You are on page 1of 1

çÜ™èlÅÐól$Ð]l fĶæ$™ól Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… 18-05-2018

"{ç³-fË iÐ]l-¯]l -{ç³-Ð]l*-×êË$ C…M> Ððl$Æý‡$VýS$ ÝëÑ{† Vöõ³µ.. Ð]l* ¯é¯]l² M>§é? »ñæ…VýS-â¶æ*Æý‡$ BÔèæË$ çÜiÐ]l…
ç³yéÍ. A…§ýl$MýS$ A«¨-M>-Æý‡$Ë$ °º§ýl®™èl, WWW.SAKSHI.COM çÜ…ç³#sìæ: 11 "Ð]l$à¯]lsìæ'Oò³ gñæÑ$± MýS$Ð]l*Æð‡¢ MýSÐ]l$Ìê Iï³-G-ÌŒæÌZ 14 ç³Æý‡$-VýS$-ÌS™ø
´ë-Æý‡-§ýl-Æý‡Ø-MýS™èl, M>Æý‡Å-©„ýS-™ø ç³°^ólĶæ*Í.' õ³iË$: 18+20 ÐðlË: ’ 5.00 çÜ…_MýS: 56 òÜËÓÆ>f¯Œl AçÜ…™èl–í³¢ & ¸ëÅÑ$ÎÌZ Oòßæ§ýl-Æ>-»ê-§ŠæOò³ VðSË$ç³# & ÝùµÆŠætÞÌZ
SIMULTANEOUSLY PRINTED AT VIJAYAWADA | HYDERABAD | BANGALORE | CHENNAI | DELHI | MUMBAI | ANANTAPUR | GUNTUR | KADAPA | KHAMMAM | KARIMNAGAR | KURNOOL | MAHABOOBNAGAR | MANGALAGIRI | NALGONDA | NELLORE | NIZAMABAD | ONGOLE | RAJAHMUNDRY | SRIKAKULAM | TADEPALLI GUDEM | TIRUPATHI | VISAKHAPATNAM | WARANGAL

sîæsîæ-yîl ç³Ñ{™èl™èl¯]l$
Ð]l$…rVýSË$ç³#™èl$¯]l² Æ>çÙ‰ {糿¶æ$™èlÓ…
● B¨ ¯]l$…_ §ólÐéÌSĶæ*ÌS¯]l$
MýS*ÌS§øçÜ*¢ íßæ…§ýl$Ð]l#ÌS ÑÔ>ÓÝëÌS¯]l$
§ðlº¾¡ççÜ$¢¯é²Æý‡…r* ¿¶æMýS$¢-Ë B{VýSçßæ…
GÐ]l-Æð‡-çÜt…™èl G¨-V>-Æý‡$ ● ™èl糚ÌS¯]l$ G†¢^èl*í³¯]l }ÐéÇ

BÌSĶæ$ {糫§é¯]l AÆý‡aMýS$Ë$ Æý‡Ð]l$×æ
● ÕQ-Æ>-°² A«¨-Æø-íßæ…_-¯]l ©„ìS™èl$Ë$Oò³ Ðólr$ ç³rÏ ÑçÜÃĶæ$…
● Ðól…MýSsôæÔèæÓÆý‡$° çÜ°²«¨ÌZ
I§ýl$VýS$Æý‡$ VýS$Æý‡$MýS$Ë Ñ§éÅÆý‡$¦Ë$
● AÀ-¯]l…§ýl-¯]l-Ë$ ™ðlÍ-í³-¯]l
{糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ AÐ]lMýS™èlÐ]lMýSÌSMýS$
{糆-ç³-„ýS ¯ól™èl OÐðlG-‹Ü fVýS-¯Œl ´ëÌSµyýl$™èl$¯é²Æý‡…r* ¿ýæMýS$¢ÌS
çÜ…§ólàË$
● AÆý‡aMýS$Ë$, BÌSĶæ*ÌZÏ ç³°^ólõÜ

