~,AMA ~ .... II ... II iI "' ...... Ill. I II ... II ... II ! ~ ~ ~'II H • ~ •• I Il ~, I ! • a s e a. ~ ~ iI I 'I i il: ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ a i i ~ ...

~ ~ ~

.sUIl.:IT 3472/1

'" AddIU~:nal' Meith liIiIi!i iU!C8 P.I!P'Bf 11 O'IQS'

20UI

2. J1am

TING'i(A:TANI :, , , .. , .. ,. , ..

P'I!PERlKBAAN PER',CUBAA,N BEIRSAMA S:h.J'lL,PIE,L_AJAR_AN MALAyeUA 2101 QI

AtrI.IJUR,AN

P'fiRS!UICANQAN KEBA,NGS.AANI P'ING!fIJA-PEN!GETUA SEKO'LAH ME,~EN!ajAHI OAW.ANGAN NIEGIEFU 'I!FlLI!,

A[ODI,T[~rONAl [MATfit,IE,MA TI,CS Paper 1

Kerttas 11

iwc ~CHJrS OU:olI~lin

JANGA.N IElUKA KERTAS SOAL-AN IINI :S,EHrINIGIG,A1DIIEUl:FllltAIHU . 1. TIJ1is naJma danU n;glkatalllanrJ'a pad:a rua',ngan yang

(J/$ewakan, - .

:S:::)~lal'l! M~rkgjh IMiarikahl

FI~n:Wlh! IDiDelro[\e'/ll

3
.llj
:2
'g
3,
J
s
:3
4
:3
..
4
,J
J
.3
J
"
3i I-
4
.;3,
4
:3
:3
3
SO a. Soatal1 dalam Bahlasa fnggi€trls' mandahu$u1i i$(l,'!I!!~n yang .sepadarl dafam 8'ahasa Mefayu,

4. CaJon dJb~ni1lf,kan menjaw,a,a keset'uruhanataa seoohagian ~oalcfJnsami1! fflda daJam Bahasa InggerJs

.atal.ll 8'abasa MeJaylu. - -

,

~ calo'll Ci~'kshendski memba~ makJumat W M'laman be.l~ta.ng Kfjrt'aS ,soala,n{:n/,

6

"1

13

15

116

119

.24

25

:Kerltassoolaf1l~ni menaai'il<criliIilO~u6 ha~alT1~ln ber'Ca.tak: i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.oam! http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

[Uhat. !i~tJe~a'h SUI'.UIT

SUUT

347211

The 'foUowing 'fo;rmutae m,lay b,e thelph,u! iln answering the qllestio,ns. The symtlollS gilv,e,n are 'th,e ,one,soommOlfl~Y used.

,R/.um,us,-mmus ,berikvtooJe,b membantu snda msnjawB"b Goalan. Sim.bol·s,imeoi yang dibsri fj:da#a,n yang bias! tJlguMkan.

xi+yj

r"- ~ _,

~ J' s .': '"

'x +y

i1ttp 11edu ,<!I ngnelvvo rlU:llOml http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips,tlll

7

CAJ ... CUtUS

2.

u dy

Y ;;; -" -.' Ii;

, v d.x

dy dy du

~""--..x~

dx if" dx

ill~d'~ \1--U-'

dx tl.x.

~J~

Ut4S dl: :hawaII iengkung '= ,t ydx er (,~'H~au:)

.5

8:

'9 T~ = ~:+(n - l)d

$, .. == '~'f2a + (12, ~ Ud]

'" '2 .

1,0

. ~. ]

12

CEOMETRY

1

2

MidpO]lll!Tillk tt;"wga:h

(x, y)... (~ ~ XJ ~ )'. '; y~ )

A pCll.nt div.idilng a segment of a. linefTilik .HIl':lg membahagi $~~alU .temb-e'ren.g garis

(x. y) ::: 1[· .... '~~'I- n~, ny~ + my~) ..

m+n m+~ J

Are;a a,f tri;~Tll.gle! L~tas J'ftgiiiga I

;:':2~(.~IY'~ + x~,Y~1 + X~J'I)-(X~Y~ +-'t:JY~ + ~YJ~I

5

, SUlll,.

3472111

SUUT

sr A'fISTICSI'S.r A nsnx

- I>

,!"-t'~.~

N

]

2

"fx x=_·.l..,;_,

. Lf

3

4

" ,

'TRIGONOMETItY'lTRIGtJNOM71fRI

] A,lrc lengrth, s 0;; raj P'a,'tjau: len~kok. s ~.}@

2

. [ .,

Area of seceer, A == ~'r-,fJ

" 2,

Uta s seklOt;, L~' !. J' z8 2'

n~

1rC ~~~~

-, (n~,r)!Y,!

P(A u .81) =: P(A).j. pte) ~ P(A f'\ E')

9,

n

12

Meaw Mirl~ ./l;;:;: np

sin 2A~ 2 sin Acos A

?cos 2A ,=CO'S~' A, - sin~ A ;:;; Zcos~ A ~l

.::::;; ] ~ 2si!n2 A

,

9' CO~ (A t ..8) =C.IO!;· A C'OS i3 :t S if! A s;] n .13

l'O·. . .. ,I ,4:'" s") _ ~am A ± ta,nB

tan~!':!!.:lC _ .- ------

1 :::j: tan Ai l~a.n lJ.

l.I

abc 12 ... =-=~

sin A sln B sin C

.

14 Area Oi! ,tri,ang1el Luas segi#ga

- !absin'C

2

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[Uh,Bt sebels,h SIIiJILIIl'

SUII..1T

4

AnsweraJl question.s. Jawab $e'muascN:lilllt:l.

L In diagT':MI] l~ !he fu'W::tiorn h maps y to x and fUnct:io'l1l g O13JplS Y [0 z.

Da,1fim rajah J..ftmgsi1~ mem,ettlkml ykepada x ,dm~ftm.g;si g tnet'11(ll'aJ.;Il11. y ke.pad'a z;

",

'Pind em'!

(a) h 0.), (~) gl! ~ I (5)

2. ai,V,e~l the fUll'H~ti(H''! f~ I (i) "",' 3x -I- Smd g(x) ~.x ~ 4.

D£ber(fw~g,$i t - ~ {x}, = 3x.,. .5 cl~'n g(X); x - 4\.

find /g(3). CarijgO),

.

[[3 ma.rks I m,arkah]

. .

Ans,wer! J.;;nvaDan : •. ,.""' """ '." '" ." "_.' .. ,' ,_ " , .••. ., '.

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! .

http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

114nt1

3" Gtven the nmcHo11l j( .. v,J::: .kx: ... 1 and g(,'() ~ Ix ... 5, fiilild Diberi:Jungsi.J(x) "" kx ... ]. dan g(x) = 3x + Si, can

(a) gftx)in terms of k; gj(x) 4aJam ,s,e.lmU.m /ir;,

Ams.wer l }aw.a:p'(J!1: (a) .. , , .. , , ..• ,', ,"" ,.,.".,' , , . ,.,.,. ~

4. .. Solve th~ quadra:ti,c equation 3.t-l-1 ~ 2J(,{ ~:3) .

Seles.(Jikat'l: pttr,s.amam1 k~u:ldratU; J.;!C'+ I;;;:. Zx(,x ~ l) .

Glve y·our allswer eorrect ~OBml!,f signifi.cant figu!r~s. Berf. jr.'lWgpfllt &t14a $¢ldn.gga; emp'at ar~gka b~rttl'(i.

Answer I JalIV'apaJt: , , •••. , , , ..

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.ooml http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

[I!..tfhat sebe]ah SIUL.lrr

34'12111

5, Given 'l:ha:[ the C:UrY,~ of 11. quadratic function has a maximum point (4, -:5), l)joe ri ballawa l(3ngk'U,,~bagi .'1 12 t u f~tl.g S i haa'radk nw-mpunyai dri/{ mabif~111m (4, -5).

(a) Find tllee'CJjuat~on ,of the runcti.O~l in the form j(x') = (.t ~b)2 'H, ~ such that b and c &f,e: eenstaers.

Can pt'.r£am,al.V~ jimgsi ,flu dalaln be;mtl,~ l(x) = (x -h)2, +", ,d~ng.(m kead'aa,~ b daP! G' jcdQh 1!H.;nuuar,

(b) f'indithe Y-,~l'.Ice:rc,ept of 'ntle curve, C,u:i p.im as an }' b'ag i leugktmg u.u.

",

Answ,er I }oiw,r:Jpal'l:: (a,) ....•..•... ,., .... ,," ""'" ..• ",., """"'"'.' .. " •. '

6, Fh~d the fOO'lP of v~'I.les ot x COtr which 5t(x~' 1);' 3x{x ~ 3:) • Cari.J.t.tla:t n;ila:i ,x bagi 3(x-l" 1.) .> 3;::(x - 3).

A ns W\~f I Ja:w.apa!~:: .. - ... ,' ...... , .... ,' .•. , . "" .. - •.. ,- ., , .... , ' -, ' " .' -, . ' ..

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SLJlIJ

7

7. Sc!ive.5 (5 3X) = J62s,x-1 Se'lesaikt»~ 5 (5 3x ) EO .l,....~62-- 5-X-~ ~-, 1

[3 marh I markahJ

An~,we:'Ii I JtJ.,IJ;,.,tapan: .. ,., .... ""' .. " ... ,".,,, .. ,.,,, .. " ... ,,,,."' ... ". '. " , .. '."

:~.

It is given '!:hat log '1 P .~ m and I og'2, q ~ n .

"

D',iberi b(;;l:h;tJw(;l log2; P = m d(m ~og2 {J =I!

'C_ 32, .,1: '..011·

.~press ]Og4 ---r m terms or In HI!.! n.

pq.

U~lgkapk(1n log!.'!, 322 da1o,"1 s€b~ra1t. m dt1n~. pq-

."'_"

Ms,wer 1.Ja,wapan,;' '''" ... " .. ''''',."".,,,.,' .. ,," .. ,.",."''',, ... ,, .... ,.,''''',.,,

9.

. :2

So]ve lag, 9 :. ~

- ~ 3

, , 2;

Selesaiki:m ] ag. 9 EO ..:.. ~'3

I1t!pjledu_angnelvvorlt_ooml' • "', .. ,. "H' ., -" -."" •••

http://WW.!;.IJpnrm.pm_ tk! [L.ilmart selbe~alh

http://www,spmtips_tlll SULli

347.211

·

34:72111

res pect lvel '1,

Sel:rutO:11' ke.(iJ:m (itm sebuum keeu,~ sl<,au.J·:anlJ'.al~.tI .~e()melri mruing·masin.l'J'ialah _! do.1~

o ill ... 18,

8 7'29 Fil'ld CClri

(.a)roe ,c'QmmO~l nni,o

, n.~iSlu~h .s.epfdnyajrmjang i.tu, (b) nUi:, su m<!() i'Ofi nJ ty

f11CUUtambah liin,gra kl!takfe.rhi;lj'g~(U!n.

