You are on page 1of 18

CUPRINS

PREFAŢĂ ............................................................................................................................19
INTRODUCERE..................................................................................................................20

Cap. I. MICROORGANISMELE PLĂCII GENERATOARE


DE CARIE DENTARĂ ŞI/SAU BOALĂ PARODONTALĂ.............................31
1.1. Depozitele dentare .................................................................................................32
1.1.1.Depozitelemoi...................................................................................................32
1.1.1.1.Peliculadobândită ........................................................................................32
1.1.1.2.Placadentarămicrobiană .............................................................................34
1.1.1.2.1.Placadentară–aspecteclinice...............................................................35
1.1.1.2.2.Succesiuneafixăriimicrobiene ..............................................................37
1.1.1.2.3.P.D.–compoziţiechimică......................................................................38
1.1.1.2.4.Matriceaintermicrobianăaplăcii...........................................................38
1.1.1.2.5.Placadentară–formeclinice .................................................................39
1.1.1.2.5.1.P.D.supragingivală...........................................................................40
1.1.1.2.5.2.P.D.subgingivală..............................................................................40
1.1.1.2.6.Microorganismelesubgingivaleasociate: ..............................................42
1.1.1.2.6.1.Gingieisănătoase..............................................................................42
1.1.1.2.6.2.Gingivitei..........................................................................................43
1.1.1.2.6.3.Parodontopatieiadultului .................................................................44
1.1.1.2.6.4.Parodontopatieiagresiveaadultului ................................................46
1.1.1.2.6.5.Parodontopatieijuvenilelocalizate ..................................................47
1.1.1.2.6.6.Gingiviteiulcero-necroticeacute .....................................................47
1.1.1.2.7.Virulenţapatogenilorparodontali ..........................................................47
1.1.1.2.8.MetabolismulP.D.supragingivale .........................................................49
1.1.1.2.9.SemnificaţiaclinicăaP.D. .....................................................................51
1.1.1.3.Materiaalba .................................................................................................53
1.1.1.4.Resturilealimentare .....................................................................................53
1.1.2.Depoziteledentaredure .....................................................................................54
1.1.2.1.Tartruldentar................................................................................................54
1.1.2.1.1.FormareaT.D. ........................................................................................55
1.1.2.1.2.CompoziţiaT.D. .....................................................................................56
1.1.2.1.3.Formeclinice..........................................................................................57
1.1.2.1.4.Caracteristiciclinice...............................................................................58
1.1.2.1.5.SemnificaţiaclinicăaT.D. .....................................................................59
1.2. Agenţi de colorare a p.d. – revelatorii de placă dentară ....................................60
1.2.1.Procedurideaplicare .........................................................................................62
1.2.2.Sfaturipractice...................................................................................................64
1.3. Halitoza ...................................................................................................................64
1.3.1.Cauzelehalitozei................................................................................................64
1.3.2.Metodedeevidenţiereahalitozei ......................................................................67
1.3.2.1.Metodaorganoleptică...................................................................................67
1.3.2.2.Gaz-cromatografia .......................................................................................67
1.3.2.3.Monitorizareasulfaţilor–Halimetrele.........................................................68
1.3.3.Tratamentulhalitozei .........................................................................................68

5
Cap. II. DISCOLORĂRILE DENTARE .........................................................................69
2.1. Discolorările exogene extrinseci ...........................................................................69
2.1.1.Discolorareextrinsecăgalbenă ..........................................................................70
2.1.2.Discolorareextrinsecăportocaliesauroşie .......................................................70
2.1.3.Discolorareextrinsecăverde..............................................................................70
2.1.4.Discolorareextrinsecăneagră............................................................................71
2.1.5.Colorareextrinsecăbrună ..................................................................................71
2.1.6.Variatediscolorăriextrinseci,datorateanumitormetale ...................................72
2.2. Discolorările endogene intrinseci .........................................................................73
2.2.1.Depulpareadentară ............................................................................................73
2.2.2.Colorăriletetraciclinice......................................................................................73
2.2.3.Dezvoltăriimperfectealedinţilor ......................................................................74
2.3. Discolorările exogene intrinseci ............................................................................76
2.3.1.Obturaţiilecuamalgamdeargint.......................................................................76
2.3.2.Obturaţiilecuamalgamdecupru.......................................................................77
2.3.3.Variatelepastefolositelaobturareacanalelorradiculare ..................................77
2.3.4.Fluoruradestaniu ..............................................................................................77
2.3.5.Nitratuldeargintamoniacal ..............................................................................77

Cap. III. INDICI UTILIZAŢI ÎN MEDICINA DENTARĂ ...........................................78


3.1. Indicele de evaluare şi înregistrare parodontală .................................................81
3.2. Indici de apreciere a cantităţii de placă dentară .................................................83
3.2.1. IndiceledeplacăSilness-Löe(PlaqueIndex–PI)............................................84
3.2.2.IndiceledeplacădentarăO’Leary(PlaqueControlRecord–
O’Leary,Darke,Naylor)....................................................................................85
3.2.3.Indicelesuprafeţelorfărăplacă(Plaque-freescore–
Grant,Stern,Everett).........................................................................................87
3.2.4.Indiceledeperformanţăaigieneipacientului(Patienthygieneperformance–
PHP–PosthadleyşiHaley)...............................................................................88
3.2.5.Indiceledeigienăoralăsimplificat–O.H.I.-S(Simplifiedoralhygieneindex–
TheGreenandVermillionIndex)......................................................................89
3.2.6.Indiceledeplacăaproximală–A.P.I.–LANGE
(AproximalPlaqueIndex) .................................................................................92
3.3. Indici de sângerare ...............................................................................................93
3.3.1.IndiceledesângerarepapilarăMühlemann ......................................................93
3.3.2.Indiceledesângeraresulculară–Sulcusbleedingindex(SBI)–
MühlemannandSon .........................................................................................94
3.3.3.Indiceledesângeraregingivală–GingivalBleedingIndex–
(GBI)–CarterandBarnes................................................................................95
3.3.4.IndiceledesângerarepapilarăEastman–Eastmaninterdentalbleedingindex–
EIBI–Abrams,CatonandPolson....................................................................96
3.4. Indici gingivali şi parodontali ..............................................................................96
3.4.1.IndicelegingivalSilness–Löe–Gingivalindex–GI.......................................96
3.4.2.IndicelegingivalPMA(Papillary-Marginal-AttachedGingivalIndex
–alluiSchourşiMassler) ................................................................................97
3.5. Indicele nevoilor de tratament parodontal al comunităţii –
Community periodontal index of treatment needs –
CPITN (Federaţia Dentară Internaţională şi Ainamo ş.a.) ..............................98

