You are on page 1of 2

C O N T R A C T U L DE Î M P R U M U T

al mijloacelor băneşti nr. 01/06-2011

01 iunie 2011 m.Chişinău

Cetăţeanul buletin de identitate A nr.88078235 eliberat de oficiul 88 la 06.12.07,
numit în continuare Împrumutător , pe de o parte, şi SRL „ ” , în persoana directorului
-------------, , numit în continuare Imprumutant , pe de altă parte , au încheiat prezentul
contract în ceia ce urmează :

1.OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Împrumutătorul se obligă să transmită , iar Împrumutantul se obligă să primească
mijloace băneşti în sumă de ---------------- lei (----------------------------) lei
1.2 Mijloacele băneşti , nominalizate în p.1.1 al prezentului contract se transmit
Imprumutătorului fără calcularea dobîndei, în ordinea prestării ajutorului financiar necesar.

2.OBLIGAŢIUNILE PĂRŢILOR
2.1 Împrumutătorul este obligat :
2.1.1 La data semnării contractului să introducă
 Pe contul de decontare a Împrumutantului
 În casa Împrumutantului
suma mijloacelor băneşti, care se oferă conform p.1.1 al pezenrului contract.
2.2 Împrumutantul este obligat :
2.2.1 Să folosească mijloacele băneşti nominalizate în p.1.1 pentru desfăşurarea activităţii de
antreprenoriat .
2.2.2 Să ramburseze mijloacele băneşti în termenii stabiliţi de prezentul contract.
2.2.3 În cazul întîrzierii achitărilor stipulate Împrumutantul plăteşte Împrumutătorului o
penalitate de întîrziere în mărime de 0,1% din suma nerambursată pentru fiecare zi întîrziată.

3.TERMENUL CONTRACTULUI
3.1 Mijloacele băneşti , stipulate în p.1.1 al contractului , se transmit Împrumutantului pe un
termen nedeterminat
3.2 Împrumutantul se obligă să întoarcă suma indicată în p.1.1 al prezentului contract la cererea
Împrumutătorului

4. MODUL DE SULUŢIONARE A LITIGIILOR
1. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a condiţiilor prezentului
contract părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova.
2. Părţile sînt eliberate de răspundere pentru îndeplinirea parţială sau totală a obligaţiilor
conform prezentului contract, dacă ea a avut loc ca urmare a forţei majore, şi anume :
incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, greve, răscoale.
3. Litigiile apărute la îndeplinirea prezentului contract se soluţionează prin înaintarea
pretenţiilor, cererile de acţiune se examinează de instanţele judecătoreşti competente.

6. semnate de ambele părţi. 5.3 Prezentul contract este alcătuit în două exemplare.MODIFICAREA CONDIŢIILOT CONTRACTULUI 5. 5. ambele avînd aceiaşi valoare juridică.2 Rezilierea prealabilă a contractului poate avea loc la acordul ambelor părţi.1 Toate modificările şi anexele la prezentul contract intră în vigoare numai în cazul oformării lor în formă scrisă . 5.ADRESELE ŞI RECHIZITELE PĂRŢILOR Împrumutătorul Împrumutantul ________________________ Director _______________ .