You are on page 1of 52

5-6/2018

Ročník XVI.
Cena: 3 €
Signum a Elektrovod
NEJVĚTŠÍ SÍŤ ŽÁROVÝCH ZINKOVEN V ČR A SR

- 10 moderních žárových zinkoven
Bezdružice

- odstředivá žárová zinkovna
Prostějov

- ocelové konstrukce pro významné stavby Moravský Písek
Žilina

Humenné
Deštná

na celém světě České Budějovice
Hustopeče

Prievidza

- příhradové stožáry vysokého napětí, rozvodny
a ocelové konstrukce pro energetický průmysl

S L O V A K I A

www.signumcz.com www.elv-slovakia.sk
Obsah:

Aktuality 4
EloSys 2018 5
MEAN WELL uvádza slim
napájacie zdroje pre LED osvetlenie 6
MEAN WELL zavádza najnovšie
bezpečnostné normy EN62368 7
Firmy ešte nie sú na štvrtú priemyselnú
revolúciu celkom pripravené 8
S.A.F 9
Nordson – dávkovače tekupín 9
Signum a Elektrovod Slovakia =
největší síť žárových zinkoven 10, 11
Čistiace utierky v teste pevnosti 12, 13
Odolné štetinové rohožky
proti blatu a špine 13
Ďalšia revolúcia v ovládaní motorov 14, 15
4K profesionální displeje 15
Národné fórum údržby 2018 16
SKF Enlight QuickCollect
Monitorovanie strojov je teraz jednoduché 17
Rozvádzače xEnergy Main do 7 100 A 18, 19
Log-in 2018 20
Priekopníkmi inovácií
sa stávajú najmä etablované spoločnosti 21
Ponúkame všetko, čo si zákazník váži
rýchlosť, komplexnosť a profesionalitu 2 2
LUSIK TRADE 23
Piestové čerpadlá na čistenie potrubí
a kanalizácií v komunálnej oblasti 24, 25, 26, 27
Corrosion anad surface treatment 28
Bezdrôtový E-Kanaban systém:
príklad aplikácie 29
Galvanická konferencia 30
Připojení k CIP Safety
prostřednictvím IXXAT Safe T100 31
Protezin 32
Nedrží vám barva? Lepidlo nelepí?
Nátěr se odlupuje dříve, než zaschne?
N ěkdy je řešení skutečně nasnadě 33
Zvýšiť bezpečnosť pri práci 34
Czech RailDays 35
Termografické kamery testo
s technológiou SuperResolution 36, 37, 38
Plasty s novými vlastnostmi 39
Vymrazování solí z galvanických roztoků 40, 41
Falzifikáty nespoznáte, váš stroj áno 41
Více veletrhů - více obchodních příležitostí 42, 43
For Industry 2018 43
Jak zlepšit práci bioplynové stanice (BPS)
a ušetřit náklady na provoz 44, 45, 46
AQUA 2018 47
Znovuzrodená legenda 48, 49
Ťažké elektrické nákladné auto 48, 49
Tiráž 50

3
technika

15. ročník súťaže mladých elektrotechni- SYGA, ktorá sa snaží podnietiť žiakov študo- výkon 120 kW a řadu automatizovaných funk-
kov vyhral študent z Trvdošína s návrhom vať na našich technických univerzitách. Je cí, jako jsou například samočisticí mecha-
výrobno-baliacej linky dôležité, aby neodchádzali zo Slovenska, nismy. Pro uživatele to znamená, že elektrár-
Víťaz získal zostavu riadiaceho systému lebo technické mozgy naša krajina potrebu- na je prakticky bezúdržbová – podobně jako
SIMATIC S7-1200 a motivačné štipendium na je,“ povedal Oliver Moravčík, prorektor plynový kotel. Zařízení je navíc možné ovlá-
niektorú zo slovenských vysokých škôl s tech- Slovenskej technickej univerzity v Trnave dat i na dálku pomocí smartphonu. Každý rok
nickým zameraním. (MTF STU). je potřeba zajistit pouze odbornou revizi.
Víťazom 15. ročníka celoslovenskej súťaže Partnerom podujatia bola tento rok Mikroelektrárna využívá jako palivo štěpku.
Siemens Young Generation Award (SYGA), Slovenská inovačná a energetická agentúra Do zásobníku kotle se jí vejdou až 2 m3, což
ktorá vyvrcholila finálovým dňom na Mate- (SIEA) v rámci národného projektu Zvýšenie zajistí její provoz přibližně na půl dne v
riálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky závislosti na požadovaném výkonu. Ideální
sa stal Juraj Kekelák zo Spojenej školy – inovujme.sk, ktorý je spolufinancovaný z uplatnění by mikroelektrárna s výkonem 120
v Tvrdošíne. Študent navrhol, zostrojil a na- Európskeho fondu regionálneho rozvoja v kW mohla najít ve větších penzionech, kultur-
programoval výrobno-baliacu linku pre výro- operačnom programe Výskum a inovácie. ních domech, úřadech nebo wellness stu-
bu valivých súčiastok. Zariadenie dokáže zlo- Jedným z cieľov národného projektu inovuj- diích.
žiť súčiastku, označiť ju, pretriediť, zabaliť me.sk je Slovensko ako krajina plná nových Nezávislost na distribuční síti jí navíc dovolu-
a poslať na expedíciu. J. Kekelák sa projektu nápadov, vlastného podnikania a patentov. je fungovat i v odlehlých částech země.
venoval deväť mesiacov pod vedením peda- Množstvo činností projektu je zameraných Zařízení zaujalo jak v ČR, tak i za hranicemi.
gogického konzultanta Petra Spišského. na rozvoj inovatívneho myslenia na stred- „První náznaky zájmu jsme zaznamenali
„Autor víťaznej práce, na ktorej sa zhodla ných a vysokých školách. Víťaz tohtoročnej například ze Sibiře, Aljašky nebo Finska. Jde o
porota, zvolil opačný postup, ako býva zvy- súťaže SYGA získal zostavu riadiaceho systé- místa, kde není nouze o štěpku a elektřina je
kom. Najskôr navrhol výrobok, ktorý chce mu SIMATIC S7-1200 a motivačné štipen- tam drahá. Na Aljašce jsou navíc lokality, kde
vyrábať, potom 3D model a až následne riešil dium na niektorú zo slovenských vysokých se často využívají elektrocentrály spotřebo-
návrh linky a riadiaceho algoritmu. Hoci išlo škôl s technickým zameraním. Pre svoju školu vávající benzín. Ten je ale obtížné na tamní
o prácu stredoškoláka, ktorý na projekte pra- zároveň vyhral počítač. Okrem hlavnej ceny
coval sám, mala parametre diplomovej prá- SYGA za najlepšie technologické riešenie ude-
ce,“ zdôvodnil rozhodnutie poroty Michal lila porota aj ďalšie štyri ocenenia.
Kopča, špecialista pre riadiace systémy v spo- Cena Materiálovo-technologickej fakulty
ločnosti Siemens s.r.o. STU v Trnave: Delta manipulátor s kamerou
riadený cez PLC. Cenu získal Filip Maťašovský
zo Strednej odbornej školy technickej v
Rožňave s návrhom manipulátora využiteľ-
ného v priemyselnej robotike, ktorý natáča
objekt na páse do určitej polohy so spätnou
väzbou kamery.
Cena Slovenskej inovačnej a energetickej samoty distribuovat. Mikroelektrárna tento
agentúry: Inteligentná plniaca linka. problém nemá, bude fungovat kdekoli,“ dopl-
Ocenenie si odniesli Martin Hricov a Ján Škva- ňuje Jakub Maščuch z Univerzitního centra
ra z Prešova. Študenti Strednej priemyselnej energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
školy elektrotechnickej vytvorili plniacu linku (UCEEB).
s prepojením na server, ktorá dokáže dávko- V tuto chvíli jedná vývojový tým Jakuba
vať kvapaliny, komunikuje so serverom a Maščucha s Pražskou vodohospodářskou spo-
posiela prípadné chyby na mobil. lečností o možnosti testování prvního zaříze-
Cena mesačníka ATP Journal: Nápojový auto- ní s výkonem 50 kW v ostrém provozu. Jde o
mat. Ocenenie získali Samuel Laco a Matúš součást projektu Technologický transfer pro
Dankanin zo Strednej odbornej školy tech- chytrou Prahu financovaného z Operačního
Juraj Kekelák zo Spojenej školy v Tvrdošíne nickej v Michalovciach. Vytvorili automat do- programu Praha – pól růstu ČR. Na trh by se
káže podľa zadanej konfigurácie pripraviť podle nejoptimističtějších vizí mohla elek-
teplý nápoj. trárna dostat během tří let.
Cieľom súťaže SYGA je dať študentom mož- Cena magazínu Quark: Triediaca stanica Nápad na zařízení ocenila před třemi lety spo-
nosť pripraviť sa na prax, ktorá ich čaká po obrobkov vizualizovaná pomocou panelu lečnost E.ON. V rámci soutěže E.ON Energy
opustení školy. „Snažíme sa takto pomáhať KTP 700. Za vytvorenie triediacej stanice pre Globe, jejíž 10. ročník v současné chvíli probí-
žiakom získavať odborné praktické skúse- učebné účely, ktorá dokáže triediť obrobky há, podpořila vývoj mikroelektrárny částkou
nosti z oblasti automatizačných riešení, kto- podľa farby a obsahuje 2D vizualizáciu, získali 300 000 korun a pomohla k větší medializaci
ré budú môcť využiť počas štúdia na univer- cenu Frederik Krištof a Kristián Klofáč zo projektu. Projekty, které pomáhají šetřit ener-
zite či v priebehu svojej budúcej profesionál- Strednej priemyselnej školy v Myjave. gii a životní prostředí soutěž ocení i letos.
nej kariéry. Práce, ktoré sme mali možnosť Prvotní myšlenka na mikroelektrárnu se stala
vidieť, boli minimálne na bakalárskej úrovni První model mikroelektrárny na biomasu základem disertační práce Jakuba Maščucha
a svedčia o tom, že v oblasti automatizácie jde do ostrého provozu už v roce 2008. Jeho cílem bylo vytvořit pros-
máme na Slovensku vynikajúci potenciál,“ Mikroelektrárna Wave není větší než běžný torově nenáročné zařízení, které bude produ-
povedal Marián Hrica, obchodný riaditeľ pre kotel a umí dodávat teplo a elektřinu jen za kovat teplo a elektřinu, bude fungovat dlou-
divízie Digital Factory a Process Industries pomoci biomasy. Jde o první zařízení svého hodobě a bez závislosti na dalších energetic-
and Drives spoločnosti Siemens. druhu na světě. Vynálezci navíc nyní dokázali kých zdrojích. K velkému posunu došlo o pět
„Na technické a prírodovedné smery sa hlási zvýšit výkon přístroje a automatizovat řadu let později, kdy ČVUT v Praze otevřelo UCEEB.
čoraz menej študentov a veľa mladých ľudí funkcí. Letos plánují 4 pilotní projekty, při kte- Pod jeho hlavičkou je i projekt mikroelektrár-
odchádza študovať na Moravu. Preto som rých mikroelektrárnu nasadí do běžného pro- ny Wave. V současnosti na něm pracuje15 lidí.
rád, že sa u nás pravidelne organizuje súťaž vozu. Nová verze elektrárny má tepelný -red-

4 www.techpark.sk
technika

MEAN WELL uvádza slim
napájacie zdroje pre LED osvetlenie
Svetový líder v oblasti napájacích zdrojov, spoločnosť MEAN WELL uvádza
na trh nové napájacie zdroje pre interné LED osvetlenie. Tieto napájacie
zdroje sú v prevedení balast, alebo inak povedané
slim, úzke. Sú navrhnuté ako prúdové
zdroje s nastaviteľným výstupným
prúdom v režime „constant
power“ (vid obrázok).

Výstupný prúd je možné nastaviť pre každý Napájacie zdroje LDC-55 majú výstupný stmievaním (tzv. 3v1), ktoré obsahuje riade-
zdroj série LDC prídavným rezistorom. menovitý výkon 55W a výstupný prúd je nie 10V PWM signálom, riadením 0-10V DC,
Napájacie zdroje série LDC sú certifikované možné nastaviť prídavným odporom v roz- alebo zmenou odporu 0-100 kOhm.Stmie-
podľa nasledovných noriem, na bezpečnosť sahu 500 až 1600mA, pričom 500mA je pred-
UL870, CSA C22.2 No. 250.13-12, ENEC nastavená hodnota. Rozsah pracovného
EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, napätia je 27 až 56V DC, pričom napätie
GB19510.14, GB19510.1 a na elektromagne- naprázdno je až 60V DC.
tickú kompatibilitu EN5515, EN61000-3-2 Rozmery napájacieho zdroja LDC-55 sú
trieda C, EN61000-3-3, GB/T17743, 320x30x21mm.
GB17625.1, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, Napájacie zdroje LDC-80 majú výstupný
EN61547. Taktiež napájacie zdroje série LDC menovitý výkon 80 W a výstupný prúd je
spĺňajú normu IEC62386-101.102.207 pre možné nastaviť prídavným odporom v roz-
verziu DA, ktorá obsahuje DALI riadenie. sahu 700 až 2 100 mA, pričom 700 mA je
Napájacie zdroje LDC-35 majú výstupný prednastavená hodnota. Rozsah pracovné-
menovitý výkon 35 W a výstupný prúd je ho napätia je 27 až 56 V DC, pričom napätie
možné nastaviť prídavným odporom v roz- naprázdno je až 60V DC.
sahu 300 až 1 000 mA, pričom 300 mA je Rozmery napájacieho zdroja LDC-80 sú 360
prednastavená hodnota. Rozsah pracovné- x 30 x 21 mm.
ho napätia je 27 až 56 V DC, pričom napätie Napájacie zdroje série LDC je možné dodať v vateľné napájacie zdroje série LDC majú
naprázdno je až 60 V DC. prevedení bez stmievania a to napríklad s označenie LDC-35B, LDC-55B a LDC-80B.
Rozmery napájacieho zdroja LDC-35 sú 280 označením LDC-35, LDC-55, alebo LDC-80. Spoločnosť MEAN WELL je členom združe-
x 30 x 21 mm. Tieto napájacie zdroje sa dodávajú aj so nia DiiA a tak ponúkame zdroje aj v zhode

6
technika

som štandardom DALI, podľa normy IEC ká a pracujú v rozsahu -25℃ až +90 (teplota vaná záruka 5 rokov. Napájacie zdroje série
62386-101.102.207. okolia na bode Tc). Zdroje série LDC sú LDC, ale aj ostatné modely značky MEAN
Napájacie zdroje série LDC, ktoré sú určené navrhnuté ako FLICKER FREE, tzn. bez javu bli- WELL Vám radi ukážeme ako dlho očakáva-
pre DALI riadenie, tak majú typové označe- kania, ktorý môže poškodiť naše oči, zdroje nú novinku v našom stánku číslo A1 na výsta-
nie LDC-35DA, LDC-55DA a LDC-80DA. Tieto sú vybavené aktívnym PFC (účinníkom jalo- ve MSV/ELOSYS na výstavisku Agrokomplex
napájacie zdroje obsahujú aj funkciu Push vej zložky) a ich vlastná spotreba v režime v Nitre v dňoch 22. - 25. 5. 2018. Prípadne na
dimming – tlačítkové stmievanie. stand-by je nižšia ako 0,5 W. Pre rýchlu mon- Slovensku na stránkach firmy JDC, s. r. o.
Napájacie zdroje série LDC majú vstupné táž nie sú zdroje série LDC vybavené svor- www.meanwell.co a v Česku vo firme
napätie 180 až 295 V AC, alebo 254 až 420 V kovnicou, ale sú vybavené push-in konektor- AKAM, s. r. o. na www.mean-well.cz.
DC. Ich pracovná teplota je tiež značne širo- mi. Na uvedené napájacie zdroje je poskyto- Autor: Juraj Klein, JDC,s.r.o. Sučany

MEAN WELL zavádza najnovšie
bezpečnostné normy EN62368
Spoločnosť MEAN WELL ako vedúci výrobca štandardných napájacích zdrojov na svete zavádza
nové štandardy v bezpečnosti elektrických zariadení podľa normy EN62368. Táto norma bude
postupne zavedená pre napájacie zdroje MEAN WELL v priebehu roku 2018. Od roku 2020
bude bezpečnostná norma týkajúca sa bezpečnosti zariadení pre informačné technológie
IEC60950 nahradená novou normou IEC62368.

Aby nedošlo k nepríjemnostiam so zavádza-
ním nového bezpečnostného štandardu, tak
spoločnosť MEAN WELL sa zaviazala, že toto
nariadenie zavedie pre svoje výrobky do
konca roku 2018. V náväznosti na tento závä-
zok bolo zriadené v spoločnosti MEAN WELL
certifikačné centrum.
Pán Jonny Huang z MEAN WELL Group
Certification Centre objasňuje, že podľa
posledného nariadenia Európskej komisie z
roku 2017 o zariadeniach s nízkym napätím
(LVD) budú v norme EN62368 implemento-
vané nariadenia, ktoré boli doteraz zahrnuté
v normách EN60950 (zariadenia pre infor-
mačné technológie) a EN60065 (audio,
video zariadenia).
Najnovšie bezpečtnostné normy:

IEC EN Dátum účinnosti Spoločnosť MEAN WELL má pripravené akre-
ditované laboratória, ktoré sa nachádzajú
Informačné technológie IEC 60950-1:2005+A2:2013 EN 60950-1:2006/A2 2013 2. 7. 2016 na Taiwane a v Číne - Huadu – GuangZhou.
Laboratórium na Taiwane bolo akreditova-
Informačné technológie IEC 62368-1:2014 EN 62368-1:2014/A11:2017 4. kvartál 2019 né podľa UL62368-CTDP (klientský testova-
EN 61347-1:2015 26. 3. 2018
cí dátový program) a TUV-EN62368-CTF
IEC 61347:2015 STAGE 1, čo znamená že certifikáty bezpeč-
LED EN 61347-2-13:2014 8. 10. 2017
IEC 61347-2-13:2014+A1:2016
EN 61347-2-13:2014/A1:2017 28. 4. 2020 nosti podľa IEC62368 môžu byť vydané až
po testovaní v laboratóriách spoločnosti
LED CISPR 15:2013/A1:2015 EN 55015 2013/A1:2015 1. 5.2018 MEAN WELL. Táto akreditácia nám značne
EN 60601-1:2006+A11:2011
skráti čas nutný na recertifikovanie výrokov,
Zdravotníctvo IEC 60601-1:2005:+A1:2012 26. 3. 2015 čo značne ocenia zákazníci pri uvádzaní ich
+A1:2013+A12:2014
výrobkov na trh.
Zdravotníctvo - EMC IEC 60601-1-2:2014 EN 60601-1-2:2015 31. 12. 2018 Spoločnost MEAN WELL tak v krátkom čase
ocertifikuje viac ako 700 sérii napájacích
zdrojov, čo zahŕňa viac ako 9000 modelov
Európsky výbor pre normalizáciu v elektro- ku. Preto spoločnosť MEAN WELL počíta štandardných napájacích zdrojov značky
technike (CENELEC) predĺžil dátum účinnos- s oficiálnym dátumom účinnosti od 20. 6. MEAN WELL.
ti o 18 mesiacov, a to z 20.6.2019 na 2019. Okrem toho musia výrobcovia praco- Autor: Jonny Huang
20.12.2020. Tento odklad však nebol oficiál- vať s poslednou vydanou verziou nariade- Juraj Klein, JDC,s.r.o.
ne potvrdený vyhláškou v úradnom vestní- nia, čo je EN62368-1:2014/A11:2017. www.meanwell.co

7
technika

Firmy ešte nie sú na štvrtú
priemyselnú revolúciu celkom pripravené
Iba 14% vedúcich predstaviteľov firiem je úplne presvedčených o tom, že ich orga-
nizácie sú plne pripravené využiť potenciál zmien, vyplývajúcich z prichádzajú-
cej štvrtej priemyselnej revolúcie. Vyplýva to z celosvetového prieskumu
Deloitte The Fourth Industrial Revolution is Here - Are You Ready? (Štvrtá priemy-
selná revolúcia je tu - ste pripravení?).

Štvrtá priemyselná revolúcia postupne Stratégiu zatiaľ nemenia Problém pracovnej sily
prinesie do praxe ďalšie spojenie ana- Respondenti v prieskume uviedli, že zatiaľ Nadchádzajúce zmeny v technológiách
lógových technológií s digitálnymi, naprí- nie sú celkom pripravení zmeny spojené a priemysle zatiaľ narážajú na nedostatok
klad s prvkami dátovej analytiky, umelej in- s tzv. Industry 4.0 efektívne využiť. To ich kvalifikovanej pracovnej sily. „Iba štvrtina
teligencie, kognitívnych počítačových sys- však zatiaľ neprinútilo zmeniť stratégiu. respondentov je silne presvedčená, že
témov a internetu vecí (IoT). Avšak veľmi Veľká časť vedúcich pracovníkov tak zostá- disponuje správnym zložením pracovnej
málo respondentov uviedlo, že vie investí- va pri tradičnom zameraní na strategický sily so zručnosťami, ktoré budú v bu-
cie do technológií štvrtej priemyselnej revo- rozvoj (tj. vývoj výrobkov a zvyšovanie pro- dúcnosti potrebné. Z odpovedí však vyplý-
lúcie adekvátne ekonomicky zdôvodniť. duk-tivity), namiesto toho, aby svoju pozor- va, že personálne témy majú s výnimkou
Zdôvodňujú to nedostatkom internej pod- nosť presunula k rozvoju talentov a zvyšo- snahy o zvýšenie pracovnej efektivity
pory, nedostatkom spolupráce s externými vaniu konkurencieschopnosti. „Verím, že i naďalej nízku prioritu. Paradoxne však
partnermi a zameraním na krátkodobý v novej ére uspejú tí, ktorí majú široký roz- 86 % opýtaných tvrdí, že robia všetko, čo
horizont. hľad a rozpoznajú nevyhnutnosť prepoje- je v ich silách, aby si vhodnú pracovnú silu
Až 87 % sa domnieva, že zmeny v priemysle nia medzi podnikateľskými a sociálnymi zaistili,“ povedal k prieskumu Martin Rybár,
povedú k väčšej sociálnej a ekonomickej potrebami a medzi finančnými výsledkami partner spoločnosti Deloitte Slovensko.

