New Grrunnen

kr >> v en, erzameling drom

en ht ac

bi jd r

ag e|

20 08

Er broeit iets in Gronin gen. We vragen ons af bij wie we horen. Maa oosten of het westen kijk r of je nu naar het t: Grunnen ligt in iede r geval in het midden andering. Niet vragen ! Het is tijd voor ver: "wie gaat er nu dan voo r ons zorgen?", maar we zelf, wat kan Gronin vragen "wat kunnen gen onafhankelijk?". Na 414 jaar wingewest te Holland gaan we nu onz zijn geweest van e eigen vruchten pluk ken. We gaan uit van Tijd voor een ander spe onze eigen kracht. l met eigen regels. We roepen alle doener s en denkers van Gronin gen op de toekomst in nemen. We willen vrij eigen hand te denken over een ander, zelfstandig en zelfver We noemen het New Grr zekerd Groningen. unnen, een land met onb egrensde mogelijkhed Zealand of New Babylon en net als New . We hebben de stad, het ommeland, de horizon het wad, het gas, de sup , de zon, de zee, erkabel, de havens, een ziekenhuis, een brouwe veel kennis en heel vee rij, een vliegveld, l jeugdig elan. Wat kun nen we hier niet allemaa En wie zouden onze nieu l mee doen!?! we partners kunnen zijn ?! We willen dromen en we willen doen. We roep en iedereen op nieuwe Geen oude koeien, gee plannen te maken. n stokpaardjes, geen poli tiek maar nieuwe idee Grrunnen. Wij gaan erv ën voor New oor zorgen dat die plan nen gehoord worden. met ideeën bij elkaar Wij gaan mensen brengen. Èn wij gaan een manifestatie houden Grrunnegers waar we met alle New dat New Grrunnen late n zien. Hoe kun je meedoen aan New Grrunnen? ! denkers Stuur ons jouw droom van Groningen! max 500 woorden | inze nden vóór 18 februar i naar droom@newgrr unnen.gr De kracht van Gronin gen; wat is volgens jou de (geheime) kracht van max 500 woorden | Inze Groningen? nden vóór 3 maart naa r kracht@newgrrunnen.g r Wat is je bijdrage? Doe New Grrunnen een plan kado. max 500 woorden | inze nden vóór 17 maart naa r bijdrage@newgrrunne n.gr doeners Alle bouwers en vormge vers kunnen mailen naa r reageer@newgrrunne n.gr Meer informatie en een selectie van de inzendin gen kun je vinden op www.newgrrunnen.gr onze website

New Grrunnen
>> Vrij denken over Gr on

Inhoudsopgave
Inleiding, de tussenstand .................... 5 Onafhankelijk? ...................................... 7 De plaats .............................................. 14 Het begrip ............................................31 Het web ................................................39 De kost..................................................47 Het brein ..............................................58

ingen 2.0

New Grrunnen is een onafhankelijk initiatief, belangeloos en vrij van politiek. Pavlov Medialab is moderator en producent. Deze bundel bevat een willekeurige selectie van spontaan ingezonden verhalen.  

Een tussenstand
New Grrunnen is een oproep aan de bevolking van Groningen om zichzelf opnieuw uit te vinden en een plek te zoeken in deze wereld in beweging; een moment van bezinning op de 21ste eeuw en de toekomst van stad en ommeland. In de maanden februari, maart en april, gelijktijdig met de debatten over de nieuwe structuurnota, hebben we alle Groningers via een pamflet en verschillende media opgeroepen ideeën in te zenden voor New Grrunnen. Eerst werd de Groningers gevraagd te dromen over een utopisch Groningen. Vervolgens vroegen we ze de zelfstandige kracht van Groningen te verwoorden. Ten slotte werd gevraagd deze dromen en deze krachten samen te voegen tot plannen voor New Grrunnen.

Luusteren
Neem de tied as ain joe wat vertellen wil Neem de gevuilens van ‘n aander mens serieus Geef nait vôt joen aigen maining Stel vroagen as ie echt helpen willen

Na deze periode zijn we ons verder gaan verdiepen in vijf thema’s. Tijdens twee denktanksessies hebben zo’n 50 experts uit het bedrijfsleven, de wetenschap en het culturele veld gediscussieerd over de thema’s; plaats, web, begrip, brein en kost. We hebben veel reacties gehad! Dromen over nieuwe woonvormen, open source government, hofjes voor buitenlandse studenten met een Oxfordgevoel, volop genieten van de rust, de ruimte en de schone lucht, Groningen als energiecluster van Europa, een chocoladefabriek of een kinderdisco. En plannen voor mobiele tuinen, een stad met 3 lagen, generatiewonen waarbij studenten studiepunten kunnen halen als ze zorgen voor ouderen, plaggenhutten of onderlandwoningen en een openbare colleges. Deze bundel bevat een impressie van wat er is besproken tijdens de denktanks en een selectie van de inzendingen die we hebben verzameld via de website en via interviews in de provincie.

Pebaier kôrt te proaten zodat de aander ‘n overzicht krigt. inzending van Jan Uilenberg

Dit is geen eindpunt, maar juist een begin
We gaan de komende weken onderzoeken hoe we verder moeten. Tijdens de afgelopen maanden is gebleken dat de deelnemers behoefte hebben aan bijeenkomsten waarbij mensen uit verschillende sectoren met elkaar kunnen praten over hun ideeën en mogelijkheden. Nu moeten we onderzoeken hoe groot dit draagvlak is. We bedanken iedereen die ons de afgelopen maanden heeft geholpen en gesteund. U hoort nog van ons!  

New Grrunnen en Pavlov medialab

New Grrunnen is een reactie op de politieke discussie over de treinverbinding met het westen van het land. De nationale oriëntatie en de hoge verwachtingen van een fysieke verkeersverbinding kwam op ons 20ste eeuws over. Wij misten de 21ste analyses en alternatieven; Groningen ligt niet aan de rand van het land maar midden in de wereld en er zijn vele manieren om zinvolle verbintenissen aan te gaan. Wij hopen middels dit experiment de discussies te voeden over de kenniseconomie en de creatieve stad en, belangrijker nog, over de plek van onze regio in de wereld. Wij willen helpen om de eilanden te overbruggen en stammen te verenigen die de sectoren en lagen van de samenleving scheiden. Pavlov medialab onderzoekt de nieuwe media en hun invloed op de cultuur en de samenleving. Nieuwe media dragen bij aan de globalisering, zij overstijgen de landsgrenzen en maken de wereld ervaarbaar en bereikbaar. Onder invloed van de nieuwe media veranderen ook de manieren waarop wij met elkaar omgaan, hoe wij communiceren, elkaar informeren, ons organiseren en vooral ook hoe wij handel en politiek bedrijven. Vanuit het onderzoek van deze nieuwe media onderneemt Pavlov medialab culturele initiatieven, vooral artistiek, soms ludiek en soms ook politiek. Ons uitgaanspunt daarbij is think global, act local. Pavlov medialab Viaducstraat 3a 9700 AD Groningen T 050 5791084 www.pavlov.nl Deze bundel is ook als pdf-bestand te downloaden op de website www.newgrrunnen.gr

Onafhankelijk?

Over een onafhankelijk Groningen en vrij denken over Groningen 2.0
We begonnen dit denkexperiment met een pamflet en een oproep aan allle Groningers om vrij te denken over Groningen. Stel dat Groningen onafhankelijk is, hoe zou dat er uit zien. Wat kan Groningen onafhankelijk? Hoe ziet jou ideale Groningen eruit? Wat is de geheime kracht van Groningen? Wat kunnen we daar niet allemaal mee doen? Wie zouden onze nieuwe partners kunnen zijn? Wat is jouw bijdrage voor New Grrunnen?

roningen v n Mijn droom regan Gderland. Letterlijk en figuurlijk. We leven en werkers io van Ne te ake

eidsm Groningen is de groens ot gebied, waardoor bel is uniek voor zo ‘n gro landbouw ig cradle to cradle. Dit n. De hier volled te kijken hoe wij dat doe r Groningen komen om worden uit de hele wereld naa en de natuurgebieden h. Het boerenland is enkel nog biologisc m Groningen (rondo in Groningen aangewezen gebieden drie speciaal daarvoor d. Zoals gekoesterd. Alleen in nieuwe wijken gebouw hoten) worden nog Delfzijl en rond Winsc gen precies Gronin stad, rondom t een groen hart, zo is stedelijk gebied is me t, de stad de Randstad een groot hart. Dit stedelijke har met een stedelijk internationaal een groot groen gebied is andersom en en parken. Groningen ene stad vol tuinen, bom landschap Groningen, is een gro opa. Het weidse natuur centrum van Eur filosofisch en spiritueel dstad en andere ran bekend als ensen uit de overvolle r contemplatie. Zakenm van de vele leent zich bij uitstek voo tot rust te komen in een n naar Groningen om oster, er zijn delen van Europa gaa ctijns klo hectische rijk is. Er is een benedi osters die Groningen r humanisten meditatiecentra of klo filosofische centra voo en ook verschillende sche meditatiecentra, taan van deze boeddhisti het elders zo drukke bes is een oase van rust in en atheïsten. Groningen . globaliserende wereld tra. oze dierenopvangcen in Groningen zijn de tall andere specialiteiten r oude paarden, tra voo Een van de erenasiels, opvangcen de vogelopvang, huisdi weer in onze Het zwienenparadies, dencrèche heeft zich ar op. Ook de zeehon en. Hele circusdieren, noem ma kinder bejaarde me uitjes voor school zijn populaire en leerza gen toe. provincie gevestigd. Ze al hiervoor naar Gronin eek komen specia ssen uit de verre omstr schoolkla 

zijn hiervoor nbron. Nergens langrijke inkomste dan ook een be overnachten en kunnen toerisme is Het ecologisch gebouwd. Toerist de vele kantieparken bij s, of in een van erne hotels of va echter mod ante hotelletje bouwd tot charm volop genieten zijn omge n je nog . In Groningen ku in boerderijen die ht Gronings dorp Groningers huisjes in een ec is gebleken dat authentieke t onderzoek schone lucht. Ui niet. Dat komt ruimte en de bij lange na van de rust, de rijksten zijn we luta. In euro’s n Europa zijn. De de Europese va ste inwoners va de gelukkig gehouden met t een rekening is Groningen heef derzoek all hoog. Maar omdat in het on er niet bijzonder de Groning ale producten. e inkomen van aankoop van lok is het gemiddeld em stimuleert de . Dit syste t parallelle lel geldsysteem invoering van he een eigen paral haars. Sinds de en dus nooit sc t renteloos e streek. Bovendien is he n zeer welvarend is Groningen ee geldsysteem 

Hallo. als ik in de kortigh eid even een paar ideetje mag poneren , dan graag. om te beginnen een goe Het lijkt me d idee om en hek om de hele provincie neer te zet een digitaal hek dat elk ten. Maar dan vervoermiddel onder Dre nthe ten westen van frie oosten van grrunnen ,reg sland en ten istreerd en automatisch een” grrunnenwegenbe De reden dat ik drenthe lasting “ oplegt. en friesland uitsluit is de volgende; wellicht getuig om op korte termijn ges t het van inzicht prekken te beginnen me t genoemde provincies, afscheiding, danwel “st om samen tot een atus aparte” , te komen. Immers wij heben het we nee zij hebben ons nod sten niet nodig. ig ! Wij in het noorden zijn in het bezit van dat droomt; ruimte,rust, gee waar het westen van n files, wel een eigen hav en , dus van r.dam hebben te vrezen , we importeren we ook niks onze eigen produkten, en we exporteren onze eig dus dicht die kraan !. We en produkten, hebben onze eigen univer siteit, medisch centrum onze krachten als 3 noo , dus als we rdelijke provincies bundel en , zijn we de rest van dan de baas! Wat nou gee nederland meer n spoorlijn , stik in je spo orlijn , we willen helem verbinding van het weste aal geen snelle n naar het noorden, kom en al die bijgoochems hie onze rust verstoren, ben r een beetje je nou gek, mooi laten ver kommeren daar op die alleen bij vertoon van een vuilnisbelt, en geldig pasje ,tegen uite raard geringe vergoedin met mooie stempels), toe g (maar wel lating tot onze provincie . Ik zal deze hersenspinse uitwerken en aan divers ls binnenkort e gecommiteerden voo rleggen zodat ze na zinn en ampele overwegingen ige discussie zullen inzien dat hier de bodem kan worden gelegd superieur noorden, waar voor een de rest van nederland me t recht tegenop kan zien .

Ik zie Groningen als hoofdstad van de Noordzee-republiek bestaande uit, wat nu zijn, de provincie Groningen en het noord duitse Ost Friesland.. Delfzijl wordt onze internationale haven en luchthaven. Een goede treinverbinding is er naar de hanzesteden Bremen, Hamburg en Kopenhagen. Al het onderwijs komt in handen van onze Universiteit. Onderwijs is gericht op veelzijdigheid. De republiek is vooruitstrevend, pacitistisch, atheistisch en zelfvoorzienend. Industrie en agrarische produktie wordt heropgebouwd, ruilhandel wordt belangrijker. De markt wordt bepaald door vraag niet door aanbod. Er is geen rentesysteem. Er komt een boven en een ondergrens aan de levens-standaard. Deze wordt door middel van een een referendum bepaald. Status is niet langer gelinkt aan materieel bezit. Politiek gezien zijn we wereldwijd neutraal. We hebben geen leger. Er zijn geen wapens. We gaan uit van een miljoen inwoners.

Doe een greep: Ontwikkel in het gebied de langzaam transport kant: fiets en waterwegen in stad en ommeland gecombineerd met high tech vervoers transport banden in kokers onder de grond vanuit de eemshaven tot de stad en daarna verder via de polder naar de randstad en via bremen naar duitsland. Wordt van Calimero Wicky de Viking. Durf te kiezen voor People Planet & Proffit. Kies voor duurzame energie, steek geld in omzetten naar biologische landbouw, (nu exporteren onze boeren naar Amerika en verwerken wij aardappelen uit het oostblok...).

Zorg voor ieder weekend een cultereel evenement en doe dit in elke kunstsector zodat een bezoeker altijd wat “in stad” beleefd. Bewaar de rust en stilte in het ommeland en investeer in sociale cohesie bevorderende faciliteiten (dorpshuizen, kleine café’s)... Breng meer cultuur op dat platteland om de leefbaarheid te vergroten met oog voor de menselijke maat (kleine producties, try outs, fietsjazz tocht achtige dingen). Zorg voor samenwerking tussen overheid cultuur en bedrijfsleven. Wallage: Haal de stropdassen (ondernemers) en zwarte T-shirts (cultuur) bij elkaar en laat ze kleurige nieuwe kleren gaan dragen en ideeen voor de stad bedenken en financieren! En vast nog veel meer! Engbert Breuker

10 Dit zijn drie van de tientallen droomformulieren die we hebben ingezameld tijdens onze droomactie op de Grote Markt in Groningen op 1 februari 200.

11

onin n Het geheim van Grboertje”; ikge nieuwsgierig, ben als “wereld

In mijn droom zag ik mezelf tegelijkertijd wil ik ook de wereld in te trekken en ondernemend, houd ervan mensen je kennen. Ik heb r de lucht schoon is en de thuis komen op een plek waa de kleinste dorpjes tot stad en land afgereisd, van als muzikant en kunstenaar eld en ik heb ook in de n en familie over de hele wer wereldsteden, ik heb vriende niet om te “snakken” aan nota bene. Ik vertel dit randstad gewoond, in de Jord Groningen gekozen maken: ik kon kiezen en heb maar omdat ik een punt wil willen omschrijven als Waarom? Ik zou Groningen om mijn thuis te noemen. ale cultuur en lokale natuur. de perfecte mix tussen glob “werelddorp”; ik vind hier sen. Ik hoor hier goeie ad dat ik hier iets moest mis Ik heb nooit het gevoel geh dans en theater, vaak nog ressante kunst, geweldige muziek, zie mooie films, inte uren voor in de rij te t. Bovendien hoef ik er niet voor dat het wereldfaam krijg nden en bekenden tegen en naartoe, kom ik er veel vrie r staan, kan ik er op de fiets pen, te voet, van kroeg naa ook van het eindeloos stap is het betaalbaar. Ik geniet ik het allemaal sies. Als djes, voordrachten en jam-ses kroeg, met onverwachte ban , ruimte en de stad en geniet ik van rust tijd buiten zat ben zit ik in een mum van u voortdurend mijn acc en stad en ommeland houd frisse lucht. De polariteit tuss er was daar weliswaar een grot dam woonde opgeladen. Toen ik in Amster geen tijd om er was ook was niet wezenlijk beter en cultureel aanbod maar het viel tegen. meemaak. Ook het stappen in Groningen meer te zien dan ik nu hier corrupte e prijzen, de eindeloze wachtrijen, hog Ik had een broertje dood aan eens financieel garderobes waar je ook nog ng en de portiers, onbeschofte bedieni de file naar Ijmuiden, de i weer kon je kiezen tussen wordt uitgekleed. En bij moo rvolle stinkende trein naar naar Bloemendaal of de ove file naar Vinkeveen, de file rden was geweest had trein verbinding naar het Noo Castricum. Als er een snelle City. Eigenlijk hoeft voor mij vol gezeten. So far the Big ook die als een veewagen het als een van de best goed het leven hier is. Ik zie niet iedereen te weten hoe t motten aan en het erland. Want pas op: licht trek bewaarde geheimen van Ned archaïsch, gruizig en groen rumoerig en rustig, hip en t sublieme evenwicht tussen te bewaren en het contras deze perfecte balans weten is kwetsbaar. Maar als we kan Groningen de , dan pastorale kunnen accentueren tussen het mondaine en het Groningen en Dat is voor mij de kracht van worden. eerste echte “Global Village” en: het kan beter ... Groninger compliment gev daarom wil ik Groningen een

12

13

1

1

De plaats

Over het fysieke Groningen en haar inrichting voor de toekomst.
Terwijl de wereld globaliseert en virtueler wordt neemt het belang van de direct beleefde lokale omgeving toe. De “wereldmachten” behartigen geen lokale belangen, dat moeten we zelf doen. Onze Deigen droom is daarbij onze motivatie en motor. Als we zelf de vrije hand kregen, hoe zou Groningen, als plaats om te leven, er dan uitzien? Hoe ziet de ideale plek er uit waar we wonen, werken, winkelen, waar onze kinderen naar school gaan en waar we onze vrije tijd doorbrengen? Hoe moeten stad en ommeland er fysiek uitzien? Welke sferen kun je er proeven, wat kun je er beleven? Wat houden we en wat moet worden veranderd? Wat richten we in om het onszelf naar de zin te maken en wat doen we om bezoekers te trekken? Hoeveel en welke gasten willen wij op bezoek? Waar is de sfeer grootstedelijk en waar is ie landelijk? Restaureren we het oude, willen we iets nieuws of allebei? Is oud en nieuw te combineren en bedenken we een geheel eigen architectuur die geïnspireerd is op Groningen zelf? Gaat Groningen, net als vroeger, weer “Groeningen” heten? Kunnen we een ecologisch Groningen bouwen; hypermodern en toch puur natuur?

