You are on page 1of 4

NAMA

TINGKATAN
TARIKH

B3DJ3E1 Menyatakan langkah-langkah dan membuat penyemakan stok alatan sukan dan
permainan

ARAHAN: Susun langkah-langkah penyemakan stok berikut mengikut turutan yang betul.
Langkah yang pertama telah ditandakan untuk anda.

Sekiranya terdapat perbezaan, Kira jumlah perlatan dalam


semak buku rekod keluar 1 stor mengikut jenis dan saiz
masuk perlatan dan tentukan yang sama
jumlah perlatan yan masih
dipinjam
Pastikan perbezaan perlatan
bersamaan jumlah perlatan
Kenal pasti alatan yang perlu yang masih dipinjam oleh
dibaiki murid. Laporkan sekiranya
baki perbezaan masih tidak
sama.
Catatkan jumlah bagi setiap
peralatan
Bagi setiap jenis perlatan,
bandingkan jumlah peralatan
yang terdapat dalam stor
Pastikan pengiraan dibuat ke dengan jumlah yang
atas semua peralatan termasuk dicatatkan dalam buku rekod
perlatan rosak perlatan.

Catatkan nombor inventori


perlatan yang rosak
Bil Butiran Kuantiti No. Siri pendaftaran Lokasi Pelupusan Catatan Tandatangan
Rujukan Tarikh

B3DJ3E1

BORANG REKOD PERALATAN

BORANG REKOD KELUAR MASUK PERALATAN SUKAN

PINJAMAN PULANGAN
Tarikh Jenis No. Kuantiti Nama/Tingkatan Tandatangan Tarikh Kuantiti Baki Catatan Tandatangan
Alatan
3/3/12 Kayu 501-520 20 Ali bin Abu 4/3/12 20 0
hoki 2 Mesra
Masa 8.50 – 9.30
Perkara PJK – PK
Tingkatan 2
Tajuk 3.1 Pengurusan Peralatan
3.1.1 Membuat penyemakan Stok Peralatan Sukan
Objektif Diakhir pengajaran dan pembelajaran, murid diharapkan dapat:
i) Menyemak stok alatan sukan dan permainan
ii) Menyatakan prosedur penyemakan stok
Aktiviti 1) Murid menyatakan langkah-langkah penyemakan stok.
2) Murid membuat penyemakan stok dan mengisi borang keluar masuk peralatan
sukan dalam kumpulan yang telah ditetapkan secara bergilir-gilir sepanjang masa
PJK.
Evidens B3DJ3E1
Refleksi