mult? Au nu ~i publicanii Iac asa?
48. Derept aceaia fiti voi desavirsit, cum .Tatal vostru den
cerlu desavirsit iaste. Ko(u.). CSKW(T). CSKW(T). CtfPHS, 3.s(1f), Si.34

CAP 6

2. Milasteniia.: 5. Rugiiciunea. 14. Ertiiciunea [ratilor. 16. Post.


19. Comoara:20 .. Presiiraci sii miluiascii. 24. Dumnedziiu *i bogiifiia.
25.. Grijii de buecite ~f deoesmittte. 33. Impiiriifiia lui Dumnedziiu *i
dereptatea.
uati aminte, milosteniia voastra sa nu 0 Iaceti inaintea

OJ , . namenilor ca sa vaza ei; ca asia, plata nu yeti avea de


~ . . la Tatal vostru eel din ceriuri.
~'. 2. Derept aceaia, cind faci milostenie, nu bucina
I':.e '2'941 inaintea .ta, ca cei fatarnici, fac in sinagoga ~i pre
ulite , ca sa-i laude oamenii. Adevar zic voao ca si-au
luat plata sa.
3. lara tu facind milostenie , sa nu stie stinga ta ce face dereapta
ta.
4. Ca sa fie milosteniia ta intr-ascuns ~i Tatal tau, eel ce veade
lntr-ascuns, Acela va da tie, la aratare .

. ~'.:. "-.-;
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 129

5. ~i cind te rogi, nu fiti ea Hitarnicii carii iubesc pren vorbe ~i


pre unghiurile ulitelor stlnd sa sa roage, ca sa sa arate oamenilor.
Adevar zie voao ea-~i iau plata lor.
6. lara tu cind te rogi, intra in camara ta ~i inch izlnd usia ta si
te roaga Tatalui tau intru aseuns ~i Tatal tau eeIa ce veade
intr-ascuns da-va tie, la aratare.
7. Dara ruglndu-va, nu grairet! mult, ea pag inii, ca le pare ca in-
tru multa cuvintarea lor vor fi auziti.
8. Deei, nu va inchipuireti lor, ea stie Tatal vostru cealea ce
va trebuesc voao, mainte de cearerea voastra,
9. Derept aceaia asa va rugati voi: Tatal nostru ce esti in ceriu- (9) Luc. 11, 2.

re, sf'inteasea-sa numele Tau.


10. Sa vie imparatiia Ta, fie voia Ta, cumu e in ceriu, asa si
pre pamint.
11. P linea noastra de toate zilele da-ni-o noao astazi.
12. ~i ne iarta noao pacate le noastre, cum ertam ~i noi gresiti-
lor nostri.
13. ~i nu ne duee pre noi in napaste , ee ne izbaveaste pre no i de
vicleanul, ca a Ta iaste imparatiia ~i putearea ~i slava , intru veaei.
Amin. KJHEU" C~liW(T). HE(A), eHpOn~CTH'tm. 3d'li<lO 31.35 J/ '
8~ 14. Ca sa yeti erta oamenilor gresalele lor, erta-va ~i voao Tatal (14) Mr. 11, :n.
vostru eel din ceriu,
15. lara sa nu yeti erta oarnenilor gresalele lor, neci Tatal vos- (15) EcJes. 28. 2:
Nije 18, 35.
tru nu va erta voao gresale le voastre.
16. Dara cind postiti , nu Iireti, ea ee i fatamici, tristi", ca-si smo- a. Mihlli\i.

lese Iata lor, ea sa sa arate oamen ilor postindu-sa. Adevar zie voao
ea-~i vor Iua plata lor.
17. lara tu cind postesti, unge capuI tau si-ti spala Iata ta.
18. Ca sa nu te aditi oamenilor ea te postesti, ce Tatal tau
cine-i intr-ascuns ~i Tatal tau eel ee veade intr-ascuns da-va tie,
la aratare.
19. Nu adunareti voao comoara pre pamint ,unde moliile ~i rugina
o strica ~i unde furii 0 sapa ~i 0 Iura .
. 20. Ce adunati comoara voao in eeriu, unde nece moliiIe, nece (20) Luc. 12, 33;
1 'rim. 6, 19.
rugina 0 strica ~ide unde furii nu 0 sapa, neci 0 Iura.
21. Ca unde iaste eomoara voastra aeolo iaste si inima voastra.
Ko(u,) , NE(A) CHpHOH. HE (A). r. 3014.11'.0 Mi.36 •
22. Lumina trupului iaste ochiul; deci, sa va fi ochiuI tau curat,
tot trupul tau luminat va fi.
23. lara de va fi oehiul tau rau, tot trupul tau va fi intunecat ;
decl deaca iaste lumina carea e intru tine intunearec, dara intuneare-
cul cltu e.
24. Nime nu poate sluji a doi domni, ca sau pre unul va uri ~i (24) Luc. 16, 13.

pre altul va indragi ; au de unul sa va tinea ·~ipre altul nu va sccoti.


b. Sir ieueastc:
Nu puteti sluji lui Dumnedzau ~i lui Mamou". Lacomiia lumii.
. 25. Derept aceaia zie voao: Nu va grijiretl de viiata voastra, ce (25) Lue, 12, 22;
Filip. 4, 6;
vetl minca ~i ce yeti bea , neci trupurile voastre eu ee le yeti lmbraca. 1 Tim. 6; 8;
Au nu iaste sufletul rnai mare decit hrana ~i trupul,decit vesmin- 1 Pet. 5, 7;
Pslom. 30, 17.
tele'l
130 NODL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

26. Cautati spre pasarile ceriului, carele nu samaria, neee sea-


c. In sura. cera, neei aduna in jitnita' si Tatal vostru eel din eeriu Ie hra-
neaste pre iale. Au nu sinteti voi mai buni de iale?
27. Dara cine dentre voi poate ell cistiga sa adaoga statuI sau eu un
cot? -
28. Si pentru vesrnint ee va grijiti? Socotiti crinii eirnpilor cum
cresc, nu Iucra, nec i tore. II
29. lara zie voao ea neei Solomon intru toata slava lui n-au fost im- Sl
braeat ea unul de aeeastea.
30. Dara iarba cimpuluicarea iaste astazi , iara miine sa in eop-
toriu arunca , Dumnedzau asia 0 imbraca: au nu ell rnai mult pre
voi, 0 putin cred inciosi ! llHE(A),K ,Hf(A). 3.1(") et.3'1
~~1. Dec i nu va grijiret.i, zic ind ce vorn minca sau ee vom bea sau
eu ee ne vom imbraca. .
32. Ca toate aeeastea lirnbile eer, ca stie Tatal vostru den ceriu ca
va trebuescu aceastea toate.
33. Ce ceareti mainte lmparatiia lui Dumnedzau ~i dereptatea
Lui ~i toate aceastea se vor adaoge voao, Ko(u.), NE(A).as
34. Derept aceaia.nu va grijiretide miine, ca zua de mine slngura
sa grijia~te de sine. Agiunge-i zilei grijea ei. lllllcTSnHnOHEAEAH.311

CA P 7
1. Sa lHI qiudecam de prietiti. 6. Sa nu dam sfinfa ciinilor. 13. Calea
lata si poarta sirimiii. 15. Ptoroci mincinosi. 18. Pomul si poamele.
24. Casu icmeiaiii pre piattii .. 26. Casa spre niisip.
Ct'Im'T, R. 3.1('1). K.40
(1) Luc.
C rim. 2, 10:
o. :17: II giudecaret i. ca sa nu Iiti g iudecati.
1 Co •.. 4.- 3_ 2. Ca cu ce g iudecata veti giudeea, g iudeca-va-veti ;
(2) Mr. 4, 2·1:- ::;i eu ce rnasura veti masura , sa va masura voao.
Luc , 6, JO.
(:i) Luc. ti, 41. 3. Dara ce caut i stercu l in oehiul Irate lui tau, dara
t. b irna care-I in cch iu l tall nu 0 iai aminte.

4. ~i cum zici Irate lu i tau: Lasa sa scot otapocul


den och iu l Lau si iaea-i hirna in och iu l tau.
5. Fatarnice , seoate intii birna den och iu l tau ~i atuncea cauta
de scoate otapocul den ochiul fratelui tau.
6. Nu dareti sfinta clnilor, nece varsareti margaritarele voastre
inalntea porcilor sa nu le ealee eumva supt picioarele lor ~i intorcln-
du-sa, sa nu rumpa pre voi.
(7) Mr. 11. 24; 7. Ceareti ~i sa va .da voao, cautati ~i yeti ana, sunati ~i sa va des-
Luc. 11, 9; Ion-
14. 13; Pos. Ia- chide voao.
cov 1, stih 6. 8. Ca tot cine ce ceare lua-va ~i cine cauta afla ; ~i celui ce bate i
Slt de~ehide.Ko(u.),CSGW(T), qTH nOHI(A}.41
9. Sau e iue iaste dentru vo i om de la earele are ceare Ieciorul lui II
pline , au da-i-va lui piatra? 9 Y
-

10. ~i de are ceare peaste, au searpe-i va da lui?


11. Deei,fiindvoirai,~titidablmefiilorvo~tri, dara eu eit mai
mult Tatal vostru eel din eeriure va da bune celor ee eel' de la El.Ko(u.),
nHI(A).~E)KE H npn(A)O&HH(M). 34(••). K4.42
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 131

12. Toate adeca cite ati vrea sa Iaca voao oarnenii, asea ~i voi (12) Luc. ,6, 31.

faceti lor, ca aceasta iaste leagea ~i pro roc ii.


13. Intrati pre poarta strimta, ca poarta cea larga ~i calea lata (13) Lue .13, 24.

duee in perire ~i multi sint de carii intra prin ia,


14. lara poarta strlrnta ~i calea ingusta iaste carea duce in
viiata ,i putini sint carii afJa pre ia. Iho(K), i H£(A). 3&(1/), KK.43
15. Luati-va aminte de proroci rninciunosi carii vin catra voi in
vesrnicnytele oilor, lara denlontru sint lupi rapitori.
16. Den rodul" lor Ii yeti cunoaste pre ei. Au doar vor culeage (16) Luc. 6, 34.
44.
den spini struguri sau din scai smochine? a. Di{n) InvdtA-
tura lor.
17. A,ia tot pornul bun, poarne bune Iace, iara pomul rau,
. poame reale face.
18. Nu poate pornul bun, poarne reale sa Iacavneci pornul rau,
poame bune sa Iaca.
19. Tot pornu I ce nu face poarne bune tae-sa ~tin foc arunca-sa.
I
20. Deci den poarnele lor ti yeti cunoaste pre e i. Cp1i:(A), it H£(A).
!
.~ 3&( ••) ,",.44
i
e
~i
21. Nu tot cine-Mi va zice Mie, Doarnne, Doamne, va intra <in>
,
(21) C rim. 2,13;
! imparatiia ceriure lor, ce cela ce va face vola Tatalui Miu, Cine iaste Iacov 1, 21".

in cerlu. Ko(u,), KTO(K), ~ npn(A)o£HII(M).45'

I 22. Multi vor zice Mie in zua aceaia: Doamne , Doamne , au n-am
prorocittn nurnele Tau ~i cu numele Tau dracii am scos ~i cu nurnele
I Tau multe ciude am ·facut.
! 23. $i atunci voiu marturisi lor ca neciodata nu v-am stiut pre
i
voi, de lungati-va de la Mine toti carii Iaceti hiclenie. Ko(u,), CP£(A).
3&(1/), K;i..46
24. Deci tot carele aude cuvintele Meale aceastea ~i Ie face, asama- (24) Luc. 6,47.
l1l1-1 pre e I ornului lntelept carele-si feace casa lui pre platra.
25. $i pogori ploae ,i ventra riure ~i sufJara vinture ~isa lovira
In casa aceaia ~i nu cazu, ca era terneiata pre piatra.
26. Si tot omul carele aude cuvintele Meale aceastea ~i nu Ie face,
asamana-sa omu Iui nebun carele-si face casa lui pre nasip.//
lOr 27. $i pogori ploaia si venira riure ~i suflara vinture ~i sa lovira
de casa aceaia si cazu ~i fu rasipirea ei mare.
28. $i fu deaca.sfirsi Iisus cuvinte le aceastea , sa mirara naroadele
de invatatura Lui.
29. Ca invata pre e.ica cela ce are puteare ~i nu ca cartular ii.

CA P 8

2. Gubiioitu! curiiiit, 5. Credinla suiasului. 10. Chemarea piiglnilor.


12. U'ipil.dareajidovilor. 14. Soacra lui Piittu sii uindecii. 19. Cdrtura-
tiul urind sit meargii dupii Hristos. 23. Valuri In mare. 28. Doi indriiciji
si'i uitulecii. 32. Draci tntrarii In porci.
NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648

ara pogorindu-Sa EI den munte, mearsara dupa El mul-


time rnu lta. .
(2) Mr. I. 4t1: 2. ~i iaca un bubos venind sa inch ina Lu i, zicind:
r.ce. 5, 12.
a. Acest tea 1 d(, Doarnne , de ve i vrea, poti-ma curati.
bube era de &liiia 3. Si tinzind Iisus m ina atinse pre el, zicind:
drnlontrul omu-
Iu i ~i nil sa putoa Voia Mi-e , curateaste-te. Si numa idec it i sa curati
curat i, Iu i gubaviia",
(4) Levit. 4. still 4. ~i zise Iisus lui: Caut a nemanui sa IlU spui, ce pasa de te
14.
arata preotului, ~i du darul care le au porunc it Mo isi, intru martu-
riia lor. Ko(ll,) , c8(&). HE(A). A. 34(4) KEY
(5) Luc. 7. 1. 5. lara lntrind lisus in Capcrnaum, sa apropie catra EI un sutas,
rugind pre EI ~i graind:
6. Doarnne , feciorul mieu zace in casa slabanog ~i iute sa ch inu-
iaste.
7. ~i zise Iisus lui: Ell voiu veni si vo i vindeca p~e el.
8. ~i raspunse sutasul, zise: Doamne , nu stnt destoinic sa intri
in casa mea, ce numai zi cu cuvintul si sa va vindeea feeiorul mieu.
9. Ca ~i eu sint Om, supt puteare ~induit ~i am supt 'mine viteaji
~i zic cestuia , pasa, ~i mearge ~i altuia, vino , ~i vine ~i slugii meale ,
fa aceasta, ~i face.
to. lara deaca auzi Iisus aceastea , sa. mira ~i zise celor ce mergea
dupa EI: Adevar graesc voao, neci in Izraili nuaflaiu atita crcdinta.
11. lnsa va zie voao ca multi de la rasarit si de la apus vor veni ~i
sa vor dipfmsa ell Avraam ~i cu II Isaac ~i cu lacov, in <im)para- IOY
tiia ceriurelor.
t2. lara fii lmparatie i sa vor arunca in tunerecele de alara ; acolo
va fi plingere ~i scrisnirea dlntilor.
13. ~i zise Iisus sutasului: Pasa ~i CUIll ai crezut, fie tie; ~i sa vin-
dedi feciorul Iui, intr-acel ceas. KOHEIl,h.. HEMi\'!;; .
• CkW(T), A. 3414;'<\0 KS.48
(14) ~{r. 1, 29; 14. ~i vine Iisus in casa Iu i ,Patru, vazu pre soacra IIIi zacind in
Luc. 4, 38.
pat, de friguri. -
(15). Mr. 1, 31;
. Luc. 4, 40.
15. ~i 0 atinse de mina ~i Hisa pre ia friguI, ~i sa scula ~i sIujiia
Lui.
16. lara deaca sa feace sara, adusara Lui lndraciti multi ~i goniia
duhurele cu euvintul ~i pre toti ho lnavii vindeca,
(17) Isal. 53, 4; 17. Ca sa sa lmple carea-i zisa pren Isaiia prorocul, zieind: E1
1 Pet. 2, 24.
luo slabiciunile noastre ~i. boale1e noastre purta.
18. Vaztnd Usus multime multa preg iur Sine, porunci ucenicilor
sa treaca in cea ia parte.
(19) Luc. 9,57. 19. ~i sa apropie catr-Insu un cartulariu , de-i zise Lui: Invatato-
riule, mearge-voiu dupa Tine, vareunde vei mearge.
, 2O.~i zise-i 1ui, Iisus: Vulpile viezunii au, ~i pasarile ceriului
cuibure, iara Fiiul ornenesc n-are unde sa-~i pleace capul,
21. lara altul den ucenicii Lui zise Lui: Doarnne , lasa-ma mainte
sa marg sa ingrop pre tata-mieu.
22. lara Iisus zise Iui: Vino dupa mine ~i lasa pre rnorti sa-i in-
groape mortii lor. _
'IETltlPTO(K), K. HE(Al.i\'k. no BC'k(X) CTbJ(X) .GE.mE ~ Tpgc8. 341.1<10\0 Ka.49
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 133

23. Si intrind El in corabie, mearsara dupa El ucenicii Lui.


Ko(u,), CS&w(T), A "E(A).50· .
24. ~i iaca vivor mare fu in mare, asia ctt sa mai acoperiia cora- (24) Mr. 4, 38;
Luc. 8, 22.
biia de valuri, iara El dormiia.
25. Si sa apropiiara de El ucenicii Lui, desteptara pre EI, zicind:
Doamne, mintuiaste-ne , ca perim.
26. ~i zise lor Iisus: Ce sinteti spaimati, 0, putin credinciosi? Atun-
cea Sa scu Ia de certa vinturele si marea si fu liniste mare. II
II' 27. lara oameuii sa mirara zicind: Cine iaste Acesta? ca ~i vintu-
rile ~i marea asculta pre El? Ko(u,) 'lE(K). HE(A) e. 3d{'l) KIt.51
28. ~i daca veni Usus in ceaia parte in thiutul gherghesineanilor, (28) Mr. 5, 2;
Luc. 8, 26.
timpinara pre El doi indraciti, esind dentru mormente , foarte ra],
cit nu putea nime treace pre aceaia cale.
29. ~i iata strigara graind:Ce e noao si Tie, Iisuse,Fiiullui Dum-
nedzau? Venit-ai acicea mainte de vreame, sa ne chinuesti pre no i?
30. lara era departe de ei 0 turma mare de porci, de pastea.
31. lara dracii rugara pre El, graind: De ne vei scoate pre no i,
lasa noao sa meargem in turma cea de porci.
32. Si zise lor: Meargeti ; iara ei deaca e~ira, mearsera in turma
. de porci, ~i iaca sarira toata turma de porci de pre tarmure in mare
~i murira in apa.
33. lara pastorii fugira si ventra in cetate, spusara de toate ~i ce
Iura de cei draciti.
34. ~i iaca tot orasul esi intru .tlmpinarea lui Usus si vazindu-L
pre El, rugara-L ca sa iasa din hotarale lor.

CA P 9

2. Sliibiinogul sa uindeca. 5. Ertiiciunea piica telor. 9. Pre Matein


chiamii piiciilosii. 17. Vinul nou. 18. Fala boiariului 0 viiazo.. 20. Muia-
rea de cursura singelui so. uindecd. 27. Doi orbi eu ctedinia sa oindecii.
32. Mil fill s i dtiicitu I sa uuulecii. 37. Siiceraiorii.
i intra Iisus in eorabie , trecu sivine intr-a Lu i cetate .
. KOHEU, "EAEA-K. HEAEA-K. S. 3d'l.i'A~ K9.52
2. Si lata adusara Lu i un slabanog , zacind in pat; (2) Mr. 2, still
3; Luc. 5, 18.
~i vaz ind Iisus credinta lor, zise slabanogului: Creade ,
fiiul Miu , iarta-ti-sa pacatele tale.
3. Si iata uni i den cartulari zisara intru eisi:
Acesta huleaste. > ,

4. ~i vazu Usus cugetele lor, zise: Pentru ce voi cugetati rau intru
inimile voastre?
5. Carea-i mai lesni a zicerea? Iarta-ti-sa tie pacate le tale sau a
zice: scoala ~i irnbla?
11' 6. Ce ca sa stit], ca puteare are Fiiul omenesc pre II pamint a erta
pacatele (atunci zise slabanogului.) Scoala de-ti ia patul tan si te
du acasa-ti. .
7. Si sa scula de mearse in casa lui.
134 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

8. lara deaca vazura mu ltirnea , sa mirara ~i slaviia pre Dumne-


dzau care Ie au dat puteare ca aceaia oamenilor. KOH£U"HEAEII'K, CSSW(T),
E HEAfil'K. 3.:1'1~1IO ;\?3
(9) Mr , 2,4; Luc . 9. Si trecind Usus de acolea, vazu un om ~azind la 0 varna, de-l
•5, 27.
chema Matte iu ~i zise lui: Vino dupa Mine. ~i sa scula de mearse
dupa El.
10. ~i-i fu de mearse in casa lui la prinzu ~i adeca multi puhli-
cani ~i pacatnsi venira de ~azura cu Iisus ~i cu ucenicii Lu i Ia prinz.
11. ~i vazind Iarise i, zisara ucenicilor Lui: Derept ce cu vamesii
~i cu pacatcsii maninca Invatatoriul vostru?
12. lara Iisus auzind, zise ]01': Nil trebue sanatosilor vraci, ce
bolnavilor.
(13) Josle 6, 6; 13; Ce meargeti de invatatl ce iaste; mila voesc ~i nu jaretva ca
Nij. 12, 7;
1 Tim. 1, 15. n-am venlt sa chemyre ce iderepti, ce pre pacato~i, la pocaanie. Ko(u,),
cS(s), ne(K), K, 3.:1('1),1\.:1.54
14. Atunci venira catra El ucenicii lu i loan, zicincd »: Derept ce
no i ~i Iar ise ii ne postim mu lt? Dara ucenicii Tai nu postesc?
15. Si zise lor lisus: Au pot fii nuntei posti, pina iaste cu ei gine-
re le? Ce VOl' veni zile le cind sa va .lua de la ei ginerele ~i atunci
vor posti. .
16. Deci nime nu va cirpi vesmintul vech iu cu peatec nou, ca
va sparge peatecul nou , traglnd la sine den vesmintul vechiu ~i mai
mare spartura va fi.
17. Neci baga vinul nou In fo iivech i, ca aimintrea sa sparg foii si vi-
nul sa varsa ~i foii pier; ce hag[l vinul nou in foii no i ~i amindoi sa tin.
KOHEU,b., n.\\TKS. GSSOT'K, S HEAEiI'K. 3.:1'1.1M• .\R.55
(18) Mr. 5, 22; 18. Aceastea graind EI lor, iaca un boiariu veni de sa inchina
Luc. 8, 41.
Lu i, zicind ca: Fata mea acum muri. // Ce vino dc-ti pune mina Ta
spre ia ~i va invie.
19. Atunci Sa scula Usus de mearse dupa el sl ucenicii Lui.
20. (~iadeca 0 muiare cariia-I curia singe de doisprazeace ani
sa apropie den dos ~i sa atinsede poalele vesmintului Lui.
21. Ca zicea Intru sine: Macara numaide m-asatinge de vesmin-
tu l Lui, vindeca-m-as.
22. Dara Iisus Sa intorse ~i 0 vazu, zise: Increade-te , Iata, credin-
ta ta te mlntui pre tine. ~i sa vindeca muiarea intr-acela ceas).
23. Si deaca veni Usus in casa boiariuIui, vazu trlmbitasii ~i
narodul gilcevind.
24. Zise lor: Pasati de-aciia ca n-au murit fata, ce doarme; ~i-~i
risarade E1.
25. lara deaca scoase afara narodul, intra si 0 prinse de mina ei
~i zise: Scoala, ~i sa scula Ietisoara. .
26. ~i e~i veastea aceasta preste tot pamintul acela, Ko(u,). CSSWT'K.
HE(A), 3, 3<1'1.11\0, ""'.56
27. Trecind de acolo Iisus, dup-lnsul mearsera doi orbi, strigind
si graind: Milostiveaste-Te de noi, Fiiul Iui David.
28. lara deaca veni Tn casa, sa apropiiara catra El orbii aceia ~t
zise lor lisus: Creadeti ca poci face aceasta voao? Zisera Lui: Creadem,
Doamne.
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 135

29. Atuncea atinse ochii lor, zicind: Dupa credinta voastra, fie
voao.
30. Si sa deschisara ochii lor si conteni Iisus pre ei, zicind: Cautati
cum nime sa nu ~tie.
31. lara ei deaca e~ira, vestira pre El preste tot tinutul.
32. Deaca e~ira ei, lata adusara Lui un om mut ~i indracit .
. 33. Si fu scos dracul si grai mutul ~i sa mirara multimeazicind (33) Luc, 11, 14.

ca neciodata nu s-au aratat asia ca aceasta intru Iisrail.


34. lara farisei zicea: Cu c~aiu I dracilor scoate dracii. (34) Nij. 12, 24;
Mr. 3, 22; Lue,
35. ~i imbla Iisus pren toate orasale ~i sate le , invattnd in sinago- 11, 17.
ghile lor si povestind Evangheliia Imparatii~i vindecind tot fealiul (35) Mr. 6, st ih 6;
Luc. 13, 21.
de boale ~i slabiciunea intru oameni. Ko(u,), Hf(A). llOHf(A). r Hf(A) ..
341(4), .\A.57 II
12' 36. lara deaca vazu naroadele , I Sa Ieace mila de iale , ca era rasfi- (36) Mr. 6, 34.
rati ~i rataciti ca neste oi ce n-au pastoriu.
37. Atunci zise ucenicilor Lui: lata seceratura-i rnulta, lara Iucra-
tori-s putini.
38. Ce va rugati Domnului seceraturii , ca sa scoata lucratorii la (38) Luc. 10, stih
2; Ion 4, 11.
seceratura Sa.

CAP 10

1. Aposlolilor dii puteate de uindecare. 5. Trimeale pre ei sa propove-


duiasdi Eoanqheliia. 13. Pacea. 14. Scuturiiiura prahului den picioare.
16. Inlelepliia $i ititrcqimea. 22.- Veli [i uriii, riibdarea pilla la sotrsit.
23. Fuga. 28. Teamerea. 29. Doao posari. 30. Perii. 32. Mtirturisirea

'"
pre Hris los. 34. Pacea, sabie. 35. Yrajba. 37. Draqostea ptirintilor.
38. Crucea. 3.9. Pietzarea suiletului. 40. Priimire /n nume de llcenie.
a

g
CnKE cTt.iM1I. Kp.l4EM1I..58
cherna Iisus pre cei doisprazeace ucenici ai sn,
tunci (1) Mr. (tipArit
M(t.» 3, 15; Luc,
, rAdeade lor puteare spre duhurele necurate, ca sa le 9, 1.
, '. ',scoata pre iale ~i sa vindece toata boalasi toata ne-
, putinta. IIp'k(c) Kpd(4)MII..59
.' 2. Dara celor doisprazeace apostoli nume le lor
aceastea-s: intii Simon, -carele sa gice Patru, ~i An-
dre iu , fratele lui, Iacov, Ieciorul lui Zevedeiu ~i loan, fratele lui.
3. Filip si Vartolomeiu, (Toma ~i Matei vamesul, Iacov, Ieclorul
lu i Alfeiu) ~i Levi ee-l chiarna Tadde iu.
4. Simon Canan it sl Iuda Iscariot, carele ~i vindu pre El. llT~
KPd(4).60
5. Pre acesti doisprazeace trimease-i Iisus, poruncindu-Ie lor zicind:
in calea paginilor sa nu meargeti '~i in orasale samarineanilor nu
intrareti.
6. Ce va duceti mai bine dupa oile perite ale easel lui Izrail. (6) Dcnn. 13,46.

7. Deci mergind, vestu iti zicind ca s-au apropiiat lmparatiia (7) Luc, 10, 9.

ceriurelor.
8. Pre bolnavi vindecat i, pre gubavi curatlti, pre morti lnvilati ,
pr~ draci-i scoateti: in dar at i luat, in dar dati. Ko(u,) Kpd(4) H nH'f(A).
IiTOPHH(K). r. Hf(A). 341(4) M.61 ,
136 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

(9) Mr. 9,8; Luc. 9. Nu stringereti aur, neci argint, neci bani in pung ile voastre.
9, 3 ~i 22, 35.
(10) 1 Tim. 5, lS; 10. Neci taistra pre ca le , nece doao vesminte , nece incaltaminte,
Luc. 10, 7.. 9. neci toiag, cll vreadnic iaste lucratoriul plate i sale. II
11. Vare in ce oras au sat veti intra, intrebati cine iaste in-
tr-insa harnic ~i acolo mine ti p ina yeti esi.
12. Deci intr ind. In casa, urati bine zicind: Pace casii acestiia.
13. Deci de va fi casa desto inica, veni-va p2cea voastra spre ia ,
iara de nu va f i desto inica, pacea voastra catra vo i sa va intoarce.
(14) Mr. 6, 11; 14. Si cine nu va priimi pre vo i, neci va asculta cuvinte le
Luc, 9, 5; Dean.
13, 51 ~i 18, 6. voastre, esind din casa au den orasul ace la , scuturati prahul de pre
picioarele voastre.
15. Adevar graesc voao , mai lesn i va fi lucrul pam intulu i Sodo-
mului si Gomorului, ill zuoa Giudecatii , decit orasului aceluia.
Ko(u,). K~O(K). GjJ"k(A) r. GE(iK) ~ M(4)HHKO(M)'. 3~l1\S .62 '

(16) Luc. 10, 3. 16. lata Eu trimet pre vo i,ca oile in mijlocul lupilor. Deci Iit.i
intelept i ca serpii ~i b linz i ca porumbii.
17. Luati-va aminte de oameni, di VOl' cia pre vo i la adunar i,
~i in saboarale lor vor bate pre vo i.
18. ~i inaintea domnilor ~i crailor dusi yeti fi, pentru Mine,
intru marturie lor ~i Iimhilor.
19. lara cind va vor da pre voi, nu va grijlretl cum ~i ce veti
grai, ca sa va da voao lntr-acela ceas ce veti grai.
20. Ca nu yeti fi voi graind , ce Duhul Tatalu i vostru va grai dentru
voi.
21. Da-va Irate pre frate spre moarte si tat a pre fiiu si sa VOl'
scula feciorii spre parlnti ~i-i vor ornor! pre ei.
(22) Mr. 13, 13; 22. ~i yeti Ii ur iti tuturor, pentru numele Mieu , iarii cela ce va
Luc. 21, 19.
rabda plna in sf'lrsit, acela va fi spasit.: KOHEU,h., cPE(A). qETKEP, r,
HE(A)I\"k, 3d4dM .\3.63
23. Dara cind va vor goni pre voi den cest oras, Iugit! intr-al-
tul, ca adevar graesc voao : nu yeti imbla orase le izra iltenesti plna
va veni Fiiul omenesc,
(24) Luc. 6, 40; 24. Nu iaste ucenicul mai mare decit lnvatatoriul sau , neci slu-
Ion 13, 16 ~i 15,
20. ga de domnul lui. ' .
25. Agiunge-i ucenicului sa fie cadascalul lui ~i sluga ca dom-
nu-sau, deaea chemara pre staplnul casei Veelzevulll dara cum n-ara
chema pre fameaia lui?
(26) Mr. 4, 22; 26. Deci nu va teamereti de ei, ca nemica nu iaste acoperit ca sa
Lue , 8, 17.
nusa descoapere ~i taina ca sa nu sa stie,
27. Care va zie voao intunearec spuneti la lumina si ce au-
ziti la ureache, povestiti pren curte.
28. ~i nu va teamereti de ceia ce omor trupul, iara sufletul nu-l
pot omori , ce va teameti mai virtos de cela ce poate piiarde sufletul
~i trupul in Gheena.
29. Au nu doao pasareale sa vind intru fileariu ~i una de iale nu
cade pre pamint, fara voia parintelui vostru.
(30) Luc, 21, 11;
2 Tar. 4, 12.
30. lara perii capului vostru Inca-s numarati toti.
31. Derept acea ia nu va tearneret.i, ca de multe pasareale sinteti
voi mai buni. Ko(u,), 4E(K). HE(A) KC"k(r) CTH(r). H nlr\(K) r HE(A). 3d(4) Mt.64
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 137

~2. Varecine va marturisi pre Mine inaintea oamcnilor, rnarturi - (32) Mr. 8, 38;
si-vo iu si En pre e l, inaintea Tatalui Mieu ce e in ceriure. npECT~(n). Luc.
2 Tim. 9,2, 26;
12.
RC"k(M)CTli(M).66
33. Dara cela ce S[l Y3 lepada de Mine inaintea oamenilor, lepa>
da-Ma-vo iu ~i Eu de e l inaintea Tatalui Mieu ce iaste in ceriure.
34. Sa nu va pare ca am venit sa Ias pace pre pamlrit ; 'n-am venit
sa las pace, ce arma. .
35. Ca am venit sa aiha sfada feciorul cu tata-sau ~i fata cu mu- (35) Mih. 7, 6.
ma-sa si nor cu soacra-sa.
36. ~i piz~a~ii omulu~ s~ fie Iameaia Iui~PE(c), n,\\(':!.. "liTHRC'k(M).
C(M). G~&W(T),3. d C~&W(T),1', HIfJ~ Hd3d(A),3d('I),M.H HE(A), 1', Hd3d(A),341('1),
HI. 341('1),A"9.66
37. Cela ce iubeaste tatal sau muma mai virtos decit Mine nu-i (37) Luc. 17, 26.
destoinic Mie ~i cine va iuhi feciorul sau fata mai virtos de Mine,
nu-i destoinic de Mine.· • ;
38. ~i cine nu va Iua cruce a sa si sa vie '. dupa Mine," nu iaste (:38) Nij. 16, 24;
destoinic de Mine." ,Mr.
9. 23.
8, :-12; Lue,
npEHA~Rc'k(M)CTH(M),HdnpE(A)3d'l.ltiO,09, W(T)no(I\).67
39. Ceia ce va ana viiata sa piiarde-o-va, iara cela ce-si va pi- (:l9) Nij. 16, 24;
. d .. M' fl Mr. 8, :l5; Luc. 9,
iar e viiata sa pentru me, a a-o-va. 24: loan 12, 2.5.
40. Cine priimeaste pre voi, pre Mine priimeaste ; si cela ce prii-
rneaste pre Mine priimeaste pre Ce la ce M-au trimes pre Mine.
41. CeIa ce priimeaste prorocul in nume le prorocu lu i, plata 1/
141' prorocului va Iua; ~i cela ce priimeaste pre dereptul in nurne le derep-
tului, plata dereptului va lua,
42. ~i cine va da bautura unuia den cesti mai mici, numai un (42) M,.. 9,41.
pahar de apa reace, in nume Ie ucenicu lu i, adevar graesc voao, nu
va piiarde plata lui.

CA P 11
I) Joan irimite ucenicii LaHrisios. 7. Mtirturiic lui Hrislos de Joan.
13. Leagea si prorocii. 18. Hrislos $i Joan. 21. Horazin, Vitsaida. 25.
Euanqheliia \ s-ou iiriitai cocotiilor. 28. Ustenitii'J si stircinaiii if chiamti
Hristos. "liTH0&(1') .6R
I

i fu deaca savirs! Iisus porincind ucenicilor Sai celor do i-


sprazeace , trecu de aciia ca sa inveate ~isa povesteasca
prep orasale lor. KOHELI,h.,
C~&W(T),~ II'\\TK~.nOHE(A),.l., HE(A)·
341'141110
.\\.69
2. lara loan auzind din prinsoare faptele lu i Hristos, .
trimise doi den ucenicii lui.
3. Zise Lui: Tu esti Cela ce va sa vie, au pre aitul vom astepta?
4. ~i raspunse Iisus.z ise lor: Meargeti de spuneti lui loan ce auziti
~i vedeti.
5. Orbii vad si schiopii imbla, gubavii sa curatescu, surzii aud, (5) Isai. 35,5.
rnortii sa scoala ~i suruman ilor Evangheliia sa propoveduiaste,
6. ~i fericit iaste cela ce IlU sa va sminti in Mine.
7. lara ducindu-sa ace ia , incepu Usus a gdii multime i de loan.
Ce ati esit sa vedeti in pustie , au trestie carea sa clateaste de vint?
138 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648"

8. Dara la ce at.i esit sa vedeti? au om intru vesminte moi lmbra-


cat? laca, ceia ce poarta vesminte moi, in case craesti sint. .
9. Dara ce ati esit sa vedeti? au proroc? Adevar graesc voao, si
mai mare de proroe. .
(lll) ilia tah , 3, 1 ; 10. Ca acesta iaste de earcle iaste seris: Iaca Eu voiu trimite inge-
Mr. I, 12.
rul Mieu inaintea feate i Tale, carele va gati calea Ta inainteaTa.
11. Adevar graesc voao nu s-au seulat den nascuti din mueri
mai mare de loan Botezatoriul: dara eine-i mai mie intru Imparatiia
ceriu lu i, ma i mare-ide e l.
(12) Lue. 16, 16. 12. lara din zilele lui loan Botezatoriul p ina acum II lmpariltiia H
Y

a.O iau eu putea- ceriulu i silescu" ~i indemnatorii vor apuca pre ia.
rva , 0 rapescu.
13. Ca to].i proroc i j ~i leagea, p ina la loan prorocira,
(14) >'lalah. 4. 5. 14. Si sa yeti vrea sa-I priimiti, acesta-i Ilie carele va sa vie.
15. Cela ce are urechi de auzirea, sa auza.Betu}, IIHE(A), ~ WKpE(T).
IiTO(K), A. 3.1(4) Md.70
(16) Luc. 7, :11. 16. Dara cui vo iu inch ipu iruda aceasta? Aseamenile iaste porobo-
b. Piatii cilor carora ~ad in tirg" ~i striga pre sotii lor si zic:
17. Cintat-am voao ~i n-ati.giucat, p lins-arn voao si n-ati plinsu,
18. Ca veni loan, neci m incind , neci bind ~i zie ca are drac.
(19) Isai, 41. 1; 19. Veni Fiiul omenesc, m inclnd si bind, zie, iaea om mincatoriu
Bit. 2, 17; Nij.
17, 5. si vin bautoriu, sot vamesilor si pacatosilor ~i sa inderiapta inteleptiia
de la fii lor. Gpe(A), A. 3~(4) M..•.
~~l
(20) Luc. 10, 13. 20. Atuncea incepu Iisus cu infruntare a eerta orasale intru earele
Iura Iacute multe puterile Lui, ea ee nu sa pocaira. Ro(ll,) RTO(K).72
21. Amar tie, Horazin, amar tie, Vitsaida, ca de ara fi fost in
Tir ~i in Sidon puterile earele fura intru voi, de demult in saci ~i in
cenusa s-ara fi pocait.
(22) J.IIC. 11. 14. 22. 1nsa zic voao: Tirului ~i Sidonului mai lesne va fi in zuoa
Giudecatle i, decit yoao. , _'
23. Si tu, Capernaum, ce te inalta~i plna in eeriu, pina i~te.
vei pogori; de ara fi fost in Sodom puterile earele fura Iacut' tntru
tine, Iir-ara traind p ina in zuoa de astazl,
24. lnsa graese voao ea pamintulul Sodomului mai lesne va fi in
zuoa Giudecatildecit tie.
(25) Lue. Ill, :.!J.
25. lntru aceaia vreame raspunse Iisus, zise: Landa Tie dau Pa-
rinte, Domnul eeriului si al parnintulu i, ea ai ascuns aceastea de
mindri ~i de intelepti ~i le-ai aratat poroboeilor.
26. Bine-i, Parinte , caasia '{r-au placut Tie. Ro(ll,) cP1;:(A). G'~mf ~'
npn(,.I,)oKHH(,\\),. qfTRfpTO(K) A HfAEA1;:. 3.1(4), Mr.73
(27) Ion 3, 35; 27. Toate sint Mie date de la Tatal Mieu, ~i nime nu cunoaste
Ion I. 18.
pre Fiiul, numai Tatal, neee pre Tatal nime nu-L cunoaste cineva,
numai Fiiul si cu i va Fitul sai-L arate.
C. Ingrculatl supt
tarhatul pacatc-
28. Veniti catra Mine toti eei usteniti ~i impovarati' II~i Eu voiu 15'
lor. . odihni pre voi. .
(29) Erem. 6,16. 29. Luati giugul Mieu spre voi ~i va invatati de Mine ea blind
sint si smerit eu inima ~i yeti afla rapaos sufletelor voastre.
(30) 1 TOil 5, 3.
30. Ca e giugul Mieu dulce si sarcina Mea iusoara iaste. KOHE(ll,),
,ETO(K) ~ IIP1;:no(A)&HHM".74
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELtE 139

CAP 12

1. Ucenicii zmulgu spice. 6. Mila $i jiiriva. 10. Mlna saca,sanaioasa.


12. A face bine sitnbiita. 22. Draciiul sli uindecii. 25. Impara/iia sa
desparte. 31. Piicatul hulei. 33. Pomul bun $i tiiu. 34. Puii niiplrcii:
41. Neneviteanii. 42. ~mparaieasa slavei. 48. Piiriniii lui Hris tos.
11,\\1',,(1:\ ;;:, IIE(A),,"k. 3"'1"110, M'A?

ntr-aceaia vreame mergea Iisus simbata pren samana- (1) Mr. 2, 13;

n
Luc, 6, 1.
turi , iara ucenicii Lui fHiminzira ~i incepura a rumpe
•. . spice ~i a minca. .
t1 ~ 2. Dara fariseii, vazind, zisara Lui: Iaca ucenicit Tal (2) 5 Moisl 23, 25.

Iac care a nu sa cade a face simhata.


3. lara EI zise lor: Au n-ati cetit ce Iacu David, (3) 1 Tar. 2" 6.

cind Ilaminzi el si carii era cu el? '


4. Cum intra in casa lui Dumnedzau ~i plinile ceale de pre masa (4) Ishod 29, 33.

Domnului Ie minoa, carele nu i sa cadea sa Ie manince, neci celora


ce era 9u e l, fara numai preotilor.
5. Sau n-ati cetit in leage ca in slmbete preotii in hesearcca slm- (5) Levit. 8, 34.
~i 24, 9; Clsta 28,
bata calca-o ~i nevinovati sint? . 9. _. .
6. lara zic voao ca mai mare. de beseareca iaste acicea.
7. Sa ati sti ce iaste, mila voesc si nu [artva, n-ati huli pre ce i ne- (7) tos h- 6, 6,

vinovati,
8. Ca Domn iaste si simbete i Fiiul omenesc. KO(U,),III1\(K), IIHE(A). E, (8) .Mr. 2, 28.
H£(A). 3,,('1) M£.76 .
9. Si esind de acolea, veni Iisus in sinagoga lor. (9) Mr. 3, 1.

10. Si iaca un om era acolea avind mina uscata , ~i intrebara pre (10) Luc, 6, 6.

EI zicind: Oare cade-sa in simbata a vindeca? ca sa-L bage in vina.


11. lara EI zise lor: Cine iaste intruvoi om carele are 0 oae ~i de
va cadea simbata in groapa, au nu 0 va apuca si 0 va seoate?
12. Dara cu e it iaste omul mai scump decit oaia? Derept aceaia
pot face in simbete, II
15' 13. Atuncea grai omului: Tinde mina ta. ~i 0 Linse ~i sa intregi
ca ~i ceaialalta. Ko(u,), IIH£(A), GTO(K). f HE(A).77.
14. lara farisei deaca e~ira tlnura pre EI sfat, cum L-ara piiarde.

jlO(iK) -
15. Dara Iisus, deaca intelease , Sa duse de acolea.
XKO.78 '
~i dupa EI mearsara naroade multe si vindeca pre toti.
C"'(E), 110

16. Si-i conteni pre ei ca sa nu-L Iaca pre EI aiave. UP"k(A) KTO(K).79
17. Ca sa sa imple carea e zisa prin lsaiia prorocul, zicind:
18. lata sluga mea carea mi-o am ales, iubitul mieu in carele sa (18) Isai. 41,1;
vu, 3, 17; Nij.
odihni sufletul mieu, pune-voiu duhul mieu spre el ~i va vestui pagtni- 17, 5,
lor giudecata.
19. Nu va prici, neci va striga, neci va auzi cineva in ulita cu-
vintul lul.
20. Trestiia zdrohita nu va fringe ~i Iestila ce Iumega nu va
stinge, ptna nu va scoate giudecata la biruinta.
21. Si intru numele lui pagtnii sa vor nadajdui. KO(u,) , c8(E), qT~
KTO(K) ,80
140 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

(22) Luc. 11,14; 22. Atuncea adusara Lui un dracit orb ~i mut; ~i vindeca pre el,
Vi~. 9, 38.
asia cumorbul ~i mutul ~i grai ~i vazu.
23. Si sa mira dihaniia toatasi zise: Au nu-i doara aeesta fiiul
eela a lui David?
(24) Mr. s, 22; 24. lara farisei, auzind aceastea , zisara: Aeesta nu seoate dracii,
Luc. 11 (t ipar-lt
13), 15.
ee numai eu Velzevul, domnul draeilor.
25. lara Iisus, stiind eugetele lor, zise lor: Toata imparatiia ee sa
va despartiin sine, va pustii ~i toata eetatea au easa earea sa va seula
una pre alalta, nu va sta.
26. ~i de va seoate Satan a pre Satan a , sa pizmese in sinesi dara
cum va sta imparatila lui?
27. ~i Eu rleaca gonesc eu Velzevul draeii, dara feeiorii vostri
eu cine vor goni? Derept aceaia ei vor fi giudecatorii vostri.
28. lara de genese Eu eu duhul Iui Dumnedzau draeii, derept
aeeaia sa agiunse la voi Imparat.iia lui Dumnedzau.
29. Sau cum poate eineva intra in easa eelui tare ~1 vasele lui
sa-i jahuiasca, de nu va lega int ii pre eel tare ~i atunci-i va jahui
casa lui. CS(Ii), H. 3d(lJ), M3.81
30. Cela ee nu iaste eu Mine, spre Mine iaste ~i cine nu stringe eu
Mine, rasipeaste. KO(I~), KTO(K).82 . II
(31) Mr. 3. 28; 31. Derept aceasta graesc voao: Tot pacatul ~i' hula erta-sa-va
Luc, 12, 10; 1 Ion
5, 16. oamenilor, iara hula ee e spre Duhul Svint nu sa va erta oamenilor.
32. Si eine va zice cuvint spre Fiiul omenesc, erta-sa-va lui, iara
eela ee ara zice spre Duhul Svint nu sa va erta lui, neee intr-acesta
veae neee in eela.
(33) vu, 7. 18. 33. Sau Iaceti pomul bun ~.i poamele lui bune , sau Iaceti pomul
putred si poamele lui putredevca din poame sa cunoaste pomul.
(34)Lllc. 6, 45. 34. Puii naplrcelor eum puteti grai pine, rai fiind? Ca din pli-
nul inimii gura graiaste.
35. Omul bun din eomoara buna a inimii sale scoate bune; si
omul rau, din comoara rea, seoate reale.
36. lara graesc voaoca tot cuvintul desart, earele VOl' grai came-
nii, da-vor de el sama la zua de giudecata.
37. Ca din euvintele tale te vei derepta si din cuvintele tale te
ve i giudeea. Ko(~), cSIi~rk. cP1i(A) E HE(A). 3dlJ~"O MH.83
(38) Nije 16, 4;
Luc. 11, 29;
38. Atunee raspunsara unii den cartulari si farisei, zicind: lnvata-
1 Cor. 1, 22. toare, vom de la Tine sa vedem samn.
39. lara EI raspunse , zise lor: Neamul rau ~i curvariu samnu
eeare ~i samnu nu sa va da lui, numai samnul lui lona proroeul.
(4() Ion 2, 1.
40. Ca cum au fost Iona in mate le ehitului trei zile si trei nopti,
asia va fi ~i Piiul omenesc intru inima pam intului, trei zile ~itrei
nopti.
(41) Luc. 11, 32;
Ion.· 3, 5.
41. Oamenii neneviteani scula-sa-vor la giudecata eu ruda aeeasta
si vor giudeea pre ia, ca e i sa pocaira de propovedaniia lu i Iona ; ~i
iata-i si
, mai mare de Iona aicea.
(42) 1 Tar. 10, 1;
2 Pllral. 9, 1;
42. Craiasa de la amiazazi sa va seula la giudecata eu rudaaeeasta
t.oe. 11, 31. ~i 0 va giudeca pre ia, ea veni de la marginea pamintului sa auza inte-
leptiia lui Solomon ~i iaca mai mare de Solomon acicea.
DE LA MATElU SFINTA EVANGHELIE 141

. 43. lara clnd iase duhul necurat din om, imbla pren locure seci,
cautind rapaos ~i nu afla.
44. Atunci zice: lntoarce-ma-vo iu in casa mea, de unde am
. esit ; ~i deaca ~ine, afla .d~arta,.maturata ~iLmrrimsetat~.a . ~
IGV . 45. Atunci mearge ~l ia cu sme alte sapte duhure ma ireale decit (45) Luc. 11,24;
el ~iintradeIacuescacolea~ivafimairauomuluilucrul eel de apo i, ~v:e~\ 20; i:
decit eel dentii. Asia va fi ~i acestii rude reale. Ko(u.) , cP1i:(A) , 4E(K) E. '
3.1(4), MfI.B4
46. lara inca graind EI catra multime , adeca muma Lui ~i Iratii (46) Mr. 3,31.
Lui sta afara, pohtind sa graiascaLui. .
47. Zise oarecine Lui: Iaca muma Ta si fratii Tai afara stau, cau- (47) Luc. 8, 20.
t ind sa graiasca Tie. .
48. lara EI raspunse izise catra cela ce-i zisease : carea-i mum a
Mea si carii-s fratii Mie i?
49. Si t inse m ina Lui spre ucen ic ii Sai, zise: Iaca muma Mea si
Iratii Miei.
50. Ca ce la ce va face voia Tatalu i Mieucare le iaste in ceriure,
ace la Mi-e frate ~i sor ~i rnuma M-iaste.

CAP 13

1. Pilda samanaturii. 11 i .14. Co. ce au griiil Jlrislos in pi/de. 18.


Tllcul pildei. 24. Pilda neghinei. 31. Griiutiiul de mustariu. 33. Aluatiil.

n
44. Comoara ascullsii. 45. Margiiritllrizzl. 47. Niuiodul: aruncat In
mare. 53. Nazaranianii I1U priimitii pre Hrislos.
n zuoa aceaia esi Iisus deru casa, sedea linga mare.
2. ~i sa adunara multime multa catr-lnsul, atlta
.. . ei.~u-I fu Ll1i~a intra in corabie sa ~.aza ~i to.?ta diha-
(1) Mr. 4, 1.

. ... n na sta pre tarmure. KQ(I.I.) 4E(K). nH.(K) E. 3.1(4) H.85


• 3. ~i grai lor multe, in pilda , zicind: Iaca e~j (3) Luc. 8, 5.
samanatoriul. sa sarnene.
,1. Si samanlnd el, unele caiura linga cale ~i ventra pasar ile ~i
Ie mincara,
5. Dara altele cazura pre pietris.jmde nu avea pamint mult ~i nu-
maiclt rasarira, pentru ce nu aveapamint adlnc. .
r
6. Deci rasar ind soarele , sa vestejira ~i pentru ce nu avura rada-
clna , sa uscara.
7. Altele iara cazura intre spini ~i crescura spinii ~i le inecara.
8. Dara altele cazura in pamint bun ~i deadera rod; II una, 0
su ta ; a Ita, sasezec i, iara a Ita, tre izec i.
9. Cela ce are urechi de auzirea sa auza. Ko(u.): nH.(K). nHE(A). S
HE(A).3d(4) iid.s6 •• ~ ~ ~ ••••• ~ ~ '. ~
10. Atunci apropiindu-sa catra El ucenicn LUl, zisara LUl ca ce
grae~ti lor in pilde?
11. lara EI raspunse, zise lor ca voao dataiaste sa ~titi taina Impa-
ratii ceriului, lara acelora nu Ji-e data.
142 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

12. (Cacela ce are da-se-va lui, ~imai mult va avea ; iara carele
n-are ~i ce are inca sa va lua de Ia el.)
13. Derept aceasta in p ilda graesc lor, ea vazind nu vor vedea ~i au-
zind nu vor auzi, nece vor lnteleage.
(14) ISIli. 6, 9; 14. Si sasa lmple lntr-insi prorociia Isaiei, carea ziee: cu auzitul
Mr. 4, 12; Luc ,
8, 10; Ion: 12. yeti utlzi ~i nu yeti inteleage ~i cautind yeti cauta ~i nu yeti vedea.
40; Dean. 28. 15. Ca s-au ingrosat inima acestor oameni ~i cu urechile aud cu
26; C rim. 11, 8.
greu si ochii lor lnchisara, sa nu cindva vaza cu oehii ~ieu ureehile
sa auza si cu inima sa inteleaga ~i sa se intoarca sa-l vindec pre ei.
(Hi) Lue. 10. 2.1. 16. lara ochii vostri fericlti-s ca vad ~i ureehiIe voastre, ca aud.
17. Ca adevar graesc voao ca multi proroci ~i derepti pohtira sa
vaza ce vedeti ~i mr vazura; ~i sa auza ce auziti ,i nu auzira.
IX, Dara voi auziti pilda samanatoriului,
(19) ;\·!r. 4, 15;
Luc , 8,11.
19. .eft tot cine aude cuvintul lmparatiei sl nu inteleage , vine hit-
Ieanu l ~i apnea ce e samanat intru inima lui: aceasta-i samanatura
ling a cale.
20. lara saminta cea din pietris aceasta iaste care le aude cu-
vintul si numai cit cu dragoste priimeaste pre el.
21. Si nu are radacina intru sine,ee timpuriu f iind, iara scornin-
du-sa fuga ~i razmirita pentru cuvint; numaidecit sa sminteaste.
22. lara sam inta ee-i samanata in spini aeesta iaste care le aude
cuvlntul, ce grija veacului acestuia ~i in~alaciunea bogati! sugruma
cuvintul si rara de rod iaste.
23. Dara sam inta ce cazu in pamint bun aeesta iaste care Ie //aude 179
cuvintul ~i inteleage , care le aduce rod ~i face unul 0 suta, altul ~ase-
zeci, altu l tre izeci. . '.
l{OH{U,·h.. 1I0HEA{,IK$. I~'I'\'(K). $. HE(A). 341('1). Ht.87.
24. Alta p ilda puse lor lna lnte , z ic ind: Asamana-sa lmparatiia
ceriului omului celui ce sam ana sarninta buna in holda sa.
25. Dara deaca adurmira oameni i, veni pizmasul lui ~i samana
intre griu neghini si sa duse .
. 26. lara deaca rasari, iarba ~i Ieace rod; atunci sa aratara ~i neghi-
nile.
27. Venira slugile stapinului , zisara lui: Doamne , au n-ai samanat
saminta buna in pamintul tau? Dara de unde are neghine?
28. lara el zise lor: Un om pizmas au facut aceasta. ~i-i zisara lui
slugile: Dara vrea-vei sa meargem sa le plevim?
29. El zise: Ba, sa nu cumva, zmulgind neghin ile, sa zmulgeti im-
preuna eu iale si griul. .
30. Lasati sa criasca amindoao, pina la secerat ~i la vreamea sece-
risului voiu zice seceratorilor: Culeageti intii neghinele ~i Iegati pre
iale in snopi ca sa arza iale, iara griul strtngeti in sura mea. Ko(u,).!
. n'\\(K). Gp'kA. S. HE(A). 3.t('1).'Hr.88 .
(31) Mr. (t lpar it
M(t).) 4, 30; Luc ,
3 i.:Alta pilda puse lor inainte , zicind: Asamanata iaste lmpara-
13, 18. tiia ceriurelor grauntului de mustariu care le-I ia omu l si-I sam ana
a. Holda. in agrul" Iu i.
32. Ca sava ca iaste mai mic de toate semintele , iara deaca creas-
te, mai mare-ide toate erbile ~i sa face arbure, cit vin pasarile ceriu-
lui si incuibeaza sprerarnurele lui.
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELlE 143

33. AWi pilda grai lor: Asamanata iaste Imparatiia ceriurelor alu- (33) Lue. 13, 20.
atului carele ia muiarea de-l acopere in faina de trei masuri, pina sa
dospeaste tot ..
34. Aceastea toate gdii Iisus in pilde naroadelor si fara pilda ne- (34) Lue. (tips.-
rit Nuc.) 13, 20.
mica nu graiia lor.
35. Ca sa sa imple ce-i zis pre prorocul zicind: deschide-voiu in (35) Psal. 78, 2.
pilde rostulmieu si voin arata ascunsele de inceputul lumii.
36. Atuncea lasa multimea ~i veni Iisus in casa.lJE(K)~. 3d(4) "A.89•
18' Si sa apropiara catra EI ucenicii Lui graind: Spune II noao pilda
neghinelor ceii holde.
37. lara el raspunse , zise lor: Cela ce samana saminta buna iaste
Fiiul omenesc.
38. lara agrul iaste lumea ; sam intacea buna, acestea sint fii Im-
parat ii, iara neghinile sint fii hiclianului.
39. lara vrajmasul ce Ie sam ana pre iale, iaste d iiavo lul; secera- (39) Apoc. 14,
tura , sf irseriiia.veaculu i iaste , iara seceratoriiv ingerii sint. 15; Ioil 2, 13.
40. Dece cum Sfl aduna neghine le ~i sa ard cu foc, asia va fi ~i sfir- (40) 2 Pet. (ti-
.. . . partt Prdm.) 3,
saniia veacu lu i acestu ia. 7; Dan. 12, 3.
·11. Trimite-va Fi iu l omenesc pre ingerii Lui carii vor culeage den-
tru lmparatiia Lu i toate sin intealele ~i pre aceia cari fac strimbatate.
42. Si-i vor arunca pre ei in cuptoriul de foc, acolo va Iiplins ~i
scr isn irea dinti lor. .
43. Atunci dereptii vor straluc i ca soare le intru lmparatiia Pa- (43) Dan. 12, 3.
rinl e lu i Sau ; cine art! urech i de auzirea sa auza.KoHE(l.I')'4E1""(K).1IE"n'(K).
;;. HE(Al.GE(iK).r. A'iwHHcI~~rIlEWlld/'IIT~. 3d(l/).m.90
44. lara asearnenea iaste Imparatiia ceriului cornoarai ascunsa
in pamint carea 0 af}a ernul ~i 0 acopere si de bucuriia e i mearge ~i
toate cite are vinde si cumpara pamintul acela.
45. lara aseamenea iaste lmparatiia ceriurelor omului neguta-
toriu carele cauta margaritariure scumpe.
46. Carele deaca afla un margaritariu de mult pre], mearse de
v indu tot ce avea si-l cumpara.
47. lara aseamenea iaste lmparatlia ceriurelor navodului aruncat
in mare, carele aduna de tot Iealiul", b. c- in :IPs.·
48. Carele deaca sa implu , trasara-l la margine si ~azura de alea-
sara cei buni in vase, iara cei rai lepadara afara.
49. Asia va fi la sf'frsaniia veacului: esi-vor ingeri ~i vor desparti
raii den mijlocul dereptilor. .
50. Si-i vor arunca pre ei in cuptoriul de foe; acolo va fi plins ~i
scrisnirea dlntilor. .
51. Zise Iisus lor: lnteleageti aceastea toate? Graira Lui: lntelea-
gem, Doamne. II .'
IS' 52. lara EI zise lor: Derept aceasta tot cartulariul stiutoriu lmpa-
ratiia ceriului asamana-sa omului casatoriu, carele scoate den comoara
sa noao ~i vechi. . '. . ..
53. Si fu cind sfirsi lisus pildele aceastea trecu de acolea.sats), 'ii'S.91.
~ 5~. ~i. ve~~. intru mo~ii~ Sa, iD:vata pre~e~ in sin~go~a lor, ~itu~~r ~~'1::1;
sa mlr~ ~l gral~ De unde-i Acestuia aceasta inteleptie ~l puterile?
KQ(u.) n"'TK~, ~ CTM$.92
144 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

(55) Ion 6, 45, 55. Au nu e acesta fecioriul cela al rotariului 'r au nu chiama pre
56.
c. Cioplitoriului. murna Lui Maria? si fratii Lui, Iacov ~l osie ~i Simeon ~i Iuda?
56. ~i sororile Lui au nu-s toate intru noi? Dara de unde sint aceas-
tea toate Lui?
(57) Mr. 6, 4; . 57.' ~i sa srnintiia in EI, iara Usus zise lor: Nu iaste proroeul
Luc. 4, 24..
fara cinste , ce nurnai in mosiia ~i in casa lui.
58. Si nu Ieace acolo puteri multe, pentru necredinta lor. ·Ro(u.),
nHE(A).93

CAP 14

1. Cugetul lui lrod de Hris tos. 3. loan penlru ce e prins. 10.• Si


dupii aceaia-i tiie capul. 13; 20. So. dO.in laiuri. 18. De ceale cinci ptini.
23. Hrisios So. roaqii. 24. Apostolii lnoiiluiti de unde. 27. Credinia.
~O. PetT)! so. a/unda. }5. Marqinile oesmlntului. :G.-rO(K), 3, HE(A). ~
dKr8cTd, Ke, Hd 8TP'hHH. 3d4~/IO H3.94
(1) Mr. 6, 17; ntru aceaia vreame, auzi Irod, tetrarha" biroitoriu,

n
Luc. 9, 7.
a. Al patru birui- veastea Iui Iisus. -
toriu de lume , - -_ --- 2. ~i zise slugilor sale: Acesta iaste loan Botezato-
_~- r. riul; el invise den morti si derept aceasta sa fac puteri
-- ~- intru el.
(3) Mr. 6, 17; 3. Ca Irod prinsease pre loan, de legasepre -el ~i-I
Luc. 3, 19.
puse in temnitavpentru lrodiada, muiarea lui Filip, Iratelui sau.
4. Ca zicea loan Iui: Nu ti sa cade sa 0 aibi pre ia tie muere*.
(5) Nij. 21, 26. 5. Si vrind sa uciga pre el, sa temea de dihanie , cace ca un pro-
roc avea pre el.
6. Sosind zuoa nasterii Iui Irod, giuca fata .Irodiadei inainte-le ,
si placu lui lrod.
7. Dece c!l giuramint sa fagadui ei, sa-i dea macar ce ara ceare.
8. lara ia, invatata de muma-sa , zise: Da-mi cicea, in tipsie, II ca- lSf
pul Iui loan Botezatoriul.
9. Si sa intrista craiu, ee pentru giuramintul ~i pentru eei ce sedea
cu eI, por inci sa i-I dea.
to. ~i trimise de tae capul Iui loan, in ternnita.
11. Si adusara capullui, in blid, ~i-I deade Ieatei si ia-l duse mi-
ne-sa.
- 12. ~i apropiindu-sa ucenicii lui, luara trupul Iui si-l ingrupa- __
di, ~i venind, spusara lui Usus.
(13) Mr. 6, 32; 13. ~i deaca auzi Usus, Sa duse in corabie, in loc pustiiu, sin-
Luc. 9, 10.
gur; si auzira dihaniia, mearsara dupa EI, pedestri din erase. Ro(u.)
KTOPHHK8 ~ ~8. HE(A) H. 3dtd/lo HH.95 - -

14. ~i esind Usus, vazu dihanie multa ~i I Sa Ieace mila de ei ~ivin-


deca bolnavii lor.
(15) Mr. 6, 35; 15. lara fiind sara, sa apropiiara catra EI ucenicii Lui, graind:
tl~. 9,12; loan - Pustiiu iaste locul ~i iata, vrearnea treace : slobozi naroadele, ca sa
mearga prin sate, sa-~i cumpere lor hucate.
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 145·

16. lara Iisus zise lor: Nu trebue sa sa duca , dati vo i lor sa ma-
nince.
17. lara ei zisara Lui: Nu avem acicea, Hira cinci p iini ~i doi
pesti.
18. EI zise: Aduceti, Mie acealea incoace.
19. Si porunci naroadelor sa ~aza in rind, pre pajiste. Si luo ceale
cinci piini ~i ce i doi pesti, cauta in ceriu, deade har ~i Irimse si
deadc ucenicilor p iinile , iara ucenicii, dihanii.
20. Si mincara toti ~i sa saturara si strlnsara rama~ite de Iarami-
turi, doaosprazeace corfe pline.

21. lara cei ce mincara
IV I 96
era barbati ca la cinci mie, fara mueri ~i co-
,....
com. Hf(A) 9. 34441\0 H9,
22. Si aciisi sili Iisus pre ucenicii Sa! sa intre in corabie si sa
I treaca inainte de EI, de ceaia parte, pina va slobozi naroadele -. Ko(u,)
. Hf(A)'H~7._ _ . .
23. ~i deaca slohozi multirnea , Sa sui in munte, singur, sa Sa
roage. Deci fiind sara, era Insusi acolo.
24. lara corabiia era pre mijlocul marii, invalulndu-sa de unde, (24) Mr. 6, 47;
Ion 6, 17 (t ipa-
ca Ie era vintul improtiva. // rit 16).
19" 25. Dara in a patra straja de noapte, mearse Iisus catr-Insii, im-
blind pre mare.
26. Si vazind pre El ucenicii, imblind pre 'mare, sa spareara, zi-
cind di iaste 0 naluca, ~i de Irica, strigara.
27. ~i numaidecit grai lor Iisus, zicind: 'increadet-i-v3 ca Eu sint;
nu va tearnereti.
28. Haspunse Patru, zise Lui: Doamne, sa esti Tu, porunceaste-mi
sa viu catra Tine, pre apa.
29. lara El zise: Vino. Si sa pogori den corabie Patru, de imbla
pre apa sa vie catra Iisus.
30. Dara vazlnd vint tare, sa spaminta ~i incepind a sa afunda,
striga zicind: Doamne, tme-ma. .
31. Deci numai cit Iisus tinse mina ~i apuca pre el, ~i grai lui:
Putin credincioase, pentru ce te indo isi?
32. ~i intrlnd ei in corabie, inceta vintul.
33. Dara cei ce era den corabie, venira de sa inchinara Lui,
zicind: Cu adevar Fiiul lui Dumnedzau esti,
34. ~i deaca trecura, venira in pamintul Ghenisaretului. Ko(u,) , (.,4) Mr , e, 53.
Hf(A).\H. G:P'kA'k '3 Hf(A)I\H. 344.(1\0 1,98 .
35. ~i deaca-L cunoscura oamenii acelu i loc, trimisara intru
tot impregiurul acela, ~i adusara catra El toti bolnavii.
3t>. Si rugara pre EI ca numai sa sa atinga de poalele vesmintului
Lui, ~i citi sa atinsara toti sa mlntuira.

CA P 15

2. Potutici si inviitiituri omenesii. 12. Smititealii. 13. Siidirea si


zmulgerea.14. Orbii poarti: pre orbi: 18. Inima. 22. Hananea. 26. Piin;a
feciorilor datii ciinilor. 28. Credinta. 32. Pattu mie de oameni siisiiturarii.
36. Dli liar lui Dumneziiu. '
11a6 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

g"
rA
&
tunci venira catra Iisus den Erosalim cartu larii ~i
. Iarisei, zicind: '
2. Pentru ce ucenicii Tai calca rlnduiala hatrini-
'" ~. lor? ca nu-si spala minile sale, cind maninca pline.
3. lara EI, raspunztnd, zise lor: Dara vo i, ca ce cal-
cat i porunca lu iDumnedzau pentru rlnduiala voastra?11
(4) Ishnd 20, 12; 4. Ca Dumnedzauporunci graind: Cinsteaste tata-tau ~i rnuma-ta, 20'
5 Moi. 5, 15; Fit.
6, 10.
~i eela ce va grai rau tatlni-sau sau mini-sa, cu moarte sa moara.
(5) Ishod 21, 17; 5. .Iara voi ziceti: Cela ce ara zice tatlni-sau sau mini-sa da-
Level 20,9;Prici.
20, 20. ru-i, au cu ce te agiutoresti de la mine, ~i nevinovat va fi, si nececum
nu cinstescu pre tata-sau sau pre muma-sa.
6. $i fringe'ti porunca lui Dumnedzeu pentru rinduiala voastra.
7. Fatarnicilor, bine proroci de voi Isa iia, .ziclnd:
(8) Isai. 29, 13. K Apropie-sa de mine oamenii acestea cu gurile sale, ~i cu bu-
ze le ma cinstescu, darainima lor departe e de mine.
9. Ce in desart ma cinstescvinvatfnd lnvataturile care le-s porun- .
cile oamenilor.
, 10. Si chema narodul, zise lor: Auziti si lnteleageti.
(11) 1\Ir. 7, 18. 1l. Nu ce intra in gura spurca pre om, ce ce iase den gura , aceaia
spurca omul. Ko(u,), Wk(A). qETO(K) 3' HE(A). 3d!ldl\O ~.99
12. Atunce apropiindu-sa ucenicii Lui, zisera Lu i: Stii ca fariseii
deaca auzira cuvintul acesta sa zmintira.
13. Dara raspunzind zise: Toata rasadirea carea n-au sad it Tatal
Mieu din ceriu, zmulge-sa-va.
14. Lasati pre c i, povetitori orbi sint orbilor ~ orbul ce va purta
pre orbu, arnindo i vor cadea in groapa.
ti lara Patru raspunse, zise Lui: Spune-ne noao pilda aceasta.
16. lara Iisus zise lui: Au ~i vo i nelnte.legatori sinteti?
17. Au nu inteleageti ca tot care intra in gura, in rinza intra,~i
prin sazut iase.
18. Dara carele es dell gura, den inima es, ~i acealea spurca omul.
(19) Bit. IS, 5 ~i 19. Ca de Ia inima es cugetele reale , vrajmasii , curvii, necuratii,
8, 21.
Iurtusaguri, marturii str imbe, hule.
20. Aceastea sint care le spurca pre om. lara a minca cu minile
nespalate nu spurca pre om. HE(A). 31. 3.1(4). ~.1001 .

2l. Si esind Iisus de-acolea, Sa duse III partea Tirului ~i a Sido-


nului. Ko(u,), 4E(K).1Ol '

22. $i iaca 0 muiare hananeiana esi dintr-aceale hotaravstrlga


Lui graind: Fie-Ti mila de mine, Doamne, fiiul II lui David, ca fiia 'Z8~
mea rau 0 chinuiaste dracul.
23. lara EI nu raspunse ei nece un cuvint, Atunci sa apropiiara
ucenicii Lui, rugara pre EI, gralnd: Slobozi-o, ca striga dupa no i.
(24) Vi~. 13, 46; 24. lara EI raspunzind, zise: Nu sint trimes ce numai catra oile
Dca n. 10, 6.
ceale perite a casei lu i lzrail.
, 25. Dara ia veni si. sa inchina Lui graind: Doamne , agiuta-mi.
26. lara El raspunse , zise: Nu-i hine a Iua ptinea Iecior ilor ~i a 0
arunca cinilor,
-
. DE LA MATEIU SFINT A EV ANGHELIE 147

27. Ia zise: Asia-i.Doamne , ca si cinii maninca den farime le cealea


ce cad den masa domnilor sai.
28. Atunci raspunse Iisus, zise ei: 0, muiare, mare-i credinta
ta: fie tie cum voesti. Si sa sanatosi fiia ei dentr-acel ceas. KOHEUb.
ill'A.tllH. ITR>TO(K) 3HE(A). 3&41110 fr.102
29. $i mearse Iisus de-acolea , veni linga marea Galileiului ~i Sa
sui pre magura, de sedea acolo.
30. Atunci sa apropiiara catra EI naroade multe, avind cu dinsi
schiopi, orbi, muti, nevolnici ~i altii multi, §i-i aruncara pre ei la
picioarele lui Iisus, si-i vindeca pre ei.
31. Cit sa mira multimea , vazind mutii graind , nevolnicii sana-
tosi, schiop ii imblind si ~bii vaz!!;d.$'i laudara pre Dumnedzaul lui
Izrail. Ko(u), IIR>(K). G~(Ii) e. 3&(4), aA.103
32. Dara Iisus, chemind pre ucenicii Sai, zise: Mila Mi-e de narod, (32) Mar. 8,2.
ca iata trei zile de cind ~ad linga Minesi n-au ce minca; ~i a-i slobozi
pre ei nemincati nu voiu, sa nu cumva sa slabeasca pre .cale.
33. Atunci zisera Lui ucenicii Lui: De unde noao, in pustie, atitea
piini, ca sa se sature atita multime?
34. Si grai Iisus lor: Cite piini aveti? lara ei zisara: Sapte., si
putinei pestisori.
35. Atunci porunci multimeisa ~aza pre pamint.
36. Si luind ceale sapte piin i.si pestii , dind lauda, frimse ~i deadc
ucenicilor Lui, iara ucenicii multimeei.
37. Si rnincara toti ~i sa saturara, ~i ce ramasara den Iarimituri,
Iuara sapte corfe pline.//
r
21 38. lara carii mincara, era patru mie de oameni, fara mueri ~i
fara poroboci.
39. Atunci Iasa narodul, intra in corabie ~i veni in hotarale Mag-
dale i. Ko(u), C~(Ii) ,11)4 .

CAP 16 .

4. Siimnul lui lona. 5. Aluaiul [ariseilor. 12. Peniru lnualatura.


13. Chibzuiala oamenilor de Hris ios. 17. Credinia de la Dumnedzeu.
18. Piaira. 19. Cheile. 21. Prorociia lui Hrisio; de moariea Lui. 24.
Lepiidiilurii de sine, crucea. 25. Pierzarea sujletului.
ITHf(A) H HfA/lli>. 3d4dllO re.105

i apropiindu-sa farisei si saduchei ispitind, rugara (1) Vi~. 12, 38.;


Mr. 8, 11; Luc.
pre El , seamne den ceriu sa le arate lor. 12, 54.
2. El, raspunzind , zise lor: Cindu-i sara, graiti,
sernnu va fi, ca sa rusiaste ceriul.
3. Si demineata , astazi vreame turbure, ca sa rusia-
ste ceriul nuoros. Fatamicilor.. intru Iata ceriului ~titi
face a lesatura, dara seamnele vremilor nu puteti?
(4) \'i~. 12, 39;
4. Ruda rea ~i preacurvare samnu ceare; ~i samnu nu sa va da Ion 2, 1.
ei, numai samnul lui Iona prorocul. Si Iasind pre ei, Sa duse.
(5) Mr. 8, 4;
5. Si cind venira ucenicii Lui in ceaia parte, uitara sa ia plini. Luc, 12, 1.
G.TO(K).H. HE(A). 3d4~1IO. as.106
148 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

6. Dara Iisus zise lor: Cautati si va paziti de aluatul fariseilor ~i


a saduche ilor, Ko(u.). nHE(A).1°7
7. lara ei cugetara intru sine ziclnd ca plini n-am luat.
8. Stiu Iisus si zise lor: Ce cugetati intru voi , putin credinciosi,
cace piini n-ati luat.
(g) Vi~. 14. 17; 9. Au inca nu inteleageti , nece va aduceti aminte de ceale c inci
Ion 6, g.
piini a celor cinci mii de oameni si cite corfe ati luat?
(10) Vi~. 15, 34. 10. Neci de cea le sapte piini a celor patru mie (de oameni) si cite
corfe ati luat? :
11.' Cum nu priceapeti ca nu de, piine am zis voao sa va luati
aminte, ee de aluatul fariseilor ~i al saducheilor.
12. Atuncea inteleasara ca nu Ie-au zis sa sa fereasca de aluatul
ijiinei,:..ee de, in~ataturile fariseilor ~i a sadueheilor. II :&oHell,t.. KTOOH!lK8 .. ' 21·
IIOHid K9. 3d4dt\O a3.108
13. lara deaca veni Iisus in partea Chesarii lui Filip, ~i intreha
pre ucenicii Sai , z icind: Cine Ma zie pre Mine, Fiiul omenesc , oamenii
a fi?
(14) Mar. 8, 27; 14. lara ei zisara: Unii, loan Botezatoriul, altii, Hie, dara altii,
Luc. s, 18.
Eremie sau unul den proroei. ' ,
15. Si zise lor Iisus: Dara voi, cine Ma ziceti a fi?
16. lara raspunzlnd Simon Patru , zise: Tu esti eel Hristos, Fiiul
lui Dumnedzeu celui viu.
(17) Ion 6, 69. 17. Atunci raspunztnd Iisus, zise lui: Fericit esti, Simone, fiiul
Ione i, ca trupul ~i singele nu arata tie aceastea, ce Parintele Mieu,
cela ce iaste in ceriuri.
(18) Ion 1, 42. 18. Si Eu zic tie ca tu esti Patru, ~i spre aceasta piatra voiu
zidi beseareca Mea ~i portile iadului nu vor invinge ei.
. (19) Nij. 18, 18; 19. Si tie voiu da cheile Imparat.ii ceriurelor ; ~i ce ai lega pre pa-
Ion 20, 22.
~int f.i-va legat ~nceriure , ~i ce a~ dezlega pre .Ei'imint fi-va dezlegat
m cerrure. Ko(u.), dn(c)i\w(M). Gp'k(A). H. He(A). 3d(4). aH.109
20. Atunce conteni ucenicilor Sai ca sa nu spue nemurui ca iaste
El Iisus Hristos.
21. De atunci incepu Iisus a spune ucenicilor Sai, ca I sa cade
, Lui a mearge in Erosalim ~i mult a pati -de batrini ~i de mai marii
popilor si de cartulari , si a sa ornori ~i a treia zi a inviia,
22. $i-L apnea pre El Patru si incepu a certa.pre El, zicind: Fereas-
te-Te, Doamne , sa nu-Ti fie Tie aceastea.
23. Dara E1 Sa intoarse, zise lui Patru: Pasa de la Mine, satano,
sminteala Mi-esti , di nu te inteleptesti de cealea ce sint dumnedze-
esti , ce care le sint omenesti, qe(K), H, 3d(4), fe,no
(24) Vi~. to, 38; 24. Atuncea Iisus zise ucenicilor Sai: Cine va vrea sa vie dupa
Mar. 8, 34.
Mine, sa sa leapede de sine si sa ia crucea sa si sa vie dupa Mine. KOHfu.b.
(25) Mr. 8, 25; ·~jJ'k(A).11l .' .
Luc. 9, 24; Ion 25. Ca varecine ara vrea sa mintuiasca viiata sa, p iiarde-o-va ,
12, 25.
(26) Mr. 8, 36; iara cine ara piiarde viiata sa pentru Mine, afla-o-va.
Luc. 9, 25. Ion
11, 34.
26. Ca ce Ioloseaste omului sa ara dobindi toata lumea II si sufle- ~r
(27) Pslom. 62, tul sau va piiarde? Sau ce va da omul schimb pentru sufletul lui?
10 (versetul nu 27. Ca va sa vie Fiiul omenesc, cu slava Tatalui Sau ~i eu lngerii
este ment ionat) ;
Him. 2.6. Lu i, ~i atuneea va platf Iiecaruia dupa faptele lui.

~- -~ ~-'~~~-
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 149

28. Adevar graesc voao, ca sint unii de carii stau acicea, cadi nu
vor gusta moarte, p ina nu vor vedea pre Fiiul omenesc viind intru
Imparatiia Sa. Ko(u.}, 4E(K).112 . .

CAP 17
2. Inchipuirea lui Hristos. 5. Ascultarea pre Hris los. 12. !lie.
13. loan Boteziitoriul. 17. lncredintarea apostolilor. 20. Tiiriia credin-
lei. 21. Post $i rugiiciunea. 27*. Hristos proroceaste patima Sa. 24. Plii-
tirea dajdii:H4 IIPEWliP4}KfHi'E ThE, H4 Of.rP'b.HH. 344£,10, ~.113.

i dupa sase zile, Iuo Iisus cu EI pre Patru ~i pre Iacov (1) Mr. 9,1; Luc.
9, 27.
si pre loan, fratele lui, si-i sui pre ei spre un munte
inalt de eisi.
2. ~i Sa schimba inaintea lor ~i straluci Iata Lui ca
soarele , iara vesmintele Lui Iura albe ca lumina .
. 3. ~i adeca sa arata lor Moisi si Ilie, gralnd cu El.
4. Haspunzind, Patru zise lui Iisus: Doamne, bine iaste noao aci-
a. Corturi.
cea a fi. Sa ve i, sa facem tre i colibi", Tie una ~i Iui Mo isi una sl una
lui Ilie.
(5) Vi~. 3, 16;
5. inca graind EI, iacanuor luminat umbri pre ei ~i adeca glas 2 Pet. 1, 1i.
din nuor graind: Acesta iaste Fiiul cela al Mieu eel iubit, intrucarele
Ma odihniiu, pre Acelaascultati.
6. Si auzind ucenicii, cazura spre Ieatele sale ~i sa temura foarte.
7. Atunci apropie-Sa Iisus ~i Sa atinse de ei ~izise: Sculati ~i
.nu va teameti.
8. lara radicind oehii lor, pre nime nu vazura, numai pre Iisus sin-
gur.
9. ~i pogorindu-sa ei den munte, porunci lor Iisus, zicind: Nema-
rui sa nu spuneti ce-ati vazut, pina nu va inviia Fiiul! /omenesc den
morti.

10. Si intrebara pre El ucenicii Lui, zicind: Dara ca ce zic ear-


tularii ca .trebue Ilie sa vie mainte? '
11. Dara Iisus raspunzind zise lor: lata Hie va veni mainte ~iva (11) Malah, 4,
5; vu. 11, 14.
tocm i toate.
12. Dara gdiescu-va voao ca Ilie iaca au venit ~i nu-l cunoscura (12) Mar. 9, 11.

pre e l, ce Iacura lui cite vrura: asia si Fiiul omenesc are a pati de ei.

lor.HEA1i:I\HT.
.
13. Atuneea inteleasara ueenicii ca de loan Botezatoriul
3dtiiAO ~.l1S:
zisa .

(14) Mr. 9. 24;


14. Si mergind ei catra multime , sa apropie catra EI un om, cazu Luc. 19, 38.
in genunche inaintea Lui.
15. Si grai zicind: Doamne, Iie-Ti mila de Iiiul mieu ea e Iunatec
si rau pate; ea de muite ori cade in foc si de muite ori,in apa,
16. Si adus pre el la ucenicii Tai si nu-I putura vindeca.
17. Dara lisus, raspunzind , zise: 0, ruda necredincioasa ~i inda-
ratnica, pina c ind voiu fi cu vni? pina cind voiu rabda pre voi?
Aduceti-Mipre e I incoace.
150 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

b. Pre dracut. 18. Si certa Iisuspre el" ~ie~identr-insu dracul ~i sa vindeca coco-
nul denn acela ceas. R~(u,), m(T).116
19. Atunce sa apropiiara ucenicii de Iisus, de eisi, si zisara: Pen-
tru ce noi nu putum scoate pre el?
(20) Luc. 17; 6. 20. lara Iisus zise lor: Pentru necredinta voastra, ea adevar zie
voao, sa ati avea credinta cit un grauntu de mustariu, gicere-ati ma-
gurii acestiia, treci de acicea colo, ~i va treace ~i nemica n-ara fi sa
nu sa poata voao. .
21. Ca aeest feal de draei nu ias, ee numai cu rugaciunea ~i eu
postul. '
(22) Nij. 20,17; 22. lara intorclndu-sa ei in Galileiu, zise lor Iisus: Da-Sa-va Fiiul
Mr. 9, 1; Luc. 9,
44.
omenesc in minile oamenilor.
23. Si-L vor omor i pre El l?ia treia zi va lnvie. - Si sa tntristara
Ioarte. ", ,
~OHfllh. H~A1i:I\H. G:~IiOT1;:, i HfA 1;:I\H. 3d'ldAO ; •••117 /1
24. Dara venind ei in Capernaum, sa apropiara eei ce lua didrahma
catra Patru si-i zisara: Invatatoriul vostru n-are didrahma.
25. Grai asia ~i ctnd intra in casa mai nainte intreba pre el Iisus,
ziclnd i Ce ti sa pare, Simone? crai pamentesti de la carii iau dajde sau
biru, de la Ieciorii lor, au de la streini?
26. Zise Patru Lui: De la streini. Grai lui Iisus: Dara, feciorii
slobozi sint, '
27. Ce ca sa nu-i smintim pre ei, pasa la mare, arunca undita ~i
care peaste vei seoate intii, adu-l sideschide gura lui; vei afla un sta-
c. Ban sau aspru. tire: acela ia si-I da lor derept Mine ~i derept tine.

CA P 18

1.-Maimare ititni ltnpiuiiiiia lui Dumnezeu. 5. Luarea porobocului.


6. Smin teala. 7. Smintitura. 9. Scoalerea ochiului. 10. lnqerii. 12. Oaia
pierdutii. 15. lnjruntarea. 17. Sa fie tie ca un pagin .. 22. Ertticiunea
[ratelui. 25. Pilda craiului luind soma de la slugile sale.
IIoHE(A~'\HHKh., '9 Hf(A)I\H. 3d'lJ,\0 01.118

ntr-acel ,ceas sa aPr.OPiara uc.enicii ca.tra ,IiSUS' ziCin,d:

n
(l) Mr. 9, 14;
Luc. 9, 46. Oare cine-i .mai mare intru Imparatiia ceriurelor?
,'''-_ 2. Si chema Iisus un porohoc si-l puse inrnijlocul lor.
(3) vis. 19, 14; rl- 3. ~i zise: Adevar graesc voao, sa nu va veti in-
1 Cor. 14, 20. " " loarce ~i sa _fiti ca porobocii, nu veti intra intru Im-
pari!ti iaceriure lor.
4. Ca varecinesa va smeri in sine ca acest porohoc, acela iaste mai
mare intru Imparatiia ceriurelor. KOHlu,h., Cgli~T1i:.U9
5. ~i au cine ara priimi pre un poroboc ca aeesta, in numele Mieu,
(6) Mr. 9, 42;
pre Mine priimeaste.
Luc. 17. 1. 6. Dara cine ara zmintipre unul de acesti mici, earii cred intru
Mine, mai bine l-ara fi lui sa-i leage piatra morii de grumazii lui
~i sa sa ineace intr-adincul marii, . .
7. Vai lumii de zminteale,' ea trebuiaste sa vie smintealele, insa
vai de omul acela pentru care Ie-vine zminteala. //
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELlE 151

23" 8. lara de te va zminti mina ta sau piciorul tau, tae-o ~i 0 lapada (8) Vi~. 5, 30;
Mr. 9, 43..
de la tine; mai hine iastetie ciung sau schiop sa intri in viata, decit
· doao mini sau doao picioare avind, aruncat in focul de veaci.
. 9. Si oehiul tau, sa te va sminti, scoate-I si-l leapada de la tine;
·mai bine iaste tie un ochiu avind, in viata sa intri, 'decit doi ochi
· avind, aruncat in matca focului. .,. .
llOHEAEAOK••rrno "U,H, CTdro AX.s. 3 ••• dAO 0£.12O
10. Sccotiti sa nu obiditi pre vrunul de acesti mici, ca va graesc
voao, ca ingerii lor in ceriu pururea vad Iata Tatalui Mieu eel den
ceriuri. .
11. Ca au venit Fiiul omenesc Sa caute ~i sa mintuiasca ce era perit. (11) Luc. 19, 10.
I ,-
KOHEU,", nOHEAtAK8 9M8.121 .

12. Dara ce sa pare voao? Sa va avea un om 0 suta de oi ~i va (12) Luc, 15, 4 .

.Jataci una dentr-inse, au nu va lasa noaozeci ~i noao ln muntisi va


mearge de va cauta pre cea ratacita?
13. ~i de sa va timpla sa 0 afle, adevarat graesc voao, ca sa va
bucura de aceaia mai virtos decit de ceale noaozeci ~i noao neratacite.
14. Asia nu-i voia Tataluivostru den ceriuri, ca sa piiae unul de (14) Luc. 19, 17,

cesti mici.
15. lara sa gresi fratele tau tie, pasa si cearta pre el intre tine si (15) Luc. 17, 5;
Pos. Iacov 5 (tI-
intre el singur ; sa te va asculta, ai dobindit pre fratele tau. pirit 10), 19.
16. lara sil nu va asculta pre tine, mai ia linga tine inca unul sau (16) 5 MoL 19,
15; Ion 8, 17;
doi: c.ilden gura a doi au a trei marturii sa intareaste tot cuvintul. .2 Cor. 13, 1;
Evrei 10, 28.
17. lara sa nu va asculta ~i pre ei, spune saborulu i; iara de nu (17) 1 (nu este
va asculta nece saborul, fie tie ca un pagin ~i publican. :&T~PHHK, i, mentionat) Cor.
5, 9; 2 (nu .este
HfA',,-k. B.s ••1AO 08.122 mentlonatj 80-
18. Adevar graesc voao, ca varece yeti lega pre pamint Ii-vor lun. 3, 14.
(18) Ion 20, 23.
legate in ceriu si varece yeti dezlega pre pamint fi-ver dezlegate in ceriu.
24' 19. Iaras! zic voao ca de vor fi doi den voi intr-un inteles //pre
pamlnt, de tot Iucrul carele ara eeare, fi-va lor de la Tatal Mieu eel
den ceriure.
20. Ca unde sint doi sau trei adunati intru nurnele Mieu, acolo
sint in mijlocul lor. Ko(u,) no\u(A) H M8.123
21. Atunci sil apropie de EI Patru , zise: Doamne, de cite nri va (2t)Luc.17,4.

gresi fratele mieu mie, erta-voiu lui pina in sapteorl?


22. Zise Usus lui: Nu zic tic numai pina de sapte ori, ce p ina de
sapte ori cite saptezecl, llpE(C) KTO(K) n.i\(K) r.. 341(11) 03.124
23. Derept aceaia ,:asamana-sa Imparatiia ceriului omulu i craiu,
care le vru sa bage" sama cu slugile lui. a. Sa le Ia.

24. Deci, inceptnd el a baga sama, adusara lui pre un deator-


nic, eu zeaee mie de-talanti.
25. ~i clnd n-are avea de unde plati , porunci domnul lui sa-I
vinza, ~i muiarea lui ~i feeiorii si toate ce avea, si sa-i plateasca.
26. lara sluga aceaia plecindu-sa, ruga pre el, zieind: Doamne,
opreaste-ti miniia sitoate-ti voiu plati. .
27. Feace-i-sa mila domnului de sluga aeeaia, de-l slobozi pre el
si-i erta deatoriia.
r

152 NOUL TESTAMENT - BALVRAD, 1648

28. Dara esind sluga aeeaia, afla pre unul den sotii sai, care le-i
era lui deatoriu eu 0 suta de bani. ~i-I prinse pre el de-l sugruma, gra-
ind: Plateaste-mi eu ce-mi esti .deatoriu.
29. Cazu adeca sotul Iui, Ia picioarele Iui, ruga pre eI, graind:
Opreaste-ti miniia ~i vo iu platl tie toate. .
30. lara el nu vru, ee-l duse de-l baga in ternnita, p ina n-are
plati deatoriia.
31. lara vazind sotii
, Iui aeeastea ee Iura, Ioarte sa intristara si
. , .
venira de spusaraidomnu lu i sau toate earele Iura.
32. Atunei chema pre el domnu-sau, zise Iui: Sluga hicleana,
toata deatoriia ertaiu tie, pentru c~ ma rugasi.
33. Au nu ti sa cadea si tie sa-ti fie mila de sotul tau, cum ~i
mie rni-au fost mila de tine?
34. Si sa minie domnul Iui si-l deade pre el muncitorilor, p ina
nu va plati toata deatoriia. //
(35) Vi$. 6, 14; 35. A~a ~i Tatal Mieu eel den ceriu va face voao, sa nu veti erta 24·
Mr .. 11, 16.
fietecarele fratelui sau , de la inimile voastre, gresalele lor. KOH£U,I!.,
HfAEI\'k.l25

CA P 19

2. Bolnaui sa vindecii. 7. Carte de slobozie. 12. De famiini. 13. Poro-


bocii adusi. 17. Bunu-i Dumnedzeu, iinearea poruncii. 21. Derept.
'23. Bogatul. 26. Ispiiseniia de fa Dumnedzeu. 27. A liisa toate $i a merge
dupii Hfistos.
'~T (H) , KTO(K).l2e
(1) Mar. 10, 1. i fu cind sfir~i Usus cuvintele aeeastea , esi din Galile-
ill ~i veni in hotarale ludei, de ceaia parte de Iordan.
2. Si mearsara dupa EI multime multa ~i vindeca pre
e i aeolo. IIp'k( c), KTO(K), CS&O(T),·;jj. 3.14<11\0 Oii.l27
. 3. .Atunc i sa apropiiara catra EI fariseii, ispitindu-L
pre El si zicind: Cade-sa a lasa omuJui pre muiarea
lu i pentru Iiecare vina? .
(4) Bit. 1, 27. 4.. EI raspunzind z ise lor: Au n-ati cet.it ca Facatoriul au Iacut
dmtiibarbatul si=muiarea?
(5) Bit. 2, 24; 5. Si-au zis: derept aeeaia va lasa omul pre tata-sau ~i pre muma-sa
1 Cor. 6, 16;
Efes. 5, 31. ~i sa lipeastecatra muiarea sa ~i vor fi amindoi un trup.
6. Derept aceaia de-acii nu mai slnt doi, ce un trup; ce impre-
una Durnnedzeu , omul sa nu de sparta. . .
(7) 5. MoL 24, 7. Zisara Lui: Daraca ee au poruncit Mo isi sa dea carte de
1 (versetul nu
este mentronatj. lasare si sa 0 lase pre. ia? '
8, Zise Jor ca Mo isi , pentru intarimea inimii voastre, au lasat
voao sa va lasati rriuerile voastre; iara dent ii n-au fost asia.
(9) Vi~. 5, 32;
Mr. 10, 11; Luc ..
, 9. lara zic voao, ca aucine-si va lasa muiarea lui, fara 'de vina
16, 18. de eurvie ~i va Iua alta, curveaste ; ~i cine va Iua Jasata de altul,
eurvie face.
(10) 1 Cor. 7, to. 10. Zisara Lui ucenicii Lui: De iaste asia rindul omului cu mu-
iarea, nu-i hine sa sa insoare.
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 153

11. lara EI zise lor: Nu-l cuprind toti cuvintul acesta, ce carora
li-e data.j I
25' 12. Ca sint Iameni carii den trupul mumei lor au nascut asia ~i
sint fameni carii-s giuganiti de oameni ~i sint Iameni cadi sa giuganesc
in~i~i pre sine, pentru Imparatiia ceriurilor; cela ce poate cuprinde,
cuprinza ! Ko(ti,) cs(s). 11TH RTO(K).l28
13. Atuncea adusara catra EI porobocii, sa-si pue m inile spre ei (13) Vis. 18, 3;
Mr. 10, 13; Luc.
~i sa Sa roage, iara ucenicii certa pre ei. 15, 18.
14. lara Iisus zise: Lasati porobocii ~i nu-i oprire]i pre ei a veni
catra Mine, ca-i Imparatila ceriurelor ca a cestora.
15. $i puindu-Si spre ei minile ~i Sa duse de acolea. KOH(ti,b. RTO(K).
REA tllH. &.i. 3.1'11110.· q'9.t29 .
, 16. Si iaca varecine , apropiindu-se, zise Lui: lnvatatoare bu- (16) Mr. 10, 16;
Luc. 18, 28.
ne, ce bine voiu face, ca sa aibu viata veacilor?
17. Dara EI zise lui: Ce Ma grae~ti bun? Nimenu-i bun, fara nu-
mai unul Dumnedzau. Dara de vei sa intri in viata, tine poruncile.
18. Zise LuirCarele? Dara Iisus zise: Nu omori, nu curvi, nu (18) Ishod 20, 13.

Iura, nu marturisl strimbu.


19. Cinsteaste pre tatal tau ~i pre muma ~i iuheaste pre priiatinul
tau, ca insuti pre tine.
20. Zise Lui t inarul: Toate aceastia le-arn pazit din tinereatele
meale. Dara tnca ce n-am ispravit?
21. Zise Iisus lui: De ve i sa le lmpli toate, pasa, vinde tot ce ai
~i da saracilor ~i vei avea comoara in ceriu; ~i vino de lmbla
dupa Mine. i
22 .. Dara auzind tinerul ace 1 cuvint, sa duse intristat, ca avea
bunatate multa.
23. lara Iisus zise ucenicilor Sai: Adevar zic voao , ca anevoe va
intrabogatul intru lmparatiia ceriurelor.
24. Dara iara va zic voao: mai lesni iaste camilei" pren uria- a. Ciimila sa zice
ca- i Iunea cora-
chea .acului a treace, decit bogatul intru Imparatiia lui Dumne- bii, iar In.cest
dzau a intra. loc, sa lnteleage
camila.
25. Auzind aceastea, ucenicii Lui sa mirara, zicind: Dara cine
sa va putea spasi?
26. Cautind Usus, zise lor: De la oameni aceasta nu poatefi. iara (26) Erem. 32,
7.
de la Dumnezau, toate sa pot .. Ko(ti,) HE(A). qTH HE(A) RC't(X'} CTHX'.lSO II
25
T
27. Atuncea raspunzind, Patru zise Lui: lata noi am lasat toa- (27) Mr. 10, 28.;
Luc. 18, 28.
te si am venit dupa Tine; dara ce ne va ~i noao?
28. Dara Iisus zise lor: Adevar zie voao, ca vo i carii ati venit dupa (28) Luc. 22, 30.

