suur

1 H)3I1 ISahasa Melayu KertlJs'1 O'gos, :2010

2~/4 Jiam,

".

P:EPERIK:SAAN IP'!ACUlB,AAN BEA8AM,,A :81,J~L PELAJ,AR'AN MALA,YSIIA 2)0101

ANJUlR:AN

,PEFniltJ'A:N'GAN KEBANGSAA,N :PEINC,e.TUA~P~!NGITUA SEK,Q,LAH ME,NEING,AH MALA VSIA (CAWANGAIN IPE'FtLIIIS)

EI~HASA MELAVU .

"

IKeniUs. 1

JAINGAN BUKA KERJA.S,SOAL.AN IIINI~ SEHriNGGA D:IIBE,RllrT,AHJUI

.

Keirla:s 5ioa~arn ~ni m:engalndungi 3 ha.~8!mgn ttN~m~tak da.n1 1 tqallamarlllid',ak :b,er,t:H,~aJk,

[L.~ha~ sebetah

11109/1 :$IUIiILJf

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk!

~ hUp:lfwww.spmtips..tkf

5UII..rr

:2

11110311

rJamtJarciwba'wah mefJufljukl<:an bebe.rapa ke~ kemalanganjalsn raya ... 1-hJ!aikan psncia-P'at tmaa tenranQ' pU[l'I:eai~IPlLll~,caDelr'~akUtnya kema.llslnlg,an Jolon ray·s .. Pa.njangn'ya h'uraian nf)fj',ejaJdah an~:ara :2100 hinlglg;a :2.5,0 IF.nU:a11l1 pllrkataan.

_-

H.o3I11

:SUlIrT

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

iji

SULIT

n03l1

Pilfh sstu ,daripalJa ,50s/an di .bawah {jiM' tufi's .::ebuatJ' karanga'fl yang panjanlQrrya leb~ h da:rllpa.da 3:50 p~tBlh perikalaa n.

1. An,da meminC1dil SE!$lJI8UJ ciidang kEl'r]aya yang lmeneabar dan ber~s~kc"Oleh ~tu. per5~d.i,a~an awa,lamaJ' penHng s,ebeJum anda metl!ceburi .bidang pe"'erj,aa.n tersebtlt,

i. 'Keh.lls.rga, mema.~nkan p!l)ra1nan p.ernlUlng d1alam pembelrn~iuka.nla,mala'rn ~SJS!ya h,idup silh.at.

3. SeJak, akhh~a.khjlr hl~; pe~b:alga~ pi'hak~erutama masyaraKa'~ mula memlberiikan perh:a~:iia!!! s,sriusterhad!ip :ge]a1Ia penderaan kal1ak~karnak~ y'sng semakin me[njadii~

jadi. '

-_., 4. K1ejayaan daJa.111I pensl"oikaana.nglk.asa, I,epla,:s, bukan sanlaJa dlapa.t memperluas ~)iidang komuln~kasi~ teta.pi turut memberltkan sUln~~k!an diallam pEHk,e1mban,gan

bjdan,QI p€ndjd~kall, penye.Hdlkan dan perubatan. -

5. Pantun~ sya~r, gluriindam dan, se,loka merupak.an 'warisan b'Wlda:ya 'yang sarat deMlglllrl ~)ell balg sf n~ ~ai.

SIUILIIT

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.IN.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tl\l

'~

:S1ll1Lni '11100/2

• IEI'atUHJI MellaVII!, lKel'las :2 Ogos :20110

a'll jIm

11'0012

PEPER~KSAAN PII!RC:UI,AAN se:R'SAMA,

SIJIIL PELAJ,A,IR.AIN IMALA YIIIA 20101

,AN1JIURAN

PI!RS!IIIlAN:GA,N lK;IEE1:AN:GSAANI PII!NGI!,fUA~P1ING:&TUA S,EKD'Uti MIENE:NGiAHI M1ALAYSIA (CAWANCiAN P1ERUS)

-

Kertas ,2;

JIANiGIAIN BUKA.IKEFfrAS SOALAN 111NI SEIHIINGGIA IDU:lI!FtiITAHU

3. ,J/JWIJ{J'f),'n bag} SoullslI1 :2 (bJt, So~laln :2 ,(cj,j,SoQ!hln :2 (d) dan :Scail1an 4 bsrda'sarkan leks I<omponen Ke.susa.stsr.atin Melsy,u Ti.ngkalsh'4 dan nn.gtatBr~ 5.

