You are on page 1of 76

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï

ªÉÆUÁ¼ï ¦üUÀðeï UÁgÁAPï, ªÁZÁà÷åAPï
D¤ »vÀaAvÀPÁAPï, DªÀiÁÑ÷å ¸Á¯Áé¸ÁAªÁ
SÁwgï eÉdÄ, zɪÁZÉÆ JPÉÆèZï ¥ÀÇvï,
RĸÁðgï ªÉÆgÉÆ£ï, w¸Áæ÷å ¢¸Á fªÀAvï
eÁ¯Áè÷å ¥Á¸ïÌ ¥À¨ÉðZÉ ºÁ¢ðPï ±ÀĨsÁ±ÀAiÀiï
D¤ G¯Áè¸ï.
“vÉÆ D¥ÉÚA ¸ÁAUï¯Éè ¥ÀjA fªÀAvï
eÁ¯Á” ¥Á¸ïÌ PÁ¼ÁZÁå CªÀäja GZÁtÂð D«Ä PÀvÁðAªï. eÉdÄZÁå
ªÀÄuÁðZÁå w¸Áæ÷å ¢¸Á, ¨ÉÆªï ¥sÁAvÁågï, eÉdÄZÁå ¥sÉÇAqÁ¯ÁVA,
eÉdÄa ¤Pɦ°è PÀÆqï ªÀiÁSÁÑ÷åPï, ¸ÀÄUÀAzsï vɯÁA Wɪïß UɯÁè÷å
¹ÛçÃAiÀiÁAPï jvÉÆ ¥sÉÇAqï ¥À¼ÉAªïÌ ªÉļÉÆî D¤ ¨sÉÆqÁé÷å£ï vÁAPÁA
“vÁPÁ fªÀAvï GlAiÀiÁè, vÉÆ ºÁAUÁ £Á (ªÀiÁPïð 16:6) ªÀÄíuï
ªÀiÁ| ¨Á| zÉÆ| ¯É¹è Qè¥sÀqïð r’¸ÉÆÃd eÉdÄZÁå fªÀAvÀàuÁZÁå G¯Áè¸Áa R§gï ¥Ál¬Ä°è. eÉdÄZÉA
fªÀAvÀàuï DªÀiÁÑ÷å fªÀAvÀàuÁa eÁ«Ä¤ eÁªÁ߸Á. vÉÆ fªÀAvï
ªÀiÁ| ¨Á| DåAl¤ PÁèöå¤ r¸ÉÆÃd eÁ¯Áè÷å ¥ÀjA D«ÄÃAiÀiï fªÀAvï eÁvɯÁåAªï ªÀÄíuï vÁuÉ ¸ÁAUÁèA.
eÉdÄZÉA fªÀAvÀàuï D«Ä ¨sÁªÁxÁð£ï ¥ÁvÉåAªÉÑA CRAqï ¸Àvï. vÁZÉ
¹AwAiÀiÁ r¹¯Áé ¨ÁgÁ D¥ÉǸÀÛ¯ï, eÉ eÁªÁ߸ï¯Éè C²Qà, ªÀiÁ¹î ¥ÁUÉÛ¯É, ¸ÀÄAPÁUÁgï
¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½: EvÁå¢. vÁAZÉ ¥À¬ÄÌ JPÁè÷åPï ¸ÉÆqïß ¨ÁQZÉ RĸÁðgï ªÉįÁè÷å
eÉdÄa ±ÀĨsïªÁvÁð, ¸ÀA¸ÁgÁZÁå PÉÆ£ÁêA¤ ¥Àæ¸ÁgÀÄ£ï vÁPÁ ¸ÁPïì
gÉÆ£Á¯ïØ ¸À¯ÁØ£Áí eÁªïß zsÀAiÀiÁæ£ï vÁZÉ SÁwgï ªÀiÁrÛgï ªÉįÉè. ºÉA eÁªÁ߸Á eÉdÄ
jZÀqïð qÁAiÀĸï RgÉAZï fªÀAvï eÁ¯Á ªÀÄí¼Áî÷åa ¸ÁPïì. CdÆ£ï ¥ÀAiÀiÁðAvï wZï
±ÀĨsï ªÁvÁð CSÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï ¥ÀUÀðmï eÁ¬ÄvïÛ D¸Á. vÉÆZï
fªÀAvï eÉdÄ DªÀiÁÑ¬Ä ºÁå PÁ¼Ágï ««zsï ¸ÀAzÀ¨sÁðA¤A vÁåZï
¨É£ÉrPÁÖ «Ä£ÉÃd¸ï
¹àjvÁ£ï fAiÉÄAªïÌ ¥ÉæÃgÀuï D¤ ¸ÀPÀvï ¢vÁ.
GqÀĦ ¢AiÉĸÉf£ï ºÁå ªÀ¸Áð “zɪÁZÁå GvÁæ zÁéjA D«ÄÑA
«°AiÀĪÀiï r¸ÉÆÃd PÀÄmÁäA ¥ÉÇövï PÀAiÀiÁðA” ªÀÄí¼ÉÆî zsÉåÃAiÀiï ºÁwA WÉvÁè. ºÉÆ
zsÉåÃAiÀiï ¥Á¼ÀÄAPï D«Ä ¥ÀæAiÀÄvïß PÀAiÀiÁðA.
C«l¸ï PÀ£Éð°AiÉÆ
jZÀqïð r¸ÉÆÃeÁ ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåAvï DªÀiÁÑ÷å gÁeÁåAvï J°¸ÁAªï D¸ÉÛ¯ÉA. DªÉÆÑ
ªÀÄvï D«Ä «¨sÁr¸Á¸ÁÛA, ¸ÀªÁðAAiÀiï ºÁå J°¸ÁAªÁAvï ¨sÁUï
ªÉÄç¯ï r¸ÉÆÃd WɪÁåA D¤ D«ÄÑA, QæøÁÛAªÁAaA ºÀPÁÌA gÁPÀÄ£ï ªÀZÁðå AiÉÆÃUïå
jÃmÁ vÁgÁ ®Ä«¸ï C¨sÀåyðPï «AZÀÄ£ï PÁqÁåA.
qÁAiÀiÁß ªÉÄAqÉÆ£Áì ‘gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï’ ¦üUÀðeï ¥ÀvÁæPï ¯ÉÃR£ÁA D¤
¥Àæ«Ãuï PÀÄn£ÉÆí eÁ»ÃgÁvÁA ¢Ãªïß ¸ÀºÀPÀ¹ð¯Áè÷å ¸ÀªÁðAPï zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA.
D¹ì¹ ¥Éæ¸ï - ¹AwAiÀiÁ r¹¯Áé
0824- 2492816, 4262816
DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeÉZÁå ªÉ¨ï¸Á¬ÄÖgï
w¼ÉÆìuÉÆå ¸ÀAzÉñï/C©ü£ÀAzÀ£ï ¥ÁlAªïÌ D¸Áèöågï
ºÁå CAPÁåZÉ ¥ÉÇõÀPï eÁªÁ߸ÁÑ÷å å
vÉ zsÀªÀiÁðxïð ¥ÀæUÀmï eÁvÁvï.
¸ÁA. ªÀiÁjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ, ¸ÁA. ¯ÉÆgɸï,
gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï D¤ ¸ÁA. ¥Áªïè ªÁqÁåAPï vÀÄ«Ä PÉêÀ¯ï
zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA. mountrosaryoffice@gmail.com JqÉæ¸ÁPï
ªÀÄÄPÉÆè CAPÉÆ ªÉÆAw ¥sɸÁÛZÉÆ eÁªÁ߸ÀÛ¯ÉÆ. ¥sÉÆmÁå ¸ÀAVA EªÉÄïï zsÁqÁèöågï ¥ÀÄgÉÆ.
vÀÄ«ÄÑA ¯ÉÃPÀ£ÁA, eÁAiÀiÁævÁA EvÁå¢ vÀ±ÉAZï PÀ¸À¯Áå¬Äà ¦üUÀðeïªÁgï, ªÁqÁåªÁgï
¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï dįÁAiÀiï 15, ZÀlĪÀnPÁåAZÉÆ, R¨ÉÆæ¬iÁ vÀÄ«Ä zsÁqÉåvÁ.
2018. ¸Ázsïå D¸ï¯Áè÷åA¤ PÀA¥ÀÇålgÁAvï
mÉÊ¥ï PÀ£ïð vÀ¹éÃgÁåA ¸ÀAVA ºÉÆ CAPÉÆ ¸ÀA¸ÁgÁZÁå RAZÁ¬Ä
rozarichogaanch@gmail.com-Pï EªÉÄʯï PÉÆ£Áêgï xÁªïß
PɯÁågï ZÀqï §gÉA. www.mountrosary.comgï ªÁZÉåvÁ.
ªÀÄÄPÁè÷å CAPÁåZÉ ¥ÉÇõÀPï ºÉ eÁªÁ߸Ávï :
D«ÄÑ ªÉ¨ï¸ÉÊmï £À«ÃPÀÈvï PɯÁå.
¸ÁA. CAvÉÆ£ï, ¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ, ªÉ®APÀtÂ,
¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï D¹ì¹ D¤ ®Æqïðì ªÁqÉ. D¤ vÀĪÀiÁÑ eÁ»gÁvÁAPï CªÁ̸ï D¸Á.

eÁAiÀiÁævïzÁgÁAZÁå UÀªÀÄ£ÁPï : EUÀeÉða °vÀÄfðPï ªÉüÁ¥ÀnÖ
ªÉÇïï, PÀĪÀiÁÎgï, PÁeÁgï, ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªï D¤ «Ä¸ÁA:
±ÀæzÁÞAd°/«Æ¸ÁAaA eÁAiÀiÁævÁA ¢vɯÁåA¤ ¥sÉÆmÁå ¸ÀzÁA ¸ÀPÁ½A 6.45 ªÉÇgÁgï
¸ÀAVA DªÀÄAvÀæuï ¥Àvïæ / jf¸ïÛç¬Ä ¢ÃAªïÌ «£ÀAw.
¸À£ÁégÁ ¸ÁAeÉgï 4.30 ªÉÇgÁgï
¸ÀA¥ÀPïð PÀgÀÄAPï :
²æêÀÄw ¨É£ÉrPÁÖ «Ä£ÉÃd¸ï - 9845833310 DAiÀiÁÛgÁ ¸ÀPÁ½A 6.00 ªÉÇgÁgï D¤ 8.00 ªÉÇgÁgï.
¨sÀÄUÁåðAZÉA «ÄÃ¸ï ¸ÀPÁ½A 9.30 ªÉÇgÁgï.
ªÁqÁåZÁå UÀÄPÁðgÁA¤ D¤ ¸ÀAWï ¸ÀA¸ÁÜ÷åAZÁå ºÀgÉåPÁ ¸ÀÄPÁægÁ ¸ÁAeÉgï 5.00 ªÉÇgÁA xÁªïß
ºÀÄzÉÝzÁgÁA¤, vÁAZÁå ªÁqÁåAvï ªÀ 6.00 ªÉÇgÁA ªÀÄíuÁ¸Àgï ¸ÁPÁæªÉÄAvÁZÉA
¸ÀAWï-¸ÀA¸ÁÜ÷åA¤ PÀ¸À¯ÉAAiÀiï PÁAiÀÄðPÀæªÀiï eÁ¯Áè÷å DgÁzsÀ£ï, PÁj¸ÁäwPï ªÀiÁUÁÚöå «¢ü D¤ «Æ¸ï.
G¥ÁæAvï, vÁå PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁa ªÀ¢ð ¸ÀÄPÁægÁ ¸ÀPÁ½A 9 ªÀgÁgï E¸ÉÆÌ¯ï ¨sÀÄgÁÎöåAPï
vÀ¹éÃgÉ ¸ÀAVA ¦üUÀðeï zÀ¥sÀÛgÁPï ¥Á«vï PɯÁågï, EAVèµÁAvï «Äøï
w ªÀ¢ð WÀ¼ÁAiÀiï £Á¸ÁÛA ªÀÄÄPÁè÷å
‘gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï’ CAPÁågï ¥sÁAiÀiïì PÀvÉð¯ÁåAªï. ¦üUÀðeï zÀ¥sÀÛgÁZÉÆ ªÉüï
vÀÄ«ÄAZï mÉÊ¥ï PÀ£ïð rozarichogaanch@ ºÀ¥ÁÛöå ªÀÄzsÉA : ¸ÀPÁ½A 9.00 xÁªïß 12.30
gmail.comPï vÀ¹éÃgÁåA ¸ÀAVA E-ªÉÄʯï PɯÁågï zÉÆ£ÁàgÁA: 2.30 xÁªïß 5.00
DªÀiÁÌA §jZï ªÀÄdvï eÁw. ¥ÀvÁægï bÁ¥ÁÑ÷å SÁwgï ¸À£ÁégÁ: ¸ÀPÁ½A 9.30 xÁªïß 1.00
vÀÄ«Ä ¢¯ÉÆè÷å vÀ¹éÃgÉÆå , ¹r vÀĪÀiÁÌA ¥ÁnA eÁAiÀiï
(¸À£ÁégÁ zÉÆ£ÁàgÁA G¥ÁæAvï D¤ DAiÀiÁÛgÁ
zÀ¥sÀÛgÁPï gÀeÁ)
vÀgï ¦üUÀðeï zÀ¥sÀÛgÁ xÁªïß vÉ ¥ÁnA ªÀZÉð. vÀĪÀiÁÑöå ºÀgÉåÃPÁ UÀeÉðPï ¦üUÀðeï zÀ¥sÀÛgÁPï
¸ÀA¥ÀPïð PÀgÁ (0820) 2580661
eÁ»gÁvï zÀgï («Ä¸ÁA ¢ÃAªïÌ, PÀ¼ÀªÉÇÚöå EvÁå¢)
E-ªÉÄïï:mountrosaryoffice@gmail.com
Page Colour Black & White ªÉ¨ï¸ÉÊmï : www.mountrosary.com
Back Cover Page Rs. 3,500/- NA ¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁZÉA ¥sÉÆãï: 9845700683
Front Inside Cover Rs. 3,000/- NA
Back Inside Cover Rs. 2,750/- NA ¥sÉÆÃ£ï £ÀA: (0820) 2583683
Full Page Rs. 2,500/- Rs. 1,000/- E-ªÉÄïï: leslieclifford@hotmail.com
Half Page Rs. 1,300/- Rs. 600/- ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPÁZÉA ¥sÉÆãï: 8147489327
Quarter Page NA Rs. 400/-

2
¦üUÀðeï AiÀiÁdPï G®AiÀiÁÛ ....
“dgï QæøïÛ fªÀAvï eÁAªïÌ £Á vÀgï ªÀåxïð D«Ä ¥ÀUÀðmï PÀZÉÆð ¸ÀAzÉÃ±ï” (1 PÉÆjAxï 15:14)
ªÀÄíuÁÛ ¸ÁA. ¥Áªïè. fªÀAvï QæøÁÛPï ¨sÉlè¯ÉÆ ¸Áªïè, ¥Áªïè eÁªïß ¸ÀA¥ÀÇuïð §zÀ¯ÁÛ. ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁZÉÆ
±ÉæõïÖ D¥ÉǸÀÛ¯ï eÁªïß §j R§gï ¥ÀUÀðmÁÛ D¤ gÀUÁÛ ¸ÁQë eÁvÁ.
ªÉÆUÁZÁå ¦üUÀðeÁÎgÁA£ÉÆ, fªÀAvï QæøÁÛa ¥ÀeÁð D«Ä. C¯Éè®ÆAiÀiÁZÁå UÁAiÀiÁ£Á zÁéjA D«ÄÑ
¨sÁªÁyð ft ¥Àdð¼ÁÛ. CxÁð¨sÀjvï D¤ ¨sÀQÛ¨sÀjvï ¥Áæavï PÁ¼ï DzsÁgÀÄ£ï ªÀíqÁ ¸ÀAvÉƸÁ£ï D¤
¸ÀA¨sÀæªÀiÁ£ï ¥Á¸ïÍ ¥ÀgÀ¨ï D«Ä DZÀgÀuï PÉ°. ¸ÀUÁî÷å ¦üUÀðeï PÀÄmÁäPï fªÀAvï eÉdÄZÁå D²ÃªÁðzÁ£ï
¨sÀ®ð¯ÉA ¥Á¸ÁÍA ¥sɸïÛ ªÀiÁUÁÛA. eÉdÄ DªÀiÁÌAAiÀiï vÁZÁå fªÀAvÀàuÁAvï ªÁAmÉ° eÁAªïÌ ¸ÀzÁAZï
vÁZÁå GeÁéqÁ£ï D¤ ¥À«vïæ ¥ÀuÁ£ï ¨sÀgÀÄA.
DªÀiÁÑ÷å ¨sÀÄUÁðåAPï E¸ÉÆ̯ÁZÁå gÀeÉZÁå ¢¸ÁA¤ QæAiÀiÁ¼ï D¤ ¸ÀÄqÀÄìrvï zÀªÀgÀÄAPï DªÁ̸ï
PÀ£ï𠢪ÁåA. DªÀiÁÑ÷å «zsÁ£ï ¸À¨sÉZÁå J°¸ÁªÁAvï £ÁåAiÀiï ¤Ãw£ï DªÀiÁÑ÷å ¸ÀA«zsÁ£Á ¥ÀªÀiÁðuÉ
¯ÉÆPÁZÁå GzÀUÀðvÉPï ªÁªÀÅZÉÆð ¸ÀPÁðgï DªÀiÁÌA ¥sÁªÉÇ eÁAªïÌ ªÀiÁUÁåA. DªÀiÁÑ÷å vÁAQ ¥ÀªÀiÁðuÉ
gÁdQÃAiÀiï eÁUÀÈw ºÁqÀÄAPï D¤ §gÁå gÁdQÃAiÀiï ªÀÄÄSɯÁåPï «AZÀÄAPï DªÉÄÑA ¥ÀæAiÀÄvïß eÁAªï.
¦üUÀðeÉZÁå ªÁªÁæAvï ¸ÀºÀPÁgï ¢AªÁÑ÷å ¸Àªïð ¦üUÀðeÁÎgÁAPï fªÀAvï eÉdÄ vÁZÁå PÀÄ¥Éð£ï ¨sÀgÀÄA
D¤ D«ÄÑ gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï DªÀiÁÌA ¨É¸ÁAªÁA¤ ¨sÀgÀÄA D¤ ¸ÀzÁAZï gÁPÀÄ£ï ªÀgÀÄA. ¸ÀªÉÄøÁÛAPï
¥Á¸ÁÍ PÁ¼ÁZÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀiï.
-¨Á¥ï ¯É¹è r¸ÉÆÃd
©¸ïà ¦Ãlgï ªÀÄZÁzÉÆ - ¨ÉAUÀÄîZÉÆð £ÀªÉÇ DZï𠩸ïà
ªÀiÁZïð 19ªÉgï ¢AiÉĸÉfAvï Rd£ÁÝgï, dÄr²AiÀÄ¯ï «UÁgï D¤
¸ÁA.dÄeÉZÁå ¥sɸÁÛ ¢¸Á, ©¸ÁàZÉÆ ¸À®ºÁzÁgï eÁªïß ªÁªÀůÉÆð.
¥Á¥Á ¥sÁæ¤ì¸Á£ï ¨É¼ÁÎAªï 2006ªÉgï ¥Á¥Á ¨É£É¢PïÛ ¸ÉƼÁªÁå£ï
¢AiÉĸÉfZÉÆ zsÀªÀiÁðzsÀåPïë vÁPÁ ¨É¼ÁÎAªï ¢AiÉĸÉfZÉÆ ©¸ïà eÁªïß £ÉêÀÄPï
¦Ãlgï ªÀÄZÁzÉÆPï PɯÉÆ. ¥Àæ¸ÀÄÛvï vÉÆ PÀ£ÁðlPÀ ©¸ÁàA ªÀÄAqÀ½ZÁå
¨ÉAUÀÄîZÉÆð DZï𠩸ïà ¯Á¬ÄPï DAiÉÆÃUÁAZÉÆ ªÀÄÄPÉøïÛ eÁªïß ¸ÉªÁ
eÁªïß £ÉêÀÄPï PɯÁ. ¢Ãªïß D¸Á.
1954vï ºÉÆ£ÁߪÀgÁAvï d¯Áä¯ÉÆè ©¸ïà ¸ÀA¸ÀÌøw D¤ ¨sÁµÉ ¸ÀªÀĸÉå D¸ÁÑ÷å «¸ÁÛgï
ªÀÄZÁzÉÆ, ¥ÀÇ£Á ¥Á¥Á¯ï ¸É«Ä£ÀjAvï D¥ÉèA ¨ÉAUÀÄîgï ¢AiÉĸÉfAvï ©¸ïà ¦Ãlgï ªÀÄZÁzÉÆZÉÆ
²PÁ¥ï ¸ÀA¥Àªïß 1978ªÉgï PÁªÁðgï ¢AiÉĸÉf ªÁªïæ zÀĨÁªÁ«Ãuï PÀpÃuï D¸ÀÛ¯ÉÆ. ºÉ
SÁwgï QæøÁÛZÉÆ AiÀiÁdPï eÁ¯ÉÆ. gÉƪÀiÁZÁå dªÁ¨ÁÝgÉPï zsÀAiÀiÁæ£ï SÁAzï ªÀiÁ£ïð ¥sÀÅqï
G¨Áð¤AiÀÄ£ï «±Àé«zÁå®AiÀiÁ xÁªïß ¥À«vïæ PÀgÀÄAPï vÁPÁ D¥ÀªÉÚ ¢¯ÉÆè ±ÉæõïÖ UÉÆ«î eÉdÄ
¸À¨sÉZÁå PÁ£ÀÆ£ÁAvï zÁPÉÛVð eÉÆÃqïß, PÁªÁðgï vÁPÁ DzsÁgï eÁAªï ªÀÄíuï ªÀiÁUÁåA.

3
¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPÁZÉÆ ¸ÀAzÉñï

À A ¨ s ï C A vïå
Dg
ºÀAiÉÄðPÁ ªÀ¸ÀÄÛPï, ºÀAiÉÄðPÁ ªÀÄ£ÁêPï eÉdÄZÉA ªÀÄgÀuï vÁZÁå ¸ÀA¸Áj f«vÁa ¸ÀA¦Ú
DgÀA¨sï D¤ CAvïå D¸Á. eÁAªïÌ ¥ÀÅgÉÆ ¯ÁA¨ï vÀgï vÁZÉA fªÀAvÀàuï ¸Á¸Àuï f«vÁa ¸ÀĪÁðvï.
ªÀ GuÉ DªïÌ. ¥sÀůÉÑA ¨ÁªÉÑA, ¸ÀÄPÉÑA ªÉÆZÉðA C¸À¯ÉA ¸Á¸ÁÚZÉA f«vï eÉÆqÉè°A D«Ä ¤eÁ¬ÄÌ
¸Àªïð f«vÁZÉÆ ªÁAmÉÆ. ªÀÄ£Áê£ï, ºÉA ¸Àªïð ¨sÁV. zÉPÀÄ£ï D«Ä ºÀAiÉÄðPÁ ¢¸Á DªÀiÁÑ÷å
aAvï¯Áè÷å §j eÁAiÀiÁß. ¥ÀÅuï zÉêï QvÉA ¥ÁwÌ ¸ÀAAiÀiÁâPï CAvïå ¢ªÁåA D¤ §gÁå ±ÉUÀÄtÂ,
¤«ÄðvÁ, QvÉA AiÉÆÃfvÁ vÉA ªÀiÁvïæ ¸ÀÄ¥sÀ¼ï QæøÁÛPï ¸ÁPïì ¢AªÁÑ÷å f«vÁPï ªÉÄÃmï PÁqÁåA.
eÁvÁ. ªÀÄ£ÁêA¤, JPÉ ªÀåQÛZÁå «Ä¸ÁAªÁPï CAPï
* VªÉÄZÁå ¢¸ÁA¤ D«Ä D¸ÁAªï. GzÁÌZÉÆ
WÁ®ÄAPï AiÉÆÃd£ï WÁ¯ÉA D¤ vÁAZÁå ¥ÀæPÁgï
§gÉÆ D¤ RgÉÆ G¥ÉÇåÃUï PÀAiÀiÁðA. vÁZÁå
vÉA AiÉÆÃd£ï ¸ÀÄ¥sÀ¼ï eÁ¯ÉA. ¥ÀÅuï vÁAZÉA
zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÁZÉÆ CAvïå PÀAiÀiÁðA.
AiÉÆÃd£ï zɪÁ£ï ¤¥sÀð¼ï PɯÉA D¤ D¥ÁÚZÉA
AiÉÆÃd£ï ¸ÀA¥ÀÇuïð PɯÉA. QvÉA ªÀÄ£Áê£ï CAvïå * ¨sÀÄUÁðåAPï gÀeÉZÉ ¢Ã¸ï. vÉ ¢Ã¸ï ªÀĸÉÛPï D¤
PɯÉA vÉA zɪÁ£ï ¥ÀgÀvï DgÀA¨sï PɯÉA. vÉAZï vÉA SɼÁPï ªÀiÁvïæ ¹Ã«Ävï PÀZÉðA £ÁPÁ. §zÁèPï
eÉdÄZÁå fªÀAvÀàuÁZÉA ¥sɸïÛ ‘¥Á¸ïÍ’. E¯ÉèA §gÉA ²PÁ¥ï, E°è DwäPÀvÁ ²PÀªÁåA.
ºÉA ¥sɸïÛ zÀ¨ÁeÁ£ï DZÀgÀuï PÀZÁðå ¸Àªïð * ªÀÄÄPÁgï eÁAªïÌ D¸ÉÑA DªÀiÁÑ÷å gÁeÁåZÉA
¦üUÀðeÁÎgÁAPï, UÁAªÁAvï vÀ±ÉA ¥ÀUÁðªÁAvï J°¸ÁAªï ¸ÁéxÁðZÉA D¤ C¢üPÁgÁZÁå
C¸Àè¯ÁåAPï, ¦qÉøÁÛAPï D¤ ¥ÁæAiÀÄéAvÁAPï, C¨ÉèøÀàuÁZÉA eÁAiÀiÁ߸ÁÛA, ¸ÉªÉZÁå
¨sÀÄUÁðåAPï D¤ ªÀír¯ÁAPï, §gÉA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÁZÉA, ªÀÄ£ÉƨsÁªÁ£ï ¨sÀ®ð¯É ªÀÄÄSÉ° «AZÀÄ£ï
±ÁAwZÉA D¤ £ÀªÁå ¸ÀĪÁðvÉZÉA ¥sɸïÛ ªÀiÁUÁÛA. AiÉÄAªÁÑ÷åPï D«ÄÑ dªÁ¨ÁÝj ¥Á¼ÁåA.
eÉdÄZÉA fªÀAvÀàuï DªÀiÁ ¸ÀªÁðAPï £ÀªÉÇ ¥ÀgÀvï, ¸ÀªÉÄøÁÛAPï fªÀAvï eÉdÄZÉA §gÉA
CzsÁåAiÀiï, £À« ¸ÀĪÁðvï. ¥ÁvÀPï vÁuÉ CAvïå ¥sɸïÛ ªÀiÁUÁÛA. £ÀªÉ¸ÁAªÁa ¸ÀĪÁðvï D¤
PɯÉA. ¸ÀAiÀiÁÛ£ÁZÁå ¥ÀzÉéPï vÁuÉ zsÀĸÀàmÁAiÉÄèA SÉÆmÉ¥ÀuÁZÉA CAvïå eÁAªïÌ ªÀAiÀÄÄQÛPï jw£ï
D¤ PÁ¼ÉÆPÁZÉÆ £Á¸ï PɯÉÆ. JPÉ ªÁmÉ£ï ¥ÀæAiÀÄvïß PÀAiÀiÁðA, f«vÁAvï dAiÀiïÛ eÉÆqÁåA.
SÉÆmÉ¥ÀuÁZÉÆ CAvïå C£ÉåPÉ ªÁmÉ£ï §gÉ¥ÀuÁZÉÆ ªÉÆUÁ ¸ÀªÉA
DgÀA¨sï - ¸ÀVðAZÁå zÁªÁðmÁåZÉA GUÁÛªÀuï! -¨Á¥ï PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃd

«zÁåyð vÀ±ÉA ªÀír¯ÁAZÁå UÀªÀÄ£ÁPï
C®à¸ÀASÁåvÁAPï ªÉļÁÑ÷å«zÁåyð ªÉÃvÀ£ÁAPï CeÉÆðå WÁ¯ÁÛ£Á GUÁظï zÀªÀgÁ: dgï C®ÄÌAeï
r’¸ÉÆÃd, r’¹¯Áé, r’PÉƸÁÛ....C±ÉA D¸Á vÀgï vÉA C±ÉA §gÀAªïÌ eÁAiÀiï - zÁPÁè÷åPï CgÀÄuï
r¸ÉÆÃd.
D¢è jÃvï r’¸ÉÆÃd C±ÉA §gÀAiÀiÁßPÁvï. ¥ÀAiÉÄèA vÀĪÀiÁÑ÷å DzsÁgï PÁqÁðZÉgï wzÀéuï PÀgÁ.
£ÀíAiÀiï vÀgï vÀĪÉÆÑ÷å CeÉÆðå PÀA¥ÀÇålgï wgÀ¸ÁÌgï PÀvÁð! zÉPÀÄ£ï » ZÀvÁæAiÀiï ¸ÁA¨Á¼Á D¤ ºÉgÁAQÃ
¸ÁAUÁ. r’¸ÉÆÃd (û) r¸ÉÆÃd (ü) r’¹¯Áé (û) r¹¯Áé (ü) r’PÉƸÁÛ (û) rPÉƸÁÛ (ü)

4
ªÉÆUÁ¼ï ¸ÀA¥ÁzÀQ,
r¸ÉA§gï 2017 CAPÉÆ §gÉÆ ¯ÁUÉÆè. ZÀqï
PÀ£ïð ‘The Holy Mass’ ¯ÉÃR£ï §gÉA D¸Á.
¸ÀgÀ¼ï EAVèµÁAvï «ÄøÁZÉA ªÀĺÀvïé «ªÀ¹ð¯Áè÷å
²æà gÉƧmïð r¸ÉÆÃeÁPï zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA.
ºÉA ¯ÉÃR£ï PÉÆAQÚAvï D¸ï¯ÉèA vÀgï ¸ÀPÁØAPï
«ÄøÁZÉÆ ªÀĺÀvïé PÀ¼ÉÆAPï G¥ÁÌvÉðA. ¸ÁA.
¥ÁªÁèaA GvÁæA 1 PÉÆj 11:27vï C²A D¸Ávï
“zÉPÀÄ£ï eÉÆ PÉÆÃuï ¥sÁªÉÇ£Á¸ÁÛA ºÉÆ GAqÉÆ
SÁvÁ ªÀ ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁZÁå PÁ°ìAvÉèA ¦AiÉÄvÁ, vÉÆ
¸ÉÆ«ÄAiÀiÁZÉ PÀÄr D¤ gÀUÁÛ «gÉÆÃzsï UÀÄ£ÁåAªÁÌgï
eÁvÁ”
-«£ÉìAmï ¦AmÉÆ, ®Æqïðì ªÁqÉÆ.
***
ªÉÆUÁ¼ï ¸ÀA¥ÁzÀQ,
DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeï ¥sɸÁÛ ¢¸Á J¸ï.«.¦.
¯ÁUÉÆè? «£Áå¸ï, §¥Áð ±ÉÊ° vÀÄPÁ ¥À¸ÀAzï
eÁ¯ÉAVÃ? PÁAAiÀiï vÀjà GuÉA¥Àuï ¨sÉÆUÉèA? vÀÄeÉA

RArvï eÁªïß DªÀiÁÌA G¥ÁÌvÉð¯ÉA. EªÉÄïï¬ÄÃ
DPÀ¶ðvï xÀgÁ£ï gÀƦvï PÀgÀÄAPï vÀÄeÉA ¸ÀÆZÀ£ï

¸ÀA¥ÁzÀQ
‘gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï’ - ºÉÆ CAPÉÆ vÀÄPÁ PÀ¸ÉÆ

aAvÁ¥ï DªÉÄÑ ¸ÀªÉA ªÁAlÄ£ï WÉ. ªÀÄÄPÉè CAPÉ D¤QÃ
vÀÄfA ¨sÉÆUÁÚA

¸ÁAzÁåA¤ ‘DAUÀªÉÚZÉÆå ªÁw’ D¥ÉèAZï ¸ÁÖ¯ï
ªÀÄÄPÁAvïæ «PÀÄ£ï eÁAiÉÆÛ ªÀÄÄ£Á¥sÉÇ eÉÆqÉÆè. vÁå
zsÁqÉåvï: rozarichogaanch@gmail.com

¥ÀAiÉÄèA, DAiÀiÁÛgÁZÁå PÀ¼ÀªÉÚA¤ DªÀiÁÌA ¸ÀªÀÄÓAiÉÄèA
Qà ¸ÁA. «±ÉAvï ¥Áªïè ¸À¨sÁ zÀĨÁî÷å zsÁPÁÖ÷åAPï
zÀÄqÀÄ, ªÉÇ«ð D¤ EvÀgï PÀĪÉÆPï ¢vÁ D¤
vÁAZÁå ºÁå «Ä¸ÁAªÁAPï ¦üUÀðeÁÎgÁA¤
¥ÁnA¨ÉÆ ¢ÃeÁAiÀiï ªÀÄíuï. ºÉÆå ¸ÀAVÛ ªÁ¸ÁÛ«Pï
RgÉA. ¥ÀÅuï » PÀ¤ð vÁtÂA ªÀiÁAzÀÄ£ï WÉvï
¯Áè÷å «Ä¸ÁAªÁPï «gÉÆÃzsï ªÉvÁ £ÀíAiÀiï? wA,
¸ÁAvÉAvï ¨sÉÆAªÉÇ£ï ªÁw «PÀÄAPï AiÉÄA«ÑA
ªÀÄ£ÁêAAiÀiï zÀÄ©îAZï. PÉÆuÁAiÀiï PÀqÉ ©üPï
wA «ZÁj£ÁAvï §UÁgï ªÀÄAiÀiÁð¢£ï ªÁågï
PÀgÀÄ£ï PÀÄmÁäa ¥ÉÇqï PÀªÀiÁAiÀiÁÛvï. EUÀeÉðZÁå
£ÉÆn¸ï ¨ÉÆqÁðgï amÁ̬įÁè÷å J¸ï.«.¦.ZÁå
ªÁ¶ðPï ¯ÉPÁ¥ÀmÉÖAvï EvÉèA ¥ÀÅt PÀ½vï eÁvÁ
Qà ¦üUÀðeÉZÉÆ ¯ÉÆÃPï vÁAZÉ xÀAAiÀiï GzÁgï
D¸Á D¤ ¸ÀAWï PÁAAiÀiï UÀeÉðªÀAvÁAZÉ ¥ÀmÉÖgï
£Á! zÉPÀÄ£ï, vÀ±ÉA ¦üUÀðeï ¥sɸÁÛA¤ ªÁw «PÀÄAPï
AiÉÄAªÁÑ÷åAQà “zÀÄ©îA-zsÁQÖA” ªÀÄí¼Áî÷å ¥ÀmÉÖAvï
ªÉļÀAiÀiÁÓAiÀiï ªÀÄíuï «£ÀAw.
-eÉÆPÁé-
***

5
ªÉÆUÁ¼ï ¸ÀA¥ÁzÀQ, zÀĸÁæ÷åZï ¢¸Á eÉÆqÁåAZÉÆ “WÉÆAmÉgï”
‘gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï’ £ÀvÁ¯ÁAZÉÆ CAPÉÆ ¸ÉÊvÁ£Á£ï ¦¸ÀÄqïß GqÀAiÀiÁè zÉPÀÄ£ï ZÀqÁªÀvï
ªÁZÀÄAPï ¨sÁjZï RIJ eÁ°. ºÀAiÉÄðPï ¸ÀAzÉñï, eÉÆrA JPÁªÉÄPÁa ªÀÄÆgï £ÁPÁ ªÀÄíuï EUÀeÉðAvï
¯ÉÃR£ï, ªÀ¢ð ¨sÉƪï CxÁð¨sÀjvï eÁªÁ߸ï°è. ««AUÀqï PÉÆ£Éê ¸ÉÆzÁÛvï!!
ºÀAiÉÄðPÁ ¥Á£Ágï KPï £Á KPï vÀ¹éÃgï D¸ÉÆ£ï --CuÁÚ r., ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
vÁå ¯ÉÃR£ï/ªÀzsÉða ¸ÉƨsÁAiÀiï ZÀqÀAiÀÄÛ¯ÉA D¤ ***
ªÁZÀÄAPï DPÀ¶ðPï PÀvÁð¯ÉA. vÀ¹éÃgÉÆå ¸ÀAUÀæºï .....Deï-PÁ¯ï ªÁmÁì÷å¥ï ªÀiÁzsÀåªÀiÁ
PÀ£ïð, ªÀiÁAqÀÄ£ï, ¸ÁPÁðå jw£ï ¥sÁAiÀiïì ªÀÄÄPÁAvïæ ¥Á±Ágï eÁAªÉÇÑ÷å ªÀiÁºÉw ¥ÁvÉåuÉPï
PÀgÀÄAPï vÀÄ«Ä PÁqÁÑ÷å «Ä£ÀvÉPï ºÁAªï ±Á¨sÁ¹Ì QvÉÆè÷å ¥sÁªÉÇ ªÀÄí¼ÉA UÀA©üÃgï aAvÀ¥ï DlAiÉÄÓ
¥ÁlAiÀiÁÛA. eÁ¯ÁA. ¨sÀ¯Á¬ÄÌ, gÁdQÃAiÀiï, zsÁ«ÄðPï D¤
¥ÀÅuï xÉÆqÁå ¥Á£ÁA¤ bÁ¥Éè¯ÉÆå vÀ¹égÉÆ ¸ÀéµïÖ/ ¸ÁªÀiÁfPï ¸ÀAVÛA «²A eÁAiÉÆÛ UÉÆAzÉƼï DmÁ¦Ñ
¤vÀ¼ï AiÉÄÃAªïÌ £ÁAvï. ºÁPÁ PÁgÀuï QvÉA? ªÀÄíeÁå ªÀiÁºÉvï ºÁAvÀÄA ¥Á±Ágï eÁvÁ. eÁAiÉÄÛ duï
¸ÀªÀÄÓuÉ ¥ÀªÀiÁðuÉ, vÀÄ«Ä ¸ÀAUÀæºï PɯÁè÷å xÉÆqÁå ZÀÆPï ªÀiÁºÉvï zsÁqïß ¸ÀªÀiÁeÉAvï GeÉÆ ¥ÉlAªïÌ
vÀ¹éÃgÁAZÉA ªÀÄmïÖ D¤ ¸ÀéµÀÖvÁ Gt D¸ï¯Áè÷å£ï ¥ÉæÃvÀ£ï PÀvÁðvï. .... ªÁlì¥ÁAvï ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ«²A
vÉÆå bÁ¥ÀÅ£ï AiÉÄvÁ£Á ªÀĸïÌ eÁ¯Áåvï. eÁ¬ÄÛ ªÀiÁºÉvï ¥Á±Ágï eÁvÁ. Deï-PÁ¯ï
ºÉA ¸ÁPÉðA PÀgÀÄAPï ªÀÄíf ¸À®ºÁ: 1. vÀ¹éÃgÉÆå ZÀqï±Á ¯ÉÆPÁPï zsÉƸÁÑ÷å ¸ÁQæ¦qÁ, PÉƯɸÉÆÖç¯ï,
¸ÁPÉÆð GeÁéqï D¸ÁÑ÷å eÁUÁågï PÁqÉÆÑ÷å ©¦, UÁå¹ÖçPï EvÁå¢ «²A «©ü£ïß zÀȶÖPÉÆ£ÁA
2. bÁ¥ÀÅAPï ¢AªÉÇÑ÷å vÀ¹éÃgÉÆå PÁqÀÄAPï ªÉƨÉʯÁ DmÁ¦Ñ ªÀiÁºÉvï ¯ÉÆPÁPï UÀĸÀàqÉPï PÁgÀuï eÁvÁ.
§zÁèPï §gÉÆ PɪÀÄgÁ G¥ÉÇåÃUï PÀZÉÆð. ºÁAUÁ¸Àgï ¥Á±Ágï eÁAªÁÑ÷å DAiÀÄĪÉðâPï,
3. PÁqÉè¯ÉÆå vÀ¹éÃgÉÆå zsÁqÁÛ£Á, Mjf£À¯ï ¥sÉʯï D¯Áå-¥Á¯ÁåAZÁå, ¥sÀůÁA-¥sÀ¼ÁAZÁå MPÁÛA «²A
ªÀiÁvïæ ¥É£ï qÉæöʪï-gï ªÀ E-ªÉÄʯÁgï zsÁqÉÑA KPï ¸ÁQð C©ü¥ÁæAiÀiï £Á. ¦qɸÁÛA¤ ªÁlì¥ÁZÉgï
4, ªÁmÁì÷å¥ï ªÀ EvÀgï ªÀiÁzsÀåªÀiÁA¤ zsÁqÁè÷ågï ¥ÁvÉåªïß, MPÁÛA ¸ÉÆqïß UÀA©üÃgï ¸ÀªÀĸÉå ¥sÀÅqï
vÀ¹éÃgÁAZÉA ¯ÉÊ¥sï PÀA¥Éæ¸ï eÁvÁ D¤ ¸ÀéµÀÖvÁ Gt PÀgÀÄAPï ¥ÀrÑ ¸ÁzsÀåvÁ £ÉUÁgÀÄAPï eÁAiÀiÁß....
eÁªïß bÁ¥ÀÅ£ï AiÉÄvÁ£Á C¸ÀéµïÖ/ªÀĸïÌ eÁvÁ. (DªÉÆÑ ¸ÀAzÉñï - d£Égï 2018)
ºÉÆå ¸À®ºÁ ªÀÄÄPÉè ‘gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï’ CAPÉ ***
D¤Qà §gÁå jw£ï ¥ÀUÀðlÄAPï ¸ÀºÀPÁgï eÁA«Ý ªÉÆUÁ¼ï ¸ÀA¥ÁzÀQ,
ªÀÄíuï D±ÉvÁA. vÀĪÀiÁÌA D¤ vÀĪÀiÁÑ÷å ªÀÄAqÀ½Pï DAiÉÄèªÁgï D¬Ä¯ÉèA ©¸ÁàZÉA ¥Àj¥Àvïæ
§gÉA ªÀiÁUÁÛA. EUÀeÉðZÁå £ÉÆn¸ï ¨ÉÆqÁðgï amÁÌAiÀiÁèA D¤
-ªÀ£Àðgï r¹¯Áé, ªÀiÁjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ ªÁqÉÆ vÁAwè UÀeÉða ªÀÄíuï ¢¸ï °è KPï UÀeÁ¯ï AiÀiÁdPÁ£ï
(ªÀ¢ð/eÁAiÀiÁævÁA ¢vɯÁåA¤ ªÀ¬ÄèA ¸ÀÆZÀ£ÁA PÀ¼ÀªÉÚ ªÉ½A ¯ÉÆPÁPï ªÁZÀÄ£ï ¸ÁAUÉÆ£ï ¸ÀªÀiÁÓ¬Äè
ªÀÄwAvï zÀªÀgÀÄAPï «£ÀAw - ¸ÀA) Qà EUÀeÉðZÁå ¸Á¯ÁAvï/ªÀmÁgÁAvï CªÀiÁ¯ï
*** ¦AiÉÆuÉ ªÁAlÄAPï D¸Á vÀgï vÉ «²A UÉÆ«îPï
ªÉÆUÁ¼ï ¸ÀA¥ÁzÀQ, ªÀÄAqÀ½£ï ¤zsÁðgï/dªÁ¨ÁÝj WɪÉåvï ªÀÄíuï. ºÉA
DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉAvï ¢AiÉĸÉf ªÀÄmÁÖgï DAiÉÆÌ£ï ªÁAeɯÁAwè KPï UÀeÁ¯ï GUÁظÁPï
eÉÆqÁåAZÉÆ ¢Ã¸ï DZÀgÀuï PɯÁ. DªÀiÁÑ÷å PÀÄmÁä D¬Äè: eÉdÄ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ “zɪÁ£ï eÉÆr PɯÁA
DAiÉÆÃUÁ£ï¬Äà ºÉÆ ¢Ã¸ï DZÀ¸ÀÄðAPï ºÀĪÉÄzï vÉA ªÀĤ¸ï ªÉÆr£Á eÁAªï.” vÁPÁ ¥sÁjeɪï
zÁPÀAiÀiÁè÷å. PÀgÉeÁäZÁå gÉwgÉAvï JPÁ ¢¸Áa gÉwgï ¸ÁAV¯ÁUÉè “vÀ±ÉA eÁ¯Áågï ªÉUÁîZÁgÁa KPï aÃmï
PÀÄmÁäA D¤ PÁeÁj eÉÆqÁåA SÁwgïZï ªÀÄíuï §gÀªïß D¥Éè ¨ÁAiÉÄèPï ¸ÉÆqÉåvï ªÀÄíuï ªÉÆAiÉÄÓ£ï
D¸ï°è. eÉÆqÁåA¤ ¥ÀűÁðAªÁgï EUÀeÉð ©üvÀgï ¸ÁAUÉèA QvÁåPï?” eÉdÄ£ï vÁAPÁA eÁ¥ï ¢°:
¸ÀZÉðA D¤ PÁeÁgÁZÉÆå ¨sÁ¸ÁªÉÇÚ÷å £ÀªÁå£ï “ªÀíAiÀiï, vÀÄ«Ä vÀĪÉÄÑZï RıÉZÉ zÉPÀÄ£ï....”
PÀZÉÆðå ¥À¼ÉAªïÌ D¥ÀŨÁðAiÀiï ¢¸ÉèA. -eÉ¹ì £ÀdgÉvï, ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ

6
¦üUÀðeï R¨ÉÆæ
PÉÆA¦æZÉÆ DAiÀiÁÛgï. 31-12-2017 DAiÀiÁÛgï, ¢gÉPÉÆÛgï ‘¸ÀA¥ÀzÀ’, GqÀĦ, ºÁtÂA ¥ÀæzsÁ£ï
DªÀiÁÌA gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï ¦üUÀðeÁÎgÁAPï AiÀiÁdPï eÁªïß ¨sÉl¬Ä¯Áè÷å ¥À«vïæ §°zÁ£ÁPï,
¦üUÀðeï D¤ ¸ÉÊgÉ AiÀiÁdPÁA¤ ¸ÁAUÁvï ¢¯ÉÆ.
D¥Áè÷å ¥Àæ¸ÀAUÁAvï ¨Á¥ï gÉf£Á¯ïØ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ
“PÉÆA¦æZÉÆ DAiÀiÁÛgï, ¦üUÀðeï PÀÄmÁäZÉÆ JPÀémï
ygï PÀZÉÆð ¢Ã¸ï. eÉdÄ£ï ²¸ÁAPï ²PÀAiÉÄè¯Áå
‘DªÀiÁÑ÷å ¨Á¥Á’ ªÀiÁUÁÚ÷åzÁéjA, D«Ä ¨Á¥Á
xÀAAiÀiï D¤ JPÁªÉÄPÁ xÀAAiÀiï ¸ÀA§Azï
zÀªÀvÁðAªï. ‘’ºÁAªï zÁPÁé¯ï, vÀÄ«Ä ¥sÁAmÉ’.
GvÁæA zÁéjA DªÉÆÑ JPÀémï eÉdÄ xÀAAiÀiï ygï
wzÉÆqÁå ¸ÀA¨sÀæªÀiÁZÉÆ ¢Ã¸ï - zɪÁ£ï DªÀiÁÑ÷å PÀvÁðAªï. eÉdÄ£ï JªÀÌj¸ïÛ WÀqÉÆè D¤ vÉÆZïÑ
¦üUÀðeÉZÉgï D¤ DªÉÄÑgï ºÁå ªÀ¸Áð ªÉÇvï¯Áè÷å JªÀÌj¸ïÛ ¸ÀªÁðAPï JPÁªÉÄPÁ xÀAAiÀiï JPÀénvï
¸Àªïð PÀÄ¥Éð zÉuÁåA SÁwgï CUÁðA ¥Álªïß, PÀvÁð. zsÀªÀiïð zÀÆvÁAZÁå PÀÈvÁåAvï ‘JPÁ
2018ªÁå ªÀ¸ÁðPï vÁaA ¨É¸ÁAªÁA ªÀiÁUÁÑ÷å PÁ¼ÁÓZÉ, JPÁ ªÀÄ£ÁZÉ eÁªïß..... JPÁªÉÄPÁ
¸ÀªÉA £ÀªÁå ªÀ¸ÁðPï ¸ÁéUÀvï ªÀiÁUÉÆÑ ¢Ã¸ï xÀAAiÀiï ªÁAlÄ£ï WÉvÁ¯É eÁ¯Áè÷å£ï vÁAZÉ
ºÉÆ. ªÀÄj, zÉÃªï ªÀiÁAiÉÄa ¥ÀgÀ¨ï, ¦üUÀðeÉZÁå ªÀÄzsÉA UÀeÉðªÀAvï ªÀÄí¼ÉÆî PÉÆuï Zï £Ávï ¯ÉÆè.
PÉÆA¦æZÁå (¨sÁªï-¨ÁAzÀªÀàuï) DAiÀiÁÛgÁZÉÆ ºÉÆZïÑ ¨sÁªï ¨sÁAzÀªÀàuÁZÉÆ zsÉåÃAiÀiï.”
¸ÀA¨sÀæªÀiï (Confraternity Sunday) D¤ ¥À«vïæ ªÀÄjAiÉÄZÁå f«vÁAvï - ‘vÀÄeÉ RıÉ
JªÀÌj¸ÁÛZÉÆ ¥ÀűÁðAªï. ¥ÀªÀiÁðuÉ ªÀÄíeÉ xÀAAiÀiï eÁAªï’ GvÁæA zÁéjA
ºÉ ¸Àªïð ¸ÀA¨sÀæªÀiï ¥ÁægÀA¨sï eÁ¯É ªÀÄj zɪÁPï SÁ¯ï eÁ°. d£ÀUÀtw ªÉ¼Ágï
¸ÁAeÉZÁå 4 ªÀgÁgï ¥À«vïæ «ÄøÁZÁå §°zÁ£Á ¨ÉvÉèºÉªÀiÁPï, G¥ÁæAvï ¨Á¼ÁÌ eÉdÄ ¸ÀAV
¸ÀªÉA. ªÀiÁ£Á¢Pï ¨Á¥ï gÉf£Á¯ïØ ¦AmÉÆ, Jf¥ÁÛPï ¥À¯ÁAiÀÄ£ï - ºÉå ªÉ½A ¥ÀwPï w SÁ¯ï
eÁ°. J°eÁ¨Éw xÀAAiÀiï wa ¸ÉªÁ, PÁ£ÁAvÁè÷å
®UÁß ªÀiÁmÁéAvï wZÉÆ ºÀĸÉÆÌ ¥É¯Áå xÀAAiÀiï.
C±ÉA ¸ÉeÁgÁAZÁå, PÀÄmÁä ¸ÁAzÁåAZÁå UÀeÁðAPï
¥ÁªÁåA. RĸÁðZÁå ¥ÀAiÀiÁÚgï ªÀÄjAiÉÄ£ï eÉdÄPï
¸ÁAUÁvï ¢¯ÉÆ. fªÀAvÀàuÁ G¥ÁæAwà ¥À«vïæ
CvÁä÷åZÁå AiÉÄuÁå zÁéjA eÉdÄZÉA «Ä¸ÁAªï
¥À«vïæ ¸À¨sÉAvï ªÀÄÄAzÀgÀÄ£ï ªÀvÁð ªÀÄj.
ªÉÆÃUï, ªÀiÁ£ï D¤ «±Áé¸Á zÁéjA PÁeÁj
f«vï WÀmï PÀAiÀiÁðA. ¨sÁªï ¨ÁAzÀªÀàuï
PÀÄmÁäAvï, ªÁqÁåAvï D¤ ¦üUÀðeÉAvï ZÀqÀªÁåA.

