You are on page 1of 3

I SOCI JALISTIČKA REPUBLIKA HRVATSKA

Repub lički Selo etarijat za Unutarnje Poslova
Služba Državne Sigumosti
Center Zagreb : 31. 3. 1977.

INFORMACIJA broj 194

Preámet: AKCI JA "PARK".- PLAN OPERATIVNIH M JERA I RADN JI
Sadrzaj: Analizirajuči neprijateljske aktivnosti onih ekstremnih grupa i p ojedinaca s područja
djebunosti ekstremne fašistič ke emigracije, nacionalista lice i z redova birokratsko-dogmatskih
struktura, neprijateljskih ájelatnosti na Zagrebačkom sveučilištu - posebno lica iz obrade "Kupa",
ekstremista koj i se naleze pod konůolom SDS putem operativne obrade, prethodne operativne obrade i
operativne kontrole, te mogu čnosti eventualnog sticanja saradnje s mogučem izvršiocem u ovoj akciji
putem suraánika i veza Službe, u Centru SDS učinjeno je slijedečet
aogmatsl'ih sna 'a. n Prijat ljsk
.n. a, a ktivnosti na Zagrcba
č kom svcučilištu, ' a - "
'koja
j ce
' koor
' ordinirati
it ''

djelatnost operativnog sastava u ovoj akciji.

N a osnovu
sn zal'ljučaka sa sastanka rukovodilaca gore navedenih operati» i h g p >
operativnih mjera i radnji u akciji "Park' *, i to kako slijedi:

OPERATIVNA GRUPA ZA OIIRADU FAšISTIČKE EMIGRACIJE

1
Na planu akcije "Park" izdvojena su lica koje su utvrdena kao veza fašističke emigracije, bivši
či
pripadnici ilegalnih teroristi čkih grupa u Zagrebu koji bi mogli biti apostrofirani kao eventualni mogu
izvršioci ili pomagači u ovoj akciji:
221
REBIC M A R R I CA , 9 l kl l . k k l I 9 , I 9 'I 4 " " ER
III.
Utvrdena veza teroriste Bušič Brune. U istom stanu neprijavljeni stanuju Rebi č Lada i 13ušié Bistra:
rodakinje Bušič Brune.
Mjera: Pretres stana, raščiščavanje i utvrdivanje alibija.

2. VU KOJEVIC VICE, sin Joze, roden 6. 9. 1936.godine u Veljacima-Mostar, dipl, pravnik, sa
stanom u Zagrebu, Racinova br. 10 (kod Cerovec). Hapšen i suden kao član ilegalne terorističke grupe
HOP u Zagrebu na 3 godine zatvora. Utvrdena veza terorista Arapovič Rudolfa i Bušič Brune
Mjera: Utvrdivanje alibija.

Mt táT O V IC. ANFIFI .K O s i n N i k o le. roden 2 7 I 19 3 9 e n d ine II Ti h a liina - M n s tar. nro fesor.