You are on page 1of 15

அஅஅஅஅஅஅஅஅ அஅஅஅஅஅ 2018

fk;Nghq; [hth ,ilepiyg;gs;sp
GFKf tFg;G

ngah; :.......................................................................... gbtk;
:..........................................

m) fPo;f;fhZk; thrpg;Gg; gFjpia thrpj;J njhlh;e;J Nfl;fg;gLk; Nfs;tpfSf;F kpfr;rhpahd
tpiliaj; Njh;e;njL.

ஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ . ஒஒஒ
ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ.
ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ; ‘ஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ‘ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ
ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ,
ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ “ஒஒ,ஒஒ” ஒஒ
ஒஒஒஒஒ ஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ.
ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ
ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ, ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒ “ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ? ஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ; ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ,” ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ.
ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ
ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒுஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ.

1. ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ?
A. ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ
B . ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ
C. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒ
D. ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ

2. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒ அஅஅஅஅஅ ஒஒஒஒஒஒ ?
A. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ
B. ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ
ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ
C. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ
D. ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ

1

ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ.f. ஒஒஒஒஒஒஒ D.njL ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ. A.e. thrpg. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ D. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ fPo.J Nfl. gFjpia thrpj.J njhlh. ஒஒஒஒஒஒ 5. ஒஒஒஒஒஒ C. ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ C. Njh. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ 4. ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒ B.tpfSf. Nfs. ஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ _____________________ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ . ஒஒஒஒஒ B.3. ‘ ஒஒஒஒ ‘ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ? A. 2 .fhZk.Gg.F kpfr.e. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒ D.fg. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ B.gLk. ஒஒஒஒஒ C. ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ? \ A.rhpahd tpiliaj.

ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ B. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ? A.ஒஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ அஅஅஅஅஅஅ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒஒஒ C. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒ 8.. ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ 7. ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ அஅஅஅ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ B ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ C. ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ.ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒு ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ. 6. ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ. A. ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ 5 ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ D. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒ? A. ஒஒஒஒ ஒஒஒ 3 . ஒஒஒஒஒஒஒஒ D. ஒஒஒஒஒ B.

அஅஅஅஅஅஅ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ? A. ஒஒஒஒ ஒஒஒஒ B. ஒஒஒஒ ஒஒஒஒ D. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ C. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ? A. ஒஒஒ 9.ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ D. ஒஒஒஒஒஒ அஅஅஅஅஅ 2 (அஅஅஅஅஅஅஅஅ 11 . C.. ………………………ஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ……………………ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒ D. A. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ D.30 அஅஅ) 11.ஒஒஒஒஒஒஒ B. ஒஒஒஒஒஒஒஒ C. ஒஒஒஒ ஒஒஒஒ C. ஒஒஒஒஒஒஒஒ B. ஒஒஒஒஒஒ D. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ 10. ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ …………………. A. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ 4 . ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ B. ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ 12. ஒஒஒஒ C.

gapy.13. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ! B.Lnkd vd. A.fs. A. jk.J jd.fpd.gj.ijapd. ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ.Lg.ij FLk. ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ D.wdh.gpy.gj.gJ je. ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ B. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ D. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ 14. Ntz. ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ B. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ. ghLgl. 25 khzth. gpbj. fhg.. 5 .. C. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ‘ஒஒஒ’. Vd.jhd.gp gpbthjk. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ? 17. ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ C. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ? A. Me. tFg. ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ. ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ C.ikjhd. ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒ? A ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ B ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ C ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ D ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ 16. flikahFk.ijf.L cioj. FLk. ………………………….j tpisahl. ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ 15. D. nghk.

j + fg.......... + nfhL = .............. 6 ...... A........ mq....... 7.... C....... ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ... ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ.. ve. 18...njOJ 1...e... + nfhj............. kz. vq.. tuk......ahNj = ...................... ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ............ = . + nfhL = ............................. A.......... ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ..... ஒஒஒஒஒ B ஒஒஒஒஒ C ஒஒஒஒஒ D ஒஒஒஒஒ ( 40 அஅஅஅஅஅஅஅஅ) M) Nrh..... 5........ .. 3.jp = ....... gl.F + nry............. = ...... 6................ 8........ ஒஒஒஒஒஒஒ B ஒஒஒஒஒஒஒஒ C ஒஒஒஒஒஒஒஒ D ஒஒஒஒஒஒஒ 19....... + rl.... 9.......lk........F + ghh....... kuk............ 2.. ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ.. 4.........j....... mg....b = ... ஒஒஒஒஒ B ஒஒஒஒஒ C ஒஒஒஒஒ D ஒஒஒஒஒஒ 20............. A... ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ...jhYk..............gy..j. B. D.. = ..... ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ............ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ A......gb + nra...j + nray............ = .

.. ஒஒஒஒஒஒ .... typ 4.......... kio 2........ ஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ 7 ஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ............................... = ........ 5..s gonkhopfis epiwT nra.lhy..) .........spfs...........................f.....gl..... fs......spfs.... top 5....... xd..... xw....................) <) nfhLf.................. 10. .............) y > s > o fu nrhw.............................. 1... (10 Gs.............WikNa .....................fTk.... ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ... ஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ..................................... thy................L thf.............W gl..... nfhz. kiy 3.... + Flk................................... 4.......fg............... 2....Ls.. 1. mikf.... (10 Gs..................fpak.......... 3.......fisf...

...........spfs.. 4. ijhpak.... 2... ntw. ஒஒஒஒஒஒ 2...............................nrhy......... ஒஒஒஒஒ 3..jp vOJf..... X .spfs...jr. ஒஒஒஒ (6 Gs.. 3......... X ... 1... jpUj...............r.... rpWth...............wp X ...............spfs....... 8 .) C) vjph.................) v) gpiofisj...) c) rhpahd re... vOJ 1.fis vOJf.. nrhw. ஒஒஒஒ ஒஒஒஒ (5 Gs. ஒஒஒஒ X . (4 Gs..

.......... ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ .... (5 Gs.fhZk.................................gh.fs..................... .. JizAld...............il ........1.........f....nghUs..................... ghly.. kfpy..... .... 5.... ஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ gytpjkhd ஒஒஒஒஒஒ gyfhuq.......r.............jehs.........) V) fPo.. ez.spfs.. njhd........ glj......... ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ .Liu vOJf...... 2. ghpRg.. kpWfk........rp ......jpd...................fs.. 3......fs.. Ritj.. ஒஒஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒஒ ஒஒஒஒஒஒஒ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 9 . ........ fl. அஅஅ அஅஅஅஅஅ அஅஅஅ அஅஅஅ Gpwe......... 4.......... cwtpdh...Jr..

gFjp m 1 – 40 tiu 10 .spfs.jhs.________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ (20 Gs.) tpilj.

4. 34. Disemak oleh...... 37.. 6. 11...... 38... 20. . 10. 23... 36.. 9.... 40.. 16... 22. 33. 14.. 12.... 39... 27. 25....... 15. Disediakan oleh... 18. 24....... 17. 28... 5.Kogilavani) Ketua Panitia Bahasa Tamil 11 .... 13. 29. 30... 8... (Kathiravan a/l Arjunan) (Pn.. 32...1. . 7. 2.... 26.. 35.... 31. 3. 21. 19...

12 .

13 .

Disahkan oleh 14 .

15 .