Ķæ$yýl*Å-Æý‡ç³µ A¯ól ¯ól¯]l$!
Ýë„ìS, AÐ]l$-Æ>-Ð]l-†: GïÜÞ, GïÜt VýS$Æý‡$-MýS$ÌS ѧéÅ-
çÜ…çܦÌZÏ ^èl§ýl$-Ð]l#MýS$…-r$¯]l² I§ýl$VýS$Æý‡$ ѧéÅ-Æý‡$¦Ë$ õÜÐ]lMýS$ÌS çÜ…„óSÐ]l$… MøçÜ… «§éÇÃMýS
VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… E§ýlĶæ$… 4 VýS…rÌS ¯]l$…_ 7 VýS…rÌS
Ð]l$«§ýlÅ GÐ]l-Æð‡‹Üt ÕQ-Æ>°² A«¨-Æø-íßæ…-^éÆý‡$. Ððl¬™èl¢… ç³ÇçÙ™Œæ¯]l$ HÆ>µr$ ^ólĶæ$° çÜÆ>PÆŠ‡
22 Ð]l$…¨ GÐ]lÆð‡‹Üt ÕQ-Æ>°² A«¨-Æø-íßæ…-^ól…§ýl$MýS$
ÐðlâýæÏV> ÐéÇÌZ JMýSÆý‡$ ÑÆý‡-Ñ$…-^èl$-MýS$¯é²Æý‡$. Ñ$W-ͯ]l
21 Ð]l$…¨ÌZ Ýë…íœ$MýS çÜ…„óSÐ]l$ Ô>Q VýS$Æý‡$-MýS$ÌS
Ýë„ìS, AÐ]l$-Æ>-Ð]l-†: {ç³ç³…^èl {ç³íÜ-¨®V>…-_¯]l †Æý‡$Ð]l$ÌS
†Æý‡$糆 §ólÐ]l-Ý릯]l… (sîæsîæ-yîl)ÌZ ç³Ñ-{™èl-™èl¯]l$ M>´ëyìl
ÐólƇ$$M>âýæÏ Ð]l$…yýl-´ë°² MýS*ÌS§ø-Ƈ$$…-_¯]l ïÜG…
^èl…{§ýl-»ê-º$ Æð‡…yólâýæÏ {MìS™èl… MýS–Úë~ ç³#çÙP-Æ>ÌS çÜÐ]l$-
Æð‡sìæt…-ç³-Ð]l#-™èl$-¯é²Æ‡$$. Aü-Ìê…-yýl-Møsìæ {ºà-Ã…-yýl-¯é-
Ķæ$-MýS$yìl BÌS-Ķæ$…ÌZ {糿¶æ$™èlÓ ò³§ýlªË$ ¿êÈV> AÐ]l-MýS-
■ MýSÆ>~-rMýS 23Ð]l ïÜG…V> ½gôæï³ Ô>çÜ-¯]l-çÜ-¿ê-糄ýS ¯ól™èl
º*MýS-¯]l-MðSÆð‡ íܧýl®Í…-VýSç³µ Ķæ$yýl*Å-Æý‡ç³µ (75)™ø
Ð]l*Ò "A†ò³§ýlª'
ѧéÅ çÜ…çܦ ¯]l$…_ ç³Õ-aÐ]l$ Vø§éÐ]lÇ hÌêÏ ò³§ýl-Ðól-
WÌZ O»ñæï³ïÜ Æð‡…yø çÜ…Ð]l-™èlÞÆý‡… ^èl§ýl$-Ð]l#-™èl$¯]l² gñæ.{ç³-
Ò׊æ, Mö™èl*¢Æý‡$ VýS$Æý‡$-MýS$-ÌS…ÌZ ^èl§ýl$-Ð]l#™èl$¯]l² í³.¿ê-¯]l$-
çÜ*-Æý‡Å-{ç³-M>‹-Ù, ÑÔ>-Q-ç³-r-²… hÌêÏ ÐðlË$Vö…yýl VýS$Æý‡$-
MýS$-ÌS…ÌZ þ°-Ķæ$ÆŠ‡ G…ï³ïÜ ^èl§ýl$-Ð]l#™èl$¯]l² h.Æ>-k,
¿ýæMýS$¢ÌS Ð]l$¯ø-¿êÐéË$ ç³Ç-Æý‡-„ìS…-^éÍÞ¯]l Æ>çÙ‰
{糿¶æ$™èlÓ… Æ>f-MîSĶæ$ ò³™èl¢¯]l… MøçÜ… ™èl¨Â-¯]l²…V>
Ð]lÅÐ]lçßæ-Ç…-_…-¨. BVýSÐ]l$ Ô>[-Ýë¢-°MìS ÑÆý‡$-§ýl®…V> °Æý‡~-
Ķæ*Ë$ ¡çÜ$MýS$…r* íßæ…§ýl$Ð]l#ÌS Ð]l$¯ø-¿êÐé-ÌS™ø
^ðlÌS-V>-r-Ð]l*yýl$-™ø…-§ýl…r* MøsêϨ Ð]l$…¨ }ÐéÇ
Ķæ$…ÌZ Ñf-Ķæ$-Ðé-yýlÌZ 糧ýl$ÌS çÜ…QÅÌZ íßæ…§ýl*
§ólÐé-ÌS-Ķæ*-ÌS¯]l$ ¯ólÌS-Ð]l$rt… ^ólƇ$$…-^éÆý‡° VýS$Æý‡$¢
^ólçÜ$¢-¯é²Æý‡$. ™égêV> }ÐéÇ BÌSĶæ$ {糫§é¯]l AÆý‡a-
MýS$Ë$ Æý‡Ð]l$×æ ©„ìS-™èl$Ë$ ÌôæÐ]l-¯ðl†¢¯]l {ç³Ôèæ²-ÌSMýS$
{糿¶æ$™èlÓ… çÜÐ]l*«§é¯]l… ^ðlç³µ-MýS$…yé BĶæ$-¯]lOò³ MýS„ýS
™èl-Ð]l-MýS-ÌSMýS$ ´ëÌSµ-yýl$™èl$-¯é²-Æý‡¯ól ¿êÐ]l¯]l ¯é¯ésìæMîS ºÌS-
ç³-yýl$-™ø…-¨. Ôèæ™é-»êª-Ë$V> }ÐéÇMìS OÐðlRê¯]lçÜ BVýSÐ]l$
Ô>ç܈… {ç³M>Æý‡… -OMðS…MýSÆ>ÅË$ °Æý‡Ó-íßæçÜ$¢-¯é²Æý‡$.
Ð]l…Ôèæ´ë-Æý‡…-ç³Æý‡Å…V> AÆý‡aMýS$Ë$ ÝëÓÑ$ ÐéÇMìS
ç³Ngê¨-M>Ë$, õÜÐ]lË$ ^ólçÜ*¢ Ð]lçÜ$¢-¯é²Æý‡$. AƇ$$™ól
VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… E§ýlĶæ$… Æ>gŒæ-¿ýæ-Ð]l-¯ŒSÌZ VýSÐ]l-Æý‡²ÆŠ‡ Ð]lþ-
¿ê-ÄŒæ$ ÐéÌê {ç³Ð]l*×æ… ^ólƇ$$…-^éÆý‡$. A-¯]l…™èl-Æý‡…
OÆð‡™èl$ Æý‡$×æ-Ð]l*ïœOò³ Ķæ$yýl*Å-Æý‡ç³µ A«¨-M>-Æý‡$-ÌS™ø
´ëÈ-tÌôæ!
WÇf¯]l çÜ…„óSÐ]l$ VýS$Æý‡$-MýS$ÌS ѧéÅ-ÌSĶæ$ ¿ýæMýS$¢Ë$ Ð]l$…yìl-ç³-yýl$-™èl$-¯é²Æý‡$. B¨ÌZ †Æý‡$-Ð]l$ÌS Ý뫨…ç³# ^èlÆý‡Å-ÌSMýS$ ¨VýSyýl…™ø ¿ýæMýS$¢ÌZÏ A¯]l$-Ð]l*¯éË$ Ñ$VýS™é 2Ð]l õ³iÌZ � ^èlÇa…-^éÆý‡$. Æð‡…{yø-kÌZÏ ©°Oò³ ¡Æ>ï]l… ● Ð]l$Ð]l$Ãβ {糿¶æ$™èlÓ
Ñ$VýS™é 2Ð]l õ³iÌZ � ^ólÝë¢Ð]l$° BĶæ$¯]l ÐðlÌSÏ-yìl…-^éÆý‡$. Ķæ$yýl*Å-Æý‡ç³µ HÆ>µr$MýS$ BàÓ°…^éÍ
AÆý‡a-MýS$-ÌSMýS$ ÇOsñæ-Æð‡Ã…sŒæ E…yýl§ýl$ {ç³Õ²-õÜ¢ ™öË-W-Ýë¢-Æ>? {ç³Ð]l*×æ-ïÜÓ-M>-Æý‡…Oò³ õÜt Ñ«¨…-^é-ÌS¯]l² M>…{VðS‹Ü, gôæyîl-G‹Ü ● Ðól$çœ*ÌSĶæ$, Ð]l$×ìæç³NÆŠ‡,