6
3.6. Indici de carie dentară .......................................................................................100
3.6.1.Indiceledinţilorpermanenţicariaţi,absenţi,obturaţi–CAO ........................100
Indicele SiC ................................................................................................................102
3.6.2.Indicelesuprafeţelordentarecariate,absentesauobturate–
CAO-S(Decayed.Missingandfilledpermanenttoothsurfaces–
DMF-S)(Klein,PalmerşiKnutson) ...............................................................102
3.6.3.Indiceledinţilorsaualsuprafeţelordentarecariate,cuindicaţiedeextracţie
sauobturaţi,ladinţiitemporari(Decayed,indicatedforextractionand
filledteethorsurfaces–dftşidfs–def-tsaudef-s)(Gruebbel) ....................103
3.6.4.Indiceledinţilorsaualsuprafeţelordinţilortemporaricariaţi,absenţisau
obturaţi(Decayed,missingandfilled–dmf-t saudmf-s)(Gruebbel)...........105
Sfaturi practice ..........................................................................................................105

Cap. IV. MIJLOACELE DE CONTROL AL PLĂCII DENTARE ............................106


4.1. Mijloacele mecanice de control al p.d. ..............................................................106
4.1.1.Periuţelededinţişiperiereadentară...............................................................106
4.1.1.1.Periuţelededinţimanuale.........................................................................108
4.1.1.1.1.Descrieregenerală...............................................................................108
4.1.1.1.2.Factoriicareinfluenţeazăalegereauneiperiuţedentare .....................113
4.1.1.1.3.Duratadeviaţă ....................................................................................113
4.1.1.1.4.Periajuldentarmanual.........................................................................113
4.1.1.1.4.1.Obiectiveleperiajuluidentar .........................................................114
4.1.1.1.4.2.Periajulmanual–reguligenerale..................................................114
4.1.1.1.4.3.Frecvenţaperiajului.......................................................................115
4.1.1.1.4.4.Sfaturipracticecuprivirelaperiuţeşiperiaj ................................116
4.1.1.1.5.Metodedeperiajdentarmanual..........................................................116
4.1.1.1.5.1.MetodadeperiereBASS...............................................................116
4.1.1.1.5.2.MetodadeperiereCOLLISsimultansulculară.............................118
4.1.1.1.5.3.Metodadeperiereprinrulare(rollorrollingstrokemethod) .......118
4.1.1.1.5.4.MetodadeperiereSTILLMAN ....................................................120
4.1.1.1.5.5.MetodadeperiereCHARTERS ....................................................120
4.1.1.1.5.6.Metodadeperierecirculară–FONES ..........................................122
4.1.1.1.5.7.Metodadeperiereverticală–LEONARD....................................122
4.1.1.1.5.8.Metodadeperiereorizontală.........................................................122
4.1.1.1.5.9.Metodadeperierefiziologică–SMITH .......................................123
4.1.1.1.5.10.Metodadeperierescrub-brush....................................................123
4.1.1.1.6.Periereasuprafeţelorocluzale .............................................................124
4.1.1.2.Periuţelededinţimecanice .......................................................................124
4.1.1.2.1Tehnicaperiajuluimecanic ..................................................................128
4.1.1.3.Curăţireasuprafeţeidorsalealimbii.........................................................129
4.1.1.4.Individualizareaperiajului ........................................................................131
4.1.1.5.Efectelenegativealeperiajuluidentar......................................................131
4.1.1.5.1.Leziunialeţesuturilormoigingivale ..................................................132
4.1.1.5.1.1.Leziunileacute ..............................................................................132
4.1.1.5.1.2.Leziunilecronicegingivale ...........................................................133
4.1.1.5.1.2.1.Modificărideconturalemarginiigingivale............................133
4.1.1.5.1.2.2.Retracţiigingivale ...................................................................133
4.1.1.5.2.Abraziuneadentară..............................................................................134

7
4.1.2.Miloacemecaniceauxiliareperiajuluidentarşidestinatecontrolului
plăciidentare ..................................................................................................135
4.1.2.1.Aţadentarăsaudentalfloss-ul ..................................................................136
4.1.2.1.1.Superfloss-ul .......................................................................................140
4.1.2.1.2.Panglicadentară–knittingyarn .........................................................141
4.1.2.1.3.Benziledetifon–gauzestrip..............................................................142
4.1.2.2.Stimulatoarelegingivaleinterdentaresauconurileinterdentare...............142
4.1.2.3.Scobitorile–Toothpick............................................................................143
4.1.2.4.Periuţeleinterdentareşiceleunitufă.........................................................144
4.1.2.4.1.Periuţeinterdentareautomate(AutomatedInterproximalCleaners) ..146
4.2. Mijloacele chimice antiplacă .............................................................................146
4.2.1.Antisepticele ...................................................................................................148
4.2.1.1.Biguanidele–DIGLUCONATULDECLORHEXIDINĂ.......................148
4.2.1.2.Compuşiifenolici......................................................................................151
4.2.1.2.1.Listerina ..............................................................................................151
4.2.1.2.2.Triclosanul...........................................................................................152
4.2.1.3.Alcaloiziivegetali .....................................................................................152
4.2.1.3.1.SANGUINARIA .................................................................................152
4.2.1.3.2.Lemnuldulce–MESWAK .................................................................153
4.2.1.4.Compuşiicuaternarideamoniu ................................................................154
4.2.1.5.Agenţiideoxidare.....................................................................................154
4.2.1.6.Sărurileunormetale..................................................................................155
4.2.2.Antibioticele....................................................................................................155
4.2.3.Enzimele .........................................................................................................156

Cap. V. MODALITĂŢI DE APLICARE A SUBSTANŢELOR


CHIMICE ANTIPLACĂ ..................................................................................157
5.1. Pastele de dinţi ....................................................................................................158
5.1.1.Compoziţiedebază ........................................................................................160
5.1.1.1.Detergenţii.................................................................................................161
5.1.1.2.Agenţiidecurăţareşilustruire ..................................................................161
5.1.1.2.1.Testareacapacităţiideabrazareapastelordedinţi .............................162
5.1.1.3.Umectanţii.................................................................................................162
5.1.1.4.Agenţiidelegare .......................................................................................163
5.1.1.5.Conservanţii ..............................................................................................163
5.1.1.6.Aromatizanţii ............................................................................................163
5.1.1.7.Agenţiideîndulcire...................................................................................163
5.1.1.8.Agenţiidecolorare....................................................................................164
5.1.2.Pastelededinţiprofilacticesauterapeutice....................................................164
5.1.2.1.Pastelededinţiremineralizantesaudecontrolalcarieidentare ..............165
5.1.2.2.Pastelededinţipreventiveantiplacă.........................................................168
5.1.2.3.Pastededinţiterapeuticeantitartru...........................................................170
5.1.2.4.Pastelededinţidesensibilizante ...............................................................170
5.1.2.5.Pastelededinţipentrualbireadinţilor ......................................................171
5.2. Apele de gură .......................................................................................................172
5.2.1.Apeledegurăcosmetice .................................................................................173
5.2.2.Apeledegurăterapeutice ...............................................................................173