, Kertasso:al~n ~n~ mengand:Ulf'lgil 1 Oh!allaJman berootalk dan 2 h'i}Jlame.n Udak, bercetak. ![Uh:Bit seb~~ah

1110012 SULIT

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SULI.I1'

2

BlacapetJ1<an di ba~ah dengan teiiti, kemudian .built satu,rumusa;n t~ntanQ-lak;ter'48kter remaja merok,Q,k dlUl kesln·~lkesanlnYI. Panjangrrya rumus,ln h'€J'n,cJakJa,n Udlak

meleblhli 11.:20 p:atal'l lpe·"ikataan. _

'!lJ "

AI!(Uviti merokok dalam kal,8J1:gan remajia s~malklln memb!imbangka.n. Mlens,ka tida.k

!1~glaJ'1 sinu merokok (jal'am !ld"ulilayalk. Kinii 'ta~iat m~rokok. ti'da.k mengelnall us~ia. .. Bal'1lyak rem.aja. dan kaJnlillc~kana.k sudalh ten)eralnglkap dalalm tab~at me·r,okok .. - Mel1'elka k~ni bsbM mambali r1C!kok di kedaJ ma.kan, genii dan keda.i serbaneka wa.laupun ke'ti~a. Ibeno~Jkaia.n :s'e kell ah.

" Bany.aklai<t,or yang: mlEllllyebac'KalFl rema~a mer'Clkok. Kebanyakan Iremaja. plSda

,&salfilya mSII'·o!kolk Ikerana Ipera.sa,a,IM ingin taf'lLl yang sa.nQla~ k.ua.l. Na~ur~ il1'Qiin tallu Imembers ,00ajlalm diru pelaj:a.:r!, just:erlu !lng]!I'il mer,asa~ .seradtiri p,(n1lg.a.llamantersebult. Ada jluJga remaja ya.n\g ~li:gin memtbuktiilkan baMawa d~r~nya te~ah m'a:tanlgapab:illa me'fokok, lDengsln lkata lialn. :merc.lkok me'n.~adilkan mereka: dewasa..Se~a~nitlJ, remaJa yang memk:ok juga. tU31ij),unc:a dar,lpada rasa f,sndah din.

Te,i<arn,an IralKal1l sebaya. memlpengaruhil remaja mer,ok'ClK. K1ebal'1lY'akan d~J~pada meraka tidak ~ahan dicabar I,a~u terjelbal\tClallam ge,jala telrsebut. D~ sampiing ~tur, remaj,1l. yang tedba.tte rdoren gun tuk memtIGok. :se'ba,gai M:eme nu hi sya ratwaj!ib s,ebe:k.im dU,srima dalam sesebuaih kurmp,uial'1l. Ada jugla. remaja. yang rnerokok kerana rnenlru per~alk'ua.11I ic'U lbapa i penjagla j saud 8J,a. mara dant ora ngl dewas,~ yaJlIgl ~a:in.

,

K~ni. iiklan roko!k mela~uil mediia IFl1IaSSa blJik:al1~ah sesu.attu yangl ~uar b:iasa. CUelh ...

yafl~g demil!i:ialn! :remlaja muida.n, terpengaJrulh oleh ~lk~alll yang~ dipaparkan ~e(UlI'ama yang ... Im'El,ngg u na kan p,ersonaNU .Idaman., ~ klan m srekok y,angl d ipapa rkan cuba Imelnggambarkarn imej poshif yang be,moralk keyal<Jinan, klema.tang.an dan kelba r.a.ni an' ..

