You are on page 1of 2

EIPHNO~IKEIO A0HNQN

~IMIKAIIA MIKPO~IA<DOPQN (MAN-3)

TO EIPHNO~IKEIO A0HNQN
AnoTEAOUIJEVO an6 TI']V Mapfa BEpTO'WVI'j, Elpi']VOO[KI'j, TI']V anoia 6piO'E I']
lliOfKI']O'I']<; TOU Elpl'jVOOIKEfou KOI an6 TI']V rpaiJIJOTEO navvonOUAOU A<ppoOfTI'j .
I:UVEOpfaO'E 01']1.160'10 O'TO OKpOOT~p16 TOU TI'JV 21-11-2017, y1a va OIKOO'EI TI']V un69EO'I']IJETO~U:
TON ANAKOnTONTQN: 1 )Era1pda~ J.IE TIJV urwvupla "nAilliKA ENllYMATA llHMHTPIOI: BITI:IOI: ANONYMH
BIOMHXANIKH KAI EMnOPIKH ETAIPEIA", J.IE tlipa TI)V N.CJ)IAalitAcpEIO ATTIKrl~, I) onola litv napaani91)KE liui
1TAI)pt~oualou li1KI)y6pou 2)81TI:IOY lli)J.II)Tpfou, KOTOIKOU ntUKI)~ ATTIKrl~. o06<; lwavvlvwv, ap191J. 7, 0 onoio<;
napaord91']Kt 010 rou nAI'Jpt~ouolou OIKI']y6pou KavEAMnou,\ou Gt6owpou (AM Lli:A 010408) 3)BITIIOY
KWVO'TavrouAa~ O'U~uyou lli)J.II)Tpiou, TO ytvo<; rtwpyfou KOO'IJO, KOTO[KOU OIJO[W<; ntUKI)~ ATTIKrl~. o06<;
lwavvfVWV, api91J. 7, 0 onolo<; napaO'T091'jKE 010 TOU IOIOU W<; OVW nAI'jpt~OUO'IOU OIKI'jy6pou KavtM6nOUAOU
Gt6owpou (AM LlrA 010408).
THI: KA0HI: H ANAKOnH: AvwVUJ.II)~ Tpant~IKrl~ Era1pda~ J.IE TI)V ElTWVUJ.Iia "TPAnEZA EUROBANK
ERGASIAS ANQNYMH ETAIPEIA", nou tOptUEI O'TI'JV A9~va, 006<; 09wvo<; ap191J. 8 KOI tKnpoowntfTOI v61JIIJO, I']
onola napaaro91'jKE 010 Tl']<; nAI'jpt~ouofa<; OIKI'jy6pou Eplq>UAI']<; AnOO'TOAfOOU (AMLli:A 013825) .
01 OVOK6mOVTE<; ~I'JTOUV VO yfVtl OEKT~ I'] an6 21-11-2014 OVOKOn~ TOU<;, nou KaTOTE91'jKE IJE api91J6 3825/5182/4-12-
2014, npOO'OIOpfO'TI'JKE y1a TI']V OIKOO'IIJO Tl']<; 24-2-2016 KOI !JET ava(3o,\~ y1a TI']V OIKOO'IIJO nou avaq>Eptral, O'TI']V apx~
Tl']<; napouoac;. Kara Tl'j O'U~~TI'JO'I'j Tl']<; uno9EO'EW<;, 01 nAI'jpt~OUO'IOI OIKI'jy6pOI TWV OIOO[KWV, OVETTTU~av TOU<;
IO'XUPIO'IJOU<; TOU<; KOI ~~TI'JO'OV va yiVOUV OEKTO 60'a avaq>EpOVTOI O'TI<; npOTOO'EI<; TOU<;. To lliKOO'T~piO a<pou:
MEJ\ETHIE TH ~IKOfPA<DIA