",

AnS:',,\"'·er' I Jawtq)al~:: (!:'!) • , .• " ,. ,< , , "., •••• '" •• , • ',., •••• ,.,

I L~ Tbe f'~~t three terms of i:UI !!!dthme:tk; :progr~!:!sion Me ~5. ~l ami.3. frind riga sebutmr perfluna sm~~jmvang(J,filmelrk la/an ~S~ ~l dal'I' 3. C~ri

(a} the s~xlh term, se.bwcm ben am"

( b) the su m o.{ tht first seven termsafter the ~i'~!Jl term, !1a.s:illmnlJah tuJuh :sd)!(umpet1a;r~~a sele.pa.s sttlbuzcm &U!liam.

, [4 nwf'kJ"/ H'wrkah]

Answer ! Ja1l<1!Q.p,al~': (a) """."'" ... < " ' ••••••••• "",, •• , ••• " " ". "" • , • , • " •• , ....

(0) ~ ~ . I, •• ~ " ., • ~ • ~ I' • ~ ! IJ· ... ! ~ ~ ! ~ ~ II I' ~ ~ ~ " ~ • it. , ~ •• ~ ~ ~ ~ '~ " ., .. ,'

3472111

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.oam! http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

SUlIiJ

:SUILll

341211

'12, Di,apurrn \.2 S:~O\;\lg ill" su-atshlline gr:;!,ph of y a:g!ti'l1l~l x

X;

Raj,af>l t2 m.ell,m'Vulcknn gr.aj,garls 1,UH/J bi~gi ::t ~t1e~aw,aJli x x

"

I~'

Ex pre...~!:1 y in 1:\!ffl'l~ of x, U''l8ki1pklJn y aalam seb~IUlu x.

JJ.

'''If''Ii... ~, r' - ,. .,~ iI'. 0 ··d Y x _ll_"I 0 ~ ne eqlLUll~on or 'lwo l'mes at!B4py .fI- JX ~ I;] ~ I. M' '6 '01- '5 "'Ii" j ~ .• 1

rres~~jveiy

wh~rre pi s ,1). (:IDn~t~nt Fl l.il.d the va,1 ue o:f p if the strai:gh ~ lines ru:~ perpendi ~l!J!.I .• to, each omer.

Persamacm duo i;tJ.ris If;l'l'tiSdiberi sebagai 4py '-II- 5,\'-1~ ~ Q da!~ ~ + i ..... 3. "" 0

eli ma,I1f(1; p ,(Jdalah, pe',nala.f. Carl niiai p jl'lw MdulNi~ea galr1;J: lurus U{:f, b~rS,f!;f~njang tztlJ(l:l'tl 8t1Ju S!01m flam.

, J472J~,

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[Llhat ~tbellah SUUT

SUiL.lli

i 4. Given tluu 0.:4~· 3.t·, '1.j and ,08::: ~'~+ J ,Dibert ·OA. = 3~ - 4J dan OR =, '-! +- J Fimi

CaTi

(a) AB (b) IABI

,Answer I Jaw,apan: (,a) a , ••• ,'".",.,""''''','''''''.''.''''.,.".'''' '.,.,' "'" ....

(b) . " , .. , '" " .... " '" " ., , .... "" '" " .. ' . ,,, . , ' , , .... ' .. "

• ,r

1.5, G[v,e;rn lthat. PQ!::: mi ,. Ski mod RS ~ 2{ 'T 31. " Dib'e11~ ,fQ; tnf -1- 'ski dim IS:;; 'lie + '31.

- ~

F]l'Idtb~ ratio fof m ; k uP'Qi s parnHe~, 10 RS

Can nisban ba,gi ",,1: kjika .Pf): £~lari dt1ng'lm: RS,

16, Oiv,en tha~ sill! x ~ k, 9U":$ x:s; 270" . ex.p~ecSs intsrrns o.f k.

j):iJ],erl: bahawCl sinx= k, 00" ;S x ~ 270" ! ungk.apkan dtll(Jm seiJw:an k,

{a) cosec);'

(b) CQIS; (n" ~ x) .

Answer l.Ja:wap.an: (a).,.,." ..•.. ,''',.,.,',., .. ,''".,'''''''',.,.",.,'' '"

(b) .. "" ' , ..... ' .. " ..• ' , .• ".' ". , , .. , '- '. ' .. , . ' .. "~.

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.oam! http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

Slln .. rr

SUUi

.~ i. Di~3r(l:m 1" shows a sector. OPIQ 0·( i eircle wid1l centre 0 and r1ldius Of.

R'ajah. I.' r.ltP.!'l ~tnjl1kkall! sebu.tJ1l seksor IOPQ htJ,B L sevMh bulalan be~'Pus(1,~ 0 dan,

b~.rjej:ari CP.

o

H ~ s gi V,~i\ U~at GiR ~ Ucm and PO ~ 13 em, Dtheri baJtaw'a QR ... 1 em Wl pO .... llcm

Ca]cU!]~te HUUltgkall.

(a) L. POR in ram.arlS.

L. P() R da'lfJ:rn radiau.

(b) the I"eri meter ,of drJc: ~l1aJded region. p.erilneM r ,tawa$,e,Ut b~rlO'~§k.

Answer 1.J(J'I¥apan.: (a)I., ... ,. '.' .• , •. , '.'., , ....•.. , e . , •• ,., .••••••• , ••• , •••••• , ....

Find! y In terms orx. Carl y dtJ1.am ubfJfWJ x,

1[.3 m.arks I rnarwh]

I1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! ., •.. , " .•.•• ~ . _ , • "_ , ...•••. ~ ". http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

lL.ihatseiDellah ~SUl.IIT

SUUT

1:2

! ~t (:liv.en j'(x') ... (1- '2x}(5 ~ 6~1), d~ermine I "'(x), IJ'iberi I Xx) :0 (~-2\x)(S-6.\;'),lenmkan f"(x)

A nswer I Jaw,G(pan: " .. ,.".," ••. ,., •.•••. " ..• ,,, .. ,.,., , , , '

'I!! ~

20. OJ ven I he e ur\"'e y i:2xO·)O' -,2) ! ,find tlre x~o.rdhl:t:i te of [he unn! ng p Oi~llt

Diblm~ pe't$ammm.leng);:!p'J.g y El2.'t(3,;r - 2), eari kt;o~·'tfin.at ~:C baC) tltikpusingfJii

[3 J11'(JI'kS I rml1kahi

'~

Answ-erl J(iWtzp,ai~'; ."', .. ,., .. , ". ' .. , "." ." ,.' , .. " , '. ' '"', ,,".,'

21. Di.a,gram.2] shows the gr:atpn ofy~f(x) . .Raja;h~ 2:] nUl11.u,1'Ijuldron gr.af y ~ftx).

y

r

--

o

I

Diagram I.&ljah 2 i

G~,vert th'!1t 1 ~ I (X} .<hi, "" 3 '{JJoo the ~h.il,i1Iw. ~e'9-, i~ S ~'I'!\,t,2,

Djhut b'll~'Wa J;2 l();) d.'t :g 3. (/C1'1':I '~i!tru; kuwtuun berlord lCJlah 8 Ullit~i.

, PI.nd she va.ltDe ,oLk: if J; f/(x) + k h/x"=:; UJ :

Carlijilaa. jika J; ~f (~)* .k Jldx ,= 13 .

3,472:/11 '

Ans wer 1 j{]"M),apan: •. " " ". " " ., . " .. ". ". " , " , ".', " ". , " . , , , . , " .. " "

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SUUT

aUL.lf

34·'12.111

2,'1, A set of pQ.s:~t~ve integers eonsists of 21, S andk, The st:l.llodard devial],OI1 fo.r (b'!:is ~e~ of m~ege,[s ~s r,j ven as .,[6., Pind the vah.!! e ofk ..

SarlJl, set rtomzbor ptl,silij ,',enfiiri Qo,ri: 2~ j {lw~ k.. Sisllum piawQ~ bfl.:fti J'etin,Li liib:er! seh.ag.ui JK Cari 'lilai k.

An.swe,r ! Ja:wfJP'i1}r:: ,.,."., •. ',,,.,.,,.,,,.,, ,, .. ,,,,,,,,,., .•• ,, .. , , .. ,

"I

TheprobabiWy Ihat ft reim..'! on Sa6.trday is l' while rhe probabHjty tifial Hll':!lins on

5

Sunday js ¥ ,. , . '

K ebartmgkali{m b.al~aW\a h tfjem 1 U rw'l pada hari Sabtu ,ralah ~" seme.mara k{!.b{lrangktlnaf~ hujian turu» pada hfJri Ahad j,alal! ~,

lFimd me proba bi ~ i ty that,. Carl ktllbanm.gkaifaJt1 i1oJw:w(,!

(a) it rains ,on any one of these t~\I'O days,.

hujM'~fJrUWi po,da mtl,l:p:O~i!\Ila,I'!(l ,If~'.ri bag.!' d~a ~ri te·r.!i.ebUl.

(b) lher<e 1~ no, rain om :any of~l1~ two days~

hujan tidal{ !'unm /ang.mngp.(Hla mClHa·"~na: dUI(J ooH le.r~·elmt.

[4 marks I l:l1\arka/l]

A.nSWf.i.l JCIli!l1'apan:. {a) " ..••. _' _,"_ .. _ .. , , ........• , .

(b)" ._," .•...... " .. " .. ",_., .-" ,.,., _ .. _, ,- -" .... """'"

347211

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[lilh. seoo[Ulh SULI'f

SIIJL.IIT'

24. It is known tha~ 5 % of a ba~cl1 o-f,eom;pOIl,erlts, pllod1i]ced by a: 'li1.ttch,ine Me. defective., A fa,ndolm s.amp;l~,of 60~'Dmpane-nts '~s ta:ki~n.

A (latah tiike,lahui baMwa .5 % t}.a rip.cui'a ubiilm.g.cm kDmp:ou{J,n, ytm;g' d,t}Ul:sWam ,ole h. SGlU me;'iil~ acroiM cacm. $a:m &w'n,pei rawak se!)anyak 6,0 kcmponen t,el'ah d!tlnlVil.