'I1a~ ini dilamb,ath Ilag] d6:ln~gan f()kok yang mudlah, drpem~,eh di marra-manaksdal

dan dapa.t dl,beU tanp!& seka~an,

W.aJaupUin ada Ilarangan lmerQkioj( dalam kaJa.ng,a.n lrernai:a.t,etap~ selhingga lklini,! lpengluatklu asaan b tJll~lm benar~b~nall' diila kukal'll.TIdak ha! rain II ah b i~l.a I'1gan pe rol(ok dli Iilecara ~n~ s,sma1\(in men~n!gkat. Imp1ak burek lk.etag:iihsn maro~ot memlbuatkan, k!era]aan melancarkan kempen anlimerroko:k, s,epeil"t~ 'Tek Nak' dan memperurntukkalrl selkitar AM 2iO juta setah IU n !Ulnt IUlk kemlpe n tersiebwlt.

i1ttp 11edu _<!1 ngnelvvo rloU:llOml http://WW.IN.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

,

SUWIT

'-::I'

0.:1'

Ie; koran tha~tarsetbti.Jlt! rakya~ MtatLa~ys~,a. dlidedahlkanp,:Mj,a_ p"elbagai maldumlat tenta rn91 'I{'eb u ru k,an mere ke k,. .A ntera ny a ;Kt'llmt€ltr1Ni)rian P~[t &j a ra.n h~ l,aJn M€llta lilc8Jkan

- .

pelto8,gai program untuk Ikana,k-karuak 5,ebagaJ ussha mtetnangan:, 'g€l]al,a, trnii, K~men~er~an

K:e'sUilata,n Ma,lay$,j,ate~a,h m:ewartakan P'era~uran Hta:(Siitl Telmlbakau pada 2$ s,ep,tember 200B. D'i :slannp~fI'g itu, !keraJean iluga, telall mewujuclkan Zon La ~aFlgan l\A,emlkok ,a~ h9'mpa,I,..;t,emp'2llawam dan di jaba~an'·fablaJan !<e raj,aan ,

M,emangl tjldalk dapat dtilFlafitkan !bahawa amat: sukar ba,gl~ kelbanyaka,n o,ran,~ untuk berhentl mero,kok. Walau bagaJima.n,a.pufi1 ada eara yang berkesen untuk mlemtbaJlI~1jJ pe.rokok. menghle:n~ikan tabrat mereka CHe,h itlJ~ r)ent:~ng ur1!tukanda berikaJe "Tidak,ij kepada rok,ok.

{Dipel~k dan dluc,.ahsllJaikan diatr~pa.a,a ~K:ata,kan llidak ~epada Ro~~ok' oleh Amce Daniall, D@wa'l1 Siswa, IMac 2010,)

"

[35ms rla!!h~

,Berdas8 rkan ps tikan S:Q'oll,sltlm 11 ~ ja waD soa,raY"~$,oalan yang ,berlkut rJengtiU'i' rmmggunakan . a }la" fj,ndasefJd,'fri.

on 'Niyata1kan peranan piha1k: kerajliJUUl unUJk tmengurangkan g:e~a~a merokok dalem

k.allanga.n Iremaja. [:3 rosman']

{~ii) SebaQa~ S,@(lra.ng remala y,ang pritha.tlln,' tberukan bebarapa cadiangl,an t@pada.

ral<an anda su,pa.ya menj.auhi tab~at merokoK" [4 marl<ah]l

I[LJhslt se!beJah srUlur

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SUUT

4

1110a}2

S'8ca petikan ,(j(lIl'IMi eli bawah c]lengan te#ti, k,sr71'lJlCii;an ja wa'l;:! soa.lan-folalan yan'S' b~,rik/J,tl1ya dengan me"ngg,Uf1i8kan ay~t anda senaif,:

SA.Fll.AHI

S,A1F'IIAH

IUMlAA

S:AIFltAH

UlMAR

SA.FIAIH

UMAR

(O/am S'eDf:ffltar, mefl.ellti wajaJ11 U'mar yan~ masitJ ,/:)I69rp.aling' darinys) ,Jadlil.I,

,you t,e,~.ap jua.l1ak amlDil dli:piomaeduc.atirJll'?' .

