You are on page 1of 8

S/b „Žemaitija“ pakartotinio ataskaitinio susirinkimo, įvykusio 2018 m balandžio 27 d.

PROTOKOLAS Nr. 2

Susirinkime užsiregistravo 67 bendrijos nariai:


Susirinkimo pirmininku išrinktas: Rimantas Staponas
Sekretorius: Romualdas Buitvydas

Darbotvarkė:
1. S/b valdybos ataskaita už 2017m. tvirtinimas
2. Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas
3. Buhalterės ataskaita
4. Sąmatos už 2018 m. sudarymas ir tvirtinimas
5. Svarstymas dėl gamtinių dujų įvedimo
6. Naujų narių priėmimas ir tvirtinimas
7. Pareiškimų svarstymas ir kiti klausimai

Susirinkimą pradėjo s/b pirmininkas Rimantas Staponas. Jis pasveikino su atėjusiu


pavasariu. Pirmas susirinkimas buvo suorganizuotas 2018m vasario mėn. 24 d. Jame dalyvavo 19
s/b narių. Kadangi pirmame susirinkime nebuvo kvorumo tai šiame pakartotiniame susirinkime,
sprendimus galėsime priimti susirinkusiųjų dauguma.
Supažindino susirinkusiuosius su praeitais metais anapilin iškeliavusiais: valdybos narys
V.Juška, revizijos komisijos narės Tamaros Štombergienės – vyras. Raimondo Ubio – žmona. Visi
jie buvo pagerbti tylos minute.

Balsų skaičiuotoju pasiūlyti: Antanas Navikas ir Raimondas Stanius.


Balsavo:
Už 67
Prieš: Nėra
Susilaikė: nėra.
Balsų skaičiuotojai išrinkti vienbalsiai
Pirmininkaujantis pasiūlytas Rimantas Staponas
Balsavo:
Už 67
Prieš. Nėra
Susilaikė nėra.
Pirmininkaujantis išrinktas vienbalsiai

Sekretoriaujantis pasiūlytas Romualdas Buitvydas


Balsavo:
Už: 67
Prieš: Nėra
Susilaikė: Nėra.
Seretoriaujantis išrinktas vienbalsiai.

1. SVARSTYTA:
S/b valdybos ataskaita už 2017 metus.
1. Per praėjusius metus buvo surinkta 18430,84 Eur. Išleista 19620,63 Eur.. Likutis šių metų sausio
1 d. pinigų likutis buvo 15827,01 Eur. Vėliau apie finansinę ataskaitą perskaitys gerb. buhalterė
Loreta Gikarienė.

Atlikti darbai per 2017 metus:

1. Praeitais metais sutvarkėme melioraciją Paparčių, Pienių ir Aronijų gatvėse.


2. Tvarkėm, greideriavom laistėm kelius. Atvežėm 4 mašinas saldos, 2 mašinas asfalto
drožlių, vieną žvyro ir 4 mašinas skysčio kelių laistymui.
3. Tvarkėm vandentiekį
4. Šienavom pakelės kanalus, genėjom krūmus, rinkom šiukšles.
5. Nukreipėm rytais maršrutinį autobusą per sodus. Pastatėm stoteles, ženklus pirmumo per
užtvanką.
6. Prižiūrimas ir atnaujinamas internetinis puslapis.
7. Buvo susitikinėjama su savivaldybės darbuotojais, dalyvaujame susirinkimuose ir
deramasi dėl lėšų skyrimo sodininkų bendrijai.
8. Pasodinom 80 pušelių pagal užtvankos gatvę.
9. Organizavom sodų apžiūrą.
10. 30 metų sodams, sukakties proga, suorganizavome šventę per kurią apdovanojom
vertingais prizais ir garbės raštais tris geriausiai besitvarkančius sodininkus. Tai Adomas
Donauskas, Egidijus Pikiotas ir Raimondas Stanius. Šventė pavyko, turėjom puikią palapinę, oras
buvo nuostabus.
Valdybos darbų planai ir pasiūlymai:
1. Leisti s.b. „Žemaitija“ soduose įsivesti gamtines dujas.
2. Tvarkyti melioraciją: Užtvankos, Riešuto ir Vynuogių gatvėse.
3. Apmokestinti po aukštos įtampos laidais išpirktus 7 sklypus. Siūlomas mokestis 3 eur. Už
arą.
4. Norintiems prasivesti naują drenažą iki kanalo, siūloma vienam nariui pridėti po 100 eur.
5. Riešuto gatvėje prie autobusų stotelės pastatyti įrengti šviestuvą (vaikams tamsu) (400 eur.)
elektrą imti iš Dariaus Sireikio. Už sunaudotą energiją jam išskaityti išmokęsčių. Šviesą
naudoti nuo spalio 1 d. iki balandžio 1 d.
6. Riešuto-Sodžiaus ir Bokšto-Astrų sankryžose pastatyti veidrodžius-gaubtus (kaina apie 200
eur.)
7. Tvarkyti kelius, atvežti 2 mašinas drožlių į krūvas.
2019m nuo Vileišio g. iki Riešuto gatvės. Užtvankos gatvėj papilti skaldą.
Buvo pasiūlyta prie nario mokesčio pridėti kelio mokestį: Gyventojams nuo nario mokėti 50
eur., sodininkams 30eur., rytiniam kvartalui 20eur. Kraštinius 11 sklypų atleisti nuo
mokesčio (Sklypo Nr. 409; 412; 424; 423; 521; 525; 527; 531; 533; 535; 537)
8. Sumažėjus valdybai vienu nariu, buvo pasiūlyta valdybą šiems metams palikti iš 4 narių, kiti
metai bus rinkiminiai.
9. Dėl europinių lėšų paramos kanalų priežiūrai, baigėsi sutarties terminas. Gaudavome po
150,00 eurų metams. Buvo pasiūlyta tęsti sutartį dar 5 metams. Likvidavus bendrijas,
sutarties įsipareigojimus privalėsim laikytis 5 metus
10. S/b valdyba mokesčius pasiūlė palikti tuos pačius, pridėjus kelių mokestį. Jeigu nebus kitų
pasiūlymų kuriems reikės investicijų.
Supažindinus su nuveiktais darbais ir planais kitiems metams buvo pasiūlyta patvirtinti
valdybos ataskaitą