7
ªÀÄjAiÉÄ ªÀiÁAiÉÄZÉA DzÀ±ïð WɪÁåA D¤
JªÀÌj¸ÁÛAvï JPÀénvï eÁªÁåA” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ¨Á¥ï
gÉf£Á¯ïØ ¦AmÉÆ.
«ÄøÁ G¥ÁæAvï JªÀÌj¸ÁÛZÉÆ ¥ÀűÁðAªï
EUÀeÉðZÁå §UÉèZÁå UÉÃn xÁªïß ¨sÁAiÀiïæ ªÀZÉÆ£ï,

¸ÀA¨sÀæªÀiÁPï ªÁgÁqÁåZÉ, ¦üUÀðeÉZÉ D¤ ¸ÀAiÉÄæ
AiÀiÁdPï vÀ±ÉAZï EUÀeïð ¨sÀ£ïð ¯ÉÆÃPï ºÁdgï
D¸ï¯ÉÆè. zɪÁZÁå ¸À¨ÁÝa ¨sÀPïÛ, PÉƼÁ¯ï Vj
¦üUÀðeï AiÀiÁdPï ªÀiÁ| ¨Á| zÉÆvÉÆgï C¤¯ï
¥ÀæPÁ±ï PÁ¸ÉÛ°£ÉÆ£ï ZÀ®ªïß ªÉ°.
D¥Áè÷å ¥Àæ¸ÀAUÁAvï ¨Á¥ï C¤¯Á£ï “zÉêï
GPS - God’s Positioning System zÁéjA
DªÀiÁÌA ¸ÁQð ªÁmï zÁPÀAiÀiÁÛ. ºÉA GPS
ªÀÄÄPÁè÷å UÉÃn xÁªïß ©üvÀgï AiÉÄÃAªïÌ. ¸ÀªÁðA¤
eÁªÁ߸Á ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPï. ¸ÀªÀiÁeÉZÉA ªÀÄƼï
d¼ÉÆÑ÷å ªÁw Wɪïß, ²¸ÉÛ£ï ¥ÀűÁðAªÁgï
eÁªÁ߸Á PÀÄmÁªÀiï. ºÉA WÀmïÖ D¸ÁeÁAiÀiï. ºÉA
ZÀ¯ÁÛ£Á, ¨sÁjZï ¸ÉÆ©üvï ¢¸ÁÛ¯ÉA. WÁAnAZÉÆ
WÀmï PÀvÁð ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPï. ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPÁAvï
D¤ ¨ÉAqÁZÉÆ £Ázï ªÁeÁÛ¯ÉÆ. ¸ÁPÁæªÉÄAvÁZÁå
dAiÀiÁÛZÉ D¤ ¸À®éuÉZÉ PÀxÁ D¸Ávï. ftÂ
¨É¸ÁAªÁ zÁéjA vÁå ¢¸ÁZÉÆ ¸ÀA¨sÀæªÀiï ¸ÀA¥ÉÇè.
¥ÀjªÀvÀð£Áa ªÁmï zÁPÀAiÀiÁÛ ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPï.
ºÁå ¥sɸÁÛPï ²æà eÉÆÃQªÀiï D¤ ²æêÀÄw zÉêï ZÀÄPÉÆ£ï ¥ÀqÀè¯ÁåAPï zÀĸÉÆæ DªÁ̸ï PÀ£ïð
¨É£ÉrPÁÖ «Ä£ÉÃd¸ï, gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï ªÁqÉÆ, ¢vÁ. GzÁ: ªÉÆAiÉÄÓ, ¥ÉzÀÄæ, zÁ«zï gÁAiÀiï,
ªÀÄÄqÉÆݪÀiï gÁªÉÇ£ï ¸ÀºÀPÀ¹ð¯ÉA. «ÄøÁ eÁPÉ̪ÀŸï. “ºÁAªï vÀĪÉÄÑ ¸ÁAUÁvÁ D¸ÁA”
G¥ÁæAvï ¸ÉÊAmï «Ä¯ÁVæ¸ï PÉærmï PÉÆ- ªÀÄí½îA GvÁæA 365 ¥Á«ÖA ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPÁAvï
M¥ÀgÉÃnªï ¸ÉƸÉÊn, ¸ÀAvÉPÀmÉÖ, ¥ÁæAiÉÆÃfvï PÉÃPï ªÁZÀÄAPï ªÉļÁÛvï. RAZÁAiÀiï WÀrvÁ ªÉ½A
D¤ ªÀiÁ¯ïÖ ¸ÀªÁðAPï ªÁAmÉèA. ¸ÀĪÀiÁgï KPï (¸ÀÄSï, zÀÆPï, ¨sÉÆUÁìuÉ) ºÉÆ ¥ÀŸÀÛPï GUÉÆÛ PÀgÁ.
ºÀeÁgï ¯ÉÆÃPï ºÁå ¸ÀA¨sÀæªÀiÁPï ¸ÁPïì eÁ¯ÉÆ. ºÀAiÉÄðPÁè÷åPï¬Äà PÀÄmÁäAvï D¸Á «Ä¸ÁAªï D¤
¦üUÀðeÉZÉA ¨Éøïà: 2 d£ÀªÀj 2018ªÉgï DªÀiÁÑ÷å §gÉÆ ¸ÀA§Azsï. ¥ÀwPï, ¥ÀwtÂPï D¤ ¨sÀÄUÁðåAPï
¦üUÀðeÉAvï ¨É¸ÁàZÉÆ ¸ÀA¨sÀæªÀiï ZÀ¯ÉÆè. ºÁå vÁAZÉ vÁAZÉ PÁAiÉÄÝ D¸Ávï. (¹gÁSï CzsÁåAiÀiï
3 D¤ ¸ÁA. ¥ÁªÁèZÉA PÉƯɸÉìUÁgÁAPï ¥Àvïæ)
¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁäAwà zÀÄ©îPÁAiÀiï D¸ï°è vÀjÃ
vÁAZÉ xÀAAiÀiï ªÉÆÃUï, «±Áé¹¥Àuï vÁåUï, ¸ÉªÁ
D¸ï°è. zɪÁZÁå GvÁæPï ¸ÀªÀiÁ¸ÀªÀiï¥ÀuÁZÉA
¢ªÉðA zÀĸÉæA £Á”
G¥ÁæAvï ¥À«vïæ ¸ÁPÁæªÉÄAvÁZÉA DgÁzsÀ£ï
ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. ¸ÁPÁæªÉÄAvÁZÁå D²ÃªÁðzÁ
¸ÀªÉA ¨É¸ÁàZÉÆ ¸ÀA¨sÀæªÀiï ¸ÀA¥ÉÇè.

8
¦üUÀðeÉZÉA ªÀíqÉèA ¥sɸïÛ: 3 d£ÀªÀj 2018ªÉgï

DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉZÁå ªÀqÁè÷å ¥sɸÁÛZÉÆ ¸ÀA¨sÀæªÀiï ¨ÁAzÀÄAiÀiÁA” ªÀÄí¼Áî÷嫲A ¥Àæ¸ÀAUï ¢¯ÉÆ.
¨sÁjZïÑ UÀzÀݼÁAiÉÄ£ï eÁ¯ÉÆ. ºÁå ¸ÀA¨sÀæªÀiÁPï D¥Áè÷å ¥Àæ¸ÀAUÁAvï “a house can be built with
¦üUÀðeÉZÉ AiÀiÁdPï, ¸ÀAiÉÄæ AiÀiÁdPï D¤ ªÁgÁqÁåZÉ bricks and cement but a home is built by
AiÀiÁdPï vÀ±ÉAZï EUÀeïð ¨sÀ£ïð ¯ÉÆÃPï ºÁdgï hearts” . DzÁè÷å PÀÄmÁäA¤ ¨sÁªÁqïÛ, ¨sÀªÁð¸ÉÆ,
D¸ï¯ÉÆè. ªÉÆÃUï, ¸ÉÆqïzÉÆqï, ¨sÉÆUÁìuÉ zÀgÀ§¸ïÛ D¸ï¯ÉèA.
10.30 ªÀgÁgï ¸ÀA¨sÀæ«ÄPï «ÄøÁZÉA §°zÁ£ï. ¨sÀÄUÁåðAZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÁ ¸ÁAUÁvÁZï vÁAPÁA
ªÀiÁ|¨Á| ¦ü°¥ï £Éj DgÁ£Áí, ¨ÁPÀÆðgï ¦üUÀðeÉZÉÆ ²¸ïÛ ²PÀAiÀiÁ. ¸À®étÂÃAiÀiï ¹éÃPÁgï PÀgÀÄAPï wA
¦üUÀðeï AiÀiÁdPï (DªÉÆÑ DzÉÆè «UÁgï) ¥ÀæzsÁ£ï vÀAiÀiÁgï D¸ÀÄA¢vï. ¸ÁªÀiÁfPï ªÀiÁzsÀåªÀiÁA
AiÀiÁdPï eÁªÁ߸ÉÆè. ¨Á¥ï eÉƹé£ï r¸ÉÆÃd, xÀAAiÀiï vÁAZÉA ªÀå¸À£ï (addiction) ZÀqÁèA.
¨ÁPÀÆðgï ¦üUÀðeÉZÉÆ ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï ¯ÉPÁªÀvÉÆð MvÀÛqï vÁAPÁA zÉzɸÉÆàgï PÀvÁð.
ºÁuÉ “ªÀÄjAiÉÄa zÉÃPï Wɪïß DzÀ±ïð PÀÄmÁäA AiÀÄĪÀ ¸ÀAWÀl£ÁA¤ vÁAPÁA ªÉÄvÉgï eÁAªïÌ
DªÁÌ¸ï ¢AiÀiÁ. ªÀÄjAiÉÄ£ï¬Äà zɪÁZÉgï
¨sÀªÀð¸ÉÆ zÀªÀ£ïð eÉdÄPï ²¸ÉÛ£ï ªÁqÀ¬Ä¯ÉèA.
ºÉgÁAZÁå UÀeÁðAPï ªÀÄjAiÉÄ£ï ¸ÀàAzÀ£ï PɯÉA.
(J°eÁ¨ÉvÉa ¸ÉªÁ, PÁ£Á ®UÁßZÁå ªÀiÁmÁéAvï)
¨sÀÄUÁðåA xÀAAiÀiï ¥Á½eÁAiÀiï eÁ°èA 5 ¸ÀÆvÁæA
- CzsÉðA ªÀgï ªÀiÁUÁÚ÷åAvï RaðAiÀiÁ, PÀÄmÁä£ï
¸ÁAUÁvÁ §¸ÉÆ£ï KPï ¥ÀÅt eɪÁuï eÉAªÉÑA,
¸ÉÆjæ. xÉÃAPïì ªÀÄí¼Éî ¸À¨ïÝ ªÁ¼ÀÄA¢vï, ¢¸ÁPï
KPï ªÀgï ¥ÀÅt Wi-Fi §Azï PÀ£ïð ¸ÀªÁðA
ªÀÄÄPÁªÀÄÄQA G®AiÀiÁ, ¨É¸ÁAªï ªÀiÁVÑ ¸ÀA¸ÀÌøw
GgÀAiÀiÁ.

9
¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁ£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï ¦üUÀðeÉZÁå ºÀgï WÀgÁAZÉA ¨ÉeÉäAvï 19 vÁjPÉ
¨ÁªÀÅqÉÆè. ¦üUÀðeï ¥sɸÁÛZÉÆ ¸ÀA¨sÀæªÀiï ZÀqÀAªïÌ xÁªïß 22 vÁjPÉ ¥ÀAiÀiÁðAvï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA.
¸ÁAeÉgï 6.30 ªÀgÁgï “vÀƬģÁAiÉÄ ¥ÉÇAiÉÄ” ¥sɨÉægï 25 vÁjPÉgï PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ, ªÀiËAmï
ªÀÄí¼ÉÆî vÀļÀÄ ¸ÁªÀiÁfPï ºÁ¸ïåªÀÄAiÀiï £ÁlPï gÉÆÃdj WÀlPÁ£ï D¥Áè÷å ºÀÄzÉÝzÁgÁAZÉA
¥Àæ¸À£Àß, ¨ÉÊ®Ægï ºÁZÁå ¥ÀAUÁØ£ï SɼÀÄ£ï ZÀÄ£Áªï ZÀ®AiÉÄèA. ºÁåZï ¢¸Á ¦üUÀðeÉAvï
zÁPÀAiÉÆè. ‘zÉÆvÉƤðZÉÆ ¢Ã¸ï’ DZÀgÀuï PɯÉÆ. ¨sÀÄUÁðåAPï
2-2-2018ªÉgï ªÀiËAmï gÉÆÃdj E¸Á̯ÁZÁå
¨ÁAzÁàPï PÀĪÉÆPï eÁªïß ‘ZÁ ¥ÀPÀð’ PÀ¯Á«zÁ¤A
“JzÀÄgÀÄ PÉÆÃ¥À” ªÀÄí¼ÉÆî vÀļÀÄ ºÁ¸ïåªÀÄAiÀiï
£ÁlPï SɼÉÆ£ï zÁPÀAiÉÆè.
¦üUÀðeÉAvï «Ä±ÉÆ£Àj ¨sÀÄUÁðåAZÁå ªÉļÁZÉÆ
¢Ã¸ï ¥sɨÉægï 11 vÁjPÉgï DZÀgÀuï PɯÉÆ.

GvÉÛÃd£ï ¢ÃAªïÌ, R¼Á£Á¸ÁÛA zÉÆvÉƤðPï
ºÁdgï eÁ¯Áè÷åAPï D¤ zÉÆvÉƤðZÁå ¥ÀjPÉëAvï
GwÛêÀiï CAPï eÉÆqï¯Áè÷åAPï E£ÁªÀiÁA
ªÁAnèA.
¢AiÉĸÉfZÁå PÀÄmÁä DAiÉÆÃUÁ£ï «Ä¯ÁVæ¸ï 4-3-2018ªÉgï ªÀÄAUÀÄîgÁAvï ZÀ¯ï¯Áè÷å
PÁxÉzÁæ¯ÁAvï ¥sɨÉægï 13ªÉgï ªÀiÁAqÀÄ£ï `§ÈºÀvï PÉ£ÀgÁ ¹Ûçà ¸ÀªÀiÁªÉñÁ’Pï DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉ
xÁªïß PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÉ 25 ¸ÁAzÉ ºÁdgï eÁ¯Éè.
DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉZÁå PÀĪÀiÁj eÁ¹è£ï ®Ä«¸ï

(ªÀiÁjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ ªÁqÉÆ) »PÁ ‘«±Éøï
¸ÁªÀÄyð’ «¨sÁUÁAvï “¹Ûçà ¸ÁzsÀPï ¥Àæ±À¹Û-2018”
ºÁqï¯Áè÷å PÀÄmÁäZÁå ¢¸ÁPï DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉ ¢Ãªïß PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉ£ï ¸À£Áä£ï PɯÉÆ.
xÁªïß 16 PÀÄmÁäA ºÁdgï eÁ°èA. PÀxÉÆ°Pï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£Á£ï ‘¹ÛçÃAiÀiÁAZÉÆ
14-2-2018 ¹AfZÉÆ §ÄzÁégï. PÀgÉeÁäZÁå
¢¸ÁA¤ ºÀgÉÃPÁ ªÁqÁåAvï vÀªÀ¼ï vÀªÀ¼ï ªÀ
ºÀ¥sÁÛ÷åPï KPï ¢Ã¸ï RĸÁðZÁå ªÁmÉZÉA
zɪÁ¸ÁAªï ZÀ®ªïß ªÉí¯ÉA.
18-2-2018ªÉgï ¨sÀÄUÁðåAPï zÉÆvÉÆ£Éða
¥ÀjÃPÁë ZÀ®¬Äè.

10
¢Ã¸ï’ ªÀiÁZïð 11 vÁjPÉgï DZÀgÀuï PɯÉÆ D¤ vÁAZÉÆå ®UÁßZÉÆå ¨sÁ¸ÁªÉÇÚ÷å £ÀªÁå£ï PɯÉÆå.
ºÀÄzÉÝzÁgÁAZÉA ZÀÄ£Áªï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. ªÀiÁZïð 13 - ¨sÀÄUÁðåA D¤ PÀÄmÁä SÁwgï
ªÀiÁZÁðZÁå 11 vÁjPÉ xÁªïß 15 vÁjPÉ ²PÀªïÚ D¤ ¥ÀævÉåÃPï ªÀiÁVÚA : ¨sÀÄUÁðåAa dªÁ¨ÁÝj
¥ÀAiÀiÁðAvï jzÉA¥ÉÇÛj¸ïÛ AiÀiÁdPï ¨Á¥ï J«Ó£ï ªÀír¯ÁA xÀAAiÀiï D¤ ªÀír¯ÁAa dªÁ¨ÁÝj
r¹¯Áé D¤ ¥ÀAUÁØ£ï ªÁ¶ðPï gÉwgï («Ä¸ÁAªï) ¨sÀÄUÁðåA xÀAAiÀiï, PÀÄmÁäAvÉè ««zsï ¸ÀªÀĸÉå D¤
ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. ¥ÀjºÁgï. ¸ÁAvï eÉgÁ¯ïØ ªÀiÁeɯÁè ºÁZÉ fêÀ£ï
12-3-2018 ªÉÊ.¹.J¸ï. ¸ÁAzÁåA¤ Remote ZÀjvÉæ «²A «ªÀ¹ð¯ÉA.
Preparation for Family Life ²©gÁAvï ¨sÁUï ªÀiÁZïð 14 - PÀĪÀiÁìgÁAZÉÆ ¢Ã¸ï : ««zsï
WÉvÉÆè. G¥ÁzɸÁA «gÉÆÃzsï DzsÁ¯Éð¯Áå ¥ÁvÁÌA «²A
¦üUÀðeÉAvï PÀgÉeÁäa ªÁ¶ðPï gÉwgï : ¤AiÀiÁ¼ï D¤ zɪÁ D¤ ¥É¯Áå xÀAAiÀiï gÁf
DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉAvï PÀgÉeÁäa ªÁ¶ðPï gÉwgï ¸ÀAzÁ£ï.
ªÀiÁZïð 15 - ¥À«vïæ ¸À¨sÉAvï/¦üUÀðeÉAvï
DªÉÄÑA ªÉÄvÉ¥Àðuï, ¸ÉªÉZÉÆ ªÉÆÃUï D¤
JPÁªÉÄPÁZÉÆ ¸ÁAUÁvï, ¦üUÀðeï KPï PÀÄmÁªÀiï,
ªÉÆUÁ£ï, ¥ÀgÀ¸Ààgï ¸ÀºÀPÁgÁ£ï JPÉÆémÁ£ï
fAiÉĪÁåA.
G¥ÁæAvï jzÉA¥ÉÇÛj¸ïÛ AiÀiÁdPÁAa
±ÁgÉÆwuï, ¤vÁåzsÁgï ªÀiÁAiÉÄa ªÀ¼ÀPï D¤ wZÁå
gÀÄ¥ÁÚ÷åZÉÆ Cxï𠫪À¹ð¯ÉÆ. gÉwgï DgÀA¨sï
PÀZÁðå DzÁè÷å ºÀ¥sÁÛ÷åAvï jzÉA¥ÉÇÛj¸ïÛ ªÉļÁZÁå
AiÀiÁdPÁA¤ D¤ ¸É«Ä£Àj¸ÁÛA¤, ¦üUÀðeÉZÁå
ªÀiÁZÁðZÁå 11 vÁjPÉgï DgÀA¨sï eÁ°. » gÉwgï ºÀgÉÃPï PÀÄmÁäa ¨sÉmï PÀ£ïð, vÁAPÁA gÉwgÉPï
ªÀiÁ| ¨Á| J«Ó£ï r¹¯Áé, jzÉA¥ÉÇÛj¸ïÛ AiÀiÁdPï («Ä¸ÁAªÁPï) AiÉÄÃAªïÌ ªÉÆUÁZÉA D¥ÀªÉÚA
D¤ vÁZÁå ªÉļÁZÁå ºÉgï AiÀiÁdPÁA¤ ZÀ®ªïß ¥ÁlAiÉÄèA. EUÀeïð ¨sÀ£ïð ¯ÉÆPï ºÁå ¥ÁAZï
ªÉ°. zÉÆÃUï ¸É«Ä£Àj¸ïÛ ¨sÁªÁA¤ UÁAiÀiÁ£ÁPï ¢¸ÁAZÁå gÉwgÉPï ºÁdgï eÁªïß DwäÃPï §gÉ¥Àuï
¸ÁAUÁvï ¢¯ÉÆ. eÉÆqÀÄAPï ¥ÁªÉÇè.
ªÀiÁZïð 11 vÁjPï, DAiÀiÁÛgï - zɪÁZÁå «±Àé d® ¢£ÁZÀgÀuÉ-2018: ‘f¯Áè PÁ£ÀÆ£ÀÄ
GvÁæ «²A: zɪÁZÉA GvÀgï eÁuÁéAiÀiï ¢vÁ, ¸ÉêÉUÀ¼À ¥Áæ¢üPÁgÀ’ GqÀĦ D¤ ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï
¨sÁªÁqïÛ, ¨sÀªÁð¸ÉÆ ZÀqÀAiÀiÁÛ, ¢ªÉÇ DªÀiÁÑ÷å ªÀÄAqÀ½ZÁå ¸ÀºÀAiÉÆÃUÁ£ï ªÀiÁZïð 22 vÁjPÉgï,
ªÉÄmÁAPï, ¨sÀÄdéuï ¯Á¨sÀAiÀiÁÛ, zɪÁa ªÀ¼ÀPï
¢vÁ, ¤zsÁðgï WÉAªïÌ DzsÁgï ¢vÁ....
ªÀiÁZïð 12 - ®UÁßZÁå ¸ÁPÁæªÉÄAvÁ «²A:
¥Àw ¥ÀwtÂA¤ ¥ÀıÁðAªÁgï AiÉÄêïß EUÀeÉðZÁå
ªÀÄÄPÁè÷å ¨ÁAPÁ¤A ¸ÁAUÁvÁ §¸ÉÆAPï PɯÉA.
®Uïß KPï «AZÀªïÚ, KPï ¸ÁPÁæªÉÄAvï D¤
zɪÁZÁå gÀZÉßZÁå PÁªÀiÁAvï eÉÆrA ¸ÀºÀ¨sÁV
eÁªÁ߸Ávï ªÀÄíuÉÆ£ï, eÉÆqÁåAa JPÁªÉÄPÁ
xÀAAiÀiï dªÁ¨ÁÝj ¸ÀªÀiÁÓ¬Äè.. ¥Àw ¥ÀwtÂA¤

11
¸ÁéUÀvï ªÀiÁUÉÆè. ²æêÀÄw ®vÁ, PÁAiÀÄðzÀ²ð
- GqÀĦ f¯Áè PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÉêÉUÀ¼À ¥Áæ¢üPÁgÀ,
»uÉA ¥Áæ¸ÁÛ«Pï ¨sÁµÀuï ¢¯ÉA D¤ ‘d® eÁUÀÈw
ªÀiÁ»w’ ¥Àvïæ ªÉÆQîPï PɯÉA. ²æà ¥Àæ±ÁAvï ºÁuÉ
PÁAiÉÄðA ¤ªÀðºÀuï PɯÉA. ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ¸À¯ÁØ£Áí,
¦ü.UÉÆ.ªÀÄA. PÁAiÀÄðzÀ²ð, ºÁuÉA ¸ÀªÁðAZÉÆ
G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè.
gÁªÀiÁZÉÆ DAiÀiÁÛgï: ªÀiÁZïð 25 vÁjPÉgï
¨ÉæøÁÛgÁ, “«±Àé d® ¢£ÁZÀgÀuÉ-2018” ºÁZÉÆ vÁ½AiÀiÁAZÉÆ DAiÀiÁÛgï ¸ÀA¨sÀæªÉÆè. ¸ÀPÁ½A
¨sÁUï eÁªïß “ªÀÄ¼É ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ C£ÀĸÀAzsÁ£À”
ªÀÄí¼ÉîA GzÁÌ fgÀ«Ú D¤ ¥Àj¸Àgï ªÀiÁ°£ïå
¤AiÀÄAvÀæuï PÀZÁðå «²A eÁUÀæw PÁAiÀÄðPÀæªÀiï
ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA. ¸ÁAeÉZÁå 6 ªÀgÁgï
¦üUÀðeÉZÁå «Ä¯ÉèäAiÀĪÀiï ¸Á¯ÁAvï D¸Á PɯÁè÷å
ºÁå PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁPï ¸ÁªÀiÁfPï C©ªÀÈ¢Ý, ªÁªïæ,
¨sÀ¯Á¬ÄÌ. ¤Ãvï D¤ ±ÁAw DAiÉÆÃUÁA¤ ¸ÀºÀPÁgï
¢¯ÉÆ. ªÀÄ¼É ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ C£ÀĸÀAzsÁ£À - GzÁÌ
fgÀ«Ú «²A ªÀiÁºÉvï, CAvÀdð¯ï ¸ÀAgÀPÀëuï,
D¤ zsÀtÂð ¥ÀAzÁè÷å GzÁÌZÉA ªÀÄgÀÄ¥ÀÇgÀuï
ºÁå «±ÀAiÀiÁAZÉgï zÀȱïå D¤ ±Áæªïå ªÀiÁzsÀåªÀiÁA
zÁéjA gÀvÀß²æà eÉƸɥsï gɨɯÉÆè£ï (¨sÁUɪÀAvï
PÀÄmÁªÀiï ªÁqÉÆ) ¸ÀA¥À£ÀÆä¼ï ªÀåQÛ eÁªïß
¨sÀ¥ÀÇðgï ªÀiÁºÉvï ¢°. ºÉå ªÉ½A ¥ÁªÁì GzÁPï
fgÀAªïÌ ¸ÁzsÀ£ï PɯÁè÷å ¦üUÀðeÁÎgÁAPï ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgï
¢Ãªïß ªÀiÁ£ï PɯÉÆ. ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï CzsÀåPïë
eÁªÁ߸ï¯Áè÷å ºÁå PÁAiÀiÁðPï ²æà ªÉAPÀmÉñï
£ÁAiÀÄPï - CzsÀåPïë, GqÀĦ f¯Áè PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÉêÉUÀ¼À
¥Áæ¢üPÁgÀ, GzÁÏlPï eÁªÁ߸ï¯ÉÆè. ¦ü.UÉÆ.ªÀÄA.
G¥ÁzsÀåPïë ²æà ¨Áå¦Ö¸ïÖ qÁAiÀĸÁ£ï ºÁZÉA ‘aºïß’
(logo) C£ÁªÀgÀuï PɯÉA. PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁZÉÆ 7.45 ªÀgÁgï EUÀeÉðZÁå ¥sÉÇnðPÉÆAvï ¦üUÀðeï
CzsÀåPïë eÁªÁ߸ï¯Áèöå ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï AiÀiÁdPÁ£ï, ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPÁ ¸ÀªÉA vÁ½AiÉÆ
¯É¹è r¸ÉÆÃeÁ “¥ÀæPÀÈwZÉA ±ÉÆõÀuï eÁªïßZïÑ ¨ÉAeÁgï PɯÉÆå. G¥ÁæAvï zÉÆVà AiÀiÁdPï,
D¸Á. DªÀiÁÌA ¸ÁªÀiÁfPï dªÁ¨ÁÝj D¤ ¸ÀªÀiÁeÉ D¯ÁÛgï ¨sÀÄUÉð D¤ ¯ÉÆPÁ¤A vÁ½AiÉÆ Wɪïß
xÀAAiÀiï ºÀĸÉÆÌ D¸ÀÄAPï eÁAiÀiï. D«Ä ¸Áéyð EUÀeÉðZÁå PÀIJZÁå UÉÃn xÁªïß ¨sÁAiÀiïæ ªÀZÉÆ£ï
eÁAiÀiÁ߸ÁÛA, ¸ÀªÁðAZÁå §gÁå¥ÀuÁ SÁwgï ªÀÄÄPÁè÷å UÉÃnAvï ©üvÀgï ¸ÀgÉÆ£ï ¥ÀűÁðAªï
ªÁªÀÅgÁåA D¤ GzÁÌZÉÆ «¨sÁqï eÁAiÀiÁß±ÉA PÁqÉÆè. G¥ÁæAvï ¥Á±ÁAªÁZÁå DAiÀiÁÛgÁZÉA
¥À¼ÀªÁåA” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. «ÄøÁZÉA §°zÁ£ï ¨Á¥ï PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃeÁ£ï
²æêÀÄw ¥Àæw¨sÁ r¸ÉÆÃd, ¸ÀAZÁ®Q - ¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁ ¸ÀªÉA ¨sÉlAiÉÄèA. ¨Á¥ï
¤Ãvï D¤ ±ÁAw DAiÉÆÃUï »uÉA ¸ÀªÁðAPï PÁè÷夣ï, eÉdÄZÉÆ eÉgÀÄd¯ÉªÀiï ¥ÀæªÉñï, DªÀiÁÑ÷å

12
¸ÉÆqÉÆéuÉa “gÁå°” (Rally) ªÀÄíuï D¥Áè÷å ªÀÄtÂAiÀiÁj, zɪÁ£ï «AZÀè¯ÉÆ D¤ ªÀiÁRè¯ÉÆ.
¥Àæ¸ÀAUÁAvï «ªÀ¹ð¯ÉA. EUÀeïð ¨sÀ£ïð ¯ÉÆÃPï AiÀiÁdPÁA zÁéjA zÉÃªï ªÀÄ£ÁêPÀļÁZÉÆ ªÉÆÃUï
ºÁå «ÄøÁPï ºÁdgï eÁ¯ÉÆè. PÀvÁð. eÉdÄ£ï ²¸ÁAZÉ ¥ÁAAiÀiï zsÀĪïß ¸ÉªÉZÉÆ
¤ªÀiÁuÉÆ ¨ÉæøÁÛgï: ªÀiÁZïð 29 vÁjPï, ¤ªÀiÁuÉÆ ªÀĺÀvïé zÁPÀªïß ¢¯ÉÆ. ¸ÉªÁ £Á vÀgï QæøÁÛAªÀàuÁPï
¨ÉæøÁÛgï. ¸ÁAeÉgï 6 ªÀgÁgï ¤ªÀiÁuÁå ¨ÉæøÁÛgÁZÉA ªÉÆÃ¯ï £Á. DªÉÄÑA fêÀ£ï eÁA«Ý JªÀÌj¸ÁÛAvï
ªÉÆqÉè¯ÉA D¤ ¸ÉªÉ£ï ¨sÀ®ð¯ÉA.”
«ÄøÁ G¥ÁæAvï ¸ÁPÁæªÉÄAvÁPï «±ÉªÁZÁå
D¯ÁÛjgï zÀªÀgÁÛZï, ¸ÀĪÀiÁgï JPÁ ªÀgÁZÉA
DgÁzsÀ£ï ¨Á¥ï PÁè÷å¤£ï ¸Àªïð ¦üUÀðeÁÎgÁA
¸ÀªÉA ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. EUÀeïð ¨sÀ£ïð ¯ÉÆÃPï
¤ªÀiÁuÁå ¨ÉæøÁÛgÁZÁå ¸ÀA¨sÀæªÀiÁAvï ¨sÁVzÁgï
eÁ¯ÉÆ.
¤ªÀiÁuÉÆ ¸ÀÄPÁægï: ¤ªÀiÁuÁå ¸ÀÄPÁægÁ «±ÉªÁZÁå
D¯ÁÛgÁgï D¸ï¯Áè÷å eÉdÄQæøÁÛPï DgÁzsÀÄAPï

¸ÀA¨sÀæ«ÄPï JªÀÌj¹ÛPï §°zÁ£ï ¥ÁægÀA¨sï PɯÉA.
¦üUÀðeï AiÀiÁdPï ªÀiÁ| ¨Á| zÉÆvÉÆgï ¯É¹è
r¸ÉÆÃeï ¥ÀæzsÁ£ï AiÀiÁdPï eÁªÁß¸ï ¯Áè÷å
¸ÀA¨sÀæªÀiÁPï ¨Á¥ï PÁè÷å¤ ¸ÀºÀ¨sÉlªÉÚAvï ¨sÁVzÁgï
eÁ¯ÉÆ. D¥Áè÷å ¥Àæ¸ÀAUÁAvï ¨Á¥ï ¯É¹è “¤ªÀiÁuÁå
¨ÉæøÁÛgÁa «±ÉõÀvÁ wãï xÀgÁAa - zÉêï
DªÉÆÑ ªÉÆÃUï PÀvÁð - “ºÁªÉA vÀĪÉÆÑ ªÉÆÃUï
PɯÁ vÀ±ÉA vÀÄ«Ä JPÁªÉÄPÁZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÁ”
zÉêï eÁªÁ߸Á ªÉÆÃUï. vÁZÉÆ ªÉÆÃUï GvÁæA ¸ÀPÁ½A xÁªïß DªÁ̸ï PÀ£ï𠢯ÉÆ. ¸ÀPÁ½A 9
zÁéjA ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPÁAvï ªÁ¼ÁÛ. vÁå ¢¸Á eÉdÄ£ï ªÀgÁgï ¸Àªïð ¦üUÀðeÁÎgÁA¤ RĸÁðZÁå ªÁmÉZÉA
JªÀÌj¸ïÛ WÀqÉÆè. JªÀÌj¸ïÛ eÁªÁ߸Á ªÉÆUÁZÉÆ ¨sÀQÛ¥Àuï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. ªÀqï dAiÀiïÛ RÄj¸ï
¸ÁPÁæªÉÄAvï. Eucharist is a mystery - to be vÉgÁ ªÁqÁåZÁåA¤ JPÉÃPï ¸ÉÛ¸ÁAªÁPï ªÁªÉǪïß
believed, to be celebrated and to be lived. ªÉ¯ÉÆ. ZÉƪÁݪÉA ¸ÉÛ¸ÁAªï, ¸Àªïð DAiÉÆÃUÁZÁå
AiÀiÁdQà ¸ÀA¸ÀÌuÉðAvï, AiÀiÁdPï zɪÁZÉÆ ¸ÀAZÁ®PÁA¤ RÄj¸ï ªÁªÀAiÉÆè.

13
¸ÁAeÉZÁå 4 ªÀgÁgï ¤ªÀiÁuÁå ¸ÀÄPÁægÁa
¸ÉgɪÀĤ ¥ÁægÀA¨sï eÁ°. ¸Àªïð ¸ÉgɪÀĤAZÉA
ªÀÄÄSÉîàuï ¸ÀºÁAiÀÄPï ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï
¨Á¥ï PÁè÷å¤£ï ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï ¯É¹è
¸ÀªÉA ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. ¨Á¥ï PÁè÷夣ï D¥Áè÷å
¥Àæ¸ÀAUÁAvï - gÀÄPÁ xÁªïß ¸ÀA¸ÁgÁPï ¥ÁvÀPï
DAiÉÄèA vÀgï gÀÄPÁ xÁªïß ¸ÀA¸ÁgÁPï ¸ÉÆqÀéuï
¬Äà ¯Á¨Áè÷å. RÄj¸ï eÁªÁ߸Á £ÀªÁå f«vÁZÉA
GUÀªÀiï. ªÉÆAiÉÄÓ£ï PɯÁè÷å ¦vÀĽZÁå RĸÁðgï
¢ÃµïÖ WÁ¯ïß E¸ÁæAiÉÄ¯ï ¥ÀeÉð£ï §ZÁ«
eÉÆrè. GeÁé÷å PÀIJZÁå ZÉÆgÁPï ¸Á¸ÁÚZÉA
f«vï ¯Á¨ÉèA RĸÁð zÁéjA. “ ¨Á¥Á, vÁAPÁA
¨sÉÆVì” GvÁæA zÁéjA eÉdÄ vÁPÁ PÀ¶ÖvɯÁåAQÃ
£ÀªÉA f«vï ¥sÁªÉÇ PÀvÁð. RÄj¸ï ªÉAUÁÛ£Á
D«ÄÑ ft SÁ¯ÉÛ¥ÀuÁa eÁAªïÌ eÁAiÀiï. RÄj¸ï
eÁªÁ߸Á DwäPï f«vÁAvï §gÁå D¤ ªÁAiÀiÁÖ
ªÀÄzsÉA gÀhÄÄeÉÆAPï KPï ºÁvÉgï. RÄj¸ï KPï
¸ÉƯÁè÷åZÉÆ ªÀ RgÁgÁZÉÆ WÀÄvïð, eÉdÄ£ï
vÁZÁå gÀUÁÛAvï ygï PɯÉÆè ¸ÉƯÉÆè - ¥À«vïæ
D¤ ±Á±ÀÀévï.”
C¯Éè®ÆAiÀiÁZÉÆ ¸À£Áégï: 31-03-2018 ¥Á¸ÁÌAZÁå
eÁUÀÈuÉa gÁvï. ¸ÁAeÉZÁå 7.00 ªÀgÁgï EUÀeÉðZÁå
¥ÉÇnðPÉÆAvï £ÀªÉÇ GeÉÆ ¸ÀºÁAiÀÄPï ¦üUÀðeï
AiÀiÁdPï, ¨Á¥ï PÁè÷夣ï D²ÃªÁð¢vï PɯÉÆ.
G¥ÁæAvï «ÄøÁZÁå ¸ÀA¨sÀæ«ÄPï §°zÁ£ÁPï
¦üUÀðeï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï ¯É¹è r¸ÉÆÃd ¥ÀæzsÁ£ï
D¤ Deï “C¨Éî QæøÁÛZÉÆ GeÁéqï” ªÀÄíuÉÆ£ï
AiÀiÁdPï eÁªÁ߸ÉÆ£ï, ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPÁ£ï
D«Ä zɪÁ¼Á ©üvÀgï ¸À¯ÁðåAªï. zɪÁ£ï ¸Àªïð
¸ÀºÀ ¨sÉl«Ú PÉ°.
§gÉAZï gÀZÉèA D¤ vÁPÁ “§gÉA ¢¸ÉèA” (7
D¥Áè÷å ¥Àæ¸ÀAUÁAvï ¨Á¥ï ¯É¹è£ï “zɪÁZÉA
¥Á«ÖA ºÁZÉÆ G¯ÉèÃPï gÀZÉßZÁå PÁªÀiÁAvï).
¥À¬Ä¯ÉèA GvÁgï eÁªÁ߸Á - “GeÁéqï eÁA«Ý”
¥ÀÅuï ªÀÄ£Áê£ï D¥Áè÷å ¥ÁvÁÌ ªÀ«ðA ¥Áqï PɯÉA.
¥ÁvÁÌZÁå UÀįÁªÀiï ¥ÀuÁ xÁªïß zÉêï f«vÁPï
GvÁæAiÀiÁÛ. JeÉQAiÉÄ¯ï ¥ÀæªÁzÁåZÁå ¥ÀŸÀÛPÁAvï,
“ºÁAªï vÀĪÉÆÑ zÉêï, vÀÄ«Ä ªÀÄífA ¨sÀÄVðA”,
¸ÁA ¥ÁªÁè£ï gÉƪÀiÁUÁgÁAPï §gÀ¬Ä¯Áè÷å
¥ÀvÁæAvï “JPÁ ªÀÄ£Áê ªÀ«ðA ¸ÀA¸ÁgÁAvï
¥ÁvÀPï ©üvÀgï ¸À¯ÉðA, vÀ±ÉA D£ÉåÃPï ªÀÄ£ÁêZÁå
¤wZÉ PÀ£Éð ªÀ«ðA ¸ÀUÁî÷å ªÀÄ£ÁêPÀļÁPï ¸ÀÄmÁÌ
D¤ f«vï ¯Á¨ÁÛ”. » eÁªÁ߸Á ¸ÉÆqÀéuï, ºÉÆ
eÁªÁ߸Á GeÁéqï. “D«Ä eÁªÁ߸ÁAªï ¥Á¸ÁÌa

14
¥ÀeÁð, C¯Éè®ÆAiÀiÁ DªÉÄÑA UÁAiÀiÁ£ï” (¸ÁA. ªÁAmÉÆè.
CUÉƹۣï). eÉdÄ fªÀAvï eÁ¯Áè÷å G¥ÁæAvï ¨sÁUɪÀAvï ºÀ¥sÁÛ÷åPï vÀAiÀiÁgÁAiÀiï eÁªïß
¹ÛçÃAiÀiÁAPï “©üAAiÉÄ£ÁPÁvï, ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï vÀĪÀiÁÌA, vÁAZÁå vÁAZÁå ¸ÀvÉð ¥ÀæPÁgï ªÁqÁåUÁgÁA¤
ªÀZÁ D¤ » §j R§gï ªÀÄíeÁå ¨sÁªÁAPï PÀ½vï EUÀeïð ¤vÀ¼ï PÉ°. ¨sÁUɪÀAvï ºÀ¥ÁÛ÷åa °vÀÄfð
PÀgÁ.” ¥ÁvÉå, fAiÉÄ D¤ §j R§gï ¥ÀUÀðmï ªÁqÁåªÁgï ªÁAlÄ£ï ¢°è ¸ÀªÁðA¤ §gÁå£ï
PÀgï. ZÀ®ªïß ªÉ°. ¸Àªïð PÁªÀiÁA¤ ¦üUÀðeÁÎgÁAZÉA
GzÁPï ¨ÉAeÁgï PÀvÀðZï ¸ÀªÁðA¤ ¥À«vïæ ªÉÄvÉ¥Àðuï §gÉA D¸ï¯ÉèA. ¸Àªïð ªÉ¢¸ÉªÀPï
¸ÁߣÁZÉÆå ¨sÁ¸ÁªÉÇÚ÷å £ÀªÁå£ï PɯÉÆå. vÁAZÁå ªÀÄĸÁÛAiÉÄÌgï ¸Àªï𠢸ÁA¤ §gÉZï
¸ÀĪÀiÁgï 1300 ¯ÉÆÃPï ¥À«vïæ §°zÁ£ÁPï ¸ÉƨÁÛ¯É. gÀAVãï VÃvÁA¤ ¦üUÀðeï UÁAiÀiÁ£ï
ºÁdgï D¸ï¯ÉÆè. «ÄøÁ G¥ÁæAvï ºÁdgï ªÀÄAqÀ½£ï °vÀÄfð §gÁå£ï ZÀ®£ï ªÀgÀÄAPï
D¸ï¯Áè÷åAPï ²æêÀÄw ±ÉƨsÁ D¤ ²æà eÉgÁ¯ïØ PÀĪÉÆPï PÉ°.
r¸ÉÆÃeÁZÁå ¥ÁæAiÉÆdPÀàuÁAvï (gÉÆeÁgï -¹AwAiÀiÁ r¹¯Áé, ªÀiÁjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ ªÁqÉÆ
ªÀiÁAiÀiï ªÁqÉÆ) PÉÃPï D¤ PÁ¼ÁÎA dÆå¸ï

ªÉÃ¼ï ¥Á±Ágï PÀgÀÄAPï

ZÁgï ¨sÀÄAAiÀiï ZÀuÉ! - ¯ÉʯÁ,
¸ÁA. CAvÉÆ£ï ªÁqÉÆ
vÉÆ ¢Ã¸ï DAiÀiÁÛgÁZÉÆ. ¸ÀPÁ½A DmÁAZÁå
«ÄøÁPï ªÉa vÀAiÀiÁgÁAiÀiï. GmÁÛ£ÁAZï
eÁ¯ÉÆè ªÉüï. ªÉVA ªÉVA ZÁ PÀ£ïð, UÁè¸ÁAvï E¯Áè÷å ªÉ¼Á£ Á£ï ¨ÁUÁèZÁå ¥ÀAzÁè÷å£ï KPï PÁUÁÝ
ªÉÇvÀÄ£ï, ºÀÄ£ï D¸ï¯Áè÷å£ï ¤AªÁÛ ¥ÀAiÀiÁðAvï PÀÄqÉÆÌ DAiÉÆè ¸ÀÆZÀ£ï ¢ÃAªïÌ- ‘d£É¯ï GUÉÛA
«ÄøÁPï ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀAiÉÄðvï ªÀÄíuï ¯ÉPÀÄ£ï PÀÄqÁ PÀgï’. PɯÉA. PÁAAiÀiï eÁ¥ï/DªÁeï £Á. E¯Áè÷å
©üvÀgï jUÁÛ£Á ¨ÁV¯ï ‘zÀqÁ¯ïè’ PÀ£ïð ¯ÉÆPï ªÉ¼Á£ï D£ÉåÃPï PÁUÁÝ PÀÄqÉÆÌ ©üvÀgï DAiÉÆè -
¥ÀqÉèA! ¸ÀÄgÀÄ eÁ° vÀQè ¥sÉÇqÁ¥sÀqï! PÉÆuÁ¬ÄÌ ‘vÉA £ÀíAiÀiï, D£ÉåÃPï d£É¯ï’. vÉA GUÉÛA PÀvÀðZï
¸ÁAUÁåA ªÀÄí¼Áågï D¥ÀAiÀiÁè÷ågï DAiÀiÁÌ£Á, ºÁwA ¨sÁAiÀiïæ xÁªïß JPÉ ¨ÉÆqÉåPï ¨ÁAzÀÄ£ï ¸ÀÆÌç
ªÉƨÉÊ¯ï £Á. wvÉèA ¥ÁªÁ£Ávï¯Áè÷åPï ¨sÀÄUÁðåAPï qÉæöʪÀgï DAiÉÆè. vÁAvÀÄA ¯ÉÆPï PÁqÀÄAPï ¥ÀæAiÀÄvïß
zÉÆvÉÆ£Éða ¥ÀjÃPÁë D¸Á! PɯÁåjà ¥ÀæAiÉÆÃd£ï eÁ¯Áß. xÉÆqÁå WÀrAiÀiÁA¤
ºÁªÉA WÀmïÖ ¨ÁV¯ï zsÁqÁAiÉÄèA D¤ D£ÉåÃPï PÁUÁÝ PÀÄqÉÆÌ DAiÉÆè - ‘¨ÁUÁè ªÀÄÄPÁgï
vÉ«ê£ï DAiÉÆÌAZÉA £Á ªÀÄíuï zÀĨÁªï D¸Áè÷åjÃ, gÁªÁ£ÁPÁ’!. ºÁAªï ¥ÀAiÀiïì gÁ«èA. PÉÆuÉAV
T¼ÀAZï ªÀiÁgÀÄ£ï ªÀÄí¼Éî§j ªÀÄí¼ÉA “¨ÁV¯ï ¨ÁUÁèPï wãï-ZÁgï SÉÆmÉÆ ªÀiÁ¯Éð. ¯ÉÆPï
¯ÉÆPï ¥ÀqÁèA, PÁqÀÄAPï eÁAiÀiÁß, vÀÄ«Ä ªÀZÁ ªÉÆqïß ¨ÁV¯ï GUÉÛA eÁ¯ÉA.
«ÄøÁPï.” ¨ÉeÁgÁAiÀiï ¨sÉÆUÀÄAPï ¸ÀÄgÀÄ eÁ° - «ÄøÁPï D¤Qà E¯ÉÆè ªÉüï D¸Á! vÀÄgÀAvï
QvÉÆè ªÉüï C±ÉAZï ©üvÀgï §¸ÁeÁAiÀiï PÉÆuÁÚ! ¨sÁAiÀiïæ ¸À£ïð zsÁAªÁzsÁA«A EUÀeÉðPï ¥ÁªÀÛZï
vÀjÃ, ªÀÄíeÉA ¥ÀæAiÀÄvïß ZÁ®ÄZï zÀªÀ¯ÉðA D¤ GUÁظï DAiÉÆè - ¤AªÉÇAPï zÀªÀgï °è ZÁ
¨ÁV¯ï GUÉÛA PÀZÁðåPï xÀgÁªÀ¼ï G¥ÁAiÀiï ¸ÀAiÀiïÛ ¦AiÉÄAªïÌ £Á ªÀÄíuï! EUÀeÉð ©üvÀgï ªÉvÀZï
ªÁ¥À¯Éð. £À²Ã¨Á£ï, PÀÄqÁAvï KPï lÆ¯ï ¨ÉÆPïì ¨sÀÄUÁðåA ¯ÁVAZï §¸ÉÆAPï eÁUÉÆ ªÉļÉÆî.
D¸ï¯ÉÆè. vÁAvÀÄA ªÉļï¯ÉèA Wɪïß ªÀÄíeÉA JPïì ¨sÀÄUÁðåA¤ ªÀiÁíPÁ ¥À¼ÉvÀZï ¯ÁA¨ï ¸Áé¸ï ¸ÉÆqïß
¨ÁjÃPï ºÁ¸ÉÆ ¢vÁ£Á ªÀÄíeÁåAiÀiï ªÀÄĸÁÌgÁgï
¥ÉjªÉÄAmï ZÁ®Ä PɯÉA. ¥ÀæAiÉÆÃd£ï eÁ¯Áß.
ºÁ¸ÉÆ GzɯÉÆå!