(Takmenjawai:;(, Ks',m,udJan tiba-,tiba ,mel'(ertakkan majatan da"l men(JhadEJ'{J pe'lum, padB' SauiatJ:) 1 ilnged ap'8J y'sng yOU' seblJlkslr1 ta.di. 'You' k:.ata di 11~lflir II1legerl bolell1l b!srkhidmlat kepadia Ib,anglsa~

.......

rre;gas dan yakln) lk~akl lPembangunan· i<ilas,elkar,a,nlg Imarus dii nes,erii ~dta sendh IKii~a nil9f:nban,g,un negeofi kita dlarii tan'9,111 ~,ita. sencHri, bukan dar~ ~uar nelge,ri.

(MfJmonon) Tapl. Mar, inillah pel~iUang lkiita kelluar negerH ,(Ornaf Udah menjawabi~ mukany:a tmku. Safia'M' terd,ia'm sS'KetilaJ', Kernudlen mef)cuba tag/)' Bag!ai !1l'11alf11a' lka~an.J you ,d~ hanta.r mengla.J Sf' di te m plaHempa~ y,~n~g jauh da.r~ i,btl kota ~nil? .

(Tegas) Apa. Balahl1'lya? S!ema~dn jaulh !dar" ibu ko,ta semai<in bai~(, S,emaidnldekat dengliln k::ampuln;~ Siem a.k~n {SUI ~a,

,(Memandang muka'Umar d:e!nganl te.rkejut dan ,tak {Jlerciwa) JI,a!dH1,yot:J $uka! ball~k kle Ikampung?

(Perlanal1 ta1f)iperuJtJ ,keyahin(J'n) Youtaihu Pia!hll kalau pun I ma~'U.lk MC'S, """,""' 1 a.kan meminta. bekerja dil te!mpat~M!!'f1p!at yangl die:kat dle'nGl3ln ~kalf'n1pung. (Ml3neiiti iWaiiJh ,Safyah) Apia, s,a~ahnya balUk ke kampung1 Dan barap;a, ()r~HTi91 mahatsiswa yangl suta ke kampungl'? Berap!a. oral"l:~tl

{ID~p~Uk darilpada ~Sewna; Mallani O!lehi Usman Awang dlallam iln~.olo'9li Anak L~ut, Dewan Baha.sa dan Pustaka)

SUIILIT

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.ooml http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

SUUl

,1110~12

(ii i) S,!!!,kJranya andla. di:harntar beiM:ih iidma t d~ Ikawilsanl ~fJdal!aman j, nyatakan usaha- usaba ya ngl dap'iU.an da laku kal1'l u ntu k mema~lJIlkan pen dllLild u k eli t;1lwa,sanl,ersebut,

ra .rna-,rksn]

(Hli) Jellaskan sstu 'penNatakaln Umar yang terrJapa,t dalam p,stiik:an drama d] atas clan satu petw'8.I:e.ka,nrlya y,ang Ullin danpada, lk~selluruhaln drama.

'.

110312

II l<i'li'lBt :sebe1llah SUIIUT

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

;.

suur

l3aica fJ~i'il<arjl pro.sQ Mas/k dl bawa'h dl!Jngan !eiit!, iremu.disn jalWa~b $'Oi$.ls'n..sDs/at1 yang ,oorill:,utnya Ciengan menggurts,kan a.va't ,andle sendlri.

