You are on page 1of 16

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

2018
SAINS

UJIAN BERTULIS – 2 JAM

Arahan

1. Jangan buka kertas soalan sehingga diarahkan.

2. Tulis nama dan tingkatan anda di ruang yang disediakan.

3. Tuliskan jawapan anda di ruang jawapan yang disediakan dalam kertas


soalan .

4. Serahkan kertas soalan ini kepada guru yang bertugas setelah tamat
waktu peperiksaan.

Kegunaan Pemeriksa

Nama Pemeriksa:

Markah Markah Markah Markah


Soalan Soalan
Penuh Diperoleh Penuh Diperoleh

1 6 8 6

2 6 9 6

3 6 10 6

4 6 11 10

5 6 12 10

6 6 13 10

7 6 14 10

Jumlah Markah

NAMA: …………………………………………………………………………………………

TINGKATAN: …………………………………………………………………………………………
Jawab semua soalan yang berikut

1. (a) Berikut adalah beberapa pernyataan tentang kepentingan biodiversiti. Padankan ruangan
pernyataan dengan organisma yang berkaitan

Pernyataan Padanan Organisma


Sumber makanan manusia Buaya

Eko-pelancongan Pokok getah

Bahan mentah industrI Rafflesia

Membuat barangan kulit Lembu

[4 markah]
(b) Gariskan perkataan yang sesuai untuk melengkapkan ayat di bawah.

(i) Biodiversiti merupakan kepelbagaian organisma hidupan yang terdapat di bumi sama
ada tumbuhan, haiwan atau [ mikroorganisma / flora dan fauna ]

(ii) Biodiversiti terbentuk disebabkan kepelbagaian habitat dan [ alam sekitar / cuaca ]
[2 markah]
2. Speseis endemik adalah spesies yang dilindungi kerana bilangannya yang semakin kurang dan
hampir pupus .
(a) Tandakan () dalam kotak haiwan yang merupakan spesies endemik yang terdapat di
Malaysia

Kanggaru Orang Utan


Burung Beruang
Kenyalang Koala

(b) Berikan dua langkah yang boleh dilakukan untuk melindungi spesies endemik daripada
pupus

[2 markah]
3. (a) Lengkapkan pernyataan di bawah dengan merujuk pilihan jawapan yang diberikan
Habitat Populasi Ekosistem Komuniti

(a) Sekumpulan kambing dipadang rumput

(b) Kolam kecil yang mempunyai pokok teratai, rumput , sekumpulan


berudu , beberapa ekor ikan, itik dan katak

(c) Sebuah hutan hujan tropika yang didiami oleh pelbagai tumbuhan
dan haiwan yang saling bersandaran antara satu sama lain

[3 markah]

(b) Padankan interaksi haiwan dengan hubungan yang betul.

Ikan remora dan ikan jerung

Mangsa dan pemangsa

Kuda belang dan singa

komensalisme

Mutualisme

Buran dan umang-umang

[3 markah]

4. Rajah 1 menunjukkan suatu siratan makanan


Musang

Arnab
Tikus

Rumput
Anak pokok
Rajah 1
(a) Tuliskan semua rantai makanan daripada siratan makanan pada Rajah 1

[3 markah]
(b) Mengapakah rumput dikategorikan sebagai pengeluar?

[1 markah]
(c) Sekiranya kutu tinggal di dalam badan arnab dan menghisap darah arnab, apakah jenis
interaksi antara kutu dengan arnab?

[1 markah]

(d) Ramalkan kesan yang akan berlaku sekiranya populasi musang di kawasan tersebut diserang
penyakit.

[1 markah]
5. Setiap kelas makanan mempunyai fungsi yang khusus. Gambar di bawah menunjukkan beberapa
contoh makanan bagi kelas yang berbeza . Namakan kelas makanan tersebut dan suaipadankan
bersama fungsinya

Contoh makanan Kelas Makanan Fungsi


Untuk pertumbuhan
dan pembaikan tisu-
tisu badan yang rosak

Untuk membekalkan
tenaga

Melindungi organ
badan

[6 markah]

6. Amirah telah menguji dua jenis makanan yang berlainan dengan menggunakan larutan Iodin dan
larutan Benedict. Hasil pemerhatian Amirah adalah seperti berikut:

Nasi Bertukar warna menjadi biru tua apabila ujian Iodin dijalankan , kekal biru
apabila dilakukan ujian Benedict

Madu Kekal warna perang apabila ujian Benedict dijalankan , menjadi mendakan
merah bata apabila ujian Benedict dijalankan

(a) Huraikan prosedur eksperimen untuk Amirah melakukan ujian Benedict

[4 markah]
(b) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat oleh Amirah?