Balsavo:
Už 67
Prieš: Nėra
Susilaikė: nėra.
NUTARTA:
S/b valdybos ataskaitą tvirtinti vienbalsiai.

2. SVARSTYTA:
Revizijos komisijos išvadų tvirtinimas
Revizijos komisijos išvadų ataskaitą už 2017 metus pateikė revizijos komisijos pirmininkas V.
Petrauskas. (Ataskaita pridedama)
Yra siūlymas patvirtinti revizijos komisijos ataskaitą:
Balsavo:
Už 67
Prieš: Nėra
Susilaikė: nėra.
NUTARTA:
Revizijos komisijos ataskaitą tvirtinti vienbalsiai.

3. SVARSTYTA:

S/b buhalterės finansinė ataskaita.


Kalbėjo buhalterė Loreta Gikarienė. Supažindino susirinkimo dalyvius su finansiniais rodikliais už
2017 metus, pagal atskirus pajamų ir išlaidų straipsnius. (Finansinė ataskaita pridedama)
Yra siūlymas patvirtinti buhalterės ataskaitą:
Balsavo:
Balsavo: Už 67
Prieš. Nėra
Susilaikė, nėra.
NUTARTA:
Finansinę ataskaitą už 2017 metus tvirtinti vienbalsiai

4. SVARSTYTA:
Sąmatos už 2018 m. sudarymas ir tvirtinimas
Buvo siūlomi sekantys darbai per 2018 metus:

4.1. Keliams skirti iki 3500,00 eur


4.2. Melioracijai skirti iki 2000,00 eur.
4.3. Teritorijos, kanalų vandentiekio priežiūrai 3000,00 eur
4.4. Telefono-interneto banko pašto, skelbimų išlaidoms skirti iki 500,00 eur

Buvo siūlymas patvirtinti darbų ir išlaidų sąmatą 2018 metams

Balsavo:
Už 67
Prieš. Nėra
Susilaikė, nėra.
NUTARTA:
Patvirtinti darbų ir išlaidų sąmatą 2018 metams vienbalsiai

5. SVARSTYTA:

Dėl gamtinių dujų įvedimo


Su gamtinių dujų įvedimo sodų bendrijos gyventojams ir sodininkams sąlygomis ir pareigomis
supažindino ( Ernestas Jurkūnas )
Siūlymas balsuoti dėl gamtinių dujų įvedimo
Balsavo:
Už 67
Prieš. Nėra
Susilaikė, nėra.

NUTARTA: Vienbalsiai

6. SVARSTYTA:

Naujų narių priėmimas ir tvirtinimas

S/b pirmininkas supažindino su naujais nariais (sąrašas pridedamas)


Yra siūlymas balsuoti dėl naujų narių priėmimo
Balsavo:
Už: 67
Prieš: Nėra
Susilaikė: nėra.
NUTARTA: Vienbalsiai priimti naujus narius pagal pridedamą sąrašą.

7. SVARSTYTA:
Pareiškimų svarstymas, ir kiti klausimai
7.1. Gautas s/b nario Aurimo Anužio iš Rugiagėlių g 11, dėl kelio ribų atstatymo, nes Povilas
Zubė skl. Nr. 271 gyvatvorė užsodinta bendro naudojimo teritorijoje, kelio zonoje.
Buvo pasiūlyta iki šių metų birželio 1 d. pašalinti gyvatvorę esančią kelio zonoje. To
nepadarius būtų gyvatvorė pašalinta ir sąskaita pateikta P. Zubei.
Balsavo:
Už: 67
Prieš: Nėra
Susilaikė: nėra.