Pind, f Carl

(a) rhe meanof the number of de'fect'ive oompcH'l:ents ]~ tne. s:am:p]e . . min cCJ:g.i bUm!.gan kompor!,~n yang CCi~c~t

(b) the vari,iUice, or:' the. Dum bet ,a,r .dJe-fe.cthl'ie c,ompon.e:r1Xs l n the s 8imp~e:, lI'annns bagi bi,langan kom;p.oltill :yaltlt caca~'.

An:sw,er'.I1{1'wc/'pa,~': Ca) . """" ... , .. "., .. '''''!'' " .... ,. , •.• ,""'. ,.",,, ,_.,. ", ....

25. AcorltinuQus random variable X has anormal distribution with mean JlD. and stamiacd de vi ati0l113.

San!! pembo~',ehulmh mwak sel',(J.n.jaF X mem:p~n,'1:it:l,i' t,abl~rtl1~ Florttla'l dengtm, mir~ ~ ,(ian sisilum •

piCJ''kt/ai 1

Pindi l Ca;ri

(a) the value o,f!J if the z-score ~!ii 01.95 when x:::::: 6:6. nilai ~j.i:.ka skor:.-r..fal'alJ (1.9S ap,cibila x ~ 68,

(ltt)the value of if. if P(X,. k) ::: O.758iQ. nilm: kjOw P{}l' ,. k) = OJS81~1

Answer I JQW;(JpCN~; (a) . , ... , "''', .". ,. ". ,. :.",. ,. " ', .. ,' .,., ,. "'" ....

(br) '!'. I ~ r ~ ~ " • '. ~ " ~ • " ! ., ... I ! ~ • " ~ !,~, i" 11..0; •••• ~ ~". '" r. I' ! I. LI ~ • I I •

END OF QUES:nON PAJ'ER KBRTAS SOAUN TAMAT

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.oam! http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

seur

3412111

'F'RE, UPPIR TAn. PROBABILITY Q(z) FORlllE NOIUdAL [JIIS'I,R!BVTJiC)N N(O, 1) KE'I1AJlA.NGKJi,.LI'AN B,UJV]'¥G A TAS Q(z) .BAGI TABVlMN NORMAL N~m,~ I)

!fil

117

2~ ~ ~,fI'3~

~!MJ T&I!Ir

,I, :9. 1:~

~, 6 t~ ~, '~' n

7 n

'7 a ,

~ I~

,~ .~

10 14 117 ~ ~, lJ 3<~

10 1.3, T.~ '!l~ ~, ~ ~

9! : 'Il~ 'I~ 'f~ I ,l~ z.l, ,27

~ 1tIll~, lG 'IQ ~ l5

~ HI ~:I i~ ie :2!), 23,

Ol~an :~ '~'

DlmOI 4!~

o~as 2' 4 I~

O',l:Im 2' .~ '~

,DAi.l ,3~,

M11 MIlA'! 0;~8S~ lMoIti~ ,o.~'12i

lo.'m1 JOj~'!il IOJ"~ o..1effl '(H~1tI

QlDMf): o\~ o.~1 o\~ 010100.

(),\1DE@ 01

mouol3, (I

o.Q~!()I 0

~, ~ ~ ~ ~ ,~: 2 ~' I

2: ,~

~ 3 ~' II

~ ,2

i

,M ~l!

2,'~ a, O~19

:t~' ~iIl1!~'

U Mi'O"!

I.!I o.~liI3r

u ~U!l!!7 i: o.n51 !,~ 'M~~

!4 o,~8

1:5 !l.!lOOO

li~ D~

I." ~

1,:~ ~

'~:~ o.~

Cl;~!il 0,4ii(i12 M201 ~J.IiJ~' ~,~~~

1l00a'S M7:d~ UCW Ulli ~,~Ul

O,411St'! ~~ M!~ o,~ o.G<1~9

Il~(ifi[. IMfl,t\!!I UJ!9 IM~ Io.laf,~,

!Do! S&2 IM3iIS Ml;a:~ 01.1 am'.~.

Q~~ OIOSJ1 '~I~' M.~~ Ol,~l

Q.~:

M'II"~ ll,ill];.Ii

O\~~o.!

U~ ~~ IU1~9 IO;J.l'~ 1(:t~a!2

I()J~I~ ,002$76 IOjW lJl2~~1 Q,,~'I'~

a!!§~' O,iau Q'Ullii IQ~ Mn~

o.~!Wl' o.W!l; o.M~~' Ol@~ c.!lV~

~m Mi~ ,i!I..(n~

M~~

u: Q!OO!ll'i! OI~(I{.(i" ~

Ui o.c,~0!f.6 o..~04~3 (l ~M4~

~7 a,!1!*r

~. Q\OOii;S~

~,t' C\~I~T

'3--11 d',~iM

Q,@~ ~:4a ~OD1,il!1 1l00~ 31

~~, OIOOi!)I~ ~1J(J17.!i ~,OO11~

,Q,1!alIo !o..,~ 'OA~ C\il1!01 0',33.:\15

a\~o\ CUt4~ 02-3!!:7' o.~ll ().!'7§'

!).1&!~ o,,,:l9:l o.l'~ o.Ci~I~. ~

~~ ,M:i~~ 11i!M,I~1 ~~ ~

M(ilU ~iOI@~ ~i~:;;9

MMO a,~

'D.~!i2 gl~! Mill»

o.Z!JI4i!lI !);.Z~~I Ol~ iUOOIi o..~~

UI8ll Q"ml o..m,s Il~i M?~9

Glo\!.9()~ ~ !l.41i1~3 o.38a:il: o,~~

-1---

~,~~ on?, ~.~ ~,um ~,11?~ ~

Mo!!!l~ U2!;,1

~, 0:5~ ~1lM!!$ iDom~

~,C!lIOO !lDil&$ O,()'c01 o,~ ~"~

I~~ (I.01!!la OJlI!~

Oi~-Ili O,f!llIj.11 O;W.!l\ (j~!D1 o.v~

~.~n ~.~(l ~,~ W,IOO ~,iiM

m,loI4~ m,!2'OO ~,IO(l:ll I,l,~ IM~i

i(!OO~ ~1I.IoII2'

o.(J.W 0. ~~,£

<JJl.S9.!: ,~~

0.0014 ,MOO1

o.~~ iI~

MIS7 'MiM

D~,e OIJlro.S OIDoll1~ ~iOC!;l~ Ol~

Mlllm7 Qi~lG:;l a,o IZ!!

OA'1'lU ~A:t.lS Q,~ O,l,\n'r a,~!1I;;!

Q,~ O;~,l~ Q,~~ll o,!m OJ'~

o.!~2.lI 0. ~~IG o.~~~ o.~~ M~a

~,~." o.m& ue~ O,ilIi20 M~S~

o.2~11~ I~.w (!l'1n' 'Do 1!l.94, IO:I~

!Cl.I·o1:~1 10.'!'!00 o.l(OO~ ,o,me ~,

1l1l!!i7~ O:{!lj;~

~\~~, o .. ~ 'D~~~

I(t(l;~ OIOI'~,

IQ,@ISQI " Il\~H4l'

Q.~1 ~e ~1~11!~

~.(JoCI)I)' h)ll~ o.OO1~

o.OOOOJ O~ M'!CI11~, 0.00II'li8

1().(Wi!OO 'D.!1~~9 '[l~01:&s' 1().~I!i4

0,00!!!i4 I).~Q.~~7' 0-!!*5.7 o.~~~

!l!~'i'<I ~00$5~ 'M:lm DiliLm C\OO~ o.~~, (l<J)~~

~ . .oom il,QG41l5 o._~~ rM)~~ ~\OO~I O!.~ ~~r

Q.!la@'9I' O\C>nilaO Mf.IZ1,Z ~

(l,~~: Q,~~ Il..OO~U !Vll\l! Si3

'~I!5<l (l.I'~i'~S ~~~44 ~>OOl'~

(MI;W~ ~ a,C!lI ~~ o..ao~G-'1 (il,OO~ Gn

II :!JJ 24, 211 ~ 00

1:5 11~ 23 21 31 ~

ii .~~ 2~ ~ W ~.

1S 11~ 2l 2S :$ ~

II :f!

" I~

G

.~ e .,

.

II'

~C< i 1

e· 9'

7 ~

i ti s S

1~ 2, IS ,:/', :

~ ~.

~' ~.

~O 1~ rs

~e, 11~ ~~

Ie

~.. 16,

13,' I~

'~QI '~~ 'Ia

e

~. oil

a 3.

2: a

12: ~!

~g 00 as 'I~ 1S

~,

i1ttp 11edu _<!1 ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

~, ~~ i~

~. 11 '13

~. ':I! 1

" ,e 9

s G ~

1[L.iilit.at siebelah SU'LIT

suur

INF'ORMATION FOR CANDID'ATE.S MAKLlJMAT UNTUK CALON

I. n i s qU(;SlIQl!li I:Mlper conststs of ·15· ql!les.triQ)"ls, .Kertas s:o(.dan, f.ni me."gt:m.(lut1g,i 15 soalan,

2. A .r1swer .all. ~uesti·oos.

Jawah semua soolan,

3, Write your atnswers: in the space: provided ~n~,he qilecSti.(H·~ paper.

Tulis ja:w.apan CiJlcla d(t.~(J:m r.wJ,~g ya.litg d~Jed'iaJ:.an da:lmn kenos .so,aicm ..

4. Show your wQ1rtiJ1i' It miliy iweip yIOU~Q' .ie~. ma:rks.

11'1 _ _ _

'1'unJukkr,m laN,gkah-h:mg.kCih pen,til~gdaICl,m kftrja me;ngir:a anda. Jnl b!ol'eh me'~$b~ht~

aMQ: umuk. me1'1dtl:patktm. U)arkQJ'L .

._

,5, lr ym.1! wish. [0 oh a_n.ge your an.swer 1 cross, out rhe answer- tlbtat you ha ve do rile, T~.1e:1I wril:e down the ne,w.answer.

Stkirmrya and« h~nldak menukar jaw,apan." b:oJ'.(JI'kal1.jaw.apa/r yang lelah dJbua~.

Kemud ian !!,~US j.aw-aptm yan.g J)l1n;,j, . .

6.. 'T'he d~.agr~s in the ques;ti.()rl.s pl'Ovfdedi are not drawn to scale 1IJAIe~~ steted:

Rajah ym~g IHengiringi st}a~aH t.idakdilukis mel1gi:b.tt s.kala kecuali dil1yaZaJt.an.

3. .A Ust of formuJ:ae is prrovi.c1!edl on page 2i.U11d 3 ..