IKE<D0HKE IYM<DQNA ME TO NOMO

Mt TI']V un6 KpiO'I'j OVOKOn~ (3825/5182/4-12-2014) 01 OVOK6TTTOVTE<; ~I'JTOUV y1a TOU<; Myou<; nou ava<ptpOUV O'TO
OIK6ypa<p6 Tl']<;, va OKUpW9ti I'] IJE ap191J6 24870/2014 01aray~ nAI']PWIJ~<; Tl']<; lliKOO'T~ OUTOU TOU lliKOO'TI'jplou, IJETO
TI'J<; an6 10-11-2014 tmray~c; npo<; nAI'JPWIJ~ napa nMac; avnypo<pou tK npwrou tKTtAwrou anoypo<pou TI'J<;
OVWTEpW 01aray~c; nAI'jpWIJ~<;, IJE TI']V onofa unoxptW91'jKOV va KaTa(3aMouv O'TI']V Ka9~<; TO noo6 O'UVOAIKO TWV
XIAiWV OKTOKOO'[WV oapOVTO TpiWV € KOI oapovra EV6<; AETTTWV (1.843,41 €) nAEOV T6KWV KOI t~6i5WV y1a anaiTI']O'I'j
nou nl'jyO~EI an6 TI']V unap191J. 32.115871/5-5-2009 O'UIJ(300'I'j nfO'TWO'I']<; IJE OVOIXT6 (aMI']MXPEO) ,\oyap100'1J6, IJETO
Tl']<; an6 29-3-2011 np6o9tTI']<;' npO~I']<; TpononO[I'jO'I']<;' OUT~<;, O'UIJ<pWVO IJE TOU<; EIOIK6TtpOU<; 6pou<; KOI O'UIJ<pWVit<;
OUT~<; KOI va KOTOOIK00'9ti I'] Ka9~<; I'] OVOKOn~ O'TI']V OIKOO'TIK~ OanOVI'j TOU<;. H OVOKOn~ VOIJ[IJW<; KOI napaOEKTW<;
EVWTTIOV TOU nap6VTO<; l\JKOO'TI'jpfou EIO'CVETOI npo<; O'U~~TI'JO'I'j KOTO TI']V npOKEIIJEVI'j OIOOIKOO'ia {ap9pa 614, 632 nap.
1 EO. a' ETT. KnoALl}, OO'K1']9tioa E1Jnpo9EO'IJW<;, t<p6oov 01 npoo(3aM61JEVE<; (~TOI I'] IJE api91J6 24870/2014 01aray~
nAI']PWIJ~<; KOI I'] an6 10-11 -2014 ETTITOY~ npo<; nAI'JPWIJ~) tm0691'jKOV TI']V 4-12-2014 O'TOU<; avaK6TTTOVT£<; ((3,\.
O'XETIK~ ETTIO'I']IJEIWO'I'j Tl']<; OIKOO'TIK~<; ETTIIJEA~Tpla<; O'TO npwTOOIK£[0. A91']VWV KpuoroMou<; lli']IJI']Tplou ETTi Tr]<;
ETTI009£iO'a<; 01aray~ nAflPWIJ~<; nou npoO'KOIJ[~OUV IJE tniKAI']O'fl 01 (3 KOI y OVOK6TTTOVTE<;), EVW TO OIK6ypa<po Tl']<;
EVOIKI'j<; OVOKOn~<; KOTOTE91']KE TI'JV 4-12-20146 O'TI'j ypOIJIJOTEia TOU nap6VTO<; lliKOO'TI'jpiOU KOI £TTJ0691'jKE OU91'j1Jtp6V
(4-12-2014) O'TI']V Ka9' ~<; OVWVUIJI'j ETalp£ia ((3,\. TI'JV un' ap191J. 10137(3/4-12-2014 EK9£0'1'j tniOOO'I']<; TOU OIKOO'TIKOU
ETTIIJEAI'JT~ O'TO npwTOOIK£10 n£1p010 rtwpylou KaAtpyl'j nou npOO'KOIJ[~OUV IJE tnfKAI']O'I'j 01 (3 KOI Y OVOK6mOVTE<;},
~TOI EVT6<; Tl']<; V61JIIJI']<; npo9t0'1JiO<;, EVW OEV TTpOKUIDEI 6TI EXOUV ETTOKOAOU9~0'£1 OMt<; npo~tl<; EKTEAEO'fl<; IJETO TI']V