Zmena pohľadu na firmu
Prieskum zisťoval medzi 1 600 manažérmi
z 19 krajín ich pripravenosť využiť prelomo-
vý krok v priemysle spôsobom, ktorý prine-
sie úžitok zákazníkom, zamestnancom,
odborným komunitám a ďalším zaintereso-
vaným skupinám. Otázky boli zamerané
na štyri kľúčové oblasti: sociálne vplyvy,
stratégie, talent / pracovná sila a technoló-
gie.
Napríklad v susednej Českej republike je
podľa Jiřího Pavlíka, odborníka Deloitte na
riadenie a implementáciu strategických
zmien, možné zovšeobecniť výsledky
výskumu aj pre väčšinu podnikov na miest-
nom trhu. „Témou Priemyslu 4.0 nie je len
postupné posilnenie automatizácie výroby,
ale zmena pohľadu na firmu ako celok.
Skúsenosti nám ukazujú, že celý rad podni-
kov sa nezaobíde bez výraznej zmeny
firemnej kultúry, ktorá nebude trestať
za neúspech, ale primárne bude podporo-
vať spoluprácu, zmenu myslenia a ochotu
skúšať nové riešenia. Manažéri by mali nájsť
odvahu vstúpiť na neprebádaná územie
a okrem krátkodobého ekonomického
profitu akcentovať aj pripravenosť firmy
na dlhodobý úspech v konkurenčnom
trhovom prostredí. Mnohé z nich bude mu-
sieť nájsť odvahu vystúpiť mimo svoju
rovnosti a stabilite. Súčasne dvaja z troch a inovačnými stratégiami. Dôležité je uve- komfortnú zónu, prijať určité riziká a prev-
respondentov tvrdia, že biznis bude mať domiť si aj prepojenie medzi produktivitou ziať zodpovednosť," komentoval situáciu
na vytváranie tejto budúcnosti oveľa väčší pracovnej sily a pocitom stability a blahoby- Pavlík.
vplyv než vlády a iné štátne subjekty. tu ľudí," hovorí CEO Deloitte Punit Renjen. Text: Deloitte

8 www.techpark.sk
Tlakovzdušné tryskací komory
Pneumatické tryskací boxy
Automatické tryskací stroje s metacími koly
Odlučovače prachu
Metalizační pracoviště
Lakovací a odmašťovací kabiny
Příslušenství S.A.F
.

S.A.F. Praha, spol. s r. o.
Přišimasy 38, 282 01 Český Brod, Česká republika
tel.: +420 - 321 672 815, +420 - 321 672 896
www.saf.cz e-mail: info@saf.cz
technika

Signum a Elektrovod Slovakia =
největší síť žárových zinkoven
Z hlediska dlouhodobé trvanlivosti je dnes ochrana žárovým zinkem nejekonomič-
tější protikorozní ochranou oceli. Žárové zinkování se proto během posledních
dvaceti let stává čím dál tím vyhledávanější službou všemi, kdo vyrábějí ocelové
konstrukce. Nejvyšší možnou kvalitu jak vlastního provedení zinkování, tak i
doplňkových služeb a zákaznického servisu nabízejí už více jak čtvrtstoletí česká
společnost Signum se svojí partnerskou slovenskou společností Elektrovod
Slovakia.

Obě společnosti dohromady provozují největší síť žárových zinko-
ven v České republice a na Slovensku - celkem devět zinkoven
a dvě sběrná místa. Signum má svoje zinkovny v Hustopečích
u Brna, v Moravském Písku, v Prostějově, v Českých Budějovicích, v
Deštné u Jindřichova Hradce a v Bezdružicích. V Hustopečích na-
jdete i vysokoteplotní odstředivou žárovou zinkovnu k povrchové
ochraně drobných součástek jako jsou šrouby, matice, podložky
apod., což je v České republice zcela ojedinělý provoz.

Elektrovod Slovakia (dříve Elektrovod Žilina) - největší slovenský
poskytovatel služby žárového zinkování provozuje žárové zinkov-
ny v Prievidzi, v Humenném a v Žilině, kde má i svoje hlavní sídlo.
Všechny zinkovny sítě Signum - Elektrovod jsou vybaveny nejmo-
dernějším zařízením a technologiemi potřebnými pro dokonalý
proces žárového zinkování, což dokládají i nejpřísnější certifikace
zaručující dodržení všech evropských standardů. V zinkovnách
Hustopeče a České Budějovice dokáží ochránit pozinkovanou ocel
proti bílé rzi prostřednictvím technologie pasivace.

Žárové zinkování ale zdaleka není jedinou oblastí působnosti obou
společností. Ve svém sídle v Hustopečích u Brna disponuje firma Rozsáhlý výrobní areál závodu Elektrovod Slovakia v Žilině

10 www.techpark.sk
technika

Signum rozsáhlými kapacitami pro výrobu ocelových konstrukcí. Elektrovod Slovakia je zase třetím největším evropským výrobcem
Vyrábí se zde ocelové konstrukce pro významné stavby po celém ocelových příhradových stožárů, rozvoden a dalších ocelových kon-
světě. Konstrukce z Hustopečí dnes nesou nejen stavby továren, vý-
robních hal, elektráren, sportovních stadionů a obchodních galerií,
ale i architektonicky významných světových staveb jako je napří-
klad velkolepé londýnské nádraží Kings Cross, futuristické
Muzeum vědy a společnosti ve francouzském Lyonu nebo třeba
slavnostní aula Akademie amerického válečného letectva v Colo-

Příhradový stožár vysokého napětí

Muzeum vědy a společnosti v Lyonu – ocelová konstrukce z dílny
Signum

Ocelové konstrukce pro meteorologickou stanici na Jižním pólu
byly vyrobeny v Elektrovodu Slovakia ze speciální oceli do mra-
zů – 40 °C

strukcí pro energetický průmysl. V rozsáhlém výrobním areálu v Žili-
ně vyrobí každý měsíc stožáry a konstrukce o hmotnosti
až 1 500 tun. Tradice výroby stožárů zde sahá až do poloviny minulé-
Konstrukce nové haly londýnského nádraží Kings Cross byla vyrobe-
ho století. Za celkem 67 let fungování v Elektrovodu vyrobili
na v Hustopečích u Brna
více jak 20 000 stožárů vysokého napětí, které kromě jiného pokrývají
i 90 % všech rozvodových sítí elektrické energie na Slovensku
radu. Díky velkým výrobním kapacitám jsou v Hustopečích a většiny sítí v České Republice.
schopni vyrobit každý měsíc konstrukce o celkové hmotnosti Text: Mgr. Lea Rozsívalová
až 1 000 tun.

SIGNUM spol. s r.o. Elektrovod Slovakia, s.r.o.
Nádražní 41, Bytčická 4,
693 01 Hustopeče 010 42 Žilina
tel.: +420 519 811 111 tel.: +421 41 56 36 361
sekretariat@signumcz.com info@elv-slovakia.sk

www.signumcz.com S L O V A K I A www.elv-slovakia.sk

11
technika

Čistiace utierky v teste pevnosti
MEWA testuje odolnosť voči roztrhnutiu a saciu silu vo vlastnom laboratóriu

V prevádzkach a vo výrobných zariadeniach a remeselníckych dielňach sa
vyskytujú znečistenia najrôznejšieho druhu. Veľa podnikov sa spolieha pri
čistení strojov a pracovísk na textilné utierky v systéme viacnásobného
použitia.

Poskytovateľ týchto služieb dáva k dis- trhu unikátne.“ Najskôr sa kontroluje jem- rok s vysokými štandardmi kvality získala
pozícii čisté utierky na viacnásobné nosť, pevnosť a rovnomernosť priadze. spoločnosť MEWA už niekoľko ocenení.
použitie, utierky po použití vyzdvihne, eko- Až keď cievky s priadzou úspešne prejdú V roku 2015 už druhý raz titul „svetový líder
logicky vyperie a čisté ich opäť dodá. Aby všetkými kontrolami, smú sa spracúvať na
boli súčasťou tohto kolobehu výlučne utier- tkáčskych strojoch. Aj hotová utierka musí
ky najvyššej kvality, testuje spoločnosť prejsť mnohými kontrolami, kým sa dostane
MEWA svoje utierky vo vlastnom skúšob- k zákazníkovi. Súhlasia rozmery, ako veľkosť
a hmotnosť? Ako je na tom odolnosť voči roz-
trhnutiu a savosť? Oder utierok preveruje
test oderu, ktorý nastavuje extrémne zaťa-
ženia.

Po každom procese prania a sušenia
utierky nanovo podstupujú viacstupňovú
kontrolu kvality. Len bezchybné utierky sa
znovu vracajú k zákazníkovi. Za systém utie-
Test skápnutí: Zajištění savosti utěrek.

Veronika Lipovská, jednatelka
společnosti MEWA Textil-Service s.r.o.
Cyklus používania čistiacich utierok spoločnosti Podnik nielenže sám tká, ale od roku 1995 pre-
MEWA je trvalo udržateľný: pranie, ktoré šetrí vádzkuje aj vlastné skúšobné laboratórium.
zdroje, úprava odpadových vôd, ako aj rekupe- V ňom sa intenzívne testuje priadza aj hotové
nom laboratóriu. rácia tepla. utierky
„Predtým ako sa naše utierky dostanú k zá-
kazníkovi, musia obstáť v teste pevnosti,“
hovorí Veronika Lipovská, konateľka spo-
ločnosti MEWA Textil-Service s. r. o. MEWA
tká všetky utierky vo vlastnej tkáčovni
v Nemecku a od roku 1995 prevádzkuje
vlastné skúšobné laboratórium. Testujú
sa tu nielen vlákna, ale aj hotové utierky.
„Vykonávame skúšky, ktoré sú predpísané
podľa DIN 61 651 pre čistiace utierky na stro- Zkouška příze: Kvalita příze je kontrolována podle pevných
jové zariadenia. Okrem toho prejde čistiaca zkušebních plánů. Struktura příze je zkoušena mimo jiné
barvením vzorků příze.
utierka MEWA asi 30 ďalšími kontrolami pria-
dze a tkanín. Toto rozsiahle testovanie je na

12 www.techpark.sk
technika

trhu v segmente utierok na viacnásobné
použitie“. Odolné štetinové rohožky
V rámci Európy dôveruje spoločnosti MEWA
viac ako 180 000 podnikov. Čistiacu utierku
na viacnásobné použitie využíva 2,6 milió-
proti blatu a špine
na pracovníkov.

MEWA Textil-Management
Spoločnosť MEWA zásobuje zo 44 prevá- ... a špina ostane vonku

Prechodné ročné obdobia, ako jar a jeseň so sebou prinášajú
vlhkosť a blato a zima navyše aj sneh. Aby sa táto špina
neroznášala po celej firme, ponúka MEWA odolné štetinové
rohožky – ideálnu rohož pre vlhké ročné obdobie.

Do firmy, von na dvor, cez parkovisko Vďaka špeciálnej vrstve zadnej strany prilie-
a späť do haly. Spolupracovníci, zákazníci hajú rohožky pevne k podlahe a nešmýkajú
a dodávatelia sa pohybujú hore dole, cho- sa. Starajú sa o čistotu a bezpečnosť pri prá-
dia dnu a vonku a prinášajú tak so sebou ci, lebo sa minimalizuje nebezpečenstvo
množstvo špiny. Práve v prechodnom obdo- pošmyknutia.
bí medzi zimou a jarou, keď topánky prená-
šajú blato, sneh a posypový materiál, je dôle-
Podľa konkrétnych požiadaviek a účelu použi- žité chrániť vstupné i prechodové priestory.
tia poskytuje MEWA utierky v takom množstve
a kvalite tkaniny, ktoré potrebujú podniky na
Štetinová rohožka od firmy MEWA poskytu-
odborné čistenie strojov a zariadení. je dobré služby. Efektívne pracuje dvojitý sys-
tém vlákien: Jemné vlákna prijímajú vlhkosť,
hrubé štetiny vykefujú špinu z podrážky
dzok podniky po celej Európe pracovnými topánky. Tak ostáva špina na rohožke,
a ochrannými odevmi, čistiacimi utierkami, topánka sa vyčistí, podlaha ostane čistá.
rohožami na zachytávanie oleja a klasický-
mi rohožami, ako pod značkou „World Wide
Work by MEWA“ ochrannými pracovnými
pomôckami. Celkom 5 200 zamestnancov
má na starosti viac než 180 000 zákazníkov Rohože a štetinové rohožky si môžete prenajať
z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel vo firme MEWA – vrátane vyzdvihnutia, čistenia
a gastronómie. V roku 2016 dosiahla skupi- a dovozu. Tak budete používať stále čistú rohož.
na MEWA obrat vo výške 638 miliónov eur. Popri odolných štetinových rohožkách
Spoločnosť MEWA, ktorá bola založená ponúka MEWA aj viacúčelovú rohožku pre
v roku 1908, je dnes vedúcou spoločnosťou každé ročné obdobie. Je vhodná taktiež pre
v oblasti textilného manažmentu. V novem- vstupné priestory, ale aj pre použitie na
bri 2013 sa dostala MEWA medzi troch favo- recepcii, v predajných priestoroch, kancelá-
ritov Nemeckej ceny trvalo udržateľného riách a spoločenských miestnostiach, ako aj
rozvoja v kategórii "Nemecké produk- pri schodoch a výťahu. Rohože chránia
ty/služby". Spoločnosť bola v roku 2016 tre- podlahy a postarajú sa o dobrý dojem.
tíkrát ocenená vydavateľstvom Deutsche MEWA ponúka všetky rohože s kompletným
Standards "Značkou storočia" a ďalej bola servisom. Servisný vodiči vyzdvihnú rohože
roku 2015 druhýkrát vyznamenaná ako "Ve- v pravidelných odstupoch v dohodnutom
dúca značka na svetovom trhu". termíne a dodajú čistú náhradu. Tak budete
Text: MEWA Textil-Service SR používať stále čistú rohož.
Text: MEWA Textil-Service SR

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Tel.: +421 2 44636097
Varšavská 29 Fax: +421 2 44462908,
831 02 Bratislava E-Mail: bratislava@mewa.sk

www.mewa.sk
13
technika

Ďalšia revolúcia v ovládaní motorov
Neustále zameranie na zvýšenie energetickej účinnosti a udržateľnosti ostáva
hlavnou hnacou silou pri inovácii v odvetviach strojárstva a elektrotechniky.
Zdokonalená regulácia rýchlosti otáčok pomocou pohonov s premenlivou
rýchlosťou otáčok (VSD) priniesla výrazné úspory energie, ale ďalší krok musí
byť oveľa odvážnejší - zavedenie siete jednosmerného prúdu v priemyselných
priestoroch má potenciál znížiť prevádzkové náklady a využiť obnoviteľné
zdroje energie.

Združenie nemeckých výrobcov elektro- trické motory približne 70 % spotreby elek- nepretržité prispôsobenie rýchlosti otáčok
techniky a elektroniky (ZVEI)] iniciovalo trickej energie a sú teda najvýznamnejšou motora skutočnej potrebe, ktorá môže veľ-
výskumný projekt DC-INDUSTRIE spolu s 21 záťažou elektrickej energie. Zníženie ener- mi často viesť aj k úsporám energie.
priemyselnými spoločnosťami a štyrmi getických požiadaviek týchto pohonných Frekvenčný menič je napájaný striedavým
výskumnými ústavmi. Spoločne pracujú na systémov zvýšením ich účinnosti prispieva prúdom, ktorý sa pomocou usmerňovača
projekte zavedenia zmeny energie v prie- k ekvivalentnému zníženiu emisií CO2. najskôr prevedie na jednosmerný prúd.
Od 1. januára 2017 sa všetky nové trojfázové Jednosmerný prúd sa potom prevedie na
motory predávané v Európe s menovitým striedavý prúd s premenlivou frekvenciou
výkonom od 0,75 do 375 kW musia zhodo- a napätím prostredníctvom meniča napája-
vať s triedou energetickej účinnosti IE3 ale- cieho napätia, aby sa elektronicky menila
bo alternatívne IE2, pre použitie v prevádz- rýchlosť trojfázového motora.
ke frekvenčného meniča. Tieto triedy účin- Ak však trojfázový motor pracuje v brzdnom
nosti sú špecifikované pre trojfázové asyn- režime, napr. v žeriave, ktorý je v režime spúš-
chrónne motory pracujúce pri nominálnych ťania, tok energie sa mení. Energiou však ne-
otáčkach a menovitom krútiacom momen- môže byť frekvenčným meničom spätne na-
te. Skúsenosti však ukázali, že regulácia ener- pájaná sieť, pretože vstupný usmerňovač
getickej účinnosti komponentu môže v urči- umožňuje len tok energie jedným smerom.
tých prevádzkových režimoch udržateľne Preto sa energia, ktorá sa privádza späť,
znížiť energiu. Preto je cieľom projektu DC- musí rozptýliť cez obvod napätia jed-
INDUSTRIE prostredníctvom sietí s jed- nosmerného prúdu frekvenčného meniča.
nosmerným prúdom podporovať jednak Na tento účel je k pomocnému obvodu pri-
energetický prechod a energetickú účin- pojený brzdový prerušovač. Tento sleduje
nosť, ako aj Priemysel 4.0. Projekt má troj- napätie pomocného obvodu vzhľadom na

Výkonný riaditeľ firmy Bauer, Karl-Peter Simon,
bol intenzívne zapojený do výskumného projektu

myselnej výrobe a tým priniesť väčšiu ener-
getickú účinnosť a energetickú flexibilitu do
priemyselnej výroby.
Medzi zainteresované subjekty patrí spoloč-
nosť Bauer Gear Motor, ktorá je súčasťou
spoločnosti Altra Industrial Motion Corpo-
ration a riaditeľ spoločnosti Bauer Karl-Peter
Simon, ktorý má vedúcu úlohu vo výskume.
„Tento výskumný projekt má potenciál ťažiť
z veľkého množstva výrobných odvetví, pri-
čom jedna veľká automobilová spoločnosť Nepožaduje sa, aby konverziu z jednosmerného prúdu (DC) na striedavý prúd (AC) robil menič - infraštruk-
už plánuje zaviesť niektoré odporúčania túra rozvodnej siete ponúka možnosť optimalizácie nákupu energie a stabilizácie rozvodnej siete
v novom testovacom zariadení. Bauer chce
využívať svoje odborné znalosti, aby po- ročné obdobie a sponzoruje ho Federálne úroveň napätia. Ak napätie pomocného ob-
mohla dosiahnuť túto inovatívnu víziu a aby ministerstvo hospodárstva a energetiky. vodu prekročí nastavenú prahovú hodnotu,
výrazne prispela k zlepšeniu energetickej brzdný prerušovač prepne brzdný odpor
efektívnosti," uvádza Karl-Peter Simon. Nedostatky v riadení rýchlosti otáčok medzi kladný a záporný pólom pomocného
V priemyselnom sektore predstavujú elek- Výhodou použitia frekvenčného meniča je obvodu. Toto je zvyčajne prídavný externý

14 www.techpark.sk
technika

brzdný odpor, ktorý premieňa brzdnú ener- (zo striedavého prúdu (AC) na jednosmerný
giu na tepelnú energiu. prúd (DC)) je výrazne účinnejšia, straty kon- 4K profesionální
verzie sa výrazne znížia.
Znižovanie problematiky harmonických Prostredníctvom priameho napájania všet- displeje
Narastajúce používanie frekvenčných me- kých elektromotorov prostredníctvom frek-
ničov na reguláciu otáčok motora viedlo venčného meniča jednosmerným prúdom, Společnost Panasonic odhalila
k problémom s účinkami na sieť, ktoré spôso- sú všetky inštalované motory pripojené cez
řadu šesti modelů profesionál-
bovali harmonické a ktoré narušovali napä- spoločnú rozvodnú sieť s jednosmerným prú-
tie. Neexistuje žiadne štandardné riešenie dom. Navyše, elektrická sieť s jednosmerným ních displejů s rozlišením 4K a veli-
pre harmonické, pretože každá sieť a jej elek- prúdom v podstate spôsobuje iba ohmické kostí od 43 do 86 palců.
trická záťaž sú veľmi odlišné. Nakoniec je pre- prenosové straty. V porovnaní s elektrickou
vádzkovateľ zodpovedný za kvalitu napätia sieťou so striedavým napätím sa eliminujú ka-
jeho vlastných výrobných zariadení. Ak počet pacitné a indukčné straty vedenia.
inštalácií frekvenčných meničov alebo iných Okrem toho centrálna elektrická sieť s jed-
zariadení s výkonovou elektronikou viac na- nosmerným prúdom ponúka možnosť in-
rastá, efekty siete sa zvyšujú. tegrácie fotovoltaiky priamo na úroveň napä-
Predložené výzvy ukazujú, že ďalší nárast po- tia jednosmerného prúdu. V tomto prípade
užívania meničov na flexibilné ovládanie elek- sa tiež požadovaná konverzia z jednosmer-
tromotorov je žiadúce a veľmi často dokonca ného prúdu (DC) na striedavý prúd (AC)
nevyhnutné. To je jediný spôsob, ako zlepšiť nemusí robiť meničom. Táto infraštruktúra Základní řada LCD panelů disponuje
výrobné postupy a energetickú účinnosť. rozvodnej siete ponúka možnosť optimalizá- jasem 350 cd/m2, což z nich činí ideální
Avšak narušenie linky v dôsledku harmonic- cie nákupu energie a stabilizácie rozvodnej volbu pro nákupní centra, showroomy,
kých a nákladov na zariadenie obmedzuje siete. konferenční místnosti a učebny. Dva nej-
tento nárast. Elimináciou vstupného usmerňovača a filtra větší panely (86/75 palců) také nabízí
Na dosiahnutie významného pokroku v ob- rozvodnej siete frekvenčnými meničmi, sa tie- technologii In-Plane Switching, která
lasti energetickej účinnosti a optimalizácie to môžu navrhovať efektívnejšie, čo sa týka zajišťuje věrnost barev a jasnou viditel-
systémových nákladov, sú potrebné nové prí- nákladov, a kompaktnejšie. To zjednodušuje nost při pohledu na obrazovku mimo
osu.