Sata senarai rum"~tJ' ,dis.ed~aJ:.cm eli halaman 2 d(m 3.

9. A normal ,cllistrih'llticm table is pr,avidedl on pa,ge L6.

Saiu siftr uJ./JUI'()tlL HOrn}a' dise.dia);an,

i.O. You may usea llon-plrogr8lmmab]e scientific calcalster.

AudadibentJ,J'RW'1; .menggunakm~. lu~lk!~lat.Qr saJnJijiJc yang tidak boJeh tlipJ"o'sram:,

l l. Hand in this ql!l.esticm. paper to the ]nvlgilllt(llra~ [be end of the e:xamiTl8Jtlon.

Serahka-n. kefltls soaia« hti kepada pen:gaM-lm' p~pgl'.fksaantfi tlkh:l'r peporiksilr.:UeL

3.47:21'1

•• ,,; .or • I

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SUiUi

,~ I

suur 3:4:'7212

Acid Hila nlill Matl'1eman::s Paper 2 Og(:I'I3;

210~O

.., l

~- ,,je"m '2

PE:PIERI K:SA.AN PIERCUBAAN BEASAIM.A 'SIJIIL PELAJARAN MAt.AYS,IA 21010'

ANJUIFiAIN

P,ER,SIDA,NO,AN ,K,lE!BAN!QSAANI PI!,NGi!TUA,·PENGEiUA S,I!K:OLAH MENIE,NGAIM 'CAWAINGANIINIEGIER:'1 PERUS,

. ..._.. ",

ADDIITIIOINI.AL, MIATHEMAT'ICS P,aper 2:

K,ertas 2

Two and ,81lhalf hours Dua ]amtiga pUlluh mini!

.,

- - - - -

JAINGIANBUKA. KEIFt.i.AS, a/OAlLAN IINII S,IEHIINIG(3iA IDUJEFlJI'T.AHU

:2'., SOla./andalam .{S,anifj'$,a tngg€ris m€md'anului soa,lan yang s.epadandalam Batuu;a Melayu.

3. Calion dfkehendaJd m€mbaca ma.ktumat eli haia'.man beJ:akang kert8s~1o.a'ja.n

inl. .

I1ttp 11edu .a ngnetwo rlt_oam! ,ta'k http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

!UILIT ,.

1'hl31 ~o~"')wilngllormUjllae ma,y. be he!p'fulr ~n &Ulsweriingtlhe qu:as,tions .• The symboi'fll. givt!'r1J a.relhe: ones co mmo:nlly IlJ!s,ed.

R'umus-·r:umu.sberikul bofeh' me.mba:r:Hu .and.a menjawEi'b soa/an, SilnboJ..sfmboJ yang .ciitJeri a'ciatah yang tJiasa diguna.tan..

. .x.i +v t r-. . ~ -

~ ~£~ +l

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

1

1!Ii

,

s" X a n =::~Q.iI!I'~!r

0/" '*' a"' = a""~"

5

(ar;ilt = amll

riO'S" tM == :~Qjj~ nl +!o'gjj 1:1

6

CALCULUS

dy dv. du

~:::::U-- -"~~~

iLt dx dx

au dv V-~'u-

u dy ax dx_

)1'= ;fix = v:~

4

dy .ely di~

_ .... - .. x--

ch' d!,l~' . ax

Area lIJilu.1er acurve L~Ui~ di ba1i\~ah Im~gtlmg

r y dx or (aUlu)

.

= in y2 dx Of (atau)

AlJGEBItA

!._ .1..... log:. 1;, ~og- rJ' = ---

~ ]ogc a

s

9

T~ = .~+(n-l)d

]0

n

T '~'arf!'!

.r;t --

t2

2

3

A po~ntdivi'dlng a segn,le;nt of a lif'teJTilik Yl1Hg . ~ Membaha,gi S~UllU utrI'll)m"eng Baris

<~, y) ~ (5+ ~:, ~+ mli)1

t:?:dn m+t2.

suur

SUIUi

STATISTICSlS'TATl$'flK

2;

s

,

"" fx~: _' '- .. -X'~

LJ '

~P=' n!

r (u ~ r)~

~!II

·',e', ,,_ ,

~" (n~jI')~rjl

P{,A,U.8) ~ P(A)+ P(B)-P(A n B)

.8-

9 .. H)

]4

x '-)J.

Z~--' (J

3:

1

Arc, leng~h, s ~ r(f) Panj.ang, lengk{)k~ s ~ j B

2:

3.

6

sin 2A = 281n Acos.A:

'7

ces 2:A ~tns'J: ,4- S;Fl ~ A :::: 2cos2. A-I ;:;; I ~ 2:sin,~ A

s,i,n(A ± ,8) '::': sjn A cos B:t C~)s.A stQ .B,. cos (A ± 8):= cos A cos ,m ; sin A sin B

8 9

21'.aiF1A tan 2A ;;;; - -- ,- .

- " li- t,an~ A

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[1...fhat' $e'be~:BJtlI SIUUT

SULIIT

4

Se C,HCl!lJ AlI8;,anag~ illn A f.40 mSJksJ ma'rkah]

Answer ,all q:Ulesl]o~s. Ja W'S,b ,sem Elil s,oslan"

~. Sa~vil!l 'Ihe simu ~lam1!laijs equlaUc,n x - ,3) = 3 ,at M x 'II- d'y~:= i (J, G~\,II~' YOLI rill! r:tswer c~nect to l1~ee de,e! ma~ p,la:e,es.

S€lle,ssi'kan persamaa'n serentak s - )y = 3 dan x T,6y1 = J,O • Ben jawspsn-a'llda belul kepada t:iga temps! perpuluhan.

[5matksl markah]

:2:. A slra!ght 11~l:1ie Vilili1 g,rad~ent Ii passesl,h,rcough 'tIle po~n~ (4,,5). lit meets thex~axJs, a!,)ol the ,y.a:x:is6it P and Q tre,spec~iive~y.

SaIl.! garis ilJru~ yang m~mp!Jnyafk~c~nmsn If mf)isfu{ tiilk (4~5), Gtu:is itl.! barsilang pluja fN1K,Sj'·X dl tf'tlk P dan p'aksf~y di Mt/k Q .

"

(a) IF,indt:rlil~ equation oll~hle' s,'ra~gl1rt Uns PO in terms olf tc.

Carl persQmaan gs'rts l,u},rJS PO cia/am ,s.ie,Dutan' k.

t 1 marks/markah] {b)1 Given 'Iha I the awea of th'el' trnan!9.~:e OPO itS 20 - ~. -u . nnd '~he valilUe of lew hen

2k

the a.r'€lao:~ Ihe triangl~e ,QIP,O' is mir1llimu~m, .

2S . - - _

Dibert bahawa iUS$! 5",;,gJ 11gB OPalslan 20 - '- __ - -8k , ell'ri n~18i k a.pab.ll'a' ImlJS 2.k

:3" AJI1~ ~nd EmilfsUui: wOlrkingl on th,e same day. Ai1ni earns RIM 4 on ~hefi~:t d~y. Her ,eamirng ~ncreas€:s OQrF1istantliy' iby RIM! x tor eve~ $llJlbs€l'ClueJrnt eI'ay. S~e ,e(;,!!ns 11M 40 'On

tlEtr 2.5iJi Cia y at working" '

Emir eams a ffixed salary d RM ao per day.

Aini dan Emir mula~ bekerja pada harl: yang samll, Aini mena'apa't' gajl AM -4 psda hart perlam;a'. Pt!u'rdapatannyapa.cJa $stia.p li.ari yan:!1 bertuMafl yang .be.rH(utny8 berta'mbah RM x. Pen(f~rHat~nnya pada' ha'ri yang .ke 25 lfJ:oofah AM :40,

Emir m~ndapat penrJapai8fJ tS1'18fJ' Rf!.::130 59"'811,.

flmjllCan'

(a.) 1he val~e of x, nilBI X,

(b~ the eum QlfAlnji's eamingafter 25 days o~ worik~rngf jumiah tJenr:iaJlfj,tan A.fn{ ssrep'€Js2.s M'ifl'ri VeK,fJ'(j8J•

(0) the ntlmber of dtays workHI"i91 ,S:\Jclh ~Mt Ainfs i!;)\a!: ea.ming ~Si mor,e 1han lemit's total eamj n~gl.·

bilanga:n hart b~iJ(e-rja. yang mana juml'atJl p,ends.pafa'n Ain! meJeb,hr /umlah

pendapatBn .rimir. - _ -

[8 rnar.k-sl marksh]

i1ttp 11edu _<!I ngnelv:io rlt_oam! http://WW.IN.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

seur

8UUT

5

4 r , ,., ~![mB .0" £I

'. I~a'i dQVe J ,,"" eOSQSI11:O'

[+ tan e

,Sf.$ktikan ' lOO e ::::'COSaS~1l @

1+ tBI;~~,e .. "-

3

(btl (I) S~~tchth:e gr~pfn lof y ~ '2 cos '2 x for 0 S x S 211:'.

3-

La'ka rg r,af bagi v = '2 cos ~ ,x i:Ml:ll~ 0 ,:;; ,x s: '2R,

- ~_,1 2 ..,

,

(iii) He:t'me, ~sing tih,e saJ'W1e axes, diraw a s~iitrablegrBlph h) 'fin,(j 1he nu:mber 01

I 1-' . trio. - ~,' ..'3 x I I' I'!. ,# J 'l'

SO.'UI ions to, ,neeq!,l!~I~IOn COS-.;I.:= -, - 'I ,or 'Ii .;::.x .::; i.f! .

2. 1&

Sta:te thE! lrilll!mb$Jr of so'~U't~o ~S.

Sel,ero:snya, dengan' ,fflefl,'{}J}UnBktJnpsks} yang sama, /B'k8r SilitU ,gtQI' laIn yang

sesua,i unluk mencaf.f bHlJngan p .. efllJeles;JI'a1l bagJ persam.aancos~'.x = X ,-1

- ,. .' '2 1!

Wllu~ 0 ~ x :S;; 2zr .

Nyt!!ltak;an blJangan (JcN'W'elesafan itu,.