8
5.2.2.1.Încabinetulstomatologic..........................................................................173
5.2.2.2.Ladomiciliulpacientului ..........................................................................174
5.2.3.Clasificaredupămoduldepreparare ..............................................................176
5.2.3.1.Apedegurăpreparateextemporaneu........................................................176
5.2.3.2.Apedegurăprefabricate ...........................................................................176
5.2.3.2.1.Ingrediente comune.............................................................................177
5.2.3.2.2.Ingredienteactive................................................................................177
5.3. Înlocuitori ai salivei (saliva artificială) .............................................................180
5.4. Irigările orale sau duşurile bucale ....................................................................182
5.4.1.Efectelebenefice.............................................................................................183
5.4.2.Contraindicaţiileirigărilororale .....................................................................183
5.4.3.Metodedeirigare............................................................................................184
5.4.3.1.Irigatoareleoralesupragingivalecuvârfactivstandard ...........................184
5.4.3.1.1.Avantajeleautoirigărilor......................................................................185
5.4.3.2.Irigatoareoralesubgingivale–metodăprofesională ................................186
5.4.3.3.Avantajeleirigărilororalesupra-şisubgingivale .....................................187
5.4.3.4.Dezavantajelemetodei..............................................................................188
5.5. Gumele de mestecat ............................................................................................188
5.5.1.Ingredientedebază .........................................................................................189
5.5.2.Indicaţii ...........................................................................................................191
5.5.3.Contraindicaţii ................................................................................................192
5.6. Terapie parodontală nechirurgicală – aplicarea locală a preparatelor
care conţin substanţe antimicrobiene cu eliberare lentă ................................192
5.6.1.Fibreleimpregnatecutetraciclină(TETRACYCLINEFIBER) ....................194
5.6.2.Conurilecuclorhexidină(CHLORHEXIDINECHIP) ..................................195
5.6.3.Polimercudoxiciclină(DOXYCYCLINEPOLYMER)................................196
5.6.4.Gelulcumetronidazol(METRONIDAZOLEGEL)......................................197
5.6.5.Clorhidratuldeminociclină(MINOCYCLINEGEL)....................................197
5.6.6.PastaTM.........................................................................................................197
Cap. VI. PREVENIREA BOLILOR PLĂCII PRIN CONTROLUL DIETEI ..........198
6.1. Nutriţia şi sănătatea orală ..................................................................................199
6.2. Alimente cu potenţial cariogen ..........................................................................201
6.2.1.Îndulcitoriitradiţionali....................................................................................205
6.2.1.1.Zaharoza....................................................................................................205
6.2.1.2.Amidonul ..................................................................................................209
6.2.1.3.Mono-şidizaharidele ...............................................................................210
6.2.1.4.Îndulcitoriidincerealecuconţinutcrescutdefructoză–
HFCS (highfructosecornsyrup) .............................................................210
6.2.2.Îndulcitoriialternativi–naturali .....................................................................211
6.2.2.1.Poliolii.......................................................................................................211
6.2.2.2.Polipeptidele .............................................................................................212
6.2.3.Îndulcitoriiartificiali.......................................................................................213
6.2.3.1.Zaharina ....................................................................................................213
6.2.3.2.Aspartamul ................................................................................................213
6.2.3.3.Acesulfam-ulK .........................................................................................214
6.2.3.4.Ciclamatuldesodiu ..................................................................................214

9
6.2.3.5.Glucozahidrogenată .................................................................................214
6.2.3.6.Isomaltul ...................................................................................................215
6.2.3.7.Noiiîndulcitorinecalorici.........................................................................215
6.2.3.7.1.Alitame ................................................................................................215
6.2.3.7.2.Sucraloza.............................................................................................215
6.2.3.7.3.Sweetner2.000....................................................................................215
6.2.4.Îndulcitoriialternativi–efecteadverse ...........................................................215
6.2.5.Factoriicareinfluenţeazăcariogenitareaalimentelor.....................................216
6.2.5.1.Tipulcarbohidraţilor ..............................................................................216
6.2.5.2.Clearance-ulalimentuluiconsumatşiformaluifizică ..........................216
6.2.5.3.Frecvenţa................................................................................................218
6.2.5.4.Ordinea...................................................................................................218
6.2.5.5.Temperatura............................................................................................219
6.3. Alimente cu efect cario-protector ......................................................................219
6.3.1.Fosfaţii ............................................................................................................219
6.3.2.Pulbereadecacao ...........................................................................................220
6.3.3.Grăsimile ........................................................................................................220
6.3.4.Proteinele ........................................................................................................220
6.3.5.Fructeleşivegetalelefibroase ........................................................................221
6.3.6.Ioniianorganici...............................................................................................222
6.4. Individualizarea consumului de zahăr .............................................................222
6.4.1.Conceptuldeigienăalimentară ......................................................................224
6.4.2.Tratamentulminiminvaziv.............................................................................225
6.4.3.Bulimiaşi/sauanorexianervoasă ...................................................................227
6.5. Boala periodontală şi nutriţia ............................................................................228
6.5.1.Vitamine..........................................................................................................234
6.5.2.Elementeleminerale .......................................................................................236
Cap. VII. CREŞTEREA REZISTENŢEI STRUCTURILOR DENTARE
FAŢĂ DE ATACURILE ACIDE CARIOGENE .........................................238
7.1. Factorii care influenţează comportamentul cariogen al smalţului dentar .....238
7.1.1.Factoriicaredeterminăperturbăriînformareamatriceiorganice
asmalţuluidentar......................................................................................................239
7.1.2.Factoriicaredeterminăperturbăriînmineralizareamatricei smalţului..........241
7.1.3.Factoriicaredeterminăperturbăriînmaturareapre-eruptivăasmalţului ......241
7.2. Prevenirea cariei dentare prin administrarea de fluor ...................................242
7.2.1.Metabolismulfluorului ...................................................................................242
7.2.2.Toxicitateafluorului........................................................................................245
7.2.2.1.Intoxicaţiaacută........................................................................................245
7.2.2.1.1.Tratamentuldeurgenţă........................................................................246
7.2.2.2.Intoxicaţiacronică.....................................................................................249
7.2.2.2.1.Fluorozaosoasă...................................................................................249
7.2.2.2.2.Fluorozadentară..................................................................................249
7.2.2.2.2.1.Indiceledefluorozădentară
(TheToothSurfaceIndexofFluorosis) .........................................251
7.2.2.2.2.2.Diagnosticuldiferenţial.................................................................251
7.2.2.2.2.3.Tratamentulfluorozeidentare .......................................................252
7.2.3.Efectesecundareproduselanivelulcelorlalteorganeşiţesuturi ...................254
7.2.4.Fluorul–mecanismecariostatice ...................................................................254