Nová řada displejů představuje obraz
v kvalitě 4K s malou hloubkou a stylo-
vým úzkým rámečkem.
Na podporu nejnovějšího video obsahu
v rozlišení 4K a Full HD jsou všechny dis-
pleje vybaveny dvěma vstupy HDMI
kompatibilními s HDCP 2.2, na kterých je
možné si přehrát i obsah chráněný tech-
Zameranie na zlepšenie energetickej účinnosti a udržateľnosti ostáva hlavnou hnacou silou inovácie nologií DRM. Jako všechny displeje
z této série i EQ1 disponuje držákem
stupy. Aby sa zabezpečila energetická účin- integráciu do motora, čo môže výrazne zvýšiť kompatibilním se standardem VESA.
nosť, prechod energie a Priemyslu 4.0, sú po- stupeň akceptovania. Motory s premenlivý- „Hlavním záměrem návrhu řady EQ1
trebné nové štruktúry rozvodnej siete. mi otáčkami umožňujú zníženie variantov bylo zjednodušení instalace, nastavení a
a úspory energie. Poskytujú stavové signály ovládání displejů,“ uvedl Enrique
Vytváranie riešenia od všetkých pohonov, ktoré sú napájané jed- Robledo, marketingový manažer ve spo-
Nová štruktúra siete je založená na dodávke nosmerným prúdom (DC), ktoré majú veľký lečnosti Panasonic.„Každý z nich je vyba-
striedavého prúdu, ktorá zabezpečuje napá- význam pre flexibilnú a bezpečnú kontrolu ven přehrávačem multimediálních sou-
janie výrobných zariadení jednosmer- výroby. borů přes USB, který zobrazuje obsah
ným prúdom prostredníctvom centrálneho Riadenie rozvodnej siete umožňuje optimali- v rozlišení 4K a Full HD bez potřeby
usmerňovača. Aktívne filtre rozvodnej siete zovať riadenie prevádzky z hľadiska nákladov externích kabelů nebo set-top boxu. V
sú integrované do centrálneho usmerňova- na energiu. Dostupné informácie umožňujú rámci místní sítě je možné obsah také
ča, aby sa zabezpečila kvalita napätia vzhľa- preventívne opatrenia ohľadne kontroly výro- aktualizovat s využitím hlavního zařízení
dom na požiadavky na harmonické. by, aby sa výrazne zvýšila dostupnosť výroby. USB. Obsah se pak prostřednictvím míst-
Priame napájanie frekvenčného meniča jed- Toto je predpoklad úspešnej implementácie ní sítě synchronizuje na více displejích.“
nosmerným prúdom znamená, že celá de- Priemyslu 4.0. Displeje můžea řídit softwar Multi-
centralizovaná konverzia energie už nie je po- Text: Brittany Kennan Monitoring & Control.
trebná. Pretože centrálna konverzia energie Foto: DMA Europa Ltd Text a foto: Panasonic

www.techpark.sk 15
TEMAT
I CKÉ O
Nové t
rendy v KRUHY
Najlep riaden KONFE
šia í úd RENCI
Inform prax v prevá ržby E
ačné sy dzke a
Plánov s témy ú ú držbe
an dr
Predikt ie údržby a o žby
ív ds
Inovatív na údržba a d távok
n ia
Bezpeč e technológie gnostika
nosť a údržby
Energe oc
tický m hrana zdravia
Zlepšo a
vanie v nažment a živ
Údržba ý ko otn
infraštr nnosti praco é prostredie
uktúry vníkov

Záujem o účasť oznámte na e-mailovej
adrese: iro@ssu.sk
kde môžete získať kompletnú pozvánku

Pozývame Vás v dňoch 29. - 30. 5. 2018
na 18. ročník
medzinárodnej konferencie

Národné fórum údržby 2018
konanej pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR

na Štrbskom Plese

Slovenská spoločnosť údržby
Koceľova 15
815 94 Bratislava
Slovensko

www.ssu.sk
technika

SKF Enlight QuickCollect
Monitorovanie strojov je teraz jednoduché
Nový prenosný prístroj QuickCollect a apli-kácia pre smart-
fóny od SKF zjednodušujú zber a interpretáciu údajov
o stave strojov. Tento jednoduchý a robustný snímač moni-
toruje vibrácie a teplotu a bezdrôtovo prenáša tieto dáta do
mobilného zariadenia s nainštalovanou základnou apliká-
ciou QuickCollect, ktorá umožňuje diagnostiku stroja, uklada-
nie a analýzu dát.

Pri použití SKF Enlight QuickCollect je možné, aby ktokoľvek moni- pre pracovníkov servisu, prevádzky a údržby, ktorí ho môžu použiť
toroval stav strojov bez nutnosti zložitého zaškoľovania alebo diag- na zber údajov o strojoch v rámci pravidelných obchôdzok. Tak, ako
nostických znalostí. Kombinácia ľahko použiteľného snímača a mo- rovnako pomenovaná aplikácia, nevyžaduje žiadne zvláštne zruč-
bilnej aplikácie vám umožňuje, aby ste rýchlo a ľahko zistili stav va- nosti, pritom však umožňuje rýchle a účinné sledovanie veľkého poč-
šich strojov a zdieľali inšpekčné dáta, procesné dáta a dáta o stave tu výrobných prostriedkov a analýzu stavu jednotlivých strojov v re-
stroja v celej spoločnosti. Môžete sa tiež pripojiť priamo na SKF diag- álnom čase.
nostické centrá kvôli získaniu expertnej analýzy a odborných do-
poručení. Aplikácia DataCollect okrem monitorovania vibrácií a teploty, po-
núka funkcie automatizovanej diagnostiky vibrácií na základe no-
Druhá aplikácia s názvom SKF DataCollect ponúka užívateľom apli- riem ISO, podporu pri dodržiavaní predpísanej údržby a kontról, vy-
kácie QuickCollect možnosť získať rozšírené diagnostické funkcie, tváranie správ, pridávanie dátových a časových razítok a kompati-
správy a sledovanie činnosti údržby a kontrolných údajov. Ich užíva- bilitu so softvérom SKF´s @ptitude Inspector.
telia sa môžu zaregistrovať a pripojiť ku cloudu SKF a získať prístup Text: Slávka Ďurčeková
k odborným službám SKF na diaľku. Snímač QuickCollect je určený SKF Slovensko spol. s r.o.

Od roku 1907 rozširujeme náš sortiment,
aby sme našim zákazníkom pomohli dlhodobo
udržiavať ich stroje na vyššej úrovni výkonu
a spoĺahlivosti.

• ložiská • remene, reťaze, spojky
• ložiskové jednotky • produkty na údržbu
a ložiskové telesá • analýza ložísk
• mazacie systémy • vibračná diagnostika
• tesnenia • renovácia ložísk
• lineárne vedenia a vretien
- aktuátory • školenia

17
technika

Rozvádzače xEnergy Main do 7 100 A
Spoločnosť Eaton zverejnila informáciu
o nových rozvádzačoch rozvádzače
xEnergy Main do 7 100 A, ktoré na
poskytujú zákazníkom aktuálne na trhu
nadštandardná bezpečnosť a spoľahli-
vosť.

Rozvádzače nízkeho napätia musia zaisťo- vý skrat spôsobiť. Ešte horšia situ-
vať spoľahlivé napájanie elektrickou ener- ácia nastáva, pokiaľ dôjde ku zra-
giou. Výpadok hlavného rozvádzača, ktorý neniu či usmrteniu človeka pracujúce-
napája celú budovu alebo dôležité techno- ho v blízkosti rozvádzača. V prípade oblúko-
logické procesy môže znamenať obrovské fi- vého skratu vzniká v rozvádzači tlaková sila míme cenu ľudského života a náklady spô-
nančné výdaje na prestoje. V prípade, že až 25 t/m2 a teplota dosahuje hodnotu až sobené výrobnými prestojmi.
v rozvádzači nastal oblúkový skrat, je takýto 13 000 °C. To zapríčiní niečo ako explóziu roz- Rozvádzače xEnergy Main sú typovo overe-
rozvádzač nutné kompletne vymeniť, čo ta-
kisto znamená nemalé výdaje. Napr. len vý-

Formy oddelenia pod¾a STN EN 61439-2

tavených kovov, horúcich plynov a kovo- né podľa normy STN EN 61439. Znamená to
vých častí smerom von z rozvádzača. veľkú záruku spoľahlivosti a bezpečnosti.
Personál, ktorý sa nachádza v jeho blízkosti Spoločnosť Eaton je v tomto prípade pô-
je tak vystavený veľkému riziku. vodný výrobca a poskytuje výrobcom
Rozvádzače Eaton radu xEnergy Main do rozvádzačov kompletné overenie návrhu,
7 100 A ponúkajú niekoľko riešení, ktoré vďaka čomu im šetrí náklady na vykonanie
významne znižujú následky oblúkového skúšok.
skratu alebo zabraňujú jeho vzniku. Tieto rie-
šenia, ktoré výrazne presahujú bezpečnost- Zvýšená forma oddelenia podľa STN EN
né štandardy zaručujú, že rozvádzač v prípa- 61439-2
de poruchy nikoho neohrozí na živote a záro- Jeden zo spôsobov, ako zabrániť šíreniu ob-
veň si zachová svoju funkčnosť. O niečo lúka v rozvádzači je použitie priečok, ktoré

Pole XR s výsuvnými jednotkami

mena jedného prívodného poľa s ističom
4000 A môže prekročiť 20 000 Eur. V prípade
výmeny viacerých polí sa náklady na výme-
nu celého rozvádzača pohybujú až v desiat-
kach tisíc Eur. Výmena celého rozvádzača
trvá v najlepších prípadoch niekoľko dní, re-
álne ale môže zabrať viac než týždeň. Pokiaľ
nemá fabrika zaistený náhradný prívod elek-
trickej energie, znamená to, že po celú dobu
odstávky je výroba zastavená. Náklady za
oneskorenie dodávok a penále sa v takomto
prípade môžu vyšplhať na stovky tisíc Eur.
Príčin vzniku oblúkového skratu v rozvádza-
či existuje celý rad – napríklad spadnuté
náradie pri údržbe, drobné zviera, ktoré
vbehlo do priestoru rozvádzača, či uvoľne-
ný vodič.
vyššie investičné náklady na tieto riešenia oddeľujú jednotlivé časti rozvádzača.
Náklady zapríčinené zničeným rozvádza-
sú prakticky zanedbateľné, pokiaľ si uvedo- Priečky izolujú poruchu do jedného priesto-
čom ale nie sú to najhoršie, čo môže oblúko-

18 www.techpark.sk
technika

ru a susedné priestory tak zostanú prevádz- ktorý prijíma údaje od senzorov každých Eaton. Tento systém zhasína oblúkový skrat
kyschopné. Norma STN EN 61439-2 definu- 10 minút. Ak je prekročená nastavená hod- v dobe menšej než 2 ms, čo z neho činí špič-
je celkom 4 spôsoby vnútorného oddelenia nota teploty, systém pošle varovnú správu. kové riešenie v oblasti bezpečnosti rozvá-
rozvádzačov, pričom najvyšší spôsob odde-
lenia je spôsob 4b, kde sú navzájom oddele-
né všetky časti rozvádzača (rozvádzač, prí-
pojnice, prístroje, vývodové svorky). Pri všet-
kých typoch polí rozvádzača xEnergy Main
je možné dosiahnuť spôsob oddelenia 4b, či
už je pripojovací priestor vzadu alebo zbo-
ku. Zvýšená forma oddelenia je jednoduché
a finančne nenáročné riešenie výrazne zvy-
šujúce bezpečnosť a spoľahlivosť a mala by
byť samozrejmosťou u všetkých dôležitých
rozvádzačov.

Pasívna ochrana pred oblúkovým skra-
tom podľa IEC/TR 61641
Rozvádzače xEnergy Main boli testované
podľa IEC/TR 61641 na odolnosť voči oblú-
kovému skratu. Pasívna ochrana spočíva vo
vyfúknutí horúcich plynov hornou časťou
rozvádzača za pomoci špeciálneho horné-
ho krytu tak, aby neprišlo k zraneniu osôb,
ktoré sa nachádzajú v blízkosti rozvádzača.
Pasívna ochrana zároveň využíva kovový
uzatvárací mechanizmus dverí a špeciálne
priečky, ktoré zaistia, že dvere i bočné kryty
rozvádzača zostanú pri oblúkovom skrate
bezpečne na svojom mieste.

Tepelná diagnostika Eaton Diagnose
Unikátny systém tepelnej diagnostiky
Eaton umožňuje nepretržitý monitoring
teploty vo vnútri rozvádzača. Je možné mo-
nitorovať ako teplotu prípojníc, tak teplotu
Zjednodušená schéma systému ARCON

dzačov NN. Princíp systému ARCON spočíva
vo vyhodnocovaní dát z prúdových trans-
formátorov a svetelných senzorov. Pokiaľ
systém vyhodnotí, že prišlo ku vzniku oblú-
kového skratu, riadiaca jednotka vyšle im-
pulz do skratovacej jednotky, ktorá skratuje
prípojnice na prívode a tým uhasí oblúkový
skrat. Ten tak zhasne v samom zárodku
a neohrozí ani rozvádzač, ani personál.
Po zapôsobení skratovacej jednotky vyšle
Zjednodušená schéma tepelnej diagnostiky Eaton súčasne systém impulz k vypnutiu prívod-
ného ističa. Po výmene skratovacej jednot-
ky, odstránení príčiny poruchy a očistení
jednotlivých spojov ističov či teplotu vzdu- Systém umožňuje vyhodnocovať trendy a prípojníc je zvyčajne rozvádzač opäť pre-
chu v rozvádzači. Celý systém je bezdrôtový predísť tak poruche, ešte skôr ako vznikne. vádzkyschopný a to v extrémne rýchlom
a umožňuje prenos informácie cez internet
čase.
či do systému SCADA. Základným prvkom Systém ARCON®
Text: Ľuboš Reviľák
celého systému je diagnostický kontrolér, ARCON je patentovaný systém spoločnosti

www.techpark.sk 19
LOG-IN poznáte už od roku 2004 ako fórum, na ktorom sa inšpirujete
a dozviete o najväčších inováciách na českom a slovenskom trhu.
Od januára 2018 sa však LOG-IN rozširuje a už nie je len fórum!

Projekt na
podporu inovácií
v logistike
´ FÓRUM ´ ROČENKA ´ PORTÁL ´ NEWSLETTER ´ OCENENIE

O projekte
Projekt LOG-IN nadväzuje na 24 fór organi- najlepších prípadových štúdií a inovátora
zovaných v Českej republike a na Slovensku roka udeľované na galavečere po fóre
od roku 2004. Ide o platformu, ktorá ponúka LOG-IN. Ďalej je to československý portál
partnerom celoročnú viditeľnosť naprieč www.projektlogin.com, Ročenka LOG-
rôznymi kanálmi podporujúcimi inovácie IN, mesačný emailový newsletter plný in-
v logistike v oboch krajinách. Súčasťou špirácie, ako inovovať v logistike a v nepo-
projektu je ocenenie najlepších inovácií, slednom rade profily na sociálnych sieťach.

W H Q R Y ½ S R U W ¡ O D SULKO¡VWH
1DYġW­Y
VOHWWHUD
VDNRGEHUXQHZ
SPOLOČNOSTI PODPORUJÚCE INOVÁCIE V LOGISTIKE:

ZLATÝ PARTNER STRIEBORNÍ PARTNERI BRONZOVÍ PARTNERI
PROJEKTU LOG-IN: PROJEKTU LOG-IN: PROJEKTU LOG-IN:

MEDIALNI PARTNERI PROJEKTU LOG-IN:

3UHVNºPDMWH
Facebook LinkedIn Newsletter Web
technika

Priekopníkmi inovácií
sa stávajú najmä etablované spoločnosti
Podĺa výsledkov novej globálnej C-suite štúdie, realizovanej IBM Institute for
Business Value vlnu prelomových inovácií prinesú etablované spoločnosti, ktoré
tak budú výrazne konkurovať novým hráčom na trhu a digitálnym firmám.

Medzi kľúčové zistenia štúdie patrí práve manažérov očakáva narastajúcu konkuren- ho objemu dát. Využívajú ich na optimalizá-
skutočnosť, že už existujúce organizácie a fir- ciu z iných odvetví. O dva roky neskôr tento ciu podnikania a firemných procesov, ktoré
my sa stávajú priekopníkmi nových trendov, počet klesol o polovicu na 26 %. vedú k novým konkurenčným výhodám.
a to aj napriek predchádzajúcim očakáva-
niam, že tieto etablované firmy budú do ino-
vácií nútené najmä silnou konkurenciou na
trhu. Podľa výsledkov štúdie až 72 % respon-
dentov z radov špičkových manažérov fi-
riem vyhlásilo, že inovácie v ich oblasti pri-
nášajú existujúce organizácie, a nie nováči-
kovia. Oproti tomu iba 22 % z nich hovorí, že
nositeľmi inovácií sú primárne menšie spo-
ločnosti a začínajúce firmy.
Lídrami nasledujúcej vlny inovácií tak budú
najmú etablované spoločnosti, ktoré budú
vďaka tomu výrazne konkurovať novým hrá-
čom na trhu a digitálnym firmám. Tieto
etablované spoločnosti využívajú svoje
vlastné údaje, dlhoročné skúsenosti z oblas-
Štúdie C-suite sa zúčastnilo 12 854 respondentov zo 112 krajín sveta
ti a nové technológie ako sú cloud, umelá in-
teligencia a blockchain. Vďaka tomu v ino-
váciách predbehnú nových hráčov na trhu, Aj v rýchlo sa rozvíjajúcich odvetviach, ako Viac ako kedykoľvek hrajú dôležitú úlohu ro-
ktorí boli nositeľmi nových trendov v po- sú finančné služby a maloobchod, kde je po- kmi preverené odborné znalosti v danom
sledných desiatich rokoch. merne vyššia miera zastúpenia začínajúcich odvetví. Umelá inteligencia etablovaným fir-
Štúdia založené na anketách a detailných hráčov na trhu a digitálnych obrov, sa na no- mám umožní rýchlejšie využitie údajov a od-
rozhovoroch s viac ako 12 500 vedúcimi pra- vých trendoch výraznou mierou podieľajú borných znalostí. Podľa výsledkov štúdie sa
covníkmi svetových spoločností ukazujú, že najmä etablované spoločnosti. do umelej inteligencie a kognitívnych tech-
etablované firmy už nemajú také veľké oba- Viac ako jedna tretina vrcholných manažé- nológií chystá investovať 43 % podnikov,
vy z digitálnych firiem: rov vyhlásila, že v ich odvetví sa noví hráči ktoré prinášajú zmenu a vďaka nim chcú na-
plniť svoje strategické ciele. Pri ostatných fir-
mách toto číslo dosahuje iba 25 %.
Faktor, ktorý viac ako ktorýkoľvek iný odlišu-
je lídra v oblasti inteligentnej inteligencie
od ostatných organizácií a firiem, je schop-
nosť používať údaje na rozpoznanie ne-
uspokojených potrieb zákazníka. 80 % dopy-
tovaných lídrov uvádza, že ich vedia veľmi
efektívne rozpoznať. Jedným z najvýznam-
nejších trendov je veľký záujem manažérov
o maximálne využívanie technológií. V roku
2004 prikladali manažéri technologickým
faktorom iba malú dôležitosť - až do piateho
miesta. V roku 2012 sa dostali technológie
na prvú pozíciu, na ktorej zotrvávajú dod-
nes. V roku 2017 došlo k ďalším výrazným
72 % dopytovaných manažérov vyhlásilo, na trhu podieľajú na nových trendoch a ino- zmenám, pretože pozornosť manažérov sa
že inovácie v ich odbore prinášajú zavedené váciách len minimálne alebo vôbec. obrátila späť na ľudí vnútri firiem aj mimo
organizácie a nie nové firmy. Oproti tomu nich. Nad rámec ľudských zdrojov sa vedúci
len 22 % z nich hovorí, že zmenu prinášajú Využívanie vlastných údajov pracovníci zaoberajú hlavne meniacimi sa
menšie spoločnosti a start-upy. Štúdia Najsilnejšími zbraňami zavedených spoloč- zákazníckymi preferenciámi.
z roku 2015 ukázala, že 54 % vrcholových ností sa stali dáta – vlastnia až 80% svetové- Text: Vladislav Doktor

www.techpark.sk 21
technika

Ponúkame všetko, čo si zákazník váži
rýchlosť, komplexnosť a profesionalitu
LUSIK TRADE, s. r. o. je gumárenská spoloč-
nosť, ktorá sa zaoberá výrobou gumových
a gumokovových výrobkov. Svojim zákaz-
níkom ponúka nanášanie polyuretá-
nových povlakov na kovové
a nekovové výrobky, ako aj sa-
motné polyuretánové výrobky.

