You are on page 1of 3

Revista Informatica Economica, nr.

1 (13) / 2000 51

Aspecte privind conceptul de modelare informationala

Lect.dr. Doina ROSCA
Universitatea din Craiova

Scopul constituirii unui model este o mai buna întelegere a sistemului modelat. Examinând
sau modificând caracteristicile modelului, se pot trage concluzii asupra comportarii lui.
Abordarea clasica, în cascada, a dezvoltarii unui sistem (analiza, proiectare, implementare si
testare) poate fi adesea în contradictie flagranta cu procesul liber, prin încercari, pentru
rezolvarea creativa a problemelor. Ingineria software ofera asistenta pentru modelarea
sistemului care se proiecteaza.
Cuvinte cheie: sistem informational, model, informatie, metodologii.

M odelarea informatiei se face în sco-
pul proiectarii si realizarii unui
sistem informational computerizat. Dupa
Unul din posibilele scopuri ale construirii
unui model informational este de a dez-
volta strategia pentru un anumit tip de
construirea unui sistem informational, ca activitate care se desfasoara într-o organi-
suport al unei activitati practice, se va rea- zatie. Pe un nivel înalt se poate construi
liza un model abstract care sa ilusreze ceea ce este referit ca model strategic sau
structura acelei activitati precum si nece- arhitectura informationala, care ilustreaza
sarul de informatie prin care activitatea sa atributiile si functiile tipului de activitate.
se îndeplineasca cu succes. Acesta poate contine submodele pentru
Pâna nu de mult, nu exista o abordare domenii de activitate, fiecare din ele
formala a analizei cerintelor pentru un sis- putând fi subiectul unei analize detaliate.
tem informational, ci specialistii programa- În aceste modele se pot regasi si schim-
tori, pur si simplu, construiau manual barile intentionate sau anumite structuri
"replica" software a unui sistem infor- conceptuale ale activitatii, care pot condu-
mational deja existent. Gradual, abordarile ce la noi sisteme informatio nale, derivate
"profesionale" au evoluat, existând astazi din cele existente.
metodologii ingineresti pentru proiectarea Printre avantajele modelarii informationale
si construirea sistemelor informationale pentru dezvoltarea sistemelor pot fi:
computerizate. Una dintre acestea este si - furnizeaza cadrul necesar pentru dezvol-
modelarea informatiei, cu scopul produ- tarea si întretinerea proiectelor, specifica-
cerii unui model coerent si complet al unui rea clara a cerintelor plecând de la analiza
anumit tip de activitate. detaliata a datelor despre activitate;
Dintre numeroasele scopuri pentru care se - creeaza o legatura formala între obiec-
folosesc modelele informationale amintim: tivele activitatii si cerintele informationale;
• arhitecturi informationale pentru planifi- - creste nivelul de întelegere a activitatii,
care strategica; fiind descrisa în diagrame simple si
• proiectarea si implemetarea bazelor de definitii concise, în locul specificatiilor
date; stufoase permitând rationalizarea procese-
• evaluarea si selectia unor pachete de lor activitatii, bazata pe managementul
aplicatii software; infomatiei;
• testarea sistemelor si analiza efectelor; - reduce gradul de risc, prin crearea struc-
• identificarea informatiei relevante nece- turilor explicite, care pot fi discutate si
sara unei persoa-ne pentru a îndeplini o verificate;
sarcina data.