Mine, in nasterea de nou, cind va saden Fiiul omenesc spre scaunul


slavei Sale, ~adea-veti ~i voi spre doaosprazeace scaune, giudecind
ceale doaosprazeace rude ale lui Izrail.
29. Si fiecine carele va lasa casa, au fratii, au surorile, au pre
tata sau, au pre muma-sa, au muiarea, aufeciorii, au uricul Iui, pen-
tru numeIe Mieu, de 0 suta de ori at.ita va Iua, ~i viata veacilor va
mosteni, .
30. Ca multi vor fi cei dint.ii, apoi, ~i cei de apoi, lntli. KOH~ti,b., (30) Nij. 20, 16;
Mr. 10, 31; Luc.
HEA£'II1:, Rbc1i:)(,a. C-nlrb..131 13, 30.
154 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

CAP 20

1. Lucriitorii so. due in vie. 15. Oehiul riiu. 17. Hristos proroceaste de
ehinul Siiu. 20. Feciorii liii Zevedei. 22. De ptiharul. 28. Hrisfos, sluga
noastrii. 30.. Doiorbi. ,
£'. - /' •.••
b-P"kA8. 9 HEAll\"k, 3<1"<11\0, n.132
'~,a aseamenea iaste Imparatila ceriurelor omului casa-
" . toriu, carele esi dins-demineata, sa tocmeasca Iucratori
, in viia sa.
a. Denar iul face
zeace bani.
2. Deei tocmindu-sa eu lucratorii, cite un denar" pre
--c:::;~ zi, trirnise pre ei in viia sa.
3. Si esind la al treile eeas, vazu pre altii stind in
tirg, fara lucru.
4. Si acelora zise: Meargeti ~i voi in vie, ~i ce ara fi derept voiu
da voao.
5. Dara ei mearsara. lara esi in al sasele ~i al noaole eeas, feace
asijderea. ,
6. Deci esind in a I unsprazeacele eeas, af.Japre altii, stind Hira Iu-
cru, ~i zise lor: Ce stati aeieea toata zuoa fara lucru?
7. Zisara Iui: ca nime pre noi n-au tocmit. Zise lor: .Meargeti ~i
voi in vie ~i ee va fi derept, yeti lua.11
8. lara fiind sara, zise domnul viei viiasului sau: Chiama pre lu-, zer
cratori ~i Ie plateaste lor plata, inceplnd de la cei de apoi, pina la
cei dintli,
9. ~i deaca venira earii venisa fn 'aI' unsprazeacele ceas ~i luara
unul cite un denariu.
to. lara viind ~i ceidentti, Ie parea ca vor lua mai mult; ~i luara
~i aeeia cite un denariu.
,11. lara deaca-i luara, rap~tira spre domnul easei
12. Zicind: Acestea de apoi un eeas lucrara ~i i-ai Iacut asea-
rnenea eu noi, carii am purtat greutatea zilei ~i zaduhul,
,13. "lara el, raspunztnd, zise unuia de ei: Soate, nu Iac tie nedirep-
tate. Au nu te-al toemit intr-un dinar eu mine?
14. Ia-ti al tau ~i pasa, ea voiusa dau cestui de apoi ea ~i tie.
15. Au nu sa cade mie sa Iac ee voiu vrea den al mieu? Au pentr-a-
ceaia iaste oehiul tau rau, ca eu bun sint?
16. Asia vor fi cei de apoi, int.ii, ~i eei dentli, mai apoi, ea multi
sint chemati, ce putini alesi. KOHE(U.). HE(A). 4 CTH(M), M M":i'HHKO(M).
i

'1ETO(K),i,HE(A). 3d'l.{1\0 iiA.133'


17. !}i suind Iisus in Erosalim luo pre cei do'isprazeace ucenici
'in~i§ipre cale ~i zise lor:
18. lata ea suim in Erosalim , si Fiiu l omenesc 11 vor da .popilor
celor mari ~i cartularilor si-L vor giudeea spre moarte.
(19) Ion is, 31.
19. Si-L vor da pre El paginilor sa-L batgiocureasca sisa-L bata
~i sa-L rastigneasca ~i a treia zi va Inviia. '
(20) Mr. 10, 35. 20. Atunci sa apropie de El muma Ieciorilor lui Zevedeiu eu fe-
eiorii sai, inch inindu-sa ~i eeind oarece de la E1
-

DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 155

21. Dara EI zise ei: Ce vei? Zise Lui: Zi sa ~aza acesti doi feeiori
ai miei, unul de-a dir-eapta Ta ~i altul de-a stinga, intru Irnparatia
Ta.
22. lara raspunzind ; Iisus zise: Nu stiti ee ceareti ; putea-veti
bea paharul carele Eu am a-I bea? Si eu botezul carele Eu Mil voiu
boteza, boteza-va-veti? Zisara Lui: putea-vom.
23. Atunci zise lor: lata paharul Mieu veti bea ~i cu botezul cu
2G'f carele Eu Ma voiu boteza, va veti boteza. II Dara a sadea de-a dereap-
ta Mea ~i de-a stinga Mea nu iaste Mie sa dau, ee sa va da carora li-e
gat'ita de la Tatal Mieu .
. ,~:24. Si auzind aeeastea, eei zeaee saminiara pre eei doi Irati, (24) Mr. 10. 41;
Luc. 22, 25.
'+ 25. l~ra Iisus, e.hemind pre ei, zise: Stiti ea domnii paghrilor
domnesc spre ei ~i putearnicii au puteare spre ei.
26. lara intre yoi nu va fi asia, ce care le are vrea intru voi sa fie (26) Nij. 23, 12;
Efes. 2, 7.
. mai mare sa fie voao sluga.
27. Si cine are vrea intru voi a fi eel dentti sa fie voao sluga,
28. Cum si Fiiul omenese n-au venit sa-1 slujasca Lui, ee sa slu- . (28) Luc. 22, 27;
1 Tim. 2, 6; Tit
jasca E~~i sa dea vii~ja Lui, izbavire pentru multi. KOHEII,": '1E(K). 2, 14; 1 Pet. 1,
CS~OT". Ki, HE(A)I\H. 3"'1"1\0 1lK.134 19. .

29. Si esind ei den Erihon, mearse dupa El multime multa. (29) Mr. 10, 46;
Luc. 8, 38.
30. Si iaea doi orbi ~azind linga cale, auzira ca Iisus treace ~i stri-
gara zicind: Doamne , fiiul lui David, Iie-Ti mila de noi!
31. lara multimea eerta pre ei sa taca, lara ei mai virtos striga,
zlcind: Doamne, fiiullui David, Iie-Ti mila de noi.
32. Si statu Iisusvchema pre ei ~i zise: ce veti sa fae voao?
33. Zisara Lui: Doamne , ea sa deschizi oehii nostri.
34. Deci Iaclndu-l-Sa mila lui Iisus, atinse oehii lor ~i numai-
decit vazura ~i mearsara dupa EI. Ko.ttu.. CSCWT'k. :&"11. HEA'kd II,K'kTHOH.
H4 OYTP"II.HH. 135

CAP 21

5. Siizind pre asin, in Erosalitn intra §i llrqooetii ii seoate «[atii.


13. Casa tuqdciunii. 19. Secii smochinul. 25. Botegiunea lui loan.
28. Carii [ac ooia lui Dumnedziiu. 30. Publicanii §i cutuarii. 33. Vila
lui Dumnedzeu jidovii. 38. Omoririi [iiul stiiptnului de lucriitori. 42.
Piatra unghiului. .

i clnd sa apropiiara eatra Erosalim ~i venira in Betfa- (1) Mr. 11, 1;


Luc. 19, 29.
ghiia", catra muntele Maslin ilor , atunci Iisus trimise a. Ce se zice Casa
doi ucenici, Izvorului.
2. Ziclnd lor: Duceti-va in eel satcel earele iaste ina-
intea voastra ~i numai eit veti ana 0 asina legata ~i
minzul cu ia. Dezlegati-o ~i 0 aduceti, II .
3. Si sa are zice voao cineva, ziceti ea aceaste Domnului trebuescu
~i numaideeit Ie va iara tremite iale.
. 4. Aceasta pentr-aceaia fu cum sa sa imple ee iaste zis pre proroc
zicind: .
156 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

(5) Zah. 9, 9; 5. Ziceti featei Sionulu i,iaca imparatul tau vine tie blind ~i ~a-
Ion 12. 11; Is.
{tiparit Ion) 62, zind spre asin ~i desupra minzului a asinie i invatata supt tarhat.
11. 6. ~i mearsera ucenicii *i facura cum le porunci lor Iisus.:
b. Tile: Hristos 7. ~i adusara asina" ~i minzul ~i pusara desupra lor vesrnintele
n-au sez ut pre
arntndoao, numai sale, si-L pusara spre iale.
pre mlnzu, cum .8. lara rnultimea de oarneni asternea vesmintele lor pre cale , iara
ara ta ceialatt l e-
o va nghe Iist i; ca altii fringe a stllpari de leamne si asternea p~e cale.
face pomeana • 9. lara multimea carea mergea inainte-I ~i carii mergea dinapoi
Sflnta Evanghe-
lie de amlndoao, striga zicind: Osanna, fiiului lui David, blagoslovit Cel ce vine intru
iara Intr- un loc numele Domnului, Osanna , intru inaltie.
au fost.
10. ~i tntrind EI in Erosalim sa inci~tiga tot orasul , zicind : Cine
iaste Acesta?
11. lara multimea zise: Acesta i~ste Usus prorocul, eel den Naza-
. retul Galileii. llpfcTS(n) u,R1n, llll\(K) , 9. HE(A).137
(12) Mr. 11, 15; 12. ~i intr~ Iisus in beseareca lui Dumnezau si scoase pre toti
Luc. 19, 45; Ion
2,15; 5 Mol. 14, carii vindea ~i cumpara in beseareca ~i measele a tirgarilor ~i scaunele
18. a vinzatorilor de porumbi le rasturna.
(13) Isal. 56, 7; 13. ~i zise lor: Scris iaste casa mea casa rugaciunii sa va chiema ,
Erem, 7,11; Mr.
11,17; Luc. 19, iara voi 0 ati facut pestere tilharilor.
46. 14: .\tunci ventra la El orbi ~i schiop! in beseareca ~i-i vlndeca
pre ei. llll'k(c) nll\(K). qT~ HE(A).l38
15. lara vazind pop ii cei mai mari ~i cartularii ciudele carele
facea ~i porobocii strigind in beseareca ~i zicind: Osanna, fiiul lui
David, miniiara-sa.
{lo) Pslom. 8,3.
16. Si zisara Lui : Oare auzi ce zic acestea? Dara Usus zise lor:
Auz. Au nu ati cetit neciodiniora ca din gura porehocilor ~i sugatori-
lor savirsit-ai lauda? 'h~ nll\(~.l_39
17. Si lasa pre ei, mearse afara den o!a~ in Vitaniia si Sa salaslu!
aeolo. I{o(u,). U,K'k(T). llHE(A), r, Hf(A). 3 ••('1), ;'A.l40
(18) Mr. 11, 20. 18. lara demineata turnind in oras, flaminzi.//
{19) Mr. 11, 13. 19. Si vazind un smochin linga cale, mearse la e l, ~i nemica nu
ana intru el, raJa numai frunzele, si zise lui: De acum sa nu mai fie
intru tine rod in veaci, Si seca smochinul numaidecit. Ko(u,), nll\(K).l41
20. Si vazind ucenicii sa mirara graind: Cum, numa i c itseca
smochinul?
(21) vu, 17,~. 21. Raspunzind lisus zise lor: Adevar zic voao , de ati avea ere-
dinta ~i sa nu va indoiti, nu numai ce-i Iacuta smochinului, ati face,
ce ~i muntelui acestuia sa ati zice: Hadica-te si te arunca in mare;
Iir-ara.
22. ~i toate
,
cite0." ati ceare I tntru rugaciune
,_
, crezind, lua-veti.
J{OHEUh noHEAEI\HHK8. liTO(K) I HfA"kI\H. 3"'1,,1\0 ilf.142

23. $i margind in beseareca, cind invata, mearsara catra EI mai


marii popilor ~i batrinii oamenilor, zicind: Cu a cui puteare faci aceas-
tea ~i cine Te-au dat aceasta puteare?
24. lara raspunztnd Usus zise lor: Intreba-va-voiu ~i Eu pre voi
un cuvint, carele sa yeti spune Mie ~i Eu voao voiu spune cu ce
puteare aceastea fae.
DE LA MATElU SFINTA EVANGHELIE 157

25. Botegiunea Iui loan de unde era? Den ceriu au de la oameni?


lara ei asia cugeta intru sine ziclnd: De vom zice den ceriu, va zice
noao: Dara derept ce n-ati crezut lui? .
26. lara de Yom ziee de Ia oameni, teamemu-ne de. dihanie di (26) Vi~. 14, 5.

toti tinea pre Joan ea pre un proroc. .


27. ~i raspunzlnd lui Iisus zisera: Nu stim. Zise lor ~i El: Neee
Eu voiu spun:, voao eu ee puteare fae accastea.xesfus. KT~(K). Gp'k(A),1,
HE(A). 3.:1'1.:11\0. ns.l43 .

28. Dara ce va sa pare voao? Un om avea doi Ieciori si mergind


la eel dentli , zise: Fatul mieu, du-te astazi de lucra in viia mea.
29. lara el raspunzind zise: Nu voiu. lara mai apol sa gindi ~imearse.
30. ~i sa apropie ~i eatra celalalt; zise asijderea , iara eI, raspun-
zind, zise: Eu, doamne , voiu mearge, Si nu mearse.
28r 31. Caredinn acei doi feace voia tatini-sau? Zisara Lui: // Cel den-
tii. Zise Iisus lor: Adevar zie voao , ea publicanii ~i curvele vor intreace
pre voi intru Imparatiia lui Dumnedzau.
32. Ca veni loan la voi intru calea dereptatie i ~i n-ati crezut lui,
dara publicanii ~i curvele crezura lui; iara voi -vazind aceastea nu
v-ati pocait
. ""..,.,..
dupa aceaia .,..,
sa creadeti lui. K~H:U.t. Gp'k(A). HE(A), ;;.
3.:1'1di\~ na. COKE d npl\K~ MTii). CTEtj;.:IHS.144
33. Ascultati alta pilda: Era un om casatoriu , ce sadi vie ~i eu (33) Isai. 5, 1;
Erem. 2. 21; Mr.
gard ingradi pre ia ~i sapa in ia tease ~i zidi turn ~i 0 tocmi lucratori- (t ipar it Mh.) 12.
lor ~i sa duse departe. 1; 1.11(,. 20. 9.

34. Deci cind sa apropie vreamea rodulu i,trimise slugile sale


catra lucratori sa-i ia rodul ei.
35. ~i viiarii prinsara slugile lui, deci pre unu-I batura , iara pre
altu-l omorira, pre altul cu pietri-l ucisara.
36. ~i iara trimease ~i pre alte slugi mai multe decit int.ii ~i lea-
cera lor asijderea,
37. Mai apoi trimise catra ei pre fiiul sau, zicind: Cinsti-vor pre
fiiul mieu.
38. lara viiarii vaz ind pre fiiul, zisara intru eisi: Acesta iaste uri-
casul: venitl sa omorim pre el ~i sa tinem uricul lui.
39. Si prinsa pre el , lapadara-l afara den viesi-l omorira.
40. Dara cind va veni domnul viei, ee va face viiarilor ace lora?
41. Zisara Lui: Pre rai ran-i va piiarde si viia sa 0 va da altor
viiari, carii vor da Iui rodul la vreamea ei.
42. Zise Iisus lor: N-ati cetit neceodata intru Scriptura? Piatra (42) Psa lom 118,
carea nu ~ bagara in sama ziditorii, aceasta facuta e capul unghiu- 22; Dean. 4. 11;
C rim. 9, 33;
lui, de la Dumnul* iaste acesta ~i iaste minune intru ochii nostri. 2 Pet. 2. 7.
KO(U.)HE(A). ~ CTM~. qE(K) 7. 3.:1( '1) iiH.145 .

43. Dereptaceasta zic voao ca sa va lua de la voi lmparatlia lui .


Dumnedzau ~i sa va da paginilor, carii vor face rodul ei.
44. ~i eel ce va cadea spre piatra aceasta, zdrobi-sa-va, iara spre (44) Isai. 8, 15;
Luc. 20,18.
carele va cadea Iringe-va pre el.
45. Si auzind mai marii popilor ~i fariseii pildele Lu i, pricepura
.. ca de e i gra iaste.
46. ~i cautind pre El sa-L prinza, sa temura de dihanie dice ca
un proroc tinea pre EI./I
158 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648

CAP 22

1. Pilda nuniei, 9. Chemiiiura piigznilor. 11. Yesminie de nuntii.


16. Decsypre dajdea lmpiiratului intrebat fu Hristos. 23. Despre sculiitura .
moriilor. 32. Dumnedzeu e al uiilor. 36. Potuncii mare. 37. Dragostea
lui Dumnedziiu. 39. Indriigitura a priiatnicilor. 42. Hristos al cui [iiu.
i raspunzind Iisus, iara zise lor in pilde, .ziclnd:
Ih(A)I\IO. Ai. n~ C1\qIECTKiE G:.rro A'x4. 34"41\0. ~.14.

(2) Luc, 14, 16; 2. Asamana-sa lmparatila ceriurelor unui craiuca-


Apoc, 19, 9.
rele Iacu nunta fiiului sau.
3. Si mina slugile sale sa chiiame chematii la nun-
ta si nu vrura sa vina.
4. lara trimise pre alte slugi zicind: Zicet! chematilor, iaca prin-
zul mieu gatat-am, giuncii miei si pasarile sint omortte ~i toate-s
gata, veniti la nunta.
5. lara ei nu vrura , ce mearsara unul la agrul sau, iara altul la
tirguitura sa.
6. lara altii prinsara pre slugile lui, batgiocurtra-i si-i omorlra .
. 7. lara craiu auzind aceastea sa minie ~i mina oastea lui ~i pierdu
pre acei vrajmasi ~i orasul lor arse.
8. Atunci zise slugilor sale: lata nunta gata iaste, dara chematii
nu Iura destoinici.
9. Der eopt aceaia meargeti la esirile cailor ~i oare cari-i yeti ana
chemati-i hi nunta.
10::;;i esind slugile lui la cai, strinsara pre toti citl aflara, rai ~i
buni, ~i sa implu nunta de oaspeti,
11. lara intra craiu sa vaza oaspetii, vazu acolo pre un om ne im-
brae at in vesminte de nunta.
12. ~i zise lui: Soate , cum ai intrat acicea neavind vesminte de
nunta? lara el amuti. .
(13) Vi~. 8, 12; 13. Atunci zise craiul slugilor: Legindu-i mlnile ~i picioarele
Nij. 25, 30.
lui, luati-l ~i-l aruncati in tunearecele de afara ; acolo va fi plingere
~i scrlsnirea dintilor, . .
(14) Vi~. 20, 16. 14. Ca multi sint chemati, ce putini alesi. KOHEU.t... HfA-kA .••. CS"tT4I
Prl REAil\H. sa ••~I\O.. 'Q.147 /I
. 15: Atunci mearsara Iariseii Iaclnd sfat ca sa-L prinza pre £1 !S.P
in cuvint.
16. Si trimisara la El ucenicii lor, ell slugile lui Irod, zicind: In-
vatatoriule, stim ca esti derept si in calea lui Dumnedzau , indereptate
inveti ~i nu ginde~ti de nime, ca nu cauti fat a oamenilor.
17. Derept insa spune noao, ce Tisa pare? cade-sa a da dajde im-
paratului , au ba?
18. :;;i tntelegind Iisus hiclesugul lor, zise: Ce Ma ispititi, fatarni-
cilor? Aratati-Mi banul dajdei,
19. lara ei adusara Lui un ban.
20. Si zise lor: Al cui iaste acest chip ~i scripturace e pre e)?
(21) C rim. 13,7. 21. Zisara Lui: A imparatului, Atunci.zise lor: Dati ce-s ale im-
paratului, Imparatului ~i ce-s ale lui Dumnedzau , lui Dumnedzau,
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 159

22. Si auzind sa mirara si lasind pre El, sa dusara. KOHlu,lI., C~&WT1;..


nh\TW(K),1 HEA'tt\H. 3<14,fl\0 ~.148

23. lntr-acea zi venira laEl saducheii, carii zicea cii nu va fi in- (23) Mr. 12, 18;
Luc.20,27;Dean.
viere, si intrebara pre E1 13, 8.
24. Zicind: lnvatatoriule , Moisi au zis, sa va muri cineva nea- (24) 5 MoL 23,
5.
vind Ieeiori, sa ia fr~tele lui pre muiarea lui ~i sa radiee saminta Ira-
telui sau.
25. Ca era intru noi sapte Irati ~i eel dentii sa insura ~imuri; ~i nea-
vind saminta, Iasa pre muiarea lui fratelui sau,
26. Asijderea ~i 3.1doile si al treile, pina al saptele,
27. lara mai apoi de toti , muri ~i muiarea.
28. Dara la invlere , a caruia de acei sapte va fi muiarea ca
toti 0 avura pre ia?
29. lara raspunziud, Usus zise lor: Rataciti sinteti, pentru di nu
~titi Scripturile, nece putearea lui Dumnedzau.
30. Ca la inviere , nece sa vor insura , nece sa vor marita, ce '.
sint ca ingerii lui Dumnedzau in ceriu.
31. lara de invierea mortilor au n-ati cetit ce e zis de la Dum-
nedzau zicind voao:
32. Eu sint Dumnedzaul lui Avraam ~i Dumnedzaul lui Isaac II (32) Ishod 3, 6.
29' ~i Dumnezeu lui Iacov: Dumnezeu nu iaste Dumnezeu mortilor,
ce viilor.
33. ~i cind auzira multimea sa mirara destiinta Lui.Ko(td 1II>\(K).l4Y
34. lara fariseii auzind c-au astupat Iisus gurile saduche ilor, (34) vu. 7, 28;
Mr. 12, 28.
sa adunara impreuna. He(A), E;. 3<1(4), '4K.150
35. ~i intreba pre EI unu l den stiutori de leage , ispitind pre
EI ~i ziclnd:
36. tnvatatoriule, carea e porunca mai mare in leage?
37. lara Iisus zise lui: lndrageaste pre Dornnul Dumnezaul tall, (37) 5 Moi. 5, 6;
Luc. 10, 27. '
eu toata inima ta ~i eu tot sufletul tau ~i eu tot eugetul tau.
38. Aeeasta-i int ii ~i mai mare porunca,
39. lara a doa, ce sa asamana acestiia: iubeaste priiatnicul tau (39) Levit. 19,
18; Mr. 12, 31.
ca ~i pre tine.
40. lntru aeeaste doao porunci toata leagea ~i proroc ii sa tine.
41. lara fiind adunati fariseii, intreha pre ei Iisus (41) Mr. 12, 35;
Luc. 20, 41.
42. Zicind: Ce va sa pare voao de Hristos, al cui fiiu iaste? Zisara
Lui: A lui David. .
43. Zise lor: Dara cum David intru Duhul Svint chiama pre El
Domnu, zicind asia:
44. Zise Domnul Domnului mieu: ~zi de-a dereapta mea ptna (44) Psiom 110, 1.
voiu pune aleanesii 13.i scaun picioarelor tale.
45. Dara deaca chiama David pre el Domnu, cum iaste al lui
. fiiu?
46. ~i nime nemica nu-l putu sa-l raspunza Lui, nece cuteza cine-
va, dentr-aceaia zi, sa mai intreabe pre E1. KO(u,), H£(A).161\
160 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

CA P 23

1. Cariulorii lnvii{a dihaniia pre leaqea lui Moisi. 5. Pre muerile


despre poalele oestn in ielor. )..lnchinafurile. 8. Fraii. 9. Piirinie. 10. In-
vafafor. 11. Sluga. 13. Inclziderea Impariifii ceriului. 14. Mlncarea t
caselor oiiduo. 15. Din pagin [acu! jido», cresiin. 16. Giuriimlnl p/'e
beseatecii. 22. Dejma meniei. 23. Curiiiiiu marginei piiharului. 2,'7. Casii

"'.
'.
de am marl iniilbiiii. 33. Serpi, vipere. 37. Gilina .
..,..~, ...., I· "'" 152
h.,IiOT, AI. 3<14<11\0, 'If'.

~!

D
tlln~e }.iSUSgrai m~lt.in~e~ uc:nicilo~. S.·~i'f ~ic~~d:
(2) 2 Ezdra 8.
stlh 4.
rA ....2. In scaunul lui Moisi ~ad cartularn ~l Iariseii,
I. .•• 3. Deci toate cite vor zice voao , sa tineti: linetilll]i~
.. ~. '. Iaceti. lara dupa faptele lor nu Iacereti , ca ei zic l]i
au fae.
(4) Luc. II, 46; 4. Crt leaga sarcine greale ~inu-i lesne ale purta ~i le pun spre
Dean. 15, 10.
umerele oamenilor, iara ei nece cu deagete le . lor nu vor sa Ie cla-
teasca. f

(5) 5 MoL 6, 8; 5. lara ei toate faptele lor Ie fac pentru sa sa arate oarnenilor,
Cisla 15, 38.
l~rgindu-~i fruntarile lor si marindu-si marginile vesmintelor sale.
(6) Mr. 12, 38; 6. Iubesc in ospeate a sedea mai sus ~i in scaunu l de Irunte, in
Luc. 11, 43.
sinagoga.
7. ~i inchinaturi pren tirguri ~i sa sa chiame de oameni, irrvatato-
riu Ie, tnvatatoriu.
(8) Iacov 2, 3. 8. Dara'voi nu va chemareti invatatori, ca unul iaste Invatato-
riul vostru Hristos; ce vo i toti' frati ~a' sinteti. .,
(9) Malah. 1, 6. 9. ~i parinte pre nime nu' va ~~emareti' voao pre pamint, ca
unu 1 iaste P arintele vostru Care Ie iaste in ceriure .
.10. Neci va chemareti invatatoriu; ca unu 1 iaste lnvatatoriu I
vostru Hristos.
(11) Vi~. 20,26. 11. Ce care le e mai mare intru voi, sa fie voao sluga.">.
(12) Iov (tiplirit 12. Ca cine sava inalta pre sine, micsura-sa-va ~i cine sa va
Ion) 22, 29; Prit.
29, 23; Luc, 14, smeri pre sine inalta-sa-va. Ko(u.) , cS(G). nO~'E(A) it. 3<1('1), 4A.153
11; 1 Pet. 5,5; 13. Cevai de voi, cartulari si Iarisei Iatarnici, ca Inchideti lm-
Iacov 4, 6.
(13) Lue. 11, 52. paratiia ceriurelor inaintea oamenilor, ca vo i nu veti sa lntrati, nece
ceia ce vor sa intre nu-i lasati.
(14) Mr. 12 (ti- 14. Vai de voi, cartulari si farisei Iatarnici, ca mincati casele va-
parit 2),40; Lue.
20, 47. duo lor , Iacind rugaciune lun'gi in fatarie. Derept aceasta , mai grea
osind ire yeti Iua.
15. Vai de vo i, cartulari sl farisei fatarnici, cajncungiurati mare a
~i uscatul sa Iaceti den pagin jidov si cind va fi facut, Iaceti pre el
a. Motea roeulul. fiiul Gheennei", mai cu de doao ori decit voi,
16. Vai de vo i, purtatori de orbi, carii zicet! ca cine sa va giura
pre beseareca, nemica iaste, iara cine sa va giura pre aurul besearecii,
vinovat iaste.
17. Nebuni si orbi! Care e mai mare: aurul au beseareca , carea
svinteaste pre aurul?
18. Si cine sa va giura pre oltariu, nemica iastevdara einellsa va
giura pre darul carele e desupra lui,vinovat iaste.
-
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 161

19. Nebuni ~i orbi! Dara care e mai mare, darul au oltariul (19) Ishod 29,'
stih 37.
carele sfinteaste darul?
20. Deci cela ce sa gioara pre oltariu, giura-sa pre el ~i pre toate
cealea ce sint desupra lui.
21. ~i eela ee sa giura pre beseareca, giura~sa pre ia ~i in Acela (21) 1 Tar. 8,
13; 2 Cron. 6,2;
ce lacuiaste intru ia. . Luc. 11, 4.
22. Si cela ce sa giura pre ceriu, giura-sa spre scaunul lui Dum-
nedzau ~i pre Cela ce siade desupra lui. K()(u.) , nHE(A): B.T()(K), di. 3d(LJ)
;;E.l54
23. Vai de voi, cartulari ~i Iarisei Iatarnici, ca zeciuiti minta", cim- b. Izma,

brul ~i cheminul" ~i lasati ceale mai greale a legii, giudecata si milos- c. Molotr ul, ce- i
ca marar iu] .
teniia ~i credinta. Aceastea sa cade sa le Iaceti ~i acealea sa nu lasati.
24. Purtatori de orbi, strecurati tintarlul ~i camila inghititi.
25. Vai de voi, cartulari si farisei fatarnici, ea curatiti paharul (25) Luc .. 11 (li-
partt 12). :19.
si blidul din afara, dara den launtru pline sint de rapituri ~i de
necuratie.
26. Farisee oarbe, curateaste Intii inlauntrul paharului ~i blidu-
lui, ea sa fie ~i din afara curate.
27. Vai de voi, ca~tulari sl farisei fatarnici, ca va asamanati mor- (27) Luc, 11.44.
mintelor inalhite care Ie sa arata oamenilor den afara frumoase, dara
den launtru pline sint de oasele mortilor ~i de toata necuratiia,
28. Asia ~i voi, din afara va aratati oamenilor derepti. den laun-
tru, plini sinteti de fatarie ~i de strimbatate. K()HEU,", KT()PHHKS. G:P-kA 1;:,
di, HfA .ti\H. 3dLJ!.'(), ;;S.1~5
29. Vai de voi, cartulari si farisei Iatamici, di ziditimormintele (29) Luc , 11. 47.

prorocilor ~i podobiti mormintele dereptilor. '


30. Si ziceti sa am fi Iost in zilele parintilor nostri , nu am fi fost
lor soti, in omorirea prorocilor .
. 31. Derept aceaia, in~iva marturisiti pre vo i, ca slnteti fii celora
ce-au omorit pre proroei.
32. ~i voi impleti masura parintilor vostri.
33. Serpi , pui de vipere, cum yeti scapa de giudecata Gheennei III
31r 34. Derept aceasta, iaca Eu trimet catra voi proroci ~i intelepti
~i cartulari, ~i dintr-lnsii omori-veti ~i rastigni-veti ~i dintr-lnsii
un ii zhici-veti in saboarale voastre ~i goni-i-veti den oras in oras. )(

(:15) Bit. -I. 8;


35. Ca sa vie spre voi tot singele derept carele s-au varsat pre pa- Evreom 11. 4:
mint, de la slngele lui Avel dereptul, p ina la singele Zaharii, fiiul Va- 2 Cronic. 24.21.
rahii, pre care le ati omorit intre heseareca si intre oltariu.
36. Adevar graesc voao ca veni-vor toate aceastea spre neamu I
acesta.
(::Ii) Llic. 1:1. :14;
37. lerosalimc, lerosalime, carele omorisi prorocii ~i cu pietri 4 Etdra 1. :\.
ucisesi tr imesii catra tine, de cite ori vruiu sa adun feciorii lai, in
ce chip aduna gaina puii ei supt arep ile sale, ~i n-ati vrut.
38. lata lasa-sa-vor casele voastre pustii.
39. Ca va zic voao, nu Ma yeti vedea de acum, pina nu yeti zice:
Laudat Cel ce vine in numele Domnului. Ko(lI,)' Wk(A).156
162 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648

(~AP 24

1. Riisipitura besearecii. 4. Seamnele venitului Hristos. 13. Sirtm-


biitaiea. 2.'3. Hristosi strimbi. :29. Seamnele sjtrsirei lumii. 31. lnqerii.
32. Zmachin . .17. Zilelc lui Noe .. 42. Preueqheati-oa. 45. Sluga.
' / ,..,. ,tI"O<# 157
C~~IiOT~, Ei. H EAEi\-K, 3d4di\O, 43. .

(1) Mr. 1:1. 1; i esind Iisus den beseareca , mergea ~i sa apropiara


r.u«. 21. 5.
ucenicii Lui sa arate Lui ziditura besearecii.
(2) l.uc. 19, 44. 2. lara Iisus zise lor: Vedeti aceastia toate? Adevar
graesc voao, nu va raminea acicea piatra spre piatra
care sa nu sa rasipeasca. .
3. lara ~azind El spre muntele Maslinilor, apropi-
lara-sa ucenicii in taina , zicind: Spune noao , clnd vor fi aceastea
~i ce e samnul venirii Tale ~i a sitrsanii veacului?
4. ~i raspunz ind Iisus, zise lor: Cautati sa nu va opaceasca cineva
pre voi.
(5) E((-s. 5. 6; 5. Ca multi vor veni intru numele Mieu zicind: Eu sint Hristos
Coins. 2, 2H.
~I pre multi vor opaci.
6. Auzi-veti razhoae ~i vesti de osti ; cauta] i sa nu va spamintatLjj
7. Ca sa cade aceastea toate sa fie ;ce inca nu va fi sf irsitul. :uy

8. ea sa va scula 0 limb a pre alta lirnba ~i tara pre tara. Si VOl'


fi ciume siIoamete ~i cutremure 'pre toate loeurele. Toate aceastea-s
incepaturile durorilor.
(!l) Vi~. to. 17; 9. Atuncea vor da pre vo i in suparare ~i va VOl' ornor i pre voi
21,12;
1.11(". Ion
15, 20. ~i vet i Ii uriti ina intea a toate limbile, pentru nume le Mieu.
10. ~i atuncea sa vor zminti multi ~i unul pre alt sa VOl' vinde si
Srl YOI' lid unu l CII a la It.
(.11) 2 Pet. 2, l. 11. $i multi prorocciyminoiunosi sa VOl' scula si VOl' opaci pre multi.
12. _~i pentru cii :'ia va inmulti strhnl-atatea , dragostea in multi
sa va stinge. lfE(K) M. 3dlJ:,IO, ~J58
13. Dara cela ce va rabda pina lnsfirsit, ace la sa va spasLKoHEIJ,b.,
C~Ii¢T-K.159

-14. ~i sa va propovedui Evanghe liia , a lmparati] intru toata lu~


IlW3, intru marturiia a toate limbile si atunciva veni slirseniia.
(15) Dan. !J. 27; I:). Iarii cind yeti vedea cea grozavie a pust iiarie i, carea e z isa de
Mr. 1:1. 14; Lue ,
21. 20. la Dan iil prorocul, st ind in loc sfint (cine ceteaste sa lnte leaga),
16. Atunce carii vor fi in Iudea sa fuga la munti.
a. CHS;' dl' s us. 17. ~i carele e In pod" S[l Illl pogoara, sa ia ceva dencasa lu i.
18. Si care le e in cimpu , sa Illl toarne sa ia vesmintul lui.
m. lara vai de greoaelor ~i aplecatoarelor, in acealea zile,
(20) bl'an. 1. 12.
20. Rugati-va sa nll Iie fuga voastrii iarna , nece shnbata.
21. c'a va Ii atuncea nevoe mare, carea n-au fost de lnceputul
lumii p ina acum , ncce va Ii.
22. Si de n-ara fi scurtate zile le acealeav perire-are tot trupul;
ce pentru a lesi sa vor scurta zile Ie acealea,
(2.1) Mr. 13. 21.
23. Atuncea sa are zice voao cineva , iaca acicea-i Hristos sau co-
lea, nu creadereti,
24. Ca sa vor scula Hristosi minciunosi ~i proroci minclunosi ~i
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 16.'1

vorda seamne mari ~i minuni, asia cum sa opaceasca (de-are putea.Ii)


inca ~i pr~ ale~i.//
25. Inca de vreame spu~ voao.
, 26. Derept aceaia, de vor zice voao: "iaca in pustie iaste", nu esi-
reti, "iaca in casa de taina", nu creadereti. , llA\(K) , di, 3d(4), ji.l60
27. ea cum fulgerul iase de la rasartt ~i sa arata pina1a apus, (27) Lue. 17, 21.
asia va fi ~i venirea Fiiului omenesc.
28. ea vareunde va fi stirvul, acolo sa vor aduna vulturii. (28) Lue. 17, 37.

29. lara numaidecit dupa scirba aeelor zile , soarele sa va intu- , Ezec. (29) lsai. 13, 10;,
32, 7; loil
neca ~i luna nu va da lumina e i ~i stealele vor cadea den ceriu ~i 2, 31;Mr.13. 24:
puterile ceriurilor sa vor clati,
30. Si atunci sa va arata samnul" Fiiului omenesc in ceriu si atun- Apoc. (30r lah. 12, 18;
1, 7.
cea vor plinge toate semintiile pamintului ~i vor vedea pre Fiiul b. Samnul Ffiului
omenesc viind spre nuorii ceriului, cuputeare ~i eu slava multa. stava iaste putearea ~i
Lui, eu
31. Si va trimite pre Ingerll Sai cutrimbite ~i cu glas mare ~i carea va veni.
vor aduna alesii Lui, de la patru vinture , de la 0 margine a ceriu- (31) 1 Cor. 15, 62.
relor plna la ceaialalta. (32) 1 Cor. 15, 12;
32. lara de smochin va lnvatati pilda: cind vor fi mladitele lui 1 Solun , 4, 16.
tinere ~i mugureaza, ~titi ca aproape e vara.
33. Asia ~i voi, cind veti vedea aceastea toate, sa ~titi ca aproa-
pe iaste de usi, IIp"k(c) , nh\(K). G,y,,(&), Ri. 3d('1), ~.l61
34. Adevar graesc voao , nu va treace neamul acesta, pina nu
vor fi aceastea toate. :
35. Ceriul ~i pamintul vor treace, iara cuvintele Meale nu vor ' (35) Mr. 13, 31.
treace. Ko(u,), nOHE(A), KEI\H(K). STOCK} KEI\H(K). Ha I\V(T)pf'iH. 3d( 'I), P'R.162,
36. lara de zua aceaia siceasul, nimea nu stie , nece ingerii ceriu-
relor, rara Tatal Mieu singur.
37. ea cum au Iost in zilele lui Noe, asia .va fi ~i venirea Fiiului (37) Bit. 6, 5;
Luc. 17, 28;
omenesc. 2 Pet. 3, 20.
38. $i cum era in zilele mainte de potop, minca ~i bea, insura-sa
si sa marita , p ina in zua ce intra Noe in eorabie.
39. Si nu socotira p ina veni potopul ~i luo pre toti, asia va fi ~i ve-
nirea Fiiului omenesc,
40. Atunci doi vor fi in cimpu, unul sa va lua ~i altul sa va lasa. (40) Luc , 17, 34.

41. Doao maciniJld l~ moara, una sa va lua si una sa va lasa,.// (41) 1 Solun. 4,
stih 17.
K OHEU,b. nh\TK8. o-
\.TEnTEMjl'd; ' .. -
II. 3d'ld1\0,-
jlf'.163
42. Derept insa prevegheati, ca nu ~titi in care ceas Domnul vos- (42) Nij. 25, 33;
Mr. 13, 33.
tru va veni.
43. lara aeeasta sa ~titi ca de-are sti stapinul casei in care ceas va (43) Luc , 12. 19;
1 Solun. 5, 12;
veni Iurul.urepreveghea ~i n-ara lasa sa-i sape easa lui. 2 Pet. 3, 10;
44. Derept aceasta ~i voi fiti gata, ea in ceasul care n-ati gindi, Apoc. 3, 16.
Fiiul omenesc va veni. Ko{u,), C8(&)~64
45. Oare cine iaste sluga eredincioasa ~i inteleapta pre carele (45) Luc. 12, 42.

puse domnul lui spre gloata casei lui, sa dea lor hrana in vreame?
46. Fer icit de sluga aceaia , carele viind domnul lu i, va afla
Iacind asia.
47. Adevar zie voaovca spre toata avutiia lui pune-l-va pre el.
K() -.J ~ ()~~' ...,:1 -;u '-J
c U, , CTM8. fI c8 s 4', HlJlH Hd3d(A), 3d('1) OH. H HE(A), di, HlJlH Hd3d(A),3d('1), 03.165

164 NOUL TESTAMENT- BALGRAD,


, 1648

48. lara de va zice acea sluga rea, intru inirna lui, pesti-va dom-
nul mieu a veni.
49. ~i va incepe a bate pre sotii lui, minclnd ~i bind cu betivii,
50. Veni-va domnul slugii aceluia, in zua carea nu s-au nadait
~i in ceasul care n-au stiut
(51) Vi~. 8, 12;
Nij. 25,30; Luc.
51. Si-l va desparti pre el, ~i partea lui cu fatarnicii va pune;
13, 28. acolo va Ii plinsu ~i scrlsnirea dintilor, Ko(u,) n.l\(K).166

CAP 25

1. Feoiele u§teaptii. mirele. ts. Preoeqnearea. 14. Talaniii sluqilor.


24. Sluga hicliana. 30. Giudetul deapoi. 40. Bloqoslouitii. 41. BIlistli-
maiii.

< ' tuncea va fi aseamenea vlmparatila ceriurelor a zeaee


,,'

a. FAnArele.
" r AI. feate, ~arel~ luara lampasale" lor, e~ira intru thnpina-
",
(,'a rea mirelui,
" '_ ',' 2. lara cinci dentru iale era inteleapte ~i cinci
~
. nebune. .
3. Carele era nebune , luond lampasale sale, nu luara eu sine
uloiu.
4. Dara ceale inteleapte luara uloiu in vasele sale, cu Iaclitle lor.
5. lara .zabavind mirele, adurmitara toate ~i adurmira, .
6. lara la miaza noapte, fu strigare:laea mirele vine, e~iti inain-
tea lui.
r
7. Atuncea sa sculara toate vergurele aeealea ~i-~i gatira/ /lampa- 33
!jele lor. .
_.8. Dara nebunele celor inteleapte zisara: Dati noao den uloiul vos-
tru, ca lampasale noastre sa sting.
9. Raspunsara inteleaptele zicind: Ba, ea doara nu va agiunge
noao ~i voao. Mai bine meargeti la vinzatori ~i va cumparati voao.
10. lara mergind sa c~mpere, veni mirele ~i earele era g:;ttain-'
trara eu el la nunta ~i sa inch ise usa.
11. Mai apoi venira ~i cealealalte feate,.zicind:Doamne, Doam-
ne, deschide noao.
-(12)Vi~. 7,23.
12. Dara el raspunzlnd zise: Adevar graescu voao, nu va cunoscu
pre voi.
(13) vu, 24, 46;
Mr. 13, 33.
13. Dereptaceaia prevegheati-va, ca nu ~titi zuoa, nece ceasul, in
earea Fiiul omenesc va veni. Ko(u,) , c8(&). He(A), s.. 3d(4). liE.16B
(14) Luc. 19, 12.
14. Ca asia-i ea omul mergind departe , chiama slugile sale ~i da
lor bunatatea lui.
15. ~i unuia-i deade einci talanti, altuia doi, iara altuia unul, ca-
ruiasi dupaIntelesul lui; ~i sa duse numa ideeit.
'16. lara mearseeel ee luo einci talanti, lucra intr-Insi ~i dobindi
altl einei talanti,
17. Asijderea ~i eel eu doi, dobindi ~i altl doi.

\
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 165

18. Dara cela ce luo unul, mearse ~i sapa in pamint ~i ascunse ar-
gintul domnului sau.
19. lara dupa multa vreame, veni domnul slugilor acelora si
baga sama cu ei. . .
. 20. Atunci mearse eel ee luo einci talanti, aducind alti einci ta-
lanti , ziclnd: Doamne, einei talanti mi-i-ai dat, iaca, alti cinci ta-
lanti am dobindit eu ei.
21. Si zise lui domnu-sau: Bine iaste, sluga buna ~i credin-
cioasa ; spre putin Iusesi eredineios, spre mult te vo iu increade. Intra
in bucuriia domnului tau. .
22. Veni ~i cela ee luo doi talanti, zise: Doamne, doi talanti
mi-i-ai dat, iaea alti doi talanti dobindit-am eu ei.
23. Zise lui domnullui: Bine e, sluga' huna ~i eredincioasa;11
33Y spre putin Iusesi eredineios,spre multte voiu increade. Intra in bucu-
riia domnului tau.
24. lara venind ~i cela ce luase un talant, zise: Doarnne, stiu-
tu-te-am ea esti.om tare", seaeeri unde n-ai samanatai aduni unde b. FariimiJa·.

n-ai rasfirat.
25. ~i temindu-ma, mers ~i ascunsu talantul tau' in pamint ;
iata-ti al tau.
26. Dara raspunzind domnu-sau, zise lui: Sluga rea ~i leanisa,
stiusi ea seaeer de unde n-am samanat ~i adun de unde n-am agonisit.
27. Cadea-ti-s-au vrut tie sa dai argintul mieu negutatorilor si
viind eu fire-as luat al mieu eu dohinda.
28.. Luati dercevpt aeeaia de la el talantul ~i-l dat.iceluia ce
. are zeaee talanti.
29. Ca tot e~la ce are da-i-sa-va si i sa va spori (dara cela ce n-are (29) Vi~. 13, 12;
Luc. 8, 18; Mr.
~i ce i sa pare ca are, lua-sa-va de la el). 4, 25.
30. Si pre sluga netreabnica aruncati-l intru intunearecele de (30) Vi~. 8, 12;
Ezrc. 34, 17.
afara: acolo va fi plinsu ~i scrlsnirea dintilor, KOHEU.h., HEA{,IH. HEA~II'k,
MH.con8cTH'kH. 3,l'dIlO,ps:169 '.
31. lara cind va ven i Fiiul omenesc intru slava Lui si toti sfintii
ingeri eu El, atuncea va sedea spre seaunul slavei Lui.
32.~i sa vor aduna lnaintea Lui toate limbile ~i va desparti pre
ei unul de alt, cum aleage pastoriul oile den capre.
33. Si va pune oile de-a dereapta Lui, iara capre le de-a stinga.
34. Atunci va zice Craiu celor de-a dereapta Lui: Veniti, blagoslo-
vitii Tatalui Mieu, ~imosteniti imparatiia carea e gatita voao de ince-
putul lumiei. .
.35. Ca am flaminz it '-l2iMi-ati dat mincare , insatosat-am si Mi-ati (35) Isai. 58; i;
Ez('c: 18, 7.
dat beutura, strein am fo'St si M-ati priimit. .
36. Gol ~iM-ati imbracat, beteag ~i M-ati socotit, in temnita am (;{6) Eclrs. 7,19.
fost ~i ati venit la Mine. .
37. Atuncea raspunde-vor Lui dereptii zicind: Doamne, clnd
Te-am vazut Ilamind si Te-am hranit? sau satos si Ti-am dat beutura.
38. Sau cind Te-a~ vazut strein ~i Te-am priimit? sau II gol si
r
34
Te-am imbracat?
39. San cind Te-am vazut beteag, sau in temnita si am venit la (39) P;·it. 19, 1 t.
Tine?


166 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648

40. Si raspunzind Craiu zise lor: .Adevar graesc voao, ca ee ati


Iacut unuia de acesti Irati mai mici a i Miei; Mie ati facut,
(41) Psa 10m 6, 9; 41. Atunce va zice ~i celor de-a stinga Lui: Duceti-va de la Mine,
Vi~. 7. 2:l; Luc ,
13. 27. blastamatilor , in foeul de veac carele e gatit diavolului si ingerilor'
lui. '.
42. Ca am Ilaminzit ~i nu Mi-ati dat mincare , insetosat-am ~i nu
Mi-ati dat beutura.
43. Strein am fost ~i nu M-ati priimit, gol ~i nu M-ati imbracat,
beteag ~i in temnita, nu M-ati soeotit.
44. Atunei ei inca vor raspunde Lui, zicind: Doamne, cind Te-am
vazut Ilam ind sau setos sau strein sau gol sau beteag sau in temnita
~i n-am sluj it Tie?
45. Atunce va raspunde lor,' zicind: Adevar graesc voao, pentru
ee n-ati Iacut unuia de aeesti mici, neci Mie ati Iacut.
(46) Dan. 12. 2; 46.' $i vor mearge acestea in munca de veaci, iara dereptii in
Ion 5. 29.
viiata ceade veaei. ~o(u.) HE(.!.) M.I\(C) n8(c)~170

CAP 26

S. Sleoiul popilor pre Hris los. 6. Ung picioarele lui Hrislos.


14. Itula vinde pre Hristos. 26. Ritiduiaste Cina. 34,69. Piittu sa liipa-
del. 38~ Hristos iasle frist. 47. Stirutiiturii eu Dinzare. 56. Ducu-L la
Caia/a. 64. Spune-sii ca-i Hrisios. 67. Giudeeat §i scuepit. 69. Petru"
sa fagadui de Hrislos .
. llE'rKEjlT,(Kh., KE"~KiH. Ha "HT8priif, 3<14.1"'0 P3Pl
i Iu cind slirsi ·Iislis toate cuvintele aceastea, zise
ucenicilor Lui: .
(2) :\11'. H, :1; 2. Stitl ca dupa doao zile Pastile vor fi ~i Fiiul 0-
Ion 11. 2.
menesc Sa va da sa Sa rastigneasca. Ko(u.) KTO(K) KE"(K)~72
3. Atunci S;l adunara ma i marii pop ilor ~i cartu-
larii ~i hal r in ii, in curtea mai marelui popilor. care-
Je-J chema Caiafa. .
4. Si facudi sfat ca sa prinza pre Iisus eu hiclenie si sa-L omoara.
:l. lara z icea : nu in sarhatoare, ca sa nu fie gilceava in oameni.
Ii'h Cll'k.!.8, KE/\~KOI(\. 3<14;"0 PH ~73 // '
fl. Guba vul. 6. lara Iisus Iiind in Vitaniia, in casa lui Simon stricatul", 341'
7. Veni catra I~ () mu iare avind un vas de alavastru, cu unsoare
de mult pret si-l varsa pre capul Lui, saz.ind Iisus la masa,
8. lara vazind ucenic ii Lui sa mirara, zicind: Pentru ce e aceasta .
paguba?
9.- Ca putea aceasta unsoare sa sa v inza derept mult ~i sa dea SUl'U-
manilor.
10. lara stiind Iisus, zise lor: Ce suparati acea muiare? ca lucru
hun Iacu eu Mine.
(11) 5 Mui. 15, 11. Ca sirimanii pururea aveti cu voi, iara pre Mine nu Ma aveti
! 1: Ion 12. I!.
pururea.
(12) \11'. 14, 7. 12. Ca varsind aceasta unsoarespre trupul Mieu ,facut-au pre
ingruparea Mea.
DE LA MATEIU SFrNTA EVANGHELIE 167

13. Adevar graesc voao; oareunde sa va propovedui Evangheliia


aceasta in toata lumea, zice-sa ..va si ce Iacu aceasta pre pomeana ei.'
14. Atuncea mearse unul den cei doisprazeace , carele-I chema (14) l\lr. 14, 10;
Luc, 21, 7.
luda Iscariotis, la mai marii popilor.
15. Zise lor: Ce-mi yeti sa-mi dati si eu sa vi-L dau pre El voao?
lara ei deadera lui treizeci de .arginti.
16. ~i de-aciia cauta vreame ca sa-L dea pre El.Ko(u,) cp'k(A) RE(,,).174
17. lara in zuoa dent.ii a azimelor, venira ucenicii 13. Iisus, zicind (17) Mr. 14, 12;
Luc. 22, 7.
Lui: Unde vei sa gatim Tie sa maninci pastile?
18. lara El zise lor: Meargeti in oras catra un om ~i dziceti lui:
lnvatator iul zice: Vreamea Mea-i aproape; la tine voiu face 'Pastile,
ell ucenicli Miei.
19. Si facura ucenicii cum Ie porunci lor Iisus si gatira Pastile.
20. lara fiind sara, ~azu cu cei doisprazeace ucenicii ai Lui.
HpE(C) 4E(K) RE('I).175
21. Si m inc ind e i, zise: Adevar zic voao ca unul din voi Ma va
vinde.
22. Atunci sa intristara foarte, incepura a grai cinesi de el, zi-
cind: Au doara eu sint, Doamne?
23. lara El raspunzind zise: Cela ee intinge ell Mine m ina in
blid, acela Ma va vinde.
24. Ce Fiiul omenese va mearge cumu-i scris de El, iara vaide
omului aeela carele Fiiul omenesc va vinde.JJ Bine au vrut fi sa nu
fie nascut, omului aceluia,
25. lara raspunzind luda, cela ee-L vindea pre EI, zise: Au doara
sint eu, Invatatoriule? Zise Iui: Tu zisesi.
26: lara cinind ei, Iuo Iisus piine si, blagoslovind, Irimse si deade
ucenicilor Lui ~i zise: Luat i, mincati. acesta e trupul Mieu,
27.' Si lu ind paharul ~i deade har, deade lor zieind: Beati.de:utr:-a:o.
cesta toti,
28. crt aeesta-i singele Mieu , a Legii'' noao, ee sa va varsa pentru b. Testament
NOli
multi, intru ertaciunea pacate lor.
29. lata zie voao ca nu voiu bea de acum dentru acest rod de vie,
pina la zua aceaia cind voiu bea ell voi, nou intru lmparatiia Tatalui
M~.· .
30. Si c intind lauda, esira in muntele Maslinilor .. (30) "Ir: 10, 27.
~ I. .

(31) Zah. 13, 7;


31. Atunee zise lor lisus: To ti voi va veti sminti in Mine in ceasta Ion 16. :~2; Mr.
noupte , ea scris iaste: Bate-voiu 'pastoriul ~i sa va rasfira turma oilor. 14, 2/!.
32. lara dupa ee voiu inviia, mearge-voiu inainte-va in Galileiu.
33. lara raspunz ind Patru, zise Lui: De s-ara ~i toti zminti in
Tine, iara eu necicind nu ma voiu zminti.
34. Zise Iisus lui: Adevar graescu tie ea in ceasta noapte, mainte
de cintatul cocosului , de trei ori te:vei lepada de Mine.
35. Zise Patru Lui: De mi s-ara timpla si a muri eu Tine, nu
ma vo iu lapada de Tine. Asijdere si toti ueenieii zisara.
11. :12;
(:~6) \lr.
36.· Atunce veni cu ei Iisus, in loe care sa chiama Ghetsimani si LII~.22, :19: Ion
zise ucenicilor: Sedeti aeicia plna voiu mearge aeolo sa Ma rog. 18. 1.
168 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

37. Si lu ind pre Patru ~i pre doi Ieciori a lui Zevedeiu, incepu a
tinji si a Sa intrista.
38. Atunci zise lor Iisus: Trist iaste sufletul Mieu p ina la moarte.
Ramineti aici ~i prevegheati eu Mine.
39. $i mergind putinel , cazu pre Iata Lui, rugindu-Sa ~i zicind:
Tatal Mieu , sa poate fi, treaca de la Mine acest pahar , insa nu cum
voeseu Eu, ce Tti.npii(c) , 'lE(K),KEt\H(K) 3c1'l~M,pB.
~AH,K1l.11g(K). H
ndKH3Aii,
K1l.3KPclTH(C)
, 'lETH.~76J/
40. Atunci veni catra ucenicii Lui ~i afla pre ei dormind ~i z ise 35Y
lui Patru: Asia nu putut un ceas preveghea cu Mine?
41. Prevegheati ~i va rugati ca sa nu intrati in ispita, ca sufle-
tul e gata, lara trupulu-i slab.
42. A doa oara iara mearse si Sa ruga, zicind: Tatal Mieu, de nu
poate treaee eest pahar sa nu-I beau, fie voia Ta. r

43. Si iara mearse ~i afla pre ei durmind, c!t era ochii lor ingreu-
iati.
, 44. Si lasind pre ei, iaramearse de Sa ruga a treia oara , acelasi cu-
vint zicind. .
45. Atunci veni eatra ucenicii Lui ~i zise lor: Dormiti de acum
~i odihniti. Iaea s-au apropiat ceasul, ~i Fiiul ornenesc Sa va da in
minile pacatosilor,
46. Sculati-va, sa meargem. lata sa apropie cela ce Ma vindu,
(47) Mr. 14, 43; 47. $i inca graind Elv iata Iuda; unul den eei doisprazeace , veni
Luc. 23, 47; Jon
18, 3.
si eu el multime multa, eu arme ~i cu Iusti, tremisi de la mai marii
popilor ~i batrinii oamenilor.
48. lara cela ce vindu pre EI, dedease lor samnu, zicind: Pre Ca-
rele voiu saruta , Aeela-i, prindeti-L,
49. $i numai c it venind la Iisus, zise: Bucura-Te , lnvatatoriule ;
~i-L saruta.
50. lara Iisus zise lui: Soate , pentru ce ai venit? Atunce sa apro-
piara ~i pusara minile pre Iisus, si-L prinsara.
51. Si iata unul diri cei ce era cu Iisus, tinz ind m ina de scoase sa-
biia lui ~i lovind pre sluga mai marelui popa, tae ureachea lu i,
(52) Bit. 9, 6; 52. Atunce zise Iisus lu i: lntoarce sabiia tain locul e i, ca toti
Aplw. 1:~, 10.
carii cauta cu arma, de arma vor peri.
53. Au pare-ti ea nu pod acum ruga pre Parinte le Mieu sa-Mi
dea Mie aeum mai mult de doaosprazeace Iegheoane de ingeri?
, (54) Isa i, 53,.2. 54. Dara cum s-ara impl ia Scripturile , care Ie zic ca asia sa cade
sane'?
55. Intr-acel ceas zise Iisus multimeei: Ca la un t ilhariu ati esit
cu sabii ~i cu Iusti sa Ma prlndeti? In toate zile, la vol am ~azut,
invatind in besearica si nu M-ati prinsu.
56. Aceasta totIu ca sa sa imple Scripturile prorccilor. II Atunci 3G
r

ucenicii toti, lasind pre EI, fugira.


?! ,.".., -~ , I"" 17-
t§v(r)t\j".", r. GT•••X" vTPclCT1iH,3c1'ldM,
p@. '
(57) Mr. 14, 53; 57. lara ei prinsara pre Iisus, dusara-L la Caiafa, popa eel mare,
Luc. 22, 54; Ion
18, 13. unde cartularii si , batrinii era aduriati.,
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 169

58. lara Patru merge a dupa El, departe , pina la curtea popei
,celui mare si lntrind inlauntru sedea cu slugile, sa-I vaza sf irsitul.
59. lara popii cei mai mari si batrinii si tot sfatul cauta mar- (59) i\l1'. 14, 55.

turii minciunoase spre Iisus, ea sa-L omoara pre EI.


60. Si nu aflara si sava ca venira marturii multe minciunoase si (60) Ion 2, 19.

nu-si aflara. lara mai apoi, venind doi marturisitori strimbi,


, 61. Zisara: Acesta au zis: Pociu rasipi hesearcca lui Dumnedzau
si a treia zi 0 voiu zidi ia.
62. Si sculindu-sa popa cel mare, zise Lui: Nemica nu raspunzi
la aceastea C(' marturisescu acestea spre Tine?
(63) Isa i. 53, 7;
63. lara lisus tacea ~i raspunzind popa eel mare zise Lui: giuru-Te Nij. 27, 12.
pre Dumnedzau eel viu, sa spui noao sa.esti Tu ace l Hristos, Fiiul
lui Dumnedzau.
64. Zise Iisus lui: Tu zisesi, lnsa zic voao , de acum veti vedea (64) yi~. 16, 26;
Crim, 14.10;
Fiiul omenesc ~azind de-a dereapta puteariei lu i Dumnedzau si viind 2 Sol. 4, 14.
spre nuorii ceriu lui.
65. Atunce mai marele popilor i~i rupse vesmintele sale, ziclnd:
Huleaste, ce ne mai trebuescu mai multe marturii? lata; acum auzit
hulele Iui.
66. Ce \,a pare voao? Dara ei raspunzind zisara: Iaste vinovat
mortie i. .
(67) bai, 50, 6.
67. Atuncea scuipira in obrazul Lui si-I deadera palme preste
obraz , iara altii cu bituri n batea, '
(68) Mr. 14. 65
68. Zicind: Proroceaste noao, Hristoase , cine-i cela ce Te lovi? (ttpartt 4, 6).
69. lara Patru sadea afara in curte ~i veni la el 0 slujniea, (69), Luc , 22, 55;
Ion 18, 25.
zicind: ~i tu erai cu Iisus Galileanul.
70. lara el sa lepada inaintea tuturor, zicind: Nu stiu ce zici.
71. lara esind el catra poarta, vazu pre el alta ~i zise celor ce era
acoIo: Si acesta era cu Iisus Nazarineanul.JJ
36
Y
72. Atunci iara sa lepada giurtnd: Nu cunoscu omul.
73. lara preste putinel sa apropiiara ceia ce' sta ~i zisara lui Pa-
tru: Adevar si tu esti dentr-insi, ca besada ta aiave te face.
74. Atuncea incepu a sa blastama ~i a sa gium, zicind ca n-au
cunoscut omul ~i numaidecit cinta cocosul.
75. ~i-~i aduse aminte Patru de cuvintul lui Iisus, cela ce-i
zisease lui ea mainte de cintatul cocosului, de trei ori te vei lepada
de Mine. Si esind afara, ptinse cu amar.' -
K~H(U.I>.,TphoMtI, CTPdcTHOMtI,178

CAP 27

1. Hrisios ti deaderii lui Pilat legat.5. Juda sa spuizutii. 19. Muiarea


lui Pilat. 20. Ceturii Vara/Ja. 24. Pilalu-si spiiliimlnile. 29. Pre Hristos
II eummara eu eUlluna de spini. 34. Hastigniri'i-L .. 40. Bliistiimatii-L.
56. Deade-St suiletul. 57'. Pusiirii-L tn mormlnl. 62. Si-L plizirli voin icii.
I , v"" ,,.,.,
JlII\TI.'KI>., REAHKH, Hd a, '1dCl>., 3d'1dIIO, pi.l79_

a:~. _
170 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

(1) ~lr. 15 (tipa- ara fiind demineata, sfat facura toti pop ii cei mai mari
rit 5{», 1; Luc ,
22, 66; Ton 18, si batrinii oameniJor, sprc Iisus, sa-L dea pre moarte.
28. 2. Si-L dusara pre El legat si-L deadera lui Pilat
(2) Dt'an. 1,18.
Pontian deregatoriului. KOH{LI,h., IhTKEjJTK~ IiEI\~K~M~.
~\I'(r)"i'E, E cTIiXh., GTPd(C)TEH. 3.1('1) pdi,'180,
3. Atunce vazind luda cela ee-L vinduse pre EI di
L-au giudecat pre moarte, cai-se si intoarse treizeci de arginti popi-
lor celor mari ~i batrinilor
4. Zicind: Gresit-am vinz.ind singele nevinovat. lara ei zisara:
Ce e noao? Tu vei vedea.
(5) Dean. 1, 18. 5. lara el aruncind argintii in beseareca, mearse in laturi ~i sa
splnzura.
6. lara mai marii popilor luara acei arginti, zisara: Nu sa cade
a. in vtsttartla acestea a-i pune in corvan" ca pret de singe iaste.
besear icii.
7. lara sfat tlnind, cumparara cu ei pam intu 1olariului, de ingrupa-
rea streinilor,
(8) Dean. 1, 19. 8. Pentru aceaia s-au chemat acel pamint Acheldarna , ce sa*//
zice Ctmpul singelui, pina in zua de astazi,
(9) Zah. 11, 13. 9. (Atuncea sa implu ce-au zis pre Eremiia prorocul zicind: Si
luara treizeci de arginti, pretul celui pretuit, carele sa pretui de fii
lui Izrail. .
10. Si-i deadera pre agrul olariului, cum au rinduit mie Domnu1.)
(11) Mar. 15, 3; 11. lara Iisus statu inaintea deregatoriului si-L intreba, zi-
Ion 18, 33; Luc ..
23, :I. cind: Tu esti eel craiu al iudeilor? Usus zise lui: Tu zici !
(12) Isai 53, 7; 12. Si cindu-I baga vina mai marii popilor si batrinii, nemica
Ion 18, 33.
nu raspunse.
(13) Vi~. 26, 63; 13. Atunce zise Lui, Pilat: Au nu auzi cite multe marturisescu
Mr. 15, 6; Luc.
23, 17; Ion 18, pre Tine?
39.
14. Si nu-i raspunse lui nece uncuvint, asia cum sa mira ~i dere-
gatoriul foarte.
15. lara deregatoriul avea rinduiala in toate sarhatorile sa 810-
boaza un rob, narodului, care le vrea.
16. Ce avea atunci un rob vestit de-l chema Varavva,
17. Derept aceaia, adunindu-sa ei, zise lor Pilat: Carelevniti sa
va slohoz voao? Varava au Iisus, ce sa zice Hristos?
18. Ca stiia ca numai pentru pizma L-au dat pre E1.
19. lara ~azind el la giudecata, trimise catra el muiarea Iui, zi-
cind: Sa nu te ameasteci in lucrul acestui derept, ca mult am patit
astazi in somnu pentru E1.
(20) Mr. 15, 15; 20. lara mai marii popilor si batrinii indemna dihaniia ca sa
Luc, 23, 18; Ion
18,40; Dean. 3, ceara pre Varavva, iara pre Usus sa-L piarza.
14.
21. lara raspunzind deregatoriul, zise lor: Pre carele yeti den doi
sa sloboz voao? iara ei zisara: Varavva!
. 22. Zise lor Pilat: Dara ce voiu face lui Iisus, ce sa zice Hristos?
Zisera toti: Sa-L rastigneasca l
23. Deregatoriul zise lor: Ce rau au Iacut? Dara ei mai virtos
striga zicind: Sa-L rastigneasca,
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 171

24. lara vazind Pilat ca nemica nu Ioloseaste, ce mai mult gil-


ceava sa face, luind apa, spala-~i minile inaintea dihanii, zicind: Ne-
vinovat sint de singele dereptului acestuia, voi yeti vedea !II
37" 25. ~i raspunztnd , toata dihaniia zise: Singele Lui spre noi si
spre feciorii nostri.
26. Atunci lasa lor pre Varava iara pre Iisus izbindu-L deade-L (26) MI'. 15, 15;
Jon 19, 1.
lor sa-L rastigneasca. ~ Il¢l\ld, lid. 3dlJIl\o, PK"i.l81
27. Atunce curteanii deregatoriului dusara-L pre Usus in polata
si sa adunara la El toata multimea viteaj ilor.
28.~i-L dezbracara pre EI si-L imbracara in haina rosie.
29. Si cununa de spini irnpletita pusara in capul Lui ~i trestie
in direapta Lui sifngenunchind inaintea Lui, batea-si gioc de EI,
zicind: Bucura-Te , craiul iudeilor.
30. Si scuepind pre El, luara trestie ~i batea capul Lui.
31. Si deaca-si natura gioc de El, dezbracara de pre EI vesmin-
tul si-L imbracara in vesmintele Lui si-L dusara sa-L rastigneasea,
32. lara esind , aflara un om, numele Iui Simon Chirineu, ~i aces- (32) MI'. 15, 22;
Luc. 23,26.
ta-l siIira sa-I duca erucea Lui. Ko(u,}, 'i1'Mg, CTp(C}THOMg. ~ Kp(C)Tg.
':II """, -' -, -..I .
6v(r}l\i£, 3, CTIsJ(X-), CTP(C)T£". 3dlJdl\O prl!82
33. ~i venira Ia loeul ce sa chiama Golgota, ee sa zice .locul Capati-
nilor oamenilor. .'
34. Deadera Lui sa bea otat en Iiiare amesteeat ~i deaca gusta, (3.4) Mr. 15, 22;
Luc. 23, 33; Ion
nu vru sa bea. . 19, 17.
35. Dara deaea rastignira pre El, impartira vesmintele Lui, arun- (35) Mr. 15. 23;
Pstom. 21, 19,
cind sorti, ca sa sa irnple ee e zis de prorocul zicind: lmpartira ves- 37.
mintele Meale tor l?i pre vesmintul Mieu aruncara soarte.
36. ~i ~azind paziia pre El acolo.
37. Si pusara desupra capului Lui vina Luiscrisa: (37) Mr. 15, 27;
Luc. 23, 18; Ion
ACESTA IASTE IlSUS CEL CRAIU AL IUDEILOR 9, 19.
38.' Atuncea rastignira eu EI doi tilhari, unul de-a dereapta ~i
altul de-a stinga. IIp~cTgnH, nh\(K), R£(I\).. IIwkHAH, dg(K), 3d(lJ), pt.', ~ nd(K}
3(,4,)1. R•••.3RpdTHCh\, lJTH.11!3,'
39. lara ceia ce trecea huliia pre EI, clatlnd capetele lor (39) Psalom 22..
stih 8.
40. Si zicind: Tu, cela ce spargeai beseareea lui Dumnedzau ~i a
38
f
treia zi 0 zidiiai, mintuiaste-Te pre Tine; sa esti Fiiulillui Dumne-
dzau, pogori de pre cruce.
41. A~ijdere si mai marii popilor, batgiocurind pre EI, cu cartu-
, larii ~i cu batrlnii zieea:
42. Pre altii au rnintuit, dara pre Sine nu Sa poate mintui. De
iaste craiul iudeilor, pogoara acum de pre cruce ~i vom ereade Lui.
43. Nadajduiia in Dumnedzau, izbaveasca pre EI acum, de va (43) Psalom 21.
9.
vrea, c-au zis ca "sint Fiiul lui Dumnedzau",
44. Decl asia si tilharii carii era rastigniti eu EI imputa Lui.
45. lara denn al sasele ceas, intunearec fu preste tot pamintul,
pina la al noaole ceas.
46. lara in al noaole ceas striga Iisus cu mare glas, zicind: Eli, (46) Psa 10m 22.
2.
Eli, lama savahtani? ce sa spune: Dumnedzaul Mien, Dumnedzaul
Mieu , ell ce Ma lasasi?
172 NOUL TEST AMENT - BALGRAD. 1648

47. lara unii ce sta acolea, auzind, zicea ca pre Ilie striga Acesta.
48. Si numaidecit alerga unul dentru ei si lu ind bureatele de
marl' si-I implu de 0tat si-l puse intr-o trestie si-I deade sa bea.
49. lara altii zisara: Lasa sa vedem , au veni-va Iliia sa-L mintu-
iasca pre EI?
50. Iisus iara strigind cu glas mare, slobozi-Si sufletul.
(51) Luc. 23, 46; 51. lata catapetazma besearecii sa rupsein doao, de sus pina
1 Cor. ,3, 14.
gios, ~i pam intul sa scutura si pietrile sa despicara.
52. Si mormentele sa deschisara ~i multe trupure ale sfintilor
carii era adurmitisa sculara. ,
53. ~i esind den mormente dupa invierea Lui, intrara in orasul
svint si sa aratara a multi.
54. Dara sutasul ~i ceia ce era cu el, strajuind pre Iisus, vazind
cutremurul ~i cealea ce Iura, sa spamlntara foarte, zicind: Adevar ,
F'iiul lui Dumnedzau era Acesta. Ko(u.) 3, CTlld(C)T, np1:(cr.n~(K), KE(iI),
.) ~ - "V ~/"I
HAH K1I. IW(H), 3<1(4), ~<I. H n<lKH K1I.3KP<lTH(C) 3A1:,184
55. Era acolo mueri multe de departe prevind, care le mearsara
dupa Usus den Galilea , slujindu-l Lui./I
,56. lntre carele era Maria Magdalina ~i Maria lu i Iacov ~i a lu i :11I'
Iosie mumasi muma feciorilor lui Zevedeiu. Ko(u.). d, 4dC8.185
(57) Mr. 15, 42; 57. lara fiind indesara, veni un om bogat den Arimatea, care-
Luc. 2'3, 8; Ion
19, 38. le-i era numele Iosif , care era ~i ucenic lui Iisus.
58. Acesta sa apropie catra Pilat, de ceru trupul lui Iisus.
59. Atunci Pilat porunci sa-i dea trupul ~i lulnd trupul Iosif si-L
invali in gioigiu curat.
60. Si-L puse pre El in mormintul lui nou, carele taiase din pia-
tra si pravalira 0 piatra mare spre usia mormintului ~i sa duse.
61. Era aco lea Maria Mag~lina si alta Marie ~azind derept mor:-
mint. Ko(u.). II~To(K). :G.EIIH(K). 6V(P)II;'E, ;'i. Gru(X) ,CTpdTEH. GE(~).- if K1>.
. ~ ,,.,,,1
C8&\)T8, KEIIHK8, Hd 8Tp'b.HH. 3d4dllO PAjl;86
62. lara a doao z i, intru carea sa gatiia de Pasti, sa adunara
ma i marii popilor si fariseii, catra Pilat.
63. Zicind: doamne , aducemu-ne aminte ca ace l amagitor zise
inca Iiind viu: Dupa a treia zi Ma vo iu scula.
64. Derept lnsa porunceaste sa pazeasca mormintul pina a treia
zi , sa nu cumva vina ucenicii Lui noaptea sa-L fure pre El si vor zice
oamenilor ca S-au sculat den moarte ; ~i va fi ratacitura cea de
apo i mai rea decit cea dintii.
65. Zise lor Pilat: Aveti pazitoriu, meargeti de paziti cum ~titi.
66. lara e i mearsera !;ii pecetluira morm intul, samnind piatra
cu pazitorii. KOHEU.b., 'ii, CT~~CT!iOM8.187

CAP 28

1. Muerile mearsiirii fa motmlnt. 2. lnqetul. 8. Muerile vad pre


Hris los. 18. 'Tremele aposlolii a propovedui. GS(ti), KEIIH(K), H<I 8(T)P1I.HH.
3d(q) PEI.IM
DE LA MATEIU SFINTA EVANGHELIE 173

ar:a in sara simbeteei carea sa lumina in zuoa saptaminii (1) Mr. 16, 2;
Luc. 24, 1; Ion
ceii dent ii, veni Maria Magdalina si alta Marie sa 20,11.
yaza mormlntul.
2. ~i iata cutremur mare fu pamintulul, ca ingerul
Domnului pogorind den ceriu ~i venind, pravali piatra
de pre u~a ~i ~azu spre ia./I
r
39 3. Si era vedearea lui ~~ fulgerul ~i vesmintul lui alb ca neaoa.
4. lara strajarii, de frica lui, sa spamintara ~i Iura ca mortii.
5. lara raspunzind ingerul zise muerilor: Voi nu va teamereti
ca stiu ca pre Usus rastignitul cautati. .
6. Nu-i aid, ca S-au sculat, cum au zis. Veniti , vedeti locul unde
au zacut Domnul.
7. ~i curind meargetl, zicetl ucenicilor Lui ca S-au sculat den
morti ~i.iata va mearge inaintla voastra in Galilea; acolo-L yeti
vedea. lac-am zis voao.
8. Atunci e~ira curind den mormint, cu Irica ~i cu bucurie
mare, curind sa spue ucenicilor Lui.
(9)Mr. 16, 9; Ion,
9. Si iara mergind sa spue ucenicilor Lui, iata Iisus timpina pre 20, 14.
iale zicind: Buourati-va l lara iale venira, cuprinsara picioarele Lui
~i sa inchinara Lui.
10. Atunci zise Usus lor: Nu va teamereti, meargeti ~i vestiti fra-
tiler Miei sa mearga in Galilea si acolo Ma vor vedea.
11. lara mergind iale, iaca unii den strajari mearsara in oras, dea-
dera de stire mai marilor popilor toate cite Iura.
12. lara ei sa adunara cu batrinii si sfat Iacind , bani multi dea-
dera viteaj ilor
13. Zicind: Ziceti ca ucenicii Lui au venit noaptea ~i L-au furat
pre EI, durmind noi.
14. Iara de sa va auzi aceasta la deregatoriu , noi vom imhlinzi pre
el, ~i pre voi fara Irica vom face.
15. lara ei, luind banii, facura cum era invatati si sa vesti cuvin-
tu I,ace~a intru lude i, p ina in zua de astazi. '6~(p)l\ IN. K"h.CKp-kcHd, r.
3d4d1lO, PSI.189

16. lara cei unsprazeace ucenici mearsara in Galilea, in muntele


unde lasase lor Iisus.
17. Si vaz indu-L pre EI, sa inchinara Lui, iara unii sa indnira.
18.Si apropiindu-Sa, Iisus grai lor zicind: Data Mi-e toata putea-
ria in ceriu ~i pre pamint.11 .
39'" 19. Derept insa meargeti de invatati toate limbile, botezind pre
ei, in numele Tatalui ~i al Fiiului ~i al Duhului Sfint.
20. Invatind pre ei sa tie toate cite am poruncit
voao. Si iata Eu ell voi sint in toate zilele,
pina in sfirsanlia veacului. Amin.

Sfir~niia caria e den Matteiu, sfinta Evanghelie.


Are intru sine capete 28, zacealure ale
besearecii 116, stihure 1040.//
r
PREDOSLOVfA LUf SFiNT MARC 40

EVANGHELfSTUL.
Aici de<s) pre Evangheliia lui Marc irebue sa slim irei lucturi :
lniiiu, decss pre ee au scris Marco?
A doa oarii, cine au fost Marco $i in ce limbii au scris
Evangheliia lui?
A treia oatii, cite parti are Eoanqlieliia lui ?
[intul Marco ea $i Mattei serie de cuointele ~i de [aptele
lui Hris tos, de ehinuri, de moarte, de tniiliaria lui Hris ios.
lara nasierea lui Hrislos 0 lasii, co. el toaie Ie serie mai prc
scurt, Scris-au pentr-aceasia ea $i alalii evanghelisli, ca S(1.
([IU/(' l'!" Iisus Nazatineanul ea-i Hristos, carele sa araiii a~ia, in catele
s-au lmplui toateeeaufost proroeit prorocii de Hristos, aeela-i Hristos ~i
aceastea toaie s-ou utiplul in Iisus Nozarineanul, cum aratii evanghe- .
listii. Pentr-aeea Iisus Nazarineanul iaste Hristos, eel ce era fagadzd
piiriniilor.
2. De a doa oatii: Marco n-au [osi den eei doisptiizeaceopostoli.
au fost den eei 70 de ueeniei; cum zie unii, [osi-au ascultiiioriu $i uc «:
lui Piitru, de care pomeneosie in stir$ituI coriii dentii. Scris-au Euati le-
liia lui in limbii qreceascii, ca $i alalii euonqlielisti .~i aposioli, sav; ca
au seris Evangheliia mai oirio: petiini ruqaria rimliatiilor, ce l1-au! 'is
.. in limbi1 liilineascii, ee qreceascii, ea alunci pretutindinile peirecec u
limbi1 qreceosca. Pavel aposiol inca au scris la ritnleani, ce au seri.\l
limbo. qreceascii $i oureailot incil n-au scris onteiasie, ce yrecea$lc.
3. A ireia: Euanqheliia IHi Marc are trei par!i: pariea deniiiu des].
dereqatoriia prorociei IIIi Hristos corea 0 a atitiat propooedu uid Hvang/'\
liia $i tllcuitul ·leagia lui Dutnneziui, certitul piicatele ~i inlJa/alui
strimbii a jidouilor, prorocind despre venirea peririi jidovilor ~i de uenire.
Lui la qiudecaiii. Alte lucturi inca semneazii aici: chemarec apostolilol,
$i tritneateria lor 1I propouedui in Judea $i minuiinile lor $i tniratea IHi 40".
cia tmpiiriiieascii ill Ierosalitn $i curiiiirea beseoiecii.
AeeasW parte tlenttui iasie cuprinsii in ceaie ireispriizeace capeie
deniiiu. A doaoa parte taste de popiia IHi Hrisios, caria 0 a oriiiat inttu
riibdaria Sa petittu piicalele noasire si murind penttu noi, $i-i cuprinsii
aceasia In.2 capete in 15-16. A. treia parte iasie de tiicepiitura Impil]'(l.-
iiei slaoei Lui, penltu scularea den morii $i truneaierea apostolilor in
toatii lumea sa propooeduiascii Evangheliia $i inal/area la ceriu.~i sedearia
de-a dereapia TaWlui. Aceastea-s cuprinse in 01 lii-lea wp. // ..
Wf

EV.ANGHELIA I)E LA MARCO

4. Ion sii boteazii. 6. Yesmintul $i mincarea lui. 9. Hristos So. botezii.


12. Sa ispiieaste de diiaoolul. 14. Pooesteaste Evanghelia. 16;22; 39. In-
vata insinagoga. 23. Vindecii pre driicitul. 29. Soacra lui Piittu. 32. Multi
neputinciosi, 40. Gubamil.

HE(A)J\II\, IIP£(A) flPOCR"RijJEH jfM 1.. 2

nceapereaa Evangheliei a lui Iisus Hristos, a Fiiului


lu i Dumnedzau.
2. Cumu e seris in proroei: lata, Eu voiu trimite (2) 1I1Hlh. 3, 1.

ingerul Mieu inaintia Ieatei Tale, earele va gat i


calia Ta inaintea Ta ..
3. Glasul strigatoriu lui in pustie, gatiti calia (3) Isa i. 40, :1;
Mt , 3. 3; Ion 1,
Domnului,dereapte Iaceti cararile Lui. 5.15;Lue.:1.4.
4. Era loan botez ind in pustie ~i propoveduind botezul pocainte i, (4) xn. :1, 4.
intru ertaciunea pacatclor ..
(.')) Mt. :1, 5.
5. Si esiia catra el toata partea ludeii ~i erusalimleanii~i sa
boteza toti in r iul Iordanului, de la e l , ispovedindu-si pacate le
lor.
(f») Lnit 11. 22.
6. Era loan imbracat eu peri de camila ~i hr iu de eurea prespre
mijlocul Iui ~i minca lacuste ~i miiare salbateca, (7) xn.:1. 12;
7. Si propoveduiia zicind: Vine dupa mine Care le-i mai tare de Llll',:1. II): Ion
1. 27: l Jea n . 15.
mine, Caruia 11l1-S destoinic plecat a-I dezlega cure lele coltunilor Lui. 24 ~i 11. 111. 19 .

. ,,".
176 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

8. Ca eu am botezat pre voi eu apa, iara Aeela va boteza pre voi


eu Duhul Sfint.Ko(u,), HE(A). 1/ . . . :.'
IlHE(A).~ HE(A)H lir{\ I<lK<\£HllO. K.3
Hd,\HTSpriH.341'141\0
9. $i ill in zilele aeealia, veniIisus den Nazaretu l Ga I ilee isi Sa bo-
teza de la loan,in Iordan.
10. Si ac iisl e~i!ld den apa, vazu deschise ceriurele ~i Duhul ca
un porumbu, pogorind spre E1. .
(II) Psa lom 2. 11. ~i glas fu den ceriure: Tu esti Fiiul Mieu eel iubit, intru
7; Isa i. 42. 1;
Mt. 10. 13; Carele bine voescu. K~HEU,'"
liro I<lKI\€HilO.4
2 I\·t. I. 17. 12. ~i numaidecit .scoase pre EI Duhul in pustie.
(12) Mt. 4. I;
Lue. 4. 5. 13. Si era aeolo ln pustie, patruzeei de zile si patruzeei de nopti ,
ispitit de Satana ~i era ell Iierile , ~i ingerii slujiia Lui.
(H) Mt. 4. 20; 14. lara dupa prinsoarea lui loan, veni Iisus in Galilea, propove-
Luc. 4. 14; lOll
4. 43. duind Evanghelta a lmparatiei lui Dumnezau
15. ~i zicind ca sa implu vreamea ~i s-au apropiat Imparatiia
lui Dumnezeu: Pocaiti-va si creadeti Evangheliei.
I KOH:U,""nOHE(A).
:&TOpHHK ••..iI. HEAf/\1i.3d'ld1\0r.5
(16) Mt. 4, 18; 16. lara Imbl ind pre linga rnarea Galileiului, vazu pre Simonsi
Luc. 5. 2.
pre Andre iu , Iratele lui,aruncind mrejile in mare (ca era peseari).
17. Si zise Iisus lor: Veniti dupa Mine ~i va voi face pescari de oa-
meni,
18. Si numaidecit lasara mrejile lor, rnearsara dupa E1.
19. ~i mergind de aeolea putinel, vazu pre Iacov a lui Zevede iu
~i pre loan, Irate le lu i,carii in eorabie eirpiia mrejile sale.
20. Si numaidecit chema pre ei ~i lasind pre Zevedeiu, tatal lor,
in corahie ell slugile , mearsara dupa E1.
(21) MHt. 4. 2:1; 21. Si intrara in Capernaum ~i numa idcclt mearsa in. sinagoga,
Luc. 4. 1.
simbata, de invata.
22. Si sa mira de invatatura Lui , ca era invatind pre ei, ca ce la
ce avea puteare ~i nu ea cartularii. KTO(K),cp-k(A).&1. HE(A).
KOH{U,II.,
3d('l), :\.6
(23) Luc. 4. ,12. 23. Sl era in sinagoga lor un om intru carele era duh necurat ~i stri-
ga,11 . .
a. Ce tl'~ab1l. a- 24. Zieind: Oh , ce e noao" ~i Tie, Iisuse Nazarineane , venit-ai. sa
V~1l1 cu Tine.
pierzi pre no i? Stiu-Te cine esti , sfintul lui Dumnezau.
25. ~i cert.a pre e l Iisus zicind: Amuteaste si esi dintr-insul.
26. Si-l scutura pre e l duhul ce l necurat ~i strigind cu glas mare,
esi dentr-insul.
27. Si sa sparn intara toti , citu sa intreba intru e isi, ziclnd: Ce e
aeeasta? Ce invataturi; noao e aeeasta? di ell putearea-si si duhurelor
ce lor necurate porunceaste ~i asculta de El.
28. ~ i t'~i veastea Lu i numa icit , intru tot tinu l ul Galileiului.
Ko(u,), cp1i(A). lle(K), Ri. HE,l,1i/\l1.
3d'ld~\O,£. 7
(2tJ) Ml. 8. 14; 29. ~ i atuncesi, esind den sinagoga, venira in casa III i Simon si
Luc. 4. 32.
a lu i And re iu , cu Iacov ~i loan.
30. lara soacra lu i Simon zacea, de Irigur i prinsa, ~i numaiclt
zisadiLui de ia.
EV ANGHELIA DE LA MARCO 177

31. Si mearse de 0 scula tiindu-o de mina ~i aciiasi lasara pre ia


frigurile ~i sluj iia lor.
32. lara clnd fu sara, adusara catd EI toti beteagii ~i lndracitii,
33. ~i era tot orasul strinsu la use .
.. 34. ~i vindeca pre multi bolnavi, cuprinsi de multe fealiuri de
boale, ~i draei multi seotea si nu-i lasa sa graiasca, di cunostea
pre E1. . __
- 35. ~i demineata, foarte de noapte, sculindu-Sa esi. Gt!{&) K II"(C).
Si mearse in loe pustiiu si aeolo Sa ruga.KO(ld. s:
'IE(K). 341('1). 8
36. Si mearsara dupa El Simon ~i earii era eu E1.
37. ~i aflind pre EI zisaral.ui ca: Toti cauta pre Tine.
38. Si grai lor: Blamati in sate ~i in erase ce-s mai aproape, ca (38) Luc, 4, 43.

sa propovedueseu si aeolo, ca pentru aceaia am venit.


39. ~i propoveduiia in sinagoghiile lor, in toata Ga lilea , ~i
dracii scotia.
40. ~i veni catra EI un stricat, rugind pre EI si ingenunchind ina-
inte-I ~i zicind Lui ca: De vei vria, poti-ma curati.
<I:!Y 41. lara Usus, Iacindu-l-Sa mila, tinse mina ~i atinsejjde e l ~i
zise lui: Voiu, curateaste-te !
42. Si deaca zise asia, aciiasi sa duse de la el stricaciunca ~isa cu-
diti.
43. ~i contenind pre el tare, numaidecit m ina pre e l.
44. Si zise Iui: Cauta nemurui nemica sa nu spu i, ce pasa de te (44) Levit. 14, 4;
Luc. 5, 14.
arata popei ~i du , pentru curateniia ta, ce au porincit Moisi; aceas-
ta , marturie lor. Ko(u.), C~(&).9
45. lara Elesind, incepu a propovedui mult ~i vestind cuvintul
cit de-aciia nu putea EI aiavea in cetate sa intre , ce afara in locure
pustie era ~i veniia la El de pretutindinea.

CAP 2

3, 5. Sliibitul sa oindecii. 14. Pre Maieui cheamii. 19. Posiuri si


scirbe sa protocescu. 23. Ucenicii [reacii spice de grill.126. Piini sjinte.
A -'R
HE () nec-ra, '-0 3.1
341'1411\0,
(1) Mt. 9. 1.
i iara intra in Capernaum , dupa citeva zile, ~i sa auzi
ea iaste in casa.
2. ~i aciisi sa adunara multi, cit de-acii nu putea
incapea nece inaintea use i. Si graiia lor cuvintul Evan-
ghelii.
3. Atunci venira la El, adueind slabitul de vine, (3) Mt. 9, 2;
Luc. 5, 18,
ee-l purta patru lnsi.
4. ~i neputindu-sa apropiia catra EI, pentru multime , descope-
rira casa un de era ~i sparsara podu I ~i slohozira patul in care le zacia
slahitul.
5. lara vaz ind Iisus credinta lor, zise slabitului: Fiiule , ertate-s (5) Psaforn 51,
st ih 1; Isai , 43,
tie pacatele tale. 25.
6~ lara era aciia ~azind un ii den cartulari ~i cugetind intru ini-
III ile sale:
178 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648

7. Ce graiaste asia Acesta hule? Cine poate erta pacatele, numai


slngur Dumnezau,
8. Si aciiasi intelegind Iisus cu duhu I sau ca asia cugeta ei
intru eisi, zise lor: Ce cugetati aceastea intru inimile voastre?
9. Carea-i mai lesne: a zice slabanogului , ertate-ti-s pacatele
tale, au a zice, scoala si-ti ia patul tau ~i imbla?
10. Ce sa ~titi cii are Fiiul omenesc puteare a erta pacatelej {pre pa- .far
mint; (zise slabanogului.) .
11. Tie zie, scoala, ia-ti patul ~i pasa acasa-ti l
12. Si atunceasi sa scula si-s! luo patul si esi denaintea tutu-
rora, asa cum sa mira toti si lauda pre Dumnezau , zicind ca neceo-
dinioara n-am vazut ea aeeasta. Ko(u,) , HE(A).l1
13. Si esi iara la mare ~i toata multimea veniia la EI sl invata pre
ei.' C,f,,"O(T), r,II.,)(c)n •. 3d('I), 'ii.l~
(H) Mt. 9. \I; 14. Si trecind , vazu pre Levie a lui Alfeov sazind la varna ~i zise
Luc , 5, .27.
lu i: Vino dupa Mine! :}ise scula, mearse dupa EI.
a. Mltar-nlci. 15. Si fu cind sadea in casa lui si multi puhlicani" si pacatosi ~a-
dea cu Iisus si cu ucenicii Lui, ca era multi ~i merge a dupa EI.
b. Mitarnici. 16. Si vaz ind cartularii ~i fariseii pre El mlncind cu publicanii"
si eu pacatosii, zisera ucenicilor Lu i ca ce man inca si bea eu publica-
-c. Mitarnici. nii" ~i eu pacatosii?
(17) Mt. 9,13; 17. Si auzind Iisus aceasta zise lor: Nu trebuiaste sanatosului
1 Tim. 1, 15.
vraci , ce bolnavilor. N-am venit sa chern dereptii, ce uacatosii, la
pocainta. Ko(U,),C,f,,(K). nETO(K). Ki. HE(.!.,)/I"'. 3<1(4), 'HYI
(18) Mt. 9, 14; 18. lara ucenicii lui loan ~i a fariseilor sa postiia; venira si zisara
Luc. 5, 33.
Lui ca ce ueenicii lui loan ~i a fariseilor postescu, iara ucenicii Tai
nu postescu?
19.. Atuneea zise lor Iisus: Au pot posti fiii nuntei cindu-i mirele
eu ei? Pina cindu-i mirele eu ei nu pot* posti.
20. lara vor veni zilele cind sa va lua dt' la e i mirele ~iatuneea
vor posti in aeealea zile.
21. Si nime nu coase peateeul nou in vesmintul vechiu, ca aimin-
trea va trage peatecul nou catra sine marginile vesmintului vechiu
~i mai mare va fi spartura.
22. Si nime nu baga vinul nou in foii vech i.ca aimintrea vinul nou
va sparge foii vechi si sa va varsa , ~i foii vor peri; ce vinul nou in
foii no i sa baga.
(23) Mt. 12, 1; KOHElI,b.. nn\TO(K). (~,f"I\O. d. II~CT. 3d4.111O la,
Luc, 6, 1;
5 MoL 23, 25.
23. ;;i fu trecind EI simbata pren semanaturi ~ij {incepura uce- f3Y
nicii Lui, mergind, a zmulge spice.
·(25) 2 Sam. 21,
24. Atuncea zisara Lui fariseii: lata ceIac simbata, ce nu sa cade.
6. 25. lara El zise lor: Au neceodinioara n-ati cetit ce-au Iacut Da-
vid, cind era in lipsa ~i flamiuzise el si carii era cu el?
(26)Ishod 29,35;
(tiparit 33 )
26. Cum intra in casa lui Dumnedzeu, supt" Aviatar, popa eel
d.ln zilele. mare, si minca p iinile sfinte, carele nu sa cadea a minca, ce numai
Levit. 8, 31 ~i 24, popilor, si deade ~i celora ce era cu el?' .
9.
27. Si zise lor: Simbata pentru omu-i f~cuta, nu omul pentru sim-
batao
28. Derept aceaia F'iiul omenescu domnu-i ~i slmbetei.
EVANGHELlA DE LA MARCO 179

CAP 3

1. Muia uscaiii sa vindeca. 6. Fariseii cu irodiianii fin stat. 10. De


aiinsul lui Hrisios sa uituieca multi. 11. lnointea lui Hrisios dracii
ingenunche. 12, 14. Apostolii. 24.' ltapiuiiiiia tmpiirecheatii in sinesi.
29. Hula pre Duhul Stint. 33. Piiriniii lui Hristos.
i intra iara in sinagoga si era aco lo un om avind mina (1) l\It. 12, 9;
Luc , 6, 6.
lIseata. .
2. Si-L soeotiia, oare simbata vindeca-l-va pre el,
ca sa-L vinuiasca?
3. $i zise omului celuice avea mina uscata: Scoala,
sta in mijloe !
4. Si zise lor; Cade-sa simbata bine a face au i'au a [ace eu iva?
Omul a-I piiarde au a-I mintui? lara ei tacea.
5. Sl cautind spre ei eu minie , durindu-L de impietr itura inimiii
lor, zise omuIui: Tinde mina ta. Si tinse si sa intregi m ina lu i, ea ~i
ceaialalta.
'KOHE(U,).
CffiliO(T). 71. HE(.J.)/\.
IIoHE(A)i\. 3J4~i\Odi.15
6. Siesind fariseii atuncesi eu irodianii, slat faeur{t spre EI, cum
Lsarapiiarde pre E1.
7. Ce Iisus Sa duse ell ueenieii Lui eatra mare si , mu lta multime
. ,
den Galilea mergea dupa EI si de la ludea.
8. Si de Ia .Ierosa lim ~i de la Idumea si din eeaia parte de lor-
dan ~i earii ~adea linga Tir ~i linga Sidon.jjmultime multa , auzind
cite Iacea, venira catra E1. .
9. Si zise ucenicilor Lui sa fie eorabiia gata, pentru mu ltimea
H. Impresoure.
ca sa nu-L calce" pre EI.
m. Ca pre multi vindeca , cit naval iia spreEI, ea sa sa atinga de
El, citi avea boale.
11: Si duhurele necurate cindvazura pre EI, cadea lnaintea Lui
~i striga graind ca: Tu esti Fiiul lui Dumnezau.
12. lara El mult certa pre e i, ea sa nu-L Iaca la a ratare pre El.
KOH~U,h.,
nH(A)I\E.bTO(K),r,. HE(A),3J4di\O'Ki.16
13. Atuncea Sa sui in munte ~i chema la Sine pre ceia ce \TU (13) :'lit. 10, 1;
Nij. 6. 7.
Insusi si venira eatra E1.
14. 's: aduse do lsprazeace , ca sa fie eu El ~i ea sa-i trimeata pre (14) Luc , 9. 1.

e i sa propoveduiasca Evangh.eliia.
15. Si sa aiha puteare sa vindece boalele ~i sa scoata draei.
16. Si puse numele lui Simon, Patru.
17. Si laeov a lui Zevedeiu .~i loan, Iratele lu i Iacov (si pusc lor nu-
melc Voanerghes, ce sa zice fiii tunetului).
18. $i Andreiu ~i Filip si Vartolomeiu ~i Matteiu ~i Toma si Iacov
a lui Alfeiu si Tadei si Simon Canan it. .
,., 19.$i Iuda lseariotis care le ~i vindu pre E1.KoH:U,h.,KTO(K); Gp'k(A).
n H(A)i\E.3J4di\O. rip $i venira aeasa.,
20. $1 mearsera jn casa si sa aduna iara multime cit nu putea
ei nece bueate sa man ince.
180 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

21. Si auzind Irat iile Lui venira sa prinza pre EI, ca zicea ca
nu- Si e in minte.
22. Si cartularli ce venise den lerosalim zicea ca are Velzevul si
cu dom~ul dracilor scoate dracii. '
(23) i\lt. 9, 34 ~i 23. Si chema pre ei, in pilde zise lor: Cum poate .Satana pre Sa-
12, 24; Luc. 11,
15. tana sa scoa tit?
24. Sl macar ~i trnparatiia de sa va imparti, nu .poate sta imp a-
ratiia aceaia.
25. Si macar ~i casa de sa va lmparechea, nu poate sta casa aceaia.
26. Asia si Satana de sa va scula pre sine si sa sa impare//chiiaze,
nu poate sta, ce are sf irsanie.
27. Nu poate nime vasele celui tare, lntrind in casa lui, sa le jahu-
iasca, de nu va lega Intii pre eel taresi atunee casa lui va jahui.
Ko(u.), cp"k(A). 4E(K), ri: HE(A). 3dlldl\O Ai.IS '
(28) !\'It. 12, 31; 28. Adevar zie voao ca toate pacatele sa vor erta, a fiilor oame-
,Luc. 12, 10;
1Poslan. Ion 5,16. nilor, ~i hulele, maca I' cite vor huli.
29. Dara cela ce va huli spre Duhul Sfint nu are ertaciune in
veac, ce iastevinovat giudecatii de veae.
30. Ca zicea duh neeurat are.
31. Deci venira Iratii ~i muma Lui si stind alara ~i trimeasara la
El, chemindu-L pre E1. '
(32) Mt. 12, 46; 32. Si sadea multimea impregiurul Lui, iara ei zisera Lui: laca,
Luc. 8, 19.
muma Ta si fratii Tai afara Te cauta.
33. At~nci raspunsc lor, zicind: Cine iaste muma Mea ~i fratii
Miei? '
34. Si cauta pre aceia ce ~adea pregiur de Sine, zise: lata muma
Mea si fratii Miei.
35.Ca' oarecine va face voia lui Dumnezau , aceia e fratele Mieu
si sora Mea si muma. KOHEU.b., '4ETW(K).19

CAP 4
3. Pilda siimiuuiturii. 14. Tilcul pildei. 18. Spinii. 21. Lumina.
2(). Siuntnia samanala in piimint. 31. Griuiniul de muslariu. 38. Doattne
Hristos in corabie.
, ,..., I "I ""'-

rrlnTOKb., 1"1, HEA"kI\H. 3d4dl\0, EI.20

(1) 1\H. 13, 2; i iarii incepu a invata linga mare si sa aduna catra EI

m
Luc. 8, 4.
mu ltime multa, citu-I fu Lui a intra in cor,a,bie sa ~aza
, pre mare ~i toata multirnea, linga mare, era pre uscat.
, 2.$i lnvata pre e i in pilde pre cililte_ ~i zicea lor
intru invatatura Lui.
3. Ascultat.i: lata esi un samanatoriu a samana.
4. Si Iu cind samana, una caw ling a cale ~i venira pasarile ceriu-
Iu i si 0 mincara. ,
5. lara alta cazu pre pietris, unde nu avea pamint mult ~i numai-
decit rasari si pentru ce nu avea pamint intr-adincu.//
6. lara risari soareIe, sa pirli, si pentru -ce nu avea radacina, sa 4;;'
usca.
EV ANGHELIA DE LA MARCO 181

7. ~i alta caw in spin! si crescura spinii ~i 0 inecara ~i rod nu


deade.
8. ~i alta cazu in pamint bun ~i deade rod, radicindu-sa si cres-
cind ~i aduse una, treizeci ~i una, sasezeci ~i una, 0 suta de ori atita.
9. Si zise
.-.J
lor: , Cine are, urechi
-"
de auzirea sa. auza, KOH EU,I>.
.
, nETK8 ••
n /1
OHEAEII(IKI>., AI, HEAE~1i. 3d4d"0. Si.21

10. Si cind fu singur, intrebara pre EI, carii era linga EI, cu cei
doisprazeace, de pilda.
11. ~i zise lor: Voao data iaste sa ~titi taina lmparatil lui Dumne-
dzau , iara eelor den afara, in pilde toate le vor fi.
12. Ca prevind, sa priveasca sl sa nu vaza ~i auzind, sa auza ~i sa (12) Isai. 60, 9;
Mt. (tipartt Mr.)
nu inteleaga ; sa nu cindva sa sa intoarca si sa sa iarte pacatele lor. 13, 14; LUc.8,
13.~i zise lor: Au nu stit.i pilda aceasta? Dara cum yeti toate p il- 10; Ion 12, 40;
Dean. 28, 26;
de Ie inteleage? C rim. 11, 8.
14. Cela ce samana , cuvintul sam ana.
15. Deci acestea sint carea au cazut linga cale, in carii sa samaria
cuvintul, ~i deca-l aud, numaicit vine Satana ~i ia cuvintul ce e sa-
manat intru inimile lor.
16. Si acestea sint asijderea carii iau saminta in pietris, earii
deaca aud cuvintul, atuncesi cu bueurie il priimescu. .
17. $i n-au radacina intru e isi, ce timpurii slnt, deacii fiind scirbe
~i goniri pentru cnvint, numaidecit sa smintescu.
18. Si acestea sint carii iau in spini saminta, acestea carii aud cu-
vintul,
19. Ce de grija veacului acesta ~i de in~alaciunea bogatiei ~i de (19) 1 Tim. 6,17.

pohtele altor lucruri intrind , ineaca cuvintul ~i fara rod sa face.