Setet'ah stH:taM budak .itu masnJk~ maka tnah, raia~ ~Haj lk8l1Ia~~kanlakl' h'5l'nd.ak ,ClijLHiMkSH"l1 bllllrUl1lsmu HUI'? Berapa halrglsnys"?!1

Ma.kat~~a~l raja seray',Cl! ~)er:s'enyum" "'lBe,rap!akah 9I'11g,~iUJl k~tak~.n yang tiada Ilayak?

Bu kafil harglcmya demHdal'1l itu:. unrggas ya"1B sekepai in l."

Se~e1ah dideng.ar olen bayarn Utah raja. iilUl, ma,ka sahut'liIya, "lHaL raJa besar yaJng beralk:a~, sempulma [),icararnyad d!.J~l y',ang ma.na muiita~ bemiah juga !J,atik in~, supaya lPer~yakit d~U~~1 syahallalm ~ni palik IUbat~~1 ll,nsy~a~.A~~ah Taa.lla. neseay.a hiil'angllah pe'ny,ak~t luanku ltu,"

Se:tellalh d~d',enga.r oleh rajia.. demi~dan itu" maka dilbelillah tO~e!h raja de:nga1n ha~g.aemlPat rlibu dinar, S,e·I,e~alhsudah, m2l!ka pe\r1ya.kit sopafl<raila ltu pun"d~ubaU olleh bayan ~tu. Maka penlyalkit Uu plUlrIJ s·embuhlah dengan kumia AI1IahISublianahuwata.a:la; pU'l1l!Jflg~ah s.~pert~ dahu Ilu kalla. den:9 an SampUlrrl aJ1Y!1:l. lMalka. raj,a pun t~rlalluama.t su ka.oita me:U hal perl,yaklltnya sem!)uh itu,

{OipeUk da"rllpada iCedta Bayan Tiada' Menurut Kala lbu Bapa.nya! dalam ;~mto~og] AnaA:' .lau.t, Dewan Bahtaset.'d,an Pusta,k'a}

Apalka.h mal<:sud rangkai kat.a, unggasyang .sel<etJaJ beru,asatrkan petrkan d~ atas,,?'

. - - - - . 1[2 ma'fkan} .

- .-

{~ii} P'ad·a pendapatanda, wajalrkah: bayan maminta raj,a. metmbell~nya sebe:~Ulm mSlng.ubaU penyalkit ~a:glinda?

, 110312

:slun .• rr

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

sutrr

Soalan :I ('d) ~ IPetllkslnl Sysli:r

Bl8CB syail (/1 b1ol'WahdengtfJfJ f:e1iU, kefflfJdifiJ'n jawabso,alan~,{)alan y:ang tJerlk'IJtnya dengsn mlen,ggunakiJ1fll ayat andal ,$,e,ndlr.i.

SYAIA IKELEIBIH,A.N 111L.MIU

, Umu iitullah glemar1a sakti, Sinamya. cerai'l, ca.haya sejati, Asal pI.JnC811'1ya Ilamun diidapa,H., Sukarbercelre:i sel1ling:ga maU.

Harganya tidlak~ d~lpat diiniilai~a.n'i Sebf~hlln '~Un,iI1lll, be1linya bukan,

Ku asanya eesar suka t di!g"urnalk.al'll" o ~ laut d i da.ra\~ dii ri mba dip €:kan.

Mas! $elora,ng ialaJ'iI tau~aln, Temlfl Ibe,MbGlka suluh IbelrjalaJn" Mias a, b:e~him,pun. la pel1lgleni1llao,1 H ~e.s penyata polan 5i p6~:arnl.

Bagli y:an:g duka, i,e, Ipe,n9h~burl!'

~ s, perU9lran g bag~ yang ~a.biU'r, 1~llah kendll di dallam kub:ur

-_. --' . _. - - - '_ . - ~

Lam un denQ:annya be r,ama'i su bur,

la penerang jalan ke sYiurga,

la. pemluas ~e!kak yang datllaga, lal!ah, :SJJAgaJt ~~.ah. tellalga~ -

la.Ui~ yang iuas iia~a~iligla.