10
7.2.5.Metodepreventivedeadministrareafluorului...............................................256
7.2.5.1.Metodesistemicedeadministrareafluorului...........................................257
7.2.5.1.1.Fluorizareaprinapăpotabilă ..............................................................257
7.2.5.1.1.1.Istoric.............................................................................................257
7.2.5.1.1.2.Beneficiilefluorizăriiapeipotabile...............................................260
7.2.5.1.1.3.Defluorizareaapei .........................................................................262
7.2.5.1.1.4.Legislaţiaînvigoarecuprivirelafluorizareaartificială
aapeipotabile ................................................................................263
7.2.5.1.1.5.Fluorizareaapeiînşcoli ................................................................264
ALTERNATIVE SISTEMICE LA FLUORIZAREA APEI POTABILE .............264
7.2.5.1.2.Tableteşisoluţiifluorurate..................................................................264
7.2.5.1.3.Fluorizareacusaredebucătărie..........................................................266
7.2.5.1.4.Fluorizareaprinintermediullapteluisaualsucurilenaturale.............267
7.2.5.2.Metodelocaledefluorizare ......................................................................268
7.2.5.2.1.Fluorizarealocalăprofesională ...........................................................269
7.2.5.2.1.1.Caracteristicilesistemelordefluorizarelocalăprofesională ........271
7.2.5.2.1.2.Metodedeaplicarelocalăprofesionalăasistemelorfluorurate....274
7.2.5.2.1.2.1.Pregătireadinţilor ....................................................................274
7.2.5.2.1.2.2.Reguli ......................................................................................275
7.2.5.2.1.3.Aplicarealacurilorfluorurate(varnish).........................................277
7.2.5.2.1.4.Alteproduseutilizateînfluorizarealocalăprofesională...............279
7.2.5.2.2.Autoaplicărilocaledefluor(autofluorizări) .......................................281
7.2.5.2.2.1.Pastelededinţi ..............................................................................281
7.2.5.2.2.1.1.Periereadinţilorcugeluricufluor ..........................................281
7.2.5.2.2.2.Apeledegurăfluorurate................................................................282
7.2.5.2.2.3.Autoaplicăriledegelurifluorurate ................................................285
7.2.5.2.3.Combinareametodelordefluorizare...................................................286

Cap. VIII. SIGILAREA ŞANŢURILOR ŞI A FOSETELOR CORONARE ............290


8.1. Istoric ...................................................................................................................290
8.2. Indicaţii ale sigilării ............................................................................................292
8.3. Contraindicaţii ale sigilării ................................................................................292
8.4. Materiale utilizate ...............................................................................................293
8.4.1.Compozitele....................................................................................................293
8.4.1.1.Tipuridecompozite ..................................................................................293
8.4.1.2.Compozite–tehnicadelucru ...................................................................295
8.4.2.Cimenturiglassionomer.................................................................................299
8.5. Sigilarea ca metodă alternativă la terapia clasică ...........................................300
8.5.1.TehnicaART ....................................................................................................300
8.6. Laserul – în prevenirea cariei dentare ..............................................................301

Cap. IX. EDUCAREA MEDICAL-STOMATOLOGICĂ A PACIENŢILOR ..........303

Cap. X. ROLUL SECREŢIEI SALIVARE ÎN APĂRAREA INTEGRITĂŢII


STRUCTURILOR ORO-DENTARE...............................................................308
10.1. Fluxul salivar ....................................................................................................309
10.1.1.Xerostomia....................................................................................................311
10.2. Funcţiile salivei .................................................................................................314

11
10.3. Proprietăţile salivei ...........................................................................................314
10.3.1.Proprietăţilefizice.........................................................................................314
10.3.2.Proprietăţilechimice.....................................................................................315
10.3.2.1.Sistemelesalivaretampon ......................................................................315
10.3.2.2.Activitateaenzimatică.............................................................................317
10.3.3.Proprietăţileantibacteriene ...........................................................................317
10.4. Rolul cario-preventiv al fluidului oral ............................................................319

Cap. XI. CARIA DENTARĂ – LEZIUNEA INCIPIENTĂ .........................................320


11.1. Termenul de carie dentară ...............................................................................320
11.1.1.Diagnosticareaclinicăacarieidentare .........................................................323
11.1.2.Cariadentară–oinfecţielocalătransmisibilă..............................................324
11.1.3.Structurasmalţuluidentar–embriologiaşihistologiasmalţului .................327
11.1.4.Microorganismelecariogene.........................................................................329
11.1.5.Ecologiaproduceriicarieidentare ................................................................332
11.1.6.Aspectefiziceşimicroscopicealeleziuniicarioaseincipientedinsmalţ,
inclusivmodificărilebiochimiceproduselainterfaţaplacădentară/dinte .....334
11.1.6.1.Leziunedesubsuprafaţă..........................................................................335
11.1.7.Rolulfosfatuluidecalciuînproceselederemineralizare-demineralizare....339
11.1.8.Factoriicareinfluenţeazăremineralizarea....................................................340
11.1.9.Favorizarearemineralizării ...........................................................................343
11.1.9.1.Soluţiiremineralizante ............................................................................344
11.2. Caria suprafeţelor radiculare (C.R.) ...............................................................345
11.2.1.Cariaradiculară–măsurideprevenire .........................................................348
11.3. Caria secundară (secondary sau recurrent caries) ..........................................349

Cap. XII. TESTAREA ACTIVITĂŢII BOLII CARIOASE ŞI A ACELORA


PARODONTALE ...........................................................................................351
12.1. Riscul la carie şi testarea activităţii carioase ..................................................351
12.1.1.Predicţie–termenifolosiţi ...........................................................................353
12.1.2.Evaluarearisculuicarioslagrupurişiîncomunităţi ....................................354
12.1.3.Vârsteledeevaluarearisculuicarios ...........................................................356
12.1.4.Abordareaindividualăaactivităţiicarioase..................................................356
12.1.5.Examenulclinicefectuatînvedereaevaluăriiactivităţiicarioase................359
12.2. Teste ale activităţii carioase .............................................................................360
12.2.1.Testelemicrobiologice..................................................................................362
12.2.1.1.Testepentrustreptococulmutans............................................................362
12.2.1.1.1.Numărareastreptococilormutans .....................................................363
12.2.1.1.2.Metodabenzilormutans(Strip Mutans Technique
sauDentocult S.M. Strip Method)......................................................363
12.2.1.1.3.Metodalameiînmuiate(Dip Slide Method)......................................365
12.2.1.1.4.SalivaCheckMutans ........................................................................366
12.2.1.2.Testepentrulactobacili ...........................................................................366
12.2.1.2.1.MetodaDentocultpentrulactobacili
(DENTOCULTL.B.METHOD) ......................................................367
12.2.1.2.2.TestulALBAN ..................................................................................368
12.2.1.3.Comentariicuprivirelarezultateletestelormicrobiologice ..................369