Gumárenská výroba v spoločnosti LUSIK V našej spoločnosti sa snažíme o výber opti-
TRADE pozostáva z výroby gumových, málneho druhu povlaku tak, aby kvalita
gumokovových, a polyuretánových výrob- a ekonomika prevádzky valcov a kolies
kov vo formách. Ide o pružné a tlmiace bola pre zákazníka čo najvýhodnejšia.
podložky, silentbloky, prechodky, stieracie Veľkú úlohu v životnosti povlaku zohráva
lišty, prísavky, tesnenia, krúžky a pod., pri- prostredie v akom pracuje. Preto je dôleži-
čom nezáleží či ide o jeden kus alebo veľké té vybrať povlak z vhodného druhu kauču-
série v tisícoch kusov. Pre každý nový výro- ku a správnym spôsobom aplikovať povlak
na povrch valca resp. kolesa. V tomto nám
pomáha portfólio výrobcov kaučukových
zmesí so svojou ponukou.

bok spracujeme návrh, navrhneme výrob-
ný postup a odskúšanie formy tak, aby
výstupný výrobok spĺňal všetky požiadav-
ky zákazníka.

Naše výrobky sa používajú všade okolo
nás vo veľkom množstve výrobných
odvetví. Môže to byť strojárstvo, stavebníc-
tvo, drevárstvo, zdravotníctvo, potravinár-
stvo a rôzne iné odvetvia. Ponúkame mož-
nosť uskladnenia foriem zákazníka v našich
priestoroch s evidenciou a základným ser-
visom, ako sú drobné opravy a konzervá-
cia.
Od roku 2003 máme zavedený systém ria-
Valce a kolesá s gumovým alebo polyuretá- denia kvality podľa ISO 9001:2008. Pri plne-
novým povlakom sú v praxi veľmi často naj- ní potrieb zákazníka sa snažíme o rýchlu a
namáhanejšie časti strojných alebo spoľahlivú dodávku kompletnej objednáv-
dopravných celkov. Sú vystavené veľkému ky s najvyššou možnou kvalitou. Pomá-
počtu pracovných hodín bez nárokov na hame zákazníkovi riešiť problém s pogu-
výmenu a servis. Kvalita gumového resp. movaním resp. s gumovým výrobkom tak,
polyuretánového povlaku v značnej miere aby využil naše služby aj druhýkrát, poprí-
pomáha predlžovať pracovnú dobu valcov pade nás odporučil iným.
a kolies a znižovať náklady na údržbu. Text a foto: LUSIK TRADE

22 www.techpark.sk
Gumové výrobky – manžety, tesnenia,
prechodky, podložky, tlmiče a iné…

Gumo-kovové výrobky – silentbloky, dorazy, tlmiče a iné…

Polyuretánové výrobky – manžety, tesnenia,
prechodky, podložky, tlmiče a iné…

Pogumovanie – nanášanie gumového povlaku na plochy
rôznych materiálov, súčiastok, kolies, valcov…

Nanášanie polyuretánového povlaku na plochy
rôznych materiálov, súčiastok, kolies, valcov

LUSIK TRADE s.r.o. tel.: 042 462 4037
Slatinská cesta 1724 fax: 042 462 4036
018 61 Beluša e-mail: info@lusiktrade.sk

www.lusiktrade.sk
technika

Piestové čerpadlá na čistenie potrubí
a kanalizácií v komunálnej oblasti
Vysokotlakové piestové čerpadlá sa s výhodou používajú na čistenie v komunálnej
oblasti - čistenie potrubí, kanalizácií, ciest ako súčasť saco – kanalizačných
vozidiel. taktiež sa využívajú na generovanie vysokorýchlostného vodného lúča
pre aplikácie čistenia a rezania materiálov vodným lúčom.

Čerpadlá sa tiež s výhodou využívajú v chemickom priemysle ako rôznorodosť použitých materiálov v konštrukcii samotných čerpa-
procesné čerpadlá na dopravu rôznych látok pri vysokých tlakoch, diel a jednotlivých prvkov.
teplotách a veľkých generovaných množstvách rôznych kvapalín
s výkonom až 2 600 kW. Špecifickými sú aplikácie na dopravu Konštrukcia piestových čerpadiel
suspenzií a abrazívnych zmesí, tzv. sllury pumpy. V neposlednom Typická konštrukcia vysokotlakového piestového hydrogenerá-
rade sa s výhodou využívajú v konštrukcii tlakovacích zariadení na tora - piestového čerpadla je zobrazená na obr.1. Potrebný pracov-
vykonávanie tlakových skúšok. Využitie nachádzajú aj pri ný tlak vzniká v pracovnom priestore valcov a to oscilačným pohy-
procesných membránových čerpadlách. Zaujímavé sú tiež bom piestov (utesnených manžetami) ovládaných cez kľukový
aplikácie piestových čerpadiel na pohon hydraulických lisov mechanizmus a sústavu sacích a výtlačných ventilov uložených vo
a dopravu kvapalných plynov. ventilovej hlave čerpadla.
Vysokotlakové piestové čerpadlá umožňujú v súčasnosti efektív- V súčasnosti sa tieto čerpadlá vyrábajú už variabilným spôsobom,
ne dopravovať najrozličnejšie látky, napr.: riedke – pastózne, alka- t.j. s možnosťou výmeny piestov a valcov na dosiahnutie odlišných
lické – kyslé, neutrálne – toxické, čisté – abrazívne, tzv. sllury. pracovných parametrov, resp. stavebnicovým spôsobom pre mož-
Dopravované množstvá materiálu sa pohybujú až do 5 000 l/min. nosť stavby jedno-, troj-, päť- či sedempiestových zariadení.
Teplota prepravovaných médií sa môže pohybovať až do + 400 °C. Konštrukcia čerpadla principiálne pozostáva z troch základných
Súčasné dosahované maximálne pracovné tlaky sú do 300 MPa, t.j. častí (p. obr. 2):
3 000 bar. Pri vyššie uvedených parametroch dosahujú piestové a) pohonová časť čerpadla – kľukový mechanizmus,
čerpadlá hydraulický výkon až 2 600 kW. b) hydraulická časť čerpadla – valce s piestami,
Široké aplikačné spektrum piestových čerpadiel si vyžaduje pre- c) ventilová časť čerpadla - hlava s ventilmi sacími a výtlačnými.
pracovanú konštrukciu, variabilnosť jednotlivých komponentov
podľa druhu aplikácie a podľa pracovných parametrov a taktiež Okrem toho môže obsahovať tlmič pulzácií na saní a tiež tlmič pul-
zácií na výstupe. Samozrejmosťou je filtračná jednotka kvapaliny.
Súčasťou pohonovej časti čerpadla môže byť aj integrovaný pre-
vod, t.j. prevodovka zabezpečujúca optimálne otáčky čerpadla,
vzhľadom na strednú rýchlosť pohybu piestov (odporučuje sa pod
1,5 ms-1).

Obr. 1 Typická konštrukcia piestového čerpadla

24
technika

B. Bežné čerpadlá stredných a vyšších výkonov (obr. 3b) sú kom-
paktné a vyznačujú sa nízkym pomerom výkonu a hmotnosti.
Všetky pohybujúce sa časti sú mazané tlakovým olejom, buď
integrovaným mazacím čerpadlom so sledovaním tlaku maza-
nia a olejovým chladičom alebo separátnym agregátom.
Prevodová časť a kvapalinová časť sú medzikomorou a špeciál-
nym utesnením krížiaka oddelené. Náhon je možný cez reme-
ňový prevod a E-motor a pri nižších radoch aj cez predlohový
hriadeľ.
C. Koncepcia pohonovej časti čerpadla pre podobný výkonový
rad ako A, ale na použitie najmä v chemickom priemysle (obr.
3c). Mazanie je najčastejšie zabezpečované separátnym maza-
cím agregátom. Konštrukcia utesnenia krížiaka a medzikomo-
ra bránia prístupu pracovného média do prevodovej časti čer-
padla. Jednotlivé kvapalinové časti sú uložené v pohonovej
časti a sú prostredníctvom vytvoreného mosta presne
centrované.
D. Najvýkonnejšie čerpadlá s výkonom až do 2 000 kW obsahujú
POHON HYDRAULIKA VENTILY šikmo delené teleso prevodovej časti, čo umožňuje jednodu-
chú demontáž kľukového mechanizmu a jeho údržbu (obr. 3d).
Separátny mazací agregát s vlastným pohonom, chladičom, fil-
Obr. 2 Konštrukčné usporiadanie piestového čerpadla trom a snímačom teploty zabezpečuje mazanie všetkých pohy-
bujúcich sa častí. Utesnenie krížiaka a kvapalinovej časti zod-
a) Pohonová časť čerpadla povedá riešeniu ako v prípade C. Vodiace puzdra krížiaka sú
Pohonové časti čerpadiel rôznych typových a výkonových rád by výmenné. Náhon je cez prevodovku z elektromotoru, dieselo-
mali mať aspoň jeden spoločný prvok, mali by byť robustné vého motoru alebo turbíny.
s vysokou prevádzkou bezpečnosťou. Samozrejme, pre rôzne apli-
kácie a výkony sú stavané rôzne druhy pohonov čerpadiel. Pre jed-
noduché aplikácie sú vhodné solídne a typizované sériové kon-
štrukcie s odstredivým mazaním ponorom. Pre problematickejšie
aplikácie sú nasadzované kompaktnejšie a prepracovanejšie
pohonové časti. Pre vysoké výkony čerpadiel je kľuková skriňa
často priečne šikmo delená s možnosťou bezproblémovej
a rýchlej údržby.
Pohonová časť piestového čerpadla (obr. 3) pozostáva z kľukové-
ho mechanizmu s priamočiarym vratným pohybom. Pohonný
agregát (elektromotor, dieselový motor či turbína) cez pružnú
spojku a prevodový mechanizmus alebo momentový či frekvenč- Obr. 3 a, b, c, d. Rezy pohonnou časťou trojpiestového čerpadla.
ný menič (eventuálne integrovaný prevod do pomala) poháňa kľu-
kový mechanizmus. Kľuka cez ojnicu, krížiak, prípadne cez predl- b) Hydraulická časť čerpadla
žovací člen priamo poháňa piest. Vzhľadom na vysoké prenášané V dôsledku oscilácie kľukového mechanizmu, piest vykonáva pria-
výkony je kľukový mechanizmus uložený v dvojradových valčeko- močiary vratný pohyb a zasúva sa do činného priestoru čerpadla,
vých ložiskách. Mazanie a chladenie celého mechanizmu je zabez- ktorý je oddelený výtlačným ventilom od výtlačného potrubia. Pri
pečené olejovým ponorom, resp. tlakovým mazaním pomocným sacom zdvihu čerpadla je kvapalina sacím potrubím (najčastejšie
agregátom pri vysokovýkonových zariadeniach. Vzhľadom na cez jemný filter, tlmič pulzácií na saní a event. Venturiho dýzou,
vysoké prenášané výkony fy. URACA pri niektorých čerpadlách ktorá delí prietok kvapaliny na saní pre chladenie pohonovej časti
zabezpečuje tzv. sledovanie preťaženia kľukového hriadeľa. čerpadla) privádzaná do valca nad piest. Pri výtlačnom zdvihu je
Týmto spôsobom pri preťažení kľukového hriadeľa dochádza kvapalina vytlačovaná cez výtlačný ventil do zberného výtlačné-
k jeho deformácii. Hodnota deformácie je snímaná snímačom ho potrubia. Systém utesnenia piestov vo válcoch čerpadiel je rôz-
a vyvedená do riadiaceho systému zariadenia. Pri preťažení čer- ny. Závisí od prevádzkových parametrov čerpadla, druhu pracov-
padla môže dôjsť k automatickému vypnutiu zariadenia, čím sa ného média, jeho čistoty, teploty a pod. Na obr. 4 sú znázornené
zabráni poškodeniu čerpadla a iným veľkým škodám. Vzhľadom rôzne koncepcie a riešenia kvapalinových častí čerpadiel. Veľmi
na už uvedené veľké prenášané výkony kľukovým mechanizmom dôležitou súčasťou sú potom valce čerpadla, piesty a tesnenia
je zabezpečené chladenie celej pohonnej časti. Časť privádzanej vysokých tlakov. Vzhľadom na skutočnosti sa na výrobu valcov naj-
kvapaliny je na saní čerpadla pomocou deliča prietoku (Venturiho častejšie používajú vysokopevné austenitické nehrdzavejúce oce-
dýzou) a hadicou vedená k pohonnej časti a zabezpečuje chlade- le. Konštruujú a vyrábajú sa najčastejšie ako jednovrstvové hru-
nie. Oteplená voda je potom vedená späť do sacieho potrubia. bostenné valcové nádoby.
Všetky pohybujúce sa časti pohonnej jednotky ako ojnice, ojničné Piesty čerpadiel sa vzhľadom na pracovné médium vyrábajú z tvr-
ložiská a krížiaky sú vyrobené z kvalitných materiálov a adekvátne dokovu, s alumínio-oxidovým povlakom alebo keramickým
funkcie mechanicky a tepelne obrobené. puzdrom. Hrúbka povlaku je až desatiny milimetra. Hrúbka kera-
mických puzdier je vzhľadom na pracovné tlaky až niekoľko mili-
A. Sériová koncepcia pohonovej časti prevodového ústrojenstva metrov hrubá. Vzhľadom na funkciu a požadované vlastnosti pies-
až do výkonov ca 150 kW je na obr. 3a. Kľukový hriadeľ, ložiská tov sa v súčasnosti s výhodou vzhľadom aj na fakt už zvládnutej
a krížiaky sú mazané ponorom. Prevodová časť je medzikomo- a lacnej výroby používajú najmä posledné dva druhy piestov,
rou oddelená od prírubou pripojených jednotlivých častí čer- a to povlakované a s keramickým puzdrom. Jadro piestu je potom
padla. Náhon je možný všeobecne cez remeňový prevod, ale aj z húževnatého materiálu, čo zabezpečuje jeho pružnosť a povrch
cez pevný prevod či prevodovku. piestu je potom tvrdý, ideálne kruhovitý a hladký, čo vytvára pred-

25
technika

poklady dobrej tesnosti média a tiež nízky koeficient trenia medzi pracovné tlaky sa osvedčili tzv. koncepcie s centrálnym ventilom.
piestom a tesnením. Pri tejto koncepcii možno na T-vŕtaní utlmiť a znížiť vznikajúce tla-
Materiály a druh tesnenia závisí od pracovných tlakov. Používajú kové špičky. Napriek rôznym koncepciám ventilov platia nasle-
sa jednoduché upchávkové koncepcie tesnení a sady dovné principiálne zásady pri konštruovaní ventilov: minimálne
kombinovaných tesniacich manžiet z materiálov s nízkym koefi- škodlivé priestory, vhodné tvary ventilov s ohľadom na max. prie-
cientom trenia, napr: teflón - PTFE nasycovaný grafitom, uhlíkom, rez ventilov a malú saciu dráhu. Výsledkom potom je vysoká obje-
molybdén sulfitom, sklennými vláknami a prípadne inými kompo- mová účinnosť a malé tlakové straty na ventiloch. Súčasné mož-
zíciami, ktoré dávajú teflónu vyššiu pevnosť a odolnosť voči oteru. nosti využitia počítačovej simulácie prúdenia kvapaliny cez úzke
Životnosť a kvalita tesnení limitujú garantovanie stanovených pra- štrbiny so simulovaním skutočných stavov tlakových špičiek umož-
covných parametrov čerpadiel a ich životnosť. Najmodernejšie ňujú presne definovať najvhodnejší tvar, druh a materiál ventilov
koncepcie tesnení dosahujú v mnohých prípadoch životnosť až s ohľadom na primeranú životnosť jednotlivých koncepcií ventilo-
1 500 – 5 000 pracovných hodín. v. V praxi sa používajú najmä nasledovné vyhotovenia ventilových
Pre rôzne pracovné tlaky, pracovné média, pracovné teploty sú jednotiek.
vypracované a používajú sa nasledovné koncepcie kvapalinových
častí piestových čerpadiel. A. Malé čerpadlá s výhodou využívajú koncepciu spoločnej kvapa-
linovej časti s ventilovou jednotkou, ktoré sú vyrobené z kvalit-
A. Koncepcia štandartného vyhotovenia kvapalinovej časti čer- ného kovateľného materiálu. Používajú sa kužeľové ventily,
padla s dvojitým vedením piesta. Piest je vo valci utesnený ktoré sú zabudované nad sebou. Sací a výtlační zberací blok sú
manžetami a druhým tesnením proti presaku (obr. 4a). Táto prírubou pripojené na teleso (obr. 5a).
koncepcia je vhodná pre nízkoviskózne pracovné médium B. Masívna jednodielna koncepcia ventilového telesa so všetkými
vodu, emulzie a pod. ventilmi je na obr. 5b. Pričom sacie a výtlačné ventily sú ulože-
B. Kvapalinová časť čerpadla s tzv. labyrintovým tesnením je na né nad sebou. Sací a výtlačný vývod sú zboku na ventilové tele-
obr. 4b. Medzera medzi piestom a labyrintovým tesniacim so priskrutkované alebo pripojené prírubou. Pri údržbe kvapa-
puzdrom bez trenia a teda "bez" opotrebenia zabraňuje úniku linovej časti nemusia byť demontované.
kvapaliny a tým utesňuje piest vo valci. Výsledkom je extrémne C. Pre vysokovýkonové, veľké chemické a procesorové čerpadlá
vysoká životnosť, tiež pri vysokých otáčkach čerpadla a vyso- sa tiež používa masívny ventilový blok (obr. 5c). Platí zásada, že
kých tlakoch. Použiteľné sú pracovné média ako voda, emulzie sacie a výtlačné ventily sú usporiadané nezávisle. Môžu sa pou-
a olej. žiť platňové ventily, ale tiež guľové, či kužeľkové koncepcie.
C. Na obr. 4 c je koncepcia kvapalinovej časti, ktorá sa používa D. Pre vysoké a veľmi vysoké tlaky sa s výhodou používajú tzv. cen-
najmä pre kvapaliny so zlým mazacím účinkom. Obsahuje trálne ventily (obr. 5d). Vyznačujú sa veľkou životnosťou
nastaviteľné puzdro s dvojitým vedením piestu, jednou v dôsledku vhodného tvaru vŕtania, ktoré redukuje výstupné
sadou tesnenia s oporným krúžkom a sekundárnym napätia. Pre všetky 3 ventily je spoločné teleso, pričom každý
tesnením. Následne možno piest mazať, izolovať, chladiť, sací a výtlačný (centrálny) ventil tvorí samostatnú jednotku,
ohrievať a pod. ktorá sa vyznačuje jednoduchou údržbou.
D. V chemických procesoch pri doprave zapáchajúcich látok, toxic- E. Pre vysokoagresívne pracovné média ako napr. karbamat sa
kých, agresívnych médiách sa používa systém s dvojitým utes- používajú dobre prekované, tepelne spracované a mechanicky
nením (obr. 4d). Sada tesnení s oporným krúžkom môže byť dobre obrobiteľné austenitické ocele. Ventilové telesá
separátne v nízko a vysokotlakovej zóne doťahovaná a môže sú potom vyrobené zo samostatných elementov. Jednotlivé
tiež slúžiť ako obtok pre mazacie médium a izolátor. ventilové bloky (s vonkajšími sacími a výtlačnými ventilmi)
E. Na obr. 4e je verzia podobná riešeniu D, avšak slúži najmä na sú navzájom spojené so sacími a výtlačnými zbernými telesami
abrazívne média a média obsahujúce pevné častice. (obr. 5e). Usporiadanie umožňuje racionálne hospodárenie
Vytvorenými kanálmi možno do priestoru pred tlakové tesne- s náhradnými dielcami.
nia vstrekovať kvapalinu ktorá znižuje, resp. zabraňuje nad-
mernému opotrebeniu tesnení. Záverom treba zdôrazniť, že čerpadlá veľakrát pracujú v nepretrži-
tom režime, t.j. bez prestávky. Bežné sú aj aplikácie v oblasti polár-
neho kruhu či v tropických klimatických oblastiach a veľakrát aj
vo veľkých nadmorských výškach. Pre takéto extrémne a tiež dlho-

Obr. 4 a, b, c, d, e. Koncepcie riešení kvapalinových častí čerpadiel.

c) Ventilová časť čerpadla
Súčasné riešenia ventilových jednotiek predstavujú najmodernej-
šie technické a ekonomické riešenia pre rôzne pracovné média a
tlaky. Podľa druhu aplikácie sú vyrobené najvhodnejšie riešenia
napr.: spoločné teleso pre všetky 3 sacie a výtlačné ventily, eventu-
álne v niektorých prípadoch je riešenie s delenými blokmi pre
každý ventil vhodnejšie (p. obr. 5). V každej verzii môžu byť použité
buď guľové, kužeľkové alebo platňové ventily z bežnej uhlíkovej
alebo z vysokokvalitnej austenitickej legovanej ocele. Pre vysoké Obr. 5 a, b, c, d, e. Koncepcie riešení ventilov čerpadiel.