5, . .Tab!le 5 show.slhe freq!uency d~st"lbfU:Uo!'1!of lhe soolrespbrt!ll!ined lbye. group O'f . stude~ts ~n a game,

Jad.fJt!J./5 mlJl"J:uojukklH'l' taburan kek~l'lJl:pa n btJg) skcif .va!n" dfpfJfOleh eHf)ku1I1PU/a.IM pel8jar dalam S,f.MlIrU p€l'rmainan,

Score Ska,/'

N ![:Imber oif s[udenls Bllan(Jan peftJtar

35

5§·

54

(at G~ven the mean score ls 41.2,. f~nd fhe value ,of Ie" [Noeri s.k;or min iaiaf? 4"1.2', carl nilal bagl K.

l(b) . Callcu!arte the stra:i'l:dard deviation ,of H'l8 d~str~bufion, Hftung fjfslfum p§~ Wia1 jJagJ t8DlJrSn Uu,

341212

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.oam! http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

[LU, at sebe~a.h SULlY

suur

6. Diaglramn 6 shows a. str~]ight II ~ne A~ 'Wn~ ctn i nt,srsects thestfra~ glh,t Iline CD at. poi nt. D.

Point C ~lies on the x- aIds.

Fl,aj'SJ,h 6 merumjukkan garis ,/,UftJ'S A.9' yang b'BfsiifJ.nQ dengsn garis, .rUfUS C{) rJi t~t:lt D. TitiK C teT:letak pada paksi-x.

a~) WrHe down t~e ,eq~ation o~ A~!, TuMs psmam~an g~lrii ~iJru5· AS,

b} (~~ven that. SAD =- DB, ~~nd tlhe ooord'inat,es of D.

DiDer; .SAD ",,,DB, cari k,oofidlna!-koo'rdinat D,

c) Giiven tl118t CD iis p,@rp€lnd.icylart,o A8y t~nd 11m0 coord'inal~ ot C. ~

Dibel.ibBfMlwa CD .ada,lah tu~rg€J!f,fiJ,fJ}ang d€ln{jan AB, calli .koord)~naf'~koordjrult C,

[[3 ma,ffi5/ ~rksn']i

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam!

http://WW.!;.IJpnrm.pm_ tk! .

http://www.spmtips_tlll

SULIIT

SIUIU'Ii

~e'otJ,on lliJaNsgfan III 1[401 ma,rlic.sJ ma,rka.l:1]

Alnswer a,n'l'tOlJJlf questrro ns 'from 'th iisl~Hllcllon,

,Ja wab m,an~'·rnana! emplst sQa'lan daripada' bahagian inj,

7. In dlag;ram 7. A,8GOls a. quadr~l,amrl:lil. 'Tlbe d~agonais EJ'O.afild AC ~r'I'telrs~ct~J point i1', D'sJam rajah 7, AB'C[)i la/ah ;s,S'bu,ah sisi'8.m.pat Pspls.njuru·psplsnjuro SD dan AC

bs:r:s#ang di Itlif( H" . . .

. "

~It irs g'wen Hurt A. B' .~. O"I. .A.D = 4i l. a n~ Be= 2! of- l ' D~beri banswa" , AB' ~ 6~ ~ AD.;;;: 4'l: dan Bt~· 2! 41. u a)1 Express i~ teifms ,O'f &: sind .!! '

VrJgk,'~kan ,cia lam sebutan J:' and l .

{II) AC

~,

1,10 DB

h) Gib,Jen Ihal AH =utAC ·and .oM :::: k DB ,

-~~, : ~

f)t'i:)erl AH ~ I'll A C clan DR ~ klXB

(0 e\i!lpres:s,lJ H in temn ot ;t, Y and k,

~

nyata.k'iim DN d~llam s6Iln,Man x j y eta!n t.,

(~II)! find va~ues of t.aM ,ot m. carl nHai t dan nilai m,

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[I!..iilhat setlel!ah S,uLIIT

,6, Ta.b~e e shows the vah;u'3:s O'f WtlQ variable! )( and y, ~)btain:edtiroma!'i! 81}q,,:)9luni:en't Va.rilabies x and y :~lf€l H~!aled byt~e '6,qtJI~tion J' ,,," J)t(X I Wlh~{16 pi and q are c,oiliista_nts,.

Jadus/ menunjukk:an nl~a'l·nUai (jua pemboleh.uban, x da'fI y" yan§- diP.~o/0h darlpada sat.(l ujlkajl. P'~mbot~fl\u.bah)li dan y dl''h.ufJ.ungkan ar~fJl ,psrs,amaa'/il y~. p'lox

dengca'fl keadaBn' p dan q ada/an' perna/at; -

xo.~

0'.2: o.s 004 0.,5 0,6
2.00 3:,1,5 :S"IQO {,3D, 1 1 ,,50, y 1.32

"

a)1 8,9Jsed on tab:le a, censtruct amb~,e fOlr t~e va~lI.:le\s Qt h)guoY' Berd'asarkan jad.fJ,al·S I brf7:a satujaduai bagr f1i#lr-ni~af ~ICgl!O y .

[1 mark! markah]

b)i Plot~olg"o, y a,ga~l'Iist ""usiing a scai~e of 2 em, to 0.1 I!.:Inil on the x·a:xis. and :2 em ta, (l.a unU on th~ log! CI Y ~i'l1xis.

He',nce, drawt1ne i~ne, ")~ beist fit

Plat ~ o:gf'Q Y m:elawM .X, d'engan menP'9un.fJkan skala .2 em kSJmld'a D. 1 unit pada ,paksi-x dan

,2 em kepa1da (},2' ,,;;,n1tpadapa:k$I·!og~Q]I . S>Bl:e.rusnYB, iukrs garls iurus p8f1yu:aia,n~ar1:JJBtk.

c) Use U,e, gwa.ph 1Ir, {~}tOI fim:~ tih~ va liue 011 aI.urlli1'/(an' graf rJl (:b~1 ul1:tuk m~f1.(Jar1 njlai

iJ' Ji)

ilil)

p q'

y wh,en x = 0.45

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

'''_'

SUL,IIT

9

9'. 1ij~,agrM11 9 shows a sermic~r,c~e w~~h oontrEl Q M,d rad~lJs9 em. RAQ ;i$ a. se,clfor ,of a ,cin'::le wut~ c,slnU·e A and .::lAS 0 is an eq~ Uatera~ tril(u'9i~e.

Rajah 9 rnen,r:.mjukkansaw .g,srtll tlUratall bsrpu's;Jt 0 da.n bsl'iB:ia'ri 9 em. RA Q ,;;,.cfafafl' S9klo.r ,fj'B',r;iM.Dualh bUiala'rl' ,I:!~"rplusa't A ,dan MSO ,ad,alali s€Jg'ft19a sama sls'l,

.,

:[)ia.gram '9

It ~s girven that AF': AD' ~ 1 : 4. Dibfjribafl',9Wiii AP; AO =1: 4-. (Uselgvns, 1! = 3.,i 42]

{a) l~n~lth, in om".of A,R.

Paflitmg~. dQ'lam cm~ AR

{bi) LSOQ in radi~ns, .LSOQ' da,fam r:a.dii!m,

(c}!tliE~: pelrim~t€r, ifl em" 'OfU'Hi~ shad~d rBgjon~ fJ'8rimets'r~ da/am cm~ D-agi kawB8an ber.fau1'k,

(d) iJh;e alree,. 'if1om~ .of lihe shad!ed reg~otr!l,

L u'a,s~ d~llam C'int, k.;1 Wj'SS'J1 be'fJorolf;,

l'ittp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[Uhi1t. s:ebelah SUUl

SUlIJl'

1110

H1 D~aglram 1 0' ~howslhe s't'r,aight IlinG' y:::: 2x~3 ~ntelf"sect~ng tiM! Cm\i!"l~' x == l ... ] :8Jt tM points P In'lc CJ.

Flajan! I) menunjtJkkan' ga,ris lmus )1 ~ ax _,:3 bf;;r$/Jang tJiJngan .)Q.ngkvngan

x ... y'l + I pade, litik ,ParJd 1:;",111:: C)'.

1 '1

l' ~ y+

-I------~ rr.,__-----, y = k

y :::::::: 2.x-J

'.

Flndl carl

(il) the ooordinate& 'ot po~ntQ~

k~O!'di{uJt·,kiooftJ:~flal bag; titikQ;

(,I) the area e,f Ihe shadled reg~ on A I :u;as ka'wasanberlQf'ekA

t~ trn!a.rikslmarkatl] (c) the \,IoJumelgenera~ed~ ln 'ierm:~'!of 7l ;,Vi.!ihe!i1!thas srsa bo~ndiid by :the CIUIN,e

~ ,~ l +], 1h (!I y~a:~;:is, the x·a::w::isana ~hle Iline y;;;:: k ~$rlev,olved 3,60° about the y'"m::I~,

Isipa au .kisaran, daJam sebu.tan ,1£ , ,apabNa r:an'18/J yang dftJrJ'CJ'kungt ole'" ~eng1Wng ;( = y~ 4' 1 , p,akSJ·y. pak$i>-X dan .garls y ~k oiipU'la.r ffleiaJul 360gpfJXla pak'SJ~y

34721:2

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SUUl'

suur

111

111. {a}, A I'aJ'gel. shooter Isfm.H"lldll:O havEl eo 75e/o eueeess rate in shooting atarget, Seorang ps'ru3mbak didapal'l m€lmpull1yai 75°/", ksJayaan m~n~mbak ffl'tJrt(Jsnai S8sar:;an.

~f 1 0 slnlO:~s !l/~ cnOS0E'l at randoM, ,c,alcuiatt,~ t:he tpFdba!bi IIi1y that

Jika'sepuluh ~embB'~:an dlp#ih secarara'wak, hm;ngka'n kebara,flg,~a"rJan' ,Ca,nawB!

I(i.) 1 (I shots h~11he,tl1lrg~t,

10 t'em!bakan me,nge:naisasalran,~

(iii) atleas,t S s liU'ils hi't :ttl e ta r'get

Selku ran'g-l<u1rangnya, 9 '1€imbakan rn~n,gena.il S,IilS,i\1! ran,

,[5.mark:&lma,rl(Bh]

lib), lhe heiigtlt:s of ma~es!ud,entsin S,MK Tasch loil,ows a no.rmaJ d~st~lbuti,on, wiith a

melln iJ'f 174, em ,and a st'®lnu:!a,rd de:vjia~j:of1l of 8 em .

"finggi psJ'ajar~pa/ajt!Jr Islak1 SM,f( "fs'son ada,ra,~ .m~ngU.aft taou,Ji'a'n lI'lorm~1 angst') min 174 em (iansi!sil':Ji!!AfJ pia walS om,

Fllnd, the pro'babiHty tiMet a, male student chosen r,antd,omliy hom tt'N~! S!clnloo~ has: ,a. heightot

Caff keba'fa'.ngkati81lJ' seCllfang petajs,. ,Ie/aId yan,g dipJlih, ,5~cara' rawak dari sekolah itu, m~mp.unyaj Ungg!