NUTARTA:
Vienbalsiai įpareigoti pačiam P. Zubei pašalinti gyvatvorę iki šių metų birželio 1 d. Vėliau
bus pašalinta ir pateita sąskaita.
7.2. Gautas nusiskundimas, dėl piktybinio skolininko, kuris nemoka mokęsčių nuo 1994 metų.
Tai Kęstutis Vendelis skl. Nr. 508; 510. Buvo kelis kartus įspėtas. Yra piktybiškas į
kompromisus nesileidžia. Buvo pasiūlyta jį perduoti antstoliams. O mokesčius skaičiuoti pagal
2016 metais priimtą nutarimą. Iš skolininkų kurie skolingi už keletą metų, mokesčius rinkti
pagal nustatytus ir patvirtintus naujus mokesčius. Skola 1200,00 eurų ir plius delspinigiai
Balsavo:
Už: 66
Prieš: 1
Susilaikė: nėra.
NUTARTA:
Skolininką Kęstutį Vendelį perduoti antstoliams ir išieškoti skolą su delspinigiais.
Dėl bendros tvarkos

7.3. Yra nusiskundimų, dėl per didelių greičių. Pasiūlyta gerbti kaimynus ir mažinti greitį,
nekelti dulkių ir saugoti vaikus.

7.4. Perspėti sodininkai, kad kraunant šakas pakelėse, negalima mesti kelmų, šaknų, žolių, baldų,
statybinių atliekų. Nes jos nėra surenkamos. Yra tokių gyventojų kurie atveža šiukšles, kelmus,
statybinį laužą ir išverčia pakelėse į kanalą. Buvo pasiūta nelikti abejingiems, užsirašyti mašinų
numerius ir pranešti s/b pirmininkui. Taip pat priminė, kad šakų nuo gegužės mėn. iki rugsėjo
mėn. krauti nebegalima. Supažindinta, kad Birželio mėn 12 d. ir rugsėjo 4 d. bus surenkama
buitinė technika. Ją galima dėti 1 parą iki išvežimo.

7.5. Buvo supažindinti sodininkai, kad yra gautas įspėjimas iš elektros tiekėjų , dėl pakelėse
aukštų gyvatvorių ir medžių po laidais, jos neturi viršyti 2 metrus. Esant tokiems pažeidimams
gyvatvorės bus pjaunamos su lyg žeme.
7.6. Vyksta derybos su savivaldybe, dėl kelių perdavimo. Gautas pranešimas, kad turim
panaikinti į kelius išlindusius statinius, išrauti kelio teritorijoje esančias gyvatvores. Buvo
paprašyta atkreipti dėmesį ir susitvarkyti.

7.7. Gautas iš policijos raštas, kad turime atkreipti dėmesį, dėl kampinių sklypų ties sankryžomis
blogas matomumas . Buvo paprašyta išsigenėti ties kampais gyvatvores, kad netrukdytų
matomumui . Tveriant tvoras naujai patraukti po 3metrus nuo kampo, arba tvoros turėtų būti
ažūrinės, permatomos.

7.8. Buvo perspėta kad statant statinius išlaikyti 3 metrų atstumą nuo sklypo ribos arba turėti
rašytinį sutikimą , esant mažesniam atstumui. Nuo šių metų sausio mėn vienas metras nuo
sklypo ribos negalioja joks derinimas. 1 metras yra privalomas palikti iki sklypo ribos

7.9. Buvo supažindinta, dėl vandentiekio ir kanalizacijos atvedimo. Reikalinga pateikti norinčių
sąrašus savivaldybei. Jeigu gauti iš savivaldybės 60% paramos prie kanalizacijos ir
vandentiekio privalo jungtis visi gyventojai. 40% lėšų turim surinkti iš visų gyventojų. Tai būtų
apie 1000 eurų nuo kiekvieno sodininko. Pinigus surinkti turim per 20 darbo dienų nuo
paraiškos pateikimo datos.

Balsavo:
Už: 6
Prieš: 61
Susilaikė: nėra.
NUTARTA:
Kol kas nesijungti prie kanalizacijos ir vandentiekio.

7.10. Gautas prašymas Riešuto gatvėje prie a/stotelių įrengti šviestuvus. 2 vnt šviestuvų prie
dviejų stotelių.
Balsavo:
Už: 67
Prieš: Nėra
Susilaikė: nėra.
NUTARTA:
Įrengti 2 šviestuvus prie dviejų stotelių.

7.11. Buvo pasiūlyta Riešuto, Sodžiaus gatvėse pastatyti gaubtus-veidrodžius. 1 kaina 200 eurų
Balsavo:
Už: 5
Prieš: 62
Susilaikė: nėra.

NUTARTA:
Nerengti šiuo metu gaubtų-veidrodžių

Pirmininkas Rimantas Staponas

Sekretorius: Romualdas Buitvydas