12
12.2.2.Testareacantităţiişiacalităţiisalivei ...........................................................370
12.2.2.1.Măsurareafluxuluisalivar(Sialometria)(Saliva flow rate) ...................371
12.2.2.2.Măsurareacapacităţiidetamponareasalivei .........................................372
12.2.2.3.MăsurareapH-uluiplăciidentareşiaceluialsalivei .............................374
12.2.3.Sugestiipentrualtetestealeactivităţiicarioase ...........................................376
12.2.3.1.TestulSnyder ..........................................................................................376
12.2.3.2.Măsurareavâscozităţiisalivei.................................................................376
12.2.3.3.Măsurareafungilorsalivari.....................................................................377
12.2.3.4.Vitezadeformareaplăcii .......................................................................377
12.2.3.5.Metodeviitoare .......................................................................................377
12.3. Bolile parodontale – tehnici avansate de diagnosticare ................................378
12.3.1.Limitelediagnosticelorconvenţionalepuseîncazulafecţiunilorparodontale .379
12.3.2.Progreseleobţinuteîndiagnosticareaclinicăaparodontopatiilormarginale ....380
12.3.2.1.Sângerareagingivală...............................................................................380
12.3.2.2.Temperaturagingivală ............................................................................380
12.3.2.3.Sondareaparodontală(periodontal probing)..........................................381
12.3.3.Evauluăriradiologiceavansate .....................................................................382.
12.3.3.1.Radiografiadigitală.................................................................................382
12.3.3.2.Radiografiaprinsubtracţie......................................................................383
12.3.3.3.Sistemulcomputerizatdeanalizădensiometrică ....................................384
12.3.4.Progreseînregistrateîncazulanalizelormicrobiologice..............................384
12.3.4.1.Culturilebacteriene.................................................................................385
12.3.4.2.Microscopiedirectă.................................................................................386
12.3.4.3.Metodeleimunodiagnostice....................................................................386
12.3.4.4.Identificareamicroorganismelorprinmetodeenzimatice ......................387
12.3.4.5.Tehnologiaexaminăriiaciduluidezoxiribonucleic(ADN).....................388
12.3.4.6.Reacţialanţurilordepolimerază(Polymerase Chain Reaction –PCR) .388
12.3.5.Progreseobţinuteînevidenţiereacapacităţiideapărareaorganismelor......389
12.3.6.Produseleşimediatoriichimiciaiinflamaţiei ..............................................390

Cap. XIII. TEHNICI DIAGNOSTICE UTILIZATE LA PREVENIREA CARIEI


DENTARE ŞI ÎN DEPISTAREA EI PRECOCE .....................................392
13.1. Examenul clinic .................................................................................................393
13.2. Examene complementare .................................................................................394
13.2.1.Examenulradiologic.....................................................................................394
13.2.1.1.Radiografiabite-wing (cufilmmuşcat) ..................................................395
13.2.1.2.Radiografiadentarăcomputerizată(CDR–computer dental radiology)
sauradiografiadigitalădirectă................................................................396
13.2.1.3.Radiografiadigitalăindirectăscanată.....................................................397
13.2.2.Cameravideointraorală................................................................................397
13.2.3.Transiluminareasuprafeţelordentareprinintermediulfibreloroptice–
SISTEMULFOTI .........................................................................................398
13.2.4.DIFOTI –digitalimagingfiberoptictrans-illumination..............................398
13.2.5.Măsurarearezistenţeielectriceprezentatădestructuriledentare .................399
13.2.6.Fluorescenţalaser – LF.................................................................................402
13.2.7.QLF –quantitativelaserfluorescence ..........................................................405

13
13.2.8.Radiaţiileinfraroşii .......................................................................................407
13.2.9.Diagnosticarealeziunilorincipientedecarieprinintermediul
ultrasunetelor................................................................................................408
13.2.10.Microimaginiobţinuteprinrezonanţămagnetică.......................................409
13.2.11.Nivelulfluoruluiprezentlasuprafaţacoroanelordentarecametodă
deestimarearezistenţeistructurilorduredentare ......................................409

Cap. XIV. ÎNGRIJIREA PREVENTIVĂ STOMATOLOGICĂ A PACIENŢILOR,


PE GRUPE DE VÂRSTĂ ...........................................................................410
14.1. Îngrijirea preventivă stomatologică a femeii gravide ...................................410
14.1.1.Femeiagravidă–particularităţicliniceorale ...............................................412
14.1.2.Femeiagravidă–particularităţileîngrijiriistomatologice ...........................414
14.2. Îngrijirea preventivă stomatologică a copilului până la vârsta de 5 ani .....416
14.2.1.Analizareacopiluluidinpunctdevederealfactorilorderisc ......................418
14.2.2.Ghidulanticipativ (Anticipatoryguidance) ..................................................420
14.2.3.Recomandăricuprivirelamenţinereasănătăţiioraleacopiluluimic
(SUB1AN) ..................................................................................................424
14.2.4.Recomandăricuprivirelamenţinereasănătăţiioraleacopilului
ÎNVÂRSTĂDE1–5ANI............................................................................427
14.3. Îngrijirea preventivă stomatologică a pacientului cu despicătură
de buză şi/sau palat ..........................................................................................430
14.3.1.Factoriietiologici..........................................................................................430
14.3.2.Clasificărialedespicăturilor .........................................................................431
14.3.3.Embriologie ..................................................................................................432
14.3.4.Particularităţicliniceorale,specificepacienţilorcudiversetipuri
dedespicături ...............................................................................................432
14.3.5.Tratamenteindicate.......................................................................................433
14.3.6.Ingrijirilestomatologicepreventive..............................................................434
14.4. Îngrijirea stomatologică preventivă a pacientului la pubertate
şi adolescenţă ....................................................................................................436
14.4.1.Adolescenţaşipubertatea .............................................................................436
14.4.2.Particularităţiclinicestomatologice .............................................................437
14.4.3.Îngrijiristomatologicepreventive ................................................................438
14.4.4.Menstruaţia ...................................................................................................440
14.5. Îngrijirea stomatologică preventivă a pacientei care utilizează
anticoncepţionale ..............................................................................................441
14.6. Îngrijirea preventivă stomatologică a femeii la menopauză .........................443
14.6.1.Particularităţicliniceorale............................................................................444
14.6.2.Tratamentepreventivestomatologice ...........................................................444
14.7. Îngrijirea preventivă stomatologică a pacientului vârstnic ..........................445
14.7.1.Modificărifiziologicegenerale ....................................................................446
14.7.2.Afecţiunipatologicespecifice ......................................................................446
14.7.3.Particularităţicliniceorale............................................................................448
14.7.4.Particularităţileîngrijirilorstomatologice ....................................................451
14.7.4.1.Controlulbiofilmuluidentar ...................................................................453
14.7.4.2.Regimulalimentar...................................................................................456