VøÐéÌZ M>…{VðS‹Ü, ¼àÆŠ‡ÌZ
● ^èl…{§ýl-»ê-º$ {糿¶æ$™èlÓ ¡Æý‡$Oò³ A¿ýæÅ-Æý‡¦-¯]l¯]l$ çÜ${ï³…-MøÆý‡$t ™øíÜ-ç³#-_-a…-¨. Ķæ$yîlz
● A«¨-M>-Æý‡…-ÌZMìS Æ>V>¯ól »êº$ °Æý‡~-Ķæ*ÌS¯]l$ Æý‡§ýl$ª ^ólÝ뢅 {»êçßæÃ×æ çÜ…çœ*Ë B{VýSçßæ… {ç³Ð]l*×ê°-MìS °Æý‡-çܯ]lV> M>…{VðS‹Ü, gôæyîl-G‹Ü GÐðl$ÃÌôæÅË$ BÆó‡jyîl yìlÐ]l*…yŠæ 15
● Aѱ†, A{MýS-Ð]l*ÌS¯]l$ {ç³Õ-²õÜ¢ AÆý‡aMýS$-ÌSOò³ MýS„ýS Ý뫨…-ç³#Ìê? 2 ● A¯]lÅ-Ð]l$-™èl-çÜ$¢Oyðl¯]l ç³#sêt¯]l$ 糧ýlÑ 2 AòÜ…-½Ï Ð]l¬…§ýl$ B…§øâýæ¯]l °Æý‡Ó-íßæ…-^éÆý‡$. VýSÐ]lÆý‡²ÆŠ‡ °Æý‡~Ķæ$…Oò³ ÌZ
● {糆-ç³-„ýS ¯ól™èl OÐðlG‹Ü fVýS¯ŒS sîæÓsŒæ ÌZ ¯]l$…_ ™öÌS-W…-^éÌS° yìlÐ]l*…yŠæ ÌZ & ÑÐ]lÆ>Ë$ 15ÌZ çÜ${ï³…MøÆý‡$tMýS$ gñæuý‡ÃÌê±