You are on page 1of 39

HOÏ TEÂN

TRAÀN GIA HIEÄP 52/15 NGUYEÃN HÖÕU CAÀU, P.TÑ, Q.1 0918.190.901 NGUYEÃN THÒ DIEÃM THUÙY / VIVIAN
NGUYEÃN THÒ KIM PHÖÔ235 NGUYEÃN VAÊN CÖØ Q,1 0907779612 LEÂ MINH QUANG / BILL BUCK
17F10TRAÀN BÌNH TROÏNG P ,NGUYEÃN AN NINH,TP NGUYEÃN THAØNH CHÖÔNG /
ÑOÃ THÒ THANH DUNG 0908563195
VUÕNG TAØU JAMMY
LAU THU CAÀU 401/8B12 KINH DÖÔNG VÖÔNG ,P,12.Q,6 0938767531 LEÂ MINH QUANG / BILL BUCK
Đỗ Tấn Thoâng 42/40 phan chu trinh P 24 Q Bình Thạnh 8430342 Trần Quang Xô/Tomy
LÊ DUY HOÀI TAM QUAN BĂC HOÀI NHƠN BÌNH ĐỊNH 0983454342 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
Nguyễn Mạnh Cường 685/66/38 xô viết nghệ tỉnh f26 Q bình taân 0989000288 Nguyển Ngọc Bảo Quỳnh/Ronnie quynh
LEÂ VAÊN HAØ 107/788 NGUYEÃN VAÊN COÂNG P,3,GOØ VAÁP TPHCM 0905135532 NGUYEÃN THAØNH CHÖÔNG / JAMMY
PHẠM QUỐC VƯÔNG XUÂN THIÊN , XUÂN BÌNH ,LONG KHÁNH,
0913985758 Trần Quang Xô/Tomy
XOÂ CHUA KYÙ HD ĐỒNG NAI
VOÕ THAØNH LONG 17A HAÛI ÑÖÙC,PHÖÔNG SÔN ,NHA TRANG 0902496435 NGUYEÃN TUAÁN HUØNG / JOHN
NGUYEÃN VAN MINH E2/36B-KP5-TT.TAÂN TUÙC-HBC 0938137232 TRAÀN QUANG XOÂ /TOMY

NGUYỄN NGỌC QUYÊN Q 66/48 HÙNG VƯƠNG P1 Q10 0907675539 NGUYỄN BÁ HOÀI DUY/BOND

VÕ KHẮC NGHĨA 109/801 NGUYỄN KIM F3 Q GÒ VẤP 0909774567 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
TRẦN HỮU LỰC 23/121 LÊ ĐỨC THỌ F6 Q GÒ VẤP 0903946072 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
NGUYỄN NGỌC ANH 575/31D CÁCH MẠNG THÁNG 8 P 15 Q 10 0938258258 Trần Thanh Đại/cuba
HUYØNH THANH TUAÁN 346/55 BÌNH LÔÏIF,13 Q,BÌNH THAÏNH 0903743750 LEÂ MINH QUANG / BILL BUCK
PHAÏM TIEÁN KHOA 8A/3C2 THAÙI VAÊN LUAÂN P BEÁN NGHEÙQ,1 TPHCM 0903375858 TRAÀN QUANG XOÂ /TOMY
ĐẶNG VĂN BÍNH 198/52A DƯƠNG BÁ TRẠC 0974324318 NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY/VIVIAN
LÊ THỊ LIẾP 42 TRẦN HƯNG ĐẠO F7 Q5 0938123607 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
NGUYỄN DOÃN HÙNG 201/42 NGUYỄN XÍ F26 Q BÌNH THẠNH 01225976466 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
LAO THU CAÀU 401/8B 12 KINH DÖÔNG VÖÔNG 0938767531 LEÂ MINH QUANG / bill buck
TRẦN XƯƠNG ĐẠT 117L CHUNG CƯ NGUYỄN KIM F7 QUẬN 10 0903716928 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
18A /124 C/C HUYØNH VAÊN CHÍNH 1,KHUOÂNG VIEÄT
VOÕ THÒ KIM QUYÙ 0907651300 TRAÀN QUANG XOÂ /TOMY
PHUÙ TRUNG.
NGUYỄN DOÃN HÙNG 235 B NGUYEÃN VAÊN CÖØ Q,1 01225976466 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
19/42 THOAÏI NGOÏC HAÀU P,HOAØ THAÏNH
VUÕ DUY NINH 0903848130 TRAÀN QUANG XOÂ /TOMY
Q,TAÂN PHUÙ
VOÕ KHAÉC NGHÓA 109/801 NGUYEÃN KIM F,7,Q GOØ VAÁP 0909774567 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
TRAÀN HÖÕU LÖÏC 23/121 LEÂ ÑÖÙC THOÏ F,6Q,GOØ VAÁP 0903946072 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
PHAÏM THÒ LAN HÖÔNG 681/2 AÂU CÔ - TAÂN THAØNH - TAÂN PHUÙ -HCM 0903306322 HUYØNH THÒ NGAÂN TRANG /RUSY
NGUYEÃN THÒ MYÕ HAÏN489A/6 HUYØNH VAÊN BAÙNH F,13Q,PN 0908383888 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK

ÑOÃ MINH KHAÙNH 68/5 XAÕ TRUNG KHAÙNH HUYEÄN BINH CHAÙNH 0903744090 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
ÑOØN HOÀNG MINH 112/16 CHIEÁN THAÉNG F,9,Q PN 0915967897 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
NGUYỄN TRUY PHƯƠNG 230 NGUYỄN THÁI SƠN P4 Q GÒ VẤP 0937603379 NGUYỄN THANH TÂM /JHON
Đỗ Tấn Thông 42/40 phan chu trinh P 24 Q Bình Thạnh 8430342+0913755936 Trần Quang Xô/Tomy
NGUYỄN NGỌC PHONG 929 NGÔ GIA TỰ LONG BIÊN HÀ NỘI 0988008898 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
SỬ PHƯƠNG KIM NGA 24/42/2 NGUYỄN VĂN CỪ Q,1 0903768230
NGUYEÃN NGOÏC ANH 575/31/27K CMT8-P,15-Q10 0938258258 TRAÀB THANH ÑAÏI / CUBA
LEÂ MINH QUANG 235 NGUYEÃN VAÊN CÖÔØNG Q,1 0989238245 LEÂ MINH QUANG / BILL BUCK
HUYØNH THANH TUAÁN 346 / 55 BÌNH LỢI F13-Q.BÌNH THẠNH 0903743750 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
HUỲNH TẤN PHONG 506A/20 XÃ AN PHÚ TÔNG H BÌNH CHÁNH.TPHCM 7603732-098885670 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
VÕ THỊ KIM QUÝ 18A /124C/C HUỲNH VĂN CHÍNH 1-TÂN PHÚ TPHCM 0907651300 TRẦN QUANG XÔ / TOMY

NGUYỄN THANH TÚ 2443 PHẠM THẾ HIỂN P7 Q2 TPHCM 0982595443 BÙI NGỌC HOÀNG THỦY / TRACY

NGUYỄN VĂN QUYẾN 59C4 CX204 P 25 Q BÌNH THẠNH 0903965588 TRẦN THANH ĐẠI/CUBA
LÊ MINH QUANG 235 NGUYỄN VĂN CỪ Q1 0989238245 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK

PHẠM THÚY HẰNG 52/2NGÔ SÔNG MÚI BẠCH MAI -HÀ NỘI 01699204068 NGUYỄN BÁ HOÀNG DUY / BOND

NGUYEÃN THÒ KIM PHÖÔ235 NGUYEÃN VAÊN CÖØ Q,1 0909144157 LÊ MINH QUANG/BILL BUCK
NGUYỄN THANH TÚ 2443 PHẠM THẾ HiỂN Q8.TPHCM 0982535443 BÙI NGỌC HOÀNG THỦY / TRACY
nguyễn phan trúc thanh 111 i ngô quyền f6 quận 10 tphcm 0908377475 ngNGUYỄN THANH BÍCH / NATHAN
0907617177
HuỲNH VĂN VŨ 2/45/9 THIÊN PHƯỚC ,P9, Q TÂN BÌNH NGUYỄN THANH TÂM//JHON
2964225
BÙI THỊ THANH ÁI 2F LÊ QUANG SUNG P2-Q6- TPHCM 0908442415 NGUYỄN THANH DẦN/ HUGO
ĐỖ VĨNH HÒA 15 DƯƠNG QUÃNG HÀM P7- Q. GÒ VẤP 0917255729 ĐỖ VĨNH HÒA / WIND
KIM THIEÂN TAÂN 350/20 CHIEÁN LÖÔÏC F.BÌNH TRÒ ÑOÂNG Q. BÌNH TAÂN 0983804299 NGUYEÃN THANH TAÂM / JHON
NGUYEÃN NGOÏC ANH 575/31/27K CAÙCH MAÏNG THAÙNG TAÙM P15-Q10 0938258258 TRAÀN THANH ÑAÏI / CUBA