26
technika

dobé zaťaženia musí byť tiež zabezpečená spoľahlivosť a bezpo-
ruchový chod s adekvátnou životnosťou.

Veľmi špecifickými sú tiež špecifické pracovné podmienky pri
doprave extrémne teplých médií (napr. tekutý asfalt pri teplote až
400 °C), či extrémne abrazívnych médií, tzv. slurry pumpy na
dopravu práškových emulzií, ktoré si vyžadujú integrovaný sys-
tém chladenia či chladenia piestov a utesnenia valcov napr. syn-
chrónnym preplachom a pod. Obr. 8 Hydraulický zosilňovač tlaku URACA typ UD 200

Aplikácie piestových čerpadiel v komunálnej oblasti Umiestnenie a zabudovanie kanalizačného čerpadla na nadstav-
Ako bolo uvedené v úvode príspevku piestové čerpadlá sa s úspe- be saco - kanalizačného či len kanalizačného vozidla na čistenie
chom používajú na generovanie vysokorýchlostného vodného v komunálnej oblasti je na obr. 8. Čerpadlá sú schopné pracovať
lúča pre aplikácie čistenia v komunálnej oblasti na čistenie potru- s rôznymi druhmi trysiek na čistenie kanalizácií a potrubí ako aj
bí, kanalizácií, čistenie ciest a podobne. Sú samozrejmou súčasťou s tzv. hydraulickými frézami na odfrézovanie tvrdých nečistôt,
a výbavou tzv. saco - kanalizačných vozidiel. Fa. URACA dodáva či koreňov v potrubiach a pod.
kanalizačné čerpadlá v štandardnom vyhotovení (obr. 6) ako
aj tzv. recyklačné (obr. 7) - pre prácu s recyklovanou vodou (viac
znečistenou vodou), ale aj tzv. zosilňovače, či násobiče tlaku (obr.
8). Vyznačujúce sa vysokou ekologickou bezpečnosťou, keďže
majú konštrukčne oddelené olejovú a vodnú časť. Zosilňovače
tlaku sú koncipované pre veľké dodávané množstvá vody až
500 l/min. pri tlaku 200 až 250 bar. Využívajú sa na čistenie veľko-
rozmerových potrubí alebo veľmi dlhých potrubí, kde je potrebná
veľká energia.

Obr. 6 Piestové čerpadlo URACA typ KD 724 na čistenie kanalizácii
- ležaté a stojaté. Obr. 9 Nadstavbu saco - kanalizačného vozidla s čerpadlom Uraca
možno využiť rôzne.

Záver
Vysokotlakové piestové čerpadlá ako aj hydraulické zariadenia so
zabudovanými piestovými čerpadlami sa vzhľadom na svoju uni-
verzálnosť, efektívnosť a aplikačné spektrum vyrábajú a dodávajú
v konkrétnom zoskupení podľa požiadaviek zákazníka, resp.
podľa druhu zamýšľanej aplikácie. Preto je potrebné nájsť také
usporiadanie zariadenia, aby bolo čo najefektívnejšie využité pre
danú aplikáciu. Veľké výkonové rozdiely zariadení (a tým aj ceno-
vé) ako aj rôzne konštrukčné usporiadania umožňujú kvalitný
výber pre efektívne aplikácie aj v komunálnej oblasti pre rôzne
druhy a veľkosti vozidiel.
Ing. Zdenko KRAJNÝ, PhD.,
AQUACLEAN, s.r.o.
Obr. 7 Piestové čerpadlo URACA pre prácu s recyklovanou vodou Bratislava,
typ P3-10 Rec. Tel.: 0905 70 81 71
02 52 444 938
Konštrukčný princíp zosilňovača tlaku na čistenie kanalizácií je aquaclean@netax.sk,
zobrazený na obr. č. 8. www.aquaclean.sk

27
The Grand Víglaš Castle Hotel / 26th-28th September 2018
Conference will be held under auspices of Minister of Education, Science,
Research and Sport of the Slovak Republic Judr. M.Sc. Martina Lubyová PhD.
and supported by Slovak Liason Office for Research and Development, Bruxelles
technika

Bezdrôtový E-Kanaban systém: príklad aplikácie
Obchodná jednotka steute Wireless – spoločne so svojím obchodným partnerom
steute & Philippin predstavila nové komponenty a funkcie svojej bezdrôtovej
siete sWave.NET®.

K novým komponentom patrí bezdrôtový terminál s dvojriadkovým realizáciu špeciálnych aplikácií so sieťovými senzormi. Veľmi vysoká
displejom a tromi volne konfigurovateľnými tlačidlami, ktorými spoľahlivosť prenosu signálu v sieti je zaručená dokonca aj v
operátori môžu napríklad požiadať o doplnenie materiálu alebo nepriaznivých dielenských podmienkach.
spustiť objednávacie procesy priamo z pracovnej stanice.
Dátová komunikácia v senzorovej sieti založenej na sWave.NET® je
Terminál komunikuje s nadriadeným riadiacim systémom cez medzi vysielačom (transmitterom) a prístupovým bodom
bezdrôtovú sieť sWave.NET®. Prístupový bod, ktorý pracuje obojsmerná. Keď už boli synchronizované, je tá istá komunikačná
podobne ako router, odosiela bezdrôtové signály priamo na IP cesta používaná tak dlho, ako je to možné. Použitý bezpečnostný
adresu, čo umožňuje eliminovať aplikačný server: sieťová štruktúra mechanizmus zaisťuje, aby prenos dátových paketov boľ vždy
ostáva „štíhla“ a pritom môže obsahovať niekoľko stoviek spoľahlivý. Mechanizmus signalizuje vysielaciemu senzoru úspešný
bezdrôtových spínacích zariadení rôznej konštrukcie (spínače príjem. Keď signál nebol prijatý, je dátový paket odvysielaný znovu.
polohy, nožné spínače, príkazové zariadenia, magnetické Proces sa opakuje až do konfigurovateľnej prahovej hodnoty, pak je
senzory...). Konfigurácie a uvedenie do prevádzky vyžaduje len prenosová cesta znovu zosynchronizovaná. Kvalita siete je tak kon-
minimálne úsilie, pretože bezdrôtová sieť sWave.NET® je prakticky tinuálne sledovaná a v prípade nutnosti dynamicky prispôsobená.
samo-konfigurovateľná.
K bezdrôtovej sieti a jej komponentom steute tiež vyvíja a vyrába
Typickým príkladom aplikácie pre bezdrôtovú sieť sú E-Kanban široký rad bezdrôtových sieťových prepínačov a príslušných
regály pre zásobovanie montážnych pracovných staníc. Elektrome- prijímacích jednotiek pre bezdrôtovú point-to-point komunikáciu.
chanické bezdrôtové polohové spínače lebo bezkontaktné Tieto prepínacie zariadenia sú ideálne napríklad pre ťažko prístupné
bezdrôtové svetelné senzory registrujú, keď je kontajner oblasti lebo rotačné či inak se pohybujúce diely automatizovaných
odstránený z regálu a odošlú informáciu riadiacemu systému. dopravných a manipulačných systémoch. Tuná môžu uľahčiť
Pretože komunikácia je bezdrôtová, je možné s regálmi volne elimináciu nepohodlných napájacích a signálových káblov, napr. so
manipulovať a umiestiť ich tam, kde to je najpohodlnejšie. zberacími krúžkami lebo vlečnými káblovými reťazami, čo znamená
trvalé úspory pri servisu a údržbe.
Vďaka steute sWave.NET® je dostupná výkonná technológia pre Text: Isabel Johnson

www.techpark.sk 29
V dňoch 11. - 13. 6. 2018 sa uskutoční v Smoleniciach

60. Galvanická konferencia
a nové trendy v povrchových úpravách
Zameranie konferencie:
- Vplyv technológií povrchových úprav na životné prostredie
- Progresívne technológie povrchových úprav
- Aktualizácia legislatívy a problematika odpadov

Na konferencii sa stretnú slovenskí a zahraniční odborníci z praxe, projektanti, výskumníci
a výrobcovia pôsobiaci v oblasti povrchových úprav. Účastníci tohto najstaršieho odborného podujatia v oblasti
povrchových úprav na Slovensku budú mať príležitosť vymeniť si poznatky, skúsenosti a nadviazať osobné,
pracovné a obchodné kontakty. Súčasne sa na Vás obraciame so žiadosťou o vašu aktívnu účasť formou prednášky
alebo firemnej prezentácie.

ODBORNÝ GARANT prof. Ing. Ján Híveš, PhD.

Viac informácií získate:

doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Ústav anorganickej chémie, technológie
a materiálov FCHPT STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava
tel.: +421 259 325 468
+421 917 674 560
e-mail: matilda.zemanova@stuba.sk

www.sspu.sk www.fchpt.stuba.sk www.kcsmolenice.sav.sk

Mediálny partner: TriboTechnika - www.tribotechnika.sk
technika

Připojení k CIP Safety
prostřednictvím IXXAT Safe T100
Bezpečnostní modul IXXAT Safe T100 od HMS nyní podporuje protokol CIP Safety
podle CIP Vol. 5 V 2.14. Již dříve byl modul IXXAT Safe T100 dostupný ve verzi pro
PROFIsafe; nový modul IXXAT Safe T100/CS umožňuje snadnou modulární
implementaci bezpečnostních IO s protokolem CIP Safety.

IXXAT Safe T100 je ucelené řešení, které získají zařízení, které zabezpečuje přenos Všechny modifikace vrstvy EtherNet/IP nut-
umožňuje uživatelům implementovat kon- současně bezpečnostních a běžných sig- né pro provoz CIP Safety, jako jsou např. říze-
figurovatelné bezpečnostní vstupy a výstu- nálů jedním komunikačním rozhraním. ní sítě, stavové LED, přenos dat bezpečnost-
py v zařízeních s úrovní funkční bezpečnosti To zjednodušuje konfiguraci i vývoj celého ní konfigurace atd., jsou již v modulech
SIL 3, popř. PLe, kat. 4. Moduly Safe T100 se systému. Anybus CompactCom implementovány.
do průmyslových zařízení integrují spo- Další charakteristikou zvyšující bezpečnost
lečně s multisíťovými komunikačními pro- Pre-certifikace a ověření shody je galvanické oddělení všech rozhraní
dukty Anybus CompactCom. Jednotky Kombinace softwaru a hardwaru IXXAT Safe modulů Anybus CompactCom a IXXAT Safe
CompactCom se starají o komunikaci mezi T100 spolu s pre-certifikací od TÜV T100/CS.
hostitelským zařízením a běžnou průmyslo- Rheinland urychluje a usnadňuje vývoj bez- Další interní bezpečnostní funkce zahrnují
vou sítí (např. PROFINET nebo EtherNet/IP), pečnostních zařízení a systémů. Výsledkem integrované sledování teploty s funkcí přep-
nutí do bezpečného stavu, signalizace a
ošetření závad jednotlivých kanálů, stejně
jako možnost volby mezi automatickým a
manuálním resetem při závadě signálového
kanálu.
Modul IXXAT Safe T100 ukládá konfigurační
data do permanentní paměti nezávislé na
napájení, a proto je doba uvedení do pro-
vozu velmi krátká. Moduly podporují ma-
nuální nastavení IP adres stejně jako auto-
matické npřidělování prostřednictvím
DHCP.

Přizpůsobení implementace a řešení
OEM
Díky vyčerpávajícímu manuálu pro imple-
mentaci a užití může být modul implemen-
tován přímo výrobcem zařízení. Kromě toho
ovšem HMS také poskytuje zákazníkům pod-
poru při implementaci a nabízí služby por-
tování a certifikace. Jako alternativu lze
zatímco Safe T100 zabezpečuje přenos bez- je zkrácení doby vývoje, snížení nákladů využít kompletní vývoj celého systému
pečnostních signálů. a omezení rizik. Shoda IXXAT Safe T100 s nor- v oddělení Safety Development Team firmy
Prostřednictvím IXXAT Safe T100/CS mohou mou CIP Volume 5 byla ověřena a potvrzena HMS.
uživatelé bezpečnostní standardy imple- zkušební laboratoří ODVA. Pro specifické požadavky, např. přizpůsobe-
mentovat rychleji a snáze než prostřed- ní vnějších rozměrů, počtu IO a jiné úpravy,
nictvím vlastního vývoje. Modulární koncept pro CIP Safety i PRO- může být firmou HMS vyvinuta a dodána
FIsafe verze IXXAT Safe T100 upravená na zakázku.
Nový modul IXXAT Safe T100/CS Verze modulu pro CIP Safety (IXXAT Safe
Modul má tři vstupy (dvoukanálové) – s de- T100/CS) se používá současně s populární- IXXAT Safe je více...
tekcí ztráty funkčnosti způsobené externími mi produktyAnybus CompactCom od HMS. Pro úlohy, kde není možná integrace modu-
závadami kabelů – a jeden vstup (také dvou- Moduly CompactCom se starají o komuni- lu IXXAT Safe T100 (např. pro nedostatek mís-
kanálový). Všechny vstupy a výstupy pracují kaci s běžnou sítí EtherNet/IP, zatímco o bez- ta v bezpečnostním systému nebo omeze-
s 24V signály. pečnostní komunikaci se starají moduly nou flexibilitu stávajícího bezpečnostního
Moduly IXXAT Safe T100 mohou být využity Safe T100, které pracují na principu „black hardwaru) nabízí HMS pre-certifikované
např. pro implementaci funkce bezpečného channel“. Pro oba podporované protokoly, stacky Functional Safety over EtherCAT (FSo-
zastavení pohonů nebo zařízení v procesní CIP Safety a PROFIsafe, se používá stejný E), CIP Safety over EtherNet/IP a CIP Safety
výrobě (s možností využití při svařování, le- hardware; moduly se liší jen firmwarem, kte- over Sercos.
pení, nýtování apod.) Koncoví uživatelé tak rý je možné stáhnout ze stránek výrobce. Text: HMS Industrial Networks

www.techpark.sk 31
Generálny partner

Partner fóra:

www.inpu.cz
technika

Nedrží vám barva? Lepidlo nelepí?
Nátěr se odlupuje dříve, než zaschne?

Někdy je řešení skutečně nasnadě
Nabízíme komplexní řešení pro Vaši
materiálovou zkušebnu a laboratoř
V moderní materiálové vědě jsou velmi aktuálním tématem
povrchové úpravy vedoucí k požadovaným vlastnostem povr- Novinka:
chu materiálu. Chytré povlaky činí látky vodoodpudivé,
Optické měření kontaktního úhlu
papír nepromokavý a některé konstrukční prvky jejich vli-
vem získávají samočistící schopnost. K vytvoření nových
vlastností povrchu materiálu je třeba docílit snížení či zvý-
šení určité části povrchové energie, ať již se jedná o polár-
ní, disperzní část či celkovou hodnotu.

Data Physics Instruments GmbH před- OCA umožňují v co nejkratším čase sta-
stavuje optickou techniku analýzy smá- novit smáčivost materiálů různými kapa-
čivosti pro vývoj procesů modifikace linami. Pomocí výpočtů lze následně zjis-
povrchu a také pro rychlé a spolehlivé tit povrchové napětí, volnou povrcho-
sledování vlastností již použitého vou energii pevných vzorků a adhezní
povlaku. Dále se analýza smáčivosti pou- síly kapaliny na analyzovaný povrch.
žívá pro vstupní kontrolu dílů, které jsou Tyto parametry poskytují důležité infor-
opatřeny povrchovou úpravou za úče- mace pro vývoj přesných formulací
lem dosažení pevnějších lepených povlaků.
spojů nebo delší trvanlivosti nově nane- Výhody optického způsobu stanovení
seného povlaku. Tato technika je zalo- oproti inkoustové metodě jsou zřejmé:
žena na stanovení kontaktního úhlu
mezi kapalinou a pevným povrchem.
Plně automatizované přístroje řady
Společnost ANAMET, s. r. o. je
výhradním distributorem výrobců
zkušebních zařízení z oblastí:
- zkoušení mechanických vlastností
- cyklické zkoušky únava lomová mechanika
- objektivní hodnocení barevnosti a lesku
- hodnocení požární odolnosti
- klimatické a korozních zkoušky
- hodnocení odolnosti proti UV záření
- hodnocení reologických vlastností
- nanoindentace - drsnost a opotřebení

inkoust je toxický, těkavý a umožňuje
pouze hrubý a subjektivní odhad povr-
chové energie vzorku, bez ohledu na
povahu interakce mezi kapalinou a pev-
nou látkou. Optická metoda umožňuje ANAMET s.r.o.
vypočítat polární a disperzní složky povr- Kováků 3210 / 26
chové energie, které poskytují komplex-
ní informaci o tom, jaké jsou skutečné 150 00 Praha 5 – Smíchov
vlastnosti studovaného povrchu. telefon: +420 257 328 175
Bližší informace vám poskytne:
e-mail: sales@anamet.cz
Ing. Michal Dudák, ANAMET s.r.o.
+420 602 194 478,
dudak@anamet.cz,
www.anamet.cz
www.anamet.cz

33
technika

Zvýšiť bezpečnosť pri práci
Ľudia denne riskujú svoje zdravie pri práci. Na to sa každoročne upozorňuje
28. apríla, ktorý bol vyhlásený za „Svetový deň bezpečnosti a zdravia na
pracovisku“. Počas tohto dňa sa viac ako inokedy diskutuje o nebezpečenstvách
ako aj o vhodných ochranných opatreniach.

K opatreniam proti ohrozeniam na praco- bezpečný kontajner Safety Container. Ten
visku patrí aj informovanosť zamestnan- je k dispozícii v závislosti od miesta použi-
cov, napr. o zaobchádzaní s kvapalina- tia aj vo verzii SaCon® Antistatik, špeciálne
mi nebezpečnými pre životné prostredie. pre použitie v oblastiach chránených pred
K tomu patrí najmä likvidácia materiálov, explóziou.
ale aj bezpečné uloženie a transport zne-
čistených čistiacich materiálov. Kontajnery Safety-Container môžu zabez-
pečiť rozsiahlu ochranu len vtedy, keď sa
dodržiavajú aj ďalšie bezpečnostné pred-
pisy.„Svetový deň bezpečnosti a zdravia na
pracovisku“ je vhodnou príležitosťou pre
zamestnávateľov, aby ešte raz vo vlastnom
podniku skontrolovali, či sú bezpečnostné
opatrenia dodržiavané v dostatočnej mie-
re:
· Zberné nádoby, ktoré sú naplnené zne-
čisteným čistiacim materiálom, musia byť
neustále uzatvorené.
Dodržiavať bezpečnostné predpisy · S dodatočne dostupným uzatváracím
Čistiace utierky sú používané v najrôznej- systémom SaCon Fix® možno navyše kon-
ších odvetviach a tým sa dostávajú do kon- tajnery pre čistiace utierky veľmi rýchlo
MEWA bezpečnostný kontajner SaCon® z odolnej
taktu s najrozmanitejšími látkami a mate- otvoriť aj uzavrieť: S praktickým pedálom
umelej hmoty: Kryt má vstreknuté tesnenie a je
riálmi, ako sú oleje, mazivá, tuky a laky. ovládaným nohou sa kryt otvára veľmi jed- pomocou upínacieho strmeňa rýchlo uzatvára-
Vyčistiť stroje a pracovisko a jednoducho noducho. Automatický „výťah“ zabezpe- teľný a veľmi dobre tesní. Vybavený kolieskami je
vyhodiť čistiaci materiál? Také jednoduché čuje opätovné samostatné zatváranie aj ľahko pohyblivý
to nie je, lebo ak je čistiaci materiál z látky krytu kontajnera.
alebo papiera nasiaknutý samozápalnými · Ak sa nádoby pri napĺňaní otvoria,
alebo ľahko vznetlivými látkami, potom musí sa zabrániť prístupu zápalných zdro-
existuje nebezpečenstvo, že sa zapáli. jov ako sú zváracie iskry, zváracie častice a
Dôvod: Niektoré z hore uvedených nečis- prirodzene otvorené plamene.
tôt reagujú s kyslíkom vo vzduchu a môžu · Až po dosiahnutie maximálnej výšky
sa vznietiť. naplnenia môže ostať nádoba na čistiace
Na zabránenie nebezpečenstva požiaru utierky na vyhradených miestach. Potom
a explózie sa preto musí použitý čistiaci sa musí odstrániť z pracovného priestoru a
materiál zbierať resp. uskladňovať podľa skladovať oddelene.
platných predpisov v utesnených uzatvá-
rateľných nádobách. Poskytovateľ textil- MEWA SaCon® je pevnou súčasťou osved-
ných služieb MEWA vyvinul na bezpečné čeného a inteligentného systému čistia-
uskladnenie a transport znečistených čis- cich utierok MEWA.
tiacich utierok MEWA Sacon® - skrátene Text a foto: MEWA Textil-Service SR s.r.o.

