You are on page 1of 2

Abstract 1

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay ang madiskubrehan ang kaalaman,


persepsyon, at impormasyon na taglay ng mga teenagers ukol sa mga contraceptives.
Naglalayon itong magbigay ng dagdag kaalaman na maaring magamit ng mga teenagers
para madagdagan ang kanilang kaalaman ukol sa paggamit ng contraceptives.
Ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng kaalaman tungkol sa contraceptives at
nagbibigay-diin sa kung paano nagiging pagsubok ang sex education para sa karamihan
ng mga kabataan. Ang mga resultang nabuo ay maaaring makabuo ng platform na
maaaring itayo para magbigay ng dagdag na kaalaman ukol sa paggamit ng
contraceptives sa mga teenagers.
Abstract 2 (A study on knowledge, attitude and practice of contraception among
college students in Sikkim, India)
Ang layunin ng pananaliksik na ito ay ang tukuyin ang kaalaman, gawi, at ang
kasanayan ng mga respondente sa paggamit ng contraceptives. Napag-alaman ng mga
mananaliksik na kailangang maganyak ang kabataan sa epektibo at tamang paggamit ng
contraceptives kung kinakailangan at nang mabawasan ang kaso ng unwanted
pregnancy.
Abstract 3 (Knowledge of contraceptive methods among adolescent students)
Ang layunin ng pananaliksik na ito ay ang paghambingin ang iba’t ibang kaalaman
sa paggamit ng contraceptives at ang tukuyin ang iba’t ibang salik na nakaukol sa
kaalaman ng public at private adolescents ukol sa tamang paggamit ng contraceptives.
Napag-alaman ng mga mananaliksik na hindi sapat ang kaalaman ng mga respondent
sa paggamit ng contraceptives. Bukod dito, kinakailangang pantay at sapat ang
nakakalap na kaalaman ng mga adolescents patungkol sa family planning para
payabungin ang kanilang kaalaman at mabago ang kanilang gawi.
Abstract 4
Kinikilala ang adolescent pregnancy bilang isa sa mga pangunahing problema ng
mundo sa kasalukuyan. Naglalayon ang pananaliksik na ito na ilarawan at galugarin ang
kaalaman ng adolescents. Ang resultang nakalap ay nagpapakitang mababa ang
kaalaman ng mga adolescents sa kanilang reproductive health development, lalo na sa
tamang paggamit ng contraceptives. Ang nakalap na resulta ay maaring maging gabay
ng health care providers para mas mapalawig ang kanilang programang pampaaralan
para sa mga kabataan.
Abstract 5 (Contraceptive Knowledge, Perceptions and Use among Adolescents in
Selected Senior High Schools in the Central Region of Ghana)
Teenage pregnancies, human immune deficiency virus at iba pang sexually-
transmitted diseases infection, ay ilan sa mga mahahalagang isyung kinakailangang
bigyang pansin sapagkat ito ay nauugnay sa maternal, fetal, neonatal at iba pa. Layunin
ng pananaliksik na ito ang tumukoy sa kaalaman ng mga estudyante ukol sa
contraceptives. Napag-alamang ang mga female adolescents na nabuntis ay may
malaking posibilidad na tumigil ng pag-aaral.
Abstract 6 (A study of the attitude and knowledge of teenagers in the
Pietermaritzburg area towards contraception)
Ang pag-iwas sa teenage pregnancy ay isang importanteng salik na
kinakailangang isaalang-alang para mapayabong ang adolescent health at mabawasan
ang kaso ng perinatal mortality. Layunin ng pananaliksik na ito ang mapayabong ang
kaalaman ng mga adolescents ukol sa contraception.
Abstract 7 (A study on knowledge attitude and practice of contraception in school
going children in Wardha district in central India)
Ang adolescent sexuality ay kadalasang nagreresulta sa adolescent pregacy,
unsafe abortion, reproductive tract infections, sexually transmitted infections.
Gayunpaman, ang pag-aaral ukol sa kaalaman, gawi at pagsasanay ukol sa
problemangito ay isang mahalagang isyung kinakailangang pagtuunan ng pansin. Ang
mga adolescent ay kinakailangang mabigyan ng sapat at tamang kaalaman para
matapos ang kanilang masamang gawi at upang maitaguyod ang kanilang malusog na
pamumuhay.