[2 markah]
7. (a) Berikut adalah antara penyakit yang direkodkan di Malaysia

Diabetes Kencing Tikus Demam Campak Serangan jantung

Demam denggi Tuberkulosis Kanser Hipertensi


Kelaskan penyakit-penyakit di atas kepada dua kumpulan iaitu penyakit berjangkit dan penyakit
tidak berjangkit dengan mengisikan jadual di bawah
Jenis Penyakit
Berjangkit Tidak Berjangkit

[4 markah]
(b)Berikan dua langkah untuk mencegah penyakit bawaan udara

[2 markah]

8. Tuliskan Benar atau Palsu bagi pernyataan berikut mengenai bintang

Pernyataan Benar / Palsu

Bintang berwarna biru merupakan bintang yang paling sejuk

Rigel merupakan bintang yang paling cerah di langit

Matahari merupakan bintang yang paling hampir dengan bumi

Bintang super raksasa merupakan bintang yang paling besar

[ 4 markah]
(b)Namakan dua jenis galaksi yang anda tahu

[2 markah]
9. Gambararajah di bawah menunjukkan planet-planet yang terdapat dalam sistem suria
(a) Namakan empat planet yang anda tahu selain daripada bumi

[2 markah]

(b) Namakan planet yang paling dekat dan yang paling jauh dari matahari

[2 markah]

(c) Nyatakan dua ciri-ciri bumi sebagai planet yang paling sesuai untuk hidupan

[2 markah]

10. Selesaikan teka silangkata di bawah dengan jawapan yang betul


MELINTANG
2.Salah satu orbit asteroid yang berada di luar lingkaran asteroid
4.Jasad ini berasal daripada serpihan asteroid dan komet
5.Kebanyakan komet berasal dari lingkaran ini

MENEGAK
1.Jasad ini juga disebut sebagai planet kecil
3.Jasad ini terbina kebanyakannya daripada gas dan air yang membeku menjadi ais
4.Planet yang dekat dengan jalur asteroid

11. Padi, gandum dan jagung adalah tumbuhan monokotiledon. Ketiga-tiga tumbuhan ini
merupakan tanaman makanan utama dunia.

(a) Apakah maksud tumbuhan monokotiledon?


___________________________________________________________________________

[1 markah]
(b)Nyatakan bagaimana anda dapat mengenal pasti tumbuhan monokotiledon melalui ciri
fizikalnya.

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
[2 markah]

(c)Pada pendapat anda, mengapakah padi, gandum dan jagung menjadi tiga tanaman utama
dunia?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

[1 markah]

(d) Pak Cik Harun mempunyai sawah padi yang luas. Sawah padinya telah diserang oleh
perosak yang dikenali sebagai siput Gondang Emas yang telah menjejaskan pengeluaran
berasnya. Pak Cik Harun bercadang menggunakan racun serangga untuk memusnahkan
perosak siput gondang emas itu. Tetapi rakannya tidak bersetuju dan telah memberikan
beberapa ekor itiik untuk mengatasi masalah itu. Carta di bawah menunjukkan pengeluaran
beras dan bilangan siput Gondang Emas sebelum dan selepas kehadiran itik-itik di sawah
itu.

(i) Namakan kaedah yang digunakan oleh Pak Cik Harun untuk mengatasi masalahnya.

____________________________________________________________________________
[1 markah]
(ii) Berdasarkan carta bar, nyatakan perubahan pada pengeluaran beras dan bilangan siput

Gondang Emas.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

[3 markah]

(iii) Terangkan bagaimana kaedah yang digunakan oleh Pak Cik Harun memberi impak

yang positif kepada pesawah-pesawah dan alam sekitar.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

[2 markah]

12. Rajah 2 menunjukkan kitar karbon dan kitar oksigen.


Rajah 2

(a)Nyatakan nama proses X dan Y


X:______________________________________
Y:______________________________________

(b)Apabila tumbuhan dan haiwan mati, bahan- bahan organik daripada organisma tersebut
[2 markah]
akan ditukarkan kepada molekul yang lebih ringkas melalui proses pereputan . Nyatakan
organisma yang terlibat dalam proses pereputan tersebut.

