You are on page 1of 2

PROIECT DE LECŢIE

Şcoala: Şcoala Gimnazială Sfântu Andrei,Bucureṣti

Profesor: Mortu Cosmina Valentina

Data: 16.05.2018

Clasa: a VII E

Aria curriculară: Om ṣi societate

Disciplina: Geografia continentelor extraeuropene

Unitatea de învăṭare: Oceanul Pacific,Oceania,Australia ṣi Antarctida

Subiectul lecṭiei: Australia-caracteristici geografice

Tipul lecṭiei: Lecṭie de transmitere ṣi dobândire de noi cunoṣtinṭe

Durata lecṭiei: 50’

Locul desfăṣurării: Sala de clasă

Scopul:Transmiterea ṣi însuṣirea de noi cunoṣtinṭe cu privire la caracteristicile


geografice ale Australiei.

Competenṭe specifice:

1.3 Utilizarea termenilor geografici în context cunoscute sau în contexte noi

2.2 Citirea corectă a denumirilor ṣi termenilor geografici din limbi străine.

4.1 Identificarea principalelor elemente naturale ṣi socio-economice reprezentate


pe hărṭi ale continentelor extraeuropene.

4.3 Poziṭionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale


continentelor extraeuropene

7.1 Aplicarea cunoṣtinṭelor ṣi deprinderilor învăṭate


Obiective operaṭionale:

La sfârṣitul lecṭiei elevii vor fi capabili să:

O1 precizeze poziṭia geografică ṣi limitele Australiei în condiṭiile utilizării hărṭii.

O2 identifice principalele aspect specifice cadrului natural al Australiei (relief,


clima , ape, vegetaṭie) citind ṣi interpretând hărṭile pe care le au la dispoziṭie.

O3 să expună informaṭii generale privitoare la populaṭia ṣi asezările omeneṣti din


Australia.

O4 să prezinte caracteristicile generale referitoare la resursele naturale ṣi


economia Australiei.

O5 să completeze itemi fiṣei de lucru.

Resurse procedurale: conversaṭia euristică, prelegerea, problematizarea, lucrul cu


harta.

Resurse materiale: Manual de geografie pentru clasa a VII a. Harta fizică a


lumii.Atlas geografic ṣcolar.Videoproiector.Laptop.

Organizarea activităṭii: frontală

Bibliografie:

• Dulama,Maria Eliza,2011,Didactica axată pe competenṭe,Teorie ṣi practică,


Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj Napoca.
• Ilinca,Nicolae,2008,Didactica geografiei,Editura Corint,Bucureṣti.
• Mândruṭ,Octavian,2008,Geografia continentelor extraeuropene-Manual
pentru clasa a VII a, Editura Corint, Bucureṣti.
*** 2009,Programe ṣcolare-Geografie.Clasele a V a - a VIII a , Anexa nr 3,
la ordinul Ministrului Educaṭiei, Cercetării ṣi Inovării nr 5097/09.09.2009,
Bucureṣti.