>> ‘Drielaagse Stad’ Onder de grond de geheime gangen waar iedere Groninger van weet, maar die niet te zien zijn: het symbool van de geschiedenis en verhalen. Maak een deel van de gangen openbaar en maak een verhalen kelder onderin het nieuwe Forum gebouw. De gewone stad bevind zich vooral op het eerst maaiveld , de begane grond. Na de spraakmakende stadprojecen met de Stadsmarkeringen rondom de stad. De video paviljoens (nieuw gebruik openbare ruimte), A star is Born (toevoegen nieuwe openbare ruimtes) en Blue Moon (bouwen op ‘geheime’ plekken) wordt het tijd voor een vijfde stads project! Wij dachten aan het herstellen en herontwikkelen van de de oude radialen naar de binnenstad: Hereweg, Damsterdiep, Ebbinge, Friesestraatweg Hoendiep, Paterswolseweg. Maak van ieder radiaal een herkenbare eigen oprijlaan, met ieder een bomensoort, zonde rverkeersborden, zodat je langzaam maar zeker uit je auto stapt en gaat flaneren. De derde laag is het tweede maaiveld: City on a Roof. Maak nieuwe (semi) openbare ruimtes, appartementen , studios en tuinen op de daken. New Grunnen dus… Christophe de Jong

Stranden langs de noordkust van Gr oningen. Bedoeld weerhoudt om in voor Noorderlingen de file te gaan sta die het an voor een dagje met of zonder de strand of lekker uit hond. Verder vind waaien ik dat we de ruimt behouden. Hou op e die er is moete met nog meer wi n jken te bouwen op tijd stil is blijven sta prachtige locaties an. Meerstad is ee waar de n drama voor de en het landschap mensen die er nu dat verloren gaat. wonen Dat wou ik nog ev realiseerbaar zijn en kwijt. Al zou nie , er samen over dro t alles men maakt veel go ed.

1

1

ningse groente te maken, daarin nieuwe Gro Ons plan is mobiele tuinen en door bewoners laten verzorgen en gebruik (kruiden) te cultiveren en van 1x 1 m mobiele tuinen zijn bakken in de stad Groningen. De te beginnen met 10 op wielen. Het plan is lang/breed en 40 cm diep, en zijn. De nieuwe binnen als buiten te gebruik proef tuinen, die zowel en goed op het gebied smaak moeten worden groenten zullen goed van d en gezond zijn ctional food) dwz. dat ze goe van inhoudsstoffen. ( fun smaak en gezonde de combinatie goede om binnen te krijgen, zodat kelijk voor de worden en dus heel aantrek smaak een geheel kunnen cultivering van de ragen worden voor de lekkere eter. Er zal zorg ged en zoveel mogelijk van de gewassen en we will nieuwe smaak en vorm n, te beginnen bij de wijken laten participere bewoners / gebruikers van Groningse groenten Rfood gaat met de nieuwe nieuwe Ciboga wijk. PUU nieuwe smaak en te leren hoe je met de kookworkshops houden om n en eten. De voorbereiden, koken, proeve vorm van de groenten kan op en rond het plaats bij de verzorgers mobiele tuinen krijgen een ‘binnen’, overdag staan hts staan ze overwegend CIGOGA terrein. ’s Nac ruikt. el wordt opgevangen en geb ze buiten. Water uit de hem de vorm van ben we ‘garages’ nodig in Voor de mobiele tuinen heb op bestaande huizen glas, willen we aan en kassen. Deze kassen van en over en een eerste d dak-) tuinen. Het nadenk zetten of in de (bestaan januari 2008, de eerste project is gestart in praktische orientatie op het zijn. ember 2008 uitgeprobeerd 10 tuinen zullen in dec zo puur bereiken zijn de mensen die De doelgroep die we willen r graag een handje ken in de stad en daa mogelijk willen eten en drin ningers zijn, zoals denken dat dat heel veel Gro bij willen helpen.. Wij en van CIBOGA (ipv leverende bouwbedrijv bijv.de bouwvakkers en toe NNT, 1e bouwblok nsen van Opmaat, GRAS, hun vette hap), de me oriumgebouw aars verzameld in Laborat bewoners Ciboga, kunsten n werken, willen we biele tuinen goed gaa etc. Als de prototypen mo icipatie met de gaan maken in directe part er zoveel mogelijk van ruikers in de stad. toekomstige verzorgers/geb

Op de kruising Laan van de Vrijheid en Laan van de Vrede nabij de rot Vrijheidsplein in Gronin onde gen zal over een paar jaar de woontoren ‘La wel ‘De Vrijheid’) ver Liberté’ (of te rijzen. Deze toren wo rdt zo’n 70 meter hoo geweldige uitdaging g. Het lijkt mij een om op het kruispunt van deze ‘vrijheden’ en van deze woontoren op het terrein ‘La Liberté’ een VRIJH EIDSBOOM te gaan vrijheidsboom is nam bouwen. Deze enlijk niet een natuur lijk gegroeide boom, gebouwde boom van maar een constructief staal of aluminium. De boom krijgt een behoor 50 meter boven het ma lijke hoogte: aiveld! De vorm van de boom wordt ontlee de treurwilg. Het ver nd aan die van dere bijzondere van dez e boom is dat de uite neerhangende takken inden van de worden voorzien van (LED) verlichting. Daard gigantische vrijheidsb oor heeft deze oom niet alleen overda g maar ook met nam enorme uitstraling in e ‘s avonds een de vorm van een sterre nhemel! De vrijheidsb kunstwerk van nation oom wordt een ale en internationale betekenis! De high-tig imposant te noemen. constructie is zeer En, de stad Groningen krijgt er een enorme en wordt wederom op publiekstrekker bij de kaart gezet!

Vrijheidsboom

>> Combinatie. Voor Groningen heb ik nog de nodige ideeën t.a..v. ruimtelijke ordening en huizenbouw. Buit de opzet van terpen uit, maak ze groter, hol ze uit en bouw niet alleen huizen op de terpen, maar ook (deels) erin. Zorg voor kleinere overzichtelijke gemeenschappen, waar mensen elkaar nog kennen. Ko Henneman

1

1

>> New Grunn - DO IT ON THE ROOF ! New Grrun should be a truely global village - but it remains invisible. So lets recognise it and celebrate it - lets realise the innovation space the city needs - and show the world how unique this is. It is clear with the range of brilliant and enthusiastic individuals, outstanding creative industries, innovation organisations, companies and institutions that something is evolving very quickly here. but something’s missing ... we miss the right kind of SPACE to think and do, ie to innovate ... we need the right kind of environment to enable innovation to happen, the right kind of atmosphere, the right kind of conditions... to realise New Grunn - we need THE ROOFTOPS ! lets realise ‘CITY ON A ROOF’ ...lets make New Grrun a rooftop mind...a place where our children can grow up exploring and realising their dreams. This is the best gift we can give to the next generation, our children need the tools to help them grow up ready to compete in a global digital world where asia has all the assets. Grrun (Cruninga/ Groningen) has a big chance to evolve into something very special... like an Italo Calvino Invisible City ... but with the spirit of openness, experiment, and entrepeneural zest that California or New Zealand are famous for. yes New Grrun is a little local village, busy with its little local concerns, but then so is Wellington (the population is the same - and Wellington is also isolated and often introverted). But if Peter Jackson, to name but one Wellingtonian can put a whole country on the world stage, so too can the

Euroborg, met sportgebied rondom de sen. Ontwikkeling van een top eybal, handbal en schaat r voetbal., basketbal, voll sportaccommodaties voo top urs. sportcentrum voor amate Uitbouw van Kardinge als het moderne leven rondom voor kunstenaars en het erdiep, Bouw van een stadswijk Water terug in het Bot estraat en Bloemsingel. Boterdiep tussen Ebbing restaurants, een kunstkino mode-ateliers, goede ruimte voor kunstenaars, de film en een een apart zalen voor gespecialiseer (Casablanca) met twee kinderfilmhuis. lijk te hoogbouw ( aanmerke ing van de stad door ech oude Vergroting van de uitstral stad, waardoor het Forum) rondom de binnen New York, hoger dan Martinitoren en met het Central Park in verkrijgt vergelijkbaar on-hotel, stadscentrum een positie n. Bouw van een Hilt hoogbouw te bewondere n te van alle kanten vanuit de ken, alsmede congresse e en zakenlui aan te trek om international toerism .. van of vlakbij de Martinihal bevorderen, op de plek se rse hofjes aan buitenland de woonruimte in de dive de Ter beschikking stellen van staat. Versterking van soort ‘Oxford-gevoel’ ont studenten, waardoor een et voor het aantrekken van te werkgever en magne universiteit als belangrijks nieuwe bewoners. jke plek rkt en er een aantrekkeli van de kermis en de ma rkten naar Grote Markt vrij maken plaatsing van alle ma sagiers en passanten. Ver van maken voor trampas Poelestraat. voor het Forum en in de eerde markt op plein er over de Vismarkt. Gespecialis in voor het Forum, zodat Poelestraat naar het ple Openingen maken in de staat. een weer dynamiek ont ’ eren tot een hippe ‘village een sjieke plaats voor oud verblijven. Uitbouwen van Haren van hier te wonen en te en interessant wordt om waardoor het voor jonger

brilliant minds of Grrun... but better than one mind... is the collective mind of New Grunn! ... the ROOFTOP MIND .... the New Grrun MIND Chris Moller

20
Wat geweldig dat er weer nieu we kansen zijn in het Noorden . Ik hoop dan ook, dat er een werkgroep komt waa rbij gekeken wordt naar betaalba re huizenbouw. Zelf ben ik afkomstig uit Valtherm ond en het idee van een plag genhut of onderlandwoning is blijven spe len. Drenthe ligt aangrenzend met Groningen, dus waarom zouden we de han den niet in een slaan? Als tip, kijk even bij www.de12 ambachten.nl en klik door naar zo’n onderlandhuis. Mijn woning te Ridderkerk gaat d.v. per 1 maart in de verkoop en ik ben voornemens naar het Noorden , Valthermond en omgeving te verhuizen. Volgens mij heeft de minister van Volk shuisvesting onlangs een potj e van 6 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor dit soort bouw-initiatieven. Het lijkt mij geweldig om in het Noorden zo’n woonproject te raliseren. Er is al baanbrek end werk verricht met de Groningse Landhuizen rond om de binnen meren. Maar ja, er kan ook gebouwd worden tegen minder dan 50.0 00 Euro bouwkosten per huis . Alleen de grondprijs en de betrokkenheid van gron dspeculanten kan dan roet in het eten gooien. Mijn ideaal is dan ook minima al 4 van zulke onderlandhuize n te realiseren. Zelf wil ik er eentje bewonen en uitproberen. De 3 anderen zijn dan nodig om een maatschappelijke meerwa arde te bereiken. Het moet via de12ambachten niet moeilijk zijn om brainstorm uitn odigingen te versturen aan adre ssen van anderen die zo’werkmap besteld hebben .Met het oog op de klimaatontw ikkelingen is het dan raadzaam boven Nieuw Ams terdams Peil te bouwen. De stad Groningen valt dan af, maar in de richting van Drenthe is wel een zandrug, waar dit haalbaar is. Het lijkt mij een opsteker voo r Newgrunnen, als jullie deze activiteiten ook gaan ontplooiien. De huizen zijn sup er zuinig te bouwen en te bew onen, dus veel groener kan je nergens terecht! . Het zou al erg helpen, als de eisen van Bouw & Woningtoezicht in het Noorden , aangepast worden op zo’n min istriele activiteit: veel woonruimte per kavel toes taan, zonder horizon vervuilin g. Mogelijk is zo’n project toepasbaar als geluidsm uur langs snelwegen of spoorlijn en? Eigenlijk zit ik simpelweg met de vraag: zijn er in Groningen en Drenthe stad sbestuurders die groenewoningen van dit type toestaan? Ze zouden er eventue el zelf huurwoningen van kunnen mak en, sneller kan je zo’n piepklein e investering dan niet terug verdienen! Graa g hoor ik van uw vorderingen op dit terrein.

21

hildersbuurt Vuurtoren bor’ven Scildersbuurt in Groningen. Zo kan de nge voor de Sch

worden Een vuurtoren als ‘blikva Herman Colleniusstraat dige watertoren aan de extra functie van de hui Schildersbuurt, schijnen over de en zal het licht te laten beschouwd.De vuurtor doel aandacht te ze lichtbaken heeft als stad zichtbaar! De maar is vanuit de hele uurt plaats vinden de Schildersb aktiviteiten die zowel in vestigen op de creatieve zelf. alsook in de watertoren In de straten die naar de veel kunst te zien zijn. aan de In de Schildersbuurt zal H.W. Mesdagstraat of zijn - denk maar aan de kunstenaars vernoemd doet. Maar er is ook ilders eer aan st te zien die deze sch Mondriaanstraat - is kun urschilderingen, straat en op pleinen, mu zien. Kunst op zelf hun veel moderne kunst te rtbewoners, scholieren es. Ook kunnen de buu projectie’s, performanc creatieve uitingen tonen. te boven in de toren n in de gigantische ruim t alleen de In de watertoren worde rkshops gehouden. Nie sentaties gegeven, wo exposities getoond, pre actie en kunstobject er een attr de stad Groningen krijgt Schildersbuurt maar ook e kunstliefhebbers ker van formaat, die vel g bij. Een trek nieuwe met een enorme omvan bewoners zullen van het ken! Maar met name de naar Groningen zal trek rt kunnen genieten. kunstklimaat in hun buu

Ik zou graag de snelwegen vanaf Assen, Groningen 2x Drachten en 3 baans zien. Hoogezand ric Helemaal vana hting ochtend -en f Drachten is middagspits. vaak een ram 2x3 rijstroke p in de kunnen verb n zou de door eteren. Wellic stroming een ht heeft u w stuk moeten in de nieuwbo el eens van he uwwijk Leisch t project Belle erijn in Utrech van Zuijlen zoiets ook in t gehoord. H Groningen ge et zou gewel realiseerd w dig zijn als 200(+)m lijkt ordt. Een ho mij ook een ogbouwcluste geweldig proj r van toren va hoge (kantoor ect in een st n ) gebouwen ad als Groning krijgt de stad en. Door veel Meer recreatie echt de uitstra in de omgevi ling van een ng van de st wereldstad. en campings. ad. Hierbij de Aan deze tw nk ik aan mee ee zijn er echt r hotels omgeving. een groot te kort in de stad en haar

>> Het uitbouwen van het Ebbingekwartier tot een hip “quartier latin” met leuke winkels, horeca, galerieën, heropening van het Boterdiep. Frans Westra

22

23

Dat er een plek is in Groningen waar mensen tot andere gedachten kunnen komen. Een gebouw waar ze in contac t komen met zichzelf. Een plek waar zekerheid in de plaats komt van twijfel. Een plek waar gedachten aan verdriet, pijn en ellende worden omgezet in de ervaring van vreugde en geluk. Een plek waar overtuiginge n over gemis, beperking en schaarste oplossen in een visie van overvloed. Een plek waar ideeën over ziekte en gebrek tot een eind komen, vervangen door gedachten en ervaringen van heelheid. Een plek waar innerlijke conflicten verdwijnen en waar mensen de bron van vrede in zichzelf vinden, en wel onmiddellijk. Dan zijn wrijvingen met anderen niet langer nodig. Een gebouw waar Groningers, en niet Groningers, naar binnen gaan en herboren naar buiten komen. Een plek waar een nieuwe wereld kan beginnen. Een plek vanwaar geluk zich uitbreidt als een olievlek, door Groningen, naar de ommelanden en verder…. Ik weet dat er op dit moment in Nederland naar een geschikte plaats wordt gezocht om deze wondere ervaringen te realiseren. Dat een groep mensen de intense toewijding heeft om deze visie tastbaar te maken, om dit grote werk te realiseren. Dat deze groep droomt van een toegankelijk gebouw waarin deze “instantaneo us healing temple” kan worden gevestigd. En ik droom ervan dat deze plek midden in Groningen is. Laat deze droom je hart sneller kloppen? Geef dan je support. Reageer op deze droom, droom met me mee, tip me als je een plek weet, geef financiële steun of wat er verder voor behulpzaams in je opkomt.

Ik heb een droom

d De Compacte staaf de Grote Markt binnen tien minuten metn ingen sta ik van

, het zuiden, ooste In mijn ideale Gron u naar het noorden d het weiland, of ik no acte kern van de sta de fiets midden in tussenin. Een comp alle varianten daar e? u met me me of westen stuur. Of en winkelen. Reist ties werken, wonen ring dus, met de hoofdfuc renigde Naties (de de Weg der Ve wordt gevormd door naar -’45) maar buigt af De zuidelijke grens k de ring (Laan 1940 stelijke grens is oo rvolgens t spoor. Ve zuid, dus). De we parallelweg langs he dhouderslaan en de aal in zuidoostelijke noordoost met de Sta Starkenborghkan ogte langs het Van richting, linksaf het via Sportpark De Ho n we in westelijke kel mskanaal. Dat volge ringweg en is de cir richting tot het Ee er op de Zuidelijke en zo komen we we en valt ). Wat erbinn Winschoterdiep op weg (sorry jongens heel ze grenzen valt gaat d’ vinden we eerst rond. Wat buiten de die \’Compacte Sta mpacte Stad’. Om maar ebieden. Zeg noemen we de ‘Co weilanden, moersag an, veel water. Bossen, . Vinkhuizen, Helpm veel groen en heel r rond het centrum kilometer puur natuu in de ns ‘eilanden een straal van 5 etc. vormen vervolge org, Hoornse Meer Beijum, Leeuwenb het dagdroom) als de t maar zoals ik een dorpen die (ik zeg he e ‘units’ met ieder klei’. Kleinschalige nden zijn. Zelfstandig reatieer met de stad verbo choterdiep), rec manen van Jupit trie-eilanden (Wins Zo hebben we indus uizen eigen hoofdfunctie. s den Hoorn, Vinkh ortparken Corpu e), sporteilanden (Sp n kiest um wil wone eilanden (Karding n). Wie in het centr , wie en (genoemde wijke ect.) en wooneiland n van de binnenstad e maar de voordele tand naar en en beperkte ruimt s grotere afs voor weinig gro e, groen, en een iet kiest voor veel ruimt precies ‘buiten’ wil wonen n. Maar dat is nou gerealiseerd worde kan natuurlijk nooit het centrum. Dit fietsen dt. Tot zover. Ik ga wat een utopie inhou

Ik klom er in en lingerde en stonden op de grote markt. Ik droomde laatst dat er bom iseerde dat ik bij de zee door slingeren totdat ik me real van tak tot tak. Ik bleef maar was één groot bos geworden. was aangekomen. Groningen

Twee vragen 1 Wa t is jouw kracht? 2 Wat is de kracht va voor de wereld? Tw n Groningen ee antwoorden1 rui mtelijk denken en fenomenale archit vormgeven, ectuur. 2 balans va n leven, ruimte, dy creeeren, werken namiek, en genieten. Voor een ruimere balan meer groen komen s: MAG veel in het rood van de stad + MAG meer in het groen van he rood komen t land. mijnske siv al