15
QæøÁÛAªï ²PÀëuï ¢ªÀ¸ï

gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÉÄPï ¸ÀªÀÄ¥ÀÅð£ï ¢¯Áè÷å DªÀiÁÑ÷å D¤ “ºÁAªï §gÉÆ eÁ¯Áågï UÁAªï §gÉÆ” ªÀÄí¼ÉîA
¦üUÀðeÉAvï DAiÀiÁÛgÁZÉA QæùÛà ²PÀëuï QæAiÀiÁ¼ï jw£ï °¸ÁAªï £ÁlÄ̼Áå ªÀiÁj¥sÁvï ¥ÀæzÀ²ðvï PɯÉA.
ZÀ¯ÁÛ. ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï ªÀiÁ| ¨Á| ¯É¹è r¸ÉÆÃd QæùÛà ²PÀëuÁZÁå PÁè¹Pï ZÀÄPÁ£Á¸ÁÛA
ºÁAZÁå ªÀÄÄSÉîàuÁgï D¤ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£Á SÁ¯ï ºÁdgï eÁ¯Áè÷åAPï, ¥ÀjÃPÉëAvï GAZÉè CAPï
vÀ±ÉAZï ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï ¨Á| PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃd eÉÆqÉè¯ÁåAPï, QæùÛà ²PÀëuÁZÉÆ £ÉÆmï §ÄPï §gÉA
ºÁAZÁå ¸ÀºÀPÁgÁ£ï ºÀgÉÃPÁ DAiÀiÁÛgÁ ¸ÀPÁ½A PÀ£ïð §gÀ¬Ä¯Áè÷åAPï. vÀ±ÉAZï ¢AiÉĸÉf ªÀÄmÁÖgï
¨sÀÄUÁðåAPï 8 xÁªïß 9. QæùÛà ²PÀëuÁa PÁè¸ï, 9.30 ZÀ¯ï¯Áè÷å ¸ÁvÁé÷å D¤ zsÁªÁå ªÀUÁðAvï GAZÉè
xÁªïß 10.30 ¥ÀAiÀiÁðAvï ¨sÀÄUÁðåAZÉA «Äøï, CAPï D¤ GAaè ±ÉæÃt eÉÆqÉè¯ÁåAPï E£ÁªÀiÁA
G¥ÁæAvï ZÀ°AiÀiÁAPï ªÀÄjAiÀiÁ¼ï ¸ÉÆqÉ°n D¤ ªÁAnèA. zÉÆUÁA ¨sÀÄUÁðåA¤ QæùÛà ²PÀëuÁ
ZÀ¯ÁåAPï D¯ÁÛgï ¨sÀÄUÁðåAZÉA «ÄÃnAUï D¸ÉÆ£ï xÁªïß ªÉļï¯ÉÆè C£ÉÆãÃUï ªÁAlÄ£ï WÉvÉÆè.
ºÁAvÀÄA ¸Àªïð ¨sÀÄVðA ¸ÀQæAiÀiï jw£ï ¨sÁUï ºÁå PÁAiÀiÁðPï ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï ªÀiÁ| ¨Á| ¯É¹è
WÉvÁvï. r¸ÉÆÃd, ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï ¨Á| PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃd,
QæùÛà ²PÀëuÁZÉÆ ¢Ã¸ï ¨sÀÄUÁðåAPï ¨sÉƪï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ½ZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà gÉÆ£Á¯ïØ
¸ÀAvÉƸÁZÉÆ. ºÉÆ ¢Ã¸ï D«Ä ¥sɧæªÀjZÁå 25 ¸À¯ÁØ£Áí, CmÁæ DAiÉÆÃUÁAZÉÆ ¸ÀAAiÉÆÃdPï ²æÃ
vÁjPÉgï ¸ÀPÁ½A 8 ªÀgÁAZÁå «ÄøÁZÁå §°zÁ£Á ¸ÀAvÉƵï PÀ£ÉððAiÉÆ, QæøÁÛAªï ²PÀëuÁa ¸ÀAZÁ®Q
¸ÀªÉA DgÀA¨sï PɯÉÆ. ¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï ¨Á| PÁè÷å¤ ¹| ªÀA¢vÁ «ÄgÁAzÁ, «Ä±ÉÆ£Àj ¨sÀÄUÁðåAZÁå
r¸ÉÆÃeÁ£ï «ÄøÁZÉA §°zÁ£ï ¨sÉlAiÉÄèA. ªÉļÁa ¸ÀZÉÃvÀQ ¹| ªÀiÁj eÉÃ£ï ºÁdgï D¸ï°èA.
«ÄøÁ G¥ÁæAvï DªÀiÁÑ÷å «Ä¯ÉèäAiÀĪÀiï ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï ªÀiÁ| ¯É¹è r¸ÉÆÃd ¨Á¥ÁA¤
¸Á¯ÁAvï PÁAiÀÄðPÀæªÀiï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA. 160 CxÁð¨sÀjvï ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ. zsÀ£ÀåªÁzÁ ¸ÀªÉA
¨sÀÄVðA D¤ 17 ²PÀëPÁA ºÁdgï D¸ï°èA. ¥ÁæxÀð£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀiï CPÉÃgï PɯÉA.
ªÀiÁj¥sÁvï PÁAiÉÄðA DgÀA¨sï PɯÉA. ¨sÀÄUÁðåA¤ -¹| ªÀA¢vÁ «ÄgÁAzÀ, SRA,
¨Éʧ¯ï VÃvï, vÉUÁA ¨sÀÄUÁðåA¤ ¥sÁwªÀiÁ ¸Á¬Äâuï ¸ÀAZÁ®Q, QæøÁÛAªï ²PÀëuï DAiÉÆÃUï
¢¶ÖPï ¥Àqï ¯ÉèA WÀrvï, ªÉÇ¥ÁjZÉÆ £ÁlÄ̼ÉÆ

16
ªÁqÁåAZÉÆå ªÀzÉÆåð
¢AiÉĸÉfZÁå ªÀÄmÁÖgï UɯÉvÁå ªÀ¸Áð QæùÛÃ
²PÀëuÁAvï C¢üPï CAPï D¥ÁڬįÁè÷å DåAræAiÀiÁ
¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ ®Ä«¸ï, J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. D¤ ¦,AiÀÄÄ.¹.-vï
ªÁqÁåZÁå ¥sɸÁÛa C¢üPï CAPï D¥ÁڬįÁè÷å ªÀiÁ¤ì D¤ D±ï
°£ï ºÁAPÁA ªÉ¢ZÉgï D¥Àªïß ¸À£Áä£ï PɯÉÆ.
ªÀ¢ð DåAræAiÀiÁ D¤ ±ÉgÉ¯ï ºÁt qÁ£ïì PÀ£ïð
ªÀÄ£ÉÆgÀAd£ï ¢¯ÉA. D¤ìAiÀiÁ, «Ä¸ï UÁè÷år¸ï,
¨Á¼ÉÆPï eÉdÄa EªÀiÁeï ¢ªÀå QgÀuï ²æêÀÄw ¦ü¯ÉÆ«Ä£Á PÁéqÀæ¸ï, ¥ÉÇæ| °UÉÆj DgÁ£Áí,
J¥ÁmïðªÉÄAmÁ xÁªïß d£ÀªÀj 5 vÁjPÉgï «Ä¸ï ²æà ºÉ¤æ ªÀÄZÁzÉÆ, ²æà jZÀqïð r¸ÉÆÃd, ²æÃ
UÁè÷år¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ÁZÁå WÀgÁ ºÁrè D¤ 9 Dað¨Á¯ïØ ¥sÀÅmÁðqÉÆ D¤ ¹¸ÀÖjA¤ ««zsï
¢¸ÁAZÉA £Éƪɣï DgÀA¨sï PɯÉA. d£ÀªÀj 14 jwaA ¥ÀzÁA UÁªïß D¬Ä¯Áè÷åAPï ªÀÄ£ÉÆgÀAd£ï
vÁjPÉgï DAiÀiÁÛgÁ ¸ÀPÁ½A 8 ªÀgÁAZÁå «ÄøÁgï ¢¯ÉA. xÉÆqÉ Sɼï D¸Á PɯÉè.
ªÁqÁåUÁgÁA¤ ¥ÁvÉÆæ£ï ¨Á¼ÉÆPï eÉdÄZÁå fPï¯Áè÷åAPï E£ÁªÀiÁA ªÁAnèA. UÀÄPÁðgÁ£ï
ªÀiÁ£ÁPï ¸ÀA¨sÀæ«ÄPï «ÄøÁZÉA §°zÁ£ï, 18 DAiÉÆÃUÁAPï ¥Àæw¤¢ü «AZÀÄ£ï PÁqÉè.
¸ÀºÁAiÀÄPï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃd vÀ±ÉAZï ²æà C¤¯ï gÁeï ®Ä«¸ï ºÁuÉ C¯ÁàºÁgï
ºÉgï vÉÃUï AiÀiÁdPÁA ¸ÀªÉA ªÉļÉÆ£ï ¨sÉlAiÉÄèA. ¢Ãªïß ¸ÀªÁðAaA ªÀÄ£ÁA zÁzsÉƸï PÉ°A.
¸À¨ÁgÁA¤ PÁtÂPÉÆ C¦ð¯ÉÆå. ªÁqÁåUÁgÁA¤ ¸ÀUÁî÷å PÁAiÀiÁðZÁå (eɪÁÚZÉÆ D¤ EvÀgï)
§°zÁ£ÁAvï ¨sÁUï Wɪïß °vÀÄfð ZÀ®ªïß ªÉ°. RZÁða dªÁ¨ÁÝj xÀqïð PÉÆæ¸ÁZÁå 7 PÀÄmÁäA¤
¸ÁAeÉgï 6.30 ªÀgÁgï ¥sɸÁÛZÉA ¸ÀºÀ«Ä®£ï ªÀ»¸ÀÄ£ï WÉwè. ¥Àæw¤¢ü ²æà ¯ÁdgÀ¸ï PÁéqÀæ¸ï D¤
«Ä¸ï UÁè÷år¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ÁZÁå WÀgÁ ²æêÀÄw ¥Àæ«ÄüÁ ªÀĸÀÌgÉãÀí¸ï ºÁtÂA ¥sɸÁÛZÁå
ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA. ¨Á¥ï PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃd vÀAiÀiÁgÁAiÉÄPï «±ÉÃ¸ï ªÁªïæ ¢¯Á. ²æêÀÄw
vÀ±ÉAZï PÁjeÁäwPï ¸ÀAZÀ®£ÁZÉÆ ZÉÃgï ªÀiÁå£ï ¤ªÀÄð¯Á qÁAiÀÄ¸ï »uÉ ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï
ªÀiÁ£ÉøïÛ ºÉ¤æ ªÀÄZÁzÉÆ ¸ÁAUÁvÁ ¨Á¥ï ¨ÁªÀÅqÉÆè.
ªÀ¸ÀAvï PÀ£ÉððAiÉÆ D¤ UÉÆgÉnÖ PÉƪÉAvÁaA ¨Á¥ï PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃeÁ£ï eɪÁÚZÉgï
zsÀªÀiïð ¨sÀ¬ÄÚA ºÁdgï D¸ï°èA. «Ä¸ï UÁè÷år¸ï D²ÃªÁðzï ªÀiÁUÉÆè. ºÉA ¸ÀUÉîA PÁAiÉÄðA ²æêÀÄw
¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï ¸À©üPÁAPï ¸ÁéUÀvï PɯÉÆ. ªÀiÁUÁÚ÷å ¦ü¯ÉÆ«Ä£Á PÁéqÀæ¸ï »uÉ ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA.
«¢ü UÀÄPÁðgï ²æà jZÀqïð r¸ÉÆÃeÁ£ï ZÀ®ªïß - PÉxÀj£ï ¨ÁgÉmÉÆÖ
ªÉ°. ¨Á¥ï PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃd D¤ ªÀiÁ£ÉøïÛ ºÉ¤æ
ªÀÄZÁzÉÆ£ï ¥sɸÁÛZÉÆ ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ. ªÁqÁåZÁå ¥ÁæAiÀÄéAvÁAPï D¤ ¦qÉøÁÛAPï
¸Àªïð ¨sÀÄUÁðåAPï UÀįÉÆ¨ï ¢Ãªïß G¯Á蹯ÉA. «ÄøÁZÉA §°zÁ£ï
¥sɧæªÀj 12 vÁjPÉgï ¸ÉƪÀiÁgÁ ¸ÁAeÉgï 5 ªÀgÁgï

17
²æà ¨É£ÉrPïÖ «Ä£ÉÃd¸ÁZÁå WÀgÁ ¥ÁæAiÉĸÁÛAPï
D¤ ¦qÉøÁÛAPï ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï (zÉÆ)
¯É¹è r¸ÉÆÃeÁ£ï «ÄøÁZÉA §°zÁ£ï ¨sÉlAiÉÄèA.
ªÀiËAmï gÉÆÃdj E¸ÉÆ̯Áa ºÉqï «Ä¸ÉÖç¸ï ¹|
ªÀA¢vÁ ºÁdgï D¸ï°è. «ÄøÁZÁå §°zÁ£ÁAvï
¨sÁUï WÉAªïÌ ¥ÁæAiÉĸïÛ, ¦qÉøïÛ D¤ ºÉgï
¯ÉÆPï ªÀÄíuÉÆ£ï 75 duÁA ºÁdgï D¸ï °èA.

D«Ä GgÀ«Ú PÉ°è vÉ ¥É汃 dªÉÆ PÀ£ïð gÁªÀiÁZÁå
DAiÀiÁÛgÁ ¸ÁAeÉgï 4 ªÀgÁgï “ªÀĪÀÄvÉAiÀÄ vÉÆn֮Ĕ
ªÀÄí¼Áî÷å C£ÁxÁ±ÀæªÀiÁPï ¨sÉmï ¢°. ºÁAUÁ¸Àgï
¯Áí£ï-ªÀíqï D¤ ¥Á¼ÁÚ÷åAwèA ªÀÄíuÉÆ£ï 32 ¨sÀÄVðA
vÁåZï ¢Ã¸ï ²æà ¨É£ÉrPïÖ «Ä£ÉÃd¸ÁZÉÆ d¯Áä D¸Ávï. vÁå ¨sÀÄUÁðåAPï eÁAiÀiï ¥ÀqÉÑA SÁuï-
¢Ã¸ï eÁ¯Áè÷å£ï ¸ÀªÁðA¤ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ¦ÃªÀ£ï, ¢¸ÀàqÉÛA UÀeÉðZÉA ªÀ¸ÀÄÛgï D¤ SɼÉÑ ªÀ¸ÀÄÛ
vÁPÁ G¯Á蹯ÉA. C±ÉA «Äøï D¤ G¥ÁæAvï ªÁqÁåUÁgÁA¤ dªÉÆ PÀ£ïð ¨sÀÄUÁðåAPï ¥Á«vï
§vïð qÉÃ-ZÉA PÁAiÉÄðA §gÁå£ï ¸ÀAvÉƸï D¤ PɯÉ. vÁAPÁA ªÀÄ£ÉÆgÀAd£ï ¢ÃAªïÌ ¸ÁAUÁvÁZï
¸ÀªÀiÁzsÁ£Á£ï ZÀ¯ÉèA. Sɼï-¥ÀAzÁåmï, ¸ÀAVÃvï D¸Á PɯÉA. vÁAPÁA
*** Rıï PÀgÀÄAPï E£ÁªÀiÁAAiÀiï «vÀgÀuï PÉ°A.
¸Àªïð ªÁqÁåUÁgÁA¤ ºÁAvÀÄA ¸ÀQæAiÀiï ¨sÁUï
RĸÁð ªÁmï D¤ PÀgÉeÁäa GgÀ«Ú Wɪïß §j zÉÃPï ¥ÁZÁ°ð.
¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ ªÁqÁåAvï ªÁqÁå dªÀiÁvÉgï -C¥ÉÇ°£ï r’¸ÉÆÃd
¤tðAiÀiï PɯÁè÷å ¥ÀªÀiÁðuÉ ¥Áæavï PÁ¼ÁAvï QvÉA

ºÁ¸ÉÆ
¯Áí£ï D¸ÁÛ£Á ªÁ¼Á¯ÁVA ªÀ vÀ¼Áå¯ÁVA gÁªÉÇ£ï ªÀiÁuÁÌ÷åAPï ¥sÁvÀgï ªÀiÁ¯Áðågï vÉA ¥À¼É°èA ªÀiÁ®ÏrA
¯ÁVA AiÉÄêïß DªÀiÁÌA “£ÀeÉÆ” ªÀÄíuï eÉÆÃgï PÀvÁð°A. vÉzÁßA D«Ä «ZÁZÉðA “QvÁåPï?”
“ªÀiÁuÁÌ÷åAPï ¥sÁvÀgï ªÀiÁ¯Áðågï ªÉƤ ¨ÁAiÀiïè ªÉļÁÛ!” ªÀÄíuï vÁtÂA ¸ÀªÀiÁÓAªÉÑA. zÉPÀÄ£ï D«Ä ¥sÁvÀgï
ªÀiÁj£Á¸ÁÛA ªÁmï zsÀað D¸ï °è.
DvÁA ZÀÄZÀÄðgÉ ¨sÉÆUÁÛvï - ¥À¼É¯Áè÷å ¸ÀPÀÌqï ªÀiÁuÁÌ÷åAPï ¥sÁvÀgï ªÀiÁjeÁAiÀiï D¸ï ¯Éè ªÀÄíuï!

18
PɯÉÆ. ²PÁàAvï gÉƯïìl£ï, eÉƱÁé, gÁeïå ªÀÄmïÖ
®Æqïðì PÀgÁmÉ- D£Àì£ï ®Ä«¸ï, ¸ËÌmïì D¤ UÉÊqÁìAvï-
FxÀ£ï ¹PÉéÃgÁ, D¤ ªÀiÁf UÀÄPÁðgï ²æà °UÉÆj
ªÁqÁåZÁå ¥sɸÁÛa r¸ÉÆÃeÁPï ¸À£Áä£ï PɯÉÆ ²æà «£ÉìAmï PÁéqÀæ¸Á£ï
ªÀ¢ð ¥sÀ¼Ágï ¥ÁæAiÉÆdPï PɯÉÆ. ²æà «£ÉìAmï PÁéqÀæ¸Á£ï
vÀªÀ¼ï vÀªÀ¼ï eÉÆÃPïì ¸ÁAUÉÆ£ï ¸À©üPÁAPï
ºÁ¸ÀAiÉÄèA. zÉÆ£ï £ÁlÄÌ¼É SɼÉÆ£ï ²æêÀÄw
¥sɧæªÀjZÁå 11 vÁjPÉgï ªÁqÁåUÁgÁA¤ ºÉ¯É£ï ¸À¯ÁØ£Áí, ²æêÀÄw AiÀÄĪÁè°AiÀiÁ ªÉÄAqÉÆ£Áì
¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ¥ÁvÉÆæ£ï ªÀiÁAiÀiï ®Æqïðì D¤ ²æà «£ÉìAmï PÁéqÀæ¸Á£ï ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï ¢Ãªïß
¸Á¬ÄâtÂZÉA ¥sɸïÛ DZÀgÀuï PɯÉA. ¸ÀºÁAiÀÄPï ¸ÀªÁðAPï ¥ÉÇmï ¨sÀgï ºÁ¸ÀAiÉÄèA.
AiÀiÁdPï ¨Á¥ï JAl¤ PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃd ¸ÀªÉA
²æêÀÄw ¹éÃn ¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï, PÀ®gï PÀ®gï,
«ÄøÁZÉA §°zÁ£ï ¨sÉlAiÉÄèA. ªÁqÁåUÁgÁA¤
ªÉÇAiÀÄÄà¯É ªÀÄUÁ ªÉÇAiÀÄÄà¯É, d¯ÁäZÉÆ ªÀÄ»£ÉÆ,
¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï °vÀÄfð ZÀ®ªïß ªÉ°.
vÀ£ÁðmÉA eÉÆqÉA, PÀÄeÁßa gÁtÂ, ºÁAªïZï
¥sɸÁÛZÉA ¸ÀºÀ«Ä®£ï ¸ÁAeÉgï 4.30 ªÀgÁgï AiÉÄeÁä£ï, CzÀȵïÖªÀAvï PÀÄmÁªÀiï C±ÉA ¸À¨Ágï
²æà ¸ÀÄ¢üÃgï D¤ ²æêÀÄw gÉñÁä ®Ä«¸ÁZÁå WÀgÁ Sɼï ZÀ®ªïß ªÉ¯É. fPï¯Áè÷åAPï E£ÁªÀiÁA
D¸Á PɯÉèA. ªÀÄÄSÉÃ¯ï ¸ÉÊgÉ eÁªïß ¨Á¥ï JAl¤ ªÁAnèA.
PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃd, UÉÆgÉnÖ PÉƪÉAvÁ xÁªïß ¹¸ÀÖgï
¨Á¥ï PÁè÷å¤ r¸ÉÆÃeÁ£ï ®Æqïðì ªÀiÁAiÉÄa
«¯Áä D¤ ¹¸ÀÖgï eÉƸɦü£ï ºÁdgï D¸ï°èA.
ZÀjvÁæ ¸ÀAQë¥ïÛ jw£ï ¸ÁAVè. £Á¯ÁðZÁå ²ªÀiÁÖ÷åZÉA
vÉøïð ªÀÄíuÉÆ£ï ªÀiÁAiÉÄPï ªÀiÁ£ï PɯÉÆ. zÀȵÁÖAvï ¢Ãªïß, ªÁqÁåUÁgÁA¤ JPÁ PÀÄmÁä§j
²æêÀÄw ±ÉƨsÁ ¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï vÉøïð ²PÀAiÉÆè. D¸ÉÑA ¥À¼Éªïß ¸ÀAvÉƸï eÁvÁ ªÀÄíuï ¸ÁAUÉÆ£ï
UÀÄPÁðgï ²æà «dAiÀiï ¹PÉéÃgÁ£ï ¸ÀªÁðAPï DªÀiÁÌA ±Á¨sÁ¹Ì ¢° D¤ eɪÁÚZÉgï D²ÃªÁðzï
¸ÁéUÀvï PɯÉÆ. ²æà «£ÉìAmï PÁéqÀæ¸Á£ï ªÀiÁUÁÚ÷å ªÀiÁUÉÆè.
«¢ü CxÁð¨sÀjvï jw£ï ZÀ®ªïß ªÉ°.. ²æà °UÉÆj r¸ÉÆÃeÁ£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï
UÀÄPÁðgÁ£ï ªÁqÁåa ªÀ¸Áða ªÀ¢ð ªÁaè. ¨ÁªÀÅqÉÆè. ¸ÀUÉîA PÁAiÉÄðA ²æêÀÄw ºÉ¯É£ï ¸À¯ÁØ£Áí
ªÁqÁåAvï PÀÄmÁäA 35, duï ¸ÀAPÉÆ 119, £À«A D¤ ²æà «dAiÀiï ¹PÉéÃgÁ£ï ¤ªÀðºÀuï PɯÉA. eɪÁÚ
PÀÄmÁäA 2, ªÉÆ£ÁðA 3, d¯ïä 1. ªÁqÁåZÉA ¯ÉÃPï- ¸ÀªÉA PÁAiÀÄðPÀæªÀiï ¸ÀA¥ÉèA.
¥ÁPï D¤ ºÁvÁAvï D¸ÉÆÑ LªÀeï ªÁqÁåUÁgÁAPï - ®«Ã£Á ¹PÉéÃgÁ
w½ì¯ÉÆ. ªÁqÁåAvï ¸ÁzsÀ£ï PɯÁè÷åAPï ¸À£Áä£ï

19
ªÁqÁåZÁå ²æà ¸ÀĪÀÄ£ï rªÉįÉÆè£ï ZÀ®AªÁÑ÷å,
¸ÁA. dÄeÉ CA¨ÁV®Ä-¥ÉgÀA¥À½î gÀ¸ÁÛ÷åPï ¯ÁUÉÆ£ï D¸ÁÑ÷å
“PÀÄnÃgÀ - ªÀiÁ®ÏqÁåAZÉA dvÉß PÉÃAzïæ”Pï 20
ªÁqÁåa ªÀ¢ð duÁA ªÁqÁåUÁgÁA¤ ¨sÉmï ¢° D¤ ªÀ¸ÉÛ
WÀgÁAvÁè÷åAPï ¥sÀ¼ï ªÀ¸ÀÄÛ ªÁAmÉÆè÷å. ¹| ¦æêÀiÁ
D¤ zÉÆV C¨sÀåyðA¤ DªÀiÁÌA ¸ÁAUÁvï ¢¯ÉÆ.
¸ÀĪÀiÁgï zÉÃqï ªÀgï ªÀiÁ®ÏqÁåA ¸ÀAVA Rað¯ÉÆ
¸ÁA. dÄeÉ ªÁqÁåa D¤ vÁAPÁA ¸ÀAvÉÆ¸ï ¢¯ÉÆ.
dªÀiÁvï ºÀgÉåPÁ ªÀÄ»£ÁåZÁå
zÀĸÁæ÷å DAiÀiÁÛgÁ ¸ÁAeÉgï
4.30 ªÀgÁgï D«Ä ZÀ®ªïß
ªÀvÁðAªï. dªÀiÁvÉPï ¸ÀĪÀiÁgï
25 duÁA ºÁdgï D¸ÁÛvï.
ºÀAiÉÄðPÁ dªÀiÁwgï ¹| ¦æêÀiÁ
ºÁdgï D¸ÀÄ£ï, wa C©ü¥ÁæAiÀiï
DªÀiÁÑ÷å ¸ÀªÉA ªÁAlÄ£ï WÉvÁ.
DªÉÆÑ ªÁqÉÆ E¯ÉÆè «¸ÁÛgï
D¸ÉÆ£ï, WÀgÁA ¥ÀAiÀiïì-¥ÀAiÀiïì
D¸ï¯Áè÷å£ï PÀgÉeÁäZÁå ¢¸ÁA¤
RĸÁð ªÁmï zÉÆãï PÀqÉ
ZÀ®ªïß ªÀað ªÀÄíuï ¥sɨÉægï
ªÀÄ»£ÁåZÁå dªÀiÁwgï ¤zsÁðgï
WÉvÉÆè. vÁå ¥ÀªÀiÁðuÉ ºÀAiÉÄðPÁ §ÄzÁégÁ ¢Ã¸ï - jÃmÁ r¸ÉÆÃd
¸ÁAeÉgï 5.30 ªÀgÁgï £ÉÃeÁgï ªÉÄÊzÁ£ÁZÁå ***
¯ÁUÁìgï D¸ï¯Áè÷å ¥ÁæAiÀÄéAvÁAZÁå WÀgÁ D¤
¨ÉæøÁÛgÁ 5.30 ªÀgÁgï gÉÊ¸ï «Ä¯ï ¯ÁUÁìgï ¨ÉÆr ©®Øgï ¥Á¢æ!
D¸ï¯Áè÷å WÀgÁA¤ RĸÁð ªÁmï ZÀ®ªïß ªÉ°.
DAiÉÄèªÁgï PÉÃgÀ¼À ªÀÄƼÁZÉÆ (wæ¸ÀÆêgï
ªÀiÁZïð 8 vÁjPÉgï ²æà vÉƪÀĸï PÀÄn£ÉÆíZÁå
ZÁ®PÀÄÌr vÀÄgÀÄwÛ¥ÀgÀA§Ä ªÀgÀ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀÄoÀ)
WÀZÁðå ªÀmÁgÁAvï ¦qɸïÛ D¤ ¥ÁæAiÀÄéAvÁA
¥sÁzÀgï eÉÆøɥsï, D¥Áè÷å ¨ÉÆr ©°ØAUÁ SÁwgï
SÁwgï «ÄøÁZÉA §°zÁ£ï ¨sÉlAiÉÄèA. ¦üUÀðeï
£ÁAªÁqÉÆ£ï R¨Éægï DAiÀiÁè. ¯Áí£ï xÁ«ßà vÁPÁ
AiÀiÁdPï ªÀiÁ| ¨Á| zÉÆ| ¯É¹è r¸ÉÆÃeÁ£ï
D¦è PÀÆqï WÀmï-ªÀÄÆmï G¨ÁjeÉ ªÀÄíuï D±Á
¨sÉl¬Ä¯Áè÷å ºÁå «ÄøÁZÁå §°zÁ£ÁPï ¹|
D¸ï°è D¤ vÁå ¢±É£ï vÁZÉA ªÁåAiÀiÁªÀiï ZÁ®Ä
ªÀA¢vÁ ¸ÀªÉA ªÁqÁåaA 50 duÁA ºÁdgï
D¸ï¯ÉèA. MqïÝ ªÉļï¯Áè÷å G¥ÁæAwà w C©ü¯Á±Á
D¸ï°èA. ¦qɸÁÛAPï D¤ ¥ÁæAiÀÄéAvÁAPï «ÄøÁ
PÁAAiÀiï Gt eÁ¯Áß zÉPÀÄ£ï ºÀgï ¢Ã¸ï fªÀiÁäAvï
¥ÀAiÉÄèA PÀĪÀiÁìgÁPï DªÁ̸ï PÀ£ï𠢯ÉÆ. «ÄøÁ
WÁªÀiï ªÁgÀªïß ¸Àé¥ÀæAiÀÄvÁß£ï ¹Pïì-¥ÁåPï ¥sÀÅ®ªïß
G¥ÁæAvï RĸÁð ªÁmï ZÀ®ªïß ªÉ° D¤
vÁuÉ ¸ÀàzsÁðåA¤ ¨sÁUï WÉvï ¯Áè÷å£ï DvÁA
G¥ÁæAvï ºÁdgï eÁ¯Áè÷å ¸ÀªÉÄøÁÛAPï PÁ¦ü-
EAl£ÉðmÁÖgï vÉÆ ¥sÁªÀiÁzï eÁ¯Á!
¥sÀ¼ÁígÁa ªÀåªÀ¸ÁÛ D¸Á PÉ°è.
***
ªÀiÁZïð 18 vÁjPÉgï DAiÀiÁÛgÁ, DªÀiÁÑ÷åZï

20
¸ÀAWï-¸ÀA¸ÁÜ÷åAZÉÆå ¨Áwä

L.¹.ªÉÊ.JªÀiï ªÀ¢ð
DªÉÆÑ÷å dªÀiÁvÉÆå D«Ä ªÀiÁUÁÚ÷å zÁéjA * £ÀvÁ¯ÁA gÁwZÁå ¸ÀA¨sÀæ«ÄPï «ÄøÁAvï
¸ÀÄgÀÄ PÀvÁðAªï. ¢gÉPÉÆÛgï ¨Á¥ï zÉÆvÉÆgï ¨sÁUï Wɪïß, £ÀAvÀgï PÉÃPï K®A PÀ£ïð,
¯É¹è r¸ÉÆÃd DªÀiÁÑ÷å ¸Àªïð dªÀiÁvɤA ºÁdgï `ºË¹ ºË¹’ SɼÀªïß ¸ÀA¨sÀæªÀiï ¸ÀAvÉƸÁAvï
D¸ÉÆ£ï eÁuÁéAiÉÄa ²PÀªïÚ ¢vÁvï. dªÉÄè¯Áå ¯ÉÆPÁPï ªÁAmÉ° PɯÁA.
¸ÀªÁðAPï CzsÀåPïë DQé£ï ¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï ¸ÁéUÀvï * ¨Éøïà D¤ ¦üUÀðeï ¥sɸïÛ §gÁå£ï ZÀ®AªïÌ
PɯÁè÷å £ÀAvÀgï PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁ¹ä£ï DAzÁæzÉ ¨sÀ¥ÀÇðgï ¸ÀºÀPÁgï ¢¯Á ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, ««zsï
DzÁè÷å dªÀiÁvÉa ªÀ¢ð ªÁZÀÄ£ï ¸ÁAUÁÛ. ¸ÁÖ¯ÁA WÁ¯ïß, ¯ÉÆPÁPï ªÀÄ£ÉÆgÀAd£ï
vÁå £ÀAvÀgï ªÀÄÄPÁè÷å PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA «²A ¢ÃAªïÌ SÉ¼ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯Éè.
ZÀZÁð ZÀ®ªïß, zsÉåÃAiÀiï VÃvÁ ¸ÀªÉA dªÀiÁvï * Qæ¸Àä¸ï PÉgÉƯïì WÀgï-WÀgÁA¤ UÁ¬Ä¯Áè÷å
¸ÀA¥ÀAiÀiÁÛAªï. ªÉ¼Ágï ¦üUÀðeÁÎgÁA¤ GzÁgï ªÀÄ£Á£ï
¥Àæ¸ÀPïÛ ªÀ¸Áð DªÀiÁÑ÷å WÀlPÁ£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ¢¯Áè÷å zÉÃuÉΣï D¤ ¸ÁÖ¯ÁAvï ªÉļï¯Áè÷å
ºÁqï °èA D¤ D«Ä ¨sÁUï WÉvï°èA PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA ªÀÄÄ£Á¥sÁAvï EUÀeÉð E¸ÉÆÌ¯ï ¨ÁAzÁà
»A eÁªÁ߸Ávï : SÁwgï gÀÄ¥ÀAiÀiï zsÁ ºÀeÁgï zÁ£ï
* ¨sÀÄUÁðåA SÁwgï qÁæ¬ÄAUï ¸ÀàzsÉÆð. ¢¯Áåvï.
* ¸Àªïð ¦üUÀðeÁÎgÁAPï ªÉÆAw ¥sɸÁÛ * Ggï¯Áè÷å ¥ÉʱÁA¤ D«Ä ¸ÀªÁðA¤ ¦QßPÁAvï
¸ÀAzÀ¨Áðgï Sɼï-¥ÀAzÁåmï. ¨sÁVzÁgï eÁªïß DªÉÆÑ JPÀémï ¸ÀAvÉƸÁ£ï
* 27 CUÀ¸ïÛ 2017 - PÀl¥Ár ¦üUÀðeÉ£ï ¥ÁZÁ¯ÉÆð.
ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯Áè÷å UÁzÁå-SɼÁA¤ DªÀiÁÑ÷å ¸Àªïð PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA¤ «UÁgï
¨sÁUï WÉvÁè. D¤ ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgÁZÉA ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï D¤
* PɪÀiÁäuï ¦üUÀðeÉ£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯Áè÷å D«ÄÑ ¸ÀZÉÃvÀQ ²æêÀÄw ¨É£ÉrPÁÖ «Ä£ÉÃd¸ï »ZÉÆ
ªÁgÁqÁå AiÀÄĪÀ ¸ÀªÀiÁUÀªÀiÁAvï ¨sÁUï Wɪïß ªÉÆmÉÆ ¸ÀºÀPÁgï D¤ ¥ÁnA¨ÉÆ D¸Á. vÁAPÁA
zÀĸÉæA ¸ÁÜ£ï D¥ÁÚAiÀiÁèA. D«Ä C¨sÁj eÁªÁ߸ÁAªï. DªÀiÁÑ÷å ¸Àªïð
* ¢AiÉĸÉf£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯Áè÷å JªÀÌj¹ÛPï PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA¤ ¦üUÀðeïUÁgÁAZÁå ªÉÆÃUï-
¥ÀűÁðAªÁAvï ¨sÁUï Wɪïß, EvÀgï ¸ÀºÀPÁgï ªÀÄAiÀiÁà¸ï D¤ GvÉÛÃd£ÁPï D«Ä zÉÃªï §gÉA
¢Ãªïß, vÉÆ ¸ÀÄ¥sÀ¼ï eÁAªïÌ «Ä£Àvï. PÀgÀÄA ªÀÄíuÁÛAªï.
* £ÀvÁ¯Á ¥sɸÁÛ ¸ÀAzÀ©üðA ¦üUÀðeÉZÁå ºÀgï - eÁ¹ä£ï DAzÁæzÉ
WÀgÁA¤ ªÀZÉÆ£ï, Qæ¸Àä¸ï PÉgÉƯïì UÁªïß
¯ÉÆPÁPï ¸ÀAvÉÆ¸ï ¢¯Á.

ºÁ¸ÉÆ
vÉÆAqÁ xÁªïß G¸À¼Éî¯É D¥Éè ZÁgï zÁAvï Wɪïß gÁA¥Á zÁPÉÛgÁPÀqÉ
DAiÉÆè.
“zÁAvï PÀ±É UɯÉ?” zÁPÉÛgÁ£ï «ZÁ¯ÉðA.
“¨ÁAiÉÄè£ï ZÁPÉÆè÷å PɯÉÆè÷å”
“ZÁPÉÆè÷å SÁªïß ZÁgï zÁAvï UɯÉVÃ?”
“£Á, ZÁQè ZÁ¨ÉÆAPï ªÀZÉÆ£ï KPï zÁAvï UɯÉÆ ªÀÄíuï ¨ÁAiÉÄè PÀqÉ
¸ÁAUÉèA!!!”

21
¸ÁA. «±ÉAvï ¥Áªïè ¸À¨sÉa ªÀ¢ð
r¸ÉÆÃeÁ£ï ¨sÁ¸Á«Ú PÉ°. ¨sÁ¸ÁªÉÚa jÃvï ¨Á¥ï
MgÀhiÁ£ÁªÀiï ¥ÁæAiÀÄéAvÁAZÁå WÀgÁPï ¨sÉmï
«PÀÖgï ¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï ZÀ®ªïß ªÉ°. ²æà ºÉ¤æ
2017 £ÀªÉA§gÁZÁå 20 vÁjPÉgï zÀ£ÁágÁA ªÀÄZÁzÉÆ£ï ‘zɪÁZÁå GvÁæ zÁéjA ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁPï
3.30 ªÀgÁgï MgÀhiÁ£ÁªÀiï ¨sÉmï DªÀiÁÑ÷å ªÁªÀÅöæAPï ¸ÉÆqÁåA’ ªÀÄí¼ÉÆî ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ, ¨Á¥ï
¸ÀªÉÄäüÀ£Á£ï D¸Á PÉ°è. 19 ¸ÁAzÉ ºÁdgï D¸ï¯Éè. «PÀÖgï ¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï gÁUï, ºÀUÉA, fzïÝ ¸ÉÆqïß
MgÀhiÁ£ÁªÀiÁa ªÀír¯ïß ¹¸ÀÖgï ¨É¤UÁߣï DªÀiÁÌA SÁ°ÛA eÁªïß ¸ÉªÁ ¢ªÁåA, UÀeÉðªÀAvÁAPï
¸ÀªÁðAPï ¸ÁéUÀvï PɯÉÆ. CzsÀåPïë ²æà ¦ü°¥ï ¥ÁAªÉÇÑ DªÉÆÑ zsÉåÃAiÀiï ªÀÄíuï ªÀÄzÀgï vÉgɸÁZÉÆ
r°ÃªÀiÁ£ï ªÀiÁUÉÚA ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. G¥ÁæAvï zÀȵÁÖAvï ¢Ãªïß DªÀiÁÌA ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ. ²æÃ
DªÉÄÑ ¸ÁAzÉ ²æêÀÄw PÁègÁ gÉÃUÉÆ, ²æêÀÄw eÉÆAiÀiï-£ï PÁAiÉÄðA ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. 11.30 ªÀgÁgï
ªÉÄç¯ï r¸ÉÆÃd, ²æêÀÄw ºÉ¯É£ï ¦AmÉÆ, ²æà ¸ÀPÀÌqï ¸ÁAzÉ ¥ÀűÁðAªÁgï ªÀZÉÆ£ï ¨Á¥ï «PÀÖgï
ºÉj¸À£ï r¸ÉÆÃd, ²æà «£ÉìAmï ®Ä«¸ï, ²æà PÁègÉ£ïì ¥sÉ£ÁðAr¸ï ¸ÀªÉA «ÄøÁZÉA §°zÁ£ï ¨sÉlAiÉÄèA.
r¸ÉÆÃd ºÁtÂA ¸ÀªÁðA¤ PÁtÂAiÉÆ, ¥ÀzÁA D¤ G¥ÁæAvï eɪÁÚ ¸ÀªÉA PÁAiÉÄðA ¸ÀA¥ÀAiÉÄèA..
eÉÆÃPïì ¸ÁAUÉÆ£ï ªÀiÁ®ÏqÁåAPï ªÀÄ£ÉÆgÀAd£ï
UÉÆgÉnÖ D¸ÀàvÉæZÁå ¥ÁæAiÀÄéAvÁAPï ¨sÉmï
¢¯ÉA. ¸ÀªÁðA¤ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï PÁ¦ü-
¥sÀ¼Áígï ¸ÉªÉÇè. CPÉÃjPï ²æêÀÄw ºÉ¯É£ï ¦AmÉÆ£ï 2018 ¥sɧæªÀj 15 vÁjPÉgï J¸ï.«.¦ xÁªïß
zsÀ£ÀåªÁzï ¢¯É. ¤ªÀiÁuÉ, VÃvÁ ¸ÀªÉA PÁAiÉÄðA UÉÆgÉnÖ D¸ÀàvÉæZÁå ¥ÁæAiÀÄéAvÁAPï ¨sÉmï DAiÉÆÃfvï
CPÉÃgï PɯÉA. PÉ°è. 8 duï ¸ÁAzÉ ºÁdgï eÁªïß ¥ÁæAiÀÄéAvÁAPï
©¹Ìmï D¤ PɽA ªÁAnèA vÁAZÁå ¸ÁAUÁvÁ
¸ÁA. «±ÉAvï ¥Áªïè ¸ÀªÉÄäüÀ£Áa ±ÁgÉÆwuï
ªÀiÁUÉÚA PÀ£ïð G®ªïß ¸ÀĪÀiÁgï CzsÉðA ªÀgï
PÉƸÉì¸ÁAªï ¸Á¬ÄâtÂZÉA ¥sɸïÛ 10-12-2017ªÉgï
vÁAZÉ ¸ÀAVA Rað¯ÉA.
§æºÁäªÀgï ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁäZÉ EUÀeÉðAvï D¸Á
PɯÉèA. DªÀiÁÑ÷å ªÀiËAmï gÉÆÃdj WÀlPÁ xÁªïß J¸ï.«.¦. ZÀÄ£ÁªÁa ªÀ¢ð
18 ¸ÁAzÉ ºÁdgï eÁ¯ÁèöåAªï. ¸ÀPÁ½A 9.30 DªÀiÁÑ÷å ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁZÉÆ ZÀÄ£Áªï ¥sɧæªÀj
ªÀgÁgï PÁ¦ü-¥sÀ¼ÁígÁ ¸ÀªÉA PÁAiÉÄðA DgÀA¨sï 24 vÁjPÉgï ¸À£ÁégÁ ¸ÁAeÉgï 5.30ZÁå dªÀiÁvÉgï
PɯÉA. ªÉ¢gï §æºÁäªÀgï ¦üUÀðeÉZÉÆ ¦üUÀðeï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉÆ. ªÀÄÄPÁè÷å CªÉÝPï CzsÀåPïë eÁªïß ²æÃ
AiÀiÁdPï ¨Á¥ï «PÀÖgï ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ªÀÄÄSÉÃ¯ï ¦ü°¥ï r°ªÀiÁ, G¥ÁzsÀåPïë ²æà ºÉj¸À£ï r¸ÉÆÃd,
¸ÀAiÉÆæ eÁªïß ¢AiÉĸÉfZÁå PÁjeÁäwPï j¤ªÀ¯ÁZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æêÀÄw PÁègÁ gÉÃUÉÆ, ¸ÀºÀPÁAiÀÄðzÀ²ð
CzsÀåPïë ²æà ºÉ¤æ ªÀÄZÁzÉÆ, ªÁgÁqÉÆ CzsÀåPïë ²æà ²æêÀÄw ºÉ¯É£ï ¸À¯ÁØ£Áí D¤ Rd£ÁÝgï eÁªïß ²æÃ
jZÀqïð r¸ÉÆÃd, Rd£ÁÝgï ²æà ¥sÉ°Pïì ¦AmÉÆ, «£ÉìAmï ®Ä«¸ï «AZÀÄ£ï D¬ÄèA.
§æºÁäªÀgï ¦üUÀðeÉZÉÆ G¥ÁzsÀåPïë ºÁdgï D¸ï¯Éè. 6.3.18ªÉgï DªÀiÁÑöå WÀlPÁZÁå 15 ¸ÁAzÁåA¤
²æà jZÀqïð r¸ÉÆÃeÁ£ï ¸ÀªÁðAPï ¸ÁéUÀvï PɯÉÆ. UÉÆgÉnÖ D¸ÀàvÉæZÁå ¥ÁæAiÀÄéAvÁZÁå (geriatrics)
²æêÀÄw ºÉ¯É£ï ¸À¯ÁØ£Áí£ï ªÀÄÄSÉÃ¯ï ¸ÀAiÀiÁæ÷åAa WÀgÁAvï RĸÁðªÁmï ZÀ®ªïß ªÉí°. G¥ÁæAvï
M¼ÉÆPï PÀ£ïð ¢°. ¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁ£ï ªÀiÁUÁÚ÷å ¸ÀªÁðAPï ©¹ÌmÉÆå D¤ PɽA ªÁAnèA.
«¢ü ZÀ®ªïß ªÉ°. ªÁgÁqÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà MeÁ£ÁªÀiï ¥ÁæAiÀÄéAvÁZÁå WÀgÁAvï 23.3.2018ªÉgï
«£ÉìAmï ®Ä«¸Á£ï ªÁgÁqÁåAvï ¸Àªïð ¸À«ÄwAaA PÀ¯Áå£ÀÄàgï ªÁgÁqÁåZÁå ¸ÁAzÁåA¤ RĸÁðªÁmï
PÁªÀiÁA D¤ DzÁè÷å ªÀ¸ÁðZÁå ¥sɸÁÛa ªÀ¢ð ZÀ®ªïß ªÉí°. DªÀiÁÑöå WÀlPÁZÁå ¸ÁAzÁåA¤ ¥Ávïæ
ªÁZÀÄ£ï ¸ÁAVè. £ÀªÉ ¸ÁAzÉ eÁªïß DªÀiÁÑ÷å WÉvÉÆè.
WÀlPÁZÉÆ ²æà gÉÆAiÀÄì÷Ö£ï PÁéqÀæ¸ï D¤ ²æà gÉÆQ
- ¥Àæ«ÄüÁ ªÀĸÀÌgÉãÀí¸ï

22
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ªÀiËAmï gÉÆÃdj WÀlPï
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ªÁgÁqÉÆ ¸ÀªÉÄäüÀ£ï: PÀ¯ÁåtÄàgï ²æêÀÄw ®«Ã£Á rC¯ÉäÃqÁ, «ÃPÀëuÁ¢üPÁj eÁªïß
D¬Ä°èA.
¥À«vïæ DvÁä÷åZÉA VÃvï, ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPÁZÉA
ªÁZÀ¥ï D¤ ¤AiÀiÁ¼Á ¸ÀªÉA dªÀiÁvï DgÀA¨sï
PÉ°. CzsÀåPïë ²æêÀÄw ªÀÄjmÁ ¥Éæ¹®è ®Ä«¸Á£ï
dªÉÄè¯Áå ¸ÀªÁðAPï ¸ÁéUÀvï ªÀiÁUÉÆè D¤
ZÀÄ£Áªï C¢üPÁjAa ªÀ¼ÀPï PÀ£ïð ¢°. DªÀiÁÑ÷å
¸ÁAUÁvÁ DªÉÆÑ ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï ¨Á¥ï ¯É¹è
r¸ÉÆÃd D¤ PÉÃA¢æÃAiÀiï CzsÀåPïë ²æà ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï
¥sÉ£ÁðAr¸ï ºÁdgï D¸ï¯Éè. ¨Á¥ï ¯É¹è
ªÁgÁqÉÆ PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ¸ÀªÉÄäüÀ£ï d£ÀªÀj 21 r¸ÉÆÃeÁ£ï “ºÀÄzÉÝzÁgÁAPï «AZÁÛ£Á AiÉÆÃUÀåvÁ
vÁjPÉgï ¥ÉÃwæ ¦üUÀðeÉAvï ZÀ¯ÉÆè. ºÁå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁPï D¸ï¯Áè÷åAPïZï «AZÁ” ªÀÄíuï ¸ÀÆZÀ£ï ¢Ãªïß
DªÀiÁÑ÷å WÀlPÁ xÁªïß ºÀÄzÉÝzÁgÁA D¤ ¸ÁAzÉ ªÀÄmÁé÷å£ï D¥ÉÇè ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ. G¥ÁæAvï
ªÉļÉÆ£ï 50 duÁA ºÁdgï eÁ¯ÁåAªï. DªÀiÁÑ÷å ZÀÄ£Áªï ZÀ®ªïß ªÀgÀÄAPï C¢üPÁjAPï ªÉ¢ ¸ÉÆqïß
¦üUÀðeÉZÁå «Ä°lj vÀ±ÉAZï ¥ÉÇ°¸ï E¯ÁSÉA¤ ¢°.
¸ÉªÁ ¢Ãªïß D¸ï¯Áè÷åAPï D¤ ¤ªÀÈvïÛ eÁ¯Áè÷å 10 ¥ÀAiÉÄèA 50 duÁAa PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw
duÁAPï ¸À£Áä£ï PɯÉÆ. vÀ±ÉAZï gÀvÀß²æà eÉƸɥsï gÀZÀ£ï PÉ° D¤ vÁAPÁA ºÀÄzÉÝzÁgÁAPï «AZÀÄ£ï
gɨɯÉÆèPï (¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï ªÁqÉÆ), vÁZÁå PÁqÀÄAPï D¥ÀªÉÚ ¢¯ÉA. ªÀÄÄPÁè÷å 2018-19DªÉÝPï ºÉ
¸ÀªÀiÁeï ¸ÉªÉ SÁwgï ¸À£Áä£ï PɯÉÆ. DªÀiÁÌA ¥ÀjA ºÀÄzÉÝzÁgÁA «AZÀÄ£ï D¬ÄèA: CzsÀåPïë ²æêÀÄw
ªÀiËAmï gÉÆÃdj ¦üUÀðeïUÁgÁAPï ºÉÆå ¸ÀAVÛ ªÀÄjmÁ ¥Éæ¹®è ®Ä«¸ï, ¤PÀmï ¥ÀǪïð CzsÀåPïë ²æÃ
ªÉƸïÛ ¸ÀAvÉƸï D¤ C©üªÀiÁ£ÁZÉÆå eÁ¯ÉÆå. ¸ÀAvÉƵï PÀ£ÉððAiÉÆ, ¤AiÉÆÃfvï CzsÀåPïë ²æÃ
zÀ£ÁágÁAZÁå eɪÁÚ ¸ÀªÉA ¸ÀªÉÄäüÀ£ï CPÉÃgï J°AiÀiÁ¸ï r¸ÉÆÃd, G¥ÁzsÀåPïë ²æêÀÄw eÉÆåÃw
eÁ¯ÉA. ®Ä«¸ï, PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà gÉÆAiÀÄì÷Ö£ï PÁéqÀæ¸ï, ¸ÀºÀ
ZÀÄ£ÁªÁa ªÀ¢ð PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æêÀÄw gÉÆÃf PÁéqÀæ¸ï, Rd£ÁÝgï
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ªÀiËAmï gÉÆÃdj WÀlPÁZÉÆ ²æêÀÄw ¸ÉÖ¯Áè PÀ£ÉððAiÉÆ, ¸ÀºÀ Rd£ÁÝgï
ªÁ¶ðPï ZÀÄ£Áªï ¥sɧæªÀjZÁå 25 vÁjPÉgï ²æà ¦ü°¥ï r°ªÀiÁ, DªÉÆÑ ¸ÀAzÉÃ±ï ¥Àæw¤¢ü
¸ÀPÁ½AZÁå 8 ªÀgÁAZÁå «ÄøÁ £ÀAvÀgï EUÀeÉðZÁå ²æà «°èAiÀĪÀiï r¸ÉÆÃd, gÁdQÃAiÀiï ¸ÀAZÁ®Pï
«Ä¤ ¸Á¯ÁAvï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉÆ. ºÁå ZÀÄ£ÁªÁPï ²æà ®ÆPï r¸ÉÆÃd, ¸ÀPÁðj ¸ÀªÀèvÉÆå ¸ÀAZÁ®Pï
¥ÉÃwæ ¦üUÀðeï PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉa CzsÀåPïë ²æêÀÄw ²æà PÉÆèÃr r¸ÉÆÃd, CAvÀjPï ¯ÉÃPï vÀ¥À¸ÁÚgï
¸ÀÄeÁ r¸ÉÆÃd ZÀÄ£ÁªÀuï C¢üPÁj eÁªïß ²æà D¯Éáçqï PÀ£ÉððAiÉÆ.
vÀ±ÉAZï vÉZï ¦üUÀðeÉa PÀ.¸À. ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPï eÁªïß ºÁAPÁA ZÀÄ£Á¬Ävï
PɯÉA: ²æà ¨É£ÉÆß gÉÆræUÀ¸ï, ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á
qÁAiÀĸï, ²æêÀÄw ªÉÄë¸ï PÀ£ÉððAiÉÆ,
²æêÀÄw eÉƸɦü£ï «Ä£ÉÃd¸ï D¤ ²æà eÉÆÃeïð
ªÀÄxÁAiÀĸï.
PÁAAiÀiïÑ WÀ¼ÁAiÀiï £Á¸ÁÛA jw ¤AiÀĪÀiÁA
¥ÀªÀiÁðuÉ ZÀÄ£Áªï ªÉVAZï ¸ÀA¥ÉèA. ²æà ¸ÀAvÉƵï