0) at I,ea:st ~ 71C~ em I sekUfang,-kurangnya 1 iC em,

{B)! between '190, tOlm and 1 SO em talili. di an ta ra 160 'em da'n 1 SO em,

Sedion O/l!Jahagi'an' C [20 m8!ikSlmarlt2J!l1]

~I

A.nswer ,I'IWOCllJa~tiC!\f'l!s from ttl;s secticm:, Ja'w~b dua' soalan: daripada bal'lagitm Ini.

1:2:. A p~n~c!€ mOV€$ along a .str.aigh~ 11M: a:nd stansfrem alixed !'oi,nlt O. It!s: velocity.

V ms~~, is 'give!'! by 11= ,3t ~- i8f+ U .5 ,~/here I is the 't~me, ilnl seeond:s ,after passing I hlrolU.g!h 0 ..

Sualu zarah .b'til'.rge.ra.k dl sspaniang'sualu garis da'n, .be.rmu/a darisuatu tWk tetap ,0.,

.Ha/a}unYi!J'", V.rns - ~, dibe'rJ Dle f'J V·~ 31 ~ - ] Bt .~ l5, Gs\rl.ga'n keaaaan t ia'lall' maSillI'.1 cia'la'rn saa,!, selepa.s m'Bla~ui 0,

[Assume ,mo~olnllothle nig!ht. i:s posUivE!l]

{Anggapka'n ga'rak.an 1<~' arah kanan sebagai posltiij

i=~ndl Ca'ri - -

(.a), tlhe ~l'1ii~ia! \1€:locHy, l~ m s ~ 1"

h.aJ:aj!J av,v:aJ~ dalam m S~'1, (11 mamslma'.l!'k"ah

(b), l1e timle! in $OOooos" wneinthe parrtie~e stops ilt'!JstMtaneously"

maSB' .• daJ'affl5Iaaf, apa.bHazaran i~[J berl1enli .s,eksrt:l/(a, [3 m8!~kSlmafkah]]

(c} IheaoeeleratiQn,~ lin ms ~ ~! of the parHcleat.the ~r'ls:ta.nt t::::i' 4s~ .

Pecutan;, da./am m s-:<:, za!rah itu pada ketlka' t=4, S; [:2 ma.hks/ma'rk.a/1]

(d) SlketlOih the ve110city-time gra.ph o:flhe mo,t.;on 01 ~Iel p,a,nicle fOil" OS:.l ,:S; 6.

takar grat J]a1aju mela~n masa b~gt ps.rg'8'rak ,aflll,U13,n itu untu.h' O:S; T :s;: 6,

~2 marks/markah) (6) Ca.~C!ul!ate ~he t~)taldf:stanoot!'a:velled 1)1] tih!ef~rst5 second:s aJtE!:f lea.vilng 0,

Hitiung jumJ:aJl' larak yann' rlH~ iu.idal~m ~i:i, '''';;;.~f !J);j'nn nArl'~m~ :f<stepas me/slut 0' I1ttpjledu_angnetwork._ooml IL2 m:2!JKS/ mark . .,h]

347'212 http://WW'IN.pnnfspm_tJd IlL.ihalt isebe'lalh

http://www.spmtlps_tlll S ULIT

12

13. ln Diag,ram 12j AD,~ and ,B~C are stradightlines. ,a~v€in AO=il:2 em, se=- 9 em and AD:D~il:,5.

Datam Rajan 1'2, ADS' dan ,BEC latah {Jaris tUmB. D~beri AG::: 12 emf Be =9 em dlm ·AD.:DO=i~5.

1!Ii, •

B

CaIOlli!ate! Hituflg

(8) the ~,ength~" ii n em, of pianj~ln{J~ datam em, bagi

mDC- -

(in ,c}E

(0)1 Ihl€1 a.re.a, ln em::!" a,f qu.Qdr~I'ateraJ ABED, luas, da'la1ffl cm~,sisi ~'mp.ill ABED.,

[4 markslmali'kah]l

14, lablie 13: :sniow'$ U11e priC'91 8!I!li,d the p,rloe ~ndiC&S ot fom ~aw mawtrj,aJls A, E!~, C ,and lDi needed to produoe a 'lype otpa:frlt [)~.agram 13 ~ s a pie chart $oh,owlS the relative amount (l,f matel1iais, A, 9, C and lJ:l1~sed iin the pl'odluctkm 0'[ the tpa,·int.

,Ja r.:JINl/13 menunjukka.n harga dan indeks harQ'iJ b~gi empfJ' r jenis batJ\f:N' yan,g' dipe'rlukan uniuk men,fJha'.sNi(i~n seojenis cat.. R,'iJ}at! 4'3 iala~h c.suta pEJ'I yang menvnjukkan .kuantiti relt!J,tif' b.fll'han, A, B, C dan 0' yang d'igun.a1kanunuk men,g'ha.sitkan CcEli! .'.€.l'fsebUf,

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SUiUT

SlUll..iIIT

A

1.40

y

1,5,4

8,

4.50

c

.2.00

2

6 .. 1i8

Table! Jaduai '1.9

{.ra.} F'in:dlha, val,ue of x, y" a.rld s. carl niJa,r~, y dan z.

(O C'alculat€i the oomp,osi:te inciex for the coiSt ,of pmCHJ:ctlo:n of I'M palint in the' year :2,009 based on ~,he y~a:r 20:08.

H~tlJng rIO'mbor~l'1Ideks g,uba,han oill,gi kos mel"llghasillkan Calt pa.d.atalh,ul'1I :21009

beraeas kan tah un 2006 - - .

fi~) H enoEi I' cah;utat.e1t he corre:sponci h'1!g coot 0,1 p,rod !.IcIng the p'aint fforlne year 20091 it its ,cos! in t~~ year 2006 ~ s IFtM 1 '10.

S.erteruSI'Jl.1/o\1l', hil'IJfjg kos .rrU~fjgtM~isjlka,fjI ca'i ltv yang s~adan .OOgi ta'fl'un 2'()()~' iika~osnJta ,PilrJa tarn/A 2008 l'a{am IA M1 H)',

(,c) The composite index for the cost o,t the prodluction of the pa,~nt decreases by 2;~;4, fromlti:e year :200,9 tg 2010.

Callculait€, h;} 'Composite Ind'extor ~he £:os:~ ()'f prcu:iUcti,on ()if tM! p.!;li~nt ~1'11 the yealr 2:0 1 Q booed on the year 2008.

N'omoor incJe,q 9tJbaha'(I urduk f'Mngha:silkan cat m~nlJrun 2:0% cla'ri tahun 2[),()()

KfJ la,nUfJ .20 10. . , .

MtLl:ng n.om.lx;r lm!leklS guba!uJ'n kos menghasjJkanc;ai jt,1:,) paria la'hull 2010 bera$,askan talJun :2008.

3412/2

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[liihatl sebellah SUUif

SUtL..!'r

14

,

'15., Ands Ca!ke Heuss pr,oClUeeS X luti1ils' ,cj' cheese cail,lte an,a y units .of an ~ce Clre'amcal\e in a w,eek Tlnie pmduct]cl'n 0,1 the, cakes ,~s bassd ,on ~ he t\Qfl~(',)w~ng oonsttr:~M'i!:s,

K~d,~i f{e,k Anfs- men,ghi!!l'sntum .)(' fJiji k,ek [<,eju dan' y ,b[1i kek afsiuim cia/am salu min()(JIJ. Pf}~'sJla!Jkt/'k-'le.k 1m !!JrJaJah bSirdasark~ keJ:kangan blJfJ1fuJ',

L 1he maxImum number 01 cake\~ ;"roduced ts S~l Bifs'ngan .maksimum 1Ja@'i I<ek yan}:} aihsstlklfHl laiah 8.0.

It 1he r'lllJmb.erof cheese cake produced 1:8 less than twice, "he !1illJmibe,r ot icacre,aJm cake P~'CH~YCe d,

8lrang8n ksk J<,eJu yang C/}h,asflkanadala'h' k.urang aaripada dua' kat; blfian<gan kek a~$k1im

1111. Tile: numbe[,ol ~C'8, cream ,ca.'k'G' must e,)('ceed 'the number of cheeset cak\Q by at mOist :20.

Blfang,an kek aiskrim m~./e,blhl bIJs'ngafJ' kek k,e}u8G,~ebltl4eb.mn y:a sebanyak,2'O,

(,a) W~ite ,dlOVilfl ti'lr~e ~'rIe'CI~latluUM ,otMr'tlhan X'i?! 0 an,dl V:~ 0 wh~ch satistj,es alillhe abo,v€! ,t';;.ons!r,aint.

T,uJlskan ti,,:a ket,'eksamasfJ' serain dtfj"pada x ':2;:: () cJ'a'.rI Y ~ (") 1tan,~' mftffl€Jr1uhf SGmUB ka.kangan dl a tas,

-

(b} :~,yusin'91 a scale ,of 2 em to ro ca:ke~. on bolh aXEH:J:, COr'lstruc:tand~haa,e the r,egiioo IF! tM:l sat~sJi,e,s, aU Iln(!1; a.bove oons1raitt'llf.s,

IJBl1gan m~nggUn'ak,an ~kaia 2' em KGpa"j'a 7 () ,oljlks\K untuk kedua·aua':;iJ.k,$f,. tJ~na dan forekkan ranf.[W PI YS'rlg memen.uhi sem(JSlke.kBngan di al'Q'.s,

(c) Ba:sed orl your gra:ph 'if'! (b), jij nd BerptJnd'lJkan graph cJij/~m (b)cari

(0. t:ne ;rang~ .of the n,l!.lmb€" of eh,e,€l:sE!' cake, if thiS Inumber 01 i'ce creamoake iis 130.

Jul'at b1lemga n ,kek ,k"eju jJ.ka bi:ra ngan k,ck ,a/skrim ialah Sf) bijJ.