_____________________________________________________________________
[1 markah]
(c)(i) Tumbuhan menjalankan kedua-dua Proses respirasi dan proses Y.
Berikan dua perbezaaan antara kedua-dua proses respirasi dan proses Y dalam
tumbuhan.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
[2 markah]

(ii) Haiwan menjalankan proses respirasi tetapi tidak proses Y. Kenapa?

________________________________________________________________________
[1 markah]

(d)Karbon dioksida yang berlebihan daripada proses X mengakibatkan satu fenomena yang
menyebabkan pemanasan global.
(i)Namakan fenomena ini
____________________________________________________________________

(ii)Nyatakan satu aktiviti yang menyumbang kepada fenomena ini di (d)(i).


____________________________________________________________________
[2 markah]

(e)Cadangkan dua langkah yang boleh diambil untuk menyelesaikan masalah gangguan kepada
kitar karbon akibat aktiviti manusia.

[ 2 markah]

13 (a) Pengambilan makanan yang berkhasiat penting untuk memastikan kesihatan yang baik.
Terdapat pelbagai jenis nutrien yang terkandung dalam makanan yang kita makan setiap hari.
Nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan boleh dikategorikan kepada 7 kumpulan iaitu
protein, karbohidrat, lemak, vitamin, garam mineral, pelawas dan air. Nutrien-nutrien inilah
yang membantu tubuh badan kita sentiasa sihat dan cergas sepanjang masa. Rajah di bawah
menunjukkan jenis makanan yang mewakili gizi seimbang.
Apakah yang dimaksudkan dengan gizi yang seimbang?

_______________________________________________________________________________
[1 markah]

(b) Satu penyiasatan untuk mengkaji penyerapan glukosa melalui tiub visking telah dijalankan
seperti dalam rajah di bawah.

Selepas 30 minit, ujian iodin dan ujian Benedict ke atas air suling di dalam tabung didih P
dan Q dijalankan.

Keputusan direkodkan dalam jadual di bawah.


(i) Berdasarkan keputusan di atas, apakah yang terkandung dalam sampel air suling dari
tabung didih P dan Q?

P : ______________________________________________________

Q : ______________________________________________________
[2 markah]

(ii) Jelaskan jawapan anda pada (b)(i).

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
[3 markah]

(c) Apakah yang diwakili oleh tiub Visking dan air suling pada sistem pencernaan?

Tiub Visking : _______________________________________________

Air Suling : _______________________________________________


[2 markah]
(e) Tanpa sengaja Rosnah telah tertumpah larutan Iodin ke atas sekeping roti putih. Setelah
seketika dia mendapati terdapat perubahan warna pada tompokan itu. Rosnah kehairanan.
Apakah warna tompokan itu dan nyatakan inferens anda.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
[2 markah]

14. Rajah 3 menunjukkan keupayaan sistem keimunan badan melawan penyakit.


Rajah 3

(a) Bagaimanakah tubuh manusia mampu melawan serangan penyakit?

___________________________________________________________________________________
[1 markah]
(b)Bagaimanakah cara sistem pertahanan badan memusnahkan benda asing dalam badan?
___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(c)Berikan tiga amalan yang boleh menguatkan sistem keimunan badan.

1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________
[3 markah]
(d) Apabila bayi dilahirkan, bayi perlu disuntik dengan beberapa jenis vaksin berbeza berdasarkan
jadual pemvaksinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia
(i) Tandakan ( √ ) salah satu vaksin yang perlu disuntik kepada bayi .

HPV

BCG

Rubella

[1 markah]
(ii) Apakah kepentingan imunisasi kepada manusia ?

___________________________________________________________________________
[1 markah]
(e)Nyatakan samada “ keimunan aktif” atau “keimunan pasif” bagi graf berikut.

Aras
keimunan

[2 markah]

Disediakan Oleh : Disemak oleh Disahkan oleh


…………………………. ……………………….. ……………………………..