mfOOO'I'j Tfl<;' npoavaq>Ep61JEVI'j<; ETTITOY~<; npo<; nAI'jpWIJ~. An6 TO ntpltX61JEVO KOI TO OIT~IJOTO Tr]<; UTT6 KpiO'r]
avaKoTT~<; ouvoytral oa<pw<; 6r1 oro OIK6ypa<po ciur~c; owptuovrm napaOEKTO r6oo 11 avaKoTT~ Kma 01aray~c;
nAflPWIJ~<; TOU ap9pou 632 KnoALl, 60'0 KOI fl OVOKOn~ KOTO Tl']<; OIOOIKOO'ia<; Tl']<; avayKOO'TIK~<; EKTEA£0'1']<;, nou
OUVOIJEI OUT~<; ETTIO'TTEUOETOI (IJE TflV ETTfOOO'fl ETTITOY~<; npo<; EKTEAEO'I']) TOU op9pou 933 KnoALl, ETTEIO~, O'UIJ<pWVO IJE
Tl'j OIOTO~I'j TOU ap9pou 218 nap. 1 n£p. 0' TOU KnoALl, OIJ<p6Ttpt<; EKOIKO~OVTOI KOTO Tr]V TTpOKEIIJEVI'j OIOOIKOO'ia IJE
TI']V anoia OIKO~ETOI fl OJa<popo an6 TflV anaiTI']O'I'j anopptouoa OTT6 O'UIJ(300'1'j niO'TWO'I']<; IJE OVOIXT6 (aMI']MXP£0)
,\oyap100'1J6, (300'£1 Tl']<; onofa<; tK0691'jKE fl OVOKOID61JEVI'j OIOTOY~ nAI'jpWIJ~<; KOI unoyOVTOI O'TI']V UAIK~ KOI TOTTIK~
ap1JOOJ6TI']Ta TOU lliKOO'Tflplou TOUTOU (op9pa 584, 632 nap. 1, 933 rrap.1 KOI 2 KnoALl), 'l O'UVXPOVI'j 0£ EKOiKO?I'J
TOU<; OEV £TTiq>Ept1 O'UVXUO'fl. I:uvtnw<; npETTEI va yiVEI 0£KT~ fl avaKon~ KOTO TO TUTTIK6 Tl']<; IJEpO<; KOI VO tpEUVI'j9£1 I']
VOIJIK~ KOI OUO'IOO'TIK~ (3a0'11J6TflTa TWV Mywv Tl']<; (op9po 633 nap. 1 KnoALl). I:UIJ<pWVO IJE Tr] OIOTO~r] TOU Op9pou
368 KnoALl, 6nw<; aur6 EXEI OVTIKOTOO'T09tf IJE TO op9po 37 TOU V. 3994/2011 (A' 165/25-7~2011, <t>EK ':' 182
19851 024/25-7-2011) "1. To Ll1Kaor~p1o IJnOp£1 va 01opio£1 tvav ~ mp1oo6rtpouc; npayiJaroyvWIJOV£<; av KPIV£1 6r1
TTp6KEITal YIO ~I']T~IJOTa TTOU OTTOITOUV yro VO yiVOUV OVTIAI']TTTO EIOIKE~ yvti.JOEI~ ETTIOT~IJ'l~ ~ TEXV'l~· 2 .To lliKOOT~piO
OcpEiAEI VO OIOpioEI TTPOYIJOTOYVWIJOVE~ OV TO ~I']T~OEI KOTTOIO~ OIOOIKO~ KOI KpiVEI TTW~ XPEIO~OVTOI IOIO~OUOE~ yvti.JOEI~
ETTIOT~IJ'l I'] TEXVI'J~". Arr6 TI']V TTOpOTTOVW OIOTO~I'j TOU Kno.\Ll rrpOKUTTTEI 6TI, I'] OUIJTTA~pWOI'j TWV OTTOOEI~EWV IJE Tl'j
OIEVtpyEIO TTPOVIJOTOYVWIJOOUVI'j~ EVOTT6KEITOI OTI']V KUpiOPXIK~ KOI IJ'l EAEYX61JEVI'j OVOipETIKO KpiOI'j TOU lliKOOTI']pfou
Tl'j~ OUOIO~ (An 2/2006 EAALl/VI'j 2006.1 048), TO OTTOIO EAEU9tpw~ EKTIIJO TI']V OVOYKI'J Tl'j~ XPI'JOIIJOTTOI~OEW~ TOU
