You are on page 1of 1

ÑfĶæ$Ðéyýl l Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… l Ðól$‡l 18 l 2018 l www.sakshi.

com 3
Æý‡…gꯌl Ð]l*çÜ… ç³Ñ{™èlOÐðl$¯]l¨: ïÜG… OÐðlG‹Ü fVýS¯ŒS Ô¶æ$¿êM>…„ýSË$ 4 ÆøkÌS´ër$ ™ólÍMýS´ësìæ fË$ÏË$ Ķæ*Æý‡ÏVýSyýlzMýS$ iÑ™èlM>ÌS
Ýë„ìS, AÐ]l$Æ>Ð]l†: Æý‡…gꯌl Ð]l*çÜ… ÑÔ>Q íÜsîæ: Æ>¯]l$¯]l² 4 ÆøkÌS´ër$ MøÝë¢, Æ>Ķæ$ÌSïÜÐ]l$ hÌêÏÌZÏ ÝëçœÌSÅ ç³#Æý‡ÝëPÆý‡…
G…™ø ç³Ñ{™èlOÐðl$¯]l§ýl°, D ¯ðlËÌZ °çÙtV> Ýë„ìS, AÐ]l$Æ>Ð]l†: ç³Ñ{™èl Æý‡…gꯌS Ð]l*çÜ… ™ólÍMýS´ësìæ fË$ÏË$ MýS$ÇõÜ AÐ]lM>ÔèæÐ]l¬…§ýl° ¿êÆý‡™èl Ðé™éÐ]lÆý‡×æ Ñ¿ê- Ýë„ìS, ¯]l*ÅÉìlÎÏ: MóS…{©Ä¶æ$ íßæ…©
^ólõÜ ©„ýSÌSMýS$ {´ë«§é¯]lÅ… E…§ýl° {´ëÆý‡…¿ý樯]l… çÜ…§ýlÆý‡Â…V> Ð]l¬íÜÏ…ÌSMýS$ VýS… (IG…yîl) VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… °Ðól¨MýSÌZ ÐðlÌSÏyìl…_…¨. Ô¶æ${MýSÐéÆý‡… çÜÐ]l$† çÜ¿¶æ$Åyýl$ Ķæ*Æý‡ÏVýSyýlz
Ð]l¬QÅÐ]l$…{† ^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ OÐðlGÝëÞÆŠ‡ M>…{VðS‹Ü ´ëÈt A«§ýlÅ„ýS$yýl$, {糆糄ýS MøÝ뢅{«§ýlÌZ AMýSPyýlMýSPyé D§ýl$Æý‡$V>Ë$Ë$, EÆý‡$Ð]l¬ÌS™ø MýS*yìl¯]l Ð]lÆý‡Û… ÌS„îSÃ{ç³Ý맊æMýS$.. AÐðl$ÇMýS¯ŒS ™ðlË$VýS$
A¯é²Æý‡$. Ð]l¬íÜÏ…ÌSMýS$ ïÜG… Æý‡…gꯌl ¯ól™èl OÐðlG‹Ü fVýS¯ŒSÐðl*çß毌SÆð‡yìlz Ô¶æ$¿êM>…„ýSË$ ç³yýl$™èl$…§ýl° ™ðlÍí³…¨. í³yýl$VýS$Ë$ MýS*yé ç³yól AÐ]lM>Ôèæ… E…§ýl° {ç³f-- çÜ…çœ$… (Bsê), ™ðlÌS…V>×æ AÐðl$-
Ð]l*çÜ {´ëÆý‡…¿ý樯]l Ô¶æ$¿êM>…„ýSË$ ™ðlÍ´ëÆý‡$. "ç³Ñ{™èl Æý‡…gꯌS Ð]l*çÜ… Ë$ A{ç³Ð]l$™èl¢…V> E…yéÌS° òßæ^èlaÇ…_…¨. Ð]l*Æý‡$™èl$¯]l² Ðé™éÐ]lÆý‡×æ ÇMýS¯ŒS ™ðlË$VýS$ çÜ…çœ*Ë$ ç܅Ķæ¬-