['1 maF'k/ l'1I111!rkanl

,{ii~) The maximum ;profH p~,r we.e,k tor ,An!s, Cake HOUSEl: II ~tJ'€l price fo,r oheese

. cake and ice cr€::am cal-iie ifli AM 300 and lAM 40 resp€lctlv€:t'y., Keu."tu'rI'{}an m,aks/mum seminggu untUf< KedtJi Kef< Ani's jlka' narg:a bag! kek kej,u dEn, k€'k afskrim maslng-ma5ing ia/fjh' AM SO .dan RM 40,

. - - [3 marks! m.arkah]

;END OF QUESflON tPAPER 1<lERTAS ,SOA.~N:rAM:A, r

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.IN.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

suur

suur

15

'rHE UP'PER TAr-L PROIA1UUTY Q(~)PORr"RE NORMAL DlS'Jl1tl.BUTJOiN N(O:! 1) KEBARANGT<ALlAN .HJ.J},UNG ATAS Q(z) BAGT 'fA lJVlU N NORMJtL· N(U, 1

t u !l.OO$.~

U M7<13

~;7 Ui~ mj O,21',g M O:IMI

'.~ I g.]~:;r

!.~ I ~~ll!'7 ~;2 0, 1Ii~,1

t3 O~

lA MWI

1,~ lM1OO!l!

U M~ u ~~~~,

til. e\~ ~ 9 tM~~'

M Q'~. t.1 MI7S'

~. O'()I~

!!.~. 'M~€}7

!woo o..<1~7 o.m'~ (I.~

Q"SOO ,~

!().4l6!i o.~,.aa '0.3'1'009

'Mg.~ Q,iJ:r.ll Ml~.~ 'ClJiI'4 I~

~~ .• ,o.~Wl!~

U?O!I !()'iD7,S o:,m~ ~!lSa.

1G.1'(i!l) UOOll

~ 1~:1~ o.rlBa

~,I~~ ~,g

~,U~l Q~l mimI!

O/iilli~ ~.

~ I).O~l o.~~l

~\@.m· G\~~~4 OIa.ll)9, OI~l~.

!!1',~~ Uil~ ~,in2 ~j~ ~,0'17!!

~J~~ 0«12& m~:I j),~ o..~M

o,~7 C,01Ii!O ~',~1:~: e'.m1~

Q\'il~' Q\~; O\~E!) O!~OO' ,Om3\)

o.t~I' ~M1l 0..:1327 o.~~ ,o.,7l!:l:

o.1~'~ o.l~~l' O.!~~ (I'09,le (l,W~

OIQ Q!oo)l~ M·na OIM3e M3!~

~1~ Obl~i Mi~9

~>tIl, t'h . .w3 Ol~ O,~, '0.33(10

M1~!~ ID,U~'I o~~ O,~t!;i6 <O.1?~

·o.H~ o.~~'7v 0-.1~1S ~"09011 o;O;lo{,!!

1!.(:.'He @!~ ~I~ ~Iil&l$ ~I~

@~' lO~U MU~

1~ ~1JIle~1 ~~ 1().t1~1 Oliltl5ro C\~

2J; o.oMiSa, ,~ W)~(I M~/ Ol(l!loU S

~,7' ~~7 !~~(!Q~ !D.!i~, '()~~~1 ~~fI))'"

2,n !I.~;~ !1)..~S (MI(IJ2~() O',Will o,~;

U! ~,OO1et Q~rli~1 ,(lJ)~~)~, ,(l"OO~OO OcOO~!}4

3!0 ~IOO'3S !l).OO~:J,~ Wi@;~G ,~.c~l;22 ,o.c~I,~S

0.,;1001 m,~.D4 j),MU,:3! Q~&lll ~f;l!

a\~m woS:re Q,~ O'iQR Q'i?ti

o\j~ !o.i~u 1).1~~ O.il8~ IM~

II.~~ o..(Io!(1.S ~'0«l11 o.OOU ~I~~

O!@'.l~ QO~~ ~,D~:a~

(IIA~l ~AOOJ ~:W..li G\3~ !l.~

C!2.9.7i' Od'$"~ ~'ill!l !il19~9 O'i6~

Ol~~~ IM~,w UQ..1I I~ !U'i':iill

o,~7il' ~~m o~ tlJWi, M1~

o.Z!!I!:lI! C.W~~ o,~ O,1!!Iti: 0, !Ma,

(},i~ !O,12~O' Il.!~ eunw M~

WA(;il ~,~2IIe ~~ OJSll~ O.3I!~

O.a!!~O l),ble3 o.m7 Oc1!l19~ ~!I~

M~Ol Q,H9!l1 QI.lOOO ,o~:ul. U$~

IM~ M>!a50 (loora OiOOI~ Ik@!!~

'O~~ o\m~ U~~~ !0J;1&

,(l,~ o._Q!l~,S

'0,(1307 ID.O®I

!I'MIUI <M~~

~II)~~ M~a.f M~1~

~O(l',lI·~ ~J!IOO!IS

~~00I39 ~3

MHr:i:

OiO~.!lD (t:Oll~

'~m o.om o.o~ 13

~ ~iOO!>Sl

ow..oa ~.1004~

OIOO2't~ M!Iill:~

o.O(!1l~ C\m~~~

O\!l~lll~ 'M~W

II..Q~ 0.0('«1,1 ~00I'l'i"9 ~.003ii'!!

(!'Q~i C!~~~, rIJ~!Ii!l~ • ~.«rm

!lQ~ !Hl(n~

M~I'~ ~i(IO~U

o.mMCii" O"Q~~O>t

11' ~.~ 2'1 27 a,',

16 ig 2;3 I!~ ~9

lS !Ii 21 ~ Zii'

UI' 1~ 19 ~ 21!

1~ ,~ '3 ~o ~~

~,.om1i .~ I'j. I~

~A2411' J s I~

~aQ.i~ ,j I! It

~mo I ~ 7 il

M~~' .~ ? i1

? rn u,

'7 1~ 'I~

~ ~! n

5 ~. U

Si !8 ~~

~ 4 2 3

.~ {l

~ ~

1;2:3 ~ 51l71\~

Minu~ J ToltI~

une m.24!iil O~I~B G"Nlt7 Oc':~~1

O\'f,!'i9 0.:1170 !I.~[I!ll5 G.ilIII.'!'iJ O!Me~

O~5@ Q~ !~~~T ~, o.a~

~t,'~~ <Q o.oil-t~ '0 Mi,,, I~

'D

.~ s u:(!.e'\~~ :~ ~

~ ~

~~9 ;:1 ~

~IC(Ii!e~ 2' 3

~~ ~

~!~~ ,', ~

~J!!Q:19~

(I.(H)~~ a

~l!lI)d~~ Q

16 z~ ~ 2a 3l .:'IS

Iii 30 Z4U :li! !Ii9

ts \,~ t,., Il:'~' !l,~, :!IS

IS l:9 Zil U ~ )U

'IS Ie ~ :!:!i ~ ~*

~9 n h~ I~

rs f:\,'

~~ ~~ ~11~

~, 4 '2 ~ s 3 ~

Mg' U

Ie '9

7 .B

~ ~: ~ ~ ~ il ~ ~

.2' ~ J ,'l,

i: :fl ~. ~

1,S in 2l! ZJ

,~ l6 ll~ ~~ I! liS 0 I~

111 13 I~ 17

~ n I~ !~

, g 9 !~

~ 7 ~ ~

A S 6 6

3 ~ ;I 4

~ 1, ;3i ~

~'

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

[I!..ilhat . .selbeliah :$IUUT

IULII,.

INP"QRMAT]QN FOR OANIDIOATES MAKLUMA r tl'NTUK CAtON

,

2. .Answetr aU ,~ues[ions ,rn :SecUoln A, four ,qluestions in Section 61: and twoCl1u:e'st]cn1s iin

Se,ct'ian C,. . .

Jawab SentUi1'so3J:an cia/am IJahagl:ll1' A,j. empst .soallllndaiem Ba.baglan IJ dan dua

SOlatan dalam bahaglafl' C..' -

3. Wr~19 YOWlr answ,er o~,th,€! "buku ja;\l!,rap'illl!'1l" ~lrOv~ded. ~f ~be "lbuku ja.wap,a,n'" itS il"lsuff~crefil~~ yiOu

may ,s,skr,Qtr ~'he~aJa'rrLla:m baha n" from the ~nvigill aror, .

Ja wiTil'pen atlas fJ'fj,n(Jaklan ,d~ru~is da/am buku j'awapan yang disecfiakan. Sekiranra buku jBwapan tlaa'k' m e.noukupi, sf/a d&patks'fl heiaian~ambahan dadp~dm. pf2.nga ~'5 p(JJp~riksa..an

4, Show your working, n may he:lp you to Q,et mmri<s.

1unjukka.n langkah·ls'fIg.ka,h pe.n:tl:ng' da~(.J.m kB'fla mengfra' anaa. Inl bojen memilai'.n1u' anaa

U'flif,uk mefl'dapBII<:sn m~,rl(afll. - _

.Ra~a'n ,yang m~n:girjn'fJ' $oal;an tjlClak dflukls m~ngfkut 5ka~s kOCiua# alnyatakan.

6. The mar~ aUoca.t:ed for eact:iqlJBstion and 5t11b·pan: of a. q1u;esUol1 ar~ sno1wnin brack',e:ts:.

Ma.mah yang diperuntulkkarJ bagl setia'p osoaJ,'an dan oof'tJ'itJ1.n sOtJlan ditunjukkilfl (]aJarn lo.m.Jng8'n,

7, A Ilist ,ofroi!'mtUlla!e ispro,vid€ld on 1P~·g~:2 and 3,

SiiJ.:tlJ senaraf f!JmrJS drs€diakan. .eif Ma.lamsn 2 dan .S"

S. (3,mph papers. a n d 1:he norma~dlis\ributii on ts b~earelprovl1f;l!ed.

K~rta.sgf,afdan sifir t:aburan normal diseaiaka'rJ.· ,

9, You m.ay usea non-prog,r.a,mmab:le sci,en~fic cal!culafor.

An,da cJiben~rk:ain mengg,un!t3'kan ka,'I/(Wa:tor sain'tifik yang Iktak t>o~'efl diprogram,.

f {)to lie this '"h,elaiantam'Dahan'.l and graph, pa:per::;; fioge!t)E!tr w1tth th'e ilbLlklUl .!awa:paJt1l~andi hand in ~othe inMgUatorat th'e e'nd o~~h:e ,exa,m'rnaW:lIt

Ikat fllelaia'./'l ta mtJat:lan ,dan ken:a,s grof bSr5€.ima"sa.madef1g,an fJuku Ja waparr dan ser:afllka'l'I ke,pada psngaw;a,s pepprikrStiN!JrI' anda padaakhf( pep€.riksaan.

i1ttp 11edu _<!1 ngnelvvo rlU:llOml http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SUIL.IT

ADD MATHEMATICS PAPER lj20lQ M<lTk S cheme

No

a) .5 b)3

2
3
3
.~. 1
2
3
3 2. ~2

:3 a) 3kx +8

S

a) - 12

B~.~ 3k= ~ 4

4 :;n 66 and - 1.266 B2:

(-3) ±~(_3)2 -4{2}(-7) 2(2)

B~.: 2;~2 -3x-7;;; 0

5 a) (:l;:-4l-5 b) ] l

Bl~ (0-4/-5

~ --::;;x~5 :1

B2: -r1tH-of/HfII/'fI-" .. II 1f7_

-- ~ 3

B.~.: (3x+ 4)(x- 5) <0 O~· roots - + and:5

7

-3

B2: 3x +1= 2(x. - ])

B L Sh+U or (54t,'-I))+

8

:5 m ----rJ'

2 2:

B3:

5log;! -log p - 21:og q

2.