14
Cap. XV. ÎNGRIJIREA PREVENTIVĂ STOMATOLOGICĂ A PACIENŢILOR
CU VARIATE TIPURI DE PROTEZĂRI DENTARE ...............................457
15.1. Pacientul purtător de aparate ortodontice .....................................................457
15.1.1.Pacienţiicuaparateortodonticefixe ............................................................458
15.1.1.1.Îngrijireapreventivă................................................................................459
15.1.1.2.Îndepărtareainelelorşiabracket-urilorortodontice................................462
15.1.2.Pacienţiicuaparateortodonticemobile.........................................................463
15.1.3.Pacientulcumenţinătordespaţiu .................................................................463
15.2. Îngrijirea pacientului cu protezare fixă – cu punţi dentare .........................464
15.2.1.Indicaţiideigienizare ...................................................................................465
15.3. Îngrijirea pacientului cu protezare mobilizabilă ...........................................466
15.3.1.Îngrijiripreventive ........................................................................................467
15.4. Îngrijirea pacientului cu proteză totală ..........................................................468
15.4.1.Indicaţiidatepacientuluiprotezattotal ........................................................470
15.4.2.Leziuniproduseprinpurtareaprotezelormobile .........................................471
15.4.2.1.Leziuniinflamatorii ................................................................................472
15.4.2.2.Leziuniulcerative ...................................................................................472
15.4.2.3.Hiperplaziamucoaseigingivale..............................................................472
15.4.2.4.Hiperplaziepapilară................................................................................473
15.4.2.5.Cheilitaangulară .....................................................................................473
15.4.3.Menţinereaîntimpatratamentuluiprinprotezaretotală .............................474
15.4.4.Igienizareaprotezelor ...................................................................................474
15.4.4.1.Curăţireaprotezeloradjuncte–Recomandărigenerale ..........................475
15.4.4.2.Agenţiichimiciutilizaţilacurăţireaprotezelor ......................................478
15.4.5.Identificareapacientuluiprinintermediulprotezelor ...................................480
15.5. Supraprotezările ...............................................................................................480
15.6. Îngrijirea preventivă stomatologică a pacientului cu reabilitare orală .......482
15.6.1.Autoîntreţinerealapacientulcureabilitareorală..........................................483
15.6.2.Dispozitivelerecomandatepentrucontroluleficientalplăcii ......................485
15.7. Îngrijirea preventivă stomatologică a pacientului cu implanturi dentare .......488
15.7.1.Tipurideimplanturidentare .........................................................................489
15.7.2.Selectareapacienţilor....................................................................................490
15.7.3.Îngrijireapreventivăapacientuluicuimplanturidentare.............................491
15.7.4.Dispensarizareapacientuluicuimplanturidentare.......................................493

Cap. XVI. ELABORAREA PLANULUI DE TRATAMENT PRVENTIV


INDIVIDUALIZAT ......................................................................................496
16.1. Examenul clinic .................................................................................................497
16.2. Diagnosticul parodontal ...................................................................................498
16.2.1.Clasificareaafecţiunilorparodontale ......................................................498
16.3. Diagnosticul de igienă dentară ........................................................................503
16.4. Planul de tratament stomatologic ...................................................................503
16.4.1.Obiective.......................................................................................................503
16.4.2.Etapeleplanuluidetratamentstomatologic..................................................504
16.5. Individualizarea tratamentelor cu caracter preventiv ..................................505
16.5.1.Proceduriefectuatedeasistentadeprofilaxie ..............................................505

15
16.6. Consideraţii cu privire la îngrijirea dentară ..................................................509
16.6.1.Etapeleplanuluideîngrijireorală ................................................................510
16.6.2.Explicareaplanuluidetratament ..................................................................513
16.6.2.1.Acceptulinformat–obţinereaconsimţământului ..................................513
16.7. Tratamente preventive indicate în profilaxia bolilor plăcii ..........................514
16.7.1.Planulpreventivindividualizat .....................................................................514
16.7.1.1.Sistemuldeînvăţare................................................................................516
16.7.1.2.Evaluareacunoştinţelor...........................................................................516
16.8. Exemplu de planificare a tratamentelor preventive ......................................517

Cap. XVII.PROCEDURI PREVENTIVE EFECTUATE


ÎN PARODONTOLOGIE ...........................................................................519
17.1. Detartrajul .........................................................................................................519
17.1.1.Detartrajulmanual ........................................................................................519
17.1.1.1.Instrumentarulpentruexaminare ............................................................520
17.1.1.1.1.Sondeleparodontale..........................................................................520
17.1.1.1.2.Sondeleexploratorii ..........................................................................521
17.1.1.2.Instrumentelededetartrajmanual...........................................................521
17.1.1.2.1.Instrumentelededetartraj–CLASICE.............................................521
17.1.1.2.2.Instrumentelededetartraj–MODERNE..........................................522
17.1.1.2.2.1.Chiureteleparodontale ................................................................523
17.1.1.2.2.1.1.Chiureteleuniversale .............................................................523
17.1.1.2.2.1.2.Chiuretelespeciale.................................................................524
17.1.1.2.2.1.2.1.ChiureteleGraceystandard ..............................................524
17.1.1.2.2.1.2.2.ChiureteleGracey,,profilactice”......................................525
17.1.1.2.2.1.2.3.ChiureteleGracey,,pestecinci”sau,,dupăcinci”
sauAfterFive ...................................................................525
17.1.1.2.2.1.2.4.ChiureteleGracey,,minicinci”........................................525
17.1.1.2.2.2.Detartroarele ...............................................................................526
17.1.1.2.2.2.1.Secerile(Sicklescaler) ..........................................................526
17.1.1.2.2.2.2.Săpăliga(Hoescaler).............................................................526
17.1.1.2.2.2.3.Dălţilepentrudetartraj(Chiselscaler) ..................................527
17.1.1.2.2.2.4.Pilelesaurăzuşele(Filescaler) .............................................527
17.1.1.3.Reguliledetartrajuluimanual.................................................................528
17.1.1.3.1.Priza..................................................................................................529
17.1.1.3.2.Punctuldesprijin..............................................................................530
17.1.1.3.3.Imobilizareadinţilor .........................................................................531
17.1.1.4.Dezvoltareadexterităţii ..........................................................................531
17.1.1.4.1.Prevenireaoboseliişiatraumeicumulative.....................................532
17.1.1.5.Ascuţireainstrumentelormanualededetartraj ......................................533
17.1.2.Detartrajulmecanic ......................................................................................534
17.1.2.1.Aparatelededetartrajultrasonice ...........................................................534
17.1.2.1.1.Aparateleultrasonicemagnetostrictive............................................535
17.1.2.1.2.Aparateleultrasonicepiezoelectrice ................................................535
17.1.2.2.Pieselededetartrajsonice ......................................................................536
17.1.2.3.Indicaţiiledetartrajuluiultrasonic ..........................................................537
17.1.2.4.Contraindicaţiişiprecauţii .....................................................................538

