You are on page 1of 2

Headway

NAME  CLASS  New

Word list  Unit 11 Pre-Intermediate FOURTH EDITION

Here is a list of most of the adj = adjective n = noun pron = pronoun


new words in Unit 11 of adv = adverb opp = opposite pp = past participle
New Headway Pre-Intermediate, conj = conjunction pl = plural v = verb
Fourth edition Student’s Book. coll = colloquial prep = preposition US = American English

academy  n  /əˈkædəmi/ install  v  /ɪnˈstɔːl/


antiques  pl n  /ænˈtiːks/ it’s been ages  /ɪts bɪn eɪdʒɪz/
awards  pl n  /əˈwɔːdz/ keep in touch  v  /kiːp ɪn tʌtʃ/
backache  n  /ˈbækeɪk/ kidnap  v  /ˈkɪdnæp/
based in  /beɪst ɪn/ leading role  n  /ˈliːdɪŋ rəʊl/
blind  adj  /blaɪnd/ lifestyle  n  /ˈlaɪfstaɪl/
boarding school  n  /ˈbɔːdɪŋ skuːl/
meanness  n  /ˈmiːnnəs/
bridesmaid  n  /ˈbraɪdzmeɪd/
millionaires  pl n  /ˌmɪljəˈneəz/
bury  v  /ˈberi/
model  n  /ˈmɒdl/
buyer  n  /ˈbaɪə(r)/
modest   adj  /ˈmɒdɪst/
catch up  v  /kætʃ ˈʌp/
nan  n  /næn/
cave  n  /keɪv/
chance  n  /tʃɑːns/ overdose  n  /ˈəʊvədəʊs/

choir  n  /ˈkwaɪə(r)/ paralysed  adj  /ˈpærəlaɪzd/


choirmaster  n  /ˈkwaɪəmɑːstə(r)/ party-loving  adj  /ˈpɑːti ˈlʌvɪŋ/
classical  adj  /ˈklæsɪkl/ passionate  adj  /ˈpæʃənət/
colleague  n  /ˈkɒliːɡ/ photograph  v  /ˈfəʊtəɡrɑːf/
coma  n  /ˈkəʊmə/ plague  v  /pleɪɡ/
coping  v  /ˈkəʊpɪŋ/ plant  v  /plɑːnt/
covered  adj  /ˈkʌvəd/ popular  adj  /ˈpɒpjələ(r)/

demand  v  /dɪˈmɑːnd/ postgraduate  n  /ˌpəʊstˈɡrædʒuət/

diamond  n  /ˈdaɪəmənd/ pregnant  adj  /ˈpreɡnənt/

digging  v  /ˈdɪɡɪŋ/ presenter  n  /prɪˈzentə(r)/

drama  n  /ˈdrɑːmə/ promises  pl n  /ˈprɒmɪsɪz/


pronunciation  n  /prəˌnʌnsiˈeɪʃn/
elite  adj  /ɪˈliːt/
proof  n  /pruːf/
engaged  adj  /ɪnˈɡeɪdʒd/
prove  v  /pruːv/
entertain  v  /ˌentəˈteɪn/
exact  adj  /ɪɡˈzækt/ ransom  n  /ˈrænsəm/

expecting a baby  /ɪkˈspektɪŋ ə ˈbeɪbi/ release  v  /rɪˈliːs/

expel  v  /ɪkˈspel/ remarry  v  /ˌriːˈmæri/


rush  v  /rʌʃ/
fantastic news  /fænˈtæstɪk njuːz/
fond of  /ˈfɒnd əv/ serious  adj  /ˈsɪəriəs/
show tunes  pl n  /ʃəʊ tjuːnz/
generosity  n  /ˌdʒenəˈrɒsəti/
split up  v  /splɪt ˈʌp/
Great to hear from you!  /ɡreɪt tə
hɪə(r) frɒm ju/ stroke  n  /strəʊk/
great-grandson  n  /ɡreɪt ˈɡrænsʌn/ Swedish  adj  /ˈswiːdɪʃ/
guy  coll  /ɡaɪ/ sweetheart  n  /ˈswiːthɑːt/

headquarters  n  /ˌhedˈkwɔːtəz/ terribly  adv  /ˈterəbli/


hit series  n  /hɪt ˈsɪəriːz/ the arts  pl n  /ðiː ˈɑːts/

Photocopiable © Oxford University Press 2012 1


Headway
NAME  CLASS  New

Word list  Unit 11  Continued Pre-Intermediate FOURTH EDITION

tough  adj  /tʌf/


tragedy  n  /ˈtrædʒədi/
tragic  adj  /ˈtrædʒɪk/
Tudor  adj  /ˈtjuːdə(r)/

upbringing  n  /ˈʌpbrɪŋɪŋ/

wealth  n  /welθ/
What a shame!  /wɒt ə ˈʃeɪm/
widowed  adj  /ˈwɪdəʊd/

Photocopiable © Oxford University Press 2012 2