MEWA Textil-Service SR s.r.o. Tel.: +421 2 44636097
Varšavská 29 Fax: +421 2 44462908,
831 02 Bratislava E-Mail: bratislava@mewa.sk,

www.mewa.sk

34
technika

Termografické kamery testo
s technológiou SuperResolution
Testo AG je jedným zo svetových lídrov vo výrobe prenosných a stacionárnych
meracích prístrojov. Ponúka riešenia pre najrozličnejšie oblasti použitia, okrem iného
pre techniku merania klímy a životného prostredia, pre priemyselné aplikácie,
meranie emisií, monitorovanie kvality potravín, či šetrenie energií v stavebníctve a
iných odvetviach.

Testo má v ponuke už 3. generáciu termografických kamier s ozna- gramu meraného objektu s vysokým rozlíšením.
čením testo 875/876/881 a testo 882. Po druhé, kvalita obrazu je vylepšená na základe detailných vedo-
mostí charakteristiky použitej infračervenej optiky. To sa dosiahne
Výrobca neustále prináša pokrokové inovácie, ktoré udávajú štan- optimalizáciou zobrazovacích schopností optiky výpočtom. Tento
dardy v odbore termografie a tým ponúka ešte vyššiu prídavnú hod- postup pomohol, napr. aj podstatnému zvýšeniu rozlíšenia známe-
notu pre zákazníkov. ho Hubblovho vesmírneho teleskopu.
Testo technológia SuperResolution nie je jednoduchá metóda
interpolácie, kde sa umelo dopočítavajú stredné hodnoty medzi
meranými bodmi bez získania ďalších informácií.
S pomocou SuperResolution sú zmerané skutočné hodnoty, ktoré
sú porovnávané a použité vo výpočte na zvýšenie rozlíšenia porov-
nateľného s detektormi vyššieho rozlíšenia. Teda, napr. termogram
s rozlíšením 160 x 120 bodov dosiahne rozlíšenie 320 x 240 bodov a
termogram s rozlíšením 320 x 240 bodov dostane rozlíšenie 640 x
480 bodov. Tak sa geometrické rozlíšenie termogramu vďaka tech-
nológii SuperResolution efektívne zdvojnásobí.
Technológia SuperResolution sa aplikuje na všetky termografické

Najnovšie vylepšenia kamier testo možno charakterizovať týmito
Obr. 1 Postup testo technológie SuperResolution pre zvýšenie rozlíšenia
novými vlastnosťami:
· SuperResolution – zvýšenie rozlíšenia pre všetky Testo termo- kamery Testo od 1. 10. 2011. Do modelov kamier 875, testo 876,
vízne kamery: 4 x viac meracích bodov. testo 881 a testo 882 kúpených pred týmto dátumom sa dá techno-
· Jedinečný režim merania vlhkosti zobrazuje hodnoty vlhkosti lógia SuperResolution aktivovať jednoducho rozšírením pomocou
na povrchu meraného objektu priamo na displeji. programu IRSoft samotným užívateľom.
· Solárny režim umožňuje zaznamenať na každý termogram aj Technológia SuperResolution je jedinečná vo svojej kategórii a zna-
intenzitu slnečného žiarenia čo podstatne uľahčuje prácu pri mená zvýšenie rozlíšenia kamery o jednu triedu!
analýze a vyhodnotení termogramov s PC programom.
· Optimalizovaná galéria obrázkov v kamere.

Testo uvádza na trh novú technológiu SuperResolution, ktorá pre-
zentuje podstatné zlepšenie kvality obrazu pre všetky termografic-
ké kamery testo. S touto technológiou využívajúcou metódy a algo-
ritmy rozpoznávania sa podstatne zvyšuje rozlíšenie termogramov:
4 násobne stúpne počet meracích bodov a efektívne bude dvakrát Zvýšenie rozlíšenia kamery testo 765/876/881 s technológiou SR
vyššie rozlíšenie, každý termogram zobrazuje podstatne viac de- z pôvodných 160 x 120 bodov na 320 x 240 bodov.
tailov a to znamená väčšiu spoľahlivosť pri termografickom meraní.
Patentovaná Testo technológia SuperResolution, využíva dve
dobre známe rozpoznávacie metódy.
Po prvé, do pamäti sa uloží sekvencia niekoľkých obrazov zazname-
naných v krátkom čase po sebe. Na základe výpočtov z týchto
sekvenčných obrazov sa vypočíta výsledný obraz s vyšším rozlíšení-
m. Táto metóda využíva skutočnosť, že každý človek sa pohybuje a
aj minimálne pohyby počas snímania termogramu postačujú na Zvýšenie rozlíšenia kamery testo 882 s technológiou SR
zosnímanie niekoľkých obrazov s minimálnymi ofsetmi navzájom. z pôvodných 320 x 240 bodov na 640 x 480 bodov.
Špeciálny algoritmus firmy Testo využíva ďalšie informácie a zazna-
menané údaje z termogramov na zhotovenie výsledného termo- Obr. 2 Výsledky zvýšenia rozlíšenia technológiou SuperResolution

36
technika
Druhou jedinečnou funkciou, ktorá je v termografických kamerách Simulácia vlhkosti
vylepšená, je možnosť detegovať rozloženie povrchovej relatívnej S využitím vyhodnocovacieho programu Testo IRSoft je možné zrea-
vlhkosti na meranom objekte. Vlhkosť v interiéroch často vedie lizovať aj simuláciu povrchovej vlhkosti na všetkých termogra-
k širokému okruhu problémov. Štrukturálne poruchy a nepri- moch z kamier testo. Postačuje v programe zadať funkciu zobraze-
merané správanie užívateľov môžu viesť k vzniku plesni. Vedecké nia vlhkosti a zmeniť požadované parametre teploty a relatívnej vlh-
štúdie ukazujú, že na rast plesní je potrebná relatívna vlhkosť asi kosti okolia. Na termograme sa okamžite zobrazí rozloženie relatív-
80 % r.v. Plesne Xerophilic fungi rastú dokonca od asi 65 % r.v. nej povrchovej vlhkosti a užívateľ má možnosť posúdiť podmienky
Termografické kamery testo uľahčia monitorovanie všetkých okolia, ktoré už môžu viesť k riziku rastu plesní.
potenciálnych zdrojov rizík, pretože dokážu vypočítať hodnotu rela-
tívnej vlhkosti v každom bode merania. Využijú na to externe ziste-
nú teplotu okolia a relatívnu vlhkosť vzduchu, ako aj z meranie povr-
chovej teploty miest s rizikom rastu plesní, akými sú stropy, kúty,
atď. A na displeji kamery sa okamžite detegujete to, čo oko nevidí.

Testo využíva na vyznačenie relatívne povrchovej vlhkosti farby
semafora: Miesta bez ohrozenia rastu plesní s relatívnou povrcho-
vou vlhkosťou < 65 % r.v. sú označené zelenou farbou. V rozsahu
relatívnej povrchovej vlhkosti > 65 % r.v. < 80 % r.v. sú žltou farbou
označené povrchy s rizikom možného rastu niektorých plesní. Obr. 5 Simulácia vlhkostných pomerov na termogramoch testo pomocou
Miesta s vlhkosťou > 80 % r.v. sú označené červenou a zobrazujú IRSoft
povrchy, kde by mohli rásť takmer všetky typy plesní. S pomocou
novej vlhkostnej funkcie je možno priamo na displeji kamery vidieť Pomocou termografických kamier testo možno rýchlo diagnostiko-
stupnicu vlhkosti. Pary v interiéri a plesne nebudú mať viac šancu. vať poruchy počas prevádzky fotovoltických systémov, ktoré môžu
Postačuje jeden pohľad, aby ste vedeli posúdiť skutkový stav. spôsobiť výrazné zmeny teplôt, ako napr.: skrat v solárnych člán-
Nepotrebujete už viac času na spracovanie a zložitý výpočet hod- koch, znečistenie článkov a panelov, vniknutie vlhkosti, trhliny
nôt vlhkosti alebo na ich popísanie. v článkoch alebo v skle panelov, poruchy spojov medzi vodivými
prepojkami solárnych článkov, poškodené bypass diódy, nepripo-
Ako sa aktivuje vlhkostný režim merania? Po výbere funkcie v menu jené moduly a moduly v prevádzke naprázdno, prípadne moduly
kamery sa manuálne zadajú parameter okolia a vložené hodnoty sa s neprispôsobením, t.j. pokles výkonu z dôvodu rozdielnych výko-
potvrdia: nových parametrov jednotlivých modulov.
Na zaistenie dostatočného teplotného kontrastu počas kontroly
solárnych článkov v teréne by mala byť intenzita slnečného žiarenia
aspoň 500 W/m2 a vyššia. Na dosiahnutie maximálnych výsledkov
je odporúčaná optimálna hodnota intenzity slnečného žiarenia
700 W/m2.
Tretím vylepšením kamier testo je funkcia solárny režim. Práve
v tomto režime možno do kamery zadať externe zmerané hodnoty
intenzity slnečného žiarenia a uložiť ich spolu s každým termogra-
mom.

Obr.3 Vlhkostný režim zobrazenia v termografických kamerách testo

Navyše ku termografickým kamerám testo 881 a testo 882 možno
pripojiť bezdrôtovo rádiové vlhkostné sondy testo na prenos para-
metrov okolia do kamery. Už nie je potrebné ručné zadávanie tých-
to meraných parametrov a nepretržitý prenos údajov zaručuje jed-
noduchší a spoľahlivejší výpočet hodnôt vlhkosti. Obr. 6 Zadávanie intenzity slnečného žiarenia v režime Solar mode do kamier
testo
Prednosťou tohto riešenia je, že technik diagnostiky FTV sa nemusí
obávať straty údajov a termogramy s uložnou veličinou sú k dispozí-
cii aj pri analýze termogramov vo vyhodnocovacom programe
IRSoft.
Užívatelia kamier testo ocenia aj ďalšie vylepšenie – optimalizáciu
prezerania galérie termogramo na displeji kamery. Termografické
kamery testo ukladajú okrem termogramov do pamäti aj digitálnu
fotografiu. Pri prezeraní termogramov na mieste merania sa na
Obr. 4 Rádiové vlhkostné sondy komunikujú bezdrôtovo displeji kamery zobrazí termogram a fotografia v režime PIP
s kamerami testo pri prenose parametrov okolia. (Picture in Picture). Nová funkcia ponúka zobrazenie samotných ter-
technika
mogramov, a tak sa dajú lepšie realizovať ich analýzy, napr. dvojbo- a pomáha pri lepšej lokalizácii miest poruchy. Jednoduchým nasta-
dové merania teplôt alebo nájdenie najteplejšieho/najchladnejšie- vením niekoľkých identických bodov na konvenčnej digitálnej foto-
ho bodu či Max/Min vo vybranej zóne v termograme na displeji. grafii a termograme meraného objektu sa dá realizovať presné pre-
línanie. Aj keď sú scény meraného objektu snímané z rozličných
vzdialenosti je prelínanie bez problémov a ukáže sa vo výslednom
obraze. Takto je možné nájsť miesta s kritickými teplotami priamo v
fotografii meraného objektu.

Obr. 7 Optimalizácia prezerania termogramov na displeji kamier testo

Pri výbere termovíznej kamery testo na každodennú prácu sa môže
vychádzať z porovnania. Je tiež potrebné pamätať na najmenšiu
zaostrovaciu vzdialenosť objektívu a z toho vyplývajúce IFOV ( teda Obr. 8 Funkcia prelínania TwinPix
najmenší priemer meraného povrchu na jeden bod snímača kame-
ry). Testo má objektívy, ktoré umožňujú zaostrovať už od 10 cm, Oblasti použitia termovíznych kamier testo 875 až testo 882
a preto dokáže snímať plochu s priemerom 1 mm na jeden bod sní- Termografické kamery testo s novými vylepšeniami ponúkajú pod-
mača. S funkciou Super resolution dokonca od 0,6 mm na jeden sní- statne vyššiu kvalitu a komfort na každodenné použitie vo všetkých
mací bod! aplikáciách, napr. pri:
h monitorovaní rozvodov vykurovania a vody,
PC softvér IRSoft pre profesionálnu analýzu h detekcii stavebných porúch a pri kontrole kvality vyhotovenia
IRSoft – je výkonný nástroj - PC softvér firmy testo na profesionálnu stavieb,
analýzu termogramov. Vyznačuje sa mimoriadne jednoduchou h analýze plášťa budov a pri rozsiahlom energetickom poraden-
obsluhou a jasnou štruktúrou. stve,
S pomocou IRSoft dokážete: h efektívnej prevencii vzniku plesní,
- precízne analyzovať termogramy, h pravidelnej údržbe elektrických a mechanických zariadení,
- rýchlo a jednoducho vytvárať profesionálne správy, h zaistení vyššej spoľahlivosti, istoty a monitorovaní výroby,
- súčasne analyzovať a porovnávať aj niekoľko termogramov. h účinnej analýze prehrievania obvodov plošných spojov,
Plne funkčná verzia programu IRSoft sa dodáva s každou termovíz- h rýchlej a jednoduchej kontrole výšky hladiny,
nou kamerou testo. Dá sa bezplatne stiahnuť na testo stránke. Na h monitorovaní a kontrole solárnych systémov.
dosiahnutie perfektných výsledkov je v menu programu aj profesi- Ing. Dušan Kiseľ CSc.
onálne prelínanie obrazov Testo TwinPix. To uľahčuje analýzu K - TEST, s. r. o.,

Vlastnosti termovíznych kamier testo testo NOVINKA testo testo 881-2 NOVINKA
875-1 875-2 testo 876 881-1 testo 882
Detektor ( bodov) 160 x 120 320 x 240
Super resolution ( voľba) 320 x 240 640 x 480
Teplotná citlivosť NETD < 80 mK < 50 mK < 60 mK
Merací rozsah -20...+280 °C -20...+350 °C
Opakovacia frekvencia obrazu 9 Hz 33 Hz*
Štandardný objektív 32 °x23 ° X X X X X X
zaostrenie od 0,1 m zaostrenie od 0,2 m
Teleobjektív 9 °x7 ° - (X) (X) - (X) -
zaostrenie od 0,5 m zaostrenie od 0,5 m
Geometrické rozlíšenie FOV 3,5 mrad 3,5 mrad/1,0 mrad ( štandardný objektív /teleobjektív) 1,79 mrad
Najmenší meraný objekt 1 mm 1 mm/1,5 mm 1 mm
pri 0,1 m pri 0,1 m (štandardný objektív)/0,5 m ( teleobjektív) pri 0,2 m
Geometrické rozlíšenie FOV 2,1 mrad 2,1 mrad/0,6 mrad (štandardný objektív/teleobjektív) 1,1 mrad
pri Super resolution
Najmenší meraný objekt 0,6 mm 0,6 mm/0,9 mm 0,6 mm
pri Super resolution pri 0,1 m pri 0,1 m (štandardný objektív)/0,5 m ( teleobjektív) pri 0,2 m
Otočný displej - - X - - -
Vysoké teploty +550 °C - - - - (X) (X)
Auto rozpoznanie teplý/studený bod X X X X X X
Výpočet min/max vo vybranej zóne - - X - X X
Izotermy na displeji - - X - X X
Povrchová vlhkosť, manuálne vložené - X X X X X
parametre okolia
Povrchová vlhkosť, rádiová vlhkostná - - - - (X) (X)
sonda
Solárny režim X X X X X X
Záznam komentára - - X - X X
Digitálny fotoaparát X X X X X
Svietidlo LED - - - - X X
Zaostrenie motorom - - X - X X
Laserové zameranie* - - - X X X

X štandardném, (x) voľba, - nedostupné
38
technika

Plasty s novými vlastnostmi
Vývoj a výroba nových polymerních materiálů patří k nejdynamičtěji se rozvíjejí-
cím oborům. Plasty s novými vlastnostmi dokážou například výrazně šetřit ener-
gii. Jedním z úkolů, které řeší divize Siemens Corporate Technology (CT), je vývoj
plastů s přesně definovanou a reprodukovatelnou elektrickou vodivostí určených
pro zefektivnění rotačních elektrozařízení.

Plasty neboli syntetické polymery se staly běžnou součástí našich napěťová elektrozařízení dobře odstíněna a opatřena ochrannými
životů. Setkáváme se s nimi prakticky na každém kroku – od kartáč- kryty. Tím se ale pochopitelně úměrně zvyšuje jednak velikost těchto
ků na zuby přes propisovací tužky až po chytré telefony. I když se zařízení, ale také jejich cena, která stoupá úměrně s nároky na množ-
i tyto běžně používané plasty od sebe vzájemně liší, řadu vlastností ství a kvalitu nezbytných izolačních materiálů. Cílem je vyrobit mate-
mají společných. Především je to nízká hmotnost, snadná tvarova- riál s co nejlepší elektrickou vodivostí a současně s vlastnostmi, které
telnost a tvrdost. Právě kvůli těmto vlastnostem se plasty staly tak umožňují dobrou kontrolu elektrického pole.
oblíbenými a masově využívanými. Pro použití v průmyslu to ale Vyvinout a vyrobit takový materiál ale vůbec není snadné.
nestačí. Zvláště elektronický průmysl je z hlediska materiálů vysoce Výzkumníkům se Siemens CT se podařilo dosáhnout požadovaných
náročný. Materiály, které se zde uplatní, musejí být často transpa- vlastností u poměrně složité sloučeniny, která se skládá ze speciálně
rentní, vykazovat specifické magnetické vlastnosti, odolnost vůči dopovaného oxidu cínu nebo karbidu křemíku, které jsou zabudová-
extrémním teplotám a být schopné vést či naopak být rezistentní ny do polymerové matrice vytvořené z pryskyřice, různých aditiv,
vůči teplu a elektřině. tvrdidel, katalyzátorů a rozpouštědel. První výsledky jsou více než
dobré. U generátorů vysokého napětí mohla být délka přesahujícího
korónového stínění zkrácena o celou třetinu a životnost vnější proti-
korónové ochrany se prodloužila až čtyřikrát.

Novodobá alchymie
Elektrické vlastnosti a zpracovatelnost tvarovatelných polymerních
sloučenin závisejí nejen na samotném typu materiálu, ale také na
velikosti, tvaru a počtu částic namixovaných do polymerové matrice.
Tímto způsobem tedy lze připravit specifické materiály vhodné
například pro izolaci motorů nebo transformátorů.
Nezáleží ale pouze na složení daných sloučenin, ale také na způsobu,

Elektronický průmysl vyžaduje plasty s přesně definovanými vlastnostmi.
Siemens pracuje na vývoji technologií, které umožňují kombinovat materiály,
aby uspokojily trvale rostoucí specifické požadavky.

Ve vysokonapěťové laboratoři Siemens jsou generátorové tyče vystavovány
extrémnímu elektrickému napětí, aby se zjistila přesná síla potřebné izolace

jakým jsou jednotlivé materiály vzájemně spojeny. Problém spojení
Výzkumníci experimentují se zařízením pro Spark Plasma Sintering (SPS), různých prášků do vysoce pevných a neporézních komponent vyře-
které umožňuje stlačování a slinování práškových materiálů. šil proces známý jako Spark Plasma Sintering (SPS), jehož principem
je, že se extrémně stlačeným práškem (keramickým nebo kovovým)
Nové kompozity šetří energii pouští silný elektrický proud, což vede ke vzniku kompaktního mate-
Při vysokonapěťových aplikacích dochází často k nechtěnému riálu. Působením elektrického proudu o 3 000 A a napětí 4 V vznikají
vedlejšímu jevu, kterým je tzv. korónový výboj. Tento samovolný v materiálu velmi vysoké teploty. Povrchy částic prášku se tedy velmi
doutnavý výboj způsobuje ionizaci vzduchu v bezprostředním okolí rychle zahřejí a materiál se sline v kompaktní produkt, který je stejně
elektricky nabitého vodiče, a tím i ztráty elektrického náboje a další kompaktní, jako by byl vytvořen z homogenního materiálu.
potenciálně nebezpečné efekty. Proto musejí být všechna vysoko- Text: Kateřina Pištorová, Siemens, Corporate Communications

www.techpark.sk 39
technika

Vymrazování solí z galvanických roztoků
Obecně je o této problematice velmi málo inoformací a běžná literatura se omezu-
je na konstatování, že koncentraci uhličitanů je možné snížit pomocí vymrazová-
ní. U dalších nežádoucích příměsí je pak doporučováno srážení a iontová výměna.
Není ovšem běžně k dispozici detailní popis této problematiky a hlubší analýzy.