™ðlÍ´ëÆý‡$. Eç³ÐéçÜ… B«§éņÃ- {´ëÆý‡…¿ýæOÐðl$¯]l çÜ…§ýlÆ>°² ç³#Æý‡çÜPÇ…^èl$MýS$° ç³Çíܦ™èl$ÌS Ð]lÌSÏ Æ>çÙ‰…ÌZ° JMýSsìæ Æð‡…yýl$ ^ørÏ Ñ$¯]là A°² {´ë…™éÌZÏ MýS¢…V> iÑ™èl M>ÌS ÝëçœÌSÅ ç³#Æý‡ÝëPÆ>°²
MýSç³Æý‡OÐðl$¯]l§ól M>MýS, BÆøV>Å°MìS G…™ø Ô¶æ$¿êM>…„ýSË$ ™ðlË$ç³#™èl$¯é²¯]l$' A° OÐðlG‹Ü ç³VýSsìæ EÚù~{VýS™èlË$ ™èlVýS$YÐ]l¬Q… ç³yýl$™èl$¯é²Æ‡$$. VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… MýS*yé {ç³MýSsìæ…^éƇ$$. Ðól$ 31 ¯]l$…_ þ¯ŒS 2Ð]l ™ól© Ð]lÆý‡MýS$
Ðól$Ë$ ^ólçÜ$¢…§ýl¯é²Æý‡$. AçÜ™éÅÌSMýS$, fVýS¯ŒS VýS$Æý‡$ÐéÆý‡… sîæÓsŒæ ^ólÔ>Æý‡$. MøÝë¢, Æ>Ķæ$ÌSïÜÐ]l$ÌZÏ AMýSPyýlMýSPyé ™ólÍMýS´ësìæ fË$ÏË$ MýS$ÇÔ>Ƈ$$. yýlÌêÏ‹ÜÌZ fÇVóS M>Æý‡Å{MýSÐ]l*ÌZÏ Ä¶æ*Æý‡ÏVýSyýlzMýS$ D
§ýl*çÙ×æÌSMýS$ §ýl*Æý‡…V> E…yýlr…, §ýlĶæ*VýS$×æ…, §é¯]lVýS$×æ… MýSÍW Ð]lyýl §ðlº¾MýS$ OÆð‡™èl$ Ð]l$–†: ÑÔ>Qç³r²… hÌêÏ MýSÕ…Mør Ð]l$…yýlÌS… ç³#Æý‡ÝëPÆ>°² {糧é¯]l… ^ólĶæ$¯]l$¯]l²r$t çÜ…çܦÌS
E…yýlr… çÜ[™èlµÐ]lÆý‡¢¯]lMýS$ Ð]l*Æ>YÌS°, ¿ýæVýSÐ]l…™èl$° BÖçÜ$ÞË$ ™èlç³µMýS AÒ$¯ŒSÝëòß滌æõ³r {V>Ð]l$…ÌZ Ð]lyýl §ðlº¾™ø ´ëyìl OÆð‡™èl$ Ð]l$–† {糆°«§ýl$Ë$ yé.MýSÆý‡$×êMýSÆŠ‡Æð‡yìlz, yé.çßæǯ飊l ´÷Í^ðlÆý‡Ï
ÌSÀÝë¢Ä¶æ$° ^èl…{§ýl»êº$ A¯é²Æý‡$. CÐól ÌS„ýS×êË$ AÌSÐ]lÆý‡$aMýS$° ^ðl…§éyýl$. kÐéÓ Æý‡Ð]l$×æ (62) A¯ól OÆð‡™èl$ ç³Ô¶æ$Ð]l#ÌS¯]l$ Ðól$ç³yé°MìS ™ðlÍ´ëÆý‡$. D M>Æý‡Å{MýSÐ]l*ÌSMýS$ çÜ$Ð]l*Æý‡$ 4,500 Ð]l$…¨
iÑ™èlÐ]l$…™é Mö¯]lÝëW…^ól…§ýl$MýS$ Æý‡…gꯌl çÜ*¹Ç¢°çÜ$¢…§ýl° ïÜG… Ô>Æý‡§é¯]l¨ Jyýl$z¯]l ç³…r ´ùÌêÌSMýS$ ÐðlâýæÏV> G…yýl ¡{Ð]l™èl™ø Ð]lyýl§ðlº¾MýS$ MýSÐ]l#Ë$, Æý‡^èlƇ$$™èlË$, Ô>ç܈Ðól™èl¢Ë$, MýSâêM>Æý‡$Ë$
^èl…{§ýl»êº$¯éĶæ¬yýl$ ™ðlÍ´ëÆý‡$. VýS$OÆð‡ AMýSPyìlMýSMýSPyól Ð]l$–† ^ðl…§éyýl° Ý린MýS$Ë$ ™ðlÍ´ëÆý‡$. àfÆý‡Ð]l#™éÆý‡° ^ðl´ëµÆý‡$.