2

2

Het vrijkomen op termijn van het grote Suikerunieterrein bracht mij op het idee om dit gebied te bestemmen ten behoeve van grootschalige huisvestin g voor studenten. Al of niet gecombin eerd met sportfaciliteiten. We zijn toch die geweldige studentenstad? En het zou goed zijn dit mooie aspect van onze stad beter op de kaart te zetten. Dus een soort van campus zeg maar. Daarbij zou het mooi zijn - indien technisch allemaal mogelijk natuurlijk - om deels de huidi ge opstallen te hergebruiken. Kunnen er bijvoorbeeld mooie studentenappartem enten komen in die enorme suikeropslagsil o’s? Ik weet het niet, maar wie weet . Een deel van de huidige stadshorizon - ook stad immers - blijft daardoor intact. De kade langs het Hoendiep (tegenover de Ener gieweg) kan een mooie boulevard word en, met strandjes en zwemmogelijkheden in het kanaal (er kan niet altijd gestu deerd worden). Waarom niet? De locatie kan o.a. via de Van Heemskerckstraat (De Grote Markt op nog geen twee kilometer!) en een fiets-loopbrug over het Hoen diep richting Energieweg worden ontsloten . Een afslag met de ringweg is er al. Het Zerniketerrein ligt slechts drie kilometer verderop en is per fiets langs het Reitd iep goed te bereiken. En wellicht ligt hier een deel van een oplossing voor het nog steeds toenemende aantal klachten over studentenwoningen in de woon wijken. Wie weet kunnen we in dit verband tegelijkertijd diverse lelijke studenten flats slopen. Alleen al de studentenflats in de noordwestelijke wijken (Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen) huisvesten mom enteel duizenden bewoners. Die flats zijn zeker niet fraai te noemen, en wellicht op termijn aan sloop toe. Overigens weet ik niet of je studenten kan verplichten om op zo’n campus te gaan wonen. Maar misschien zijn er allerlei prikkels te bedenken. Bovendien weet ik ook niet of studenten überhaup t op een campus willen wonen. Maar hoe mooier de plek, hoe aantrekkelijker lijkt me. Voor wat betreft financiering: de vijf woningbouwcorporaties in de stad wille n vast wel een deel van hun reserves aanwenden. Veel van genoemde flats zijn immers van hen. En anders is er nog die enorme compensatiepot uit Den Haag vanwege het niet doorgaan van de door sommigen zo gewenste spoorlijn. Voor wat dat laatste betreft: een nieuw stationnetje aan de bestaande spoorlijn op het terrein zou heel fijn zijn om al die nieuwe bewoners prettig te vervoeren . Een prettige bijkomstigheid hierbij is dat een groot deel van het huidige en lelijke fietsenprobleem bij het hoofdstation wordt opgelost. Ook niet onbelangrijk lijkt me en best duurzaam allemaal. Peter van der Kooi

Mooi plan, goed initiatief! Sowieso mag de verbeelding en de fantasie wel wat meer bij iedereen ontwikkeld worden. Hoewel iedereen dat natuurlijk heeft maar velen het onbenut laten of wegwimpelen als onbelangrijk. Wat mij betreft in het verlengde van bovenstaande: een kleine wens/droom voor Groningen: Meer kleur en inspiratie zichtbaar in de stad (en de provincie). Bijvoorbeeld door middel van muurschilderingen, projecties of fotoos op zijkanten van huizen en panden. Vaak zie je een pand waarvan het naastgelegen pand is afgebroken. Je houdt dus een lelijke grijze muur over. Dit kun je invullen door middel van teksten, gedichten, fotoos, schilderingen etc. Schrijf wedstrijden uit, zet kunstopdrachten neer, laat mensen meedenken over de uitstraling. Tevens fantasierijke oplossingen voor de lelijke kliko\’s, prullenbakken/glasbakken etc. Het saaie materiaal en (niet) kleurgebruik is verleden tijd! Op naar een inspirerende omgeving in eigen stad! Volgens mij vrij makkelijk uitvoerbaar als mensen de vrijheid gegeven wordt om hieraan mee denken/werken. Ook kun je dit toepassen in bijvoorbeeld de verkeerslichten: ipv. de saaie ronde lichten, kun je de lampjes een vorm laten aannnemen... bijv een haas wat geduldig wacht als het rood is, wandelt als het groen is en heel hard rent als het oranje is.... zijn vele variaties op mogelijk natuurlijk.

en stad te grunnuennnodig hebben om op te De verlich men di licht

de bo Het Terug zijn bomen, ou door de stad. De Parken met tsoen, glooiend orderplan met je fiets rm van het No waar je stopt vallen! De Vo n. van de straat e gaan opvalle . Op elke hoek Historie plekken di halen van de ere plaatsen en licht Bijzond den die be nde plekken. le andere beel zie je lichtgeve re kleur of he n voordeuren va n wel een ande isschie bijzondere Elke maand m ort waar de meest maand n. Alle sp rom niet een k op Groninge worden. Waa spannende kij ... Als ik door n. Een nieuwe worde n de stad de stad belicht elementen va orden, allerlei n omdat ik n die belicht w opeens opvalle activiteite oit plekken die soms nieuwe s stad die ik no ts zie ik n en stukje Groningen fie lt op elemente aarom blik va nder. W ven kijk. Mijn voor mij bijzo opeens naar bo maken de stad zijn ze momenten e stad plekjes had. De n bijzonder eerder gezien n door mensen wat hu aan opvalle ms wat meer e plekken gaan vraag je niet so n opvallen. Di t voor die persoo ht van stad, he enten n wel het lic en welke elem HTE plek, misschie n de T VERLIC , of het licht va knusse plek. HE gekleurd licht te, koelte en , gevoel, warm , kleur seizoen, klank E GRRUNNEN NIEUW

2

2

In mijn droomheeft Groningen, stad en provincie, de schoo lucht hebben van Ne nste derland e.o en is op elk terrein de “groe provincie is. Ik adem nste” diep in en vervolg mi jn tocht. In de volge droomscenezit ik in nde de bus en is het op enbaar vervoer goed dan autorijden, hebb koper en fietsers en voetg angers overal voorr boven bus, taxi en ang ander rollend verke er en rijden de auto’ nog zijn op bio-bran s die er dstof. Dan droom ik dat er geen prestigeobjec ten en wanstaltige hoogbouw meer ge bouwd worden ten koste van natuur en uitzicht, maar dat ge investeerd wordt in de kwaliteit van de woonomgeving, lee fbaarheid en zorgfa ciliteiten en dat er banen komen in tou risme en de diensten sector. In mijn droom is de NAM gestopt met boren in de Wa dddenzee en is de vogelrijkdom vervierv oudigd. Er was ook een scene waarin er meer rechtstreekse treinverbindingen we rden aangelegd van Groningen naar en in Duitsland en wa arin ik zag de kwalit het openbaar vervo eit van er in Grunnen belan grijker was geworde dan de opbrengste n n (de winst). Ik zag in mijn droom allema blije mensen op de al stations, bij bushalt es en lopend en fie door stad en omme tsend land, over prachtige paden door schitte natuur. In mijn droom rende bleef de bevolking van Grunnen net zo gastvrij en open als nu en werd de privac y van alle burgers van Grunnen weer geres pecteerd en was de video-bewaking uit binnenstad verdwen de en, omdat er genoeg vriendelijke agenten rondliepen. Vlak vo or ik wakker werd zag ik nog dat op de waar het Forum wa plek s gepland een prach tig plein was aange met bomen en bank legd, jes en zag ik dat de oostwand er nog sto an het uitgespaarde nd. geld had men het pla n om de noordwand (ABN-AMRO e.d.) aan te pakken.o.a. De pa rkeergarage st jansstraat was inm iddles omgetoverd tot een prachtige rui met extra biscoopzal mte, en van Images, inc lusief een eetcafe galerie. Helaas, toe en n ging mijn wekker. Wat een prachtige droom!

I had a dream

>> Groningen lijkt vooral te bestaan uit contrasten: Een levendige cultuur en academische traditie versus een alledaagse eenvoud en ongecompliceerd. Een compacte bruisende stad versus een bijna leeg ommeland. Wereldwijsheid versus bescheidenheid. De dorpse sfeer met oog voor de individuele mens versus een internationaal georiënteerde cultuur. Ook de toekomst wordt gekleurd door contrast. Veel groen, eco, rust, ruimte en oog voor het historisch erfgoed aan de ene kant tegenover een cultuur en een bedrijfsleven op wereld niveau met alle grootstedelijke spanning en chaos die daarbij hoort. Groningen moet niet gaan voor de compromissen, of het gemiddelde maar moet durven kiezen voor contrast: laat de stad stad zijn, de natuur de wild en het platteland pastoraal zijn. Niet een hier een beetje groen en daar een beetje kabaal maar op de ene plek alles groen en stil, de ander plek alles geordend en netjes en weer op een andere plek ongereguleerde rommel en kabaal. Wijs duidelijk gebieden aan zodat er altijd ergens in de buurt ontwikkelingsruimte is, voor de natuur, de ondernemer, de kunstenaar, de jeugd, de ouderen, voor iedereen. Groningen heeft zoveel ruimte er is genoeg voor iedereen. Thuur Caris

2 notulen van de denktanksessies Explore! Groningen, gaat het over stad of provincie of allebei? Harold uit
Friesland, G & C uit Brabant, E. sander in De Oosterpoort. Femke is Drent.Groningen ver weg? Vroeger anders dan nu. Nu: volgehouden = goed, nog steeds in Groningen, blijven hangen in Groningen. Slogan? Rust ruimte vergezichten = E. Maar: E. woont in een boerderij. Servet + tafellaken ongeveer 200.000 inwoners is het goede formaat. Je leert kennen in vijf jaar. Wel een echte stad; je kunt anoniem zijn, maar ook bekenden, is er meer samenhang? Berlijn kan zelfde gevoel oproepen als Groningen. Berlijn voelt dorps en overzichtelijk. Moeten we Grr. Wel een stad noemen dan? Samenhang in de stad. Noord-Zuidas in Herestraat betekent dat je altijd in de zon loopt. In Leeuwarden loop je in de schaduw. Nadeel: in de winter zie je niets. Vrijheid krakers uit Grr. voorlopers zonder dat men er bewust van was. Grr gewoon op eigen kracht; niet beseffen hoe goed we zijn. Grr als middelpunt Vanuit het zuiden zijn we het noorden. Ieder land plaatst zich in het midden 1:45 alleen open op maandag, paaseiland, buiten/binnen open/gesloten, hanzestad, misschien weer met schepen de wereld rond? Onderdendam knooppunt, ecologisch vervoer over water. Samenv. Groningen = ook drenthe wereldwonder: wij - landschap – de maat er is geen underground iedereen weet wat & waar de braakliggende terreinen zijn vanwege compactheid gaat alles snel / verdwijnt dynamiek / eiland / alles een jaar later maar dan gefilterd op kwaliteit – iets kan het ‘niet redden’ als het niet substantieel is. Explode een enorme terp / wierde het meanderende landschap verbindingswegen zijn afsluiting voor wassende water, wierden herstellen, vrijstaat - al dan niet met een hek erom, olieboorplatform?, Groningen versus de wereld – een plek om cultureel taalkundig en econmisch samen dingen te doen geen politieke vrijstaat, maar menselijke maat – duurzaam - wereldburger maar alles in de buurt zelf goed regelen. eigen aardappel eerst samen ipv alleen, = alleen mogelijk indien menselijke maat aanwezig is in een gemeenschap, sienna (it) goed voorbeeld van zelfvoorzienend, Wat is het fysieke hart /centrum van Groningen? Groninger Forum? Explode = implode – keep it simple, keep it small. Ontsluiting van waterwegen om Groningen is goede manier om te stimuleren dat slow vs fast kan worden gerealiseerd – slow om stad heen, fast in stad, contrasten moeten terugkomen in deze plaatsvisie: snel tov lanzaam, open tegenover gesloten. Dus: meedoen op wereldniveau als open geheel vanuit de kracht van een sterke, kleine community, nomaden hebben meer contact met hun plaats dan menig reiziger of zelfs inwoner. Europa heeft daarin bijv op China een groot ‘voordeel’ op cultureel gebied (zie Revolutie, totaal verdwenen cultuur). groningen als complete stad voor de mensch – authenticiteit restaureren van het authentieke landschap met toevoeging van hypermodere voorzieningen. Groen-ingen? Van bovenaf alleen groene daken te zien. Stad onder de stad? (onder maaiveld?). virtuele stad /plaats/plaats voor tegenstellingen. EXPLOIT Schone, compacte, zefvoorzienende stad. Waterwegen als schone mobiliteitsaders. autoloze stad, maak gebruik van bestaande ‘ringen’ (grachten). verkeersborden (dus) ook weg. De 6 radialen die de mobiliteit bepalen eindigen in parkeergarages, waar men opstapt op boten of modern, schoon, vervoersmiddelen. Radiaal is doodlopend, dus moet je wel opstappen. Hightech logistiek, Handel in oude zins des woords. Eigen aardappel eerst: meer connectie met fysieke omgeving/plek door gebruik te maken van bestaande kwaliteiten/producten/kennis etc. Door dermate hoge kwalitatieve connectie met plaats/ruimte/omgeving, zijn plaatsnaamborden op termijn ook overbodig. 3 plaatsen in een de stad:virtuele stad (boven). de stad - de onderstad(molleboon). Kortom: om (meer) kwalitatieve connectie met de fysieke stad /plaats/ruimte te realiseren. new grunnen de plaats. Groningen is een hele mooie vorm van nieuwsgierige beschaafdheid, geen laagje van fake , hier is het is wat het is, echt, duurzaamheid, de beste binnenstad, de beleefste stad maar ik denk ook image, image hoog houden, hier gebeurd he at langzamer, underdog maar wel kwaliteit, het heeft zijn tijd, diepgang heeft zijn tijd nodig, wel een eigen koers hier in Groningen. Er is een Gronings detail is toch alles wat je hebt bedacht ook wordt uitgevoerd, een duurzame esthetische kwaliteit, plaats n een provincie, ik zou het als archtect ook evenwicht noemen, emotionele waarde kan ook durzaam, tegenstelling stad en provincie groot. de landschap of architectuur wordt hier gekoesterd in detail. het heft te maken met identiteit. alles wordt nu opgeklopt, groninger forum niet p tenen durven staan. het sociale

2

beginsel, ik vind dat we n de 21ste eeuw maar gebouwd met 20 eeuste gedachtengoed. grote markt is visitekartje maar vaak een teleurstellng, sommige plaatsen hebben verbeteringen nodig, grote markt kleiner, eienlijk is de vismarkt en van de mooiste plekken van nederland, grote markt is identiteitsloos, fonten erop, een waterstructuur plan. doe wat met het middelpunt. kenmerkende in gronngen is de term stad en ommelande, de vraag is wat moee wij met deze term, in new grunnen. de stad s van de hele provincie, voor alle 400000 groningers. groningen is groningen. In de randstad ghetto, in het noorden een oase van groen, amen met Noord Duitsland. Als je hebt over een ideale stad de historische wording ligt er ruimtelijk al, grenzen weglaten, wat heft binding me elkaar op een natuurlijke manier, de dollard, vroeger zag de prvpovincie er heel anders uit... Groningen is een verdichting in een landschap, de ideale nieuwe wijk, Sjoerd Soeters, post modernisctische architect stedenbouwer, wat heeft in de historie als waarde gegolden in de architectuur, wie heft de macht en dat heeft zijn weerslag n de archiectuur. Thema, sociale bindng van de stad, Wat Gronngen maakt het evenwicht ussen elkar kennen e elkar niet kennen, de sociale bindng die we aantr effen in de stad, alles op loopafstad maar toch op je zelf. de absortie en de kern zijn redelijk in evewicht, de stad is hier een kern maar geen satellietstede zoals elders, daardoor ook diepgang aan kunnen, op deze manier, sociale structuur slow living, dat sluimert hier wel, niet te snel en niet te langzaam is kenmerkend voor Groningen. eingelijk moet je het gevoel hebben dat er aandacht is en vrijheid is n een stad, groningen is zo plat als een dubbeltje, de horizon is er nog steeds, het gaat langzaam hier, elke stap vooruit is geen vooruitgang. EXPLODE: PLEIN VA SIENA PROJECTEREN NAAR DE GROTE MARKT, GRONINGEN WERKT AL MET ITALIAASE ARCHITECTEN IN HET VELEDEN, KLIMAATVERANDERING GEEFT ONS EE KANS OM EEN BEETJE ITALIE TE ZIJN TE LIJKEN.... STADSFARMERS, MEER GROEN , DE STADS HARTVERWARMERS, DE KLIMAAT GEEFT ONS KANSEN OM DE OPENBARE RUIMTE ANDERS TE GAAN VORMGEGEVEN, ONDERDEEL ZIJN VAN CENTAAL EUROPA KLIMATOLOGISC, HET WARME HART VAN DE WERELD. LEEFTEMPO VASTHOUDEN, DIE SPOORLIJN IS NIET NODIG, ZWEEFTREIN IS NIET NODIG. DISCUSSIE IN NEDERLAND EEN EILAND VOO DE KUST, EEN GRACHT OM DE PROVNCIE GRONIGNEN EN DAN HEB JE EEN PRACHTIG EILAND VAN EUROPA, EEN GOEDKOOP ALTERNATIEF I DAT....LAND TEKORT IS ABSURD ER IS GENOEG, KWALITET AN ONS EN ZOEKTOCHT VAN WAT WIJ HEBBEN, ZE WETEN NIET DAT DE RANDSAD OP ZOEK NAAR ONS IS. IDENTEIT BEWAREN. OPZETTEN VAN KLEINE BEDRIJVEN IN GRONINGEN, VEEL WERKLOOSHEID HIER, IK HEB NOG NOOIT EEN RONINGER OER MULTI CUTURELE ROBLEMEN HOREN PRATEN, DAT PROBLEEM SPEELT HIER MINDER, MINDER OPGEPROPT, DAT SPONS GEHALTE FUNCTIONEERT HIER NOG STEEDS EN MINDER IN HET WESTEN. , HEL VEEL BOTSINGEN IN DE SAMENLEVING MAR HIE MINDER DOOR RUST EN RUIMTE. GRIONINGEN HEFT EEN GEISOLEERDE POSITIE, NIET ECHT MEE DOEN IN HE LANDELIJK CIRCUIT... STUDENTEN KIEZEN VOOR DE RANDSTAD NA HUN STUDIE, BRAN DRAIN STEEDS, RANDSTAD IS TE DIFFUUS, HET TE WEINIG IDENTEIT, NOORDEN HEEFT MEER INDENTITEIT. GRONINGEN ALS RUSTPUNT... MIJN DROOM IS DAT GRONINGEN NIET ALS AANDELEN VERKOCHT WORDT, NATIONAAL GEEN EIGENDOM MEER AN ONS ZELF MAAR OVERLEVERD AAN MULT NATIONALS AAR HET ALLEEN NOG MAAR M GELD GAAT. HET RISICO IS DA WIJ ONE KENNIS KIJRAKEN ,WIJ PRONKEN NIE ALS GRONINGERS MET ONZE RESULTATEN. DROMEN> IK ZIE GRONINGEN ALS HE CENTRM K KAN HIER IJN IDEEEN VERWEZENLIJKEN. DE INFRASTRCUTUUR KAN BETER CENTRA VAN VERSTERKEN, HET ISLEMENT IS EEN MOOIE KRACHT. WAT BETEKENT PLATS AANDACH EN VRIJHEID DE HELFT VAN ONZE WETGEVING IS IN GRONINGEN NIET NDOIG MAAR WEL IN DE RANDSTAD, MIJN DROOM IS EN PLAATS MET MINDER REGELS, LOS VAN DE RANDSTAD... RUST EN RUIMTE IN GRONINGEN VERSTERKEN. Onrechtvaardigheid n de prullenbak, wees trots... onze output van kennis in gemondialseerd, doe daar iets mee... Vervuiling zals in de randstad willen wij hier niet, Infrastructuur die rust genereerd daar ben ik voor, kabelbaan bijvorbeeld, transport te intergeren in rust en ruimte, daar hebben wij ook de tijd voor, de middelen moeten wel aanwezig zijn en die zijn dubai heeft de middelen

30

31

en maakt architectonische hoogstandjes . Er moet meer geld zijn voor herbestemmingen in de stad, historissch geld bijvoorbeeld zoals met grand theatre... archtectuur is doorgaande tijd... exploit> Aandacht, rust, ruimte, beweging... conclusie Concrete voorstellen: wat is een realistisch scenario: 1) eigen infrastructuur, water, wegen en spoor die het mogelijk maken om rust en ruimte te behouden, door klimatologische veranderingen hoeven wij niet zoveel te doen... Zelfvoorzienigheid van de stad, geen productie uitbesteden de lijnen heel kort, op fietsafstand toegankelijk, kwaliteit bieden...optimale integatie van werk en prive. Kwaliteit bieden op allerlei punten>, bewustzijn vergroten, uitwisseling, we zouden een kern van uitwisseling zijn, een spons zijn en blijven. Concreet de bnnenstad oude structuur en karakter handhaven met moderne middelen, grote markt op de schop terugbrengen naar zijn oude allure... Groningen moet een authentieke spons blijven maar met moderne middelen, bijvoorbeeld zelfvoorzienigheid, bewustzijnvergroting en uitwisseling, duurzaamheid, klimatologische verandering. De infrastructuur moet aangepast worden aan rust en ruimte. de balans tussen stad en provincie is heel belangrijk. Duurzame energie is echt van ons, autarkisch zijn, bij ons zef zoeken dat wij zelfstanigheid genereren... gasrijkdom krijgen wij nauwelijks terug maar wind en zon zijn van ons... daarmee schudden wij onze frustatie van calimero effect. Rust ruimte en zelfstandigheid, geen gasrekeningen een antwoord op de globalisering, een van onze krachten is ook de vertraging, wij beschikken over de kracht van de vertraging...

