You are on page 1of 11

7 eki

yack&NksVk

_______

_______
_______
_______

_________ _________

NksVk yack
_________ yack NksVk
_________
yacs ij (ü) fu'kku yxkb,A
_______

_______
_______

_______
_________ _________

93

_________ _________
NksVs ij (ü) fu'kku yxkb,A
_______
_______

_______
_______

_________ _________

_________ _________
f'k{kdksa osQ fy,
eki dh le> fodflr djus osQ fy, i`"B la[;k 146 ns[ksaA

2018-19
lcls yack&lcls NksVk

_____
_____
___________________

lcls yack
___________________ lcls NksVk
lcls yacs ij (ü) fu'kku yxkb,A

_____
_____

___________________

___________________
94

_____
_____

___________________

___________________
lcls NksVs ij (ü) fu'kku yxkb,A
_____
_____

___________________

___________________

2018-19
Å¡pk&NksVk

_______

_______
_______
_______

_________ _________

m¡Qpk NksVk m¡Qpk NksVk


_________ _________
m¡Qps ij (ü) fu'kku yxkb,A
_______

_______

_______
_______

_________ _________
95

_________ _________
NksVs ij (ü) fu'kku yxkb,A
_______

_______

_______
_______

_________ _________

_________ _________

2018-19
lcls Å¡pk&lcls NksVk
_____ _____ _____

_____ _____
___________________

lcls m¡Qpk lcls NksVk


___________________
___________________

lcls m¡Qpk
___________________ lcls NksVk
96 lcls m¡Qps ij (ü) fu'kku yxkb,A

_____
___________________

___________________
lcls NksVs ij (ü) fu'kku yxkb,A
______
______

___________________

___________________

2018-19
eksVk&iryk

_______
_______

_________ _________

_______

_______
iryk eksVk
_________ eksVk iryk
_________
eksVs ij (ü) fu'kku yxkb,A

_______
_________ _________
_______
_______
_______

97

_________ _________
irys ij (ü) fu'kku yxkb,A
_________ _________
_______

_______
_______

_______

_________ _________

2018-19
lcls eksVk&lcls iryk

_____ _____
_____ _____
___________________

lcls eksVk lcls iryk


___________________
___________________

lcls eksVk lcls iryk


___________________
98 lcls eksVs ij (ü) fu'kku yxkb,A
_____

_____
___________________

___________________
lcls irys ij (ü) fu'kku yxkb,A
_____

_____

___________________

___________________

2018-19
Hkkjh&gydk
_________ _________

_______
_______

_______
_______
Hkkjh gydk
_________ Hkkjh gydk
_________
gyosQ ij (ü) fu'kku yxkb,A
_________ _________
_______

_______
_______

_______
99

_________ _________
Hkkjh ij (ü) fu'kku yxkb,A
_________ _________
_______

_______
_______

_______

_________ _________

2018-19
lcls Hkkjh&lcls gydk
_____ _____

_____ _____
___________________

lcls Hkkjh
___________________ lcls gydk
lcls Hkkjh ij (ü) fu'kku yxkb,A
___________________

___________________
100
lcls gyosQ ij (ü) fu'kku yxkb,A

_____
_____

___________________

___________________
lcls Hkkjh ij (ü) fu'kku yxkb,A
_____

_____

___________________

___________________

2018-19
eki

________
________

________
________
_________ _________

_________ _________
;g fdrkc 3 ckfy'r yach gSA ;g es”k ckfy'r yach gSA
vius nksLr osQ gkFk dh ckfy'r dh Nki cukb,A
101

_____________
___________________
_____________

___________________

2018-19
eki

________
________
________

________
_________ _________

_________ _________
esjh es”k ckfy'r yach gSA esjh isafly ckfy'r yach gSA

________
________

_________

102

_________
esjh d{kk dk ';keiV isaflysa yack gSA

2018-19
;g dkyhu 10 ik¡o yach gSA
___________________

103

;g pVkbZ 6 ik¡o yach gSA


___________________

isM+ksa osQ chp dh nwjh dk vuqeku yxkb,A

2018-19