16
17.1.2.5.Tehnicadetartrajuluimecanic ................................................................538
17.1.2.5.1.Pregătireaaparatuluidedetartraj.....................................................538
17.1.2.5.2.Pregătireapacientului ......................................................................539
17.1.2.5.3.Detartrajulpropriu-zis .....................................................................539
17.1.2.5.4.Indicaţiidatepostdetartraj ...............................................................540
17.1.3.Chiuretajulradicular–planarearadiculară..................................................541
17.1.4.Chiuretajulgingival .....................................................................................543
17.1.5.Finisareaşilustruireasuprafeţelordentaredetartrate ..................................544
17.1.5.1.Agenţiidecurăţareşilustruire................................................................545
17.1.5.2.Tehnicafinisăriişialustruiriicoronare ..................................................546
17.1.5.3.Tehnicalustruiriisuprafeţeloraproximale..............................................547
17.1.5.4.Lustruireacuaerabrazivsubpresiune ...................................................548
17.1.6.Evaluareaşidispensarizareapacientuluidetartrat.......................................549
17.1.6.1.Evaluareasănătăţiiparodonţiuluimarginal ............................................551
17.1.6.2.Etapelevindecăriiţesuturilorpostdetartraj.............................................552
17.1.6.3.Dispensarizareasau etapa de menţinere a rezultatelor ..........................552
17.2. Cimenturi parodontale (Periodontaldressings)...............................................553
17.2.1.Formedeprezentare.....................................................................................554
17.2.2.Aplicareacimenturilorparodontale..............................................................555
17.2.3.Îndepărtareacimentuluiparodontal .............................................................558
17.3. Hipersensibilitatea dentinară ..........................................................................559
17.3.1.Etiologie .......................................................................................................560
17.3.2.Teoriiexplicative..........................................................................................561
17.3.3.Desensibilizareanaturală .............................................................................561
17.3.4.Caracterizareapacienţilordupădurere ........................................................562
17.3.5.Diagnosticareahipersensibilităţii.................................................................562
17.3.6.Tehnicişitestediagnostice ..........................................................................564
17.3.7.Tratamentulhipersensibilităţii .....................................................................564
17.3.7.1.Măsurideautoîngrijire ...........................................................................565
17.3.7.2.Măsuriprofesionale................................................................................567

BIBLIOGRAFIE ...............................................................................................................571

17
prin prezenţa matricei intermicrobiene. În contact cu dintele, flora microbiană este
densă şi constituită, în principal, din bacterii filamentoase gram-pozitive, alături de
care descoperim coci şi bacili, gram-pozitivi şi gram-negativi. În straturile localizate
mai apical, observăm cum compoziţia microbiană se modifică, locul formelor
filamentoase fiind luat de bacilii gram-negativi prezenţi pe suprafaţa cementului
radicular, care nu arată o orientare anume.
Este de reţinut faptul că bacteriile patogene parodontale invadează canaliculele
dentinare expuse, mecanism prin care se realizează recolonizarea pungilor
parodontale, la anumite perioade de timp de la intervenţia terapeutică (cca 40 de zile)
şi prin care infecţia parodontală recidivează.
II. Placa subgingivală asociată ţesutului moale al şanţului gingival
Conţine, în principal, bacterii mobile şi spirochete care nu prezintă o orientare
anume. La acest nivel nu se observă prezenţa matricei intermicrobiene propriu-zise,
retenţia microorganismelor datorându-se probabil calităţilor ţesutului gingival moale.
Pe lângă microorganisme, la acest nivel se observă şi un număr mare de celule ale
sistemului imun, reprezentate, în principal, de limfocite.
S-a demonstrat clar că reacţiile inflamatorii constatate la nivelul componentelor
structurale ale parodonţiului marginal şi la cel al inserţiei epiteliale, în special, se
datorează prezenţei la nivelul şanţului gingival a anumitor microorganisme
(specifice), care sunt responsabile de producerea bolilor parodontale. Studiile arată
că, prin neglijarea voluntară a măsurilor de control al plăcii, se produce inflamaţie,
iniţial gingivită, după numai 2–3 săptămâni de la iniţierea experimentului. Trebuie
însă reţinut că semnele de gingivită şi de inflamaţie parodontală dispar rapid după
reluarea măsurilor de control al P.D. În acest sens, de-a lungul timpului s-au efectuat
şi studii care au stabilit componenţa florei microbiene responsabilă de producerea
diferitelor afectări parodontale, constatările fiind cele ce urmează.

1.1.1.2.6. Microorganismele subgingivale asociate

1.1.1.2.6.1. Microorganismele subgingivale asociate gingiei sănătoase


(fig. 1.3)
Microflora descoperită la nivelul
şanţului gingival (normal, prezintă o
adâncime de maximum 2–3 mm) este
similară cu cea constatată în stadiile
iniţiale de formare a plăcilor
supragingivale. Se întâlnesc, în
special, specii microbiene gram-
pozitive, facultativ anaerobe, 2/3
fiind reprezentate de coci. Se
Fig. 1.3. Gingie normală întâlnesc frecvent streptococii, care,

42
Fig. 1.6. Parodontopatie, formă ireversibilă

Pe lângă acest microorganism, flora microbiană specifică parodontopatiei


adultului mai cuprinde:
– bacili gram-negativi imobili, precum: Prevotella intermedia, Bacteroides
forsythus, Fusobacterium nucleatum, Actinobacillus actinomycetemcomitans,
Capnocytophaga ochraceus şi Eikenella corondens;
– bacili gram-negativi mobili, precum: Campylobacter recta şi Selenomonas;
– spirochete, precum: Treponema denticola (tabelele 1.1 şi 1.2).
Pe de altă parte, studiile logitudinale efectuate demonstrează că progresia
leziunilor, în cazul îmbolnăvirilor parodontale, este cauzată de prezenţa, în
principal, a trei microorganisme: reprezentate de Porphyromonas gingivalis,
Prevotella intermedia şi de Actinobacillus actinomycetemcomitans.

Tabelul 1.1
Patogenii bolilor parodontale

Indiscutabili, în etiologie Moderaţi, în etiologie


– Actinobacillus actinomycetemcomitans – Campylobacter rectus
– Porphyromonas gingivalis – Eubacterium nodatum
– Bacteroides forsythus – Fusobacterium nucleatum
– Treponema denticola – Prevotella intermedia
– Peptostreptococcus micros
– Streptococcus intermedius complex
Cf.: Annals of Periodontology, 1, 928, november, 1996. – citat de Esther M. Wilkins,
în Clinical Practice of the Dental Hygienist, Ninth Edition, 2005.