Het begrip

Over het imago en de identiteit van Groningen.
Het beeld bepaalt de werkelijkheid; de dingen zijn wat wij denken dat ze zijn. Zoals een auto meer is dan een vervoersmiddel is Groningen meer dan grond en gebouwen. Welke identiteit moet Groningen aannemen, voor zichzelf en voor de wereld? Waarom Groningen? Waar denken we aan als we het woord Groningen horen en waar zouden anderen aan moeten denken? Wat betekent de wereld voor Groningen en wat kan Groningen voor de wereld betekenen? Friesland, Drenthe, Nederland, Duitsland, Europa, de wereld; zijn wij geïnteresseerd in hen en zijn zij geïnteresseerd in ons? Waarvoor hebben we anderen nodig en wat kunnen wij in ruil daarvoor bieden? Willen wij onszelf verkopen of nemen we het zoals het komt? Reikt New Grrunnen tot ver buiten haar eigen grenzen, met enclaves en uitvalbases overal in de wereld? Wordt Groningen een fenomeen dat iedereen kent en waardeert? Of is het een geheime mooie plek waar je goed kan leven en gaan we helemaal onze eigen gang, volledig zelfvoorzienend met alles in eigen huis?

Ik wil ook graag meedoen aan iets wat volgens mij aan de volgende trefwoorde n moet voldoen: Identiteitsbesef, trots, cultureel, echt, duurzaam, natuurlijk, mens elijk, warm, vrolijk, rustig, avontuurlijk, same nhang, ontspanning naast inspanning, verdieping van levenskwaliteit, onthaastin g en inspiratie.

Prachtig!

32
Mijn droom is om een insp irerend Groninger Handve st in tekst en beeld te creëren en te ver spreiden voor en door inw oners van de provincie Groningen: me nsen en publieke en priv ate organisaties in de provincie hebben gez amenlijk de verantwoord elijkheid om het hier leefbaar te houden en te maken. Door bewust rek ening te houden met elkaar en de omgev ing blijft Groningen een prettige streek om te wonen, reizen, werken en recreëren: een Handve st is een manier om (nieuwe) Groningers hie r in woord en beeld aan te herinneren en om hen te inspireren. Het tek stuele deel van het Han dvest is zo beknopt en leesbaar mogelijk en omvat twee delen: deel I met uitgangspunten (waarden en principes); deel II met de specifieke verschillende rechten / verantwoordelijkheden per sociaal en duurzaam onderwerp (vb. licht, lucht, voedsel, drin ken, energie, huisvestin g, gezondheidszorg, veiligheid, werkgelegen heid, infrastructuur, tran sport, communicatie, onderwijs, recreatie/spo rt, cultuur), anticiperend op toekomstige technologische ontwikkeli ngen. Er wordt verder geb rainstormd over een concrete invulling. Dez e tekst wordt ook aan inw oners van de provincie voorgelegd doo r middel van een enquêt eformulier (hiermee kan men meer sturend op zoek naar verschillende bevolkingsgroepen, met name die geen toegan g hebben tot internet) en een online formulier: zij (kinderen, scholieren, studenten, we rkzoekenden, mensen werkzaam voor overheid/m aatschappelijke organisatie /media/bedrijf, gepensioneerden) kunnen hierop kort hun persoonlijk e interpretatie (theorie) van de verschillen de items verwoorden en boekstaven hoe zij zelf op dat punt handelen (praktijk). Het beeldgedeelte van het Handvest wordt zowel doo r bewoners van de provincie (via de websit e/postbus) als filmmaker s/fotografen verzorgd: zij brengen de verschillen de onderwerpen in beeld in de vorm van documentaire kortfilms en fotoseries. Het Handve st wordt door een redactie samengesteld uit het vergaarde verzameld e woord en beeld en wordt gebundeld tot een DVD/boek/website. Het beeldgedeelte van het Handvest bestaa t uit een interactieve DV D waarop men film/fotomateriaal van de pro vincie op verschillende ma nieren kan bekijken: men kan handmatig of aut omatisch (in een (random /gekozen) slideshow) de beelden ervaren. Dit wordt samen met het tek stgedeelte geplaatst op een website zodat me n online het Handvest kan raadplegen. Bouke Mekel

33

>> De postcodeziekte: De postcodeziekte is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van zelfvertrouwen van individuen of organisaties met een postcode van buiten de Randstad. De stemming van de patiënt kan depressief zijn, waarbij de gemoedsstemming bedrukt is, manisch, waarbij de stemming als pathologisch uitgelaten of ongeremd gezien kan worden, of hypomaan, bij een milde vorm van manie. Ook kan hiervan een combinatie optreden. >> Groningen is de navel van de wereld! Of met andere woorden: het middelste nietje van de wereldkaart moet voortaan precies door de Grote Markt. >> Al het goede dat uit Groningen komt, moet voorzien worden van een “MADE IN GRUNN”-logo, zodat er wereldwijd een fascinatie ontstaat voor die bron van kwaliteit, daar ergens in het noorden van Nederland, gelijk de fascinatie die ik had voor het mysterieuze Taiwan, doordat daar in mijn jeugd de mooiste speelgoedautootjes vandaan kwamen. Ronald Ohlsen

3

3

. “’t is héel goed!”) nheid (“’t is nait slècht” i.p.v De nuchterheid en onoverdreve r mij de kracht van raak een afspraak is, is voo van Groningers, en dat een afsp n door de Groningse Randstad-accent moeten eve Groningen. Mensen met een hebben ze ook wat. stugheid heen kijken, maar dan

Een (kun st +) mu ziekfesti moeten val zou e komen: “ r Noorderl uitsluiten ach”. Da d gronin arop gse acts trendbre . Dus ee uk met S n wingin` G (dat inm roningen iddels te r ziele is en zelfs ?) Noord Noorderz erslag on, in die de “kuns zin dat t en kun stbeleid hier (hee manie” o l provinc m iaal) te p met rand ronken stedelijk e acts to gebracht t staan wordt en er einde wordt afg lijk groots erekend met het minderw bestaand aardighe e idscomp Noordeli lex aang jk Talent. aande

ag vandaan. Ik en ik wil er niet gra en komen wonen Groning Roosendaal. Ik In 1991 ben ik in in Brabant vlakbij ren in een dorpje dhoven en voordat gegroeid en gebo Ein ben op eree Overflakee, urg, Nijmegen, Go gereisd, Amerika, heb gewoond in Tilb 2 en een 1/2 jaar wonen heb ik voor am ,Nepal en ik in Groningen kw Indonesie, Maleisie stralia en Azie zoals voor mij eigenlijk c, New zealand ,Au reis Pacifi werd tijdens deze China. Nederland altijd een warm in Volksrepubliek rt tijdens mijn reis behield in mijn ha a; uniek de ligging s meer Europa. Ik steed mooi stukje Europ en. Het is een heel r met korte plekje voor Groning is een herfst, winte hoek gelegen, er elder en wad in uit avonden. Het is bij kw n zomer met lange n,een lente en ee ingen waarin je dagen en kale bome met vele voorzien eld stukje Europa twikk mierenhoop is een aangenaam on n , de economische en kunt laten opgroeie rend minder overspann je kinderen welva bare snelwegen, ige afstand, berijd nieten g en end te ge nabij maar er is no t fiets, kano, of lop ht, makkelijk om me n, professoren en en, een schone luc ere mens p van stadjers , bo . Een gemeenscha lijking met de van het buiten zijn t leven gaat in verge n, niet saai. He keer veel jonge studente zo snel. (Bij terug heel mijn idee niet ntrale steden naar se ce po wat de dagen andere Nederland e economische tem ng dat ik het snell ik ba in Groningen in Nederland was houden.) Vandaag niet bij zou kunnen derland beheerst bij basisschool en in Ne ren (6-9jr.) betrokk n drie jonge kinde muzieklessen, en ben ik moeder va men, sportclubs , hool, bij zwem nk n Speciale basissc emeen) als de pro en ee ren (in het alg sen en zie ik kinde jg die les opvoeders” kri teken/handenarbeid ik meer “collega Mijn droom is dat k de tijd nemen om elen van de stad. juw inkomsten, die oo en te worden door rover met elkaar niet gestoord hoev zien ontvouwen, hie ingse kinderen te on wgrunnen. Een het leven van de Gr banen naar een Ne om zo een weg te ten gen zijn. vaak en lang te pra pronkjuwelen mo ren van de stad de ingen waarin kinde Gron

>> Het wilde noorden. Een vrijplaats, een stad met rafelranden, waar kunstenaar en intellectuelen zich kunnen ontplooien, gesteund door onderwijs en wetenschap. Erik Schoppen

3

3

en, republieken of onderscheidt van andere land Als je wilt dat Groningen zich de Groningers. Waarin werken aan de mentaliteit van koninkrijken, dan zal je moeten Groninger zorgt beter andere aardbewoner? a. een verschilt een Groninger van een ed. Ouders zijn tot aan nings kind wordt beter opgevo voor zijn bejaarden. b. een Gro ncieel verantwoordelijk. kinderen aansprakelijk en fina de volwassen leeftijd van hun sociale dienstplicht, van af 18 jaar doen verplichte c. Groningse jongvolwassenen maand op herhaling. komen om de 3 jaar voor een b.v. gedurende 12 maanden en uitkering alle ntrekkers doen in ruil voor een d. Groningse werklozen en steu vermogen ligt, die binnen ieders individuele voorkomende werkzaamheden bij bejaarden. e. Schade erhoud tot schoonmaakwerk variërend van bos- en park ond neer het jeugdigen betreft wordt op hen verhaald of wan veroorzaakt door raddraaiers op te draaien voor de Groningers hoeven toch niet op de ouders. Immers andere fiscale lasten beperkt van raddraaiers. Zo kunnen de financiele gevolgen, de schade, knemers betaald en niet genten worden als normale wer worden. f. Groningse Politiea Groningen, mits zij zich Buitenlanders zijn welkom in afgescheept met een fooi. g. ningers gelden. Kijk hoe waarden zoals die voor alle Gro aanpassen aan de normen en ’50 en de Hongaren in tegreerd zijn in de begin jaren de Indische Nederlanders geïn dige instellingen dient enissen en andere opvoedkun 1956. De bevolking van gevang Bivakmutsen en Burka’s te zijn van de maatschappij. f. een evenredige afspiegeling graalhelmen alleen op ragen worden bij vorst en Inte mogen alleen \’s winters ged ntwoordelijk voor de . g. de Groninger is weer vera een motor, scooter of bromfiets de Gemeente wanneer en veegt dus zijn stoep en belt situatie in- en om zijn woning elen van zijn huisdier de Groninger ruimt de uitwerps er verzakkingen optreden. h. ninger die zich een hond last van hebben. i. Iedere Gro op, zo dat anderen daar geen opvoed bewijs”. n voor een “onder controle c.q. aanschaft moet zich aanmelde ar bestraft. zing en/of misbruik wordt zwa j. Dierenmishandeling, verwaarlo rkomen. Op deze jouw zelf ook niet wenst te ove Doe een ander niet aan wat je daaruit voortvloeiende nheid van de inwoners en de wijze vergroot je de betrokke s we die kennen van maatschappij weer tot een zoal sociale controle. Dat maakt een ar getrapt werd wanneer Waar je niet voor niets in elka net na de oorlog (1945-1960). elijkheid wees. ezoeker op z\\\’n verantwoord je een ietwat aangeschoten barb n zonder vernielzucht. nog kattenkwaad uit kon hale Waarbij je op oudejaarsavond kwaliteit van mijn jeugd Kostverloren en wanneer ik de Ik ben opgegroeid in de wijk zie ik dat zij thans heel kinderen in Amsterdam, dan vergelijk met die van mijn klein veel missen.

>> Groningers houden niet van branie. Groningers praten niet zoveel maar gaan aan de slag. Het ware imago van Groningen is puur, zuiver, groen, eerlijk, duurzaam, eenvoudig, degelijk, rauw, authentiek, oorspronkelijk, ruw, slow en daarom net zo mooi als de natuur. Dit kan uitgedrukt worden in vele producten, diensten, merken maar vooral in daadkracht. We moeten onze ambities niet in slogans vertalen maar in daden. Grootsheid toont zich in daadkracht: Ben je cultuurstad subsidieer dan niet, maar investeer, veel, op kosten van EZ. Ben je kennisstad maak de kennis dan toegankelijk voor je hele bevolking, alle hoorcolleges openbaar, studenten op stage in de buurten en de geleerden inschakelen voor het openbaar bestuur. Ben je creatieve stad geef dan alle starters in de creatieve industrie gratis huisvesting voor de eerste drie jaar. Ben je architectuurstad ga dan echt revolutionaire projecten aan niet in omvang of prestige maar in aanpak; echte duurzaamheid, cradle to cradle en intelligent interactief met gebruiker en omgeving. Ben je city of talent geef je talent dan echt de ruimte en creëer echte inspraak in de vorm van participatie in het bestuur door onafhankelijke experts, stakeholders en vertegenwoordigers uit de bevolking, niet in een referendum achteraf maar van begin af aan gedurende het gehele proces en medeverantwoordelijk voor het eindresultaat. Op die manier wordt Groningen een stad van “naait soez’n maar daon”, een imago waar Groningers zich echt verwant mee zullen voelen en een imago dat de trends en de hypes zal overleven. Thuur Caris

3 notulen van de denktanksessies Het begrip 27 maart. 1.Eplore Groningen verdedigt zich tov buitenwereld.
Er gaat niets boven Groningen, slechte slogan, Groningen niet aan de rand maar in het midden. Te weinig profilering op gebied van informatie: clay valley? Te weinig gericht op Noord Duitsland, te veel op de Randstad. Openbaar bestuur lobbied te weinig. Bestuur te weinig is weinig inspirerend en zelfbewust. Te weinig lange termijn visies, te veel kretologie. Te weinig rommelige periferie. Imago: gezellig, studentenstad wordt niet gezien als werkstad. Er is van alles wat, geen zwaartepunt in activiteiten Het niet aanwezig zijn van activiteiten is ook aanlokkelijk. Goede leef en werkstad. Rust & Ruimte ! Belangrijke kwaliteit. Groningen is te ver (vanaf de rest van NL) vanuit de Randstad, beleving... Groningen is een “witte” stad, minder dynamiek. Groningen heeft een jong imago, gezellige uitgaansstad. Inwoners zijn betrokken en nieuwsgierig. 2. Explode Dmv van marketing en promotie Groningen uit de periferie halen. Groningen weer als “wilde stad”, het (ge)wilde Noorden! Trots zijn op ruimte,leegte en goed leefklimaat. Koester en bescherm de ruimte. Meer rafelrand, minder invullen. Bevlogen bestuurders, minder managementtypes, risico’s durven nemen. Denken vanuit visie/inhoud en niet vanuit “hardware”. Groningen daadwerkelijk neerzetten als ICTstad, om tebeginnen wireless en beglaskabeld. Creeer een platform voor uitwisseling tussen nieuwe technologie en creativiteit. Optimale omstandigheden bieden aan jonge ondernemers en kunstenaars om hier te blijven. Concurrentie bevorderen tussen jonge kunstenaars/ondernemers dmv prijzen,stipendia etc. Meer geld voor kunst en cultuur. Een goede spoorverbinding naar Noord Duitsland. De vm Suikerfabriek als Museum voor hedendaagse Kunst (Palais de Tokyo-Parijs?) Groninger Museum als Kunsthal... Ruimte platteland beschermen, omhoog en omlaag bouwen rondom het centrum. 3.Expoit De suikerfabriek als plek voor onderzoek en ontwikkeling (vrijplaats) voor hedendaagse kunst en media. Vooroplopend in mediaonderwijs (basis/voortgezet) Creeer een platform voor uitwisseling tussen nieuwe technologie en creativiteit. Optimale omstandigheden bieden aan jonge ondernemers en kunstenaars om hier te blijven (werk, cultuur, commercie). Een wilde spannende omgeving; rafelrand; vrijheid om je te ontplooien, onafheid, mensen kunnen ontmoeten, netwerken, een plek voor jezelf! RUIMTE OM JEZELF ‘SAMEN’TE ONTPLOOIEN! Explore! De wereld wordt niet sneller, de jeugd wordt langzamer. Slow cooking, cocooning, terug naar instituten en vaste structuren. Rust, religie. In de wetenschap: van “back to core business” naar jaren ‘70 projectonderwijs, interdisciplinair. Gebruikers van communitysites zoeken uiteindelijk knusse clubjes. Interdisciplinair is een opgelegde houding. Is het überhaupt haalbaar? Realisatie van samenwerking is lastig te realiseren.Grenzen aan het verwerken van prikkels en kennis. Informatie binnen halen is niet nieuwe dingen maken. Mensen vertonen verschillend gedrag wanneer ze door verschillende partijen worden aangesproken. Overheid, bedrijfsleven en wetenschap staan op gespannen voet met elkaar. Aanzetten tot globalisering leidt tot cocooning. Bij economische groei is creatieve innovatie niet echt nodig. Hoe creëer je een positieve sense of urgency? Mensen hebben behoefte aan identiteit. Dogma van Maslov moet omgeklapt worden. ‘Primitieve volken’ besteden veel meer tijd aan feesten, zuipen, vreten en neuken dan Maslov denkt. Waar zijn mensen toe in staat als de omstandigheden veranderen? Zie dijkdoorbraken, waterleidingbreuken. Hebben we genoeg kennis over het brein om te weten hoe je het potentieel van Groningen eruit krijgt? Groningen leidt aan zelfopgelegd minderwaardigheidscomplex. Daarom roepen we dat we een Kennisstad willen zijn. Belemmeringen: lokale stammenideeën. Breinstimulering krijgt de vorm van een nieuw gebouw voor een school omdat dat voordeel voor aparte partijen (stammen) oplevert.Explode! Hebben we genoeg kennis over het brein om te weten hoe je het potentieel van Groningen eruit krijgt? Belemmeringen: lokale stammenideeën. Breinstimulering krijgt de vorm van een nieuw gebouw voor een school omdat dat voordeel voor aparte partijen (stammen) oplevert. Grootste probleem: eilanden (stammen) doorbreken. Veel instroom van buiten, maar je creeert mogelijkheden om stammen te laten bestaan. Ghettos van cultuur. Op meerdere niveaus Maslov’s hierarchie mogelijk maken. In Groningen zijn de stammen geconserveerd. Hoe krijg je de migratie op gang. Jong talent dreigt weg te lopen. Ierland en de snelle groei wordt als voorbeeld genoemd van hoe snel (halve generatie) het kan gaan. De factoren die genoemd worden zijn bestuur en belasting. Studenten vormen 1 grote stam en dat is niet gunstig voor aanhaking naar nieuwe economie. Terretoriaal gedrag wat betreft grond is begrijpelijk, maar wat betreft kennis en cultuur is uit den boze. Hoe doorbreek je kennis terretoriaal gedrag? Meten van succes van een stad is heel moeilijk. Want met weinig geld kan je mooie dingen maken. Werelden met elkaar in aanraking brengen. Doorbreken van stamgrenzen komt voor bij kunstenaars en wetenschappers, door de angst los te laten kennis te verliezen bij het vrijgeven. Gemeenschappelijkheid van kennis is ook een bindende factor en kan nieuwe stammen definieren. We moeten Groningen leuker maken. Studentenpopulatie beter koppelen aan de stad, want dan ligt het meer voor de hand om te blijven: er zijn dan al verbindingen naar het “volwassen leven”. Meerdere oplossingen, want 1 gouden oplossing is er niet. Studenten betrekken in het maatschappelijk proces.