23
PÀ£ÉððAiÉÆ£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè. eÁ¯Á. vÀ±ÉAZï ²æêÀÄw gÉÆÃf PÁéqÀæ¸ï ªÁgÁqÉÆ
¸ÀªÀiÁeï ¸ÉªÁ : PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ªÀiËAmï gÉÆÃdj PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªïß ZÀÄ£Á¬Ävï eÁ¯Áå.
¦qɸÁÛAa ¨sÉmï: ºÀAiÉÄðPÁ ªÀ¸Áð §jAZï ºÁå
ªÀ¸ÁðAiÀiï D«Ä PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉaA ºÀÄzÉÝzÁgÁA

WÀlPÁ£ï ¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgï ªÁqÁåZÁå ²æêÀÄw
jÃmÁ r¸ÉÆÃeÁZÁå aQvÉì SÁwgï gÀÄ.5000/-
D¤ DªÉÆÑ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPï ²æà ¨É£ÉÆß gÉÆræUÀ¸Á£ï D¤ xÉÆqÉ ¸ÁAzÉ ªÉļÉÆ£ï PÀgÉeÁäZÁå ¢¸ÁA¤
GzÁgï ªÀÄ£Á£ï ¢¯Éè gÀÄ.5000/-, C±ÉA dĪÀiÁè DªÉÄÑA ªÁ¶ðPï «Ä¸ÁAªï eÁªïß ªÀiÁZïð 23,
gÀÄ.10.000/- ªÀÄdvï eÁªïß ¢¯Áåvï. 26,27 D¤ 28 vÁjPÉgï ¦üUÀðeÉZÁå ºÀAiÉÄðPÁ
PÉ£ÀgÁ PÀxÉÆ°Pï ¹ÛçÃAiÀiÁAZÉA §æºÀvï ¸ÀªÀiÁªÉñï: ªÁqÁåZÁå ¦qÉøÁÛAa ¨sÉmï PÉ°. ¸ÀĪÀiÁgï
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ªÀÄAUÀÄîgï ¥ÀæzÉÃ±ï ºÁZÁå 46 duÁAPï, vÁAZÁå WÀgÁA¤ ¨sÉmï ¢Ãªïß
ªÀÄÄSÉîàuÁgï GqÀĦ ¥ÀæzÉñï PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ¨sÀÄeÁªÀuï ¢¯Áå. vÀ±ÉAZï UÉÆgÉnÖ D¸ÀàvÉæZÁå J
D¤ ªÀÄAUÀÄîgï ¢AiÉĸÉeï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ÁZÁå ªÁqïð ºÁAvÁè÷å ¥ÁæAiÀÄéAvÁAPï D¤ ¦qÉøÁÛAPï
¸ÀºÀAiÉÆÃUÁ£ï ªÀiÁZïð 4 ªÉgï ¨ÉAzÀÄgï ¸ÁA. D¤ PÉ£Àìgï D¸ÀàvÉæZÁå ¦qÉøÁÛAPï, MlÄÖPï 33
CUÉß¸ï ¸Éà±À¯ï E¸ÉÆ̯ÁZÁå ªÀÄAiÀiÁÝ£Ágï ZÀ¯ï¯Áè÷å duÁAa ¨sÉmï PÀ£ïð vÁAZÁå ¸ÁAUÁvÁ xÉÆqÉÆ
PÉ£ÀgÁ PÀxÉÆ°Pï ¹ÛçÃAiÀiÁAZÉA §ÈºÀvï ¸ÀªÀiÁªÉñÁPï ªÉüï RZÀÄð£ï, vÁAZÉ SÁwgï ªÀiÁVÚA ¨sÉlªïß,
DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉ xÁªïß PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÉZÉ ºÀÄzÉÝzÁgï ¥sÀ¼ï ªÀ¸ÀÄÛ ªÁAlÄ£ï, vÁAPÁA ¸ÀAvÉƸï D¤
D¤ ¸ÁAzÉ vÀ±ÉAZï PÀ¯ÁåtÄàgï ªÁgÁqÁå xÁªïß ¨sÀÄeÁªÀuï ¥ÁlAªÉÑA ¥ÀæAiÀÄvïß PɯÁA.
¸À¨Ágï duÁA ºÁdgï eÁ°èA. DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉ .- gÉÆÃf PÁéqÀæ¸ï
xÁªïß C¢üPï duÁA ºÁdgï eÁªïß ±Á¨Á¹Ì
eÉÆqÀÄAPï ¥Á«èA. ºÁå ¸ÀªÀiÁªÉñÁAvï DªÀiÁÑ÷å
¦üUÀðeÉa eɹè£ï J°eÁ¨Évï ªÉÄÃj ®Ä«¸ï
(ªÀiÁjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ ªÁqÉÆ) »PÁ «±Éøï
¸ÁªÀÄxÉða ¹Ûçà «¨sÁUÁAvï ‘PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ¹ÛçÃ
¸ÁzsÀ£ï ¥Àæ±À²Û 2018’ ¢Ãªïß ¸À£Áä£ï PɯÉÆ. DªÀiÁ ±ÀgÀ¯ï PÀ£ÉÃð°AiÉÆ
¸ÀªÁðAPï » C©üªÀiÁ£Áa UÀeÁ¯ï
ªÀÄjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ
PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ªÁgÁqÉÆ ZÀÄ£Áªï: ªÀiÁZïð 18 ªÁqÉÆ
vÁjPÉgï ZÀ¯ï¯Áè÷å ªÁgÁqÁå ZÀÄ£ÁªÁAvï DªÀiÁÑ÷å
WÀlPÁZÉÆ ²æà ¸ÀAvÉƵï PÀ£ÉððAiÉÆ PÀxÉÆ°Pï
¸À¨sÁ ªÁgÁqÉÆ CzsÀåPïë eÁªïß ZÀÄ£Á¬Ävï

24
¸ÉPÀįÁgï ¥sÁæ¤ì¸ÀÌ£ï NqïÝ
DªÉÄÑ ¦üUÀðeÉAvï ¸ÉPÀįÁgï ¥sÁæ¤ì¸ÀÌ£ï ¨sÁªï ¨sÀ¬ÄÚAa PÀ¨Áèvï ªÀíAiÀiï PÀgÀÄ£ï ¸ÀªÁðAZÉgï
MrÝZÁå ºÀÄzÉÝzÁgÁAZÉA J°¸ÁAªï 2018 ¥sɨÉægï zɪÁZÉA D²ÃªÁðzï ªÀiÁUÉÆ£ï ªÉÆUÁZÉÆ
18 vÁjPÉgï D¸Á PɯÉèA. DAiÀiÁÛgÁ ¸ÀPÁ½AZÁå ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ. C¹ì¹ZÁå ¸ÁA. ¥sÁæ¸ÁÌZÉA VÃvï
«ÄøÁ G¥ÁæAvï MrÝaA 21 ¸ÁAzÉ ¸ÁAUÁvÁ UÁªïß JPÁªÉÄPÁPï G¯Áè¸ÀÄ£ï PÁAiÉÄðA CPÉÃgï
ªÉļÁî÷åAªï. ZÀÄ£Áªï ZÀ®ªïß ªÀgÀÄAPï PÀ¯ÁtÄàgï PɯÉA.
¥ÁæAwÃAiÀiï CzsÀåPïë ¨sÁªï D¯ÉÆá£Àì¸ï r¸ÉÆÃd, PÀgÀÄuÁAiÀįÁPï ¨sÉmï. ªÀiÁZïð 11 vÁjPÉgï ¸É. ¥sÁæ.
¢AiÉĸÉfa vÀ±ÉAZï PÀ¯ÁåtÄàgï ¥ÁæAwÃAiÀiï N.ZÁå 25 ¨sÁªï ¨sÀ¬ÄÚ¤A §æºÁäªÀgï ‘PÀgÀÄuÁ®AiÀÄ’
PÁAiÀÄðzÀ²ð ¨sÀAiÀiïÚ eɹAvÁ ®Ä«¸ï, ¦üUÀðeï ¥ÁæAiÀÄéAvï ¨sÀ¬ÄÚAZÁå WÀgÁPï ªÁ¶ðPï ¨sÉmï
«UÁgï ¨Á¥ï zÉÆvÉÆgï ¯É¹è r¸ÉÆÃd D¤ ¢°. zsÀªÀiïð ¨sÀ¬ÄÚ¤A DªÀiÁÌA xÀAqï ¦ÃªÀ£Á
DªÀiÁÑ÷å MrÝZÉ DwäÃPï ¸ÀºÁAiÀÄPï PÁ¥ÀÅa£ï ¸ÁAUÁvÁ ªÉÆUÁZÉÆ ¸ÁéUÀvï ¢¯ÉÆ. ªÀiÁZïð
¥sÁæzï «®ì£ï ¹PÉéÃgÁ ºÁdgï D¸ï¯Éè. CzsÀåPïë ªÀÄ»£ÁåZÉÆ DmÉÆªï ¸ÀPÁØA¤ ¸ÁAUÁvÁ ZÀ®ªïß
¨sÀAiÀiïÚ næÃd ¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï ¸ÀªÁðAPï ªÉÆUÁ£ï ªÉ¯ÉÆ D¤ ¥ÁæAiÀÄéAvÁAZÁå ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ «²A
§gÉÆ AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆè. ¥sÁæzï «®ì£ï ¹PÉéÃgÁ£ï ªÉÆUÁ£ï G®AiÀiÁè÷åAªï. G¥ÁæAvï D«Ä D¸Á
zɪÁZÉA GvÁgï ªÁZÀÄ£ï ªÀÄmÁé÷å£ï ²PÀªïÚ PɯÉèA eɪÁuï ¸ÁAUÁvÁ eɪÁè÷åAªï. eɪÁÚ £ÀAvÀgï
¢°. ¥ÁæAwÃAiÀiï PÁAiÀÄðzÀ²ð ¨sÀAiÀiïÚ eɹAvÁ xÉÆrA ¥ÀzÁA UÁªïß vÁAPÁA ªÀÄ£ÉÆgÀAd£ï
®Ä«¸Á£ï ¸É.¥sÁæ. N. ftÂAiÉÄ ªÁmï ºÁvï ¥ÀŸÀÛPÁ ¢¯ÉA. zÉÆUÁA ¥ÁæAiÀÄéAvï ¨sÀ¬ÄÚ¤A C©ü£ÀAiÀiï
¥ÀªÀiÁðuÉ ZÀ®ªïß ªÉ¯Áè÷å ZÀÄ£ÁªÁAvï »A VÃvï UÁªïß ¸ÀPÁØAPï ¸ÀAvÉƸÁAiÉÄèA. vÁAZÉA
«AZÀÄ£ï D¬ÄèA :CzsÀåPïë ¨sÀAiÀiïÚ næÃeÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ï, ¸ÀAVA Rað¯ÉÆè DªÉÆÑ ªÉüï zÁzsÉƸÁÌAiÉÄZÉÆ
G¥ÁzsÀåPïë ¨sÀAiÀiïÚ jÃmÁ ¹PÉéÃgÁ, PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁ¯ÉÆ.
¨sÀAiÀiïÚ eɹAvÁ £ÀeÉævï, ReÁ£ÁÝgï ¨sÁªï ®Ä«¸ï PÀgÉeÁäZÉÆ DmÉƪï: ¸É. ¥sÁæ. N.ZÉÆ ¢AiÉĸÉfZÁå
r¸ÉÆÃd, vÀ¨Éðw ²PÀëQ ¨sÀAiÀiïÚ ¦ü¯ÉÆ«Ä£Á PÁéqÀæ¸ï ºÀAvÁgï eÁ¯Áè÷å ªÁ¶ðPï PÀgÉeÁäZÉÆ DmÉƪï
D¤ ¥Àæw¤¢ü eÁªïß ¨sÁªï PÉÆèÃr r¸ÉÆÃd D¤ ªÀiÁZïð 16 vÁjPÉgï «Ä¯Ágï PÁxÉzÁæ¯ÁAvï
¨sÀAiÀiïÚ jÃmÁ r¸ÉÆÃd «AZÀÄ£ï D¬ÄèA. ¦üUÀðeï ¸ÀPÁ½A 10.30 xÁªïß 3.30 ªÀgÁA ¥ÀAiÀiÁðAvï
AiÀiÁdPÁ£ï MrÝZÁå ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgï ºÀÄzÉÝzÁgï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉÆ. ¢AiÉĸÉfZÁå ºÀgÉÃPï ¦üUÀðeÉ xÁªïß

25
MlÄÖPï 600 ¨sÁªï-¨sÀ¬ÄÚA ºÁdgï D¸ï°èA. PÁqÉÆè.
¸ÀĪÉðgï UÀeÉðªÀAvÁAPï PÀĪÀiÁìgÁA eÁ¯Áè÷å zÀ£ÁágÁA 1.30 ªÀgÁgï ¸ÀPÁØAPï gÁAzÀéAiÉÄZÉA
£ÀAvÀgï zÉÊ«Pï PÁPÀĽÛZÉÆ vÉøïð ¨sÉlAiÉÆè. eɪÁuï. 2.30 ªÀgÁgï RĸÁð ªÁmï, DgÁzsÀ£ï
£ÀAvÀgï “zɪÁZÁå GvÁæAZÉgï D«ÄÑA PÁ¼ÁÓA D¤ ¸ÁPÁæªÉÄAvÁZÉA ¨É¸ÁAªï. ¸ÀVî ªÀiÁAqÁªÀ¼ï
¨ÁA¢ÑA” «±ÀAiÀiÁgï ¥sÁæzï eÉøÀ£ï ¥ÁAiÀiÁì£ï ¢AiÉĸÉfZÁå MrÝZÁå ¸À«Äw£ï D¸Á PÀgÀÄ£ï
ªÀiÁvɪï 13:3 -9 ªÁZÀÄ£ï ‘MA¦AiÀiÁa M¥Ágï’ ¥ÁAZï¬Äà ¥ÁæAvÁåAPï dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¸ÀÄ£ï ¢°è.
ªÀAiÀiïæ CxÁð¨sÀjvï ²PÀªïÚ ¢°. ¥sÁæzï ¥ÀæPÁ±ï DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉPï UÁAiÀÄ£ÁA D¤ QÃvÀð£Áa
¯ÉƨÉÆ ¸ÀªÉA ¥sÁæzï eÉøÀ£Á£ï ¨sÉl¬Ä¯Áè÷å dªÁ¨ÁÝj ¢°è. ¸Àªïð ¸ÁAzÉ D¤ ºÀÄzÉÝzÁgÁA¤
¥À«vïæ §°zÁ£Á ªÉ½A ¥sÁæzï eÉøÀ£Á£ï §gÁå PÁAiÀiÁðPï vÁAZÉÆ ¸ÀA¥ÀÇuïð ¸ÀºÀPÁgï ¢¯ÉÆ.
¸ÀĪÁvÉgï ¥Àqï¯Áè÷å ©AAiÀiÁA «²A ¥ÀæªÀZÀ£ï ¥ÁæAwÃAiÀiï CzsÀåPïë ¨sÁªï D¯ÉÆá£ïì r¸ÉÆÃeÁ£ï
¢¯ÉA. «ÄøÁªÉ½A ««zsï ¦üUÀðeÉZÁå xÉÆqÁå ¯ÉÃPï-¥ÁPï ªÁZÀÄ£ï ¸ÁAUÉèA. C±ÉA PÀgÉeÁäZÉÆ
¨sÁªï-¨sÀ¬ÄÚ¤A MrÝa £É¸Àuï Wɪïß vÁAZÉA DmÉÆªï ¸ÀA¥ÀÇuïð ªÉÄvÉ¥ÀðuÁ£ï ¸ÀA¥ÀAiÉÆè.
¸ÀªÀÄ¥Àðuï PɯÉA. «ÄøÁZÉ CPÉÃgÉPï ¸ÀªÁðAZÉgï ºÉÆUÁî¥ï eÁAªï eÉdÄ QæøÁÛPï DvÁA D¤
¥À«vïæ GzÁPï ±ÉuÁªïß ¥À«vïæ eÁUÁå xÁªïß ¸ÀzÁA ¸ÀªÁðzÁA.
ºÁqï¯Áè÷å vɯÁAvï PÀ¥À¯Ágï RĸÁðZÉÆ WÀÄvïð
- eÉ¹ì £ÀdgÉvï, PÁAiÀÄðzÀ²ð
PÀxÉÆ°Pï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï
ªÀiÁ£Á£ï ªÉ¢ZÉgï D¥Àªïß
ºÁqÉèA. ¸ÁAzÁåA¤
¸ÀAWÀl£ÁZÁå VÃvÁzÁéjA
PÁAiÉÄðA GUÁÛªÀuï
PɯÉA. ªÉ¢ZÉgï ¦üUÀðeï
AiÀiÁdPï ªÀiÁ|¨Á| zÉÆvÉÆgï
¯É¹è r¸ÉÆÃd, UÉÆ«îPï
ªÀÄAqÀ½ZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð
²æà gÉƤ ¸À¯ÁØ£Áí, UÉÆgÉnÖ
PÉƪÉAvÁa ¹| «ÃgÁ,
ªÀiËAmï gÉÆÃdj ¦üUÀðeÉZÁå”gÉÆÃdj ªÀiÁvÉ”
¹Ûçà ¸ÀAWÀl£Áa ¸ÀZÉÃvÀQ ¹| ªÀiÁj eÉãï, ¹ÛçÃ
¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ÉZÁå ¸ÁAzÁåA¤ ªÀiÁZïð 11 vÁjPÉgï
¸ÀAWÀl£Áa CzsÀåQëuï ²æêÀÄw »¯ÁØ PÀ£ÉððAiÉÆ,
“¹ÛçÃAiÀiÁAZÉÆ ¢Ã¸ï” DZÀgÀuï ¸ÀPÁ½A 8 ªÀgÁAZÁå
¸ÀAiÉÄæ AiÀiÁdPï ¨Á¥ï J«Ó£ï r¹¯Áé, jzÉA¥ÉÇÛj¸ïÛ,
«ÄøÁ ¸ÀªÉA DgÀA¨sï PɯÉÆ. «ÄøÁ ¥ÀAiÉÄèA ¹ÛçÃ
ªÁgÁqÉÆ ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£Áa CzsÀåQëuï ²æêÀÄw D±Á
DAiÉÆÃUÁZÁå ªÁqÁå ¥Àæw¤¢üA¤ D¯ÁÛj ªÀÄÄPÁgï
r¸ÉÆÃd, PÉÃA¢æÃAiÀiï ¸À«Äw Rd£ÁÝgï ²æêÀÄw
zÀªÀ¯Éð¯Áå ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£Áa ¥ÁvÉÆæ£ï ªÀÄjAiÉÄ
eÉÆåÃw ¥sÉ£ÁðAr¸ï ºÁtÂA ªÀiÁ£Áa §¸ÁÌ WÉwè.
ªÀiÁAiÉÄZÁå ¥ÁAiÀiÁ߯ÁPï ¥sÀůÁA C¥ÀÅð£ï ªÀiÁ£ï
CzsÀåQëuï ²æêÀÄw »¯ÁØ PÀ£ÉððAiÉÆ£ï ¸Àªïð
PɯÉÆ. ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ÁZÁå ºÀÄzÉÝzÁgÁA¤ °vÀÄfð
ªÀiÁ£ÁZÁå ¸ÀAiÀiÁæ÷åAPï UÀįÉÆ¨ï ¢Ãªïß ¸ÁéUÀvï
ZÀ®ªïß ªÉ°. «ÄøÁ G¥ÁæAvï ¸ÀºÀ«Ä®£ÁZÉA
PɯÉÆ.
PÁAiÉÄðA «Ä¤ ¸Á¯ÁAvï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA.
¦üUÀðeï UÁAiÀÄ£ï ªÀÄAqÀ½£ï ‘ªÉĺɣÀvï
PÀxÉÆ°Pï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£Áa CzsÀåQëuï ²æêÀÄw
¸É DUÉ §qÉÆ’ ªÀÄí¼ÉîA VÃvï ¹ÛçÃAiÀiÁA SÁwgï
»¯ÁØ PÀ£ÉððAiÉÆ£ï ªÀÄÄSÉÃ¯ï ¸ÀAiÀiÁæ÷åAPï
UÁAiÉÄèA. PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æêÀÄw PÁègÁ gÉÃUÉÆ£ï
26
2017 ªÀiÁZïð xÁªïß 2018 ªÀiÁZïð ªÀÄíuÁ¸Àgï Rd£ÁÝgï : ²æêÀÄw C¤vÁ ®Ä«¸ï
ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯Áè÷å PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAa ªÀ¢ð ªÉÆwAiÀiÁA ¥Àæw¤¢ü : ²æêÀÄw qÉʹ ªÉÄAqÉÆ£ÁÀì
ªÁaè. Rd£ÁÝgï ²æêÀÄw M¦ü°AiÀiÁ ¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï ªÁgÁqÉÆ ¥Àæw¤¢ü : ²æêÀÄw PÁègÁ gÉÃUÉÆ
2017-18 ªÀ¸ÁðZÉA ¯ÉÃPï ¸À¨sÉ ªÀÄÄPÁgï ªÁZÀÄ£ï
¸ÁAUÉèA. CzsÀåQëtÂ£ï ªÀiËAmï gÉÆÃdj E¸Á̯ÁZÁå PÉÃA¢æÃAiÀiï ¥Àæw¤¢ü : ²æêÀÄw »¯ÁØ PÀ£ÉððAiÉÆ
¨ÁAzÁàPï gÀÄ¥ÀAiÀiï 10,000/-a ZÉPï ¸ÀAWÀl£ÁZÉ ºÁAPÁA ¸ÀªÉÄøÁÛAPï ¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁ£ï
vÀ¥sÉð£ï zÁ£ï eÁªïß ¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁ PÀqÉ UÀįÉÆ¨ï ¢Ãªïß G¯Áè¸ï ¥ÁlAiÉÄè. ²æêÀÄw
¢°. «ÄãÁ PÀ£ÉððAiÉÆ£ï zsÀ£ÀåªÁzï ¢¯É. ¸ÀAWÁPï
PÀĪÉÆPï PɯÁè÷å ²æêÀÄw ®«Ã£Á «Ä£ÉÃd¸ï,
²æêÀÄw ®«Ã£Á ¹PÉéÃgÁ, D¤ ²æêÀÄw eÉ£Émï
vÁªÉÇæPï CzsÀåQët£ï UÀįÉÆ¨ï ¢Ãªïß G¥ÁÌgï
¨ÁªÀÅqÉÆè. “¸ÉÆ«ÄAiÀiÁPï ¢ü£Áé¸ÀÄAiÀiÁA”
ªÀÄí¼Áî÷å VÃvÁzÁéjA ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁPï CUÁðA
¢°A. PÁAiÀÄðPÀæªÀiï ¥ÁægÀA¨sï eÁAªÁÑ÷å ¥ÀAiÉÄèA
¸ÀªÁðAQà PÁ¦ü-¥sÀ¼Áígï D¸ï¯ÉÆè. 11.30 ªÀgÁgï
CPÉÃgï eÁ¯ÉèA ºÉA PÁAiÀÄðPÀæªÀiï ²æêÀÄw eÉÆAiÀiïì
®Ä«¸Á£ï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA.
xÉÆrA E£ÁªÀiÁA C²A ¥ÁæAiÉÆÃfvï eÁ°A :
* PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvï ºÁdgï D¸ï¯Áè÷åA ¥À¬ÄÌ
PÀxÉÆ°Pï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£Áa ¸ÀZÉÃvÀQ ¹| ªÀiÁj ªÀiÁ®Ïr ¹ÛçÃAiÉÄZÉA E£ÁªÀiï ²æêÀÄw ªÉÄÃj
eÉÃ£ï »uÉ D¥Áè÷å ¸ÀAzÉñÁAvï ‘¹ÛçÃAiÀiÁA¤ qÉøÁPï
vÁAZÉgï eÁAªÁÑ÷å C£Áß÷åAiÀiÁ «gÉÆÃzsï DªÁeï (82) ¥sÁªÉÇ
GlAªïÌ eÁAiÀiï. ¥Á¼ÉÚA zsÀ®AªÉÑ ºÁvï ¸ÀA¸Ágï eÁ¯ÉA.
ZÀ®AªïÌ ¸ÀPÁÛvï. ¹ÛçÃAiÉÆ C§¯ï £ÀíAiÀiï’ ªÀÄíuÉÆ£ï * ¸À A WÀ l £ÁZÁå
¥ÉÇævÁìªï ¢Ãªïß G®¬Äè. ¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁ£ï ªÀ Ä »£ÁåªÁgï
“¹Ûçà eÁªÁ߸Á PÀÄmÁäZÉA ¸ÀªÀð¸ïé. Women dªÀiÁwAPï
bring joy and happiness to home. ¹ÛçÃAiÉÆ Z À r v ï
¸À¨sÉPï ±ÀÈAUÁgï, wA zsÀAiÀiÁæ¢üPï D¤ ¦üUÀðeÉPï ¸ÀASÁå£ï ¹ÛçÃAiÉÆ ºÁdgï D¸ï¯ÉÆè ªÁqÉÆ-
C®APÁgï. ¹ÛçÃAiÉÆ PÀ¸À°AAiÀiï PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA ªÀiÁjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ
§gÁå xÀgÁ£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÁÛvï” ªÀÄíuï ±Á¨sÁ¹Ì * ªÉÆwAiÀiÁA ¥ÀvÁæPï ZÀrÛPï ªÀUÀðtÂzÁgï
¥Ál¬Äè. eÁ¯ÉÆè ªÁqÉÆ (29 ªÀUÀðuÉÆå) - ªÀiÁjAiÀiÁ
G¥ÁæAvï 2018-19 ªÀ¸ÁðPï ºÀÄzÉÝzÁgÁAZÉA UÉÆgÉnÖ
ZÀÄ£Áªï ZÀ®ªïß ªÉ¯ÉA. ºÀÄzÉÝzÁgÁA ºÉ ¥ÀjA * ZÀrÛPï ¸ÀASÁå£ï ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ÁZÉ ¸ÁAzÉ
ZÀÄ£Á¬Ävï eÁ°A - D¸ï¯ÉÆè ªÁqÉÆ - ¸Á. ¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgï (47
CzsÀåQëuï : ²æêÀÄw C¤vÁ qÁAiÀÄ¸ï ¸ÁAzÉ). E£ÁªÀiÁA fQà ªÁqÁåZÁå ¹ÛçÃAiÀiÁA¤
G¥ÁzsÀåQëuï : ²æêÀÄw eÉÆAiÀiïì ®Ä«¸ï ¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁ xÁªïß E£ÁªÀiÁA
PÁAiÀÄðzÀ²ð : ²æêÀÄw ¦æAiÀiÁ ¥sÀÅmÁðqÉÆ D¥ÁÚ¬ÄèA.
¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð : ²æêÀÄw «ÄãÁ PÀ£ÉððAiÉÆ PÁègÁ gÉÃUÉÆ, PÁAiÀÄðzÀ²ð

27
MOUNT ROSARY
SARY ENGLISH SCHOOL REPORT
SAR R
RT

Crime Prevention rally

Crime Prevention rally

Crime Prevention rally

HealtH eduCation to GirlS by
Farewell to SSlC StudentS
dr rajalaxmi

28
GatHerinG HealtH eduCation to GirlS by dr rajalaxmi

mr loKeSH b.e.o oF braHmavar
HonourinG mr devdaS KaPiKad addreSSinG SSlC StudentS

rePubliC day Celebration SSlC Student’S Farewell

HonourinG mount roSary toP SCorerS

29
¯Áí£ï QæøÁÛAªï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ªÀ¸ÉÛ ²©gï -2018
¢AiÉĸÉfZÁå ºÀAvÁgï ¯Áí£ï QæøÁÛAªï D¥Áè÷å ¸ÀAzÉñÁAvï “vÀÄ«Ä eÁªÁ߸Ávï ‘¯Á¬ÄPï
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁZÉA ªÀ¸ÉÛ ²©gï -2018, ªÀiÁZïð «Ä±ÉÆ£Àj’. £ÀªÁå ¢±Éa ¥À«vïæ ¸À¨sÁ eÁªÁ߸Á
ªÀÄ»£ÁåZÁå 17 D¤ 18 vÁjPÉgï GqÀĦ ªÁAlÄ£ï WÉA«Ñ ¥À«vïæ ¸À¨sÁ. QæøÁÛa ¥À«vïæ
¦üUÀðeÉZÁå qÉÆ£ï ¨ÉƸÉÆÌ ¸À¨sÁ ¸Á¯ÁAvï D¸Á ¸À¨sÁ ¨ÁAzÀÄ£ï ºÁqÀÄAPï ¯Áí. Qæ. ¸À. ªÀÄÄPÁAvïæ
PɯÉèA. ºÁå ²©gÁPï ¢AiÉĸÉfZÁå 19 ¦üUÀðeÁA ¥ÀæAiÀÄvïß PÀjeÁAiÀiï.” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ZÁ£Àì®gï ¨Á¥ï
xÁªïß 48 ¸ÁAzÉ ºÁdgï D¸ÉÆ£ï, DªÉÄÑ UÉÆ«î ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ªÉÄAqÉÆ£Áì£ï D¥ÉÇè ¸ÀAzÉÃ±ï ¢Ãªïß
¨Á¥ï C| ªÀiÁ| zÉÆ| eÉgÁ¯ïØ L¸ÁPï ¯ÉƨÉÆ, ¸ÀªÁðAPï §gÉA ªÀiÁUÉèA. G¥ÁæAvï ¸À©üPÁAPï
¢AiÉĸÉfZÉÆ ZÁ£Àì®gï ¨Á¥ï ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï 5 ¥ÀAUÁØA¤ «AUÀqÀÄì£ï “ªÀÄÄSɯÁåPï PÉzÁ¼Á
ªÉÄAqÉÆ£Áì, ¢AiÉĸÉfZÁå ¯Áí£ï QæøÁÛAªï ¥À¸ÀAzï PÀvÁðvï ªÀ PÀj£ÁAvï” «²A ¨sÁ¸Á¨sÁ¸ï
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï DAiÉÆÃUÁZÉ ¢gÉPÉÆÛgï ¨Á¥ï ZÀ®¬Äè. ªÀÄÄSÉ° C¸À¯ÉÆ vÀgï ¯ÉÆÃPï ¥À¸ÀAzï
ºÉgÁ¯ïØ ¦gÉÃgÁ, ¨Á¥ï D¯ÉÆá£ïì r°ªÀiÁ D¤ PÀvÁð -1.D¥ÁÚ «²A ªÀíqÀàuï aAw£Ávï¯ÉÆè. 2.
vÉUÁA zsÁ«ÄðPï ¨sÀ¬ÄÚA ºÁdgï D¸ï°èA. DªÉÄÑ ¥ÁæªÀiÁtÂPï D¤ SÁ¯ÉÆÛ. 3. ¸ÉªÉZÉÆ ªÀÄ£ÉƨsÁªï
¦üUÀðeÉ xÁªïß ºÁAªï D¤ ²æà qÉëqï r¹¯Áé D¤ ¢¯ÉèA GvÀgï ¥Á¼ÉÆÑ., 4. PÀÄmÁäAvï §j ftÂ
ºÁdgï eÁ¯Áè÷åAªï. fAiÉÄAªÉÇÑ. 5. ºÉgÁAPï UËgÀªÁ£ï D¤ ªÀiÁ£Á£ï
¥ÀAiÉÆè ¢Ã¸ï, ªÀiÁZïð 17, ¸À£Áégï : «µÀAiÀiï ¯ÉPÉÆÑ. ¯ÉÆÃPï PÉzÁ¼Á ¥À¸ÀAzï PÀj£ÁAvï -
- ªÀÄÄSɯÁåAPï ¥À¸ÀAzï PÀZÉðA ªÀ £Á PÀZÉðA. 1. D¥ÁÚ «²A §qÁAiÀiï G®AªÉÇÑ ªÀ ¸ÀPÀvï
zÁPÀAªÉÇÑ. 2. ¯Áí£ï D¸ÉÆ£ï D¥ÀÅuï ªÀíqï ªÀÄíuï
¸ÀPÁ½AZÉÆ PÁ¦ü-¥sÀ¼Áígï eÁvÀZï 10
zÁPÀAiÀiÁè÷ågï. 3. MvÀÛqï WÁ¯ÉÆÑ D¤ DeÁÕ ¢AªÉÇÑ.
ªÀgÁgï ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPÁPï ªÀiÁ£ï PÀgÀÄ£ï ²©gÁZÉA
4. D¥ÁÚZÉÆZï ¥sÁAiÉÆÝ eÉÆqÉÆÑ.
GUÁÛªÀuï PɯÉA. ¢gÉPÉÆÛgï ¨Á¥ï ºÉgÁ¯ïØ
¦gÉÃgÁ£ï ¸ÀªÁðAPï ¸ÁéUÀvï PɯÉÆ. ¸ÀªÁðA¤ ¥ÀAUÀqï vÀPïð eÁvÀZï, ¥ÀAUÁØZÁå
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁZÉA VÃvï UÁAiÉÄèA. GqÀĦ ¦üUÀðeÉa ªÀÄÄSɯÁåA¤ C£ÀĨsÀªï GvÁæAiÉÆè.
¯Áí. Qæ. ¸À. ¸ÀAZÁ®Q ²æêÀÄw C¥ÉÇ°£ï ¦AmÉÆ£ï zÀ£ÁágÁA G¥ÁæAvï C©ü£ÀAiÀiï VÃvï,
ªÀÄmÁé÷å£ï ¥ÀjZÀAiÀiï PÀ£ïð ¢°. UÉÆ«î ¨Á¥ÁA¤ Sɼï D¤ ZÁ «gÁªÀiï. G¥ÁæAvï ¨Á¥ï J.

30
r°ªÀiÁ xÁªïß “¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁZÁå ªÀÄÄSɯÁå£ï
QæøÁÛ xÀAAiÀiï zÀUÉÆÝt ¸ÉƸÀÄAPï vÀAiÀiÁgï vÀÄA eÁuÁAAiÀiï?
D¸ÁeÁAiÀiï” ªÀÄí¼Áè÷嫲A ²PÉÆuï. QæøÁÛZÉ PÀµïÖ
D¤ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ªÀÄÄSɯÁåZÉ PÀµïÖ ºÉ «²A vÀPïð
zsÀAAiÀiÁZÉ ««zsï G¥ÀAiÉÆÃUï:
* xÉÆqÉA fgÉA ¦mÉÆ PÀ£ïð KPï
D¤ ¥ÀjºÁgï ¸ÀÆZÀªï. PÉÆ¥ï zsÀAAiÀiÁPï ¨sÀ¸ÀÄð£ï
zÀĸÉÆæ ¢Ã¸ï DAiÀiÁÛgï ªÀiÁZïð 18 - ¦AiÉįÁågï PÀÄrZÉA ªÀd£ï GuÉ
¸ÀPÁ½A «µÀAiÀiï “¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁZÉA ªÀÄÄSÉîàuï”. eÁvÁ.
¨Á¥ï C¯ÉÆá£ïì r°ªÀiÁ xÁªïß ±ÀĨsï ªÁvÉðZÁå * PÁ¼ÉA «ÄÃmï ¨ÁjPï ¦mÉÆ PÀ£ïð
¸Ávï ªÉÄmÁA«²A UÀÄAqÁAiÉÄa ²PÀªïÚ D¤ ¨Á¥ï KPï PÉÆ¥ï zsÀAAiÀiÁAvï ¨sÀ¸ÀÄð£ï
ºÉgÁ¯ïØ ¦gÉÃgÁ xÁªïß ‘¨Éʧ¯ï C¸ÉÆð’ «²A ¦AiÉįÁågï UÁå¸ï, J¹rn vÀ¸À¯É
«¸ÀÌçvï ¸ÀªÉÆÓtÂ. zÀ£ÁágÁ G¥ÁæAvï ¨Á¥ï ºÉgÁ¯ïØ fªÀðuÉZÉ ¸ÀªÀĸÉå GuÉ eÁvÁvï.
* zsÀAAiÀiÁPï ¸ÁPÀgï ¨sÀ¸ÀÄð£ï SɯÁågï ¸ÀPÀvï ªÁqÁÛ
¦gÉÃgÁ xÁªïß QæøÁÛZÁå ªÀÄÄSÉîàuÁ xÁªïß
ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï ªÀÄÆvÁPÉƱÁZÉ ¸ÀªÀĸÉå ¥ÀAiÀiïì ªÉvÁvï.
¥ÉæÃjvï eÁªïß ¸ÁAzÁåA¤ “JPÁªÉÄPÁZÉ ¥ÁAAiÀiï * xÉÆqÉÆ ªÉÇAªÉÇA KPï PÉÆ¥ï zsÀAAiÀiÁAvï ¨sÀ¸ÀÄð£ï
zsÀĪïß” eÉdÄa zÉÃPï Wɪïß ¸ÉªÀPÁZÁå ªÀÄÄSÉîàuÁ SɯÁågï vÉÆAqÁ ©üvÀ¯Éð ¥sÉÇqï, zÁAvï zÀÆPï ªÀ
«²A C£ÉÆãÃUï ¢AªÁÑ÷å vÀ¸À° QæAiÀiÁvÀäPï ²PÀªïÚ. zÁAvÁZÉ EvÀgï ¸ÀªÀĸÉå ¤ªÁvÁðvï.
D«Ä zÉÆUÁA ¸ÁAzÁåAZÉ ¥ÁAAiÀiï zsÀĪïß CªÉÆÑ * KPï PÉÆ¥ï zsÀAAiÀiÁ ¸ÁAUÁvÁ xÉÆqÉÆ «ÄjAiÀiÁ ¦mÉÆ
C£ÉÆãÃUï ªÁAlÄ£ï WÉAªïÌ D¸ï¯ÉÆè. ¤ªÀiÁuÁå ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¸ÉªÁè÷ågï SɯÉèA SÁuï §gÉA fvÁð D¤
¨ÉæøÁÛgÁ ¢Ã¸ï AiÀiÁdPÁ£ï ¨ÁgÁ duÁAZÉ GzÁÌqÉ ¸À¢¼ï eÁvÁ.
¥ÁAAiÀiï zsÀÄvÁ£Á DªÀiÁÌA PÁAAiÀiï «±Éøï * zsÀAAiÀiÁPï Nmïì ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¦AiÉįÁågï ¥ÉÇæn£ï ¯Á¨ÁÛ.
¨sÉÆUÁ£Á ¥ÀÅuï D«Ä RÄzï ºÉgÁAZÉ ¥ÁAAiÀiï ºÉA ¸ÁßAiÀÄÄ WÀmï PÀvÁð.
zsÀÄvÁ£Á ¨sÉÆVÑ zÁzsÉƸÁÌAiÀiï CxÁð¨sÀjvï. * zsÀAAiÀiÁ ¸ÁAUÁvÁ ««zsï ¥sÀ¼ï ªÀ¸ÀÄÛ ¨sÀ¸ÀÄð£ï SɯÁågï
JPÁªÉÄPÁa ¸ÉªÁ - JPÁªÉÄPÁZÉÆ ªÉÆÃUï, PÀÄra gÉÆÃUï ¤gÉÆÃzsÀPï ¸ÀPÀvï ªÁqÁÛ. ¸À¨Ágï
xÀgÁAZÉÆ ªÉǸÉÆ ªÀ ¦qÁ AiÉÄãÁ±ÉA DqÁAiÀiÁÛ.
ºÉAZï ºÀAiÉÄðPÁè÷å£ï ªÁAlÄ£ï WÉeÁAiÀiï eÁ¯ÉèA
* zsÀAAiÀiÁ ¸ÁAUÁvÁ xÉÆqÉÆ ºÀ½Ý ¦mÉÆ D¤ D¯ÉA
ªÀÄÄSÉîàuÁZÉA ®PÀëuï. zsÁqÁªïß ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¸ÉªÁè÷ågï PÀÄrAvï ¥ÉÇ°Pï D¹qï
¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥Á £ÀAvÀgï, DªÀiÁÑ÷å ¥ÀAUÁØA¤ ªÁqÁÛ. ¯Áí£ï ¨sÀÄUÁðåAPï D¤ UÀ¨Éð¹ÛtÂAPï §gÉA.
xÀAAiÀiÁÑ÷å ZÁgï ªÁqÁå dªÀiÁvÉAPï ºÁdgï * zsÀAAiÀiÁ ¸ÁAUÁvÁ avÀÄ°ðZÉÆ gÉÆÃ¸ï ¨sÀ¸ÀÄð£ï
eÁªïß DªÀiÁÑ÷å C£ÉÆãÃUÁa UÉæøïÛ PÁAiÀiï ªÁqÀAªïÌ ¦AiÉįÁågï fªÁPï eÁAiÀiï ¥ÀÅvÉðA «l«Ä£ï ¹
DªÁÌ¸ï ªÉļÉÆî. ºÁAªï ¸ÁA. CAvÉÆ£ï ªÁqÁå ¯Á¨ÁÛ. UÁAnAa zÀÆPï EvÁå¢ GvÀgï ¥ÁæAiÉÄZÁå
dªÀiÁvÉPï ¥Á«èA. UÀÄPÁðgÁ£ï ¸ÁAUï¯Áè÷å ««zsï ¸ÀªÀĸÁåAPï ¥ÀjºÁgï ¯Á¨ÁÛ.
¥ÀªÀiÁðuÉ ªÁqÁåAwèA ¸Àªïð PÀÄmÁäA dªÀiÁvÉPï * zsÀAAiÀiÁ ¸ÁAUÁvÁ ªÉÆAªï ¨sÀ¸ÀÄð£ï SɯÁågï ¥ÉÇmÁAvÉè
ºÁdgï eÁvÁvï! ¥ÀævÉÃPï eÁªïß zÁzÉè D¤ C®ìgï UÀÆuï eÁvÁvï. ºÉA «Ä±Àæuï JAn§AiÉÆnPï
eÁªïß PÁªÀiï PÀvÁð eÁ¯Áè÷å£ï PÀÄrAvÉÆè ªÉǸÉÆ
¨sÀÄVðA ¸ÀAiÀiïÛ ºÁdgï D¸ï°èA ¥À¼Éªïß ªÀiÁíPÁ
GuÉÆ PÀgÀÄAPï ¸ÀPÁÛ.
DªÀiÁÑ÷å ªÁqÁå dªÀiÁvÉZÉÆ GUÁظï DAiÉÆè. (¸ÀAUÀæºï DªÀiÁÑ÷å ªÀÄAqÀ½ xÁªïß)
²©gÁPï ºÁdgï eÁ¯Áè÷å£ï ¯Áí£ï QæøÁÛAªï
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁZÉA ªÀÄÄSÉîàuï ªÀÄí¼Áågï QæøÁÛZÉA,
¸ÉªÉZÉA ªÀÄÄSÉîàuï ªÀÄíuï ¸ÀªÉÆÓAPï DªÁ̸ï Live in peace when you are alive
ªÉļÉÆî.
so that you may rest in peace in death!
-eÉ¹ì £ÀdgÉvï, ¸ÁA ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ

31
eÉdÄZÁå fªÀAvï¥ÀuÁAvï D«Ä £À«A gÀZÁßA
vÉÆ ¥Á¸ïÍ ¥À¨ÉðZÉÆ DzÉÆè ¢Ã¸ï. ¸ÀÄAiÉÆð
§ÄqÉÑ D¢A eÉdÄa PÀÆqï ¤PÉ¥ÀÅ£ï dÄzɪÁAPï
¥ÁnA eÉgÀÄd¯ÉªÀiÁPï AiÉÄÃAªïÌ D¸ÉèA. zÀĸÉÆæ
¢Ã¸ï eÁªÁß¸ï ¯ÉÆè ªÀíqÉÆè ¥Á¸ÁÌAZÉÆ ¸Á¨Áâvï. - ¹| ¯É¤mÁ r¸ÉÆÃd
¸Á¨ÁâvÁZÁå ¢¸Á PÀÄr RĸÁðgï GgÉÆ£ï
¯ÉÆPÁaA ªÀÄ£ÁA RzÀé¼ÉÆAPï £ÀeÉÆ ªÀÄí¼Áî÷å
EgÁzÁå£ï vÁAZÉ ¥ÁAAiÀiï ªÉÆqÀÄAPï D¤
vÁAaA ªÉÆrA vÁåZï ¢¸Á PÁqïß ªÀígÀÄAPï
dÄzɪÁA¤ ¦¯ÁvÁ¯ÁVA ¥ÀªÀðtÂÎ ªÀiÁVè. eÉÆqï°è. ¸ÀªÀiÁ¢ügï ¹Ã¯ï ªÀiÁ£ïð zsÁA¥ï ¯ÉÆè
RĸÁðgï ªÀiÁgï¯Áè÷åAaA ªÉÆrA zÉÆ£ï ªÀíqï dAiÀiïÛ ¥sÁvÀgï D¥Á¦A ¯ÉƼÉÆ£ï ¥Àqï¯ÉÆè
wÃ£ï ¢Ã¸ï RĸÁðgï GªÀiÁ̼ÉÆ£ï D¸ÁÛ°A. ¥À¼Éªïß CeÁ¥ï ¥ÁªÁÛvï. ºÉA «avïæ ¥À¼Éªïß
vÀ¸À¯Áå C¥ÁæzsÁåAPï ¥sÉÇAqï ¢Ã£Ávï¯Éè. ±ÉªÉÄðvÁ£Á gÀhļÀÓ½vï ªÀÄĸÁÛ¬ÄÌ £É¸ï ¯Éè zÉÆÃUï
¸ÀÄPÁÚ÷åA¤, PÉƯÁåA¤ D¤ gÁ£Àémï ªÀÄ£ÁÓwA¤ wA duï vÁAPÁA C±ÉA ¸ÁAUÁÛvï “fªÀAvï D¸ÁÑ÷åPï
ªÉÆrA SÁA«ÑA D¸ï°èA. ²¥ÁAiÀiÁA¤ AiÉÄêïß ªÉįÁè÷åA ªÀÄzsÉA vÀÄ«Ä ¸ÉÆzÁÛvï QvÁåPï? vÉÆ
RĸÁðgï eÉÆqï¯Áè÷åAZÉ ¥ÁAAiÀiï ªÉÆqÉè. eÉdÄ ºÁAUÁ £Á, vÁPÁ fªÀAvï GlAiÀiÁè...” »
vÀªÀ¼ïZï ªÉÆ£ïð ¥Áªï¯Áè÷å£ï vÁZÉ ¥ÁAAiÀiï eÁªÁ߸Á §j R§gï SÁ° eÁ¯Áè÷å ¥sÉÇAqÁ
ªÉÆr£Á¸ÁÛ£Á ¨sÁ° ªÀiÁ£ïð PÀqÀé¼ï GUÉÛA PɯÉA. xÁªïß GzɯÁè÷å QæøÁÛAªï ¸ÀªÀÄrÛa.
¸ÉÆ«ÄAiÀiÁPï ¤PÉ¥ÀÅAa jÃvï ZÀ®AªïÌ ªÀÄÄPÁgï 2. ¹ÛçÃAiÀiÁA xÁªïß WÀl£ÁZÉÆ «ªÀgï: vÁå PÁ¼Ágï
¸ÀvÁðvï zÉÆÃUï ¯Á¬ÄPï - CjªÀiÁvÉAiÀiÁZÉÆ ¹ÛçÃAiÀiÁAZÁå ¸ÁAUÉÚAPï ªÉÆÃ¯ï £Ávï¯ÉèA. zÉPÀÄ£ï
dÄeÉ ¢vÁ ¸ÀuÁaA ªÀ¸ÁÛçA, ¤PÉÆzɪÀiï ¢vÁ ¹ÛçÃAiÉÆ RAZÁAiÀiï WÀrvÁ «²A eÁ¥ï
¸ÀÄUÀAzsï zÀæªÁåA. CjªÀiÁvÉAiÀiÁZÁå PÁr£Á¸ÁÛA ªÀiË£ï gÁªÁÛ°A.
dÄeÉ£ï D¥ÁÚPïZï ªÀÄíuï RqÁàAvï ¥ÀÅuï, JPÁZÁÒuÉ ¨sÁUɪÀAvï
¥ÉÇPÀÄ£ïð PɯÁè÷å £ÀªÁå ¹ÛçÃAiÀiÁA xÁªïß ¥sÁvÉÆgï
¥sÉÇAqÁAvï eÉdÄa PÀÆqï ¯ÉƼÉÆ£ï ¥Àqï¯Áè÷å jvÁå
¤PɦvÁvï. ¥sÉÇAqÁaA «avÁæA
eÉdÄ ¥ÀÅ£ÀgïfªÀAvï DAiÉÆÌ£ï D¥ÉǸÀÛ¯ï
eÁ¯Á ªÀÄíuÉÆAPï ¯Á¨ï¯Éè D¤ ¯ÉÆÃPï “ºÁAvÀÄA
¸ÁQë ºÉ ¥ÀjA D¸Ávï QvÉAVà ¸Àvï D¸ÀÄAPï
1. jvÉÆ ¥sÉÇAqï: ¸ÀÄUÀAzsï ¥ÀÅgÉÆ” ªÀÄíuï ¯ÉPÀÄAPï
zÀæªÁåA D¤ ªÀiÁTÑA vɯÁA D¤ ¥ÁvÉåAªïÌ ¯ÁUÉè.
Wɪïß ªÀÄj ªÀiÁUÀݯɣï, 3. ¥ÁgÉ RAAiÀiï
ªÀÄj D¤ ¸Á¯ÉƪÉÄ£ï ¥Áªï¯Éè?: .eÉdÄZÉ ²¸ï
¥sÉÇAqÁ ¸À²ðA DAiÉÆè÷å. AiÉÄêïß vÁa PÀÆqï
E¸ÁæAiÉÄ¯ï ¯ÉÆPÁ£ï Jf¥ÁÛAvï ZÉÆ£ïð ªÀgÀÄ£ï, vÉÆ ¥ÀÅ£Àgï
D¸ÁÛ£Á ªÉÄ°è PÀÆqï PÀĸÁ£Á¸ÉA fªÀAvï eÁ¯Á ªÀÄíuï R§gï
GgÀAªïÌ ¸ÀÄUÀAzsï zÀæªÁåA ¸ÁgÀA«Ñ ¸ÀªÀÄÓtÂ