20. lara acestea sint carii iau saminta in pamint bun, carii aud
cuvintul si-l primescu ~i aduc rod, unul, treizeci ~iunul, sasezeci ~i
una, u suta de ori atita.// .
21. Si zicea lor: Au doara Iacliia pentr-acea 0 aprindu ca sa 0 pue (21) Mt. 5, 15;
Luc. 8, 16 sl 11,
supt speae sau supt pat, au nu in sfeasnic sa 0 pue? 33.
22. Ca nu iaste nece 0 ascunsa carea sa nu sa arate, nece ascunsa (22) Mt. 10, 26;
Luc. 8, 17 ~i 12,
carea sa nu vie la aiave. 2.
23. Sa are cineva urech-..J".
I ,.., ,
ide auzirea sa auza.
,
KOHEU,I>., nOHE(A).
hTOPHHKI>., Ai, HfA 1i"H. 3d4""0. 31.22

24. Si zieea lor: Socot.iti ce auzlti , eu care masuravet! masura , (24) Mat. 7, 2;
Luc. 6, 38.
masura-sa-va voao ~i sa va adaoge voao cestora ce auziti,
25. Ca cine are, da-i-s.e-va lui ~i carele n-are ~i ce are lua-sa-va (25) 1\1t. 13, 12
~i 25, 29; Luc.8,
de la e1. 18 ~i 19, 26.
26. Si zieea: A~ia iaste lmparatiia lui Dumnezau ca ~i un om ee
arunca saminta in pamint.
27. Si doarme ~i sa scoala noaptea ~i zuoa ~i saminta rasare si
creaste , cum nu stie el.
28. Ca pamintul de elusirodeaste intii iarha, dupa aceaia spic,
dupa aceaia imple grauntul in spic,
29. lara cind aduce rodul, numaidecit trimite saceratorii, ca au
venit saceratul.
(30) Mt. 1:l. 31;
30. Si zicea: Cui vom asamana Imparatiia lui Dumnezau? sau in Luc. 13, 18.
ce pilda' Yom inchipui pre la?
182 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

31. Ca gdiuntul de mustariu , care le cindu-l samana in pamint,


mai mic iaste de toate seminte le care-s in pamint.
32. ~i deaca-I samaria, creaste ~i sa face mai mare de toate buru-
ianele si face sttlpari mari, cit pot, supt umbra lui, pasarile ceriului
sa salasuiasca.
(:l:3) Mt. 13, 14. 33. '~i pilde ca aceastea multe graiia lor cu cuvintul, cum putea
auzi.
34. lara f,ara pilda nu graiia lor, dara deusebi ucenicilor Lui
toate Ie spunea, Ko(u,), KTO(K). Gp-k(A), AI. 3d'''''''. iiI.23
35. ~i grai lor intr-acea zi: Fiind sara, sa treacem in ceaia parte.
36. ~i lasind multimea , luara pre El .cumu~i era in corabie si
alte corab ii inca era cu E1.
(17) Mt. 8, 23; 37. Atunci sa scorni vihor devint mare, iara undele in/ltra in cora- 46r
1.11",. R, 22.
bie , attta cit mai sa imp lea corabiia.
38. Si era EI in Iundul corabii , dormind pre un capatiiu.
Atunci-L desteptara ~i zisara Lui: Invatatoriule , au nu bagi sama ca
perim?
39. ~i sculindu-Sa certa vlntul si zise marii: Domoleaste-te , in-
ceata ! Si inceta vintul ~i fu incet mare.
40. Si zise lor: Ce sinteti inspaimati asia, cum n-aveti credinta?
41. ~i sa infricosara eu frica mare si graiia runul catra alalt:
Oare cine iaste Acesta ca ~i vintul ~: mareaascultara pre El? Ko(u,),
cp'k(,\j.24

CAP 5

1. [tultiicilul so. oindicii. 6. Dracul cunoscu pre Hristos. 9. Un legheon


de draci. 13. lntrorii in porci. 22. Fata lui lair. 25. Muiarea de cursu I
stnqelui so. oindecii. 26. Vracii. 34. Credinia. 39. Adurmirea.
~ETO(K). At H(,I,) tIE, 341'1","', el.25.

ll)Mt. s, 28; i venira in ceaia parte de mare in laturea gadarinea-


Lllc. II. 26.
11 ilor.
2. ~i esind El den corabie , aciisi tlmpina pre El,
dentru mormint, un om intru care le era duh necurat..
3. Carele zacea in morminte ~i nece cu lanturi nu
putea cineva sa-l leage pre eI:
4, Pentru ce ca de multe ori fiind el in Iiiara ~i in lanture , sa rum-
pea de pre el lanturile ~i fiarale sa sfarima si nime nu putea pre el .
sa-I imbllnzeasca. .
5. Si in toata vreamia , noaptea si zua , prin munti ~i in mor-
a , lurruulin minte , era strigind si sa zd iriia" cu pietri.
du sa.
6. lara vazind Iisus de departe, alerga ~i sa inchlna Lui,
7. Si strigind cu glas mare, zise: Ce lueru am cu Tine, Iisuse,
FHuI Iui Dumnezau celu i de sus? Giuru-Te pre Dumnezau sa nu
ma muncesti !
8. (Ca-i gr{liia lub Esi , duh necurat, den om.}
9. Si-l intreba: Ce ti-e numele? ~i raspunse graind: Legheon
mi-e nume le , ca multi sintem·11
EVANGHELIA DE LA MARCO 183

10. Si rugara pre EI mult ca sa nu-i scoata pre e i afara den


tinut.
11. lara era acolo linga munte 0 turrna mare de porci, pascind,
12. Si rugara pre EI toti dracii, z icind: Slobozi pre no i in porci,
ca sa lntram intru ei , Si-i slobozipre e i lisus atuncesi,
. 13.~i esind duhurele ceale necurate , intrara in porci si naval i
turma de pre tarmure, sari in mare (~iera ca la doao mil') ~i sa ine-
cara in mare.
14. lara ceia ce pastea porcii Iugira si deadera veaste in oras
~i in sate ~i aceia esira sa vaza ce iaste, ce-au fost Iacut,
15. Si venira catra Iisus ~i vazura pre eel indracit saz ind ~i S[l-
natos la minte pre acela ce avea legheon ~i sa spamintara.
16. Si spunea lorce.i ce vazuse cum au fost f[ICUt ell indriuil u l
~i de porci.
17. Si incepura a ruga pre EI sa Sa dud! den hotarale lor.
18. Si intrind El in corabie, ruga pre EI ace la ce-au Ios] iudrac il
ca sa fie cu EI.
19. lara Iisus nu-i ingadui lui, ce zise lu i: Pasa in casa ta , e[tlr[l
ai tai , ~i vesteaste lor cite Iacu tie Domnul , ~i ca I-au lost tn ila de
tine.
20. Si mearse ~i incepu a propovedui in zeace orasa cite i-au Iacut
lui Iisus si toti sa mira. Ko(u.) lIE(K).26
21. ~i trecind Iisus in corabie, iara in ceaia parte, saaduna mu l-
time multa la El. ~i era linga mare.
nh\T~Kh. At, HEA[,,-t. 3<1'1I,IO,K. 27
iI. A saborulu i.
22. Si iaca veni unul den mai marii sinagoghe i", nume le-i fair.
~i vazlndu-L pre EI, cazu catra picioarele Lui.
(2:1) Mf. 9. HI;
23. Si ruga pre EI muIt zic ind ca: Fiia mea spre moarte iaste ; 1'0- 1.u('. R, <11.
gu-Te,vino si-Ti pune m inile spre ia, sa sa tl'imaduiasca si sa fie vie.
24. ~i mearse Iisus cu e l, II~HE(A), Ei. 3<1('1) Kd.2B Si dupa Elmer
g(';l mu ltime multa si-I. impresura pre E1. IIp-t(c) nH.(K).
25. (Atunci 0 muiare cariia era de-i cura singe de do isprazeace ani)
26; Si mult patise de multi vraci si-si cheltuise ce avuse Iitoate
~i nernica nu folosise, ce la mai mult diu sosise,
27. Auzind de Iisus, veni inmu ltime den dos ~i atinse vesm intul
Lui.
28. crt zicea ca numai de as atinge de vesmintul Lui, m intu-
i-ma-voiu.
29.~i atuncesi saca izvorul singelui ei si simti in trupu-si ca sa
vindeca de acea boala.
30. Si numaideclt cunoscind Iisus intru Sine ca au esit putea-
re dentru EI, Sa intoarse catra multime, zise: Cine sa atinse de ves-
mintele Meale?
31. ~i zisara Lui ucenicii Lui: Vezi mu ltimea impresur indu-Te
~i zici: Cine sa atinse de Mine?
32. lara EI cauta in laturi sa 0 vaza carea Iacu aceaia.
33. lara muiarea spareata si tremur ind , stiind ce-au fost Iacut
ei, veni ~i cazu la picioarele Lui si spuse Lui tot cu adevar.
184 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

34. lara El zise ei: Fiica , credinta ta te m intui ; pasa in pace si


fii sanatoasa de boala ta. "K¢(u.), nHE(A), 4ETH, nE(K). 29
35. Inca graind El, venira unii de la mai Amarele' sinagoghii,
zicind cii: Fata ta au murit; derept ce ustenesti Invatatoriul?
36. lara Iisus numai cit auzind acest cuvint care sa grai, zise
mai marelu i sinagoghii: Nu te teame , ce numai ce ereade.
37. 5i nu lasa neee pre unul sa mearga dupa Sine, numai Patru
si Iacov si pre loan, fratele lui lacov.
38. 5i veni in casa mai marelui sinagoghei ~i vazu gilceava, plin-
gind si vaetindu-sa mult..
~ 39: Si intr ind zise lor: Ce gilceviti ~i plingeti?Porohoaean-aumu-
rit, ee doarme.
40. ~i ridea pre E1. lara El scotind pre toti, luo pre tatal fecioa-
re i ~i pre muma ~i pre carii era cu El si intra unde era fecioara zacind.
41. Si prinzlnd fecioara de mina, zise ei: Talitacum, ce sa z ice:
Iccioara, (tie zicj.rscoala !
42. Si numaidecit sa scula Iecioara ~i imbla ca era/lca de do ispra- 47"
. zeace ani. Si sa mirara cu minune mare.
43. lara El conteni pre ei mult, ea nime sa nu stie aceasta ~i zise
sii-i dea e i sa manince.

CAp 6

1. Hrisios pouestuind in mo~iia Sa, II urira. 6. Necreduiia nazarinea-


n ilor. 7.Trimetu-sii apostolii. 13. Scot dracii $i ungu beteagii. 14. Cuqe-
tarea Iui Ired de Hrisios. 18. Ioann penliu ee-l biigara in iemniiii. :!:!~
Giucarea lrodii. 27. Tiiiarea capului lui Ioann. 29. Inqiuparea. 30.
Aposiolii so. intoarsiirii de la propovedanie. 34. Hristos invafa in pusiie.
37. Sa/lira muliimea cu 5 piini. 48. Apostolii so. tnoiiluescu in mare.
5(i. sa uitidecatii boltianii ell aluujerea uesmlniului Hristos .
fi, REA -kt\H. 3.t4dM, KK.30
. :CT~PHHKh.,
(1) 'IL la, 54; i r~i de acolo ~i veni lntru mosiia Sa ~i mergea dupa EI
Lue. '4. 16.
ucenicii Lui. Roll, ntl\K.31
2. ~i fiind simbata, incepu in sinagoga a invata ; ~i
multi auzind sa mira, zicind: De unde-s Acestuia a-
('('astra? Si ce inte lepciune-i aceasta ce e data Lui, ca
puteri ca aceastea de minile Luisa facu?
a. Cinp li lur, 3. All nu iaste Acesta ace! rotariu", fiiul Marii ~i frate lui Iacov
si aIui Iosie si a lui Iuda si a lui Simon? Si au nu .stnt surorile Lui
~cicea iutre ~oi? Si sa sm'intiia intruEl, '
(4) loa II (I ipii- 4. Si grrdia lor Iisus ca nu iaste prorocul fara cinste , fara numai
rit \Iat.) 4. 14.
in mosiia III i si in Iratie ~i in casa ltd.
5. ~i nu putu aco lo neci 0 puteare sa Iaca, ce numai pre putinei he-
tragi puse m in ile si-i vindeca.
(6) xu. U. a:l; 6. Si Sa mira pentru necred inta lor si 1111 h1:1 sate le impregiur, Im"a-
J.llc. 1:1, 22.
t ind. Gp'k(A), Ei,HEAt'lH. 3d4f,IO, ~.32
-

EV ANGHELIA DE LA MARCO 185

7. Atunci.chema pre cei doisprazeace ~i incepu pre e i a-I trimite (7) Mat. 10. 1;
\,i~. 3, 14; Luc.
cite doi ~i deade lor puteare spre duhurele ceale necurate. 9. 1.
8. Si porunci lor ca nemica sa nu ia pre cale , numai toiag; nece trais-
ta, nece piine , nece bani in punga,
9. Ce numai incaltati in co ltuni ~i sa nu sa imbrace in doao ves- (9) Dron. 12, 8.

minte.
10. Si zicea lor: Vareunde veti intra in casa, acolea ramineti
p ina yeti esi de aeolo.!!
11. Si varecine nu vor priimi pre vo i, nece vor. asculta pre voi, (11) lVlt. 10, 14;
Luc. 9.5; Dean.
esind de acolea, scuturati prahul de supt picioarele voastre , sa fie 13. 51 ~i 18, 6.
aceasta marturie spre ei. Adevar zic voao, ea mai iusor va fi sodomlea-
nilor au gomoreanilor in zua Giudecatii, decit orasului acetuia.
12. Si esind , propoveduiia sa sa pocaiasca,
13. Si draci multi scotia ~i ungea cu uloiu pre multi bolnavi si-i (1:1) POS]Il. fa-
COY 5, still 1·1.
vindeca. . N,...,,· , _
KOHEU,", cjl'k(A). flKr!5cT<I. K9. 3<14<1/10.. KA.33
14. Si auzi Irod craiu (ca Ia aratare era numele lui) si zise: loan (14) xn. 1.J. r.
Luc. 9. 7.
Botezatoriul s-au sculat den morti si derept acea sa fae puteri de e1.
15. Altii zicea ca Ilie iaste, iara altii zicea ea iaste proroc sau
unul den proroci,
16. lara auzind lrod zise ca: Acesta-i loan pre carele am taiat (1Ii) r.o-. :I. 19.

eu; elu s-au sculat den morti.


17. Ca Irod trimeasesi prinsease pre loan si-I legase in temnita,
pentru Ircdiada, muiarea Iui Filip, fratelui sau , ea si-o luase muiare.
18. Ca zieea loan lui Ired ca: Nu ti sa cade sa aibi pre muiarea (18) Levit. Ill.
16.
fratelui tau.
19. lara Irodiada sa miniia pre el si vrea sa-I omoara ~i nuputea.
20. ~a Ired sa temea de loan, stiind pre el om derept ~i sf int ; (20) xn. 12. 26.
./
si-l soeotiia pre el ~i ascultind pre eI, multe Iacea si eu drag asculta /
pre e1.
21. Si thnpllndu-sa 0 zi de treaba a nasterii lui lrod, in carea
Iacea cina boiarilor sai si capitanilor si mai marilor a Galileei,
22. Si intrind Iata lrcdiadei ~i giucind, placu lui lrod ~i celor
ce ~adea cu el. Zise craiu featei: Ceare de la mine macar ce ve i, si-ti
vo iu da!
23. Si sa giura ei ca: Auce vei ceare de .la mine da-ti-vo iu tie,
pina la giurnatate de tara mea.i!
24. lara ia esind spuse mini-sa: Ce vo iu ceare? lara ia zise : Capul
lu i Ioann Botezatoriul.
25. Si mearse atuncesi ~u graba la craiu, ~eru z icind: VOiu ca
sa-mi dai acum, in blid, capu I lui loan Botezatoriu 1.
26. lara craiu foarte sa intrista, dara pentru giuriimintul si pentru
ceia ce sadea cu e l , nu vru sa-i leapede cearerea.
27. Si numaidecit trimetind craiul hengheariul si porunci sa aduca
capul Iui.
28 .. lara el mearse , tae capul lui , in temn ita, si-I aduse In blid
si-l deade Ieate i si fata-I deade mini-sa.
, 29 Si auzind 'llcenieii lui, venira ~i luara trupu lJui ~i-l pmara
In mormint, Ko(u,). Oyc"k(K)HOKEHIIO. qE(KL Ei. 3<1(4), KE.34
186 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

(30)1.111:.9, 10. 30. Atunci sa adunara aposto l ii la Iisus ~i-T spusara Lui toate ce
.Iacura si ce invatara,
31. '~i zise 10;: Veniti vo i insiva deusehi , III loc pust iiu, ~iodih-
niti putine l; ca era multi veuitori car ii ven iia ~i mergea ~i nece sa
manince nu avea prilej -.
32. ~i mearsara in loc pustiiu , cu corabiia singuri. .
(:1:1) xu. 14. 1:1; 33. ~i vaz indpre wi, mergind , multimea si cunoscura pre EI
I. Ill". 9. 19.
multi, ~i pedestri den toate orasale cursara aco 10 ~i intrecura pre e i
si sa strlnsara la E1. .
(:1I) 'It. 9. :i6; , 34. Atunci esind vazu Iisus multime multa ~i I Se Iacu mila de
H. 14 (ultimul
verset nil estc e i, ca era ca oile neav ind pastoriu si incepu a invata pre ei multe.
mcnt ionat}; Luc , 35. Si iata, fiind vreame indesara, mearsara la EI ucenicii
9. it.
(35) ~It. 14. 15. Lui, zis~ra c_apustiiu iaste locul ~i iata zuoa trecu.
36. Slobozi pre ei, ca sa mearga pren sate si in orasale denpre-
giur, sa-si cumpere lor plini, ca n-au ce minca.
37. lara El raspunz ind zise lor: Dati voi lor sa manince. Atunci
zisara Lui: Poate ca vom mearge sa cumparam de doao snte de hanl
piini 9i sa dam lor sa maninee.
(:18) 'It. 14. 17; 38. lara El zise lor: Cite p iini ave ti? Mearget! 9i vedeti ! lara e i,
LIII". 9. :1; Jon 6.
4. stiind , z isara: Cinci 9i doi pesti, .
39. Atunei porunci lor sa-i tocmeasca sa ~aza top pre jjrind spre
iarba vearde.
40. Si ~azura rtnduri-rindurt, cite 0 suta 9i cite cincizeci.
41. Si luo ceale cinci p iini si cei doi pesti, cautind la ceriu , bla-
goslovi-isi Irimse p iin ile ~i Ie deade ucenicilor Lui ca sa Ie pue ina-
intea lor ~i ce i doi pesti impart.i tuturor.
42. Si m incara toti si sa saturara.
43. $i strinsara fa~m'ituri doaosprazeace corfe pline si den pesti.
44. Si era carii m incara ca la cincimie de oameni. II~To.)Kh.; EI.
35
:3. 444,10,
I .~
KS.
15. Si atunceasi sili pre ucenicii Lui sa intre in corabie si sa trea-
ca inainte in ceaia parte, in Vitsaida, pina va slobozi Insusi multimea.
KO(IJ,), 'lE(K).36
. 46. Si slobozind pre ei , mearse in munte , sa Sa roage.
(-17) xu. 14,22
47. Si fiind sara, era corabiia in mijlocul marii si El Insu~i, pre
(l ipar it 23); Jon
6,16. uscalu.
" 48. Sivazu pre e i ch inuindu-sa in vinslatura corabiei (ca era
vintu Ltmprotiva lor) ~i in a patra straja a nopti i, veni catra ei, im-
blind pre mare si vrea sa mearga pre llnga ei.
49. lara ei vazindu-L pre EI imhlind pre mare, le paru a fi 0 na-
Iuca 91 strigara. .
50. (Ca toti-L vedea si sa turhurara) ~i atuncesi grai Cll ei si
zise lor: Cutezati, Eu sint , nu va teamereti.
. 51. Atunci i~tra la e i in corahie si
, inceta vintul si , e i mai virtos
intru e isi sft infricosa ~i ~a mira.
52. Ca nu inteleasara ce Iacu cu piini Ie, ea era inima lor impietrita.
53. Si trecind , venira in pamintu 1 Ghenesaretului ~i sa oprira.
Ko(u,) , m(K). nH(.\)ilE. 51. HE(A). 344.1,10. 1<3.37
54. Atuncea esind e i den corahie , numa idecit cunoscura pre El.
EV ANGHELIA DE LA MARCO 187

55. Si cursara tot impregiurul tlnutulu i ace lu ia ~i incepura in pa-


ture a purta bolnavii , unde-L auziia ca iaste.
56. ~i vareunde intra in eras au in cetate au in sate, pre u lite pu-
nea bolnavii ~i ruga pre EI inca inumai sa sa atinga de poalele vesmin-
telor Lu i ~i citi sa atingea de El. sa vindeca.jj
CAP 7
1. ApostoZii Ii ceartii petiini ca ce m(inzncil cu minile tiespiilate.
4. Invataiura [ariseilor de spiiliiiurti. 6. Fiiiam icii. S. Carii tinea potunca
oamenilot mai tare dedi a lui Dumtieziui. 10. A cinsti piirintii. 12. Ce
lucru slHlr('il pre om. 25. Hananea. 33. Surdul $i mulul sa uitidecii.
, .
(1) Mt. 15, 1.

U
tunci sa adunara catra. EI fariseii ~i unii den car-
r£ "lulari. carii venise den lerosalim., '
-. ," 2.~i vazind Ul,lii den ucenicii Lui cu minile necurate
" (nu nespalate) mincind p iinea , huliia-i.
3.Ca fariseii ~i toti j idovii, de nu-si spala minile
ades , llU m inca, tiind rinduiala batrinilor.
4. ~i venind den tirg, pina nu sa spala; nu minca ; ~i altele·
multe slnt care Ie luara a tinea cumu-s: spalarea paharalor ~Ja urcioa-
relor ~i a caldarilor ~ia paturelor.
liTO(K). Si. H£(,\). 3d4dllO KH.38
5. Dupa aceaia intrebara pre EI fariseii ~i cartularii: Pentru ce
ucenicii Tai nu imbla in rinduiala batrlnilor , ce cu minele nespa-
late maninca piine?
6. lara El , raspunzind, zise lor ca: Bine proroci Isaiia de vo i, (6) lsai. 29, 13;
Ishod 20, 12;
Iatarnicllor, cum iaste seris, acestea oameni eu huze Ie Ma cin- 5 Moi. 5, 16;
stescu, iara inima lor departe-i de Mine. Eft'S. 6, 1.

7. Ce in desart Ma cinstescu invatind invataturile carele-s porin-


cile oamenilor.
8. Ca lasind porunca lui Dumnezau ,tineti rinduiala oamen ilor ,
gO(I~) nH£(.\).3 9 Spalarea urcioarelor ~i a steele lor si alte le en aceastea
multe faeeti.
9. Si zicea lor ca: Bine lapedati porunca Iu i Dumnezau , Srl
tineti rinduialele voastre.
10. Ca Moisi au zis: Cinsteaste tat a-tau ~i muma ta ~i cela ce va (10) lshod 21. 17;
Levit. 20, 9; Prit.
grai rau pre tata-sau sau pre muma-sa eu moarte sa moara. 20. 20.
11. lara vo i ziceti: Sa ara zice cineva tatini-sau sau mil/ni-sa (11) :\1t. 15.. r.
corvan (ce iaste" daru) au cu ce te-ai agiutorat de la mine. a. Ce sil z icc, cita
jart va duei. Ei
12. Si de-acii inainte nu lasati pre el nemica sa Iaca tatini-sau z icea ca '( Iolo-
sau mini-sa. seaste ~i parlnt t-
lor; lara prcc i,
13. Calclnd cuvintul lui Dumnezau cu rlnduiala voastra care rin- numai in daru-I
hranescu ,
duiti ~i aseamene ca ac~astt;! mu~te fae;tL~.
Gp1i A1i , 51, H£,\1i,IH. 3d4dl\(\ KO.40
14. Si chem ind toata multimea, graiia lor: Ascultati pre Mine
to]i ~i inteleageti.
15. Nemica nu iaste den afara omului de care intra intr-insul sa-I (15) "It. 15. :!o;
lsa ], :15. 5. '
poata spurca , ce carele es dentru el , acealea sint care le spurca on.ul,
16. De arc cineva urech i de auzirea sa auza. Ko(u.) , KTO(K).41
1118 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

17. ~i cind intra in casa den mu ltime, intrebara pre Elllcl'nicii


Lui, de p ilda,
18. Atunci zise lor: Asa si vo i ne intelegatcri sinte ti? Nu Ya pricea-
peti ca tot ce e den alara intrind in om nu-l poate spurca pre el?
19. ea nu intra in inima lui, ce in male ~i pre dedesupt cs cura-
tind toate bucatele.
, 20. lara graiia ca ce iase den om aceaia spurca pre omul.
{21) Bit. 6, 5 ~i 21. Ca denlauntru, dentru inima oamen ilor es cugete Ie reale ,
s, 21.
curv iile, lotriile, vrajrnaaiile ,
22. Furtusagurile, scumpeatea , ob id irea , v iclesugur ile , insalaciu-
nea, lucruri de rusine , oehiul v iclean, hula, trul iia , nebuniia.
23. Aceastea reale toate es denlauntru ~i spurca pre am. l{ETOK••,
...., H I 3 I tv 42
SI, E.l.1i:,IH. d4dll<', n, .
(24) l\1t. 15. 21. . 24. ~i de acolea scu lindu-Sa, mearse in hotarale Tirulu i si a Sido-
nului. Ko(lI,) , cll"k(A).J3 Si intrlnd in casa, nu vrea sa-L stie nime ~i
nu Sa putea ascundc.
25. Iaraauzind 0 muiare de EI, carca avea 0 Iata ell duh necurat,
veni si cazu la pieioarele Lui. '
26. (lara muiarea era pagina, sirofinisa de ncam) si ruga pre EI
sa scoata dracu lden fata ei.]!
27. lara lisus zise ei: Lasa , mainte sa sa sature fii, ca nu-i bine a 50'-

lua p iinea fiilor ~i a a arunea cate ilor,


28. Ia raspunse ~i zise Lui: A~ia e, Doamne , ca si cate ii de supt
masa man inca de fiarirnele fiilor. '
29. ~i zise ei pentru acest cuvint: Pasa , esit-au draeul den fat a ta:
30. Si mergind in easa ei, afla dracul esit ~i fata zacind in pat.
Ko(u.). 4E(K). C-T.&O(T). A. no(c). 3d4dM. M.44 .
31. Atunci Iisus esind den hotarale Tirului ~i a Sidonului, veni
la marea Galileiului, pren mijlocul hotaralor a zeace orasa.
32. ~i adusara Lui un surd graind anevoe ~i rugara pre EI sa-Si
pue m ina pre el.
33. lara EI luo pre el den multime deusehi, slobozi-Si deagetele
Sale in ureehile lui, scuepi si Sa atinse limha lui.
. 34. Si cautind spre ceriu, suspina ~i zise lui: 'Effata, ee iaste:
Deschide-te. .
35. Si numaidecit sa. deschisara ureehilc lui ~i sa dezlega lega-
tura limbii lui ~i graiia derept.
36. Si-i conteni pre ei ea nemurui sa nu spue , iara c it conteniia pre
e i, ei mai virtos vestiia.
37. ~i mai virtos sa mira zicind: Toate Iacu hine ; face surzii sa
auza si mutii sa graiasca. Ko(u.) cl:l(&),45
CAP 8
1. Minunea de sapte piini. 11. Iudeii eerseamne. 15. Sa sa [ereascii
de llWli(iiiuJ'a [ariseilor. 22. Orbul siiuindecii. 27. CugeteZe oamenilor
de Hrisios. ,29. Riispunderea apostolilor de Hr istos. 31. Hristos spune
de mcartea Sa. 33. Piiiru-i Safana. 35. A-$i tinea oiiaia $i a 0 piiarde.
38. A [i rusine de Hristos. II~To(K). 5'1. HE(.l.),IE. 3d4dM . .m.46 .
E'vANGHELIA DE LA MARCO

nzilele acealea, cind ara fi iara multime multa cu EI ~i (1) Mt. 15, 32.

511
n.
,
..,
. n-are av~av ce ~inca, che~aIisu~ ~re ;tc:nicii ~u~, zise I.or:
2. MIla Mi-e de multime , ca lata smt trei zile de cmd
rabda linga Mine si n-au ce minca.11
3. Si de-i vo iu lasa pre ei Ilaminzi la casele lor, vor
slabi pre, cale, ca unii dentr-insl de departe au venit.
4. Si raspunsara Lui ucenicii Lui: De undepre acestea va putea
cineva sa-i sature de piine in pustie? .
5. Si intreha pre ei: Cite p iini aveti? lara e i zisara: Sapte 1
6. Atunci poruncimultime i sa ~aza pre pamint ~i luond ceale sapte
piini si dind lauda, le Irimse ~i deade ucenicilor Lui sa le dea ina-
inte .. Si le pusara inaintea multimei. ,
7. $1 avea si putinei pestisori si blagoslovindu-i, zise sa pue ina-
inte ~i aceia.
8. Deci mincara si sa saturara ~i luara rama~ite de farmitur i, sapte
corie.. .
9. lara ceia ce mincara era ca Ia patru mie; si-i sIobozipre ei.
10. Si nurnai cit intrind in corabie cu ucenicii Lu i veni in par- . (10) Mt. 15, 39.

tile Dalmanute i. K¢(u.), m(K). it C;f-.(I».S;. ~ijJ~ M(e); 3d(4):;id.


~*I ..",)'\ -\l) .);....
HE(A): si:
()-4-
H
3d(4,) ps, fI nHE(A): 31: HtUH &1>. I. (fl : 3<1(4 : MH. JIHE A , rl. 1

11. Si e~ira Iariseii ~i incepura a sa pritci cu El, ce ind de la EI (11) Mt. 12,.38
si 16, 1.
sarnnu den ceriu, ispitind pre E1.
12. Si suspinind in duhul Sau , zise: Pentru ce neamul acesta cauta
samnu? Adevar zic voao, de sa va da rudei acestiia samnu,
13. Si Iasind pre ei, intra iara in corabie, mearse in ceaia parte. (13) Mt. 16,4.
14. Si u itara ucen icii Lui sa ia p iini si rnai mult de p iine n-avea ° (14) Mt. 16,
Luc . .12, 1.
6;
cu e i in corabie.
15. Atuncea porunciia .lor z ic ind : Cautati, paziti-\'a de aluatul
Iarisc ilor si de aluatuI Iui Irod.
16. $i sa prigoniia unul Cll alalt, z icind crt: Piini nu avem.
17. Si sti ind Iisus zise lor: Ce \'a prigoniti ea p iini nu aveti: nu
va aduceti arninte, neee inte leageti? Inca imp ietrita aveti inirna
voastra.
18. Ochi av ind nu vedeti si urechi av ind nu auziti si nu V[l adu-
ce ti arninte. ". , ,
19. Cind Irimsu ceale cinci piin i a cinci mii, cite corte pline de (19) Mt. 14, 20;
Jon 6, 11.
Iarmituri Iuat?11 .
20. Zisara Lui: Doaosprazeace. $i cind ceale sapte rp iini a patru (20) Mt. 15, 37.
mii, cite corfe pline de farime ati luat? Ei zisara. Sapte.
21. ....Atunci ~se lor: Curnu-i de nu lnteleageti? K¢HE(U.), nHE(A).
&T¢(K)' r i, HE(A). 11)..48
\

22. ~i veni in Vitsaida ~i adusara Lu i un orbu ~i rugara pre El ca


sa atinga pre eI.
23. Atunci prinzind mina orbului, dusa-l pre el afara den oras ~i
scuepi ill ochii lui, puindu-Si m inile spre eI, intreha pre eI ce veade.
24. Care Ie radiclndu-si ochii zise : Vaz pre oameni ca copacii im-
blind.
HHI NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

25. Dupa aceaia iara puse minile pre ochii lui ~i Iacu iara pre el
sa caute ; si sa intregi si vazu departe luminos toate.
(23} Mt. 16, 1:1; 26.: Atunc i trimise pre el in casa lu i zicind: Nece intr-un sat sa
Luc. 9, 19.
intri, neei sa spui cuiva in sat. .
KOHe(lI,), KTO(K). C,MO(T), 7, no(c), 3d4dl\O, M.49
27. Si esi Iisus si ucenicii Lui in satele Chesariei lui Filip ~i pre
cale intreba pre ucenicii Lui, zicind lor: Cine Ma zic oamenii a fi?
28. lara ei raspunsara: loann Botezatoriul si altil, Ilie, iara altii,
unul den proroci. .
29. Atunci zise lor: Dara voi cine Ma ziceti a fi? Deci raspunzind
Patru zise Lui:Tu esti eel Hristos. Cp1i(A). N. 3d(4). t\S.50
30. Si certa pre ei ca sa nu spue nemurui de E1.
31. Si incepu a invata pre ei ca trebue Fiiului omenesc mult a
pati si a fi Uipadat de batrini si de mai marii popilor si de cartulari
~1a Sa omori si dupa trei zile a inviia. K.:-(u,) , c,y,,(&).51
32. Si aiave graiia cuvintul acesta. .Atunci prinse pre ElPatru ~i
incepu a-L certa.
33. lara El intorclndu-Sa, cauta pre ucenicii Sai, certa pre P atru
zicind: Pasa de la Mine, satano, ca nu. cugeti de cealea ce-s a lui
Dumnezau, ce de cealea ce-s ale oamenilor.jj
(31) Mt. 10, 38 34. Si chernind pre multime cu ucenicii Lui, z ise lor: He (A), -;:. no(c). :i2r
~i 16, 2!; Luc. - £10.' ~ , , :u 52
3d ()It , 1\3. \.TElKE H nocTPHPIS. KEI\IIKdP() wseaaa.
9, 23 ~i U, 27.
. Cine va vrea dupa Mine sa vie,sa sa leapede de sine ~i sa iacrucea
lui ~i sa vie dupa Mine. K-' tu.) Cjl'k(Al~3
(35) . Mt. 10, 39 35. Ca cine va vrea sa tina viata lui, piiarde-o-va, iara cine va
~i16,25;Luc. 9,
24 ~i 17, :1:1; Ion piiarde sufletullui pentru Mine ~i pentru Evanghelia, acela-l va tinea.
12, 15. 36. Ca ce fo loseaste Cll iva sa ara dob ind i lumea toata si-si va
p iiarde sufletu I lu i?
. 37.. Sau ce schimbu poate da cineva pentru sufletul lui? .
(38) Mt. 10, :1:1;
Luc. 9, 26 ~i 22.,
38. Ca cui va fi rusine si de cuvintele Meale in ruda aceasta
8; 2 Tim. 2. 12. curvare ~i pacatoasa, ~i Fiiul omenesc Ii va fi rusine de el, cind va
veni intru slava Tatalu i Sau cu ingerii sf inti.

CA P 9
2. Scbimbii-Si [aia Hrislos. (;. Hristos (/-L asculta. 11. De Ilie §i de
loan Boteztiioriu. 14. lndtiiciiul S(l vindecii. 23. Credinia poatetoaie:
31. Spune Hrisics de tnoarlea Sa. 34. Care-i mai mare inlre apostoli.
36. Hrisios luo potobocul III btaie. 4.Z. A sa smititi. 50. Sate $i pace.
(1) Mt. 16. 28; i zicea lor: Adevar zic voao, ca sint unii den carii stau
Luc. 9. 27.
acicea, carii nu vor gusta moartea p ina vor vedea Impa-
ratiia lui Dumnedzau venind cu puteare. K()(u,), HE(A).
~ lI()cTPiwtl: U<I lljlEW&jldita(H). 3d(~). Nt.54
(2) Mt. 17. I; . 2. ~i dupasase ziIe, luo Iisus pre Patru ~i pre Iacov
Luc. 9. 2R.
si pre loan si-i scoase pre ei intr-un munte inalt, numai
ei de e isi, ~i-~i schimba Iata inaintea lor. .
3. Si vesmintele Lui Iura stralucind , aloe foarte, ca zapada , carele
nece un ualhitor n-are putea pre parnint inalbi.
EVANGHELlA DE LA MARCO WI

4. ~i sa arata lor Ilia cu Mo isi, car li graiia eu Iisus.


a. illyi\\i\!():ll'l'.
5. Atuneea raspunzind Patru zise lu iIisus: Ravvi" bine-i noao S[l
fim acicea si sa Iacem tre i co lihi": Tie una si lu iMo isi una si lu i h. Corl uri.
I ~, ,

Ilie una.
6. Ca nu stiia ee graiaste, ca era inlricosati.
7. ~i fu nuor care le-i umhri pre e i ~i veni glas den nuor z icind:
Acesta iaste Fiiul Mieu eel iub it, pre EI aseultatLff
52
Y
8. ~i numaideeit cautind imprcg iur de-aci i pre nime Ill! vazurii ,
ce numai pre Iisus lnsusi cu e i.
(\11 \11. 17. \1.
9. lara pogorind e i den munte , content pre e i ca sfl nu puws-
teasca nemarui care le au vazut , co numai dupa ce Sa va scula Fiiul
omenesc den morti, Ko(u,) lIpEw(,,).lfE(t:) i:1. ~.ld(ll) tIH."'·
10. Si cuv intu l t inura intru e i, intrcb indu-sa ce iaste scn larea
den mo~ti." .
11. Sl intrehara pre El z icind: Dara ('3 ce z ic earlulari i cfl sa cade (11) 'Ia lnh , 4. ;i.

Ilie sa vie mainte?


·12. lara EI raspunz ind zise lor: Iatji Il ie viind mainte va tocmi (12) Isu i. !);l. -1:
Ps lom , 22. stih
toate; ~i cumu-i scris de Fiiu l ornenesc crt trebue sa pata multe ~i 7: Du n i] !J, still
sa-L tie intru nem ica. 2:).

13. Ce zie voao ca Ilia au venit si faellfft lu i cite vrura , cum e


scris despre e1. '
14. Si v iind catra ucenici , vazu multime multa pregiur e i si ear-
tularii intreb indu-sa cu ei.
15. Si aciisi toata mu ltimea vaz ind pre EI s5 spam int a ~i alerga sri
c. Sa·j zit-a zlI,n
sfl lnch ine'' Lu i. KOHEU,•.•• 4ETEEPTt:~.5fl
buna.
16. Atunci intreha pre cartulari: Ce V[l pr itc iti ad ins vo isi?
, - I I - 5-
HEAEt\1>.. A. nOCTd. 3d4dt'''', ,\\. I .

17. Si raspunz ind unul den mu ltime zisc: InYaFltoriuIe, adus (17) xu. 17, 14;
1.\1('. 9. 3R.
pre fiiuI mieu la Tine, avind duh mut.
18. ~i vareunde-l apnea, sfarima-l pre el ~i aspuma ~i scrisneaste
cu dint ii lui ~i sa vestejeaste: ~i zis ucenicilor Tai sa-I scoata ~i nu-l
putura.
19. IaraEl.raspunz ind zise lui: 0, ruda necredincioasii, p ina cind
vo iu Ii la vo i? Pina cind vo iu rahda pre vo i? Aduceti-l la Mine.
, 20. ~i-l adusara Ia EI si vazindu-L pre EI ac iisi duhul scutura
pre e l ~i cazu Ia pam int , taval iia-se aspumind.
21. Atunei intreba pre tatal lui: Cita vreame-i de c ind fu lu i
aceasta", iara e l zise: Den porobocie. .
22. Si de muIte ori pre el ~i in Ioc arunca ~i in apa , ca sfl-l piarza
pre eI; ce de poti , agiuta noao , Iiindu-Ti mila de nai.ff
53
r
23. lara Iisus zise IIIi: De poti creade , toate sa pot cred inc io-
sului.
24. Si aciisi strig ind tatal poroboculu i, ell lacrame , z ise : Crez,
Doamne, agiuta necredinte i meale !
25. Deci vaz ind Iisus ca navaleaste multimea , certa pre duhul
ceI neeurat zicind Iui: Dub. mut ~i surdu , Eu tie poruncescu , esi
dentr-insul si de-aeum sa nu mai intr i intr-insul.
26. ~i strigind duhul, multu-l slarlma pre eI si esi dentr-Insul ~l
Iu ca un mort, cit multi zicea ea all murit.
192 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

27. lara Usus prinztndu-I de mina, radica pre el si sa scula.


28. Si intrind el in casa, ucenicii Lui intrebara pre EI de eisi ca
ce no i ~u-I putum scoate ace lduh. .
29. lara EI zise lor: Acest fealiu de draci cu nemica nu-l poate
scoate, fara numai cu rugaciunea ~i cu postul.
30. Si de acolea .esind impreuna, mergea pren Galilea ~i nu
vrea sa-L stie nime.
(1) "It. 17, 22; 31. Ca i~vata pre ucenic ii Sai si zicea lor ca Fiiul omenesc Sa va
Luc. 9, 44.
da in minele oamenilor ~i-L vor omor! pre EI ~i omorit fiind, a treia
zi va invie. Ko(lI,) , HE(A).58

I
32. lara ei nu inteleasara cuvintul si
,.. () 341441,\0. Md. 59
I "'"
sa
temea a intreba pre El,
.
_,llH.TOKh, r r, HE A·
33. Si veni in Capernaum si Iiind acasa, intreba pre ei: De ce \"a
prigoniiati pre cale?
(34) Mt. 18, 1; 34. lara ei tacura, ca sa prigonise pre cale, unul cu alt, cine are fi
Luc. 9, 46.
mai mare intru ei.
35. Si ~azind, chema prece i doisprazeace ~i zise lor: Cela ce va
vrea sa fie mai dent.iiu , sa fie mai apo i de toti, ~i tuturor sluga.
36. Si luo un poroboc, puse pre e l in mijlocul lor si , luindu-l in
brate , zise lor:···
37. Au cine va priimi pre unul den cesti poroboc i in numele
Mieu, pre Mine priimeaste ~i cine priimeaste pre Mine , nu prii-
measte pre Mine, ce pre Cela ce M-au tremes pre Mine. .
(38) Luc. 9, 49. 38. lara loan raspunse Lui, ziclnd: Invatatoriule, vazut-am/jpre
varecine intru numele Tau scotind dracii, care Ie nu vine dupa noi;
~i l-am contenit pre e l, pentru ca nu vine dupa noi. .
(39) 1 Cor. 12,3. 39. lara Iisus zise: Nu-l contenireti pre el , <;a nime nu iaste cela
ce va face puteare in numele Mieu ~i sa poata curund rau grai de
Mine.' .. ...
d. lmprot iva , 40. Ca varecine nu iaste pre" no i, cu noi iaste.
(!t) Mt. to, 42. 41.ca varecine va da voao un pahar de apa in numele Mieu, ce sa
zice ca a lui Hristos slnteti, adevar graescu voao, nececum nu va
piiarde plata lui, Ko(lI,) , IIE(K), nHE(A), Ai. HE(A). 341(4), ,\\&.60
(42) Mt. 18, 6; 42. Si varecine va sminti pre unul de acesti mici carii cred intru
Luc. 17, 1.
Mine, mai bine ara fi lui sa-si leage 0 piiatra de moara de grumazii lui
~i sasa arunce in mare. .
(43) Mt. 5, 30 43. Si sa te sminteaste mina ta, tae-o ; mai hine t!e ciung in viata
~i 18, 8.
sa Intri, decit doao mini avind , sa intri in Gheena, ce-i in focul
nestinsu. .
(44) Isai. 66, 24. 44. Unde viermii lor nu mor ~i focul nu sa stinge.
45.~i sa te vasminti piciorul tau, tae pre el; mai bine iaste tie
in viiata de veac sa intri schiop, decit doao picioare avind , aruncat
.in Gheena, in Iocul nestinsu.
46. Unde viiarrne le lor nu moare ~ifocul nu sa stinger
- 47. Si sa te sminteaste ochiul tau, seoate-I; mai bine iaste tie cu
un och iu sa lntri lntru Imparatiia lui Dumnezau.decit do i och ii avind,
aruncat. in Iocul Gheennei.·
48. Unde viiarrnele lor nu moare ~i Iocul nu sa stinge.
.....

EVANGHELIA DE LA MARCO 193

49. Ca tot ornul eu foe sa sara si toata jartva eu sare sa sara. (49) Levit. 2. 13.
50. Buna e sarea ; lara sarea de-si va pierde saratura , eu ce 0 yeti (50) Mt. 5, 13;
Luc. 14. 34.
sara? Aveti lntru voi sare ~i aveti pace unii eu alalti,

CA P 10

1. Muiarea sa lasii numai pren curoie. 13. Aduc potoboci la Hristos.


17. Boqaiul intrebii pre Hristos cum va dobindi oiaia de veaeL 28. Apos-
to1ii-$i lasara toaie. 33. Hristos spune de moariea Sa. 35. Pohta [eciorilor
lui Zevedeiu. 46. Vartimeiu orbul sa vindeea.ff
(1) Mt. 19. 1.
i de aco lo sculindu-Sa, veni in hotarale ludeei de ceaia
parte de lordan; si sa aduna iara la El multime sicu-
-mu-I era obiceaiul, iara-i invatapre ei, Ko(u,). IIHE(A).
t:TO(K). Mr.6i
Ai. 3<1(4).

2. Atunei apropiindu-sa fariseii intrebara pre El:


Oare cade-sa barbatului a-si lasa muiarea? ispitind
pre E1.
3. lara El , raspunzind, zise lor: Ce au poruncit voao Moisi? .
4. lara ei zisera: Mo isi ingadui sa serie carte de lasaciune ~i sa 0 (4) 5 Moi. 24, 1.

lase.
5". Si raspunzlnd Iisus zise lor: Pentru intarirea inimiei voastre
au scrrs voao porunea aeeasta.
6. lara de-nceputul zidirei , barhatul ~i muiarea i-au Iacut Dumne- (6) Bit. 1.
Mt . 19. 4 .
27;

. zau.
7. Derept aceaia lasa ornul tata-sau ~i muma sl sa va lipi catra
mu iarea lui. .
8. Si vor fi amindo i un trup , cit de-acii nu mai sint do i, ce un (8) Bit. 2, 24;
2Cor.6,16;Errs.
trup. 5. 31.
9. Varece au impreunat Dumnezau omul sa nu despar ta.
10. Si in casa, iara intrebara ucenic ii Lui pre El de aeeia lueru.
r--' l.-i 62
Gp'k(A). AI. HEAEII"k. 3<14<11\\.'. Mr\" .

11. lara El zise lor: Varec ine-si va lasa mu iarea lui ~i va lua (11) Mt. 5. 32 ~i
19, 9; Luc. 16,
alta curveaste eu ia improtiva ce iia. Ill; I COT. 7. I 0 .
12. Si muiarea de-si va lasa barbatul e i si S[I va marita dupa
altu l, curveaste. . Ko(u,l. KTO(K).Ii:1

13. Atune i adusara Lui poroboci , ea sa atinga pre e i: iara uce- (13) Mt. In. 13;
LlIc. 18. 15.
nicii certa pre eeia ce-i adueea ..
14. Carea vaz ind Iisus, nu-I paru bine ~i zise lor: Lasati poro-
bocii. sa vie la Mine, ~i nu oprireti pre ei, ea.a unora ca a cestora
iaste lmparatiia Iui Dumnezau.· .
15. Adevar graescu voao , au cine nu va pri im i lmparatiia III i
Dumnezau ea porobocul, nll va intra intru Ia.
16. Si luindu-i in brate , puse-Si mine le pre e isi-i blagoslov i. (Ill) Mt. 19. 15;
,..,,, - Luc , Ill. 17.
K OHE (u.), cP"k(A). lh-rO(K). AI. HE(A). 3<1 4dt1 «, ,'AE.64
17. $i esind EI in calc, alerga oarccine si, ingenunchindjrlnain-
te-L, intreba pre El: Im"atatoriule bune , ee voiu face ca sa mosti-
nescu v iiata veacilor?
194 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

18. lara Iisus zise III i: Ce Ma grae~ti bun? Nime nu iaste bun fara
numai unul Dumnezau.
19. Stil porunciIe, nu curv i, nu omor i, nu fura, nu marturisi .
strimbu, nime nu pagubi, cinsteaste pre tatal tau ~i pre muma-ta. .
20. Iara el raspunzind zise Lui: Invatatoriule, aceastea toate
le-arn pazit den tinereate le meale.
21. lara Iisus, cautind spre e l, indragi-l si-i zise lui: Inca una-ti
lipseaste, Pasa ; cite ai vinde sl da surumanilor, si ve i aveacomoara
in ceriu, si vino de imhla dupa Mine, luindu-ti crucea.
22. lar el sa intrista pentru cest cuvint, sa duse mihnit, ca avea
'avutie multa. , n-l\(K),~. 3d4IiIO, MS.6&
23. ~i cautind Usus impregiur zise ucenicilor Lui: Foarte ane-
voe intra carii au avutie in (fm)paratiia lui Dumnezau,
24. lara ucenicil sa mirara de cuvintele Lui. Usus raspunzind
zise lor: Fii Miei , foarte nevoe iaste carii sa nadajduescu in avutie
a intra in dm)paratiia luiDumnezau.
25. Mai lesne iaste camilei pren urechile acului a treace , dec it
bogatului,intru Imparatiia lui Dumnedzau, sa intre. .
26. lara ei mai mult sa mirara, zlcind intre eisl: Cine poate sa sa
spaseasca ?
(27) Emil. 32. 17. 27. lara Usus cautind spre ei zise: De la oameni aceasta nu S'aa
a. Neput lntu
ia~tr.. poate.ce nu de la Dumnezau , ca toate 5a pot de la Dumnezau.
Ko(u,) 4E(K) .66
(28) Mt. 19. 27; 28. Atunci incepu Patru a zice Lui: Iaca no i am lasat toate ~i am
Luc. 18, 28:
venit dupa Tine.
29. Dece raspunzlnd Iisus zise: Adevar graescu voao , nime IlU
iaste carele si-au lasat casa sau Iratii sau sororile sau tatal au muma
.au muiarea sau Ieciorii au uricul, pentru Mine ~i pentru Evanghelia,
30. Ca sa nu ia 0 suta deori mai mult acum in ceasta vreame ,
casele si Iratii ~i surorile ~i mumele ~i feciorii ~i uricurele ~i ell
supararile in veaculcare va sa vie viiata de veac.jj
(31) 1\It. 19. 30 31. Ca multi vor fi cei dent.iiu apo i, ~i cei de apo i, intiiu. 35r
~i 20. 16; Luc.
13, so. 32. Si era precale suindu in Erosalim ~i Iisus merges inainte-le
(32) Mt. 20. 17; si sa spamintara si, m~rgind dupa El, sa temea. Ko(u,) 1l-l\(K). d c~(I\),
Lu<:. 18, 31.
M, ~tfl~ il~(K), 3d(4), lid. H Hf(A), Ai, ~lJJH il~(K) 3d(4)~. He(A)£' Ilo(c). 3'(4)
Ms.tI;
Iara EJ, luindu pre cei doisprazeacev incepu lor a spune earele era
veni toare spre El. .
33. Ca iaca suirn in Ierosalim si Fiiul omenesc da-Sa-va popilor
celor mari ~i cartularilor, si-L vor giudeca pre EJ spre: moarte
si vor da pre EI paginilor.
34. Sivor batgiocuri pre EI, si-L vor bate pre El, si-L vor scuepi
pre El, si-L vor omori pre El. Ce a treia zi va inviia.
(35) Mt. 20. 20. '35. Atunci venira catra El Iacov si loan, Ieciorii lui Zevedeiu ,
z icind : Invatatoriule , vo im varece vom ceare sa dai noao. .
36. lara i~l zise lor: Ce vo iti sa va fae voao?
37. lara e i zisara Lui: Da-ne noao ea sa sadem unul de-a dereapta
Ta, altul de-a stinga Ta, intru slava Ta. .
38. lara Iisus zise Jor: Nu stiti ce ceareti. Putea-veti bea paharul
care Ell voiu bea, ~i eu botezu I care Eu Mil voiu boteza , boteza-va-veti?
. .
EVANGHELIA DE LA MARCO 195

39. Ei zisara Lui: Putea-vom; iara Iisus zise lor: Paharul care
Eu voiu bea bea-l-veti ~icu botezul care Eu Ma vo iu hoteza , bote-
za- va-veti. . .
40. Dara a sedea de-a dereapta Mea ~i de-a stinga Mea, nu iaste
Mie a da , ce sa va da celora ce e gatita.
41. Si auzind aceastea ce i zeace incepura a sa miniia pre Iacov . (41) Mt. 20. 21.

~i pre loan.
42. lara Iisuschema pre ei, zise lor: ~titi ca celor ce Ii s5 pare a (42) Luc , 22, ss.
birui spre pagini, ei domnescu pre ei ~i mai marii lor au puteare spre
ei. -
43. Dara intru voi nu va Ii asa, ce cine ara vrea sa fie mare
intru vo i, sa fie sluga voao. .
44. Si cela ee ara vrea sa fie voao Intiiul, fie sluga tuturor.
45. Ca ~iFiiul omenese nu veni sa-I slujasca Lui, ee sa slujasca (45) I Tim. 2. 6;
Tit 2, H.
si .sa dea sufletul Lui, pretul .rascumpararli pentru multi. KOH~U.h,
HE(A). nOHE(A), Ei, HE(A). 3d'ldliO, MH.fl8 . II .
55" 46. Atunci venira in Erihon si esind El den Erihon , si ueenieii (46) Ml. 20. 2\J;
Luc. lR. :15.
Lui ~i multime multa, Vartimeiu orhul, fiiul lui Time iu , sadea linga
cale , ceind.
47. Si auzind ca iaste Iisus Nazarineanul, Incepu astriga ~i a
zice: Fiiul Iui David, Iisuse, fie-Ti mila de mine! ..
48. Si certa pre e l rnulti , ea sa taca, iara el mai v irtos striga:
Fiiul lui David, Iie-']'i mila de mine.
49. Atunei statu Iisus ~i porunci sa-I chiiame ~i-l chemara pre
orbul, zicind lui: Cuteaza, scoala, ca te chiama.
~O. lara e 1 lapadind vesmintul sau, sa scula de veni Ia Iisus .
._ 51. Sl raspunzfnd , zise Iisus Iui: Ce ve i sa-t! fae tie? Orbul zise
Lui: lnvatator-iule , casa vaz.
52. lara Iisus zise lui: Pasa ; eredinta ta te vindeca. Si atuncesi
vazu , ~i mergea dupaLisus, in acea caie. . KO(u.) , riHE(A).69

CA P 11

1. Hrisfos mearge in Erosalim pre asin. 13. Smochinul sa bWstilmg,·


15. Scoate den besearecii tirqasii. 23. Putearea crediniei. 24. Credinia
I'l1gaciunii. 25. A liisa piicaiele Irati/or. 27. Popii intreabii cu ce puieare
lace faptele Lui. 30. Botezul lui loan, de unde-i.
llOHE(A), M"'con~CTloIHH. 344.11\0.;;0:70.
i cind sa apropiara catra Ierosalim, la Vitfaghi sivitania , (1) Mt 21, 1;
LUl'.19,29.
catra Muntele Maslinilor, trimise doi den ueenicii Lui
2. Si zise lor: Meargeti in eel sat ce e derept voi,
si aciisi intrind intr-lnsul af'la-veti un minzu legat,
spre carelenime den oameni n-au ~azut; dezlegati-l ~i
Mi-I aduceti.
3. Si sa ara zice voao cineva ceva , ea ce faeeti aceasta? zieeti ca
Domn~Iui trebuiaste ~i numaidecit ll va trerriit~ acieea. '
196 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

4. Deci mearsara si-l aflara minzul legat, linga u~a afara, la


calea ingemanata, si-l dezlegara, .
5. Atuncea
. unii den carii sta acolea, zisara
'
lor: Ce faceti, de dezle-
gati minzul?
6. Ei zisara lor, cum le poruncise Usus, si-i lasara pre ei. ,
(7) Ion 12, 14. 7. Si adusara minzul la Usus ~i pusara spre el vesmintele lor ~i
sezu spre insul.j /
8. lara multi asternura vesmintele sale pre cale, iara a lti! taia
stilpati de leamne sl le asternea pre cale.
(9) Psatom 118, 9. Si cei ce mergea inainte ~i ce i dendarapt striga, graind:
25, 26.
Osanna, blagoslovit Cel ce vine intru numele Domnului,
10. Blagoslovita lmparatiia parintelui nostru David, carea vine
intru numele Domnului, Osanna, eel ce esti in ceriuri nalte. E.TO(K) ;;.
3(4) H.n
(11) Mt. 2, 10. 11. Si intra in lerosalim Usus, ~i in beseareca si cauta pre toate.
Iaca fiind ceasul de sara, esi in Vitania cu cei doisprazeace. Ko(u.) nHE(A)
j"",(c)n~(c).72 -
(12) Mt. 21, 19. a
12. Si doa zi esind ei den Vitania , Ilaminzi.
13. Si vazind un smoch in de departe , .avind frunze, veni sa
vaza , au doara va ana ceva intr-insul. ~i deaca veni la el, nemica nu
alla , rara numai frunzele, ca nu era inca vreamea smochinelor .
.14. Atunci raspunzjnd Iisus, zise smochinului: De acum neceod ini-
oara, nime din tine poame sa nu manince pina in veac. Si aceasta
auzira ucenicii Lui.
(15) Mt. 21. 19; , 15. Si venira iara in lerosalim si intra Iisus in beseareca , incepu
Luc. 19. 45.
a scoate ce i ce vindea si cumpara in beseareca : ~i measele schimba-
torilor de bani, ~i scaunele celor ce vindea porumbi le rasturna. '
16. Si nu lasa pre nime sa poarte vase pren biseareca.
(17) Mi. 21, 13; 17. Si invata zicind lor: Au nu iaste scris, casa Mea, casa de
Luc. 19. 46; Isai.
.56, 7; En'm. 7, rugaciune sa chiama, de toate limbile? Dara vo i Iacut-ati pre ia
11.
pestera tilharilor.
18. Si aceasta auz ira cartularii si mai marii popilor; cauta cum
L-ara piiarde pre El, ea sa temea de Elvcace toata multimea sa mira
de invatatura Lui. 'I

19. lara cind fu sara , esi Usus afara den oras,


20. Si demineata , trecind pre linga smochin, vazUfa smochinul
uscat den rad~cina.
21. Atunci, aducindu-si aminte , Patru zise Lui: Ravvi, iaca smo-
chinul pre care Ie hlastamasi, seca. Gp-k(A), £i. 3d(4),",,:3'
22. Si raspunz ind Iisus zise lorAveti credinta lui Dumnezau.jj
(23) Mt. 17, 20; 23. Ca adevar graesc voao, ea cine are zice muntelui aeestuia
Luc. 17, 6.
rad ica-te si te arunca in mare, ~i nu sa va, indoi intru inima sa, ce sa
creaza ca cealea ce va zice vor Ii, f i-va lui au ce va z ice.Kcfu) KTO(K).74
(24) Mt. 7, 7; '24. Derept aceasta z ic voao , toate cite yeti ceare rugindu-va, sa
L lie. 11, 9; Ion
14. 13~i i5, 7 ~i creadeti ca yeti lua , si vor fi voao.
16. 24; Iacov 1, 25. Si cind stati a va ruga, ertati macar ee aveti pre cineva , ca si
6.
(2.'5) Mt. 6, 14. Tatal vostru eel den ceriu sa iarte voao gre~alele voastre.
26. Ca de nu yeti erta vo i, nece Tatal vostru eel den cerin nu va
erta voao gre~alele voastre. " Ko(u.) , ~'k(A), £i. 3d(4)) ~.75
EV ANGHELIA DE LA MARCO· 197

27. Atunci venira iara in Ierosalimsi in beseareca imhllnd EI,


venira la EI mai marii popilor si cartularii ~i batrinii.
28. $i zisara Lui: Cu ce puteare faci aceastea? Si cine Te-au dat (28) Mt. 21, 23;
Luc , 20, 1,
Tie aceasta puteare de sa faci aceastea? .
29. Dara Iisus raspunz ind zise lor: Intreha-voiu si Eu pre voi un
Iucru si-Mi raspundeti Mie, si vo iu spune voao cu ce puteare fac
aceastea.
30. Botegiunea lui Ioan den ceriu era, au de la oameni? Raspun-
deti-Mi.
31. Si cugetara intru sine graind: Sa vom zice den ceriu, va zice,
derept ce n-ati crezut lui,
32. lara sa vom zice de la oameni, teamemu-ne de oameni, di
toti-l tinea pre loan, ca pre un proroc adevarat.
33. Atunci raspunzlnd zisara lui Usus: Nu stim. Si Usus raspun-
zind zise lor: Nece Eu vo iu spune voao eu ce puteare fac aceastea.
Ko(u,) , 4ETO(K' .76 .

CAP 12

1. De pilda viei; Hrisios iasie piialra cea liipiidatii deiudei. 13. De


dajdea sa 0 dea impiiratului. 18. Saduclieii /agaduesCll pre inuiiarea.
28. Porunca dentiiu. 33. Dragosiea Iui Dutnneziui §i a priiaiinilor mai
mare-i dedi jar/va. 36. Hrisios, Fiiullui David. 38. A sa feri de ciiriulari
~i de [arisei. 42. Vaduoa sirumana.
n£TO(K), Ei', HE(A). 3J4dllO, iW".

ft1
i incepu lor in p ilde a zice: un om sad i 0 vie, ~i impre- (1) Isa i. 5, 1;
Erem. 2, 21; Mt,
.. giur 0 ingradl, ~i sapa. lntr-insa tease, ~i zidi turn, ~i 0 ~21, 33; Luc , 20.
t ocmi lucrator ilor ~i sa duse departe.jj 9.
2. Si trimise la viiasi sluga, in vreamia rodului,
ca sa ia de la viiasi den poamele v ie i.
3. lara ei prinzlnd pre el , batura-I, ~i-I slobozira
desart.
4. Si iara trimise catd ei alta sluga, iara ei ~i pre acela ucigin-
du-l cu pietri, e i spar sara capul ~i-l tr imisara batgiocurit.
5. $i iara aitul trimise , si pre acela-I omorlra ~i pre altii multi,
deci pre unii batindu-i , iara pre altii omorind.
6. lara inca avind un iubit fiiu al sau, trimise ~i pre acela catra
e i mai apo i, zicind ca vor cinsti Iiiul mieu.
7. lara viiarii zisara intru sine ca acesta iaste mosteanul, veniti
sa omorim pre el ~i a noastra va fi mosiia.
·8. Si prinz indu-l pre el, omortra-l, si-l lapadara afara pre el,
den vie.
9. Dara ce va face domnul viei? Veni-va ~i va piiarde viiasii ~i va
da viia altora. (10) Psalm 118.
22; Isai. 28. 16
10. Au n-ati cetit aceasta scrlptura? Piatra carea 0 lapadara zidi- (tip/hit 18); Mt.
torii, aceaia fu In capul unghiului. 21, 42; Dean. 4.
11; Grim. 9. 33;
ll. De la Domnul Iu aceasta si . iaste minune in och ii nostri.
, 1 Pet. 2, 6.
198 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

12. Si cauta pre EI sa-L prinza, ce sa temura de multime: ca cunos-


cura ca despre ei zise ace a pilda, ~i lasindu-L pre EI, sa dusara.
llHE(A), Si, HE(A), 3d4dt\O, HA.78

{13) xu.
22. 15; 13. Si trimeasara la EI unii den Iarise i ~iden irod iiani , ca sa-L
Luc . 20, 20.
a. Sa-] amagcas- prinza" cu cuvintul. .
ca. 14. lara e i deaca venira zisara Lu i: lnvatatoriu le , stimu- Te ca
adevarat esti , si nu-']'i gindestl de nime, ca nu cauti Iata oamenilor ,
ce in dereptate calea lui Dumnezau inveti: cade-sa a da dajde
imparatulu i, au ba? Da-vom au nu vom da?
15. lara EI, stiind fatariia lor, zise lor: Ce Ma ispititi? Aduceti-Mi
uri ban sa vaz. . .'
16. Iara-e i.adusara. Atunci zise lor: A cui chip iaste acesta ~i
scriptura? lara ei zisara Lui rA imparatu lui. .
(17) C rim. 13, 7. 17. Si raspunzind Iisus zise lor: Dati ce e a imparatulul, lmpa-
ratulu i, ~ice e a lui Dumnezau, lui Dumnezau. Si sa mirara de EI.
Ko(u,), nHE(A). IiTO(K). 51, 344dt\O, "£.79 /1
(18) Mt.
Luc. 20, 27;
22, 23; 18. Atunci venlra saduehei la 'El, carii zie ca nu-i inviere, ~i I"
Dea , 23, 8. intrebara pre EI, zicind:
{19) 5 Mo i,25, 6. 19.. lnvatatoriu le , Mo isi au scris noao ca de va muri eu iva vrun
Irate si-i va raminea muiarea, ~i feciori nu va lasa , ea sa ia frateIe
sau mniarea lui ~i sa radice sammta fratelui sau,
20. Era derept aceaia sapte frati ; ~i eel. dentiiu luo muiare, ~i
murind nu lasa saminta. .
21. Si al doile luo pre ia , ~i muri , ~i nece ace la nu Iasa saminta;
~i al treile iara asa.
22. Si 0 luara pre ia tussapte, ~i nu lasara saminta ; mai apoi de
toti, muri ~i muiarea.
23. Dara la inviere , eind vor lnvie , a caruia de ei va fi muiarea?
Ca tussapte avura pre ia muiare. .
24. Atunci raspunzind Iisus zise lor: Au nu pentru aeeala rlti-
citi , ca nu !;ititi Scripturile, nece putearea lu i Dumnezau?
25. Ca dupa ce vor invie den morti, nece sa vor in sura , nece sa
vor marita, ce sint ca ingerii carii-s in ceriure.
(26) Ishod 3, 6;
Mt. 22, :l2; Dean.
26. Dara de morti dl. vor inviia,. au n-ati eetit in cartea lul
7, 33. Mo isi , cumu-i grai lui, Dumnezau , den maces, zicind: Eu-s Dumne-
zaul lui Avraam ~i Dumnezaul Iui Isaac ~i Dumnezaul lui Iacov.
27. Nu iaste Dumnedzau Dumnedzaul mortilor, ce al viilor ;
dar[l \"0 i mult ratacit}, KO(I4), 8TO(~). Gp1i:(A). sr..
34(11), its.-
(28) Mt. 22. 34. 28. ~i apropiindu-sa unul den cartulari, carele auzise pre ei prigc-
nindu-sa, si stiia ea celora bine le-au raspunsu, lntreba pre EI carea
iaste porunca mai lntii de toate .
(29) 5 Moi. 6, 4;·
Luc. 10, 27.
. 29. lara Iisus raspunse lui, ca mai Int iiu de toate poruncile iaste:
auzi, Izraile , Domnul Dumnedzaul nostru , un Dumnezau iaste.
. '.

30. Iubeaste pre Domnul Dumnezau I tau, cu toata inlma ta ,i eu


tot sufletul tau ~i eu tot eugetul tau !;iieu toata tariia ta: aceasta e
(31) Levit. 19,
18; Mt.22. :~9;
porunca dentiiu.
C rim. 1:~. 9; Ga-
lat. 5, 14; Iacov
31. Si a doao, aseamenea ei, sa iubesti pre vecinul tau ea pre
2. 8. tine. Mai ll~are de aceastea, aWl porunca nu iaste.11
EV ANGHELIA DE LA MARCO 199

58' 32. .Atunci zise Lui cartulariul: Bine , lnvatatoriule , in derep-


tate grai~i, ca unu 1 iaste Dumnezau , ~i nu iaste altul fara E1.
33, Si a iubi pre EI eu toata inima ~i eu tot intelesul ~i din
toata inima ~i din toata tarlia ; ~i sa iuheasca pre vecinul ea ~i
pre sine" eu multu-i mai mare decit toate miroseniile ~i jartve.le.
34. Atuncea vaztnd pre el lisus ca cu intelepciune raspunse , zise
Iui: Nu esti departe de Imparatila lui Durnnezau, Si nime de-aci ia
nu indrazni sa-L intreabe.
35. Si raspunzind Iisus zicea -lnvatind in besearica: cum zie cartu- (35) 1\1t. 22. 41;
Luc_ 20, 41.
larii ca Hristos iaste fiiullui David? '
36. Ca insusi David zis-au in Duhul Sfint, zise Domnul Dom- (36) Ps lom , 110,
1-
nului mieu: Sazi de-a dereaptaMea plnii cind vo iu pune pizmasii
tai scaun supt picioarele tale.
37. Cace insusi David zice pre EI Domnu, dara cumu-i lui fe-:
cior? Si multime multa asculta pre EI, bucurosi. Ko(u,) cPE(A), qE(K)
51. 3(4) H3.81
38. lara EI zicea lor intru invatatura Lui: Socotiti-va de cartula- (38) lilt. 23, 6;
Luc. 11, 43.
rii carii le place a imbla in vesminte Iungi si inchina~iune inttrguri.
39. ~i sader ile int.iiuin saboara,~i a sadea mai inainte la ospeate.
40. Carii inghit casele vaduolor, ~i Ia aratare rugindu-sa cu ruga- (40) Mt. 23, 54;
Luc , 20, 47.
dune lun.gi: acestea VO! lua mai grea giudecata,
41. $i tazind Iisus derept vistiiariul surumanllor, previia cum (41) Luc_ 21, 1-

arunca multimea bani invistiiariu, ~i multi bogati arunca mult.


42. $i vlind 0 vaduo saraca aruncs doi fileari, 'ce iaste un condrat". b. A patra partc
de un ban race
, 43. Atune! EI ehema pre ucenicii Lui, zise lor: Adevar zic voao un condrat .
ca aceasta vaduo suromana, rnaimulte arunca de toti de alalti eei
ce aruncara tn lada suromanilor.
44., Ca totl den rama~itele lor aruncara, iar aceasta, den summa-
niia ei, tot citavu arunca , toata avut.iia ei. Ko(u,) , 4E(K).82

CAP 13

1. De tiistpirea. Erosalimului, gonirile peuttu Evanghelie. 10. Evan-


ghelia* sa uesteasca a toate litnbile . .26. De uenirea lui Hrisios la Giudei.
30. A sa piiz i $·t a sa ruga.;; . ,
IIEToK", 5;, HEALI1i.
/
3<14.(,1.:> HH.83
i esind EI den bcseareca, zise Lui unul den ucenicii Sai: - (1) !vlt. 24, 1;
Luc . 21, 5.
lnvatatoriule , vezi ce pietri-s si ce zidire?
2. Atunce Iisus, raspunzind, zise lui: Vezi aceastea (2) Luc. 19, 43.

zidire mare? Nu sa va raminea piatra spre piatra , care


sa nu sa rasipeasca.
3. $i ~azind EI in Muntele Maslinilor, improtiva be-
searecii, intrebara pre EI, de elusi , Patru ~i Iacov ~i loan ~iAndrei:
4. Spune noao cind vor Ii aceastea, ~i ce samn va fi? Cind sa
vor sf irs] aceastea toate? .
5. lara Iisus, raspunz ind lor, incepu a zice: Cautati n ime pre (5) Efes. 10. G;
2 Solon. 2. :1.
vo i sa nu va insale,
200 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

6. Ca multi vor veni in numele Mieu , zicind ea eu stnt Hristos


~l pre multi vor amagi, . ,
7. lara clnd veti auzi osti ~i vesti de osti, nu va turburareti, ca
~a cade sa fie aceastea , ce inca nu va fi sfirsitul.
8. Ca sa va radica limba spre limba, ~i tara spre tara, ~i vor
fi cutremure de pamint in toate locuri, ~i vor fi Ioameti -$i tur-
hurari ,
(9) Mt. 10,17. 9. Incepatura durorilor aceastea. Ko(u,) , neCK). 31. 3.i{'1). He.84
IIHE(A),
a. Pre unde slnt Ce va paz iti voi insiva, c,avor da pre vo i in sinagoghi ile'' lor, ~ipre
str tnsi, de ascult
cuvtntul lul la sahoara batuti veti fi, si inaintea deregatorilor ~i' crailor veti.sta
Dumnedzau . pentru Mine sa fie marturie improtiva lor.
10. ~i la toate limbile trebuiaste mainte sa sa propoveduiasca
Evanghelia.
(11) Mt. 10, 19; 11. lara cind va vor duce pre voi dati, nu va gr ijireti mainte ce
Luc.12, 11 ~i 21,
14. yeti gral, nece va invatareti , c.ecare sa va da voao intr-acel ceas,
aceaia graiti, ca nu veti fi voi graind , c_eDnhul Sf lnt.
(12) Ishod 4, 15; 12. Da-va frate pre frate spre moarte, si tata pre Iecior ; ~i sa
Mihea 7, 6.
vor scula feciorii pre parinti , si-i vor omor i pre ei.
. 13. Si yeti fi ur iti tuturora pentru numele Mieu ; dara cela ce va
rabda p ina in sflrsit, aeela sa va mintui.KoHeu,b., nOHE(A).
liTO(K), 31 HE{AJ.
I
3<1'1<11\0, a.
'-' 85

14. lara cind veti vedea grozaviia pustiiriei, carea e zisa// <de)
Daniil proroeul, stind unde nu sa cade, (cela ce va ceti sa inteleaga) 59r
atuncea carii vor fi in Iudea. sa fuga la munti. '
_ 15. ~i eela ce va fi in pod sa nu sa pogoara in casa, neee sa
intre sa ia eeva den casa lui.
16. Si eel den cimpu fiind, sa ill! sa intoarea inapoi sa ia ves-
mintul lui.
17. lara vaide de greoane ~i de aplecatoare in zilele acealea.
18. Ce va rugati sa nu fie fuga voastra, iarna.
19. Ca vor fi in zilele acealea scirba, ea carele n-au fost de-nee-
putul zidirei, earea au zidit Dumnezau pina acum, si nice va mai fi.
20. Si de n-are scurta Dumnezau zilele aeealea, tot trupul ara
peri, ce pentru alesii carii au ales, au scurtat zileleacealea.
(21) Mt. 24, 23;
Luc , 21, ';14 .
21. ~i atuneea sa ara zice voao cineva: Iaca acicea-i Hristos, sau
iaea aeolo, nu creadereti.
22. Ca sa vor scula Hristosi minciunosi si proroci minciunosi; si
vor da seamne ~i minuni,ea sa insale ~i pre cei alesi de-are putea.
23. lara voi va paziti, iaca mainte va spus voao toate. K~HEU,b.
"
KTO(K). GjlE(A) , 31 HE(A)/\H.
3<1If~i\O.i<l.86 •
(24) Isai. 13, 10; 24.' Ce in zilele acealea, dupa scirba aceaia, soarele sa va intu-
Ezec. 32, 6, Ioil
2, 31 ~i 3, 15. neca ~i luna nu va da lumina ei. ,
25. Si stealele ceriului cadea-vor, si puterile ceale den ceriu sa
vor clati,
(26) Mt. 24, 29;
Luc , 21, 25.
26. ' Si atuncea vor vedea pre Fiiul ornenesc viind in nori ell
puteare multa si slava.: , .
(27) Mt. 24, 31;
1 Solun , 4,16.
27. Si EI atunci va trimite ingerii Sai, ~i va aduna pre cei alesi
-ai Sai den patru vinture, de la marginea parnlntului p ina la margi-
nea ceriului.
EVANGHELIA DE LA MARCO 201

28. Dara de smochin invatati-va p ilda: iata cind vor fi st ilpurile


lui tinere, si infrunzeaste, sa stitl crt aproape iaste vara.
29. Asa sivo i, cind yeti vedea aceastea Hind, sa stiti ca aproape
iaste si-i la u~a lmparatiia lui Dumnezau.
, 30. Adevar graescu voao, ca nu va treace ruda aceast a, p ina nu
vor fi aceastea toate. q(TOKb., 31, REA. 3<14:i\O. ~.87 /1
,31. Ceriul si pamintul va treace , iara cuvinte le Mea le nu vor treace.
KOHEU,b.,Gjl"tA "t.88
32. lara de zuoa aceaia ~i ceasul, nime nu stie , nece ingerii
carii-s in ceriu, nece Fiiul, fara numai Tatal.
. 33. Fetiti-va, prevegheati ~i va rugati ca nu st.iti cind va fi (33) NIt, 24, 42 s i
25, 1:~,
aceaia vreame.
34. Ca un om'' ce sa duce departe lasindu-si casa lui, ~i dind slu- b. Asa-] Fi iul 0-
menesc.
gilor lui puteare, si Iietecaru ia lucrul lui,' ~i portariului porunci
sa preveaghe. .' ' . ' . '.
35. Derept aceaia va prevegheati: (ca nu stit! cind va veni dom-
nul casei, sara.au la miaza-noapte , au 1a cintatul cocosilor, au demi-
neata).
36. Sa nu cumva ; v iind de pripa, sa afle pre vo i durmind.
37. lara cealea ce zic voao , -tl.!-turor vazic,prevegheati-va.

CA P 14

1. Sfatul popilot pre Hrisios. 3. 0 muiare unge capul lui Hristos.


12. Giiiirea Pastilor. 22. Rinduiala Cinei. 41. Prinsoarea lui Hrisios.
43. Iuda sarui« pre Hrisios. 53. Hrisios slii tnauiiea Caiafei. 66. Llipli-
darea lui Piiitu.
ra atunci P astile si praznicul azimelor, dupa doao zile, (1) Mt. 26. 1;
Luc . 22, 1; 1011
si cauta mai marii pop ilor ~i cartular ilor , cum pre 11. 55,
El , cu insalaciune pr irizindu-Li vsa-L omoara.
2. lara zicea: Ce nu In praznic, ca sa nil fie gikeava'
intru oarneni. Ko(u,) 4E(K). IIE(K), 3r.3<1(4), Ir,89
~3) Mt, 26, 6;
3. Si cind era EI in Vitania, in casa lui Simon Stricat ul. ~:lzinu 1011 12. :1.
EI, veni 0 muiare avind un vas de alavastru, in care era unsoare
de nardos curat, de mult pret: si fringind alavastrul, varsa-I pre
capul Lui. .
4. Si era oarecarii de le parea ran intru sine, si zicea: Derept ce
fu aceasta paguha a unsorii?
5. Ca au vrut putea vinde aceasta in mai mult de trei sute de
bani, ~i sa sa dea surumanilor, ~i sa miniia pre ia .
. 6. lara Iisus zise: Dati-i pace, ce 0 suparareti pre ia; bun lucru
Iacu cu Mine.11
60r (7) 5 Mois. 16,
7. Ca in toata vreamea misaii aveti cu voi, ~i cind veti vrea 11.
puteti face lor bine , iara pre Mine nu Ma veti avea pururea.
8. Aceasta, ce putu ia, facu, apuca inainte de unse trupul Mieu
spre ingrupare.
202 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

9. Adevar graese voao, vareunde sa va propovedui Evanghelia


aeeasta in toata lumea, si ce facu aceasta, zice-sa-va intru
pomeana ei. .' ' Ko(u.) m(K). Ii.T"(K) ~",(c)n~(c). 3d(Y) fA.90
(10) !lIt. 26. 14; 10. Atunci luda lseariotis, unul den cei do isprazeace , mearse
Luc. 23, 4.
eatdi mai marii pop ilor , ca sa-L vinza pre El lor:
. 11. lara e i auzind, sa bucurara si fagaduira lui sa-i dea arginti.
~i cauta cum eu prilej sa-L: vinza.
(12) Mt. 26. 17; 12. ~i zuoa dentti a azimelor, cind jartviia pastile , zisara Lui uce-
Luc. 22. 7.
nicii Lui: Unde vei sa meargem sa gatim sa maninci pastile?
13. Atunci trimise doi den ucenicii Lui, ~i zise lor: Meargeti in
a . Urcior. oras si va timpina pre voi un am purtind un vasa eu apa, meargeti dupa
el.
14. ~i au unde va intra, ziceti stapinulu i case iea Dasealul z.ice,
unde iaste salasul unde voiu rn inca pastile cu ucen icii Miei?
b. Ce sa zice loe 15. Atunci acela voao va arata un cerdac" mare asternut, gatat ;
de cina au pr in-
Zll.
aeolo gatiti noao pastile. .
16. Si mearsera ucenicii Lui si venira in eetate si aflara asa cum
zisease lor; ~i gatira pastile.
17. Si sara fiind, veni cu eei do isprazeace.
18. Deei saztnd ei ~i mincind, zise Usus: Adevar graescu voao ,
ca unul den voi Ma va vinde, eel ce man inca eu Mine. .
19. lara ei incepura a sa intrista si a zice Lui, unul cite unul:
Doara-s eu? ~i altul: Doara-s eu?
20. lara El, raspunzind, zise lor: Unul den doisprazeace , care It'.
intinge eu Mine in b1id Ma va vinde.
21. Ce Eiiu l omenesc va mearge eumu e <s)cris despre El; ce vai
omului ace luia de carele Fiiul omenese Sa va vinde: mai hine au
vrut fi lu i sa nll fie nascut omul aeela.jj
(22) Mt. 26, 26;
1 Cor. 11, 24.
22. Si.minclnd ei, luo Iisus p iine , 0 blagoslovi, Irlmse-o si deade GOV
lor si zise : Luati, m incati , acesta e trupul Mieu.
23. Si luind paharul, d ind har, deade lor ,~i baura dentr-insu to ti.
c. Ce sa z ice a Le-
gii Noao ,
24. ~i zise lor: Acesta-i singele Mien, a celui Testament" nou ,
care Ie pentru multi sa va varsa.
25. Adevar zie voao, ca de aeum nu voiu bea den rodul.vite i aces-
tiia,.pina in zua aeeaia cindu-l voiu bea eu voi nou, intru Impara-
tiia lui Dumnezau.
26. Si deaea cintara lauda, esira in Muntele Maslinilor.
(27) Mt. 26, 31; 27. Atunci zise Iisus lor: Toti va veti sminti in Mine in noaptea
Ion 16, 32; Zah ,
13,7; Nij. 16, 7. aeeasta ca seris iaste, bate-vo iu pastoriul si sa vor rasfira oile.
28. Ce dupa ce vo iu inviia, voiu mearge mainte de voi in Galilea.
29. lara Patru zise Lu i: De s-ara ~i toti sminti, iara eu nu.
(30) Mt. 26, 34;
Luc , 22, 24; Ion
30. Atunci zise lu i Iisus: Adevar zie tie, ca astazi in noaptea
13. 38. aceasta, mainte p ina nu va cinta cocosul de doao ori, de trei ori te vei
.lepada de Mine.
31. lara el mai virtos zicea: Sa mi-ara fi ~i a muri cu Tine, nece-
cum nu ma voiu 'lepada de Tine. Asijderea si toti zicea.
(32) Mt. 26, 36;
Luc. 22. 39; Ion
32. Sl venira in locul ce sa chiama Ghetsimania. Atunci.zise uce-
18, 1. nicilor Sai: Sedeti aeieea, pina Ma voiu ruga.
EV ANGHELIA DE LA MARCO 203

33. ~i luo pre Patru ~i pre lacov ~i pre loan cu E1; ~i incepua Sa
. spaminta ~i a tinj i. .'
34. Si zise lor: lntristatu e sufletul Mieu pina la moarte; rami-
netiacicea ~i prevegheati.
35. Si mergind inainte putinel , cazu la pamint ~i Sa ruga, ea
s-are putea fi, sa treaca de la El acel eeas. .
36. Si zise: Avva Parinte, toate sa pot Tie: treei de la Mine pa-
harul aeesta; ce nu cum voiu Eu, ce cum vei Tu.
37. Atuncea veni ~i afla pre ei dormind ~i zise lui Patru: Simo- (37) Mt. 26. 40;
Luc. 22,45.
ne, dormi? Nu putusi un eeas preveghea.
38. Prevegheati ~i va rugati sa nu intrati in napaste, ca duhul
iaste gata, iara trupul slab.
39. Si iaras! mearse de Sa ruga, acelasi cuvint zieind.//
411' 40. ~i intorclndu-Sa, afla pre ei iarasl dormind (e:a era ochii lor
lngreuiati) ~i nu stiia ce raspunde Lui. .
41. Si veni a treia oara, si zise lor: Dormiti deaeum ~i odihniti
destul; veni ceasul. Iaca, Sa da Fiiul omenesc in minile pacatosilor.
42. Sculati sa meargem: iata cela ee M-au vindut sa apropie.
KONf(lI.), KTO(K). Gp'k(A), M.I\Contl(c). 3414;1\0: ~.91 . .'.
43. ~i aciisi inca graind El, veni luda, unul den eei doispra- (43) Mt. 26, 47;
Luc. 22 (tiparit
zeace, ~i eu el multime multa, cu arrne ~i eu Iusti, de la mai 26),47; Jon 18,3.
marii popilor ~i de la cartulari ~i de la batrini.
44: ~i dedease cela ee-L vinduse pre EI, samnu lor, zicind: .Pre
carele voiu saruta, Acela iaste; prindeti pre EI, si-L duceti cu paza.
45. ~i viind, numaicit sa apropie la E1, zise Lui: Ravvi, Ravvi,
~i-L saruta pre E1.
46. lara ei pusara minile lor 'spre El si-L prinsara.
47. lara unul de aceia ce sta, seoase sabiia", lovi pre sluga popei d. Ha nger iul .

celui mare, ti-i tile lui ureaehea.


48.~i raspunzlnd Iisus zise lor: Ca la un tilhariu ati esit eu
arme ~i eu Iusti sa Ma prindeti?
49. In to ate zile am fost intre voi, in beseareca, invatlnd, ~i nu
Ma prinset? Ce sa cade sa sa imple scripturile.
50. Atunci laslndu-L pre £1, fugira toti,
51. lara un voinie tiner mergea dupa El , imbracat cu giolgiu pre
trup gol, ~i-l prinsara pre el tinerii.
52. lara el lasind giolgiul, si gol, fugi de la ei. (52) Mt. 26, 57.

53. Atunci dusara pre Iisus la popa eel mai mare, la care sa adu- (5:1) i.ce. 21,54;
Jon 18, 15.
nara toti mai marii popilor , ~i batr inii si cartularii.
54. lata Patru pre departe merge a dupa EI, p ina inlauntru la
curtea popei eelui mare, ~i sadea eu slugile, ~i sa Incalziia la foe.
55. lara mai marii popilor si tot sfatul cauta spre lisus marturii
ca sa-L omoara pre El ~i nu afla.
fill 56. Ca multi marturisiia spre EI strimbu, si nu S[l toel/miia martu- (56) Mt. 26. sn.
rille lor.
57. Atunci un ii scu lindu-sa marturisiia strimbu spre El, zicind
58. Ca nc i am auzit pre El ziclnd, ca Eu voiu sparge beseareca (511) Nij. 15. 20;
Inn 2, 19.
aceasta facuta cu mina , ~i in trei zile alta nelacuta cu mina vo iu
zid],
JEt

204 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

59. Si nece asa nu era aseamene marturiia lor.


60. Atunce s~ulindu-sa popa eel mare, in mijloe, intreba pre
lisus zicind: Nu raspunzi nemica? Ce e aeeasta ee marturisescu
spre Tine?
(61) lsai. :;3, 7. 61. lara EI tacea , ~i nemica nu raspundea , si iara-L intreba pre
EI popa eel mare ~i zise Lui: Tti esti eel Hristos, Fiiul Celui blagoslo-
\'itului?
(62) Mt. 24, 30. 62. lara Iisus zise: Eu sint, ~i yeti vedea pre Fiiul omenesc ~azind
de-a dereapta puterii lui Dumnezau ~i viind eu nor ii eeriului.
63. lara popa eel mare rupindu-si vesmintele sale zise: Ce ne
mai trebu iaste noao marturie?
64. Auzit-ati hulele Lui. Ce va pare voao? lara ei toti giude-
cara pre EI a fi vinovat mortiei.
65. Si incepura unii a scuepi spre El ~i a coperi Iata Lui, si-L
hatea pre obraz pre EI ~i zisara Lui: Giceaste : si slugile Ilbatea cu
toiagele preste obraz.
(66) MI. 26, 69; 66. Si fiind Patru in curtea de gios, veni una den slujnieele
Luc. 22, 55; Ion
18, 16. popei celui mare.
67. Si vazind pre Patru incalzindu-sa, efmta spre el , zise: Si tu
ell Nazarineanul Iisus erai?
68. lara el sa lepada zicind:Nu L-am cunoscut.nece st.iu ee gra-
esti tu, Si esi afara in tirnat, la u~a, ~i cocosul clnta.
(tHI) Ml. 26 (ti- 69. Atunci slujnica vazlnd pre el, iara incepu a zice celora ce sta
par it 27),71; Luc.
22.59 (tipari! 51); aeolea, ca acesta-i unul dentr-insii.
Ion 111, 25. 70. lara el iara sa lepada, ~i preste putine l, iara cei ce sta ztsara
lui Patru: Adevar, den ei esti, ca galilean esti, ~a graiul tau sa asa-
mana. .
71. lara el incepu a sa blastama ~i a sa giura, zicind: N-am cu-
noscut pre omul acela earele graiti.
(72) Mt. 26 (ti-
par it 27), 75; Ion 72. Atuncea a doao oara clnta cocosul ; ~i-~i aduse allminte Patru
rs, 27. de cuvintele carele-i zise lui, Iisus, ca: Mainte de ee va cintacocosul
dedoaoori, de trei ori te veri lepada de Mine. Si esi afara, plinse.
GEmE, ~ &'1>.nE(K) &EI\~KiH, Hd r, 4d(C). HEIIP'tC't4HOKO!l:U.h.. 92

CA P 15

1. De Paiima lui Hrisios supt Pilat. 15. Hristos II dii Pilat sii-L
riisliqneascii. n. Cununarii-L cu spini. 19. Scuepitii-L, batqiocuruii-L.
21. Simon Chiritieu purta crucea lui Hr islos. 27. Hristosu-L riistignirii
tntre doi tilhari. 29. Bliistiuna-L. 37. Slobozi-Si sujletul. 43. Iosij
lngrupii pre Hristos.
1..1 . It,""'"
-JETKp'h.TOK~, M:kconSCTHiH. 3d4d1\O, i!S.93
(1) Mt. 27. 1; i demineata numaiclt tiind sfat mai marii popilor, eu
Lue. 22. 66; Ion
1R. 3:1. hatrlni i, cartularii ~i eu tot sfeatul, legat, pre Iisus
dusara-L si-L deadera lui Pilat. KO{Il,)CjlE(A);4
(2)' Mt. 27, 11; 2. Atunci intreha pre El Pilat: Tu est.i imparatul
r.ue. 2:1, 3; Ion
1R. :3:1. tela al jidovilor? lara El raspunzlnd, zise lui: Tu zici.
(:l) Mt. 27, 13. 3. ~i-L piriia pre El de multe, mai marii popilor.
EV ANGHELIA DE LA MARCO 205

4.· Pilat iara intreba pre El, zicind: Nu raspunzi nemica? Vezi
cite de multe marturisescu spre Tine?
5. lara Iisus de-acii nemica nu raspunse , cit sa mira Pilat. (5) Mt. 27, 15;
l. '1 8, 39.
; 6. lara in praznice avea obiceaiu sa sloboaza lor cite un rob,
carele voiia.
7. Si era unul, ee-l chema Varavva, prinsu , carele cu sot iile lui
radicindu-sa, Iacuse vrajmasie, .
8. Si strigtnd multimea, incepura a ceare sa le Iaca cum puru-
rea le Iacea lor.
9. lara Pilat raspunse lor, zicind: Veti sa sloboz voao pre craiul
cela al j idovilor?
10. (Ca stiia ca pentru pizma, ei L-ara fi dat pre ]'.. IJlai marii
popilor, )
11. lara mai marii popilor invitara multimea ca mai virtos pre Va-
ravva sa sloboaza lor,
12. Atunci Pilat, raspunzlnd, iara zise lor: Dara ce vet. ·;afac Ces-
tuia ce-I ziceti craiul jidovilor?
13. lara ei iara strigara: Bastigneaste pre El.//
62' 14. lara Pilat zise lor: Ce rau au Iacut? lara ei mai rvirtos
striga: Rastigneaste pre E1. .
15. lara Pilat, vrind sa Iaca destul pre voia mu ltime i, slobozi lor (15) Mt. 27, 26;
Ion 19, 1.
pre Varavva , si deade. pre Usus batut, ca sa-L rastigneasca. Ko(u,).
qE(K). 6\'(r)/\IE, S. GT'~(X) G~ld(C)T. 311(4), ~.95
16. lara curteanii dusara pre El inlauntru in curte carea iaste
pretor-, ~i chiemara tot sireagul. . a. Ce sa z ice casa
de leage .
17. Si imbracara pre EI in ursinic si-I pusara in cap cununa im-
pletita de spini,
18. ~i incepura a sa inchina Lui, zicind: Bucura-Te , imparatul
j idovilor.
19. Si hatea capul Lui eu trcstie ~i scuep iia pre EI, !}i duplecin-
du-sa in genunche, sa inchjna Lui.
20. lara deaca-si batura gio« de El , dezbracara-L den ursinic, ~i
imbracara pre EI in vesmintele ] .ui si-L scoasara sa-L rastigneasca.
21. ~i silira pre un om ce treceapre acii, anume Simon Chiri- (21) Mt. 27, 32;
Lu(·. 2:l, 26.
neiu (v iind den cimpu , tatal lu i Alexandru ~i a lui Ruf), sa duca
crucea Lui. lli\\(K) , Mh\(c)ntl(c). 3114<1(/1), ~.96
22. ~i dusara pre El in locul Golgotei, care iaste de sa chiama (22) Mt. 27, 33;
Luc. 23, 33; Ion.
Locul Capatinilor. IIp'k(c) nE(K).9' 19, 17.
23. Si deadera Lui sa bea v in mestecat cu zmirna, iara El nu
luo. • .
24. Si rastignindu-L pre EI, impartira vesrnintele Lui, aruncind (24) Psalorn 22,
19; Mt. 27, 35;
sort.i spre iale , cine ce ara lua. 'h~ nE(K).98 Luc. 23, 34; Ion
19, 23.
25. Era ceasul al treile, clnd rastignira pre E1. IIpt:(c) ne(K).99
26. ~ i era scrisoa rea vine i Lu i scrisa asia :
/}UPA.RATUL .J JDOV/LOR.
206 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

27. Si cu El rastignira do i tilhar i, unul de-a dereapta sl altul


de-a stinga Lui,
(28) Isa r. 5:3, 12; 28. ~i "sa lmplu Scriptura carea zice :~i intre lotri sa numara.
Luc, 22, 87.
(29) Mt. 27, 39; 29. lara ceia ce trecea huliia pre EI, clatindu eu capetele sale
Luc. 2::l, :35; Vi~,
14. 5R: Ion 2. 19,
~igraind: Ua , Tu cela ~e spargeai beseareea, ~i in trei zile 0 zidiiai,11
30. Mintu iaste-Te singur ~i pogori de pre cru~e.
31. Asijderea ~i popii eei mari, batindu-si gioc, zicea unul catra '
,alt, eu cartularii: pre altii au mlntuit. iarti pre Sine nu Sa poate
mintui.
32. Hristos, craiul eela a lui Izrail, sa pogoara acum de pre
cruce; sa vedem ~i sa creadem, Si eei ce era rastign iti cu El, en rnus-
trare huliia pre El. Ko(u.) ;-,1\\$ CTjl<l(C). 'IETH, nn>.(K).lOO
33. Deci Hind ceasul al sasele , intunearec fu preste tot tinutul,
plna In al noaoleceas.
(34) Psa lorn 22, 34. Si in al noaole .ceas, striga Usus cu glas mare, zicind: Eloi ,
2; lilt, 27, 46.
Eloi , Iamma savahtani? ce sa ziee Dumnezaul Mieu , Dumnezau l
Mieu , ea ce Ma lasasi?
35. ~i unii den carii sta acolea, auzind , zieea: Iaca pre Ilie striga.
(36) Psa lnrn 69, 36. lara alerga unul, ~i imp lind bureatele de otat ~i-l puse in
22,
trestie , si-I deade sa bea , zicind: Lasati sa vedem , veni-va Ilie sa-L
ia pre El?
37. lara Usus slobozi glas mare ~i rapaosa.
(38) Mt. 27, 51; 38. ~i catapeteazma besearicii sa rupse in doao, de sus pina
Lue . 23, 45.
gios.
39. lara deaca vazu sutasul, carele sta inaintea Lui, ca strigind
asa rapaosa, zise: Adevar omul acesta Fiiul lui Dumnezau era.
40. lara era ~i mueri de de parte prevind, intru carele era Maria
Magdalina ~i Maria Iui Iacov eelui mie ~i rnuma lu i losie' ~i
Salomia.
(41) LUl·. 8, 2, 41. Carele si c ind era in Galilea, mersease dupa EI, si slujiia
Lu ivsi altele multe carele mersease cu EI in Ierosalim. Ko(u.) , nf(K).
~r. 'l<l(C),lOI
(42) Mt. 27, 57; 42. ~i iatasara fiind, ca era vineri sara , inaintea simbetei,
Luc. 23, 50; Ion ~I - - I I ••.•...•
19, 3R. 6\f(r)l\if, I. CThI(r) CTP<lCTEH. 3<14<11\0, !ie.I02
43. Veni Iosif den Arimatea, sveatnic cinstit, carele ~i acela
astepta Imparatiia lui Dumnezau , Indraznind, intra la Pilat ~i ceru
trupullui Iisus.
44. Iara Pilat sa mira unde au murit asa curind; ~i chem ind pre
. sutasulvintreba pre el: Au murit-au de mult? II
45. ~i intelegtnd de la sutasul, darui trupul lui Iosif.
b. Bogasie. 46. lara el cumpara giolgiub ~i luind pre EI, infa~ura-L ell giol-
giul; si-L puse pre El in morrnint, care era scobit in piatra ~i rasturna
o piatra spre u~ia mormintului.
47. lara Maria Magdalina si Maria, muma lui losie,' socotiia
unde-L vor pune. K~HEU.b., eM$, CTP~CTHOM$}.03
-
EVANGHELIA DE LA MARCO 207

cA P 16

1. Scularea lui Hristos. 9. Hrisios Sa aratii Marti Magdalinii ~i


alior. 15. Tritnise aposiolii a propovedui. 19. Suirea lui Hrisios.
'I _ I I """
6v(r)I\/E, K, Ii"hCKpECHOE. 3d4dl\O, 0.104

ft1
i trecind sirnbata, Maria Magdalina ~i Maria, muma (1) Mt. 28, 1;
Luc. 24, 1; Ion
. lui Iacov ~i Salomie cumparasa aromat ,ca sa mearga 20, 1.
sa unga pre El. '
. . 2. ~i Ioarte de demineata, in zuoa dent.iiu a sapta-
mlnii, venira la mormint,in rasaritul soarelui.
3. Si graiia una catra alta: Cine va pravali noao
piatra de pre usa mormintului?
4. ~i cautara ~i vazura ca era piatra rasturnata; ca era mare
foarte.
(5) Mt. 28, 1;
5.~i Intrind 'in mormint, vazura pre un VOlUIC tiner sezind Ion 20, 12.
de-a dereapta, imbracat in vesmint albu; ~i sa spamintara.
6. lara el zise lor: Nu va spamintaretl, pre Iisus cauwti, Nazari-
neanul eel rastignit, Sculatu-S-au, nu iaste acicea; iaca locul unde-L
pusease pre El.
(7) Mt. 20, 32;
7. Ce meargeti, spuneti ucenicilor Lui, ~i lui Patru, ca va mearge vrs. 14, 21.
mainte de voi, in Galilea; acolo yeti vedea pr~ EI, cum au zis
voao.
8. Atuncea esind de graba, fugira de la mormint, c~ era cuprinse
de tremur ~i de mirare, si nemica p,.emurui nu zicea, ca sa temea.
-:c. ()C HOMg. H~MVPWHOCHlJ,dM.
I I,.,. .If ••

,...
K()
o u ,K, "hclqrk 6v(r)l\iE-r. :c."hCKp1>(C)HO. H Hd K"h3HECEHIE
,

XKO. Hd /\\'(T)priH. 3d'ldI\0, Od.10&


(9) Ion 20, 16;
9-, bra Iisus invise dernineata in zua dentilu a saptamlnii, Luc. 8, 2.
arata-Sa int.iiu Marii Magdalinei, dentru carea scosease sapte
draci.//
10. Aceaia mergind vesti celora ce Iusease cu EI, carii era pllngind
si suspinind.
11. lara aceia deaca auzira ca iaste viu, ~i ca L-au vazut ia , nu
crezura.
(12) Luc. 24, 13.
12. lara dupa aceaia a do i dentr-Insi mergind, Sa arata intr-alt
chip, mergind la un sat.,'
13. Si aceia mergind, deadera veaste celoralalti , nece pre aceia
nu crezura.
(14) LUl'. 24, 1.9;
14. Dara mai apoi, saztnd ei unsprazeace, Sa arata lor ~i in- Ion 20, 19.
Irunta necredintei lor ~i impietrirea inimii ca, celor ce L-au vazut
pre EI sculat,nu crezura.
15. ~i zise lor: Meargeti in toata lumea , propoveduiti Evanghe-
Iia a toata Iaptura.
16. Cela ce va creade si sa va boteza , spasi-se-va , dara cela oe nu (16) Ion 12. 48.;
Dean. 16, 18.
va creade osundi-sa-va.
208 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648

(17) Dean. 2, 4 17. lara seamnele eelor ee vor ereade aeeastea vor fi dupa ei, eu
~i 10, 46 ~i 19,
6. numele Mieu draeii vor goni, grai-vor in limbi noao.
(18) Dean. 1, 9 18. Serpi vor Iua, ~i de-are sibea ceva de moarte, nu va strica
~i28, 8.
lor; spre bolnavi minile-si vor pune ~i bine le va fi.
(19) Luc. 24.52. 19. lara Domnul, dupa cuvintele ce grai lor, Sa luo sus in ceriu,
~i sezu de-a dereapta lui Dumnezau.
20. lara ei esind, 'propoveduira pretutindinea
~i Domnul agiutorindu-i ~i cuvintele
lor intarind pre seamne, carele
era eu invatatUr3. lor.