I allah aila.t s-a.n.g,a;t berg una,

I daman. oralngl yan:9 Ib~jaksan!a. .• Hamparrr1iya luas amat saujfln8!, Tepiny'a ,ajal sempadalnlnya fan,a.

~:'ba,

PIU~S~ W,arisan,119'.941 AJnto~ogli KerlJsi,.

Dewan e,ahasa. dan IPt[Jstalka. •

(.i)! Nyata1kan k:ell~b~h;an llmu dalarn ranglkap k~H~lmD,at :syair..

(ii} Seb:agla~ Ipe,lajar ,bagia~ manillkahanda. dapat mem anf·a,.alkarn ~Im u da.llam

,lk.ehidupan seh!arian? 1[3 ma'rkahl

(Hi) Hluraikan dua persoalan yang~erdalPat da.~am s,ya~rt.erseltlut.

[4 mama-hi} [U hat set)erlah SUUT'

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.oam! http://WW.lN.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

110W'2:

fa) TuNs .satu aytU ba;gi satiBl' kala ItJalB,rIJ' p9&IJ,ng(J'n leallal di bawa'h $upa'ya jelas menunfukkaq PfJ'lDf)'zaaln maks'uanya. ArJ.{:ia lidak .&o/eb menambCS'.hkan .imOuntJn, mSl"aJk.ar.kan imbuha'n ,a,tau ,menggu.na'.kan perkataan itU' se,bag:al peribana;sii staLl' nama! ktJas.

[6 mamatJl

t~ I

(bJ TuNs semu,laayat'~a",at fit ba'wah sl~paya me.nja!di IIga a/yet sahaja lampa' rn~nguba.h maKsu,S'dan susunan asal aya't~ayat tef8€but.

, K.ebanyakalll pelng:gema1r' lbualh~l:lllllah'an tern patan Imeniacl ilkan H,u.k·$ebag.a~ pi Iii han

utama, e.etiiIr mengandul'1Igi ~eJbaglaJ :knas~at~'IBualh be't~k Udak bermu!!l:im, ·ikHth lni 'mlUdah Ididapati.)(S:uah ini M!urah l1,arglanya.Sell'at banyak telrkan:dlUnlg d:i da,llam·&tmh ~. ~.s:ang!at bergurnaJ untuk lMerawaJ.. sembelHt \

• I(CO) DB'/alm s9'liap .ayal ai b~'W:a',~, terdapBlt .satu k'Els$1ahalll'lll eja81nl ,(Jan s,aiul"e,qlahllllf'l penggunaaln,i!mbuhan. Senaraikan dan bet,u'ksfJ' k,e.sa'la'hfJn~k€salan.an' it(J, B'agi 81;1.,lap a'ya,t~, ana's tiaak b(Ji~h' menyensrta'ikan leoih daflpa da' sa'.'.IJ kesaJana'fl ~jaa'fl! dan sa,l,u k~alttl'Jan PMOgunaan imbuhan. Alnda tidak fMJtfu fRerWiJ'jina)"a1 diu semu/,s,

~'.

(0
(~ ~)
.. {~~I) Majllis. perl,anti~al"lllpel'l!gawas pada lPag~ 'Yang Iberbahgia ltu '~ellah berl'angsIJng ,d~engaln]ayalnya,

~Ibu s,ed~all<an, pellbal9a~ ke~!en9Ikatp<ali'l termacstlk $.irehjLln]l.mg untuk dibawa ke rtJlmah p.en.sra,nth'llpe'f'lempuan"

lMeskJpun mta$~aralkat oran'QI asll dl neglara ini tilngga~ dl lkawa.san, PEl ndal aman, kelbaj.ikan melreika,tetap Udak d~abaikan k,er,ana mer,el<;a juga. lPe'ndudul~ pr.jbum~,

SUUT

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

~.

