You are on page 1of 1

Formular 1

FORMULAR ANGAJARE

ANGAJATOR: ____________________________________ NUME PRENUME ANGAJAT:__________________________________________

LOCATIE: _____________________________ DEPARTAMENT: ____________________________FUNCTIE: __________________________

DATA INCEPERE ACTIVITATE: ______________ DURATA CONTRACT:__________________ PERIOADA DE PROBA: ____________

SALARIU DE BAZA LUNAR BRUT: ___________________ NORMA DE LUCRU *: _________________ DURATA CO: ______________
( * pentru contractele cu timp partial de lucru se va completa si Anexa 1.2 )

Angajatul va incepe activitatea numai dupa prezentarea fisei de aptitudini eliberata de medicina muncii,
semnarea fisei postului, a contractului individual de munca si inregistrarea acestuia in REVISAL.

Nume prenume reprezentant angajator Data Semnătura


__________________________________________ __________________ ____________________________

DECLARATIE ANGAJAT
(pe proprie raspundere)

Subsemnatul/(a) ___________________________________________, (numele înainte de căsătorie____________________________),

CNP ____________________________________, posesor al BI/CI seria ______, Nr. ______________, eliberat de _______________________,

la data : __________________, valabil pana la:___________________, domiciliat in localitatea ______________________________________,

județ_______________________, Str. ______________________________, Nr. _______, Bl. ______, Sc. ____, Et. ___, Ap. ______, Sectorul ___,

starea civila ______________________, având un număr de _______ copii minori, telefon _____________________, adresa de email

____________________________________________, fiul(fiica)lui ______________________ si _____________________, in vederea angajării

la___________________________________________________, declar urmatoarele:

- anterior incheierii contractului individual de munca, am fost informat conform Codului Muncii, cu privire la

toate elementele cuprinse in contractul individual de munca si am luat la cunostinta de Regulamentul

de Ordine Interioara al societatii.

-  am /  nu am functia de baza la____________________________________ ,  nu beneficiez /  beneficiez de :


 Ajutor de somaj  Pensie pentru limita de varsta  Pensie de urmas

 Pensie de invaliditate gradul _____  Pensie anticipata partial  Pensie anticipata

- Casa de sănătate:  C.A.S.M.B.  O.P.S.N.A.J.  C.A.S.Judet ______________________________ (ex. CASJ_Ilfov, etc.);

-  am /  nu am in intretinere urmatoarele persoane :

Nume / Prenume CNP Grad rudenie


____________________________ _________________________________________ ____________________

Atașez prezentei declarații următoarele documente:


( * sunt obligatorii pentru intocmirea CIM de catre dep HR ; ** vor fi prezentate in max 15 zile de la data angajarii )
 Copie ACT IDENTITATE *  Copie ACT DE STUDII *
 Copie CERTIFICAT DE NASTERE *  Copie CERTIFICAT DE NASTERE COPII MINORI *
 Copie CERTIFICAT CASATORIE *  _______________________________________________________**
 Adeverință cu stagiul de cotizare aferent ultimilor 12 luni anterioare angajării **)

Mă oblig sa anunț in scris societatea cu privire la modificările intervenite in datele menționate mai sus in termen
de maxim 5 zile calendaristice de la data aparitiei lor.

Nume si prenume angajat Data Semnătura


_________________________________ __________________ ________________________

Optim Expert Audit Formular angajare Rev: 15.08.2017