OTTOOEIKTIKOU OUTOU IJEOOU, IJE E~OipEOI'j TI']V TTEpiTTTWOI'j KOTO TI']V OTTOIO KOTTOIO~ OTT6 TOU OIOOIKOU~ ~I']T~OEI Tl'j
orE~oywy~ rrpoy!Jaroyvw!Joouv'l~ Kor To LlrKooT~pro KplvEr 6Tr XPEra~ovTor 6xr orr.\w~ "ErorKt~". oMa "rora~ouoE~"
YVWOEI~ ETTIOT~IJ'l~ I'] TEXVI'J~, OTT6TE ocpEIAEI VO OIOpiOEI TTPOYIJOTOYVWIJOVO I'] TTPOVIJOTOYVWIJOVE~, aMw~ I']
OTT6pp14JI'j, PI'JTW~ I'] OIWTTI'jpW~, TOU OXETIKOU OIT~IJOTO~ Ol'jiJIOUpyEI Myo ovorptOEW~ Th~ OTTOcpOOEW~ (An 2/2006
O.TT., 525/2000 EAALlfVI'j 2000 . 1368). LI']IJEIWTEOV OE 6TI, "IOIO~OUOE~" YVWOEI~ ETTIOT~IJ'l~ I'] TEXVI'J~ OTTOITOUVTOI, 6TOV
rrp6KEITOI yro OVTIKEIIJEVO T600 EVTOVO E~EIOIKEUIJEVO, WOTE 1J6VO OTT6 EIOIK6 IJTTOpEI VO E~ET009EI, EVW OTTAW~
"EIOIKE~" 6TOV rrp6KEITOI yro OVTIKEIIJEVO TTOU, OV KOI I'] tpEUVO TOU OV~KEI KUplw~ OE EIOIK6U~ OEV OTTOKAEIETOI VO Kp19Ei
KOI OTT6 IJ'l EIOIK6 KOI VO O~IOAOY1']90UV TO AOITTO OTTOOEIKTIKO IJEOO KOI KOT EcpOpiJOY~ OK61JI'j TWV KOV6VWV Tl'j KOIV~~
TTEipo~ KOI TI'J~ .\oyrK~~ (Ecp .A9 1597/2011 OI'JIJ. TNn NOMOI:, Ecp.l\oiJ. 139/2011 OI'JIJ. TNn NOMOI:, Ecp.Gw.
91/2009 E<l>M2009.1101, Ecpl\op. 581/2010 Enii:KEMnil2010. 1161, EcpnErp. 6/2009 ENouTil2009.42 OI'JIJ. TNn
NOMOI:, Ecpilwo. 141/2005 OI'JIJ. TNn NOMOI:). Ev npoKEIIJEVW yro TI'JV oocpaM ovtiA'lllJ'l tou ~'ll~IJotoc; tl']c;
aopr01iac; I'] 6XI K69E ETTi IJEpouc; KOVOUAiOU ll']c; OUVOAIK~c; OcpErA~c; lWV avaKom6VlWV, EK ll']c; UTTOpi91J. 32.115871/5-
5-2009 OUIJ~OOEW~ TTIOTWOI'j~ IJE OVOIXT6 (aMI']MXPEO) .\oyopiOOIJ6, OUVOIJEI ll']c; onoiac; E~£0691'] '1 IJE opt91JO
24870/2014 0101ay~ TTAI'JPWIJ~c; (npoo~aAA61JEVI']) ll']c; ll1K001~ OUlOU lOU ll1K0011']piou, EV 6llJEI lWV TlpOl09EVTWV
IO)(UpiOIJWV lWV, Eivar avoyKoia KOTO TI']V KpiOI'j TOU ll1K0011'jpiou I'] OIEVEPYEIO AOYI011K~c; TlpOYIJOTOVVWIJOOUVI'jc;,
KOl6TliV UTTO~A1']9EVlOc; O)(ETIKOU OIT~IJOlOc; an6 OUTOUc;, on6 AOYI01~ npay~.UxtOVVWIJOVa OTTO TOV KOlOAoyo TWV
rrpoy1JOlOVVW1J6VWV TTOU Tl'jpEilOI 010 ll1K001~pro OUTO. ETTOIJEVWc; npETTEI VO OVO~A1']9Ei I'] EKOOOI'j Opi011K~c;
orr6cpOOI'jc; KOI VO OIOlOX9Ei I'] OIEVtpytra AOV1011K~c; rrpoyiJOlOVVWIJOOUVI']c;, KOTO 10 EIOIKOTEpO Opi~OIJEVO 010
OIOlOKliKO.