Většinou se najde několik řádků, jako na- Zdrojem uhlíku pro vznik uhličitanů je jak CarboJet 300 patentovaný systém umožňu-
příklad: vzdušný CO2 vnášený do lázně při každém jící odstranění různých škodlivých produktů
Přebytečné uhličitany mohou být odstraně- pohybu tak i organická aditiva používaná rozkladu z různých elektrolytů a procesních
ny vymrazováním vzhledem k jejich omeze- pro řízení fyzikálních vlastností pro nanáše- roztoků. Díky zajištění optimální stabilizace
né rozpustnosti při teplotách pod -3 °C. ní zinku. lázně je zaručena kvalita výrobků. Typickou
Uhličitan sodný i draselný mohou být také Uhličitan vápenatý je nezbytný ve většině aplikací jsou výkvěty uhličitanů, síranů
vysráženy oxidem nebo hydroxidem vápe- alkalických zinkových lázní pro udržování a chloridu sodného.
natým a také síranem vápenatým u stříbřící správného prostředí v koncentraci 30-45g/l.
lázně. Pokud se koncentrace zvýší na 60-75g/l
začnou se projevovat výše zmíněné nega-
tivní efekty. Může se stát, že během několika
měsíců se koncentrace uhličitanů zvýší na
90-105 g/l. Tady už se negativní efekty proje-
vují naplno.
Jakékoliv provzdušňování lázně má za
následek zvýšení koncentrace uhličitanů.
Je možné se krystalizovaných uhličitanů zba-
vit dekantací lázně, ale toto opatření má
pouze krátkodobý efekt protože lázeň se
opět brzo nasytí. Tím opět dojde k tomu, že
se nanáší vyšší vrstva zinku, ztrácí se lesk
a snižuje produktivita procesu. Jednoduchá
metoda, jak ověřit koncentraci uhličitanů je
zchladit vzorek lázně na 1 - 4 °C a nechat uhli-
Uhličitan vápenatý se občas přidává do lázně čitany vysrážet. Rozpustnost uhličitanů je
pro zvýšení vodivosti. U kyanidových lázní přímo úměrná teplotě a s klesající teplotou
jsou uhličitany jejich oxidačním produktem, klasá i jejich rozpustnost. Samozřejmě jsou
a proto přidávání není po iniciační fázi nutné. dostupné i přesné laboratorní analytické
Oxidační proces pomalu postupuje i když se metody, např Hullova panelová metoda. Výhody:
lázeň nepoužívá. Dosáhne-li koncentrace Ÿ Optimální a konstantní kvalita roztoku
uhličitanů 120 g/l může začít vytvářet jemné Ÿ Delši životnost lázně
nebo hrubší usazeniny. Ÿ Nižší reklamace
Jak bylo výše zmíněno, odstranění těchto Ÿ Nižší náklady na energii
solí je možné vymrazováním nebo srážením Ÿ Efektivní využití chemikálií
vápenatými nebo baryovými solemi, násle- Ÿ Méně odpadních vod
dované důslednou pečlivou filtrací. Ÿ Konstantní parametry
Stane se vám, že jas zboží z alkalické zinkové Ÿ Provoz bez přerušení
lázně se ztrácí, máte žluté plochy na jasně Ÿ Nízké náklady na práci (stroj je auto-
modrém chromu? Zaznamenali jste ztmave- matický)
ní a horší pokrytí v místech s nižší proudovou Ÿ Méně údržby na výměníku tepla
hustotou? Možná je ve vaší lázni mnoho uhli- Ÿ Dodržování požadavku DIN 9002/9003
čitanu sodného. Jak se do lázně dostal? Ÿ Rychlá návratnost investice
Zinkové alkalické lázně vytvářejí uhličitany Zvyšujícími se požadavky zákazníků a vyví-
velmi podobným způsobem jako kyanidové Pokud zjistíte, že je koncentrace uhličitanů jený tlak v oblasti cen, spolu s rostoucí kon-
lázně. Jeden mechanismus, který pravděpo- příliš vysoká můžete postupovat následov- kurencí v rámci trhu galvanického pokove-
dobně hraje hlavní roli katalyzátoru reakce ně: ní, požadavek na optimalizaci výroby a nák-
hydroxidu sodného a uhlíku je poměr ploch Ÿ dekantujte lázeň a obnovte její původní ladů je nyní vyšší než kdy předtím. Zlepšení
katoda/anoda. složení hospodářské účinnosti je nutností bez ohle-
Postupně se přestávají používat ocelové ano- Ÿ vymrazte uhličitany du na zachování vysoké kvality. Ale kde lze
dové koše a odstraňuje se zinek z dalších Ÿ smíchejte s novou lázní abyste srovna- dosáhnout úspory nákladů během výroby?
košů, aby bylo možno kontrolovat rychlost li koncentraci uhličitanů Energie a chemikálie jsou jistě klíčové fakto-
uvolňování zinku do roztoku v průběhu výro- Pro řízenou kontrolu obsahu vysoké kon- ry a je důležité je využít, protože významné
by. Jak se zmenšuje plocha anody, proudová centrace solí (uhličitanů, síranů, chloridů) úspory jsou možné v těchto oblastech.
hustota na povrchu ocelové anody se je možné využít plně automatické vymrazo- Dříve musela být výroba zastavena, zne-
zvyšuje. vací zařízení Carbolux unit® - Type 50 nebo čištěná lázeň byla byla přečerpána do

40 www.techpark.sk
technika

zásobní nádrže a tam stála do zimy. Po vyso- Ucpané výměníky tepla a čerpadla
Ÿ kvalitou. To má za následek obrovské úspory
lení se vyloučené soli ručně odstranily Drahé nové přístupy a náklady na likvida-
Ÿ
z vany. Toto není postup odpovídající sou- ci
dobým standardům. Nejhorší scénář: zastavení výroby
Ÿ
Následující následky a tedy i náklady -
jsou/byly: Dnes hospodářsky úspěšné podniky využí-
Ÿ Výrobní problémy vají technologie studené krystalizace pro
Ÿ Extrémně vysoké náklady na elektřinu lázně pomocí CARBOLUX®. Nežádoucí soli,
kvůli použití vyššího napětí uhličitany a sírany jsou odděleny pomocí
Ÿ Nízké využití elektřiny kvůli delším časům kontinuálního vymrazování. Určité množ-
v lázních a snížené tloušťce vrstev ství média se vyjme z lázně, bez dopadu na
Ÿ Hrubý povrch povlaků výrobu. To se pak ochladí na přesně defino-
Ÿ Nerovnoměrná tloušťka vrstvy na výrob- vanou teplotu. Po plně automatickém na-
ku vrácení vyčištěné lázně do vany, zůstávají v oblasti spotřeby elektrické energie a che-
Ÿ Vysoké vynášení lázně z důvodu viskozity krystaly odpadních látek na pásu filtru mikálií. Zbytkové odpadní materiály jsou
Ÿ Slabá rozpustnost anody a následně jsou ukládány do sběrné komo- soli: uhličitany, sírany, chloridy.
Ÿ Vyšší teplota lázně ry. Životnost procesních kapalin je tak Text: Pavel Čepelák
Ÿ Potřeba lepšího chlazení exponenciálně prodloužena s konzistentní Ekomaziva

Falzifikáty nespoznáte, váš stroj áno...
Obchod s falzifikátmi značkových výrobkov
predstavuje globálny problém a v rastúcej
miere sa dotýka všetkých popredných
výrobcov. SKF nebezpečensto výskytu plagiátov
neberie na ľahkú váhu a v záujme ochrany
vlastnej značky a svojich zákazníkov podniká
príslušné opatrenia.
SKF štandartné balenie

Falšovanie produktov a aj ložísk sa vo Prečo by ste sa mali obávat SKF ložísk · Výrobky sú dodané zreteľne označenými
všeobecnosti stále viac spája s orga- v plastových obaloch? veľkými, ľahko čitatelnými štítkami.
nizovaným zločinom. Preto sa boj výrobcov a V poslednej dobe sme si všimli, že niektorí · Čiarové kódy zjednodušujú identifikáciu
distribútorov proti falošným ložiskám stáva dodávatelia doručujú SKF ložiská v plasto- a zlepšujú kontrolu inventára.
prioritou. Vyžaduje si to však systematické vých vreckách, bez krabice alebo akého-
sledovanie a informovanosť o podozrivých kolvek obalu. Tieto ložiská nie sú balené Okrem ochrany ložísk pred znečistením
predajcoch a ich zdrojoch. v súlade so štandardmi SKF, ale sú prebalova- a vibráciami počas prepravy ponúka
né bez dozoru a kontroly mimo SKF. štandardné balenie SKF v neposlednom rade
SKF nemôže garantovať stav týchto výrob- aj sofistikovaný identifikačný systém
kov a vyskytli sa prípady, pri ktorých opätov- chrániaci pred falšovaním.
né balenie z veľkej časti negatívne vplývalo SKF podniká významné kroky na zníženie
na výkonnosť výrobku. vplyvu falšovania, pretože predstavuje váž-
Pokiaľ je ložisko namontované v aplikácií, ne riziko pre bezpečnosť koncového užívate-
v ktorej je dôležitá úplná životnost, odporu- ľa a našu kolektívnu reputáciu. Na tento účel
čujeme príslušné výrobky vrátiť dodávatelo- zaviedlo SKF identifikačný systém, ktorý je
vi a vyžadovať výrobky balené v pôvodnom začlenený do jednotlivých obalov.
balení. Samozrejme, balenie nie je len o výzo-
re, jeho primárnym účelom je zabezpečenie Ak sa z akéhokoľvek dôvodu domnievate, že
dodania výrobku pripraveného na použitie Vám boli dodané falšované produkty, pošlite
v rovnakej kvalite a stave, v akom opustil nám e-mail na genuine@skf.com alebo do-
výrobný závod. Naše balenie štandardne pyt@skf.com, prípadne nás kontaktujte na
obsahuje vnútorný plastový obal a vonkaj- telefónnom čísle 02-5262 5087.
šiu krabicu a ponúka niekoľko výhod na
ochranu integrity výrobku. Môžete tiež použiť mobilnú aplikáciu SKF
Authenticate, ktorá Vám umožnuje
Balenie SKF je: prijímať a odosielať fotografie podozri-
· Odolné, bezpečné a prispôsobené vých produktov ako aj doklad o kúpe na
Príklad SKF ložiska v plastovom vrecku potrebám zákazníkov. overenie priamo do SKF. Aplikáciu je
· Navrhnuté s robustnými materiálmi, kto- možné bezplatne stiahnuť z App Store
Sme pripravení vykonať všetky dostupné ré odolávajú vibráciám a počas prepravy alebo Google Play.
právne opatrenia proti výrobe a distribúcii pevne udržujú obsah na mieste. Text: Vladimíra Kovalovská
falšovaných ložísk, aby sme ochránili · Zabalené, aby vyhovovali rôznym veľko- Brand Protection Team,
zákazníkov a spotrebiteľov. stiam. SKF Slovensko spol. s r.o.

www.techpark.sk 41
technika

Více veletrhů - více obchodních příležitostí
Firmy, které si již vyzkoušely, jak rozsáhlé obchodní příležitosti přináší pravi-
delná účast na strojírenských veletrzích, často stojí před rozhodnutím, kte-
rých veletrhů se zúčastnit.

Zvažují finanční náklady, časovou nároč- a technologických zařízení pro strojírenský odbornou diskusi k otázkám dalšího rozvo-
nost, zátěž pro management i strategie, kte- průmysl se přizpůsobují této dynamice je energetiky v ČR i EU. Hlavním tématem je
ré souvisí s novými modely vystavovaných a hledají způsoby, jak zákazníkům nabíd- nová energetika se spotřebitelem v centru,
strojů a technologií. Často se zabývají otáz- nout svoje produkty, resp. jak se účinně- především s ohledem na obnovitelné zdro-
kou, kolika veletrhů se zúčastnit. Jeden ve- ji podílet na modernizacích výrobních je energie a energetickou účinnost. Pro TOP
letrh, dva nebo tří? Řada firem má zaběhlou technologií, a to nejlépe v průběhu celého management průmyslových firem, státní
rutinu, která spoléhá na podzimní období, roku. správu a vysoké školy je vstup zdarma!
které bývá z obchodního hlediska nejaktiv- Registrovat se můžete již nyní na
nější částí roku. Vystavujte na jaře v Praze www.energosummit.cz.
Pražský veletrh FOR INDUSTRY nabízí přes- Vzhledem k omezenému počtu doporučuje
ně to, co potřebují obě strany. Prodejcům organizátor si rezervovat místo včas.
strojů nabízí obchodní příležitost ve správ-
ném období, za příjemné náklady a ve velmi
výhodné lokalitě. Zájemcům z řad strojí-
renských firem zase umožňuje nečekat
na druhou polovinu roku a řešit svoje potře-
by v době progresivního vývoje aktuálně.
Porovnávat nabídky, srovnávat přímo na
místě, komunikovat s odborníky, ujasnit si
možnosti a perspektivy, operativně řešit
dodací podmínky a podrobnosti kupní
smlouvy.

V loňském roce se FOR INDUSTRY etabloval
jako sebevědomý a úspěšný veletrh, kde
vystavovaly významné české a mezinárodní
firmy a kde se konalo i několik světových pre-
miér strojů. Účast ze strany vystavovatelů,
kterých bylo 233, na tomto veletrhu překo-
nala minulé ročníky a jednoznačným úspě-
chem byly i konference Setkání lídrů české-
ho exportu, která se bude konat i v letošním
roce (15. 5. 2018) pod názvem Setkání lídrů
českého průmyslu a exportu.
Ukazuje se však, že i jarní měsíce mohou
nabídnout významné obchodní příležitosti Vystavujte na FOR INDUSTRY 2018
k rozsáhlejším prodejům strojů a zařízení, Zúčastněte se pražského veletrhu FOR
a tím i k zvýšení profitu firmy. INDUSTRY 2018 a nabídněte svým zákazní- Sháníte zaměstnance? Buďte součástí
kům a odborné veřejnosti svoje produkty FOR JOBS
Doba se zrychluje spolu s významnými dodavateli strojů Na nedostatek technických pracovníků
Zákazníci mění zvyklosti. V minulosti strojí- a technologií, kteří se již zaregistrovali! si stěžuje většina výrobních podniků. Právě
renské firmy řešily nákupy strojů spíše Budete vystavovat ve společnosti evrop- proto vznikla dvoudenní doprovodná akce
v druhé polovině roku, ale doba se změnila. ských i světových lídrů v oblasti strojíren- veletrhu FOR INDUSTRY s názvem FOR JOBS
Současné firmy musí být velmi flexibilní. ských technologií. Na FOR INDUSTRY 2018 (15. – 16. květen 2018), která má za cíl
Průmysl vykazuje dynamický růst a firmy budou mezi jinými vystavovat i tyto firmy: propojit nabídku volných pracovních míst
čelí nedostatku kvalifikovaných pracovní- Tajmac ZPS, Sandvik Coromant, Taima, v technických oborech, cílovou skupinu
ků. Nastupují naléhavé požadavky na auto- Wemac, Rexim, Style CNC Machines, odborných návštěvníků veletrhu FOR
matizaci, robotizaci a aktuálním tématem DEOM s.r.o., M&B Calibr, ACD Czech s.r.o., INDUSTRY a také tradiční spolupráci se stu-
se stává Průmysl 4.0. DREKOMA. denty technických směrů SŠ a VŠ. Mezi při-
hlášenými jsou např. Úřad práce, Elmep,
Úspěšný je ten, kdo dokáže vyrábět chytřeji, ENERGO SUMMIT – vrcholná událost Aero Vodochody, ČEZ.
rychleji a levněji. Toho lze jen obtížně ener-getického sektoru Více na www.forjobs.cz.
dosáhnout se zastaralým vybavením. To je ENERGO SUMMIT 2018, proběhne druhý FOR INDUSTRY
velkou příležitostí pro dodavatele den veletrhu, tj. 16. 5. 2018 v Kongresovém 15. – 18. května 2018, PVA EXPO PRAHA
strojírenských technologií. Prodejci strojů sále a je koncipován jako platforma pro www.forindustry.cz

42 www.techpark.sk
technika

Jak zlepšit práci bioplynové stanice (BPS)
a ušetřit náklady na provoz
Dokud bude Slunce v naší sluneční soustavě svítit, nemusí se lidstvo obávat
nedostatku energie. Obnovitelné zdroje energie jsou schopny zabezpečit lidstvu
dostatek energie bez negativních vlivů neobnovitelných zdrojů energie na život
na naší planetě.

OZE (obnovitelné zdroje energie) jsou zdroje duktivita práce. Do závislosti na vnější ener- Bioplynové stanice současné doby může-
podle svých charakteristických vlastností gii se zemědělci dostali nástupem využívání me rozdělit podle několika kritérií:
obnovitelné a tím v podstatě nevyčerpatel- zemědělské mechanizace zejména traktorů, a) obsahu sušiny zpracovávaného substrátu
né. To je základní rozdíl oproti klasickým sklízecí techniky a elektrické energie. na BPS (bioplynové stanice) klasické
energetickým zdrojům z fosilních paliv, ale Základní princip zemědělství – akumula- (průměrná sušina substrátů je okolo 10 %
i z jaderné energie. ce a transformace energie slunečního nebo tzv. BPS se suchou cestou fermenta-
záření procesem fotosyntézy však zůstal ce (průměrná sušina 25 % a více)
stále stejný. b) podle druhu biomasy na zemědělské
(cíleně pěstované rostliny, kejda, hnůj,
Na obr. 1 je znázorněno Z-schéma světelné podestýlka drůbeže) nebo tzv. odpa-
Tab. 1 - Rozdělení OZE podle vzniku fáze: přenos elektronů získaných fotolýzou dářské využívající biomasu z odpadů
vody elektronovými přenašeči za pomoci z výroby, potravinářského průmyslu nebo
Dnes odhadujeme bilanci OZE na Zemi energie získané fotosystémy I a II absorbcí vytříděný organický materiál z komunál-
následovně: světla. ního odpadu)
c) podle teploty fermentace na BPS mezo-
Sluneční energie Geotermální energie Slapová energie filní s pracovní teplotou a sádkou mikro-
6
1 060 x 10 TWh/rok 290 000 TWh/rok 12 000 TWh/rok organizmů ve fermentorech 38 – 42 °C
nebo BPS pracující v termofilním režimu
10 000 x více než dnešní spotřeba 2,5 x více než dnešní spotřeba 10 % dnešní spotřeby
a s patřičnou sádkou mikroorganizmů
Tab. 2 - Bilance OZE na Zemi 48 – 52 °C.
Technologií na zpracování anaerobní diges-
Jak je z tabulky zřejmé, pokud se naučíme zís- Reakce fotosystému II a fotosystému I dohro- cí je celá řada. V posledních letech v ČR exis-
kávat a akumulovat energii slunečního záře- mady umožňují přemístit 1 elektron a spo- tuje 39 firem, které nabízeli technologie BPS.
ní nebudeme potřebovat jiný zdroj energie třebují 2 fotony. Na vznik jedné molekuly Jenom velmi obtížně se dá hodnotit, která
a lidstvo bude z hlediska potřeby energie kyslíku je potřeba uvolnit a přemístit 4 elek- z technologií je lepší a která horší. BPS jako
zabezpečeno i v budoucnosti. trony (2 pro každý atom) a je tedy potře- technologický celek je vždy originálem,
Zemědělství, jako jediné odvětví výroby od ba 8 fotonů (2 na každý elektron). Na syn- a to díky originálnímu složení vstupních sub-
nepaměti využívá soustavně a cílevědomě tézu jednoho molu glukózy je potřeba 6 × 8 strátů, kterému musí být BPS dokonale přiz-
= 48 molů fotonů, což odpovídá energii působena.
Je zřejmě zbytečné popsat procesy probíha-
jící v průběhu anaerobní fermentace.
Důležité je však uvědomit si, že každá z fází
probíhá při jiném optimálním pH a jinak
dlouho. Zatímco první fáze: hydrolýza, aci-
dogeneze a acetogeneze probíhají při neu-
trálním nebo kyselém pH, poslední fáze
metanogeneze probíhá významně déle
a v zásaditém prostředí.
Kvalita bioplynu je podle struktury sub-
strátů kolísavá a zásadní, zejména z hlediska
kvality bioplynu je obsah síry ve formě sulfa-
nu H2S a obsah fosforu. U BPS odpadářského
typu může činit problém kromě výše uvede-
Obr. 1 Z schéma světelné fáze fotosyntézy ných ještě obsah amoniaku nebo silikátů,
které se mohou vysrážet ve spalovacím pros-
energii slunečního záření. Ještě na počátku 8 440,6 kJ/mol. Z glukózy se ale uvolní pouze toru kogenerační jednotky. Proto je velmi
minulého století bylo toto výrobní odvětví 2 884,5 kJ/mol, teoretická účinnost fotosyn- důležité jednak sledovat kvalitu vstupních
zcela energeticky soběstačné a na vnějších tézy je tedy 34,2 % (2 884,4 × 100 % : 8 440,6). substrátů do BPS, ale také kvalitu bioplynu
zdrojích energií nezávislé. Byla využívána Energii z biomasy (získanou procesem foto- a zabezpečit maximální ochranu nejdražší-
převážně lidská práce a tažná síla chovaných syntézy) jsme se naučili velmi efektivně zís- ho agregátu v BPS - kogenerační jednotky.
domácích zvířat. To byl jeden z důvodů, proč kávat procesem anaerobní digesce v bioply- To lze zajistit velmi kvalitně připojením obto-
byla v zemědělství relativně velmi nízká pro- nových stanicích. kové filtrace k jednotce.