82~. change base arid ]mw of log

Bl : use ~. law of log

2- <1):3

.R] 1 ~ 8

.•... : t11';;;;; -01'111'- "'-

IS 729

~

b) _:_ .or fL2.5

'4

Bl: {1"'_!_ 1.2

2.

2.

4

a) 15

b) lrt

B2.: 2_[2(19) +(7 -1)(4)] or 2

Ui [1(-5) -I-12(4}]-£'[2(-5) +5(4)]

.2 2

B1; r, ",19 or I; [2(-5)+12(4)]

Qr ~ [2~ -.5)+ :5(4)~

2: j 4

B2: 1::.", 2x-4

Y '" Lxl -4][" ,3

B]; m = 2.

~. 3

:3

:3

-~ or -1.5 2 .

:) 6

H2..: --x--",-I 4p :s

:) 6

B1: -- m.· -- se~m

4p :5

"'). -4£ + 3) or [-4)

- - :3

m. Ali..AO+OB b) .J

3

:3

io s

B3: .HJk= 3.m

B2.: In ;= 21 and :Sir. ;= 3;1.

B]: PQ;=.iRS seen

~

<I) _:_

k

b)-,fl- /(2

3
rz
1
:3
3
n 3
3
l4
3
4
L5 tlltp jledu"OiI n gnetwo rk.c:Dml httpJfwwwpmn,pm_tkf ihttp://www. s.pmti ps, till

:3

Sub- T,mtl

ilJJ,~!I'k m<l!ri:

17 a) (13948

131:

, 12

{~osLPOR;:;;. U

lb) 1 L13

B 1: 13 ;.;0_3948

1

2

18

B2 2" 3

, ., -'; ~,;;; -(3) - 5(3) +c

3

HI;

:2 ~

-,11: -5x

3

3

19' 24x- is 1

131: - 6 or-lseel1l 2:

20 ,~ 3 3

82: Ih-4--0

HL 11x- 4

3
:3
3
3 21 4

82: 4k-1k= 8 81: :5 seen

22 8

B2: 2(k1 -71<-8) = Cl

or

2(k'~-7k-8

81': 29:kI C;kf

3

23

:3

a) - 7

81: .:!_ 01" .!

3 '7

lb) 2._

21

HI;

1 2

-x-

3 7

2

1

24 <'I) 3.

131: p-(W5

25

b) 2.85 Bl;

60 x 0_0':) )( 0,,95

a) 65.]:5

B'1" 68- J-i

, ',; -~--:;;: 0_95

_]

b) - 0.7 HI: 0,242

tlltp jledu"OiI n gnetwo rk.c:Dml httpJfwwwpmfspm_tkf ihttp://www, spmti ps, till

ANSWER TRIAlP',APER 2, 2010 SEcnON A

x-3

L x", 3+3)1 or y =--' 1M

. 3

Substitute .x Ql"}' into eq u. 2, ~ M 3 + 3)1 -t6)1' ~ III or

i X_3)2

Xh ... t :; - ",,:10 or

equivalent. 6),3·+3y-7",,0 or

2x1 -27x-12 =' 0

-H ~ll_4(6){-7)

y:;: 2(6)

Or

-(-9' ± J(-9)1 -4(2)(-12)

x;;;;

2(2}

y Cl (1.859. - 1.359 ] M

x = 5.577 II 5.516,

- L077 /1- ],076 ]M

2_ (a) y .. fa-4k +5

tM

(b) dA "" .2 5 k -2 _ R <ik 2

25

_k-1-8 .. 0

2,

1M

I.]'\.'I:

.:5 5

K"O'-, k;;;;--

4 4

d1 A -l

--=-25k de .

A" :5

. mmnnmn, Ie = --

4-

I.M

1M

1M

3.0) 4 + (25 - l)x = 40 1M

x= 1.50 1M

b) 2: [2(4)+(25 -1)(L50).~ ]M

= jj:O 1M

c) ~1[2Uj.)+(ll-]){1.5}] 1M

2. .

i[2(4)+(~ -~,)(L5)]> 3n~ 1M

11 :> 15.,67 N=36

]M LM

4. (a)

tanfl secO

sin (;}' cor; z (j

--;.;;--

,cosO :1

1M

1M

(b) (i)

graph CQS, J M, Max 2 and. min - 2. 1M

I. .

!.-cyc~e 2.

1M

(") 2x 2',

'l]]' y=--'

It

1M,

Draw straight tine graph No. of solution = 3

1M 1M

5. (0) W359+34_5k 24.2+lr

~M

100359 + .34.5k. 'I'M'

-----""41.2 j."

242+k

k=58

1M

(b) 'i./,.;1 ",,59)465 593465 (41.2)1 3,00

1M

1M

=16.76

1M

6. (a)

, x, 2 ..

-,-- .. 1 o:r y ~ -][+8 0["

8 1.2 3

equivalent

1M

(b) (3(-1,2)+1(0), 3(00)+ 1,(8»)

1+3 1+3

mther x or Y cOfl:ectl M (-9,,2) 1M

c) Equation cn or gradient CD 1M

3

Y -2;;; --(x-{-9)) or .2

2-0 mCD=--

-9-x

2-0 3 Findx,vihellY= 0 or --""--

-9-x :2

and, solve tor .Tl:' ] M

I,M

'h'ftp :Jledu .a n gne-lwo rk.coml http://www.pmlr!lpm_ tk1 http://www, spmti ps. tkJ

Section B

- - - --

T. f1) AC;;; A.B + Be (W DB." D.1 + A.B~M

1M

-

DB:;; 6:'£.- 4f~.M

b) (i) 'Dii .. k(6~ - 4!)1 M

-

(ii) DN = -4X + mell:! + E) 1M

-4~+ni{8!+!) ",k«(;:'£.-4y) 1M

-4+m "" -41:: and

8,m ;;;;6ft Solve equations 16

k "':_ .~.M}

19

1M 1M

1.2

m",-

1.9'

.~M

LM

b} IQgl~y".logIDP-.x~ogloq 1M

AU po lilts p]oUed 1M

Line of'best fit 1M

c) O)log]~ p .. Togw Y - l!i1.l1"!1'Cept 1M

p = 0.832 - 0.87l 1M

(l.U) -Iogw q = gradlemlM

q= O.O.~3 lM

(iii) v= 6.113 LM

1M

b) LSOQ ",.~ 20."

= 2.095 rad

1M 1M

60

c) arc HQ "" 21 x _. -j( if or

'~80

arc CQ= 9 ",,2.(195

1M

= 52_85

1M

d) Area of sector 1M

Area of h~uml.gle 1M

Area of shaded regionII

_(21)1" 1.047 _~(9)I 0,; 2.095 -!. (r2)(i!2 2 - (/

:2 2. 1

= 83,66

1M ~.M

10_ f1) Solve equations

y;;;; 2x-3 (fI~',d x", y2 +1

1

!' '" - -. Y -I o:r

.' 2'" -

5

x;;;; ~> x'" 1

.:I

Q (2, .1)

Area of trapezium = ~(2+~)m 2 2

]

J ( )' 2 + I)dy = T + )1 ~.

~- [(~+ 1 )-0]

=

lI. (a)

p = 0.75 and q = (l.25

~.M

1M ~.M ~.M

1M

I.M

1M

1M

(i) P(N =~O) = (W5631 (U.) P(X = 9) +r (X= 101) = 0244

b) ll' =; x-174 8

(i) 01.69.15

(ii) P (- 1.75 s: 2: :::::0_75) Finding correct area 0.7333

tlltp jledu"OiI n gnetwo rk.c:Dml httpJfwwwpmfspm_tkf ihttp://www. s.pmti ps, till

1M

]M 1M

1M

1M

1M 1M 1M

U. {a) t:;: G, 11 :;: 15

(h) ltl -181 + 150;; [I and solve 1M

t=]" t ""''' 1M

(c)

a", 6/-11': =6

1M 1M

(d)

Shape miuimnm ] IV[

3 eoerdinstes shown 1M

«() Distance = ~ 3 - 9( + 1St t I. M = 425]M

P~7 = RM240

13. {aHi) CD = 10 CE

(ii) -'-",co870~

w

CE = 3.42

I.M 1M

1M

(b) AB 1 ",,122 + 92 - 2fJ2){9) cos 'i[l~ IM

AB ",12.29 IM

s~!ilLABC si~.~ 70~

t2 I::L29

1M

sill LABC = 0.9175

.LABe '" 66 . .56" (roo.57" 1M

I. .

c) Area =-(12)(9) sin "n or 2

1

Area = -(l 0)(3 A2hA!iI. 70 :2

I.M

l ..1

Mea ABED = -(12)(9) sill 70 - - (I 0)(3.42) sin 'iCl

2" 2

1M

= 34.,.67 I.M

14. (a)

L54

s '" --x 100 .. 1.10 L4

1:'..;.; 100 '" ~. ~5 ; y= ~tJ(J [M

2

tM

6J8

-' -x HW;;;;103 • z=6 .tM

1:

(b) 0)

110(60) + ~.20(45) + I .. 15(65) +~OJ(9'O)

1M

360

-

I;;; 110,.4

(ii) PII9 x 100 '" 1 WA no

f~~ '" 121.44

I.M

1M

I.M

mo 100

= 88.31 ]M

l~t (a) .1 ; J[ + Y s 80 m : -",<2..1'

u:~ : yO;; x-l;- 20

~.M ]M 1M

(b)

80

One straight I ine drawn

1M

The other two straiglrt lines drawn lM R,eguon R. 1M

{b} {l.) 10:s x s; 50 {U) P '" lOx: -l;- 40)1

Fmdiug maximum poin~ (30, 50)

I.M

1M

MaKimum profit = 30 (30) -I- 4C1 (50) I.M

= 2900 lM.

I'lltp jledu"OiI n gr1etwo rk.c:Dml httpJfwwwpmfspm_tkf ihttp://www. spmti ps, till

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times