riA TOYI /\OfOYI AYTOYI


l11KAZEI t:pr}IJilV Til<; lTpWTil<; (11l<;) avaK6mouaac; KOI aVTIJJWAia TWV AOITTWV OIOOIKWV.

ANABAMEI TI'JV tKOOOI'J oproTrK~~ orrocpaoEw~

l11ATAI:I:EI TI']V ETTOVOAI'J4J'l Tl'j~ OU~I']T~OEW~ Tl'j~ UTT09EOEW~ rrpo~ OIEVtpyEIO Tl'j~ KOTO TO KOTWTtpw OIOT00061JEVI'j~
AOYIOTIK~~ TTPOYIJOTOVVWIJOOUVI'j~.

l110PIZEI TTPOYIJOTOYVWIJOVO TOV Av~poura6uouAo I:wrr}pll TOU illliJilTPiOU /\oyroT~ -<l>opOTEXVIK6-nruxrouxo


AI:OEE, oM~ ApTEIJIOO~ 20-22, TK 15561, Xo.\opy6~ TllA. 210-6516185 KIV. 6972737999, IJE ETTIIJEI.Era tou
ETliiJEAE01EpOU TWV OIOOiKWV, 0 OTTOIO~ ocpo(J IJEOO OE rrpo9E01J[O 20 I']IJEpWV OTT6 Tl'j V61JIIJI'j KOIVOTTO[r]OI'] OE OUT6V Tl']~
rropo(Joo~ OWOEI TOV 6pKO TOU TTPOYIJOTOYVWIJOVO OTO KOTOOTI']IJO TOU lliKOOTI'jpiou OUTOU EVWTTIOV TOU Elpi']VOOIKI']
UTTI'jpEOIO~ OUTOU TOU LliKOOTI'jpiou KOI OE TTEpiTTTWOI'] KWAUIJOTO~ Tl'j~ EVWTTIOV TOU VOIJ[IJOU OVOTTAI'jpWT~ Tl']~
OUVTOOOOIJEVI'j~ Tl'j~ O)(ETIK~~ TTEpl OpKOOOO[O~ tK9EOI'j~ KOI OcpOU M~EI YVWOI"] 6AWV TWV EyypacpWV Tl'j~ OIKOypocpfo~,
6AWV TWV ETTIKOAOUIJEVWV OTT6 TOU~ OIOOIKOU~ KOI 60WV aMwv Eyypacpwv 01 OIOOIKOI TOU rropoOWOOUV ~ OUT6~ KpiVEI
XP~OIIJO, 9o OTTOcpOV9EI Eyypacpw~ O)EOV K09 urrtp~OOI'j TOU N. 128/1975 I'] K09~~ I'] OVOKOTT~ ETTEVtpyl'jOE OTO
TTAI']TT61JEVO IJE TI']V UTT6 KpiOI'j OVOKOTT~ OUVOAJK6 U4JO~ Tl'j~ OIJcpiO~I'jTOUIJEVI"]~ OcpEIA~~ KOI EIOJK6TEpO EOV
KOTOAOyiOTI']KOV OE ~apo~ TOU OOVEIOA~TTTI'j KOI T6KOI T6KWV, ETTI~CtpUVOI"] KOI OVOTOKIOIJ6~ OUTWV KOI j3) OE KOTacpo;rK~
TTEpimWOI'j yro TTOIO XPOVJK6 OIOOTI']IJO KOTOAOyioTI'jKOV T6KOI T6KWV yro OIOOTI"]IJO IJ1Kp6TEpO, OE TTOIO KOVOUAIO
KOTOAOyiOTI'jKOV KOI TTOI6 EiVOI TO ouyKEKpiiJEVO TT006 TWV OVOTOKIOIJWV yro TO K09E KOVOUAIO. nEpl TOUTOU 9o OUVTO~EI
TTA~pw~ OITIOAOYI'JIJEVI'j tK9EOI'j TI']V OTTOIO 9o KOT09EOEI OTI'] rpOIJIJOTEIO TOU lliKOOTI'jplou IJEOO OE rrpo9E01JIO OOpOVTO
(40) I'JIJEpti.Jv OTT6 TI']V 6pK10~ TOU. H VEO OU~~TI']OI'j Tl'j~ UTT69EOI'j~ 90 rrpOOOIOp109Ei IJE KA~OI'j TOU ETTIIJEAEOTEpOU TWV
OIOO[KWV IJETO Tl'j OIEVtpyEIO Tl'j~ TTPOYIJOTOYVWIJOOUVI'j~.

TOU, OTI']V A9~VO,