32
PÀwðvï ªÀÄí¼Áî÷å ©üAAiÀiÁ£ï ¦¯ÁvÁ£ï zÉÆUÁA ¸ÁAUÁvÁZï PÁ¼ÉÆPï zsÁAªÁØAªÉÇÑ fªÀAvï
¥ÁgÁåAPï gÁPÉÆéuï PÀgÀÄAPï £À«ÄAiÀiÁgï¯ÉèA. QæøÁÛZÉÆ GeÁéqï.
vÀªÀ¼ï ¥ÀAiÀiÁðAvï RAZÁZï ªÀåQÛZÉÆ ¥sÉÇAqï -zsÀÄA¥ÁZÉ UÀļÉ: eÉdÄZÉ ¥ÁAZï WÁAiÀiï GUÁظï
¥ÁgÁå¤A gÁPÉÆAPï £Ávï¯ÉÆè. vÉ zÉÆVà gÁPÀé° PÀgÀÄAPï ºÉ ªÁwZÉgï ¥ÁAZï zsÀÄA¥ÁZÉ UÀļÉ
ªÀÄzsÁå£Égï eÁ¯Áè÷å ¨sÀÄAAiÀiï PÁA¥ÉÚ£ï ¯ÉÆPÉÆ£ï, vÉÆ¥ÁÛvï.
xÀxÀðgÉÆ£ï ¥ÀqÉÆ£ï, fªÁZÁå CPÁè¸ÁPï ¥ÁnA -E¹é: fªÀAvï eÉdÄ DªÉÄÑA f«vÁ ¥ÀAiÀiïÚ
¥À¼É£Á¸ÁÛA, ¢±Á £Á¸ÁÛA zsÁAªÉÇ£ï UɯÉè. ºÁå ªÀÄÄAzÀ¹ðvÁ ºÁZÉÆ ¸ÀAPÉÃvï eÁªïß E¹é
D¬Ä£ïß WÀrAiÉÄ DªÀiÁÑ÷å ¨sÁªÁqÁÛZÉA WÀrvï PÁAvÀAiÀiÁÛvï. zÁPÁè÷åPï ZÁ¯ÉÛA ªÀgÀ¸ï -2018
WÀqï¯ÉèA
VæÃPï CPÀëgÁA: eÉdÄPï DgÀA¨sï D¤ CAvïå £Á
4. ¥ÉzÀÄæ D¤ dĪÁAªï xÁªïß ¥sÉÇAqÁa ¸À«ÄÃPÁë: ªÀÄíuÉÆAPï D¯Áá A D¤ MªÉÄUÁ W ªÀÄí¼Áî÷å VæÃPï
WÀl£ÁZÉÆ «ªÀgï DAiÉÆÌ£ï ¥ÉzÀÄæ D¤ dĪÁAªïß CPÀëgÁA zÁéjA DªÀiÁÌA ¸ÀAPÉÃvï ¯Á¨ÁÛ.
¥sÉÇAqÁ ¸À²ðA zsÁAªï ªÀiÁ°ð. ¥ÉzÀÄæ ¥ÀAiÉÄèA
¥sÉÇAqÁ ©üvÀgï jUÉÆè D¤ eÉdÄa PÀÆqï gɪÁØAiÉÄè°A ¥ÀÅ£Àgï fªÀAvï eÉdÄ£ï DªÀiÁÌA ¢°èA
DjªÀiÁvÉAiÀiÁZÁå dÄeÉ£ï ¢°èA ¸ÀuÁaA ªÀ¸ÁÛçA, zÉtÂA: eÉdÄ£ï D¥Áè÷å ¥ÀÅ£ÀfðªÀAvÀàuÁAvï
ªÀÄÄSÁªÀļï zsÁA¥ï¯ÉÆè vÀĪÁ¯ÉÆ UÀÄmÉÆè£ï DªÀiÁÌA zÉÆãï zÉtÂA ¥sÁªÉÇ PɯÁåAvï - ±ÁAvï
¥sÉÇAqÁ ©üvÀgï KPï PÀqÉ D¸ï¯ÉÆè, ¥ÀÅuï ¸Àuï ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï D¤ ¸ÀĪÁvÁð ¥ÀUÀðmï PÀZÉðA
ªÀ¸ÁÛçA¤ gɪÁØAiÀÄè¯ÉÆ ªÀåQÛ £Ávï¯ÉÆè. zsÀAiÀiïæ
5. ©üAAiÉįÁè÷å ²¸ÁAPï RAAiÀiï xÁªïß zsÀAiÀiïæ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï: ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï eÁªÁ߸Á ±ÁAvï
ªÉļÉîA?: D¥ÉǸÀÛ¯ï eÉdÄZÁå fªÀAvÀàuÁ G¥ÁæAvï ¥ÀuÁa KPï ªÀÄw-¹Üw. (a comfortable mental
zsÀAiÀiÁæ£ï ¥ÀUÀðmï G®AªïÌ ¯ÁUÉè. CZÀAiÀiÁðA state of life is peace) ºÉA D¸ï ¯ÉÆè ªÀĤ¸ï
PÀgÀÄAPï ¯ÁUÉè. “gÀÄ¥ÉA D¤ ¨sÁAUÁgï ªÀÄíeɯÁVA PÀµÁÖA/C£ÁégÁA/¸ÀªÀĸÁåA ªÀÄzsÉAAiÀiï vÀQè GPÀ¯ïß
£Á, fªÀAvï eÉdÄZÁå £ÁAªÁ£ï Hmï D¤ ZÀ¯ï” f«vï ¸ÁvÁð, ¸ÀAvÉƸï D¥ÁÚZÉA zÁAiÀiïÓ PÀ£ïð
ªÀÄíuÉÆ£ï eÉgÀÄd¯ÉªÀiÁZÁå zɪÁ¼ÁZÁå UÉÃngï WÉvÁ. ºÉA £Ávï ¯ÉÆè ªÀĤ¸ï ¨ÉeÁgÁAiÀiï,
§¸ÉÆ£ï ©üPï ªÀiÁUÉÛ¯Áå xÉÆAmÁåPï ¥ÉzÀÄæ£ï DªÀiÁ¯ï ¦AiÉÆuÉ, ªÀiÁzÀPï zÀæªÁåA, C²èîvÁ
ZÀ¯ÉÆAPï ¸ÁAUÉèA D¤ vÉÆ ZÀ¯ÉÆ£ï UɯÉÆ. ¸ÀPÀÌqï ¯ÉÊAVPï ªÉÇqÉÆß÷å....CPÉæÃPï fêÁÏvÁPï ¯ÉUÀÄ£ï
²¸ï eÉgÀÄd¯ÉªÀiÁAvï ¸ÀĪÁvÁð ¥ÀUÀðmÉÑ, §zÀ¯Éè¯É §° eÁvÁ. ªÁAPÁØ÷å ªÁmÁA xÁªïß vÁvÁÌ°Pï
gÀÄ¥ÁAvÀgï ªÀåQÛ eÁ¯É. ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï ¸ÉÆzÁÛ. xÉÆqÁå vÉA¥ÁPï vÉA
ªÉļÁvï vÀjà G¥ÁæAvï zÉzɸÀàgï-¤gÁ¸Ààuï vÁPÁ
DªÀiÁÑ÷å °vÀÄfðAvï ¥Á¸ÁÌAZÉÆ ¸ÀAPÉÃvï: ¥Á¸ïÌ - gɪÉÇqï WÁ¯ÁÛ. Peace is not the absence of
¥ÉñÁ AiÀiÁ GvÉÆæuï, E¸ÁæAiÉÄ¯ï ¯ÉÆÃPï Jf¥ÁÛ trouble ªÀÄíuÁÛAªï. PÀµïÖ/G¥Àzïæ/ D¤ ¸ÀªÀĸÁåA
xÁªïß vÁA¨ÉÆØ zÀAiÉÆð GvÉÆæ£ï D¬Ä¯Áè÷å ªÀÄzsÉAAiÀiï ¸ÀªÀiÁzsÁ£Á£ï D¸ÉÆ£ï, ¸ÉƸÀÄ£ï
¸ÀÄmÉÌZÉÆ zÀ¨ÁeÉÆ. eÉdÄ£ï D¥Áè÷å ftÂAiÉÄ- ¥ÀjºÁgï ¸ÉÆzÉÑAZï fªÀAvï eÉdÄ£ï DªÀiÁÌA
ªÉÆ£Áð ªÀiÁj¥sÁvï C¸ÀvÁ xÁªïß ¸ÀvÁa, ¥ÁvÁÌA ¢¯ÉèA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï. PÀµïÖ/¸ÀªÀĸÁåA xÁªïß ¥ÉǼïß
xÁªïß CªÀÄgï f«vÁa GvÉÆæuï D¸Á ªÀÄíuÉÆ£ï ªÉZÉA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï £ÀíAiÀiï. ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï zɪÁ-
¸ÀéµïÖ PɯÁA. ¥À«vïæ ¸À¨sÁ ºÁZÉÆ WÀÄvïð eÁªïß ¥ÀæPÀæw-¥É¯Áå xÀAAiÀiï ±ÁAvï ¥Àt fAiÉÄAªÉÑA KPï
xÉÆqÉÆå ¤±Á£ÉÆå ªÁ¥ÀvÁð. zÉuÉA.
-¥Á¸ÁÌAa ªÁvï: DAPÁégï ªÉÆAªÁ ªÀÄĸÁA¤ - D«Ä dvÀðgï ¹ªÉĹÛçPï UɯÁåAªï, xÀAAiÀÄìgï
vÀAiÀiÁgï PɯÁè÷å ªÉÄuÁa ªÁvï », ¸ÀAPÉÃvï eÁªïß ¸ÀUÉîA ±ÁAvï-xÀAqï D¸ÁÛ. PÉÆtÂà DªÉÄÑPÀqÉ
DAPÁégï ªÀiÁAiÉÄ ªÀiÁj¥sÁvï eÉdÄZÉÆ d¯ïä- gÀhÄUÉØA, ¨sÁ¸Á¨sÁ¸ï PÀgÀÄAPï AiÉÄãÁ. vÀªÀ¼ï
ªÀÄ£Áê¥Àuï ¥ÁZÁZÉÆð ºÉÆ ¸ÀAPÉÃvï eÁªÁ߸Á.

33
DªÀiÁÌA ¨sÉÆUÉÑA vÉA RgÉA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï eÉAiÉįÁè÷å §j ¥É¯Áå¤Ã ¸ÀªÀiÁzsÁ£Á£ï fAiÉÄAªïÌ
£ÀíAiÀiï. DªÁ̸ï PÀ£ïð ¢AªÉÑA. JPÉÃPï ¥Á«ÖA RAZÉA
- ºÉgÁAPÀqÉ G®AiÀiÁÛ£Á PÁAAiÀiï ZÀqï-GuÉ DªÀiÁÌA PÀgÀÄAPï £ÁPÁ vÉAZï D«Ä PÀvÁðAªï.
eÁAiÀiïÛ ªÀÄíuï G¯ÉÆuÉAZï §Azsï PÀZÉðA. ‘eÁuÁ D¸ÉÑA D¤ PÀZÉðA’ ºÁZÉ ªÀÄzsÉA ªÀåvÁå¸ï
PÉÆuÁAiÀiï PÀqÉ G¯ÉÆuÉ £Á, gÀhÄUÉØAAiÀiï D¸ÉÆAPï £ÀeÉÆ. ºÉÆ ªÀåvÁå¸ï GuÉÆ GuÉÆ
£Á - ºÁAªï ªÀÄíeÉ EvÁè÷åPï. » ¹ÜwAiÀiï PÀ£ïð AiÉÄvÁ£ÁAZï D«Ä ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÁZÁå
¸ÀªÀiÁzsÁ£ï £ÀíAiÀiï. ªÁmÉPï ¯ÁUÁÛAªï. ZÉÆgï eÁuÁ - ZÉÆZÉðA
- gÀhÄUÁØ÷å £ÀAvÀgï zÉÆUÁAAiÀiï ªÀåQÛAPï ¥ÀÅgÉÆ §gÉA £ÀíAiÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï. eÁ¯Áåjà ZÉÆvÁð. ºÉÆ
eÁvÁ. zÉPÀÄ£ï ªÀiË£ï gÁªÉÇ£ï ¸ÀAzsÁ£ï vÀ¥sÁªÀvï GuÉÆ/£Á PÀZÉðAZï fªÀAvï eÉdÄZÉA
PÀvÁðvï. JPÁªÉÄPÁPÀqÉ ªÀAiÀiÁè÷å¨Ágï ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÁZÉA zÉuÉA D¥ÁÚAªÉÑA eÁªÁ߸Á.
G®¬ÄÛvï ¥ÀÅuï PÁ¼ÁÓAvï ªÉÆÃUï £Á. ºÉA eÉdÄ ªÀÄíuÁÛ “¸ÀªÀiÁzsÁ£ï vÀĪÀiÁÌA’.
¸ÀªÀiÁzsÁ£ï £ÀíAiÀiï. JPÁªÉÄPÁPï ªÉļÁÛ£Á ‘±Á¯ÉƪÀiï’ ªÀÄíuÉÓ,
- gÁUÁZÁå ZÀZÁð £ÀAvÀgï fPï¯Áè÷å ªÀåQÛPï ‘¸ÀªÀiÁzsÁ£ï vÀÄPÁ’ ªÀÄíuï G¯Áè¸ÀÄAa jªÁeï
ªÉļÉÑA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï ¨Á¼Áé£Á. dÄzÉªï ¯ÉÆÃPï dÄzɪÁA ªÀÄzsÉA D¸ï°è. eÉdÄ vÁAZÁå UÀĸÀàqÉÆ£ï
eÉAw¯ÁA PÀqÉ C±ÉAZï PÀvÁð¯É. D£ÉåÃPÁ ªÀåQÛPï UɯÁè÷å ªÀÄw-PÁ¼ÁÓAPï ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï ¢vÁ. ºÁå
§¼Á£ï SÁ¯ÉÛA PÀ£ïð ¯Á¨sï¯ÉèA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï ¥Á¸ÁÌAZÁå ªÉ¼Ágï ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÁZÉA zÉuÉA D«Ä
¨Á¼ÉÆéAZÉA £Á. ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁ xÁªïß ªÀiÁUÉÆ£ï WɪÁåA D¤
zsÀAiÀiÁæ£ï eÉdÄZÉÆ ªÉÆÃUï-¸ÀĪÁvÁð ¥ÀUÀðmï
RgÉA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï: ºÁªÉA ¸ÀªÀiÁzsÁ£Á£ï PÀAiÀiÁðA.

zÉÆ£ï ºÀeÁgï ªÀ¸ÁðA’¢A ¸ÀA¸ÁjA D¬Ä¯ÉÆèAiÀiï
D¤ ¥ÀÅt vÀÄA ºÁAUÁ AiÉÄãÁPÁ!
eÉdÄ, vÀÄeÉA
SÁªÉÚgï ¤¢ê vÀgï, ¸Á¼Á̪Á¯É ªÉÇÃqïß ªÀwðvï
UÁAiÀiï zɪÁZÁå £ÁAªÁ£ï ¨ÁgÁ ¨ÉæøÁÛgï PÀwðvï!
®UÁß ¸ÀA¨sÀæªÀiÁPï ªÀZï, CeÁ¥ï ¥ÀÅt PÀj£ÁPÁ
PÀÄmÁäzÁgÁA PÉljAUïªÁ¯ÁåPï ¸À¸ÀðjA §qÀ¬ÄÛvï!
zɪÁ¼ÁPï ªÀZï eÉdÄ, ¥ÀÅuï ZÀvÁæAiÀiï ¸ÁA¨Á¼ï
EA¥ÉÇmÉðqï ªÀiÁ§ð¯ÁA - ¥ÁAAiÀiï ¤¸Àwðvï!
ªÉÆ£ÁðZÁå WÀgÁ ªÀZÉÆ£ï PÉÆuÁ¬ÄÌ fªÀAvï ¥ÀÅt PÀj£ÁPÁ eÉdÄ
CgÉAdgï ªÁ¯É ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ‘¸ÉÌZï’ WÁ°Ûvï!
²PÀªïÚ ¢Ã eÉdÄ, eɪÁuï ªÀiÁvïæ £ÁPÁZï £ÁPÁ
JPËAmï
GAqÉÆ gÀÆZï £Á, ªÀiÁ¹î PÀ¥Àð¯Áå ªÀÄíuï GzÀAiÀĪÁtÂgï AiÉÄÃvï!
¥Á¢æ-ªÀiÁ¢æAPï ªÉļÉÆAPï ¥ÀÅt RArvï ªÀZÁ£ÁPÁ eÉdÄ D¸ÁVÃ?!
CUÁðA «Äøï, CmÁæ DAiÉÆÃUï, qÀd£ï ¸À«Äw ªÀÄíuï ©fà D¹Ûvï!
«Ä¸ÁAªÁZÁå DAiÀiÁÛgÁ ªÀiÁvÉÆì «±Éªï WÉ eÉdÄ
¨sÁAiÀiïæ ªÀZÁ£ÁPÁ-
zɪÁ¼ÁA¤ ¨ÁeÁgÁA - vÀÄPÁAiÀiï K®A WÁ°Ûvï!
KPï WÀr AiÉÄvÁAiÀiï vÀgï ¥sÉÃ¸ï §ÄPÁgï AiÉÄà eÉdÄ
¯ÉÊPï PÀªÉÄAmÁìA ¤¨Á£ï ¥ÀÅt vÀÄfA ¨sÀÄVðA G®AªïÌ ªÉĽÛvï!!
(C£Á«ÄPï)
34
eÉdÄ ªÀÄ£Áê PÀļÁZÉÆ GeÁéqï
Qà 70:1 “zɪÁ, ªÀiÁíPÁ ¤ªÁgï, ¸ÀªÉð¸ÀàgÁ,
ªÀiÁíPÁ PÀĪÉÆPï PÀgÀÄAPï vÀÄvïð PÀgï”
DzsÀĤPï ¸ÀA¸ÁgÁAvï D«Ä DªÀiÁÌAZï -«£ÉìAmï ¦AmÉÆ,
¨sÁªÁyð ªÀÄíuï C©üªÀiÁ£ï ¥ÁªÁÛAªï. ¥ÀÅuï, ®Æqïðì ªÁqÉÆ
¨sÁªÁxÁðPï ¥ÀÇgÀPï PÀ£ÉÆðå D¤ f«vÁ
¸ÁPïì £ÁvÀgï, D«Ä ¥ÉÇPÀ¼ï D¤ ªÀåxïð.
dÄzɪÁA §j D«Ä DªÀiÁÑ÷å QæøÁÛAªÀàuÁ
«²A C©üªÀiÁ£ï ¥ÁªÁÛAªï ¸ÉÆqïß zɪÁPï dÄzɪÁA ¸ÀªÉA ºÉgï eÁwaÃAAiÀiï zɪÁZÁå
ªÉÆUÁaA eÁAªÉÑ ftÂAiÉÄ ¸ÁPïì fAiÉÄAªïÌ zÁAiÀiÁÓaA ¸ÀºÀªÁj¸ÁÝgÁA, wÃAAiÀiï vÉZï
¥ÁnA ¥ÀqÁè÷åAªï. D«Ä ¨sÁªÁyð eÁAªïÌ D¤ JPÉZï PÀÄrZÉ ¸ÁAzÉ. QæøÁÛ eÉdÄ
wÃ£ï ¸ÀAVÛ UÀeÉðZÉÆå. ¥ÉʯÉA ¸ÀªÀÄÓtÂ, zÀĸÉæA xÀAAiÀiï zɪÁ£ï ¢¯Áè÷å ¨sÁ¸ÁªÁÚ÷å¤A
¤zsÁðgï, w¸ÉæA zsÉÊgï. D«Ä zsÀªÀiÁðAvï D¸ÉÑA wÃAAiÀiï ªÁAmÉ°.”
UÀeÉðZÉA £ÀíAiÀiï ¥ÀÅuï eÉdÄZÁå GeÁéqÁAvï KPï zÁPÉÆè gÁdÄ ªÉAPÀmÉñï.
D¸ÉÑA UÀeÉðZÉA. Deï-PÁ¯ï GvÀÛgï ªÉAPÀmÉñï eÉdÄZÉÆ KPï ¨sÀPïÛ eÁªÁ߸ï¯ÉÆè.
¨sÁgÀvÁAvï xÉÆrA CQæøÁÛAªï ¨sÁªï- CQæøÁÛAªï vÉÆ, ¨sÉÆ¥Á¯ï gÉÊ¯ï ¸ÉÖñÀ£ÁZÉÆ
¨sÀ¬ÄÚ QæøÁÛAªÁAZÁåQà ZÀqï QæøÁÛZÉ ¨sÀPïÛ ªÀiÁ¸ÀÖgï. 1984vï ¨sÉÆ¥Á¯ÁAvï «PÁ¼ï
eÁ¯ÁåAvï! vÁAZÁå ªÀÄÄPÁgï D«Ä £ÁAªÁ UÁå¸ï °ÃPï eÁªïß ºÀeÁgÁA¤ ¯ÉÆÃPï
¥ÀÅvÉð QæøÁÛAªï. ¸ÁA. ¥Áªïè J¥sÉeïUÁgÁAPï ªÉįÉÆè. vÁå PÀgÁ¼ï ¢¸Á ¸ÀPÀÌqï ¸ÉÖñÀ£ï
§gÀ¬Ä¯Áè÷å ¥ÀvÁæAvï C±ÉA ¸ÁAUÁÛ ºÉgï ¸ÉÆqïß zsÁAªÉè. ¥ÀÅuï gÁdÄ ªÉAPÀmÉñï
eÁwZÉAiÀiï zɪÁZÁå zÁAiÀiÁÓZÉ ¸ÀºÀªÁgɸÁÝj ¸ÉÖñÀ£ÁAvï gÁªÉÇ£ï, vÁå ¸ÉÖñÀ£ÁAvÁè÷å£ï
ªÀÄíuï. J¥sÉeï 3:1-6 “ºÉZïÑ ¥Á¸ÉÆvï ¥Á±Ágï eÁAªÁÑ÷å JQà gÉʯÁPï ¸ÉÖñÀ£ÁAvï
vÀĪÉÄÑ SÁwgï ºÁAªï ªÀiÁUÁÛA. ºÁAªï, gÁªÉÇAPï ¢Ã£Á¸ÁÛA, ¥Á¸ï ¹UÀß¯ï ¢Ãªïß
¥Áªïè, ºÉgï eÁwAZÁå vÀĪÉÄÑ SÁwgï QæøÁÛ ªÀÄÄPÁgï ªÀZÉÆAPï ¸ÁAUÁÛ¯ÉÆ. CPÉÃgÉPï,
eÉdÄZÉÆ SÉÊ¢. vÀĪÀiÁÑ÷å »vÁ ¥Á¸ÉÆvï ¸ÀPÀÌqï §AzÀ§¹Ûgï D¬Ä¯Áè÷å £ÀAvÀgï
zɪÁ£ï J¢ ªÀwð dªÁ¨ÁÝj ªÀiÁíPÁ ¢¯Áå ¸ÉÖñÀ£ÁAvï ªÉįÁè÷åAZÉÆå PÀÄr PÁqÁÛ¸ÁÛ£Á,
ªÀÄíuï vÀÄ«Ä DAiÉÆÌ£ï D¸Éåvï. ºÁªÉA DvÁA gÁdÄ ªÉAPÀmÉñï gÉʯÁZÉÆ ¥ÁZÉÆé ¨ÁªÉÇÖ
¸ÀAQë¥ïÛ xÀgÁ£ï §gÀAiÀiÁèA vÀ±ÉA zɪÁ£ï D¦è ºÁwA Wɪïß ¥Áèöåmï ¥sÉǪÀiÁðZÁå JPÁ
UÀĦvï ªÀiÁAqÁªÀ¼ï ªÀiÁíPÁ PÀ½vï PɯÁå. ºÉ ªÀÄįÁågï ªÉÆgÉÆ£ï ¥Àqï¯ÉÆè vÁAPÁA ªÉļÉÆî.
«²A vÀÄ«Ä ªÁZÁÛ£Á QæøÁÛZÁå WÀÄmÁa Qwè gÁdÄ ªÉAPÀmÉñÁ£ï gÉʯÁZÁå ºÀeÁgÉÆA
¸ÀªÀÄÓt QvÉè ¸ÀA¥ÀÇuÁðAiÉÄ£ï ºÁªÉA WÉvÁè÷å ¥ÀæAiÀiÁtÂPÁAZÉÆ fÃªï ªÁAZÀAªÁÑ÷å SÁwgï,
ªÀÄíuï vÀĪÀiÁÌA PÀ½vï eÁvÀ¯ÉA. DzÁè÷å ¥É¯ÁåZÁå §gÉ¥ÀuÁSÁwgï D¥ÉÇèZï fêï
PÁ¼Ágï RAZÉZï ¸ÀAvÀwPï PÀ½vï PÀgÀÄAPï §° ¨sÉlAiÉÆè. ºÁå ¸ÀA¸ÁjA §gÉA PɯÉèAiÀiï
£Ávï¯ÉÆè ºÉÆ WÀÄmï ºÁå PÁ¼Ágï zɪÁ£ï ªÉÆvÁðvï, §gÉA SɯÉèAiÀiï ªÉÆvÁðvï. §gÉA
D¥Áè÷å ¥ÉæÃgÀPï DvÁä÷å ªÀiÁj¥sÁvï ¨sÁUɪÀAvï £É¸ï¯ÉèAiÀiï ªÉÆvÁðvï! vÀgï, ±ÉªÉÇmï QvÉA?
zsÀªÀiïð zÀÄvÁAPï D¤ ¥ÀæªÁzÁåAPï GWÀqÁè. Qà 27-13 C±ÉA ¸ÁAUÁÛ : “¥ÀÅuï ºÁAªï ºÉA
ºÉÆZï vÉÆ WÀÄmï- ¸ÀĪÁvÉð ªÀiÁj¥sÁvï RgÉAZï eÁuÁ, fAiÉÄvɯÁåAZÁå zÉñÁAvï

35
¸ÀªÉðøÀàgÁZÉA §gÉ¥Àuï ºÁAªï zÉPÀÛ¯ÉÆA” DªÀiÁÌA D¤ CAvÁæ¼ÁZÁå ¸Àªïð gÀZÁßAPï D¥ÁÚ xÀAAiÀiï
CeÁ¥ÁA WÀqï¯Áè÷å PÀqÉ zsÁAªÉÇAPï ªÉüï D¸Á gÁf PÀgÀÄ£ï WÉA«Ñ ªÀÄíuï. ¸ÀA¸ÁgÁa ¥À¢é QæøÁÛ
vÀjà DªÀiÁÑ÷åZï fêÀ£ÁAvï QwèA CeÁ¥ÁA ªÀÄÄPÁgï PÁAAiÀiï £ÀíAiÀiï ªÀÄíuÁÛ ¸ÁA ªÀiÁvɪÁZÁå
WÀqÁÛvï vÉA PÀ½vï D¸Á£Á! DªÀiÁÌA DªÉÆÑ DvÉÆä ªÁAeɯÁAvï 28-18 “eÉdÄ ¯ÁVA AiÉÄêïß
¸ÁA¨Á¼ÁÑ÷å zɪÁ PÀqÉ ªÀiÁUÉÆAPï ªÉÃ¼ï £Á! vÁAZɯÁVA G®ªïß ªÀÄíuÁ¯ÉÆ : “¸ÀVðA D¤
zɪÁa ªÀiÁAqÁªÀ¼ï QvÉA w D«Ä ¸ÀªÉÆÓ£ï WÉAªïÌ ¸ÀA¸ÁjA zɪÁ£ï ªÀiÁíPÁ ¸Àªïð ¥À¢é ¢¯Áå.”
eÁAiÀiï. D«Ä PÉêÀ¯ï QæøÁÛAªï £ÀíAiÀiï, QæøÁÛaA vÁå zÉPÀÄ£ï D«Ä ¤zÉAvÉÆè GmÉÆÑ ªÉüï DAiÀiÁè
eÁAªïÌ eÁAiÀiï. ªÀiÁvɪÁZÁå ªÁAeɯÁAvï 1-21 ªÀÄíuÁÛ ¨sÀªÁð±ÁåZÉÆ ¥ÀæªÁ¢ E¸Á¬ÄAiÀiÁ. 60:1-
C±ÉA ¸ÁAUÁÛ : “w JPÁ ¥ÀÅvÁPï ¥Àæ¸ÀÆvï eÁvÀ°, 6 “Hmï, ¥Àdð½vï eÁ, vÀÄeÉÆ GeÁéqï
vÀĪÉA vÁPÁ eÉdÄ ªÀÄíuï £ÁAªï zÀªÀgÀÄAPï DAiÀiÁè. ¸ÀªÉð¸ÀàgÁa ªÀÄ»ªÀiÁ vÀÄeÉgï ¥Àdð¼ÁÛ.
eÁAiÀiï. QvÁåPï, vÉÆ D¥Éè ¥ÀeÉðPï wZÁå ¥ÁvÁÌAwè ¥À¼É, ¥ÀæxÉégï CAzÁÌgï «¸ÁÛ¯Áð D¤ gÁµÁÖçAZÉgï
¸ÉÆqÀAiÀiÁÛ¯ÉÆ”. D«Ä DªÀiÁÑ÷å ¨sÀÄUÁðåZÉÆ ¥ÉÇøï PÁ¼ÉÆPï. vÀjÃ, vÀÄeÉgï ¸ÀªÉð¸Ààgï ªÀAiÀiïæ ¸ÀvÁð.
PÀvÁðAªï, zÀĸÁæ÷åAZÁå £ÀíAiÀiï. D«ÄÑA PÁ¼ÁÓ- vÁa ªÀÄ»ªÀiÁ vÀÄeÉgï ¢¶Ö ¥ÀqÁÛ. gÁµÁÖçA
ªÀÄ£ÁA GVÛA eÁ¯Áè÷å G¥ÁæAvï ¸ÀUÉîA ¸ÀªÀÄÓuÉPï vÀÄeÁå GeÁéqÁ²A AiÉÄvÁvï D¤ gÁAiÀiï vÀÄeÁå
AiÉÄvÁ ¸ÀVðAZÉA gÁeï eÉdÄPï M¼Á̯Áè÷å GzɪÁZÁå ¥Àdð¼Á²A. vÀÄeÉ zÉÆ¼É G¨Ágï
¸ÀªÁðAZÉA ªÀÄíuï. dĪÁAªÁÑ÷å ªÁAeɯÁAvï D¤ ¨sÉÆA«ÛA ¢ÃµïÖ ¯ÁAiÀiï. ¸ÀVîA JPÁÖAAiÀiï
eÉdÄ ªÀÄíuÁÛ : 14: 1.2 “vÀÄ«Ä PÀ¼Àé¼ÉÑA £ÀíAiÀiï, eÁªïß vÀÄeɲA AiÉÄvÁvï. ¥ÀAiÀiïì ¥ÀAiÀiïì xÁªïß
zɪÁZÉgï «±Áé¸ï zÀªÀgÁ, ªÀÄíeÁå ¨Á¥ÁZÁå WÀgÁ AiÉÄvÁvï vÀÄeÉ ¥ÀÇvï D¤ vÀÄeÁå zsÀĪÁAPï
eÁ¬ÄÛA PÀÄqÁA D¸Ávï. £Ávï °èA vÀgï ºÁAªï ºÁAr §¸Àªïß ºÁqÁÛvï. ºÉA ¥À¼Éªïß vÀÄA
vÀĪÀiÁÌA ¥ÀAiÉÄèAZï ¸ÁAUÉÆÛA. ºÁAªï DvÁA ¥Àdð½vï eÁvÀ°AiÀiï. vÀÄeÉA PÁ½eï GqÀÛ¯ÉA
ªÀZÉÆ£ï vÀĪÀiÁÌA KPï eÁUÉÆ vÀAiÀiÁgï PÀvÁðA” D¤ gÀÆAzï eÁvÀ¯ÉA. QvÁåPï zÀAiÀiÁða ¸ÀA¥ÀwÛ
ºÁå ¸ÀA¸ÁjA DªÉÄÑA ªÀÄí¼ÉîA ¸Àªïð D«Ä ¸ÉÆqïß vÀÄeɲA ªÁ¼ÀÛ°. gÁµÁÖçAa UÉæøïÛPÁAiÀiï vÀÄeɲA
ªÉvÁAªï. ºÉA fªÉA ¸Àvï. D«Ä PɯÉèA §gÉ¥Àuï AiÉÄvÀ°. PÀjA »AqÁ »AqÁ¤ AiÉÄêïß vÀÄeÉÆ
ªÀiÁvïæ D«Ä Wɪïß ªÉvÁAªï. UÁAªï ¨sÀvÁð°A. «Ä¢AiÀÄ£ÁaA D¤ J¥sÉaA
D«Ä §gÉA PɯÁågï QæøÁÛZÁå GeÁéqÁAvï vÀgÀÄuï PÀjA, ¨sÁAUÁgï D¤ zsÀÄA¥ï ºÁqÀÄ£ï
D¸ÉÛ¯ÁåAªï. ¸ÁA ¥Áªïè PÉƯÉƸÉìUÁgÁAPï ±É¨Á xÁªïß ¸ÀVîA AiÉÄvÀ°A D¤ ¸ÀªÉð¸ÀàgÁa ¸ÀÄÜw
§gÀ¬Ä¯Áè÷å ¥ÀvÁæAvï ¸ÁAUÁÛ 1:15-20 “vÉÆZï PÀvÀð°A. eÉdÄa M¼ÉÆPï WÉvï¯Áè÷å G¥ÁæAvï
¥ÀæwgÀÆ¥ï CzÀȱïå zɪÁZÉA. ¥ÀæxÀªÀiï d¤vï ¸Àªïð D«ÄÑA ªÀÄ£ÁA-PÁ½eï ¥Àæd¼ÁÛvï.”
gÀZÁßA ªÀÄzsÉA vÁZÉ xÀAAiÀiï ¸ÀVðAaA D¤ Deï, zɪÁPï ¢A«Ñ ªÀiÁ£ï ªÀÄAiÀiÁðzï GtÂ
¥ÀæyéaA ¢¸ÁÛvï wA D¤ ¢¸Á£Ávï°èA ¸Àªïð eÁ¯Áå. PÁgÀuï, D«Ä ¸ÀA¸Áj ¥ÀzÉéPï D±É¯Áè÷å
gÀZÁßA - ¹AiÀiÁ¸ÀuÁA, ¸Áé«ÄvÁéA C¢üPÁgï ªÀ«ðA. ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPÁAvï RAAiÀÄìj §gÀAªïÌ £Á
D¤ ¥Àæ¨sÀÄvÁéA - zɪÁ£ï gÀaèA. ¸Àªïð gÀZÁßA ªÀÄ£ÁêAPï ªÀÄ»ªÀiÁ ¢ÃAªïÌ. ®ÄPÁZÁå ªÁAeɯÁAvï
eÁAªÉÑ ¥ÀAiÉÄèA vÉÆ D¸ï¯ÉÆè. ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ vÁZÉ C±ÉA ¸ÁAUÁÛ : RgÁå zɪÁPï ªÀÄ»ªÀiÁ ¢ÃAªïÌ.2-
ªÀiÁj¥sÁvï D¹ÛvÁéAvï D¸Ávï. vÉÆZï ªÀĸÀÛPï 14 “ªÀÄ»ªÀiÁ zɪÁPï G£ÀßwA D¤ ±ÁAw zɪÁPï
PÀÄrZÉA ªÀÄíuÉÓ ¥À«vïæ ¸À¨sÉZÉA. DgÀA¨sï ªÀ ¥ÀAiÉÄèA ªÀiÁ£Àé¯Áåvï vÁå ªÀÄ£ÁêAPï ¸ÀA¸ÁjA”
¥sÀ¼ï fªÀAvï eÁ¯Áè÷åAZÉA. zɪÁaZï RIJ C² D«Ä GeÁéqÁAvï D¸ÁAªï vÀgï D«ÄÑA
eÁ°. vÁZÉ xÀAAiÀiï D¥ÁÚa ¸ÀVî ¸ÀA¥ÀÇtðvÁ ªÀÄÄPÁªÀļÁA ¥Àdð¼ÁÛvï. D«Ä eÉdÄPï zsÀ¯Áðågï
©qÁgï PÀgÀÄ£ï D¹Ñ D¤ vÁZÁå RĸÁðZÁå gÀUÁÛ D«Ä zɪÁZÁå D¤ ¥É¯ÁåZÁå ªÉÆUÁ£ï ¨sÀvÀð¯ÁåAªï
ªÀiÁj¥sÁvï ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï ¸Áܦvï PÀ£ïð , ¨sÀÄ«ÄZÁå D¤ zɪÁPï ªÀÄ»ªÀiÁ ¢ÃAªïÌ DªÉÄÑA PÁ½eï

36
GUÉÛA eÁvÀ¯ÉA. eÉdÄPï M¼Á̯Áågï
zÁPÁ ¸ÉÆgÁå ¥Áæ¸ï ZÀqï ªÀiÁ¥Á£ï
zÁP PÀIJa ¨ÉÆÃgï
¸ÀAvÀĵÀÖvÁ ªÀÄíuÁÛ QÃvÀð£ï UÁgï
zÁ«zï 4-7vï. “zsÁ¤ D¤ zÁPÁA zsÀĪÉZÉA PÁeÁgï ªÀÄíuï «Dgɸï PÁuÉϯÉA
¸ÉÆgÉÆ ¨sÀ¥ÀÇðgï D¸ÁÛ£Á ºÉgÁAPï RZÁðPï eÁ¯ÉA - zɪÁPï CUÁðA
eÁvÁ vÁå ¸ÀAvÉƸÁ ¥Áæ¸ï C¢üPï WÀgÁAvï Zï G¨ÉÝÃ¸ï ¨sÉÆUÉÑA ªÀiÁUÉÆ£ï WÉvÉèA
¸ÀAvÉƸï vÀĪÉA vÀÄeÁå PÁ¼ÁÓAvï WÀZÁðåAPïZï CqÀ̼ï eÁA«ÑA RUÁðA!
¨sÀ¯ÁðAiÀiï” D«Ä DvÁA ¥Áæavï
PÁ¼ï ¸ÀA¥ÉÇ£ï fªÀAvï eÉdÄZÁå “¸ÀPÁ½A GmÉÆ£ï «Ä¸ÁPï ªÀZï
GeÁéqÁAvï GmÉÆÑ ªÉüï eÁ¯ÉÆ D¼ÁìAiÀiï PÀj£ÁPÁ, ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌPï ¥Áqï
ªÀÄíuÁÛ ¸ÁA. ¥Áªïè gÉƪÀiÁUÁgÁAPï ¸ÀÆÌlgï ªÀj£ÁPÁ, ZÀ¯ÉÆ£ï ªÀZï
§gÀ¬Ä¯Áå ¥ÀvÁæAvï 13:11-13 “ºÉA §eÁgÁAwè vÀPÁðj ºÁqï”
¸Àªïð aAvÁ£Á PÀ¸À¯Áå ªÉüï
WÀrAiÉÄPï D«Ä ¥ÁªÁè÷åAªï ªÀÄíuï “¸ÉeÁj ¥À¼É D¸ÀàvÉæAvï D¸Á
vÁPÁ KPï ¨sÉmï ¢Ã
vÀÄ«Ä eÁuÁ eÁAiÀiÁ. D«Ä ¤zÉAvÉèA
E¹ZÉÃgï D¤ n« ¸ÀUÁî÷å ¢¸Á
GmÉÆÑ ªÉüï eÁ¯ÉÆ. DªÉÄÑA vÁgÀuï
DfÃuÉðPï PÁgÀuï w”
D«Ä ¸ÀvÁä£ÀÄAPï ¸ÀÄgÀÄ PÀvÁð£Á
D¸Àè¯ÉA vÁZÉ ¥Áæ¸ï DvÁA ZÀqï
“¨sÀÄUÁðåAPï PÀA¥ÀÇålgï SɼÉÆAPï ¸ÉÆqï
¯ÁVA D¸Á. gÁvï PÁ¨Ágï eÁ¬ÄvïÛ vÁAZÁå ¥ÁnPï ¯ÁUÁ£ÁPÁ
D¬Äè D¤ ¢Ã¸ï GzÉAªÉÇÑ eÁ¯ÉÆ. vÁAZÉA ªÉƨÁAiÀiïè D¤ ¥sÉæAqï
zÉPÀÄ£ï, D«Ä PÁ¼ÉÆPÁAvÁè÷å PÁªÀiÁPï ¥ÁæAiÀiïZï vÀ², ®qÁAiÀiï £ÁPÁ”
¥Ámï PÀAiÀiÁðA D¤ GeÁéqÁaA
gÀhÄÄeÁ PÀªÀZÁA £É¸ÁåA. D«ÄÑ “GPÀqÁèAVà ¥À¼É ªÀiÁ¸ï
ZÁ¯ï ZÀªÀÄÌuï ¢¸Á GeÁéqÁAvï vÀPÁðj zsÀĪïß ²AzÀÄ£ï ¢Ã
fAiÉÄvÀ¯Áå duÁAPï ¸ÀºÀeï°è eÁªïß «Ä¸ÁAvï, ¸ÉƨsÁuÁAvï ¸ÁAUÁvÁ §¸ï
D¸ÀÄA. ¥ÉÇmÁzïð¥Àuï ªÀ ¨É¨ÉÝ¥Àuï, D¸ÀàvÉæPï ªÉvÁ£Á zsÀAiÀiÁæPï AiÉÄÔ
PÁªÀiÁZÁgï ªÀ ¨sÁ¸À̼Ààuï, gÀhÄVØA ªÀ
ªÀĸÀgï DªÀiÁÌA £ÁPÁ.” D«Ä ¥Á¸ÁÌ “¸ÀPÁ½A ¸ÁAeÉgï ªÁQAUï PÀgï
PÁ¼Ágï D¸ÁAªï. fªÀAvï eÉdÄZÁå ªÀ½ÌZÁåAPï ºÁ¸ÉÆ, §gÉA GvÁgï
GeÁéqÁa ¸Á«î D«Ä QæøÁÛAªï zsÀĪÉPï ¥À¼ÉAªïÌ ¨sÁAiÀiïæ ¸Àgï
eÁªïß vÁå ¸ÁªÉîZÁå D¸Áæ÷åAvï DªÀiÁÑ÷å eÁAªÁåPï ªÀÄíuï WÉ KPï ¨Ánè UÉÆqï ¸ÀÄgï!”
¸ÀªÀiÁfAvÁè÷å ¤gÁzsÁgÁAPï DzsÁgï
eÁªÁåA D¤ ¸ÀVðAZÁå gÁeÁAvï §gÉA eÁ¯ÉA ¨ÁAiÉÄèZÉA DAiÀiÁ̯ÉèA
¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÁåA. PÀÄrPï ¨É¸ÉÆgï ¥ÀÅuï ªÀÄwPï D¸ÉÆgï
ªÉÃ¼ï §gÁå£ï ¥Á±Ágï, ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï ¯Á¨ÉèA
fªÀAvï eÉdÄ DªÀiÁ ¸ÀªÉÄøÁÛAPï
jmÁAiÀÄjAPï ºÉA §gÉA ±Á¹Ûgï!
D²ÃªÁð¢vï PÀgÀÄA..
(©Uï eÉ n« D¤ - eÉÆPÁé, ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
ºÉgï ªÀÄļÁA xÁªïß)
37
Reflections During the Period of Lent

SPIRITUAL POVERTY
ER
ERTY
Wren Fernandes,
Infant Jesus Ward

how to be humble. The battle began
when the Philistine warrior called Goliath
challenged Israel’s army. The Philistines
were constant enemies of Israel during this
period. I personally really like this story
because it’s got a fight to it and brings
back school memories where I did a mono
acting skit, playing the role of both David
and Goliath.
The major concern for God’s people,
the Israelites was Goliath, the Philistine.
He was described as having a huge stature,
3 meters (9.8 ft) tall, and wore a bronze
armour that weighed 57 k.g. with a bronze
helmet, arraying a bronze javeline with an
This article is a reflection on the iron head. His gigantic appearence instantly
aspect of poverty called spiritual poverty, brought fear in the camp of Israel. Goliath
which is the dependency on God. We are was coming out with his battle equipment
creatures called to live concious that God, and parading in front of the Israelite army, as
our Creator, knows what is best for our life, he wanted them to be dismayed and greatly
and to voluntarily choose to be humble and afraid of him. He marched by throwing
depend on Him for guidance and strength out bold challenges like “I defy the armies
to live and to love just as Christ did in His of Israel this day; give me a man, that we
limited human life. Christ was spiritually may fight together” Goliath challenged the
poor because He depended on His Heavenly Israelites every morning and evening for
Father and the Holy Spirit for guidance and forty days.
strength. At times. our present situation or
Todays reflection will be 1 Samuel problems we face in life may seem as huge
17: 12-32, which is about one of the and gigantic, as the stature of Goliath, where
most remarkable battles in the Bible, the all the odds are against us. In addition when
battle between David and Goliath and it we try to follow christian values in our
is going to invite us to learn from David lives or try to live up to it, we are greatly

38
challenged and condemned. I am sure all David, instead of being afraid
of us have experienced many different of Goliath like everybody else, says
moments where we have been forced with to his fellow Israelites, “Who is this
our own Goliath. But how are we invited to uncircumcised Philistine who defies the
respond? Let’s learn from David. armies of the living God?” To have no
David was the 8th son of Jesse. He was fear of threats to our temporary lives is a
a shepherd. His father told him to take food sure sign of our spiritual poverty. David is
to his elder brothers who were fighting the indeed living with trust “in the living God”
Philistines on the battlefield. David was who is greater and more powerful even
humble and he allowed his father to tell him than death itself.
what to do and did not think that he knew It seems that David alone focused on
better. Do we have the same readiness to the victory of Israel and the honour of the
humbly follow instructions of others when living God. This truly shows David to be a
they make known to us a genuine need? For man after God’s own heart. He cares about
example, when our boss at work asks us to the things God cares about. He saw the
correct a mistake, when our spouse asks us problem in spiritual terms, not in material
to compromise our plan for common good, or fleshy terms.
when a friend or colleague asks for help in David then moves on into the next
something that is important? phase of the battle: his confident words
Spiritual poverty is first learnt as we had reached the ears of king Saul and Saul
are growing up in how we relate to others, calls for David to speak with him. David’s
especially our parents or carers. They are words to Saul were “your majesty, no one
those who love us most and instruct us in should be afraid of this Philistine (Goliath);
good paths for our benefit. We learn to hope, your servant will go and fight him”
respect and trust what they advise us. Like There is nothing extraordinary about
David with his father, we learn to humbly this sentence. He does’t say he will go rip
allow others, who we consider “good”, to Goliath into pieces or something like that.
tell us what to do and we follow. This is David was spiritually poor, depending on
what it means to be spiritually poor. God’s spirit, who is all powerful and was
When David visited his brothers, it so not depending on his own human spirit that
happened that Goliath came out as usual to would logical;ly have been afraid. Because
challenge the Israelites as he always did. David was humble, he had the courage to
David witnessed the fear on the faces of the speak these words, when everyone else was
Israelites. When the Israelites saw Goliath, so afraid for their lives.
they ran away in terror. “Look at him” they David was bold but bold in God, not
said to each other “Listen to his challenge”. in himself. He knew the battle belonged to
Here we see the other soldiers focused on the Lord. We get a clear demonstration of
the danger of the battle for their physical David’s faith in God’s spirit here. He ran
lives. towards Goliath because he was poor in

39
his own spirit, but rich in God’s powerful the enemy (problem) with complete belief
spirit. Do we have the same confidence in in Him.
the Lord each day as we face our battles This article is an invitation for each
to bring about God’s kingdom and love one of us to identify our own Goliath and
amidst negativity, insults, no respect and allow David’s life to inspire us to respond
unfair demands? with the same humility and steadfast faith
Many Christians, especially myself, in God. It is also reminder during lent, that
stuggle with this. We are unsure whether our strength comes from the almighty God
God is supposed to do it or we ourselves. and we face our daily challenge/battles
The answer is “yes”, God does it and we by completely depending on God in all
play our part too. We trust God and rely on circumstances.
Him, enter the battlefield and then run at

GlAiÀiïÛVà ªÀĤ¸ï, ªÉįÁè÷åPï?
¸ÀAvÉÆ¸ï ªÀÄíeÉÆ PÉzÉÆ ªÀvÉÆð
ªÀtÄðAPï eÁAiÀiÁß ªÀÄíeÁå£ï D¸Á vÀ¸ÉÆ
C¥Àj«Ävï zÉuÁåA¤ ¨sÀ¯Áð ¯ÉÆÃPï UÁAªÉÇÑ
ZÀ¯ÁèA ¥ÀæAiÀÄvïß GUÁØ¥ÀÅAPï gÁeï WÀÄmÁZÉÆ

«fävï eÁvÁA aAvÁ£Á ZÀjvÁæ
WÀqÁßgÁAZÁå ¸ÁzsÀ£ÁA¤ G¨ÁÓ¯ÁåAvï «avÁæA
£ÀíAiÀiï ªÀ¸ÀÄÛgï, DAiÀiÁÝ£ï, ¸ÀA¥ÀPïð ¸ÁzsÀ£ÁA
§UÁgï ªÀÄ£Áê£ï WÁ¯Á ªÉqÉÆ ¨sÀÄAAiÀiï-CAvÁæ¼ÁPï