44
technika

Obtoková filtrace CJC™ kapaliny, ale také náklady na likvidaci konta- 2. Pokus - byla prodloužena výměna oleje
Odstraní mechanické nečistoty, vodu, pro- minovaných použitých kapalin jsou z 547 na 1 236 provozních hodin
dukty odbourávání a stárnutí oleje, tzv. minimální. 3. Pokus - byla prodloužena výměna oleje
měkké pryskyřice a kyseliny v oleji. 80 % z 547 na 2 275 provozních hodin
nákladů na opravy a údržbu má původ ve Doby provozu stroje se prodlužují, U další kogenerační jednotky Caterpillar
znečištěných provozních kapalinách. To produktivita stoupá 3516 o výkonu 1 020 kW bylo dosaženo
dokládají nezávislé výzkumy hydraulických Prostoje strojů vznikají nejvíce kvůli zne- prodloužení doby výměny oleje z 1 900 na
s mazacích systémů. Tyto náklady, které lze čištěným provozním kapalinám. Kontinuální 3 997 provozních hodin. To vše při zajištění
však vyloučit, vznikají jednak zhoršením spe- jemná filtrace minimalizuje neplánované standardní viskozity.
cifických vlastností olejů, především však odstávky. Náklady na údržbu a opravy klesa-
kvůli opotřebení následkem nečistot, ve jí, produktivní vytížení strojů stoupá. Jak bylo experimentálně ověřeno, pomocí fil-
formě pevných částic, vody a tvorbou trační obtokové jednotky lze prodloužit
pryskyřic a kyselin. Ochrana komponentů systému před koro- životnost mazacího oleje v kogenerační jed-
Nejčastějšími druhy opotřebení kogene- zí notce 2 – 5 krát, a tak významným způsobem
rační jednotky jsou: eroze, abraze, kavita- V mnoha hydraulických i mazacích olejo- šetřit provozní náklady, neboť jedna výměna
ce, koroze, odbourávání oleje a kyseliny vých systémech nelze zabránit vzniku kon-
v oleji. denzované vody. Patrony (filtrační vložky)
jemné filtrace CJC™ tuto vodu průběžně
Obtoková jemná filtrace odstraňují a zabraňují tím korozi kompo-
Stabilní vysoká čistota oleje se docílí pouze nentů.
kontinuální jemnou obtokovou filtrací, jako
doplněk k filtrům hlavního proudění. Neboť Prodloužení životnosti filtru hlavního pro-
pouze v obtoku lze rychlost průtoku přiz- udění
působit provoznímu fluidu. Olej přitom Jemná filtrace odlehčuje drahé filtry hlavní-
ho proudění, které následkem toho nepotře-
bují častou výměnu.

Ochrana životního prostředí a zdrojů,
emise CO2 klesají
Jeden litr starého oleje vytvoří při spalování
emise CO2 v množství 2,6 kg. Každý litr oleje,
který je déle používán, pomáhá tedy životní-
mu prostředí a snižuje emise CO2. Navíc
šetříme již tak omezené zdroje ropy.

Příliš vody v oleji - CJC™ Filtrační odlučo-
vače
Při větším množství vody v oleji nebo při opa-
kujícím se vnikání vody do olejového systé-
Obr. 3 Technologické schéma malé filtrační jed-
mu představuje filtrační odlučovač CJC™
notky CJC™
smysluplné řešení při současném vysušení
oleje i filtraci. Zvlášť vyrobené patrony
jemné filtrace CJC™ typu BLAT zadrží oleje v kogenerační jednotce (o výkonu
Obr. 2 Připojení obtokové filtrace na kogenerační 1MWe) stojí okolo 70 tis. Kč, nehledě na pře-
pevné znečištění a produkty odbourávání
jednotku MAN rušení dodávek elektrické energie a ztráty
oleje, aniž by absorbovaly podíly vody. Voda
se vyloučí v následném procesu v prvku koa- z nevyrobené elektrické energie.
může proudit tělesem filtru extrémně poma- lescence. Tento proces koalescence začíná již
lu, takže i nejmenší mikročástice se dosta- v patroně jemného filtru CJC™ . Cestou skrze Krátkodobé výhody režimu off - line
nou do hloubky filtračního materiálu, kde celulózové pletivo se spojují mikroskopické filtrace:
jsou zachyceny. částečky vody do kapek. · Byla zásadním způsobem prodloužena
Ozubené čerpadlo zařízení jemné filtrace Kapičky vody proudí s olejem laminárně prv- životnost maziv a to v rozsahu 2 – 5 krát.
CJC™ nasává znečištěný olej z nádrže systé- kem koalescence a jsou přitahovány adhe- · Zároveň byla prodloužena ve stejném roz-
mu stroje a čerpá ho pomalu s konstantním sivními silami, většími než u oleje, na vlákna. sahu výměna mazacího oleje.
dodávaným množstvím skrze patronu Prouděním jsou pomalu posunovány podél · Nižší celkové náklady na filtraci (o 50 až
jemné filtrace CJC™. Olej protéká patronou vláken, na průsečíku se setkají s dalšími 80 %).
radiálně zvnějšku dovnitř a odtéká vyčištěný kapičkami a nakonec spadnou jako velké · Snížení nákladů na údržbu zařízení.
a vysušený středem spodkem filtru, bez kapky, následkem větší hustoty dolů do fil- · Minimální náklady na instalaci.
tlaku zpět do systému. tru. Vypouštění vody řídí plovákový spínač · Minimální školení vyžadované pro pro-
Manometr na víku filtru ukazuje potřebu a magnetický ventil. voz filtrační jednotky.
výměny patrony. Za tímto účelem je nutno · Nevyžaduje vypnutí KJ pro výměnu fil-
zařízení jemné filtrace CJC™ krátkodobě vyp- Při ověřovacích pokusech, které byly pro- tračních vložek.
nout. Stroj při tom může zůstat v provozu. váděny v Dánsku v průběhu let 2007-2008
na bioplynových stanicích firmy E. ON byly Dlouhodobé výhody off-line filtrace:
Náklady na pořízení a likvidaci klesají výsledky na kogenerační jednotce MAN ·Prodloužená životnost mazaných součás-
Jemná filtrace prodlužuje mnohonásobně 2842 o výkonu 300kWe následující: tí KJ.
životnost provozních kapalin. Tím klesají 1. Pokus - byla prodloužena výměna oleje ·Prodloužená životnost oleje.
nejen pořizovací náklady na nové provozní z 547 na 1 640 provozních hodin ·Prodloužení životnosti provozních filtrů.

45
technika

·Zkrácení prostojů v důsledku poruchy lým, rovnoměrným průtokem potřeb- mických ukazatelů, které nám mohou
zařízení. ným pro velmi jemnou filtraci. pomoci při rozhodnutí, zda toto zařízení
je ekonomicky vhodné pořídit či nikoliv.

Doba návratnosti
Tento ekonomický ukazatel je velmi
jednoduchý, ale nebere v úvahu náklady
kapitálu a inflaci. Pokud provozně uspoříme
ročně jednu výměnu oleje v KJ v hodnotě 67
tis. Kč, bude KJ pracovat cca o 4 hodiny/rok
déle a prodloužíme životnost KJ, můžeme
počítat:
Doba návratnosti prostá : Ts= T=1TsCFT-IN= 0
• Kritérium: Ts →min Ts = 1 - 2,5 roku
Diskontovaná doba návratnosti (reálná)
• Tds= INDCF Tds= 250/261 - 250/87 = 1 -
3 roky
• Tds= T=1TsCFT1+r_T-IN= 0
• DCFT jsou roční diskontované peněžní
toky investora:
• Kritérium: Tsd →min
NPV - čistá současná hodnota projektu
Pokud investice obsahuje výnosy, volíme
variantu s co nejvyšším NPV. Čistá současná
hodnota je v dnešní době jedním z
nejvhodnějších kritérií. Je v ní zahrnuta celá
doba životnosti projektu i možnost
investování do jiné-ho stejně rizikového
projektu.
· NPV= 0tDCF=0tCF(1+r)t = 0t CF1+r_t
· NPV= 1 245 423, - Kč NPV→MAX
·Snížení dopadů na životní prostředí. ·Filtrační vložka má vysokou kapacitu Vnitřní výnosové procento
T=1TžCF _T-IN= 0

filtrace nečistot, v průměru mezi 5 a 7 kg T1+IRR

Vlastnosti CJC™ filtrační jednotky oleje (12 a 15 kg), což je důležité pro ekonomic- • Kritérium: IRR MAX
· Kompaktní, samostatně pracující a zcela ký provoz. • IRR= 32%
oddělené od hlavního systému, s vlast- ·Hlavní systém nemusí být vypnut, při • Při celkové době životnosti investice
ním čerpadlem a motorem. výměně filtrační vložky. obtokové filtrace 20 let, diskontu 3 %
· Může pracovat 24 hodin denně, i když je a ročních nákladech 30 000 Kč (což je
hlavní systém vypnut. Kontinuální nebo diskontinuální filtrace náklad na výměnu filtračních vložek)
· Filtrační vložka využívá hlubokou filtraci Filtrace samozřejmě velmi dobře funguje při činí IRR 32 %.
média a konzistentní hustota umožňuje kontinuálním pracovním režimu. Rozdíl
jemnou filtraci, s běžnou dobou život- mezi kontinuální a diskontinuální filtrací Závěrečné shrnutí
nosti 12-18 měsíců. názorně ukazuje graf č.1 , z kterého je patrné, Každý investor a provozovatel bioplynové
že ideální je kontinuální proces čištění, při stanice by měl již od prvopočátku při
kterém olej funguje jako čisticí prostředek provozu BPS přemýšlet o dalších mož-
v motoru. nostech zlepšení provozu a o úsporách
nákladů při provozování bioplynové stanice.
Výsledky dosažené s CJC™ OFF-LINE Výše uvedený zemědělský podnik v prvém
FILTRY C. C. JENSEN AS DENMARK: roce provozu BPS provedl výměnu oleje
·Zvýšená kvalita oleje a prodloužená celkem čtrnáctkrát. To znamená, že v pří-
životnost 2 – 5 krát padě okamžitého nákupu a instalace
·Zlepšené výsledky rozboru oleje snížením obtokové filtrace od počátku provozu,
obsahu polutantů tato investice by byla zaplacena již
·Čistší strojní součástky a významně pro- v prvém roce. Investor má nákupem
dloužená životnost KJ filtrační jednotky možnost významně zlepšit
·Filtrační vložka filtru naplněná všemi práci bioplynové stanice, prodloužit
odstraněnými nečistotami životnost kogenerační jednotky, uspořit
náklady na údržbu a snížením potřeby oleje
Ekonomický rozbor vhodnosti nákupu ušetřit i životní prostředí.
obtokové filtrace Text: Ing. Karel Vítek, Csc.
Obr. 4 Obtoková filtrační jednotka CJC™ instalo-
Pro ekonomickou analýzu (byl použit Foto: C.C.JENSEN AS Denmark
vaná na kogenerační jednotce Caterpillar
výpočet pro konkrétního investora – SKALDA spol. s r. o.
zemědělské družstvo ve Středočeském kraji, Zahradní 927 , 39165 Bechyně
·Filtrační vložka má 2,2 m2 vnější plochu které vlastní BPS s KJ TCG 2020 o výkonu skalda.filtration@email.cz
povrchu, aby bylo možné filtrovat poma- 1MW) můžeme využít několik ekono- www.skalda.eu

46
 


 
technika

Ťažké nákladné vozidlo v bežnej prevádzke
Mercedes-Benz posiela na cesty prvé ťažké elektrické nákladné vozidlá
eActros, ktoré budú jazdiť v rukách zákazníkov. Desať vozidiel v dvoch
variantoch s celkovou hmotnosťou 18 príp. 25 ton bude v najbližších
týždňoch zverených zákazníkom, ktorí budú testovať vhodnosť na
každodenné používanie a hospodárnosť v reálnych podmienkach.

Inovačný vozový park desiatich elektric- konvenčných dieselových druhov pohonu. článkom značky Mercedes-Benz a teraz bola
kých nákladných vozidiel bude dodaný Na základe odlišných požiadaviek majú podstatne prispôsobená potrebám vozidla
pilotným zákazníkom vozidlá rôzne nadstavby. V závislosti od eActros. Nápravnica bola navrhnutá úplne
„Vyvinuli sme vozidlo, ktoré je kompletne potreby sa používa chladiarenská nadstav- nanovo a je teraz oveľa vyššie, čo zvýšilo
určené pre elektrickú mobilitu. V porovnaní ba, skriňa bez chladenia, cisterna alebo
plachta. Vodiči vozidiel eActros
sú špeciálne vyškolení na
toto vozidlo. Pilotní zá-
kazníci budú testovať
vozidlá v reálnej pre-
vádzke dvanásť mesia-
cov, potom budú nák-
ladné vozidlá zverené na ďal-
ších dvanásť mesiacov druhej skupi-
ne zákazníkov. „Takto dokážeme
pokryť viac zákazníkov a získať ešte
s našim prototy- viac poznatkov“, tvrdí Stefan Buchner.
pom je technicky omno- „Našim cieľom je dosiahnuť sériovú produk-
ho ďalej: napájanie teraz zabezpečuje ciu a trhovú zrelosť pre paletu ekonomicky svetlú výšku na viac ako 200 mm. Pohon
celkovo jedenásť balíkov akumulátorov – konkurencieschopných elektrických pritom zabezpečujú dva elektromotory
a pokiaľ to bolo možné, používame sériové nákladných vozidiel pre vnútromestskú v blízkosti nábojov kolies zadnej nápravy.
diely alebo diely zrelé na sériovú výrobu, ťažkú distribučnú prepravu od roku 2021“. Tieto trojfázové asynchrónne motory sú
ktoré sa už osvedčili“, vysvetľuje Stefan chladené kvapalinou a pracujú s menovi-
Buchner, vedúci divízie nákladných vozidiel Dojazd až 200 km pri zvyčajnom jazd- tým napätím 400 voltov. Výkon každého
Mercedes-Benz. Na testovaní vozového nom výkone a užitočnom zaťažení z nich dosahuje 125 kW, maximálny krútiaci
parku sa zúčastní desať zákazníkov z odliš- V prípade eActrosa bol ako základ použitý moment je 485 Nm. Po sprevodovaní každý
ných odvetví v Nemecku a vo Švajčiarsku. rám vozidla Actros. V ostatnom však ide o po 11 000 Nm. Jazdný výkon je tak porovna-
Všetci zákazníci rozvážajú tovar v mestskej architektúru plne nastavenú na elektrický teľný s jazdným výkonom dieselového
doprave – ale v úplne odlišných odvetviach pohon s vysokým podielom špecifických nákladného vozidla.
a kategóriách. Paleta siaha od potravín až dielov. Napríklad hnacia náprava je založe- Najväčšie prípustné zaťaženie nápravy
po stavebné materiály a základné suroviny. ná na type ZF AVE 130, ktorý sa osvedčil ako predstavuje zvyčajných 11,5 ton. Energiu
U všetkých zákazníkov sa vozidlá používajú nízko uložená portálová náprava v hybrid- potrebnú na dojazd až 200 km poskytujú
pri úlohách, ktoré sa ináč plnia s využitím ných autobusoch a autobusoch s palivovým lítium-iónové akumulátory s výkonom

www.techpark.sk
technika

240 kWh. Tie sa už osvedčili v spoločnosti
EvoBus GmbH – takže už nejde o prototypy.
„Touto synergiou v rámci koncernu dokážeme
zdieľať skúsenosti, skrátiť čas potrebný na
Technologicky vyspelá legenda
vývoj a znížiť náklady“, uvádza Stefan Buchner.
Akumulátory sú zabudované do jedenástich
balíkov: tri sa nachádzajú v oblasti rámu, ostat- Elegantnejší, rýchlejší a technologicky vyspelý nový Ford
ných osem je pod ním. Na zvýšenie bezpeč- Mustang prichádza so športovejším dizajnom, sofistikovanými
nosti sú balíky akumulátorov chránené oceľo-
vými puzdrami. V prípade nárazu povolia
vylepšeniami motora a zavesenia kolies, pokročilými
držiaky, zdeformujú sa a odvedú tak energiu funkciami pre zákazníkov tohto kultového športového vozidla
pomimo akumulátorov bez toho, aby sa
v Európe.
poškodili. Vysokovoltové akumulátory napája-
jú energiou nielen pohon, ale celé vozidlo.
Napríklad vedľajšie agregáty ako vzduchový
kompresor brzdovej sústavy, čerpadlo posil-
ňovača riadenia na podporný účinok riadenia,
kompresor klimatizácie kabíny vodiča a prí-
padne chladiarenská nadstavba sú tiež pohá-
ňané elektricky. Vybité akumulátory možno
plne nabiť v priebehu troch až jedenástich

Mohutný Mustang má vylepšenú aero- vstrekovania paliva do nasávania, čím sa
dynamiku a 5,0-litrový motor s výko- zvýšil krútiaci moment pri nízkych otáč-
nom 450 koní. V kombinácii s novou kach. V kombinácii s 10-stupňovou auto-
10-stupňovou automatickou prevo- matickou prevodovkou je spotreba pali-
dovkou dokáže zrýchliť z 0 km/h na va 12,1 l/100 km a emisie CO2 270 g/km.
100 km/h za 4,3 sekundy. Šesťstupňo- Úspornejší 2,3-litrový vznetový motor
vá manuálna prevodovka disponuje EcoBoost do-sahuje výkon 290 koní
technológiou vyrovnávania otáčok, a krútiaci moment 440 Nm. V kombinácii
ktorá zabezpečí plynulé a rýchlejšie so šesťstupňovou manuálnou prevo-
podraďovanie sprevádzané zvuko- dovkou má vozidlo spotrebu paliva
vým efektom výkonného motora. na úrovni 9,0 l/100 km a emisie Co2
hodín pri predpoklade realistickej nabíjacej 199 g/km. Motor ponúka jazdu s rýchlej-
kapacity 20 až 80 kW z mobilnej nabíjačky vo Nepochybne Mustang šími odozvami vďaka funkcii krátkodo-
vozovom parku. Nabíjacím štandardom je Exteriér modelu sa vyznačuje elegant- bého zvýšenia tlaku turbodúchadla –
Combined Charging System CCS. nejším, športovejším vzhľadom, pri- aktivuje sa pri prudkej akcelerácii, aby
Nízkovoltová napäťová sústava s dvoma bež- čom si zachováva rozpoznateľný mal motor po každom preradení nahor
nými 12-voltovými akumulátormi sa nabíja charakter vylepšovaný počas viac ako dodatočný výkon.
z vysokovoltových akumulátorov pomocou 50 rokov výroby. Profil kapoty je nižší Oba motory môžu byť vybavené 10-stu-
a obsahuje integrované vetracie otvo- pňovou automatickou prevodovkou
ry v kombinácii s prepracovaným alebo šesťstupňovou manuálnou prevo-
dizajnom spodnej časti mriežky chla- dovkou. 10-stupňová automatická pre-
diča, ktorá mu dodáva ostrejší výzor vodovka pre Mustang prešla testami na
a vylepšuje aerodynamiku. vzdialenosť viac ako 6 miliónov kilo-
Konštruktéri venovali osobitnú po- metrov. Vďaka architektúre s nízkym tre-
zornosť zníženiu zdvihu prednej časti ním a funkcii automatického vypínania
a pridali väčší predný deflektor, ktorý a spúšťania motora má vozidlo v porov-
zvyšuje prítlak, aby sa kvôli väčšej sta- naní so šesťstupňovou automatickou
bilite predná časť pritláčala k zemi. prevodovkou nižšiu spotrebu. Odstup-
Kryty bočných prahov v zadnej časti ňovanie prevodových stupňov a rozsah
oblúkov predných kolies vylepšujú pomerov zaisťuje lepšie zrýchlenie.
prietok vzduchu pod karosériou, čím Elektronický riadiaci systém 10-stup-
sa znižuje odpor až o 3 %. ňovej automatickej prevodovky umož-
ňuje použiť nastavenie, ktoré optimali-
meniča DC/DC. V prípade výpadku alebo vyp-
Dokonalý výkon zuje výkon v rôznych režimoch jazdy.
nutia vysokovoltovej siete tak možno zacho-
vať všetky relevantné automobilové funkcie 5,0-litrový motor Ford V8 bol uprave- Adaptívne plánovanie radenia umožňu-
ako sú svetlá, smerovky, brzdový systém a sys- ný tak, aby mal vyšší výkon a vyššie je prevodovke prispôsobiť sa meniacim
tém vzduchového pruženia ako aj systémy otáčky. Maximálny výkon 450 koní sa podmienkam a zvoliť správny prevo-
kabíny. Vysokovoltovú sieť možno naštartovať a krútiaci moment 529 Nm je výsled- dový stupeň – od ustálenej jazdy až po
iba vtedy, keď sú oba nízkovoltové (LV) akumu- kom zavedenia nového dvojfázového preteky. Páčky radenia pod volantom
látory nabité. systému vysokotlakového priameho zaisťujú vodičovi maximálnu kontrolu.
Text: Michal Žitný vstrekovania paliva a nízkotlakového Text: Soňa Lovíšková

www.techpark.sk
Dvojmesačník Technika vydáva:

Občianske združenie na rozvoj, vedy, techniky a vývoja -
Techpark, o. z. - registrácia vykonaná
22. 10. 2003 pod č. VVS/1–900/90–22538

IČO: 37 904 647
IČ DPH: SK 2021800869

Sídlo vydavateľa a adresa redakcie:
TechPark, o. z.
Pltnícka č. 4,
www.solartechnika.sk 010 01 Žilina
... časopisy, ktoré sa oplatí čítať

mobil: +421 905 206 227
e–mail: redakcia@techpark.sk

Šéfredaktorka:
Ing. Dana Tretiníková
tretinikova@techpark.sk

Redakcia:
Ing. Antónia Soukupová
marketing@techpark.sk

Roald Tretiník
redakcia@techpark.sk

Inzercia:
e–mail: inzercia@techpark.sk
www.tribotechnika.sk
Grafika:
Grafické štúdio Techpark
grafika@techpark.sk

Rozširuje:
vlastná distribučná sieť,
MEDIA PRINT KAPA,
a súkromní distribútori

Evidenčné číslo: EV 4959/14
ISSN 1337–0022

Ročník vydávania: 16. ročník

www.techpark.sk
www.techpark.sk
Zamerané na vás: pracovať
čisto, spĺňať požiadavky a
chrániť životné prostredie
NECHAJTE TO NA NÁS

mewa.sk/je-spolahliva