cum ar fi automate reduce semnificativ efortul nece. evenimente etc.stabileste un cadru comun de concepte finali. nr.constituie suport în negocierea necesa. ci dezvoltarea bazelor de date. si terminologii. prescriu sec- faptul ca un model prezinta atât date. astfel încât comunicarea .modelul activitatii. expliciteaza cel mai bine prin creare de . Acest model poate fi translatat se proiecteaza. ale activitatii. cât si vente fixe sau semifixe de sarcini. 1 (13) / 2000 . modelul orientat obiect sau orientat pe sar pentru parcurgerea fazelor de analiza. Structura bazei de date este de activitate în termeni de procese. pentru proiectarea informational. diagramele relatiilor între entitati si meni de entitati si tipuri de entitati. nu este o alternativa. dat fiind formale care. care se diferite grupuri de utilizatori si manageri. (de exemplu CASE).. depen- derivata din modelul informational. aratând unde alternativa a acestor metodolgii structurate. plecând de la declararea ce- Aceste sisteme software ofera asistenta rintelor se ajunge la modelul informational. cunoastere. un aspect complementar. activitatii.model informational. Un instrument integrat CASE va genera gement al informatiei. relatii între acestea. ceea ce duce la aplicatii software si baze de date plecând cresterea calitatii si eficientei sistemului.relatie - utilizate pentru modelarea sistemului care atribut. De aceea.permite integrarea informatiei. Tehnica prototipurilor necesita rului de echipament fizic (hardware) între întelegerea cerintelor si a structurii.modelul interactiunilor.cooperare între experti si utilizatorii . O metodologie completa pentru dezvolta- este mult mai usor sa se revina si sa se mo. de la un model care contine descrierea . cum ar fi diagramele fluxului de este acela care descrie informatia în ter- date.permite folosirea unor instrumente ingi. Utilizarea instrumentelor într. Deci. procese. . structura sistemului niul de activitate în termeni de tipuri de computerizat este derivata din structura entitati. .un model echivalent.permite recunoasterea situatiilor recursi.constituie suport pentru proiectarea si modele. în mod uzual. astfel încât solutiile existente pot fi realizat prin: usor adaptate si aplicate. activitatii (modelarea activitatii obtinuta neresti integrate (CASE – Computer Aided prin analiza) si specificatii pentru sistemul Software Engineering). cel mai dente între procese. proiectare si implementare. adesea exprimat prin entitati. atibute si . atribute etc. . Crearea de prototipuri este uneori o . pentru realizarea si actualizarea unor docu. care arata cum relatii.utilizarea unor instrumente automatizate între departamente sa se faca mai usor. documente care sunt tura acestui model este entitate . Este totusi un punct de . Programul logic este derivat dintr-o informatia din primul model constituie su- serie de modelari ale proceselor.modelul distributional.este centrat pe metodologii de mana. exprimata printr-o serie de .folosirea unei metodologiii sau metode . Procesul modelarii informationale poate fi ve. pectiva.52 Revista Informatica Economica. .. managementul mai multor tipuri de mode- Multe organizatii au optat pentru metode le. rea unui sistem poate implica producerea si difice deciziile care s-au dovedit eronate. acum. sunt localizate geografic sau organizatoric trecând peste necesitatea crearii de modele informatiile si activitatile. vedere fals. astfel ca. În acest caz. suport pentru activitatea res- si construirea aplicatiilor software. descriind dome- SSADM. fiecare descriind diferite aspecte ale structurate de management al informatiei: domeniului de activitate: JSD (Jackson System Development) sau . descriind domeniul modele. Un model informational foarte des folosit mente. Struc- dictionarele de date. port pentru activitatile din al doilea model.

jects. Pitman Publishing. 1994. în vederea dezvoltarii Int. sa aiba urmatoarele caracteristici: Systems analysis and design. Modelul este produs cu model. Sofware requirements. 1 (13) / 2000 53 . . modelul informational poate descri- care stau la baza construirii modelului. Yeates D. .sa constituie un bun instrument de pentru care este creat. care arata mo.Revista Informatica Economica. cât si intentiile de Al treilea reprezinta scopul. scop precis. Primul se refera la ceea ce este inclus si . Shields M. delimitarea granitelor acestuia. Helmy D. obiectivele viitor pentru o anumita organizatie (sau care urmeaza a fi îndeplinite prin acest numai o parte a ei). ulterioare a activitatii. Prentice Hall. obiectivele.. sau a altor fisiere. and states. Toate trei se coreleaza si se deter. simple si neam- Un model necesita precizarea a trei lucruri: bigue. 1993. Al doilea se refera la punctele de vedere Astfel. Veryard R. functions. trebuie 3. contextul . e atât situatia prezenta. nr. modalitatea de abor. care vizeaza una practical guidance. construirea unui model 1. . Modelarea informationala consta în trei etape intercorelate: analiza situatiei unei Bibliografie anumite activitati. Orice metoda de 2.modelul obtinut sa aiba o implementare ceea ce este exclus din model. Prentice-Hall lului informational.. analiza. sau mai multe dintre aceste stagii. adica tehnolo gica adecvata si unitara.rezultatele sa fie clare. Ob- conform acestei situatii si analiza mode.. 1992.. de oameni. Information modelling - modelare a informatiei. care determina continutul si mina reciproc.un domeniu de aplicabilitate foarte bine dul de proiectare interactiva a bazei de date definit. dat fiind ca un model este un instru- domeniul de acoperit.. structura acestuia.modelul stocarii de date. ment de comunicare între diferite categorii dare. Davis A..