Sfir~itul evanghelii lui Marcu,


avind eapete 16./1
PREDGSLOV/A
A uics: EV ANGHELISTUL

lICU au [osi v}'w:iu den .Antiohia. Dupii aceaia au [osi in


cale sotie crediticioasa lui Pavel $i in propovedaniia Evan-
. ylze/ii, soiie, cum sa cunoasie den ,4,"tdIlY •• 1 .20,siih 16 i 13,
~~~ 14, 15 $i cap 21, stih 1, 2, 3 If IlPo(q) 1 bts $i cap 2?', 28
$i Ep istoli« Colasean ilor,
4, still 14 $i Episiola a doaoa
a lui Timoieiu,
III cap 4, stili 11.11

~.

\
}
6•,)r
EVANGHELIA DE LA LDCA

CAP 1

IcPredoslonui Luciii. 5, Zaharia $i Elisa]ta. 15. loan eum va [i.


20. Zaharia, penirunecredinia lui, amuii. 26. lnqetul sa tnchinii Marii
si-I vesfi de nasterea lui Hristos. 39. Maria mergea la Elisafta.42. Cin-
tecul Marti. 68. Ciniecul Zaharii, vestind pre Hristos ci'i-i Mesia eel
/agaduit. 76. Deregiiioria lui loan.

III

". ... .•...

vntru ca multi sa silira sa tocmeasca poveaste ace lor


lucruri carele-s adevarate intre noi,
2. Cum ne-au dat noaocarii dentiiu au fost vaza-
tori Lui, ~i slugi cuvintulu i,
3. Derept aceaia pare-mi-sa ~i mie toate dentiiu
a socoti, ~i pre rind a scrie tie, cinstite Teofile,
4. Ca sa cunosti adevarat lucrurele ce-ai auzit .
. ~ ( "., I I .v
vtnTE M), Kr. 3dlJdTIE np(A)TlJEK¢. 3dlJdil¢, B.3

5. F u in zilele lui Irod, craiului Iudeei, un popa ce-l chema Zaha-


.:"
...• ria; den rindul Aviei ; iara muiarea lui eraj jden featele lui Aaron, (j5"

~i numele ei, Elisafta.


6. Si era derepti amindo i lnaintea lui Dumnezau , imhlind intru
toate poruncile si rinduialele Domnului, nevinovati.
7. Si nu avea Ieciori, pentru ce ca Elisafta era stearpa, si am in-
doi era trait in zile multe.
, 8. Si fu slujind el pre find, inaintea lui Dumnezau,
EV ANGHELIA DE LA LUCA 211

(9) Ishod 30, 7;


9. Dupa obiceaiul preo tiei , veni rindul lui sa tamiiaze, deaca intra Levet 16, 17.
in besearica Domnului.
10. Si toata multimea de oameni era ruga-sa afara , in vreamea
tamiei.
11. Iara lui sa arata ingerulDomnului, stlnd de-a dereapta olta-
riului a mirodenii.
12. $i Zahariia vazlnd pre el sa turbura, si Irica cazu spre el.
13. Si zise catra el iugerul: Nu te teame , Zaharia, caauzita-i
rugaciunea ta, ~lmuiarea ta Elisafta naste-va fiiu tie, si ve i chema
numele lui loan.
14. Si va fi tie de bucurie si de veselie, si multi de nasterea lui sa
vor bucura. .
15. Ca va fi mare inaintea Domnului, si vin si sichera" nu va a. Beutura de
bet ie.
bea, ~i sa va imp lea de Duhul Sfint inca den zgaul mumei lui.
16. Si pre multiIii ai lui lsrail va intoarce catra Domnul Dumne-
zaul lor.
(17) Malah.4, 5;
17. Ca el va mearge lnaintea Lui cu duh si cu puteare ca Ilie, Mt. 11, 14;Malh.
a intoarce inima parlntilor catra feciori, ~i pre cei necredinciosi, 4, 6.

intru tnteleptiia celor derepti ; sa gateasca Domnului oameni desa-


virsit.
18. Atunci zise Zahariia catra inger: Din ce voiu cunoaste
aceasta? Ca eu sint batrln, ~i muiareamea-i de zile multe.
19. Si raspunzlnd, ingerul zise lui: Eu sint Gavriil carele stau ina-
intea lui Dumnezau , ~i sint trimes sa graescu catra tine ~i sa ves-
tescu tie bucuriia aceasta.
20. $i iata vei fi mut, si nu veri putea grai, pina in zua ce vor
fi aceastea, pentruce nu crezusi cuvintele meaIe, carele sa vor implea
la vreamea lor.//
21. $i era oarnenii asteptind pre Zaharia , si sa mira ce sa zaba-
veaste in beseareca.
22. Si esind nu putea grai lor; ~i inteleasara ca el au vazut
vedeare in beseareca, ca el arata lor, ~i ramase mut.
23. Si fu deaca sa implura zilele slujbei lui, sa duse la casa lu i,
H.l El\dPOKE41{Hi'E, HdI\V(T)PpiH. 3dlJdl\O, r.4
24. lara dupa acealea zile sa ingreue Elisafta, muiarea Iui, ~i
sa ascunse in cinci luni zicind:
25. Ca asa-mi feace mie Domnul, in zilele carele cauta pre mine,
sa ia micsurarea mea dentre oameni. KOHEIJ,b., 3dlJ[THI¢. iW(H), np"kcT~n~,
, ;, I .
PO>K(A)ECT, IWdHoKo.6
26. lara in a sasea luna, trimes fu ingerul Gavriil de la Dum-
nezau in orasul Galileei, care-i e numele Nazaret ,
27. Catra 0 vergura tocmita barhatului, caruia e numele Iosif , (27) )1t. 1, 18.

den casa Iui David, ~i numele verguril era Mariia.


28. $i lntrind catra Ia, ingerul zise: Bucura-Te in dar indragita,
Domnulu-i cu Tine; ~i Tu esti blagoslovita intre mueri.
212 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648 .

29. lara la, vazlnd, Sa turbura de cuvintul lui; ~i cugeta oare ce


ara fi inch inarea aeeaia.
30. Atunci zise Ei ingerul: Nu Te teame, Maria, ca esti in dra-
go ste la Dumnezau.
(31) Isai , 7, 14; 31. Si iaca ve i prinde in zgalqiycina~tefiiu;~iveichcmanumele
Nij. 2, 21; Nit.
1, 21.
Lui, Iisus. .
(32) Isai. 9, 7. 32. Aeesta va fi mare si Fiiu Celu i de suschema-Sa-va , si- I va da
Lui Domnul Dumnezau sc~unul lui David, a tatalui Sau. '
(1:1) Dan. 7. 7,
14; Mih. 4, 7.
33. Si va domni in casa lui lacov, in veaci , ~i Imparatiei Luinu
va fi sfirsanie.
34. lara Maria zise c,atra Inger: Cum va fi aceasta? Ca Eu barbat
n-am cunoscut.
35. ~i raspunzind ingerul zise Ei: Duhul Sf int va pogori spre
Tine, ~i putearea Celuia de sus Te va umbri. Derept aceaia ~i Ce
sa va naste den Tine, Sfintul, chema-Sa-va Fiiul lui Dumnezau.
36. Sl iaca ~i Elisalta .vara- Ta si ia au inceput fiiu, in batri ffnea-
tile ei, ~i aceasta-i a sasea luna, carea sa chiema stearpa.
(37) Erem, 32,
17. 37. Ca la Dumnezau nu e neci un cuvint sa nu sa poata.
38. lara Maria zise: lata slujniea Domnului, IieMie dupa cuvin-
tul tau. Si sa duse de la Ia ingerul.K¢Httl,h.,&~KEijJ: Hd &MOKEijJE(H); Hd .
0VTPEHH, 3dlJ.(i\¢, ::;:-.6 -
39. lara sculindu-Sa Maria in zilele acealea mearse in alsusurile
eu degraba, in orasul Iude i.
b. Ce sa zice ca-I
voi bine, sl-i z i- . 40. Si intra in casa Zaharie i, ~i Sa inchina" Elisaftei.
se binete, au zua
bUlla.
41. Si fu cind auzi Elisafta inchinaciunea Mariei, salta poro-
boeul in zgaul eisl sa implu de Duhul Sflnt Elisafta.
42. Si striga eu glas mare ~i zise: Blagoslovita esti intru mueri,
~i blagoslovit rodul zgaului Tau.
43. Si de unde mie aceasta ca sa vie muma Domnului mieu
catra mine?
44 .. Ca iata, cum fu glasul inchinarii Tale intru urechile mea Ie,
salta pruncul bucurindu-sa in zgaul mien.
45. Si Iericita-i carea au crezut ea sa VOl' plini care-s vzise Ei
de la Dornnul. '
46. Atuneea zise Maria: Mareaste sufletul Mieu pre Dornnul.
47. Si sa bucura sufletul Mieu in Dumnezaul, Mintuitoriul Mieu.
48. Cacauta spresmireniia slujniciei Sale, ea iaca de aeum Ma
vor Ierici toate neamurele.
49. Ca Iacu eu Mine marire Cel putearnic, cui e nurnele sf int,
ITpEcTSnH li1l;H.7

50. Si Caruia-i-e mila gatita in toate neamurele carii sa tern de E1.


(51) Isa i, 52,10;
Pxlom . 3:~, 10.
51. Foarte putearnic lucru Iacu ell hratul Lui, ~i rasip! Ialosii in
cugetele inerniei lor.' ,
52. Si trase putearnicii den scaune , ~i radica smeritii.
(5:l) 1 Sam. 2. 5;
Ps lm, :14, 11.
53. Pre ce i Ilamlnz i imp'lu-i de hine , ~i pre eei bogati slobozi-i
deserti.
, ,
EVANGHELIA DE LA LUCA 213

54. Luo pre lsrail, porobocul Luivsa-si aduca aminte de mila Sa. (54) Isai. ao, 18
~i41.9~i54.5;
55. Cum graise catra parintii nostri, Iui Avraam, ~i samentii Erem. 31, 3, 20.
(55) Bit. 17. 19
lui, in veaci, .' . "lfT~ li.rH.8 ~i 22. 16.
56. Si
.,
ia, ea la tre i lun i.si
ramase Maria eu ,,..,, \'
Sa intoarse ineasaEi.jj
KOHE(U.), .I\u.H, "lfTH p"~AEC.TKO, IWd(H).9
57. lara Elisaftei sa lmplu vreaII\ea nasterei ~inascu fiiu.
58. ~i auzira vecinii ~i fratiia e ica Domnul mare mila all Iacut .
eu ia ~i sa bucura ei.
59. Si fu a opta zi, venira sa tae impregiur porobocu 1 ~i chema
pre el pre numele tatini-sau Zaharia.
60. Si raspunzind mum a lu i zise: Ba nu ; ce sa sa clriame loan.
61. Si zisara <(atra ia ,ca nime nu iaste in ruda ta care sa sa'
chiiame cu cest nume.
62., Ce arata tatini-sau cum va vrea sa-I cheame pre el,
63.: Si e l, ceind tabla, scrise zicind: loan e numele IUI; ~i sa (63) Vi~. st ih 13.

mirara totl.
64. ~i atunci sa deschise gura lui numaicit, ~i limba lui ~i grai lau-
dlnd pre Dumnezau.
65. Si sa scorni Irica pre toti vecinii lor si in tot tinutul dealu-
relor ludeii, sa spuna toate cuvintele aceastea. .
66. Si toti ceia ce auziia pusara acealea intru inimile sale, zicind:
Oare cine va fi porobocul acesta? Si mina Domnului era cu e1.
67. Si Zaharia, tatal lui, sa implu de Duhul Sfint ~i proroci zicind:
68. Blagoslovit Domnul Dumnezaul lui lzrail, ca socoti ~i descum-
para oamenii sai, npE(C) p"~(),)CTKS, iW(H).lO
6~. ~i radica cornul ispasenii noao , in casa lui David, coconului (69) Psa lom 132,
18; Erem. 2:1, 6
Sau.' . ~i 30, 10.
70. Cum au grait pren rosturele sf int ilor , carii sint den veac pro-
. rocii Lui.
71. Ca ne-are mintui de pizmasii nostri ~i den mina tuturor
celora ee ne urascu pre no i.
72. Sa Iaca mila cu parintii nostri , sa-si aduca aminte de lega- (72) Bit. 22, 16;
Erem. 31, 33;
tura Lui cea sfinta. . Evrei 6, 13, 17.
73. Si de giuramintul carele Sa giura lui Avraam, parinte lu i nos-
tru, sa dea noao sa slujim Lui,
74. Para frica izbaviti den minile pizmasilor nostri
75. Cu slintie ~i cu dereptate inaintea Lui, intru toatejjzilele viete i (75) 1 Pet. 1,15.

noas t reo ,"


"lfETH. pO~AECTKS. IW(H).l1
76. lara tu, cocoane, proro.c Celui de sus chema-te-ve i, ea ve i (76) Mt. 11, t-l :
Luc. 1, 17.
~mbla inaintea Ieate i Domnului, sa gate~ti calea Lui , np'k(c) pO()K)
IW(H)~2
77. Si sa dai cunostinta spasenii oamenilor Lu i, intru ertaciunea
pacatelor lor.
78. Den mare mila Dumnezaului nostru cu earea ne socoti pre no i (78) 'Zah. 3, 8 ~i
6, 12; MaJsh. 4,
Acel ce esi de sus, 2.
214 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

79. Sa Sa arate celora ce era intru intunearecu S1 III umbra


mortii pusi , sa derepteaze picioarele noastre in calea de' pace. 11TH
>
pO(iK) IW(H)P
80. lara porobocul crestea ~i sa intariia in duh ~i fu in pustie
plna
.
in zuoa aceaia in carea s-ara arata ~lui lsrail.
KOHEll,b., POiK(A)ECTKtl IwiHOK8.14

CAP 2

1. Numiitii-sii supt dare tot piiminlul de Aoqust. 7. Neste Hrisios


in Vitleaim. 13. Cintecul ingerilor. 21. Hrisios Sa toe impregiur. 22. De
curiiiiia Marii. 28. Simeon luo pre Hristos in braie; cintecul lui Simeon.
36. Anna prorociia. 40. Poroboc Hris ios. 46. Cu dascalii Sa lntreba.
Hd KE4Epi'E POiK(A)ECTKd x~. 3d4dM E.15
i fu in zilele acealea, esi porunca de la ehesar Avgust sa
scrie tot pam intul.
2. (Aceasta serisoare int iiu Iu, domnind in Siria
Ch ir ineu.]
~~.~i mergea to ti sa sa scrie , cinesi in orasul sau.
(4) Ion 7, 42. 4. Sui si Iosif den Galilea, den orasul Nazaretului,
in Judea, in orasul lui David, earea sa chiama Vitleaim (pentru
cace era el den easa si din Iameaia lui David),
5. Sa sa serie cu Mariia, tocmita lui muiare, fiind greoae.
6. Si fu cind are 'Ii aeolea, imp Iura-sa zilele sa nasca.
(7) Mt. 2, 25. 7. Si nascu fiiul Ei, nascutul dentiiu , si-L infa~a pre El, si-L
puse in iasle; pentru cace nu era lor loe in salas,
8. Iara era pastorii intr-acela tinut, preveghind ~i strajuind noap-
tea pre turma sa.
9. Si iaea ingerul Domnului veni la dinsi, ~i slava Domnu lui stra-
luci pregiur ei si sa inlriccsara cu frica mare. II
10. Atunei zise lor ingerul: Nu va teamereti, ca iaca va vestescu 1;8'
voao bueurie mare, earea va fi a tuturor oamenilor.
11. ea nascu voao astazi Mintu itoriu .. (carele iaste Hristos Dom-
nul), in orasul lu i David.
12. Si acesta va Ii voao samnul: afla-veti un poroboc inlasat,
eulcat in iasle.
13. Si tndegraba Iu eu ingerul multime de sireaguri ingeresti, lau-
dind pre Dumnezau , .~i zicind: c

14. Slava III i Dumnezau lntru ceriuri inalte si pre pamint pace,
intru oameni buna voe.
15. 5i fu cum sa dusara ~e la ei ingerii in ceriu, si' atunci si pastorii
z~sara unii catra alalti: Imblam pina in Vitleaem, si sa vedem
acesta lucru ce ne arata noao Domnul.
16. ~i mergind indegraba , af lara pre Maria si pre Iosif si pre
coconul culcat in iasle.
17. lara e i vazind pre El, vestira ce era zis lor despre ace I porohoc,
18. Si
, toti, carii auziia sa mira de carele zisease pastorii catra ei.
EV ANGHELIA DE LA LUCA 215

19. lara Maria aceastea toate socotind , Ie tinea la inima Ei.


Bd &&P"k3~H"iE r~, Hd t\V'(T)priH. 3d4;1\0, S.16
20. ~i sa intoarsera pastor ii,slavind ~i laudind pre Dumnezau , de
toate cealea ce auzira si vazura, cum fu grait catra ei. KOH~U,i.., B"
KE4EpiH, PO~(A)ECTK", XK:l.17
21. Si c ind sa imp Iura opt zile, sa tae porobocul impregiur, ~i che- (21) Bit, 17, 12;
Levit. 12, 3; Ion
mara numele Lui Iisus, cum fu chernat de Inger inca mainte . )Jlnl'l 7, 22; Vi~. 1,31;
. nu Sa prinsease inzgau. TIPE(C), \t'''rrf\3dH"i~.18 Mt, 1, 21.

22. Si cindsa lmnluraz.ilele curatenii Mariei , cumu-i le<lge2 lu i (22) Levit. 12,
X ..
Moisi, II" CPETfHiE rifE, Bd 1\V'(T)priH. 3d4d~0, 3.19
23. Dusara pre El in Ierosalim , sa-L arate lnalntea Domnului (23) Ishod 1:l. 2;
Cisla 8, 16.
(cumu-i seris in leagea Domnului , ca tot porobocul nascut dent iiu ,
sfintul Domnului chema-sa-va). .
24. -Si ca sa dea [artva, dupa cumu-i zis in leagea Domnului, 0 (24) Levit. 12.8.

pareache de tu rture a Ie, sau doi pui de porumbi,


Ha
( -
CPfTElliE, rHE, Ha
-~ 1
OI(TPEH"iH. 3d4d/\0.
..,., 0
It. 2
II
25. Si iata, era un om in Ierosalim, caruia ii era nume lc Simeon,
~i era omul acesta dereptu ~i eu frica lui Dumnezau , asteptind min-
giiaria lui lsrail; si Duhul Sfint era spre el.
26. ~i era zis lui de !a Dumnezau, pren Duhul Sf'lnt., ca el nuva
vedea moartea, pina nu va vedea pre Hristosul Domnului.
27. ~i veni den indemnatura Duhului in beseareca, ~i cind
dusara inlauntru parintil pre porohocul Iisus, sa fad pentru EI cum
era ohiceaiul leg ii,
28. Atunci luo pre EI in bratele lui, ~i lauda pre Dumnezau si
zise:
29. Aeum slobozesti pre sluga Ta, Doamne , dupa cuv intul Tau,
cu pace;
30. Ca vazura ochii miei spaseniia Ta, (:3U) Ps lm , 98, :2;
Isai , 52, 10.
31. Carea ai gat.it inaintea ochilor a toate limbile.
32. Lumina intru arat are llmhilor ~i slava oamen ilor La i. iz ra iltea- 1:\:2) Isa i, 42. 6.

nilor. Ko(u,) , STPH(H). 21


33. Si era Iosif si Muma Lui sa mira de eealea tT z icvu dvspre LI.
34. $i blagoslovi pre Ei Simeon ~i zise catra Maria, Muma Lui: (34) Isai. 8, 14;
C rim. 9, 33;
Iaca, Acesta e pus spre cadearea ~i scularea a multi intru lzrail si 1 P('t. 2, 8.
samnu caruia Ii vor ziceimprotiva.
35. (Inca ~i pren sufletul Tau va treaee spata ascutita), ca sa sa
descoapere de la multe inimi cugetele. .
36. lara era Anna prorocita, fata lui Fanuil, den ruda lui Asir.
Aceasta petrecuse in zile multe, lacuind cu barbatul ei sapte ani
den verguriia e i,
37. Si fiind vaduo , ca de optzeci ~i patru de ani, nu sa departa de
la beseareca , cu posturi ~i cu rugaciuni slu] ind noaptea si zuoa.
38. Si aceasta lntr-acel ceas venind , iara sa marturisi ia Domnu In i.
~i graiia de EI tuturor celor ce astepta rascumparnren In Ierosa lim.
Ko(u,). CToM~.2~
39. lara Ei savirsind toate carele era inleagea })(If(}IlU lu i, S;. int o.rr
sara in Galilea, in orasul Lor, in Nazaret. 'qET~ \~"PE3d(H):3//
40. lara porobocul crestea ~i Sa lntariia in duhul ~i 'Sa implea de
inteleptie ; ~i mila lui Dumnezau era spre E1. K"(I~). CjJ'kTE(H)."l
216 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

(41) 5 Moi. 16, 41. lara Parintii Lui mergea in toti anii in Ierosalim, la praz-
16.
nicul Pastilor.
42. ~;;'icind 'Iu de doisprazeace ani, suindu-Sa Ei in Ierosalim,
pre obiceaiul praznicului,
43. Si sflrsind zilele acealea ~i inturnlndu-Sa, ramase Iisus coco-
nul in lerosalim; ~i nu luara aminte losif si Muma Lui.
44. Paindu-Le a fi EI cu sotiia, mearsara cale de 0 zi, si-L cauta ,
pre EI pren rudenii si in cunoscuti.
, 45. ~i neaflindu-L, Sa intoarsara in lerosalim, caut.ind pre El..,
46. ~i fu dupa a treia zivaflara pre EI in beseareca, ~azind in mij-
locul dascalilor, ascultlndu-i ~i intreblnd pre ei.
47. lara toti carii auziia pre EI, sa mira de intelepciunea *i de ras-
punsul Lui. '
48. ~i vaz indu-L pre EI, mirara-Sa si zise Muma Lui dltra EI:
Fiiule, ca ce Iacusi Noao asia? Iaca tata-Tau ~i Eu incistigati Te-am
diu tat pre Tine.
49. Atunci zise dltra Ei: Ce e de Ma cautati? Au nu stiiati ca
Mi sa cade Mie a fi intru acealea carele sint ale Tatalui Mieu?
50. lara Ei nu inteleasara cuv intul care grai. Lor. -
51. ~i pogori cu Ei , ~i veni in Nazaret, ~i era ascultatoriu de '
Ei , ~i Muma Lui tinea toate cuvintele aceastea intru inima Ei.
52. Si Iisus crestea intru inteleptle ~i in statu si in dragoste Ina-
intea lu i Dumnezau si inaintea oamenilor. K~(u,), J,SPE(3).25

CAP 3

4. loan itideamnii-i la pociiintii. 15. Miuiuriia lui de Hris ios. 20.


lrod U biigii in temnitii. 21. Hrisios Sa botezii. 24. Numiirul striunosilor
lui Hristos.
:c.,. H•• IW!EplE, 1i;:OI<lKI\E~id. 3" •.1i\O,9.26
ara in al cincilesprazeace ana imparatii lui Tive-
rie imparat, fiind deregatori in Judea, Pilat den Pont
~i Irod biruitoriula patra parte dejjGalilea, ~i Filip,G9"
Iratele lui, a patra din Tiriia ~i din Trahonia, ~i
, , Lisanie , din Avilinea a patra,
(2) Dean. 4, 6. 2. Suptpopii cei mai mari, Annea ~i Caiafa , fu cu-
vintul Domnului catra loan, fiiul Zaharii, in pustie.
(3) l\It.3,
1, 4.
1 ;Mr. 3,. Si veni in tot impregiurul Iordanului, propoveduind botegiu-
nea pocaintei, in ertaciunea pacatelor,
(4) Isai , 40, 3; 4. Cumu-i scris in cartea cuvintelor Isaiei prorocul, zicind:
Mt. 3,3; Mar. 1,
3: Ion 1, 23. glasul strigatoriulu i in pustie: gatiti calea Domnului, dereapte
faceti cararile Lui,
5. Toata valea sa va implea , ~i tot muntele si magura sa va
asaza , ~i ceale strlmbe vor Ii dereapte , si caile aspre , neatede.
(6) Psa lom 98 (t i-
par lt 58), 2.
6. Si va vedea tot trupul spaseniia lu i Dumnezau.
(7) Isa i. 52, 6; 7.~i graiia multime.i ce mergea sa sa boteaze de Ia eI: Saminta
Mat. 3, 7 ~i 23, 33.
viperilor, cine va arata voao sa fugiti de m iniia ce e venitoare?
EVANGHELlA DE LA LUCA . 217

8. Faceti rodure desto inice pocainte i, ~i nu inceapereti a grai


intru vo isi , tat a avem pre Avraam, ea zie voao ea poate Dumnezeu
si din eeaste pietria radica feeiorii lui Avraam.
9. Ca iata sacurea-i pusa Ia radacina pomilor ; deci tot pomul (9) Mt. 3, 10.

earele nu face poame hune , tae-sa ~i in foe arunca-sa.


10. Si intrebara pre el multimea, zicind: Dara ce Yom Iace?
11. lara raspunzind, zise lor: Cine are doao vesminte , sa dea (11) Pos. Iacov
2, 15; 1 Poslan.
celuiaee n-are; ~i cela ce are bueate, asijderea sa Iaca. Ion 3, 17..
12. Venita intr-aceaia ~i publicanii sa sa boteaze si zisara catra
el: lnvatatoriule , ee vom face?
13. lara el zise catra ei: Nernica mai mult sa nu luati, decit va e
r induit. '
14. Intrebara si viteajii pre eI zicind: Dara no i ce vorn face? Si
zise lor: Pre nime nu zdrobireti , nece-i pagubiti cu Jnsalaciune , ce
sa va agiunga leafa voastra.
15. Astept.ind oamenii si cuget.ind toti intru inimile sale de
loan, au doara e el Hristos, .
16. Raspunse loan zicind tuturor: Eu eu apa botez pre voi,jj (16) Mt. 3, 11;
r Mar. 1,8; Ion 1,
71l ce au venit.Ce.lrna i tare de mine, Caruia nu-s destoinic sa dezleg 26; Dean. 1, 5.
curealele co ltunilor Lui; Acela va hoteza pre vo i eu Duhul Sf int -~,

~icu foe.
17. Caruia-I e lopata in minile Lui, ~i curateaste area Lui, ~i va (17) Mt. 3, .12.

stringe griul Lui in sura Sa, iara pleavele le va arde cu Ioc nestinsu.
_ 18. Si pre altele multe lndem indu-i , propoveduiia oamenilor.
Ko(ll,), KE4EpH. liror<lKilEHilO. nHE(A), d. HOKdrC'II"tTd. 3d4JM, i.2i
. 19. lara Ired al patrul biruitoriu, Iiind certat de e l pentru Irodi- (19) Mt. 14, 3;
Mr. 6, 17.
. ada, muiarea lui Filip Irate-sau , ~i pentru toate realele care Iacuse
Irod,
20. Adaose ~i aeeasta prespre toate, ca inchise - pre- loan" in
temnita. :\
21. .~i Iu deaea sa botezaratoti oamenii ~i Iisus Sa boteza , si rugin- (21) Mt. 3, 16;
Mr. 1, 9; Jon 1,
du-Sa sa deschise eeriul. . 33.
,., 22. Si pogor i Duhul Sl int in chip de trup, ca un porumb, spre
EI si fu glas den ceriu zicind: Tu esti Fiiul Mieu eel iubit, in Tine
M-am odihnit. Ko(ll,) , nHE(A). d. HE(A). 3d(4), di'.28
23. lara Iisus inceape a fi ca de treizeci de ani, (null sa parea (23) Mt. 13. 55
(t.ipar it 1, 1).
lor) fiiul lu i losif, a fiiului lui Elie.
24. Al lui Mattat, al lui Levi, al lui Melhi, al. lui lanna, al lui
rosif.
25. Al Iui Mattatie , al Iui Amos, al lui Naum, al Illi Esli, al
Iui Nanghia.
26. Al Iui Maat, a lui Mattatie, a Iui Semei , a lu i Iosif , a lu i luda.
27. Al lui lona,allui Risa, allui Zorovave l , allui Salatiil, al lu i
Niri.
28. Al lui Melh i, al lui Addi, a Iui Cosam, a lui Elmodam, al
lu i Ir.
29. Allui Iosi, aI lui Eleezer, a l Iui Iorim , al lui Mattan, al lui
Levi.
218 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648 "

30. Al lui Simeon, al lui Iuda, a1 lui Iosif , al 1ui Ionan, al lui
Eleachim.
31. Al lui Melea , al lu i Mainan , a lui Mattata,ffa lui Natan, a
lui David.
32. Al lui Ese, al lui Ovid, al lui Vooz, al lui Salmon, a lu i
Nasson.
33. Al lui Aminadav, alIui Aram, a lui Esrom, a I lui Fares, al
lui Iuda.
(34) Bit. 11, 12 34. Alluilacov,allui Isaac, a l Iui Avraam , allui Tara, a] lu i
Ii nI10(4) (~i
celetalte). Nahor.
35. Al Iui Saruh , al lui Ragav, al lui Falec, a l lu i Ever, al lui
Sala.
36. Allui Cainan , al lui Arfaxad , al lui Sim, al lui Noe, al lu i
Lameh.
37. Al Iui Matusal, al lui Enoh, al lui Iared , al lu i Malaleil, al
luiCainan. '
38. Al lui Enos, al lui Sit, al lui Adam, care le-i al lu i Dum-
nezau.

CA P -4
1. De ispita $i de posiul Iui Hrisios. 16. Invii!ii In Nazare! pre mira-
rea a multi. 24. Prorocul Illva!zlld III mO$iia sa-i tara cinste. 33. lndrii-
citul sa uindecii. 38. Soacra lui Piittu sa oindecii. 40. Sa uituiecii bolnavii.
42. Dracii miiriurisescu pre Hrisios, Fiiul lui Dumneziiu.
Ih. cp-k(A), d, HEAElli;:. 3d4~'\O, Kl.29
(1) Mt. 4,1; Mar.
aru Iisus, p lin de Duh.JlI Sf'int, Sa inturna de la Jordan,

0
. 0
1, 12.
, ~i fu dus de Duhul in pustie. Ko(u,). RTO(K).30
.' . 2. In patruzeci de zile, ispitind pre El diavolul ~i
,, . nu minca nemica in zilele acealea. lara sf irslndu-sa
, acealea, 'dupa aceaia Ilaminzi. ,
3. Atunci zise Lui diavoIul: Sa esti Fiiul lui
Dumnezau , zi pietrii acestiia sa fie p iine.
(4) 5 MoL 8, 3; 4. Si raspunse Iisus catra el, zicind: Scris iaste ca nu numai cu
Mt. 4, 4.
p iine traiaste omuI, ce cu tot cuvintul luiDumnezau.
5. Atuncea duse pre El diavolul intr-un munte inalt , arata
.Lui toate imparatiile pamintului, intr-o clipeala de ochi.
6. Si zise Lui diavolul: Tie voiu da toata putearea aceasta, si Irim-
seatea lor, ca mie mi-e idata, si cui voiuffvrea aceluia 0 vo iu da.
7. Derept aceaia, de Te ve i inchina mie, ale Tale vor fi toate.
(8) 5 MoL 6, 13 8. Si raspunzind zise Iisus Iui: Du-te de la Mine, Satano,
~i 10, 20; 1 Sam.
7, 3. ca scris iaste sa te inchini Domnului Dumnezaului tau, si aceluia
numai sa slujesti. , ,.
9. Atunci duse pre El in Ierosalim, ~i-L puse spre arep ile beseare-
cii, ~i zise Lui: Sa esti Fiiullui Dumnezau , slohozi-Te de-acicea gios.
(10) Ps lm , 90,
11. 10. Ca scris iaste: Inger ilor Lui porunci-va de Tine, sa Te pa-
zeasca
EVANGHELIA DE LA LUCA 219

11. Si spre mini sa Te ia, sa nu cindva poticnesti de piatra pi-


ciorul Tau.
12. Si raspunz ind, zise Iisus lui, ca zisa iaste, sa nu ispitesti pre (12)5Moi. 6,16.

Domnul Dumnezaul tau.


13. Si sf irsind toata ispita d iavolul , sa duse de la El, pina. la 0
vreame.
14. lara Iisus Sa intoarse, cu putearea Duhului, in Galilea , si
esi veaste de EI, in tot tinutul de impregiur.
15. ~i EI invata in sinagoghile lor, slavind toti pre E1.
K.OH~U.'" cjl1>(A). lJno(K), :I, HE(A). 3"4i,\O~Fi.3i
16.. Si veni in Nazaret, unde era crescut, ~i intra cuniu-I era obi- (16) Mt. 13, 54.

ceaiul Lui, in zi de slmbata, insinagoga si Sa scula sa ceteasca.


17. Atunci deadera Lui carte a Isaiei prorocul si deschizind car-
tea, afla locul unde era scris: '
18. Duhul Domnului spre Mine, pentru ca M-au uns; bine sa ves- (18) Isai. 61, 1.

tescu surumanilor M-au trimes, sa vindec pre cei cu inima Irimta.


a propovedui robilor slobozie , ~i orbilor vedeare, ~i pre cei Irlmti
sa- i las in slobozie.
m. A propovedui anul Domnului priimit.
20. ~i lnchizind cartea 0 deade slugii, ~zu, ~i tuturor den sina-
goga le era cautind ochii spre E1.
21. Si incepua zice catra ei, <::aastazi sa impll1 scriptura acaasta
in auzirea voastra. . llE(K), d. HE(A). 3<14.1110, AI.32
22. Si totl marturisiia de El si sa mira de cuvinte le Luilll1lilll' de
dragoste, carele esiia den rostul Lui, ~i zicea: Au nu iaste Acesta Iecio-
rul lui Iosif?
23. Si zise catra ei: Cu de-adevar yeti zice Mie cea pilda, vra- (23) Mt. 4, 1:1.

ciule , vindeca-Te insuti: ca Te-am auzit ca ai Iacut in Capernaum,


fa ~i acicea in mosiia Ta. .
24. Zise: Derept aceaia adevar graescu voao ~a nece un proroc (24) Mt. 1:3, 57;
Ion 4, 4.
nu-i priimit in mosiia lui.
25. Ce adevar zic voao, multe vaduo era in zilele lui Die, in (25) 1 Tar. 17,
9; Ia cov 5, 17.
lsrail, cind sa incue ceriul la trei ani ~i sase luni, cit fu foamete
mare preste tot tinutul.
26. Si nece catra una de acealea nu fu trimis Die, ce numai la
orasul Sarepte i Sidonului, la 0 muiare vaduo.
27. Si multi stricati era in zilele lui Eliseiu proroc, intru israili; (27) 2 Tar. 5, 14.
~i nece unul de ei nu sa curati , fara numai Naaman sirianul.
28. Atuncea sa imp Iura toti de minie in sinagoga, auzindaceastea.
29. ~i sculindu-sa, scoasara pre El afara den oras rsi-L dusara
pre El in v irful muntelui, spre care le era Iacut orasu l lor, ca sa-I.
lmp inga pre E1. .
30. lara El trecind pren mijlocul lor. mearse.
KOH~U.'" n'\\(K) , H IIpOpOKW(,\\). G~IiO(T), d. 3<14~"", Ei.33
31. ~i pogor i in Capcrnaum, in orasul Galileei, ~i invata pre el (:11) Mt. 4, 1:~;
Mr. 1, 21.
aco lea in simbete.
32. ~i sa mira de invatatura Lui, ca cu destoiuicie era cuv intul n2) Mt. (t ipar it
Mr.)7,29;Mr.l,
Lu i. 33.
22Q NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

(33) Mr.. 1, 23. 33. ~i in sinagoga lor era un om av ind duh dracesc necuratului,
care striga cu glas mare
34. Zicind: Ah ce' ne e noao eu Tine, Iisuse Nazarineane'i Venit-ai
sa pierzi pre noi? Stiu-Te cine esti: cel sf int al lui Dumnezau.
35. Si certa Iisus pre el, zicind: Amuteaste si esi dentr-insul.
Atunci il arunca pre el dracul in mijloc, esi dentr-insul. si nu-i
strica nemica.
36. ~i sa scorni spaima spre toti , si graiia unul catra alt, zicind:
r
Ce cuvintu e acesta, ca cu desto iniciia f?iffcu putearea porunceste 72
duhurelor necurate si es, Ko(u,), CS(Ii)~
37. ~i esi veaste de El pre~pre tot locul i~regiurul tinutului.
IIoHE(A)/IOKII., s, ."EAEII1i. 3d4dllO, si.35 .
(38) Mt. 8, 14; 38. Iara-scu lindu-Sa Iisus den sinagoga, intra in casa lui Simon,
Mr. 1, 30.
iara soacra lui Simon era prinsa de Iriguri, si rugara El pentru ia.
39. Atunci stind .El linga ia, si certa ~rigurile ~i 0 lasara pre ia,
iara ia, numaidecit sculindu-sa, sluj iia lor.
(40) Mt. 8, 16; 40. lara apuind soarele, tcti carii avea bolnavi de multe fealiuri
Mr. 1, 32.
de boale, aducea pre ei catra E1. lara El fiete pre carele de ei, puin-
du-Si m iini le , ~i vindeca pre ei. .
(41) Mr. 1, 34. 41. Si esiia ~i draci den multi, strigind ~i graind ca: Tu esti eel
Hristos, Fiiul lui Dumnezau ; ~i EI certind, nu lasa sa graiasca
aceastea, pentru ca stiia ca Elu-i cel Hristos. .
42. lara fiind zuo , esind mearse in loc pustiiu, ~j multimea 11
cauta pre El, si venira pina la El ~iopriia pre El, ca sa nu mearga
de la ei.
43. laraEl zise catra ei, c,a ~i altor orasa Mi sa cade sa vestu-
escu Imparatiia lui Dumnezau ; ca pentr-aceasta sint trimes.
44. Sipropovedu iia in sinagogaGalileei. Ko(u,), IIHE(A).36

CAP 5

1. Hrislos iTivatiiden corabie. 6. De prinsoarea pestilor. 12. Slricalul.


16. Hrislos Sa roagii in pustie. 18. Slabiinog. 27. Publicanul Levi.-34. Pos-
lurele §i supiiriirile ramin pre apostoli dupii suilul lui Hrisios. 36, 37,
38. Ucenicii slabi sa asamana [oilot §i hainelor slabe.
••••. I ~ 37
HEAEII1i, d. 3d4dllO. 31. .

. (1) Mt. 14, 18; j . fucind ara navali multime


. , la El sa auza cuvintul
Mr. 1, 16.
lui Dumnezau, ~i El sta linga ezerul Ghenesaretului.
2. Si vazu doao corabii stind linga ezer, iara pes-
carii esind dentr-inse spala mrejile. .
3. Si intra intr-una den corabii carea era a lui
Simon: ruga pre el de lapamint sa 0 de lunge putinel
mai inlauntru ; ~i sazind , invata den corabie pre mu1time.fl
4. Dara cum parasi de-a agrairea, zise catra Simon: Du-o la
adinc, ~i aruncati mrejile voastre in vinat.
5. Atuncea raspunztnd , Patru zise Lui: Dascale, iata toata noap-
tea ustenindu-ne , nernica n-am prinsu; iara pentru cuvintul Tau,
arunca-voiu rnreaja.
/
EVANGHELIA DE LA LUCA 221

6. ~i deaca Iacura aceasta, prinsara multime multa de pesti, de


sa rumpea mreajaIor.
7. ~i chemara sotiile ce era lntr-altacorabie , ca sa vie sa le agiute
lor, ~i venira derept aceaia, ~i implura amindoao corabiile, atita cit
numai nu sa afunda. .
8. lara vazind aceastea, Simon -;P atrucazu catra genunchele
lui Iisus, zicind: Esi de la mine, ca om pacatos sint , Doamne.
9. Ca spaima cuprinsease pre el si pre toti carii era cu el, de v ina-
rea pestilor care prinsara. ,
10. Asijdere ~i Iacov ~i loan, feciorii lui Zevedeiu, carii era sotie
lui Simon. Atunci zise Iisus catra Simon: Nu te teame; de acum ve i
vina oamenii, _
11. lara ei tragind corabiile la pamint, lasind toate, mearsara dupa
E1. K~(IJ,) HE(A). liTO(K) K HE(A). 3d4~i\¢, ~.38
12. Si fu cind era El intr-un oras si iata atunci veni la El un (12) Mi, 8, 2; Mr.
1, 40.
om plin' de stricaciune , si vaz ind pre Lisus cazu spre Iata lui, ruga
pre El graind: Doamne, de-ai vrea, poti-ma curati.
13. ~i tinzind mina, atinse pre el, zicind: Voiu, curateaste-te ;
~i atuncisi sa duse. stricaciunea de la el.
14. Iara El porunci lui, nemurui sa nu spue: Ce mergi ~i te arata (14) Levit. 14,
4.
preotului, ~i du pentru curateniia ta, eum au poruncitMoisi, sa fie
aceasta rnarturie lor.
15. lara mai virtos sa vestiia cuvintele de EI ~i sa aduna mul-
time multa sa auza si sa sa vindece de la El, de boalele lor.
16. lara EI, d indu-Sa in laturi. era in pustii ~i Sa ruga.
, '()r>.''''
K¢HEIJ,t.,Rl'QPHH K , \T8&&¢1' K HE(A), '/
3d4dl'~, -39
9i.
17. Si fu intru una de zile., cind ara -invata; si ara fi acolea
73' ~azind fariseii si dascalii legei, cajjrii era veniti den toate satele
Galilee i ~i a ludeei ~i den Ierosalim: ~i putearia Domnului eracu El,
spre vindecarea lor.
18. Si iata venira neste oameni, purtind in pat un om slaba- (18) Mt. 9,2; Mr.
2, 3,
nog, si siliia sa-l duca inlauntru ~i sa-I pue inaintea Lui.
19. Si neaflind pre de ee parte l-ara duce preel, pentru mu ltimia ,
sa suira in pod, ~i sparg ind podealele, slobozira pre el cu patul, in
mijloc inaintea lui Iisus.
20. Sivazlnd credinta lor, zise lui: Orne, ertatu-ti-s-au tie paca-
tele tale.
21. Atuncea incepura a cugeta cartularii ~i fariseii, zicind:
Cine iaste Acesta carele graiaste hule? Cine poate erta p acate le ,
fara singur Dumnezau?
22. lara Iisus, stiind cugetele lor, raspunztnd zise lor: Ce cuge-
tati intru inimile voastre?
23. Care-i mai lesni? A zice ertatu-ti-s-au pacatele tale, sau a
zice, scoala si imbla?
, 24. lara sa ~titi ca puteare are Fiiul omenesc pre pamint a erta
pacatele. (Zise slabanogului.) Tiezic, scoala si, lu ind patul tau, pasa
acasa-ti,
25. lara e I atuncesi, sculindu-sa in vedearea lor, si-si luo pre
earl' le zacuse ~i mearse in casa lu i, slavind pre Dumnezau.
222 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

26. Si spaima luo pre toti, si slaviia pre Dumnezau ~i sa irnplura


de Irica , zic ind: Cu adevar ca vazum minune astazi. KOHE(U.), c,,,(Ii) ,
CSIiIiOTd, 7,3.1"""0, K.40
{27) Mt. 9, 9; 27. Si dupa aceastea esi ~i vazu pre un mitarnic, numele-i Levie,
MI'. 2, 14.
saz ind la vama, ~i zise lui: Vino dupa Mine,
28. lara e l laslnd toate , scula-sa, dusa-sa dupa El.
29. Si gati Levie Lui, ospat mare in casa lui; ~i era multime de
mitarnici multa , ~i de altii carii sadea cu e i.
30. ~i murguiia cartu.larii ~i Iarise ii pre ucenicii Lui, zicind:
Pentru ce cu mitarnicii si Cll pacatoaii mincati ~i heati? -
31. Si raspunzind Iisus zise lor: Nu Ie trebuiaste sanallto~ilor
vraci, ce bolnavilor.
(32) Mt. 4, 13; 32. N-am venit sa chern pre derepti, ce pre pacatosi, la pocainta.
1 Tim. 1, 15.
KOHEU.a, C~R~T1i:: Cp1i:(A). K. 3d"dM, Kd.41
(33) Mt. 9, 14; 33. lara e i zisara Lui: Derept ce ueenicii lui loan sa postescu
Mr. 2, 18.
ades ~i rugaciuni Iac , asijderea si ai Iarise ilor , iara ai Tai man inca
~i beau? -
34. lara El zise lor: Nu puteti face pre fii nuntei, p ina iaste mirele
cu ei, sa sa posteasca.
35. Ce vor veni zilele cind sa va lua de la ei mirele. Atuncea vor
posti, in zilele acealea.
36. lara zicea lor ~i pilda, ca nime peatecul de vesmint nounu-l
va pune in vesmint vechiu; iara aimintrea ~i eel nou sa va sparge;
si la eel vechiu nu sa cuvine peatecul nou.
37. Si nime nu va baga vin nou in Io ii vech i; iara aimintrea
rumpe-va vinul eel nou foii, si el sa va varsa , ~i foii vor peri.
38. Ce vinul nou in foii noi sa-l toarne; ~i amindo isa vor tinea.
39. Si nime cine bea vechiu, lUI va vrea numai cit nou , ca zice:
mai bun iaste cel vech iu, Ko(u,), clJi(,\).42

CA P 6

1. Ueellicii [teca spice simbiila. 6. Hrisios uindecii inini: uscatii.


13. Alesul aposto lilor. 20. De [ericiti $i nejericiii. 27. Pizmasii a-i
llldriigi. 4(i. ell ee rod .'Iii ascultii cuointul lui Dumneziiu.
C~(Ii). ;'.43

Jt1
(1) Mt. 12,1 ;Mr. i fu in a doao simbata , dupa cea dentiiu , trecind prin
2, 23; 5 Moi. 23,
25. samanaturi, zmulgea ucenicii Lui spice ~i minca, fre-
. c indu-le in mini. .
2. lara unii den farisei zisara lor: Ce Iaceti carea
IlU sa cade a face -in simbete? '
(3) 1 Sam. 21, 3. Atuncea raspunzind Iisus zise lor: Nece aceasta
6.
n-ati ce tit ce au Iacut David, cind Ilarninzi el ~i ceia ce era cu nus? .
4. Cum intra in casa lui Dumnezau , ~i p iinile sfinte le luo ~i
mlnca ~i deade si celora ce era cu el ; den carele nll sa cadea sa
rnanince , fara numai popilor.
EVANGHELIA DE LA LUCA 223

5. Si zicea lor: Fiiul omenesc Domnu iaste ~i simhetei.jj


r
74 6. Si fu intr-alta simbata, intra El in sinagoga, si invata: $i era (6) Mt. 12, 4;
acolo un om, caruia mina cea dereapta era uscata. Mr. 3, 1.
7. Si lua aminte pre El cartularii ~i fariseii, au doara simbata il
va v indeca , ca sa afle vina spre E1.
8. lara El stiia cugetele lor, si zise omului celuia ce avea mina
seaca: Scoala ~i sta in mijloc. Iar el scula-sa, statu.
, 9. Zise derept aceaia Iisus lor: lntreba-va-vciu ~i Eu pre voi
ceva: cade-sa in simbete bine a face, au rau a face cuiva? Omul
a-l mintui , au a-l piiarde?
10. Si cautind spre ei impregiur, zise omului: Tinde mina ta.
lara el Iacu asia, ~i sa intregi mina lui, sanatoasa ca si ceaialalta.
Ko(u,) cs(&) .44
'11. lara ei sa implura de nehunie ~i graiia unul catra alt, ce .ara
face lui Iisus. ' 1J~(K).i HE(A). 3"(4), Kr.45
12. Si fu in zilele acealea, esi in munte sa Sa roage ,~i innopta
acolo, intru rugaciunea lui Dumnezau.
13. $i cind fu la zuo, chema ucenicii Lui, ~i alease dentr- insii do i- (13) Mt. 10. 1;
~ ~ 1 li Mr. 3, 1:{ ~i 6,
sprazeace, carora e puse nume aposto 1. 7; LllC. 9, 1.
14. (Pre Simon carele-ipuse nume Patru, ~i Andrei, fratele lui,
T:l('OV si loan, Filip ~i Vartolomeiu,
15. Matteiu si Toma, lacov al lui Alfeov, si Simon care le-l
chierna Zflotin,' ,
16. luda, fratele lui Iacov , si Iuda Isoariot.is. carele fu si v inza-
toriu). ' nE(K). K. HE(A). ~ IIPII(.\)""N 3"';;"0. K;,.46
17. Si pogori cu ei, statu in 10e sasu ; si multimea ucenicilor Lui
~i multime multa de oameni den toata Iudea ~i den Ierosalim si din
tinutul marii Tirului si a Sidonii, carii venise sa asculte pre El ~i
sa sa vindece de boalele sale. '
18. Si carii sa chinuiia de duhure necurate, si sa vindeca.
19. $i toata multimia siliia sa sa atinga de EI ca puteare esiia
den EI, ~i vindeca pre toti. Ko(u,) , 4E(K).47
20. lara El, radiclnd ochii Lui spre ucenicii Sai , graiia: Fericiti (20) Ml. 5.3.
sinteti surumanii, ca a voastra iaste Irnpariiti ia lu i Dumnezauf
74
V
21. Fericit.i carii Ilaminziti acum , ca satura-va-veti , Iericiti (21) Isai. 65.1:-1.
carii pl ingeti acum, ca yeti ride. .
22. Fer iciti yeti fi cind vor uri pre vo i oamenii ~i cind va vor (22) lsai , 61, 3;
desparti, si va vor sudui, ~i numele vostru ca un rau 11 vor lapada, Mt. 5. 11.
pentru Fiiul ornenesc.
23. Bucurati-va intr-acea zi ~i s[\Hati, ea iaea plata voastra
multa iaste in ceriu. Ko(u,). Hr<~)~9 Ca asa f~~a ~i prorocilor
parintii lor. HIIE(A), r, HE(A), I~ IIllII(.\)"". ~d'IJ"". KE.49
24. Ce vai de voi, bogat ilor , t'~l a~i luat rningiiarea vustra. (24) Amos 6, 1;
25. Vai de voi, satu ilor , ca yeti Ilaminz i, vai de voi carii ridet i Isai. 65. 1:-1.

acum, ca veti suspina ~i yeti p linge.


26. Vai de vo icind hine vor zice voao toti oamenii ca asa Iacea
prorocilor minciunosi parintii lor.' ,
27. Ce voao zie, cestora ce auziti: Iubiti pizmasii vostri, bine . (27) Mt. 5, 44.
Iaceti celora ce \'a urasc pre vo i. '
.224 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648

(2H) C rim. 12, 28. Bine graiti pre cei ce va blastama ~i va rugati pentru ceia ce
20.
va napastuescu pre voL.
(29) Mt. 5.· 39; 29. Cela ce te loveaste preste fa lcf!, intoarce-i si ceaialalta ; ~i
1 CM. 6, 7.
cela ce-ti ia vesmintul desupra, lasa-i ~i cel dedesupt. .
30. Sava cine ce ceare de la tine da-i: sl de la cela ce va lua
ale tale, nu Ie ceare. Ko(u,) , nHE(A). HE(A), K. 3d4d1\O. Ks.50
(31) Mt. 7, 12. 31. ~i cum veti sa Iaca voao oamenii , ~i VOl Iacetl lor asijderea.
(32) Mt. 5,t6. 32. Ca sa veti iuhi pre ceia ce iubescu pre voi, ce folos va fi
voao? Ca si pacatosli iubescu pre ceia ce iubescu pre ei.
33. Si de veti face bine celor ce fac voao bine, ce multemita iaste
voao? C~ ~i pa~ato~i fac aceasta. . ,
(34) 5 Moi. 15, 34. Si de veti imprumuta celora de la carii nadajduit! ca veti lua,
8; Mt. 5, 42.
ce har iaste voao? Ca ~i pacato~ii pre padito~i impromuteaza, ca sa
ia intocma.
(35) Mt. 5, 45. 35. Derept aceaia, iuhiti pre pizmasii vostri, ~i bine faceti ~i
imprumutati, nemica de-acolea asteptind, ~i va fi plata voastra
multa, ~i vetiIi fil Celuia de sus, ea Elu-i miIos catra neharnici ~i
rai.
36. Fit! derept aceaia milosi, cum si Tatal vostru milos iaste.11
KOHEU,", IH(A),lt. 3d ldil\l,iiS51
l

(37) Mt. 7, 1.
37. Nu giudecareti ~i nu va veti giudeca ; nu osindireti ~i nu va
veti osindi ; ertati ~i sa va erta voao. .
(38) Mt. 7, 2; "Ir. 38. Dati ~i sa va da voao. Masura huna, indesata ~i scuturata si
4, 24.
varsindu-sa da-sa-va in sinul vostru, ca cu ce masura veti masura ,
masura-sa-va voao.
(39) Mt. 15, 14. 39. Si zicea lor pilda: Au doara poate orb pre orbu sa-I duca
pre cale? Au nu vor cadea amindoi in groapa? .
(40) Mt. 10. 24; 40. Nu Iaste ucenicul spre dascalul sau, iara carelesi va fi deplin
Ion 13, 16 ~i 15,
20. ucenic, Ii-va aseamene dascalu-sau. .
(41) Mt. 7, :~. 41. Dara ce cauti otapocul in ochiul fratelui tau, jara hirna ce
e in ochiul tau nu socotesti?
42. Sau cum poti iic~ fratelui tau: Frate, lasa sa scot ctapocul
den ochiul tau ;~i fiind b irna in ochiul tau nu 0 socotesti? Fatarnlce ,
scoate int iiu hirna den ochiul tau, ~i atuncea cauta sa scoti otapo...
cul den ochiul fratelui tau.
(43) Mt. 7, 17. 43. Nu iaste porn bun carele face poame reale, nece porn rau
carele face poame bune.
(44) )\it. 7,
Mr. 12, 33.
16; 44. Ca tot pomul den poamele lui sa cunoaste, ca nu culeg den
spin smochine, nece den maces struguri. .
45. Omul bun, den comoara inimii sale cea buna,scoate bun; ~i
ea
omul rau, den comoara-rea a .lnlmll sale, scoate rau , den plinitul 'lni •.
miei graiaste gura lui. .

(46) Mt. 7, 21;


C rim. 2.
Iacov L 2~.
13 ;
,i
ROH~U.'" K'l'O(K), G:P"k(A), r; Hf(A)"t, 341lAi\O Kit.53
46. Dara ce Ma chemati, Doamne, Doamne , nu Iacetl c~ va zic?
47. Tot cela ce va veni catra Mine ~iva auzl cuvintele Meale ,1 le
(41) Mt. 7. 21.
va face, arata-volu voao cui taste asamanat.
48. Aseamenea iaste omulul ce zideaste casa, carele sapa ~i scobl
~i puse temelie spre piatra, lara deaca ventra undele , sa lovl apa de
casa aceaia, sl nu 0 potu pravall, caera teme iata spre platra.
EVANGHELIA DE LA LUCA 225

49. lara cela ce aude, ~i nu le face, aseamenele iaste omului


zidind casa pre pamint, fara temelie; in carea sa lovi apa, ~i numai-
cit cazu, ~i fu rasipirea casei aceiia mare."

CAP 7'

1. De sluga suiasului. 9. Credinta suiasului. 11. Feciotul otiduo!

lui Hris tos.


'
in Nain. 18. loan tritnise ucenicii sai la Hris los. 37. Spalii picioarele '
'-
ara cum sflrsi toate cuvintele Lui intru auzirea oame-

0
, , ,.' nilor, Ko{u,) , CP-t{A). C8(r;),E.3<1'1~'\o. Kfl53 intra in Capernaum,
, _' 2. lara sluga unui sutas era bolnavde-a murirea, (2) Mt. s, 5.
, ,carele-i era lui dragu.
3. lara el, auzind de Usus, trimise la Elbatrinil
iudeilor, rugind pre EI sa vie sa vindece sluga lui.
4. lara ei venira catra Iisus, rugara pre El foarte, zicind ca-i destoi-
nic ca sa-i dai lui aceasta.
5. Ca iubeaste saminta noastra, ~i sinagoga el 0 a Iacut noao.
6. lara-Usus mergea cu ei ~i neliind departe EI" de casa, tri-
mise la El sutasul priiatenii, zicind Lui: Doarnne , nu Te usteni, ca
nu-s destoinic ca sa intri supt podul mieu.
7. Pentr-acea neee eu nu ma socotiiu destoinic sa viu catra Tine;
ce zi cu cuvintul, si sa va vindeea feciorul mieu.
8. Ca eu inca ~int om supt puteare rinduit, avind supt mine
viteaji, ~i zic cestuia: pasa, si mearge, ~i altuia: vino , ~i vine; ~i
slugii meale: fa aceasta, ~i face.
9. lara auzind aceastea Iisus Sa mira, ~i intorcindu-Sa, zise rnul-
t imei ee mergea dupa EI: Zic voao ca nice in Izrail atita credinta
n-am allat.
10. Si inturnlndu-sa carii era trimesi, aflara sluga sanatoasa.
",.... . I """'54
Ko(u,) , cg(K). \.fE(A) , f'. 3<1'1<11\0,1\.
11. Si fu a doaoa zi, mergca in orasul ee sa chema Nain, ~i eu EI
mergea ueenicii Lui multi, ~i multime multa.
12. lara cum Sa apropie catra poarta orasului, ~i iata ducea un
mort, carele era numai unul nascut mumei sale, ~i ia era vaduo ;
~i multime multa den oras, eu ia.
13. Si vaz ind pre ia Dornnul, I Sa feace mila de ia, ~i zise: Nu
plinge.
14. Si apropiindu-Sa, Sa atinse de sacriiu , (iara eeia ce-lll ducea
statura) ~i zise: Voinice, tie zic, scoala.
15. Atuncea sazu mortul ~i incepu a gral, ~i-l deade pre el mumei
lui. '
16. Si-i luo Irica pre toti, ~i slaviia pre Dumnezau , zicind: Cu
adevar proroc mare s-au seulat intru no i, ~i soeoti Dumnezau pre
oamenii 'Sai. Ko(u,) , HE(A), YETO(K)' 7. HE(A), 3<1{'I) , lid.55
17. $i esi de EI euvintul acesta in toata Iudea, ~i in tot tinutul
dernpregiur. '
a

226 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 16~8

(HI) Mt. 11. 9. 18. Si deadera veaste lui loan ucenicii lui, de aceastea de toate,
~I chem~ pre doi den ucenicii sai.
19. Trimise-i ditra Iisus zicind: Tu esti Aceta ce era venitoriu, au
pre altul vorn astepta?
20. lara venind catra EI, aceia zisara: loan Botezatoriul ne-au
trimes pre no i Ia Tine, ziclnd: Tu esti Cela ce era sa vie, au altul
Yom astepta?
21. lara intr-ace l ceas vindeca pre multi de boale ~i de rane ~i de
duhure necurate, ~i a multi orbi deade vedeare.
(22) Isai. 35. 5. 22. Si raspunz ind Iisus zise lor: Meargeti, dati stire Iui loan
cealea ce vedeti ~i auziti; ca orbii iau vedeare, schiopil imbla,
stricatii sa curatescuvsurzii aud, mortii inviaza, surumanilor Evan-
ghelia' sa propoveduiaste. '
23. Si fericit iaste cela ce nu sa sminti in Mine.
24. lara ducindu-sa solii lui loan, incepu a grai multimei de
loan: Ce ati esit in pustie a vedea? Trestie de vlntclatinata?
25. Dara ce ati esit a vedea? Om in vesminte moi imbracat?
lata, carii sa imbraca in vesminte scumpe ~i in dulceti traescu, in
curtile crailor sint.
26. Dara ce ati esit a vedea? Proroc? Adevar zic voao ca rnai
mare decit prorocul ati vazut.
(27) MaJh. 3, 1;
Mt. (tiparit Mr.)
27. Acesta iaste de carele e scris: iata Eu trimit solul Mieu
11, 10. lnaintea Ieatei Tale, earele va gati ealea Ta inaintea Ta.
28. Ca zic voao ea intru nascuti den mueri nime nu-i mai mare
proroe de loan Botezatoriul , iaracarele e mai micffintru Imparatiia 7GV
lui Dumnezau mai mare de el iaste.
29. !)i toti oamenii ~i publicanii deadera lauda lui Dumnezau, bote-
zati eu botegiunea lui loan. Ko(u,), IIpE(A)TE'lIf,56
30. lara Iariseii ~i legiuitorii sfatul lui Dumnezau lapadara de la .
ei, Improtiva lorusi nebotezlndu-sa de la el.
KOHEU,"', 'IETO(K) . IIEToK.... ••• HE(A). 3d'ldIIO, ~.57
(31) xu. 11, re. 31. Zise dupa aceaia Domnul: Cui voiu asamana oamenii neamu-
lui acestuia? !)i cui sint aseamenea?
32. Aseamenea slnt coconilor carora ~ad in tirgu si striga unii
catra alalti, zicind: Fluerat-am ~i n-ati saltatu ; cintat-am de jale
~i n-ati plins.
33. Ca veni loan Botezatoriul, nece p iinemlnclnd, nece vin bind;
.~i zlceti, drac are.
34. Veni Fiiul omenesc mlncind ~ibind, siztceti: Iaca om minca-
toriu ~i beutoriu de vin, sot publicanilor ~i pacatosilor.
35. Si intelepciunea sa inderepta de la toti fiii ei.
• KOHEU,b.. IIETK~. llHE(A). A. id'I~M. M.58
36. Sl ruga pre EI unul den farisei, ca sa prlnza cu el. Si intrind
in casa fariseului, ~azu.
37. Si iata 0 muiare denoras, carea era pacatoasa, stiind ca sade
in casa fariseului, aduse un alavastru eu unsoare.
(38) Mr. 15, 40;
Ion 20, 11.
38. Si stlnd linga picioarele Lui, den dos, pling ind, incepu a
spala pieioareleLui cu lacrami, ~i eu parul capului eistergea si sa-
ruta pieioarele Lui ~i le. ungea eu unsoarea.
EVANGHELIA DE LA LUCA 227

39. lara vaztnd aeeasta Iariseul carele ehernase pre EI, zise intru
, sine: Acesta de-are fi proroc ara sti cine e ~i ce rnuiare sa atinge de
EI, ea iaste pacatmlsa.
40. Atunci, raspunzlnd, Iisus zise catra el: Simone, am a-ti ziee
oarece tie. EI zise: lnvatatoriule, zi. ,
41. Doideatornicieraunuiom:unuleradeatoriu cu cinei sute de
bani, iara altul eu cincizeei.
42. ~i neavlnd ei sa plateasca, amindurora le ingadui. Spune-Mi
dara, den cesti doi carele-l mai indragi.jj ,
"f 43. Raspunztnd Simon zise: Pare-mi c,a celuia ee-l ingadui mai
multo lara El zise lui: Derept gludecasi. , ,
44. ~i intorcindu-Se catra muiare, zise lui Simon: Vezi aceasta
muiare? lntralu in easa ta, apa picioarelor Meale nu dedesi, iara
aceasta eu lacrami spala pieioarele Meale, ~i cu parul capului ei le
stearse.
45. Sarutare nu-Mi dedesi, iara aceasta, de cind am intrat, nu
parasi sarutindu-Mi picioarele.
46. Cu uleiu capul Mieu n-ai uns, iara aeeasta cu unsoare unse pi-
.cioarele Meale ; pentrucarea zic tie, ertara-sa pacatele eimulte,
ea iubi mult, dara caruia sa iarta putin, put in iubeaste.
47. lara zise ei: Ertate ti-s pacatele tale. Si incepura carii ~adea
impreuna a zice: Cine iaste Acesta carele ~i pacatele iarta? lara
zise catra muiare: Credinta ta te mlntuijpasa in pace.

CAP 8

1. Muerile slujescu lui Hristos den avutiia lor. 4.Pilda siuniiniiturii.


16. Lumina. 19. Muma $i [ratii lui Hristos. 22. Hristos porunceasie
ointului. 26. De tndriicitul cu legheon. 37. Gadarineanii minarii pre
Hrisios. 41. Fata lui lair 0 lnoise. 43. Muiarea de cursu I sinqelui sa vin-
decii. 52. Plinsul penttu morti.
,..." - 5~
Ii.n(K) , A HE(A). 3d(4), ,IA.

i fu dupa aceaia Iacea cale pren orasa ~i pren sate,

L1",

..
propoveduind ~i vestind Imp,aratiia lui Dumnezau,' ~i
cei do isprazeace era cu E1.
2. ~i neste mueri pre care le vindecase de duhure
reale si de boale , Maria carea sa chiema Magdalina,
den carea esise sapte draci,
3. Si Ioana , muiarea Huzei deregatoriului lui lrod, ~i Sosanna,
(2) Mr. 16, 9.

~i altele multe, carele sluj iia Lui den avearea lor. K~(u.) KT\'(K)?O
(4) Mt. 13, 3;
4. lara adunindu-sa multime multa , si den toate orasale mergea :Mr. 4, 1.
catra El, zise lor in pilda. , HE(A).A. 3d(ll),~.8)
5. Esi samanatoriul sa samene saminta lui, si cind samaria, adeca
una cazu linga cale, ~i 0 calcara si pasarile ceriului mincara-o.jj
6. '~i alta cazu pre piatra , ~i rasarind sa usca, pentru ce nu avu ra-
veneala.
7. Si alta cazu intre spini, 'si .crescindspinii cu ia, 0 necara.
228 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

8. Si aIta cazu in pamint bun, ~i crescind Iacu rod, de 0 suta de


ori atita. Aceastea graind , striga: Cine are urechi de auzirea sa auza.
9. Deci intrebara pre El ucenicii Lui, zicind: Ce iaste pilda
aceasta?
(10) Isoi. e. 9; 10. lara El zise: Voao data e a sti taina lmparatie! lui Dumne-
Mt. 13. 14: Mr.
4.12;lonI2.40; zau, lara altora in pilde graescu, caut ind sa nu vaza, ~i auzind sa ..
Dea n , 28, 26; nu auza,
C rim. II. 40.
11. lara pilda e aceasta: saminta iaste cuvintul lui Dumnezau.
12. lara cei de linga cale sint ce ia ce aud; dupa aceaia vine dia-
volul ~i ia cuvintul de la inirna lor, sa nu cumva,' crezind , sa sa'
spaseasca.
13. lara eei de pre piatra sint carii deaca aud eu bucurieprii-
mescu cuvintul ; ~i acestea radacina nu au, earii pina 0 vreame cred,
si in vreamea napastie i cad.
14. lara carea cade in spini acestea sint carii auzind, si de griji ~i
de bogatii si de dulcetile vietii sa ineaca ~i rod nu aduc.
15. Iaracarea cade in parnint bun, acestea sint carii intru inima
buna ~i curata cuvintul auzit tinu-I, si rod fae intru rabdare.
Ko(lI,). HE(A).GtlGO(T). S. 3"'1.1,10. 1\S.li~ .
(lli) Mt. 5. 15; 16. Ca nime lumina aprinzind, nu va acoper i pre ia cu vasul, sau
Mr. 4, 21; Nij.
11, 33. supt pat sa 0 pue ; ce in sfeasnic 0 pune , ea ceia ce intra sa vaza lumina.
(17) Mt. 10, 26; 17. Ca nu iaste nece 0 ta ina ea sa nu fie la aratare, si nece 0 as-
Mr. 4, 22; Nij.
12, 2. cunsa ca sa nu sa cunoasca, si la aiave sa nu vie.
(18) Mt. 13, 12 18. Deci cautati cum auziti, ca cine are da-i-sa-va lui,~i cela ce
~i 25, 29; Mr. 4.
25; Nij. 19. 26. n-are , ~i ce-i pare ca are lua-sa-va de la el.
19. lara venira Ia El Muma ~i Iratii Lu i, ~i nu saputea impreuna
eu El, pentru multimea.
(20) Mt. 12, 46; 20. Si-I deadera veaste Lui, zicindu-I: Muma Ta ~i fratii Tai
Mr. 3, :11.
stau afara vrind sa Te vaza.11
21. Iara.El, raspunzind, zise lor: Muma Mea si Iratii Miei acestea .781 .

sint, carii asculta cuvintul Iu iDumnezau si-l fac.KoHElI,b.. ctl(G).GjI'k(A) •


. A. HE(A) . 3"'1.1",, :i3.63 . _
(22) Mt. X. 2:1; 22. Si fu intr-o zi ~i EI intra in corabie, si ucenicii Lu i;~i zise catra
Mr. 4. m.
e i: Sa treacern de ceaia parte de ezer. Si sa slobozira.
23. lara mergind ei cu luntrea , adurmi, si sa scorni in ezer vivor
de vint si sa lmplea ~i periia.
24 .. $i venind la EI, desteptara-L, ziclnd: Dascale, Dascalevpe-
rim. lara EI destept.indu-Sa, certa vintul ~i undele apei, ~i sa lnceta
~i fu liniste.
25. Zise lor: Unde iaste credinta voastra? Deci infr icostndu-sa, sa
mira, graind unii catra alalti: Oare cine iaste Acesta , ca sl vinture-
lor ~i apelor porunceaste, ~i asculta pre EI? KOHElI,". cPE(A).64
(26) Mt. 8. 28; 26. Si mearsara in tlnutul gadarineanilor, carea iaste imprctiva
Mr. 5. 6.
Galileei. He(AL S. 3<1'1.1i\O, ;\H.65
27. lara esind ei la uscat , veni inainte-I un (JIll den oras, carele
avea draci de multa vreame , si in vesminte nu sa imbraca , ~i in
case nu m inea, ce in mormente.
28. lara el vazlnd pre Iisus ~i strig ind, cazu-I Lui la picioare, ~i
eu glas mare zise: Ce e mie cu Tine, Iisuse Fiiul lui Dumnezau celui
lnalt? Rogu-Te sa riu ma muncesti,
EV ANGHELIA DE LA LUCA 229

29. Ca porunciia duhului necurat sa iasa den om, ca de multa vrea-


me cuprinsease pre el; ~i legat cu lanturi ~i in catusi, strajuiia pre el,
~i rumpind Iegaturile, scotea-l dracul in pustie.
30. Ce intreba pre el Usus, zicind: Ce ti-e numele? lara el zise: Le-
gheon, ca multi draci intrase in el !
31. Si rugara pre EI ca sa nu Ieporunceasca lor sa mearga in adinc.
32. Era acolo 0 turma de porci multi, pascind in magura, ~i ru-
gara pre EI ca sa-i sloboaza pre ei sa intre in ei, ~i lngadul lor.
33. lara esind dracii den om, intrara in porci, ~i sarillturm~ de
- pre tarmure in iazer ~i sa ineca.
34. Vazind pastoril ce fu, fugira sl, mergind, deadera veaste in
eras ~i in sate.
35. Si e~ira sa vaza ce fu, ~i venira catra Usus ~i af lara ~azind
omul den carele e~ira dracii, imbracat ~i in minte intreaga, sazind lin-
ga picloarele lui Usus; ~i sa temura ..
36. Si spusara lor si aceia carii vazuse cum s-au mintuit eel in-
dracit,
37. Si rugara pre El toata multimea dempregiurul tinutului ga-
darineanilor sa.Sa duca de la ei, ca in Irica mare era. IaraEl, Intrind
in corabie, Sa inturna.
38. Ruga pre EI acel om den carele esise dracii, sa fie cu El; ce
Usus slobozi pre el, zicind:
39. Intoama-te acasa, ~i povesteaste cite-tl Iacu tie Dumnezau ;
si mearse pren tot orasul, propoveduind cite-i feace lui Usus.
KOHEU,I!., HE(A)I\"k.66
40. Si fu cind Sa inturna Iisus, priimi pre EI multimea, ca toti
astepta pre El. HE(A), 3.301441\0, Ae.61
41. ~i iata veni un om ee-l era numele lair, carele era mai (41) Mt. 9. 18;
Mr. (Uplirlt Mt.)
mare saborului, ~i cazu la picioarele lu i Iisus, ruga pre EI sa intre 5. 22.
in casa lui.
42. Ca aveael numai 0 Iata, ca de doisprazeace ai, ~i aceaia mu-
riia; iara mergind EI, multimea impresura pre El. .
43. Si 0 muiare curlndu-i singele de doisprazeace ai, carea vraci-
lor cheltuise toata avearea ei ~i nu putu nece de la unul sa sa vindece ,
44. Apropiindu-sa den dos, sa atinse de marginele vesmintelor
Lui ~i numaidecit statu cursura singelui ei.
45. Atunci zise Iisus: Cine sa atinse de Mine? ~i tagaduindu-sa
toti, zise Patru ~i ceia ce era cu EI: Invatatoriule, multimea Te strln-
ge ~i Te impresoara, ~i zici: cine sa atinse de Mine?
46. lara Iisus zise: Atinse-se de Mine oarecine, ca Eu cunoscuiu
ca esi puteare den Mine.
47. Vazu muiarea ca nu sa va ascunde, tremurind veni, ~i/lcazu
la picioarele Lui, spuse Lui, inaintea tuturora, pentru ce s-au atinsu
de EI, ~i cum sa vindecaatuncisi.
48. lara Iisus zise ei: lncreade-te , fie, credinta ta te mintui,
pasa in pace.
49. Inca EI graind, veni oarecine de la mai marele sahorului,
zicind lui: Murit-au fata ta, nu usteni' pre Dascalul.
230 NOUL TEST AMENT
"
- I
BALGRAD, 1648

50. lara Iisus auzind, raspunse lui, graind: Nu te teame, numai


ee creade , ~i sa va mintui.
51. lara intrlnd in casa, nu lasa sa intre nime, numai Patru ~i
lacov ~i loan, ~i pre tatal cocoanei ~i mum a-sa.
52. Plingea toti ~i sa vaeta, iara EI zise: Nu plingereti, n-au
murit, ce doarme.
53. Si batgioeuriia pre EI, stiind c-au murit.
54. lara EI scoase pre toti afara ~i prinzind pre ra de mina,
striga zicind: Fetisoara, scoala,
55. Si sa inturna sufletul ei, ~i invise atuncesi ~i EI porunci sa
dca e i sa manince,
56. ~i sa spamintara parint.ii e i, iara EI porunci lor, nemurui sa
nu spue oe Iu. KOHEU.h, HE(A)I\'k·68

CAP 9

1. Trimitu-sii apostolii a propooedui. 7, 19. Piueatea oamenilorde


Hristos. 12. De cinci plini ~i doi pesti. 20. Miirturisitura aposto lilor.
24. Piiarderea oietei. 33. A asculta. 37. Lunalicul. 46: Pritcea apostoli-
lor tntru ei, cine or [imaimare. 49. Scot unii draci, in numele luiHristos.
52. Samarineanii nu vor sa priimeasdi pre Hrisfos. 55. Biisiiulsii conie-
tieasie. 57, 59, 61. De cei trei omeni carii urea sa mearga dupii Hristos.
I '""" r -' 6Q
C8&OT8, 3. 3"4"1\0. M.:
(1) Mt. 5, 1; Mr. hemind pre eei doisprazeace ucenici ai Lui, deade lor
3, 13 ~i 6, 7.
puteare ~i virtute spre toti dracii, ~i hoalele sa vindece.
(2) Mt. 10, 7, 9; 2. Si trimise pre ei sa propoveduiasca Imparatiia
Mr. 6, 8.
lu i Dumnezau, si sa vindece bolnavii.
. 3. Si zise lor: Nemica sa nu luati pre Cide~-nece
toiag, neee taistra, nece piine, nece bani, nece cite
doao vesminte avind.
4. ~i yare in ce casa yeti intra, acolea rarnineti , ~i de acolea
e~iti*. //
(5) Mt. 10; 14; 5. Si varecarii nu vor priimi pre vo i, esind den orasul acela, ~i
Mr. 6,11; Nij.
10,11 ; Dean. 13, prahul den picioarele voastre scuturati, marturie spre ei.
.51 ~i 18, 6. 6. lara esind, imblati prentoate sate Ie,vestind Evanghelia ~i vin-
decindpretutindenea. Ko{u.) , ,8{1'). 'Ie(K), A, He(A). 3"4"1\0, .\\'".70
(7) Mt. 14, 1; 7. Auzi ~i Irod , al patrul domnitoriu, cealea ce Iura de EI toate:
Mr. 6, 14.
~i sa indoiia, pentru ca zicea unii ca loan s-au sculat den morti,
8. lara unii zicea ca Ilia s-au aratat, iara altii zicea ca un proroc
den eei de demult s-au sculat.
9. Atuncea zise Irod: Pre loan eu I-am taiat, dara cine iaste
Acesta , de carele eu auz unele ca aceastea? Si vrea sa-L vaza.
(10) Mr. 6, 32; . 10. ~i Inturnindu-sa aposto Iii spusara Lu ito ate cite Iacuse , silulnd
Mt. 14, 13.
:pre e i, Sa duse Insusi in loc pustiiu al orasului ce sa chiama Vitsaida.
11. Carea inteleglnd multimea mearsara dupa EI, ~i priimi pre
ei, graiia lor de Imparatia lui Dumnezau. Si celor ee trebuiia ven-
decare , \findeca-i. Ko(u.), 4e(K). IIe(K). A. HE(A), 3"(4) MK.71
EVANGHELIA DE LA LUCA 231

12. lara zuoa incepu a treace. Mergind la El cei doisprazeace (12) Mt. U, 15:
Mr. 6, 35; Ion
zisara Lui: Slohozi multimia ca sa mearga in orasa ~i in sate carele-s 6,: 5.
impregiur, sa sa rasfire ~i sa-si afle bucate; ca acicea sintem in
loc pustiiu,
13. lara zise lor: Dati voi lor sa manince. lara ei zisara:Nu iaste
la noi mai mult de cinci 'piini ~i doi pesti ; poate ca vom mearge noi
sa cumparam multimei acestiia bucate.
14. Ca erabarbati ca la cinci mie. lara EI zise ucenicilor Lui:
Faceti-i sa saza pre rind cite cincizeci.
15. Si Hicura asa, si-i asazara pre toti,
16. lara El luo ceale cinci piini, ~i eei doi pesti, cautind la
ceriu, blagoslovi-Ie ~i le fr imse si deade ucenicilor sa Ie pue lnain-
teamultirrrei.
17. Si mincara ~i sa saturara toti ~i luara de rama~illtele Iarmitu-
rilor, corfe doaosprazeace. llHE(A).7. HE(A). 3<1('1). ,'\\r.72
18. Si fu cind S-ara ruga EI singur, eu EI era ucenicii si intreba pre (18) Mt.16, 31;
Mr. 8, 27.
ei, zicind:
19. Cine Ma zic multimia ca slnt? lara ei raspunz ind zisara:
loan Botezatoriul, altll Ilia, iara altii, ca un proroc den cei de de-
mult s-au sculat. .
20. Zise deacii lor: Dara voi cine Ma zicetica slnt? Haspunzhid,
Patru zise: Cel Hristos al lui Dumnezau.
21. lara El contenind pre ei.porunci nemurui sa nu spue aceasta. (21) Mt. 16, 21 ,I
17, 22; Mr. 8,
22. Zicind ca Sa cade Filulul omenesc multe a pati ~i lapadat a 39.
fi de batrini ~i de mai marii popilor ~i de cartulari, ~i a-L omori si
a treia zi a inviia
I
.KOHH!,t., nHE(A), liTO ( ) -
K ,E, HE()A. 3<1'1<1,10
( .• ""\lA· 73
(23) Ml. 10, 38
23. lara zicea tuturora: Cine va vrea dupa Mine sa vie sa sa lea- ~i 16, 24; Mr. 8,
pede de sine ~i sa ia crucea lui, in toate zilele, ~i sa vie dupa Mine. 34; Nij. 14, 27
~i 17, 33.
24. Ca cine va vrea viata lui sa 0 m intuiasca, piiarde-o-va, iara (24) Mt. 10, 39;
cine va piiarde viata lui pentru Mine, afla-o-va. Mr. 8, 35; Nij.
17 (tiplirit 27),
25. Ca ce foloseaste omului sa va dobindi lumia toata, iara pre 33; Ion 12, 25.
sine sa piarza sau sa sa pagubeasca? (25) Mt. 16, 26;
Mr. 8, 36.
26. Ca cine sa va rusina de Mine ~i de cuvintele Meale , de acela (26) Mt. 10, 33;
Fiiul omenesc lnca-I va fi rusine , clnd vaveni cu slava Lui ~i a Mr. 8, 38; Nij.
12, 9; 2 Tim. 2,
Tatalui ~i a sfintilor ingeri. 12.
27. Ce zic voao adevarat, sint unii de carii stau acicea, carii nu (27) Mt. 16, 28;
Mr. 9, 1.
vor gusta moartea, plna nu vor vedea Imparat.iia Iui Dumnezau.
Ko(u,) RTO(K). H<I flPE~'&P<liKEH: Hd ","(1')1111. 3<1'1<1('1) M'L74
28. Si fu dupa cuvintele aceastea Ia opt zile, Iuo pre Patru ~i (28) Mt. 17, 1;
Mr. 9, 2.
pre loan si Iacov, su i in magura, sa Sa roage.
29. Si fu, rugindu-Sa, f'ata obrazului Lui alta , ~i vesmtntul Lui
albu stralucind.
30. ~i iata doi barbati voroviia cu El, carii era Moisi ~i Ilia.
31. Carii sa vazura in slava graiia de esirea" Lui carea era a implea a. Ce sA ztce, de
moartea Lui.
in Ierosalim.
32. lara P atru ~i eeia ee era eu el, era ingreuiatl de somnull, iara
desteptindu-sa vazura slava Lui ~i ce i doi barbati stind cu El.
232 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

33. Si fu cind s-ara duee de la EI, zise Patru lui Iisus: Daseale,
hine iaste noao acieea a fi si sa faeem trei salasa: unul Tie, unul
lui Moisi ~i unullui Ilie, nestiind ee graiaste.
. 34. lara aceastea ziclnd el, fu nuor si umbri pre ei, si sa spa-
reara cind intrara e i in nor.
35. Si glas fu den nor, z iclnd: Aeesta iaste Fiiul Mieu eel iubit,
pre Acesta ascultati.
36. $i dupa ee fu glasul, Sa ana Iisus singur, iara ei tacura ~i nemu-
rui nu spusara , in aeeaia vreame , nemica de acealea carele vazura.
Ko(u,), IIP<1(3). GtlGO(T), H. 3<14~tH', .MS.75
(37) JI1t. 17, 14; , 37. Si fu a doaoa zi, pogorindu-sa ei den munte mearse-I inainte
Mr. 9, 17.
multime multa,
38. Si iataoarecine den multime striga zicind: Daseale, ro-
gu-Te, cauta spre Ieciorul mieu, ca mi-i numai unul nascut.
39. Si iata duhul rapeaste pre e l si el de pripa striga ~i-l rumpe
~i-l aspumeaza ~i anevoe sa duee de la el, sfarm ind pre el.
40. Si ma rugaiu ucenieilor Tai sa-I scoata ~i nu putura.
41. lara raspunzind Iisus zise: 0, ruda necredincioasa ~i Indarap-
nica, pina cind voiu fi intre voi ~i voiu rabda prevoi? Adu Iiiul '
tau incoace.
42. lara cind s-ara apropiia, il trinti pre el dracul~i-I scutura,
iara Usus certa duhul eel necurat ~i vindeca porobocul si-l deade tatl-
ni-sau.
43. Si sa mira derept aceaia de mare putearca lui Dumnezau Ko(u,),
ctl(&).76 ~i mirindu-sa toti de toate earele Iacea , Iisus zise ucenicilor:
Gp-k(A), E, He(A)IIE. 3<14atH'. M3.77
(44) Mt. 17, 22; 44. Puneti voi in urechile voastre euvintele aceastea ca Fiiul
Mr. 9, 35.
omenese Sa va da in minile oamenilor.
45. lara ei nu inteleasara cuvintul acesta ~i era lor ascunsu, casa ,.
r
nu-l inteleaga, ~i sa temea a intreba pre Ell/de cuvintul acesta. 81
(46) Mt. 18, 1; 46. Si Iura cuvinte intre ei, carele va fi mai mare den ei.
Mr. 9, 33.
, 47. iara Iisus vazu cugetul inimiei lor, luo un poroboc, puse-l
linga Sine
48. Si zise lor: Cela ce va priimi pre coconul acesta in numele
Mieu, pre Mine prfimeaste , ~i cela ce priimeaste pre Mine, prtlmeaste
pre Cela ~e-au trimes pre Mine, ca carele iaste mai ~ic intre~oi'l
ace la va h mare. . ' qe(K) E. 3<14<1(1\) MH.78
(49) Mr. 9, 38. 49. lara raspunz.ind loan z ise: Daseale, vazut-am pre oarecme.]
in .nume le Tau, scoj ind dracii ~i l-am contenit pre el, ca nu vine dupa
Tine ClI no i. I
50. Sizise Iisus lui: Nu contenireti, ca cine nu-i irnproi iva noao.
ell noi iaste. Ko(u,L Gp-k(A). GTOMtl, J'&p~cS.79
51. Fu intr-aceaia impllndu-sa vreamea inaltarii Lui si EI intari I
Iata Lu i, sa mearga in Ierosalim.
52. Si tr imise soli inaintea Ieatei Lui ~imergind, intrara intr-un!
sat al samarineanilor ca sa-l gateasca Lui sala~. I
53. Si ei nu priimira pre EI, cace Iata Lui era merg ind in Iero-
salim.
EV ANGHELIA DE LA LUCA 233

54. lara vazind ucenicii Lui, Iacov si loan, zisara: Doamne, vei (54) 2 Tar. 1, 10
~i 18, 12.
sa zicem sa pogoara foe den ceriu ~i sa-i amistuiasca pre ei, cum facu
si lIte?
55. lara Iisus, intorclndu-Sa, certa pre ei si zise: Nu ~titi a cui
duh sinteti vo i.
56. Ca Fiiul omenesc n-au venit sa piarza sufletele oamenilor, ce (56) Ion 3, 17;
1 Tim. 1, 15.
sa le mintuiasca ; si mearsara intr-alt sat. Ko(u.) , lJE(K), ITpECT$nH J.sp$c$,
9() ,.., £'.. ~ ,.,!) I ••••• so
.:Jd 4 . HR. \.,gSI.'T$, e. .:Jd4di\O, MS.

57. Si fu mergind ei pre cale, zise oarecine Lui: Mearge-voiu (57) Mt. 8, 19.

dupaTine , vareunde vei mearge, Doamne.


58. ~i zise Iisus lui: Vulpile au viezunii ~i pasarile ceriuIui, cui-
bure, iara Eiiul omenesc nu are unde capul sa-Si pleace.
59. Ce zise catra altuI: Vino dupa Mine. lara el zise: Doamne, (59) Mt. 8, 21.
ingaduia~te-ma sa mergu intiiu sa ingrop pre tatal mieu.
60. Zise intr-aceaia Iisus Iui: Lasa mortii sa ingroape pre
morlltii sai , iara tu pasa ~i vesteaste Imparatiia lui Dumnezau.
61. Zise ~i aItuI: Mearge-vo iu dupa Tine, Doamne, iara intiiu
ingaduiaste-ml sa Ie spuiu celora ce-s in casa mea .
. 62. Si zise catra el Iisus: Nime puind mina Iui spre plug, si A

cautind pre cealea ce-s indarat, nu-i desto inic intru Imparatiia lui
Dumnezau, K':>HEUI\.· G8K6rk.81

CAP 10

1. 70 de ucenici. 10. Musirii orasiile neharnice. 17. Ucenicii tniurtiati


de la propovedanie indeamnii-i spre smericiune. 29. Cine-i priiatinul.
38. De Marta $i Maria surori.
ITET\l(K). E. HE(A). 3<1('1).11.82

ara dupa aceastea, rindui Domnul si alti saptezeci si


trimise pre ei, cite doi, inaintea feate i Lui, in tot ora-
sul ~i locul u(n)de era EI mergatoriu.
2. Si zicea lor: lara secerare-i multa, iara lucratorl (2) Mt. 9, 37.
putini ; ce va rugati Domnului seceraturii, ca sa tri-
meata lucratori la secerarea Sa.
3. Meargeti., iata Eu trimet pre voi ca mieii in mijlocul lupilor. (3) Mt. 10, re.
4. Nu purtareti punga, nece taistra , nece incaltaminte ~i nimu- (4) 2 Tar. 4. 29.
rui pre cale nu ziceti zuoa huna.
5. Vare in ce casa yeti intra, int iiu ziceti: pace casei acestiia. (5) Mt. (tlpar it
Mr.) 10,12; Mr.
6. lara sa va fi acolo cineva fiiul pacei, raminea-va pre el 6, 10.
pace a voastra, iara de nu , catra vo i sa va inturna.
7. lara intr-aceaia casa ram ineti, minclnd ~i bind de carele vor (7) 5 Moi. 24, 14;
Mt. 10, '10;
pune inainte,ca harnic iaste lucratoriul platei sale; nu imblareti den 1 Tim. 5, 18.
casa in casa,
8. Si vare in ce oras yeti intra ~i va vor priimi, mincati de care le
va vor pune voao inainte.
9. Si vindecati bolnavii carii vor fi acolea si ziceti lor: Apropia-
tu-s-aula voi I~paratiia lui Dumnezau, . .
234 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1643

10. Yare intru care eras yeti intra ~i nu vor priimi pre voi, esind
in ulitele lui, ziceti:
(11) Mt. 10, 14; 11. Si prahul ce s-au lipit de no i den orasul vostru, scuturam
Vi~. 9. 5; Dean.
13. 51 ~i 18. 6 voao; insa aceasta sa ~titi ca s-au apropiat laffvoi Imparatiia Iui
(tipilrit 1, 8). Dumnezau.
(12) Mt.l1. 10. 12. lara va zic voao ca Sodomului in zuoa aceaia a Giudecatii,
mai Iesne va fi decit orasului aceluia.
13. Vai de tine, Horazin, vai de tine,Vitsaida, ca de ara fi Iosta
in Tir si in Sidon puterile care le fura intru voi, demult in saci si in
cenusa saz ind , s-ara fi pocait.
14. lnsa Tirului ~i Sidonei mai iusor va Ii la Giudecata, decit
\"(lao. . .
(15) Mt. 10. 40;
Ion 13. 20.
1~.~i tu: Capernaum , care pina la ceriu te-ai In.~!!at,p'!~a la~adJ
te vel pogon. K,,(u,) m(K). J,,(c)i\w(/\\) W(I\)ijIE IIdrrlH'(M). 3d(") H<I.83
16. Cela ce asculta pre voi, pre :Mine asculta,: ~i cela ce lapada
pre vo i, pre Mine leapada ; iara cela ce leapada pre Mine, lapada pre
Cela ce M-au trimes pre Mine.
17. ~i sa Intoarsara cei saptezeci, cu bucurie, zicind: Doamne si
dracii sa pleaca noao , intru numele Tau.
18. lara Elzise lor: vazuiu preSatana,ca un Iulger.denceriu caztnd.
G~IiO(T). i. ~ CToM~. TpfIj;OH8. 3d"JIH'.84
19. lata dau voao puteare sa calcati spre ~arpi ~i spre scorpii ~i
spre toata putearea pizmasului ~i nemica voao nu va strica.
20. tnsa de aceasta nu va bucuraretl , cace duhurele voao sa pleaca ;
ce bucurati-va mai vlrtos ca numele vostru scris iaste in ceriure.
(21) Mt. 11. 25. 21. In acel ceas, Sa bucura ell duhul Usus ~i zise: Slava dau Tie,
Parinte , Doamne al ceriului ~i al pamlntului, ca ai ascunsu aceas-
tea de rnindri ~i de intelepti si le descoperisi acealea porobocilor ,
. a~a.Lparinte, ca asa placu Tie. KOHE(U,). C8IiO(T). rl. CTHM. {hH ~IiP~C~.
nHE(A). S. ·HE(A). 3<1".i'i\O. HK.85
(22) 1011 3. 35; 22. Toate-Mi sint date de la Parintele Mieu ~i nime nu stie cine
Ion 1. 18 ~i 6.
44. 46. iaste Fiiul, fara numai Tatal ~i cine iaste Tatal , fara numai Fiiul
si varecui va vrea Fiiul sa-i arate.
(23) Mt.1 s, 16. 23. Si intorcindu-Sa catra ucenici singur zise: Ferice de ochii
carii .vad ce vedeti vo i.
24. Ca zic voao ca multi prorocrsl crai vrura sa vazaff carele 82"
vedeti voi si nu vazura ; si sa auza carele auzttisi nuauzira. KOHE(U,),
. nOHE(A), ~ J,lip~c8. He(A), Ii, 3<1"di\O, Hr.86 '
(25) Mt. 22. 25;
Mr. 12. 28.
25 .. Si iata atunci un legiuitoriu sa scula, ispitindu-L pre Elsi
zicind: Dascale, ce voiu face, viiata de veaci sa mostenescu?
26. lara El zise lui: in leage ce-i scris? Cum cetesti?
(27) 5 Mni, 6. 5;
Levit. 19, 18. 27. lara el raspunzlnd , zise: Sa iubesti pre Domnul Dumnezaul
tau den toata inima ta ~i den tot sulletul tau si den toata virtutea ta
~iden tot cugetul tau ~i pre priiatinul , ca pre tine.
28. Atunci zise lui: Derept ai raspunsu ; fa aceasta ~i veri viia.
29. lara el vrind sa sa indearepteaze zise lui Iisus: Cine-i priia-
tinul mieu?' . .
EVANGHELIA DE LA LUCA 235

30. lara raspunzhid Usus zise: Un om pogoriia den lerosalim in


Erihon ~i in tilhari cazu , carii ll jahuira pre el ~i-l ranira, sa dusara,
lastndu-l mai mort.
31. lara ttmpllndu-sa un preot a pogorl pre acea cale ~i vazindu-I
pre el, trecu pre linga el.
32. A~ijderea ~i un levit veni la acelloc ~i, vazind pre el, trecu.
33. lara un samarinean venind 'pre cale, sosi la el ~i, vaztnd pre
el, Iu-i mila de el.
34. Si sa apropie de el ~i lega ranele lui, turnind in iale uloiu ~i
vin; puindu-l pre el pre al lui dobitoc, duse-l in salasul oaspetilor ~i-i
purta ctstiga. .
35. ~i a doaoa zi mergind,scoase doi bani si-i deade gazdei ~i zise
lui: Poarta-i clstiga lui si yare cu cit vei cheltui mai mult, eu cind ma
voiu intoarce voiu plati tie.
36. Dara carele de acei trei ti sa pare ca-i fu priiatin aceluia ce
-cazu in tilhari?
37. lara el zise: CareIe Iacu mila cu el; iara Iisus zise lui: Pasa,
de fa ~i tu asijderea. Ko(u.). He(A). Ge)Ke. 6\'(r).\ill HII K.••.c"k(K). lljJII(3) , E~H.
3d,d,,0, iiA.87 .

38. Si fu mergind ~i EI intra intr-un sat, iara 0 muiare, nume-


le-i Marta, priimi pre Elin casa ei.l]
r
83 39. Si aceasta avea 0 sor de 0 chiema Maria, carea ~azind Ia picioa-
rele Iui Usus, asculta cuvintul Lui.
40. lara Marta era cuprinsa in slujba ne incetata, iara venind
zise: Doamne , au nu socotesti ca soru-mea m-au lasat singura sa slu-
jescu? Ce-i zi ei sa-mi agiute.
41. Si raspunz ind Usus zise ei: Marto, Marto, grije~ti-te ~i pre
multe te silesti. .
42. Ce un lucru trebuiaste, iara Maria, cea mai buna parte si-au
ales, carea nu sa va lua de la ia. np-kcT~f1H. E~.88

CA P 11

1. Inva/Ii apostolii a sli ruga. 14. Dracul mui il scoaie. 27. 0 muiare
den muliime riidicii-§i qlasul ei. 29. ludell cer seamne. 37. Fariseii n
chema la pritizu. ,.,.
liTO(K). s. H£(,\). 311'1.1.10. "E.89

i Iu cind Sa ruga EI in acatare loc, cum paras}, zise


unulden ucenicii Lui catra EI: Doamne , invata-ne sa
ne rugam, cum ~i loan' invata pre ucenicii saL
2. ~i zise lor: cind va rugati ziceti: TATAL nostru (2) Mt. 6, 9.
cela ce esti in ceriure, slintasca-Sa numele Tau; vie
Imparatiia Ta, fie voia Ta, cumu-i in ceriu asia ~i
pre pamint.
3. Piinea noastra de toate zilele, da-ne noao astazi.
4. Si iarta noao pacatele noastre, ca no i inc.aertam tuturora carii
ni-s deatori noao: ~i nu ne duce pre noi in napaste , ce ne izbaveaste
pre noi de hicleanul,
236 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

5. Si zise catdi ei: cine dentru voi are un sot ~i mearge catra
el la miaza-noapte-si va zicelui: Soate , da-mi imprumut trei piini.
6. Ca un priiatin den cale au venit la mine ~i n-am ce-i pune
lui inainte. .
7. ~i acela, den launtru raspunzindv va zice: Nu ma usteni: iata
ca usa-i .incuiata ~i porohocii miei cu mine sint in casa, .nu ma
pociu scula sa-ti dau. '.
8. Zic voao savai nu s-ara scula sa-i dea lui pentru ce e priiatin
lui, iara pentru acolisitura Iui scula-sa-va ~i-ill va da lui cltu-i tre- '83'
buiaste, Gjl'k(A). S. HE(A). 3d41/10. ''is. so
(9) Mt. 7, 7 ~i 21. 9. ~i Eu inca zic voao: Ceareti ~i sa va da voao : cautati ~i veti
22; Mr. 11. 24;
Ion 15, 7; afla; sunatl si sa va deschide voao.
1 Postn. Ion 3, 10. Ca varecine ceare va lua ~i cine cauta afla-va : ~i cine va
22; lacov 1, 6.
bate deschide-l-sa-va. Ko(u.), RTO(K).91
(11) Mt. 7, 9. 11. lara carele-i den voi parinte , sa ceae feciorul lui p iine , au
piatra Ii va da lui? Sau peaste , au doara In loc de peaste, sarpe-i
va da lui?
12. Sau de va ceare ou , au da-i-va lui scorpie?
13. Derept aceaia , voi carii sinteti rai, ~titi dare buna a da Iecio-
rilor vostri , dara cu cit ma i virtos Tatal vostru eel den ceriu va da Duhul
Sfint celora ee-L cer de la EI?
KOHf (u). Gjl'k(A). q[T\~(K). S. HE(A). 3d4.1t\O. Hi.92
(11) Mt. 9, 31. 14. Si scoase pre dracul care Ie era mut; ~i fu esind dracul, grai
mutulsi sa mirara multimia.
(15) Mt. 9, 34 ~i 15. lara unii dentr-insi zisara: Cu Veelzevul, domnul dracilor,
12. 24; Mr. 3,
22. scoate dracii.
16. lara altii, ispitindu-L, samnu de la El cerea den ceriu.
(17) Mt. 12, 25; 17. lara El, stiind cugetele lor, zise lor: Toata Jmparatiia ce sa
Mr. 3. 24.
imparte intru sine pustiiaste ; ~i care casa sa fadica in sine, cade.
18. Iara si Satana de sa va radica pre sine, cum va sta imparatiia
lui? Ca ziceti ca cu Veelzavul scot Eu dracii.
19. lara'sa scot Eu dracii cu Veelzavul, feciorii vostri cu cine-i
vor scoate? Derept aceaia ei vor fi giudecatorii vostri,
20. lara de scot dracii cu degetul lui Dumnezau, sosit-au la voi
lmparatiia lui Dumnezau.
21. Cind eel tare intr-armat pazeaste curtia lui, in pace sint ale lui.
22. lara de va veni pre el mai tare de el ~i va birui pre el, toate
armele lui va lua, spre earele nadajduiia, ~i dobinda lui va imparti.
IIhOK(b.). 'S. Hf(A). 3d'l~/10. "".93
23. Cine nu e eu Mine, spre Mine iaste si cela ce nu stringe eu
Mine ; rasipeaste. Ko(u,), 4f(K}.94
r
(24) Mt. 12. 44. 24. lara cind iase duhul eel necurat din om, imblaffpren loe fara 84
de apa, cautind odihneala ; ~i deaca nu af1a, zice: Intoarce-ma-vciu
in casa mia, de unde am esit.
25. Si viind , 0 ana maturata ~i podohita.
(26) 2 Pl't. 2.
20; Evr~i 6. 4.'
26. Atunci mearge ~i ia alte sapte duhure mai reale de el, ~i Intrlnd
lacnescu acolea, ~i va fi ornului aceluia mai rau apoi, decit intiiu.
- . Ko(u,): /IE(K). IfTH Iirojlo(A).95
EVANGHELIA DE LA LUCA 237

27. ~i Iu cind graiia El aceastea, radicind 0 muiare glas den mul-


time zise Lui: Ferice de zgaul ce Te-au purtat si de tita ce-ai supt.
28. lara £1 zise: Mai Iericiti-s ceia ce aud cuvintul lui Dum-
nezau si-l pazescu. KI.'(u.) Eropo(A). IIHE(A): 3. HE(i1.) : 3d(4). He.96
29. lara multim ia, adun indu-sa la El, lncepu a zice: Ruda aceasta '(29) Mt. 12, 38;
Ion 2, 1.
hicleana iaste, samnu ceare, ~i samnu nu sa va da ei, fara nurnai
samnul lui Iona proroeul.
30. Ca cum .au Iost lena samnu nineviteanilor , asa va fi ~i
Fiiul ornenesc, rudei acestiia.
31. Craiasa de la amiaza-zi sa va seuia la giudet eu harbatii (31) 1 Tr. 10, 1"
2; 2 Cron. 9, 1;
rudei acestiia si-i va osindi pre ei; ca veni de la marginea pamin- Mt. 12, 42.
tului sa auza mindriia lui Solomon-si iata mai mare iaste de Solo-
mon, in cest loco
32. Barbatii Ninevii scuta-sa-vor la giudecata eu ruda aeeasta ~i (32) Mt. 12, 41;
Iona 3, 5.
vor oslnd ipre ia; ca sa pocairacu propovedania lui Iona , si iata ,
aicea-i si mai mare de Iona.
33. Nime, aprinztnd lumina, nu va pune intru ascuns, nece supt . (33) Mt. (tipar lt
Mr.) 5, 15; Mr.
speae , ce in sfeastnic ca sa vaza lumina ceia ce intra, 4, 21; Vi~. 8,
KO(l~) nOHE{A). KI"O(K) '3 HE(A). 3d'ld"" 1:7 16..

34. Lumina trupului iaste ochiul , dece sa va fi ochiul tau curat, (34) Mt. 6, 22.
tot trupul tau va fi luminat; iara deaca va fi rau, ~i trupul tau e intu-
necat.
35. Derept aceaia ia aminte ca lumina earea e intru tine, sa IlU
fie lntunearec.
36. Ca de va fi trupul tau tot luminat, neavind vro parte ceva
intunecata , ii-va luminat tot, ca ~i cind te-are lumina lumina cu
stra luc uee.]]
37. lara cind graiia , ruga pre El un Iariseu ca sa. pr inza la el;
iara intrlnd, sazu,
38. Far iseul vaz ind , sa mira ca Ill! Sa spala mainte de pr inzu. (38) Mr. 7, 3.

39. Ce zise Domnul catra el: Acum voi Iarise i,din alara paharele (39) Mt. 23, 25.

si hlidele curatiti , iara denlauntrul vostru plin iaste de rap ire ~i


rautate.
'f#<:.
40. Nebunilor, cela ce-au Iacut ce-i d inafara au n-au Iacut ~l
ce-i denlauntru?
41. lnsa care sint pre linga vo i, dati milostenie; ~i iaca to ate
vor fi voao curate. KO(l~) RTO(K). Gp'k(A) 31. 3<1'1.1,11.', Kd.9H
42. Ce vai de vo i, Iariseilor , ca zeciuiti minta" si ruta 9i toate legu- u. IZlIIa.·

mile, si lasati inapo i giudecata ~i dragostea lui Dumnezau. Aceas-


tea s-au cazut a le face si acealea a nu lasa.
43. Vai de vo i, farisei, ca iub iti sadearea int iiu in adunari ~i inchi- (43) Mt. 23, 9;
Mr. 12, 38; Nij.
naciunile pren tirgure. 20 (tiparit 8), 46.
44. Vai de voi, cartulari ~i farisei Iatarn ici , d\ sinteti ca neste (44) Mat. 23, 27.
mormente carele nu sa arata, si oamenii ce imbla pre desupra nu le
stiu,
45: .Raspurizjd ne~t.ine~d: stiutor ii legii, zise Lui: Dascale, aceas-
tea zicind noao,ne Iaci basau.
2311 Noui TESTAMENT - BALGRAD. 1648 '

{46) Mat. 23.4: 46.- lara EI zise: Vai ~i de voi, stiutor i de leage, ca intarhati oame-
nt'AIl. 15. 10.
nii cu tarhat care nu-i Iesne a-l purta, iara voi neee cu un deaget
al vostru nu yeti sa atingeti terhatul.
KOHElI,'" Gpt(A). qETO(K). iii. 3.1 1.(.,,'. '5Ry»
1

(-17) 'lat. 2:1, 29. 47. Vai de voi, ca zidij.i mormintele prorocilor, iara parintii
vostri au omorlt pre ei.
4K Cu dereptul, eu marturiia voastra aratati ca-s bune Iaptele
parint.ilor vostri: ca aceia omorfra pre ei, iara vo i zidit! mormintele
lor.
49. Derept aceaia si mindr iia lui Dumnezau zise: Trimite-voiu
intru ei proroci ~i apostoli ~i dentr-insii preunH 'lor omor i, pre
a Iti i "or scoate.
'50. Ca sa sa caute de la aceasta ruda singele a toti prorocii.j I var-
sat denceputul lumii, ,
(51) Bit. 4. R: 51. De la singele lui Ave 1 pina la singele Zaharie i, carele au
2 Cron. 24. 21.
perit lntre oltariu si intre hesearica ; adevarat zic voao, cauta-sa-va
de la .ruda aceasta.
(52) Mt. 2:1. 1:1. 52. Vai de voi, stiutor ilor legii, ca ati luat cheaia stiuturii: voi
n-ati intrat ~i pre ceia ce are intra, oprit-ati, '
53. Deaca zise El .aceastea lor, incepura cartularii si Iariseii
tare a-I sta Lui improtiva ~i a-L indemna pre El de multe sa gratasca,
54. Alesuindu-L ~i cercind sa vineaze ceva den gura Lui, ca
sa-L plrasca.

CAP 12

1. Aluatul [ariseilor. 5. De cine sa ne ieamem. 8. A miirturisi


pre Hristos. 16. Pilda bogatului caruia 'sa inmuliirii buniiiiiiile. 22.
Gri]a lucrurelor piiminiesti sa 6 lase. 31. lmptiriitiia lui Dutnneziiu a 0
ciiuta. 39. Venirea lui Hristos ca a [utului noaptea. 51. Scirbii pentru
Evanghelie.
'.' unii
ntra-aceaia adunind.l1-Sa.multime multa.asa citu s.a calca
pre alalti incepu a zice ucenicilor Lui: Inttiu va
n...',, paziti de aluatul fariseilor, care iaste fatariia.
a...
Ko(lI,) , 4E(K). llE(K), 3. 3"('1), IOO ,
'

, 2. Ca nemica nu iaste acoperit care sa nu sa des-


coapere ~i ascunsu carea sa nu sa stie.
3. Derept aceaia cite ati zis in tunearec, in lumina
sa va auzisi care ati soptit la ureachie.ln Ioisor sa va propovedui.
4. lara zic voao, sotilor Miei, nu va teamereti de ceia ce omor
trupul ~i dupa aceaia n-au mai mult ce face. _
5. Ce voiu arata voao de cine sa va teameti: teameti-va de cela ce,
dupa ce va omori, are puteare sa arunce ~i in gheena, derept zic
voao, de acesta va teameti.
, (6) l\It. 10, 29. 6. Au nu sa vind cinci pasareale in doi fileari? Si una den iale
nu-i uitata inaintea lui Dumnezau? "
(7) Dean. 27,34. 7. Inca ~iperii capului vostru toti numarati sint, deci nu va teame-
reti, de multe pasari sinteti mai scumpi. HOE(M), S. 3"4'1\0, ~.101 II
s•••••••••• ------------------------------~-----

EVANGHELIA DE LA LUCA 239

8. lara zic voao, tot cine Ma* va marturisi pre Mine inaintea (8) Mt. 10, 32;
Mr. 8, 38; 2 Ti-
oamenilor, ~i Fiiul omenesc va.rnarturisi pre el, inaintea ingerilor mot. 2,. 12.
lui Dumnezau. ;
9. lara cela ce sa lapada de Mine inaintea oamenilor, lapada-sa-va .
denaintea ingerilor lui Dumnezau.
10. Si tot cine va grai improtlva Fiiului omenesc erta-sa-va lui; (10) Mt. 12, 31;
Mr. 3, 28; 1 Pos.
iara celuia ce va huli spre Duhul Sflnt nu i sa va erta. Ion 5, 16.
11. lara cind vor duce pre voi in sinagoghi ~i la deregatori ~i la (11) Mt. 10, 19;
Mr. 13, :11; Nij.
putearnici, nu va grijireti cum, au ce yeti raspunde sau ce veti zice. 21, 14.
. 12. Ca Duhul Sfint va invata pre vo i in acela ceas carele sa
cade a grai. . K\){u.), m(K). a CT\)Mg. nHE(A), H. HE(A).3d'ld'I~. re.102
13. Zise Lui nestine den multirr;e: Invatatoriule, zi fratelui mieu
sa imparta cu mine mosiia. .
14. lara El zise lui: Omule, cine M-au pus pre Mine giudecatoriu
sau lmpartitoriu intre vo i?
15. Zise catra ei: Socotiti ~i va paziti de lacomie, ca nu iaste
cuiva viata lui den avutiia lui. .
, npEcTg~, IIh\)(K).HE(A), e,' 3d'I.I'IO, !is.loa
16. Zise lor p ilda, zicind: Unui om bogat i sa inmulti rodul pa-
mintului.
17. Si cugeta intru sine, graind: Ce voiu face, ca n-am unde
aduna rodul mieu. Si zise: Aceasta vo iu face:
18. Sparge-voiu jitnitele meale si mai mari le vo iu face ~i voiu
stringe acolo rodurele meale ~i bunatatia mia.
19. Si vo iu zice sufletului mieu: Suflete, yi multa bunatate
strinsa spre multi ani, odihneaste , maninca, bea, veseleaste-te.
20. Si-i zise lui, Dumnezau: Fara minte, intr-aceasta noapte , su-
fIetul tau sa va ceare de la tine. Dara cealea ce-ai gatit, cui vor Ii?
21. Aea e cela ce stringe lui comoara, iara tn Dumnezau nu-i bogat.
K\)HE(U.): HE(A). lITH: IIOHE(A).1IJ4
22. Zise catra ucenicii Lui: Derept aceasta zic voao , nu grijireti (22) Mt. 6, 2S;
1 Pet. S, 7.
de viata voastra, ce yeti minca, nece de trup, cu ee-l yeti imbraca.//
23. Mai scumpu-i sufletul decit hrana, ~i trupul decit imbraca-
mintele.
24. Luati aminte corbii, ca nu samana, nece seacera ; carii n-au (24) Psalorn 147,
9.
celariu nece' jitnita ~i Dumnezau hraneaste pre ei. Clicit mai scumpi
slnteti vo i de pasari? .
25. Dara cine den voi, cu grija lui, adaoge statului sau un cot?
26. Derept aceaia deaca nu pute].i ce-i mai mic a face, dara de alte
ce grij iti? .
27. Socotiti crinii cum crescu: nu ustenescu, nece torc; zic voao
ca nece Solomon, intru toata slava lui, n-au Iost imbracat ca una
den aceastia.
28. lara iarba care-i astazi in cimpu ~i miine sa va arunca in cup-
toriu, Dumnezau asa imbraca, cu cit mai v irtos pre voi, putin ere-
dinciosi?
29. Vo ij derept aceaia, nu cautarcti ce yeti minca sau ce yeti
bea si nu va inaltareti,
30. Ca toate a~east~a pagin ii lumii Ie cauta , iara Tatal vostru
stie ca trebuescu voao aceastia.
240 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 164R

31. Ce mai virtos ceareti Imparatiia lui Dumnezau ~l toate


aceastia sa vor adaoge voao.
KOHE~b., nHE(A), C8GO(T). di. 3d4d"O. j;.105
32. Nu te teame, turma mica, ca IS-au parut Tatalui vostru sa
dea voao lmparatle.
(33) Mt. o, 20; 33. Vindeti avutiia voastra ~i dati milostenie, Iaceti voao
Nij. 16, 19;
1 Timot. e, 29. pungi carele nu vechescu, comoara nescazuta in ceriure, unde furul
nu sa apropie, nece moliile 0 strica. .
34. Ca unde iaste comoara voastra, acolo va fi si inima voastra.
35. Sa fie mijloacele voastre incinse ~ifacliile aprinse.
(:l6) 1 Pd. 1,1:3. 36. Si Iiti vo i asamanindu-va acelora carii asteapta pre domnul
lor cind s~ va inturna de la nunta, ~i cind va veni ~i va suna, numai-
decit sa-I deschiza lui.· .
37. Fericite slugile acealea pre carii cind va veni domnul af-
la-i-va preveghind; adevar zic voao ca sa va incinge si-i va face de
vor ~adea ~i venind va sluj i lor./ /
(38) Mt.2·1. 42. 38. Si sa va veni la a doaoa straje si la a treia straja va veni si-i
va ana asia, fericite slugile acealea.
(:19) Mt. 24, 4:1; 39. lara aceasta sa ~titi ('a de ara sti staplnul casei in care ceas
Apoc, :1, :~ ~i 16,
15. furul va veni, ara preveghea ~i n-ara lasa sa-i sape casa lui..
40. Deci ~i voi Iit.i gata, ca in ceasul care nu gip.diti. Fiiul
omenesc va veni. KOHEILh.. G8r;~T1\.106
41. Zise Patru Lui: Doamne, noao zici pilda aceasta , au tutu-
rora? . .G.TO(K), 'if, HE(A). 3d4dilO ~.10i
(42) Mt. 24, 45. . 42. Zise Domnul: Oarecine iaste sofariu derept ~i intelept,
carele il pune domnul mai mare pre slugile sale, sa dea in vreame
obroeul lor.
43. Fericita sluga aeeaia, carele viind domnu-sau, af la-l-va Iacind
asa.
44. Adevarat zie voao ca spre toata avutiia lui va pune pre el.
45. lara de va zice sluga aceaia intru inima lui: Pesti-va dom-
.nul mieu a veni; ~i va inceape a bate slugile si slujnicele , a minca
si a bea ~i a sa imbata, . .
46. Veni-va domnul slugii aceluia, in zi earea nu-I asteapta ~i in
eeasul care Ie nu-l stie , ~i-l va desparti , si partea lui cu necredin-
ciosii va pune.
47. lara sluga aceaia carele stie voia domnu-sau ~i negatindu-sa
~i nefacind vo ia lui, cu mai mult va fi batut.
48. lara cela ce n-au stiut ~i Iaclnd lucruri care sa cuvine pre ba-
tae , bate-sa-va put in. Cp1i:(A), H. HE(A). 3d(4), :18.108 lara caruia e dat
mult,mult sa va ceare de la el ~i la cine sa pune mult, mai mult VOl'
ceare de la el. Ko(lI,), KTO{K).109
(49) Mt. 10, 34.
49. Foe am venit sa arunc pre pamlnt ~i ce voiu sa s-au aprinsu?
50. Ce cu botez trebue sa Ma botez ~i cum Ma: strtngu pina cind
aceastea sa vor ispravi.
51. Au va pare ca ani venit sa dau pace pre pamlnt? Ba nu, zic
voao: ca lnderaptnicie.
52. Ca vor fi den ceasta vreame , cinci intr-o casa impartiti, trei
spre doi ~i doi spre trei. / I
F

EV ANGHELIA DE LA LUCA 241

r
87 53. Ca sa va radica tata pre Iecior si fecior spre tata: muma spre
Iata ~i fata spre muma ; soacra spre noru-sa ~i nor spre soaera ei.
54. Si zieea si multime i: Cind vedeti nuor esind de la apus, nu-(54) Mt. 16, 2.
maidecit ziceti: ploae iute vine, ~i va fi.
55. ~i cind sufla austru ziceti: zaduh va Ii, siva fi.
56. Fatarnicilor , Iata pamintului sl a .eeriului ~titi giudeca,
dara vreamea aeeasta cum nu stiti giudeca?
. 57. Ce nu giudecati dara Insiva intru voi, ce e derept?
58. lara cind mergi cu p lrlsul tau catra domnu, sileaste pre cale (58)Mt. 5, 25.
Sa te izbavesti de el, sa nu te traga catra giudecatoriu ~i giudetul
t.e va da temnieeariului si , temnieiariul te va arunca in temnita. ,
59. Zie tie: Nu vei esi de acolo, pina nu vei plat] pina in fileariul
eel de apoi. KOHEU,b., cp-k(A).llU

CAP 13

1. De galileani $i de carii omori-i turnul Silioamului. 6. Smochinul


jari'i rod. 11.. Muiarea girbova sa uitulecii. 19. Pilda de graun/uZ mus-
tariului. 21. De aluai. 23. lntrebare: au puiuiei sa VOl' ispiisi? 31. Itodu
e milpe. qE(K), H, HE(A). 3d'!dt\O o.l1l
ra unii intr-aceaia vreame spuindu-I Lui de galileiani
a l carora singe Pilat mestecase-l eu jartvele lor .
. 2. ~i raspunzind Usus zise lor: Au va sa pare Ca
galileanii acestea mai pacatosi au Iost de toti galile-
ianii , ca patira aceastea? .
3. Nececum , zic voao, ce de nu va yeti pocai, asia
yeti, peri toti.,
4. Sau ace i optsprazeace , spre carii cazu turnul in Siluam ~i
omori pre e i, pare-va ca acestea mai gresiti era de toti oamenii
carii lacu iia in Ierosalim?
5. Nececum, zic voao ; de nu va veti pocai, toti asijdere yeti peri.
6. lara zicea ~i aceasta pilda: Un smochin avea oarecine in viia
lui sadit ~i veni cautind poame intr-Insul ~i nu ana.
7. Si zise viiasului: laca trei ai sint de cind viiu cautind poame
87" in smochinul acesta ~i nu af lu ; tae-l afara,//cace si pamintul il cuprin-
de in de sart.
8. lara el, raspunz ind , zise lui: Doarnne, lasa pre el inca in cest
an, p ina voiusapa irnpregiurul lui ~i voiu pune gunoiu.
9. lara de va face poarne lasa-l, iara sa nu. tae-l. Ko(u,) , '1E(K}l12
10.~i invata intru sinagoga simbata. He(A), I. 3d('1) ';;i 113
11. Si iata 0 muiare era avind duhul nepotinte i de optsprazeace
ani ~i era girbova, cit nu sa putea inderepta.
12. Vaz lndpre ia Usus, chema-o ~i zise ei: Muiare, slobozita esti
den boa la ta.
13. Si puse spre ia m in ile , si atuncesi sa inderepta ~i lauda pre
Dumnezau.
242 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

14. lara raspunse mai marele sinagoghei, banuind ca ce 0


vindeca sirnbata Iisus, zise multime i: Sase zile sint intru carele sa
cade a lucra: adeca intr-aceastea viniti ~i va yeti vindeca ~i nu
in zuoa simbetei.
15. Raspunse derept aceaia lui Domnul ~i zise: Fatarnice., fiete-
carele de voi, simhata au nu dezleaga boul lui sau asinul de la
iasle ~i-l duce de-l adapa?
16. Dara aceasta fata lui Avraam, carea 0 Iegase Satan a de opt-
sprazeace ani, au nu sa cadea a 0 dezlega in zi de simbata?
17. Si aceastea zicind, sa rusina toti ceia ce sa punea improtiva
Lu i ~i toata multimea sa bucura de toate lucrure Ie slavite ee sa
Iacea de Ia El. KOH£U,I\. H£(A).lH

(18) Mt. 13, 31; 18. Zise intr-aceaia: A ce va asamana lmparatlia lui Dumnezau
Mr. 4. 31.
si a ce 0 voiu asarnana ia? . .
,.., ~ I .., 115
G~(G), R I H, G~li\'(T). IIp'k(A) POiK(A) £CT60M. 3dl4d<10. OK.

19. Aseamenea iaste grauntului de mustariu care-l ia omul si-l


pune in gradina lui ~i crescu ~i sa feace copaci mare ~i pasarile ceriu-
lui incuihuira in ramurele lui.
20. Si iara zise: A ce voiu asamana lmparatiia lui Dumnezau?
21. Aseamene iaste aluatului care Ie luondu-l muiarea,acoapere
pre e l in faina de trei masuri, pina sa dospeaste toata.
(22) Mt. 9, 35; 22. Si imhla pren toate orasale ~i satele invatlnd ~i cale {aeind
Mr. 6, 6.
in lerosalim. //
23. Zise lntr-aceaia oarecine catra EI: Doamne, au nu-s putini. 8S'
de ceia ce sa spasescu? lara El zise lor: '
(21) Mt. 7, 13. 24. Nevoiti-va a intra pre poarta strlmta ; ca multi, zie voao, vor
sil i sa intre ~i. nu vor putea.
25. Cind sa va scula staplnul casei ~i va incuia usla ~i yeti
lnceape afara a sta ~i a bate inu~a, zicind: Doamne , Doamne ,
deschide noao , ~i raspunzind va zice voao: Nu ya stiu pre voi de
unde sinteti.I' .
26. Atuncia yeti inceape a zice: Mincat-am inaintea ta ~i am
beut ~i in ulitele noastre ai invatat.
(27) Psa lorn 6, 27. Si va zice: Zic voao, nu stiu pre voi de unde sinteti, departa-
9; Mt. 7, 23 sl
25, 41. ti-va de la mine toti lucratorii fara dereptate.
(28) Mt. 8, 12 ~i 28. Acolo va fi plinsu ~i scrisnirea dintilor cind yeti vedea pre
13, 42 ~i 24, 51.
Avraam ~i pre Isaac ~i pre Iacov ~i pre toti prorocii, intru Impara-
tiia lui Dumnezau, iara voi, goniti afara.
(29) Mt. 8, 11.
29. Atuncea vor veni de la ra sarit ~i de la apus ~i de la miaza-
noapte si de la amiazazi ~i vor sadea intru Imparatiia lui Dum-
nezau. I Ko(u,). cS(G) .116
(:10) Mt. t 9, 30. 30. ~i iata sint de apo i carii vor fi int iiu ~i sill! dent iii c~rii '.:,?rfi
~i 20,16; Mr. lo,
:11 • de apoi. IIE(K): s : HE(A). 34'1t1<10: 01".117
31. lntr-acea zi sa apropiara unii den Iarise i, zicind: Esi ~j pasa
de acicea ca Irod va sa Te omoara.
32. Atunci zise lor: Mergind ziceti aceii vulpi, iata scoate-voiu
dracii si voiu vindeca astazi si miine ; ~i a treia zi Ma voiu ispravi.
33~ Insa Mi sa cade astazi ~i miine ~i dupa aceaia a [ace cale, ca
nu s-au t.implat sa piiae prorocul afara de Ierosalim.
-
EVANGHELIA DE LA LUCA 243

34. lerosalime, lerosalime, omoritoriul prorocilor si ucigatoriul (34) Mt. 23, 37.
eu pietri trimisilor la tine, de cite ori vruiu sa adun feciorii Uti, cum
aduna gaina puii ei supt arepi, si nu vrut.
35. lata lasa-sa-va casa voastra pustie: adevar zie voao, ca nu (35) Mt. 23, 38.
yeti vedea pre Mine pina nu va veni vreamia cind yeti ziee: Blagoslovit
Cela ce vine intru numele Domnului. Ko(u.), m(K):l18 II

CA P 14

2. Bolnavul de apii sii vindecii. 8. Siidearea dentiiu. 12. Surumanii


a-i chema la prinzu. 16. Chemati la cina mare. 23. Siliiii de pre utile
sii lnire fa nuntii. 28. Zidirea lurnului. G~(Ii). fl. 3d(4),0"A,u9

i fu cind intra EI intr-o casa a unuiu fariseiu den eei


mai mari, simbata, sa manince p iine, ei 1I lua aminte
pre El.
2. Si iata un bolnav de boala apei era inaintea Lui.
3. Atuncea raspunzind Usus zise eatra stiutorli legii
~i farisei, zicind: Slobodu-i simhata a vindeea?
4. lara ei tacura, Atunci prinzindu-l pre el, vindaca-l si-l lasa.
5. Si raspunztnd lor zise: A caruia de voi asinul sau boul, de va
cadea in fintina, au nu-l va trage numaiclt, in zi de simbata?
6. Si nu putea sa raspunza Lui eatra aeeastea.
7. Si zise pilda catra chemati, lulnd aminte cum ara aleage loeul
dentiiu, zicind lor:
8. Cind vei fi chemat de cineva la nunta, nu sadea la loeul eel
dent iiu , ea nu eumva sa fie chemat altul mai cinstit de tine.
9. Si viind earele sipre tine ~i pre aeela au ehemat, va zice tie,
da loeul eestuia; atunee vei inceape eu rusine loeul eel mai de-apoi
a tinea.
'10. Ce cind vei Ii chemat , mergi ~i saz i la loeul eel den gios;~i (10) Prit. 25, 7.
clnd va veni eela ce te-au chemat zice-va tie: Soate , muta-te mai
sus. Atunce-ti va Ii einste inaintea celor ce ~ad cu tine.
11. Ca tot eela ce sa va inalta, pleca-sa-va si cela ce sa va pleea (11) Iov 22, 29;
Prit. ·29, 23; Mt.
inalta-sa-va. Ko(u.), c8(1i}. ITHE(A), e. HE(A). 3d(4),0E.120 23, 12; Nij. 18,
12. Si zieea si eeluia ee-L ehiemase pre £1: cind fad prinzu sau 14; Iacov 4, 6;
1 Pet. 5, 5.
cina , nu ehema priiatinii tai, nece Iratil tai, nece cumnatii, nece
vecini bogati, sa nu cindva te ehiiame ~i ei pre tine ~i-ti va Ii tie
imprumut.
13. Ce eind faci ospat, chiama pre cersatorii, pre slugi , schiop i,
orbi.jj .
14. ~i fericit vei fi, dice n-au eu ce-ti plati , ea ti sa va plati tie
lntru invierea dereptilor.
15. lara aeeasta auzind unul den ceia ee sadea eu EI zise Lui:
Fericit cela ee man inca p iine in (lm)paratiia lui Dumnezau.
KOHEU.b., nHE(A). HE(A) . .ii. 3414.1,10, os 121

16. lara El zise lui: Un om [race cina mare- ~i chierna multi. (16) Mt. 22, 2;
Apoc. 19, 7.
17. Si mina pre sluga lui la ceasul cinei, sa ziea chematilor:
Veniti , ca iaea, gata sint toate.
1

244 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648


I
i

18. Si incepura toti intr-un chip a sa apara: eel denti{u zise lui:
Uric am cumparat si-mi tr~£!!~sa"l.vaz, r:.QgJl-1&Jfrnlntuia~t&:~ I
19~Si altul zise: pareClii de boi 5 cumparat-am si voiu mearge
~a-i TfspitescU) pre ei, rogu-te , mintuiaste-ma.
20. Si altul zise: Muiare adus ~i pentru aceaia nu pociu veni.