3

Het web

Over de (verkeers-)verbindingen en netwerken binnen en buiten Groningen.
De wereld is een web, het criterium is connectivity; het vermogen zinvolle verbindingen te maken, fysiek en sociaal. Groningen is een netwerk van mensen en activiteiten dat onderdeel uitmaakt van dit wereldnetwerk. Hoe moeten de lokale verbindingen ingericht worden en welke plek in het wereldnetwerk neemt Groningen in? Hoe zijn we verbonden, fysiek en sociaal? Welke gebieden moeten worden ontsloten en welke blijven beschermd? Met welke steden, regio’s of landen willen we worden verbonden en op welke manier? Hoe verplaatsen we ons in onze eigen regio? Wat moeten New Grrunnegers weten van elkaar en van de wereld? Hoe houden we elkaar op de hoogte? Is er een taak voor de lokale media, voor de overheid of moeten we nieuwe informatiebronnen creëren en gebruiken? Hoe werkt en leeft de lokale bevolking samen? Welke behoeften of uitdagingen kunnen we collectief aanpakken en hoe organiseren we dat? Wat voor netwerken hebben we nodig, zijn dat sociëteiten, vrijwilligers organisaties, overheidsdiensten of voeren we een sociale dienstplicht in? En hoe behartigen we onze belangen in het buitenland? Moeten we nieuwe pacten en verdragen sluiten?

oer tussen j voor het personenverv t een eigen maatschappi Waarom richten we nie nergens. ties ben je ook dstad? Zonder connec Hamburg-Groningen-Ran

Richt je op je passie en niet op de dingen die je niet hebt. Deel de ervaring en kennis die je hebt opgebouwd. Kie Ellens 

0 

1

Maak van Gron ingen een New Grunnen door zichzelf te geve het een kracht n. Daarvoor is van nodig dat Gron centrumpositie ingen een ster krijgt. Daarvoor ke eigen moet de stad ee positie krijgen n bovenregiona met een grote le uitstraling. Dit kan gebeur en door het op enbaar vervoer bersterken en in aanmerkelijk ervoor te zorgen e mate te dat het inwoner aanmerkelijk to saantal van de neemt. Extern stad zelf openbaar vervoe door een goed r kan versterkt kope luchtlijn Lo worden ndon-Amsterda vijf keer per da m-Hamburg (fr g). Treinverbind equentie ingen verbeter van de spoorlijn en door verdub naar Bremen, w beling aardoor een tre Groningen-Brem inverbinding Sc en kan onstaan. hipholSpoorlijn naar door aansluiting Roodeschool ve naar de Eemsh rbeteren aven met te re op de veerverb aliseren aanslu inding naar Bo itingen rkum, alsmede een spoorlijn na van de aanleg ar Drachten en van Heerenveen, w agglomeraties aardoor twee gr zich meer op Gr ote oningen zullen richten. Verbetering va n intern openba ar vervoer door In de binnenst aanleg van tram ad een ringlijn lijnen. met trams in tw Hoofdstation via ee richtingen, Herebrug naar Grote Markt – – Praediniussin Westerhaven gel- Hoofdstatio n. Tramlijn Zern die doorloopt via ike – Martiniziek (vliegveld) Eeld enhuis, e, Glimmen – Ha Groningen. Oo ren en weer na st-west tramlijn ar van Lewenborg naar Hoogkerk /Beijum – UMCG . Alle bussen ui t de binnenstad voetgangersgeb , centrum van ied. Sneltreinen Haren naar Delfzijl, W (Leeuwarden), insum, Buitenp Drachten, Veen ost dam en Winsc Zuiderdiep, Turfs hoten. Binnenst ingel, Spilsluize ad tussen n en Hoge der cluster van beta Aa autovrij. Slim alde parkeergar me ages in de binn aan de tramlijn enstad en vrij pa en buiten de bi rkeren nnenstad.. Radi stationsplein m cale verbeterin et een hyperm g van het odern busstatio het meest gebr n, waarbij de bu uikt worden, pa slijnen die l voor het statio voor taxi’s in de n stoppen. On gehele binnenst theffing ad.

ge Er gaat niets boven Groninlve den tionele tradi aarlijke vloot uit. Beha

Delfsail 2009, er vaart een wonderb n van inger vlag mamoettankers met zeile zeilschepen varen er onder de Gron amfibie erde trimarans, merkwaardige zonnepanelen, de meest geavance and en er vaart zelfs een nieuw waddeneil voertuigen, een ship of fools kt en provincie heeft de koffers gepa mee. Nog nooit vertoond; de halve In nbare tijd vaart de vloot de Elbe op. kiest het ruime sop. Binnen afzie de halve zij aan en neemt bezit van het spijkerkwartier van Hamburg legt de n gigantische transformers te zijn die binnenstad. De tankers blijke eum, spektakulairder Groninger mus gedaanten aannemen van een nog . een enorme bazaar met de beste waar een nog hogere Apenrots en hn in een in en veranderen de Reeperba De amfibieen kruipen de binnenstad tre en derzon, Noorderlicht, het Grandt Thea groot festival: Noorderslag, Noor Het is een sensatie! de Vera-club zijn mobiel geworden! nhagen s naar de Öresund. Malmö en Cope Een week later zet de vloot koer sk en dan volgt Stockholm, Gdan worden volledig onder voet gelopen, als ervoor de Jan Stelma en Ton Broekhuis Sint Petersburg. Pavlov zorgt en en Henk thuis front hoog blijven houd Hologrammen het moreel aan het en ieltjes. Overal worden stadsmarkering Bothof heeft inmiddels 6 mob l over (dat steekt de vloot de Noordpoo achtergelaten. Nog voor de winter o naar een tankstop in Moermansk, via Toky kan tegen die tijd) en vaart na and wordt en op Tasmanië. Het waddeneil Shanghai, om ten slotte aan te kom . Zo wordt vloot wordt daarop aan land getrokken tegen de kust geplakt en de t door de de Nieuwe Grote Markt word de stad New Grrunnen gesticht. Op het Forum precies uitkomt op de plek waar nu NAM een tunnel geboord die minuten buizenpost kun je binnen 20 geplant is. Dankzij de geavanceerde te die . Peter Weening is een van de eers weer onder de Olle Grieze staan aanse verschonen. Een kluitje Tasm terug reist want hij moet zijn petje een optreden in de kelderbar. duivels reist met hem mee voor 

2 

3

Het RUG krijgt een nieuwe taak erbij om nieuw talent te scoute voor Groningen. Er n en te behouden wordt meer geld ge stopt in evenemeten uitstraling (bv. Noord met internationale erslag) om van gronin gen een culturele ho Ook in andere sporte ofdstad te maken. n dan voetbal ligen er kansen om ons op zetten. Ook in de on de wereld kaart te twikkeling van alterna tieve energie (ook ker meer gestimuleerd.En nenergie) wordtnog ergie is voor de toe komst van groot be inkomen van de toe lang, ook voor het komstige staat Gronin gen. Handels relaties me t de opkomende ind ustielanden zoals chi verstevigd. Ook de na en india worden transsport sector wo rdt stevig onder de mogelijkheid zou kun loep genomen, een nen zijn om bv. via de bestaande gasleiding te versturen. en ook materialen Groningen laat zich niet leiden door ang st! discussie en duide moeten hiervoor zor lijke omgangsvormen g dragen. De individ uele vrijheid gaat bo voor een (schijn) vei ven (vage) maatregele ligheid. De Groningse n bevolking heeft het geen enkele overhe laatste woord en id die dat kan wegst emmen.

>> Ook hier radicale keuzes: Het openbaar vervoer is net als het gebruik van de openbare weg gratis, CO2 neutraal, vriendelijk voor gehandicapten en een zaak van verkeer en waterstaat. De (elektro-)fiets of elektrocar wordt het belangrijkste private vervoersmiddel. Vervoer door middel van fossiele brandstof is er uitsluitend voor goederen vervoer. Op de driesprong van de drie noordelijke provincies wordt een internationaal transferium ontwikkeld dat London, Oresund, Brussel en Hamburg met elkaar verbind. Op dit knooppunten worden hoogwaardige faciliteiten aangeboden voor ontmoeting, conferentie en retraite te samen met hoog kwalitatieve recreatie en ontspanning. Groen en hightech is het imago van dit internationaal ontmoetingscentrum; alles is ecologisch verantwoord en de communicatie en presentatie faciliteiten zijn state of the art. Er wordt een lokaal communicatienetwerk opgezet dat er voor zorgt dat alle experts en stakeholders in alle sectoren en het openbaar bestuur ten alle tijden vindbaar en bereikbaar zijn. Via intelligente filtering en routing kan iedereen die hulp of samenwerking zoekt bij initiatief, project of onderneming, profit of non-profit altijd snel de juiste experts, middelen, informatie en partners vinden. Vanuit dit netwerk wordt een open source knowledge-base opgebouwd genaamd “how to get things done in New Grrunnen”. Thuur Caris

ie stad en provinc -en met name n van Nederland richten op Het noorde r moeten gaan u zich veel mee pa Groningen - zo orden van Euro ur en het no Duitse oosterbu ers al de directe ’s kenden imm De wadden)regio (Scandinavië). rschrijdende ensove bloeiende en gr eeuwen geleden n Haag een r “los” van De ers ingen. Mee acht gerichte ko handelsbetrekk elijk op eigen kr en zoveel mog loedrijke isch inv zelfstandige Grote en econom orden gevaren. denburg zou moeten w t te vergeten Ol emen (en nie orp Hamburg en Br steenw steden als gen immers op er evenknie) lig ds de als stad Groning uwt zichelf al sin d) bescho t westen (Hollan t” de “res afstand! He hts)centrum en onomisch (mac en. 16 eeuw als ec l nooit verander erie. Dat za orden) als perif denis zich geschie (o.a. het no regio! Laat de kansen voor de Kortom: volop nnen het! herhalen. We ku 

notulen van de denktanksessies We are in phase one Explore it ! Explode it ! Exploit it !Physicial and virtual
problems So comfortable, that you fall asleep. Cost too much time and at the same time costs a lot to travel. So its hard to see Groningen as the centre of the world. Major hubs are over here – www network ie internet capacity or radio satellite. Forget Amsterdam it’s a dull city come to Groningen. We are forced to separate ourselves from Amsterdam. Lets innovate until we come to the point where we spend money !!! And then the innovation dries up …. Has to be a people thing – need a new platform Need to kick some arse. Give the old networks a wake up call. Why do you come here ? Reason I came to Holland. In architecture they are innovative. They are thinking about it. But then I arrived, And then I wasn’t as convinced as what I had read in magazines. I visited Utrecht, Amsterdam, Rotterdam. Which didn’t impress me but then I came to Groningen …..and it impressed me. How did you arrive in Groningen. By train. By train is very nice, but what about car, or other infrastructures.. Sleeping, Comfortable, Its really compact. Use Groningen as your house. Go to market as your fridge. Use museum as your gallery. City wide project about exploring. Innovate, explore. The city is small enough to try stuff out. Groningen is so small. Its one big cafÈ on the street. A very big cafÈ culture here. One of the richest cultural cities I have been to (pras). I’ve just been in italy for a year. And its very conservative. People here. Its very much a melting pot. Everyone’s interacting. Its a lot more diverse than anywhere I’ve been in Europe. But . Whole city of Groningen is one silly road to Drachten. Make a bow around the three provinces. Instead its all about fast highways. Maybe it’s a web. When you compare with the rest of Europe. Its about ten years back in time. But I’ve been with a lot of hotshots. Well in there opinion …. Grunnen,…. What’s that for a shit little town. But it is a shitty little town. I don’t want to spend 3 hours to Amsterdam or hamburg. Our ideas in the world. Maybe there’s recognition, but there’s also fear ! What the hell are you doing there ? Why the hell are you there? There’s nothing of what they value about …Scratch that. You always have to apologise. The cool thing about Groningen. Is that it has social bonding, Being a satilite place you don’t get connected. You have to split in two different people some times. He is my mirror, and I am just here to reflect. Image is important. Abel tasman is a global legend. The Netherlands never really exisited anyway….lets be important within Europe – think Scotland. Groningen has direct connection to the whole fuckin planet. We should be giving away 99% of it. Its about the interface. Give it away now – it’s the new economy. You don’t need a FAT industry – you just need a FAT pen. You need dreams, The roads etc are just secondary. The virtual gives us space for dreams again. But you first have to be creative. You have to use the creativity. Some people are missing the hardware connections. You need the hardware connections. Mix of the social and the internet interface. A dream web. It means the right to have a dream. If you don’t amaze yourself anymore you are practically dead. All I did was create a space where you can. Go and do what you can’t do otherwise. You build a big museum and you bring famous people from somewhere else. I like to see myself as a weather woman , to go in and go out. It is very nice to dream. But it is very important to make things and do things with your hands. That is the software, what is the hardware. It’s important that we recognize what we are dreaming. I like to live here. But my workspace is the world. What I really need is dynamics, I need to travel, I really like the airplane connection, I need the fast connection. Conclusion Sjanet: I really would like to see Groningen as the centre of a world. Pras: There’s a lot creative capital but there’s not enough drive to bring that out – there’s great people, but the infrastructure doesn’t support it. Chris W: D.I.Y – just do it yourself – we’re an island on the other side. Frank: Groningen is on the hardware side acting like an island between infra and people, on the west …. In between there …. Because our Groningen is acting physically like an island because the connections are shit. But its internet connection. Aron: Image is no freedom, Groningen needs freedom, and no image – better to be a well. Chris M: Groningen should be a FROM place not a TOO place. What it is it shouldn’t be, and what it isn’t it should ! Where’s Groningen anyway. PHASE 2 EXPLODE – SKY HIGH Who wants to explode – pras PRAS: Yeah There’s a whole world out there – I’m in Brussels now, theory and ideologies. All they need is a city to try. Lead the way and act as a test ground – try all kinds of research. The bravery to stand up – with or without the infrastructure. Test means – we don’t know what we’re going to do. All it takes is for a city to say - YES ! FRANK: To kick some arse To say to a lot of bureaucratic organizations (the hague – eg ministry of transport) We want to make our own decision Self – government. This is lacking. Hague – you have to follow us, we don’t need to follow you. Do we lack the instruments: Experimental forum within the magnet train (IBM were up for supporting this) But what happened was that the commissaris thought that it was too risky to ask people. Instruments Sjanet: There’s a gap between people who is spending the money… But don’t think its very wise to separate yourself Maybe I’m imploding….. PRAS: The bureaucracy is designed to be as inefficient as possible So that the money stays within the system. The governers make safe decisions so that no risks are taken. WHAT ARE THE TOOLS PRAS: create a small test space – a sand box, If you come up with an idea, then how are you supposed to do it. I can convince a lot of people, but ….Getting it done, it wasn’t 