45
1.2. AGENŢI DE COLORARE A PLĂCII DENTARE
– REVELATORII DE PLACĂ DENTARĂ
Placa dentară NU se îndepărtează prin clătire sau prin proiectarea jeturilor de
apă, ci numai mecanic, în principal, prin perierea dinţilor. Normal, P.D. se poate
evidenţia prin:
– inspecţie, când grosimea, sau culoarea ei naturală, o face uşor sesizabilă;
– palpare cu sonda, când este prezentă în straturi subţiri, sau, cel mai eficient, prin
– colorarea ei cu ajutorul revelatorilor de placă (disclosing agents).
În 1930, HARTZEL este primul care propune colorarea plăcii, lucru consemnat
într-un articol apărut în „Journal of American Dental Association”.
Coloranţii de placă sunt astăzi comercializaţi sub formă de soluţii şi tablete
(fig. 1.9), cu care profesionistul, sau chiar pacientul, o poate colora, procedeu prin
care se sesizează locurile în care aceasta rămâne neîndepărtată şi unde trebuie să se
insiste pe durata operaţiilor de igienizare.

Fig. 1.9. Revelatori de placă dentară


Revelatorii de placă se utilizează în mai multe scopuri:
– pentru individualizarea metodelor de periere şi de curăţare mecanică a plăcii
(fig. 1.10);
– la educarea şi motivarea pacienţilor;
– pentru autoevaluarea corectitudinii controlului mecanic al plăcii;
– pentru evaluarea pe termen lung a eficienţei metodelor de control al plăcii, ce
vor fi modificate atunci când scorurile obţinute la calcularea indicilor de placă sunt
nesatisfăcătoare;
– la realizarea graficelor de evoluţie a igienei orale sau a studiilor epidemio-
logice, prin efectuarea repetată a indicilor de placă.

Fig. 1.10. Colorarea plăcii dentare

60
Capitolul 4
MIJLOACELE DE CONTROL
AL PLĂCII DENTARE

Una dintre posibilităţile de prevenire a bolilor plăcii (C.D. şi B.P) este


controlul P.D. efectuat zilnic, corect. Prin îndepărtarea zilnică, se obţine reducerea
grosimii plăcii şi a numărului de microorganisme existente la acest nivel.
Împotriva depunerilor de placă dentară se poate interveni prin folosirea:
A. mijloacelor mecanice de control al P.D., reprezentate:
1. în principal – de periaj dentar; şi
2. auxiliar – de dental floss (aţă dentară), scobitori, periuţe interdentare şi unitufă,
stimulatoare gingivale şi răzuşa de limbă.
B. mijloacelor chimice antiplacă.

4.1. MIJLOACELE MECANICE DE CONTROL AL P.D.

4.1.1. PERIUŢELE DE DINŢI ŞI PERIEREA DENTARĂ

Dintele perfect curăţat este acoperit instantaneu de un depozit moale, reprezentat


de pelicula dobândită. Aceasta începe să fie colonizată rapid de germeni microbieni
şi se transformă în placă dentară microbiană. Pentru a i se reduce agresivitatea,
placa trebuie curăţată zilnic de pacientul conştientizat şi motivat în acest sens.
Bolile plăcii bacteriene pot fi prevenite dacă placa, în special cea de la nivelul
suprafeţelor aproximale şi din zona coronară cervicală, este îndepărtată complet
prin proceduri de autoîngrijire. Din nefericire, într-un procent însemnat, semenii
noştri nu vor sau nu sunt capabili să-şi realizeze o îndepărtare corectă a plăcii dentare.
În zilele noastre, statisticile efectuate în ţările dezvoltate economic arată că populaţia
se spală pe dinţi de 1–2 ori/zi într-o proporţie de 80–90%.
În acest sens, de control al plăcii dentare, utilizăm, în principal, PERIAJUL
DENTAR, care nu poate fi înlocuit de niciun alt mijloc de control al plăcii bacteriene,
lui adăugându-i-se, în anumite situaţii clinice, alte mijloace mecanice auxiliare sau/şi
mijloacele chimice antiplacă.
Istoric
Scobitoarea a fost primul dispozitiv folosit la curăţirea dinţilor şi la îndepărtarea
resturilor alimentare. Lucrările arheologice efectuate pe teritoriul Mesopotamiei au

106
După ce punctul de contact a fost
trecut, dental floss-ul este uşor curbat către
suprafaţa aproximală de curăţat, urmând să
efectuăm 5–6 mişcări verticale de ştergere,
în sens ocluzo-gingival – şi invers (fig. 4.26).
La fel se procedează şi pe cealaltă suprafaţă
aproximală a spaţiului interdentar curăţat.
Apoi, pacientul scoate floss-ul şi îl
examinează. Pacientul este educat să
constate cantitatea de placă curăţată sau Fig. 4.26. Mişcarea verticală de curăţire
dacă acesta s-a scămoşat. Prin obiectivarea plăcii existente, a sângerării sau a
mirosurilor posibile, pacientul este motivat pentru continuarea operaţiei. Pacientul
este instruit să constate scămoşarea firului, caz în care îşi va informa medicul curant
cu privire la zona la nivelul căreia a constatat scămoşarea. Motivul scămoşării poate
fi o carie incipientă, prezenţa concreţiunilor tartrice sau o iatrogenie stomatologică
(obturaţii supraextinse).
Specialistul este chemat să controleze corectitudinea curăţirii realizate,
eventualele leziuni produse la nivelul papilelor interdentare sau al marginii gingivale,
precum şi apariţia şanţurilor cervicale aproximale, situate radicular, care indică o
tehnică incorectă, ce obligă la corecţii imediate. Indicaţiile se vor modifica atunci
când este cazul.
Dental floss-ul se poate utiliza prin înfăşurare (metodă deja descrisă) sau prin
metoda buclei (circulară). Metoda de prindere prin înfăşurare este recomandată
adolescenţilor şi adulţilor cu o bună manualitate. Cea de-a doua metodă, cea circulară,
este recomandată copiilor sau celor fără o manualitate deosebită. În cazul utilizării celei
de-a doua metode, firul de cca 45 cm lungime se leagă la capete, iar degetele celor două
mâini se introduc în interiorul buclei, urmând ca, pentru fiecare spaţiu interdentar de
curăţat, să prindem cu indexul şi policele fiecărei mâini segmente de 1,5–2,5 cm.
Consemnăm şi situaţii clinice speciale. Când pacientul prezintă puncte de
contact interdentare ferme, care nu pot fi trecute de dental floss, recomandăm
folosirea dispozitivelor special fabricate, asemănătoare acului de cusut (floss
threader), cu care se reuşeşte introducerea firului în locurile de curăţat, direct sub
punctul de contact, sub punţi dentare etc. (fig. 4.27). Astfel, se poate utiliza dental
floss-ul atunci când avem de curăţat faţa mucozală a punţilor dentare, coletul
implanturilor dentare sau componentele aparatelor ortodontice fixe.

Fig. 4.27. Dispozitiv de introducere a aţei dentare direct sub punctul de contact etc.

139