21. ~i inturnlndu-sa sluga aceaia, spuse domnu-sau aceastia.
Atuncea mlnie-sa staplnul casei, zise slugii lui: Esi curind la ulite
sl in cararile orasului, si cersatorii si ciungii ~i schiopii si orbii
adu-i acicea.
22. Si zise sluga: Doamne , fu cum ai poruncit ~i inca mai iaste loc.
23. Atuncea zise domnul catra sluga: Esi Ia drumure si Ia
carari si-i sileaste sa intre sa sa imp le casa mia.
24. Ca zic voao ca nece unul den barbatii aceia ce era chemati nu
vor gusta de cina mia. Ko(u.) , HE(.\).' liTO(K), e,HE(A). 3<1('l}, ~3.122
25. Merges intr-aceaia cu EI rnu ltirne 1l1111ta ~i lntorcindu-Sa, zise
lor:
(26) Mt. 10, 37 26. ,Cine vine catra Mine ~i nu uraste pre tata-sau ~i pre muma,
sl 16, 24.
si muiaria ~i feciorii ~i fratii ~i surorile , inca ~i sufletul lui,
nu poate ucenicul Mieu sa fie. '
(27) Mt. 10, 38 27. Si cine nu poarta crucea sa ~i nu vine dupa Mine, nu poate sa
sl 16, 24; Mr. 8,
24; Vi~.9, 23. fie ucenicul Mieu.
28. Ca cine dentru voi va vrea sa zideasca un turn, au nu va·'
~adea mainte sa-~i numere chelsugul, oare are de-a-l savirsirea?
29. Ca nu cindva puind el temeliia ~i neputindu-l savirsi, Iitoti
ceia ee-l vor vedea i~i vor bate gioc de el,
30. Zicind ca acest om incepu a zidi ~i nu putu savlrsi.
31. Sau care craiu, mergind sa sa bata cu alt craiu, au nu va
~adea mainte sa sa sfatuiasca, oare putea-va cu zeace mie sa sa
,timpine cu cela ce vine asupra lui cu doaozeci de mie? .
32. lara sa nu, inca Iiind el departe , trimeate soli ~i sa roaga de
pace.
33. Deci asia Iietecarele den vo i, carele nu sa va lapada de toata
avutiia lui, nu poate fi ucenicul Mieu.·
(34) Mt: 5, 13, 34. Buna e sarea; iara de s-ara dezsara, cu ce sa va sara?
Mr. (tiparit Mt.)
·9,50. 35. Nece in pamint, nece in gunoiu, nu-i buna: afara sa lapada.
Cine are urechi de auzirea sa auza. Ko(u.) , RTO(K) .l~3

CA P 15

1. Pilda oei pierdute. 8. De drohmul. 11. Fiiul riisipiior.


C:p1i(A), e, HE(A). 3<1411\0. OH.124
i sa apropiia la EI toti mitarnicii !}i pacatosii, sa
,auza pre El.
2. Si murguiia fariseii si cartularii, zicind: Acesta
pre pacatos! priimeaste !}i man inca cu ei.
3. lara El grai catra ei pilda aceasta, zicind:
(4) Mt. 18, 12. 4. Care om dentru voi, avind 0 suta de oi si pierzind
una dentru iale, au nu va lasa noaozeci ~i noao in pustie !}i va
mearge .dupa cea pierduta, plna 0 va afla?
EVANGHELIA DE LA LUCA 245

5. Si af lindu-o , 0 va pune spre umarul lui, bucurindu-sa.


6. Si venind acasa, chiama priiatenii ~i vecinii, .zicind lor:
Bucurati-va cumine, ca am aflat oaia cea pierduta?
7.Zic voao, ca asa va fi bucurie in ceriu de un pacatos ce sa
pocaiaste , decit denoaozeci ~i noao de derepti , carora nule trebuiaste
pocaanie.
8. Sau care muiare avind zeace drahme ~i de va piiarde 0 drah-
ma, au nu va aprinde lumina si va matura casa ~iva cauta cu de-a-
dinsu, p ina 0 va afla? .
9. Si aflindu-o , chiema-va soatele ~i vecinele, zicind: Bucurati-va
cu mine, ca am ana t drahma carea am p ierdut.jj
90' 10. Asa, zic voao, bucurie iaste inaintea ingerilor lui Dumne-
zau, pentru un pacatos pocait.
. . K~(u,), GWk(A). REA, 31. J, "iliAH'kMl-., 3d4dilO ;;:;.125
1l. Si zise: Un om avea doi feciori.
12. Si zise eel mai t.inar tatini-sau: Tata , da-mi partea ce mi sa
cade de avutie." Si impart.i lor avutiia.
13. Si nu dupa multe zile, aduna to ate Ieciorul eel mai mic si
sa duse. intr-un tlnut departe ~i acolo rasipi toata avut iia lui, vie-
tuind cu rasipeala", a. Curvea~te.
14. Si amistuind e l. tot, fu foamete mare in aceltinut ~i e l incepu
a sa lipsi, fara bueate.·
15. Si mearse de sa lipi de un .lacuitoriu a eelui tinut, si trimise
pre el in c impul sau, sa pasca porcii,
16. ~i jaluiia sa impIe pintecele sau de mincare ce rninca porcii
si nime nu-i da Iui.
17. Deci, viindu-si in fire, zise: Citi naimiti ai tattni-mleu sa sa-
tura de p iine , iara eu pieiu de Ioame?
18. Scula-ma-voiu de ma voiu duce la tatal mieu ~i voiu zice
lui: Tata , gresit-am spre ceriu si inaintea ta.
19. Si de-a cum nu sint harnic sa ma chem fiiul tau, fa-ma ca
unul den naimitii tai,
20. Si sculindu-sa, veni catra tatal lui, iara inca fiind el departe ,
vazu pre e I tatal lui ~i i sa feace mila; ~i, alergind, cazu spre gru-
mazii lui ~i-I saruta pre el.
2l. Zise intr-aceaia Iui, fecioruI: Tata , gresit-am spre ceriu ~i
inaintea ta ~i de-acum nu sint harnic sa ma chem fiiul tau.
22. Zise tatal catra slugile sale: Aduceti vesmintul eel mai bun
~~-l imhracati pre ~I ~i dati inelul in mina lui ~i incaltaminte in pi-
cioare.
23. Si aduceti vitelul eel ingrasat, giungheati-I, ~i mlncind, sa
ne vesel im.
24. Ca acesta Iiiul mieu era mort ~i invie ~i pierdut era ~i sa
afla, Si incepura a sa veseli.
soY 25. Era intr-aceaia feciorul lui eel mai mare in cimp , ~illyenind
sa apropie de casa , auzi cinteee ~i giocure.
26. Si chemind pre unul den Ieciori , intreha ce e aceasta.
27. lara el zise lui ea: Fratele tau au venit; ~i i-au giungheat
tatal tau vitelul eel ingra~at, ea un sanatos l-au priimit.
24H NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

28. ~i sa m in ie si nu vru sa intre , iara tatal lui esi, ruga pre e l.


29. lara e l raspunzind zise tatini-sau: Iaca at itea ani slujescu tie
~i neceod inioara pOrtlIlCa ta n-am trecut si mie neceodata nu m i-ai '
dat un cd , ca sri mrl vese lescu ell priiat inii mid.
30. lara c ind Iiiul tau acesta , earele minca avutiia ta cu curve le ,
veni, giunghea~i lui v ite lu l ce 1 ingra~at.
~H. lara el zise lu i: Fiiule , tu in toata vrcamia esti cu mine si
toate ale mcale ale tale sint.
32. A ne vese Ii ~i a ne hucura sa cadea , cace fratele tall acesta
mort era ~i inv ise ~i pierdut era ~i sa al la. K"(I~). HE(A).I~ti

CA PlG

1. Piida soioriului catele III plrit la dotnnu-siiu. 1:2. A slujirea a


doi damni .: lti. Leagea \~i prorocii, de boqatul ~i de Lazar.
\1 ETRE~T~I:", (:i, HE( A). 3d4dM. -;.127

ara zise catra ucenic ii Lu i: Era un om bogat careIe


avea un sofariu ~i acesta f 11 P irit la e I ca. rasipeaste
avutiia Iui.
2. Si chem ind pre eI, zise III i: Ce auz aceasta de
line? Da sama de deregatoriia tu , ca IlU vei putea
mai muIt a fi sofariu.
3. Zise intru sine solariul: Ce vo iu face, ca domnul va Iua sofariia
de Ia mine? A sapa nu pociu, a ceare, rusine mi-e.
4. Stiu ce vo iu face, di deaca ma vor scoate den sofarie sa ma
priimeasca in case Ie lor. .
5. Si chemind pre toti deatornicii domnului sau , zise celui den-
tiiu: Cu cit esti deatoriu dornnu-mieu?
6. EI zise: Cu 0 suta de masuri de ulo iu. Si z ise luir Ia-ti tabla
ta ~i sazi numaidecit de scrie cincizeci.' ,
7. lara dupa aceaia zise altuia: Dara tu, eu clt e~tilldeatoriu? !Jtr
~I zis.e: Cu 0 s~ta de masuri de griu. s:
zise Iu i: ~_~.:EL~~tura Ita
81 sene optzee!.
" 8. Si lauda domnul acela pre deregatoriulnederept, ca intelep-
teaste au Iacut, ca Iiii veaeuIui acestuia mai intelepti sint decit fiii
Iuminei in neamul lor.
9. Si Eu voao zic: Faceti-va voao soti den Mamona nedereptatii ,
ea deaca yeti surumani, sa va priimeasca pre vo i in eorture le eeale
de veaci. K\)(u,) , 4E(K). G~(&), rl. 3d(4),iid.128
10. Cine-i credincios in putin, spre mult vinca-i credincios ; ~i
cine-i nederept in putinel, in mult inca-i nederept.
11. lara de nu fuset credinciosi lntru avutie nedereapta, intru
eea dereapta cine va va ereade?
12.. $i deaea nu fuset credinciosi intr-altu ia , dara ce- i a voastra
cine va va da?
(13) .J\1t. 6, 24. 13. Ca nece 0 sluga nu poate sluji Ia doi domni, ea sau pre unul va
ur i ~i pre altuI va indragi, sau de unul sa va lipi ~i pre altul va
lapada. Nu veti putea sluji Iui Dumnezau si lu i Marnon.

{
i
-

EVANGHELIA DE LA LUCA 247 .

14. Si auzind aceastea toate, fariseii carii era scumpi, si-si batea .
giocde El. IIe(K), ir, HE(.l.). 3d(4). nK.l~9
15. Atuncea zise lor: Voi sinteti earii va dereptati pre vo i inain-
tea oamenilor, dara Dumnezau sti inimile voastre; ea ce iaste intre
oameni inaltat, spurcatu e inaintea lui Dumnezau. K"(u.), G~K"T1i.l30
16. Leagea ~i prorocii pina la loan ·au prorocit; d~ atuncea Impa- (16) Mt. 20, 12.
ratila lui Dumnezau sa vestuiaste , ~i tot eu putearea intra in Ia.
17. lara mai lesne iaste eeriului ~i pamintului a treaee, decit den (17) Mt. 5, 18.
leage 0 certa sa caza.
18. Tot cine-si va lasa mu iarea lu i ~iva Iua alta curveaste si cine (18) Mt. 5, 32 ~i
19, 9; Mr. 10,
va lua lasata de barb at curveaste. 11;1 Cor. 7, 11.
np'tCT~IIII.IIE(:). HE(A). E. 3d4d/IO. nr.l31
19. lara era un om bogat si sa lmbraca Jn ursinic ~iin vison" a. Visonuj era ca
giolglul, suptire
si sa ospata in toate zile, dornneaste. ~i scumpu, ce-l
20. Si un cersitoriu caruia-i era numele Lazar, careleffzaeea lna- facea den inu,
carele era Intr- un
intea usai lui, zgaibos, pret ca aurul,
21. Si jaluiia sa sa sature de Iarimele ce cadea den masa bogatu-
lui, ca si clinii veniia ~i lingea zgaibele lui.
22. Fu de muri cersitoriul , si-l dusara ingerii in sinul lui Avraam;
muri ~i bogatul ~i-l ingrupara.
23. ~i in iad radie1i oehii lui, fiind in munca, vazu pre Avraam
de departe ~l .azar 10 sinul Iui. .
24. Atuneea el strigind zise.Parinte Avraame, Iie-ti mila de mine,
si trimite pre Lazar ea sa intinga deagetul eel mai mie in apa ~i sa
stimpere limba mea, ca ma ehinueseu intru aceasta vapae.
25. Zise intr-aceaia Avraam: Fiiule, adu-ti aminte ca te-al luat
tu binele tau, in viiata ta; si Lazar, asijderea raul. lara' aeum el
sa mingie, iara tu te muncesti.
26. Si prespre toate aeeastea, intre no i ~i intre vo i, propastie
mare iaste, asa cit carii ara vrea sa treaca de acicea la voi nu pot,
neee de acoloacicea sa treaca. .
27. lara el zise: Rogu-te dara , parinte , ca sa tremeti pre el in
casa tatinl-mieu.
28. ea am cinci Irati, ca sa marturiseasca lor ,ca sa nu vie si
. , ei in-
tr-acest loc de munca.
29. Zise Avraam lu i: Au pre Moisi ~i prorocii; sa-i asculte pre ei. (29) Isai. 8, 20.

30. lara el zise: Ba, parinte Avraame, ee de ara mearge cineva


den morti ditra ei, s-ara pocai.
31. Avraam zise lui: De nu vor asculta pre Moisi ~i p~eJ>roroci,
nece de s-ara scula eineva den morti vor ereade. ·,Ko(u.), m(A).132

CAP 17

1. Smintealele. 3. Gresiitlor tioslri sa le ertiun. 10. Slugi farO. folos


sititem. 11. De zeace stricati. 20. Jmpiirafiia lui Dumneziui ctnd va
veni. 23. Hrisiosi minciuTlosi. 26. Care va fi venirea lui Hrisios.
~hH m(K).133
248 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

(1) Mt. t8,i; Mr. i zise catra ucenicii Sai: Nu poate fi ca sa nu vie zmin-
9. 42.
tea le ; iara vai aceluia pentru carele vor veni.
2. Mai bine arii fi lui, 0 piatra de moara sa 0/ /leage de 93r*.
grumazii lui, ~i sa se arunce in mare, decit sa smin-
teasca pre unul de cesti mai mici. G~(&), £I. 3d(4), fi';l,.134
(3) l\1t. 18, 15. 3. Feriti-va pre vo i: de va gre~i tie fratele tau,
cearta pre el, ~i de sa va pocai, iarta lui. .
(4) Mt. 18, 22. 4. Macar si de sapte ori in zi de va gre~i fratele tau tie, ~i de sapte
ori de sa va intoarce la tine, zicind: Caescu-ma ; iarta-i lui. Ko(u,) ,
flE(K). GS(&), e, Hij.lH Hd3d(A), 3d(4). M9, if HE(A), e, Hij.lH Hd3d(A),:U(4). ~.135

5. Atuncea zisara apostolii, Domnului: Adaoge-ne credinta.


(6) Mt. 17, 20; 6. ~i zise Domnul: Sa ati avea credinta ca un graunt de mustariu ,
Mr. 11, 23.
a. Rugului. ziceare-ti murului" acestuia: Zmulge-te si te sadeaste in mare; si
ara asculta pre voi.
7. Carele dentru voi avind 0 sluga, arind sail pascind, ~i venind
den cimpu , zice-i-va numaidecit: Vino incoace de ~azi?
8. Ce lnca-i va zice lui: Gateaste-mi ceva sa cin, ~i incinge-te,
slujeaste-mi pina voiu minca si voiu bea, ~i dupa aceaia vei minca
~i ve i bea si tu. .
9. Au doara il va avea har slugii aceiia cace-i Hicu ce-i era po-
runcit? Nu mi sa pare.
10. Asa ~i voi cind Iaceti toate cealea ce-s poruncite voao , ziceti
ca slugi netreabnice sintem, cace ce am fost deatori sa Iacem Iacut-am.
. Ko(u,), c~(&) l~r,
11. Si fu clnd mergea EI in Ierosa lim ~i El trecea pre mijlocul Sa-
marii si a Galileei. HE(A) Ri. 3d(4), 1IE.137
l2. Si intrind EI intr-un sat, t.impinara pre EI zeace barbati stri-
cati, ~i statura de departe.
13. Si ei radicara glas zicind; Iisuse, Invatatoare, fie- Ti mila de no i. -
(14) Levit. 14.
2 H npo( •.•) (~i
14. Si vazlnd pre e i, zise lor: Meargeti si va aratati preoti lor. Si
celelalte). . cind mergea ei, sa curatira,
15. lara unul dentr-insl, vazind ca s-au curatit, sa inturna, cu
gIas mare slavind pre Dumnezau .
.16. Si cazu cu Iata la picioarele Lui, multemind Lui. //~i acela 93"
era samarinean.
17. ~i raspunzind Iisus zise: Au nu zeace sa curatira? Dara' cei
noao unde-s?
, 18. Nusa aflara sa sa intoarne sa dea slava lui Dumnezau, fara
numai acest strein.
19. Si zise lui: Scoala de pasa: credinta ta te m intu i.
KOHEU,b., HE,\. IlHE(c\), I. HE(.l.). 3d4,('\~. ;;-;;.l!~
20. Si intrebat Iu de Iarise ivc ind va veni Impiiratiia lui Dumne-
zau. Haspunse lor ~i zise: Nu va veni Imparatiia lui Dumnezau sa 0
poata lua arninte.
21. Nece vor zice: lata acicea sau iata acolo; ca iata lmparatiia
lui Dumnezau inlauntrul vostru iaste. .
22. Si zise catra ucenici: Veni-va vreamea cind yeti pohti una
de zilele Fiiului omenesc sa vedeti ~i nu veti vedea. .
-

EVANGHELIA DE LA LUCA 249

23. Si vor zice voao: lata cicea sau iata acolo; nu meargeti nece (23) Mt_ 24, 23;
Mr. 13, 21.
imbIati'dupa ace ia.
24. Ca cum straluceaste fulgeru1 dentr-o parte de ceriu, p lnaTn
ceaia parte de ceriu lumin ind , asa va fi si Eiiul ornenesc in zuoa Lui.
25. lara int iiu I sa eade Lu i mu It a pati si a fi lapadat de ruda
aceasta.· Ko(u,l. IIHE(A).I;·I"\V(K), I. HE(A). 3d 'I;"", I13Y'
, 26. Si, cum au fost in z ile le lui Noe , asa , va fi si , in z ilele Fiiului (26) Bit. 6, 5 ~i
7,5; Mt. 24, 37;
ornenesc. 1 Pet. 3, 20.
27. Minca, bea, insura-sa ~i sa marita , p ina -in care zi intra Noe
in corabie. Si veni potopul si pierdu pre toti.
28. Asijderea fu si in zilele lui Lot: m inca , bea , vindea , curn-
para, sadiia, facea case. .
29. lara in ce zi esi Lot den Sodoma , ploo foe si cu piatra pu- (29) Bit. 19, 24.
cioasa den ceriu, si pierdu pre toti.
30. Asa va fi si zuoa Fiiului omenesc in carea Sa va arata.
31. Intr-aceaiazi, carele va fi in pod, ~ivase le lu i in casa , sa nu
pugoarasa Ie ia ; si eel den cimpu , asijdere Sfl nu sa intoarne .inapoi.
(32) Bit. 19, 26.
32. Aduceti-va aminte de mu iarea lu i Lot.11 .
33. Cine va cauta -sufletul lui sa-I m intu iasca pi iarde-I-va , si (33) Mt. 10, 39
si 16,25; Mr. 8,
cine va piiarde.pre el, inviia-l-va. .' 35; vu. 9, 24;
34. Zie voao, intr-acea noapte Ii-vor do i intr-un pat: unul sa va lOTI 12, 25.

Ilia si altu I sa va lasa.


(35) Mt. 24, 41.
35. Doao vor macina impreuna, una sa va Ilia ~i alta sa va lasa.
36. Do i vor fi in clmpu: unu I dentru e i sa va Iua si altu 1 sa va
lasa.
(37) Mt. 24, 28.
37. Atuncea raspunzind zisara Lui: Unde , Doamne? El zise . lor:
Un de va fi trupu l, acolo sa vor aduna valtur ii, Ko(u,), KTO(K).140

CAP 18

2. Pilda de quulecaioriul strimbu ~i de uiulua siiracii. 10. Decsspre


fariseiu $i miiarnic. 15. A porobocilor e lmpiiriiiiia lui Dumneziiu.
22. A ninde tot si a da surumanilor. 28. Apostolii liisarii ioaie. 31. Spune
Hrisios de moartea Sa. 35. Orbul luo uedeare.
ara zieea si p ilda lor, ell. sa cade lor in toata vreamia a
s5 ruga, ~i a nu sa leni. G8(r;) , $1. 3d(ll) 1iH.141
2. Zicind: Un g iudecatcr iu era intr-un oras, care le (2) C rim. 12,12;
1 Sol UTI_ 5, 17.
Ill! s5 temea de Dumnezau , ~i eu nime nu gindiia.
3. lara era in orasul acela si 0 muiare vaduo , ~i
veniia la el zic ind: Izbaveaste-ma de p lr isul mieu.
4. Si el nu vru in multa vreame; iara dupa aeeaia zise intru elusi:
Sava ca nu ma tern de Dumnezau si eu nime nu gindesc,
5. lara pentru ca-mi face dodeiala vadua aceastavizbavi-vo iu pre
ia, ca venind , sa nu-mi mai Iaca suparare.
6. Zise Domnul: Auz iti ce zice acel giudecatoriu nederept.
7. Dara Dumnezau au nu va izbavi pre alesii Lui, carii striga la
El zuoa si noaptea , sava ca-si pesteaste miniia pentru e i?

It'
250 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

8. Zic voaoca va izbavi pre ei curund, Ko(u,), cl$(&).142 insa c ind


va veni Fiiul omenesc, oare afIa-va credinta pre pamint?
9. Zise intr-aceaia si catra unii carii sa nadajduiia intru sine
a fi derepti, si pre altii ii tinea in nemica, pilda aceasta.uux). SI.
3d 4,\/\ 0, 'ite .143 / /

10. Doi oameni mearsara in besearica sa sa roage: unul dentru 94"


ei, fariseu si altul, mitarnic.
11. Fariseul stind deusebi, in sine asa sa ruga: Doamne , har Tie
dau, ca nu sint ca alalti oameni, jahuitori, nederepti , curvari, sau
ca si acest mitarnic.
, 12. Postescu-ma de doao ori in saptamina, dau a zeacea den tot
den ceam.
13. lara mitarnicul departe stlnd , nu vrea nece ochii sa radice
catra ceriu ; ce batea pieptul lui, zicind: Doamne.Tii m ilostiv mie
pacatosului. ,
(14) Iov 22, 29; 14. Zic voao ca mai indereptat pogor i acesta in casa lui decit
Prtt, 29, 23; Mt.
23, 12; Vi~. 14, cela; ca tot ce la ce sa ina1ta pleca-sa-va , iara cela ce sa pleaca inal-
11; Iacv. 4, 6; , ta-sa-va. Ko(u,l He(A). Gp-k(A), I. 3d4~/\O. 4.144
1 Pet. 5, 5.
15. Aducea la El ~i poroboci, sa-i atinga pre ei, iaravazlnd uceni-
cii Lui, certara pre ei.
(16) Mt. 19, 13; 16. lara Iisus chem ind pre ei zise: Lasati porobocii sa vie
Mr. ]0, 13.
catra Mine si nu-i oprireti , ca unora ca acestora iaste Imparatiia
Iu i Dumnezau.
17. Adevar zic voao, cine nu va priimi Imparatfia lui Dumnezau
ca porobocul, nu va intra intru ia. Ko(u,). c~'k(A). HE(A). r;'. 34(4): ~.145
(18) Mt. 19, 16; 18. Atunci intreha pre EI unul den cei mai mari, zicind: lnvata-
Mr. 10, 17.
toriule bune, ce vo iu face, viata veacilor sa dobindesc?
19. Zise Iisus Iui: Ca ce Ma zici bun? Nime nu e bun, fara numai
unul Dumnezau.
(,20) Ishod 20, 13 20. Poruncile stii: nu curvi, nu omor i.nu Iura.nu marturisi strim-
H npo(q) hi ce-
lela lte). bu, cinsteaste tat a-tau ~i muma-ta.
21. lara el zise: Aceastia toate le-arn tinut den tinereatele meale.
22. lara auzindaceastea, Iisus zise iui: Inca una-ti lipseaste:
toate cite ai, vinde ~i Imparti surumanilor, si vei avea comoara in
ceriu, ~i v ino de imbla dupa Mine.
23. lara e l auzind aceastia foarte sa intrista, ca era bogat foarte.
24. Vaz ind pre el Iisus intristat foarte, zise: Cit cu//anevoe Intra 95'
cari i au bani < in> Imparatlia lu i Dumnezau.
25. Ca mai lesni iaste camileipren urechile acului sa treaca, decit
bogatul intru Imparatiia lui Dumnezau sa intre. Ko(u,)'. HE(A),146
(26) Er em , 32, 26. lara carii auzira aceastia zisara: Dara cine sa poate spasi?
17.
27. lara EI zise lor: Care le nu sa pot la oameni, toate sa pot de
la Dumnezau.
(28) l\lt. 19, 27; 28. Zise intr-aceaia Patru: lata noi le-arn lasat toate, si am venit
Mr. 8,. 28.
dupa Tine.
29. lara El zise lor: Adevar graescu voao , ea nime nu iaste care Ie
lasa casa, sau parintii , sau Iratii, sau muiaria, sau Ieciorii, pentru
lmparatiia lui Dumnezau,
s

EV ANGHELIA DE LA LUCA 251

30. Care nu va lua mai multe in vreamia aceasta, ~i in veacul


care va venit viata veacilor. Ro(u,). cp-k(A). qETO(K). T HE(A). 3.1('1). 4R.147
31. Si lu ind pre cei do isprazeace , zise catra ei: lata suim in Iero- (31) Mt. 20, 17;
Mr. 10,32-.
salim, si sa vor implea toate carele sint scrise de proroci despre
Fiiul omenesc.
32. Ca Sa va da limbilor ~j Sa va batgiocuri ~i Sa va ocari ~i Sa
va scuepi.
33. Sideaca-L vor bate 1I vor omori, ~i a treia zi va invie,
34. lara ei nemica de aceastea nu inteleasara ; ~i era cuvintele
aceastea ascunse de ei, ~i nu intelegea cealea ce sa graiia.
ROHEU,h.,'1E(K). HE(A). M. :ldlldM, ~.148

35. SiIu cind Sa apropie El in Erihon, un orb sadea linga cale,


ceind.
36. lara el auzind multimea trecind, intreha ce iaste aceasta? (36) Mt. 20, 19;
Mr. 5, 46.
37. Si-i spusara lui ca Iisus Nazarineanul treace.
38. Atuncea striga , zicind: Iisuse , fiiullui David; Iie-Ti mila de
mine.
39.$i ceia ce merge a inainte certa pre eI, sa taca ; iara el mai
virtos striga: Fiiul lu i David, Iie-']'i mila de mine.
40. lara stind Iisus, porunci sa-I aduca pre el la Sine, aprop iin-
du-Sa de el, lntreba-l
41. Zicind: Ce ve i sa fac tie? lara el zise: Doamne, sa vazu.
42. Si Usus zise Iui: Vezi icredinta-ta te mintuL//
95"' 43. Si numaidecit vazu , ~i merge a dupa EI, slavind pre Dumne-
zau. Si toata rnultimea vaz ind , deadera laudii lu i Dumnezau.
ROHEU,h., HE(A) AI. 149
CA P 19
2. Zaclieiu niiiamicul. 13.. Talaniii dati sluqilor siitirguiascii. 29.
Iisus intrii III Ierosalim. 42. Pluiqitul propooeduiasie perirea Ierosali-
mului. 4:3. Negllti'itorii scoate-i den besearecii.
HE(A). ii. 3d'l,tlo 4A.150
ilntrind in Erihon, trecea.
2. Si iata un om care le-l chema Zachei; si e l era
"mai mare mitarnicilor ~i bogat,
3. Si siliia sa vaza pre Iisus cine iaste; si nu putea
de multime, ca de stat mic era.
4. $i alergind inainte , sa sui intr-un smochin" t ca a. Al1ii z ic ca- i
mur.
sa-L vaza pre El , ca pre aco lea vrea sa treaca.
5. Si cum sosi la acel loc , cautind Iisus vazu pre el, ~i zise lui: Za-
chee , grabeaste de te pogoara, ca astazi in casa ta Mi sa cade a minea.
6. Si grabind pogori, si-Lpriimi pre EI, bucuros.
7. Si vazindu-L, toti murguiia, zicind ca la un om pacatos au in-
trat sa salasuiasca.
8. Stind' intr-acea ia Z ache iu zise catra DomnuI: lata giumatate de
avutiia mea, Doamne , dau surumanilor, si de am luat de la cineva eu
insalaciune ceva, de patru ori intorcu.
9. Zise catra e 1 lisus: Astaz i fu spaseniia casei acestiia , pentru ce
ca el inca-i fecior Iui Avraam. .
252 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

(10) Mt. 18, 11. 10. Ca veni Fiiul omenesc sa caute si sa mintuiasca ce era perit.
K"(I~), HE(,,\).151
11. lara auzind ei aceastea, mergtnd, zise pikla, pentru ca era
aproape de Ierosalim, si le parea lor ca numa idecit sa va a~ta lmp~ra-
tiia lui Dumnezau. IIE(K). i. 34(4), 4E.152
(12) Mt. 25, 14. , 12. Zise intr-aceala: Un om de .huna ruda mearse intr-un tlnut de-
parte, sa-sl ia lui tara, si sa sa intoarne.
1118
13. Si cherna zeace slugi ale lui, deade lor zeace grivnell si zise 95 r*
catra ei; Tirgu iti, plna voiu veni. .
14. lara orasanii uriia pre el si trimisara soli dupa el, zicind: Nu
vorn pre acesta sa domneasca spre no i.
15. Si fu cind sa inturna el luind tara, atunci porunci sa chiiame
la el pre slugile acealia carora Ie dedease banii, ca sa stie cine ce au
tirguit. .
16. Si veni eel dent.iiu, zicind: Doamne , grivna ta au lucrat zeace
grivne. '. ..
17. lara el zise lui: Bine-i, sluga buna , ca intru putin Iusesi ere-
dincios, aibi puteare spre zeace orasa.
18. Si veni al doile zicind.Doamne, grivna ta au Iacut cinci grivne.
19. Zise ~i acestuia: Si tu fii spre cinci orasa.
20. ~i altul veni zicind: Doamne, iata grivna ta care l-am tlnut le-
gata in mahrama.
21. Ca m-am temut de tine, ca om minios esti, iai ce n-ai pus, ~i sea-
ceri ce n-ai samanat.
22. Atunci zise lui: Den gura ta te voiu giudeca, sluga rea; stius!
ca om minios sint, iau care n-am pus, si seacer care n-am samanat.
23. Dara pentru ce nu dedesi banii miei la masa schimbatorilor,
~i eu viind, vrut-am lua cu dob inda?
24. ~i celor ce sta, zise: Luati de la e l grivna si dati celuia ce are
zeace grivne.
25. Si zisara lui: Doamne , acela are zeace grivne.
(26) Mt. 13, 12 26. Ca zic voao ca a tot cela ce are da-i-sa-va, iara de la cela -ce
~i 25, 29; Mr.
4, 25; vu. 8,
n-are , ~i ce are Iua-sa-va de la el.
18. 27. Insa pizmasii miei aceia carii nu ma vrura sa domnescu spre
ei, aduceti-i incoace, si-i omoriti inaintea mia.
28. ~i zicind aeeastea , merge a inainte, su indu-Sa in lerosalim ..
KOHElI,l>., nh\(K). IIOHE(A), CI~PHH. 344J"" , 45.153
(29) Mt. 21, 1; 29. Si fu cind Sa apropie in Vitfaghi si Vitaniia , la munte ce sa
Mr. 11, 1.
ch iama al Maslinilor, trimise doi den ucenicii Lui /1
30. Zicind: Meargeti in eel sat ce va e improtiva,' intru carele 95111& v
Intrind, ana-yeti minz legat, spre carele nime neceodata om n-au
!]azut; dezlegind pre el, aduceti-l,
31. Si sa v-ara intreba cineva, pentru ce dezlegati? asia ziceti lui,
ca Domnului trebuiaste.
32. Mergind derept aceaia trimesil, aflara cum Ie zisease lor.
33. Si dezlegind ei minzul , zisara domnii lui catra ei: Ce dezle-
gati m inzul? -
EV ANGHELIA DE LA LUCA 253

34 .. lara ei zisara: Domnului trebuiaste.


35. !;)i-l dusara la Iisus, si aruncara vesmintele lor spreminzu, ~i (35) Ion 2, U.
pusara Usus desupra.
36. lara mergind El, asternea vesmintele lor pre cale.
IIHE(A), ii, He,\E,\'b:, 3.1<1.11\\', :i3,l54
37. Si apropiindu-sa la pogorisul Muntelui Maslinilor, incepura
toata multimea de ucenici, bucurindu-sa, a lauda pre Dumnezau, cu
glas mare, pentru toate puterile carele vazuse,
38. Zicind: Blagoslovit, Craiul ce vine In numele Domnului, pace (38) Psalom 118,
26.
in ceriu ~i slava intru inaltime.
39.!;)i unii den farisei den multime zisara Lui: lnvatatoriule,
cearta ucenicii TaL
,40. Si raspunztnd, zise lor: Zic voao ca sa vor acestea tacea,
numaicit pietrile vor striga. Ko(u.). nHE(A) CHpH(H).I55
:t1. Si cum Sa apropie, vazind orasul, plinse de el
42. Ziclnd: Oh, savai tu sa te-ai vrut lua aminte intru aceasta zi a
ta, cealea ce-s catra pacea ta, iara acealea acum sint ascunse de ochii
tai.
43. Ca vor veni neste zile spre tine, in carile pizmaeil tai vor
sapa impregiurul tau santu, ~i te vor incungiura ~i te vor stringe
de toate latur ile.
44. !;)i te vor asamana cu pamintul, si feciorii tai inlauntru, ~i nu (44) Mt. 24, 2;
Mr. 13, 2; Nij.
vor lasa intru tine piatra spre piatra, pentru ce nu ai socotit vreamea 21, 16.
cercetarii tale.
KOHEIJ,h., nOH£(A), liTO(l<), dI, HE(A). 3.1'1,(1\0, ~,1..56 /I
45. Si intrlnd in beseareca , incepu a scoate pre cei ce vindea
lntr-lnsa ~i cumpara.
46. Zise lor: Scris iaste, casa Mea casa de rugaciune iaste; iara (46) Mt. 21, 12;
Mr. 11, 15.
vo i 0 ati Iacut pre ia pestera tilharilor.
47. !;)i invata in toate zilele in beseareca, iara mai marii popilor (47) Isai. 56, 7;
Mt. 21, 13; Mr.
~i a cartularilor ~i fruntea oamenilor siliia sa-L piarza pre E1. 11, 17.
48. Si nu afla ce-I vor face, ca toata multimea sa tinea de Ell (48) Erem. 7, 11;
Mr. 11, 18.
ascultind pre E1. Ko(IJ,): RTO(K),157

CA P 20
4. lntrebtiturii de unde-i botegiunea lui loan. 9. Sttimbiitatea popi-
lor. 10. De vie ~i de viia$i. 21. Sa dea darea tmpiiroiului. 27. Astupii
gura suducheilor carii tagaduiia znvierea. 41. Hristos cumu-i fiiul lui
David. Gpe(A), :ii, HE(A). 3.1(4), 4'9.158
i fu intr-una de zilele acealea, invatlnd El oamenii (1) Mt. 21, 23;
Mr. 11, 'J!1.
in beseareca ~i binevestind, sa 'adunara mai marii
popilor si cartular ii, cu batrinli.
2. Si graira catra EI, z icind: Spune noao cu a cui
puteare faci aceastea, sau cine iaste carele Ti-au dat
putearea aceasta?
3. lara raspunzlnd, zise catra e i: Intreba-vo iu ~i Eu pre vo i un
lucru, si-Mi spuneti.
4. Botegiunea lui loan den ceriu era, au de la oameni?
254 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

5. lara ei cugetara intru eisi zicind di de vom zice den ceriu, va


zice, dara pentru ce n-ati crezut lui?
6. lara de vom zice de la oameni, toata multimea eu pietri ne
vor ueide pre noi, ca credea oamenii ca loan ar fi proroc..
7. s: raspunsara: Nu stim de unde.
8. Atunci Iisus zise lor: Nece Eu nu voiu spune voao, eu a cui
puteare fac aceastea. Ko(u,),Gp'k(A). llE(K}. :tI. 341('1), p.15&
(9) Isai, 5, 1; 9. Incepu de-acii a zice catra multime pilda aceasta: Un om
Erem. 2, 21; Mt.
21,33; Mr. 12,1. sadi vie ~i 0 deade lucratorilor ~i multa vreame fu departe.
lB. ~i la vreame, tremise catra Iucratori pre sluga sa, ca de Iin poa- 9ff'
ma viii sa-i dea lu i; iara Iucratorii batura pre el ~i-l trimisara desart,
11. lara el trimease ~i alta sluga: iara ei ~i acela-l hatura si, bat-
glocurindu-l, trimisara-l desart,
12. Si mina ~i al treile, iara ei ~i acela, ranindu-l, scoasera-L
13. Zisedomnul viii: Ce voiu face? Trimite-voiu pre fiiul mieu cel
iubit. Doara de vor vedea pre acesta, il vor socoti.
14. Vazfnd intr-aceaia pre el lucrator ii cugetara intru eisi,
-zic lnd: Acesta iaste mosteanul, veniti sa omor im pre el, ea sa fie al
nostru uricul.
15. Si lepadara pre el afara den vie si-l omor lra. Dara ce va face
lor domnul viei?
16. Veni-va s i va piiarde pre lucratorii acestea , ~i va da viia
altora. Auzind zisara: sa nu fie. '
, (17) Psalom 118, 17. lara El cautind spre ei zise: Ce iaste dara ce e scrispuatra
22; Isa i, 28, 16;
Dean. 4, 11; eeaia carea 0 lepadara ziditorii, aeeaia-i facuta in capul unghiului.
C rim. 9, 33;' 18. Varecine va cadea pre aceaia piatra, frlnge-sa-va, iara spre
1 Pet. 2, 4.
careIe va cadea, zdrobi-l-va, Ko(u,)'IE(K)' llE(K) M. 341'l.(M. jid.160
19. Atunci siliia mai marii popitorsi cartularii, sa-~i pue minile
preEl intr-acel ceas ~i sa temura de oameni, ea inteleasara ca de ei
zise pilda aeeasta. , ""
20., Derept aceaia lu ind aminte pre El, trimisara lesuitori, carii
sa Iacea pre sine a fi derepti, ca sa-L prinza pre EI in cuvinte , ca
sa-L dea pre El imparati! ~i puterii deregatoriului.
(21) Mt. 22, 16; 21. Si lntrebara pre EI zicind: trivatatoriule, stim ca derept zici
Mr. 12, 13.
si inveti, ~i nu alegi Iata, ce intr-adevar calia lui Dumnezau inveti.
22. Cade-sa noao a da dare imparatuluivau ba?
23. lara inteleglnd hiclesugu l lor , zise catra ei: CeMa ispititi?
24. Aratati-Mi banul: al cui chip are ~i scriptura? Raspunzind
zisara: Al lmparatulul.
(25) C rim. 13, 25. Atunci .zise lor: Dati dara carele-s a imparatului, impaffratu- 97r
7.
lui ~i carele sint ale lui Dumnezau, lui Dumnezau.
26. Si nu putura certa cuvintele .Lui inaintea multimei, ~i sa
mirara de raspunsul Lui; tacura.Ko(u,), m(K).nHE(A). KI. HE(A). 341('1). PR.161
(27) Mt. 22, 23; 27. Apropiindu-sa intr-aceata unii den saduchei (cadi zicea a nu
Mr. 12,18; Dean.
23, 8. fi lnviere), intrebara pre El
(28) 5 Moi. 25, 5; , 28. Ziclnd: Invatatoriule , Moisi auscris noao, sa ara muri cuiva
Ishod 3, 6.
fratele, avind muiare, ~i acestava muri fara Ieciori , ca sa-i Ia fra-
tele lui muiaria, si sa invie saminta fratelui sau.
-

EV ANGHELIA DE LA LUCA 255

29. Era sapte Irati, ~i eel dentliu, lu ind inuiare, muri f~ra
Ieciori,
30. Si luo ~i al doile; ~i acesta inca muri fara feciori.
31. Dupa aceaia 0 luo ~i al treile, asijderea pina la al saptele ,
nu lasara feciori ~i murira.
32. lara mai apo i de toti, muri ~i muiaria.
33. Dara la inviere, a caruia de aceia va fi muiare? Ca tussapte
o avura pre ia muiare.
34. Atunci raspunzind Iisus zise lor: Fiii veacului acestuia sa
insoara ~i sa marita.
35. lara carii sa vor destoinici a dobindi acel veac, ~i invierea den
morti, nece sa vor insura, nece sa vor marita,
36. Nece pot sa mai moara de-aciia, aseamenia sint cu inger ii, ~i
fiii Iui Dumnezau sint, pentru ca slnt fiii lnvierii.
37. lara ca vor inviia, ~i Moisi inca au aratat la maces, cind zice:
Domnul Dumnezaul lui Avraam, si Dumnezaul lui Isaac, si Dumne-
zaul lui Iacov.
38.' Ca Dumnezau nu iaste al mortilor, ce al viilor, ca toti viiaza
Lui. ., ,
39. lara raspunzind Lui, unii den cartulari zisadi: lnvatatoriu-
le , bine zisesi.
40. lara de-acii nu mai indraznira sa-L intreahe nemica.
41. Zise intr-aceaia catra ei: cum zic Hristos a fi f iiul lui David? (41) Mt. 22, 42;
Mr. 12, 35.
. 42. Si David zice in carte a psalomilor: Zise Domnul Domnului (42) Pslrn. 109,
1.
mieu: $a?:i de-a dereapta mea!!
43. Plna voiu pune pizmasii tai scaun supt picioarele tale.
44. David chiama pre el Domnu , dara cumu-i fiiul lui?
Ko(u.), nHE(Al.162
4:). lara auzind toti oarnenii, zise ucenicilor SaLC8(1i) 31. 3<1(4) ;ir.163
46. Feriti-va de cartulari, cadi vor sa lmble in haine lungi ~i (46) Mt. 23, 6;
Mr. 12, 38; Vj~.
iubescu inch inaciuni pren tirgure , ~i ~aderile dentiiu , in adunari, ~i 12, 43.
~aderile dent.iiu Ia cini.
47. Carli maninca case Ie vaduolor , ~i in fatarie indehmgu sa (47) Mt. 23. 14.
roaga. Acestea vor Iua mai multa osinda.

CA P 21

1. Aliimojna viiduoi. 5. De vreamea riisip irei besearicii. 19. Si a


lui Ierosalim. 25. Seamnele tnaintea Giudeciitii.
, .' ,autind vazu pre cei bogati aruncind darurele lor in (1) Mr. 12, 41.
-':',
• .' , ' . gazorilachiia'. a. Visttlarul be-
scaricii.
t)~;. 2. Vazu si pre 0 vaduo surumana aruncind doi
. Iileari.
3. Si zise: Adevarat zic voao ca vaduoa aceasta
surumana mai mult de toti arunca.
4. Crt toti acestia den avutiia lor aruncara daruri lu i Dumne-
zau ; iara aceasta, den sururnan iia ei, toata hrana ce avea 0 arunca.
Ko(u.) , C~(Ii), ep"k(..I.) , Ri, HE (,\), 3d4dM. P:i,.164
256 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

(5) Mt. 24, 1; 5. Si graind varecarii de be sear idi, ca e infrimte~ata cu pietri


Mr. 13,1.
frumoase ~i cu darure, zise:
(6) Vi~. 19, 44. 6. Vedeti aceastia? Veni-vor zilele, intru carele nu vasta piatra
spre piatra ca sa nu sa rasipeasca.
7. Si intrebara pre El, zicind: Invatatoriule, dara cind vor fi
aceastia? $i ce samnu va fi cind vor fi aceastea? CSIiO(T),M1i:conScT.
3"'1d"0.PE.165
(8) Efes. 5, 6; 8. El zise: Cautat] sa nu va insalat! ; ITp1i:cTS(n)cp1i:(A).166
2 Sol. 2, 3.
ca multi vor veni in numele Mieu, zioind ca: Eu sint Hristos; ~ivrea-
mia sa apropie, Deci nu meargeti dupa ei. .
9. lara cind yeti auzi osti ~i razmirite , nu va spamintareti, ca sa
cad aceastea a fi int.iiu , ce nu va fi numaidec it sflrsitul,
IIo1i:CTS(
n), CS&O(T).
qT~ CP1i:(A)
.167
10. Atunce zise lor: Scula-sa-va limba spre limha, ~i tara spre
tara.
11. Si vor fi mari cutremuraturi de pamint pren toatefflocurele, ,i
, Ioamete , ~i ciume, spaim,! si ~eamne d~n ceriu mari vor f~ ITp1i:(c)
Wk(A), :&TO(K) , Id, HE(A).GE(m)~ M(4)HHKO(M). 3"(4). Ps.168
'(12) Mt. 24,.9; , 12. lara mainte de aceastea toate, pune-vor spre voi mlnile lor,
Mr. 13, 9.
~i va vor goni, dindu-vapren saboara si in temnite, ~i va vorduce
la crai ~i la domni, pentru numele Mieu.
13. Aceastea vor cadea voao intru marturie.
(14) Mt. 10, 19; , 14. Puneti derept aceaia aceasta in inimile voastre, sa nu va gin-
Vl~. 12, 11.
ditl intiiu cum yeti raspunde.
15. Ca Eu voiu da voao gura ~i intelepciune, cariia nu-i vor putea
sta, nece-i vor putea grai Imprntiva, toti carii sa' vor pune impro-
tiva voao.
16. Si yeti Ii vinduti de parinti ~~de Irati ~i de rudenie ~i de prlia-
tini ; ~i vor omor i pre unii denvo i.
(17) Mt: 10, 22; 17. ~i yeti fi urlti de toti, pentru numele Mieu.
Mr. 13, 13.
(18) Mt. 10, 30. 18. Si un par den capul vostru nu va peri.
19. Cu rabdarea voastra, biruiti sufletele voastre.Ko(u,) KTO(K) ~ M(4),
4THcpe(A).169
(20) Danlil 9, 25, 20. lara ctnd yeti vedea lerosalimul incunglurat de sireaguri,
27; Mt. 24, 15;
Mr. 13, 15. atuncea sa ~titi ca sa apropie pre pustiirea lui.
21. Atuncea ceia ce sint den ludea sa fuga la munti: ~i carii-s in
mijlocul luisa iasa, ~i carii-s in cimpu, sa nu intre inel. ,
22. Ca zilele basaului sint acealea , sa sa plineasca toate carele-s
scrise.
23. lara vai de greoae ~i de aplecatoare in zilele acealea, ca va fi
nevoe mare in cest tinut, ~i minie intre oameni.
24. Si vor cadea de ascutitul armei, ~i sa vor duce robi la toate
limbile ~i Ierosalimul va fi calcat de pagtni, pina sa' vor Implea
vremilelimbilor. K~(u,),cPE(A),llTi, C~(Ii).170
(25) Isal , 13, 10;
Ezec. 32, 7; Ioil
25. Atunci vor fi seamne in soare ~i in luna ~i in steale, ,i pre pamint
.2, 31; Mt. 24, tinguirea pagtnilor, pentru lipsa sfatului, sunind marea si undele .
29; Mr. 13, 24.
26. Si mai murind oamenii de Irica ,i de asteptarea realelor, ca-
rele vor naval! pre tot pamintul, ca puterile ceriurelor vor pomL/I
-

EV ANGHELIA DE LA LUCA 257

27. Si atuncea vor vedea pre Fiiul omenesc, vinind intru .nori, eu
puteare ~i eu slava multa.
llpicTSnH CSIiW(T). qE(K), K'i HE(A). 3d4d,IO, P3l;.71
28. Deci inceplndu-sa aceastea a fi, cautati sus si radicati cape- (28) C rim. 8, 24.

tele voastre, ca s-au apropiat rascumpararea voastra.


29. Si.zise ptlda catra ei: Vedeti smochinul ~i toate learnnele.
30. Cind lnfrunzescu , vazind, tnsiva ~titi ca-i aproape vara.
31. A!}a~i voi, cind yeti vedea aceastea fiind, sa stit.i ca aproape
iaste ImparatiiaIul Dumnezau.
32. Adevar zic voao ca nu va treace ruda aceasta, pina nu vor fi
toate. . .qTH CS(Ii)Y2
33. Ceriul si pamintul vor treace, iara cuvintele Mea le nececum nu
vor treace. Ko(ul. 4E(Kl.173
34. Feriti-va sa nu cumva sa sa ingreuiaze inimile voastre cu sa- . (34) C rim. 13,
13.
tiul rnincarii ~i betiii ~i cu grijile cestii lumi, ~idegraba sa vie zuoa
aceaia.
35. Ca un lat va veni spre tcti carii vietuescu spre Iata a tot pa-
mintul.
36. Strajuiti-va, derept aceaia, in toata vream ia , rugindu-va ca
sa va desto iniciti a scapa de aceastea de toate care le-s venitoare, si
sa puteti stainaintea Eiiulu i omenesc.
. KOH{Ull. CSIiOT. llETOKlI.,Ki. HE(A). 3d4.1"O, jiH.174
37. lara zuoa invata in
beseareca , iara noaptea esind , inuopta in
muntele care Ie sa chiama al Maslinilor,
38. Sitoti oamenii mineca catra El , sa auza pre EI inbeseareca.

CA P 22

3. Iuda vinde pre Hristos. 8. Apostolii galara Pasiile: 24. sa prii-


cescu cine va {i mai mare. 30. Salana-i ceare sa-i ispiieascii. 35. Hristos
zice ca ei nu s-au lipsit lara nemicii. 42. So. roaga ln munle. 44. Asuda
cu stnqe. 50. Utiicheo tUiatii a lui Malhus. 57, 58, 60. Piiiru de trei ori
so. lapo.do.de Hristos. 63. Hristos fu bQtgiocurit $i biitut, 69. Miirturiseasie
pre Sine cii-i Fiiul lui Dumneziiu.
0 .' ara apropiindu-sa sarbatoarea azimelor , carea sa ch ia- (1) Mt. 26, 1; Mr.
14, 1.
.. , .' ma Pa~tile,
. :" 2. $i marii pop ilor si 'cartularii cauta prilejjjcum
ft... . ' . L-ara omori pre El, ca sa temea de oameni.
. 3. lara Satana intra in luda carele sa chiama Isca- (3) Mt. 26, 14;
Mr. 14, 10.
riotin, carele era den numarul celor doisprazeace.
4. $i mergind, grai mai marilor pop ilor , ~i cu mai marii beseare-
cii cum L-ara vinde pre El lor.
5. Eariisa bucurara si sa tocmira cu el, sa-i dea lui bani.
6. Si el fagadui, ~i cauta in prilej ca sa-L v inza pre El, farade (6) Mt. 26, 17;
Mr. 14, 13.
gilceava. - qTH. llHE(A), GI~PHO,"S.175
7. lara veni zuoa azimelor, intru carea sa cadea sa man ince past ile.
8. Si trimise pre Patru ~i pre loan, z ic ind: Meargeti, gatiti noao
pastile , ca sa m incam, Ko(uJ, llETKS.176
258 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

9. lara ei zisara Lui: Unde ve i vrea sa gatim?


10. El zise catra ei: Iaca , intrind in oras, timpina-va pre voi un
om purtind un urcior cu apa. Meargeti dupa el, in casa unde va intra
11. Si ziceti stapinului: Zice-ti tie lnvatatoriul: unde iaste sala-
sul de oaspeti.unde sa manincu pastile cu ucenicii Miei?
12. Atuncea el va arata voao 0 casa mare gatita; acolo gatiJi.
13. Deaca mearsara, aflara cum zisease lor ~i gatira pastile.
(14) Mt. (tipli- 14. Si cind veni eeasul sazu, ~i cei doisprazeace apostoli cu El,
rit Mr.) 26, 20;
Mr. (tiplirit Mt.) 15. $i zise lor: Cu dor am pohtit aceaste pasti sa manincu C\!.vo i,
14, 17. inainte pina nu Ma vor munci.
16. Ca zic voao, ca de acum nu voiu minca dentru aceastea, p ina
nu sa va implea Imparatiia lui Dumnezau,
17. $i luind paharul, dind lauda zise: Luati acesta ~i va impar-
titi voao.
18. Ca zic voao ca nu voiu bea den rodul vite i, pina nu va
veni lrnparatiia lui Dumnezau. .
(1 9) Mt. 26, 26; 19. Si luind ptinea ~i dind har, Irimse ~i deade lor ziclnd i.Aces-
Mr. 14, 22;
1 Cor. 11, 24. ta-i trupul Mieu, carele Sa da pentru vo i;aceasta Iaceti intru pomeana
Mea. .
20. A~ijdere ~i paharul, dupa cina, zicind: Acest pahar i~itestamen-
tomul nou in singele Mieu, carelejjSa varsa pentru voi. .
(21) Mt. 26, 21; 21. lnsa iaca mina celuia ce Ma vindu, cu Mine iaste la masa.
Mr. 15, 18; Ion
13, 18; Ps)om. 22. Si Fiiul omenesc mearge dupa cumu-i rinduit ; ce vai omului
41, 10. aceluia de carele Sa vinde.
23. Atunci ei incepuraa intreba intru eisi, cine 'ara fi intru ei ca-
rele ara face aceaia?
24. $i Iu pritce intr-Insl , carele Ii s-ara parea a Ii mai mare intre ei.'
(25) Mt. 20(tiplirit 25. Iara El zise lor: Craii limbilor domnescu pre iale ~i cei ee biru-
25), 25; Mr. 10,
42 (tiplirit 22). escu cu iale, facatori de bine sa chiama.
.... 26. lara voinu asa: ce carele-i mai mare intru voi sa fie ca eel
mai mic ~i carele va fi int.iiu sa fieca 0 slugs.
(27) Mr. 20, 28. 27. Ca cinee mai mare? Cela ce seade , au cela ce slujeaste? Au
nu cela ce seade? lara Eu sint intre voi ca cela ce slujeaste,
28. lara voi sinteti carii ati ramas ou Mine intru napastile.Meale.
29. Si Eu va fagaduescu voao, cum fagadui Mie Tatal Mien, impa-
ratie.
(30) Mt. 19, 28. 30. Ca sa mincati si sabeati la masa Mea, intru imparatiia Mea
~i sa ~adeti spre scaune , giudecind doaosprazeace rude ale lui Israil.
(31) 1 Pet. 5, 8. -31. Zise Dornnul: Simon, Simon, iaca Satana au cerut pre voi
sa va cearna ca griul. .
32. lara Eu Ma rugaiu pentru tine, sa nu scaza credinta ta; iara
tu Cu vreame, inturnindu-te , intareaste fratii tai.
33. lara el zise Lui: Doamne , cu Tine gata sint ~i in temnita,
~i la moarte a mearge.
(34) Mt. 26, 34; 34. EI zise: Z ie tie, Petre, nu va cinta astazi cocosul, pina nu te
Mr. 14, 30; Ion
13, 38, vei lepada de trei ori, eft nu M-ai cunoscut pre Mine.
(35) Mt. 10, 9;
Vi~. to, 4'.
35. Si zise lor: Cind am trimis pre voi fara punga si fara taistra ~i
coltuni, au avut-a]i !ipsa de ceva? lara ei zisarii: Ba, de nemica,
-

EV ANGHELIA DE LA LUCA 259

36. Deci zise lor: Ce acum, cine are punga sa 0 ia.asijdere ~i tais-
tra: si ceia ce n-are sa-~i vlnza timbariul lui, sa-~i cumpere arma.
1001 37. Ca zic voao ca inca scripturiijjacestiia i sa cade sa sa tm- (37) Isai , 53, 12;
Mr. 15. 28.
pIe in Mine, ~i cu lotrii s-au numarat, care-s scrise despre Mine au
svirsit,
38. Ei zisara: Doamne , iaca doao arme acicea: lara El zise lor:
Destule-s.. :G.TO(K) C~pH(H). 3d('l). ;a.I77
39. Si esind mearse, dupa ohiciaiul Lui, in Muntele Maslinilor ; (39) Mt. 26, 36;
Mr. 14, 32; Ion
mearsara dupa El ~i ucenicii Lui. 8; 1.
40. Sisosind la loc, zise lor: Rugati-va sa nu cadeti in napa~te. (40) Mt. 26, 42;
Mr. 14, 38.
. Ko(u.) nHe(A) CHPH,I78
41. Atunci El Sa departa de la ei citu e 0 aruncare de piatra ~i
ingenunchind Sa ruga
42. Ziclnd; Parinte , sa vei sa treaca paharul acesta de Ia Mine,
insa nu in voia Mea, ce a Ta sa fie. np'k(c) KTO(K). 'lJT~ 'lE(K) KE(I\).l79
43. Arata-sa Lui ingerul den ceriu, intarindu-L pre El.
44. Si El fiind in tinjire, cu de-adinsu sa ruga ~i sudorile Lui
era ca 0 picatura de singe, picind pre pamint.
'lETH', :GTO(K). np'kcTSn. 'le(K) , :GEI\HKiH.:G,. iRdfHH.180
45. Si sculindu-Sade la rugaciune, veni Ia ucenici, ana pre ei dur-
mind de intristare.
46. Si zise lor: Ce durmiti? Sculati-va ~i va rugati ca sa nu in-
trati in napaste.
47. lara inca graind EI, adeca multimea ~i cela ce sa chiama (47) Mt. 26, 47;
Mr. 14, 43; Ion
Iuda, unul den cei doisprazeace, merge a inaintea lor ~i sa apropie ca- 18, 3.
tra Iisus, sa sarute preEl.
48. lara Iisus zise lu i: ludo, ell sarutare pre Fiiul omenesc vinzi?
49. lara vazind eeia ce era pre linga EI ce va fi, zisara Lui:
Doamne , lovi-l-vom cu arma?
50. ~i unul dentr-insi lovi pre sluga popei celui mare si-i tae (50) Mt. 26, 51;
Mr. 14, 47.
lu i ureachea cea dereapta.
51. lara Iisus raspunzind zise: Lasati plna aici. Si atinglnd urea-
chia lui vindeca pre el.
52. Zise lntr-aceaia Iisus catra ceia ce venise spre EI, mai
marii pop ilor si a beseareciei, ,~i hatr inilor: Ca la un tilhariu ati
esit eu arme ~i eu fusturi? .
53. In toate zilele fiind Eu cu vo i, in beseareca, ~i nu tinllset mi-
nile spre Mine, ce acesta-i ceasul eeia al vostru ~i putearea intunea-
recului.
54. ~i prinz indu-L pre EI, dusara-L, ~i-L bagara in curtea (54) Mt. ze, 57;
Mr. 14, 54; IOD
popei celui mare, iara Patru mergea dupa EI, pre departe. 18, 12.
(55) Mt. 26, 6g;
55. lara at itlnd foe in mijlocul curtii, ~i ~azind ei impreuna , ~a- Mr. 14, 66; 10D
dea si Patru in mijlocul lor. 18, 25.
56. ~i vaz indu-l pre el 0 slujnica saz.ind Ia foc, cautind spre el,
zise: Si acesta cu EI era.
57. El sa lapada de EI, zicind: Muiare, nu-L cunoscu pre El.
58. Si preste pu tine l, altul vaz ind pre eI, zise: Si tu dentru ei
esti, lara Patru zise: 0, orne, nu slnt.
260 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

59. Si trecind ca un ceas, altul adevara zicind: Adevarat ; ~l


acesta cu EI era, ca-i galilean.
60. lara Patru zise: Orne, nu stiu ce zici. Si atunceasi, inca graind
el, einU cocosul. _ '
(61) Mt. 26, 34; 61. .~i intorci~411:~a Dornnul.'Fa~sp:e Patru, ~~l~h~se Pa-
Ion 13, 38.
tru aminte de cuvmtuf'TIOilliinlm, cumU-l zisease IUl, ea ;,Mal,Iltede
ee va cinta cocosul, de trei ori te ve i lapada de Mine".
62. Siesind afara, P atru pltnse cuamar.
(63) Mt. 26, 67; 63. lara aceia carii tinea pre Iisus, batgiocuriia, batindu-L.
Mr. ,14, 65.
64. Siacoperindu-L, batea-L preste obraz, ~i intreba pre EI, Zl-
cind: Gicea~te cine iaste carele Te loveaste.
65. Si altele rnulte hulind zicea de El.
(66) Mt. 27, 1; 66. ~i Iaclndu-sa zuo , n,hO(K) REIIH(K), Hd, S 'id (C): 3dNfAO, 1iI.181
Mr. 15, 1; Ion
18, 28 (tiparit adunara-sa bAtrinii oamenilor, rnai rnarii pop ilor ~i cartularii ~i du-
58). sara pre EI in saborul lor ,
67. Zicind: De esti Tu Hristos, spune noao . Si zise lor: De voru
spune voao, nu yeti creade.
68. lara de voiu ~i intreba, nu-Mi vet i raspunde , neee Ma yeti
slobozi.
(69) Mt. 26, 64. 69. Den ceasta vreame Ii-va Fiiul ornenesc sazind de-a dereapta
puterilor lui Dumnezau.
'70. ~i zisara toti: Dara Tu esti Fiiul lui Dumnezau? lara El
zise catra ei: Voi ziceti ca Eu sint.// '
71. lara ei zisara: Ce ne mai trebuiaste inca marturie? Ca lnsine au- 101'
zim den gura Lu i. '

CAP 23

1. Pre Hristos 11 puiisc la Pilat. 7. 11 irimit la lrod. 11. Batqio-


curescu-L. 24. Pilat II da dupii pohta jidovilor. 27. Muerile plingu
pre EI. 32. Riistiqnirii-L. 39. Fu hulit de unul den eei doi tllliari.
43. Altul ell credinia sa spiisi. 45. Pristiiui-Se Hrisios. 51. Ingro-
parii-L. I (
'1ETO(K), CHpH~(H).182
(1) Mt. 27,1; Mr. tunci scu llndu-sa {Data multirnea lor dusara pre Ella
15 (t ipar it 14),
1; Ion 18, 28. Pilat.
KOHE(I~). R':"O(K), CHjlHb.I(H}.183
(2) Mt. 22, 21; 2. lncepura a p irl pre EI, zicind: Pre Acesta am
Mr. 12, 17; Vi,.
20, 25. aflat turburind limba noastra ~i oprind imparatului
sa nu dea dajde, graindu-Sa pre Sine Hristos craiu a fi.
(3) ~t. 27, 11;
Mr. 15, 2; Ion
3. lara Pilat lntreba pre El zicind: Tu esti acel eraiu al jidovi-
18, 33. lor? EI, raspunzind lui, zise: Tu zici.
4. lara Pilat zise catra mai rnarii popilor si cafra multime: Nece
o vina nu aflu in cest om.
5. lara ei rnai virtos sa indemna, zicind ca intarita oamenii,
Invatind prespre toata Iudea, inceplnd den Galilea pina acicea.
6. lara Pilat deaca auzi de Galilea, intreba au gaIilean iaste?
EV ANGHELIA DE LA LUCA 261

7. Si intelegind ea de supt biruinta lui Irod ara Ii, trimease pre


Ella Irod, fiind ~i el in Ierosalim intr-acealea zile.
8. lara Ired, vazind pre Usus, sa bucura foarte, ca pohtiia de
multa vreame sa-L vaza pre EI, pentru ea auziia multe de EI, ~i sa
nadaiia vrun samnu a vedea de la EI Iacindu-sa ..
9. Si-L intreba pre EI eu euvinte multe, iara EI nemica nu raspun-
dea lui.
10. lara sta rnai marii popilor ~i cartularii ell de-adinsu pirln- .
du-L preEI.
1L lara Irod eu eurteanii sai tinindu-L ea 0 nemica, batea-si
gioe de EI, imbraca-L pre EI in vesmint luminat si-L trimise la
Pilat.
12. Si-si Iura priiatini Irod eu Pilat dentr-aceaia zi, unulffeu
alalt, ca mainte era lntre ei vrajba.
13. lara Pilat chemind mai mariipopilor si domnii si oamenii
14. Zise catra ei: Adusetu-mi pre omul acesta earele iritarita (14)Mt. 27, 23;
Mr. 15, 14; Ion
oamenii, ~i iata eu, inaintea voastra intreb indu-L, nece 0 vina n-am 18, 38 ,i 19, 4.
aflat intru omul acesta,de carele p iriti pre El.
15. Ce nece Irod; ca v-am minat pre vo i la el, ~i iata, neee un
lucru de moarte nece el n-au aflat Iacut de El.
16. lara batindu-L pre EI, 11 voiu slohozi.
17. Obiceaiu avea sa slohoaza lor, la tot praznicul, un rob. (17) Mt. 27, 15,
Mr. 15, 6; Ion
18. Striga lntr-aceaia toata multimea zicind: Ia-L pre Acesta, ~i 18, 39.
slobozi noao pre Varavva,
19. Carele era, pentru 0 sfada ~i vrajmasie ee sa facuse in oras,
aruncat in temnita. --
20. lara Pilat iara grai cJitra e i, vtind sa sloboaza pre Usus.
21. lara ei striga zicind: Rastigneaste , rastigneaste pre El.
22. lara el, a treia oara, zise lor: Dara ce rau au Iacut Acesta?
Nece 0 vina de moarte nu aflaiu intru EI; iara hatind pre EI, voiu
slobozi,
23. lara ei mai v irtos striga eu glasuri mari, ceindu-L sa-L ras-
tigneasca: ~i sa tntariia glasul lor sial mai marilor popilor.
24. AtunciPilat giudeca sa Iie dupa pohta lor.
25. Si slobozi lor pre eel aruncat in temnita pentru sfada ~ivraj-
masie , pre carele cerea, iara pre Usus 11 deade pre pohta lor.
26. Si cind ara duee pre EI, prinzind pre un Simon Chirinean, (26) Mt. 27, 32;
Mr. 15, 21.
ee veniia den eimpu, pusara spre el crucea sa 0 duca dupa Usus.
27. lara mergea dupa EI multime multa de oameni ~i de mueri,
earele plingea si jaliia pre El. .
28. Si intorclndu-Sa Usus catra iale zise: Fiicele Ierosalimului,
nu pl ingereti de Mine, insa pre vo i pllngeti ~i pre feciorii vostri,
29. Ca iaca vor veni zilele in earele vor ziee: Ferice deceale
stearpe ~i zgaurele cealea ce n-au nascut ~i titele earele n-au apleeat.
30. Atuneea vor inceape a zice: Magur ilor, cadeti spre no i, ~i dea- (30) Isai, 2, 19;
Iosia 10, 8,
lure lor , acoper iti-ne. Apoc. 6, 16 ~i
3 L Ca de sa fac aceastea in leamne verz i, in ceale uscate ce va fi? If
-,....,.. ('l>.. I 1"-'"
9, 6.
6v(r)"if, H, CTI>JX''', \.TTPdCT£H. 3dtid"O, Pd •. 1M
32. Ducea ~i pre alti doi Iacator i de rau , ell EI, sa-i piarza. (32) 2 Pet. 4, 17.
262 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

(33) Mt. 27, 33; 33. Si cind venira la locul e~re sa chiama al Capattnilor, aeolo ras-
Mr. 15, 22; Ion
19, 18. tignira pre El ~i pre Iacatorii de rau, unul de-a dereapta iara altul
de-a stinga.
(34) Psalom 21, 34. lara Iisus zieea: P arinte , iarta . .lor, ca nu stiu ce fae. lara ei,
19.
lmpartind vesmintele Lui, aruncara sorti.
35. Si sta oamenii de previia, batindu-si gioe de EI, ~i cei mai
mari eu e i, zicind: Pre altii mintuila, sa Sa mintuiasca si pre
Sine, sa iaste aeela Hristos, Fiiul lui Dumnezau eel ales ..
36. ~i-~i batea gioc de EI si viteajii, apropiindu-sa ~i otat din-
du-I Lui
37. ~i ziclnd: Saesti Tu eraiul j idovilor, mintuiaste-Te pre Tine.
38. Era intr-aceaia ~i scriptura scrisa desupra Lui, eu slove elli-
nesti ~i rimlenesti ~i jidovesti:
ACESTA IASTE CELCRAIU AL JIDOVILOR.
~ Id . f~ ~t . d ~ ~ tlIgIlI'tThHI,n~E.(K).185
39 . I ara unu en eel aea on - e rau eare era ras U 11apre
El, zicind: Sa esti Tu-Hristos, mintuiaste-Te pre Tine ~i pre noi.
40. lara raspunz ind, eelalalt eerta pre el, zicind: Neee tu nu te
temi de Dumnezau , intr-aceaia osinda fiind.
41. Si noi eu dereptul (ca luom cums-au cazut, dupa faptele noas-
tre), iara Aeesta nemica rau n-au Iacut.
42. Si zise elitra Usus: Adu-T'i aminte, Doamne, de mine, cind
vei veni intru Imparatiia Ta.
43. Atunceazise Iisus lui: Adevarat zie tie, astazi eu Mine ve i fi
in raiu, rrp"k~AH, m(K), IU(I1), K1>. iH,(8). qTii 'lE(K). C~IlHH.186
(44) Mt. (ttpar lt 44. Era atunei ea la al sasele eeas, ~i intunearec fu preste tot tinu-
Mr.) 27, 45; Mr.
15, 38. tul, pina la al noaole eeas.
(45) Mt. 27, 51. 45: ~i sa intuneca soarele, ~i crepa eatapeteazma beseareeii pren
mijloe.
46. ~istrigind Iisus cu glas marezise: Parinte , in minilejj'Tale
dau sufletul Miu. Si aeeastea zicind, raposa.
(47) Psa Iorn 31, 47. lara sutasul, vazind ce Iu , slavi pre Dumnezau, zicind: Ade-
6; Mt. 27, 54
(tipar!t 50); Mr. varat aeest om derept era.
15, 39 (tipiirit 48. Si toata multimea carea venise la acea previre , vazlnd
37); Ion 19. 30.
earele Iura, ucigind piepturele lor, sa intoarsara.
(49) Mt. 27, 55; 49. Sta toti cunoscutii Lui departe, ~i muerile carele venise dupa
(ttpartt 54), Mr.
15.40(ttparlt 35). El den Galilea, vaz ind aceastea. Ko(u,). CTp(C)T, H. ~ SM~. 'ldc8.187
(50) Mt. 27, 57; 50. Atuncea iaea un barbat, anume Iosif, sfeatnic, om bun ~i derept,
Mr. i5, 43, Ion
19, 38. 51. Carele nu era insotit in sfatul ~iin luerurele lor, den Arima-
tea, orasul jidovilor.carele ~i acela astepta Imparatiia lui Dumnezau,
52. Aeesta veni la Pilat, eeru trupul lui Iisus.
53. Si luindu-L, invali-L in giolgiu ~i-;Lpuse in morm int ee era
sapat in piatra, intru earea nu era nime pus. , '
54. Si zuoa era vineri, si sa lumina spre simbata.
55. Mearsara ~i muerile earele venise eu EI den Galilea, cautara
mormintul ~i cum iaste pus trupul Lui.
56. Si inturnlndu-sa, gatira aromat si unsoare scumpa ; ~i sim-
bata odihnira, cum era porunca. Ko(u,) 'lE(K), CHpHOM~.188
EVANGHELIA DE LA LUGA 263

CAP 24

1. Muerile mearsiirii lamormint. 9. Vestescu oposlolilor ce-au auzit


de la inger. 13. Hrisios So. tnsot: cu cei doi ucenici ce mergea in Emmaus.
27. Deschuie lor scriptum. 29. Pipiiirii-L pre El apostolii. 49. Fo.go.-
duiasie-le Duhul Sjlnt, 51. Riidico.-So. in ceriu. .
~ '"'" ,... ..
6v (r)" iE K"b.CKpE(c), A. 3d ('I) pK 1.189
(1) Mr. 16, 1;
araJn zuoa dent.iiu a saptaminii, foarte de demineata, Ion 20, 1.
mearsara la mormint, ducrnd aromata carea gatise ~i
a ltele cu iale. .
2. Aflara piatra rasturnata de pre mormint.
3. Si intrtnd, nu aflara trupul Domnului Iisus.
4. Si fu indo indu-sa iale de aceaia ~i iata doi barbati
venira inainte-le , intru vesminte stralucind.
loar 5. Si spamintlndu-sa, plecara Ieatele Ia pamint. Zisaral!catra iale:
Ce cautati viul intre morti?
6. Nu iaste acicea, ce Ssau sculat. Aduceti-va aminte cum au (6) Mt. 17, 22;
Mr. 9, 31; vu,
grait voao, inca fiind_ ~n Galilea.. 9, 22-.
7. Zicind ca Sa cade Fiiului ornenesc a Sa da in minile oameni-
lor pa~ato~i si a Sa rastigni si a treia zi a invie.
8. Si-si adusara aminte de cuvintele Lui.
9. Si inturnlndu-sa de la mormintvspusara aceastea toate celor
unsprazeace si altora tuturor.
10. Era intr-aceaia Maria Magdalina si Ioana ~i Mariia, muma
lui Iacov, ~i altele cu iale, carele zisara catra apostoli aceastea.
11. ~i sa paru inaintea lor cuvinte le ace lora ca neste minciuni,
• I v :t AI' I "....
~l nu crezura or. ~I"(r)~: K1>.CKp(C)H: Eo 3d'ldM, pn.190
(12) Ion 20, 6.
12. lara Patru, soulindu-sa, curse la morm int, caut ind inlauntru
vazu giolgiul slngur ~i sa duse , mirindu-sa intru sine de ce Iu.
Ko(u.) , r.l91
(13) Mr. 16, 12.
13. Si iata doi dentru ei mergea intr-aceaiasi zi intr-un sat care
a. tntr-o 0 stadle,
sta sasezeci de stadii" den Ierosalim, care era numele Emmaus. stnt 25 de past.
14. Si aceia voroviia unul catra alalt, de toate aceastea care sa (14) 1 Pet. 1,11.
t.lmplara. ..
15. Si fu cind voroviia ei ~i Intrehlndu-savsi Insusi Usus apro-
p iindu-Sa ~i mergea impreuna cu ei. I

16. lara ochii lor sa tinea ca sa nu-L cunoasca pre El.


17. Ce zise catra ei: Ce sint cuvintele aceastea de care le va voro-
viti unul dltra altu, mergind, ~i stnteti tristi?
18. Raspunz.ind unul, carele-i era numele Cleop, zise Lui: Tu sin-
gur esti strein in Ierosalim, ~i nu stii cealea ce s-au Iacut intru el,
in zileleaceastea?
19. EI zise lor: Carele? Ei zisara Lui: Carele Iacura lui Iisus Na-
zarineanul, cela ce era proroc, putearnic in cuvinte ~i in Iapte lnaintia
lui Dumnezau ~i a toti oamenii.
20. Cum deadera pre EI mai marii popilor ~i domnii nostri spre
ostndire de moarte ~i rastignira pre El.
264 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

21. Si noi nadajduiiam ca Acela va rascumpara pre Israili. liCe 103"


spre aceastea toate, iata trei zile sint astazi de cind aceastea Iura.
22. Ce ~i neste mueri dentru noi ne spamintara, care le mearsara
de demineata la rnormint.
23. Si nu a~lara trupul Lui, ventra zicind ca iale au vazut ~i 0 ara-
tare de tngeri, carii L-au zis pre EI viu.
24. Si mearsara unii dentru no i la mormint , ~i aflara asa cum
~i muerile zisaJa, iara pre EI nu L-au vazut.
25. Atunci zise EI catra ei: 0, voi fara minte ~i leanesi cu inima
a creade to ate. carele au grait prorocii.
26. Au nu s-au cazut aceastea sa Ie pata Hristos, ~i sa intre
lntru slava Lui?
27. Si lnceptnd de la Moisi ~i de la toti prorocii, a t ilcui lor
intru toate scripturile carele-s despre El.
28. ~i sa apropiara de satin carele mergea, ~i EI Sa Iacea a
mearge mai departe,
29. lara ei indemna pre El, zicind: Ramii cu noi, ca au insa-
rat si s-au plecat zuoa. Si intra sa mie cu ei.
30. Si fu cind ~azu EI cu ei, lulnd piine ~i 0 blagoslovi ~i frin-
gind deade lor.
31. lara lor li sa deschisara ochii ~i cunoscura pre El. Si EI Sa
luo dentru e i. .
32. Atunci zisara unul catra alalt:Au nu ardea inima noastra
intru noi, clnd graiia noao pre cale , ~i cind deschidea noao scriptu-
rile? !
33. Si sculindu-sa intr-acel ceas, sa inturnara in Ierosalim ~i
aflara adunati cei unsprazeace si carii era cu ei.
34. Carii zicea ca au invis Domnul adevarat ~i Ssau aratat lui
Simon.
35. Atunci ei povestila de carele Iusease pre cale ~i cum L-au cu- .
noscut pre El, in fringerea piinii. Ko(u.) 7, OYTP""HO(M). K"'CKp't(C)HO(M),
~
S. G:E}KE a . '.
Hd S(T)p"'H K"'3HE(C}.3d('1),
,-oJ.
PALl92
(36) 1 Cor, 15, 5; 36. lara ei vorovind aceastea, lnsusi Usus statu in mijlocul
Mr. 16, 14; Ion
20, 19. lor ~i zise lor: Pace voao. / /
b. NliIuca. 37. lara ei spamlntindu-sa, sa infricosara, le parea ca vad un duh", 1M!

38. Atunci zise lor: Ce slntetl turhurati , ~i derept ce intra


cugete intru inimile voastre?
39. Vedeti miinile Meale ~i picioarele Mea le , ca Eu sint ; pipai-
ti-Ma ~i vedeti, ca duhulcarne ~i oase n-are, cum M:a vedeti pre
Mine avind.
40. Si aceasta zicind, arata lor miinile ~i picioarele.
41. Ins a necrezind ei, de bucurie ~i mirlndu-sa, zise lor: Avet!
ceva mincare acicea? .
42. lara ei deadera Lui 0 parte de peaste fript ~i dintr-un fagur,
miiare.
43. Si luind , inaintea lor mined.
EV ANGHELIA DE LA LUCA 265

44. Si zise lor: Aceastea slnt cuvintele carele am grait catra voi,
inca cind eram cu voi; ca sa cade a sa implea toate carele-s scrise
in leagea lui Moisi ~i in prorocii ~i in psalomi despre Mine.
45. Atunci deschise lor mintea sa tnteleaga scripturile.
46. ~i zise lor ca asa-i seris, ~i asa s-au cazut sa pata Hristos,
~i sa invie den mor]i a treia zi.
47. ~i sa se propoveduiasca, in numele Lui, pocainta ~i erta-
ciunea pacatelor, in toate limbile, inceplnd den Ierosalim.
48. "Iara voi slnteti marturie acestora.
49. ~i iata, Eu voiu trimite fagaduinta Tatalui Mieu spre voi; (49) Ion 15. 26,
Dean. 8, 34.
iara vo i ramineti in lerosa lim, ptna va yeti imbraca cu puteare de
sus.
50. Si-i scoase pre ei afara pina in Vitaniia §i, radicind m iirrile
Sale, blagoslovi pre ei.
51. Si fu cind blagosloviia El pre ei, Sa desparti de la ei, §i Sa (51) Mr. 16, 19,
Dean. 1, 9.
duse sus in ceriu.
52. lara ei sa .inchinara Lui, ~i sa inturnara in Ierosalim, cu
bucurie mare.
53. Si era in toata vrearnea in beseareca,
liiudind ~i dind har lui Dumnezau, Amin.

Silrseniia Sfintei EvangheIii de la Luca.j /


1001'
DE lOAN EVANGHELIS~
CINE AU FOST

oan euanqhelisi, care le au seris Evangheliia ~i irei Poslonii $i


Apocalipsis, fost-au unul den cei doispriizeace apostoli a lui
Hristos, §i dititr-alalii au fost mai drag ucenic lui Hristos,
cum lnsu§i aratii in Evangheliia sa, in cap 21, stih 24. Fost-au
[ecior lui Zevedeiu §i frale lui Lacon celui mai mare, pre carele-l omori
lrod, cum sa aratii la Matieiu in cap 10, stih 2, Marcu 3, slih 17,
A'kdllrJA·12, stili 2. $i au fost trimes in pribegie de Dionisie lrnpiirat,
in ostroout Paimosului, §i acolo au scris cartea Apocalipsis,
cum serie In cap 1, stih 9 §i in 10, stih 11. lara dupt:
moartea lui Dionisie, au venit 1n Ejes, cum
scrie Eoseoie in Hisloriia besearecii 1n a
lreia carie, in cap 18. Si dupa ce
viizu scrisoarea a celor trei
evanghelisti de mainte *i miirturisind
despre scrisoarea lui, a§-au scris aceastii
carte Evangheliia, viizind ca au liisat ceia
neste lucruri ce so. cuuin a sli, cum scrie
Evsevie ill a lreia carle, 1n cap 21.//
r

EVANGHELIE s,cIUsA
DE SFINTUL IOANN
CA.P 1
1. Acel Cuotni mainie de laplul lumii iaste niiscul den Dutnneuiu.
2. $i au [ost in iootii vreamea la Toiiil. 14. Fiicu-Se om. 6, 7. loan
penitu ce fu trimes de la Dumneziiu. 16. Pooeasiea lui de Hristos. 19,
20. Miirturiia lui e datii popilor. 40. Chemiitura III i Andreiu. 42. A
lui Piitru. 43. A lui Filip. 45. A lui Natanail.
£:1>. m((Al)Ai10
~\cP:HA A'i7~rjj'~: ;b\t~." 1.1

e inceput era Cuvintul, ~i Cuv intul acela era la Dum- (1) Prit. 8, 22;
1 Pos. Ion 1,1;
,nezau , .~i Dumnezau era Cuvintul acela. Nij. 17, 5; Colas.
2. Acesta Cuvint era de inceput Ja Dumnezau. 1, 16.
3. Toate pren El Iura Iacute ; ~i fara EI nemica (3) Evrei 1, 2.

nu fu Iacut , varece e Iacut.


4. Intru El era viiata, ~i viiata era lumina oamenilor, (4) 1 Pos. Ion 5,
11.
5. ~i lumina aceaia intru intunearec straluciia, ~i intunearecul
pre ia nu 0 cuprinse.
6. Fu un om trimes de la Dumnezau , cui nurneleIui, loan. (6) Mt. 3, 3; Mr.
1, 4;Luc. 3,2.
7. Acesta veni intru marturie , ca sa marturiseasca de lumina,
ca toti sa creaza pentru el. .
8. Nu era el acea lumina, ce tremes fu ca sa marturisea//sca de (8) Nij. 8, 12 ~i
9, 4.
lumina.
9. Acesta era lumina cea adevarata carea lumineaza pretot omul
ceJa ce vine in Jume.
10. In lume era, si lumea pren EI sa Iacu ; si lumea pre EI nu (10) EVrei 1, 2
~i 11, 3.
cunoscu.
11. Intru ai Lui veni, ~i ai Lui pre EI nu priimira.
12. lara cit! priimira pre El, deade lor puteare sa fie fii lui Dumne-
zau, celora ce cred intru numele Lui.
13. Carii nu-s den singe, nece den pohta trupeasca, nece den (13) Mt. 1, 16;
Luc. 2, 7.
pohta barbateasca, 'ce den Dumnezau s-au nascut,
268 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

(14) Mt. 17, 2; 14. Si Cuvintul acela Sa Iacu trup, ~i sala~ui intre no iIsi am
2 Pet. 1, 17; Co-
las. 1, 19 ~i 2,9. vazut sl~va Lui, slava ca unuia nascut den Tatal) , plin de dar
~i de adevar.
15. loan marturisi de El si striga, zicind: Acesta e de carele zicea ,
carele au venit dupa mine, inainte-rni fu pus, ca mai intiiu de mine era.
16. ~i dentru imp Iearea Lui , no i toti am luat, si dar pentru
darure. '
, 17. Ca leageapre Mo isi fu data, iara darul si adevarul pren
Iisus Hristos Iu. K"HE(U.). IId(C), IIllE(A) , cK-kT/I: HE(A). 3d 4;/10 , E.2
(18) Nij. 6, 46; 18. Pre Dumnezau nime nu L-au vazut neceodata, ce numai
1 Tim. 6, 16;
1 Pos. Ion 4, 12. unul nascut Fiiul, carele-i in sinul Tatalui. Acela ni L-au spus.
19. ~i aceasta inca-i marturiia lui loan, cind trimisara jidovii
den lerosalim popi si leviti ca sa-I intreabe pre el: Tu cine esti?
(20) Mt. 11, 27; 20. Si spuse ~i nu sa lapada ~i spuse ca nu e el acel Hristos.
Luc. 10, 22; Nij.
5, 33. 21. Atunci intrebara pre el: Dara cine esti? Ilie esti tu? ~i
zise: Nu sint. Dara tu esti acel proroc? Si raspunse: Nu sint.
22. Zisara derept aceaia lui: Cine esti? Ca sa dam raspunsu
celora ce ne-au trimes pre no i. Ce zici de tine lnsuti?:
(23) Isai. 40, 3; 23. Zise: Eu-s glas strigatoriului ill pustie ; indereptati calea Dom-
Mt. 3, 3; Mr. 1,
3; Luc. 3, 4. nului , cum au zis lsaiia proroeul.
24. Carii fur a tremesii era den Iarisei.
25. Si intrebara pre el ~i zisara lui: Dara ca ce hotezi , deaca nu
esti tu Hristos, nece Ilia, nece ace l proroc?!!
r
(26) Mt. 3, 11; 26. Raspunse lor loan, zicind: Eu hotez cu apa , iara in mij- tOG *
Mr. 1, 7; Luc.
3, 16; Dean. 1, locul vostru sta carele voi nu stiti.
5 s I 11, 15 sl 19, 27. Ace la iaste carele vine' dupa mine, Cela ce inainte mi-e
4.
pus; caruia eu nu-s destoinicu a dezlega curealele incaltamintului Lui.
28. Aceastea in Vitavara Iura de ceaia parte de Iordan, unde
hoteza loan. Ko(u.) , IIHE(A). En(K) cK-kTII('11 HE(A), ~ijJH K1>. iU!(K), 311(4),
pr'i. rE(H),3, 3d(4), [:',3
29. A doaoa zi vazu loan pre Iisus viind catra el ~i zise: laca Mie-
lul lui Dumnezau carele va lua pacatele lumii.
30. Acesta iaste de carele am zis eu: Dupa mine vine un harbat
carele inainte mi-e pus, dice mai intiiu de mine era.
31. Si eu nu L-am stint pre EI; ce ca sa Sa arate lui Israil, derept
aceasta am venit eu a boteza eu apa, '
(32) Mt. 3, 16; 32. Atuncea marturisi loan, zicind ca:Am vazut Duhul pogo-
Mr. 1, 10; Luc. 3,
22. rind ca un porumb den ceriu , care ramase spre E1.
(33) !vIt. 3, 11. 33. Si eu nu-Leuno~tea<m) pre El.ce carele m-au trimes pre mine
sa botez cu apa, Acela-mi zisease mie: Spre carele vei vedea Duhul
pogo rind ~i ramiind spre EI, Acesta iaste carele hoteaza cu Duhul
Sfint.
34. ~i eu L-am vazut pre EI, ~i marturisescu ca Acesta iaste Fiiul
hii Dumnezau.' Ko.)(u.) , IW(H). GpE(A), cK'l:;TilE H. HE(A). 3d(4), A.4
35. A doaoa zi iara sta loan, si den ucenicii lui , doi.
36. Si vaz ind pre Iisus imblin'd zise: iata Mielul lui Dumnezau,
37. ~i auzira pre el cei doi ucenici graind, ~i rnearsara dupa Iisus.
38. lara intorcindu-Sa Iisus ~i vazind pre e i, mergind dupa EI, zise '
lor:
EVANGHELIE SCRISA DE SFINTUL IOAN 269

39.Ce cautati? Ei zisara Lui: Ravvi, (care Ie zice , de-l veri t il-
cui, invatatoriu)', unde lacuesti?
40. Zise lor: Ven iti ~i vedeti. Venita ~ivazura unde lacu iia ~i
Ia EI ramasara intr-aceaia z i, di era ca la zeaceceasuri.
41. Era Andreiu, fratele lu i Simon Patru , unul den cei doi,
carii auzira acealea de la loan ~i mersease dupa El. .
42. Ana acesta intiiu pre Simon, fratele lui, si zise lui: Anal-am
pre Mesia , carele iaste, de ve i t.ilcui , Hristos.//
43. Si duse pre elcatra Iisus. Deaca-l vazu pre el Iisus, zise: Tu (43) Mt. 16, 18.
esti Simon, Ieciorul Iui Iona: tu te chiemi Chifa , care sa t ilcu iaste
Patru. ., HE(A).1. nOCTd. 3d(4), 7.5
. 44. A doao zi vru Iisus sa mearga in GaIiIea, ~i afla pre Filip,
~i zise lu i: Vino dupa Mine.
45. Si era Filip den Vitsaida, den orasul lui Andreiu ~i a Iui (45) Bit. 3. 15~I
22, 18, ~i 49, 101
patru. 5 !'vIois. 18, 181
46. Afla Filip pre Natanailvsi zise Iui: Aflat-am pre Acela de Isai, 4,2 ~i 40,
10; Erem. 23, 5.1
carele au scris Mo isi in leage ~i prorocii; pre Iisus, fiiul lui Iosif Ezec. 34, 23 ~i
den Nazaret, 37,24; Dan. (ti-
pllrit Dean.) 9,
47. Atuncea z ise Natanail Iui: Den Nazaret, poate ceva bine sa 24; Zah. 6, 2 ~I
fie? Zise lui, Filip: Vino si vezi. . 9, 9.

48. lara vazu Iisus pre Natanail viind Ia EI, ~i zise de eI: Iaca ade-
varat israiltean intru carele viclesug nu iaste.
49. Zise Natanail Lui: De unde ma cunosti? Haspunse Iisus ~i
zise lui: Mainte de ce te chema Filipp, clnd erai supt smochin, te-am
vazut. '
50. Raspunse Natanail si zise Lui: Ravvi, Tu esti FiiuIIui Dum-
nezau , Tu esti craiul lui lsrail.
51. Raspunse Iisus si zise lu i: Cace zis tie ca te-am vazut supt
smo ehin, crezi? Mai mari de aceastea vei vedea.
52. Dupa aceaia zise Iui: Adevar, adevar graescu voao, de acum
vedea-veti ceriul deschis si ingerii Iu i Dumnezau suind ~i~pogorind
spre Fiiul omenesc. K~(u.) HE(A), ~ Wk(A), ~ dll(C)/IW(M)Y

CAP 2

3, 11. Hristos tnioarse apa in vin $i [acu incepeniia seamnelor Lui.


12. Poqori in Capernaum. 13. De-acolo sui in Ierosalim. 15. Si Uiplidli
tirqasii den beseatecii. 19. Besearica corea siunna trupul Lui, ptopo-

,
a, '"
oeduiasie cii sa va riisipi, $i plna a tteia zi sa va zidi. 23. Credea multi
in El, penfru seamne ce vedea. E, HE(A). 3d4d/\~, S.7

r...
•.
.
.'
treia zi, nunta
Iisus aco lea.
fu in Cana Galileei;

2. Chemat fu ~i Iisus si ucenicii Lui, la nunta.


si era Muma lui

3. Si sf irsindu-sa vinul, Muma Iui Iisus zise Lui:


Vin n-au.
4. Zise Ei Usus: Ce e Mie cu Tine, muiare? Inca
n-au venit ceasu 1 Mieu./!
11I7f 5. Zise Muma Lui sIugiIor: Macar ce va zice voao, Iaceti.
270 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

6. Era acolo sase veadre de piatra puse pentru curateniia jidovi-


lor, incaplnd intr-una cite doao sau trei masuri.
7. Zise Usus lor: Impleti veadrele cu apa, Si Ie imp Iura p line.
8. Si zise lor: Impleti acum ~i duceti nunului. Si-i. dusara.
9. lara cum gusta nunul vinul care Ie fu den apa (~inu stiia de unde
iaste, iara slugile stiia , carii bagase apa) striga pre mirele, nunul.
10. ~i zise lui: Tot omul intiiu pune vinul bun ~i deaca sa veselescu,
atuncea eel mai slabu; iara tu ai tinut vinul eel bun plna aeum.
1L Aeeasta Iacu intiiu samnu Usus in Cana Galileei ~i arata
slava Lu i, si crezura intru EI ucenicii Lu i.
Ko(LI,) , nOHE(A), rr~TOKh., cT:iill\ He(A). 3d4Ii\O, 3.8
12. Dupa aceasta pogori in Capernaum, Insusi ~i Muma Lui ~i
Iratii Lui ~i ucenicii Lui, si aeolo nu Iura zile multe.
13. Ca era aproape P astile j idovilor, ~i sa sui Usus in lerosalim.
14. Si aHa in beseareca pre eeia ce vindea boi ~i oi ~i porumbi,
~i schimbatorii de bani saztnd.
15. Si Iaclnd bici de ata, pre toti seoase den beseareca, oile ~i
boii , ~i banii schimbator ilor rasfira, ~i measele rasturna,
16. Si celora ce vindea porumbi zise: Luati aeeastea de acicea;
nu Iacereti casa Tatalu i Mieu casa negutatorti.
(17) Psa lom 69, 17. Si-si adusara aminte ucenieii Lui ca iaste scris, ea dragostea
10.
casei Tale Ma mind.
18. Raspunsara jidovii ~i zisara Lui: Ce samnu arati noao, de
fac i aceastea?
(19) Mt. 26, 61 19. Raspunse Usus ~i zise lor: Spargeti beseareea aceasta, ~i in
~i 27, 40.
trei zile 0 voiu radica,
20. Si zisara jidovii: -In patruzeci ~i sase de ani sa zidi besea-
rica aceasta, ~i Tu in trei zile sa 0 radici?
21. lara EI graiia de besearica trupului Sau.
22. Ca deaca invise den morti, si-adusara aminte ucenicii Luica
au zis lor aceasta, ~i crezura Scripturii, ~i // cuvintului carele zi- 107"
sease Iisus, .. Ko(LI,) , m(K).9
23. Iaraf iind in lerosalim in sarbatoarea Pastilor, multi ere-
zura intru numele Lu i, vazind seamnele care le facea.
24. lara Usus nu Sa incredea lor, pentru ee ca toti ii stiia,
25. Si nu-l trebuiia ca sa-I marturiseasca cineva de om, ea In-
susi ~tii~ ce era in om.

CAP 3
1. Hrisios inoatii pre Nicodim. 14. Sarpele in pustie. 23. Joan bo-
teazii. 27. Spune ucenicilor sai ca nu e el Hrisios. .
"\{ETO(K), CT.\E;;\ HE(A). Sd(4), If. 10
ra un om din Iarisei, Nicodim numele lui, den mai
marii j idovilor.
2. Acesta veni catra Usus noaptea ~i zise Lui: Ravvi,
stim ea de la Dumnezau ai venit invatatoriu ; ea nime
nu poate aeeastea seamne sa Iaca , earele faci Tu, de
Ill! va I i Dumnezau eu el.
. EV ANGHELIE SCRISA DE SFINTUL lOAN 271

3. Raspunse Iisus ~i zise Iui : Adevar, adevar graescu tie, de


nu sa va naste cineva de nou, nu va putea vedea Imparatiia lui
Dumnezau.
4. Zise catra EI Nicodim: Cum poate omul sa sa nasca fiind hatrin?
Au doara poate in zgaul mini-sa sa intre a doaoa oara ~i sa Sa nasca?
5. Raspunse Iisus: Adevar, adevar zie tie, de nu sa va naste cineva
den apa ~i den duh, nu va putea intra intru Imparatiia lui Dumnezau,
6. Ce naste den trup, trup iaste; ~i ce naste den duh, duh iaste.
7. Nu te mira cace zi~ tie, cade-sa voao a va naste de nou.
8. Vintul unde -! voia sun a ~i sunetul Iui auzi, ce nu stii de
unde vine ~i unde mearge. Asa iaste tot ce sa naste den duh.
. 9. Raspunse Nicodim ~i zise Lui: Cum pot fi aceastea?
10. Haspunse Iisus ~i zise lui: Tu esti invatatoriu a Iui Israil, ~i
aceastea nu le stii?
11. Adevar , adevar zic tie, ca ce stimgraim, ~i ce am vazut mar-
turisim; ce .marturiia noastra nu priimiti.
12. De zic voao de ceale pamintesti ~i nu creadeti, dara de vo iu
zice voao de ceale ceresti , cum veti creade? /I
1oar HE(),), nwk(A) K"b.3AKHiKEI1'iEMI s • 3d 411\\), e.11

13. Ca nime nu s-au suit in ceriu, numai Celace-au pogorit. den


ceriu, Fiiul omenesc carele-i in ceriu. .
14. Cum ina1ta Moisi searpele in pustie, asia trebue sa Sa inalte (14) Cisla 21, 9;
Nij. 12, 32.
Fiiulomenesc,
15. Ca tot cine va creade intru EI sa nu piara, ce saaiba
viiata veac ilor. K.'(u.). 4E(K). hTO(K). 'R. m(A). 3<1(4), 1y
16. Ca asia iubi Dumnezau lumea, cit ~i pre Fiiul Lui, unul (16) 1 Pos.
4, 9.
Ion

nascut, deade-L, ca tot cine va creade in El sa nu piara, ce sa aiba


viiata veacilor,
17. Ca n-au trimes Dumnezau pre Fiiul Lui in lume ca sa giu- (17) Luc. 9, 56;
Nij. 9, 38 ~i 12,
dece lumea, ce ca sa sa mintuiasca lumea pren E1. 47.
18. Cela ce va creadeintru El nu sa va oslndi, ce carele nu va (18) Mj. 5, 24 ~i
6, 40, 47 ~i 20,
creade, iata osundit iaste, ca nu crezu intru numele unuia nas- 31.
cut Fiiul lui Dumnezau.
19. Aceasta iaste giudecata, ca lumina veni in lume, ~i iuhira oa- (19) vu. 1, 4.

menii mai virtos intunearecul decit lumina, ea era faptele lor reale.
20. Ca tot cela ce face rau uraste lumina si nu mearge la lu-
mina, e,:asa nu sa cearte faptele lui.
21. lara cela ce face dereptate mearge la lumina, ca sa sa arate
faptele Iui, cacede la Dumnezau sint facute.
K\)HEU.t., KTO{K). Gl)(K). cK-kTI\OH, He(A). 3d4.~I\O dj.13

22. Dupa aceastea veni lisus ~i ucenicii Lui in pamintul ludeii, (22) Nij. 4, 1.

si acolo sala~uiia cu ei ~i boteza.


23. lara boteza ~i loan in Enon, aproape de Salim, ca era ape (23) Nlj. 4, 1;
Mt. 14, 3.
multe acolo, siveniia si sa boteza.
24. Ca nu era inca aruncat in temnita loan.
25. $i fu intrebare de ucenicii lui loan' cu jidovii, de curatenie.
26. Si venira catra loan~i zisara lui: lnvatatoriule , carele era (26) Vi~. 1, 17,
34.
cu tine de ceaia parte de Iordan, de carele tu marturlsilai, iata bo-
teaza, ~i toti mergu la E1.
272 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

27. Haspunse loan ~i zise: Nu poate omul luoa nemica, de nu


va fi lui dat den ceriu.!!
(28) Vi~. 1, 20; 28. Voi insl slnteti mie marturie ca am zis ca nu sint eu Hristos,
Malah. 3, 1 ; Mr.
1, '2; Luc, 3, ce ca un trimes sint inaintea Lui.
17. 29. Cela ce are logodita, mire iaste, iara priiatenul mirelui
iaste care le sta ~i ascultapre el, cu bucurie sa bucura de glasul mi-
relui. Si aceasta bucuriia mea sa implu.
30. Aceluia sa cade sa creasca, iara mie a scadea.
(31) Nij. 5, 19 s i 31. Cela ce au venit de sus, prespre toti iaste; carele e pre pa-
8, 26 ~i 12, 49 ~i
14, 10. mint pamintean iaste, si de pamintesti graiaste ; care vine den
ceriu, prespre toti iaste.
32. Si ce-au vazut si auzit, aeeaia marturiseaste ; ce marturiia
lui nime nu 0 priimeaste,
(33) C rim. 3, 33. Cela ce priimeaste marturiia lui, semneaza ca Dumnezau
4.
iaste adevarat.. . . KO(4), c8(G).14
34. Ca pre Cela ee-L trimease Dumnezau, cuvintele lui Dumnezau
graiaste, ca Aceluia nu-l da cu masura Dumnezau duhul.
(35) Mt. 11, 27 35. Tatal iubeaste pre Fiiul ~i toate-I deade Lui in mini.
~i 28, 18; Nij.
5, 22 ~i 17, 2. 36. Cela ce creade in Fiiul, are viiata de veaci, iara eela ee nu
(36) Avac. 2, 8. creade Fiiului, nu va avea v iiata , ce' miniia lui Dumnezau va
raminea spre el.

CA P 4

6. Iisus, usienii de cale, ceare apii de la muiaresamareaninii. 21.


lnvatii rugiiciunea dereapiii. 26. Spune cii e El Mesia. 32. Mincarea
Lui. 39*. Samaritanii cred In El. 46. Sluga unui om criiescu vindecii-l.
(1) Vi~. 3, 20.
'. eci cum intelease Dom,ilUlC,a au auzit fari,seii ca Iisus
, "

(, .' " mai multi ucenici face ~i boteaza mai. multi decit
J ,
,
m. ,.' ,I",' loan, '
. " ~ '.. . 2. (lara Iisus Insusi nu boteza, ce ucenicii Lui),
3. Lasa ludea ~i mearse iara in Galilea.
nd(c)u:t 3d(4), .i115 4. Trehuiia-I sa treaca pren Samariia. He(A), e, no
(5) Bit. 33, 14 5. !>i veni in orasul Samariei ce sa zice Sihar, aproape de uricul
~i 48, 22; Isus
Navin 24, 32. care deade Iacov lui Iosif , fiiului lui.
6. Era acolo fintina lui Iacov, iara Iisus fiind ustenit de cale,
sazu la Iint.ina, ca era ca la saseceasuri.
7. Veni 0 muiare den Samariia sa scoata apa. Zise ei Iisus:
Da-Mi . sa beau.J /
8. Ca ucenicii Lui mersease in oras; sa cumpere bucate. 109r
9. !>i zise Lui muiarea samarineana: Cuin Tu, jidov fiind, de
la mine cei sa beai, fiind muiare samariteana? (Ca nu se imprietl-
nescu j idovii de samariteani).
10. Haspunse Usus ~i zise ei: Sa ai sti eel daru a lui Dumnezau,
~i cine iaste carele-ti zice tie "da-Mi sa beau", tu ai vrut ceare de la
El, ~i ti-au vrut da tie apa vie.
11. Zise Lui muiarea: Doamne, ncce eu ce scoate n-ai, ~i fin-
tina-i adinca, dara de unde ai acea apa vie?
-

EVANGHELIE SCRISA DE SFINTUL IOAN 273

12. Au doara Tu mai mare esti de tatal nostru Iacov,. carele


deade noao Iintina aceasta, den carea au beut el ~i feciorii lui ~i
marha lui.
13. Raspunse Iisus ~i zise ei: varecine va bea den apa aceasta
insato~a-va iara.
14. lara cine va bea den apa carea voiu da Eu Iui, nu va insa- (14) Nije 6, stih
35 ~i 7, 38.
tosa in veac, ceapa ce vo iu da Eu Iui, Ii-va intru el izvor de apa
vie, in viata veacilor.
15. Zise eatra El muiarea: Doamne, da-mi apa aeeasta, ca sa nu
mai insatosazu, nece sa mai viu acieea sa iau apa.
16. Zise ei Usus: Pasa de chiama pre. barhatul tau ~i vino
incoace,
17. Haspunse muiarea si zise: N-am harbat. Zise ei Iisus: Bine
zisesi ca barbat n-am.
18. Ca cinci barbati avut-ai; ~i aeum earele ai, nu-ti iaste barbat.
Aceasta adevarat zisesi, .
19. Zise Lui muiarea: Doamne , vaz ca prorocesti Tu.
20. Parlntii nostri intr-aceasta magura s-au rugat, iara VOl (20) 5 MoL 12,
ziceti ea in Ierosalim iaste locul unde sa eade a sa ruga. ·~{jh221.rst. 17,
21. Zise Usus ei: Muiare, creade-Mi c-au venit ceasul cind nece
in muntele acesta , nece in Ierosalim va veti inchina Tatalui.
22. Voi va inchinati caruia nu ~titi, ia~a noi ne rugam caruia
stim, ca spaseniia den jidovi iaste.
23. Ca au venit ceasul, ~j acum iaste, cind cei tnchinatori cu
adevar sa vor ruga Tatalui in duh ~i in dereptate, ca ~i Tatal ea
acestea cauta, carii sa I sa inchine LuLl1
24. Dumnezau duh iaste ; ~i carii sa roaga Luivtrebuiaste sa sa (24) 17.
2 Corio 3,
roage in duh ~i in dereptate.
25. Zise Lui muiarea.Stiu ca Mesia va veni, (care le sa chiama
Hristos); clnd va veni Acela, va spune noao toate.
26. Zise e i Iisus: Eu sint Acela , carele-ti graia~te tie. .
27. Si lntr-aceaia venira ucenicii Lui ~i sa mirara ea graiaete
eu muiarea. Nime derept aceaia nu-l zise: "Ce cauti?" sau "Ce gra-
esti cu ia?"
28. Lasa derept aceaia muiarea vadra ei ~i -mearse in oras ~i zise
oamenilor den oras:
29. Venit! de ~edeti omul carele-mi zise mie toate cite am
Iacut. Doara acela e Hristos?
30. E~ira derept insa den oras ~i venira la E1.
. 31. lara intr-aceaia rugara pre El ueenicii, zicind: tnvatato-
riuIe, mi'minea !
32. lara El zise lor: Eu mincare am sa manincu , earea voi nu ~titi.
33. $i zisara ucenicii unul clitra altul: Au doara au adus Lui
cineva sa manince?
34. Zise lor Iisus: Mincarea Mea iaste ea sa fac voia Celuia ce
M-au trimes, ~isa ispravescu Iuerul Lui.
35. Au nu ziceti voi ea inca patru luni sint, ~i seeeratul va (35) Mt. 9, 37;
Luc, 10, 2.
veni? lata, zie voao , radicati oehii vostri ~i vedea-veti holdele,
ca slnt albe la secerare.
274 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

36. Si seceratoriul plata va lua si va aduna rodul in viata veaci-


lor, cum si samanatoriul impreuna sa sa bucure, cu cela ee seacera.
37. Ca intr-aceasta , acel cuvint iaste adevarat , ca altul iaste eel
ce samaria, ~i altul care seacera.
38. Eu trime] pre voi a secera in eare voi n-ati lucrat , altii au
lucrat , ~i voi in usteneala lor ati intrat.
39. lara den orasul acela multi crezura intru El, den samari-
teani , pentru cuvintul mueriei carea marturisiia , ca-mi zise cu adevar
toate cite am Iacut,
40. Si cind mearsara catra El samariteanii, rugara pre El ca sa
ramie la ei. Si ramase acolo doao zile.jj
41. Si eu mult mai multi crezura pentru cuvintul Lui.
42. Si zicea muerii ca de-acum nu pentru cuvlntul tau creadem,
di Insine auzit-am ~i stim ca Acesta iaste adevarat Mintui-
toriullumii, Hristos. Ko(u.) , HE(A).16
43. lara dupa doao zile es! de acolo ~i mearse in Galilea.
(44) Mt. 13, 57; 44. Ca Insusi Hristos marturisise ca prorocul intru a lui mosie
Mr. 6, 4; Luc.
4, 2, 24. cinste n-are.
.45. Si cind veni in Galilea, priimira pre El galileanii, vazind
toate ceale ce Iacu in Ierosalim in praznicu , di ~i ei mersease la
praznic. nOHE(A), r, HE(A). 3d4.\I\O, ri.17
(46)
11.
Vj~. 2, 1, 46. Si veni Iisus iara in Cana Galileei, unde Iacu den apa vin. Si
era in Capernaum un om craescu, caruia fiiul lui boliia.
47. Aeesta, auzind ca Iisus vine den Iudea in Galileiu, mearse la
EI, siruga pre El ca sa pogoara sa vindece pre feciorul lui, ca vrea
sa moara.
48. Zise Iisus catra el: De nu yeti vedea seamne ~i ciude nu
yeti creade.
'49. Zise catra El omul craescu: Doamne , pogoara mainte pina
nu moare fiiul mieu.
50. Zise Iisus lui: Pasa.f iiul tau viu-i. Si crezu omul cuvintu-
lui carele-i zise luiIisus ~i mearse,
51. Si iata pogorind el, slugile lui tfmpinara pre el, ~i-i spusara
zicind, ca .Jeciorul tau iaste viu".
52. Ce intreba de ei de ceasul in care Ie s-au vindecat, ~i zisara
lu i, ca eri in al saptele ceas I-au lasat pre el frigurile.
53. Intelease derept aceaia tata-sau ca ara fi Iost aceaia in
ceasul intru carele zise Iui Iisus ca "fiul tau iaste viu". Si crezu
e 1 si casa lui toata. '
, 54. Acesta iaraei al doilea samnu Iacu Iisus, viind den Iudea
in Galileiu Ko(u.) , nOHE(A).18

CA P 5
2, 5. Hristos vindeeii simbiiia pre cela ce ziicea la lac. 10. Farisei
giudeca slrimbii de [apiele lui Hris tos. 17. Cu desioiniciia Piirinielui
Siiu vinge pre ei. 19. Ariitii-$i putearea Lui eea dumnezeiaseli. in multe
chipuri. 45. Miiriuriia lui Moisittuii 0 lntiireaste.
HE(A} A, PdCl\d(&). 3d(4), AI.19 /I
EV ANGHELIE SCRISA DE SFINTUL IOAN 275

110V upa aceastea era sarhatoarea jidovilor ~i Sa sui Iisus


in Ierosalim.
\\' " 2. laste in lerosalim, la poarta dob itoace lor, un (2) Levit. 24, 2;
5 Moi. 6, 11.
,
'-L. ~ ~:-I ) lac,
Ad' carele sa chiama ovreiaste Vitezda, cinci Ioisoare
avmu,
3. lntru acealea zacea multime multa de bolnavi,
orbi , schiop i, uscati, asteptind turburarea apei.
4. cs ingerul Domnului pogoriia in acatare ceasuri in lac ~i tur-
bura apa; derept acea, carele intra intliu dupa turburarea apei
sa vindeca , savai de ce boala,
5. lara era un om acolo , de treizeci ~i opt de ani bolnav.
6. Pre acesta deaca-l vazu Iisus zacind, ~i intelease ea de
rnulta vreame zace in boala, zise lui: Vei sa fii sanatos?
7. Raspunse Lui beteagul: Doamne, om n-am, cind sa turhura
apa, sa ma duca in lac ;ce plna mergu eu , altul mainte intra.
8. Zise Iisus lui: Scoala , ia-ti patul tau si Imbla.
9. Si atunceasi fu sanatos omul ~i luo patu 1 lui ~i imbla; ~1
era simbata intr-acea zi.
10. lara jidovii zicea celui vindecat: Stmbata iaste, nu ti sa
cade tie a Iua patul.
11. Raspunse lor: Cela ce ma Iacu sanatos, acela-mi z.ise "ia-ti (11) Erern, 17,
21.
patul tau ~i imbla".
12. Si intrebara pre el: Cine iaste omul carele zise tie "ia patul
tau ~i imbla?"
13. lara eel vindecat nu stiia cine iaste; ca Usus esise den mul-
time ce era intr-acel loco
14. Dupa aceaia afla pre el Usus in besearica ~i zise lui: lata,
te-am vindecat, de acum nu gre~i, ca sa nu fie tie mai rau.
15. Mearse omul acela ~i deade veaste jidovilor ca Usus iaste
carele l-au Iacut pre el sanatos. KO(u,) . HE(A) .:0
16. Si pentr-aceaia goniia pre Iisus j idovii, si vrea pre El sa-L
omoara , cace aceastea au Iacut simbata. Cpe(A), R: ilE(A) , 3<1('1), 71>
17. lara Iisus raspunse lor: Tatal Mieu p ina acum lucreaza ~i eu
lucrez.
18. Pentr-aceasta , inca ma i v irtos, vrea j idovii pre EI sa-L II
Ill' ornoara, ca nu numai simbata au fr imtu , ce inca pre Dumnezau au (18) Nij. 7, 19.
zis ca-i Tatal Lui, Iacindu-Sa aseamenea cu Dumnezau.
19. lara Usus raspunse ~i zise lor: Adevar , adevar zic voao, nu (19) Nij. 8, 38.
poate Fiiul face de Elusi nemica, ce numai de va vedea pre Tatal
facind, ca cealea ce face Acela, acealea asijdere si Fiiul face.
20. Ca Tatal iubeaste pre Fiiul, si toate arata Lui carele lnsusi
face, ~i mai mari lucrure de aceastea arata-va Lui, ea s~ va mirati
voL
21. Ca cum scoala Tatal pre morti si-i inviiaza, asa si Fiiul, pre (21) Vi~. 3, 35.
carii va vrea, invie-i-va.
22. Ca Tatal nu giudeca pre nime, ce toata giudecata deade
Fiiului.
276 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648

23. Ca toti sa cinsteasca pre Fiiul, cum cinstescu ~i pre Tatal:


carele nu cinsteaste pre FiiuI, nu cinstenste pre Tatal care L-au tri-
,..>
f""-' - I "'"
mes pre EI . qE(K), E, HE(A). COKE, If j\\il'hTEHj~h.- 3d4dlh': si.~~
(24) Vi~. 3, 28; 24. Adevar, adevar zic voao, ca ceia ce va asculta cuvintele
Nij. 6, 40, 47.
Meale si va creade intru Cela ce M-au trimes pre Mine, are viiata
de vecie si la pagubitura nu va mearge, ce treace den moarte in viiata,
KOu. cP-kA. 2~
25. Adevar, adevar zic voao , apropie-sa vreamea, ~i acum iaste,
cind mortii vor auzi glasul Fiiului lui Dumnezau ~i carii vor auzi
inviia-vor.
26. Ca cum are Tatal viata intru EI, asa deade ~i Fiiulu i viata
sa aiha lntru El.
27. Si puteare deade Lui sigiudecata sa Iaca, ca Fiiu omenesc iaste.
28. Nu va mirareti de aceasta, ca va veni ceasul in carele toti
cei den morminte vor auzi glasul Fiiului lui Dumnezau.
(29) Mt. 25, 34;
Dan. 12, 2; Nij.
29. Si vor mearge, ceia ce-au Iacut bine intru invierea vietii ,
6, 38. iara ceia ce-au Iacut reale, intru invierea pagubirei.
30. Nu poci Eu sa fac de Minesi nemica.
IIR.TClKb., K. HEAE,\1i:.3d4dM, 31.24 II
Cum auz giudec, ~i giudecata Mea dereapta iaste , cace nu caut lJ1
V

voia a Mea, ce voia Celuia ce Mean trimes, a Tatalui,


KOHEU,h, lfET\,)(K). II j~PXrRll.~1..2:)

31. De vo iu marturisi Eu de Mine, martur iia Mea nu iaste ade-


varata.
(32) Nij. 8, 14; 32. Altul iaste care Ie marturiseaste de Mine ~i stiu ca adevarata
Mt. 3, 17.
iaste marturiia carea marturiseaste de Mine.
(33) Mt.. 17, 5. 33. Voi trimeaset la loan ~i el inca marturisi de dereptate.
(34) Vi~. 1, 25 ~i 34. lara Eu de la om marturie nu caut, ce aceastea zic, ca voi sa
19, 25.
va mintuiti.
35. Acela era Iaclie arzind ~i luminind ~i voi vrut intr-un ceas sa
va veseliti in lumina lui.
36. l~ra Eu am marturie mai mare decit a Iui loan, ca lucrurele
care Ie Mi Ie deade Tatalca sa Ie implu.aceastea Iucrure carele Eu fac,
marturisesc de Mine ca Tatal M-au trimes.
(37) Mt. 3, 17 ~i 37. Si CeI~ ce M-au tremes pre Mine, Tatal, Acel au marturisit
17, .5; 5 Mois. 4,
12. de Mine; nece glasul Lui n-ati auzit neceodata, nece rata Lui n-ati
vazut.
38. Si cuvintul Lui nu lacuiaste intru voi, ca pre carele-L tri-
mease EI; Acestuia voi nu creadeti,
. 39. Ispitit i Scripturile, ca voao va sa pare intru iale a avea
viiata de veaci ~i acealea sint carele marturisescu de Mine.
40. ~i nu yeti sa veniti catra Mine, ca sa aveti viiata.
41. Slava de la oameni nu iau,
'42. Ce va cunoscuiu pre voi ca dragostea lui Dumnezau nu avet i
intru voi. ,
43, Eu viiu lntru numele Piir intelui Mieu si nu Ma priimit pre
Mine, iara sa va veni altul intru numele Lui, pre acela veti priimi.
(44) Nij. 12, 43; 44. Cum yeti putea vo i creade, asteptind lauda unul de la alalt,
1 Cor. 4, 3.
si slava carea-i numai de la Dumnezau nu cautati.
-
EV ANGHELIE SCRISA DE SFINTUL IOAN 277

45. Sa nu va pae ca Eu voiu p ir i pre voi catra Tatal ; iaste cine


vapiri pre voi: Mo isi, intru care voi nadajduiti.
46. Ca de ati creade Iui Moisi, doara ati creade si Mie, ca acela (46) Bit. 3, 15 ~i
12, 13 ~i 18, 18
de Mine au sc~is;' iara sa nu veti creade scripturile lui, cum veti ~i 49, 10; 5 MoL'
creade cuvintele MeaIe? II 18, 15.

112 r CAP 6

5. Hrisios cu cinci piini ~i cu doi pesti saiura cinci mii. 15. Hrisios
de-acolea Sa duce in laiuri. 17. Ueenicii mergu eu 0 corabie. 19. Hris-
tos imblti pre mare. 26,27. A cauia ptinea ee nu piiare. 35. Hristosu-i
piinea uieiii. 41, 52. Vreviia jidovii. 60. Ucenieii zie "greu-i aeest

Dutnneziiu,
"
cuoini", 66. So. due de la El. 69. Miirlurisescu cii-iHristos, Fiiul lui

upa aceastea mearse Iisus de ceaia parte de marea

W I ,
Galileei carea-i a Tiver ii.
,,," ",' 2. Si mergea dupa El multime multa, ca vedea
, ~ ~ ',-;., -,searnnele Lui care Ie Iacea cu bo lnavii. Ko(u,), nE(K).26
, 3. Si Sa sui in magura Iisus si acolosazu cu uceni-
c ii Lui.
4. Si era aproape Past.ile , sarbatoarea jidovilor.Gp'k(A), E:3d(4). "1.27 (4) Ishod 12, 18;
Levit 23, 5,; Cis-
5. Si radicind Iisus ochii si vazind ca multa multime vine catra la 28, 10; 5 Moi.
EI, zis~ catra Filip: De unde'vom cumpara p iini ~a sa manince 16, 1.
(5) Mt. 14, 14
acestea? (versetul nu este
6. (Aceasta zicea, ispitindu-l pre eI, ca EI stiia ce vrea sa Iaca.) mentlonat}; Mr.
6, 38; Luc. 9, 13.
7. Raspunse Lui Filip: Ptini de doao sute de bani nu va agiunge
lor, sa ara Iua cite unul de ei numal cite putinea.
8. Zise Lui unul den uceniciiLui, Andreiu, fratele lui Simon Patru:
9. Iaste un fecior acicea carele are cinci p iini de orzu ~i doi pesti-
sori, Ce aceastea ce sint intr-atitea?
10. Zise Iisus: Faceti oamenii sa saza. Si era in acel loc iarba
multa ~i ~azura harhatfi in numar ca la chid mii.
11. Si luo aeeale piini Iisus ~i deade har ~i Ie imparti ucenicilor,
iara ucenicii celor ce sadea ; asijderea si din pestisori clt vrura. '
12. Si cum sa saturara , zise ucenicilor Lui: Adunati ramasitele
de sfarmituri sa nu piiae ceva. " ,
13. Si adunara ~i imp Iura doaosprazeace corfe de sfarmituri den
aceale cinci piini de orzu, carele ramasara de ceia cr mincara.
" G8IiO(T),K, He(A).3d4dllO, ;;,28
14. lara oamenii vaz ind samnul carele Iacu Usus, zicea: Cu adevar
ca Acesta iaste prorocul care le era venitor in lume. Ko(u,). cpe(A).29
15, lntelease Iisus ca vor sa vie, apucindu-L pre EI, sa-L facal!
112"' craiu; Sa duse lara in laturi, in munte, numai lnsusi.
16. lara c~m fu sara, pogorira ucenicii Lui la mare.
17. Si intr lnd in corabie , merge a de ceaia parte de mare, in Mr. (17) Mt., 14, 25;
6, 47.
Capernaum ; ~i iata era intunearec ~i nu venise catra ei Iisus,
18. ~i marea, suflind vint mare, sa radica.
278 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

19. Si lntr ind pre mare, ca la doaozeci si cinci au treizeci de sta-


dii, vaz ind pre Iisus imhllnd pre mare ~i aprop iindu-Sa de corahie
si sa infricosara.
20. lara EI zise lor: Eu sint, nu va teamereti.
21. Si luara pre El in corabie ~i atuncesi corabia sosi la tinutul
unde mergea.
22. A doao zi, multlmea care sta de ceaia parte de mare, vazind
ca alta corabie nu e acolo , fara aceaia in carea intrara ucenicii Lui,
si
, Iisus nu intrase in corahie cu ucenicii Lui, ce numai insisi , ,
ucenicii Lui mersease.
23. lara alte corabii venira de la 'I'iveriada, aproape de locul
unde mincara piine dupa ce deade Domnul har.
24. lara cind vazu multimea ca Iisus nu iaste acolo, neee ucenic ii
Lui, intrara ~i ei in corabie ~i mearsara in Capernaum , cautind pre
Iisus.
25. Si af lind pre EI de ceaia parte de mare, zisara Lui: Invatato-
riule, clnd ai sosit acicea?
26. Raspunse lor Iisus ~i z ise: Adevar , adevar zie voao, cautati-Ma
nu cace vazut seamnele, ce cace m incat den cele piini~i v-ati
saturat. '&T.:>(K), 7. HE(A). 3<\(4), 'K.30
(27) Mt. 3, 17 ~j 27. Lucrati nu pentru bucate pieitoare, ce pentru bucate ce ramin
17, 3; Vi~. 1,32;
Nij. 10, 36. in v iiata veacilor, earele va da voao Fiiul omenesc, e5 pre aeesta
samnaTatal Dumnezau. Ko(u,). c8(&) 31
28. Zisara derept aceaia catra EI: Ce vom Iace sa lucram lucrul
lu i Dumnezau?
(29) 1 Pos. Ion 29. Raspunse Iisus si zise lor: Acesta iaste lucrul lui Dumnezau,
3, 23.
ea sa ereadeti, intru Carele au trimes El.
30. Zisara derept aceaia Lui: Dara ce samnu faci Tu ca sa vedem
~i sa creadem Tie? Ce luerezi? II
(31) Ishod 6, 14; 31. p ifrintii nostri m incara manna in pustie, cum iaste scris,
Mt. 12, 38 ~i
16, 1; 1 Cor. 1, "piine den eeriu deade lor sa manince''. ,
22; Cisla 11, 7;
Psalorn 77, 16.
32. Zise lor Usus: Adevar , adevar zic voao, nu Moisi deade voao
piine den ceriu, ce Tatal Mieu da voao acea p iine den ceriu adevarata.
33. Ca acea p iine a lui Dumnezau iaste care a pogori den ceriu ~i
da viiata lumii.' Ko(u,) , Ino(K).3~
34. Si z isara Lui: Doamne, in toata vreamea da noao p iinea
aceasta.Cpt:(A), r, HEALd;;.3<14i"o, K'd.33
(35) Vi~. 4, 14;
Eels. 24, 19.
.35. Zise Iisus lor: Eu-s acea p iine a vietii ; cela ce va veni la
Mine nececum nu va Ilaminz i, si cela ce vacreade intru Mine nu
va insata neceodata.
36. Ce z is voao ca M-ati ~i vazut ~i nu-si creadeti.
37. Tot ee-Mi da Mie Tatal, catra Mine va veni,
(38) Vi~. 5, 30. 38. Si acela ce vine la Mine nu-l voiu lapada afara, ca pogor iiu
den ceriu, nu ca sa fae voia Mea, ce voia Celuia ee M-au trimes Mine .
. 39. lara aeeasta-i voia Celuia ee M-au trirnes, a Tatalui, ca tot
ee Mi-au dat Mie sa nu pierzu den aceaia, ce sa inviez acela la ZIIO;t
de apoi. Ko(lI,) , cPE(A). qE(K), r. 3.1(4), 7&.34
EVANGHELIE SCRISA DE SFINTUL lOAN 279

40. Aceasta iaste voia Celuia ce M-au trimes, ca tot cine veade
pre FEuI ~i creade in £1 are viiata veacului, ~i-l vo iu inv iia pre el
Eu, in zuoa cea de apo i. .
41. Murguiia derept aceaia j idovii, cace zisease .Eu sint p iinea
aceaia Carea au pogorrt den ceriu".
42. Si zicea: Au nu e Acesta Usus, fiiul lui Iosif, caruia- I cunoas- (42) Mt. 13, 55.
tern noi' pre tata-Sau si pre mum a-Sa? Dara cum zice Acesta ca "den
ceriu M-am pogorit?"
43. Raspunse Iisus ~i zise lor: Nu murguireti intre voisi.
44. Nime vnu poate veni catra Mine, de nu-l va trage pre el Ta-
tal Care M-au trimes pre Mine ~i Eu voiu inviia pre el, la zuoa cea
de apoi. . Ko(u;) , 4E(K).35
45. Iaste scris in prorocii: Si vor fi toti invatat! de Dumnezau, ca (45) Isai. 54,13;
Erem. 31, 31.
113" tot omul carele au auzit de Ia Tatal si aujjinvatat vine catra
Mine.
46. Nu ca au vrut vedea pre Tatal c ineva , ce numai cela ce iaste (46) Mt. 11, 27;
Luc. 10, 22; Vi-
de la Dumnezau , acesta au vazut pre Tatal. ~ei 1, stih 18.
47. Adevar , adevar zic voao, cela ce creade intru Mine are viiata (47) Vi~. 3, 16.

de veaci. IIE(K) r.H£(A). 3J(4), Kr~36


48. Eu sint p linea viet.ii. (48) Ishod 16,15.
49. Parintii vostri mincara manna in pustie ~i murira.
50. Acesta iaste p iinea carea pogori den ceriu , ca cine va minca