what it should be… CHRIS W: Should be in the street FRANK: Start private operations – out of the hands of the state Eg the railway connetions ARON: Time, testing, exchange Time, because part of the quality of Groningen now is the time, freedom is testing Connecting is exchange – first I stop here, I need some time to test my exchange. SJANET: SPACE because it also means time, its public and its private We have space, in all the meaning of the terms. Christopher Moller: City on a roof. U need to connect minds with minds – outside the city council. Reverse thinking. We need more gaps. I have gas. We need more gas\ Generating capacity, energy to enable change. Hot air becomes the energy – we need to create a hot air balloon. “Julius ceasar and the roman empire couldn’t conquer the blue sky” to be frank about it – its about fucking it up, fuck with the system, temporary use avoids the red tape. that’s how Italian culure works. a red light is not a red light. that’s how Italians think. its also reflected in how they build. you’ve got to be creative. how do you think the mafia have survived so long. WE NEED attitude to the max RESPECT !!! is it cause I’m blaek?! I’m saying …. What is culture today… ya know ? We’re at the stage that you can invent culture… Today there’s almost as many cultures as there are people almost Its about respect, its about understanding. Different cultures, different rules I think you need understanding Make Groningen a theatre of confusion. We want ‘pandemonium’ Balance between culture, struggling In a big city to have a true culture, you need a sub-culture Ie you need to rebel to have a culture Maybe that’s why Groningen is so safe. More freedom, means you don’t have to struggle Groningen (within the Netherlands) was always the rebel You are not like us, that helps to form the group (that is culture) Struggle generates energy Test means we don’t know. It means we’re challenged to come up with something That’s the way we’re going to generate the energy. BE ARROGANT BE SELFCONFIDENT Groningen doesn’t need to follow – it is time to lead – time to dictate. When we ARE the web We have the time to experiment Money is irrelevant AS OF NOW THE PIMPS AND THE POLITICIANS ARE WORKING FOR US LAST ROUND: Exploit it ! Pimp it bitch ! Plan 01 …… one that is realisable Plan 02 ...…. one that is wild (but that is possibly not in our time and space). There are artists here to visualize this…. PLAN 01 : REALISABLE invade Groningen ie as a publicly owned company ….a PLC. sim mayor (play the game of being the mayor – like a tv show). and send the wallaggggge to school for a day !!!!!!!. talk outside this group (outside this circle) talk to the farmers… use noorderzon – a similar format – sessions one or two a day for everybody. everybody is the creative class….. even dogs ! (nervous laugh) involve schools in parts of the project. you have to show where the pimps are. get the school kids to be the pimps - give them zoot suits . there is no centre. you can build a web in stages virtual townhall – maybe that could be realizable with respect – lets reflect. PLAN 02 : WILD lets be logical /lets listen lets connect that’s pretty wild lets think outside Europe NewGrunnen should have a referendum about Newcastle’s issues, + the reverse Take the time to get wild… Lets forget politics. Connect with Brussels – they need help …. Badly !!!!!! (MORE THAN CHINA) BE USEFUL. TAKE RESPONSIBILITY ! BE A ROLE MODEL ! show em how to do it. Put your money where your pimp is ! An open source festival…. Bring famous people from elsewhere (ie here) Ie people Famous in Groningen People have to become leaders – WE NEED MORE PIMPING MEETERS WE NEED MORE HUMOUR RULES ARE MADE to be bent…. floppy rules Youth leadership… (youth in terms of funding makes it realistic) Funding is dangerous – it comes with expectations. Het web dus Ronde 1: hoe zit het met persoonlijke netwerken. Nieuws is alles wat ongerijmd is. In welk opzicht gebruik je je contacten en zet je die in? is dan de vraag. Het nieuws ligt op straat. Waarom zit je bij elkaar en is dat in deze wereld belangrijk, terwijl er zo veel digitale mogelijkheden zijn om in een netwerk te functioneren. Persoonlijke contacten blijven belangrijk. De boodschap die je uitdraagt is ook heel belangrijk. Netwerken op filmgebied zijn vanuit Groningen niet per se noordelijk gericht. Samenwerking met Rotterdam wordt belangrijk gevonden om daarme betere toegang te krijgen tot de beste films van de wereld. Verder wordt het in Groningen belangrijk gevonden het hele jaar door onverminderd kwaliteitsfilms te kunnen tonen. In Leeuwarden wordt het jaarlijkse festival belangrijker gevonden. Een andere opening is het op gang brengen van een alternatief magazine sterk geredeneerd vanuit vormgeving. Op zoek naar kopij. Nieuwe invalshoeken op het gebied van inhoud. Vanuit de kunst wordt gezocht naar vasthoudend bezig zijn met die kunst en hoe andere mensen daarmee bezig zijn. Daardoor ontstaat een netwerk. Niet bepaald door persoonlijke keuzes. Een hot item is de creatieve stad, wat je daarmee in Groningen kunt doen, fysiek bij voorbeeld in het E bbingekwartier met stepping stones daar naar toe en daarbinnen, waardoor een bepaald gevoel ontstaat. Een hecht netwerk is ook gecreeerd in de westelijke wereld tussen Berlijn en Los Angeles om in te zetten voor het Wall House. Het Groningse publiek kan hiermee in contact komen met gasten die in het Wall House worden uitgenodigd en bij voorbeeld workshops kunnen geven, en dat de kwaliteiten van de bezoekers van het Wall House ten goede komen aan de stad, bij voorbeeld ook aan jong talent. Een balletje kan van daaruit gaan rollen. Brainstormsessies over hoe Groningen er in 2020 zou kunnen uitzien.... Ronde 2: Vrij en vooral wild denken. Van belang is de verbetering van het netwerk binnen Groningen als je veel mensen wilt bereiken. In Groningen mist wel  

het gevoel dat het goed is zelfbewust bezig te zijn en dat uit te dragen. Vaak krijg je het gevoel dat als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, dat je dan wordt afgeremd. Als men opener zou zijn, dan zou er meer vrijheid ontstaan en kan er meer moois ontstaan. Voorbeeld: Frans Haks wellicht ??? Eigenwijze dingen gaan doen. Kees van Twist had gevoel voor het grote publiek en kon het - dus ook Groningen - verkopen (Gorbatsjov). Hoe zit het met het eigen droomgehalte van het Groningse talent. Wil je bekend worden dan zul je ook iets aan infrastructuur moeten doen, bij voorbeeld een luchtvaartlijn londen-amsterdam-groningen-hamburg en dan natuurlijk minimaal vijf keer per dag. Er moet debat komen met buitenstaanders, uitwisseling. Wat hebben wij te bieden? Is de schaal van de stad adequaat, te klein, goed of moet het toch groter. Er bestaat ook de notie dat we in Groningen heel veel hebben om te presenteren, maar het blijft te veel onbekend. Noorderlicht doet hele goede dingen, maar de spin off van hun netwerk is niet groot genoeg. Ook al doen ze iets heel bijzonders, het staat niet in de krant. Dus het medialandschap moet drastisch veranderen met het afschaffen van het Dagblad van het Noorden en vervangen door een goede krant of andere media die stimulerend zijn voor de stad. Iets voor het Groninger Forum? Het moet natuurlijk eigenlijk juist wel bij de mensen thuis gebracht worden? Een grote mentaliteitsverandering moet tot stand worden gebracht......$ Geen angst voor hierarchie meer hebben. Ronde 3: Landingsbaan Zorg voor mooiere pleinen met de mogelijkheid van multifunctioneel gebruik voor meerdere bevolkingsgroepen. Uitbouw van het Ebbingekwartier tot een ‘quartier latin’ met eigen sfeer, voorzieningen, dus bij voorbeeld ook drie bioscopen, goede cafées, met eigenheid en eigen sfeer, waardoor in de stad het op meerdere plekken leuk wordt om te zijn, het interessant wordt om van het ene naar het andere deel van de stad te gaan, gelaagdheid creeren. Onderwatermetro in de diepenring. Functies stapelen, ook door gebruik van hoogbouw, parkeren, wonen, kantoren, cultuur. Marketing Groningen opheffen, vervangen door daadwerkelijk serieuze promotie voor de varieteit aan activiteiten in de stad. Op het station zichtbaar maken wat er in de stad te doen is. Sterke verbetering van het openbaar vervoer, om te beginnen bij het station. Lichtkranten in de binnenstad bij voorkeur voor (culturele) promotie, zoals in Frankrijk bij voorbeeld. Meer hoogbouw. Stapelen van functies in tijd, in de vorm van speldeprikken. Auto’s uit de binnenstad, gratis openbaar vervoer in naar en van de binnenstad. Openbaar vervoer moet zo goed zijn dat het in zichzelf een attractie is. Verbinding met de wereld moet daaruit bestaan dat hier zulke leuke dingen gebeuren dat de mensen hier naar toe komen. Minderheidstandpunten voorkeursbehandeling geven..

De kost
Over de economische kansen voor Groningen.
De nieuwe economie draait op onstoffelijk vermogen; informatie, innovatie, creativiteit, talent, verbeelding en denkkracht. Niet het bezit van, maar toegang tot de benodigde middelen, is cruciaal. Lenigheid is doorslaggevend. Wat is het vermogen van Groningen en wie profiteert daarvan mee? Hoe verdienen we de kost? Wat hebben we in de aanbieding? Gas, energie, kennis, cultuur, natuur of nog iets anders? Waar moeten we dan in investeren om onze positie te versterken? Welke positie kan Groningen innemen in de internationale markt, wie zijn onze concurrenten en met wie kunnen we handel drijven? En hoe organiseren wij onze lokale economie? Richten we ons puur op het geld of zijn er andere manieren om ons welzijn te behartigen? Onderwijs en werkervaring in ruil voor arbeid in bijvoorbeeld de zorg, het natuurbeheer of de cultuur? Ouderwetse solidariteit in de vorm van ruilhandel en burenplicht? Of moderne netwerken van diensten en wederdiensten met gesloten beurs? Moeten we alles zelf bezitten of kunnen we dingen delen? Zit er winst in duurzaamheid; samen een paar degelijke spullen in plaats van iedereen een prul?

Mijn droom voor Groningen is een geweldige conferentielocatie (Forum) met voldoende slaapaccomodatie. Kunnen we wat vaker grote congressen naar Groninge n halen, waardoor de reputatie zich als een inktvlek mondiaal verspreidt. Mijn ervaring bij kleinschaliger bijeenkomsten is dat met eerst teleurgesteld is dat we niet in Amsterdam zitten, en met na afloop laaiend enthousiast is over Groningen!

>> De Hortus op de Grote Markt. De wijk in voor talent. En de wijk in en vragen aan de mensen: Wat kun jij doen waar je buurman blij van wordt? Bart van der Meij 

Groningen moet pro beren te excelleren op tenminste één ter energie (vooral gas) rein. De kennis over is enorm. Het bezitt en van een Europee Groningen voor ga s netwerk vanuit sdistributie moet ve rder uitgebouwd wo research op gebied rden. Onderwijs en van energiebronne n en alternatieve en waterstof, kernene ergie, waaronder rgie, zonne-energie en biodiesel moet worden. Kortom, Gr substantieel uitgebo oningen moet alles uwd op alles zetten om van Europa te worde de energiecluster n. De inzet van infras tructuur, RuG, Hoge luchthaven en de ma school, havens, ximale benutting van de kennis bij bedrijve NAM, AKZO, Metan n als Gasunie, or, Ten Kate Vetten en vele specialistisch is van groot belang. e toeleveranciers Het project Energy Valley is een prima uitvoering gebeurd initiatief, maar de op een schaal die op langere termijn nie miljoenen Euro’s zul ts oplevert. Honderd len nodig zijn om ec en ht een internationale behouden en uitbo positie te kunnen uwen.
gewoond, maar woon in de stad Groningen in Appingedam en heb l het een en Ik ben geboren tillen. Jullie zullen we arten, Nederlandse An sinds 1985 op Sint Ma de *Status Aparte r in december dat Sint Maarten dit jaa ander gehoord hebben voordelen: zelf voor Groningen met als ook niet gek zijn *gaat krijgen. Dit zou eigen zeggenschap, ag, maar met t met regering Den Ha bestuur, direct contac reld (inkomsten alleen van het land en de we pt aardgas aan rest n Groningen verkoo teelt produkten worde ing, landbouw en vee ), ), toerisme ontwikkel ort belasting voor Groningen land (inkomsten uit exp andere delen van het “geexporteerd” naar Germaanse taal), erdeel van de ningse taal (als een ond erkenning van de Gro er maar eens over na. ovoort. Denk immigratie controle, enz als hoofdstad Grunn. klein -nederland. met groot voorstander van Ook ik ben een n aan de kosten die aan t meer mee te betale er dan ook voor om nie en dat de poolkappen daarvoor pleit ik n uitgegeven, en te hop en in het westen worde de dijkverhoging ik hier uit de doeken ft diverse voordelen ,die s dan voorzien. Dit hee sneller smelten de noordelijke provincie ten gunste komen aan de eerste dingen die ijnen, zal verdw zal doen, 1 van d, Rotterdam als haven en van N- en Z- hollan it is dat na het overstrom shaven/ Delfzijl, wat noo r het project Eem reeele kans schept voo m van en een vor en hiermee een ogant westers gedrag nd is gekomen door arr kindje echt goed van de gro naar het doodgeboren Kijk bijvoorbeeld zijn weerga niet kent. nen van pte miljoe eigen belang die e zinloos daarin gepom sterdam heet, en de vel in de dat de haven van Am van het file-probleem is de in 1x oplossing d.Een ander voordeel bouwen meer te ons belastinggel men hoeft geen wegen daarnaartoe, immers, rdeel. randstad en de wegen ele spiegel in ons voo ok hier valt de financi n boten nodig heeft.O sten, kunnen daar waar me oeienis vanuit het we nkelijk zijn van de bem is Doordat we nu onafha es afschaffen. Sinds ons wetten en regeltj ed scala van onzinnige zou one burger we ook een bre rijpelijker voor de gew cratie simpeler en beg ende beloofd dat de bureau eest.Aangezien Balken k en belerend gew nog niet zo onduidelij ben spoeld heb worden , is die scheppen zijn wegge bij het zandzakken vol en zijn club jammerlijk t onze toekomst in de duchten wa vullers niets meer te we ook van deze zakken graag opmerken dat tenslotte wil ik ook nog is staan.En vooralsnog weg zou kunnen een waterpololocatie nte pubertjes opeens Arena met zijn arroga en. de Amsterdam maar ten goede kan kom erlandse voetbal alleen geworden, wat het ned 

onafhankelijkheid beginnen met de an, dus laten we toegesta hoord tot het land In dromen is alles atten en grond be n. Alle bodemsch te roepe om b.v. co2 op te van Groningen uit n de zoutkoepels gas en verhuur va sten uit Groningen. Inkom ideeen. rden voor nieuwe weer gebruikt wo slaan kan n vergunning ijgen meteeen ee en imigranten verkr de intergratie en ingen asielzoekers en Vluchtel ngt wordt. Bij voldo bv. elke 5 jaar verle p krijgen en zijn om te werken die s staatsbrugerscha en ze het Groning en ie) Hierdoor kunn egde waarde kunn toegevo de enz. Generat (geen eerste, twee inger groningse dan ook gelijk Gron j misbruik van de e ideeen opdoen.Bi is en vernieuwend ek uit groningen vertr we kenn etrokken en volgt de vergunning ing gastvrijheid wordt en. Een (1) rgers als bedrijfslev els voor zowel bu or Ook inkomsten vo en gemakelijker reg Minder tings stelsels. winst ipv div. belas omen of omsten minimum belasting naar ink een vastgesteld ink rden aangevuld tot den wo ld en is voor minder vermogen hoop overheids ge Dit bespaart een andere kortingen. zonder iedereen duidelijk

>> Minder regels. Minder betutteling. Stad als organisme met als voedingsbodem de ommelanden. usp = ruimte, mentaliteit en kennis. Jan-Willem Vrieling

Las Vegas van het Noorden. Vanuit de weilanden naar een brok energie. Haal goeroe’s van wereldniveau naar Groningen. Slowfood-stad. Slowfood university. Ritzo ten Cate 

0 

1

In Goutland kan je de geschiedenis van Gro ningen ervaren. Het in de omgeving van park bevindt zich de stad Groningen. Historische figuren geschiedenis van Gro leiden je rond door de ningen en je kan er leuke dingen doen. maken, graan binde Turfsteken, karton n etcetera. Terwijl de kinderen worden op grunneger Crew kun gevangen door onze nen ouders ook gebru ik maken van het gru In dit speciale stoom nneger goutbad. bad zijn speciale gru nneger kruiden verwe worden gemasseerd rkt en kan je met grunneger klei. Een modderbad me een attractie voor de t grunneger klei is huid! Dit park heeft daarna ast ook een maatscha ppelijk doel. Mense verstandelijke bepe n met een rking verzorgen het onderhoud, het groen Zij doen dit voor hun en de schoonmaak. opleiding en kunnen daardoor een baan krij wordt al verzorgd do gen. Deze opleiding or Parc Spelderholt en er is toestemming kopiëren. om het te mogen Samenwerking: - ww w.parcspelderholt.n l - musea: Groninge niaal museum etc. r museum, VeenkoloHennie van der Most, ondernemer en behe parken - www.linglan erder van tal van d.nl - Ondernemers in groningen die een - studenten van de ho rol kunnen hebben. geschool/universiteit om het vorm te geven , te promoten Als nieuwe groninge r vind ik dit een goed initiatief!
realise that I was trading When I moved to Groningen from Catalonia, little did I e that (used to) generate one side-lined province for another. Catalonia, the provinc d to them when it 90% of the wealth of Spain saw little of their efforts returne Catalonia strived for more came to sharing the national income. Needless to say, lands, where socialism autonomy and over time their efforts paid off. In the Nether d to share and share has a much stronger hold on the population, we are expecte to help themselves but alike. I support the idea of aiding those who are unable if they already enjoy a I don’t believe in lining some else’s pockets, especially we are the 10th richest wealthy lifestyle. Groningen, despite the allegations that the west of the region of Europe with our GNP per capita, still lags behind lives. Of course, as a Netherlands in terms of access to means to enrich our of the revenue of our region, we produce gas but, alas, only approximately 0.5% approximate 28% that is gas comes back to us - the west claims the remaining eters every year and left after taxation. While we are sinking away a few centim in the west decide our holding our hand up like a begging child, our “landlords” new toy such as a speed fate. Are we good or interesting enough to qualify for a at least a decent share. Only train? Perhaps it is time to claim back what is ours or our own hands. that way will we have a chance of taking our destiny into

Uit onderzoe k is gebleken dat de nieuw wil wonen. Ko e oudere niet sten in de zo alleen met le rg stijgen en eftijdsgenote In Groningen personeel is n en in geheel steeds moeili Nederland is jker te vinden dan ook geric vergrijzing ee . ht op het zoge n groot prob naamde ‘gen leem. Mijn pl eratie-wonen an is ’ jong en oud bij elkaar. Studenten kr ijgen subsidie wanneer zij tij verantwoord dens hun stud elijkheid op zi ie de maatsch ch nemen om appelijke geschikte co voor een oude mplexen en re te zorgen. woonwijken Hiervoor goed kunnen zijn zo ingeric samenwonen ht dat jonger . Jonge gezinn en en oudere zorgen gratis n en krijgen w kinderopvang anneer zij vo en wanneer or een oudere ook voor de de kinderen inmiddels be groter zijn da kende oudere n leren zij om gezin een an te zorgen. In dere tegemoe een later stad tkoming zoda ium krijgt he aantrekkelijk t deze maats t blijft. chappelijke in vestering Het generatie wonen zou do or onze orga Hierdoor kan nisatie kunnen continuieteit worden aang van zorg wor estuurd. professional den gegarand s aan te pas eerd en kom waar nodig. en er Het ontwikke len van nieuw e mogelijkhe (domotica) zo den om te ku u door de RU nnen begele G kunnen wor iden op afstan den aangestu d urd. Mede partne rs: Acantus ZI FF, zorg inno ziff.nl/> Hierb vatie forum, ij zijn een aa zie www.ziff ntal interess .nl <http://w RUG, zieken ante stake-ho ww. huizen oost-g lders betrokke roningen etc. n, zoals Men op insteekt. Ageing is teve zis, ns het them a waar ZIFF nu 

2 

3

Twee dingen: Ten eerste: Groningen heeft top-expertise op energiegebied en is nog voorlopig top-exporteur van energie. Laat deze positie niet verloren gaan maar investeer gigantisch en radicaal in duurzaamheid en alternatieve energie! Ten tweede: In New Grrunnen wordt een economische hervorming ingevoerd die zijn weerga niet kent: een belangrijk deel van het welzijn van de bevolking, namelijk de zorg, het onderwijs en het milieu, wordt gegenereerd door de inzet van studenten en scholieren in stages, sociale dienstplicht en leer-werkprojecten in de samenleving. Het mes snijdt van vele kanten; echte praktijkervaring in de opleidingen zorgt voor beter opgeleide studenten en scholieren. Het enorme kennispotentieel van de studentenpopulatie wordt gedeeltelijk aangewend voor de samenleving. Het vluchtige intellectuele kapitaal van studenten in Groningen wordt emotioneel gebonden aan de regio. Het mengen van generaties en bevolkingsgroepen leid tot meer begrip en samenhang in de lokale samenleving. Er ontstaat ruimte op de overheidsbegroting. Thuur Caris