SULrT

"1100./2:

(d) Da/am s:etiap ayat dJ be wah,. fsmallst ,s.s:lullite'sa I:alh SIlt'll pen 9 Gunaa fi! lleata ataWl ~s·tiila h dan :5;a'(11.1 k:es all aha n tata.banI8s·a. ,se'llaraika'n (Jan Df!)lfulka n He:$afQ"'u3n·k,~sartil:h'l!'ln U,u .. Sagi sertiap Gwat, anda ti(Jak boleti menyenaratk.a'nte.bifidaripada satu k€sa.r~nBn fJ,~'nfJguna'tJn kaJ'ta attUJ isNlal'l' clan sa·tu k~'$,~'l~t1an tatabaI1IQse1. Anas tidal< petlu menysiin ay:at it~J'semula'.

(0 ~'mgram IpenghaY,aJ.tan alam sekHsl yatng dianjurkan BIU d:~h.arapkan mameu mem.::emerlanigkan SemI8JllgSJ'I. chUa ,a.kan ,allamsemula. jiad!i d kalangan Ir,ema.]a..

(ii) G,oiol'1lgan "r,emaj.a mll.ldiah terpenglarilJlh deil"llga.n re.s:yen pak,aliian telrk~ni Y'ang kur~ng I'spat defllQIij,lriI nilj'a~·nila.~ ~,e,~iimluran.

,t~~i) KeraJaan berc9.dlangl untuik mlengetaXI(.a.n syara.t pemmk.an dan p,mngglunaan krecm kad untuk m:emba,sfflIi masall.alh pe:ma~suannya.

{e) Baca ,ayal~a'yat dl bawB·h d'engan r,elitij kemudtan kemukakan pefitxanasa yang sesl1ai cJt~'f},{;'fm siivasi: yan,g f,€!JflcJapat rJatarn ayat

(ii) W.alaupun Edy dati! Elyana pasEl,r1Iglalt1i IK:smc,ar seiras, narnun pelranga~ dan Un!gkan laku rnerekaarrrat [auh berbeza

Oi) S~kap sese~engah piha.k yalMiQ suka membua.l tuduhan melll.ldiu menyeb8itJ!ka,n pe rSEM~ sli han fa ham.

(iii)! Hasra.1 :Fad~i untuk melm~~iki mo!tosikall se·nd!ilri~er~a.ksanaapabUa POtU"lY8 me'nghad~ahka.rli sebuah moto:siik8l1 sel:€lliah ia luius o~mer~alnI91 da~am p€l:p!er~ksaanl $PM yang bam diiumumkan ltu.

fLihart seibe~alh SULI"

i1ttp 11edu _<!I ngnelvvo rlt_oam! http://WW.!N.pnrm.pm_ tk! http://www.spmtips_tlll

SUlI..lT '

Soa~an 4 No:V'el

[1$ markan]

(W) Di Ha,dapan IPul'au karya ASamad Said

.~

(Iv)1 BoI.~tkJit .KepornQt karya IsmlaH Johalr~

,(a) e,a1h,agian parkembangan sesebua.hl novel m~tmap,artan pet~bagai lPel1lstiwa yangl . men~mbWltlkan psrasaan tEHta.ny'8 ·:tarrnya. Kepad a pe mbaca.

Berdasarlk,an fH!bllJlah novel liI'angandla pl~Ma]a1fii hu,a~karn dua contoh perisliiwa untuk mermbukt~tanl pernyataan tarrseb:ut. [7 ma(kah]

(b) Ba.ndl~ngkan satul pelV!latalkan se(~lrang W'atak :sam~inglan da~aml dlU8 buah nove!

y,angandia pe~ajaJi. [8 mamah],.

Kt~RTAS SOALAN TA!MAT

11001'2

SUUT .,

i1ttp 1Iedu.<!1 ngnelvvo rlt.ooml http://WW.!N.pnrm.pm.tk! http://www.spmtips.tlll

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.