¸ÉƨsÁAiÉÄZÉA eÁ¯ÁA fêÀ£ï DAiÉÄÑA
ªÀiÁí£ÁPï ¥sÁªÉÇ ¸ÁzsÀ£ï WÀqÁßgÁAZÉA
UÀeï𠢸Á£Á Deï ¥sÀÅAQÑ GeÁåPï
WÀqÉå£ï ¥ÁªÁÛ SÁuï-eɪÁuï WÀgï ¨ÁUÁègï
zÀAiÀiÁð xÀ¼Ágï G¥ÉvÁ ªÀĤ¸ï
ªÁZÁÛA vÉA ªÀÄÄzÀæuï §gÀªÉÚA, QvÉA £ÀªÁ¯ï G¨ÁÛ WÀAmÉƨsÀgï ¤gÀUÀð¼ï ªÁgÁågï
DAiÀiÁÌvÁA UÁAiÀiÁ£ï, ¸ÀÄgï QvÉA ªÉƪÁ¼ï D±ÉvÁ ¥ÁªÉÇAPï ¸ÀÄAiÀiÁð ZÀAzÁægï
zÉPÁÛA ¦AvÀÄgï, £ÉlAiÀiÁèA QvÉèA gÀAUÁ¼ï §¸Áè DgÁªÀiÁgï, ¢Ãªïß PÁªÀiï AiÀÄAvÁæPï
ZÁPÁÛA vÉÆ £ÁZï, ¢¸ÁÛ QvÉèA ¸ÀgÀ¼ï!
QvÉA ªÀÄÄPÁgï? D¸ÀÛ¯ÉAVà D¤Qà ªÀvÉðA?
xÀAqï ªÀ UÀgÀªÀiï ªÁgÉA ªÁí¼ÁÛ GeÁé÷å zÁªÁåPï gÁªÀAiÀiïÛVà ªÀĤ¸ï ªÁzÁ¼ï ªÁgÁåPï?
fêÁ¼ï PÀvÁð «Ãeï ¸ÀPÀvï UÉæöÊAqÀgï ¦üæÃdgÁPï GlAiÀiïÛVà ªÉįÁè÷åPï? eÁAiÀiïÛVà ¹Ûçà UÀ¨sÉðøïÛ «avïæ ¸ÀPÉÛ£ï?
vÉÆmÁA GzɯÁåAvï WÀZÁðå ªÀiÁ¼Áågï eÁAiÀiïÛVà «AUÀqï ¸ÁUÉÆgï, ªÀiÁ¯Áðågï ¨ÉvÁÌn?
¦ÃPï ¦PÁÛ ªÉ¼Á ¥ÀÅ«ð, ªÀĤ¸ï ¨sÀįÁè mÁæ÷åPÀÖgÁPï -ªÀiÁåQì ªÀiÁnð¸ï, gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï ªÁqÉÆ

40
§gÁå UÉƪÁî÷åZÉÆ ¥ÁmÁèªï

gÉÆÃf PÁéqÀæ¸ï
¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ

xÉÆqÁåAaA zÉƼÁåAPï ¢¹ÑA zÀÄPÁA vÀgï D¤
xÉÆqÁåAaA zÀÄQ£ï ªÁA«ÑA PÁ¼ÁÓA. ªÉgÉƤPÁ£ï
eÉdÄZÉA WÁAiÉįÉèA D¤ WÁªÉįÉèA ªÀÄĸÁÌgï
¥ÀŸÀÄ£ï ¨sÀÄeÁªÀuï ¢°. £Á£ÁAvÁå PÀµÁÖA¤ ªÀ¼Àé½ÑA
D«ÄÑA ¨sÁªÁØA, ¸ÀªÀĸÁåAZÁå ¸ÀĽ¤A ©¸ÀÄqÉè°A
D«ÄÑA AiÀÄĪÀduÁA, JPÀÄì¥Àðuï PÁAvÉÆA«ÑA
¥ÁæAiÀÄéAvÁA - ªÉĽÛvï DªÀiÁÌA E¸Á̯ÁAvï, PÁªÀiÁ
¸Á¯ÁAvï, D±ÀæªÀiÁAvï, D¸ÀàvÉæ¤A ªÀ DªÀiÁÑ÷åZï
WÀgÁAvï! ¨sÉƪïZï xÉÆqÁåAPï DyðPï PÀĪÉÄÌa
¥ÀævÉÃPï eÁªïß PÀgÉeÁäAvï RĸÁð ªÁmÉ UÀeïð D¸Ávï ¥ÀÅuï ZÀqï duÁAa UÀeïð vÁAPÁA
ªÉ¼Ágï D«Ä QæøÁÛZÉÆ ¥Á±ÁAªï ¤AiÀiÁ¼ÁÛ£Á Cxïð PÀ£ïð WÉA«Ñ, zÀAiÀiÁ¼ÁAiÉÄZÁå ¸ÀàAzÀ£Áa,
DªÀiÁÌA zÀÆPï ¨sÉÆUÁÛ. GªÀiÁ¼Áå£ï eÁAiÀiÁÛ÷åAZÉ KPï §gÁå GvÁæa, ftÂAiÉÄ RĸÁðZÉA ªÀd£ï
zÉÆ¼É ©üeÁÛvï QvÁåPï, DªÀiÁÑ÷å PÁwgï ¯Áí£ï KPï ºÁ¼ÀÄ PÀZÉÆð KPï ªÀÄAiÀiÁ๠ºÁ¸ÉÆ. ªÉÆUÁPï
WÁAiÀiï eÁ¯Áågï ¸ÉƸÀÄAPï PÀµïÖ eÁvÁvï! DmÁé÷å D¤ ¸ÁAUÁvÁPï D±Éªïß ¯Á¯ÉAªÁÑ÷åA ¥Á¸ÉÆvï,
¸ÉÛ¸ÁAªÁAvï eÉgÀÄd¯ÁåZÉÆå ¹ÛçÃAiÉÆ eÉdÄZÉ PÀµïÖ zÉÆ£ï WÀrAiÉÆ vÁAZÁå PÀµÁÖAZÁå GªÀiÁ¼ÁåAPï
zÉPÉÆ£ï gÀqÉÆ£ï eÉdÄPï ¨sÀÄdAªïÌ gÁªï¯ÉÆè÷å. D«Ä PÁ£ï ¢ªÉåvïVÃ? DªÉÆÑ ªÉüï D¤ zsÀ£ï
‘gÀqÁ£ÁPÁvï ªÀÄíeÉ ¥Á¸ÉÆ£ï, §UÁgï gÀqÁ vÀĪÉÄÑ ªÁAlÄ£ï WÉAªÉÑA §gÉA ªÀÄ£ï zÁPÀªÉåvï-VÃ?
¥Á¸ÉÆ£ï D¤ vÀĪÀiÁÑ÷å ¨sÀÄUÁðåA ¥Á¸ÉÆ£ï’ ªÀÄí½îA eÉdÄZÁå ¯Áí£Á ¨sÁªÁØAPï ‘¹gÉ£ÁZÉÆ ¹ªÀiÁAªï’
eÉdÄaA GvÁæA DªÉÄÑ ftÂAiÉÄAvï ¥Á¼ÀÄAPï D«Ä ªÀ ‘ªÉgÉƤPÁ’ eÁAªÁÑ÷åAvï, vÁAZÁå ¨sÉÆUÁÚAPï
¥ÀæAiÀÄvïß PÀvÁðAªï. eÉdÄ D±ÉvÁ £ÀíAiÀiï D«ÄÑA zsÀ£ÁvÀäPï ¸ÀàAzÀ£ï PÀZÁðåAvï D¸Á eÉdÄZÉÆ
zÀÄPÁA vÁZÉ ¥Á¸ÉÆvï §UÁgï vÁa ²PÀªïÚ DªÉÄÑ ¥ÁmÁèªï £Àí¬ÄÎ?
ftÂAiÉÄAvï D«Ä ¥Á½Ñ. ‘ªÀÄíeÁå ¯Áí£Á ¨sÁªÁAPï
vÀÄ«Ä QvÉA PɯÉA...’ ªÀÄí½îA vÁaA GvÁæA D«Ä EUÀeÉðZÁå £ÉÆn¸ï ¨ÉÆqÁðgï:
PÀ£ÁðåA¤ ¥Á¼ÀÄAPï ¥ÀæAiÀÄvïß PɯÉA vÀgï, vÉAZï ¤ªÀiÁuÁå ¨ÉæøÁÛgÁa ¸ÉgɪÀĤ ¸ÁAeÉgï 6 ªÀgÁgï
¥Áæavï DªÀiÁÑ÷å ZÀÄQAPï. DgÀA¨sï eÁvÉ°. PÀĪÀiÁÎgï ªÀÄí¼Áågï DwäPï eɪÁuï.
“JPÀÄì¥Àðuï ªÀwð ¦qÁ D¤ ªÉÆUÁa PÀĪÀiÁÎgï WÉvï¯Áè÷å vÀPÀëuï EUÀeïð ¸ÉÆqïß ¥ÁnA/
¸ÀÄQzsÁqï ªÀwð zÀÄ©îPÁAiÀiï” ªÀÄí¼ÁA ¸ÁAvï ¨sÁAiÀiïæ zsÁAªÁ£ÁPÁvï. GUÁظï D¸ÀÄA - dÄzÁ¸ï
ªÀÄzÀgï vÉgɸÁ£ï. DzsÀĤPï ¸ÀA¸ÁgÁAvï ºÉ ¸ÀAiÀiïÛ eÉdÄZÁå eɪÁÚZÉA ªÉÄÃeï ¸ÉÆqïß ¨sÁAiÀiïæ
¥ÀjA PÀµÉÆÖAaA D«ÄÑA QwèA ¨sÁªÁØA £ÁAvï! UɯÉÆè.

41
KPï «ZÁgï

C©üªÀåPïÛ ¥Àuï.
D«ÄÑ fuïAZï KPï ªÀiÁUÉÚA

ªÀiÁUÉÚA, zÁ£ï D¤ G¥Á¸ï eÁAªï.
zÁ£ï zsÀªÀiïð ¬Äà vÀ±ÉAZï.
MqÁØAiÉÄè¯Áå ©üPÁgÁZÁå ºÁwA
KPï £ÁuÉA UÀ¼ÀAiÉÄèA ªÀÄí¼Áî÷å¥sÀgÁ
D¥ÁÚZÉA gÀhÄPÀvï ªÀÄÄUÁݯÉA
QvÉA? zÁ£ï ªÀ PÁtÂPï ªÀÄí¼Áågï
PÉêÀ¯ï ¥É汃 ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï.
UÀeÉðªÀAvÁAPï ¥ÁAªÉÑAAiÀiï
zÁ£ï. PÉÆuï DzsÁgï £ÁvÉè¯Áå
¦qÉøÁÛPï D¸ÀàvÉæPï zÁPÀ¯ï
PɯÁågï vÉA vÀĪÉA PÀZÉðA
“ªÀiÁUÁ D¤ vÀĪÀiÁÌA ªÉļÀÛ¯ÉA” ²PÀAiÀiÁèA zÁ£ï. CªÀÏqï WÀqÉÆ£ï gÀ¸ÁÛ÷ågï
eÉdÄ£ï. ªÀiÁUÉÚA ªÀÄí¼Áågï QvÉA? ¢A© ªÀiÁgÀÄ£ï, ¥ÀqÉè¯Áå SÁwgï CA§Ä¯É£ïì ºÁqÀAiÉÄèAAiÀiï vÀgï
ºÁvï eÉÆqÀÄ£ï, ªÀÄvï DªÀiÁÑ÷å UÀeÁðA xÀAAiÀiï vÉA vÀÄeÉA zÁ£ï. ZÀqï QvÁåPï, PÉÆuï RAwõïÖ
RAZÀªïß zɪÁPÀqÉ «ZÁ¯Áðågï vÉA ªÀiÁUÉÚA ¢¸ÉÛ¯ÁåA PÀqÉ vÀÄA ªÀÄAiÀiÁà¸Á£ï G®AiÀiÁè÷ågï
eÁvÁVÃ? ¸ÀPÁgÁvÀäPï aAvÁ¥ï D¤ ºÉgÁAPï vÉA vÀÄeÉA zÁ£ï. ªÀÄgÀuï ¥Áªï ¯Áè÷åAZÁå
§gÉA D±ÉAªÉÑA ªÀiÁUÉÚA £Àí¬ÄÎÃ? vÀÄeÁå C«ÄÃUÁPï WÀZÁðåAPï ¨sÀÄdAiÀiÁÛAiÀiï vÀgï vÉA vÀÄeÉA zÁ£ï.
ªÀ ªÀír¯ÁAPï ªÉÆUÁa ªÉÃAUï ªÀiÁaðAiÀiï KPï ªÉÆUÁ¼ï ºÁ¸ÉÆ ¸ÀªÉÄÃvï zÁ£ï!
KPï ªÀiÁUÉÚA! D¥Áè÷å ¨sÀÄUÁðåA/PÀÄmÁä SÁwgï ªÀ PÀgÉeÁä ªÉ¼ÁZÉÆ G¥Á¸ï ¥Á¼ÁÑ÷åAvï ««zsï
FµïÖ-ªÀÄAvÁæA ªÀ ¸ÉeÁgÁA SÁwgï ªÉÆUÁ£ï £ÀªÀÄÄ£ÉÆ ¥À¼ÉAªïÌ ªÉļÁÛ. DwäPï ¥sÁAiÉÆÝ ¢Ã£Ávï
KPï §gÉA gÁAzÁ¥ï PÀZÉðA - vÉA ªÀiÁUÉÚA. ¯ÉÆè G¥Á¸ï QvÉA G¥ÁÌvÁð? eÁAiÉÄÛ duï
D«ÄÑA ªÉÆUÁaA ªÀ ¯ÁVì°A ¥ÀAiÀiÁÚPï ªÉvÁ£Á PÀgÉeÁäZÁå ZÁ½Ã¸ï ¢¸ÁA¤ ªÀ¸ïð ¨sÀgï DªÀqïß
vÁAPÁA ‘¸ÀÄgÀQëvï ¥ÀAiÀiïÚ D±ÉvÁA’ ªÀ ‘¸ÁA¨Á¼ïß D¬Ä¯ÉÆè÷å ¸ÀªÀAiÉÆ - vÀA¨ÁPÀÄ ªÀ CªÀiÁ¯ï ¦AiÉÆuÉ
ªÀZï’ ªÀÄíuï §gÉA ªÀiÁUÉÑA - vÉA ªÀiÁUÉÚA. PÉÆuï ¥ÀAiÀiïì PÀvÁðvï. eÁ¬ÄÛA duÁA ¸ÀÄPÁægÁZÉA, D¤
UÀeÉðªÀAvÁA SÁwgï vÀÄeÉÆ ªÉüï D¤ ªÁAªïÖ xÉÆrA ºÉgï ¢¸ÁA¤ÃAAiÀiï ªÀiÁ¸ï-ªÀiÁ¹î ¥ÀAiÀiïì
¢vÁAiÀiï - vÉA ªÀiÁUÉÚA. ZÀÆPï PɯÁè÷åAPï PÁ¼ÁÓ PÀvÁðvï. ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ ¢¶Ö£ï » §j UÀeÁ¯ï. C±ÉA
xÁªïß ¨sÉÆVìvÁAiÀiï vÀgï vÉÃAAiÀiï ªÀiÁUÉÚA. PɯÁè÷å£ï eÁAiÉÆÛ RZïð GuÉÆ PÀgÀÄAPï eÁvÁ.
¨sÀÄUÁðåA¤ dgï ªÀír¯ÁAZÁå PÁ¼ÁÓ-ªÀÄwPï C¸À¯Áå G¥Á¸ÁAvï ¥sÁAiÉÆÝ PÉÆuÁPï? vÀ±ÉA
zÀ¨Áªï ¢Ã£Á¸ÁÛA D¥ÁÚ¬ÄvÁè÷åPï D¥Á¥Áè÷å GgÀ¬Ä¯Éè ¥É汃 PÀgÉeÁäZÁå ¥ÀævÉÃPï «Ä¸ÁAªÁPï
²PÁàPï zsÁå£ï ¢¯ÉA vÀgï vÉÃAAiÀiï ªÀiÁUÉÚA. ºÁvï zÁ£ï ¢¯Áågï ªÀiÁvïæ CwäÃPï ¥sÁAiÉÆÝ D¥ÁÚAªïÌ
eÉÆqÀÄ£ï ¢A© ªÀiÁgÀÄ£ï RÄzÀÎeïð D±ÉAªÉÑA ¸Ázsïå. vÉZï ¥Àj, SÁ¹Î ªÉÇqÁÚ÷åAZÉgï SÁ§Ä
ªÀiÁUÉÚA £ÀíAiÀiï! UÀeÉðªÀAvÁA SÁwgï, ¦qÉøÁÛA zÀªÀaðA PÁªÀiÁAAiÀiï G¥Á¸ïZï! xÉÆqÉÆå
SÁwgï, ªÉÆ£ÁðZÁå vÀtÂgï D¸ï ¯Áè÷åA SÁwgï ¸ÀªÀAiÉÆ ¥À¼ÉAiÀiÁ - ªÁlì¥Ágï/¥sÉÃ¸ï §ÄPÁgï
zɪÁPÀqÉ §gÉA «ZÁvÁðAiÀiï -vÉA ªÀiÁUÉÚA. ªÉÃ¼ï ¥Áqï PÀZÉÆð, ¯ÉÆPÁZÉÆå R¨ÉÆæ G®AªÉÇÑ÷å,
ªÀiÁUÉÚA KPï aAvÁ¥ï, GªÀiÁ¼ÉÆ,. ªÀiÁUÉÚA D¥ÁÚPï eÁAiÀiÁß vÀ¸À¯ÁåA«²A ªÁAiÀiïÖ G®AªÉÑA
vÀÄeÁå ªÉÆUÁZÉÆ vÁ¼ÉÆ. §j EµÁÖUÀvï, RgÉÆ C¸À°A PÁªÀiÁA ¥ÀAiÀiïì PÀZÉÆð G¥Á¸ï zsÀgÀÄAPï
¸ÀA§Azsï. ªÀiÁUÉÚA vÀÄeÁå ¸ÀÛ¨ïÝ C¹ävÁAiÉÄZÉA PÀ¼Áî÷ågï QvÉèA §gÉA!
(DªÀiÁÑ÷å ªÀÄAqÀ½ xÁªïß)

42
ºÁAªï QvÉA Wɪïß ¸ÀªÉð¸ÀàgÁ ªÀÄÄPÁgï AiÉÄÃAªï?
¢AiÀiÁ ¸ÀªÉð¸ÀàgÁPï vÁZÁå £ÁAªÁPï ¥sÁªÉÇ
w ªÀÄ»ªÀiÁ. PÁtÂPÉÆ ºÁqÀÄ£ï AiÉÄAiÀiÁ D¤
vÁZÁå DAUÁÚAvï ©üvÀgï ¸ÀgÁ (QÃ:96:8). QÃvÀð£ï °UÉÆÃj r¸ÉÆÃd,
UÁgï ¸ÁAUÁÛ E¸ÁæAiÉÄ¯ï ¯ÉÆPÁPï ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï ®Æqïðì ªÁqÉÆ
¥ÀÅuï ¸ÀUÁî÷å ¯ÉÆPÁ£ï vÁZÉ ªÀÄÄPÁgï ºÁå jw£ï
AiÉÄÃAªïÌ.
JPÁ gÉÊvÁa PÁt C² D¸Á. vÁZÁå
UÁzÁåAvï KPï ¥Á«ÖA ªÀíqï PÁ½AUï eÁ¯ÉA, ¯ÁUÉÆ£ï vÉÆ CdƤà G®AiÀiïÛ D¸Á.
¸ÀPÁØAZÁåQà §gÉA D¤ ªÀíqï. vÉA vÁuÉ D¥Áè÷å zÉÃªï ªÀÄ£ÁêAa PÁtÂPï ¥À¼ÀAiÀiÁß §UÁgï
gÁAiÀiÁPï PÁtÂPï eÁªïß ¨sÉlAiÉÄèA ¸ÁAUÉÆ£ï » PÁtÂPï ¢vɯÁåZÉA PÁ½eï ¥À¼ÀAiÀiÁÛ. zÁ«zï
KPï ªÉÆUÁa D¤ vÀÄeÉ ªÀAiÀiïæ D¸ï¯Áè÷å UËgÀªÁ gÁAiÀiÁ£ï vÁZÁå ¥ÀæzÁégï D¤ RĤAiÉÄZÁå ¥ÁvÁÌ
SÁwgï. vÉÆ ¥ÁnA ªÀZÉÆAPï vÀAiÀiÁgï eÁvÁ£Á G¥ÁæAvï zɪÁPï ¨sÉl¬Ä°è RAaÃAiÀiï PÁtÂPï
gÁAiÀiÁ£ï vÁZÉA PÁ½eï ¥À¼É¯ÉA D¤ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ªÀiÁ£ÉÆéAa £Á §UÁgï zÀÄPÉøïÛ PÁ¼ÁÓ£ï ¨sÉl¬Ä°è
“vÀÄeÁå UÁzÁå PÀIJ£ïZï ªÀÄíeÉÆ UÁzÉÆ D¸Á. PÁtÂPï ªÀiÁ£ÀévÀ° ªÀÄíuÉÆ£ï aAvÉèA. QÃvÀð£ÁÎgï
DAiÀiÁÑ÷å G¥ÁæAvï vÉÆ vÀÄPÁ.” ºÉA ¥À¼É¯ÉÆè C±ÉA ¸ÁAUÁÛ (Qà 51:16-17)
gÁAiÀiÁZÉÆ PÁ¨Áðj D¥ÁÚ¬ÄvÁè÷åPï ªÀÄíuÁ¯ÁUÉÆè §°zÁ£ÁA vÀÄPÁ ªÀiÁ£Àé£ÁAvï
“KPï PÁ½AUÁ SÁwgï gÁAiÀiÁ£ï EvÉèA PɯÉA! vÀgï ºÉƪÀiï §°AiÉÆ ºÁAªï ¨sÉlAiÀiïß
¥sÁ¯ÁåA ºÁAªï KPï §j ªÀ¸ïÛ gÁAiÀiÁPï PÁtÂPï eÁ¯Áågï
eÁªïß ¢vÁA’ zÀĸÁæ÷å ¢¸Á §gÁåAvÉÆè §gÉÆ KPï vÀÄA ¥Àæ¸À£ïß eÁAiÀiÁßAAiÀiï.
WÉÆqÉÆ vÁuÉ PÁtÂPï eÁªïß ¢¯ÉÆ. gÁAiÀiï vÁPÁ zÀÄPÉøïÛ CvÉÆäZï vÀÄPÁ ªÀiÁ£ÀévÁ
ªÀÄíuÁ¯ÉÆ, » PÁtÂPï vÀÄPÁZï vÀĪÉA ¢°AiÀiï zÀÄPÉøïÛ D¤ SÁ¯ÁÛ÷å PÁ¼ÁÓZÉÆ zɪÁ vÀÄA
²ªÁAiÀiï ªÀiÁíPÁ ¢ÃAªïÌ £ÁAAiÀiï. vÀÄeÉA PÁ½eï wgÀ¸ÁÌgï PÀj£ÁAAiÀiï.
PÀ¥Àn. ªÀÄíeÁå gÁeÁAvï C¸À¯ÉÆ PÁ¨Áðj £ÁPÁ «ÄPÁ ¥ÀæªÁ¢ ¸ÁAUÁÛ (6:6,7) ºÁAªï QvÉA
- C±ÉA ¸ÁAUÉÆ£ï vÁPÁ PÁªÀiÁAvÉÆè PÁqÉÆè. Wɪïß ¸ÀªÉð¸ÀàgÁ ªÀÄÄPÁgï ªÀZÀÄA D¤ ¸ÀVðAZÁå
dgï vÀgï PÁ¼ÁÓ xÁªïß zɪÁPï PÁtÂPï zɪÁ ªÀÄÄPÁgï PÀ¸ÉÆ ¸À¥ÀðqÀÄA? vÁZÉ ªÀÄÄPÁgï
¨sÉl¬Ä°è vÀgï D¨É¯Á vÀ±ÉA PÁAiÀiÁßaÃAiÀiï PÁtÂPï ºÉƪÀiï §°AiÉÆ Wɪïß ªÀZÀÄA ªÀ JPÁ ªÀ¸ÁðZÁå
zɪÁPï ªÀiÁ£Àéw D¸ï°è. PÁAiÀiÁß£ï ±ÉvÁAvÉÆè÷å ¥sÀ¼ï ªÁ¸ÁæPï Wɪïß ªÀZÀÄA? ªÀÄíeÁå C¥ÁæzsÁA SÁwgï
ªÀ¸ÀÄÛ zɪÁPï ¨sÉlAiÉÆè÷å D¤ D¨É¯Á£ï ¥ÀævÀªÀiï ªÀÄíeÁå ªÀiÁ®ÏqÁå ¥ÀÅvÁPï ¨sÉlAªï? ªÀÄíeÁå ¥ÁvÁÌ
d¤vï §PÉÆæ D¤ vÁa ZÀgÁ¨ï C¦ð°. » ¨sÉl«Ú SÁwgï ªÀÄíeÉ PÀÄrZÉA ¥sÀ¼ï M¥ÀÅ£ï ¢ÃAªï?
zɪÁPï ªÀiÁ£Àé°. zÉÆUÁAAiÀiÁÑ÷å ¨sÉlªÉÚAvï zÉÃªï ªÀÄ£Áê, QvÉA §gÉA D¤ ¸ÀªÉð¸Ààgï vÀÄeÉ xÁªïß
vÁAZÉA PÁ½eï ¸ÀªÀiÁÓvÁ D¤ C¨É¯Áa PÁtÂPï QvÉA D±ÉvÁ vÉA vÀÄPÁ ¸ÁAUÁèA. £ÁåAiÀiï ¤wZÉA
zÉÃªï ªÀiÁAzÀÄ£ï WÉvÁ. ºÉ¨ÉæªÁAPï §gÀ¬Ä¯ÉèA DZÀgÀuï, «±Áé¹¥ÀuÁZÉÆ ªÉÆÃUï D¤ zɪÁPÀqÉ
¥Àvïæ (11:4) ¨sÁªÁxÁðPï ¯ÁUÉÆ£ï D¨É¯Á£ï SÁ¯ÉÛ¥ÀuÁZÉA ZÀ¯Á¥ï ºÁZÉ ²ªÁAiÀiï zÀĸÉæA
PÁAiÀiÁß ¥Áæ¸ï ªÀvÉðA §°zÁ£ï ¨sÉlAiÉÄèA. vÁZÉ PÁAAiÀiïÑ vÉÆ D±É£Á. zɪÁ ªÀÄÄPÁgï KPï ¯Áí¤ê
ªÀ«ðA vÁPÁ ¤wªÀAvï ªÀÄíuï PÁqÉÆè. vÁa ¨sÉl«Ú PÁtÂPï ¤vÀ¼ï PÁ¼ÁÓ£ï ¨sÉl¬Äè vÀgï w ªÉƯÁ¢üPï
D¥ÁÚPï ªÀiÁ£Áé° ªÀÄíuï zɪÁ£ï ¸ÁPïì ¢°. vÉÆ eÁvÀ°.
ªÉÆgÉÆ£ï UɯÁ eÁ¯Áåjà ºÁåZï ¨sÁªÁxÁðPï «¢éa PÁtÂPï - ®ÄPÁZÁå ªÁAeɯÁAvï

43
C±ÉA DAiÉÆÌAPï ªÉļÁÛ (21:3-4) vÀªÀ¼ï eÉdÄ vÀgï ¨sÁªÁ£ÉÆA, zɪÁ£ï DªÉÄÑ ªÀAiÀiïæ zÁPÀAiÀÄè¯É
ªÀÄíuÁ¯ÉÆ - RgÉAZï ºÁAªï vÀĪÀiÁÌA ¸ÁAUÁÛA ªÀíqï PÁPÀĽÛZÉÆ GUÁظï PÁqïß ºÁAªï vÀĪÉÄÑ
ºÉ zÀħð¼É «¢é£ï ºÉgÁA ¥Áæ¸ï ZÀqï zÁ£ï ¯ÁVA ¥ÁæyðvÁA. vÁPÁ ªÀiÁ£ÁÛ vÀ¸À¯ÉA KPï
WÁ¯ÉA. QvÁåPï, ºÉgï ¸ÀPÁØA¤ D¥Áè÷å UÉæ¸ïÛ ¥À«vïæ D¤ fªÉA §°zÁ£ï eÁªïß vÀĪÀiÁÌAZï
PÁAiÉÄAvï ¨sÀgÉÆ£ï G®ð¯ÁåAvÉèA WÁ¯ÉA ¥ÀÅuï vÀÄ«Ä zɪÁPï ¸ÀªÀÄ¥ÀÅð£ï ¢ÃeÁAiÀiï. ºÉA
»uÉ D¥Éè vÁ£ï ¨sÀÄPÉZÉAZï ¢¯ÉA. eÁAªï vÀĪÉÄÑA DwäPï §°zÁ£ï. Deï DªÀiÁÌA
vÀÄ«Ä ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁa PÀ¹èÃAiÀiï PÁtÂPï ºÀAiÉÄðPÁè÷åPï zÉêï C±ÉA ¸ÁAUÁÛ (zÀĸÉæA PÉÆj.
¨sÉlAiÀiÁ߸ÁÛ£Á §zÁèPï ªÉÆ£Áð xÁªïß f«vÁPï 12:14) QvÁåPï vÀĪÉÄÑA ªÀÄí¼ÉîA PÁAAiÀiïÑ ªÀiÁíPÁ
¥ÁªÀè¯ÁåA §j vÀĪÉÄÑ PÀÄrZÉ ¸ÁAzÉ ¥À«vïæ £ÁPÁ. ªÀiÁíPÁ vÀÄ«Ä eÁAiÀiï” D«Ä DªÀiÁÌAZï
¥ÀuÁaA ºÁvÉgÁA ªÀÄíuï ¯ÉPÀÄ£ï vÀĪÀiÁÌAZï zɪÁPï ¸ÀªÀĦð¯ÁAVÃ? (For assistance: “He
zɪÁZÉ ¸ÉªÉPï ¸ÀªÀÄ¥ÀÅð£ï ¢AiÀiÁ. gÉƪÀiÁUÁgÁAPï Restores My Soul” Spiritual reference
§gÀ¬Ä¯Áè÷å ¥ÀvÁæAvï C±ÉA D¸Á ( gÉÆ. 12:1) Book)

Next year sure you’ll see the world
You’ll really get around
But how far can you travel
When you are 6 ft. underground?
Enjoy yourself
It is later than you think.....
Enjoy yourself
You work and work for years and years While you are still in the pink
You are always on the go The years go by as quickly as a wink
You never take a minute off Enjoy yourself, enjoy yourself
Too busy making dough! It is later than you think!
Some day, you say, you’ll have your fun You worry when the weather is cold
when you are a millionnaire You worry when it is hot
Imagine all the fun you’ll have You worry when you are doing well
When you are in a rocking chair! You worry when you are not
Enjoy yourself It’s worry worry all the time
It is later than you think You dont know how to laugh
Enjoy yourself They will think of something funny
While you are still in the pink When they write your epitaph!
The years go by as quickly as a wink Enjoy yourself
Enjoy yourself, enjoy yourself It is later than you think
It is later than you think! Enjoy yourself
You gonna take that ocean trip While you are still in the pink
No matter, come what may The years go by as quickly as a wink
Enjoy yourself, enjoy yourself
You got your reservations,but
It is later than you think!
You just can’t get away!
(1950 -Doris Day song)

44
ªÉÄÃAiÀiÁZÉÆ zÀĸÉÆæ DAiÀiÁÛgï

DªÀAiÀiÁAZÉÆ ¢Ã¸ï -¥sÀůÉÌÃjAiÀiÁ r¸ÉÆÃd,
¸ÁA. ¥Áªïè ªÁqÉÆ
D¥Éè DªÀAiÀiïÌ D¤ wZÁå §UÉè£ï D¸Éè¯Áå
ªÉÆUÁZÁå ²¸ÁPï ¥À¼Éªïß eÉdÄ£ï D¥Éè DªÀAiÀiï
¯ÁVA ªÀÄí¼ÉA “¹ÛçÃAiÉÄ, ¥À¼É ºÉÆ vÀÄeÉÆ ¥ÀÇvï”
G¥ÁæAvï ²¸ÁPï vÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ “» vÀÄf
DªÀ¬ÄÑ dªÁ¨ÁÝj ªÀwð. ºÀgÉåPÁ eÁUÁåA¤ -
DªÀAiÀiï”.
WÀgÁAvï, E¸ÉÆ̯ÁAvï, PÀÄmÁäAvï ¥À«vïæ ¸À¨sÉAvï,
eÉdÄPï ¸À¬ÄÛà ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï D«ÄÑ C£ÁxÁ±ÀæªÀiï, ªÀiÁ®ÏqÁåAZÁå WÀgÁA¤ D¸ÀàvÉæA¤
¸ÉÆqÉÆéuï PÀgÀÄAPï AiÉÄÃAªïÌ JPÉ DªÀ¬ÄÑ UÀeïð D¤ EvÀgï PÀqÉ£ï ¸ÉªÁ ¢AªÉÇÑ÷å ¹ÛçÃAiÉÆ, eÁAªï
¥Àrè D¤ zɪÁ£ï ªÀÄjAiÉĪÀiÁAiÉÄPï vÁa DªÀAiÀiï ¯Á¬ÄPï ªÀ zsÁ«ÄðPï wA DªÀAiÀiÁÑ÷å eÁUÁågï
eÁªïß ¢°. ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï d¯ÉÆä£ï AiÉÄAªÁÑ÷å D¸Ávï. ¸ÀªÀiÁfAvï ¸ÁAqÀÄ£ï WÁ¯Áè÷åAa,
ºÀAiÉÄðPÁ ªÀÄ£ÁêQà zɪÁ£ï KPï DªÀAiÀiï ¥sÁªÉÇ zÀĨÁî÷åAa, ¤UÀðwPÁAa, £ÉAmÁå ¨Á¼ÁAa
PɯÁå. ®UÁß f«vÁZÉA ªÉÆUÁZÉA ¥sÀ¼ï eÁªïß, dvÀ£ï PÉ°è PÉƯÉÆÌvÁÛa ¨sÁUɪÀAvï ªÀÄzÀgï vÉgɸÁ
zɪÁZÉA D²ÃªÁðzï D¤ KPï zÉuÉA eÁªïß D¤ ºÉgï ªÀÄgÀuï ¥Áªï¯ÉÆè÷å/fªÀAvï D¸ï¯ÉÆè÷å
¨sÀÄUÉðA PÀÄmÁäAvï d¯ÁävÁ£Á, vÁPÁ D¥Áè÷å ¹ÛçÃAiÉƬÄà DªÀAiÀiÁÑ÷å ¸ÁÜ£ÁZÉÆå eÁªÁ߸Ávï.
PÀIJAvï £ÉÆªï ªÀÄíAiÉÄß ªÁªÀªïß, PÀµÁÖA¤ ¥Àæ¸ÀÆvï
ºÉÆ DªÀAiÀiÁAZÉÆ ¢ªÀ¸ï PÀ¸ÉÆ/RAAiÀÄìgï
eÁ°è DªÀAiÀiï D¥Áè÷å ¨sÀÄUÁðåPï ¥À¼ÉvÁ£Á wZÉ
¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÉÆ? CªÉÄjPÁAvï C£ÁߪÀiÁjAiÀiÁ ªÀÄí¼Éî
PÀµïÖ «¸ÁævÁ, ¨sÀÄUÉðA ºÉå ¸ÀA¸ÁjA D¬Ä¯ÉèAZï
¹ÛçÃAiÉÄPï ¨ÁgÁ duÁA ¨sÀÄVðA D¸ÉÆ£ï, Dmï
vÁZÉA vÉÆAqï ¥À¼ÉAªïÌ D¤ D¥Áè÷å ¨sÀÄUÁðåPï
duÁA ªÀÄgÀuï ¥ÁªÁÛvï. G¥ÁæAvï ZÁgï duÁA
GªÀiÁåA¤ ¨sÀgÀÄAPï w D±ÉvÁ. ¨sÀÄUÉðA vÉA
D¥Áè÷å UÁAªÁ SÁwgï fÃªï ¢vÁvï. C±ÉA
PÀ±ÉAAiÀiï D¸ÀÄA - ZÉqÀÄA ªÀ ZÉPÉÆð, RAZÁåPï
zÀÄPÉøïÛ eÁ°è DªÀAiÀiï, G¥ÁæAvï PÀµÉÆÖAZÁå
gÀAUÁZÉA, ¸ÁPÉðA ªÀ Huï D¸ï¯ÉèA eÁAªï, w
DªÀAiÀiÁA SÁwgï D¦è ¸ÉªÁ ¢vÁ. 1907 E¸ÉéAvï
vÁå ¨sÀÄUÁðåPï DªÀAiÀiï eÁªÁ߸Á. xÉÆqÉ ¥Á«ÖA
ªÀÄgÀuï ¥ÁªÉÇ£ï CªÀÄgï eÁvÁ. ªÉÄÃAiÀiÁZÁå
xÉÆqÁåAZÁå PÀıÁé÷åA¤ PÁgÀuÁAvÀgï ¨sÀÄUÁðåAZÉA
zÀĸÁæ÷å DAiÀiÁÛgÁ wZÁå ªÀiÁ£ÁPï D¤ GUÁظÁPï
zÉuÉA ¯Á¨sÁ£Á vÀjà w JPÁ ¨sÀÄUÁðåPï ºÀĸÉÌvÁ.
ºÉÆ ¢Ã¸ï DZÀgÀuï PÀgÀÄAPï xÀAAiÀÄìgï ¸ÀÄgÀÄ PɯÉèA
C±ÉA JPÁ ¨sÀÄUÁðåPï ¥ÉǸÉÌA ¹éÃPÁgï PÀgÀÄ£ï w
DvÁA ¸ÀA¸Ágï ¨sÀgï «¸ÁÛ¯ÁðA.
vÁå ¨sÀÄUÁðåa DªÀAiÀiï eÁvÁ ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, vÉA
¨sÀÄUÉðA wZÁå PÁ¼ÁÓAvï d¯ÁävÁ. ¢¸Á£Ávï¯ÉÆè DzÁè÷å PÁ¼Ágï DªÉÆÑ ªÀírèªÀiÁAAiÀiï,
ªÉÆUÁZÉÆ ¸ÁAPÉƪï xÀAAiÀÄìgï WÀqÉÆ£ï AiÉÄvÁ. DªÀAiÉÆ ¸À¨Ágï ¨sÀÄUÁðåAPï d¯ïä ¢Ãªïß PÀµÁÖA¤
¨sÀÄUÁðåAPï ªÁUÀAiÀiÁÛ°A. ¸ÀAvÉƸÀãjvï D¤
ºÀAiÉÄðPï ZÉqÀÄA ¨sÀÄUÉðA d¯ÁävÁ£Á KPï
¨sÀ¯ÁAiÉĄ̈sÀjvï wA eÁªÁ߸ÀÛ°A. DªÀiÁÑöå ¥Á¥Á
DªÀAiÀiï d¯ÁävÁ ªÀÄíuÁÛ KPï §gÀAiÀiÁÚgï. d¯Áä¯ÉèA
¥sÁæ¤ì¸Á£ï ¸ÁAUï¯Áè÷å§j “DªÉÆj¸ï ¯Éw¹ìAiÀiÁ”
ºÀAiÉÄðPï ZÉqÀÄA ¨sÀÄUÉðA ¹Ûçà eÁvÁ. RAZÉÆAiÀiï
PÀÄmÁäZÉÆ ¸ÀAvÉƸï xÀAAiÀÄìgï D¸ï¯ÉÆè. ¥ÀÅuï
¨sɸï w eÉÆqÀÄA¢, wZÉ xÀAAiÀiï DªÀAiÀiï ¥ÀuÁaA
DvÁA ¥ÀjUÀvï §zÁè¯Áå. KPï, zÉÆ£ï D¤ ¨Éƪï
®PÀëuÁA D¸Ávï. DªÀAiÀiï WÀgÁAvï ¨sÀÄUÁðåa ¥À¬Äè
xÉÆqÉPÀqÉ ZÀqï ªÀÄí¼Áågï ZÀªÁÎA ¨sÀÄVðA ¥À¼ÉAªïÌ
£À¸ïð D¤ ²PÀëQ eÁªÁ߸Á. R½ävï £Á¸ÁÛA wZÉÆ
ªÉļÁÛvï. C±ÉA D¸ÁÛA DªÀiÁÑ÷å ¥ÀAiÉÄèAZÁå
ªÉÆÃUï, §¼ï, ¸ÀPÀvï, ªÁAªïÖ D¤ vÁåUï D¥Áè÷å
DªÀAiÀiÁA¤ WÀgï ¨sÀgï ¨sÀÄUÁðåAPï PÀ±ÉA ªÁUÀAiÉÄèA
¨sÀÄUÁðå ¥Á¸ÉÆvï w ¨sÉlAiÀiÁÛ. ¨sÀÄUÁðå xÀAAiÀiï
ªÀÄí¼ÉîA ¸ÀªÁ¯ï GzÉvÁ. vÀªÀ¼ï zɪÁZÉgï wA ZÀqï

45
¥ÁvÉå°èA. vÁZÉgï WÀmï ¨sÁªÁqïÛ, ¨sÀªÁð¸ÉÆ zÀªÀ£ïð, ¢¸ÀàqÉÛA
¸ÀPÁ½A D¤ ¸ÁAeÉgï wA PÀÄmÁä ¸ÀªÉA vÉøïð PÀvÁð°A.
DªÀAiÉÄÑA IÄuï PÉÆuÁZÁå¤Ã ºÉå ¸ÀA¸ÁjA ¥sÁjPï PÀgÀÄAPï
eÁAiÀiÁß. DªÀiÁÑ÷åAiÀiï DªÀAiÀiï §jA DªÀiÁÌA ¹ÛçÃAiÀiÁAPï
DªÀAiÀiï eÁAªÉÑA ¨sÁUï ¥sÁªÉÇ PɯÁA D¸ÁÛA ¸Àªïð
DªÀAiÀiÁAPï ªÀiÁ£ï ¨ÁUÉÆ£ï, §gÉA ªÀiÁUÉÆ£ï UËgÀªÁ£ï ºÉA
PÀªÀ£ï C¦ðvÁA.
£ÀªÀiÁ£ï vÀÄPÁ ¨sÁV DªÀAiÀiï¥ÀuÁ
®UÁß ¢¸Á AiÀiÁdPÁzÁéjA WÁ¯ÉA ¨É¸ÁAªï zɪÁ£ï vÀÄeÉgï
¨sÀÄVðA ¨Á¼ÁA, £ÁvÁæA-ZÀ«Û vÀQè ¥À¼ÉAªÁÑ÷åPï
¥Àw ¥ÀwtÂZÁå ®UÁß ªÉÆUÁAvï ¸ÀĪÁðvï PÀZÁðåPï
gÀZÉß PÁªÀiÁAvï gÀZÁßgÁZÉA ºÁvÉgï eÁAªÁÑ÷åPï
¥Àæ¸ÀÆvï ¥ÀuÁa Rƨï zÀÆPï vÀĪÉA ¸ÉƹèAiÀiï ªÀiÁAAiÀiï
¥ÀÅuï ¸ÀAvÉƹèAiÀiï ªÀiÁíPÁ ¥À¼Éªïß
ºÀzsÁðåPï vÀÄeÁå zÁA§Ä£ï zsÀ¯ÉðAAiÀiï ¢Ãªïß GªÉÄ
¥Á£ÉÆ ¢Ãªïß ªÁUÀAiÉÄèAAiÀiï, gÁvï ¢Ã¸ï ¤Ãzï R¼ÉÆ£ï
ºÁAªï DvÁA eÁ¯ÁåA ªÀíqï, ªÀiÁíPÁZï ¸ÁA¨Á¼ÀÄAPï ¥ÁªÁè÷åA
vÀĪÉA ¸ÁA¨Á¼ÀÄ£ï ªÀiÁíPÁ, ªÉÆÃUï ¢ÃªÀÅ£ï
²PÁ¥ï ¢ªÀÅ£ï, eÁUÀÆævÁÌAiÀiï ²PÀªïß, ¨sɸÁPï ¥ÁªÀAiÀiÁèAAiÀiï
ºÉgï ¨ÁªÁØAQà ªÀiÁíPÁ vÀĪÉA ¢¯ÁåAAiÀiï
D¥ÀAiÀiÁÛvï vÀÄPÁ ªÀiÁAAiÀiï, ªÀiÁªÀiÁä, ªÀiÁ«Ää, CªÀÄä, CªÀé
ªÀiÁA, C¥Éà, D¬ÄÃ, ¨É¨É, vÁ¬Ä, CªÀÄäaÑ ªÀÄíuÉÆ£ï
¸ÀA¸ÁgÁAvÁè÷å ¸Àªïð G¯ÉÆAªÁÑ÷å ¨sÁ¸ÁA¤
¸Àªïð G¯ÁåA¤ DmÁ¥ÀÅ£ï D¸Á Cxïð JPïZï “DªÀAiÀiï”
ªÀiÁAiÀiï ªÀÄ»£ÁåPï D«Ä ¯ÁVA D¸ÁÛA, CUÁðA ¢ªÁåA zsÀ£Áå zɪÁPï DªÀAiÀiï DªÀiÁÌA ¢¯Áè÷åPï,
ªÀÄjAiÉÄ ªÀiÁAiÉÄ, gÁPï vÀÄA ¸ÀzÁA DªÀiÁÑ÷å PÀÄmÁäPï. §gÉÆ DªÀAiÉÆ eÁªïß, ¥À«vïæ ¸À¨sÁ ªÀÄÄAzÀgÀÄ£ï
ªÀgÀÄAPï’’, ‘vÉÆ vÀĪÀiÁÌA QvÉA ¸ÁAUÁÛ vÉA PÀgÁ’ ªÀÄí¼Éî§j ZÀ¯ÁÑ÷åPï.

PÀAiÉÆè¼ÉÆå eɪÁÚZÉA ªÉÄÃeï
UÀeÉðZÉÆå ªÀ¸ÀÄÛ: ¸ÀÄgÀAiÀiï ªÀ ªÀÄÄmÁA¨ÉÆ vÁAzÀļï- -©Ã£Á ®Ä«¸ï,
2 ¥Áªï, PÁAvï¯ÉÆè vÀ£ÉÆð £Á¯ïð - 1, «ÄÃmï ¸ÁA.¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
gÀÄa ¥ÀÅvÉðA, ¨sÁdÄAPï ªÀiÁvÉåZÉA PÀAiÀiïè
«zsÁ£ï : vÁAzÀļï zsÀĪïß 2 ªÀgÁA ©üeÁªïß
UÁ¼ïß £Á¯ïð D¤ £Á¯ÁðZÁå GzÁÌ ¸ÁAUÁvÁ
UÀeÉð ¥ÀÅvÉðA «ÄÃmï ¨sÀ¸ÀÄð£ï ¥ÉǼÁå ¦mÁZÁå
zÁmÁAiÉÄPï ªÁmï. ¥sÀÅUÀvï zÀªÀgÀÄAPï £Á.
UÁå¸Ágï ªÀ gÁA¢Úgï PÀAiÀiïè zÀªÀ£ïð ºÀ¼ïÛ §UÁgï GzÁÌAvï ©üd¬Ä¯Áè÷å ªÀ¸ÀÄÛgÁ PÀÄqÁÌ÷å£ï
GeÁågï ¨sÁfeÁAiÀiï. vÉÃ¯ï ªÁ¥ÀgÀÄAPï £Á PÀAiÀiïè ¥ÀŹeÁAiÀiï. (£Á¯ÁðZÁå gÉÆøÁPï UÉÆÃqï
¨sÀ¸ÀÄð£ï PÀAiÉÆè¼Áå ¸ÁAUÁvÁ SÁAªïÌ gÀÄaPï.)

46
¨Éïï D¤ ªÀiÁí¸ÀgÉÆ¥ï
ºÁå ¯ÉÃR£ÁZÉA ²Ã¶ðPï ¸ÀªÉÆÓAPï ¥À£Áðå
¸ÉƯÁè÷åAvï zÁ¤AiÉÄ¯ï ¥ÀæªÁzÁåZÁå ¥ÀŸÀÛPÁAvï
14ªÉÇ CzsÁåAiÀiï ªÁZÁ. -vÉÆêÀĸï JªÀiï.
E¸ÁæAiÉÄ¯ï ¥ÀeÉðPï vÁAZÁå ¥ÁvÁÌAZÉ PÀ£ÉððAiÉÆ,
²PÉë SÁwgï EgÁPï gÁµÁÖçAvÁè÷å ¨Á©¯ÉÆ£ÁPï ¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï C¹ì¹ ªÁqÉÆ
¤ªÀð¹vÁA eÁªïß ¸ÀªÉðøÀàgÁ£ï zsÁqï¯ÉèA. vÁAZÁå
¸ÁAUÁvÁ zÁ¤AiÉÄ¯ï ¥ÀæªÁ¢ÃAiÀiï D¸ï¯ÉÆè. vÁå
PÁ¼Ágï ¥À¹ðAiÀiÁZÉÆ ¹ÃgÀĸï, ¨Á©¯ÉÆ£ÁAvï vÉA¥ÁèPï ªÀZÉÆ£ï ªÀÄíeÁå zɪÁPÀqÉ ªÀiÁUÁÛA”.
gÁAiÀiï eÁªïß D¸ï ¯ÉÆè. zÁ¤AiÉįï, gÁAiÀiÁPï ºÉA KPï ¨ÉÃ¯ï ªÀÄÆwðZÉA WÀrvï eÁ¯Áågï
¨ÉÆªï ¯ÁVA D¸ÉÆè D¤ gÁAiÀiï vÁPÁ D¥Áè÷å zÀĸÉæA KPï C±ÉA D¸Á. DvÁAZÁå PÁ¼ÁZÉÆ
¸Àªïð EµÁÖA ¥Áæ¸ï ZÀqï ªÀiÁ£Á£ï ¯ÉPÁÛ¯ÉÆ. ¯ÉÆPï ªÀiÁvïæ ¸À¥ÁðPï zÉÃªï ªÀÄíuï ¥ÀÅeÁ
¨Á©¯ÉÆ£ï D£ï-¨sÁªÁxÁðåAZÉÆ UÁAªï PÀvÁðvï ªÀÄíuï D«Ä ¸ÀªÉÆÓAZÉA ZÀÆPï eÁªÁ߸Á.
eÁ¯Áè÷å£ï ¨ÉÃ¯ï £ÁAªÁa KPï ªÀíqï ªÀÄÆwð ¥ÀÅgÁvÀ£ï PÁ¼ÁZÉÆ ¯ÉÆPï¬Äà ¸À¥ÁðPï zÉêï
PÀ£ïð gÁAiÀiï D¤ ¯ÉÆPï vÁa ¥ÀÅeÁ PÀvÁð¯É. ªÀÄíuï ¥ÀÅeÁ PÀvÁð¯ÉÆ ªÀÄí¼ÉÆî G¯ÉèÃPï ¨Éʧ¯ÁAvï
vÉÆ PÁ¼ï gÁAiÀiÁAZÉÆ eÁ¯Áè÷å£ï vÁZÁå DeÁÕ zÁ¤AiÉįÁZÁå ¥ÀŸÀÛPÁAvï ªÁZÀÄAPï ªÉļÁÛ.
¥ÀªÀiÁðuÉ ¸ÀPÀÌqï ¯ÉÆPÁ£ï vÁå ªÀÄÆwðPï ºÁZÉÆ «ªÀgï C¸ÉÆ D¸Á -vÁå eÁUÁågï KPï
DgÁzsÁ£ï PÀjeÁAiÀiï D¸ï¯ÉèA. PÀj£ÁvÁè÷ågï ªÀiÁí¸ÀgÉÆ¥ï D¸ÉÆè D¤ ¨Á©¯ÉÆ£ÁZÉÆ ¯ÉÆPï
PÀnÃuï ²PÁë ªÉļÁÛ°. ¥ÀÅuï zÁ¤AiÉįï vÁå vÁa ¥ÀÅeÁ PÀvÁð¯ÉÆ. gÁAiÀiÁ£ï zÁ¤AiÉįÁPï
ªÀÄÆwðPï DgÁzsÁ£ï PÀj£Ávï¯ÉÆè. zÉPÀÄ£ï ªÀÄí¼ÉA “ºÉÆ KPï fªÉÇ zÉÃªï £ÀíAiÀiï ªÀÄíuÉÆ£ï
gÁAiÀiÁ£ï vÁPÁ «ZÁ¯ÉðA “vÀÄA ¨ÉïÁa ¥ÀÇeÁ vÀÄeÁå£ï ¸ÁAUÉÆAPï eÁAªÉÑA £Á, zÉPÀÄ£ï vÁZÉA
QvÁåPï PÀj£ÁAAiÀiï?” vÁuÉ eÁ¥ï ¢° “ºÁvÁA¤ DgÁzsÁ£ï PÀgï”. zÁ¤AiÉįÁ£ï ªÀÄí¼ÉA “ºÁAªï
PɯÁè÷å ªÀÄÆwða ¥ÀÇeÁ ºÁAªï PÀj£Á §UÁgï ¸ÀªÉð¸Ààgï, ªÀÄíeÁå zɪÁZÉA DgÁzsÁ£ï PÀvÁðA.
¸ÀUïð D¤ ¸ÀA¸Ágï gÀZÉè¯Áå D¤ ¸ÀUÁî÷å ¥ÁætÂAZÉgï vÉÆ RgÉÆZï fªÉÇ zÉêï. ¥ÀÅuï gÁAiÀiÁ, ªÀiÁíPÁ
C¢üPÁgï D¸Àè¯Áå fªÁå zɪÁZÉA DgÁzsÁ£ï ¥ÀªÀðtÂÎ ¢Ã, vÁå ¸À¥ÁðPï ¨ÉÃvï ªÀ vÀ¯Áégï
ºÁAªï PÀvÁðA”. ªÁ¥Àj£Á¸ÁÛA ºÁAªï fªÉ²A ªÀiÁvÁðA.”
C¸À¯ÉAZï KPï WÀrvï ªÀÄíeÁå f«vÁAvï gÁAiÀiÁ£ï ¥ÀªÀðtÂÎ ¢°. zÁ¤AiÉįÁ£ï qÁªÀÄgï,
WÀqï¯ÉèA. ºÁAªï PÀĪÉÊmÁAvï JPÉ ©ænµï ZÀgÀ¨ï D¤ PÉøï WÉvÉè. ºÉÆå ¸ÀPÀÌqï ªÀ¸ÀÄÛ ¸ÁAUÁvÁ
PÀA¥É¤Avï PÁªÀiÁgï D¸ï¯ÉÆèA. PÀA¥É¤ZÁå ªÁªÁæ GPÀqïß vÁZÉ GAqÉ PÉ¯É D¤ vÉ ¸À¥ÁðPï SÁAªïÌ
¤«ÄÛA ºÁAªï D¤ JPÉÆè ¥Á¯É¹Û£ï ªÀÄĹèªÀiï ¢¯É. ªÀiÁí¸À¥Áð£ï vÉ SÉ¯É D¤ vÁZÉA ¥ÉÇmï
PÁgÁgï ¥ÀAiÀiïÚ PÀvÉð¯ÁåAªï. vÉÆ ªÉüï vÁAZÁå ¥sÀÅmÉèA. vÉzÁßA zÁ¤AiÉįÁ£ï ªÀÄí¼ÉA “vÀÄ«Ä ¥ÀÅeÁ
ªÀiÁUÁÚ÷åZÉÆ eÁ¯Áè÷å£ï, vÁAZÁå JPÁ ªÀĹÃzÉ PÀvÁðvï vÁå zɪÁPï ¥À¼ÉAiÀiÁ! vÉÆ ¸ÀgÉÆ¥ï ¤Ãeï
¯ÁVA vÁuÉ PÁgï gÁªÀAiÉÄèA D¤ ªÀiÁíPÁ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ zÉêï eÁ¯ÉÆè eÁ¯Áågï C¸À¯ÉA SÁuï SÁªïß
“ºÁAªï ªÀiÁUÉÆAPï ªÉvÁA, PÁAAiÀiï 15-20 vÉÆ ªÉÆvÉÆð £Á D¸ï¯ÉÆè.”
«Ä£ÀÄmÁA ¯ÁVÛvï. vÀÄA PÁgÁAvï ªÀUÉZï §¸ÁÑ÷å ¸ÀĪÀiÁgï 25 ªÀ¸ÁðA ¥ÉʯÉA D«Ä UÉƪÁðA
§zÁèPï ªÀÄíeÉ ¸ÁAUÁvÁ AiÉÄà D¤ ªÀiÁUï” ºÁªÉA ¥ÉǸÉÛ¯ÁåAªï. ¥ÉǸÀÄAPï PÀµïÖ eÁvÁvï ªÀÄíuï ¸ÉÆqï
vÁPÁ ªÀÄí¼ÉA “vÀÄA vÀÄeÁå ªÀĹÃzÉPï ªÀZÉÆ£ï ¯Áè÷å G¥ÁæAvï UÉÆmÉÆ ¤vÀ¼ï PÀ£ïð vÁAvÀÄA
vÀÄeÁå zɪÁPÀqÉ ªÀiÁUï, ºÁAªï ªÀÄíeÁå zÉÃªï »vÁèZÉ £Á¯ïð dªÉÆ PÀZÉð D¸ï¯Éè. KPï ¥Á«ÖA

47
ªÀÄíf ¥Àwuï £Á¯ïð ¸ÉÆ®ÄAPï ªÀÄíuï UÉÆmÁåPï VÃ?” G¥ÁæAvï ªÀiÁíPÁ WÁmÁgï D¸ï¯Áè÷å
UɯÁè÷å ªÉ¼Ágï wPÁ KPï ¸ÀgÉÆ¥ï ¢¶ÖPï ¥ÀqÉÆè. vÁAZÁå ¢ªÁîPï ªÀZÉÆ£ï vÁAZÁå CZÀðPÁPï
w ©üAAiÀiÁ£ï “¸ÀgÉÆ¥ï” ªÀÄíuï ¨ÉÆ¨ï ªÀiÁ£ïð ªÉļÉÆ£ï, ¥ÀjºÁgï ªÀÄíuï vÉÆ ¸ÁAVvï eÁ¯Áågï
©üvÀgï zsÁAªÉÇ£ï D¬Äè D¤ ºÁAªï “RAAiÀiï ¨sÁAUÁgÁZÉÆ ¸ÀgÉÆ¥ï ªÀ ¨sÁAUÁgÁZÉA vÁAwA
D¸Á?” ªÀÄíuï ¨ÉƨÁlÄ£ï vÉÆuÉÆÌ Wɪïß PÀ£ïð C¥ÀÅð£ï ±ÁAw PɯÁågï ªÀiÁvïæ §ZÁ«
¨sÁAiÀiïæ zsÁAªÉÇ£ï DAiÉÆèA. ¥ÉÇmÁZÁå UÁæ¸Á ªÉļÁvï! vÁAZÉA DAiÉÆÌAPï UɯÁågï ¨ÁAiÉÄèZÉA
SÁwgï GA¢gï ªÀ ªÀiÁuÉÆÌ zsÀgÀÄAPï ªÀÄíuï ¨sÁAUÁgïAiÀiï «PÀÄAPï ¥ÀqÁvï! zÉPÀÄ£ï ºÁªÉA
D¬Ä¯ÉÆè ¸ÀgÉÆ¥ï ªÀÄÄzÉÆ eÁªïß ªÀÄįÁågï °¥Áè. ¸À¥ÁðPï ªÀiÁgÀÄAPï £Á. PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ¸ÉAvï KPï
vÉÆuÁÌ÷å£ï ¯ÉÆlÄ£ï vÁPÁ ¨sÁAiÀiïæ DAUÁÚAvï ¸ÁAVÚ D¸Á “ºÁªÀÅ ¸ÁAiÀĨÁgÀzÀÄ, PÉÆîÄ
WÁ¯ÉÆ. DAUÁuï ¹ªÉÄnZÉA eÁ¯Áè÷å£ï vÁPÁ ªÀÄÄjAiÀÄ ¨ÁgÀzÀÄ”. ªÀÄíf UÀeÁ¯ï¬Äà vÀ²Zï
¥ÉÇmï ªÉÇÃqïß ªÀZÉÆAPï eÁAiÀiÁßvï¯ÉèA. vÁZÉ eÁ°.
PÀµïÖ ¥À¼Éªïß ªÀiÁíPÁ ©üªÀÄðvï¬Äà ¢¹è. GvÀàwÛ zÁ¤AiÉÄ¯ï ¥ÀæªÁzÁåZÁå 14ªÁå CªÀ¸ÀégÁAvï
§ÄPÁAvï (3:14) ¸ÀªÉð¸ÀàgÁ£ï ¸À¥ÁðPï ²gÁ¥ï §gÀ¬Ä¯ÉèA “¨Éïï D¤ ªÀiÁí¸ÀgÉÆ¥ï” ¤Ãeï ªÀ
WÁ¯ÉÆè GUÁظï DAiÉÆè “vÀÄeÁå ¥ÉÇmÁZÉgï vÀÄA PÁ®à¤Pï ºÁAªï £ÉuÁA. ¨Éʧ¯ÁAwèA xÉÆrA
ZÀvÁð¯ÉÆAiÀiï D¤ ¸ÀUÁî÷å f«vÁAvï zsÀļï vÀÄA WÀrvÁA, §j zÉÃªï ©ügÁAwa ²PÀªïÚ ªÉļÉÆA¢
SÁvÉƯÉÆAiÀiï. zÉPÀÄ£ï ¸Àªïð eÁ£ÀégÁA D¤ ªÀÄíuï PÁ®à¤Pï PÁtÂAiÉÄ gÀÄ¥Ágï ¢¯ÁåAvï. PÀ±ÉA
ªÀÄ£ÁÓwA ªÀÄzsÉA vÀÄA ²gÁ¥ï ¥ÀqÀè¯ÉÆ eÁAªï.” £ÀªÁå ¸ÉƯÁè÷åAvï eÉdÄ D¦è ²PÀªïÚ M¥ÁjA
¸ÀªÉð¸ÀàgÁ£ï ²gÁ¥ï WÁ¯ÁÑ÷å ¥ÀAiÉÄèA vÉÆ ªÀÄ£ÁÓw ªÀÄÄPÁAvïæ ¢vÁ¯ÉÆ, vÀ±ÉA. ¨Éʧ¯ÁAwè » ²PÀªïÚ
ªÀUÁðZÉÆ D¤ G¥ÁæAvï fªÁݽ ªÀUÁðZÉÆ zɪÁZÁå ¥ÉʯÁå G¥ÁzɸÁPï ¸ÀA§Azï eÁ°è
eÁ¯ÉÆ ªÀÄíuï ªÀÄíf C©ü¥ÁæAiÀiï. QvÁåPï, zÉPÀÄ£ï ºÁZÉÆ GzÉÝñï D¤ D«Ä ºÁAvÀÄA
¸ÀªÉð¸ÀàgÁ£ï gÀZÉè¯Áå ¸Àªïð ªÀÄ£ÁÓwA ¥ÉÊQ ¸ÀgÉÆ¥ï ²PÉÆAPï eÁAiÀiï D¸ï ¯ÉèA °¸ÁAªï D¤
ZÀqï ºÀıÁgï (GvÀàwÛ 3:1) ªÀÄíuï §gÀAiÀiÁèA. ¥Á¼ÀÄAPï eÁAiÀiï D¸ï¯ÉÆè PÁAiÉÆÝ ºÉÆ eÁªÁ߸Á
²gÁ¥ï ¥ÀqÁÑ÷å ¥ÀAiÉÄèA vÉÆ D¥Áè÷å ¥ÉÇmÁZÉgï - ¸ÀªÉð¸Ààgï zÉÃªï ¸ÀUïð D¤ ¸ÀA¸Ágï D¤
ZÀgÁ£Ávï¯ÉÆè ªÀÄí¼ÉÆîAiÀiï Cxïð eÁvÁ. vÁAvÀÄA D¹ÑA ¸Àªïð ªÀ¸ÀÄÛ gÀZï¯ÉÆè ¤Ãeï zÉêï
DvÁA PÁ¼ï §zÀ¯Áè. ªÀiÁuÉÌ D¤ GA¢gï D¤ JPÉÆèZï zÉêï. ¸ÀªÉð¸Ààgï zÉêï D¤ vÁZÉÆ
SÁA«Ìà vÁuÉ ¸ÀÄgÀÄ PɯÁåvï. ºÁAªï E¯ÉÆè ¥ÀÇvï eÉdÄQæøÁÛ ¨sÁAiÀiïæ zÀĸÉÆæ PÀ¸À¯ÉÆZï zÉêï
¥Àj¸Àgï ¥ÉæÃ«Ä eÁ¯Áè÷å£ï zɪÁZÁå RAZÁåAiÀiï £Á ªÀÄíuï D«Ä ¸ÀéµïÖ ¸ÀªÉÆÓAPï eÁAiÀiï. ¸ÀªÉð¸Ààgï
gÀZÉßPï ªÀiÁgÀÄAPï ªÀiÁíPÁ ªÀÄ£ï DAiÉÄèA £Á. ªÀiÁíPÁ zɪÁZÁå gÀZÉßPï ªÀÄíuÉÓ ªÀÄ£ÁêAPï, DPÁ¸Ágï
G¥Àzïæ ¢¯Áågï ªÀiÁvïæ ºÁAªï ªÀÄÆAiÀiï, ªÀÄƸï G¨ÁÑ÷å ¸ÀÄPÁÚ÷åAPï D«Ä zÉêï PÀ£ïð zɪÁZÁå
ªÀ d¼Áj, ªÀ PÁ¼É PÀmÉÖ ªÀÄÆ¸ï ªÀ ºÀÄA¨Éè DAUÁgï gÀZÉßAPï zɪÁZÉÆ eÁUÉÆ ¢Ãªïß, vÁAPÁA D«Ä
¥ÀqÉÆ£ï ZÁ©Ûvï eÁ¯Áågï ªÀiÁvïæ ªÀiÁvÁðA. DgÁzsÁ£ï PɯÁågï, ºÁZÁåQà ªÀvÉðA ªÀÄÆSïð
G¥ÁæAvï ºÁªÉA vÁå ¸À¥ÁðPï ¯ÉÆlÄ£ï ¨sÁAiÀiïæ ¥Àuï zÀĸÉæA £Á. C¸À° PÀ¤ð DzsÁvÉð¯ÁåAPï
GqÀAiÉÆè. zÉÃªï ²PÁë ¢Ã£Á¸ÁÛA gÁªÁ¸ÉÆ £Á. D«Ä ºÁå
D«ÄÑA ¸ÉeÁj ZÀqÁªÀvï CQæøÁÛAªï - ¸ÀA¸ÁgÁAvï Deï QvÉAAiÀiï eÁªÁ߸Áè÷ågï vÉA
ªÀÄgÁp, ¢ªÁæAaA, §Amï, PÉÆAPÁÚ÷åAaA EvÁå¢. zÉuÉA zɪÁ£ïAZï DªÀiÁÌA ¢¯ÉèA, vÁZÉ ªÀ«ðA
¸À¥ÁðPï ªÀiÁ¯Áðågï wA ªÀiÁíPÁ PÁAAiÀiï ¸ÁAVÑA D«Ä ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï fAiÉÄvÁAªï ªÀÄí½î ¸ÀªÀÄÓtÂ
£ÁAvï vÀjà ªÀÄíeÁå ¨ÁAiÉÄèZÁå PÁ£ÁAvï E¯ÉèA DªÀiÁÌA D¸ÉÆAPï eÁAiÀiï.
¥sÀÅAPÁè÷ågï ¥ÀÅgÉÆ “vÁå ¥À§Äð£ï DªÀiÁÑ÷å zɪÁPï vÀ±ÉA eÁ¯Áè÷å£ï ¸ÀªÉð¸Ààgï zÉêï D¤
ªÀiÁ£ïð GqÀAiÉÆè, D¤ vÉÆ §PÁðvï eÁAiÀiïÛ- vÁZÉÆ ¥ÀÇvï eÉdÄQæøÁÛPï ªÀiÁvïæ D«Ä DgÁzsÁ£ï

48
PÀjeÁAiÀiï D¤ zɪÁa zÉÊ«Pï ¸ÀPÀvï ¥À«vïæ CvÉÆä ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPÁa zɪÁa ²PÀªïÚ DªÀiÁÌA ¸ÀªÀiÁÓ°è
vÁAZÁå xÁªïß D«Ä eÉÆÃqïß WÉeÁAiÀiï. ºÁZÉ eÁ¯Áågï D¤ D«ÄÑ ¥ÁwÌ ft §zÀÄè£ï zɪÁZÁå
¨sÁAiÀiïæ zÀĸÉæA QvÉAAiÀiï ¸ÀA¸ÁgÁAvï D¸Á vÉA RıÉPï SÁ¯ï eÁªïß §j zÉÃªï ©ügÁAwa
¤eÁ zɪÁ «gÉÆÃzï ¸ÉÊvÁ£ÁZÉA ªÀÄíuï D«Ä ft D«Ä ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï fAiÉįÁè÷åAªï
¸ÀªÉÆÓAPï eÁAiÀiï. eÉdÄ£ï vÁZÁå ²¸ÁAPï ªÀÄí¼ÉA eÁ¯Áågï ºÉÆ ¸ÀA¸ÁgïZï ¸ÀUïð eÁvÉÆ D¸ï¯ÉÆè.
“¸ÀA¸ÁgÁZÁå ¸Àªïð zÉñÁA¤ ªÀZÁ D¤ ¸Àªïð ºÉå SÁwgï zɪÁa PÁPÀļïÛ D¤ PÀÄ¥Áð D«Ä
gÀZÁßAPï ¸ÀĪÁvÁð ¥ÀUÀðmï PÀgÁ. eÉÆ PÉÆÃuï ªÀiÁUÉÆ£ï WɪÁåA. vÁZÉÆ ºÁvï «¸ÁÛgï D¸Á.
¸ÀvÁ䤣Á, vÁZÉgï SÁå¹ÛZÉA ¥sÀªÀiÁðuï ¥ÀqÉÛ¯ÉA. DªÀiÁÌA vÉÆ PÉ¢AZï ¸ÉÆqïß WÁ°¸ÉÆ£Á ªÀÄí½î
(ªÀiÁvɪï 16:15-16) zÀÈqï ¥ÁvÉåtÂ, WÀmï ¨sÁªÁxïð D¤ ¨sÀªÁð¸ÉÆ
¸ÀUÁî÷å ¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPÁAvï zɪÁa ²PÀªïÚ D«Ä vÁZÉgï zÀªÀjAiÀiÁA. JPÁªÉÄPÁZÉÆ ªÉÆÃUï
JPÁZï ªÁPÁåAvï ¨ÁAzÀÄ£ï ºÁqÁè÷å - “ªÀÄ£Áê, PÀ£ïð §j ft fAiÉĪÁåA. vÀÄeÉÆ ªÉÆÃUï
ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï vÀÄA zɪÁZÁå RıÉPï SÁ¯ï PÀvÁðAiÀiï vÀ±ÉAZï zɪÁZÉÆAiÀiï ªÉÆÃUï PÀgï D¤
eÁªïß §j, zÉÃªï ©ügÁAwa ft fAiÉÄ, D¤ ¥É¯ÁåZÉÆAiÀiï ªÉÆÃUï PÀgï. »Zï eÉdÄ£ï DªÀiÁÌA
ªÉįÁè÷å G¥ÁæAvï ¸ÀUÁðgÁeÁAvï zɪÁ ¸ÀªÉA zÁPÀªïß ¢°è ªÁmï. QvÁåPï, vÉÆZï ¸Àvï, ªÁmï
D¤ ªÉÆ£ïð ¥Áªï¯Áè÷å vÀÄeÁå ¥ÀŪÀðeï D¤ D¤ f«vï.
ªÉÆUÁZÁå ªÀÄ£ÁêA ¸ÀªÉA ¸Á¹ÚPï f«vï fAiÉÄ”.
DªÀiÁÑ÷å GvÁæAPï D¤ PÀ£ÁðåAPï QvÉè±Á ¥Á«ÖA
¨ÉæÃPï ¨ÉæÃPï WÁ®ÄAPï £Á? DªÀiÁÑ÷å aAvÁßAZÁå ªÁmÉgï,
EgÁzÁåAZÁå ¢µÁÖªÁågï, ftÂAiÉÄ ¤zsÁðgÁA
KPï ¸ÀªÁ¯ï DAiÉÄèA - “ªÁºÀ£ÁAvï ¨ÉæÃPï QvÁåPï ªÀAiÀiïæ vÁtÂA ¸ÀªÁ¯ÁA GlAªïÌ £ÁAvï? QvÉè±É
eÁAiÀiï?” ¥Á«ÖA ºÁAvÀÄA DªÀiÁÌA «gÁgÁAiÀiï/¨ÉeÁgÁAiÀiï/
xÀgÁªÀ¼ï eÁ¦ ªÉļÉÆî÷å - “xÁA¨ÉÆAPï” gÁUï ¨sÉÆUÀÄAPï £Á? DªÀiÁÑ÷å ¸ÀÄmÁ« zsÁAªÉÚZÉgï
“ªÉÃUï GuÉÆ PÀgÀÄAPï” wA ‘¨ÉæÃPï’ WÁ¯ÁÛvï C±ÉA ¯ÁUÉÆAPï £Á?
“CªÀÏqï DqÀAªïÌ” GUÁظï zÀªÀgï, C¸À¯Áå “¨ÉæÃPï” ªÀ«ðA Deï
KPï «²µïÖ eÁ¥ï C² D¬Äè “ªÁºÀ£ï DªÉÄÑA ftÂAiÉÄ vÁgÀÄA ¸ÀÄgÀQëvï §AzÁæPï AiÉÄêïß
ªÉÃUÁ£ï zsÁAªÁØAªïÌ!” ¥ÁªÁèA! £ÀíAiÀiï vÀgï ªÁmï ZÀÄQÛ, ZÀÄQ/CªÀÏqï
aAvÀÄ£ï ¥À¼É. Ewè ±Át eÁ¥ï DªÀiÁÌA WÀqÉÛA, £Á¯ÁAiÉÄPï ¸ÀªÀĸÁåA¤ ft ¤gÁ±Éa
PÉzÁßAAiÀiï ªÉļÁvï? » eÁ¥ï PÉÆt ªÀiÁ¤Ûvï? eÁAªïÌ ¥Á«Û. DvÁA ¥ÀÅt DªÀiÁÌA ªÉ¼Ágï ¨ÉæÃPï
±Á¨Á¸ï ªÀÄítÂÛvï? WÁ¯Áè÷åAZÉÆ G¥ÁÌgï DlªÁåA.
vÀgï, ºÉA ¸ÀªÁ¯ï vÀféÃeï PÀgï - “vÀÄeÁå (¸ÀAUÀæºï DªÀiÁÑ÷å ªÀÄAqÀ½xÁªïß)
ªÁºÀ£ÁPï ¨ÉæÃPïZï £Ávï°è vÀgï vÀÄA QvÁè÷å
ªÉÃUÁ£ï ªÁºÀ£ï ZÀ®¬Äê?”
ªÁºÀ£ÁPï ¨ÉæÃPï D¸Á zÉPÀÄ£ï £ÀíAiÀiï UÀeÉð
RAvï QvÁåPï?
¥ÀªÀiÁðuÉ ªÉÃUï DgÁAªïÌ, QvÁè÷åAiÀiï ªÉÃUÁ£ï vÀÄeÁå ftÂAiÉÄAvï PÁAAiÀiï ¸ÀªÀĸÁåA D¸Ávï?
ZÀ®AªïÌ D¤ yPÁuÉÆ ¥ÁªÉÇAPï zsÀAiÀiïæ ªÉļÉÑA? £ÁAvï? vÀgï, RAvï QvÁåPï!
DvÁA KPï WÀr¨sÀgï DªÀiÁÑ÷åZï ftÂAiÉÄ D¸Ávï? vÀgï, vÉå «²A vÀÄA PÁAAiÀiï PÀgÀÄAPï
¥ÀAiÀiÁÚZÉgï £ÀzÀgï WÁ®ÄAiÀiÁA. D«ÄÑA ªÀír¯ÁA, ¸ÀPÁÛAiÀiï?
²PÀëPÁA, EµïÖ-E¶ÖuÉÆå ¸À®ºÁzÁgï, ¥Àw/¥Àwuï ªÀíAiÀiï! vÀgï, RAvï QvÁåPï?
EvÁå¢A¤ D¤ DªÀiÁÑ÷åZï PÉƱÉqÁÝ£ï ¸ÀAiÀiïÛ, £Á! vÀgï RAvï PÀgÀÄ£ï QvÉA §gÉ¥Àuï?

49
ENRICH YOUR LIFE WITH THE
CONTEMPLATIV
A
ATIV E ROSARY
SAR PRAY
SARY PRA ER
We all know the famous saying “The
family that prays together, stays together”.
If you pray the Rosary together, you will -Robert D’Souza,
experience peace in your families, you will Velankani Ward
V
get on together” (Pope Pius XII) God sent
His mother to Fatima, Lourdes and many
other places to repeatedly tell us to pray
Rosary everyday. Prayer is a privelage We give devotion to her.
though it is neglected the most. The vocal prayers - the Our Father,
Many of us believe that the Rosary the Hail Mary and the Glory Be are the
is a prayer to Mother Mary. Our central prayers of Christianity rooted
protestant brothers and sisters in the Scripture. In our Rosary, we
often make fun of us for this repeat the Hail Mary 53 times.
and for our lack of scriptural The first three Hail Marys are
knowledge of the Holy usually prayed for increase
Bible. in virtues of faith, hope
All prayers, and charity (love) - the
including the Rosary virtues found in Mary
prayers are offered to when the angel Gabriel
God and God alone was sent to her. The
- the Father, the Son remaining 50 are
and the Holy Spirit. meditated on the
No prayers are said Mysteries of Rosary
or directed to Mother as we meditate and
Mary or the Saints contemplate on the
for that matter. In our life of Jesus and
Rosary prayer, we Mary in each of the
pray to God through Mysteries.
Mary our Mother. In the Rosary
We pray through her prayer, the first part,
intercession. We also the Hail Mary... is
ask her to walk with us a profoundly Christ
through the Mysteries of centered prayer, and is the
Rosary. In our prayer of the Word of God. The angel
Rosary, and even otherwise, Gabriel was sent by God to
we venerate our Blessed Mother. convey His message to a virgin

50
named Mary. The angel greets Mary with was not sent to a woman with character,
these words - “Hail Mary, full of grace, but to a pure woman. Purity was the virtue
the Lord is with you” (Luke 1:28). When of Mary. It was because of her virtue she
Mary visits Elizabeth on hearing from the found favour with God and was chosen to
Angel that she has concieved a child in her be the mother of God. Let us now reflect
old age, Elizabeth was filled with the Holy on our own lives to see how pure we are -
Spirit, acclaims the message of the Holy our minds, our hearts and our bodies. Have
Spirit - “blessed are you among women, we defiled our souls because of our sins?
and blessed is the fruit of your womb” What do we need to do in order to purify
(Luke 1:42). When we repeat this prayer, our souls? Let us ask the Lord to pardon us.
we do nothing but meditate on the Word of Ask Him to give us the grace to overcome
God. The second part, the Holy Mary... we our shortcomings. Now, contemplate
ask Mary our Mother to intercede for us. further on how Mary reacted to the call of
The Glory Be.... a prayer we often God. God has a calling for each one of us.
neglect or overlook or repeat by rote is He speaks to us in many ways. Because of
“Adoration to the Holy Trinity”. The Glory our impurity we often fail to listen to God’s
Be transports us to Mount Tabor, the site voice. Let us call to mind what changes we
of the transfiguration, where we can say need in us in order to hear God’s voice. The
with St. Peter, “It is good for us to be Angel of the Lord gave 5 promises to Mary
here.” Perhaps we need to pause here for a (Luke 1:32-330). Were these promises
moment rather than rushing on to the next fulfilled during the time Jesus lived on
prayer. earth? Was He great - no, people rejected
At this point what is more important Him. Was He called the son of the Most
to know is that the Holy Rosary is a High - no, people called Him a prophet, son
contemplative prayer. There are many of Joseph and Mary. Did He reign over the
ways one can contemplate the mysteries house of Jacob forever - no, He was treated
of the Rosary. All Christians are called like a criminal and crucified. But Mary did
to the kind of interior prayer that allows not get saddened or depressed. She stood
us to experience closeness with God at the foot of the cross when Jesus hung on
in contemplation the person pray puts the cross. She gathereed all His deciples at
himself in the place of Jesus to see how the the upper house to fast and pray to the day
mysteries apply to him personally. Let us of Pentecost for the promise of God to be
see how we can contemplate on a mystery.. fulfilled. When we ask for favours in our
Let us take the first Joyful Mystery to prayer and we dont receive answers, what
explain, i.e.; “The Annunciation” (Luke do we do? Do we still trust God and wait
1:26-38). We take just one word from this patiently?
to contemplate. The Angel was sent by If a person praying the Rosary is not
God to a VIRGIN. The word describes able to freely contemplate on the Mysteries
the purity of Mary. She was pure in heart, of the Rosary, it exposees him/her to the
mind and body. - immaculate. The Angel lack of knowledge he has on the 4 Gospels

51
in particular and the Holy Bible as a whole. When we pray Rosary meaningfully,
We may ask ourselves what prevented contemplating on each mystery of the
us from reading the Holy Bible so as to Rosary, it has the power to drive satan and
gain knowledge, how important it is for his demons away from us. The demonic
us to know our Creator who promises us spirits will work throughout our life to
to eternal enjoyment with Him through distance us from the Holy Spirit. (Daniel
His Son; how important it is for us to be 10:12-14). The Rosary is one of the most
in the Grace to make ourselves holy and powerful weapons in our arsenal for
acceptable; why was there no time for us spiritual warfare. It is irritating for Satan
to study the Holy Bible and devote nearly to hear us repeat Hail Mays. “I will put
10 percent of our day to the Lord as the enmity between you and the woman”
Holy Bible calls us to do. What would we (Genesis 3:15). If we desire peace in our
do from now onwards? It would have been hearts, in our homes and in our country, it
so beneficial in all respects of our lives had is imperative for us assemble each evening
we spent little time for the Lord. Look back to pray the Rosary.
on how we wasted our time on so many After contemplating on the mystery,
unwanted things of life. How can we gain we offer up our prayer intentions to the
spirituality from now on, is it possible for us Lord and then proceed with meditation
to discuss this with our spiritual priest, can on the rosary beads. The Lord God cannot
we make efforts to go for spiritual retreats but heed to our prayers prayed with the
to gain knowledge and spirituality....? unceasing intercession of our Blessed
Mother.

PÉÆAQÚ ¯ÉÆPÁ£ï ªÁ¥À£ïð 4. PÀgÁ¥ï : ¨ÁjÃPï ¸À¥Àð¼É£ï PÁ£Á ªÀÄzsÉUÁvï xÁªïß
±ÉAqÉÆ ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÀiÁ¼ÉÆÑ £ÀUï.
D¸ï¯Éè xÉÆqÉ £ÀU ï 5 ªÀÄÄUÀÄqï : PÁ£ÁZÉ ªÀAiÉÄè PÀIJ xÁªïß ªÀiÁ¼ÉÆÑ £ÀUï.
£ÁPÁPï :
UÉƪÀiÁÖ÷åPï:
1. £ÉÆwA
1. PÀAp - vÁA¨ÁØ÷å ¥ÉǪÁîAa. ºÁAvÀÄA ºÀAiÉÄðÃPï Dmï
ºÁvÁPï :
ªÀ zsÁ ¥ÉǪÁîA ªÀÄzsÉA aPÉÌ ªÀíqï ¨sÁAUÁgÁa ªÀÄtÂ,
1. ¨ÉƽA
2 . ZÀPïæ ¸Àgï - ¯Áí£ï zÉÆqÁÛ÷å ¨sÁAUÁæ ¸Àgï AiÀiÁA¤
2. ªÁAQØA PÁAPÁÚA
«uï ¯ÉÆè ¸Àgï.
3. DuÁì PÁAPÁÚA
3. ¥sÀÅUÉÆzÉÆgï - ¨sÁAUÁæ ¸Àgï AiÉÄ£ï «uï ¯ÉÆè ªÀíqï
ªÀiÁvÁåPï :
¥ÁZÁé÷å ¥sÁvÁæAZÉÆ ¸Àgï.
1. ¨sÁAUï :PɸÁAZÁå ¨sÁAUÁZÉgï, PÀ¥Á¯Á£ï zÉAªÉÇÑ
4. ¦qÀÄØPï - PÁ¼Áå ªÀÄuï AiÀiÁAa. ªÀÄzsÉA PÁvÁæ÷åAZÉÆå
¨sÁAUÁgÁZÉÆ ‘¥ÉAqÉAmï’ D¸ÉÆÑ £ÀUï.
¨sÁAUÁgÁZÉÆå ªÀÄuï AiÉÆ zÀªÀ£ïð wzÉÆqÁå£ï UÀÄAvÁ¯É
2. ªÀiÁ¹î : ªÀiÁvÁåZÁå zÉÆ£ï ¬Äà PÀIJA¤ ²PÁðAªïÌ
D¤ wZÁå ¥ÉÇAvÁgï D¸ÁÑ÷å gÀÄ¥ÁåZÁå D®ÄðPÉPï ‘xÁ°’
¨sÁAUÁgÁZÁå vÀUÁØA¤ D¤ ¥sÁvÁæA¤ £Él¬Ä¯ÉÆè÷å
D¤ ¨sÁAUÁgÁZÁå C®ÄðPÉPï ‘«Ä¤£ï’ ªÀÄíuÁÛ¯É.
zÉÆãï zÁAvÉÆuÉÆå.
PÁ£ÁAPï :
3. PÁAmÉÆ : ¨sÁAUÁgÁa vÀQè D¸ÉÆÑ gÀÄ¥ÁåZÉÆ PÁAmÉÆ
1.PÁ¥ï : PÁ£ÁAZÁå ¥Á¯ÁéAPï ²PÁðAªÉÇÑ÷å ¯Áí£ï
- ±ÉAqÁåPï vÉÆ¥ÀÅAPï.
ªÁmÁè÷åA DPÁgÁZÉÆå xÁ¯ï AiÉÆ.
4. ¥sÀůÉÆgï : ±ÉAqÁåPï.
2. ¥É¸Éà¸ÁªÀiï.
(gÁPÉÆÚ ªÀeÉÆæÃvÀìªï CAPÉÆ zÀ¸ÉA¨ïæ 1998)
3. PÀÄqÁÌA

52
ªÀiÁíPÁ eÉdÄ ªÉļÉÆî! -eÉÆPÁé
¸ÁA.¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ

C£ÉÆä¯ï zsÁ ªÀ¸ÁðAZÉÆ ¨sÀÄUÉÆð CvÀåAvï
QæAiÀiÁ²Ã¯ï. vÁZÁå£ï xÀAqï §¸ÉÆAPï £ÀeÉÆ.
SɼÉÆAPï ºÉgï ¨sÀÄVðA ªÉļÁ£ÁAvï eÁ¯Áågï “» ¨sÀÄUÁðåAa ¥Ánð ªÀÄíuï vÁZÁå ªÀiÁ«Ää£ï
D¥ÁÚ¬ÄvÁè÷åPï QvÉA vÀjà DªÁeï PÀjvïÛ D¸ÁÛ. ªÀvÁÛAiÉÄ£ï D¥ÀAiÀiÁèA. ¥Ánð ªÀÄÄUÁݯÁè÷å vÀPÀëuï
vÀ±ÉA G®AªïÌ vÁPÁ D¥Áè÷åZï ¥ÁæAiÉÄaA eÁAiÉÄÓ vÀĪÀiÁÌA D¥Àªïß ªÀgÀÄAPï ¥sÉÇ£ï PÀvÁðA ªÀÄí¼ÁA.”
ªÀÄíuÉÆ£ï £Á. WÀgÁ ªÀÄÄPÁè÷å gÀ¸ÁÛ÷ågï ZÀ¯ÉÆ£ï “ªÀiÁ«Ää, vÉÆ ªÀÄíeÉÆ ¥sÉæAqï £ÀíAiÀiï, vÁPÁ
ªÉvɯÁåA PÀqÉÃAiÀiï vÉÆ G¯ÉÆuÉ ¸ÀĪÁðvÁÛ! PÉÆtÂà ¥sÉæAqï £ÁAvï.”
PÁè¹Avï vÁZÉgï PÀAmÉÆæ¯ï zÀªÀgÀÄAPï nZÀgÁA
“vÀÄA DAiÀiÁÑ÷å JPÁ ¢¸ÁPï ¥ÀÅt ¥sÉæAqï ªÀÄíuï
GqÁðvÁvï. vÁAZÉÆ KPï ¸ÀÄ®¨sï G¥ÁAiÀiï
¦æmÉAqï PÀgï ¥ÀÅvÁ”
ªÀÄí¼Áågï C£ÉÆä¯ÁPïZï ªÉƤlgï PÀZÉÆð! ²PÁàAvï
ºÀıÁågï D¸ï¯Áè÷å vÁZÉgï ²¸ÉÛZÉA ªÉÄÃmï PÁqÀÄAPï “vÁuÉ D¥ÀÅuï UÉæøïÛ ªÀÄíuï ªÀírèA ªÀírèA
²PÀëPÁAPï G¨ÉÝøï! vÉÆ WÀgÁ D¸ÉÆ£ï WÀgÁAvï §AqÀ¯ÁA G®A«ÑA PÉÆuÁ¬ÄÌ ¥À¸ÀAzï £Á.”
PÁAAiÀiï DªÁeï-UÀqÀâqï £Á¸ÁÛA ±ÁAw D¸Ávï “vÀÄ«Ä ¨sÀÄUÁðåA¤ C¸À¯Áå ¸ÀAVÛ¤ ªÀÄ£À¸ÁÛ¥ï
vÀgï DªÀAiÀiïÌ PÁªÉÓt ¨sÉÆVÑ - QvÉA ¥ÀÅt ZÀqÀÄuÉ PÀZÉðA ¸ÁPÉðA £ÀíAiÀiï. PÁAAiÀiï V¥sïÖ ¸ÀAiÀiïÛ
eÁ¯ÁA PÉÆuÁÚ ªÀÄíuÉÆ£ï! “vÀÄA vÀÄeÁå ¨sÀAiÀiÁÚ÷åA ºÁqÀÄAPï £ÀeÉÆ ªÀÄíuÉƤà ¥ÀævÉåÃPï ¸ÁAUÁèA. ¦èøï,
§j QvÁåPï £ÁAAiÀiï!?” wZÉA ¸ÀzÁAZÉA ¸ÀªÁ¯ï. ªÀÄíeÉ SÁwgï...”
D£ÉÆä¯ÁPï zÉÆV zsÁQÖA ¨sÉÊtÂ. DªÀAiÀiïß “gÀĪÀiÁAvï ªÀiÁ«ÄäPï ¦èÃ¸ï ªÀÄíuÉÆAPï ¯ÁAiÉÄèA vÀgï
§¸ÉÆ£ï SɼÁ” ªÀÄí¼ÉA eÁ¯Áågï wuÉ ¥ÀgÀvï D¥ÀAiÀiÁÛ C£ÉÆä¯ÁPï ¥sÁAiÉÆÝ D¸Á! D¥ÁÚPï PÀ¸À°ÃAiÀiï UÀeïð
¥ÀAiÀiÁðAvï wA gÀĪÀiÁAvÉèA ¨sÁAiÀiïæ AiÉÄãÁAvï. ¥ÀqÁÛ£Á ªÀiÁ«ÄäPï ºÁZÉÆ GUÁØ¸ï ¢Ãªïß, D¥ÉèA
xÉÆqÁå DªÀAiÀiÁAPï ‘¨sÀÄUÁðåAPï QvÉA ¸Éà±À¯ï PÁªÀiï PÀ£ïð WÉAªïÌ eÁvÁ!
gÁAzÀÄ£ï ¢AªÉÑA’ ªÀÄí½î RAvï eÁ¯Áågï D£ÉÆä¯ÁZÉ “MPÉ ªÀiÁ«Ää, vÀÄeÉ SÁwgï...” C£ÉÆä¯ï wPÁ
DªÀAiÀiïÌ vÁZÁå ¢¸ÁZÉÆ ªÉüï PÀ¸À¯Áå ZÀlĪÀnPɤA ºÁ¸ÉÆ ¢Ãªïß D¥ÉèA ¸ÉÊPÀ¯ï Wɪïß ¨sÁAiÀiïæ ZÀ¯ÉÆè.
¨sÀZÉÆð ªÀÄí½îZï vÀQè ¥sÀqÁ¥sÀqï! E¸ÉÆ̯Áa VªÉÄa
zÉÆ£ï ªÀÄ»£ÁåAa gÀeÁ ¸ÀA¥ÉÇ£ï ¥ÀgÀvï E¸ÉÆÌ¯ï ¥ÁPÁðZÁå ©üvÀgï AiÉÄêïß ¸ÀUÁî÷å£ï KPï ¢ÃµïÖ
¸ÀÄgÀÄ eÁvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï wPÁ mÉ£Àê£ï! RAAiÀÄìgï ¨sÉÆAªÁجÄè vÀjà vÁZÉ PÉÆtÂà EµïÖ ¢¸Éè£ÁAvï. E¯ÉÆè
“¸ÀªÀÄägï PÉA¥ÁA” D¸Ávï ªÀÄí¼Áî÷åZÉgï wZÉA UÀªÀÄ£ï. ªÉÃ¼ï §¸ÉÆ£ï gÁPÁåA ªÀÄíuï vÁuÉ ¯ÁVì¯Áå gÀÄPÁ
¥ÁmÁè÷åZï ºÀ¥ÁÛ÷åAvï “¢ªÀå eÉÆåÃw” ²©gÁ xÁªïß ªÀÄļÁAvÁè÷å ¨ÁAPÁ vÉ«êA ¥ÁªÁèA PÁrèA. ‘§gÉAZï
D¬Ä¯ÉÆè C£ÉÆä¯ï “vÀÄA eÁuÁA¬ÄÎà ªÀiÁ«Ää, eÉdÄ eÁ¯ÉA’ aAvÉèA vÁuÉ. “¥sÉæAqïì AiÉÄvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï
PÉÆuÁAiÀiÁÑ÷åAiÀiï gÀÄ¥Ágï AiÉÄÃAªïÌ ¸ÀPÁÛ!?” ªÀÄíuï ªÉÃ¼ï ¥Á±Ágï PÀgÀÄAPï ºÁqï¯ÉèA ¸ÉÃAréZï SÁªïß
«ZÁ£ïð wPÁ UÉÆAzÉƼÁAvï §ÄqÀAiÀiÁèUÉÆè. ªÀÄÄUÀÄÝAZÉA’
“Deï Dmï ªÀgÁgï vÀÄeÉÆ ¥sÉæAqï qÁå¤ZÁå ¸ÉÊPÀ¯ï PÀIJPï gÁªÀªïß, ¨ÁAPÁgï §¸ÉÆ£ï,
§vïð-qÉÃPï D¥ÀAiÀiÁèA, GUÁظï D¸ÁªÀÄÆ?” JPÉ ¨ÉÃUï GUÉÛA PÀvÁðA ªÀÄíuÁÛ£Á ¯Áí£ï fªÁa KPï
¸ÁAeÉgï ¥ÀÇvï zsÁPÀÄÖ¯ÉA KPï ¨ÉÃUï SÁA¢ ZÀqÀªïß ¥ÁæAiÉĸïÛ ¹Ûçà AiÉÄêïß “G¸Àì¥Áà” ªÀÄíuÉÆ£ï ¨ÁAPÁZÁå
“ªÀiÁ«Ää, ºÁAªï ¥ÁPÁðPï ªÀZÉÆ£ï AiÉÄvÁA” ªÀÄíuï ¥ÉÇAvÁgï §¹è. C£ÉÆä¯Á£ï wPÁ ¥À¼ÀAiÉÄèA. «ÄjAiÉÆ
¨sÁAiÀiïæ ¸Àgï¯ÉÆè ¥À¼Éªïß wuÉ «ZÁ¯ÉðA. ¥Àqï¯ÉèA ¤vÀ¼ï ªÀÄĸÁÌgï. ¥À¤ðA ªÀ¸ÀÄÛgÁA. GUÉÛ
¥ÁAAiÀiï. w WÀÄAªÉÇ£ï C£ÉÆä¯ÁPï ¥À¼Éªïß ºÁ¹è.
“vÀÄ«Ä ªÀZÁ, ºÁAªï WÀgÁ gÁªÁÛA”

53
C£ÉÆä¯ï¬Äà ºÁ¸ÉÆè D¤ E¯ÉèA wZÁå PÀIJPï “ªÉÄÊ UÉÆqï! ªÀÄíeÉÆ mÉʪÀiï ¨sÁj ¥sÁ¸ïÖ UɯÉÆ.
¸ÀgÉÆ£ï ¯ÁVA §¸ÉÆè. L ¯ÉÊPï AiÀÄÆ!” wZÁå ºÁwA D¥ÉÚ ¢¯ÉèA ¸ÉAréZï
“ºÀªÉÇ §gÉÆ D¸Á” C£ÉÆä¯Á£ï G¯ÉÆuÉ D¸ï¯ÉèA ¥À¼Éªïß vÉÆ «ZÁj “vÀĪÉA SÁAªïÌ
¸ÀĪÁðvÉèA. “ºÁAªï C£ÉÆä¯ï. vÀÄPÁ ºÁªÉA £ÁAAiÀiï!”
ºÁZÁå ¥ÀAiÉÄèA ºÁAUÁ ¥À¼ÉAªïÌ £Á. ºÁAªï D¤ “ªÀÄíf ¨sÀAiÀiïÚ WÀgÁ D¸Á, vÁPÁ ¢vÁA. EvÁè÷å
ªÀÄíeÉ ¥sÉæAqïì ºÁAUÁ ¸ÉÊQèAUï PÀgÀÄAPï AiÉÄvÁAªï, gÀÄaZÉA ¸ÉAréZï vÁuÉAAiÀiï AiÉÄzÉƼï SÁAªïÌ
AiÉÄzÉƼï vÉ PÉÆtÂà AiÉÄÃAªïÌ £ÁAvï” £Á!”
“vÉ AiÉÄvÁ ªÀÄíuÁ¸Àgï ºÁAªï D¤ vÀÄA ¥sÉæAqïì, wPÁ ZÀrvï PÀĪÉÆPï PÀgÀÄAPï eÁAiÀiÁß ªÀÄíuï
eÁAiÀiïÛ-VÃ? ªÀÄíeÉA £ÁAªï UÉæÃ¸ï” w ºÁ¹è. C£ÉÆä¯ÁPï ¨ÉeÁgÁAiÀiï ¨sÉÆVè. vÁuÉ ¨ÉÃUï GUÉÛA
“ºÁªÉA ¥sÉæAqÁìA ¸ÀAVA SÁAªïÌ ªÀÄíuï PɯÉA D¤ Ggï¯ÉèA KPï ¸ÉAréZï D¤ ¥sÀÇæn wPÁ
¸ÉÃAréZï ºÁqÁè÷åvï. zsÀgï, vÀÄA KPï SÁ” C£ÉÆä¯Á£ï ¢vÁA ªÀÄíuÁ¯ÉÆ “vÀÄ«Ä ¸ÁAUÁvÁ §¸ÉÆ£ï
KPï ¸ÉAréZï wPÁ MqÁØAiÉÄèA, D¥ÉÚAAiÀiï KPï WÉvÉèA SÁªÉåvï” vÉÆ GmÉÆ£ï G¨ÉÆ gÁªÁÛA wZÉ
D¤ vÁZÉA gÁ¥Ààgï ¸ÉÆqÀªïß ‘wPÁ ¯ÉÊPï eÁvÁVÃ’ SÁ° ¥ÁAAiÀiï vÁZÁå UÀªÀÄ£ÁPï UɯÉ. PÁ¼ÁÓAvï
«ZÁAiÀiÁðA ªÀÄíuï PÀIJPï vÀQè WÀÄAªÁØAiÀiÁÛ£Á JPÉ xÀgÁa PÁªÉÓt ¨sÉÆUÁè÷åjÃ, DªÀAiÀiïÌ D¥ÀÅuï
wuÉ ¸ÉAréZï ¨sÉÆPÁAªÉÑA ¥À¼Éªïß vÁZÉA G¯ÉÆuÉ PÀ±ÉA ¥ÀÅt ¸ÀªÀiÁÓAiÀiÁÛA ªÀÄíuï ¤Zɪï PÀ£ïð vÉÆ
xÀAAiÀiïÑ xÁA¨ÉèA. ªÀÄíuÁ¯ÉÆ “qÉÆAmï ¦üÃ¯ï ¨Áåqï, ªÀÄíeÉ ªÁQAUï
“EvÉèA gÀÄaPï ¸ÁåAqï«ZïÑ ºÁªÉA AiÉÄzÉÆ¼ï ±ÀÆåeï £ÀªÉZï £ÀíAiÀiï vÀjà D«ÄÑ ¸ÉÊeï JPï Zï
SÁAªïÌ £Á” w ªÀÄíuÁ° MAmï ¯ÉAªÉÇ£ï. ¢¸ÁÛ. §gÉ PÉÆA¥sÉÇmÉð§¯ï D¸Ávï, vÀÄA WÉ. WÀgÁ
ªÀÄíeÉ PÀqÉ zÀĸÉæ D¸Ávï!” ±ÀÆåeï ¤PÁîªïß wPÁ ¢Ãªïß
“ªÀÄíf ªÀiÁ«Ää ¨É¸ïÖ PÀÄPï!” vÉÆ C©üªÀiÁ£Á£ï vÉÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÀ®ªïß WÀgÁ UɯÉÆ.
ªÀÄíuÁ¯ÉÆ “WÉ, vÀÄA D£ÉåÃPï SÁ, ¥sÉæAqÁìAPï ªÀÄíuï
ºÁqï°èA ªÀÄíeÉPÀqÉ ZÀrvï D¸Ávï” C£ÉÆä¯Á£ï D¦è “ªÀiÁ«Ää, AiÀÄÆ ªÉÇAmï ©°Ãªï, L ªÉÄmï
¸ÉAréZï wPÁ ¢° D¤ ¨ÉUÁAvÉèA KPï ¥sÀÇæn wPÁ føÀ¸ï E£ï zÀ ¥ÁPïð!” ¨ÁV¯ï ¯ÉÆlÄ£ï WÀgÁ
¢Ãªïß KPï D¥ÉÚA WÉvÉèA. “vÀÄA RAAiÀiï xÁªïß ©üvÀgï D¬Ä¯ÉÆèZï C£ÉÆä¯ï ªÀíqÁè÷å£ï GzÁίÉÆð.
D¬ÄèAiÀiï?” C£ÉÆä¯Á£ï G¯ÉÆuÉ ¸ÀĪÁðvÀÄ£ï “» E¸ï ¥ÀǪÀgï §mï ¥sÀ¤ß!. vÁZÉ zÉÆ¼É EvÉè
wPÁ D¥Áè÷å PÀÄmÁä «±ÁåAvï E¸ÉÆ̯Á «±ÁåAvï §Æån¥sÀůï, AiÀÄÆ qÉÆAmï ªÁAmï lÄ ®ÄPï
D¤ ¥sÉæAqÁìA «±ÁåAvï ¸ÁAUÉèA. DªÀAiÀiïÌ D¤ J¤ªÉÃgï J¯ïì! L ¯ÉÊPï »ªÀiï!!” ¥Ángï D¸ï ¯ÉèA
¨sÀAiÀiÁÚ÷åAPï D¥ÀÅuï PÀ±ÉA »PÀäw£ï ¥sÀlAiÀiÁÛA ¨ÉÃUï ¸ÉÆ¥sÁgï GqÀªïß ªÀ¸ÀÄÛgï §zÀÄèAPï PÀÄqÁPï
ªÀÄí¼ÉÆî÷å UÀeÁ° ¸ÁAUÁÛ£Á vÉÆ §gÉÆZï ºÁ¸ÉÆè. ªÉZÁå ¥ÀÅvÁPï DAiÉÆÌ£ï DªÀAiÀiï UÉÆAzÉƼÁAvï
wuÉAAiÀiï D¥ÀÅuï zÀÄ©îPÁAiÉÄAvï vÀjà PÀ±ÉA ¢Ã¸ï §Ärè. “» E¸ï J ªÀŪÀÄ£ï!!!” vÉÆ ©üvÀgï xÁªïß
PÁqÁÛA D¤ PÀ±ÉA SÁuï JqÀÓ¸ïÖ PÀvÁðA ªÀÄíuï ¨ÉƨÁmÉÆè.
¸ÁAUÉÆ£ï vÁPÁ ºÁ¸ÀAiÉÄèA. qÁå¤Pï ¸ÀPÀÌqï QvÁåPï “ºÉÃAiÀiï, vÀÄA §Æån ¥Á®ðgÁ xÁªïß
¯ÉÊPï PÀj£ÁAvï ªÀÄíuÉƤà vÁuÉ «ªÀgÁAiÉÄèA. w D¬Ä¯Áè÷å§j ¢¸ÁÛAiÀiï-ªÀÄÆ!” ºÉ«ê¯Áå£ï
ªÀÄíuÁ° Qà DªÀAiÀiï SÁwgï ¥ÀÅtÂà vÁuÉ ¥ÁnðPï C£ÉÆä¯Á£ï ¢¯Éè ±ÀÆå¸ï ²PÁðªïß ºÁ¸ÀÄäQA WÀgÁ
ªÀZÁeÁAiÀiï! vÁå £ÀAvÀgï ¢Ã¸ï §ÄqÉÆ£ï ¥ÁPÁðZÉ ¥Áªï¯Áè÷å UÉæøÁ£ï ¢¯ÉèA ¸ÉAréZï D¤ ¦ÃªÀ£ï
¯ÉÊmï ZÁ®Ä eÁvÁ£ÁAZï vÁPÁ ªÀÄwPï UɯÉèA ªÉüï WÉvÁA wa ¨sÀAiÀiïÚ GzÁΰð. “vÀÄeÉA ªÀÄĸÁÌgï
QvÉÆè ¥Á±Ágï eÁ¯ÉÆ ªÀÄíuï. ±ÉÊ£ï eÁvÁ. vÀÄA ¨sÁj ¸ÀAvÉƸÀãjvï ¢¸ÁÛAiÀiï.
“vÀÄPÁ ¥ÁnA ªÀZÉÆAPï ªÉüï eÁ¯ÉÆ. QvÉA, ¯ÉÆnæ ¯ÁVèVÃ?!”
ªÀiÁ«ÄäPï ºÉ¦à PÀgÀÄAPï ¥ÀÅt ¥ÁnðPï ªÀZï” wuÉ “vÁZÁåQà ªÀvÉðA! vÀÄA ¥ÁvÉå²VÃ, ¥ÁPÁðAvï
ªÉÆUÁ£ï ¸ÀªÀiÁÓAiÉÄèA. “ºÁA«Ã WÀgÁ ªÉvÁA” vÁZÁå ªÀiÁíPÁ eÉdÄ ªÉļÉÆî!! » E¸ï d¸ïÖ J ¨ÉÆAiÀiï!!!”
ªÀÄwAvÉèA D¥ÁÚPï PÀ¼ï ¯Áè÷å§j w G®¬Äè. (ªÁlì¥ï ¥ÉæÃjvï)

54
Arun Melvin Menezes
Infant Jesus Ward

size of rope to tie them and, at that age it
is enough to hold them. As they grow up,
they are conditioned to believe they cannot
break away. They believe the rope can still
hold them, so they never try to break free.”
He was amazed. These animals could at
any time break free from their bonds but
because they believe they couldn’t, they
Why do some children fail miserably, are
were stuck right where they were.
always depressed, fall sick, hopeless and
negative all the time, while some children Like the elephants, how many of us go
not only excel in their studies, but always through life hanging onto a belief that we
have a glow on their face and are always cannot do something simply because we
positive, healthy and focused. The answer failed at it once before.
lies not in those children, but in the way Similarly the same logic applies to us
they are brought up, motivated, nurtured humans, we somehow condition the young
and conditioned! minds of our children into believing that
Now, what is conditioning and how does they cannot do well in their academics or
it work? I would like to explain it with a extra curricular activities based on one
story. poor performance.
As a man was passing the elephants, Any person can do badly on a given
he suddenly stopped, confused by the fact day, which is dependent on the mood, state
that these huge creatures are being held by of mind, health and overall situation. Just
only a small rope tied to their front leg. It because that person did not do well once,
was obvious that the elephants could at any does not mean he or she is a failure for the
time, break away from the ropes they were rest of his/her life.
tied to, but for some reason, they did not. He Even Sachin Tendulkar can get out for a
saw a trainer nearby and asked why these zero in a crucial match, and then the media
beautiful, magnificent animals just stood will try to pull him down, demoralize him
there and made no attempt to get away. and criticize, but he pulls up his socks,
“Well” he said “when they are very gathers all his strength and concentration
young and much smaller we use the same and scores a ton in his next match, because

55
he is confident of his abilities and any through the old family things. Suddenly
criticism or praise cannot affect his he saw a folded paper in a corner of the
performance. But that is not the case with drawer in a desk. He took it and opened it
our children as they are physically and up. On the paper it was written “Your son is
psychologically dependent on parents and addled (mentally ill). We won’t allow him
whatever the parents convey to them is into school anymore”. Edison broke down
considered as gospel truth by the children as and then wrote in his diary “Thomas Alva
the children consider their parents as their Edison was an addled child that by the hero
role models, well wishers and to be correct mother, became the genius of the century.”
in their observations. So when we say you Just think, how important it is for parents
are not good at your studies or when we to believe in their children.
say you are not intelligent enough or when So this proves how much important it
we compare our kids with other kids, they is for us as parents to mould, condition the
take it seriously, and after some time they young and vulnerable minds of our children,
even stop making conscious efforts to do in a positive and constructive upbringing
well, just as in the case of the elephant. and environment. But then just wishing for
So, right from the childhood we great things to happen will not work either;
should always motivate, send out positive right efforts, right motivation and positive
vibrations and always wish well for our state of mind can do wonders. It is ok to
children through our thoughts because just fail, but instead of getting disheartened,
our words and actions can affect them. dejected and depressed, we should try to
I will share one more story to explain find out the reason behind failure, eliminate
how positive motivation can help children the causes and make sure it will not happen
improve their performance drastically, one again.
positive word, and one little push, one Instead, whenever our child fails at
statement of appreciation can do wonders. something, may be in the academics or any
One day Thomas Edison came home and other endeavour, we react in a nagative
gave a paper to his mother. He told her, fashion, by criticizing the child, by
“My teacher gave this paper to me and told demoralizing and comparing the child with
me to give it only to my mother.” other children and by doing this we are
His mother’s eyes were tearful as she actually sealing the fate of our children and
read out the letter aloud to her son. “Your whatever chances of revival of the child’s
child is a genius. This school is too small performance is totally destroyed.
for him and doesn’t have enough good Finally, not just our words and actions,
teachers for training him. Please teach him but our nagative thoughts, anxiety and
yourself.” concern also can affect them. For instance,
Many years after Edison’s mother died we always worry, think, contemplate that,
and he was one of the greatest inventors “what will this child achieve in life. will
of the country, one day he was looking this child ever succeed in life, what will

56
the fate of this child be” etc etc. When we nothing, he/she is a dullard, he/she is a liar”
worry, we send out negative vibration or etc, etc.
emotion and in the long term it will affect In short, whenever our children do badly,
the child’s overall performance or quality academically or otherwise, let us find out
of life. So, let us stop criticizing, accusing, how, why and fix the root cause instead of
judging, comparing and demoralizing our getting negative, bitter and abusive which
children and take one negative or positive is a sure way to destruction, for both the
performance as a yardstick. Continuous child and the parent.
motivation, positive feedack and the right All the very best to you as a parent and yes,
efforts and coaching is the way forward. your child is a genius! Believe and make the
Children are and will be naughty, so right efforts in that direction, always stay
whenever they falter, make mistakes, let us positive and do not be disheartened by one
correct them in a positive and constructive or two incidents of bad performances as it
way, with affection and empathy. One is just a part of the passing phase. Positive
more thing we, as parents do is criticize thoughts leads to positive beliefs, positive
our children in front of our adult friends, belief leads to positive lifestyle,,and
relative or other children with random positive lifestyle leads to positive outcome/
statements like “this boy/girl is good for results = success guaranteed.
vÀÄPÁ ±ÉA¨sÀgï ªÀ¸ÁðA PÁ¼ï ªÁAZÁÛvï ªÀÄí¼Áî÷å ¥ÁvÉåuÉPï PÁAAiÀiï ¥ÁnA¨ÉÆ
¯Á¨ÉÆè £Á! ¥Á£ï-¹UÉæmï D¤ ¸ÉÆgÉÆ-DªÀiÁ¯ï
ªÁAZÉÆAPï eÁAiÀiï? ¸É«£ÁwèA vÁå ®VÛ ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ£ï Gwðvï ¥ÀÅuï DªïÌ
DAiÉÄèªÁgï JPÉ «zÉò AiÀÄĤªÀ¹ðn£ï JPÉ ªÁqÀªïß WÉAªïÌ ¸ÀPÁ£ÁAvï!
¸À«ÄÃPÉëZÉA ¥sÀ°vÁA±ï ¥ÀUÀðmÉèA. xÉÆrA D¥Áè÷å vÀgï?
vÀ£ÁðlàuÁgï Zï ªÉÆvÁðvï, xÉÆrA ªÀÄzsÀåªÀiï PÀÄmÁäzÁgÁA, ¸ÉeÁj, FµïÖ-ªÀÄAvïæ ºÁAZÉÆ
¥ÁæAiÉÄgï. ¨sÉÆêï xÉÆrAZï ±ÉA¨sÀgï ªÀ ZÀrvï ¯ÁVì¯ÉÆ ¸ÀA§Azsï ¨Á¼ÉÆΣï WÉvï°èA ZÀqï f«vÁ
ªÀ¸ÁðA ªÁAZÁÛvï. ºÁPÁ PÁgÀuï QvÉA D¸Éåvï? JPÉ D«Ý eÉÆqÀÄ£ï WÉvÁvï! UÀeÉðPï ¥É汃 «ZÁgÀÄAPï ªÀ
zÁPÉÛ¤ð£ï D¥Áè÷å xÉÆqÁå ¸ÀºÀªÁªÁæqÁåA ¸ÁAUÁvÁ ¢ÃAªïÌ, ¦qÉ-²qÉ ªÉ½A RmÁè÷å §UÉè£ï, D¸ÀàvÉæAvï
ªÉļÉÆ£ï ªÀÄzsÀåªÀiï ¥ÁæAiÀiï GvÀgï¯Áè÷åAa ««AUÀqï ¸ÁAUÁvï, «ZÁj£Á¸ÁÛA WÉA«ÑA ªÀ ¢A«ÑA D¸Áè÷ågï,
UÁAªÁA¤, ««AUÀqï jwjªÁfA¤ fAiÉÄAªÁÑ÷å ºÀeÁgï PÀ¸À¯ÁåAiÀiï C£ÁºÀÄvÁ ªÉ¼Ágï ªÀ vÀÄvïð ¥Àj¹ÜvÉAvï
¯ÉÆPÁa ¸ÁªÀiÁfPï ftÂAiÉÄ jÃvï, GzÉÆåÃUï-ªÁªïæ, QvÉAZï ¸ÀªÁ¯ÁA «ZÁj£Á¸ÁÛA zsÉÊgï D¤ PÀĪÉÆPï
SÁuï-eɪÁuï EvÁå¢ «²A eÁuÁéAiÀiï D¥ÁÚ¬Äè D¤ ¢A«ÑA D¸Ávï vÀgï vÀ¸À¯ÁåAa ¨Á½é ªÁqÁÛ! ºÁZÁåQÃ
¸Ávï ªÀ¸ÁðA £ÀAvÀgï ¥ÀgÀvï vÁAZÉÆ ¸ÀA¥ÀPïð PɯÉÆ. ªÀvÉðA D£ÉåÃPï PÁgÀuï » ¸À«ÄÃPÁë ZÀ®AiÉÄÛ¯ÁåAQÃ
eÁ¬ÄÛA ¸ÀA¸Ágï ¸ÁAqÀÄ£ï UÉ°èA D¤ Ggï¯Áè÷åA CeÁ¥ÉÇAPï PÁgÀuï eÁ¯ÉA. vÉA eÁªÁ߸Á ¸ÁªÀiÁfPï
¥À¬ÄÌ ZÀqï ¸ÀÄqÀÄìrvï D¸ï¯Áè÷åAZÁå ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌZÉÆ ¸ÀAªÁzïsocial interaction fA PÉÆuï M¼ÉÆPï £Ávï
WÀÄmï ¥ÁPÀÄðAZÉA ¥ÀæAiÀÄvïß PɯÉA. vÁå ¸À«ÄÃPÉëAvï ¯Áè÷åAPÀqÉÃAiÀiï G¯ÉÆuÉ ¸ÀĪÁðvÁÛvï, ¸ÀzÁA ¥ÉÃ¥Àgï
ªÀAiÀiïæ ¥Àqï¯Áè÷å ¸ÀÆZÀPÁA ªÀAiÀiïæ ¸À«ÄÃPÁë PÁqï°èA ªÀ zÀÆzï ªÀ ¥ÉǸïÖ ºÁqÉÛ¯ÁåZÉA £ÁAªï-UÁAªï
¸ÀAiÀiïÛ CeÁ¦èA. ¤vÀ¼ï ªÁgÉA UÀeÉðZÉA ªÀÄíuï D«Ä eÁuÁAvï, D¥Áè÷å M¦ü¸ÁAvÁè÷å ¦AiÉÆ£ÁZÁå PÀÄmÁäPï
¯ÉPÁÛAªï ¥ÀÅuï vÁZÉÆ ªÁAmÉÆ ¨sÉƪïZï GuÉÆ! ¸ÀAiÀiïÛ ªÀ¼ÁÌvÁvï, °¥sïÖ-ªÉÄ£ÁPï ºÁ¸ÉÆ ¢Ãªïß UÀÄqï
¸ÀÄqÀÄìqÁAiÀiï D¤ ªÀd£ï GuÉ PÀZÉðA- ºÁAa ªÉƤðAUï ªÀÄíuÁÛvï, PÉÆuï KPï ªÀ ZÀqï ¸ÀAWï
zÉÃtÂÎ ¸ÀAiÀiïÛ GtÂ! ¸ÀzÁA ªÁåAiÀiÁªÀiï PÀvÉð°A D¤ ¸ÀA¸ÁÜ÷åAZÉ QæAiÀiÁ¼ï ¸ÀzÀ¸ïå D¸ÁÛvï vÀ¸À°A CwÃ
PÁ¼ÁÓ ¦qÉPï PÁgÀuï eÁAªÁÑ÷å ¸ÀAVÛA xÁªïß ¥ÀAiÀiïì ¯ÁA¨ï f«vï eÉÆqÁÛvï!
gÁªï°èA ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ£ï GvÁðvï ªÀíAiÀiï ¥ÀÅuï ¯ÁA¨ï (DªÀiÁÑ÷å ªÀÄAqÀ½£ï DgÁ¬Ä¯ÉèA)
57
vÁAwæPï ªÀiÁºÉvï

PÀAqÉ£Àìgï ªÀ PÉ¥Áå¹lgï
- «£ÉìAmï r¸ÉÆÃd
Condensor or Capacitor ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ

PÀAqÉ£Àìgï ªÀ PÉ¥Áå¹lgï eÁªÁ߸Á «Ãeï ¸ÀPÉÛZÉA J¯ÉPÉÆÖç£ïì D¥ÁÚ xÀAAiÀiï ¸ÀAUÀæºï PÀ£ïð ªÀÄÄPÁè÷å
¸ÀPÀÆåðmÁPï ªÀ, «Ãeï ¸ÀPÉÛ£ï ZÀrvï ªÀiÁ¥Á£ï ¸ÁªÀÄxïðå GvÀà£ïß PÀ£ïð ¢A«Ñ ªÀ¸ïÛ. zÉÆ£ï ªÁºÀPÁAZÁå
¥ÉèÃn ªÀÄzsÉA KPï CªÁºÀPï ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄÄPÁAvïæ «AUÀqÀ£ï PÀZÁðå ¸ÁzsÀ£ÁPï PÀAqÉ£Àìgï ªÀÄíuï D¥ÀAiÀiÁÛvï.

C¸À¯ÉA ¸ÁzsÀ£ï n«, mÉÃ¥ï gÉPÉÆqÀðgï EvÁå¢ ºÀgÉPÁ E¯ÉPÉÆÖçäPï ¸ÀPÀÆðmÁAvï D¸ÁÛvï. vÀ±ÉAZï
«±Éøï jw£ï ¹AUÀ¯ï «Ãeï ¸ÀPÉÛZÉgï PÁªÀiï PÀZÁðå E¯ÉPÉÆÖç¤Pï ªÉÆlgÁAZÁå PÀ£ÉPÀë£ÁAPï C¸À¯ÉA
PÉ¥Áå¹lgï ªÁ¥ÀvÁðvï.
PÉ¥Áå¹lgï, Farad ªÀÄí¼Áî÷å AiÀÄĤmï xÁªïß ªÀiÁ¥ÁÛvï. C±ÉA ¦PÉÆ Farad xÁªïß ªÉÄÊPÉÆæ Farad
¥ÀAiÀiÁðAvï vÁå ªÀ¸ÀÄÛAZÉÆ ¸ÁªÀÄxïðå zÁPÀªÉåvÁ. GzÁ:
1000 Pico Farad - 1 Nana Farad
1000 Nana Farad - 1 Micro Farad
1000 Micro Farad - 1 Mili Farad
1000 Mili Farad - 1 Farad
E¯ÉPÉÆÖç¤Pï ªÉÆlgÁA¤ ªÁ¥ÀaðA zÉÆ£ï «zsÁ£ÁAaA PÉ¥Áå¹lgï :
1.. Searge Voltage Type (Starting Capacitor)
2. Permanent Voltage Type (Running Capacitor)
Starting Capacitor : C¸À¯Áå «zsÁ£ÁAaA PÉ¥Áå¹lgï, ªÉÆmÁgï ¥ÁægÀ¨sï eÁAªÁÑ÷å CªÉÝPï
ªÀiÁvïæ «Ãeï ¸ÀPÀvï ¥Á±Ágï PÀ£ïð ¢vÁ. G¥ÁæAvï ¸ÀPÀÆðmÁ xÁªïß CmÉƪÉÄnPï eÁªïß rPÀ£ÉPïÖ
eÁvÁ.
Running Capacitor : C¸À¯Áå «zsÁ£ÁAaA PÉ¥Áå¹lgï ªÉÆlgï ¥ÁægÀA¨sï eÁªïß ZÁ®Ä
(Running) PÀAr±À£Ágï D¸ÁÛ£Á, «Ãeï ¸ÀPÀvï ¤gÀAvÀgï ªÁ¼ÉÆ£ï ªÉÆlgï §gÁågÁ ¹àÃqÁgï ZÀ¯ÉÆAPï
PÀĪÉÆPï PÀvÁð.
PÉ¥Áå¹lgÁZÉA ªÀÄmïÖ (value) -.60mfd, 80mfd, 120mfd, 4.5mfd mfd C±ÉA PÉ¥Áå¹lgÁZÉgï ¦æAmï
eÁªïß D¸ÁÛ.
ªÉÆlgÁZÉA PÀ£ÉPÀë£ï
ªÀ ¹Ã°AUï ¥sÁå£ï PÀ£ÉPÀë£ï

58
C©ü£ÀAzÀ£ï
°ÃeÁ UÉé£Évï D¼Àé - zsÀÄªï ²æêÀÄw gÉñÁä D¤ ²æà LªÀ£ï D¼Áé ¸ÁAvï CAvÉÆ£ï
ªÁqÉÆ ºÁAa. ºÁuÉ GqÀĦ ¢AiÉĸÉfZÁå QæøÁÛAªï ²PÀëuï PÉÃAzïæ, ¢ªÀå eÉÆåÃw£ï
ZÀ®ªïß ªÉ¯Áè÷å zsÁªÁå PÁè¹ZÁå QæøÁÛAªï ²PÀëuï ¥ÀjÃPÉëAvï, E¸ÉÆ̯Á ªÀÄmÁÖgï
UÀjµïÖ CAPï D¥ÁÚªïß E¸ÉÆ̯ÁAvï ¥ÀAiÉÄèA ¸ÁÜ£ï D¥ÁÚAiÀiÁèA. ºÉA PÀ¯ÁåtÄàgï
«Ä¯ÁVæ¸ï EAVèµï «ÄÃrAiÀĪÀiï E¸ÉÆ̯ÁZÉA «zÁåyðuï. ‘gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï’
»ZÁå dAiÀiÁÛ xÀAAiÀiï ¸ÀAvÉƸÁÛ D¤ ªÀÄÄPÁè÷å ²PÁàAvï ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛ.

PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ, ªÀÄAUÀÄîgï ¥ÀæzÉñï (j) 4-3-2018ªÉgï ¸ÉÊAmï CUÉß¸ï ¸Éà±À¯ï
¸ÀÆÌ¯ï ªÀÄAiÀiÁÝ£Ágï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯Áè÷å PÉ£ÀgÁ PÀxÉÆ°Pï ¹ÛçÃAiÀiÁAZÁå §ÈºÀvï
¸ÀªÀiÁªÉñÁAvï ªÀiÁjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ ªÁqÁåZÁå eÁ¹è£ï J°eÁ¨Évï ®Ä«¸ï »PÁ
«±ÉÃ¸ï ¸ÁªÀÄy𠫨sÁUÁAvï “PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ¹Ûçà ¸ÁzsÀ£ï ¥Àæ±À¹Û - 2018”
¥sÁªÉÇ eÁ¯Áå. ‘gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï’ »ZÁå ¸ÁzsÀ£Á xÀAAiÀiï C©üªÀiÁ£ï ¥ÁªÉÇ£ï
C©ü£ÀAzÀ£ï ¥ÁlAiÀiÁÛ D¤ ªÀÄÄPÁè÷å wZÁå ªÁªÁæAvï dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

±Á£É¯ï C£ïß ªÀÄxÁAiÀĸï, zsÀÄªï ²æêÀÄw ±À°ð D¤ ²æà M¸Àé¯ïØ ªÀÄxÁAiÀĸï,
ºÁAa ªÀiÁjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ ªÁqÉÆ. PÀ£ÁðlPÀ ²PÀët ªÀÄAqÀ½£ï ZÀ®ªïß ªÉ¯Áè÷å
avÀæPÀ¯Á ¥ÀjÃPÉëAvï »PÁ f¯Áè ªÀÄmÁÖgï ¥ÀæxÀªÀiï ¸ÁÜ£ï ¯Á¨ÁèA. ‘gÉÆeÁjZÉÆ
UÁAZï’ »PÁ G¯Áè¹vÁ D¤ ªÀÄÄPÁè÷å wZÁå ²PÁàAvï ¸Àªïð dAiÀiïÛ ªÀiÁUÁÛ.

ªÀiÁZïð 18 vÁjPÉgï ZÀ¯ï¯Áè÷å PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ PÀ¯Áå£ÀÄàgï ªÁgÁqÉÆ ZÀÄ£ÁªÁAvï
DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉZÉÆ, ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæ ªÁqÁåZÉÆ, ªÀiËAmï gÉÆÃdj WÀlPï PÀxÉÆ°Pï
¸À¨sÉZÉÆ ¤PÀmï¥Àƪïð CzsÀåPïë ²æà ¸ÀAvÉƵï PÀ£ÉððAiÉÆ, PÀ¯Áå£ÀÄàgï ªÁgÁqÉÆ
CzsÀåPïë eÁªïß «AZÉÆ£ï DAiÀiÁè. vÁPÁ ‘gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï’ G¯Áè¹vÁ D¤
vÁZÁå ªÀÄÄSÉîàuÁAvï PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ D¤Q G£ÀßvÉPï ¥ÁªÉÇA¢ ªÀÄíuï
D±ÉvÁ.

ªÀiÁZïð 18 vÁjPÉgï ¥ÉÃwæ ¦üUÀðeÉAvï ZÀ¯ï¯Áè÷å PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ PÀ¯Áå£ÀÄàgï
ªÁgÁqÉÆ ªÀÄmÁÖZÁå J°¸ÁªÁAvï DªÀiÁÑ÷å ¦üUÀðeÉa (¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ)
²æêÀÄw gÉÆÃf PÁéqÀæ¸ï, ªÁgÁqÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªïß ZÀÄ£Á¬Ävï eÁ¯Áå. w
ªÀiËAmï gÉÆÃdj WÀlPÁa ¥Àæ¸ÀÄÛvï ¸ÀºÀ-PÁAiÀÄðzÀ²ð D¤ ªÀiÁf PÁAiÀÄðzÀ²ð
eÁªÁ߸Á. ‘gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï’ wZÁå dAiÀiÁÛ xÀAAiÀiï G¯Áè¹vÁ D¤ PÀxÉÆ°Pï
¸À¨sÉPï D¤ ¦üUÀðeÉPï wZÉ xÁªïß GAaè ¸ÉªÁ D¥ÉÃQëvÁ.

59
¥À«vïæ ¸À¨sÁ vÀĪÀiÁÌA ¸ÁéUÀvï PÀgÁÛ
¨sÀÄUÁðåZÉA £ÁAªï DªÀAiÀiï/¨Á¥ÀAiÀiï ¦üUÀðeï / ªÁqÉÆ d¯Áä°è
vÁjPï
J«AiÀÄ£ï °AiÀiÁ£ï ªÀĸÀÌgÉãÀí¸ï C«vÁ °rAiÀiÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ï ®Æqïìð ªÁqÉÆ 28-11-2017
LªÀ£ï ªÀĸÀÌgÉãÀí¸ï
±À°ðÃ£ï ªÉÄ°±Á r¹¯Áé ±À«ÄvÁ ¸ÀjvÁ r¸ÉÆÃd ¸ÁA.¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgï 08-01-2018
¸ÀĤ¯ï r¹¯Áé

¥ÀAiÉÆè PÀĪÀiÁÎgï
£ÁAªï DªÀAiÀiï/¨Á¥ÀAiÀiï ªÁqÉÆ vÁjPï
D°ð£ï rAiÉÆ£Àß ®Ä«¸ï PÉgÉÆ°£ï C¤vÁ gÉÆræUÀ¸ï ¸ÁA. dÄeÉ ªÁqÉÆ 07-01-2018
PÉÆèÃr qÁAiÀÄ£ï ®Ä«¸ï

¸ÀÄSÁAvï vÀ±ÉA zÀÄPÁAvï.......
£ÀªÉÇæ/ªÉÇPÁ¯ï ªÁqÉÆ vÁjPï ¦üUÀðeï DªÀAiÀiï / ¨Á¥ÀAiÀiï
ªÀiËAmï gÉÆÃdj
gɪÉÄ£ï ®Ä«¸ï ¸ÁA. ¯ÉÆgɸï 04-01-2018 ¸ÁA. dÄeÉ ©Ã£Á/§Äæ£ÉÆ UÉæUÉÆj ®Ä«¸ï
¥sÉ°mÁ ±Àgɯï qÁAiÀĸï PÉÆÃmÁ
¸ÀĤ¯ï r D¯ÉäöÊqÁ ¨sÁUɪÀAvï 28-01-2018 ¸ÁA. ¦AiÀÄĸï PÁ«Äð£ï ¸ÀĪÁgɸï/
¥ÀæwªÀiÁ ¥À¸À£Àß PÀÄmÁªÀiï zsÁªÉÇ, ºÀAUÀÄîgï G§ð£ï D¯ÉäöÊqÁ

¸ÀVðA gÁeÁPï
£ÁAªï ¸ÀA§Azsï ªÁqÉÆ ¥ÁæAiÀiï vÁjPï
¦Ãlgï qÉëÄAiÀÄ£ï ¸À¯ÁØ£Áí ¥ÀÇvï, CAeɯÁ «Ä£ÉÃd¸ï ¸ÁA.CAvÉÆ£ï 90 14-01-2018
C§æºÁªÀiï ¸À¯ÁØ£Áí
gÉÆÃf qÁAiÀÄ¸ï ¥Àwuï,zÉ| ºÉ¤æ qÁAiÀĸï gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï 88 24-01-2018

* ¸ÀzÁA KPï J¥Àà¯ï = £ÉÆ zÁPÉÛgï!
* ¸ÀzÁA ¥ÁAZï ¨ÁzÁªÀiï = £ÉÆ PÉ£Àìgï!
* ¸ÀzÁA KPï °A¨ÉÆ = £ÉÆ ZÀgÁ¨ï! ªÉÊzÀåQÃAiÀiï
* ¸ÀzÁA KPï UÁè¸ï zÀÆzï = £ÉÆ ºÁqÁAa ¦qÁ!
*
*
¸ÀzÁA
¸ÀzÁA
¨ÁgÁ UÁè¸ï GzÁPï = £ÉÆ PÁwa ¸ÀªÀĸÁå!
ZÁgï RdÆgï = £ÉÆ C¸ÀÌvÁÌAiÀiï!
¸Àvï
* ¸ÀzÁA wÃ£ï ¥Á«ÖA ªÀiÁUÉÚA = £ÉÆ mÉ£Àê£ï!
* ¸ÀzÁA Dmï ªÀgÁAa ¤Ãzï = ¸ÀAvÉƸï! G¯Áè¸ï!! ±ÁAw!!!

60
gÉÆÃdj Qéeï - 15
PROMOTERS
¥ÉÇõÀPï: GSJ DEVELOPERS PVT. LTD
eÉgÁ¯ïØ r¸ÉÆÃeÁ Rosary Queen, Shop No. 3, Nejar, Kallianpur
Post Santhekatte, Udupi - 576 105
fJ¸ïeÉ qɪÀ®¥Àgïì, Phone: 0820 - 2583154 (Site Office),
2582154 (Office) M: 94801 38141
¸ÀAvÉPÀmÉÖ, PÀ¯Áåuï¥ÀÅgï Email: gsjdevelopers@gmail.com
Website: www.gsjdevelopers.com

¤AiÀĪÀiÁA :
1. ¦üUÀðeïUÁgÁAPï ªÀiÁvïæ DªÁ̸ï. JPÁ PÀÄmÁä xÁªïß KPïZïÑ ¥ÀæªÉñï.
2. SÁ° PÁUÁÝgï, PÀæªÀiï ¸ÀASÉÆ D¤ ¸ÁQð dªÁ¨ï §gÀªïß, vÀÄeÉA £ÁAªï, ªÉƨÁAiÀiïè £ÀA§gï D¤
ªÁqÁåZÉA £ÁAªï §gÀªïß ¦üUÀðeÉ zÀ¥sÀÛgÁAvï ¢AªÉÑA.
3. E£ÁªÀiÁA ºÁå ¥ÀjA D¸ÉÛ°A
¥ÀAiÉÄèA E£ÁªÀiï : gÀÄ. 500/-
zÀĸÉæA E£ÁªÀiï : gÀÄ. 300/-
w¸ÉæA E£ÁªÀiï : gÀÄ. 200/-
4. JPÁ ¥Áæ¸ï ZÀrÛPï ¸ÁPÉÆåð eÁ¦ D¸Áè÷ågï, ¸ÉÆrÛ PÁqïß «AZÉÛ¯ÁåAªï. RAAiÀiÁÑ÷åAiÀiï vÀPÁðPï D¸Ààzï £Á.
5. ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ¼ÉZÉA wÃ¥ïðZïÑ ¤ªÀiÁuÉA.
6. ¦üUÀðeï zÀ¥sÀÛgÁPï eÁ¦ ¥ÁªÉÇAPï ¤ªÀiÁt vÁjPï 28-02-2018

(E¸Á¬ÄAiÀiÁ ¥ÀæªÁ¢)
I. SÁ° eÁUÉ ¨sÀwð PÀgÁ
1. JPÁ gÁAiÀiÁZÉÆ fÃuï PÁ¼ï ¥ÀAiÀiÁðAvï.................«¸Àgï ¥ÀqÉÛ°.
2. ¸ÀUÁî÷å ªÀÄ£Áê PÀļÁPï wA KPï....................eÁvÀ°A
3. ¸ÀªÉð¸ÀàgÁ xÀAAiÀiï D¸Á............. D¤............
4. ªÀÄíf fÃuï ¨sÀgï.....................D¤................D¸ÀÛ°.
5. eÉgÀÄd¯ÉªÀiÁZÁå ¤ªÁ¸ÁåAPï KPï..............D¤......................

II vÁ¼ï PÀ£ïð §gÀAiÀiï
1. CºÁeï ¸ÀªÉð¸ÀàgÁZÉA vÁgÀuï
2. ¤ÃgÀĸï gÁAiÀiï ¹ÃjAiÀiÁZÉA gÁeïzsÁ¤
3. ªÉƯÉPï RÄuÁ
4. E¸Á¬ÄAiÀiÁ dAiÉÄÛªÀAvï
5. zÀªÀiÁ¸ïÌ C£ÁãªÁqÁÛ÷åAZÉÆ zÉêï

III ¸ÁPÉðA ªÀ ZÀÆPï §gÀAiÀiï
1. ºÁAªï ¹AiÉÆ£ÁAvï ¸ÁPÉÆð ¥ÁQð¯ÉÆè KPï ¥sÁvÀgï zÀªÀvÁð¯ÉÆA
2. ¸ÀªÉð¸Ààgï ªÉÃUÁ£ï zsÁAªÁÑ÷å PÀÄ¥Ágï §¸ÉÆ£ï E¸ÁæAiÉįÁPï AiÉÄvÁ.
3. PÁ£ï ¸ÉÆqïß DAiÀiÁÌ D¤ ªÀÄíeɲA AiÉÄAiÀiÁ
4. vÀÄeÉ zÁzÉè vÁ®éj£ï ªÀÄvÉð¯É.
5. dÄzÁZÁå WÀgÁuÁåZÉÆ CªÀ±ÉÃµï ¥ÀAzÁPï ¥ÀvÀÄð£ï £À«A ¥Á£ÁA WÉvÀ¯ÉÆA D¤ ªÀAiÀiïæ ¥sÀ¼ÁA
¢vÀ¯ÉÆA.
61
IV CzsÁåAiÀiï D¤ ªÁPïå §gÀAiÀiï
1. vÀÄeÁå WÀgÁAvï ¸ÁQð ªÀåªÀ¸ÁÛ WÁ¯ï, QvÁåPï vÀÄA ªÀÄvÀð¯ÉÆAiÀiï, vÀÄA ªÁAZÉÆ£ÁAAiÀiï
2. vÀÄA ºÀnÖ, vÀÄeÉ UÉƪÉÄÖa ²gï ¯ÉÆAPÁqï D¤ vÀÄeÉA PÀ¥Á¯ï ¦vÀÄ¼ï ªÀÄíuï ºÁAªï
eÁuÁ¸ÉÆèA
3. DªÀiÁÑ÷å ¨sÀªÀð±ÁåPï QvÉA eÁ¯ÉA ªÀÄíuï ¥À¼ÀAiÀiÁ
4. vÀĪÉÆÑ CªÀiÁ¸ÉÆ GvÀìªï ºÁAªï PÁAmÁ¼ÁÛA, ºÉA ¸ÀUÉîA ªÀÄíeÉgï ¨sÁgï WÁ¯ÁÛ D¤ vÁZÉA
ªÀeÉA ªÀiÁíPÁ xÀPÀAiÀiÁÛ.
5. ¥ÀÅuï eÁPÉƨÁ, vÀĪÉA ªÀiÁíPÁ G¯ÉÆ ªÀiÁgÀÄAPï £ÁAAiÀiï, E¸ÁæAiÉįÁ, vÀÄPÁ ªÀÄíf G¨ÉÆÎuï
D¬Äè.

V vÀPÉè £ÁAªï ¸ÉÆzsÀÄ£ï PÁqï
GzÁ: -CzsÁåAiÀiï 25 vÀPÉè £ÁAªï -CUÁðA VÃvï
1. CzsÁåAiÀiï 54 ......................................vÀPÉè£ÁAªï
2. CzsÁåAiÀiï 11........................................vÀPÉè£ÁAªï
3. CzsÁåAiÀiï 15 .......................................vÀPÉè£ÁAªï
4. CzsÁåAiÀiï 41.........................................vÀPÉè£ÁAªï
5. CzsÁåAiÀiï 28........................................vÀPÉè£ÁAªï

gÉÆÃdj Qéeï - 14 ¥sÀ°vÁA±ï
¸ÁPÉÆðå eÁ¦
I. ¸ÁQð eÁ¥ï §gÀAiÀiï (eÉgÉ«ÄAiÀiÁ) V CzsÁåAiÀiï D¤ ªÁPïå ¸ÀAPÉÆ §gÀAiÀiï.(ªÀiÁPïð)
V.
1. eÉgÉ«ÄAiÀiÁ 25:35 1) 16:17 2) 3:8 3) 14:27 4) 9:16 5) 5:20
2. C£ÁvÉÆÃvï
3. ¨ÁgÀÆPï / ¸ÉgÁAiÀiÁ gÉÆÃdj gÉÆÃdj Qéeï 14 - ¥sÀ°vÁA±ï
4. ±ÀĨsï ªÁvÉð D¢üA ±ÀĨsï ªÁvÁð ¨sÁUï WÉvï °èA - 35, ¸ÁQð eÁ¥ï - 7, ( ®Æ«¸ï
5. Qæ. ¥ÀÇ. 597 r¸ÉÆÃd - ªÀiËAmï gÉÆÃdj ªÁqÉÆ, ¥sÉæ¤ß ¦AmÉÆ
II. SÁ° eÁUÉ ¨sÀwð PÀgï (eÁuÁéAiÀiï) - ¸ÁA.¥Áªïè, ªÉgÉƤPÁ PÀ£ÉððAiÉÆ - ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæ,
1. ¨sÀÆZÀgï, ¨sÀÄAAiÉÄÑgï eÉãï r¸ÉÆÃd - ¸ÁA. ¥Áªïè, næÃd r¸ÉÆÃd -
2. eÁuÁéAiÉÄa, ºÀĸÉÆÌ ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæ, ªÀiÁjAiÀiÁ PÁéqÀæ¸ï - ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï,
3. ¥ÁæªÀiÁtÂPï, CzsÀªÀiÁðåAPï J°éÃgÁ ªÀĸÀÌgÉãÀí¸ï - gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï ªÁqÉÆ.
4. «¸Àgï, PÁAiÀiÁðAZÉÆ JPÉ ZÀÄQaA - 20, zÉÆãï ZÀÄQaA - 8.
5. ¸Á¯ÁäA«Ñ eÁuÁéAiÀiï E£ÁªÀiÁA ¸ÉÆqÉÛgï ºÁAPÁA ¥sÁªÉÇ eÁvÁvï -
III. ¸ÁPÉðA (ü) ªÀ ZÀÆPï (û) §gÀAiÀiï. (ªÀÄíuÉÆÚ÷å)
1 ¥sÉæ¤ß ¦AmÉÆ - ¸ÁA.¥Áªïè ªÁqÉÆ,
1. ZÀÆPï 2. ¸ÁPÉð< 3. ZÀÆPï
4. ZÀÆPï 5. ¸ÁPÉðA 2. ªÀiÁjAiÀiÁ PÁéqÀæ¸ï - ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï ªÁqÉÆ,
IV vÁ¼ï PÀ£ïð §gÀAiÀiï (E¸Á¬ÄAiÀiÁ)
IV. 3. J°éÃgÁ ªÀĸÀÌgÉãÀí¸ï - gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï ªÁqÉÆ
1. zÁ«zÁZÉÆ ¨Á¥ÀAiÀiï eɸÉì (DAiÀiÁÛgÁZÁå PÀ¼ÀªÉÚ G¥ÁæAvï ¨sÁUï WÉvɯÁåAZÉÆ
2. JyAiÉƦAiÀiÁ PÀÆ±ï ¸ÀAPÉÆ ZÀqÁè w C©üªÀiÁ£Áa ¸ÀAUÀvï. 550 PÀÄmÁäAZÁå
3. ºÉƪÉÄgï 450 °Ãlgï ¦üUÀðeÉAvï 50 duÁAAiÀiï ¨sÁUï WÉ£ÁAvï w
4. ªÉĹìAiÀiÁ zɪÁ£ï ªÀiÁRè¯ÉÆ ¨ÉeÁgÁAiÉÄa ¸ÀAUÀvï. vÀĪÉÆÑ ¥ÁnA¨ÉÆ D±ÉvÁAªï.
5. E¸Á¬ÄAiÀiÁ ¸ÀªÉðøÀàgÁZÉA vÁgÀuï -¸ÀA)

62
¸À£ÁégÁ D¤ DAiÀiÁÛgÁa °vÀÄfð
vÁjPï ªÉÃ¼ï ªÁqÉÆ/¸ÀAWÀl£ï 22-07-2018 6.00 ¸ÁA.¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
05-05-2018 4.30 ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï 8.00 gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï ªÁqÉÆ
06-05-2018 6.00 ¸ÁA. dÄeÉ ªÁqÉÆ 28-07-2018 4.30 L.¹.ªÉÊ.JªÀiï.
8.00 °vÀÄfð ¸À«Äw/PÀĪÀiÁÎgÁaA 29-07-2018 6.00 ¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï C¹ì¹ ªÁqÉÆ
¨sÀÄVðA 8.00 ¸ÁA. CAvÉÆ£ï ªÁqÉÆ
12-05-2018 4.30 UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ½
04-08-2018 4.30 w¹æ NqïÝ
13-05-2018 6.00 ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
05-08-2018 6.00 ¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ ªÁqÉÆ
8.00 ªÉ®APÀt ªÁqÉÆ
8.00 ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï ªÁqÉÆ
19-05-2018 4.30 PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ
11-08-2018 4.30 ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï
20-05-2018 6.00 ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæ ªÁqÉÆ
12-08-2018 6.00 ®Æqïðì ªÁqÉÆ
8.00 ¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgï ªÁqÉÆ
26-05-2018 4.30 J¸ï.«.¦. 8.00 ªÉ®APÀt ªÁqÉÆ
27-05-2018 6.00 ªÀiÁjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ ªÁqÉÆ 15-08-2018 °vÀÄfð ¸À«Äw
8.00 ¸ÁA. ¥Áªïè ªÁqÉÆ 18-08-2018 4.30 UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ½
02-06-2018 4.30 ªÉÊ.¹.J¸ï. 19-08-2018 6.00 ¸ÁA.dÄeÉ ªÁqÉÆ
03-06-2018 6.00 gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï ªÁqÉÆ 8.00 ¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgï ªÁqÉÆ
8.00 ¸ÁA.¥sÁæ C¹ì¹ ªÁqÉÆ 25-08-2018 4.30 PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ
09-06-2018 4.30 L.¹.ªÉÊ.JªÀiï. 26-08-2018 6.00 ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
10-06-2018 6.0 ¸ÁA. CAvÉÆ£ï ªÁqÉÆ 8.00 ¸ÁA. ¥Áªïè ªÁqÉÆ
8.00 ¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ ªÁqÉÆ 01-09-2018 4.30 ªÉÊ.¹.J¸ï.
16-06-2018 4.30 w¹æ NqïÝ 02-09-2018 6.00 ¸ÁA.¥ÉzÀÄæ ªÁqÉÆ
17-06-2018 6.00 ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï ªÁqÉÆ 8.00 ¸ÁA.¥sÁæ¤ì¸ï C¹ì¹ ªÁqÉÆ
8.00 ®Æqïðì ªÁqÉÆ 08-09-2018 °vÀÄfð ¸À«Äw
23-06-2018 4.30 ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï 4.30 J¸ï.«.¦.
24-06-2018 6.00 ªÉ®APÀt ªÁqÉÆ
09-09-2018 6,00 ªÀiÁjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ ªÁqÉÆ
8.00 ¸ÁA.dÄeÉ ªÁqÉÆ
8.00 ¸ÁA. ¥Áªïè ªÁqÉÆ
30-06-2018 4.30 UÁAiÀiÁ£ï ªÀÄAqÀ½
15-09-2018 4.30 L.¹.ªÉÊ.JªÀiï.
01-07-2018 6.00 ¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgï ªÁqÉÆ
16-09-2018 6.00 gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÀiï ªÁqÉÆ
8.00 ¸ÁA. ¯ÉÆgÉ¸ï ªÁqÉÆ
8.00 ¸ÁA.¥sÁæ¤ì¸ï ¸ÁªÉgï ªÁqÉÆ
07-07-2018 4.30 PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ
08-07-2018 6.00 ¸ÁA. ¥Áªïè ªÁqÉÆ 22-09-2018 4.30 w¹æ NqïÝ
8.00 ªÀÄjAiÀiÁ UÉÆgÉnÖ ªÁqÉÆ 23-09-2018 6.00 ¸ÁA. CAvÉÆ£ï ªÁqÉÆ
14-7-2018 4.30 J¸ï.«.¦. 8.00 ¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ ªÁqÉÆ
15-07-2018 6.00 ¸ÁA. ¥sÁæ¤ì¸ï C¹ì¹ ªÁqÉÆ 29-09-2018 4.30 ¹Ûçà ¸ÀAWÀl£ï
8.00 ¸ÁA. ¥ÉzÀÄæ ªÁqÉÆ 30-09-2018 6.00 ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï ªÁqÉÆ
21-07-2018 4.30 ªÉÊ.¹.J¸ï. 8.00 J¸ï.«.¦.

63
¸Àªïð ¦üUÀðeïUÁgÁAPï ¥Á¸ÁÌA ¥sɸÁÛZÉ G¯Áè¸ï
gÉÆeÁjZÉÆ UÁAZï ¦üUÀðeï ¥ÀvÁæPï ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï

CwäPï ¤zÉÃð±ÀPï : ªÀiÁ| ¨Á| zÉÆ| ¯É¹è r¸ÉÆÃd
CzsÀåPïë : ²æêÀÄw ªÀÄjmÁ ¥Éæ¹®è ®Ä«¸ï
¤PÀmï ¥ÀǪïð CzsÀåPïë : ²æà ¸ÀAvÉƵï PÀ£ÉððAiÉÆ
¤AiÉÆÃfvï CzsÀåPïë : ²æà J°AiÀiÁ¸ï r¸ÉÆÃd,
G¥ÁzsÀåPïë : ²æêÀÄw eÉÆåÃw ®Ä«¸ï,
PÁAiÀÄðzÀ²ð : ²æà gÉÆAiÀÄì÷Ö£ï PÁéqÀæ¸ï,
¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð : ²æêÀÄw gÉÆÃf PÁéqÀæ¸ï,
Rd£ÁÝgï : ²æêÀÄw ¸ÉÖ¯Áè PÀ£ÉððAiÉÆ
¸ÀºÀ Rd£ÁÝgï : ²æà ¦ü°¥ï r°ªÀiÁ
DªÉÆÑ ¸ÀAzÉÃ±ï ¥Àæw¤¢ü : ²æà «°èAiÀĪÀiï r¸ÉÆÃd
gÁdQÃAiÀiï ¸ÀAZÁ®Pï : ²æà ®ÆPï r¸ÉÆÃd,
¸ÀPÁðj ¸ÀªÀèvÉÆå ¸ÀAZÁ®Pï : ²æà PÉÆèÃr r¸ÉÆÃd
CAvÀjPï ¯ÉÃPï vÀ¥À¸ÁÚgï : ²æà D¯Éáçqï PÀ£ÉððAiÉÆ.
¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPï : ²æà ¨É£ÉÆß gÉÆræUÀ¸ï
²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á qÁAiÀĸï
²æêÀÄw ªÉÄë¸ï PÀ£ÉððAiÉÆ
²æêÀÄw eÉƸɦü£ï «Ä£ÉÃd¸ï
²æà eÉÆÃeïð ªÀÄxÁAiÀĸï.
D¤ ¸Àªïð ¸ÁAzÉ, PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ, ªÀiËAmïgÉÆÃdj WÀlPï
64