Kwaliteit kent geen kostprijs
Hoe moet het toch verder met de economie van Noord-Nederland na het verlies van de spoorlijn? Zijn er natuurlijke hulpbronnen die we kunnen uitnutten? Of kunnen we hier iets goedkoper produceren dan elders? En zo ja, wat kost dat dan? En wat levert dat dan op? Kan dat financieel allemaal wel? Tijdens een brainstorm bij New Grunn is een groep bestaande uit ondernemers, kunstenaars, onderzoekers en adviseurs met deze vraag aan de slag gegaan. Hieronder een samenvatting van hun vondsten. Aan de (natuurlijke) hulpbronnen zal het in elk geval niet liggen. Wat je nodig hebt om economisch gezond actief te kunnen zijn, het is er in Noord Nederland. Terwijl ze bijvoorbeeld in datacenters in Amsterdam geen klanten meer kunnen plaatsen, zwemmen we in de Eemshaven in de energie die notabene boven zeeniveau wordt opgewekt. Via de breedbandige Internet aansluitingen kun je zo virtueel de hele wereld bereiken en moet je als persoon fysiek willen reizen, dan kun je met de trein eenvoudig naar alle hoofdsteden in Nederland. Over een tijdje hebben alle treinwagons aansluitingen voor laptops en kun je middels een UMTS/HSDPA verbindingen betaalbaar doorwerken als je eens een keer op bezoek gaat. Binnen 2 uur ben je in Schiphol en hoef je niet eens je auto te parkeren. Dat is, als je niet vanaf Groningen Airport Eelde je bestemming kunt bereiken. Via de A7 kun je eenvoudig van oost naar west en via de A28 ben je zo in het Zuiden. Het personeel dat je nodig hebt wordt in Groningen, Leeuwarden, Assen, etc. in groten getale opgeleid voor de meest uiteenlopende vakgebieden. Hoog, midden of laagopgeleid: voor elk is er wat wils. Doordat de huizenprijzen hier aanmerkelijk lager zijn dan in de Randstad houden de mensen meer over in de maand na aftrek van maandelijkse lasten. Ze kunnen wonen in een ruime kwalitatief goed leefbare omgevingen. Gezonde en krachtige woonkernen liggen temidden van uitgestrekte gebieden natuur. Niet alleen is er cultuur in de hoofdsteden te beleven. Youp van ’t Hek komt bijvoorbeeld ook gewoon langs in Stadskanaal. En als je daar ziek wordt kun je in daar in een goed geoutilleerd medisch centrum terecht. Noord-Nederland: de levensvatbaarheid voor een rijk en ondernemend leven zijn hier al. Het inzicht om dat te ervaren is er allen nog niet bij iedereen. Er is de krachtige mythe leven dat in Noord-Nederland betekent dat je ‘in de rimboe’ leeft. Bedrijven met klanten in de Randstad kunnen dit beamen: klanten doen er soms moeilijk over dat je liever om 11:00 wilt vergaderen, of dat je de telefoon of email wilt gebruiken. Ze willen je graag in levende lijve zien en hebben het gevoel dat de Veluwe en de IJssel hun verbiedt goed met je aan het werk te gaan. Daarom nemen randstedelijke klanten bij voorkeur iemand die ‘in de Randstad’ woont. De ironie wil dat zowel de Noord-Nederlander als de Randstedeling bijna even vroeg opstaan. De één zit een tijdje in de trein en de ander in de auto. Allebei  

vertrekken ze in de vroege vroegte. De een kan zich onder het filerijden scheren en koffie drinken om alert te blijven, de anderen kan zittend zijn werk doen en uitgerust op de plek van bestemming aankomen. De mythe lijkt vele tijdelijke bewoners van het Noorden, vooral studenten, te dwingen hun weg ‘terug naar de Randstad’ te vinden waar ze vandaan kwamen. Voor bedrijven die internationaal zijn georiënteerd wat betreft levering van diensten en producten zou deze discussie over vermeende afstand overigens belachelijk moeten zijn. Wat duidelijk wordt als je kijkt naar de multinational Google. Die zet zijn datafabrieken gewoon neer waar ze bedrijfstechnisch het beste geplaatst kunnen worden. Natuurlijk is het zo dat Noord-Nederland niet ineens eindeloos veel juristen, vertalers, medici, natuurkundigen, keukenmonteurs, etc. een baan kan bieden. Maar de schijnbaar automatische trek naar buiten van arbeid, arbeiders en geld zou wel een stuk kleiner gemaakt kunnen worden. Voor nieuw elan in Noord-Nederland, voor New Grunnnen, is het dan ook van belang dat we de mythe van de glorie van de Randstad laten verbleken. Niet door af te geven op de Randstad met al zijn vieze vuige smog en files waar woonruimte onbetaalbaar is geworden, maar door te wijzen op de kwaliteit en levensvatbaarheid van Noord-Nederland. Niet door te roepen dat we niet genoeg geld terugkrijgen van de Randstad voor ‘ons’ gas, maar door ook handel te gaan drijven met partijen die niet in de Randstad zitten. Het gas is namelijk in de toekomst toch een keer af. Leunen op nietduurzame bodemschatten is old-school. En vooral: Niet proberen hier iets goedkoper of massaler te produceren dan in de Randstad. Want a) die slag is wereldwijd al lang verloren van China en b) je doet tekort aan economisch aantrekkelijke kernkrachten van Noord-Nederland. Wat doe je dan wel? Op het gevaar af de doos helemaal kwijt te raken, hieronder een aantal ‘out-of-the-box’ een vijf punten plan zoals ik die in een groep tijdens een denktank avond van New Grunnen mocht meemaken: 1. Koop elders niet wat Noord-Nederland u biedt. Een ouderwetse maar daadkrachtige actie. Als je als inwoner van een regio wilt dat er bedrijvigheid is, dan moet je zelf ook de stap nemen om diensten en producten af te nemen van regionale bedrijven. Als je alles van verre laat komen, dan moet je niet vreemd opkijken als de bedrijvigheid ook naar verre trekt. Afgezien van de pakketdienst. Afscheiding van de rest van de wereld economie is niet de bedoeling (er is niks mis met export), wel stimulering van het behoud van financiële waarde in eigen regio. 2. Investeren in zogenaamde Free Zones in de open ruimte die Noord-Nederland nog kent. Daar mag je, binnen de grenzen van (milieu)veiligheid zo bouwen als je zelf wil. Niet de eentonigheid van een Vinex-wijk, maar de levendigheid van een Esonstad. De welstandscommissie is hier niet nodig, want iedereen in deze zones kiest voor de vrijheid

van een ander. Regelgeving ter stimulering en niet ter beperking. 3. Investeer in het het toxine-vrij leven. Hier kun je nog leven zonder gesmoord te worden door het fijnstof van tienduizenden auto’s die elke dag in de file staan (dit is tevens een pleidooi van een goede reconstructie van de ringweg bij Groningen, een van de weinige filelocaties in Noord-Nederland). Leven in Noord Nederland is leven met kwaliteit. En wanneer ergens voldoende mensen wonen met voldoende diversiteit aan kennis en vaardigheden die aansluit op de onderlinge behoeftes, dan kan er in principe een levensvatbare lokale economie ontstaan. 4. Maak je het Duits, Deens, Noords en Zweeds machtig als het om internationale handel gaat. En breng het Hanzeverbond naar de toekomst. Waarom nog langer op de Randstad focussen als Bremen en Hamburg zo dichtbij liggen? De taalbarrière houdt nog teveel tegen. Bedenk je daarbij dat Oost-Friesland vroeger ook gewoon een soort Gronings sprak. Historisch gezien hebben de Pruisen nog maar ‘recent’ het Hoogduits verplicht gesteld. 5. Vul de graanschuren weer. Het is van de zotte dat de olieprijs de prijs van voedsel beïnvloed, omdat we tankerladingen vol graan uit Amerika en de rest van de wereld importeren. Een onhoudbare niet-duurzame economie. Laten we de gronden van het Oldambt weer inzaaien en ophouden met bebossing en verwatering. Laat NoordNederland weer het voedsel voor de regio produceren. Als we niet genoeg grond hebben: reclameer het Reiderland weer op de Dollard. Door onderling geneuzel zijn we die vruchtbare gronden kwijtgeraakt aan de zee, met vereende krachten kunnen we ze weer terugkrijgen. Dit klinkt wellicht allemaal als wilde hemelbestorming. Het zijn zomaar een aantal punten op verschillende gebieden. Maar dat is ook enigszins te verwachten na een intensieve en enthousiasmerende brainstorm bij New Grunnen. De essentie is dit: alleen door versterking van de positieve kanten van Noord-Nederland bij de noordelingen zelf kunnen er kwaliteits-economieën groeien en bloeien, waarbij geld en mensen stromen niet meer zo breed uit het Noorden vloeien als voorheen. Bij besef van de economische levensvatbaarheid, bij vermindering van de externe economische Randstedelijke afhankelijkheid, bij keuze voor producten en diensten uit en productie in de regio, is de te investeren kost voor de daaropvolgende baten makkelijker op te brengen. Let wel: ook met de bovengenoemde suggesties heb je niet zomaar iets als structurele werkloosheid opgelost. Maar je schept wel kansen waarmee dat kan. Met kostenreductie alleen of leunen op de restjes van bodemschatten weet je zeker dat het nieuwe economische elan er niet gaat komen Kristian Helholt 

notulen van de denktanksessies 

EXPLORE: Kwalificaties van Grrunn? Rust, ruimte, donker, lucht,

een klimaat waar alles is. Maak een gevoel dat aantrekt. Kies voor de Kwaliteits Identiteit. Als ik het niet zo druk heb, dan kan ik beter creeeren. Hervinden eigen identiteit is van belang. Meer dingen realiseren die puur zijn, die met passie zijn. Mensen bewust maken van de resources die er zijn, mensen hun belemmeringen laten afnemen. Maak ruimtes panden, waarin mensen zich kunnen ontwikkelen als experts in hun vak. Stimuleer hun creativiteit. Je helpt mensen kwaliteit te ontwikkelen. Gildeschap meester/gezel. Dichtbij smeltkroes. Motiveer het talent in de wijk. “weet jij wie dichtbij wonen? wie woont er 2 huizen verderop?”. Welke talenten zijn er onze wijk. Samen met studenten Hanzehogeschool aan het bekijken. “Waarom kijk je niet rond in de eigen regio voor dat je iets opzoekt?” Noaberschuur. Iedereen heeft geld, daarin staat een ploeg, een eg, een hogedrukspuit. Zelfde principe op moderne manier. Van ons, onze kwaliteit. Hef ook minderwaardigheidscomplex op. Barbequeen in de schuur met slecht weer. “standje”. Zelfvoorzienende economie. Gebruik multitalenten. -> Hortus in de binnenstad. Met kantoorunits. In slow city is geld randvoorwaardelijk voor kwalitatief goed leven: daar staat Groningen voor. De tijd begint rijp te worden voor ‘slow living’. Het gevoel van thuiskomen. Thuiskomen in de Slow City. Streekproduct wordt hip. Haal het van thuis. Way of Life. Kwaliteit in de Slow City: eten, werken, wonen, leven. Experimentele wijken / gehuchten. Ruimte voor zonder regel zones. Free zone. “Bouwseltjes op de woningen”. Fase 3 - Exploit what is de business case: in elk geval ‘kostenreductie’ is dood in de pot. Axioma AlphaOmega: de levensvatbaarheid voor een rijk en ondernemend leven zijn hier al. Het inzicht om dat te ervaren is er nog niet bij alle Noorderlingen . Zodat ze het ook nog niet altijd kunnen uitstralen. Axioma I Als opbrengsten groot genoeg zijn, dan zijn de kosten niet meer relevant. Axioma II Regelgeving niet ter beperking, ter stimulering. Axioma III Haal de betutteling eruit. Axioma IV Groningen: Woensdag Gehaktdag. C’est ca. Instroom van geld. Free zones van bijzondere huizen in een bepaald thema. Brandevoort (Helmond) als voorbeeld van gedifferentieerd wonen. Esonstad ook. Slow living. Nu gaan voor de vrije stad. Blauwe stad was zo’n mooi idee, maar de invulling is wel weer erg mager qua ‘bijzondere kwaliteit’. Nu is het opgelegd dromen. Dat is een beperkte attractor. Moet niet gesubsidieerd worden. Toxine Vrij Leven. Hier kan het nog. (niet te dicht bij de Eemshaven of de Phlipsloot ;-) Hier naar toe met de trein van Amsterdam naar Hamburg. Hier kun je top in je vak worden. Opleidingscentrum. Meester/gezel die de tijd nemen. Slow food, slow living. Groningen als Kwaliteitsmerk: “Groningen....het kon minder”. Merkbeleving is waardecreatie. Zwitserland aan de Waddenzee. “Daar mag je meer voor vragen” ;-) Door meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen via kwaliteitsimago, wordt je sterker om te ondernemen, schep je meer vraag. Breng het Atlantis van Groningen naar de oppervlakte: de graanschuur van na de olie in het nieuwe Reiderland. Kwaliteitsaanbod: “bezin in de Hortus aan de Grote Markt, maak het waar in het Forum in Haren”.

minderwaardig, clustering, 99% van gas inkomen loopt weg. Kennis (over Gas) zit op andere plaatsen ... Energie en (alle) kennis daarom heen. (Bix). Muziek en alle kennis daarom heen (Ritzo) Groningen is veranderd. Las Vegas? (niet entertainment maar muur van energie / bruisend t.o.v. omgeving). Kwaliteit van wonen. Mentaliteits probleem ... beperkte visie .... beperkte ambitie ... Afhankelijkheid. Geen ruimte voor toppers! Noorden is 10% van de NL economie, maar ontvangt 1% van de NL begroting. (1x groot versus 1000x klein.). Is er iets in de natuurlijke omgeving waar wij heel goed in zijn... energie? Gas netwerk, straks leeg ... aansluiten op ander (soort) netwerk). Meer marketing en merk ‘groningen’ uitbouwen. t.o.v. A’dam zijn wij boeren t.o.v. Hamburg zijn wij heel creatief. Hamburg ... is gericht op Ruhrgebied... ? Universiteit is geen wereld nivo, Hanze hogeschool is echt belabberd. Extreme burocratie in Groningen. Explore! Lekkere plek. Hek erom heen. Infrastructuur. Scholing. Gezondheidszorg. Maximale infrastructuur, maximale woonomgeving grote kavels. Drinkwater... lucht.... onderwijs .... gezondheidszorg..... ecologische woningen met golfbanen op de daken? Totaal nieuwe vervoers systemen, weg met de oude! Airport eelde sluiten .... airport Eemshaven....(weg met schiphol) Bebouwd en onbebouwd verhouding in Groningen is 92% / 8%. Goeroes inkopen .... stukje Tibet vrijhaven bouwen... ? Geroes in residence?..... Iets verzinnen waardoor de jongeren en studenten hier blijven en niet weggaan. Excellente architectuur. 7e of 8e wereld wonder bouwen/ creeren. Wereld zaal op gebied van concerten en muziek. Koop top professoren in zodat het onderwijs top wordt. Research center van hoogste nivo voor versnellen van o.a. waterstof energie. Mega beauty resort. Excellente zorg. Unieke sound. Alle infrastructuur in een 2e (ondergrondse) laag. Grand Prix circuit en races voor pure alternatieve energie/brandstoffen. Heel de provincie verglasen, alles wat mobiel is is WiFi. Sterren koks en excellent voedsel (ook uit de regio). Culinair Capital of Europe. Alle transport en openbaar vervoer 100% milieu vriendelijk en gratis. Proeftuin van alle nieuwe ontwikkelingen en technieken op gebied van nieuwe (eco) technologiën. Ook proeftuin van nieuwe alternatieve financiële sector. Proeftuin van nieuwe communicatie. Unieke vormen van ‘start-up’ stimulering. CO2 neutrale provincie!! Excellent way of life! Exploit! Creer voorwaarden die optimaal zijn om de top te halen en de toppers hier houdt. Voorwaarden: Gebouw / plaats / instituut voor research. Steden in Noord NL proeftuin zijn voor nieuwe producten die in de research of starters omgeving rond thema’s ontwikkeld woden. En om dat weer onderdeel te maken van PR en marketing. 1e 10 jaar belasting vrij (voor start ups). Unieke vormen van ‘start-up’ stimulering. Toegang tot financiele markten (zowel prive als overheid). Succes hangt af van mensen, als die hier willen zijn dan gaat het gebeuren. Groningen het nieuwe ‘Bourgondië’ van Europa. Levering vanuit het platteland... de hele keten .... ‘van zaadje tot (eco) karbonaatje’ ... ? Smaak universiteit / slow food center. Nieuwe gewassen. Er hoeft niet veel voor gedaan te worden, grond zat, waddenzee. eigen bier eigen wijn (wijnbouw grens ligt nu al in de Achterhoek....). Culinair Capital of Europe. New Grrunnen | de kost. 19:35 - fase 1 explore. “Duitsland is een goede bijkomstigheid...[..]..moet wel voor zichzelf zorgen”. Love economy - unpaid work. Nature productivity. USP Groningen. Ruimte, groene kloppend hart. Gezonde voeding. Universiteit, hbo, opleidingen. Vanuit Zuiden/Westen gezien: ruimte. Daarom niet terugkomen. Gas laten we even liggen. Is gebaand pad. Cultuur ruim aanwezig Creativititeit, kleinschalig, ‘teer’. Nu staan er mensen op. Kijken rond, naar de grens. Ook naar Duitsland. Waarom HSL naar Groningen? Als we in grote termen denken dan ‘Amsterdam met Hamburg’ verbinden. Tussenstation is leuk. Kracht van Groningen dat je iets gaat richten op iets anders. Zoek het in autonome groei. Losgekoppeld. Hanzestad, Hanzeverbond. Goed verbond geweest. Is het geen tijd voor iets nieuws. Kennis Groningen. Drie culturen: Groningen, Friesland, Drenthe. Groningen is niet alleen stad. Probeer creatie van eigen mogelijkheden aan te sturen. Negatieve USP kan Calimero-effect zijn. Mensen willen hier graag wonen. “Waarom ben je niet zelfstandig een bedrijf. Waarom afhankelijk”. “Het noordelijke kantoor met randstedelijke ambities”. Kracht ligt in orientieren op andere regio’s. Niet alleen in het Westen. Stad als organisme zien. Meer ruimte om te bouwen. Hoeveel extra tijd heb je daar nu nodig. Angst fresse, Seele auf. Belemmerd je opnieuw te kijken. Kracht van Groningen ‘relatief weinig wat je kan belemmeren om te veranderen’. Je hoeft hier niet de fouten van de jaren 70 te maken. Waarom de grens zo ervaren? Hij hoeft er niet te zijn: in dialect is het verschil met de buren klein. Je hoeft de norm niet elders te zoeken. Stadskanaal: vertrek van Philips niet geleid tot economische ellende: op tijd bakens verzetten. Gasbel: alle resources zijn hier om fantastisch werk te doen. Kennis, infrastructuur, mensen, betaalbare woningen. Alle bronnen van levensvatbaarheid zijn er. Als je de orientatie op de randstad maar eens wat flink minder maakt. Aantrekkelijke plaats voor pure mensen met passie. Trends moet je maatschappelijk ontwikkelingen. Zorg / Nieuwe wereld creeeren. Geen gejaag, maar kwaliteit van werk. Geen rat race. Maatschappelijke economie. Je moet iets aanbieden om niet de ratrace val te stappen. Wat is nou rijkdom? Slow city? Je moet iedereen willen? Wat is het haakje? Dat is puur kwaliteit! Die heerlijke sappige pommidori tomaten. Moet je wel eerst leren om het te mogen zien en proeven. Want anders weet je niet waarvoor je komt. Schep  

Het brein
Over een toekomststrategie gebaseerd op intersectorale samenwerking.
Wie niet sterk is moet slim zijn. Dit vergt een intensieve samenwerking tussen wetenschap, bedrijfsleven en openbaar bestuur. Kennis is de nieuwe goudstandaard en wij vermoeden nog ongekende voorraden in Groningen. Waar vinden wij expertise en hoe broeden wij talent uit? Hoe zorgen wij dat kennis wordt benut en ingezet voor een betere samenleving? Hoe blijven we scherp en hoe verzilveren we onze expertise? Als we geen kwantiteit hebben moeten we dan niet mikken op de kwaliteit? Boeren slimheid, academische kennis, vindingrijkheid; hoe buiten we dat uit? Wat weten wij wat een ander niet weet en welke nieuwe kennis en informatie hebben we nodig om voorop te blijven lopen? Hoe organiseren we dat? Wat is een goede voedingsbodem voor innovatie en nieuwe ondernemingen? Welke takken van wetenschap moeten we ontwikkelen en waar is ruimte voor experiment en creatief gerommel? Hoe steunen wij nieuwe bedrijvigheid? Hoe kweken wij jong talent en hoe zorgen wij ervoor dat we daarvan mee profiteren? Hoe werken wetenschap, creativiteit, openbaar bestuur en bedrijvigheid met elkaar samen?