dentru ia sa nu moara.
51. Eu sint piinea acea vie carea au pogorit den cer iu. De va (51) Vi~. 3, 13.
minca cine va de p iinea aceasta, trai-va in veae ~i p iinea aeeaia earea
voiu da Eu,' trupul Mieu iaste, earea Eu vo iu da pentru viiata
lumii.
52. Si sa priteiia unul eu aIalt j idovii, zicind: Cum poate Acesta
noao da trupul sa-L mincam?
53. Zise lor Iisus: Adevar , adevar graescu voao, sa nu yeti minca
trupul Fiiului ornenesc si sa beati singele Lui, nu yeti avea viiata intru
vo i,
54. Cela ce va minca trupul Mieu sl va bea singele Mieu are
viiata veacului ~i Eu voiu invie pre el, la zuoa de apo i. Ko(lI,) m(I~).37
55. Ca trupul Mieu-i adevar mincare ~i singele Mieu-i adevar beu-
.... -' 1--3
tura. llOH£(A). A, HE(A). 3J4JI\O, KA.8
56. Cela ce ma.ninea trupul Mieu ~i bea singele Mieu , in Mine
lacuiaste ~i Eu intru el.
57. Cum M-au trimes pre Mine Tatal eel viu si Eu viez pren Ta-
tal, asia si cine va minca pre Mine si aeela viiaza pentru Mine.
58. Aceasta-i p iinea aeeaia care a au pogorit den ceriu, nu cum (58) Vi~. 3, 13.

mincara parintii vostri manna si murira ; cela ce va minca p iinea


aceasta via-va in veae.
59. Aeeastea zise in sinagoga, invatlnd jn Capernaum.
60. Si multi auzind den ucenicii Lui zisara: Greu iaste aeest
cuvint ; cine-l va putea asculta?
1l4f 61. lara Usus stiind intru Sine ca sa pritcescu de aceastajrintre
e i, ucenicii Lui, z ise lor: Au aceasta v~ sminteaste pre voi?
280 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

62. Dara de yeti vedea pre Fiiul omenescu suindu-Sa unde era
intiiu?
63. Duhul iaste carele inviiaza, iara trupul nu Ioloseaste nemica ;
cuvintele carele Eu zic voao duh sint ~i viiata slnt.
64. Ce sint dentru voi unii carii nu credo Ca stiia dentiiu Iisus,
carii ara fi carii nu credea ~i cine iaste carele va vinde pre El.
65. Si zicea: Derept aceasta zis voao ca nime nu poate veni
catra Mine, de nu va fi lui dat de la Tatal Mieu.
66. Dentr-aceaia vreame multi den ucenicii Lui sa dusara inapoi
si de-acii nu mai imbla cu EI.
67.~i zise Iisus celor dcisprazeace: Doara ~i voi yeti sa va duceti?
68. Raspunse Lui, Simon Patru: Doamne , catra cine Yom mearge?
Cuvintele vietei de veacu ai.
(69) Mt. 16, 16;
'Nij. 11, 27.
69. Si
., noi creadem si am cunoscut ca Tu esti . Hristos, Fiiullui
Dumnezau celui viu. Ko(u,) , nHe(A).39
70. Raspunse lor Iisus: Au n-am ales Eu pre vo i do isprazeace?
Si dintru voi unul iaste diiavol. '
, 71. Adeca graiia de Iuda Scariot, Ieciorul lui Simon, ca acesta
era a-L vinde pre El, Iiind unul den cei doisprazeace.

CAP 7

3*. Fraiii Lui Hristos mergu in IerosaLim La praznic. 10. Ellncii


ascunsu mearge dupii ei. 14. Invata in besearicii. 21. Multe qiudecii
de EL oamenii. 32. Popii poruncescu sii-L prituii pre El. 41. Gilceaoii
muliii era de EL in muliime. 47. Si inire farisei. Y iieajii tritnisi sii-L
prinz a pre El. 50. $i cu Nicodim sa pritcescu .
.G.TO(K), A, HE(A), 3d(4), KE.40
~ i imhla Iisus du.pa aceastea in Galilea, ea nu vreain .
. . Iudea sa imhle, ca-L cauta jidovii, sa-L omoara.
.. 2. Era aproape sarhatoarea j idov ilor , intinderea
corturelor. .
3. ~i zisara catra EI fratii Lui: Du-Te de acicea ~i
pasa in ludea, sa vaza ~i ucenicii Tai faptele Tale
. care le facio
4. Ca nime nu face intr-ascunsu ceva ~i cauta sa fie vest it; deaca
Iaci aceastea, arata- Te pre Tine lumiLjj .
(5) Mr. 2, 21. 5. Ca nece fratii Luinu credea intru EI.
6. Si zise lor Iisus: Vreamea Mea inca n-au sosit, iara vreamea
voastra pururea iaste gata.
7. Nu poate lumea ur i pre voi, iara pre Mine Ma uraste, ea Eu
marturisescu de ia, ca faptele ei reale sint,
(8) vn. 3, 19; 8. Voi suiti la acest praznic, iara Eu inca nu voiu sui la praznic,
Nij. 8, 20.
cace vreamea Mea inca nu s-au irnplut,
9. Aceastea zicind lor, ramase in Galilea.
10. lara cum sa suira Iratii Lui, atunce si EI Sa sui in praznic,
ce nu la aratare , ee ca pre ascuns.
-
.EVANGHELIE SCRISA DE SFINTUL lOAN 281

11. lara jidovii cauta pre Eltn sarhatoare ~i zicea; Unde iaste
Acela?
12. Si septa multa de El era in multime, ca uniizicea ca om
bun iaste, iara altii zicea ba, ce amegeaste multimea,
13. Si nece unul nu graiia ceva la aratare de El, pentru frica jido- (13) Nij. 9, 21 ~i
vilor. KQ(u.) , KTOK().· Gpe(A) np1ino/loKlle(H): ~H. 3<1('1). Ks.41 12, 42 ~i 19, 38.
14. lara iata la giumatate de. sarbatoare , sui Usus in beseareca
si invata.
15. Si sa mira jidovii, zicind: Cum sti Acesta carte, ca n-au inva-
tat.
16. Baspunse Iisus lor ~i zise: A Mea invatatura nu iaste a Mea,
ce a Celuia ceoM-au trimes pre Mine.
17. De va sa Iaca cineva voia Lui, lnteleage-va de invatatura,
de la Dumnezau-i, au Eu de la Mine graescu.
18. Cela ce graiaste de sine laudasie cauta, iara cela ce cauta
lauda celuia ce l-au trimes pre el, acesta adevarat iaste si strimba-
tate intru el nu iaste.
19. Au nu Moisi deade voao leage ~i nece unul den voi nu 0 tine? (19) Ishod 20, 1
Ce Ma cautati, sa Ma omoriti? , ~i24,3;Vi~. 5,18.

.20. Haspunse multimea ~i zise: Drac ai; cine Te cauta s5 Te (20) Nij. 8, 48
omoara? sl 21, 52 ~i 10,
20.
21. Raspunse Iisus si zise lor: Un lucru Iacuiu si toti va mirati.
22. Derept aceasta Moisi deade voao taiare impregiur (nu ea (22) Levit, 12,3;
iaste de la Moisi, ce de la parinti) sisimbata taiati omul irnpregiur.ff Bit. 17, 24.

23. Deaca taiarea impregiur ia ornul simhata , ca sa nu sa calce


leagea Iui Moisi, preMine va miniiati cace Iacuiuomul de tot sana-
tos, in simbata? .
(24) 5 Moi.l, 17;
24. Nu giudecareti in Iatar ie, ce giudecati giudecata dereapta, Prit. 23, 24; Ja-
25. Zicea unul den ierosalimleani: Dara au nu iaste Ace.sta pre cov 1, 2, 25 $i
3, 4. .
carele cauta sa-L'omoara?
26. Si iaca la aratare graiaste ~. nemica nu-l zic Lui. Au doara
cuadevar 11 cunoscu cei rnai mari ca Acesta iaste acel Hristos?
27. Ce stim de unde-i Acesta, iara cind va veni acel Hristos nime
nu-l va ~ti de unde iaste.
28. Striga derept aceaia Iisus in besearica, invatind ~i zicind: (28) Vi~. 5,43;
Nij. 8,42; Crim.
$i pre Mine Ma cunoasteti si st.iti de unde sint, ~i de Minesi n-am 3, 4.
venit, ce iaste adevarat Cela ce M-au trimes pre Mine, pre care le voi
nu cunoasteti. I ,

29. lara Eu cunoscu pre El, ca de la El sint si El M-autrimes.


30. lara ei vrea sa-L prinza ~i nirne nu-si puse spre El mina , ca (30) Nij. 8, 20.
inca nu venise ceasul Lui. Ko(u.) , cp"k(A).42
31. lara multi den multime crezura intru Elsi graiia ca "Hris-
tos cind va veni au mai muite searnne va face de aceastea de carele
au Iacut Acesta?"
. 32. Auzira Iar ise ii pre rnuitime~orovind de El aceastea ~i trimi-
sara fariseii si rnai rnarii pop ilor s ugr, sa-L prinza pre E1.

:'<' fAI- VM<i. o. ~. VvtJ."" .- ~ ~I~ "~ t.~. M ~,,~ ,£


v~¥w:f - tht...g~ k.~~i.r
0{; j f. o '5 -.l 0 o 5 .

--------~ ~~ ~~
282 NOUL TESTAMENT ~ BALGRAD, 1648

33. Zise Iisus lor: Inca putinea vreame cu voi voiu fi, dupa
aceaia voiu mearge catra Cela ce M-au trimes.
(34) Nij. 8, 21~i 34. Cauta-Ma-veti ~i nu Ma yeti ana si unde voiu fi Eu, nu yeti
13, 33.
putea veni.
35. Zisara derept aceaia jidovii intru eisi: Unde va Acesta sa
mearga, ca sa nu-L aflam noi pre El? Au doara la aceia va mearge
carii-s despartit.i intre greci ~i sa inveate pre greci?
36. Ce-icuvintul acesta ce zise "cauta-Ma-veti ~i nu Ma veti
afla ~i unde voiu fi Eu, voi nu puteti veni"? HE(A), HtJ.H. 3"(4), K3.43 / f
(37) 3 MoL 23,
st ih 36.
37. lara in zuoa de apoi cea mai mare a praznicului, statu Iisus 115
V

si shiga zicind: De Insatosazacineva, sa vie .catra Mine ~i sa bea.


(38) Isai. 54, 3. 38. Cela ce va creade intru Mine, cum zice Scriptura, riure de
ape vii cura-vor den pintecele lui.
(39) Ioil 2, 28; 39. (lara aceasta zise de duhul care le era a lua. credinciosii intru
Dean. 2; 17.
El, ca inca nu era Duhul Svint, ca Iisus inca nu era proslavit.)
40. Derept aceaia multi den narod auzind acest cuvint zieea: Ade-
var, Cesta iaste eel proroe.
(41) Vi~, '1, 46. 41. lara altii graiia: Aeesta-i Hristos. Iara-altii zieea: Au doara
den Galilea va veni Hristos?
(42) Mihei. 5, 2; 42. Au nu zice Scriptura ea den saminta lui David ~i den ora-
Mt. 2, 5.
sul Vitleemt~nde era David, va veni acel Hristos?
43. Si fu sfada in multime pentru El.
44. lara unii dentr-tnsii vrura sa prinza pre El, ce nime nu-si
puse minile spre El.
45. Deaeii venira slugile catra mai marii popilor ~i fariseii ~i
zisara lor aceia: Derept ce nu Lsatl adus pre El?
. 46. Raspunsara slugile: Neceodata asa n-au grait om, eum
aeesta om (graia~te).
47. -Haspunsara lor fariseii: Au doara si voi v-at.iprilastit?
48. Au doara cineva den eei mai mari au crezut in El? Au den
farisei?
49. Ce aeest narod, care nu stie Ieagea , blastamatu-i.
(50) Vi~ei 3, stih 50. Zise Nieodim eatra ei, earele venise noaptea la El, unul fiind
2.
dentru ei:
(51) 5 MoL 17,
18 ~i 19, 15. 51. Au doara leagea noastra giudeca omul de nu va auzi 'mainte
den el ~i va inteleage ee va Iace?
52. Haspunsara ~i zisara lui: Doara ~i tu esti den Galilea; isp i-
teaste ~i vezi ca pro roe den Galilea nu s-au scu lat.
53. Si mearsara cinesi la easa lui. IIp"k(c) HE(A) HtJ.H.44

CA P 8

3. Muiarea-i aflaUi in curvie. 11. I so. araiii piicaiele. 12. Hris-


iosu-i lumina lumii. 19. Farisei tnirebii utuie-i iatiil lui Hrisfos. 39.
Fii lui Avraam. 42. Fti lui Dumneziui. 44. Satana-i taiii! minciunii.
56. AlJraam viizu zuoa a lui Hristos.]]
. EV ANGHELIE SCRISA DE SFINTUL lOAN 283

r
116 ara Iisus mearse in Muntele Maslinilor.
2. lara de demineata lara veni in beseareca ~i toti
oamenii venira la El si saztnd invata pre ei.
CEnTE(M). 'M, IT"kH 9E~A~P"k, 3dlfdA~, KH.45
3. Si .adusara la EI cartularii ~i fariseii 0 muiare
allata in curvie ~i puindu-o pre ia in mijloc
4. Zisara Lui: Invatatoriule, aceasta muiare 0 am allat aeum in
curvie.
5. Si in Ieage, Moisi au poruncit noao, pre unele ca aceastea sa (5) 3 MoL 1O,
10.
le omorhn cu pietri. Dara Tu ce zici?
6. .Iara aceasta zicea ispitindu-L pre EI, ca sa-L poata pirl, lara
- Iisus, plecindu-Sa gios, eu deagetul seriia in pamint.
7. Si ne incetlnd a-L intreha pre EI, radica-Sa ~i zise lor: Carele-i (7) 5 MoL 17, 7.
fara pacate intre voi, inttiu sa arunce piatra spre ia.
8. Si iara plecindu-Sa gios, seriia in pamint.
9. Si auzind aeeastea, vadiia pre ei ~tiinta lor, esiia unul dupa
alalt, lncepind de la cei batrini pina la cei de apoi ~i ramase sin-
gur Iisus ~i muiarea in mijloc stind.
10. lara Iisus radicindu-Sa, pre nime nu vazu, numaimuiarea ;
zise ei: Muiare, unde sint ptrisii tai? Nime pre tine nu giudeca?
11. lara ia zise: Nime, Doamne.v Zise ei Iisus: Nece Eu te giu- Nlj.
dec: pasa ~i de-acum nu mai gresi.
(li) Vi$. 1, 51
K~HE(U,). CT'"kH,qT~HE(A). "U,H. "6.
9, 5 12, ,I
qeTKejlToKt., A. HE(A). 34'1;"0, K~.4a
12. Si iara lisus zise lor graind: Eu sint lumina lumii , care le
va veni dupa Mine nu va imbla intru intunearec, ce are lumina vietii.
Ko(u,). HE(A) HU,H.47
13. Zisara intr-aceaia Lui fariseii: Tu de Tine marturisesti ~i
. marturiia Ta nu-i adevarata.
14. Haspunse Iisus si zise lor: Sa *i marturisescu Eu de Mine, ade- (14) VI,. 5, 31.
varata iaste marturiia Mia, ca stiu de unde am venit ~i unde voiu
mearge, iara voi nu stit.i de unde am venit ~i unde merg.
15. Voi trupeaste giudecati , iara Eu nu giudec pre nime,
16. Si s-as ~i giudeca Eu, giudecata Mia adevarata iaste, cace
singur nu sint, ce Eu ~i Cela ce M-au trimes pre Mine, Tatal.//·
(17) 5 MoL 17,
llGV 17. lara ~i in leagea voastra scrisu-i ca a doi oameni marturiia 6 ~I 19, 15; Mt.
adevarata iaste. 18, 16; 2 Cor.
13, 1; Evrel 10,
18. Eu sint carele marturisescu de Mine ~i marturiseaste de Mine, 28.
Carele M-au trimes, Tatal.
19. Zieea derept aceaia Lui: Unde iaste Tatal Tau? Haspunse
Iisus: Nece pre Mine cunoasteti, nece pre Tatal Mieu; sa ati
cunoaste pre Mine ~i pre Tatal Mieu ati cunoaste.
20. Aceastea cuvinte grai Iisus in gazofilachiia, lnvatind in besea- (20) Vl~. 7, 8, 30.
rica ~i nime nu-L prinse pre El, di inca nu venise ceasul Lui.
KOH'eu,t-.,'IETKEjlTOK8, n,h~Kt-., A, He(A). 341f.{A~, ';\.48
21. Zise derept aceaia iara Iisus lor: Eu voiu mearge ~i Ma yeti (21) vu. 7, 34;
Nlj. 13, 33.
cauta pre Mine ~i in pacatul vostru yeti muri; unde mergu Eu, VOl
nu puteti veni.
22. lara [idovii zisara: Doara Sa va omori Insusi ca zice "unde
mergu Eu, voi nu puteti veni"?
284 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 1648

23. Atuncizise lor: Voi de aicea de gios sinteti, Eu de sus sint,


voi den lumea aceasta sinteti, Eu nu sint den lumea aceasta.
24. Derept aceaia zi~ voao ca veti muri in pacatele voastre, ea de
nu yeti creade ca Eu sint Aeela muri-veti in pacatele voastre.
25. $i zisara Lui: Tu cine esti? Atunci zise lor Iisus: Acela ce den-
tiiu zie voao.
(26) VI~. 7, 28; 26. Multe am de voi a grai ~i a giudeca, ee Cela ee M-au trimes
C rim. 3,·4.
adevarat iaste ~i Eu care am auzit de la El aceastea graescu lumii.
27. Sinu inteleasara ca de Tatal graiia lor.
28. Zise lor Iisus: Cind yeti inalta pre Fiiul omenese, atunee
yeti tnteleage ca Eu sint, si de Minesi nu fae nemica, ee cum Ma.invata
Tata'l' Mieu, aeeastea graescu.
29. Ca Cela.ce M-au trimes cu Mine iaste , nu Ma lasa pre Mine
Tatal.slngur, cace Eu cealea ce-I plac Lu i fac in toata vreamia.
30. Aceastea graind El, multi crezura intru El.I /
i1 I I I ,., 3' ,.,.,
49
KOHE()
U, ,nETKS H Cli&&OT-K. eS&&OTd, A.d'ldtlO, Ild.
31. Zicea derept insa Iisus catra j idovii carii crezuse Lui: Sa
yeti raminea voi intru cuvintul Mieu, adevarat ucenicii Miei yeti fi.
"32. Si yeti inteleage dereptatea , si dereptateava slobozi pre voi.
33. Haspunsara Lui: Saminta lui Avraam sintem, ~i nemurui
n-am slujit neceodata ; ~i cum zici Tu ca vom Ii slobozi?
(34) C rim. 6, 20; 34, .Haspunse Iisus lor: Adevar, adevar graescu voao, ca tot cine
2 Pet. 2, 19.
face pacat rob iaste pacatului,
35. Si sluga nu ramine in casa in veac, Fiiul ramine in veac.
36. Si de va slohozi pre voi FiiuI, Cll adevar sloboziti yeti fi.
37. Stiu ca sinteti saminta lui Avraam, ce Ma cautati sa Ma omo-
riti, ca cuvlntul Mieu nu incape intru voi.
38. Eu ce am vazut la .Tatal Mieu graescu, ~i voi Iaceti ce ati
vazut de Ia tatal vostru.
39.-Raspunsara ~i zisara Lui: TaUI nostru Avraam iaste. Zise .
lor Iisus: Sa ati fi feciorii lui Avraam, Iaptele lui Avraam ati face.
40. lara acum Ma cautati saMa omoriti, om care graiiu voao derep-
tate care am auzit de Ia Dumnezau ; aceastaAvraam n-au Iacut.
41. Voi Iaceti .Iaptele tatalui vostru. Derept aceaia zisara Lui:
Noi den curv ie n-am nascut , nnul avem* tata Dumnezau,
llOHE(A). E, HE(A). 3d('I), Ai.50
(42) Vi~. 5, 43 ~i 42. Zise lor Iisus: Sa ara Ii Dumnezau tatal vostru , ati iubi pre
7, 29.
Mine, ca Eu de la Dumnezau am esit ~i am venit, Ko(u,), CS(&).51
ca n-am venit de Minesi, ce Acela M-au trimes.
43. Pentru ce voroave le Meale nu .lnteleageti? Ca nu puteti as-
culta cuvintului Mieu.
(44) 1 Pos. Ion 44. Voi de Ia diavo lul, tatal vostru, sinteti, ~ipohtele tatalui vos-
3, .8.
tru veti sa le impleti ; acela vrajmas oamenilor au Iost dentiiu, ~i
in dereptate n-au statut, cace nu iaste dereptate intru el, cind
graiaste minciuni dentr-ale sale graiaste, ca minciunos iaste, ~i
tatal minciunii.
45. lara vo i cace graescu voao dereptate , nu creadeti.j /
46. Cine dentru voi Ma va vadi de pacat? Iara sa graescu derep- 11';"'
tate, derept ce voi nu creadeti Mie?
-

EVANGHELIE SCRISA DE SFINTUL lOAN 285

47. Carele iaste de la Dumnezau, cuvintele lui Dumnezau as- . (47)1 6.


Pas. Ion 4,
culta ; pentru aceasta voi nu ascultati, ca nu sinteti de la Dumnezau.
48. Raspunsara jidovii ~i zisara Lui: Au nu graim no i bine ca Tu (48) VL,. 7, 20;
e~ti1 saman itean ~l. drac at.? Nij. 10, 20.

49. Raspunse Iisus: Eu drac n-am, ce cinstescu pre Tatal Mieu,


si vo i Ma ocariti.
, 50. lara Eu 'nu caut laudaMea, iaste cine va cauta ~i cine va giu-
. deca. liTo(K), E. Hf(A). 3<14J1\0, Ar.52
51. Adevar, adevar graescu voao, varecine va tinea cuvintul Mieu (51) Nij. 11, 25.
moartea nu va vedea in veac. Ko(u,) , nHE(A).53
52. Zisara Lui jidovii: Acum inteleagem ca drac ai: Avraam au
murit ~i prorocii, ~i Tu zici "varecine va tinea cuvintul Mieu nu
va gusta moartea in veaci".
53. Au doara Tu esti mai mare decit tatal nostru Avraam, carele
muri, ~i proroci murira ; cine Te faci Tu Insusi?
54. Haspunse Iisus: De Ma voiuIauda Eu singur, lauda Mea ne-
mica iaste; iaste Tatal Mieu carele Ma slaveaste , carele voi 'ziceti
ca iaste Dumnezaul vostru.
55. Si nu-L cunoasteti pre El, iaraEu cunoscu pre El, '~i sa .
voiu zice ca nu-L cunoscu pre El, fi-voiu aseamenea voao minciunos ;
ee-L cunoscu pre El ~i cuvintele Lui pazescu.
56. Avraarn, tatal vostru, au pohtit eu dor sa vaza zuoa Mea
aceasta , ~i 0 vazu ~i sa bucura.
57. Zisara derept ac.eaia jidovii catra El: Cincizeci de ani inca
n-ai si pre Avraam l-ai vazut?
58. Zise Iisus lor: Adevar , adevar graescu voao, rnainte de ce
n-au Iost Avraam, Eu stnt.
59. lara ei luara pietri sa arunce spre E1. lara Iisus Sa ascunse, (59) Nij. 10, 31.
~i esi den beseareca, trec ind pren mijlorul lor. si trecu asia.
KO(u,) KT(\(K). d cp-k(A). 7. ~ijJH. H<l3<1(A), 3<1(4). 1Ir'. H m(K). 7. ~ijJH H4np'k(A).
3<1(4). M~4'

CAP 9

1. Hrisios, orbul den niiscuiti if uindecii simbiitii. 13. Carele so.priici] j


Thull cu [ariseii. 22,35. n lapadara afara den sabor. 36. Hrisios dii lu-
mina de vecii'. "":J' 55
I"'"
HE(A), S. W CI\'knOM: 3<14<11\0,I\A·
recind derept aceaia, vazu pre un om orbu den nastere.
I .~.2. ~i intrebara pre El ucenicii Lui, zicind: Invata-
II toriule , cine au gre~it, acesta,au parintii lui, ca sa
.~ft ~ nasca orbu? .
.~._'"K:.J 3. Baspunse Usus: Nece acesta au gresit, nece parin-
pi lui, sa nasca orbu, ce ca sa sa arate lucrul lui
DUll111eZaU in el.
4. Mie sa cade a lucra lucrurele Celuia ce M-au tremes, plna iaste
zuo; veni-va noaptea, cind nime nu poate lucra.
(5) Vi~. 1, 9, 50;
5. Pina voiu fi in lurne, lumina sint lumii. Nij. 12, 35, 46.
286 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

6. Aceastea zicind scuepi la pam int , ~i feace tina den scuepitu-


ra, si unse cu t.ina och ii orbului. .
7. Si zise lui: Pasa de-ti spala ochii in lacul lui Siluoam (ce sa
chiama de 0 veri t.ilcui "trimes"). Mearse ~i sa spala ~i veni vazind.
8. lara vecinii ~i ceia ee-l vazuse mai inalnte ca era orbu zicea:
Au nu e acesta carele ~adea ~i cerea?
9. Alti! zicea ca acesta iaste, dara altil ca-i sam ana lui. El zicea
ca "eu-s acela".
10. Zisara derept aceaia lui: Cumti s-au deschis ochii?
11. Raspunse acela sl zise: Un om, ee-L chiama Iisus, tina Iacu
si-mi unse cu aceaia ochii miei sl-mi zise: Pasa la lacul lui Siluam
~i-tispala ochii. Sl deaca mersu si-mi spalaiu ochii, vazuiu,
12. Zisara-! dereptaceaia lui: Unde iaste Acela? Zise:Nu stiu,
13. Adusara pre el catra farisei, pre acela carele era mainte orbu.
14. Si era slmbata, cind facu Iisus tina ~i-i dischisease ochii lui.
15. Si iara-l intrebara fariseii cum i s-au deschis ochii; eI zise
lor: Tina puse la ochii miei, ~i ma spalaiusi vaz.
16. Zisara unii den farisei: Acest om nu e de la Dumnezau, ca sim-
bata nu tine. Altil zicea: Cum poate om pacatos face seamne ca ace as-
tea? Si era sfada intr-in~LII
17. Zisara orbului iarasi: Tu ce zici de EI, ca-ti deschise ochii
tai? lara el zise: Prorocu-i. .
18. Si nu crezura jidovii de elu c-au vrut fi orb ~i veade, pina nu
chemara parinti! lui, a celuia ce i sa deschisease ochii.
19. ~i intrebara pre e i, ziclnd: Acesta iaste Ieciorul vostru care Ie
vo i ziceati c-au nascut orbu? Dara cum veade acum?
. 20. Raspunsara lor parintii lui ~i zisara: Stirn ca acesta iaste Ie-
ciorul nostru, ~i c-au nascut orb.
21. lara cum veade acum, nu stim ; sau cine i-au desch is och ii
lui, no i nu stim. Insusi destul mare-i, pre el intrebati, insusi de sine
sa graiasca.
(22) Vi~e. 7, 1;
Nije. 12, 42.
22. Aceastea zisara parintii lui, ca sa temea de jidovi, ca iata rin-
duisa j idovii ca varecine va marturisi de Hristos, sa-l leapede den si-
nagoga.
23. Derept aceasta zisara par intii lui, ca "destulu-i mare, pre el
intrehati, "
24. 'peci chernara ~i a doao ora pre omul carelce) era orb ~i zisara
lui: Da slava lui Dumnezau, noi stim ca omul acesta iaste pacatos.
25. Raspunse derept aceaia acela ~i zise: Sa-i pacatos eu nu stiu ;
una stiu: ca fiind orb, acum vaz.
26. Si iara zisara lui: Ce-ti Iacu tie? Cum deschise och ii tai?
27. Raspunse lor: lata spu~ voao ~i nu auzit; ca ce yeti iara sa
mai auziti, doara si voi veti sa fitiLui ucenici? .
28. Deacii-l ocarira pre el si zisara: Tu fii ucenic Aceluia, iara noi
lui Moisi sintem ueenici.
(29) Vi~e. 8, 14. 29. Noi stim ca lui Mo isi au grait Dumnezau , iara pre Acesta nu
stim de unde iaste.
30. Raspunse omul ~i zise lor ca: Aceasta iaste minune , ca voi
nu ~titi de unde iaste, si-mi desch ise ochii miei.
EV ANGHELIE SCRISA DE SFINTUL IOAN 287

31. lara stim ca pre pacatos! Dumnezau nu-i aude; ce cine iaste (31) Prit. 20, 29
~i 28, 9; Isai. 1.
cinstitoriu pre Dumnezau, ~i voia Lui face, pre acesta-l aude. 15.
32. Denveac nu s-au auzit Sa deschiza cineva ochii orbului den
nastere.
33. Sa n-ara fi Acesta de .la Dumnezau, n-ara putea face nemica.
34. Raspunsara ~i zisara Iui: Tu in pacate ai nascut tot, ~i tu in-
yeti pre noi? ~i-l scoasera pre el afara.jj .
35. Auzi Iisus ca l-au scos afara, ~i aflind pre el, zise lui: Tu
crezi in Fiiul lui Dumnezau?
36. Haspunse acela si zise: Cine iaste, Doamne, sa crez in EI?
37. Zise derept aceaia Iisus Iui: Vazutu-Lsai ~i care graiaste cu
tine, Acela iaste. '
38. El zise: Crez, Doamne. Si sa inchina Lui.
. Ko(u,) HE(A) qE(K). 7. 3d(4), M.56
39. Si zise Iisus: Venit-am sa fac giudecata in lumea aeeasta: ca (39) Vj~ei3, stih
17; Nijei12,
ceia ce nu vad sa vaza, si cei ce vad orbi sa fie. stih 47.
40. Si auzira den farisei aeeastea, carii era eu El, ~i zisara Lui:
Au doara ~i noi orbi sintem?
41. Zise Iisus lor: Sa ati fi orhi, n-ati avea pacate , iara acum
ziceti ca vedem; derept aceaia pacatul vostru ramine.

CA P 10

1. Farisei piistori rai. 8, 11, 14. lara Hristos cu multe iiirii araiii
ca-i pastor bun. 19. Penlr-aceaia sa scorneasie slada. 31. Radica pietri
sa dea in Hristos. 39. Vrea sii-L prinzii. Hristos So. deade in laturi.
,..j ~ ,

Md(H) , Kd. H 3I\dTl.kT~ Hd OI((T)pH.5i

' .', devar, adevar zic voao, cela ce nu intra pre u~a in stao-
,'rA ."'. lul.oilor. ce va intra pre aiurea, acela fur iaste ~i t il-
.• hariu.
.
" ,_ i'2. lara eela ce intra pre usa, pastoriu iaste oilor.
~
3. Acestuia usariul va deschide, ~i oile glasul lul
aud , si ale lui oile chiama pre nume, ~i Ie duce pre iale.
4. Si eind scoate oile lui, inaintea lor mearge, ~i oile dupa el mer-
gu, ca cunoscu gIasuI lui. .
5. lara dupa eel strein nu mergu, ce fug de la el: cace nu cunos-
cu glasul streinilor.
6. Pilda aceasta zise lor lisus, iara ei nu inteleasara ce ara fi acea-
lea carele graiia lor.
7. Zise derept aceaia iara Iisus lor: Adevar, adevar zie voao, ca
/ Eu sint usa oilor.
8. Totieariiauvenitmaintedf'!\line,furi si Lilhari sint, ce nu
ascultara' pre ei oile. HOE(M), ri. ~C:iE(M) w(&)ijlE. 3d(4). Ts~8
9. Eu sint u~a: pren Mine sa va intra cineva, mintui-sa-va, ~i
va intra ~i va esi, ~i pasune va afla. Ko(u,), 4E(K) a KO(H)CTd(H).59 II
1l9
V
10. Furul nu vine ee numai sa fure ~i sa giunghe si sa piarza o ile ; (10) Isai. 40, 11;
Ezec. 34, 15 ~i
Eu veniiu viiata sa aiba, ~i mai mult sa aiba. 37, 24.
288 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

11. Eu sint pastoriul eel bun; pastoriul eel bun viiata sa pune
pentru oi. 1 ~ it si . t ~ tori ~. "1 "
12. lara ce naemi ~1 care nu ias e pas orru, a canna nu smt 01 e
a lui, vaz ind lupul viind, lasa oile ~i fuge, si Iupul Ie rapeaste ~i
raspindeaste oile.
13. lara naemitul fuge, cace iaste naemit si nu-i iaste lui grija
de oi.
14. Eu sint pastoriul eel bun, ~i cunoscu pre ale Meale, ~i Ma eu-
noscu de ale Meale, cum Ma cunoaste pre Mine Tatal ~i Eu cunoscu
pre Tata1.
15. ~i viiata mea Eu puiu pentru oi.
(16) Ezec. 37, 22. 16. Si aite oi inca am, care nu sint den staulul acesta, ~i acea-
lea Mi sa cade a le aduce si glasul Mieu vor auzi si va fi 0 turma ~i
un pastoriu. Ko(u,), CTAE(M). llE(K) , 1; HE(A). 34('1), :\3.60
(17) Isai , 53, 7. 17. Derept aceasta Ma iuheaste pre Mine Tatal, ca Eu voiu
pune viiata Mea ea iara sa 0 iau pre ia.
(18) Dean. 4, 28. 18. Nime nu 0 va luoa de la Mine, ee Eu puiu pre ia, de Minesi,
caputeare am a 0 pune pre ia, ~i puteare am iara a lua pre ia : aceasta
porunca am luat de la Tatal Mieu.
19. Si iara fu sfada in j idovi pentru cuvintele aceastea.
"(20) Vi~. 7, 20 20. Ca zicea multi dentr-Insi: Drac are si nu Si-e in fire. Ca ce
~i 48, 52. aseultat i pre EI? "
21. Altii zicea: Aceastea euvinte nu-s den om indrar it : au doara
poate dra~uI sa deschiza ochii orbului? H.I ~Ciii£(H): U,PK&(H),61
(22) 1 Mac. 4, 59. 22. Fu in lerosalim sarbatoarea innoirei be earecii, si era lama.
23. Si imbla Iisus in besearica, in tirnatul lu i Solomon.
24. Si luara impregiur pre EI jidoVll, ~l zisara Lui: Pina cind
vei tinea in indoire sufletele noastre? Sa esti Tu Hristos, spune noao
aiave.
(25) Vi~. 5, 36. 25. Raspunse lor Iisus, zise: Spus-amvoacal.nu creadeti: fap•.
tele carele Eu fae in numele Tatalui Mieu, aceastea marturisescu de
Mine. II
(26) Vi~e. 8, 47. 26. Ce voi nu creadeti, ea nu sinteti de oile Meale, cum v-am 120'
zis voao. C:~(&), 'E HE(A). 34('1), Ml.6~
27. Oile Meale glasul Mieu aud, si Eu eunoscu pre iale, ~i vin
dupa Mine.
28. Si Eu voiu da lor viiata veacului, Ko(u,). nll\(K), ~ WCiiUHilO.63
~i nu vor peri in veae, ~i nu le va rapi nime pre iale den mina Mea.
29. "Tatal Mieu, careIe Mi Ie deade, mai mare de toti iaste ; si nime
nu poate rapi pre iale den mina Tatalui Mieu.
(30) Nije. 17, 22. 30. Eu si Tatal Mieu unul sintem.
31. Si luara iara pietri jidovii, sa-L omoara pre E1.
32. Raspunse lor Iisus: Multe luerure bune arataiu voao de Ia
Tatal Mieu , pentru careIe de acealea yeti sa Ma ucideti eu pietri.
(33) Vi~e. 8, 59. 33. Raspunsara Lui jidovii, zicind: Pentru lucru- bun nu arun ...
earn pietri spre Tine, ee pentru hula, ca Tu Iiind om, Iace-Te Durn,"
nezau.
(34) Pslom. 81, 34. Raspunse lor Iisus: Au nu iaste seris in Ieagea voastra .Eu
6.
zi~ dumnezai sinteti"?

------- -- --
- - -- ----------
EVANGHELIE SCRISA DE SFINTUL IOAN 289

35*. Sa zise acestora dumnezei, catra carii cuvintul lui Duro-


nezau fu, ~i nu sa puteaslabi Scriptura.
36. Pre Mine care le Tatal Meau' slintit ~i M-au trimes in lume, (36) Vi~. 6, sr.
voi ziceti ca hulescu, cace z,i~ ca Fiiul lui Dumnezau sint?
37. Sa nu 'vo iu face IapteleTatalui Mieu, nu-Mi creadeti Mie.
38. lara de fac, sa ~i nu creadeti Mie, faptelor creadeti, ca sa (38) Nije. 14, 11
~i 17, 21.
inteleageti ~i sa creadeti ca Tatalu-i in Mine ~i Eu in EI.
KolU.) , cS(&). re(H), KI.64
39. Si iara vrea pre El sa-L prinza, ce esi den mlnile lor.
40. $1 mearse iara de ceaia parte de lordan, in locul unde era
loan intiiu botezind, ~i ramase acolo.
41. Si multi veniia catra El, ~i zicea ca loan n-au Iacut nece un
samnu, ca toate cite zisease loan de Acesta adevarate au fost.
42. Si crezura acolea multi intru EI. Ko Cu.) M(Il) u. (11)~5

CA P 11

1. .Hrisios SiLaratii pre Sine. 25. Hrisios e viiatii $i inviere. 14. Lazar
muri. 1'7, 34. [nqropatii-l. 43. lnuise-l. 47. Sfiitueseu-se popii eei mai
marii. 49. Caiola. 50. Unul penttu multi sii-L omoarii. 56, 57. Potun-
cira sa-L pr itvui.]]

120V , ra bolind un om, numele-i Lazar, den Vitaniia, den satul


, Marii si a Martei, surorilor lui.
2. (Si era Maria aceaia carea unsease pre Domnul
eu mir ~i stersease picioarele Lui eu parul ei , al cariia
frate Lazar boliia.) .
3. Si trimeasera surorile la El, zicind: Doamne,
iata eela ee iubiiaiboleaste,
4. Auzind aeeasta Usus zise: Aceasta hoala nu iaste catra moarte,
ce pentru slava 'lui Dumnezau, ca sa Sa slaveasca Ffiul Iu i Dumnezau
pentru ia.
5. Ca iubiia Iisus pre Marta ~i pre sora e i ~i pre Lazar.
6. Si cum auzi* ca boleaste, mase acolea doao zile, in care loc era.
7. Dupa aceaia zise uc~nicilor: Blamati in Iudea iara. '
8. Zisara Lui ucenicii: lnvatatoriulecacum vrea sa Te uciga cu
pietri jidovii si iara mergi acolo? '
9. Haspunse Iisus: Au nu sint doaosprazeace ceasure in zi? Si
cine imbla zuoa nu sa va potieni, cace veade lumina lumii acestiia.
10. lara cine imbla noaptea poticni-sa-va , cace lumina nu iaste
in ia.
11. Aceastea zise ~i dupa aceaia zise lor: Lazar, priiatenul
nostru, doarme; ce voiu mearge sa-l destept pre e1.
12. ~i zisara ucenicii Lui: Doamne, sa doarme, mintui-sa-va.
13. Aeeasta zise Iisus de moartea lui, iara lor le parea ca de
Iadurmirea somnului zice. "
14. Atuncea zise Iisus lor: Aiave , Lazar au murit.
290 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

. 15. Si ma bucur pentru voi (ea sa creadeti) ea n-am fost acolo,


, ee sa meargem la el.; l
16. Zise derept aceaia Toma, , carele sa' chiama "geaman', so-
tiilor lui ucenicilor: Sa meargem ~i noi, sa murim eu el. . .
17. Derept aceaia mearse Usus, afla pre el de patru zile zaclnd in
mormint,
a, Alergituri. 18. Si era Vitania aproape de Ierosalim, ca cincisprazeace stadii".
19. Si multi den jidovi venise la Marta ~i la Mariial/ca sa le
mingie pre iale defratele lor.
20. lara Marta clnd auzi ca Iisus vine, mearse-I lnainte, iara
Maria ~adea acasa.
21. Si zise Marta catra Iisus: Doamne , sa ai Ii Iost acicea, fratele
mieu n-ara fi mort. .
22. Ce ~i acum stiu ca macar ce vei ceare de la Dumnezau
da-Ti-va Tie.
23. Zise Usus ei: Scula-sa-va fratele tau.
24. Zise Lui, Marta: Stiu ca sa va scula in inviere, la zuoa
de-apoi. .
(25) Vl~. 5, 28, 25. Zise Iisus ei: Eu sint inviere ~i viiata: eela ce va creade hi
29.
Mine sa va ~i muri viia-va.
26. Si tot eela ee e viusi creade intru Mine, nu va muri in veac.
Crezi aeeasta? .
(27) Mt. 16, 16 . 27. Zise Lui: Crez, Doamne, eu crez ·ca Tu esti Hri.tos,Fiiu1
.(tipArit 6); Luc.
14, 14 (nu core s- lui Dumnezau careIe era venitor in, Iume.
punc1e); VI,. 4, . 28. Si aceastea ziclnd, mearse ,i chema pre Maria, sora ei, in
42 ,1 6, 30.
taina, zlcind: Invatatoriul au venit ~i te chiama.
29. Ia , cum auzi, sa scula in grab a ~i mearse la El.
30. (Inca nu era venit Usus in. sat, ce era in locul unde-L tfm-
...pina pre ElMarta.) ,
31. lara jidovii carii era eu ia acasa , ~i mingiia pre ia, vazlnd
pre Maria ca sa scula curund ~i esl, mearsara dupa ia, ziclnd ca
mearge la mormint, sa plinga acolo.
32. lara Maria, cum veni unde era Usus, vazfnd pre. EI, cazu Ia
picioarele Lui, zicind Lui: Doamne, sa ai fi fost acicea, n-ara fi
mort fratele mieu.
33. Iisus vaztnd pre ia plingind, ~i jidovii .carii venisecu ia, Sa
porni in duh ~i Sa turbura in Sine

vezi.
34. $i zise: Unde ati pus pre el? Zisara Lui: Doamne, vino ,i
35. Lacrama Usus.
36. ~isara derept aceaia jidovii: lata cum iubiia pre el.
(37) Vif. 9, 6. . 37. lara unii dentr-insii zisara: Au nu poate Aeesta, carele des-
chise ochii orbului, sa fa~a ~i pre acesta ca sa nu moara?
38. Usus, iara turburtndu-Sa in Sine, mearse la mormlnt, ca
era pestera ~i piatra era pusa spre ia. /I
39. Zise Iisus.Luati piatra. Zise Lui sora celui mort; Marta:
Doamne, pute, ca-i de a patra zi.
,EVANGHELIE SCRISA DE SFtNTUL IOAN 291

40. Zlse.Iisus ei: Au n-am zis ~ie ca,de vei creade,vedea-vei


slava lui Dumnezau?
41. Si luara piatra de pre loc unde era pus mortul, iara Iisus, radi-
cind ochii in.sus, zise: Parinte, har Tie dau, ca M-ai ascultatu.
42. lara Eu stiiacm) ca in toata vreamea Ma veri asculta; cepentru
multimea carea sta impregiur zi~ aceasta, ca sa 'creaza ca Tu M-ai
tremes.
43. Si aceastea zlcind, cu glas mare strlga: Lazare, vino afara,
44. Atunci care murise esi, de miini ~i de picioare inf~~urat, ~i
Iata lui cu mahrama legata, Zise Iisus lor: Dezlegati pre el, si-l lasati
sa mearga.
45. Simulti den jidovi carii venise laMariia, ~i vazind cealea
ce facu Iisus, crezura intru El. Ko(u,) , d!(G).66
46. lara unii dentru ei mearsara la farisei ~i spusara lor cealea
ce feace Iisus. llOHE(A), S, H£(A). 3d ,dl\ 0; M.67
'47. Adunara mai marii popilor ~i fariseii sabor ~i zicea: Ce vom (47) Mt. 26, 3;
face? Ca acest om multe seamne face. Mr. 14, 1.
48. Sa vom lasa pre El asa, toti vor creade in El ~i vor veni rim-
leanii ~i ne vor luoa ~i locul ~~neamul nostru.
49. lara unul dentr-insl, Caiafa, popa eel mai mare intr-acel
an, zise lor: Voi nu ~titi nemica,
50. Nece glnditi ca mai bine iaste ca sa moara un om pentru oa-
.meni ~isa nu piara toata ruda. .
51. lara aceasta nu zicea den elusi, ce Hind intr-acel an popa
mai mare, proroci ca Iisus va muri pentru ruda aceaia.
52. Si nu numai pentru acea ruda, ce ca ~i fiii lui Dumnezaucei
rasipiti sa-i stringa intr-una.
53. Deacii dentr-acea zi sa sfatuiia impreuna, sa-L omoara pre
EI.
_ 54. lara Iisus de-aciinu imbla la aratare intre jidovi, ce mearse
de-acolea intr-un tinut aproape de pustie, intr-un oras ce sa chiema
Efraim, ~i acolo lacuiia cu. ucenicii Lui. II
r
122 55. lara era aproape Pa~tile jidovilor ~i sa suira multi in Ierosa-
lim, dentr-acel tinut, inaintea Pastelor, ca sa sa curateasca pre ei.
56. Si cauta pre Iisus, ~i zicea unii eu alalti stind In beseareca:
Ce va pare voao, au nu va veni ,Ia praznie?
57. Ce dedeasemai marii popilor ~i fariseii porunca, ca de-L va
~ti cineva unde iaste, sa spue ca sa-L prinza pre EI. Ko(u,) , nti£(A).68

CA P 12

2. Lui Hrisios cinind la Lazar. 3. Unse-I Mariia picioarele. 5. Pono-


slu iia-i Iuda. 7. Hristos 0 min tu iasie. 10. Pop ii vor so. omoara pre Lazar.
12. Hristos venind in Ierosalim. 18. Esu-I inainie: 20. Gtecii pobtescu
sii-L vaza pre El. 42. Mai marii oamenilor cred in El $i nu-L miirturi-
sescu de [ricii. 44. lndeomnii-i la credintii.
I ..., 69
HE(A), U,K1;:TOHO(C)Hdd. 3d4dl\O, Md.
292 .. NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

ara Iisus, eu sase zile mainte de Pasti, veni in Vi-


taniia, unde era Lazar eela ee murise, pre carele-l
invise den morti.
(2) Mt. 26, 6; 2. Si-I f~~~ra cina aeolo, ~i Marta slujiia, iara
Mr. 14, 3.
Lazar era unul den ceia ce sadea
, eu El.
a. Un font. 3. lara Mariia, luind 0 litra" de nardos topit, de mult pre],
(3) Nije. 11, 2.
unse picioarele lui Iisus si stearse eu parul ei pieioarele Lui, iara
easa sa implu de mirosala mirului.
4. Zise derept aceaia unul den ueenicii Lui, luda Searioteanul,
feciorul lui Simon, earele vrea pre El sa-L vinza:
5( Derept ce aeesta mir nu sa vindu in trei sute de bani, si sa
sa dea surumanilor?
(6) Nije. 13, 29. 6.. Zise aeeasta, nu c-are avea grija el de surumani, ee cace era
fur, ~ipunga era la el, ~i ee baga in ia purta.
7. $i zise Iisus: Lasa-o , ea pre zuoa ingruparii Meale tmut-au
aeeasta.
(8) 5 Moi. 15,11; 8. Pre surumani in toata vreamea aveti eu vo i, iara pre Mine
Mt. 26, 1~.
nu Ma aveti in toata vreamea.
9. lntelease derept aceaia multime multa den j idovi di El ara
fiaeolea, ~i venira nu derept Iisus numai, ce ca sa vaza si pre Lazar,
carele-l invise den mortLl1
10. Ca sa sfatuise mai marii popilor ea ~i pre Lazar sa-I omoara.
11. Caee multi pentru el mergea den jidovi, si credea in Iisus.
12. A doao zi multimea multa carea venise la praznie, auzind ea
vine Iisus in lerosalirn,
(13) Mt. 21, 8; 13. Luara sttlpari de finic ~i esira in t.impinarea Lui si striga:
Mr. 11, 8; Luc.
19, 35; Pslom. Osanna, blagoslovit, Cela ee vine intru numele Domnului, Craiullui
117, stih 26. Israil. .
11. lara aflind Iisus un asin, ~azu spre el, cum iaste seris.
(15) Zah. 9, 9; 15. "Nu te tearne, fata Sionului, iata Craiul tau vine, ~azind
Mt. 21, 5.
spre minzul asinei".
16. lara aeeastea nu le inteleasara ueenieii Lui int iiu, ee cind Sa
proslavi Iisus, atunce-si ad~sara arninte ca aceastea era despre El
serise, ~i aceastea facura Lui.
17. Si marturisiia multimea earea era eu El ca pre Lazar I-au
chemat den morrnint, si-au invis pre el den morti,
18. Derept aceasta-L si timpina pre El multimea , ca auziia de
El c-au Iacut acest samnu.Ko(u,).HE(A). U,K-kT.,:c.TO(K), S, HE(A), 3d(lI),MK.70
19. lara farise ii zisara intru eisi: Vedeti ca noi nu folosim ne-
mica; iata, lumea toata dupa El mearge.
20. Si era unii greei, den carii sa suise ea sa sa roage in praznic.
21. Acestea sa apropiara de Filip carele era den Vitsaida Gali-
leei, ~i rugara pre el, zicind: Doamne, vom sa vedem pre Iisus.
22. Veni Filip si zise lu i Andreiu, iara Andreiu si Filip spusara
lui Iisus, .
23. lara Iisus raspunse lor zicind: Veni ceasul ca sa Sa prosla-
veasca Fiiul omenesc.
EVANGHELIE SCRISA DE SFINTUL lOAN 293

24. Adevar, adevar zic voao, de nu va grauntul de griu putredi


deaca cade in pamint, numai lnsusi ramine ; iara de va putredi,
mult rod va aduce. n~Kit~HfH'jf Kp(c)T~.n
25. Cela ce iubeaste sufletul lui, piiarde pre el, ~i ce1a ce uraste (25) Mt. 10, 39 ~i
16, 2!?, Mr. 8,
sufletul lui in lumea aceasta, in viiata veacilor pazeaste pre el. 35, Luc. 9, 24 ~1
26. Cine-Mi slujeaste Mie, dupa Mine sa vie, ~i unde voiu fi ;17, 33.

Eu, acolo ~i sluga Mea va fi ~i cine-Mi sluji Mie, cinsti-l-va pre el


Tatal. II
27. Acumsufletul Mieu sa turbura, sice voiu zice'iParlnte, min- (Zl) Mt. 26, 38,
Mr. 14, 34.
tuiaste-Ma de acest ceas, ce derept aceasta am venit spre ceasul
acesta. H~ K1I.3AKH}KE(H): Kp(C)Td; Hd ~V'(T)pH:72
28. Parinte, proslaveaste numele Tau. Veni glas den ceriu zi-
cind: Proslavitu-l-am ~i iara-l voiu proslavi.
29. lara narodul care le sta ~i auzise zicea: Tunet fu,Altii zisa-
ra: Ingerul grai Lui. .
30. Haspunse Iisus ~i zise: Nu pentru Mine fu glasul acesta, ce
pentru voi.
31. Acum iaste giudecata lumii acestiia, acum craiul lumii aces-
tiia sa va scoate afara.
32. Si Eu sa Ma voiu lnalta de pre pamint, pre totivoiu trage
catra Mine.
33. (lara aceastea zicea samnind cu ce moarte- I era a muri.)
34. Haspunse-I Lui narodul: Noi am auzit den leage ca Hristos (34) 2 Sam. 7,13;
Psalom 36, 37 ,1
va raminea in veaci. Si cum zici Tu .ca sa cade sa Sa inalte Fiiul 109,4; Ezec. 37,
omenesc? Cine iaste acesta Eiiul omenesc? ' '. 25; Dan. 2, 44
Iii 7,14,271 Vifi.
35. Zise derept aceaia Iisus lor: Inca putinea vreame lumina cu 3.14; Isal. 40, 8.
voi iaste; tmblati pina aveti lumina, ca intunearecul pre voi sa nu
va cuprinza si cela ce imhla in tunearec nu stie unde mearge.
Gp'k(A)'-S: Hf(Ar 341'''1\0, Mr-.73 J
36. Pina aveti luminav.creadeti in lumina, ca sa fiti fiii luminii.
KOHElJ,", KT~(K). ~ K~KH(}K): d n~KII~(H). ~ CTo(M).'M Aceastea grai Iisus,
~i mergind, Sa ascunse de ei.
37. lara aceastea seamne Iacind inaintea lor, nu credea Intru El.
38. Ca cuvintul lsaii prorocul sa sa Imple., carele zise: Doamne , (38) Isal, 53, 1;
C rim. 10, 16.
cine crezu auzului nostru, ~i bratul Domnului cui s-au aratat?
39. Derept aceasta nu putura creade; ca iara au zis Isaia:
40. Orbit-au ochii lor, ~i s-au intarit inima lor, sa nu vaza cu (40) Isai. 6, 9;
Mt;13, 14; Mr.
ochii, ~i sa nu inteleaga cu inima ~i sa se intoarne, ~i sa-i vindec 14, 12; Luc. 8,
pre ei. 10; Dean. 28, 26.
C rim. 11, 8; Vlfi.
41. Aceastea zise lsaiia, cind vazu slava Lui ~i graide El. 9, 22.
42. Pentr-acea den boiari inca multi crezura in EI; iara pentru
farisei nu marturisiia, ca sa nu fie scosi den sinagoga.j I
43. Ca iuhiia slava oarnenilor, mai virtos decit lauda lui Dumne- (43) V~. 5, 44.
zau.
44. Usus intr-aceaia striga ~i zise: Cela ce creadeintru Mine,
nu creade intru Mine, ce intru Cela ce M-au trimes.
45. ~i cela ce veade pre Mine, veade pre Cela ce M-au trimes.
46. Eu lumina in lume veniiu, ca tot cine va creade intru Mine; (46) Nij. 14, 9.

sa nu ramtia intru intunearec.


294 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

(47) V~. 3, 19 ~1 47. Si sa va asculta cineva cuvintele Meale, ~i nu va creade, Eu


9, 88. '
nu voiu giudeca pre el, ca n-am venit sa giudec lumea, ce ca sa
mintuescu lumea, Ko(II,), cp1i:(A).75
(48) V~. 3, 17. 48. Cel~ ce sa lapada de Minc si nu priimeaste cuvintele Meale,
iaste cine giudeca pre el; cuvintul carele am zis, acela va giudeca
pre el, la zua de apo i. .
(49) Mr. 16, 16; 49. ea Eu de Minesi n-am grait ; ce carele M-au trimes, Tatal,
V~. 5, 19; Nij.
14,10. EI Mi-au poruncit ce sa zic ~i ce sa graescu, .
50. Si stiu ea porunca lui, viiata veacului iaste; pentr-aeea,
cealea ce graescu Eu , cum Mi-au zis Mie Tatal, asa graescu.

CAP 13

4. Hrislos sculitidu-Sii de la cinii. 15. Invii/indu-i pre smerenie,


spalii picioarele ucenicilor. 21. Pre luda uinzaioriul. 26. Cu seamnu-l
aratii. 34. Dragostea [riiieascii. 35. Dii tnainte. 37,39. Spune lui Piittu
cii-L va tagiidui. d EV(I")AiE, Hd OVMHREHiE. 341(4), MA.76
(1) Mt. 26, 1; ara mainte de prazniculPastilor, stiind Iisus ea I-au
Mr. 14, 11 Luc.
22, 1. venit eeasul di sa treaca den lumea aeeasta la Tatal,
iubind pre ai lui earii era in lume, pina in sfirslt iubi
pre ei.
2. Si dupa cina fiind (diavolul intra intru inima
Iudei a Iui Simon den Seariot, ca sa-L vinza pre EI),
~. Stiind Iisus ea toate I-au dat Lui Tatal in mina, ~i ca EI de
Ia Dumnezau au esit si eatra Dumnezau mearge,
4. Scula-Sa de la cina, si-Si puse timbariul, si, luind stergato-
riul, Sa incinse.
5. Dupa aceaia puse apa in spalatoare, ~i lncepu a spala picioa-
rele ucenicilor si a stearge eu stergatoarea ee era ineins.f / .
6. ~i veni ditra Simon Patru, care zise Lui: Doamne, Tu sa-mi lZif
speli picioarele?
7. Baspunse Iisus si zise lui: Ce fae Eu tu nu stii aeum, iara
vei inteleage dupa aeeasta.
8. Zise Patru Lui: Nu ve i spala picioarele meale in veae. Haspun-
se Usus Iui: Sa nu voiu spala pre tine, n-ai parte eu Mine.
9. Zise Lui, Simon P atru: Doamne, nu pieioarele meale numai, .
ce ~i miinele si eapul.
(10) Nij. 15, 3. 10. Zise Usus lui: Aceluia ce-i spalat nu trehuiaste sa-I spal,
numai picioarele, ca iaste tot eurat; ~i voi sinteti curati, ee nu toti,
'. 11. Ca stiiapre cela ee vindea pre E1. Derept aeeasta zise: Nu
toti curati sinteti. Ko(II,), 8MHRE(H): d. 6v(I")I\: K, "no ,t""HRE(H): 341(4), ME.77-
12. Deaea spala jncioareleIor, si-Si luo vesmintul Lui, ~i ~azind
iara, zise lor: Inteleageti ee Iacuiu voao?
13. Voi pre Mine Ma chemati, lnvatatoriu si Doamne; si bine
z iceti, ca asa sint.
14. Derept aeea, sa spalaiu Eu voao pieioarele, Domnu ~i Inva-
tatoriu fiind,~i voi deatori sinteti unul altui sa spala ti picioarele.
EV ANGHELIE SCRISA DE SFINTUL WAN 295

15. Ca pilda dediu voao, ca cum Iacuiu Eu voao, ~i vo i sa Iaceti.


16. Adevar, adevar graescu voao , nu iaste sluga mai mare decit (16) Mt. 10, 24;
Luc, 6, 40; Nlj.
domnu-sau, nece solul mai mare decit cela ce l-au trimes pre el. 15, 20.
17. De _~titi aceastea , Iericiti yeti fi si sa. Ie yeti face.
KOH{U,t., K, ~MflKf(H): G.'b.3KP41T~Ch\, 4T~, 4f(K), Kf(I\), K'b. 1\l(8).78
18. Nu de voi de toti zic: Eu stiu pre ceia ce i-am ales, ce (18) Psalom 40,
10.
cade-sa sa sa imple Scriptura, "cela ce mlnca cu Mine piine, radica
spre Mine calciiul luV'.
19. Deci acum zic lvoao, pina n-au fost, ca clnd vor fi, sa crea-
deti ca Eu sint acela. .
20. Adevar, adevar graescu voao, cine va priimi pre carele voiu (20) Mt. 10, 40;
Luc. 10, 16.
trimite, pre Mine priimeaste, iara cela ce priimeaste pre Mine, pr i-
imeaste pre Cela ce M-au trimes.ff
21. Aceastea zicind, Iisus Sa turbura in duh, ~i marturisi ~i (21) Mt. 26, 21;
Mr. 14., 18; Luc.
zise: Adevar, adevar zic voao ca unul den voi Ma va vlnde. 22, 21.
22. Si cauta ucenicii unul pre alalt, indoindu-sa de cine ara grai.
23. Si era unul den ucenicii Lui ~azind in sinul lui Iisus, pre
carele iubiia Iisus. .
24. Si-l indemna Simon Patru sa intreahe, oare cine va fi de
carele zice.
25. lara el sa lipi la pieptul lui Iisus ~i zise: Doamne , cine
.iaste?
26. Raspunse Iisus: Acela iaste, caruia Eu o. bucata de piine
intinsa Ii voiu da. Si intingind piinea, deade Iudei a Iui Simon den
Scariot.
27.' Si dupa ce Iuo bucata, atuncea intra intru el Satana. Zise
intr-aceaia Iisus, lui: Ce vei sa faci, fp. curind.
28. lara aceasta nime nu stiia den ceiace sedea, pentru ce-i zice lui-
(29) Vq. 12, 6.
29. lara unora Ie parea, pentru ca punga era Ia luda, ca-i zice
Iui, Iisus: Cumpara de care ne trebuescu Ia praznic, sau saracilor sa
dea ceva.
30. lara el luind imbucatura" aceaia.uumaidecit esi, ~iera noapte. a. Plinea,
'1' - _I , '3 r ...,.
oV(f')l\if, 41, CThJX't., CTP41CTfH. 414411\0, MS.79 .
31. lara deaca esi, zise Iisus: Acum Sa proslaveaste Fiiul ome-
nesc ~i Dumnezau Sa proslaveaste intru E1.
32. lara deaca Sa proslaveaste Dumnezau intru El, ~i Dumne-
zau proslavi-va pre EI intru Sine si acumusi proslaveaste pre E1.
33. Fiilor, inca putinel cu vo i sint: cauta-Ma-veti, si cum am (33) Vi~. 7, 34
8, 21.
,I
zis jidovilor, ca unde voiu mearge Eu, vo i nu puteti veni, asa zic
~i voao acum.
34. Porunca" noao dauvoao, ca sa va iubiti unul cu alalt, cum (34) Levit. 19,
18; Mt. 22, 391
iubiiu Eu pre vo i, ca ~i vo i sa va iubiti unul cu alt. Nlj. 15, 121
'1 Pos. Ion 3, 11•
. 35. Pre aceasta vor cunoaste
., toti ca sinteti, ai Miei ucenici, de
yeti avea dragoste unul catra alalt.
(36) Nij. 21, 18.
36. Zise Lui, Simon Patru: Doamne, unde vei mearge? Ras-
pucnvse Iisus lui: Unde mergu, nu poti* veni acum dupa Mine, iara
mai apo i vei veni dupa Mine.
296 . NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

37. Zise Lui, Patru: Doamne, pentru ce nu pociu mearge dupa.)/


Tine acum? Sufletul mieu pentru Tine vo iu pune. . 125'
(38) Mt. 26, 34; 38. Raspunse Iisus lui: Sufletul tau pentru Mine sa pui? Ade-
Mr. 14, 30; Luc.
22,34. var, adevar zic tie, nu va cinta cocosul, pina nu te vei lapada de
Mine de trei ori.

CAP 14

1. Mingle ucenicii Lui. 2, 7. Dumnezeirea $i roada tnoriii Lui

'

.
spune.J6. lHingietoriul Duhul Stint le tiigiiduia$te. 26. Faptele Lui le
serie sf pacea Lu i le tliglidu iaste.
,
n 111K,
(),., S, HE()A. .ad'ldi\O,
9 I -

a nu sa turbure inirna voastra, creadeti in Dumne-


MS.
80

(3) Vi~. 12, 26;


Nij. 17, 24•.
£:J
.
, '. .... ..
zau ~i intru Mine creadeti,
2. In casa Tatalui Mieu, salasuri multe sint, iara sa
. nu, vrut-am spune voao. .
3. Mearge-voiu sa gatescu loc voao; ~i de voiu
mearge ~i voiu gati voao Ioc, iara voiu veni ~i voiu
Iua pre voi la Mine, ea unde voiu fi Eu ~i voi sa fiti,
4. Si unde mergu Eu ~titi, ~i calia ~titi.
5: Zise Lui, Tcma: Doamne, nu stim unde rnergi; ~i cum sa
putem ~ticalea?
6. Zise Iisuslui: Eu sint calea si dereptatea ~i viiata: nime nu
va veni Ia Tatal, fara numai pren Mine.
7. Sa ati cunoaste pre Mine, ~i pre Tatal Mieu ati cunoaste ~i
iata acum cunoasteti pre EI ~i ~titi pre EI.
8. Zise Lui, Filip: Doamne , arata noao pre Tatal ~i ne va agiunge
noao.
(9) Vlf. 12, 45. 9. Zise Iisus lui: Atita vreame cu voi sint, ~i nu Ma cunost i
pre Mine, Filippe? Cela ce veade pre Mine veade pre TataI, ~i cum
zici tu "arata noao pre Tatal"?
10. Nu crezi ca Eu intru Tatal ~i Tatal intru Mine iaste? CS(Ii), s:
841('1), ~.81 Cuvintele carele graescu Eu voao, de la Mine nu graescu,
iara Tatal cela ce lacuiaste intru Mine. acela face faptele.
(11) Vlf. 10, 38; 11. Creadetl-Mi ca Eu-s intru Tatal, si.Tatal intru Mine; iara sa
Nij. 17, 21.
nu, pentru aeealea fapte creadeti-Mi, Ko·(u.), 'IE(K).82
(12) Dean. 5, il2 12. Adevar, adevar zic voao, cela ce creade intru Mine, faptele
~i 19, 11.
carele Eu lac, ~i acela va 'face ~i mai mari de aceastea va face, c~
Eu catra Tatal Mieu merg.ff
V
(13) Mt. 7, 7 ~i 13. Si macar ee yeti ceare intru nurnele Mieu, aceaia voiu facet 125
21, 22; Mr. 11,
24; Nlj. 15, 7 ,I ca sa Sa slaveasca Tatal Jntru FiiuI.
16, 23; Iacov 1, 14. Au ee yeti ceare intru numele Mieu, Eu voiu face.
5.
15. Deaca M~ iubiti pre Mine, poruncile Meale tineti.
16. lara Eu voiu ruga pre Tatal, ~i alt Mingietoriu va da voao ,
ca sa ramie eu vo i in veac,
17. Duhul dereptatii, care lumea nu-L poate priirni, cace nu-L
veade pre El, necc cunoaste pre El; iara voi cunoasteti pre El, ca Ia
voi lacuiaste , ~i intru vo i va fi. .
-

,EVANGHELIE SCRISA D~. SFINTUL lOAN 297

18. Nil vo iu lasa pre vo i saraci, veni-voiu catra vo i,


19. Inca putinel, !1ilumea de-acii nu Ma va vedea, iara voi Mil
yeti vedea, cace Eu viez ~i voi yeti viia.
20. Intr-aceaia zi Inteleege-vetivo i ca Eu-s in Tatal Mieu, ~i
voi intru Mine, ~i Eu intru voi, C~M$ ;n(c),,$ i$A"k. 3"(4).83
21. Cela ee stl poruncile Meale , ~i Ie tine, acela -iaste carele Ma
iubeaste ; iara cela ee Ma iubeaste, iubi-sa-va de .'fatal Mieu, ~i Eu
voiu iubi pre el, ~i Ma voiu arata lui pre Mine. If~(~) C$(Ii).14
22. Zise Lui, luda, nu eel den Scariot: Doamne, ca noao vei sa
Te aratl pre Tine ~i nu lumii?
23. Raspunse Iisus ~i zise lui: Sa Ma iubeaste cineva, cuvintul
Mieu tine, ~ii .Tatal Mieu iubeaste pre el ~i catra el vom veni ~i
salas la el Iace-vom. -
24. Cela ce nu Ma iuheaste, cuvintele Meale nu Ie tine, ~i cuvin-
tul carrie auziti, nu iaste al Mieu, ce al Tatalui celuia ce M-au
tritnes.· , Ko(u,l. "n(c)"g.85
.25. Aceastea graiiu voao, la voi lacuind,
26. _lara Mtngletoriul Duhul eel Sfint, care Ie va trimite Tatal, (26) vu, 15, 26
~i 16, 7.
intru numele Mieu, acela pre voi va invata toate, si va aduce
aminte voao toate care-am zis voao.
27: Pace las voao, pacea _Mea dau voao , nu cum da lumea dau
Eu voao, I1HE(~), 3. HE(A). 3"44/10. Me.86
28. Sa nu se turbure inima voastra, nece sa sa sparie. Auzit-ati
ca Eu am zis voao .rnearge-vo iu ~i voiu veni catra voi: de M-ati
iubi, v-ati bueura, cace am zis II mergu eatra Tatal, di Tatal
Mieu mai mare de Mine iaste.
29. Si acum zi~ voao, mainte de ee ara fi, cind vor fi sa creadeti. (29) Vi~. 15, 11
~i13, 19.
30. Ca nu voiu grai de-aeum eu voi mult, e-au venit craiul Iumii
acestiia ~i intru Mine n-are nemica.
31. Ce ca sa inteleaga lumea ca iubeseu pre Tatal si cum Mi-au
poruncitMie 'Tatal, asia fae. Sculati-va sa meargem de acicea.

CA P 15

1, 2. Bucuunul ~i vi/ele viei asamanif-sii. 5. Arata cum vor lace


rod ucenicii. 12, 1'7. Dii-le inainle dragostea Irafeasca. 18, 20. La riib-
. dare in nevoi, cu pilda Lui li lndeamnii.
CE(n), K. 3"41i\O, 11.87
u sint bueiumul vitei eel adevarat, si Tatal Mieu lucra-
toriul iaste.
(2) Mt. 15, 13.
2. Toata vita carea nu aduce in Mine rod 0 ia ~i
toata carea aduce rod curateaste-o, ea mai mult rod
sa aduca.
(3) Vi~.13, 10.
3. laca voi curati slnteti, pentru cuvintul care am
grait voao.
4. Lacuiti intru Mine ~i Eu intru voi; cum nu poate vita a aduce
rod de iasi, de nu va fi in bucium, asa nece voi, sa nu vet i raminea
intru Mine.
298 NOUL TESTAMENT ...:-BALGRAD, ,1648

5. Eu sint buciumul, vo i vitele ; carele lacuiaste intru Mine ~i


Eu intru el, acesta aduce rod mult, di fara de Mine nu putet.i face
nemica.
(6) Mt. 3, 10 ~i 6. Sa n-ara lacui eineva intru Mine, lapada-sa-va afara ~i numai-
7, 1.9 (tlpArit 10).
decit usca-sa-va ca vita, ~i le aduna pre iale ~i in foe le arunca ~i ardu.
(7) v~. 14, 13; 7. Sa yeti raminea in Mine ~i graiurele Meale intru voi vor rami-
Nij. 16, 23.
nea, macar ee yeti vrea, ceareti, ~i fi-va voao, Ko(u.) , nHE(A). ~ cTM8.88
8. Intru aceasta S-au proslavit Tatal Mieu, ea rod mult sa adu-
ceti, ~i sa fiti Mie ucenici. M"(H), 71, 3d 4.11\0, H:iS9
9. Cum Ma iubi pre Mine Tatal, asa si Eu iuhesc pre voi; lacu-
iti in aeeaia dragoste a Mea.
10. Sa yeti tinea poruneile Meale, raminea-veti intru dragostea
Mea, cum si Eu poruneile Tatalui Mieu am tinut, ~i ramin in dragostea
LuLl!
11. Aceastea graiiu voao, ea bueuriia Mea intru voi sa ramie, ~i
bucuriia voastra sa se imple .
(12) V~. 13, 34; . 12. Aceasta iaste porunca Mea,ea sa va iub iti unul cu alalt, cum
1 Solun. 4, 9;
1 Pos. Ion 3, 11 v-am iubit pre voi.
~i 4, 21. 13. Mai mare de aeeasta dragoste nime nu are, ca sa-~i pue cine-
(13) C rim. 5, 8.
va sufletul lui pentru priiatinul lui.
14. Vo i priiatinii Miei yeti fi, sa veti Iace tit am poruncit voao.
15. De acum nu zic voao slugi, cace sluga nu stl ce face
domnu-sau, iara voao va zis soti, ea toate cealeace am auzit de la
Tatal Mieu am aratat voao.
(16) Mt. 28, 19. 16. Nu voi pre Mine ati ales, ce Eu am ales pre voi ~i am rinduit
pre voi, ca sa meargeti *i rod sa aduceti *i rodul vostru va raminea
~i au ce yeti ceare de la Tatal, intru numele Mieu, da-va voao ..
Ko(u.) CTM8. C:8(1i), r: no n,,(c). 3"(4), Hi.90
17. Aceastea poruncesc voao, ca sa va iuhiti unul eu alalt.
ts. Sava uraste pre voi lumea, stiti ca pre Mine mainte de voi
M-au urit.
19. Sa ati fi den lume, lumea si-ara iubi ai ei, iara dice nu sinteti
den lume, ce Eu am ales pre voi den lume, derept aceasta uraste
pre voi lumea.
(20) Mt. 10, 24: 20. Aduceti-va aminte de cuv intul carele Eu am zis voao, nu
Vi~. 13', 16; Nij.
16, 4. iaste sluga m~i mare decit domnu-sau ; sa Ma gonira pre Mine, ~i
pre voi vor goni; sa pazira cuvintul Mieu, ~i al vostru vor pazi.
(21) Mt. 24, 9. 21. Ce aceastea toate vor face voao pentru numele Mieu, ca n-au
eunoscut pre Cela ce M-au tremes pre Mine.
22. sa n-as fi venit ~i n-as fi grait lor, pacat n-are avea, iara
acum n-au cu ce sa mintu i de pacatul lor.
23. Cela ce uraste pre Mine si pre Tatal Mieu uraste.
24. De n-as fi Iacut lucrure intru ei, care nime altul nu Iacu,
pacat n-are avea ; iara acum ~i vazura , ~i Ma urira si pre Mine ~i
pre Tatal Mieu. .
(25) Psalorn 34, 25. Ce sa cade sa sa imple cuvintul carele e scris in leagea II lor ,
19 ~i 69, 5.
ca ,Ma urlra in desart,
-
EVANGHELIESCRISA DE SFINTUL lQAN 299

26. lara clnd va veni Mingletoriul earele Euvoiu .trimite voao (26) Vi,. 14, 26
Nij. 16, 7.
de la Tatal, Duhul dereptatii earele de la Tatal iase, aeela marturi-
seaste de Mine.
27. tnca ~i voi marturisiti, ca dent.iiu cu Mine sinteti. (27) Dean. 5, 32
,i 1, 21.

CA P 16

1. Crucea ptopooeduiaste ucenicilor. 7. Mingzetoriul fiigaduia$te.


8, 13. Foptele Lui le scrie. 21. Sctrbele ucenicilor le asamiinii muerii
greoae.
ceaste-am grait voao, ca sa nu va smintiti. .
2. Scoate-vor pre voi den sinagoghi. IiTO(K) 3, HE(A).
3d(4), HP.91 Ce va veni .vreamea ca tot cine va ucide
pre vo i, le va parea ell. slujba fac Iui Dumnezau.
. Ko(u,) , c$(ti). ~ M(4).92·
3. ~i aceastea vor face voao, ca nu cunoscura pre Tatal, nece
pre Mine.
4. Ce aceastea gd.iiu voao, cum cind va veni vreamea aceaia, sa (4) Vi,. 19, 21;
Mt. 9, 15; Mr.
va aduceti aminte de iaIe, ca Eu am zis voao ; iara aceastea dentiiu 2,19; Luc. 5,34.
nu zi~ voao , cace eram cu vo i.
5. lara acum mergu catra Cela ce M-au tremes, ~i nime den voi
nu Ma lntreba "unde mergi"?
6~ Ce cace graiiu voao aceastea, intristarea hnplu inima voastra.
7. Ce Eu adevarat zic voao, mai bine iaste voao ca Eu sa mergu,
ca sa nu voiu mearge, Mingiitoriul nu va veni eatra voi, lara sa
voiu mearge, trimeate-voiu pre EI catra vo i.
8. ~i cind va veni aceIa, vadi-va Iumea de pacate *i
de dereptate
~i de giudecata.
9. De pacat, pentru ca nu cred intru Mine.
10. lara de dereptate, dice mergu Ia Tatal Mieu, ~i nu Ma veti ve-
dea mai mult pre Mine.
11. lara de giudecata, cace craiul lumii acestiia s-au giudecat.
12. Inca mult am a zice voao, ce acum nu le puteti purta.
13. lara cind va veni acela, Duhul dereptatii, va lnderepta pre (13) Vi,. 14, 26•.
voiin toata dereptatea, Ko(u,) RTO(K).93 ca nu va grai de Ia Sine, ce
care le are auzi, grai-le-va si cealea ce-s venitoare va vesti voao.
14. Acela Ma proslaveaste , ca den aI Mieu va Iua ~i va vesti
voao. II
. Cp1i(A), 3, HE(A). 3d4Ji\O, HA.94
15. Toate cite are Tatal, ale Meale sint ; derept aceasta zi~ ca (15) Nij. 17,10.
dentr-al Mieu va lua ~iva vesti voao.
16. Putinel, ~i nu Ma veti vedea , ~i iara putinel, ~iMa veti vedea,
ca Eu rnergu catra Tatal.
17. Si zisara unii den ucenicii Lui, unii catra alalti: Ce iaste aeeasta
carea grai noao "putinel, ~i nu Ma veti vedea, ~i iara putinel, ~i Ma
veti vedea" ~i ca .Eu mergu la Tatar'?
18. Zicea derept aceaia, aceasta ee iaste ca zice "putinel"? Nu
stirn
, ce graiaste,
,
300 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

19: Cunoscind intr-aceaia Iisus ca vor sa-L intreabe pre EI~ ~i


zise lor: De aceasta va intrebati unul cu alalt, ca zi~ "putinel ~i nu
Ma yeti vedea; ~i iara putln ~i Ma yeti vedea"?
20. Adevar, adevar zie voao, capltnge-veti ~i suspina-veti voi,
iara Iumea sa va bucura, voi yeti f.i tristi, ce scirba voastra intoar-
ce-sa-va in bucurie.
21. Muiarea, cind naste, durori are, e-au venit ceasul ei, iara
deaca naste porobocul, de-acii nu-si mai aduee aminte de durori, pen-
tru bucurie, ~a nascu om in lume.
22. Deci ~i voi aeum scirba aveti, ~i iar~~i voiu vedea pre voi.~i sa
va 'hucura inima voastra, ~ibucuriia voastra nime nu va Iua de la
voL
(23) Mt. 7, 7; 23. Si in zuoa aceaia, pre Mine nu yeti intreha de nemic .:
v~. 14, 13; Mr. . I ~ I'
11, 24; I,.u.c. 11, lhTKfjl NKb., 3, He (A)JI'k. 341441110, "f.95
9; Iacov:-l, 5; Adevar, adevar zic voao, ca ce veti ceare de la Tatal, intru numele
v~. 13, 14 ~i 16,
,23; 1 pos. Ion 'Mieu, da-va voao. Ko(u,J cp'k(A).98
3, 22. 24. Pina acum n-ati cerut nemica intru numele Mieu; ceareti ~i
yeti lua, ca bucuriia voastra sa fie deplin. '
, 25. Aceastea in pilde am grait voao ; veni-va vreamea cind
de-acii nu voiu grai in pilda voao, ce aiave de Tatal Mieu voiu spu-
nevoao.
26. Intr-aceaia zi, intru numele Mieu yeti ceare ~i nu zie voao ca
Eu voiu ruga Tatal pentru vo i.
,(27) Nij. 17, 8. 27. Ca Tatal iubeaste pre voi, di voi inca pre Mine M-ati iubit/I ~i
ati crezut ca Eu de la Dumnezau am esit.
28. Esit-am de la Tatal ~i veniiu in lume ; lara las lumea ~i mergu
la Tatal.
·29. Zisara Lui ucenicii Lui: Iata acum aiave graest! ~i nece 0
pilda nu zici.
30. Acum stim ca sti! toate , ~i nu-Ti trebuiaste Tieca sa Te in-
treabe cineva ; de aceasta ereadem ca de la Dumnezau ai esit.
31. Baspunse Usus' lor: Acum creadeti? ,
(32) Mt. 26, 31; 32. Iaca va veni vreamea, ~i au venit" in carea va:vet.~rasfira, ca-
Mr.,14,27.
rele catd'i ai sai ~i pre Mine singur Ma yeti lasa ; si nu sint singur,
ca Tatal cu Mine iaste. 'I ,Ko(u,), IIE(K).97
33. Aceastea graiiu voao, ca sa aveti in Mine pace .. In lume
sclrha yeti avea, ce increadeti-va di Eu biruii lumea.

CAP 17
1. Roaga-sa Hrisios Toiiilui sau sii-I orate slava Sa. 6. Roaga-Sa

(1) Vi~. 12, 23.


,,"'
pentru apostoli. 20. $i petiiru toata turma credinciosilor.
il£(A).3, CThJ(r) WU,b.. 341(4), iiS.98
ceastea grai Usus ~i radica OCh, ii Lui la ceriu ~i zise:

U
Parinte, veni ceasul, proslaveaste pre Fiiul Tau, cum
~ ',~i Fiiul Tau sa Te proslaveasca, ,
(2) Mt. 28, 18; , 2. Cum dedesi Lui putearepre tot trupul, ca tot ce
Vis. 5, 27.
, ai dat Lui, sa le dea lor viiata veacilor.
3. lara aceasta iaste '~"\Tii~taveacilor ca sa cu-
-

,,EVANGHELIE SCRrSA DE SFINTUL roAN 301

noasca pre Tine, unul Dumnezau adevaratvsi pre .carele ai tremes,


Iisus Hristos.
, 4. Eu Te _proslaviiu pre pamint ; lucrul am sfir~it carele-Mi de-
desi ca sa-I fac.
, 5. Si acum, derept aceaia, proslaveaste-Ma Tu, Parinte, la Tine, (5) V~. 1, 2.
cu aceaia slava carea avuiu la Tine, mainte de ce nu fu lumea.
6. Arataiu numele Tau: oamenilor, carii Mi i-ai dat Mie alesi
den lume. Ai Tai era, ~i Mie i-ai dat pre ei ~i cuvintul Tau pazira.
7. Acum inteleasara ca toate cite Mi-ai dat, de la Tine sint.
8. Ca cuvintele carele-Mi dedesi Mie, Ie dediu lor ~i ei // Ie prii- (8) vu, 16, 27.
mira ~i inteleasara adevarat ca de la Tine am esit, ~i crezura ca Tu
M-ai trimes.
9. Eu pentr-aceia rog; nu pentru lume rog, ce pentru aceia ca-
rii Mi i-ai dat Mie, ca ai Tai sint.
10. Si ale Meale toate ale Tale sint, ~i ale Tale, ale Meale ~i (10) Vi~. 16, 15.
Ma proslaviiu intr-tnsil,
11. Si de acum nu sint in lume, iara acestea in lume sint,- ~i Eu
catra Tine viiu, Plirinte Sfinte, tine pre ei intru numele Tau, pre
carii Mi i-ai dat Mie, ca sa fie unul ca ~i Noi.
12. Cind fuiu cu ei in lume, Eu tineaxrn; pre ei in numele Tau; (12) Nij. 18, 9;
Psalom 108, 8.
pre carii-Mi dedesi, paziiu;: ~i nece unul dentr-insi nu peri, fara nu-
mai Iiiul perirei, ca sa sa imple Scriptura.
13. lara acum, catra Tine viiu ~i aceastea graesc in: lume, ca sa
aiba bucuriia Mea deplin intru ei. Ko(u,), HE(A).99 ,
14. Eu dediu lor cuvintul Tau, si de lumea uri pre ei, cace nu
era den lume, cum ~i Eu nu sint den lume.
15. Nu rog ca sa-i iai pre ei den lume, ce ca sa pazestipre eide
hitleanul.
16. Den lume nu sint, cum ~i Eu den lume nu sint.
17. Sfinteaste pre ei intru dereptatea Ta, cuvintul Tau adevar
iaste. n~TOKI>., 3, HE(A)"t. 344.11'0, "3.100

18. Cum M-ai trimes pre, Mine in lume , asa ~i Eu tremes pre ei
in-Iume.
19. Si pentru ei, Eu slintescu pre Mine, ca ~i aceia sa fie sfintitl
in dereptate.
20. Nu pentru acestea numai rog, ce si pentru aceia carii vor
creade pentru cuvintul lor intru Mine.
21. Ca toti sa fie unul, cum Tu, Parinte, intru Mine ~i En intru (21) Vi~. 10, 38,
~i 14, 11.
Tine; ca ~i aceia intru Noi, unul sa fie, ca lumea sa creaza ca Tu
M-ai trimes.
22. Si Eu slava carea Mi-ai* dat Mie, dediu lor, ca sa fie unul, (22) Vi~. 10, 30.
cum ~i Noi unul sintem.
23. Eu intru ei, ~i Tu in Mine, ca sa fie desavirsit intr-unul ~i ca
129' sa cunoasca lumea ca Tu M-ai trimes, ~i Tu iube~ti//pre ei, cum pre
Mine ai iubit.
24. Parinte , carii Mi-ai dat Mie , voiu ca unde sint Eu, ~i aceia sa
fie cu Mine, ca savaza slava Mea carea Mi-ai dat Mie, ca M-ai iubit
pre Mine, mainte de lnceputul lumii.
302 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

25. Parinte dereapte , lumea pre Tine nu cunoscu, iara Eu Te


cunoscuiu, si acestea cunoscura ca Tu M-ai trimes.
26. Si arataiu lor numele Tau, ~i voiu arata, ca dragostea cu
care M-ai iub.,!!~tru ei sa fie §i Eu lntru ei. Ko(u,), ne(K), G~(!i) H,
Hdnp1i(A), 3d('1) ,'13. H HE(A), Hu,H, l~lJ.I~ Hd3dA 3d '141\0, K3.101

'C AP 18

2. 6. Hrislos vindut de Iuda, eu putearea Lui Ii astettui pre piimuit.


13. Hristos n due la Anna si la Caiola. 22, 23. Slugile balu-L eu toia-
gele $i-iL tntreabii "Cine Te lovi?". 28. Dau-L lui Pilat. ,36. Imparafiia
Sa 0 arata. :u..·~
6v(r)AIf.
- ()"
E, CT~Xb. CTjld C TEH,
3'11411/10, "H.12
- 0
(1) Mt. 26, 36;
Mr. 14, 32: Luc.
r,A
.','
ceastea zicind, Iisus esi cu ucenicii Lui de ceaia parte
.. ~e ~iriul C~e~rului~ ~nde .era 0 ;gr~dina, ~ntru carea
22. 39; 2l'ar. 15,
23.
g. •
.
. mtra Insusi ~l ucenicii Lui, ,Ko(u,), d CTpd(C)T.103
2. Si stiia Iuda, cela ee-L vindu pre EI, locul, cace
de multe ori Sa aduna Iisus acolo , cu ucenicii Lui.
3. Derept aceaia Iuda, Iuond sireagul, ~i de la mai
(3) Mt. 26, 47; marii popilor ~i de la farisei slugi, veniacolo cu Iinare ~i Iaclii ~i
Mf. 14, 43; Luc.
22, 47. cu anne.
4..\lara Usus, stiind toate carele era venitoare spre EI, esind,
zise lor: Pre cine cautati?
5. Raspunsara Lui: 'Pre Iisus Nazareaninul. Zise Iisus lor: Eu
sint. Si sta cu ei ~i Iuda care vindea pre El.
6. lara cum zise lor ca .Eu sint", sa turnara inapo i ~i cazura
lapamint.
7. Iarasi intreba pre ei: Pre cine cautati? Ei zisara: Pre Usus Na-
zarineanul.
8. Raspunse Iisus: Zis-am voao ca Eu slnt ; sa Ma cautati pre Mi-
ne, lasati pre acestea sa sa duca,
(9) Vi~. 17, 12. 9. Ca sa sa imple cuvintul careIe zisease, ca den cariijj Mi-ai
dat Mie, n-am pierdut .dentru ei nece unul.
(10) Mt. 26, 5; 10. lara Simon Patru, avind sabie , scoase-o, ~i lovi pre sluga po-
Mr. 14, 47; Luc.
22, SO. pe i celui mare, si-i tae lui ureachia cea dereapta ; ~i era numele slugii
Malhus. .'
11. Zise intr-aceaia lisus Iui Patru: Baga-ti sabiia in teaca ; au nu
voiu beapaharul carele Mi-au dat Mie Tatal?
12. lara sireagul ~i miiasul ~i slugile j idovilor prinsara pre Iisus
~i~Llegara,
(13) Luc. 3, 2. 13. Si-L dusara pre Ella Anna lnt.iiu, ca era socru Caiafei, carele
era popa mai mare intr-acel an, iara el tremease pre EI legat Ia
Caiafa, la popa eel mai mare.
(14) Vi~, 11, 49. 14. lara Caiafa era carele dedease sfat j idovilor, ca mai bine
iaste unui om sa moara pentru oameni.
(15) Mt. 26, 58;
Mr. 14, 54; Luc.
15. Simeargea dupa EI Simon Patru ~i alt ucenic, iara ucenicul
22, 52. acela era cunoscut popei celui mai mare; si intra impreuna cu Iisus,
in curtea popei celui mare.
EV ANGHELIE SCRISA DE SFINTUL lOAN 303

16. lara Patru sta afara la u~a, ~i esi celalalt ucenic, carele era (16) Mt. 26, 69;
Mr. 14 (tiparit
cunoscut popei celui mai mare, ~i zise portaritel, '~iduse inlauntru 15), 69; Luc.
pre, patfu. '. . 22, 55.
17. Zise derept aceaia lui Patru slujniea portarita: Au nu esti
~i tu den ucenicii aeestui om? El zise: Nu sint.
18. Sta derept aceaia slugile si curteanii earii Iacuse jaratec, ca
erafrig, ~i sa tncalziia: era ~i.P atru cu ei stind ~i incalzindu-sa.
19. lara popa eel mare intreba pre Iisus de ucenicii Lui ~i de in-
vatatura Lui.
20. Raspunse Iisus Iui: Eu aiave am grait lumii .Eu in toata vrea-
mea anI invatat in sinagoga, ~i in beseareca, unde sa aduna den toate
laturile jidovii, ~i intru ascunsu n-arn grait nemica.
, 21. Ce Ma' intrehi? Intreaba pre ceia ce au auzit ce am grait
lor. lata acestea stiu care Ie am zis Eu.
22. lara ziclnd El aceastea, unul den slugile carele sta deade 0
palma Iui Iisus, zicind: Al}a raspunzi popei celui mare? II ,
r
130 23. Raspunse Iui Iisus: Sa am grait rau, mnrturiseastede rau,
iara de am grait bine, ce ma, bati?
24. Trimease pre EI Anna, legat, catra Caiafa, papa eel mai mare.
(25) Mt. 26, 71;
25. Era aeoIea Simon Patru stind l}i lncalzindu-sa. Zisata Iui: Au Mr. 14, 69; Lac.
nu esti ~i tu den ucenieii Lui? EI sa lapada ~i zise: Nu slnt. 22, 58.
26. Zise unul den slugele popei celui mare, f,ratiia celuia ce-i ta-
iase Patru ureachia: Au nu te-am vazut eu pre tine, in gradina,
cuEI?
27. Si iara sa lapada Patru, sl atunceasi cinta cocosul
." -
i, CNX''', He.IOst
\.

. 6v(r)l\iE, CTjl.:l(C)TEii. S.:IlJdI\O,


28. De-acii dusara pre Iisus de la Caiafa in divan l}i era demi- (28) Mt. 27, 2:
Mr. 15, 2; Luc.
neata, l}i aceia nu intrara in polatavca sa nu sa spurce, ce ca sa 23, 1; Dean. 10,
manince pal}tile.' Ko(u.) , KMS, CTP.:l(C)HoMtI.I05 28 ~i 11, 3.

29. lara esind Pilat la ei ~i zise: Ce vina aduceti spre acest om?
30. Raspunsara l}i zisara lu i: Sa n-ara Ii Acesta Iacator de rau,
',1
nu L-am da pre EI tie.
31. Zise, derept aceaia, lor Pilat: Luati-L pre EI voi, l}i dupa (31) Mt. 20, 19;
Vi~. 12, 33.
leagea voastra giudecatl pre El. Zisara Iui j idovii: Noao nu sa cade
.a omor! pre nime. ' _
32. Ca sa sa imple cuvlntul lui Usus carele zisease, aratind cu (32) Mt. 27, 11:
Mr. 15, 2: Lue,
ce moarte era sa moara. 23, 3.
33. Intra iara P Hat in divan, ~i chema pre Usus, l}i zise Lui: Tu
e§ti lmparatul jidovilor? '
, 34. Raspunse Usus Iui: De la tine zici tu aceasta, au altii ti-au
zls tie de Mine?
35. Raspunse Pilat: Au dora ~i eu sint jidov?Ruda Ta ~i popii
cei mai rnari Te deadera mie ; ce al Iacut?
36. Raspunse Iisus: lmparatiia Mea nu iaste den lumia aceasta.
Sa ara fi fost den Iumia aceasta Imparatiia Mea, slugile Meale s-au
.vrut viteji, ca sa nu Ma dau jidovilor. lara acum lrnparatiia Mea
nu iaste de acicea. '
37. Zise derept aceaia Pilat Lui: Dara craiu esti Tu? Raspunse
130V Iisus: Tu zici ca Eu craiu sint; Eu spre aceast-am nascut II ~i pen-
304 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

tr-aceasta am venit in lume, ca sa marturisescu dereptate ; va-


recarele-i den dereptate asculta glasul Mieu.
38. Zise Lui, Pilat: Ce e dereptatea? Si deaca zise aceastea, iara
esi la j idovi ~i zise lor; Eu nece 0 vina nu aflu in El.
(39) Mt. 26, 15; , 39. Ce aveti obiceaiu sa va slobozescu voao un rob la Pasti.
Mr. 15, 6; Luc.
23, 17; ~n. 3, Dara voiti sa 'sloboz voao pre craiul jidovilor? '
14. 40. Strigara iarasi toti, zicind "Nu pre acesta, ce pre Varavva",
ca era Varavva tilhar iu.

CA P 19

1. Pilat pre Hristos biitu-L.'2. si cununii-L eu spini. 4. Vrznd sii-L


sloboazii. 8. lnoincu! fiind de riiuiatea jidovilor. 16. Dii sii-L riistiq-
neascii. 26. Hristos liisii pre Mumii-Sa ucenieului. 30. Gustind otiitul
riiposii. 34. Pre Hristos mort, eu [ustele 111mpunsiirii in coaste. 40. In-
qruparii- L.
(1) Mt. 27, 26; tuncea luoPilat pre Iisus si-L batu, '

m
Mr. 15, 17.
, . ' rA.... ; ". 2.~. i viteaj iiimpletind cununa de spini, ~i-I pusara
I Mil in cap, ~i in timbariu de ursinic imbracara pre El.
'\ ',3. Si zicea: Bucura-Te , craiul jidovilor. Si-L batea
presteobraz.
, 4. Esi derept aceaia P ilat ~i zise lor: Iaca aduc pre El voao
afara, ca sa stiti ca eu, intru El, nece 0 vina nu aflu.
5. Esi deacii Iisus afara, purtind cununa cea de spini si timha-
riul de ursinic, si zise lor Pilat: lata omul.
, \ " - I . - , ""

H4 K'h.3AKHmEHie ,,~c)TH4ro KP(C)T4. 34"41\0, ~.106


6. Derept aceaia, vazind pre El, mai marii popilor si slugile stri-
gara zicind: Rastigneaste-L, rastigneaste-L. Zise lor Pilat: Luat.i-L
voi pre El ~i-L rastigniti, caeu nu aflu vina intruEl.
7. Raspunsara lui jidovii: Noi leage avem, ~i dupa leagea noas-
tra deator iaste sa moara, ca face pre Sine Fiiullui Dumnedzau.
8. lara deaca auzi Pilat acest cuvint, mai virtos sa spare.
9. Si intra in divan iarasi ~i zise lui Iisus: De unde esti // Tu? 131r
lara Iisus raspunsu nu deade lui.
to. zise Lui, Pilat: Mie nu-mi graesti? Nnstii ca puteare am sa'
Te rastignescu si puteare am' sa Te slohozescu.
11. Raspunse Iisus: Nece 0 puteare n-ai avea spre Mine, de nu
ti-ara fi data tie de sus. Hp'kcTtlnH, Kp(C)Ttl1?7 Derept aceasta care le Msau
dat tie, mai mare pacat are.
12; Dentr-aceaia vreamesiliia Pilat sa-L sloboaza pre EI, iara [i-
dovii strigara, zicind: Sa vei slobozi pre Acesta, nu esti priiatin impa-
ratului; tot, cine sa face pre el craiu protiveaste-sa irnparatului.
13. lara Pilat auzind cuvintul acesta, scoase pre Iisus afara, si
~azu la giudecata in locul care sa chiama Litostroton, iara j idoveaste
Gavata. '
14. Si era sara inaintea Pastilor, iara ceasul ca la sase.; atunci
zise [idovilor: lata craiul vostru.
EV ANGHELIE SCRISA DE SFINTUL lOAN 305

15. Ei strigara: Ia-L, ta-L, rastigneaste pre El. Zise lor Pilat:
Pre craiul vostru voiu rastlgni? Raspunsara mai marii popilor: Nu
avem craiu, numai imparat. Ko(u.). A~S CTp(C)T.lOB
16. Atuncea deade pre EI lor, sa-L rastigneasea: Iuara pre Iisus (16) Mt. 27, 31,
Mr. 15, 25; Lnc•
..~i-L dusara. ' 23, 26.
17. Si purtind Insusi crucea Lui, veni unde sa chiama Iccul
Capatinilor, carele sa graia~te jidoveaste Golgota;
18. Unde rastignira pre EI, ~i cu EI alti doi, unul dencoace ,
altul dencolea, iara pre Iisus in mijloc. .
19. Si scrise Pilat polojeniia lui Iisus.si o puse precruce rsi era scris:
IISUS NAZARINEANUL, CRAIUL JIDOVILOR.
20. Si aceasta polojenie multi cetiia den [idovi, ca era aproape de
oras locul unde era rastignit Iisus, ~i era scris j idoveaste, greceaste,
latinea~te.· , llpotCTSnH,
Kp(C)T8.109
21. Si ztsara lui Pilat mai rnarii popi ai jidovilor: Nu scrie era-
iul j idovilor.: ce ca EI au zis "craiu sint j idovilor".
22. Baspunse Pilat: Ce-am scris, am scsis.]!
131" , 23. Iara viteaj ii deaca rastignira pre Iisus, luara vesmintele Lui (23) Mt. 27, 35,
Mr. 15, 24; Luc.
(~i facura patru parti, a tot voinicul parte) si dulama ; era derept 23, 34.
aceaia dulama Lui necusuta, eta de sus de tot tasuta.
, 24. Si zisara unul catra alalt: Sa nu 0 spintecam, ee sa aruncam (24)Psalcm
19.
21,
sorti pre ia, a cui va fi. Ca sa sa imple Scriptura zicind "Impartira
vesmintele Meale lorusi, ~i pre dulama Mea aruncara sorti"; viteajii
faeura aceaia., ~, N....,I /
qTH Kp(C)T8. 6v(r)" 'ie, 9, CTbJX'h.cTpdcnA.110

25. lara sta ling a crucea lui Iisus Muma Lui ~i sora Mumei Lui, Ma-
riia, muiarea lui Clecp, ~i Mar iia Magdalina.
26. lara Usus vazind pre Muma-Sa ~i pre ucenicul stind, pre
earele iubiia, zise Mumei Lu i: Muiare, iaca fiiul Tau.
27. Dupa aceaia zise ucenicului: laca, muma ta. Si dentr-acel
ceas luo pre Ia ucenicul, in casa lu i.
IIp'kHAH IwdHHh., Hdnp'kAh.. 3<1'11"0, ~.111
28. Dupa aceasta vazind Usus ca toate sa sflrsira, IIpe(c).Kp(C)TS.l12
ca s a sa imple Scriptura , zise: Seate Mi-e.
29. lara un vas era acolea , plin de otat, iara ei imp Iura bureatele (29) Psalom 68,
22.
de otat, cu isop" radicara-l la gura Lui. a. Trest ie,
30. $i luind Iisus otat, zise: Savir~ira-sa; '(IT~ Kp(C)TS.l13~i plecind (30) Mt. 27, 48.

capu l, deade-Si duhul. ' , tiT" n-'\(K),R~"(H), ~e'lep.114


31. lara jidovii, ca sa nu ramie pre cruce trupure le , simhata,
cace era sara sarl.atorii, (ca era 0 zi mare aceaia simbata) rugara pre
Pilat, ca sa le zdrobeasca fluerele lor, ~i sa-i ia.
32. Venira voinicii, ~i celuia dent.iiu ii frimsadi Iluerele., ~i celuia-
lalt ce era .rast.ignit cu El.
33. lara la Iisus deaca venira, cum vazur a 'pre EI ca ara fi mort,
nu- I Irimse Iluerele.
34. Ce unul den voinici, eu sulita in eoastele Lui impunse , ~i atun- (34) 1 Pos. Ion 5.
6.
ceasi esl singe ~i apa.
35. Si eela ce vazu marturisi , ~i adevarata iaste marturiia lui,
Ko(u,) Kp(C)T(S)llS~i acela stie ca adevar graiaste , ca vo i sa creadetLjj

--- --- -~- ---'-'-~-


306 NOUL 'I'ES'I' AMEN'I' - BALGRAD; 1648
,
(36) Ishod £2, 46; 36. Ca Iura aceastea ca Scriptura sa sa imp Ie, zicind "nece un 132r
Cisla 9, 12.
os nu-l frimsara Lui".
37. Si iaras! ~i alta Scriptura zice "vedea-L-vor pre carele L-au
Impuns" .. KO(I~), 9' CTPd(C), ~ 'Id(e) e, nE(K), RE(I\), np1i~AH n. M(e). tv(r)/TE ;r
CTjld(C). 341('1) ~.1l6

(38) Mt. 27, 57; 38. lara dupa aceastea ruga pre Pilat' losif den Arimatea (fiind
Mr. is, 42; Luc.
23, 50. ucenic lui Iisus, ce pre ascunsu, pentru frica jidovilor) ca sa ia tru-
pul lui Iisus; carele ingadui Pilat; veni derept aceaia si luo trupul
lui Iisus.
(39) VI~. 12, 42 39. Veni si Nicodim (carele venise la Iisus noaptea mainte) adu-
~i 3, 2.
cind mestecatura de zmima ~i de alo is, ca la 0 suta de litre.
40. ~i luara trupul lui Iisus si-L infasurara cu giolgiu cu aro-
mat, cum 'iaste obiceaiul jidovilor sa sa ingroape.
41. Si era, in Iocul acela unde era rastignit, 0 gradina ~i in gra-
dina, un mormint nou , intru care a neceodanioara nime nu era pus.
42. Acolo , pentru sara sarbatorii [idovilor, ca era aproape mor-
mintul , pusara pre I isus.
KOHEu,t., d'f. GTPd(C)HOM8.l17

CA P 20
1. Mariia uesti pre Hristos ca S-au sculai. 3. Piiitu §i Joan vazind
aceastea. 4. Cutsiuii. 15. Iisus Sa aratii Marii. 19. Si ucenicii strinsi

(1) Mr. 16, 1; ..·


in casa. 25. 28. Toma, mainie necrezitid, creade.

!
2' .
'
,..",.
6v(r) 1\ Ir, :G1>.CKp1i(C)HO, 3. 341'1.11\0, ar.118
ara in zuoa dent iiu a saptaminii, Maria Magdalina veni
,

O
Luc. 24, 1. .demeneata, inca fiind intunearec, la mormint, ~i vazu
..piatra radicata de pre mormint.
.. 2. Si alerga ~i veni la SimonPatru si catra alt uce-
nic;. pre carele iubiia Iisus, ~i zise lor.. Luat-au pre
Domnul den morrnint ~i nu stim unde L-au pus pre El.
3. Esi derept aceaia P atru ~i celalalt ucenic, ~i mearsara la mor-
mint.!!
4. Si alergara amindo i impreuna si celalalt ucenic alerga mai cu-
rind de P atru, ~i sosi mainte la mormlnt.
5. Si plecindu-sa, vazu giolgiurele zacind, insa nu intra,
6. Si sosi si Simon Patru dupa el, ~i intra in mormint ~ivazu len-
tioanele zac indo
. 7. Si mahrama carea era spre capul Lui nu era cu pinzaturile
puse , ce usebi invalita intr-un loco
8. Si atunce intra ~i celalalt ucenic, carele veni mainte la mor-
mint, ~i vazu ~i crezu.
9. Ca inca nu stiia Scriptura ca Sa cade Lu i a invie den morti.
10. Si sa inturnara ucenicii catra ai sai, . Ko(u,), 3. R1>.CKp(e):
. 3v(r) "iE, H, nCKp1i(c)HOE. 341'1.11\0, fA.ll9 _

(11) Mt. 28, 1;


Mr. 16, 1.
II. lara Maria sta linga mormint alara, pllngind, ~i plingind sa
pleca in morrnint.
. 12. Si vazu pre doi ingeri, intru vesminte albe, ~azind unul de
catra cap, si altul de catra picioarele, unde zacuse trupul lui Iisus.
,EVANGHELIE SCRISA DE SFINTUL lOAN 307

13. )1 7i<::~raei aceia: Muiare, ce pllngi? Zise lor ca au luat pre


Domnul mieu, ~i nu stiu unde L-au pus pre EI.
14. Si aceastea zicind, sa intoarse inapoi ~i vazu pre Iisus stind,
~i nu stiia ca iaste Iisus.
15. Zise Iisusei: Muiare, ce plingi? Pre cine cauti? lara ia, pa-
rindu-i ca iaste gradinariul, zise Lui: Doamne, sa Lsai luat tu pre
EI, spune-mi unde L-ai pus, si eu sa-L iau.
16. Zise ei Iisus: Maria. lara ia intorclndu-sa, zise Lui, .Ravvi",
ce sa zice "lnvatatoriule".
17. Zise Iisus ei: Nu te atinge de Mine, ca inca nu M-am suit la
Tatal Mieu, ce pasa la Iratii Miei, ~i zi lor, sui-Ma-voiu la Tatal Mieu
~i la Tatal vostru ~i la Dumnezaul Mieu ~i laDumnezau I vostru.
18. Mearse Maria Magdalina, spuind ucenicilor ca au vazut (18) Mt. 28, 9;
Mr. 16, 9.
pre Domnul ~i aceastea zise ei. K~(Il,)H'M~ K'hCKp(C). ~v(p)l\iE9, R'l!.CKP",
(C)HO.H ~ ;)
Hdnd(c)x'H,RE'IE(p)
H R'l!.HE(;'
A), dHTHnd(c)XH.
.--
3d('1), aE.120
19. lara fiind sara, in zuoa cea dentiiu a saptaminii II~i- fiind (19) Mr. 16, 14;
Luc. 24, 36;
usile incuiate , unde era ucenicii adunati, pentru Irica jidovilor, veni 1 Cor. 15, 5.
Iisus ~i statu in mijlocul lor ~i ziselor: Pace voao !
20. Si aceastea zicind, arata lor minile ~i coastele Lui si sa bucu-
rara ucenicii vazind pre Domnul.
21. Zise derept aceaia lor Usus iarasi: Pacevoao; cum M-au tre- (21) Mt. 28, 18;
Mr. 16, 15.
mes pre Mine Tatal, asa tri met ~i Eu pre vo i.
22. Si deaca zise aceastea, sufla pre e--i ~i zise lor: Luati. Duh
Svint.
23. Varecarora yeti erta pacatele erta-sa-vor lor si a carora yeti (23) Mt. 16, 19
~I 18, 18.
tinea, tinute vor fi.K~(Il,), ~YTP-kHH, H U,H.l21
24. lara Toma den cei doisprazeace, care le sa chiama "geaman" nu
era cu ei cind veni Iisus. ~
25. Sizisara lui ceialalti ucenici: Vazut-am pre Dornnul. lara el
zise lor: Sa nu voiu vedea in miinile Lui locul cuelor ~i sa-mi bag dea-
getul mieu , inJocul cuelor ~i mina mea, in coastele Lui, nececum
voiu creade. KO(U,).RE('1),Hd nd(c)x~.122
26. $i dupa opt zile, iara era inlauntru ucenicii Lui si Toma cu
ei; veni Iisus, usile incuiate, ~i statu in mijloc ~i zise: Pace voao l
27. Dupa aceaia zise Tomei: Ado deagetul incoace si vez i minile
Meale.si ado mina ta ~i baga in coastele Meale ~i nu fii necredin-
cios, ce credincios.
28. Si raspunse Toma ~i zise Lui: Domnul mieu ~i Dumnezaul
nueu,
29. Zise lisus lui: Deaca Ma vazusi, Torno, crezusi ; Iericiti cadi (29) Vi~. 21, 25.
n-au vazut si au crezut.
30. Si rnulte alte searnne facu Iisus inaintea ucenicilor Lui, care
nu sint scrise in cartea aceasta.
31*. lara aceastea scrise sint, ca sa creadeti ca Iisus Hristos iaste
Fiiul lui Dumnezau, ~i crezind , sa aveti viata de veaci pren numele
Lui. Ko(u,) ;;M~ K'l!.CKp(C).
~ lHTHndcXH ~ ~n(c)/\~80M"k.123
NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

CA P 21
1. Iisus Sa araia aposiolilor pescuind. 6, 7. Pren carele II cunoscurti
pre vtnarea pesiilor. 15. Lasii pre Palm grija oilor. 18;* $i-i protoceasie
lu i cu ce moarte va muri.
6v(rl, '1 :c.11CKp(C). 3d\'I), as.l24 II
upa aceaia, iara Sa arata Usus ucenicilor, la marea Tive- 13aV
riadului, ~i Sa arata asa:
2. Era impreuna Simon P atru cu Toma carele sa
zice "geamanul" ~i Natanail carele era den Cana Gali-
leei ~i fii lui Zevedeiu si altii den ucenicii Lui, dol.
3. Zise lor Simon Patru: Mearge-voiu a pescui,
Zisara lui: Mearge-vom ~i noi cu tine. Mearsara ~i intrara in corabie
atuncesi ~i, in aceaia noapte , nu prinsara nemica.
4. lara deaca sa feace zuo, statu Iisus pre tarmurc ~i nu-L cunos-
cura ucenicii ca iaste Iisus.
5'. Zise derept aceaia Usus lor: Feciori, au aveti ceva de mincat?
Raspunsara Lui: Ba.
6. EI zise .lor: Aruncati de-a dereapta corabii mreaja ~i yeti ana.
Si aruncara derept aceaia ~i nu 0 putea trage, de multimia pestilor.
7. Zise intr-aceaia ucenicul acela pre care Ie iubiia Usus, lui Pa-
tru: Domnul iaste. lara Simon Patru, cum auzi ca iaste Domnul, sa
incinse cu 0 catrinta (ca era gol) si sa slobozi in mare.
8. lara altii ucenici merge a in corabie, (ea nu era departe de
pamint, ce ca la doao sute de coti), tragind mreaja plina de pesti.
9. Si cum esira la uscat, vazura [aratec pusvsi pus pre el peaste ~i
piineacolea.
10. Zise Usus lor: Aduceti den pestii ce prinset acum. -
11. Intra Simon P atru si trase mreaja la pamint, plina de pesti
rnari; 0 suta si cincizeci si trei ~i atitea fiind,cit nu.sa rupse mreaja.
12, Zise Iisus lor: Veniti de prinziti. lara nime nu indrazniia
den ucenicii Lui sa intreabepre EI: Tu cine esti? Stiind ca iaste
Domnul.
13. Veni Usus ~i luo p iine ~i deade lor, ~i peaste asijderea,
14. Si cu aceasta, a treia oara Sa arata Iisus ucenicilor Lui,
deaca au inv iiat den mortLKo(u,), I, R11CKp(C)HOM8. -ev(r)Aie R'hCKp(C)HO, 4..
C:e(iK), il R1>. C8&O(T), H. ~ &rOclIO(R): Hd OI((T)P: ~ n(H): sr. s, 41110. ·~.125 //

15. lara deaca prmzira, zise lui Simon, Patru, Iisus: Simone a IMr
lu i Iona , iubesti-Ma mai virtos de acestea? .Zise Lui: Asa, Doamne,
Tu stii ca Te iubescu. Zise lui: Paste melusei Miei .
16. Zise lui iara, a doa oara: Simon a lui lona, iubesti-Ma?
Zise Lui: Asa, Doamne, Tu stii ca Te iuhescu. Zise lui: Pa~te oile
. Meale.
17. Zise lui, a treia oara: Simon a lui lona, iubesti-Ma? Intris-
ta-sa Patru ca ce-i zise de trei ori "iube~ti-Ma" ~i zise Lui: Doamne,
Tu toate stii; Tu stil ca Te iubescu. Zise Iisus lui: Paste oile Meale.
18. Adevar, adevar zic tie, cind erai mai tinar, te incingeai ,
insuti ~i mergeai unde vreai ; lara deaca vei imbatr ini, tinde-veri
minile tale, ~i altul te va incinge ~i te va duce unde nu vei vrea.
-

EVANGHELIE SCRISA DE SFINTUL lOAN 309

19. lara aceasta zise, samnind cu care moarte va proslavi pre (19) 2 Pet. 1,14.
Dumnezau KOHE(U.). 'lE(C)THHMb. KEpHrdMb..126 ~i aceastea .zictnd; grai lui:
Vino dupii Mine.
20. Iara Intorclndu-sa P atru, vazu pre ucenicul cela ce iubiia . (20) V~. 13, 23.
Iisus, mergind dupa EI, careIe ~i ~azuse lacina, la pieptul lui Iisus
~i intrebase: Doamne, cine iaste cela ce Te vinde?
21. Pre acesta vazind, Patru zise lui Iisus: Doamne , dara acesta
ce e?
22. Zise Iisus lui: Sa as ~i vrea sa ramie pina voiu veni, ce ti-e
de acea? Tu vino dupa Mine.
23. Si esi cuvintul acesta intre Irati, ca uceniculacela n-ara
muri;ce nu zisease Iisus lui ca nu va muri, ce: Sa voiu vrea sa ramie
pina voiu veni, ce ti-e de acea? .
'1T~ &P'Qcl\~K8, H4 I\v(T)priH. 3d'l!I\~, aH. 127

24. Acesta iaste ucenicul careIe marturiseaste de aceastea ~i scrise


aceastea ~i stim ca adevarata iaste marturiia lui. .
25. Sint derept acea ~i alte multe care Ie au Iacut Iisus, carele de
s-ara scrie cite una, nece in lume pare-mi
ca n-ara incapea cartile care s-ara scrie, amin.

Sffrsaniia Evanghelii ce-au scris Ioann.;;


PREDOSLOVIIA ACESTII CARTI IM
Y

pune-sii in ceastii carte ce-au jiiciu sjiniii apostoli, au toti detn-


preunii, au cite unul, cumu-i Piittu $i loan $i lacov $i Pavel, $i
lingO.acestea, alii oameni sjinii, ca sidiacon Stefan si Filip evan-
ghelislul $i Varnava, soiul lui Pavel, $i ce au patit pentru Hrisios
$i pentru leagea Lui.idupii suitul Lui in ceriu. SiIntiiu so. scrie
acealea ce-au jiicut $i ce au piiiit in Ierosalim, ptnii la
gonirea credinciosilor, carii era culesi de apostoli, de
incepuiul ciiriii pinii la sapte piirii. Dupii aceaia
carele Iura In Samariia, cumu"-i in 8 capele
stih 4, $i carele [utii [acute in Darnasc $i in
Lida $i in Iopiia, cap 9, dupii aceaia in
Chesariia, cap 10, stili 11 $i asijde-
rea in Ierosalim cap 12
$i in 15.Mai apoisii pomenescu
$i acealea carele au jiicu! Pavel $i
au tiibdat, tie la 13 capele pinii
in siirsit.]]
135' FAPTELE SFINTILORAPOSTOL!
CAREA AU seRIS SFINT()L LDCA

CA Pl.

2. Luca scrie ceastii historic llnga Evangheliia lui. 9. Hrisios Sa sui


in ceriu. 10. Apostolii. 11, 12. Zisiuii lor tnqerii sa sa tnloattie. 14. In
rugiiciune era cuprinsi. 15. Ruqiiciunea lui Palm. 18,23. In locul Iudei
nituiitoriul, sa aleage Mattia.
,....., ~ I r ~ I ./-'
K1>.cT810 H KE/lHK8K' HE(A) ndcIH. H Hd K "h3H£.CfH
IE. 3d'1dI\0, d.1

nt iiu facuiu cuvint de toate , 0 Teofile, de toate


ce-au inceput Iisus a face ~i a invata ,
2. Pina in zuoa aceaia carea porunci apostolilor
prin Duhul Sf int, pre carii alesease, Sa inalta. .
3. Carora li Sa ~i arata dupa patima LUI, viu, cu
multe seamne adevarate, in patruzeci de zile.aratin-
du-Sa lor, si zicind care-s de Imparatiia lui Dumnezau.
4. Si cu ei petrecind,porunci lor den Ierosalim sa nu mearga , (4) Luc. 24, 49;
Ion 14, 36.
ce Sa asteapte fagaduiala Tatalui, carea ~ti auzit den Mine.
5. Ca loan au botezat cu apa, iara voi va vet.i hoteza cu Duhul (5) Mt. 3, 11; Mr.
1,8; Luc, 3,12;
Sfint, nu dupa multe zile. Ion 1, 26; Nij.
2,1,11 §i 16,19,
6. lara ei, adunindu-sa, intrebara pre EI zicind: Doamne , au intru 4.
aceasta vreame vei tocmi Imparatfia Iui Israil?
7. Si
, zise catra ei: Nu iaste a voastra sa stiti , , vremile si , ceasu-
rile carele Tatal le-au puse intru a Lui puteare.
8. Ce priimi-veti putearea Duhului Sfint viind spre vo i, si-Mi
yeti fi Mie marturii in Ierosalim si in toata Iudea si Samaria, pina
la marginea pam intului. Ko(u,)n~cu,1i:.~II
135V 9. Si acestea zicind, caut ind ei, Sa radica , ~i nuorul cuprinzin- (9) Luc.24, 51.

du-L luo pre El de la ochii lor.


10. $i cautind e i, la ceriu mergind El, 9i iaca doi barbati statura
inaintea lor, in vesminte albe.
11, Carii 'si zisara: Barbati galileiani, ce stati cautind spre
ceriu? Acest Iisus carele Sa luo sus de la voi, in ceriu, asa va veni,
cum ati vazut pre El mergind in ceriu.IIHE(A), CR1i:(T), IIE(A).3d(4), &.3
12. Atuneea sa inturnara in Ierosalimuen muntele ee-l chiama
al Maslinilor, earele iaste aproape de lerosalim, cale de 0 slmbata.
,. KOHE(U,)K1>.3HEdHi"IO,4
13. Si cind intrara, sa suira in casa de sus, unde lacuiia Patl'll si
Iacov 9i loan 9i Andreiu, Filipp 9i Toma, Vartclomeiu 9i Mattea,
Iacov a lui Alfeiu si Simon Zilotis 9i luda, fratele Iui Iacov.
14. Acestea toti era cuprinsi cu 0 inima in ruga 9i in rugaciune, cu
muerile , si Mariia , Muma Iui Iisus si cu fratii Lui.
15. $i in zilele acealea, scuJjnd~-sa Pat~u in mijlocul ucenicilor,
zise: (si era multime anume impreuna, ca Ia 0 suta ~i doaozeci).
(16) Psa]om 40,
16. Barbati Irati, cadea-se a sa implea Scriptura aceasta carea 10; Ion 13, 18;
zise mainte Duhul Sf int, pre rostul Iu i David, de luda carele fu pova- Ion 18, 3.
ta celora ce prinsara pre Iisus.
312 NOUL TEST AMENT - BALGRAD. 1648

17. Ca sa numara cu noi ~i era luat soartea slujbei acestiia.


(18) Mt. 27, 5. 18. $i acesta agonesi cimp den pretul nedereptatif, ~i spinzurat
fiind, crepa pre mijloc ~i sa varsara toate maruntaele lui.
(19) Mt. 27, 8. 19. $i in stire fu tuturor celora ce lacuiia in Ierosalim, asa cit
Sa chiema cimpul acela in limba lorvAcheldama, ce sa zice "cimpul
·singelui".
(20) Psalom 68, 20. Ca-i scris in cartea Psa lomilor "Sa fie salasu lIui pustiiu, ~i sa
26L~i 109, 8.
nu fie cine lacui intru el, ~i episcupiia lui sa 0 ia altul".
21. $i sa cade dentr-acesti barbati carii s-au adunat cu noi, in
toata vreamea in carea lmbla lntre no i Domnul Iisus,//
22. Incepind de la botegiunea lui loan, p ina in zuoa care a Sa luo 136f
sus dentre no i, sa fie marturie cu no i, de invierea lui Hristos.
a. Porecja. 23. $i stlttura do i, Iosif carele-l chiamlt Varsava, cela ce fu numit"
lust si Mattia.
24. Si rugindu-sa, zisara: Tu, Doamne, carele stii inimile tutu-
rora, arata den cesti doi pre carele ai ales, .
25. Sa ia soartea slujbei acestiia ~i a apostoliei den carea rataci
luda, sa mearga in locul lui.
26. Si aruncara sortile lor ~i cazu soartea pre Mattia si sa numara
cu unsprazeace apostoli. &0 (u}, nHE(A).5

CA P 2

1. Apostolii. 4. so. implutii de Duhul Stint. 8, Griiiia in multe limbi.


13. Le zicea ca-s beati. 15, 22, 34. Piitru sa scoalii si pooesieaste pre Iisus
ca-i Mesia. 37, 38. Pre asculiiitorii li lndeamnii spre podiintti.
Ii1.\. HE(A)iUO, HU,l:!. 3dlJJ/IO: r.6
i cind au vrut veni zuoa Rusaliilor, era toti cu 0 voe,
intr-acelasi loco
2. Atunci fu de pripa sunet den ceriu, cum ara fi
sunetul a unui vint suflind tare, carele implu toata
casa unde era ~azind.
3. $i sa aratara lor Impartite limbile ea focul, ~i
~w pre toti Iiecare le de e i.
4.$i sa imp Iura toti de Duhul Sfint si incepura a grai intr-alte
limbi, cum le da lor acel Duh a grai,
5. lara era in Ierosalim lacuitori jidovi, barbati cred incioai
dentru toate Iimhile careIe-s supt ceriu.
6. Si scornindu-sa aceasta veaste, sa aduna multime ~i sa opaciia
ca auziia Iietecarele de ei, graindin limba lor, pre ei.
7. Mira-sa toti si sa ciudiia, zicind unii catra alalti: lata, au nu
s int acestea ce graescu, toti galileiani?
8. Dara cum auzim no i pre ei graind Iiescarele in limba noastra,
intru carea ne-am nascut?
9. Parteani si mideani si elamiteani, §i earii viem/ / in Mesopota- 13GV
miia, in Iudea si in Capadochia , in Pont.si intru Asia.

FAPTELE SFINTILOR APOSTOL! 313,

10. In Frighiia ~i 'in Pamfiliia, in Eghipet ~i in tinutul Leviei,


carea e ling a chirinei, ~ijalearii" rimleani, jidovi ~i veniti. a. Zicu-sa car il
ve ni ia den pa-
11. Criteani ~i araviiani, auzim graind ei, in limbile noastre , glni, de sa fiicea
marirea lu i Dumnezau. Ko(u,) , HU,H.7 j idovi, ~i toate
ter emorutle lui
12. Si sa mira toti, ~i sa indoiia, z icind unul catra altul: Dara ce Moisi Ie [ua sus.
va sa fie aceasta?
13. lara alti! batea-si gioc, zicind ca sir;t I?Jinide vin dulce.
liTO(K) CK"RT,III.\, HE(A). 3.14.1,10, ;\,8
14. lara stind P atru cu ce i unsprazeace , radica glasul-Iui, ~i grai
lor, zicind: Barbati jidovi, ~i voi toti carii viiati in Ierosalim, aceasta
voao sa va fie in stire , ~i luati in urechi cuvintele meale.
15. Ca nu-s beati acestea, cum va sa pare voao, Iiind numai tre i
ceasuri de zuo.
16. Ce aceasta iaste carea e zisa de prorocul loil. .-
17. Si va fi in vreamea de apo i (z ice Domnul), varsa-vo iu den Du- (17) Isa i, 44,3;
Ioil 2, 28.
hul Mieu spre tot trupul: si vor proroci Iecior iivostr i ~iIeatele voas-
tre, ~i tinerii vostri veder i vor vedea, si batrinii vostri visuri vor
vedea.
18. ~i spre slugile Mea le , ~i spre slujnicile Meale , in zilele aceale,
voiu varsa den Duhul Mieu, ~i vor proroci,
19. ~i vo iu face ciude in ceriu sus, si seamne pre pamint gios,
singe ~i foe si para de fum.
20. Soarele sa va intoarce intru intunearec, si luna intru singe,
mainte plna nu va veni zuoa Domnului cea mare ~i luminata.
21. Si va fi tot cela ce va chema nurnele Domnului intr-agiuto- (21) Ioil 2, 32;
C rim. 10, 13.
riu, mintui-sa-va. Ko(u,) , KTO(K). Wk(A): CK"kT/IOH, HE(A). 3.1(4) ,£.9
22. Barbati israilteani, ascultati cuvintele aceastea. Iisus Nazari-
neanul, harbat de la Dumnezau adevarat, intru voi ell mari Iapte ~i
minuni ~i seamne care Ie Iacu, pren EI, Dumnezau, in miilocul vostru,
cum stiti ~i voi.11
23. Acesta den sfatul ~i din stiinta lui Dumnezau , de vecie datu-i,
carele luindu-L cu minilevoastre necurate ,rastignindu-L, L-ati omorit.
24. Pre carele Dumnezau L-au scuIat, dezlegind durerile mcrtii,
pentru ea nu putea fi sa-L tie ia pre E1. -
25. Ca David zice de El: Pus-am pre Domnul inaintea mea puru- (25) Psa lom 15,
8.
rea, ca de-a dereapta mea iaste, ca sa nu ma clatescu,
26. Derept acea, sa veseleaste inima mea, ~i sa hucura limba mea,
inca ~i trupul mieu sa odihneaste spre nadeajde.
27. Ca nu vei lasa viiata mea In mormint, necc veri lasa pre sfin-
tul Tau a vedea putregiune.
28. Aratatu-mi-ai" cararile vietii, ~i ma veri implea de bucurie ina-
intea Ieatii Tale.
29. Barbati Irati, slobod mi-e aiave a grai catra voi de patriar- (29) 1 Tar. 2,
10; Nij. 13, 3~:
hul David, ca el au ~i murit, ~i l-au ingrupat, ~i mormintul lui iaste
intru noi, pina in zuoa de astazi.
30. Derept aceaia, proroc fiind, ~i stiind ca cu giuramint sa giura (30) Psalom 131,
11.
Dumnazaului, den rodul ventre lor lui, den citu-i trup, a radica pre
Hristos, sa saza spre scaunul lul. .
314 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

(31) Psalom 15, 31. Mainte stiind, grait-au de Invierea lui Hristos, ea nu lasa viia-
10; Nij. is, 35.
ta Lui in mormint, nece trupul Lui sa simta putrejiunea.
32. Pre aeesta Iisus invise-L Dumnezau, caruia toti no i sintern
marturii. .
33. Derept aceaia, cu dereapta lui Dumnezau S-au inaltat, ~i faga-
duitul Duhului Sfint luind de Ia Tatal, varsa-sa aceasta earea aeum
voi vedeti" si auziti.,
(34) Psalom
;1.
109, 34. Ca nu David s-au suit in ceriu, ee insusi zice: Zise DomnuI,
Domnului rnieu, ~azi de-a dereapta Mea
1. Podnojie. 35. Pina voiu pune pizmasii Tai, scaun" picioarelor Tale.
36. Cu adevar sa inteleaga toata casa lui Israil, ca Domnu ~i Hris-
tos pre El feace Dumnszau, pre acesta Iisus pre care le voi L-ati ras-
tignit.· Ko(u,) , CP-t(A).1°
37. lara carii auzira aceastea sa mihnira eu inimile si zisara eatra
P atru ~i catra alalti apostoli: Ce vom face II, fratilor barbati? 137~
/
q£(K) CK1iTII¢H, HE(A),IH. 3d4d,IO, ~.1l
38. lara Patru zise catra ei: Pocaiti-va si sa se boteaze Iietecarele
de voi, intru numele lui lisus Hristos, intru ertaciunea pacatelor.
Vet! lua darul SHntului Duh. .
39. Ca a voastra iaste fagaduita, ~i a feciorilor vostri, ~i a tutu-
ror carii-s venitori dupa voi, yare pre citi chiam a Domnul** Dumne-
zaul nostru. -
40. $i cu alte cuvinte, eu mai multe, ruga ~i indernna pre ei,
z icind: Despartiti-va de ruda aceasta rea.
41. lara carii cu drag priimira cuv intul lui, sa botezara ~i sa adao-
sara, intr-aceaia zi, suflete ea la trei mie.
42. $i era ramiind intru invatatura apostolilor si intru irnpreunare
si in Irimtura piinei si intru rugaciuni.
43~ Si sa scorni Irica tuturora, ~i multe ciude si seamne, de apos-
toli sa Iacea. _ Ko(u,) 4£(K).12
44. Si toti ceia ce credea era in acel loc, si le era toate depreuna,
45. Si uricurile ~i avutiile vindea, ~i le impartiia aceastea tutu-
for, varecaruia ce-i trebu iia.
46. lara in toate zile raminea cu 0 inima in beseareca, fringind
'pren cascp iine , minca cu bucurie ~i cu smereniia inimii,
47. Laudind pre Dumnezau , ~i avind voe inaintea a toti oamenii,
iara Dornnul adaogea, in toate zile le , adunarea celora ce era a sa
spasi.

CAP 3

1. Piittu cu Ioan.imerqtnd in besearecii, uindecii schiopul. 9. Multi-


mea cura sii vaza minune. 12. Tainii spiisenii spnne pre Hristos. 14.
Ceria nehiirtiiciia lor. 16. Si pohiiia de la ei crediniii.
lIETo(K), GK-kTIIOH HE(A). 3d'ldllO, '3.13
-
FAPTELE .SFINTILOR APOSTOL! 315

~~~~ upa 'aeeastea, Patru ~i loan mergea in beseareca, la


rugaciune, la al noaole eeas.
2. Siun om, ~chiop Iiind den zgaul mini-sa, purta-l,
pre care le-I punea in toate zilele, la-usa beseareeii,
carea sa chiama "infdmsetata", sa ceae milostenie de
la ceia ce mergea in beseareca.//
3. Acela vazind pre P atru si pre loan vrind sa intre in besea-
reca, cerea de la ei milostenie.
4. lara cautindPatru spre el, cu loan, zise: Cauta spre noi.
5. lara el cauta spre ei, paindu-i ca va lua ceva de la ei.
6. Iara Patru zise: Argint si aur n-arn, iara ce am, aceaia-ti dau,
in numele lui Iisus Hristos Nazarineanul. Scoala-te ~i imbla.
7. Si prinzrndu-i lui mina cea dereapta, radica pre el. Atunceasi i
sa intarira lui picioarele ~i gleznele.
8. Si sarind, statu, si imbla ~i intra eu ei in heseareca, imblind ~i
sarind ~i laudind pre Dumnezau, Ko(u.), nE(K).14
9. Si vazu pre el toata mult.imea, imbl ind ~i laudind pre Dumnezau.
10. Si cunoscura pre el ca acela era care Ie, pentru milosteniia,
sedea linga infrimsa~ata u~a a beseareeii, si sa implura de minune ~i
de spalma de ee sa t impla lui.
G8(&), CK-kTIH'H, HE(A). 3d 'lillO, H'.15
11. lara tiind schiopul eel v indecat de Patru ~i de loan, alergara
catra ei toti oamenii, la t.irnatul ee sa chiama a lui Solomon, inspa-
mintati.
12: lara vazind Patru raspunse eatra oameni: Barbati israilteani,
ce va mirati de aeeasta? Au spre no i ce cautati, ea cum am fi Iacut
noi, cu putearea au cu bunatatea noastra , pre acesta sa imble?
13. Dumnezaul lui Avraam ~i a lui Isaac ~i a lui Iacov , Dumne- ,(13) Nij. 5, 30.
zaul parintilor nostri proslavit-au pre Fiiul Lui, pre Iisus, pre carele
voi Lsati dat si va lepadat de EI inaintea Ieate i lui Pilat, giudecind el
sa-L sloboaza,
14. lara voi de sf intul ~i dereptul ve lapadat, ~i eerut pre un bar- (14) Mt. 27; 20;
Mr. 15, 111 Luc,
bat omor itoriu sa va daruiasca voao. 23, 18; Ion 18,
15. lara pre Incepatoriul vietii omor itu-Lcati , pre earele Dumne- 40.
zau 11 invise den morti, caruia noi sintem martur ii, , .
16. Si pentru credinta numelui Lui, pre aeesta carele vedet i si-l
~titi, lntari-l numele Lui, ~i credinta earea e pentru El deade lui
aceastasanatate intreaga, inaintea /Ivoastra tuturor. Ko(u.) , C8(&) .16
17. Si aeum, Iratilor, stiu ca, pentru nestiinta , aceasta ati Iacut,
ca ~i mai marii vostri.
18. lara Dumnezau, cealea ce Ie vestise eu rostul a toti proroeii
Lui, a pati Hristosul Lui, lmplu asa. llOHE(A), ·K. 3d('l), eY
19. Pocaitl-va, derept aceaia, ~i va inturnati , sa sa stearga paca-
tele voastre, dupa ee vor veni vremile racorii de la Iata Domnului.
20. Si va trimite pre eel ce-i propoveduit voao , pre Iisus Hristos.
21. Pre earele eeriul sa eade sa-L priimeasca, pina in vremile ee va
toemi toate, de earele grai Dumnezau pren rostul a toti sf intii Lui
proroci den veaei. '
316 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

(22) 5 Moi. 18, 22. Ca Moisi zise catra parinti ca proroc va scula voao Domnul
15; Nlj. 7, 38.
Dumnezaul vostru, den Iratii vostri, ca si mine: pre Ace la sa ascultati
de toate ce va grai voao.
23. Si va Iitot sufletul carele nu va asculta pre prorocul acela,
p iiarde-l-va den oameni.
24. Si toti prorocii, de la Samuil ~i dupa aceaia, Giti au grait,
vestira zilele aceastea.
(25) Bit. 22, 18; 25. Voi sinteti fii prorocilor ~i a legaturii ce Iacu Dumnezau cu pa-
.Galet, 3, 8.
rintii vostri, graind catra Avraam ,,~i in saminta ta sa vor blagoslovi
toate fameile pamintului".
26. Voao int.liu Dumnezau, radicind pre Fiiul Lui, pre Iisus, tri-
mease pre EI sa hlagosloveasca pre voi, ca sa va intoarceti voi fieteca-
rele den rautatile voastre.

CA P 4

1. Pre Palm si loan. 3. Prinsi-i due la sobor. 7, 9. Pre Hristos n


miiriurisescu !ara [ricii. 24. Ueenicii sa roaga lui Dumnezdu. 34. Multi
olnd urieele sale. 36. lntre carii sa numiuii ~i Vamava.
&T~pIU1K", R, HE(.\),'It. 31141,,0, -(.18

ara graind ei catra oameni, sosira la ei popii ~i vo ivo-


dul besearecii si saducheii,
. 2. Parindu-le rau ca invata oameni ~i vestesc, in
numele lui Iisus, invierea.mort.ilor, II
3. Si pusara spre ei miinile si-i pusara in pazapina 139'
a doao zi, ca era sara, .
4. lara multi de ceia ce auzise cuv intu I, crezura, ~i fu numar de
barbati ca cinci mie. .
5. ' Si Iu a doao zi, de sa adunara mai marii lor ~i batrinii ~i eartu-
larii, in Ierosalim.
6. Si Anna, popa eel mare, ~i Caiafa ~i loan ~i Alexandru ~i citi
era de neamul preotesc. ..
7. ~i puind pre ei sa stea in mijloc, intrebara: Cu ce putearea ~i
cu al cui nume ati fa-cut voi aceastea?
8. Atunci Patru, plinit de Duhul Sfint, zise lor: Mai marii oame-
nilor si batrinii lui Israil.
9. Pentru ca ne intrehati pre no iastazi pentru facere de bine omu- _
lui slab, cumu s-au vindecat acesta,
10. In stire sa va fie tuturor, voao ~i a tuturor oamenilor lui Israil,
ca intru numele lui Iisus Hristos Nazareul, pre care le voi rastignit-ati,
pre carele Dumnezau-L invise den morti, pentru Acesta sta acesta
inaintea voastra, sanatos. Ko(u.) , RTO(K).19
(11) Psalom 117, 11. Acesta iaste piatra aceaia carea e nesocotita de vo i ziditorii,
22; Isal. 28, 16;
Mt. 21, 42; Mr. carea fu Iacuta in capul unghiului.
12, 10; Luc. 1, 12. Si nu iaste in altul intru nime mintuirea ~i nu iaste altu nume
7; C rIm. 4, 33;
1 Pet. 2 7. dat supt ceriu intru oameni, pentru carele sa cade noao a ne rnintui.
,..; . I ,..,

Gp1;: (A) , R. HE(A). 3114I1M, 111.20


-

F APTELE SFINTILOR APOSTOLI 317

13. :;ii vaz ind euteazarea Iui Patru ~i a Iui loan, ~i inteleglnd (13) Mt. 1, 21.
ca-s oameni necartulari ~i prosti, sa mira, si-i cunostea pre ei ca au
fost cu Iisus.
14. Si vaz ind pre omul eel vindecat stind cu ei, nernica nu Ie
putea grai improtiva.
15. lara poruneind lor sa lasa afara den saber, sa intreha lntru
eisi,
16. Zicind: Ce vom face oarnenilor aeestora? Ca iata , samnul Iacut
de ei aiave iaste tuturor eelor ce lacuescu in lerosalim, si nu-l putem
tagaduL/1
139V 17. Ce ea sa nu sa vesteasca mai mult lntru oameni, eu eertare sa
eontenim pre ei, de aeum sa nu mai graiasca de acest nume, nemu-
ruia den oameni.
18. Si chemind pre ei,poruncira lor, nicecit sa mai graiasca,
neee sa inveate in numele lui Iisus.
19. lara Patru ~i loan, raspunzind catra ei, zisara: Au derept
iaste inaintea lui Dumnezau, a ascultapre vo i mai virtos decit pre
Dumnezau? Giudecati,
20. Ca nu putem noi, carele am vazut ~i am auzit, sa nu graim, __
21. Lasara pre ei, dara neaflind cum i-ara munci pre e i, cert in-
du-i, slohoz irii pre ei, pentru oameni, ea toti proslaviia pre Dumnezau
de ee fu.
22. Ca era mai mare de patruzeci de aniomul acela, spre carele Iu
samnul acela a vindecarii. Ko(u,) , cP'k(A). "(IE(K), 'K, HE(A). 3.1('1). ";(j'.21
23. Deaea Iura slohoziti, venira catra a i lor ~i povestira care Ie
zisease lor maimarii popi ~i batrinii.
24. lara ei auzind aceastea, cu 0 inima radicara glasul eatra
Dumnezau ~i zisara: Doamne , Tu esti Dumnezau carele ai f~eut
ceriul ~i pam lntul ~i marea si toate cite-s intru iale .
. 25. Carele eu Duhul Sfint, pren rostullui David, coconului Tau, (25) Psatom 2. 1.
ai zis: Derept ce rinjira limhile , si oamenii sa invatara desarte?
26. Statut-au craii pamintului, ~i domnii sa adunara impreuna,
spre Domnul si spre Hristosul Lui.
27. ea sa adunara pre adevar in cetatea aceasta, spre sflntul
Fiiul Tau Iisus, pre carele L-ai unsu, lrod si Pontius Pilat, cu pagi-
nii si eu oamenii lui Israil,
28. Sa Iaca care Ie mina Ta ~i sfatul Tau au r induit sa fie.
29. Si acum, Doamne, cauta spre certarea lor, si da slugilor Tale,
tot cu indraznire sa graiasca cuvintul Tau.
30. Cind mina Ta vei tinde intru vindecare si seamne ~i minune,
sa fie pren.numele sfint al F'iiului Tau Iisus.
r
HO 31. Si dupa ce sa rugara, sa clati locul intru earele era affdunati
~i sa imp Iura tot i de Duhu l Sf int ~i graiia cuvintul lui Dumnezau,
eu indraznire. Ko (u,) , 'IE(K).22
32. Daramultimea celor ce eredea, Ie era inima ~i sufletul una;
~i nime den avutjia lui nu zicea eeva ca e a lui, ce le era lor tot lm-
preuna.
33. Si aposto lii , cu mare puteare, da martucie invier ii Domnului
Usus, ~i era toti in dragoste. mare.
318 NOUL TESTAMENT - BALGRAD. 164B

34. Ca nu era nece unul intru ei lipsit, ca oareciti avea pamint,


uric ~i casa, v inztndu-le, aducea pretul celor vindute.
35. Si punea linga picioarele apostolilor, impartiia tuturora,
cui ce lipsiia.
36. Iara Iosie care le-l chiama Varnava, den apostoli (care Ie iaste
t ilcuit, "fiiul mingiiarii") levit, chipriianin de neam,
37. Avind uric, deaca-l vindu, aduse pretul ~i-l puse la picioarele
apostolilor.

CA P 5

1,5. Ananiia, penitu ce ascunseden pre], cazu mort. 10. A~a ~i Sam-
[ira, muiarea lui. 12. Mulie minuni a apostolilor. 14. Credinta crestea.
18. Pre apostoli pusiuii-iin temnitii. 19. Slobozi-i ingerul. 26. Si ducin-
du-i tnaintea sjeatului popilor. 35~Cu sjeaiul lui Gamaliel, sa izbaoescu
de moarie. 40. Dupii aceaia, biituii, laudii pre Dumnezdu.
-' . ~
llE(K) , K HE(A)I\"k. 34'1.11\0, 1''1,23
ara un barbat, cui era numele Ananiia cu Samfira,
muiarea lui, vindu-si uricul.
2. ~i luo ceva den pret si cu stirea muerii ; ~i adu-
dnd.o parte, puse-o la picioarele apostolilor.
3. IaraPatru zise: Ananie, cace au implut Satana
inima ta,. sa minti Duhului Sfint ~i ascunzi din pretul
uricului tau?
4. De l-ai vrut tinea au n-au vrut fi al tau, si a-l vinde era in pu-
tearea ta? Cace ai pus acest lucru in inima ta, n-ai mintit a oameni,
ce lui Dumnezau.
5. lara Ananiia, auzind aceastea cuvinte, cazu ~i rapaosa ~i fu
frica mare spre toti carii auzira aceastea.
6. lara sculindu-sa tinerii luara pre el ~i-l dusara de-l ingropara.
7. Si fu ca dupa trei ceasuri ~i muiarea lui, nestrindjjce-au fost HOT
fa cut, intra ~i zise ei Patru:
8. Spune-mi intru atita ati v indut uricul? lara ia zise: Asa,
intr-attta.
9. lara Patru zise catra ia: Ce e de v-ati tocmit intre voi a ispiti
pre Duhul Domnului? laca picioarele celor ce ingropara pre harbatul
tau, la u~a, ~i te vor duce pre tine. .
10. Si cazu numaicit la picioarele lui si muri. lara intrind voi-
nicii aflara pre ia moarta , ~i 0 dusara de 0 ingropara linga bar-
hatul ei. .
a. Adunarea, 11. ~i sa scorni fric.a mare spre toata beseareca", ~i spre toti ca-
. rii auziia aceastea. Ko(u.) , nn\(K). HE(A),eWMHHS. 34('1) A-j,24
12. lara pren minile apostolilor sa Iacea seamne ~i ciude multe
intre oameni ~i era cu 0 inima toti, in t irnatul lui Solomon.
13.. lara de altii nime nu cuteza sa sa impreune cu ei, ce-i mariia
pre ei oamenii.

---~------
-
FAPTELE SFINTILOR APOSTOL! 319

14. lara mai virtos sa adaogea multimea credinciosilor in Dom-


nul, barbatilor ~i muerilor.
15. Asea cit ~i pre u lite , seotea pre nepot inciosi, si-i punea pre
asternuture , si prin pature, ea viind Patru inaintevcu umbra sa um-
breasca pre vrunul de ei. .
16. Aduna-se derept aceaia ~i multimea orasalor de impregiur in
Ierosalim, aducind pre beteagi si pre munciti de duhure necurate,
carii sa vindeca toti.
17. lara scuIindu-se arhiereul pop ilor ~i toti carii era cu el, earii
era den rinduialele saducheilor, sa implura de pizma.
18. Si pusara minile spre apostoli , si-i pusara pre ei in pazitura,
in prinsoarea eea de paza,
19. lara ingerul Domnului, noaptea, deschise usile temnitii, ~i
scotindu-i pre ei, zise:
20. Meargeti ~i stind , grai]i in beseareca oamenilor, toate cuvin-
tele vietii acestiia. Ko(u.) , HE(A). G~(Ii), K. 3<1(4),£;.25
21. lara ei auzind aceastea, intrara densu-demineata in besearica,
r
l'U ~i inva]a. lara viind mai mare le popilorll si ceia ce era cu el, chiema-
ra saber, si pre toti batrinii a fiilor luiTsrail, ~i trimisara la tern-
nita, ea sa-i aduca pre ei.
22. lara slugile mearsara ~i, deschlzind temnita , nu aflara pre
ei in temnita, ce lntorclndu-sa, deadera veaste
23. Zicind ca: Iaca temnita aflatu-o-am incuiata cu toata tariia
si pazitorii st ind inaintea usilor, iara deschiztnd, inlauntru, nime
n-am aflat.
24. lara auzind euvintele aceastea, popa eel mare si mai marele
besearieii ~i mai marii popilor sa indo iia de ei, ee va sa fie aeeasta?
25. lara venind oareeine, spuse lor ca: Iaca, harbatii ee-i puset in
temnita, sint in besearica, stind ~i invatlnd pre oameni,
26. Atuncea mearse mai mare le besearicii cu slugile, aduse pre ei,
ee nu eu de-a sila (ca sa temea de oameni, sa nu-i uciga eu pietri).
27. Aducind pre ei, Ii statura inaintea sahorului si-i intreha pre ei
mai marele popilor
28. Zicind: Au nu eu eontenire am poruncit voao sa nu invatati (28) Vi~.4, 18.
in numele acesta? Si iata, ati implut Ierosalimul cu invatatura
voastra, si yeti sa aduceti spre noi singile omului aeestuia.
29. Raspunz ind derept aeeaia, Patru ~i aposto lii zisara: Mai
cade-sa a ingadui Iui Dumnezau mai bine decit oamenilor.
30. Dumnezaul parintilor nostri scula pre Iisus, preearele voi (30) Vi~. 3, 13.
omorit, rastignindu-L pre Iemnu.
31. Pre acesta , Dumnezau cu dereapta Sa inalta-L cap si mintuito-
riu, sa dea pocainta Iui Israil ~i ertaciunea pacatelor. .
32. Si noi sintem Lui marturisitori, si euvintelor acestoravsi Du- (32) Ion 15,' 26. .
hul Sf int, carele au dat Dumnezau tuturora ce ingadueseu Lui.
V
l·U 33. lara ei auzind, sa turbara de minie, ~i sa sfatuiia sa-illomoara
pre ei. Ko(u.) , C~(Ii).26
34. Scula-sa, derept aeeaia, unul den saber, fariseu anume Gama-
liil, stiutoriu de leage, einstit de toti oarnenii, porunei sa-i duca puti-
nel pre apostoli afara
320 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

35. Si zise lor: Barbati israiltenesti , socotiti-va de oamenii aces-


tea. ce yeti sa Iaceti, .
(36) Nij. 21, 38. 36. Crt inaintea aeestor zile, sa scula Tevda, zicind a fi el eineva,
. la carele sa deadera numar de barbati, ca la patru sute, carele fu orno-
rit si toti citi crezura lui sa rasipira, ~i Iura lntru nemica.
b. Clnd sa scriia 37. Dupa acesta, sa scula ludagalilean. in zilele scrisoarei'', si
jidovii, sa dea
dajde. amegi oameni multi dupa el ; si aeela peri, si toti earii ascultara de el
sa rasipira.
38. Si aeum zic voao: Feriti-va de oamenii acestea si-i lasati pre
ei, ca de va fi den oameni sfatul si luerul acesta , sparge-sa-va ,
39. lara sa iaste de la Dumnezau, nu-l puteti sparge, sa nu cum-
va sa va aflati luptatori si cu Dumnezau.
40. Si ascultara pre el, si chemind pre apostol i, hatindu-i, eonte-
nira pre ei sa nu graiasca in numele lui Iisus, ~i-i slobozira pre ei.
(41) C rim. 5, 3. 41. Da ra ei mergea bucurinnu-sa, de la Ia ta saborului, ('a pentru
numele lui Iisus, sa aflara destoinici a pati scirha.
42. lara intoa te zilele, in beseareca si prin case, ne inceta t invata
si propoveduiia pre lisus Hristos. .

CAP 6

1. Aposiolii. 2. Rtnduescu diiaconi. 3. Aleg sopte biirbaii. 8. lnire


carii era Stefan plin de credinia. 11. Prinsiirii-I.13. Piriiscu-l c-au ciilcat
/eagea lu i 1Hois i.
He(A), r MVPOHOC~II,'" 3,,('1), S:i.27
' ara in zilele aeealea, inmUlti.nd.u.-sa ueenicii, fu ponoslul
.0. .

greeilor spre jidovi, ea vaduole lor era scirbite intru


slujba de toate zilele.
8. - ' 2. Derept aceaiavcei do ispriizeace chemind pre mul-
. timea ueenieilor zisara: Nu sa cuvine sa lasam cuvintul
luijj Dumnezau a sluji mease lor. 1421
3. Ce socotiti derept acea ia. Irat ilor , dentru vo i, sapte barbati
avind marturie buna, plini de Duhu J Sfint ~i de iutelepciune, pre
carii sa-i rinduim spre slujba aceasta.
4. lara in rugaciune si in slujba cuvintuJui, sa raminem.
(5) Nij. 21, 8. 5. Si le placu cuvintul a toata mu ltimea , si aleasara pre Stefan,
barbat plin de credinta si de Duhul Sfint, si Filip si Prohor si Nica-
nor si .Timona si Parmena si Nicolae, nemearnic den Antiohiia.
6. Pre cari-i sHitura inaintea apcsto lilor si rugindu-sa, pusara spre
ei minile ,
. 7. Si cuvintul lui Dumnezau crestea si sa inmultiia numarul uce-
nicilor in Ierosalil1~ Ioarte.Tara multi si den popi Ingftdui,iyen'dintei.
Ko(lI,) , He(A). I1HE(A), r, He(A). H npD.KOM('I)HHK8 Gn<\>dHl:l. 3"'1,,1\0. 31.28

~. lara Stefan, plin de credinta si de puteare, Iacea ciude si seam-


ne mari intru oamcn i,
a. Livertinii era
. car il Ii facea, den 9. Deci sa sculara unii den sinagoga earea sa chiama a livertinilor"
slugt, slobnda sf , si a chir ineilor si a alexandrianilor si a eelor den Chilichiiasi den
Asia, de sa pritciia ell Stefan.
-
F APTELE SFINTILOR APOSTOL! 321

10. Si nu putea sta improtiva intelepciunii ~i duhului cu carele


graiia.
11. Atunci adusara ei neste barbati cadi zicea ca.. Am auzit pre el
graind cuvinte de hula spre Moisi si spre Dumnezau,
12. Deci invitara pre oameni, si hatrinii si cartulariivsi curund
apucara pre e-l~i-l dusara la saber.
13. ~i statura marturisitori minciunosi, cadi zicea: Omul acesta
nu parasea~te de-a grai cuvinte de hula spre acest sfint loc si spre
leage,
14. Ca am auzit pre el ziclnd ca Iisus Nazarineanul va sparge
locul acesta si va schimha rinduialele carele ne-au dat noao Moisi.
15. Si cautind spre el toti cadi sadea in saber, vazura Iata lui,
ca 0 fata de inger.//

CAP 7

1. Stefan spuind oca, aratii c-au fast alesi piiriniii de la Dumneziiu.


20. Mainle de ce-are fi nascui.Moisi. 4'7. $i de ce ora [i besearica. 44.
Toole rindu ialele den ajati: siimna lucrurele ceresti. 54. Scrisca cu din Iii
jidovii. 59. Cu pieiri-l omoririi.
ise derept aceaia popa eel mare: Au asa sint
aceastea? .
2. EI zise: Fratibarbati si parinti, ascultati. Dum-
I~Bifillnezaul slavei Sa arata parintelui nostru Avraam, fiind
l!!! in Mesopotamiia, mainte de ce arii lacui in Harran,
3. Si zise Iui: Esi den pamintul tau ~i den ruda ta (3) Bit. 21, 1.
~i vino in pamintul carele-ti voiu arata tie.
4. Atunci e~ind den pamintul haldeianilor si lacui in Harran , si
de acolo, dupa moartea tatlni-sau, muta pre eI in pam intul acesta,
sore carele voi traiti acum. .
5. ~i nu-i deade 'lui mosie intru el, nece un pas de un picior:
Hp'kc,'f"$oo HdnpiAh., UOHE(A) ~ ITOM$,29 ~i i-l fagaduise lui, ca i-I va
da de mosie, ~i semintii Iui dupa el, neavind el fecioru.
6. Grait-au derept aceaia, Dumnezau asa, ca va fi saminta lui (6) Bit. 15, 13 ~i
16, 1.
nemearnicaJn pamlnt stre in , ~i-i vor supune supt slujha, si-i vor
dosadi patru sute de ani.
7.~i limba car iia vor sluji, giudeca-vo iu Eu, zise Dumnezau. ~i
dupa aceastea vor esi si vor sluji Mie, in locul acesta.
8. Si-i deade lui legatura taerii impregiur. Si asa nascu pre Isaac, (8) Bit. 7, 10;
Bit. 21, 2; Bit.
si-I tae impregiur a opta zi, ~i Isaac pre Iacov, ~i Iacov pre doisprazeace 25, 2; Bit. 29,
patriarsi. ' 23 ~i 30,5; 35, 23.
(9) Bit. 37, 28.
9. ~i patriarsii pizmind pre Iosif , Il vindura in Eghipet; ce Dum-
nezau era cu el .
(10) Bit. 41, 37.
10. ~i-l mintui pre el den toate scirbele lui, ~i deade lui dragos-
te ~i intelepciune inaintea lui faraon, craiul Eghipetului, ~i-l puse
domnu spre Eghipet ~i spre toata casa lu i.:
U. Veni, intr-aceaia , foamete spre tot parnintul Eghipetului si
a Hanaane i, si scirba mare, si nu afla hrana parintii no~tri.11
I,
I
!
II
Ii 322 NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 16.48

(12) Bit. 42, .1. 12. lara auzind lacov ca ara fi in Eghipet hrana, trimise pre pa- 143'
rintii nostri intiiu.
(13) Bit. 45, 4 ~i '13. $i in a doao oara, cunoscut fu Iosif de Iratii Iui, ~i in stire-i
46, 27; 5 Moi. 10,
2. fu Iui faraon, de neamuI Iui Iosif.
(14) Bit. 50, 13. 14. Si trimease Iosif de chema pre Iacov, tatal lui, ~i toata rude-
niia Iui, saptezeci ~i cinci de capete, .
(15) Bit. 49, 35. 15. Pogori, derept aceaia, lacov in Eghipet, ~i muri, el ~i parintii
nostri.
(16) Ishod 13, 16. $i-i dusara in Sihern, si-i pusara in mormint, care Ie cumpara .
19 (versetul nu
este mentlonat); Avraam, in pre] de argint, de. Ia feciorii lui Emmor, fiiul lui '.
Isus NIiV. 24, 32. Sihem.
(17) Bit. 23, 13 17. Si cum sa apropie vreamea fagaduiteide carea sagiura Dumne-
~i 33,9; Ishod 1,
7. zau lui Avraam, crescura oamenii si sa inmultira in Eghipet,
18. Pina cind sa scula alt craiu, carele nu cunostea pre losif.
19. Acesta rau cugeta de neamul nostru ~i supara parinti! nos-
tri, clt sa-si leapede ~i porobocii lor, ca sa nu sa sporeasca ei.
(20) Ishod 2, 2; 20. lntru care vreame sa nascu Moisi, carele fu infrimtesat de
Evreom 11, 23.
Dumnezau, si Iu tinut trei lunivin casa tatini-sau.
. 21. Si lapadind pre el, luo-l fata lui faraon si-l linu pre el, in
loc de Iecior.
22. $i invatat fu Moisi toatainteleptiia eghipteanilor ; era, derept
aceaia, puteamic intru cuvinte ~i in fapte.. . ..
(23) Ishod 2, 11. 23. lara lmpl indu-sa lu i vreamea de patruzeci de ani, gindi
intru inima lui sa-~i socoteasca pre fratii lui, pre fii lui IsraiI.
24. Si vazind pre oarecine patind nevoe, izhavi-l, si-! Iacu iz-
hinda celuia ce patiia suparare ~i omori pre eghiptean.
(25) Ishod 2, 13. 25. Ca-i parea ca pricep Iratii lui caDumnezau, pren mina lui, va
da lor mintuire , lara ei nu Inteleasara.
26. Dara a doaoa zi, sfadindu-sa, sa arata lor, si-i indemnaei la
pace, ziclnd: Barbatilor, Irati va slnteti, c~ ce va obiditiunul pre alalt?
27. lara cela ce obidiia pre priiatenul sau, implnse pre el zicind:
Cine te puse spre no i, domnu ~i giudecatoriu?JJ
··28. Au doara vei sa ma omori, cumomorisi eri pre eghipteanul? 143V
29. Fugi Moisi, pentru acest cuvint, ~i fu nemearnic in pamintul
lui Madiam , unde-i nascura do i feciori.
(30) Ishod 3, 2. 30. Si Irnpllndu-sa patruzeci de ani, sa arata lui, in pustiia munte-
lui Sinaii, ingernl Domnului, in para de foc a macesului.
31. lara Moisi vazind, sa mira de vedeare, ~i aprop iindu-sa sa
vaza, fu glasulDomnului catra el.
32. Eu-s Dumnezaul parintilor vostri, Dumnezaul lui Avraam
si Dumnezaul lui Isaac ~i Dumnezaul lui Iacov, Si cutremurind,
Moisi nu cuteza sa caute.
33. Zise derept aceaia, lui, Domnul: Dezleaga lncaltamlntul pi-
cioarelor tale, ca locul pre carele stai pamint sf int iaste.
34. Vaztnd vazut-am supararea oamenilor Mie i carii-s in Eghipet,
si suspinarea lor auzit-am ~i pogorii sa-i izbavescu pre ei. $i acum
vino sa te trime] in Eghipet.
35. pre acest Mo isi pre carele il tagaduira zicind "cine te-au pus
pre tine dornnu ~i giudet?" pre acesta, zic, Domnul Dumnezau ~i
-
FAPTELE SFINTILOR APOSTOLI 323

Izhavitoriul trimease cu indereptatura ingerului carele sa arata Iui


in macies,
36. Acesta scoase pre ef, Iacind ciude ~i seamne in pamintul (36) Ishod 7, 8,
12; Ishod 16, 1.
Eghipetului ~i in Marea Rosie ~i in pustie, in patruzeci de ani.
37. Acesta iaste Mo isi, carele zise fiilor Iui Israil: Proroc voao (37)5Moi.18,15;
Vi~. 3, 22.
va radica Domnul Dumnezaul vostru den fratii vostri, ca ~i mine;
pre Acela sa ascultati.
38. Acesta iaste care Ie, adunindu-sa oamenii in pustie, Iost-au (38) Ishod 19,3.
cu lngerul carele-i graiia lui in muntele Sinaii, ~i cu parintii nostri,
carele Iuo cuvintele vietfi, sa le dea noao.
39. Pre care le nu vrura sa-l asculte parintii nostri, ce-l lepadara,
~i sa lntoasara cu inim ile lor in Eghipet,
40. Zictnd lui Aaron: Fa noao dumnezai carii sa mearga inain- (40) Ishod 32, 1.
tea noastra , ca Mo isi acesta care Ie ne-au scos pre no i den pam intul
Eghipctului, nu stim ce-i fu lui.
41. Si Iacuravite.lr In zilele acealea, ~i adusara jartva//idolului,
si sa vese liia in Iucrurele minilor sale.
42. lntoarsera Dumnezau de catra e i, ~ideade pre ei sa slujasca (42) Amos 5, 25.
a. Cesll zice soa-
sireagulu i ceriului", cumu-i scris in cartea prorocilor: Au doara r ele, luna ~i stea-
jartve ~i daruri aduset Mie patruzeci de ani in pustie, casa lui leJe.

Israit?
43. Ce inca mai virtos ati purtat cortul lui Moloh ~i steaoa dum-
nezaului vostru Remfan, ehipurele carele facut sa va inch inati lor.
Derept aceaia voiu duce pre vo i mai dencolo de Vavilon,
44. Cortul marturii au fost la parintii nostri in pustie, cum po- (44) Ishod 25, 40;
Evrei 8, 5.
runci Cela ce grai cu Mo isi sa Iaca pre el in chipul carele vazuse.
45. Pre carele luindu-I, l-au adus parintii nostri eu Isus Naviin, (45) Is. Na v, 3,
13.
in biruinta limbilor pre carei Ii scoase Dumnezau denaintea parin-
jilcr nostri , pina in zilele Iui David.
46. Carele-si afla dragoste inaintea lu i Dumnezau, si ceru sa af le (46) 1 Sam. 18,
13; 2 Sam. 7, 2;
10.C cortului Dumnezaului lui Iacov. ~ITH nHE(A) ~ CTM8.30 Psa lorn 131,2.
47. IaraSolomon zidi lui casa. (47) 1 Tar. 6, 1;
1 Cron. 17, 12.
48. Ce eel de'ina1time in case facute de mini nu lacuiaste, cum (48) 1 Tar. 8,27;
zice prorocul, 2 Cron. 5, 6;
Nij. 17, 24; Isai ,
49. Ceriul Imi este scaun, iara pamintul, razim picioarelor 66, 1.
Meale . Ce casa lmi yeti face Mie , ziee Domnul. Au care-i locul cdih-
neale i Meale? ' '
50. Au nu mina Mea le Iacu aeeastea toate?
51. Tari in eerbice ~i netaiati impregiur in inima si In urechi, voi (51) Erem. 9,26;
Ezec. 44, 9.
in toata vreamea imprctiva Duhului Stint ati statut ; ca ~i parinti]
vostri, asa ~i voi.
52. Pre carele den proroci nu gonira parintii vostri? Si omorira
pre ceia ee vestiia de venirea celui derept, caruia acum ,voi, vinzatori
~i omoritori ati fost.
53. Carii ati luat leage pre slujba ingerilor, si nu 0 tmut. (53) Ishod 19, 3;
Galat, 3 (tipi-
54. lara auzind aceastea, crepa in inimile lor, ~i scr lsnira eu rit 9), 19.
dintii spre el.
55. Dara Iiind plin de Duhul Sfint, cu ochii cautind//spre ceriu,
vazu slava lui Dumnezau , ~i Iisus stind de-a dereapta Iui Dumnezau.
NOUL TEST AMENT - BALGRAD, 1648

56. Si zise: laea, vaz eeriurile deschise , si Fiiul omenesc stind


de-a dereapta lui Dumnezau.
57. Iara ei strigind eu glas mare, astupara ureehile lor ~i nava-
lira cu 0 inima spre el. .
58. Si Iepadindu-I afar a den oras, ucidea-l eu pietri. Si marturisi-
torii pusara vesmintele lor la picioarele unui vo inic ee-l chiema Saul.
59. Si cu pietri ucisara pre Stefan, carele sa ruga ~i zicea:
Doamne Iisuse, priimaste sutletul mieu.
(60) Luc. 23, 46; 60. Si ingenunchind, striga cu glas mare: Doamne, nu le pune
Mt. 5, 44; Luc.
23, 34. lor acesta pacat. Si aeeasta zicind, adurmi. Ko(lI,), nOH£(A).31

CAP 8

1. Plinqtnd credinciosii pre Stefan. 3. Savel pustiiasie adunarea


credinciosilor. 5. Filipp in Samariia ptopoueduioste pre Hristos. 19,
20. Scumpeatea lui Simon Magul sa pagubea$te. 26. Filipp. 27.Vistiiar-
nicul criiiasii Candachii. 38. II botezd.
(1) Nij. 22, 20. ara Saul inca voiia in moartea lui, si fu intr-aceaia zi

(3) Nij. 22, 4.


8.
.

..
. g.oni~e ~ar~ spre credincio~i. in. lerosali~, .~i t9t sa ras-
.' Iirara III t.inuturele Iudecej i si a Samariei, rara apos-
. tolii.
2. Si grijira pre Stefan neste harbati credinciosi, si
Iacura plins mare spre el.
3. lara Saul pustiia adunarea crestinilor, prin ~ase intr ind si
!

tragind barbati si mueri, de-i arunca in temnita.


(4) ?lit. 10, 23. 4. lara cei rasfirati imbla propoveduind cuvintul.
'&TOpHH(K), r' H£(A),,1i:. 3414'\110, "132

5. lara Filipp , venind in orasul Samarie i, propoveduiia lor pre


Hristos.
6. Soeotiia tntr-aceaia mu ltimea carele graiia Filipp , eu toata
inima, auzind si vazind seamnele carele Iacea.
7. Ca multi den eei ce avea duhure neeurate, strigind eu mare
glas, esiia, ~j multi slabanogi si schiop i sa vindeea.//
8. ~i era bueurie mare in orasul aeela. IGr
9. lara un barhat, cui era numele Simon, care le era mainte in
oras vrajitoriu , si amagiia oamenii Samariei, zicind pre sine a fi care-
cine mare. '
10. Pre carele-l soeotiia toti, de la mic pina la mare, zicind: Acesta
iaste putearea lu i Dumnezau cea mare; .
11. ~i socotiia pre el pentru aceasta, crt de multa vreame , cu vra-
jiile, ii amagiia pre ei. .
12. lara deaea crezura lui Filipp, carele propoveduiia de Impara-
tiia lui Dumnezau , ~ide numele lui Iisus Hristos, boteza-sa barbati §i
mueri.
13. lara Simon si el crezu si botezindu-sa raminea eu Filipp ~i,
vazind seamnele ~i puteri mari Iiindv.sa mira.
14: lara auzind apostolii cei den Ierosalim di au priimit Samariia
cuvintul IUI Dumnezau, trimisara catra ei pre Patru ~i pre loan.
-
F APTELE SFINTILOR APOSTOLI 325

15. Carii pogorind, sa rugara pentru ei, ea sa ia Duhul Stint.


16. (Ca inca nice pre unul de ei nu era pogorit, ce numai botezati
era intru numele Domnului Iisus.)
17. Atunci pusara minile spre ei ~ipriimira Duhul Stint. Ko(u.) ,
RTO(K). GpE(A), r. 3<1(4), 91.33 •
18. lara vazind Simon ca eu punerea minilor apostolilor, sa da
Duhul Stint, aduse lor bani .
19. Zicind: Dati ~i mie aceasta puteare, ca spre carele voiu pune
m iinile sa iaDuhul Sfint ,
20. lara Patru zise lui: Argintul tau piara eu tine, caruia-ti paru
darul lui Dumnezau eu bani sa-I dohindesti.
21. N-ai tu parte nice sorte intru cuvintul acesta, di inima ta nu
iaste dereapta inaintea lui Dumnezau.
22. Pocaiaste-te derept aceaia, de rautatea ta aceasta, ~i te roaga
lu i Dumnezau , ca doara ti sa vor erta tie cugetele inimii tale.
23. Ca intru amaraciune de Iiiare si intru legatura nedereptatii te
vaz fiind. II
W,, 24. Si raspunzind Simon zise: Rugati-va vo i pentru mine, eatdi
Domnul, ca nernica sa nu vie spre mine, de earele ati zis.
25. lara ei, marturisind ~igraind cuvintul Domnului, sa intoarsara
in Ierosalim, ~ in muIte ~ate~ale samarineanilo r propoveduiia.Beju),
ep-k(A). '1ETO(K)' r, HE(A). 3<14011\0, K.34
26. lara ingerul Domnului grai lui Filipp, ziclnd: Scoala-te ~i
pasa spre amiazazi, pre ealea earea pogoara den Ierosalim in Gaza.
Si aceasta iaste pustie. .
27. lara el, sculindu-sa, mearse, ~i iaca un barbat arap, taman
putearnie al Candaehiei, craiasii arapiIor, carele era spre toata avu-
tiia ei, venise sa sa rouge in IerosaIirn.
28. Si inturnindu-sa, sedea in carul lui, si eetiia Isaiia prorocul.
29. Si zise Duhullui FiIipp: Apropie-te ~i te lipeaste de acest caru.
30. Si alergind Filipp, auzi pre el cetind pre prorocul Isaiia, .si
zise: Au intelegi ce cetesti?
31. EI zise: Cum as putea? Poate di mi-ar a arata cineva? Si
ruga pre Filipp sa. sa sue, sa ~aza eu el. .
32. lara loeul scripturii carea cetiia era acesta: Ca 0 oae (32) Isai. 53, 7,
spre giungheare dus fu, ~j ca un rniel inaintea celuia ce.•l tunde pre el,
fara gIas, asa n-au deschis rostul lui,
33. Intru plecaciunea lui, gludecata lui Juatu-s-au, dara neamul
Jui cine va spune? Ca sa ia de pre pamint viiata lui.
34. Raspunzind lntr-aceaia, Iamanul, lui Filipp, zise: Rogu-te,
de cine zice prorocul aceasta? De sine, au de altcineva? .
35. Atunci deschizlnd Filipp gura sa, ~i incepind den scriptura
aceasta a propovedui Iui pre Hristos
36. ~i mergind pre cale , sosira Ia 0 apa, ~i zise Iamanul: Iaca apa.
Cerna opreaste sa ill! ma botezu?
37. Zise derept aceaia Filip : De crezi den toata inima, poti. lara
raspunzind, zise: Crez pre Fiiul Iui Dumnezau a fi Iisus Hristos,
38. Si porunci sa stea carul ~i sa pogortra amindoi in apa, adeca
Filip ~i vistiiarnicul, si-l boteza pre el.
326 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

39. lara esind den apa, Duhul Domnului rapi pre Filip / / ~i nu-l HGr
mai vazu de-acii pre el Iamanul, si mersea pre calea Iuivbucurlndu-sa •.
Ko(u.), 4E(I<), ~ m\\~. Ih(K), rKd.35
HE(A): 3"4~1\~,
'40. lara Filip sa ana in Azota si, trecind, propoveduiia tuturor
orasalor , pina veni el in Chesariia.

CAP 9

2. Soul merqind in Damascu. 4. II obori Dotnnul. 10. Pre Ananiiall


tritneate 18. Sii boteaze pre el, 23. Hicleniile [idouilor, 28. Slobozin-
du-sti de pre zid, le lncunqiutii. 33. Piitru pre Enea sliibiinogullZ vin-
dedi. 36, 40. Tavita moario., oinvise.
(1) Galat. 1, 13; ara Saul, inca sullind cu certari ~i cu ucideri spre

8
·1 Tim. 1, 13.
. ucenicii Domnului, mearse la mai marelepopilor .
. ' .' 2. $i ceru de la el carte, saducatn Damascu, la si-
, .' nagoghi, cum de va afll,pre vrunii in acea credinta, bar-
'. bati au mueri, legati sa-i duca in Ierosalim.
(3) Nij. 22, 6~i , '3. lara merglnd , fu apropilndu-sa de Damascuvsi
25, 15.
de pripa il cuprinse pre el lumina den ceriu,
(4) 1 Cor. 15, 1; 4. $i cazu la pamint, auzi glas ziclnd lui: Saule, Saule, ce Ma go-
2 Cor. 12, 2.
nesti ?
5. Si zise: Cine esti, Doamne? lara Domnul zise: Eu slnt Iisus
pre carele tu gonestl. Cu greu ti-e in samceaoa stramurarii a zvirli.
6. lara el tremurlnd ~i spamintat, zise: Doamne, ce vei sa fac?
Si Domnul, catra eJ, zise;' Scoala-te ~i intra in eras, ~i sa. va zice tie
ce trebuiastesa facio
7. lara barhatll cariimergea pre cale cu el, sta mirindu-sa, auzind
glasul ~i pre nime nu vazindu.
, 8. Scula-sa derept aceaia Saul de 13. pamlnt ~i ochii "luideschi-
zlnd , nemica nu vedea ; lara duclndu-l de m ina, dusara pre el in Da-
mascu.
9. Si era tre i zi Je nevazlnd ; si nece minca, nece heu.
CE)KE ifn(c)/\~ ~HdHi'H. 3"4,11\0.36
10. Era un ucenic ill: Damase, pre nume Anania. Si zise d\.tra e 1
Domnul , in vedeare: Anania.' El zise: lata eu, Doarnne.
11. Iara Domnul, ditra el zise: Scoala ~i pasa pre ulita carea sail
chiama dereapta, ~i cauta in casa Iudei pre Saul anume tarseanin, ca 14GV
iaca ..sa roaga, .
12. $i vazu in vedeare pre un barbat, Anania pre nume, intrind
~i puindu-s i spre el minile, ca sa vaza,
13. Raspunse derept aceaia, Anania: Doamne , auzit-am den multi
de acest barhat, cite reale au Iacut slintilor Tai, in lerosalim.
14. Inca si acicea are puteare de la mai mari! popilor, sa leage pre
tot i cari i ch iam a numele Tau. .
15. Si zise lui, Domnul: Pasa, ca vas ales lmi iaste acesta, sa poarte
numele Mien inaintea paginilor si a crailor ~i a fiilor lui Israil.
FAPTELE SFINTILOR APOSTOLI 327

16. ea Eu voiu arata lui, cite sa cade lui , pentru numele Mieu,
a patio
17. Si mearse Anania ~i intra in casa ~i puind spre el minile, zise:
. Saule frate, Domnul Iisus m-au trimes (carele ti S-au aratat pre ealea
ce veniiai) ca sa vezi si sa te Impli de Duhul Stint.
18. ~i numaidecit cazura de pre ochii lui ca neste solzi, ~i vazu
atuncisi si sa scula de sa hoteza,
19.' ~iluind mincare, Sa intari.Ko(u.), m(K), ~. c-:;:--M8. (;g(&): r: ItO na]c}:
3d(4), K'K.37 .
20. Si fu Saul cu ucenicii carii era in Damasc, citeva zile. Si nu-
maidecit in sinagoga, propoveduiia pre Hristos, ea Elu-i Fiiul lui
Dumnezau.
21. Deci sa mira toti ceia ce auziia pre el, si zicea: Au nu iaste
acesta carele supara in Ierosalim, pre earii ehema numele acesta?
Si acieea derept aceaia au venit, ea sa-i duca legati la mai marii po-
pilor?
22. lara Saul mai virtos sa intariia, ~i invingea pre jidovi carii
lacuiia in Damascu, aratind eu marturii den scripturi ea acesta iaste
Hristos.
23. Inra implindu-sa zile muIte, sa slatuira jidovii sa-I omoara
pre el.
24. Iarii Saul Intelease hicleniile lor; ~i ei paziia portile II zuoa ~i (24) 2 Cor. 11.
32.
noaptea , ea sa-I omoara pre el.
25. Luind derept aceaia ucenicii pre el noaptea, si-l slobozira
preste zid, slobozindu-l lntr-o cosnita,
26. lara deaca veni Saul in Ierosalim, sa cerca sa sa lipeasca de
ucenici, ce toti, sa temea de el, necrezind ca iaste ueenic.
27. lara Varnava, luindu-l pre el, duse-l catra apostoli, si spuse
lor cum in cale au vazut pre Domnul, ~i ca i-au grait lui ~i cum in
Damascu, cu indraznire , au grait in numele lui Iisus.
28.· Si era cu ei intr ind ~i esind in Ierosalim
29. ~i cu indraznire graiia in nume le Domnului Iisus, ~i sa prit-
ciia cu grecii, iara ei vrea sa-I omoara pre el.
30. lara deaca inteleasara fratii , dusara pre el in Chesariia si-l
trhneasara in Tarsid.
31. lara adunarea credinciosllor, preste toata ludea ~i Galilea si
Sarnariia avea pace, intramindu-sa ~i lmblind in frica Domnului
~i intru mingiiaria Duhului Sf int sa multiia.
, -,
KOHEU.", C8&OT1i. HE(A)i\1i.
""'p'
A. dCi\d&i\EHOM8.
3''''''38
. d4di\0, Kr.
32. Si fu Patru trecind prent(r)e toti, veni ~i la sfintii carii
Iacuiia in Lida.
33. ~i ana aco lo pre un om anume Enea, de opt ani zacind in pat.
carele era slabanog.
34. Si zise Patru lui: Enea, vindece-te Iisus Hristos, scoala-te
si-t i asteame tie. Si atunceasi sa scula.
"'f, # " ,

35. $i v[lzudi pre cl toti ceia ce lacuiia in Lidda ~i in Sarona,


carii sa in toarsara r5tr3 Domnul.
328 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

36. In Iopiia era 0 ucenita anume Tavita", earea, de veri tilcui,


a. Grecea~te, sa zice "capra sa lbateca'" ; aceasta era plina de Iapte bune ~i de milos-
Dorcas.
tenii carele Iacea.
37. Si-i fu in ziIele acealea de hoala, ei, a muri; carea 0 spa lara
~i 0 pusara in cerdac. .
38. lara fiind aproape Lidda de Iopiia, ueenicii auzind ea Patru
iaste acolea, trimeasara doi barbati la elll rugindu-l pre el sa nu prea- 147V
gete a veni pina la ei.
39. Derept aceaia, sculindu-sa Patru, mearse eu ei; ~i sosind,
dnsara-l in cerdac si statura impregiurul lui toate vaduole plingind
~i aratind lui vesmintele si imbracamintele earele Iacea lor, fiind eu
iale, Dorea.
40. $i scotind afara pre toti, Patru ingenunche ~i sa ruga ~i inter-
" cindu-sa ditra trup, zise: Tavita, scoala. lara ia deschise och ii ei si,
vazind pre Patru, sazu. ,
41. Si dind ei mina, radica pre ia, si chemind pre sf inti si pre
vadua, 0 deade pre in, vie.
42. Si fu in stire aeeasta, preste toata Iopiia, si multi crezura in
Domnul. K\'(u,), HE(A).39
43. Si IuIui a lacui muIte zile in lopiia, la un Simon curalariu.

CAP 10

, 1. Cornilie suiasul. 4. Den potunca inqerului. 5. Chema pre Piitru,


11. Ciituia lui inca, in uedeare, fu indemnat so. mearqa. 15,20. $i so. nu
urasca pre pligini. 34. Lui Cornilie $i flimeii lui ptopooeduiia Etonqhe-
liia. 45. $i ocestea luind Duhul Sfint. 47. So. botezorii.
nHE(A), A HE{A). 3<1,,;1\0, KA.40
upa aceaia, era un barbat in Chesariia, anume Cornilie,
a. Carii sa sutas den ~ireag, earea sa chiema a Ita Iii" ,
chiarna acum 0-
Iosi,
2. Bun ~j' temindu-sa de Dumnezau, cu toata casa
sa, ~i faclnd milostenii multe oamenilor,
3. Si rugindu-sa lui Dumnezau neincetat., vazu in
vedeare aiave, ca la al noaole eeasde zi, ingerul Dom-
nului intrind la el, ~i zicind lui: Cornilie,
4. lara el, cautind spre el ~iinlricosat fiind, zise: Ce iaste, Doamne?
.Si zise lui: Rugaciunile tale ~i milosteniile tale s-au suit in pomenire,
ina intea lui Dumnezau,
5. Si acum, trimitein Iopiia barbati ~i chiama pre Simon, carele-I
ch.iama Patru. "
6. Acesta sala~uia~te Ia un Simon curalariul, caruia-i iastecasa
linga mare; acesta va zice tie ce ti se cade tie a face.
7. Si cum sa duse ingerul carele grai lui Cornilie, chemall pre
do i den slugile sale ~i un viteaz cuIrica lui Dumnezau, den ceia ee
slujiia lui. '
8. Si povestind lor toate , trimease pre ei in lopiia.
FAPTELE SFINTILOR APOSTOLI 329

9. lara a doao zi, mergind ei pre cale, si ditdi cetate apropiindu-sa,


sa suiPatru in cerdac, sa sa roage, la al sasele ceas.
10.~i foarte Ilarninzi, si vru sa manince ; iara gatind eI, i sa rapi
mintea.
11. Si vazu ceriul deschisu, si pogorind la el un vas ca 0 plnza mare,
de patru margini legata, si slobozita Ia pamint.
12. Intru carea era de toate care-s in patru picioare pre parnint,
si fieri si jivine, ~i pasarile ceriului.
13. Si fu glas catra eI: Scoala-te, Petre, giunghe si maninca.
14. lara Patru zise: Nececum, Doamne, ca neceodata n-am mincat
nernica ce e spurcat sau necurat.
15. Atunci iara fu glas, a doa oara, catra eI: Ce-au curatit Dumne-
zau, tu nu zice ca-i spurcat.
16. ~i aceasta fu de trei ori, si iara sa Iuo sus vasul, in ceriu.
. Ko(u,) , nHE(A).41
17. lara indoindu-sa Patru intru sine, ce-are f i acea vedeare carea
vazu , atunci iata barhatii ce i trimesi de Cornilie Intreba de casa lui
Simon, sosira la usa, .
18. Si chemind cineva, intrebara: Oare Simon ee-l chiama Patru
acicea s~Ua~uiaste?
19. lara Patru, cugetind de vedeare, zise lui Duhul: Jaea trei bar-
bati, te cauta,
20. Scoala derept aceaia, de te pogoara sipasa eu ei, nemica nu te (20) Nij. 15, 7.
indo i, ca Eu am trimes pre ei. hn(K). A. HE(A). 3d(4), KE.42
21. Si pogori Patru la barhatii cei trimesi de la Cornilie catra el,
zise: lata eu stnt pre carele cautati. Ce iaste oca pentru carea ati
venit?
22. lara ei zisara: Cornilie sutasul, harhat derept ~i temindu-sa
de Dumnezau, si avind marturie de la toata saminta jidovilor, ras-
HIIV punsu au luat de Ia ingerulff sfint, .sa te chiame in casa Iui ~i sa asculte
cuvinte de la tine.
23; Si-i duse inlauntru, de-i ospata, iara a doaoa zi, Patru mearse
cu ei, si unii den Irati carii era den Iopiia petrecura pH' el.
24. Si a doao zi intrara in Chesariia , iara Cornilie astepta pre ei,
chiemind rudeniile lui ~i priiatinii cei de treaha.
25. lara fu cind au vrut intra Patru, esi-i inainte C.:9.r£~.Ee,cazlnd
.. ~~1~
I 3_plClO.a1LJX-- 1Ul~.a.Jnc
. Gw, h .ma...--
i ~. ._
26.., lara Patru radica_m:e el, zicind:&oaIa, c.a eu~~
27. Si vorovind cu el, intra, ~i afla multi carii sa adunase;'--
28.$i zise lor: Voi *titi ca nu sa cade barbatul jidov sa sa lipasca (28) Ion 4, 9.
sau sa sa apropie catra streini, iara mie Dumnezau mi-au aratat sa
nu zic nece pre un om, spurcat au necurat. " ..
29. Derept aceaia, fara indoire veniiu chemat, deci va intreb
pentru ce oca m-ati chemat pre mine?
30. Si Cornilie zise: A patra zi-i, tocma pina in ceasul acesta, eram ~
nemincat ~i in al noaole ceas rug indu-ma in casa mea: ~i iaca, un barbat
statu ina intea mea, lntru vesminte luminate,
31. Si zise: Cornilie, auzitu-s-au rugaciunea ta, ~i milosteniile
tale adusara-sa aminte inaintea Iui Dumnezau.
330 NOUL TESTAMENT -:- BALGRAD, 1648

32. C~ trimeate derept aeeaia, in Iopiia, ~i chiama pre Simon, ca-


rele sa chiama Patru; aeesta saIa~uia~te ineasa lui Simon curalariu,
Jinga mare, earele, deaea va veni, va grai tie.
33. Si numaideeit trimes la tine. lara tu bine-ai taeut c-ai venit;
acum derept aceaia, noi toti inaintea lui.Dumnezau stam, sa ascultam
toate cite-ti slnt poruncite de la Dumnezau, -
K.o(JJ.), KTO(K). 'I' cPt.(A) r. HijJH H.1npt.(A) 3.1('1), M. lJE(K), A. 3.1('1), Ks.43
(34) 5 MoL 10, 34. lara deschizind Patru gura zise: Cu adevar aflu ca Dumnezau
17; 2 Cron. 19,
7; Iov 34, 19; nu aleage Iata,
1 Pet. 1, 17; C
rim. 2,11; Ga\at.
35. Ce in toata limba, eela ce sa teame de El ~i face dereptate,
2,6; Efes. 6, 9; dragu-I iaste Lui.
Solun, 3, 25.
36. Cuvintul earele trimise fiilor lui Israil, vestind pace, pren
Iisus Hristos, earele e Domnu tuturora. //
(37) Luc, 4, 14. 37. Voi ~titi cuvintul earele fu Iacut prespre toata Iudea, ince- H9r
pind den Galilea, dupa botegiunea care propovedui loan.
38.Ca pre Iisus Nazarineanul L-au unsu Dumnezau eu Duhul
Sfint si eu puteare, earele au imblat Iacind bine ~i viudecind pre
toti carii era supt putearea diiavolului, ca Dumnezau era eu El.
39. Si noi toti sintem marturisitor! tuturora earele Iacuin tinutul
iudeilor ~i in Ierosalim; pre carele-L omorlra, rastignindu-L pre-
Iemnu.
40. Pre acesta-L Dumnezau scula a treia zi, ~i deade pre EI aiave
a Ii, - ,
41. Nu tuturor oamenilor, ce marturisitorilor carii-s dentiiu
rinduiti de Ia Dumnezau, noao carii am mincat ~i am beut eu EI,
dupa Invierea Lui den morti. .
42. Si porunci noao a propovedui oamenilor, ~i a marturisi di
Elu-i carele-i r induit de la Dumnezau, gludecatoriu viilor ~i mor-
~~ - -

43. De aeesta toti prorocii marturisescu ca vor luaertaciune pa-


catelor, pentru numele Lui, toti carii vor creade intru El.
Ko(lI,)., '1E(K). llE(K), :r. HE(A). 3.1'ldM iffi.44
44. Inca graind Patru euvintele aeeastea, cazu Duhul Sfint pre
toti carii auziia cuvintul. .
45. Si sa mirara credinciosii taiati impregiur, earii venisecu
Patru, ea si spre pag ini sa varsa darul Duhului Sfint.
46. Ca auziia pre ei graind in limbi ~i marind pre Dumnezau.
Atunci raspunse Patru: ..
47. Au-doara poate cineva opri apa, ea sa nu sa boteaze acestea,
carii luara Duhul Sfint, ea si noi?
48. Siporunci lor sa sa boteaze in numele Domnului. Atunci rugara
pre el sa ramie Ia ei citeva zile.

CAP 11

2. Piilru pentru Cornilie e plrit. 5. DO. ocii de [aptul lui. 22.


Pre Varnava ll irimile in Anliohia. 26. Unde ucenicii so. chiematii
crestini. 28. Unde Agav oesteaste foameiea. 1/
»

.·. FAPTELE SFINTILOR APOSTOLI

uzira derept aceala apostolii ~i frat ii, carii era in Iudea,


331

m r i.
a. _
'.
' ea ~i paginii au priimit cuvintul lui Dumnezau.
2. $i cind sa sui Patru in Ierosalim, sa priteiia eu el
cei den taia]! impregiur
3. Zicind ca: Catra barbatii netaiati impregiur ai
intrat ~i ai mlncat cu ei?
4. Si Incepind, Patru spuse lor toate pre rind, zicind:
5. Eu era(m) in orasul lopii, rugtndu-ma; ~i vazuiu, in rapirea
mintii, vedeare, pogorind un vas ea 0 plnza mare, de patru margini
legata, slobozita den ceriu ~i veni pina Ia mine. .
6. Intru carea cautind soeotiiu ~i vazuiu de ceale cu patru picioare,
'de pre pamint, ~i jivine ~i pasari ale ceriului.
7. Si auziiu glas zieind mie: Scoala, Petre, de giunghe lji maninca.
8. Si zi~: Nieecum, Doamne, ea tot ee espureat sau neeurat neceo-
data n-au intrat in gura mea.
9. Raspunse mie gIasuI, a doa oara den eeriu: Carele Dumnezau au
curatit, tu nu ziee spureat.
10. Si aeeasta Iupina a treia oara, ~i iara sa luara toate, sus in
ceriu. Ko(u.) , n.\\(K).45
11. Si iaca aclisi, trei barbat! venira in casa, intru earea era(m)
eu, tremesi den Chesariia Ia mine.
12. lara zise mie Duhul sa mergu eu ei, neiridoindu-ma nemica,
~ivenira eu mine ~i acesti sase Irati, ~i intram in casa acelui barbat.
13. Carele spuse noao eum au vazut pre ingeruI, in casa Iui, stind
~i zicind Iui: Trimeate in Iopiia eineva, ~i chiama pre Simon, carele
sa chiama Patru,
14. Carele-ti va spune tie cuvintele pentru carele te vei spasi tu
~i toata easa ta.
15. lara inceplnd a gral, cazu Duhul Sfint spre ei, eum ~i spre (15) VI,. 2, 4.
noi intiiu.//
15U' 16. Si-mi adus amintede eel cuvint al DomnuIui, clnd zieea ca (16) Mt. 3, 11;
Mr. 1,8; Luc, 3,
"loan au botezat eu apa, iara voi va veti boteza eu Duhul Sfint". 16; Ion 1, 17;
Dean. 1, 5; Nij.
17. lara sa le-au dat lor Dumnezau dar, aseamenea ea simoao 19, 4.
carii am erezut in Domnul nostru Iisus Hristos, eu cine-s ea sa pociu
opri pre Dumnezau?
18. lara auzind aceastea, tacura ~i slavira pre Dumnezau, zicind
ca iata, ~i paginilor deade Dumnezau pocainta intru viiata,
- • , -46
He {A)i\"k, E, CdMdPHH1i:H: 3d4d(\O, KH.

19. Dupa aeeaia, carii era rasfiratl, dentru scirba earea sa scorni (19) Vi,. 8, 1.
pentru Stefan; mearsara pina la Flnichiia ~i in Chipru ~i in Antio-
hiia, si nemurui graind cuvintul, fara numai jidovilor.
- 20. Era unii dentru ei harbati ehipriani ~i ehirinei, carii intrind
intru Antiohiia, graira grec ilor , propoveduindpre Domnul Iisus ..
21. $i era mina Domnului eu ei ~i mult numar a credinciosilor
sa intoarsara catra Domnul.
22. Si sosi cuvintul in ureehile adunarii credinciosilor carea er
in Ierosalim, de ei, ~i trimeasara pre Varnava, sa mearga plna la
Antiohiia.
332 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

23. Carele mergind ~i vazind darul Iui Dumnezau, sa bucura, ~i


indemna pre toti sa ramie in gindul inimii, in Dumnezau.
24. Ca era barbat bun ~i plin de Duhul Sfint ~i de credinta; ~i
sa adaose multime multa Domnului.
25. Mearse Varnava in Tars, sa caute pre Savel si af lindu-l pre
el, duse-l intru Antiohiia.
26. Si petrecura un an deplin ~i sa stringea in adunarea credincio-
silor, si a invata pre multime multa, si sa chiemara ucenicii, tntiiu
intru Antiohiia, crestini. lI~'k(c) IIE(A).47
27. lara in aceaia vreame , pogoririi <It'll teresa 1irn proroci intru
Antiohiia.
28. Si sculindu-sa unul dentr-insi anume Agav. a rata 1/ pren Duhul uoV

foamete'mareafiprestetoatalumea,carea~ifu, ill zilele lu i Clavdie


irnparat. . qT~, HE(A),48
29. lara ucenicii, carii den cit avea, ispravira sa trimea la agiutoriu
fratilor carii lacu iia intru Iudea.
30. Care a ~i Iacura, trimetind la batr ini, pren mina Varnavei ~i
alui Savel. l:o(u.J. HE(A)4~'

CAP 12

1. lrod pre lacon cu sobiia-l tiie. 4. Pre Piittu il Mga in temniia.


8. Ingerul 11 slobozi. 20. Craiu pre iireani sa mlnie. 21. $i sa dezmlnie.
22. Si pohtindu-si $ie cinsle dumnezeiascii. 23. Rozlndu-l viermii, muri.
,..,' I:>' 3 t' ""'50
cS!;!;,'(T): A, H nOKi\o(H) KEpHPd(M): dn(C)i\d Ili-rpa. d'laM, K9. .

ara intr-aceaia vreame, puse-si Irod craiu minile sa

0
'0

faca ran unora ce era den adunarea credinciosilor,


2. Si omor i pre Iacov, fratele lui loan, cu arma.
3. Si vazind ca iaste pre voia jidovilor, adaose sa
prinza si pre Patru (~i era zilele azimelor).
4. Carele-l si prinse, arunca-l in temnita, dindu-l
de patru ori a patru viteaji sa-I pazeasca pre eI: vrind idupa pasti
sa-l scoata pre el oarnenilor.
5. ~i pre Patru il paziia in temnita ; iara rugaciuni era neincetat
de Ia adunarea cred incios'ilor la Dumnezau , pentru el.
6. lara cind vreasa-l scoata pre el Irod, in noaptea aceaia Patru
durmiia intre doi viteaji, legat cu doao lanture , iara pazitorii Ina-
intea usai, paziia temnita.
7. Si iata, ingerul Domnului veni, si lumina straluci in temnita,
clatind pre Patru de coaste stirni-l, zicind: Scoala curind. Si-i cazura
Iantnr ile de pre minile Iui..
8. Si zise lngerul catd el: Incinge-te ~i-ti leaga incaltamintele
tale. Si Iacu .asia: ~i zise lui: Imbraca-te in vesmintul tau ~i vino
dupa mine.
9. Si esind, mearse dupa el, ~i nu stiia ca iaste adevar ce ,fu pren
inger, ce- i parea ca veade 0 vedeare.
-

FAPTELE SFINTILOR APOSTOL! 333

10. Deaca trecura straja dentiiu si a doao, venira la poarta cea


r
151 de fier carea duce in oras, si de sine sa deschise // lor; ~i esind trecura
o ulita, ~i aciesi sa duse ingerul de la el. .
11. Si Patru, viindu-si in fire, zise: Acum cu adevar cunoscu ca au
trimes Domnul pre ingerul Lui si ma scoase den minile lui Irod ~i
din toata asteptarea oamenilor jidovesti.
KOHE(U.), c8Iwr1i:, ~ rEwprilO. llOHE(A), 7, HE(A).61
12. lara socotind veni in casa Mariei, mumei lui loan care sa
. chiama Marco, undeera multi strinsi ~i rugindu-sa,
13. lara battnd Patru in usa timatului, mearse 0 fata sa asculte,
ce 0 chiama Rodi. .. r

14. Carea cunoscind glasul lui Patru, de bucurie, nu deschise lui


usia, ce, alergind inlauntru, spuse ea Patru sta inaintea u~ai.
15. lara ei catra ea zisara: Nebunesti. lara ia sa giura ca e asia,
iara ei zicea: ingerul lui iaste.
16. lara Patru neincetat suna. Deaca-i deschisara, vazura pre el
~i sa rnirara.
17. lara el arata lor eu mlnasa taca, spuse lor cum l-au scos
pre el Domnul den temnita, si zise: Dati stire lui Iacov si Iratilor,
aceastea. $i esind, mearse intr-alt loco KO(u.) nHE(A). 3<1('1), 11.52
18. lara deaea sa feace zuo, era gilceava mare intre viteaji, ce
s-au timplat Iui Patru .
. 19. lara Irod, cautind pre el ~i neaflindu-I, cauta leage pre pazi-
tori, ~i porunci sa-i duca pre ei la chin; ~i pogorind den .Iudea, in ,
Chesariia, de Iacuiia.
20. Si era Irod minios spre tireani ~i sidoneani, carii cu 0 inima
venira la el, si amegind pre Vlast, mai marele postealnie a lui craiu
de cerea pace, pentru cace sa hraniia thiuturele lor den pamintul
craiului.
21. lara la 0 zi rinduita, Irod, imbracat in vesmint craescu, ~i
~azind in scaun a giudeca, graiia catra ei.
22. lara oamenii striga: Glasul lui Dumnezau, ~i nu-i a omului.
23. Si numaidecit il batu pre el ingerul Domnului*, pentru ce nu
deade slava lui Dumnezau ; si rozindu-I viermii, muri.
24. lara cuvlntul lui Dumnezau crestea ~i sa inmultiia.
hTOptlH(K), E,HE(A)II1i:. 3d'l~IIO,M.53 //
151· 25. lara Varnava ~i Savel sa intoarsara den lerosalim, implind
slujba , luind si pre loan carele sa ehiema Marco.

CAP 13

1. Pre Pavel $i pre Vamava porunceasie Duhul Stint sa-i aleaga.


6. Venira In Paia.B. Elimas oriijiioriul. 11. Orbi. 14. Mergu de acicea
in Antiohiia Pisidii. 17. Propoveduescu Evanghelia. 45. Jidovii sia-le
lmprotioii [oarte, piiquiii credu, Pavel sa supiuii.

-- -- ------------
334 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

ra derept aceaia, unii den adunarea 'credinclosilor,


carea era in Antiohiia, proroci ~i invatatorl. Varnava
si Simeon ee-l chiema Nigher, ~i Luehie ehirineul ~i
Mana in, earele era creseut cu Irod al patrul biruito-
riu, ~i Saul.
(2) Nij. 14, :l6. 2. Slujind ei Domnului, ~i postindu-sa, zise Duhul
Sfint: Aleageti Mie pre Varnava ~i pre Savel, la Iuerul la carele
i-am chemat pre ei.
3. Atunci postindu-sa si rugindu-sa ~i puindu-si spre ei miinile,
ii slobozira.
4. lara ei, tremesi de Duhul Sfint, pogortra in Selevchiia ~i de
acolo mearsara ell corabiia, in Chipru.
f>. ~i sosind in Salamin, vestira cuvintul Iui Dumnezau, ln sinago-
ghiile jidovilor; avea ~i pre loan slujind lor.
6. Si imhllnd ostrovul plna Ia Para, aflara pre oarecine, un vraji-
toriu, proroc mineiunos jidov, caruia era numele Variisus,
7. Carele era eu deregatoriul Serghie Paul, barbat intelept iacesta,
chemind pre Varnava ~i pre Savel, pohti sa auza cuvintul lui Dumne-'
zau,
8. Si sa protiviia lor Ellima vrajitoriul (ea asa sa spune numele
lui), vr ind sa intoarca deregatoriul den credinta.
a. Plna aici s-au 9. lara Saul" (carele-i ~i Pavel), plin de Duhul Sf lnt, si cautlnd
chemat Saul, iarA
de icea lncolea ,
spre el,
Pavel. 10. Zise: 0, plinule de toata hieleniia ~i de toata rautatea, fiiule
al diavoiului, pizmasule a toata dereptaj/ tea, au nu te vei parasi a 15Zr
intoarce caile Domnului ceale dereapte?
,11. ~i acum iaca mina Domnului spre tine: ~i vei fi orbu, nevazmd
soarele pina la 0 vreame. Si numaideclt cazu spre el ceata ~i .intunea-
rec, ~i imblind impregiur, cauta cine-l va duee de mina.
12. Atuneea, vazind deregatoriul ce fu, crezu, mlrindu-sa de inva-
tatura Domnului. Ko(u,l. Ino(K). Gp'E(A).7. 3d'ldM, AK.64
13. lara deaca purceasara den Para, Pavel ~i ceia ee era eu el,
venira in Perghiia, orasul Pamfiliei, iara loan, despartindu-sa de ei,
sa inturna in Ierosalim.
14. lara ei, trecind den Perghiia, venira intru Antiohiia a Pisidiei,
~i intrara in sinagoga, lntr-o zi de simhata, ~ura. "
15. Dara dupa cetirea legii ~i a proroeilor, trimisara mai marii
slnagoghei la ei, zicind: Fratilor harbati, sa iaste intru voi ceva euvint
de invatatura catra oameni, graiti.
<, 16. lara scullndu-sa Pavel, si aratind eu mlna sa asculte, zise:
Barbati israilteani ~i carii va teameti de Dumnezau, ascultati.
(17) Isbod 1, 1 ~i 17. Dumnezaul neamului aeestuia a lui Izrail alease pre parintli
1:1, 17. . nostri, ~i pre acest neam inalta-l, clnd era nemearnici in pamintul
Eghipetului, ~i eu brat putearnic scoase pre ei den eI.
18. Si plna in vreame de patruzeci de ani, rabda naravele lor in
pustie.
(19) Isus Nav.14, 19. Si plerzind sapte limbi den pamintul Hanaanului, ~i imparti-le
2.
eu soarte pamintul aeelora.
-

FAPTELE SFINTlLOR APOSTOLl 335

20. Si dupa aceastea, dupa patru sute" si cinclzeci de ani, deade b. 450 de ani au
fostin Eghipet
lor giudecatoriu, pina la Samuil proroc, sl in pust le,
21. Si dupa aceaia, cerura craiu, ~i deade lor Dumnezau pre Saul, (21) 1 Sam. 8, 5,
10.
feciorul lui Chis, harhat den ruda lui Veniamin, patruzeci" de ai. e. Acest l sa nu->
22. s: lepadind pre el, radica lor pre David craiu, caruia-i ~i marii eu ailul
SamuiI.
marturisi, zicind: Aflat-ampre David, feciorullui Iesei, barbat dupa (22) 1 Sam. 13,
inima Mea, carele va face toata voia Mea. II 14; Pslom. 81,
20.
152' 23. Den saminta acestuia, dupa fagaduinta, radica lui Israil (23) Isal. 11, 1;
Mintuitoriul Dumnezau pren Iisus. Malah. 3, 1; Mt.
:~,1 ~i 11,10; Mr.
24.' Propoveduind loan, inaintea Ieatii venirei Lui.. botegiunea 1, 2.
pocaintei tuturor oamenilor Israil, Ro(u.) , CPE(A). , (24) Mt. 3, 11;
- OJ --', , ,.,.. 65 Mr. 1, 7; Luc,
CE)f{E U C'l'MS IW<lIlIlS IIp (A)Ttftl. 3d1ldM AI'. 3', 16 ; loan 1,
25. lara implind loan soliia sa, zise: Cine va pare ~a sint? .Nu 2.
sint eu acela, ce iata, vine dupa mine, caruia nu sint destoinic inca1ta-
minte1e sa-i dezlegu.
26. Barbati Irati, feciorii rudei lui Avraam, ~i carii-s intru vo i
de sa tern de Dumnezau, voao cuvintul acestii spasenii iaste trirnes
27. Ca ceia ce lacuiia in Ierosalim, ~i mai marii lor, pre Acesta '
necunoscindu-L ~i pre glasure1e prorocilor care le Srl cctiia in toata
d. Tot ee era scr is
simhata, giudecind pre E1, implura", despre Hristos.
28. ~i nece 0 vina de moarte neaf llndu-I, cerura-L de la Pilat. (21\) Mt. 27, 22;
Mr. 15,13; Luc.
sa-L omoara pre E1. 2:t 22; Ion 19,6.
29. lara deaca imp Iura toate car~ sint scrise despre EI, lu indu-L
de pre lemnu, pusara-L in mormint."
30 .. lara Dumnezau invise pre El den morti, (30) Mt. 28, 7;
Mr. 16, 6; Luc.
31. Carele S-au aratat in zile muIte, celora ce sa suiia cu EI den 24,7; Ion 20, 19.
Galilea in IerosaIim, carii sint martur iile Lui catra oameni,
32:~i noi, voao propoveduim acea fagaduinta carea fu catra pa-
-.rinti, dl acesta Dumnezau implu Ieciorilor lor, noao, radicind pre
Iisus.' R~ np(A)'l'E'IU.56
33. Cum ~i in psalomul al doile-i scris: Fiiul Mieu esti Tu: Eu (33) Pslem. 2, 7;
,I
Evrel 1, 5 5,5.
astazi Te naseuiu.
34. lara cum L-au lnvis pre El den morti, mai muIt nu Sa va (34) Isal, 55, 3.
intoarce in mormlnt". Asa zise en: Voiu da voao ceale laga.duite tari e. Mal de multe
ori nu va muri.
a lui David. '
(35)Pslom. 15,
35. Derept aceaia, ~i aiurea zice: Nu vei da pre sfintul Tau a vedea 10; Vi~. 2, 31.
putregiunea.
(36) 1 Tar. 2,
36. Cace David, dupa ce sluji in viata sa voei lui Dumnezau, 10; Vi~. 2, 29.
adurmi, si-l pusara 1a parfnj.ii lui ~i vazu putregiune.
37. lara pre carele invise Dumnezau nu vazu.putregiune. //
38. Derept aceaia, in stire sa fie voao, fratilor barbati, ca pentru
Acesta, voao ertaciunea pacatelor sa povesteaste,
39. Si den toate dentru carele nu v-ati putut inderepta pren leagea
lui Moisi, pentru Acesta, tot cine va creade sa va inderepta.
40. Deci va socotiti ca sa nu vie spre voi carea e zis in proroci:
41. Vedeti voi, 0, uritori, ~i va mirati ~i va stingeti, ca lucru voiu (41) Avvac. 1, 5.
lucra in zilele voastre, 1ucrul care Ie nu-l veti creade de-l va spune
cineva.
336 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

42. Si esind densinagoga jidovilor, rugara paginii, ~i in simbata


ce vine, sa graiasca .lor cuvintele aceastea,
43. lara deaca sa rasfira adunarea, mearsara multi den jidovi ~i
f. Ce sli zice, cartl credinciosi' den pagini, dupa Pavel ~i dupa Varnava, carii graind
veniia den plio
gin!, de sA fAcea
lor, Ii lndemna pre ei a raminea intru mila .lul Dumnezau,
crestinl, 44. lara in ceaia simbata, mai tot orasul sa aduna, sa auza cuvln-
tul lui Dumnezau.
45. ~i vazlnd jidovii pre multime, sa imp Iura de pizma, ~i graiia
improtiva cuvintelor lui Pavel, gralnd lmprotiva ~i hulind.
(46) Mt. 10, 6. 46. Atunci, cu lndraznire, Pavel ~i Varna va zisara: Voao trebuiia
intiiu sa va vestim euvintul lui Dumnezau, iara pentru ca-l lepadat
pre el, ~i nedestoiniei giudecati pre voi vletle! de veaci, iaea ne vom
intoarce intre pagini. .
(47) Isal, 49, 6. 47. Ca asa ne-au poruncit noao Domnul: Pus pre tine luminare
pagtnilor, ea sa le fii tu de spasenie, pina la marglnea pamintului,
48. lara auzind paginii aeeastea sa bucurara, ~i slaviia cuvintul
Domnului; ~i crezura vareciti era rinduiti spre viiata veaeilor.
49. Si samanara cuvintul Domnului prespre tot tinutul.
50. lara jidovii invitara pre muerile credlncioase jn de iclnste
~i mai marii orasului, si radicara vrajba spre Pavel ~i spre Varnava,
si-i' scoasara pre ei den hotarale lor. //
(51) Mt. 10, 14; 51. lara ei scuturind prahul de pe pieioarele lor spre e i, venira in 153V
Mr. 6, 12; Luc, lconiia.
9, 5; Nij. 18, 6.
,
52. lara ucenicii sa implea de bucurie ~i de Duhul Sfint.

CAP 14

1. Pavel si Vamava.5. Den Iconiia scotu-i. 6. Pavel in Lisira. 10.


Vindecii schiopul. 13. Si urind lui a face jiirtvii. 15. Ii cotiieneaste. 19.
Acolo, densjatul jidovilor, batu-l cu pietri. 23. De-acii lmbllnd pren
tnulte aduniiri ale credinciosilor. 26. Sii tnioarnii in Antiohia.
i iara fu in Iconiia impreuna a intra ei in sinagoga ji-
dov ilor, ~i a grai asa, tit are ereade den j idovi ~i den
greei, multime multa, ..
2. lara jidovii eei ee nu eredea radicara ~i intaritara
inimile pagtnilor spre Irati.
(3) Mr. 16, 20; 3. Si vreame multa lacuira aeolea, eu indraznire gra-
Evrei 2, 4.
ind, nadajduindu-sa in Domnul, marturisind de cuvintul milei .Lui ~i
dind seamne ~i ciude a fi pren minile lor. .
4. Si sa imparechie multimea orasului: unii era eu jidovii, iara
altii eu apostolii. -
5. Si fu de navalirapaglnli ~i jidovii eu mai marii lor, sa-i dosa-
deasca ~i sa-i uciga eu pietripre ei. Gjl'k(A), A, 3"(4). iiA.57
6. Intelcgind , fugira la orasale Licaoniei, in Listra ~i·in Derviia
~i in tinutul dempregiur.
7. ~i aeolo propoveduiia,
FAPTELE SFINTILOR APOSTOLI . 337.

8. Si un barbat in Listra, slab de picioare, sadea, schiop den zgaul


mumei lui fiind, earele neceodata nu imblase.
9. Acesta aseulta pre Pavel graind, earele cautind spre el si vazind
ea ara avea credinta a sa vindeca
10. Zise eu mare glas: Tie zie, in numele Domnului Iisus Hristos,
scoala pre picioarele tale derept. Si sari ~i imbla.
11. lara multimea vazind ce Iacu Pavel, radicara glasullor lieao-
neaste , zicind: Dumnezai asamanati oamenilor au pogorit la noi.
12. Si chemara pre Varnava, Iupiter+, iara pre Pavel, Mercurie", ca a. Greceasts, Dia-
pon
el graiia intiiu. // b. Ermiia,
1M' 13. lara popa a lui lupiter, carele era inaintea orasului lor adu-
cind tauri eu cununi, aducind la usi, multimea vrea sa jartveasca
14. lara auzind apostolii Varnava ~i Pavel, rumpiudu-si vesmin-
tele lor, sarira in multime strigind
15. Si zicind: Barbatilor, ea ce Iaceti aceastea? Noi inca sintern (15) Bit. 1, 1;
Psfm, 146, 6;
oameni muritori ea ~i voi, vestind voao , dentr-aeeastea lucrure desarte Apoc. 14, 7.
sa va intoarceti catra Dumnezaul eel viu, carele Iacu ceriul ~i pamin-
tul ~i marea si toate cite-s intr-inse.
16. ~i care in vremile ceale treeute, lasa toti. paginii sa lmble in (16) Psalom 88,
13.
caile lor.
17. Si nu S-au* lasat pre Sine fara marturie, bine facind den ceriu,
dind noao ploi ~i vremi roditoare, lmplind cu mincare ~i cu veselie
inimile noastre.
18. ~i aeeastea zicind, abiia oprira pre multime sa nu Iaca lor (18) 2 Cor. 11,25.
jartva. KQ(u,), cpe(A).58
19. Si sosira unii den Antiohiia ~i den Iconiia neste jidovi, carii
amegiia multimea, ucigind pre Pavel cu pietri, trasara-l afar a den
oras, paindu-le e-au murit.
20. lara luindu-l ueenicii lui impregiur , el sculindu-sa, intra in
oras. "lfe(K), E: He(A). 3d{'1), M.59 Si a doao zi mearsecu Varnava
in Derviia.
21. Si propoveduind orasului aceluiavsidnvatind pre multi, sa
inturnara in Listra si in leoniia ~i in Antiohiia,
22. Intarind inimile ueenicilor, si indemnlndu-i sa ramie ei in
credinta, ca eu multe scirbe sa cade noao a intra intru lmparatiia
lui Dumnezau.
c. Preazviterti siI.
23. Si rinduind lor preazv iter i" in toate adunarile credinciosilor , zic popii, diaco
~iruglndu-sa euposturi iideadera pre ei.Domnului, intru earele crezura. nii ~i tott ce-9
!~.cinul besearel
24. Si trecind Pisidiia, venira in Pamfiliia. Cll.
d. Atalia laste
25. Si graind in Perghiia cuvintul, pogorlra in Ataliia". orasul Pamfilii,
26. Si de aeolo mearsara intru Antiohiia, de unde era dati //milei llngii mare, a-
proape de Lichl-
lui Dumnezau , spre lueru carele implura. neia.
(27) Vi~. 13, 3.
27. lara deaca venira ~i chemara adunarea credinciosilor, spusera
cite Iacu Dumnezau prenei, ~i cum au deschis paginilor usia spre
credinta.
28. Si petrecura acolo vreame multa cu ucenicii,
338 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

CAP 15

2. In Antiohiia unii vrea sa pue giugul legii spre credinciosi. 5.


Siiituescu-sii de acestluctu apostolii. 19. Ce sa cade sa faca. 23. Pren
scrisori le ariiiarii. 36; Pavel sa despiirti de Vamava, adunarea credin-
ciosilor den Asiia 0 socoti.
(1) Galat. 5, 1. j unii pogo rind den (l)udea, invata pre Irati ~i zicea
ca "sa nu va veti taia impregiur, dupa obiciaiul
lui Moisi, nu veti putea sa va spasiti."
2. Si fu sfada mare Imprctiva Iui Pavel ~i Varna-
vei, r induira sa sue Pavel ~i Varnava si altii dentru e i,
catra apostoli ~icatra preazviteri, in Ierosalim, pen.tru
intrebarea aceasta.
3. lara ei, dusi de la adunarea credinciosilor, imblara pren Fini-
chiia si Samariia, povestind ca s-au intors limbile ~i Iacea bucurie
mare tuturora fratilor.
4. lara deaca~enira in 'Ierosalim, priimira-i adunarea credincio-
silor ~i apostolii ~i batrin ii. ~i vestira cite Iacu Dumnezau cu ei.
Ro(ll,) 'If(K). 3<1('1), ;;5.60
5. Si sa sculara unii dentr-insi, denleagea fariseilor, carii crezuse ,
graind ca sa cade a taia impregiur pre ei, ~i a porunci sa tie leagea
lui Moisi.
6. Adunara-sa derept aceaia apostolii ~i preazviterii, sa socoteasca
de acest Iucru.
(7) Vi~. 10, 20 ~I 7. lara fiind multa pritce, sculindu-sa Patru, zise catra e i: Fratilor
11, 5.
barbati, voi stiti ca pre mine Dumnezau de mult m-au ales lntre voi,
cum den gura mea sa auza paglnii cuvintul Evangheliei ~i sa creaza.
8. Si Dumnezau, care le sti inimile, dat-au lot marturie, d ind lor
Duhul Sfint, cum ~i noao.
9.~i nemic n-au usebit intre noi ~i intre ei, cu credinta / / curatind
inimile lor.
(10) ]dt. 23, 4. 10. Dara acum, ce ispititi pre Dumnezau, 'a pune giugul spre cer-
hicea ucenicilor, carele nice parintii nostri nice noi nu-I puturn purta?
11. Ce pren mila Domnului nostru Iisus Hristos, creadern ca ne
vom spasi ca ~i aceia.
12. Si tacu toata multimea, ~i ascultara pre Varnava ~i pre Pavel
povestind cite au facut Dumnezau seamne lji ciude intre paginl, pren
ei.
a. Acest saber au 13. lara dupa ce tacura", raspunse Iacov zicind: Fratilor barbati,
flicut tntttu apos-
tolii .. ascultati-ma. ,
14. Simeon spuse cum Dumnezau Intliu au socotit paginii sa-si
ia den ei oamenii numelui Sau.
15. Si cu aceasta, sa tocmescu cuvintele prorocilor, cumu e scris:
16. Dupa aceastea Ma voiu intoarce ~i voiu zidi cortul Iui David
eel cazut, ~i sparturile Iui Ie voiu innoi si-l voiu radica.
17. Ca sa caute alalti oameni pre Domnul lji toate Iimbile spre
carele sa chiama numele Mieu; .zice Domnul care le face aceastea
toate.
-
F APTELE SFINTILOR APOSTOLI 339

18. Si sti Dumnezau den veac toate Iaptele Sale.


19. Derept aceaia, mie mi sa pare a nu supara pre aceia carii sa
lntorcu den pagini catra Dumnezau,
20. Cesa seriem lor sa sa Iereasca de spurcaciunea idolilor ~i de
curvie ~i de mortaciuni" ~i de singe. b. Au [artvelor,
ce sa zice, carele
21. Ca Moisi den zilele de demult pren toate cetatile are carii il stnt sugrumate
~i nu le slohod
propovedueseu pre el, ~i in sinagoghi in toate slmhetele sa ceteaste. singe.
. 22. Atuneea le placu apostolilor si preazviterilor cu toata adunarea
credinciosilor, harbati alesi dentru ei sa trimeata intru Antiohiia,
cu Pavel ~i eu Varnava, pre Iuda carele sa chema Varsav ~i pre Sila,
carii era mai mari intre Irati,
23. Seriind prin minile lor: apostolii ~i preazviterii ~i fratii, acelora
earii sint intru Antiohiia ~i in Siriia ~iChiliehiia, fratilor den pagini,
inchinaciune". c. Serlem,

15S
V
24. Pentru ca am auzit ea unii dentru no i esind, au II turburat
pre voi eu cuvinte, opacind sufletele voastre, zicind sa va taiati impre-
giur ~i sa tineti leagea carora noi n-am poruneit.
25. Placutu-ne-au noao, carii ne-am adunat eu 0 inima, barbati
alesi a trimite la voi, eu iubitii nostri Pavel ~i Varnava,
26. Oameni carii si-au dat v iiata lor pentru numele Domnului
nostru Iisus Hristos.
27. Trimes-am derept aeeaia ~i pre Iuda ~i pre Sila, earii ~i eu
cuvintul vor spune acealea.
28. Ca placu Duhului Sf int ~i noao, nemica mai mult sa nu punem
voao greutate, far a numai aceastea de treaba,
29. Sa va feriti de jartvele idolilor ~i de singe ~i de sugrumate
~i de curvie, de carele de va yeti pazi, bine veti face. Si fiti sana-
to~i.
30. lara ei, tremesi, venira intru Antiohiia ~i, adunlndu-sa mul-
time, deadera cartea.
31. Carea cetindu-o, sa bucurara de mingiiare.
32. lara luda ~i Sila, ~i ei proroci fiind, eu cuvinte multe indem-
nara pre Irati si-l intarira.
33. Si fiind acolo vreame citava, lasara-i cu pace Iratii catra
apostoli.
34. lara Silei Ii placu sa ramie acolo. ,., I ,.,
KOHE(U.), m(K). CS&&\lTd, E, .HE(A)I\1;:. 3dIJdl\O 1\3.61

35. lara Pavel ~i Varnava lacuira in Antiohiia, invatind ~i propo-


veduind ~i cu altii, cu multi, cuvintul Domnului.
36. lara dupa clteva zile, zise Pavel catra Varnava: Sa ne inturnam,
sa vedern pre fratii nostri prin toate orasale, intru carele am propove-
duit cuvintulDomnului, sa vedem cum sint.
37. lara Varnava vrea sa ia cu el ~i pre loan ce...l chiema Marco.
38. lara lui Pavel i sa parea ca nu sa cade .sa-l ia eu ei, pentru
ca sa despartise de ei in Parnfiliia ~i n-au fost sot cu ei in acela
lueru. II
340 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

39. Si atita sa pritcira, cit sa despartira unul de alt, ~i Varnava, 15Gr


lulnd pre Marcu, mearsara pre mare, in Chipru.
40. lara Pavel, alegind pre Sila, esi, dindu-l fratii milei lui Dum-
nezau.
41. lmhla pren Siriia ~i Chilichiia, intrind in adunar ile credin-
eiosilor, Ko(u.) , cS(I». 62
CAP 16

1. Pavel iae impregiur pre Timoteiu. 12. Mlnlndu ln Filipus. 14.


Pre Lida 0 inviitii in credin tii. 16, 18. Duhul piiliu ll seoase. 20.
Penlru aeeia II Miurii eu nuiale. 24. Si-l Mgarii in tetnnitii eu SUa.
26. Den iremurul piimlntului. 27. Usil« lemniiei sa deschtd. 31, 32.
Piizitoriul temniiei, credinia lui Hristos priiineaste. 35. Pavel §i Sila,'
rugindu-i deregiiioriul, sii slobod.
(1) C rim. 16, 21; ara venind in Derva ~i in Listra ~i iata un ucenic era
Fil. 2, 19;
1 Solun, 3, 2. acolo, anume Timoteiu, fecior unii mueri [idova ere-
dincioasa, iara den tata grec. .
2. Acestuia-i da marturie buna fratii carii era in
Listra ~i in lconiia.
3. Pre acesta vru Pavel sa mearga cu el, ~i luind
pre el, tae-l impregiur, pentru jidovii carii era pre aceale locure,
ca stiia toti pre tatal lui ca era grec,
4. Si prin care orasa trecea, da lor sa pazeasca tocmealele ceale
rinduite de apostoli ~i de preazviteri cei den lerosalim.
5. lara adunarile credinciosilor sa intariia in credinta ~i sa inmul-
tiia in mimar, in toate zilele.
6. lara imbllnd pren Frighiia ~i prin tinutul Galatii, opri-i Duhul
Sfint sa nu graiasea cuvintul in Asiia.
7. Deaca venira in Misiia, sa ispitiia a mearge in Vitiniia, -~i nu
lasa pre ei Duhul lui Iisus.
8. lara laslnd Misiia, pogorlra in Troada. )
9. Si vedeare vazu noaptea Pavel: un barbat macliedonean sta
rugindu-l pre el ~i zicind: Treci in Machedoniia ~i ne agiuta noao.
10. Si vazind aceasta vedeare, numaidecit silim sa meargem in
Machedoniia, eu adevar lntelegind ca ne-are chema/l Domnul.sa15Gv
propoveduim lor. .
11. Si merglnd pre mare, den Troada, tinum derept, venim in Samo-
tratie, iara a doao zi in Neapoli.
12. ~i de acolo in Filipus, care iaste intiia a partii Machedonii,
oras coloniia, ~i eram intr-acest oras lacuind citeva zile.
13. Si in zi de simbata, esim afara den oras, linga riu, unde Iacea
~aciune, ~i ~azind, graim muerilor carele sa adunase.
14. Si 0 muiare anume Lidiia, earea vindea ursinic in orasul
teatireanilor, cinstind pre Dumnezau , asculta pre noi, cariia Domnul
deschise-i inima sa ia aminte cealea ce zicea Pavel.
15. lara botezindu-sa ia ~i casa ei, ruga noi zicind: De ginditi ca-s
credincioasa Domnulu i, intrati in casa mea de m ineti, ~i ne sili
pre no i. HE(A), S, ciI"kndro, 3d(4), AH.63
FAPTELE SFINTILOR APOSTOL! 341

16. Si fu ducindu-ne noi Ia rugaciune, 0 slujnica, avind duh pitliv", a. PitHy iaste pe-
recla Iui Apolo,
timpina pre noi, carea dohinda multa da stapinilor ei, vrajind. carele era dum-
17. Aceaia, mergind dupa Pavel si dupa noi, striga zicind: Acesti nezeul pagtnilor,
carele da rlispun-
oameni, slugi lui Dumnezaucelu i de sus sint, carii spun voao calea au celorace-I ce-
spasenii. rea, carele era ,i
tntr-aceastii tett-
18. Si aceasta Iacea in multe zile, iara parindu-i rau lui Pavel, ,oarli..
intorcindu-sa, zise duhuluirPoruncescu-ti, cu numele Domnului Iisus
Hristos, sa esi dentr-insa. ~i esi in acela ceas.
19. lara vazind domnii ei ca sa duce nadeajdea dobindei lor,
prinzind pre Pavel ~i pre Sila, li trasaraIa tirgu, catra deregatori.
20 .. Si tragindu-i pre ei Ia giudecatorlu, zisara: Acesti oameni
turbura orasul nostru, Hind jidovi.
21. $i spun obiciaiure carele nu sa cad noao a le priimi, nece a le
face, rimleani Hind..
22. Si sa aduna multime spre ei, ~i deregatorii rumpind vesmin-
tele lor, poruncira sa-i bata cu toiage.
23. $i multe lovituri dlnd lor, Ii bagara in temn ita , poruncind (23) 2 Cor. 11,
25; 1. Selun. 2,
temniciariului virtos sa-i pazeasca pre ei. // 2.
24. CareIe auzind aceasta porunca, Ii puse in temnita cea mai den-
launtru ~i picioarele lor, in gros.
25. lara la miaza noapte, Pavel si Sila, rugindu-sa, cinta ~i lauda
pre Dumnezau , ~i carii era in temnita auziia pre ei.
26. lara degraba fu cutremur de pamint mare, citu sa clatina
temeliia ternnitei ~i numaideclt sa deschisara toate usile, ~i.legaturile
tuturor sa dezlegara. .
27. lara deaca sa destepta pazitoriul temnitei ~i vazu usile temnitei
deschise, scoase sabiia ~i vrea sa sa omoara, paindu-i c-au scapat Ie-
gatii.
28. lara Pavel striga cu glas mare, zicind: Nernica rau nu-ti face
tie, ca toti sintem acicea.
, 29. Si ~erind lumina, intra ~i tremurtndcazu la Pavel ~i la Sila.
30. Si scotindu-i pre ei afara, zise: Domni, ce mi se cade a face sa
ma spasescu? .
31. lara ei zisara: Creade intru Domnul Usus Hristos *i te vei
spasi tusi casa ta.
32. Si graira Iui cuvintul Domnulu isi. tuturora cadi era in casa
lu i.
33. lara el luind pre ei intr-acel ceas al noptiei, spala ranele lor
~i sa boteza el sl toata casa lui, numaidecit.
34. Si ducind pre ei in casa lui, le puse masa, ~i sa bucura, cu toata
casa, crezind lui Dumnezau. Ko(u,), HE(A).64
35. lara cind fu la zuo, trimisara deregatorii slugi, zicind: Slobo-
zeaste pre oamenii aceia.
36. Si spuse temniciariul aceaste cuvinte lui Pavel: Tremes-au
deregatorii sa va sloboz; derept aceaia, acum esiti ~i meargeti cu pace.
37. lara Pavel zise lor: Batuti pre noi tara de vina, rimleani Hind, (37) Nij. 22, 25.

bagara-ne in temnita, si acum intru ascunsu ne scot pre noi. Oi bal


Ce sa vie inslsl sa ne scoata pre noi.

.'
342 NOUL TESTAMENT - BALGRAD, 1648

38. Si spusara slugile deregatorilor cuvintele aceastea ~i sa temura,


auzind pre ei ca sint rirnleani. ..
39. Si venind, rugara pre eisiscotlndu-i rugara sa iasa den
40. lara esind den temnita, intrara la Lidiia, ~i vazlnd pre Irati,
ora~"" IS7V
ii rningiiara pre ei ~i e~ira denoras,

CAP 17

1,3. Paoel ln Solun pooesieaste pre Hrisios. 6,7. ti priimeaste Jason.


10. 11 trimii in Beriia. 15. De-aeolo mergea in Alina. 19. in ariopaghit.
23. Pre Dumnezau neeunoscul II ptopooeduiasie lor. 34. intorcu-sii unii
Ia Hrisios. nHE(A), S, HE(A)II'k. 311411110, le.65
ara deaca imblara pren Arnfipolul ~i Apolon iia, ve-
a. Solun. nidi in Tessalonic", unde era sinagoga j idovilor. .
2. lara curnu-i era obiceaiul.Iui Pavel, intra la ei,
si preste trei simbete sa lntreba cu ei, den Scripturi.
3. Deschizind ~i puindu-le lnaintea och ilor, ca asia
S-au cazut lui Hristos a pati ~i a inviia den morti, ~i
acesta iaste Usus Hristos carele eu vestescu voao.
4. Si unii dentr-insii crezura ~i sa insotira cu Pavel ~i cu SUa ~i
multime rnarede greci credinc!o~i, ~i din rnueri de frunte, rnulte.
5. Si pentru pizrna, sa sculara jidovi necredinciosi, siIuind linga
ei, den prostirne, neste oameni rai, si stringindu-sa multime, facura
gilceavaln oras: ~i navalind pre casa lui <I)ason, vrea pre ei sa-i duca
Ia oameni. .
6. Si neaf lindu-i pre ei, tragea pre lagon ~i pre unii den Irati la
deregatorii orasului, strigind ca acestea ce auamagit lumea, ~i acicea
venira,
7. ·Pre carii priimi lason; carii toti, improtiva r induialelor Impara-
tului fac, zicind a fi alt craiu, Iisus.
8. Si radicara multimea si deregatorii orasului auzind aceastea
9. Car ii!_acindu-~i destul de la lagon ~i de la alaltii, slobozira pre ei.
Ko(u.) nHE(A).ijij
10. lara frat ii, atuncisi noaptea, slobozira pre. Pavel ~i preSiIa in
Veria ; carii venind, intrara .in sinagoga jidovilor.
11. Si acestea Iura cu minte mai de frunte decit j ido //vii den Solun, 150l
carii priimira cuvintul cu toata inima, in toate zilele cercind Scrip-
turile, oare sint aceastea asa.
12: Si multi dentr-insi crezura, ~i den muerile grecilor ceale de
frunte , ~i barbati nu putinei.
13. lara intelegind jidovii cei den Solun ca ~i in Veriia au vestit
Pavel cuvintul lui Dumnezau, venira ~i acolo, radicind rnultirnea,
14. Si numaidecit atuncea pre Pavel slobozira Iratii, asia cum ara
rnearge la mareviara Sila ~i Timoteiu ramasara acolea.
15. lara carii ducea pre Pavel sa-I pue in loc fara frica dusara-l
pina in Atina, si luind porunca de la el la Sila ~i Timoteiu, cummai
curind sa vie la el, mearsara, .3d(4), :\\.67
-
FAPTELE SFINTILOR APOSTOLI 343

-16. lara Pavel asteptindu-i in Atina, Inlierblntlndu-saduhul lui


intru elvvaz indorasul plinu de idoli
17. Derept aceaia, sa pritciia in sinagoga, cu jidovii ~i cu cei ere-
dinciosi, ~i in tirgu in toate zilele, sava cu cine sa ttmpina.
18. lara unii den epicuri ~i stoici filosofi sa pritciia cu el ~i unii
zicea: Ce va aceasta ciocodnita sa graiasca? Iaraaltii: Ni sa pare noao
ca propoveduiaste dumnezei streini. Ca pre Iisus ~i Invierea propove-
duiia lor. r
IiT\'(~), j[ W(K). p, CTMS ArWHHC.68
19. Si prinzindu-I pre el, il dusara in ariopag", zicind: Putea-vom b.Arlopag taste
can ora,ulut.
stl ce e aceasta iU\'atatura noao, ce tnveti tu? unde aA strtngea
20. Ca neste lucrure streine aduci in urech ile noastre, ee vom sa deregiitorll.
inte leagem ee vor sa fie aceastea.
21. (Ca atineanii toti si nemearnicii ~i streinii nu era cuprinsi
intr-alta in nemica, fara nurnai sa zica sisa auza ceva de nou).
_ 22. Si stlnd Paw 1 in mijlocul ariopaghiei zise: Barbati atineani,
preste toate vaz pre voi, mai cinstitori dumnezeilor. -
23. Ca trecind ~i socotind sfintiturile voastre, aflaiu un oltariu
pre carele era scris: "durimezaulu i necunoscut", iar~- pre care le necu-
noscindu-l il cinstiti, pre acesta eu propoveduescu voao.//
24. Dumnezau care Ie au Iacut lumea ~i toate cite-s intru ia, acesta (24) Vi,. 7, .48.
ceriului ~i pamintulu i Domnu fiind, in case Iacute eu minele nu la-
cuiaste,
25. Neee den mini ornenesti nu Sa cinsteaste lipsindu-Sa de ceva, (25) Palom. 50,
8.
d ind EI tuturor viiata ~i suflare ~i toate.
26. Si au Iacut dentr-un singe toata ruda de om, sa Iacuiasca pre
toata Iata pamlntulu i, rmduind vremile statatoare ~i hotar puind
vietii lor.
27. Sa caute pre Domnul, doara pipaind pre EI L-ara ana, sava
ea nu e departe de fietedeearele de noi.
28. Ca in ace la viem ~i miscam ~i sintem, Ko(u.) KTO(K)69 cum
~i unii den fiIosofii vostri zisara, di ~i aceluiasi ruda slntem.
(29) lIal. 40, 8.
29. Deci Iiind ruda lui Dumnezau, -sa nu ni sa para ea Dumne-
zau Sa asamana aurului sau argintului sau pietrilor celor cioplite eu
mestersug ~i de chibzuialele omului.
30. Si vremile acestii nestilnte vnesocotlndu-le Dumnezau, ae