TRẦN NGỌC TRÚC 541/33 ĐiỆN BIÊN PHỦ WAR 3 DIST 3 HCM 0903141191 TRẦN THANH ĐẠI / CUBA

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 685/66/38 XÔ ViẾT NGHỆ TỈNH F26- QBT 0989000288 HuỲNH THỊ NGÂN TRANG / RUSY

LÊ VĂN THANH LONG 301CHI LĂNG HuẾ 0935112279 NGUYỄN THỊ NGỌC KHỎI / KEIRA

CHẾ MINH HẠNH 242/43 NGUYỄN THIỆN THUẬT F3 Q3 TPHCM 0909062306 NGUYỄN THANH TÂM / JHON
NGUYỄN DUY ĐẠT 10 ĐƯỜNG 6 KP 1 P HiỆP PHÚ Q9 TPHCM 0908393977 BÙI NGỌC HOÀNG THỦY / TRACY
NGUYỄN THỊ TRÚC THUẬN159/18 NGÔ QUYỀN F6- Q10 0908278780 NGUYỄN THANH BÍNH / NATHAN
NGUYỄN VĂN AN 1A/10 HƯNG PHÚ P8 , Q8 0913804436 NGUYỄN THANH TÂM /JHON
PHẠM XUÂN HẢI 640/19 LÊ QUANG ĐỊNH F1-Q GÒ VẤP 0906666796 LÊ MINH QUANG / BILL BUCK
HÀ TuẤN HÙNG 425/26 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU P5- Q3 0908487272 HÀ TuẤN HÙNG / HERO
KiỀU ĐẠI BẰNG 337/2/43 LÊ VĂN SỸ P1Q ,TÂN BÌNH 8454990 NGUYỄN BÁ HOÀNG DUY /BOND
BÙI THỊ THANH ÁI 55/12 TRẦN QuỐC ToẢN F8Q3 0908442415 LÊ MINH QUANG / BILL BUCK

HOÀNG TRỌNG KHOA 139 ĐƯỜNG SỐ 3 CX LỮ GIA P15 Q 11 TPHCM 8642703 HOÀNG NGỌC SƠN/SOROS

HuỲNH HOÀNG ĐỨC 103/53 ÂU DƯƠNG LÂN P3 Q 8 0903910732 TRẦN THANH ĐẠI /CUBA
HuỲNH HOÀNG ĐỨC 103/53 ÂU DƯƠNG LÂN P3 Q 8 0903910732 TRẦN THANH ĐẠI /CUBA
HOÀNG VĂN THÔNG 181 /16 BÌNH THỚI P9 Q11 162119766 LÊ NGỌC NGUYÊN / JIMMY
LÊ MINH QUANG 235 NGUY64N VĂN CỪ Q1 031306144 LÊ MINH QUANG / BILL BUCK
TRẦN HỮU THUẬN 258/74 DƯƠNG BÁ TRẠC F2 Q8 022726419 LÊ MINH QUANG / BILL BUCK
TRẦN VĂN TiẾN A7 LƯƠNG ĐÌNH CỦA P BÌNH AN -Q2 0988578467 BÙI NGỌC HOÀNG THỦY / TRACY

PHAÏM ANH HUØNG 27 BAØU CAÙT 7 -F, 14 -TAÂN BÌNH TPHCM 0903876226 VOÕ ANH DUY/ JENKINS

VIVIAN uynh AMMY ÑOÂNG AÙ CN PHUÙ NHUAÄN TPHCM 0102228114 ACB.TP HỒ CHÍ MINH-37325829 ÑOÂNG AÙ 0101020388 RUSY .

vietcombank 0121000419491 HOP DONG KO CO GHI ACB-4214943510745636 TECHCOM BANKKỲ HÒA 423 SƯ VẠN HẠNH P12Q10 10220377868011 VPBANK chi nhánh đồng tâm 9038981 ACY HAN ACB NGUYEN VAN TROI 23936249 USY VCB HuẾ 78 HUNG VUONG HuẾ 0161000038767 .

ACY AN ND TECHCOMBANK CN LÊ ĐẠI HÀNH Q 11 11420258564015 ngaân haøng ngoaïi thöông vieït nam chi nhanh phuù thoï 0071003664594 .

Q.5 Q.12.11 10月30日 1069977 LEÂ THUÏC UYEÂN 109/34 LEÂ QUOÁC HÖÙNG F.6 11月4日 1072522 PHAÏM DUY 1120 LOÂ C C/C PHAÏM VIEÁT CHAÙNH .NGOÕ 199 LOØ ÑUÙC .14 Q.7 -HCM 1072558 11/5 11月5日 1072538 TRAÀN ÑÖÙC THÒNH 3/166 THAØNH THAÙI P.1. ITRADER_TAØI KHOAÛN CHÍN NGAØY TAØI KHOAÛN HOÏ TEÂN KHAÙCH HAØNG ÑÒA CHÆ KHAÙCH HAØNG THAÙNG 10月30日 1069976 NGUYEÃN MINH THÖ 341 / 47C4 LL QUAÂN F.10 HCM .4 -HCM 11月3日 1070004 ĐÀM ĐỨC PHƯƠNG 4A2-1-4 MỸ VIÊN PHÚ MỸ HƯNG Q7 11月3日 1072482 LYÙ ÑIEÀU HÖNG 10/7 MAI XUAÂN THÖÔÛNG P.Q.ÑOÂNG MAÙC VN- 288888 11月5日 doi PHẠM ĐỨC TẨM 58TRẦN TRỌNG CUNG Q .BÌNH 11月4日 1072512 NGUYEÃN THÒ BÍCH HOAØ SOÁ 46 .

TB 11月6日 1072595 NGUYEÃN TRÖÔØNG THAØNH63D/33 QUANG TRUNG F.Q11 TPHCM 11月10日 1072655 NGUYEÃN THÒ THU 270/82 PHAN DINH PHUØNG F.1 Q.11.3 TPHCM .GOØ VAÁP HCM 11月6日 1072585 NGUYEÃN ÑÖÙC NGHÓA 56A LYÙ THÖÔØNG KIEÄT P.14 Q.7.10 Q.9 Q.6 Q.PHUÙ NHUAÄN 11月10日 1072668 NGUYEÃN THÒ NGOÏC KHOÕI 122/9 NGOÂ GIA TÖÛ P. GV -HCM 11月10日 1072631 TRAÀN VAÊN HUØNG AØ QUAÂN SÖÏ P.10 11月11日 1072673 NGUYEÃN NGOÏC QUANG 296 LAÀU 2 LEÂ VAÊN SYÕ F.11月6日 1072594 NGUYEÃN UY QUYEÀN 45 /7 NGHÓA HOAØ F.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 HCM 9837744 NGOAÏI THÖÔNG VIEÄT NAM 0982957794 011752335 NGUYEÃN THÒ BÍCH HOAØ / LIN DA 198 TRAÀN QUANG KHAI .1 HCM 10700004101982 .PGD LÊ LỌI .1 0983339030 271600949 VOÕ ANH DUY (JEN KINS) 81-83 CMT8 .Q.R_TAØI KHOAÛN CHÍNH THÖÙC NGOAI HOI ÑIEÄN THOAÏI SOÁ CMND KHAÙCH HAØNG HOÏ TEÂN NHAÂN VIEÂN MARKETING 0973645973 312010814 HUYØNH THÒ NGAÂN TRANG /RUSY 0908007738 022702242 NGUYEÃN ÑÖÙC CHUNG/darvas 0932008822 271498993 HOÀNG NGỌC SƠN/SOROS MHB.42111200000012 0918372913 022160672 TRAÂN QUANG XOÂ / TOMY VP BANK 0983852612 100807163 JEFF 300 HAI BAØ TRÖNG Q.HAØ NOÄI 0011001906728 0948008008 145504818 TAÏ VAÊN MINH /JEFF NH TMCP SCABANK-PGD SCABANK Q.

01226134146 020938102 NGUYEÃM THANH TAÂM /JHON 0908180026 211772588 NGUYEÃN THÒ CAÅM TUÙ /TUNAR 0982000806 024686641 NGUYEÃN ÑÖÙC CHUNG / DARVAS 0934955854 022535728 NGUYEÃN THAØNH CHÖÔNG / JAMMY 0986207750 0234408318 TRAÀN NGUYEÃN ANH MINH / VICENTE 0937172937 311831444 NGUYÕEN THÒ NGOÏC KHOÕI /KEIRA 937236464 024291298 NGUYEÃN THAØNH HÖNG / MICKY .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

com ducphuong08@ymail.com .com veteranktkt@yahoo.vn phductam@yahoo.com lydieuhung19@yahoo.com bichhoa_linda@yahoo.com miyen74@yahoo.com. E-MAIL KHAÙCH HAØNG bupbe_hanhphuc0310@yahoo.com duypham2612@gmail.

com .com quangnguyen@pssvn.vn ngockhoi38@yahoo.tamnguyen14279@yohoo.com.vn ndngiagia@gmail.com phongvan_bo@yahoo.com.com tranhung6844@yahoo.