>> Stad op menselijke maat; er kan veel! Ontwikkel een speelplaats waar mensen met verschillende achtergronden en uit verschillende sectoren kunnen samenkomen. Yoram Krozer >> Laagdrempelige innovatieondersteuning voor prestarters. Veel grotere subsidies in innovatie zijn niet bereikbaar voor jonge ambitieuze geesten. Dit hebben ze echter ook niet nodig, kleine handreikingen op gebied van informatievoorziening en kleinschalige ondersteuning maken dat het klimaat in Groningen voor de onderkant van de innovatiemarkt aantrekkelijker wordt. Denk aan open werkplekken, adviesbalie, welke borrels er bestaan met welk doel. Waar je terecht kunt voor investering/subsidies/advies. Er is al vrij veel maar niet altijd helder inzichtelijk en vooral gericht op direct terugverdienen. Er van uitgaande dat innovatieondersteuning in een piramide te visualiseren is met bovenaan veel succes voor weinig partijen dan loont het om ook de absolute basis van deze piramide te ondersteunen. Herman Kopinga >> Het beleid van het openbaar bestuur in Groningen wordt vormgegeven door ambtenaren en politici. Dit systeem is centralistisch, hierarchisch, technocratisch, traag en gesloten. Kortom typisch 20ste eeuws kolchoz bestuur. Een 21ste eeuws bestuur is decentraal, interactief, so-

roots , Groningers die hier hun rden door echte Groningers ningen moet bestuurd wo al te veel uit Gro tten. Zo vind ik dat er r voor 100% voor willen inze waar hebben liggen en zich daa er teveel willen binnenhalen dat er bepaalde mensen men “de ningen verdwenen is en Gro maar één voorbeeld te noe op zitten te wachten, om dan het de echte Groningers niet d onder de Groningers dat als er zal worden gestem gneet spoorlijn”. Ik denk s nodig hebben ma te veel buitenstaander hier goed vinden en er niet heen te merendeel zegt dat ze het bouwen en de mensen hier maar om alles vol te en want te overleven. Toeristen oké om het zal wel niet veel help vind ik niet nodig. Maar ja, pelen laten komen om te wonen zal alles en iedereen overrom heid en de nodige kennis ene met de juiste gebekt zal misschien deg t heb geformuleerd en er Ik weet niet of ik alles juis met hun gladde praatjes. ik bedoel. ik hoop dat U begrijpt wat gegniffeld worden, maar 

0 

1

ciaal, dynamisch en open. Ofwel om dan toch maar lelijke buzzwords te gebruiken: “user generated, expert moderated, network orientated en open scource”. De samenleving is te complex om door een klein groepje ambtenaren bevat te kunnen worden. Levenslange bestuurservaring kan waardevol zijn maar kan ook zorgen voor carriëre lange eenzijdigheid in benadering en patstellingen. Het brein van Groningen bestaat uit alle praktijk ervaring en expertise in de samenleving en dit beperkt zich niet tot het hoogopgeleide deel van de bevolking. Het brein van Groningen is een veelvoud van initiatieven en voorzieningen die deze expertise en praktijkervaring ontsluiten en betrekken in de besluitvorming. Ik wil een paar suggesties doen: Jaarlijks festival: het Geheim van Groningen. Een groot festival van de toespraak waarop Groningers van alle rang en standen uitvindingen, bevindingen, initiatieven, klachten, wensen en dromen presenteren. In discussiebijeenkomsten, denktanks en panels worden de toespraken geëvalueerd en bestuurders, beslissers, investeerders en opiniemakers uitgedaagd te reageren. Worden uitvindingen in productie genomen, initiatieven gesteund, klachten onderkent en dromen of wensen vervuld? Degene met het meeste succes krijgt de wissel trofee. nnovatiesalons. Er wordt een netwerk van innovatiesalons opgezet, professionals en studenten uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de cultuur komen bij elkaar rond thema’s als nanotechnologie, interactiviteit, sensortechnologie, duurzaamheid. Op de bijeenkomsten staan op de agenda: “wat is er gebeurd

afgelopen maand?”, “kan iemand mij helpen met ...?”, “wie doet er mee met ...?”. Eigenlijk zijn het een soort IRL interest-groups die net zo spontaan ontstaan als verdwijnen. Intersectoraal bestuur: De belangrijkste ontwikkelingen, (r)evoluties en innovaties spelen zich af op of tussen de grenzen van de disciplines en sectoren. De hokjesgeest is echt passé. Er komt een nieuwe portefeuille met een aparte wethouder voor integrale en intersectorale zaken. Participatie in stadsontwikkeling (zie ook imago) creëer echte inspraak in de vorm van participatie in het bestuur door onafhankelijke experts, stakeholders en vertegenwoordigers uit de bevolking, niet in een referendum achteraf maar van begin af aan gedurende het gehele proces en medeverantwoordelijk voor het eindresultaat. Roulerende ambtenaren: een substantieel deel van de ambtenarij wordt vervangen door kortlopende aanstellingen van experts of dwarskijkers. Zij participeren in het bestuur, onderhouden de netwerken en modereren de open discussies. “Get things done in New Grrunnen” (zie web) Er wordt een lokaal communicatie netwerk opgezet dat er voor zorgt dat alle experts en stakeholders in alle sectoren en het openbaar bestuur ten alle tijden vindbaar en bereikbaar zijn. Via intelligente filtering en routing kan iedereen die hulp of samenwerking zoekt bij initiatief, project of onderneming, profit of non-profit altijd snel de juiste experts, middelen, informatie en partners vinden. Vanuit dit netwerk wordt een open source knowledge-base opgebouwd genaamd “how to get things done in New Grrunnen”. Thuur Caris 

2 

3

>> Datzelfde geld ook voor de ‘breingemeenschappen’: splits de universiteit en UMCG en andere kennisinstellingen op tot behapbare gemeenschappen, zorg voor interdisciplinaire inbreng en laat de kleine gemeenschappen met elkaar in een netwerk communiceren. De virtuele gemeenschap wordt steeds groter, maar de locale gemeenschap gezellig klein. Ofwel: “think global, act local”. Daarnaast elkaar ontmoeten op vaste momenten op vaste plaatsten. Ik noemde dat de innovatiesalons. >> We laten de organisatie hiervan via een chaordische benadering lopen. Chaordisch is op de rand van chaos en orde (is niet gelijk aan controle!!, maar zit op het hoogste niveau in de Maslovpyramide), waar ook veel kunstenaars zich goed voelen. Meer met dialoog doen - ik zou dat met enkele mensen wel nader willen uitwerken. Ko Henneman

notulen van de denktanksessies Explore!

De wereld wordt niet sneller, de jeugd wordt langzamer. Slow

cooking, cocooning, terug naar instituten en vaste structuren. Rust, religie. In de wetenschap: van “back to core business” naar jaren ‘70 projectonderwijs, interdisciplinair. Gebruikers van communitysites zoeken uiteindelijk knusse clubjes. Interdisciplinair is een opgelegde houding. Is het überhaupt haalbaar? Realisatie van samenwerking is lastig te realiseren. Grenzen aan het verwerken van prikkels en kennis. Informatie binnen halen is niet nieuwe dingen maken. Mensen vertonen verschillend gedrag wanneer ze door verschillende partijen worden aangesproken. Overheid, bedrijfsleven en wetenschap staan op gespannen voet met elkaar. Aanzetten tot globalisering leidt tot cocooning. Bij economische groei is creatieve innovatie niet echt nodig. Hoe creëer je een positieve sense of urgency? Mensen hebben behoefte aan identiteit. Dogma van Maslov moet omgeklapt worden. ‘Primitieve volken’ besteden veel meer tijd aan feesten, zuipen, vreten en neuken dan Maslov denkt. Waar zijn mensen toe in staat als de omstandigheden veranderen? Zie dijkdoorbraken, waterleidingbreuken. Hebben we genoeg kennis over het brein om te weten hoe je het potentieel van Groningen eruit krijgt? Groningen leidt aan zelfopgelegd minderwaardigheidscomplex. Daarom roepen we dat we een Kennisstad willen zijn. Belemmeringen: lokale stammenideeën. Breinstimulering krijgt de vorm van een nieuw gebouw voor een school omdat dat voordeel voor aparte partijen (stammen) oplevert. Explode! Hebben we genoeg kennis over het brein om te weten hoe je het potentieel van Groningen eruit krijgt? Belemmeringen: lokale stammenideeën. Breinstimulering krijgt de vorm van een nieuw gebouw voor een school omdat dat voordeel voor aparte partijen (stammen) oplevert. Grootste probleem: eilanden (stammen) doorbreken. Veel instroom van buiten, maar je creeert mogelijkheden om stammen te laten bestaan. Ghettos van cultuur. Op meerdere niveaus Maslov’s hierarchie mogelijk maken. In Groningen zijn de stammen geconserveerd. Hoe krijg je de migratie op gang. Jong talent dreigt weg te lopen. Ierland en de snelle groei wordt als voorbeeld genoemd van hoe snel (halve generatie) het kan gaan. De factoren die genoemd worden zijn bestuur en belasting. Studenten vormen 1 grote stam en dat is niet gunstig voor aanhaking naar nieuwe economie. Terretoriaal gedrag wat betreft grond is begrijpelijk, maar wat betreft kennis en cultuur is uit den boze. Hoe doorbreek je kennis terretoriaal gedrag? Meten van succes van een stad is heel moeilijk. Want met weinig geld kan je mooie dingen maken. Werelden met elkaar in aanraking brengen. Doorbreken van stamgrenzen komt voor bij kunstenaars en wetenschappers, door de angst los te laten kennis te verliezen bij het vrijgeven. Gemeenschappelijkheid van kennis is ook een bindende factor en kan nieuwe stammen definieren. We moeten Groningen leuker maken. Studentenpopulatie beter koppelen aan de stad, want dan ligt het meer voor de hand om te blijven: er zijn dan al verbindingen naar het “volwassen leven”. Meerdere oplossingen, want 1 gouden oplossing is er niet. Studenten betrekken in het maatschappelijk proces. Het Brein FASE 1 Waar is talent / expertise in Groningen? Brein = gekoppeld aan ontwikkeling. Waar zit ontwikkeling? Stelling: wereld ontwikkeld zich in omgekeerde richting van wat er in de film wordt verteld: Ze zoekt naar kleine, hechte gemeenschappen. gebeurt spontaan. tegen de globalisering in dus. Stelling: we zijn bevangen in een reactie van denken aan basisbehoeften. Pas daarna (is het idee) kun je jezelf gaan ontplooien. Maar die denkwijze klopt niet: Primitieve volkeren besteden heel veel aandacht aan zelfontplooiing en sociale contacten. Steeds kleinere gemeenschappen (kleinere wolkjes), maar wel in een netwerk. Verandermanagement: Je kunt heel gecontroleerd reizen. Of wel zien waar je uitkomt. Of weten waar je heen wilt en dan maar zien. (en dat is dan En En denken). Waren mensen 15 jaar geleden (pre-internet) gelukkiger dan nu --> wij denken van niet. Dus wat voor een verschil maakt het? Gaat alles wel echt zoveel sneller, zijn de mogelijkheden beter? Je hebt een nieuw systeem dat sneller goedkoper en wijdverbreidt is. Meer toegankelijk. Mensen Geloven sneller dat iets kan en daardoor Gebeurt het wellicht ook sneller. Ideeen verspreiden / infecteren elkaar wellicht sneller. Is het echt gereedschap of meer alleen communicatie? Stelling: Met het internet samen een sterke beweging richting Slow / Cocooning / Kleiner Denken. Voor de stad betekent dat dat we misschien naar hele andere manieren dan techniek / kennisopbouw moeten zoeken dan via de techniek. Anders dan waar we nu naar zoeken. Dat kan ook snel sneeuwballen - groepen die bv zich veel meer terugtrekken / geen internet meer brein = (‘alleen maar’) een serie mogelijkheden. = groningen en ‘mind’ dan als gedachten/ interacties / netwerken die ontstaan. Mind is wat uit het mechaniek Brein komt. Groningen is een ‘CHILD MIND’. Waar in Groningen ontstaan Nieuwe Dingen? In Groningen ga je snel van A naar B. De schaal van Groningen is klein genoeg. Diepere combinaties worden dan weer juist moeilijk. Omdat er heel veel keuzes bij komen kijken. Er gebeurt buiten je gezichtsveld altijd iets waardoor je bepaalde dingen afsluit en in bepaalde dingen meegaat. Groningen heeft een soort onderlaag; gevoel van een gezamelijk gebeuren. Die basis is wel vrij uniek. Alleen al het feit dat men in een regio naar gemeenschappelijkheid zoekt betekent dat er specifieke patronen / gedragingen / mind onstaan. DUS de Groningen hebben bepaalde karakteristieken, In ieder geval in de ogen van de anderen. (Mentale Koepel). Groningers hebben wel een grote bek dat ze eigenzinnig zijn maar ze doen er niks mee. FASE 2 Groningen als brein van de wereld / Hoe organiseren 

we talent en expertise? * welke omgeving * faciliteiten * organisatievormen * Groningen is ook de ommelanden. Structurele denktank maken: Constant afvuren, dan ontstaat er wel wat. Platform. Maar dan wel zonder pooiers (=eigen, al vastgestelde agande van een aanstichter). Slight modification: Key is PLAYFULLNESS. For Playfullness you need a playground. There will always be leaders and followers in the playground. So you need to always have a balance in the playfullness. The leaders need to invent new games. The leaders need to come from the group. so that the games belong to the group --> ownership of the project. Leader is NOT a controler, but the inspirator behind the game. the setter of parameters. So the key will be to have a nice playground. Are there playgrounds already? Individual perspective of breaking rules; games are always about breaking rules, perhaps individual motor is more effective then to try and structure it into a group event. Open Source Government: What Does It Look Like? You don’t build that: You declare you have it, and then you find out what it is. In groningen, scale / environment are convenient for experiments with ruling. In Friesland they have had division in districts for centuries. Very persistant structures, with all the negative aspects as well (eg inflexible). City = pyramid, playground = inside, when you find out it’s working it’s already too late to still contain it (but it seems very safe at first). If you want to bring international awareness to your town, create something that is internationally interesting. Ireland 30 yrs ago was the poorest country in europe. Now very good. Odessa as well. -> Taxes, tolerance, diversity are key factors in all such successes --> Just go and do something. Create challenges for people is a key. So what are the playgrounds: Pavlov, Np3, Grand Theatre. (but outside arts?) ICT platform, Pentascope --> a lot of small businesses are playgrounds, or can operate as one. To have imagination you need to be a bit free --> we are trained to think in a way that isn’t about imagination. Chaos / Order.How to organize chaos; you can create playgrounds in very simple ways. The trick is to create possibilites that they are moving all the way through --> sustainability, an ongoing process, an infrastructure. sms-messaging was designed NOT as user - to - user, but as a way for a company to send you a message. An unintentional playground. Spelen wordt spannend wanneer er een doelstelling is. Chaos only works when an unchanging majority is stabilizing it (the chaos occurs in a minority). FASE 3.ieder 2 ideeen voor groningen, concreet. ieder 2 plannen. Laagdrempeliger cob10, zodat opener infrastructuur met natural leader opkomt. Speelplaats letterlijk opvatten; vliegende brigade van kunstenaars / architecten met kinderen om speelplaats op te richten. Plek inrichten waar de profjes van de rug in de stad openbare colleges met openbare bespiegeling (bv in de vorm van weglopen) erop. Op wikipedia-achtige manier; wiki-government voor groningen. verder kijken wat je kunt doen met de chaordische aanpak en chaordische organisatieprincipes. maar niet democratisch, niet open / voor iedereen. Cross-disciplinaire denktank met een ruime doelstelling die met x projecten per jaar naar buiten komt. Echt investeren in lef (politiek inzicht). Daar ligt een kernprobleem: Omzetten naar iets. In bv de stedelijke ontwikkelingsgroep een paar mensen zetten die alle neiging tot rigiditeit direct onderuit halen. Dus eigenlijk is het zaak inzichtelijk te maken wat er gebeurt (voor politiek, hogere niveaus). Bv een buddysysteem. De kennis overdragen naar iemand op het hoogste niveau. Daardoor ontstaat echt ontwikkeling. (De mentaliteit is er wel). (niet proberen politieke woorden in een innovatief project moeten injecteren; dan weet je nl dat het gaat om een onechte innovatie). Er zijn hele grote instituten hier in groningen. uit die clubs zou je de mensen moeten knippen die zich ongelukkig voelen in die hierarchie. zet ze in kleine organisaties en laat ze klooien. gaan ze toch doen; en nu heb je de kans dat ze in die kleine organisaties ANDERS gaan klooien. En daar kunnen anderen dan weer bij afkijken. Nu heb je hele grote instituten: Die zijn gescheiden van elkaar, En van de stad. Maak daar weer anders gemixte, kleinere gemeenschappen van. Balies / kletspunten / ideeenbalies opener maken. Misschien heel goed om op vaste tijden een soort innovatiesalon te hebben. Vaste dag en plaats. Zoals bv filosofiecafe. Je zou daar scheidingslijnen in aan kunnen brengen: Je hebt bv ondernemers, en er zijn er die sport maken van het denken of juist van het doen. Je kunt samenkomen om handel te bedrijven of om kennis uit te wisselen. Dat is een scheidslijn. Leeftijd is een scheidslijn (die vaak automatisch opkomt; bijna de helft van een bevolking komt de andere helft niet tegen). Mengen van die scheidslijnen. Scheidslijnen overschrijden waar ze traditioneel scherp zijn is de kunst. Zoiets moet je organiseren. Breng ze bij elkaar. Goed uitzoeken; mensen met frisse ideeen die buiten de kaders kunnen denken bij elkaar brengen. Die ook in staat zijn op hun beurt weer anderen te prikkelen. In sommige situaties is men er veel meer opgericht dat soort scheidingslijnen te doorbreken. Wij worden ons er langzaam van bewust dat die lijnen er zijn en dat je er iets mee moet.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful