You are on page 1of 2

MINISTRYNĚ OBRANY

Karla ŠLECHTOVÁ

Praha 2. května 2018


Čj. MO 114371/2018-8694
Sp. zn. SpMO 14105/2018-8694

Vážená paní poslankyně,

na základě Vašeho dopisu ze dne 28. března 2018 Vám zasílám odpověď na interpelaci
ve věci Vojenské policie.

ad 1) v případě výbuchu v budově areálu vyškovských kasáren bylo od 19. 9. 2017 zahájením
úkonů trestního řízení ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 zák. č. 141/1961 Sb., o trestním
řízení soudním, prováděno prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán
trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti podle § 273 odst. 1 zák. č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník. Opis záznamu o zahájení úkonů trestního řízení byl v zákonné lhůtě zaslán státnímu
zástupci Krajského státního zastupitelství v Brně, který byl věcně a místně příslušný
k provádění dozoru nad zachováním zákonnosti v přípravném řízení ve smyslu § 174
trestního řádu, a který byl oprávněn řídit činnost policejního orgánu ve smyslu ustanovení
§ 157 trestního řádu. Prověřování bylo ukončeno dne 28. 3. 2018 odložením podle § 159a
odst. 2 trestního řádu ve spojení s § 11 odst. 1 písm. e) trestního řádu, tedy z důvodu úmrtí
podezřelého. Krajský státní zástupce, který byl přítomen na místě výbuchu, od počátku
prováděl dozor nad úkony policejních orgánů Policie ČR, které provedly prvotní ohledání
místa činu, i Vojenské policie. Od počátku řízení byl nad činností policejních orgánů
a dozorujícího státního zástupce prováděn dohled ze strany příslušného Vrchního státního
zastupitelství. Policejní orgán Oddělení inspekce a vnitřní kontroly Vojenské policie nadále
prověřuje další okolnosti události. Vzhledem k pokynu dozorujícího krajského státního
zástupce nemůže Vojenská policie věc dále komentovat.

ad 2) dle § 12 odst. 2 písm. e) trestního řádu byl k vedení trestního řízení věcně a místně
příslušný policejní orgán Vojenské policie. Dozorující státní zástupce nevyužil svého
oprávnění dle § 157 odst. 2 trestního řádu, tedy odejmout kteroukoliv věc policejnímu orgánu
a učinit opatření, aby věc byla přikázána jinému policejnímu orgánu. Policejní orgány Policie
ČR prováděla v součinnosti dílčí úkony trestního řízení.

ad 3) Vzhledem k pokynu dozorujícího krajského státního zástupce nemůže Vojenská policie


událost v současné době dále komentovat. Jako ministryně obrany nedisponuji informacemi,
které by vyžadovaly mimořádnou kontrolu v zásobovacích úsecích (muničních skladech)
z důvodů výše popsané události, běžné kontroly však probíhají v souladu se zákony
a vnitřními předpisy.

ad 4) bezprostředně po události byl náčelníkem Vojenské policie vydán rozkaz zakazující do


doby objasnění případu výkon pyrotechnické služby u podřízeného Velitelství Vojenské
policie Olomouc, jehož součástí byla skupina pyrotechniků Vojenské policie Vyškov, čímž
bylo zamezeno k jejich přístupu k munici a výbušninám. Okamžitě po události byla

Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6-Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk
provedena podrobná kontrola všech pyrotechnických pracovišť Vojenské policie. Zároveň byl
vydán rozkaz k provedení kontroly vnitřních předpisů Vojenské policie se srovnáním
s předpisy Armády ČR a Policie ČR v oblasti pyrotechnické služby s cílem odhalit případné
systémové chyby. Komisí nebylo shledáno systémové pochybení, ale selhání jednotlivce nebo
jednotlivců, přičemž rozsah a konkrétní porušení zákonů a předpisů je předmětem
prověřování policejního orgánu Vojenské policie. V návaznosti na výsledky trestního řízení
budou přijata další opatření.

ad 5) nezávislost trestního řízení je v souladu s trestním řádem dána dozorem příslušného


státního zastupitelství. Případné vyšetřování vede příslušný státní zástupce, který do té doby
prováděl dozor nad probíhajícím trestním řízením. Dalším kontrolním mechanismem je
dohled nadřízeného státního zástupce. Policejní orgán i státní zástupce postupují v souladu
s trestním řádem a příslušný státní zástupce je oprávněn využít mj. např. postupu dle § 157
odst. 2 písm. b) trestního řádu, tedy odejmout kteroukoliv věc policejnímu orgánu a učinit
opatření, aby věc byla přikázána jinému policejnímu orgánu.
Z výše uvedeného, s odkazem na trestní řád, je zřejmé, že policejní orgán Vojenské policie
pouze prověřuje podezření z trestné činnosti vojenských policistů a samotné vyšetřování koná
státní zástupce, nikoliv tedy policejní orgán Vojenské policie. Dohled státního zástupce nad
činností policejních orgánů Vojenské policie je trvalý a dostačující. Podezření vojenských
policistů z trestné činnosti se pohybuje v jednotkách případů ročně, považuji tak současnou
právní úpravu za nejefektivnější a to i vzhledem k možnosti státního zástupce postupovat dle
§ 157 odst. 2 písm. b) trestního řádu.

ad 6) nastavené kontrolní mechanismy nad činností Vojenské policie jsou dostatečné, a to jak
v rámci trestního řízení, kdy dozor a dohled spadá do gesce státního zastupitelství, tak
v ostatních oblastech činnosti Vojenské policie, kdy kontrola spadá do gesce náčelníka
Vojenské policie.

ad 7) externí mechanismus kontroly Vojenské policie v rámci trestního řízení je dán


příslušnými ustanoveními trestního řádu, dozorem a dohledem jednotlivých stupňů státních
zastupitelství, mimo oblast trestního řízení je dán zákonnými a podzákonnými oprávněními
např. Inspekce ministra obrany, Nejvyššího kontrolního úřadu, Úřadu pro ochranu osobních
údajů, případně dalších. Interní mechanismus kontroly v rámci trestního řízení je dán
funkčním postavením osob služebně zařazených v policejním orgánu, mimo oblast trestního
řízení je dán kontrolní činností velitelských orgánů.

S pozdravem
podepsáno elektronicky

Vážená paní
Mgr. Jana Černochová
Poslanecká sněmovna
Parlament České republiky
Praha

2 Elektronický podpis - 3.5.2018


Certifikát autora podpisu :
Jméno : Karla Šlechtová
Vydal : ACAeID2.1 - Qualified ...
Platnost do : 14.12.2018

You might also like